You are on page 1of 4

BI TP N 2

GHI NH:
-

Trung bnh l gi tr c chia u cho mi n v


Gi tr trung bnh nhn vi s n v chnh l tng s gi tr ca tt c
cc n v

V d:
-

Trn 5 cnh cy c 15 bng hoa. Vy trung bnh mi cnh cy c


15:5=3 bng hoa.
Trung bnh mi bnh nc cha 3 lt nc. Vy tng s lt nc trong 4
bnh l 3 x 4 = 12 lit nc

1) Mt on xe c 2 tp xe. Tp th nht gm 12 xe, tp th hai gm 8 xe. Hi


trung bnh mi tp c bao nhiu xe?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
2) Mt on xe c 20 xe. on xe ch 60 tn hng. Hi trung bnh mi xe ch
bao nhiu tn hng?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

3) Mt lp c 7 hc sinh c thng. Tt c c thng 42 chic bt ch. Hi


trung bnh mi bn c thng bao nhiu ci bt ch?

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
4) Trung bnh mi bn np 2 quyn sch. Lp hc 35 ngi np c bao nhiu
quyn sch?

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
5) Hai ngy, Mai c c 24 trang sch. Hi trung bnh mi ngy Mai c c
bao nhiu trang sch?

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
2

...........................................................................................................................
6) C 2 phiu bi tp. Phiu Ting Vit gm 9 bi tp. Phiu Ton gm 11 bi
tp. Hi trung bnh mi phiu c bao nhiu bi tp?

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
7) Trung bnh mi on thng di 8 -xi-mt. Tnh tng di c hai on
thng.

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
8) Trung bnh mi on thng di 8 -xi-mt. on thng th nht di hn
on thng th hai 4 -xi-mt. Tnh di mi on thng.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
9) Nh b ngoi c 2 cy ra qu. Trung bnh mi cy ra c 11 qu. Cy to ra
nhiu hn cy b 8 qu. Tnh s qu trn cy to.

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
10)
Ta nh th nht c 31 tng. Ta nh th hai t hn ton nh th nht 3
tng. Hi trung bnh mi ta nh c bao nhiu tng?

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................