You are on page 1of 2

M|NISTERUL AGRIGULTURil $t DEZVOLTARI RURALE

Direcfia Generali Dezvoltare Rurati


- Autoritate de Management pentru pNDR

n*hl,p_m
Viala la {ara europeand

Sprijin pentru fermele

de familie

prin mlsural2l -Modernizarea exploatatiilor agricole

M[sura l2l ,,Modernizarea exploataliilor agricole" se incadreazi in Axa I


- ,,Cregterea
competitivitilii sectorului agricol qi silvic" gi are ca obiectiv general cregterea competitivitilii
sectorului
agricol.

1.

Data lanslfii sgsiqnii

Buset disponibil

Dispunem de o alocare a sesiunii de 50 de milioane Euro

3. WAqpasBuiirului
vai,:area )rlaximd nerambursabil[ pentru un proiect este de 50.000 Euro.
\ra..rarea ::raximi eligibild a unui proiect (contribu{ie FEADR + contribulie beneficiar)
este
l?5.000 Jtlrrro.

de

4, Nurt@
5.

Benefigiarii pot fi:

Persoane frzice, P.F.A. (Persoane fizice autorizate), I.I. (Intreprinderi Individuale),


I.F.
(Intreprinderi Familiale) Ei orice alti formi juridic[ care doreEie s[ aplice.

6.

Sectoareje prioritare

1. legume;
2. pepiniere qi plantafii de pomi qi arbugti fructiferi,
3. culturi de ciimp;

4'

c[pgundrii;

pepiniere 9i plantaliile de vi16 de vie pentru vin (cu exceplia restructurarii/reconversiei


plantaliilor de vdd de vie) qi struguri de masd.

It4inisterulAgriculturii gi Dgzvoltdrii Rurale, bd. Carol I nr.2 _ 4, Bucuregti cod 020g21


Telefon: (004) 021.307.ii5.65
Fax: (004) 021.307.86.Si1
E-mail: fea Il@madr;ro

www.madrirq

Pagind 1 din 2

1.

bovine pentru lapte:

2.

bovine pentru carne;

3.
4.

porcinepentruingrdqat;

5.

plsiri

ovine

Ei caprine;

pentru oud.

Punctajul de selecf;e pentru cele douE sectoare vegetal qi creqterea animalelor se va publica pe
site-ul
-

MADR (y4uruqadg$ in forml consultativ[.

Ministerul Agriculturii qi Dezvolt[rii Rurale va promova proiecte model pentru fermele de familie care
vor fi puse la dispozitia celor interesali de sprijinul acordat prin aceast[ mdsur6. proiectele model
se vor
adresa urmitoarelor tipuri de exploatalii agricole:

Pentru asigurarea cofinan![rii, beneficiarii vor avea posibilitatea de a contracta


credite puse la dispozilia
acestora printr-un fond de creditare creat de MADR, facilitdnd astfel necesarul

de finanlare la nivelul

proiectelor.

MADR are in vedere reducerea timpului de accesare al finantirii proiectelor fermelor de familie
pnn
asigurarea consilierii Ei asistenfei atAt pentru oblinerea sprijinului prin PNDR
c6t a creditului lao
Ei

localie unicd.

IvlinisterulAgriculturiigiDezvoltdriiRurale, bd.
Telefon: (004) 021.307.85.65
Fax (004) 021.307.86.06
E-mail: feadr@madr.ro
www.madr.ro

carollnr.2-4,

Bucuregti cod 020921

Pagind 2 din 2