RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2017

PENGGAL

MINGGU

1

1
03.1.2017
hingga
06.1.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

UNIT 1:
ALAT MUZIK IMPROVISASI

1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang
betul.

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU: BUAH TEMPATAN
1.1 Menyanyikan lagu
daripada pelbagai repertoir.

1.1.7 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bernyanyi.

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN
1. Murid menyanyikan lagu
dengan ton suara dan ekspresi
yang sesuai serta pic sebutan dan
artikulasi yang betul mengikut
tempo.

KBAT, NILAI
EMK
Kbat Mengaplikasi

TAHAP 1
Mengajuk pic.

Nilai Kerjasama

TAHAP 2
Bernyanyi dengan sebutan
dan pic yang betul

EMK – Kreativiti
2. Murid mengamalkan nilai murni dan Inovasi
menerusi aktiviti muzik.

m/s 6, 7
1

2
09.1.2017
hingga
13.1.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1.2.1 Memainkan alat perkusi
dalam pelbagai tempo.

Alat Perkusi 1

1. Murid memainkan alat perkusi
dengan ekspresi yang sesuai
berdasarkan skor mengikut
tempo.

1.2 Memainkan alat perkusi

3
16.1.2017
hingga
20.1.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1.2.1 Memainkan alat perkusi
dalam pelbagai tempo.

Alat Perkusi 2
1.2 Memainkan alat perkusi
m/s 8, 9

Kbat Mengaplikasi
Nilai Kerjasama

TAHAP 1
Menerima nilai murni dalam
aktiviti muzik.
TAHAP 1
Memainkan alat perkusi
dengan mengajuk corak
irama.

EMK - Kreativiti
dan Inovasi

m/s 8, 9
1

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

1.2.4 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan alat
perkusi.

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2017

1. Murid memainkan alat perkusi
dengan ekspresi yang sesuai
berdasarkan skor mengikut
tempo.
2. Murid mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

Kbat Mengaplikasi
Nilai Kerjasama
EMK-Kreativiti
dan Inovasi

TAHAP 1
Memainkan alat perkusi
dengan mengajuk corak
irama.
TAHAP 1
Menerima nilai murni
dalam aktiviti muzik.

1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2017
PENGGAL

MINGGU

1

4
23.1.2017
hingga
25.1.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
1.3 Bergerak mengikut
muzik.

m/s 10, 11

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

1.3.1 Membuat pergerakan
berdasarkan muzik yang
didengar.
- bentuk muzik
- harmoni
- tekstur

1. Murid melakukan pergerakan
berdasarkan muzik yang
didengar.

1.3.2 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bergerak mengikut
muzik.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik

KBAT, NILAI
EMK
Kbat Mengaplikasi
Nilai Kesyukuran
EMK - Kreativiti
dan Inovasi

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP 1
Meniru pergerakan
berdasarkan warna ton dan
irama.

TAHAP 3
Mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik.

CUTI PERAYAAN TAHUN BARU CINA
26 JANUARI 2017 HINGGA 31 JANUARI 2017

1

5
1.2.2017
hingga
3.2.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU: BUAH TEMPATAN
1.4 Memainkan rekoder
secara ensemble.
m/s 12, 13

1.4.1 Memainkan not E, F, G, A,
B, C’ dan D’ dengan ton yang
baik.

1.Murid memainkan rekorder
dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.

Kbat Mengaplikasi

1.4.5 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan
rekoder.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

EMK - Kreativiti
dan Inovasi

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2017

Nilai - Berdisiplin

TAHAP 1
Menerima nilai murni
dalam aktiviti muzik.
TAHAP 4
Sentiasa mengamalkan nilai
murni dalam aktiviti muzik.

2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2017
PENGGAL

MINGGU

1

6
6.2.2017
hingga
10.2.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
MODUL 4 : MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI MUZIK
4.1 Membaca dan
menulis notasi muzik
 Slur, Tie, Common
Time, Fermata

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.1 Memainkan not C, D, E, F,
G, A, B, C’ dan D’ dengan ton
yang baik.
4.1.1 Menulis simbol dan istilah.

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

1. Murid menama dan menulis
Kbat TAHAP 1
simbol muzik, not, tanda rehat dan Menganalisis
Mengenal dan menulis
meter dengan betul.
semula simbol muzik.
Nilai - Berdisiplin
TAHAP 4
EMK - Kreativiti Menama dan menulis not C,
dan Inovasi
D, E, F, G, A, B, C’ dan D’
pada baluk.

m/s 14, 15
1

7
13.2.2017
hingga
17.2.2017

MODUL 4 : MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI MUZIK
4.1 Membaca dan
menulis notasi muzik

4.1.2 Menama dan menulis not C,
D, E, F, G, A, B, C’ dan D’ pada
baluk.

1. Murid menama dan menulis
Kbat simbol muzik, not, tanda rehat dan Menganalisis
meter dengan betul.
Nilai - Berdisiplin
EMK - Kreativiti
dan Inovasi

m/s 16, 17
1

8
20.2.2017
hingga
24.2.2017

UNIT 2 :
PETA BUNYI

1.1.2 Bernyanyi lagu dua lapisan
suara

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU: HILANG DUKA
HIDUP CERIA

1.1.7 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bernyanyi.

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2017

1. Murid menyanyikan lagu
dengan ton suara dan ekspresi
yang sesuai serta pic sebutan dan
artikulasi yang betul mengikut
tempo.

Kbat Mengaplikasi
Nilai Keberanian

2. Murid mengamalkan nilai murni EMK - Kreativiti
menerusi aktiviti muzik.
dan Inovasi

.
TAHAP 5
Menama dan menulis pada
baluk simbol dan istilah
muzik, jenis not, nilai not dan
tanda rehatnya, meter serta
not C, D, E, F, G, A, B, C’
dan D’ dengan betul.
TAHAP 2
Bernyanyi dengan sebutan
dan pic yang betul.
TAHAP 2
Menerima nilai murni dan
mempamerkan dalam aktiviti
muzik.

3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2017
PENGGAL

MINGGU

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

Nyanyian Lagu Dua Suara
 Nyanyian - Suara 1
1.1 Menyanyikan lagu
daripada pelbagai repertoir.
m/S 24, 25
1

9
27.2.2017
hingga
3.3.2017

MODUL 4 : MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI MUZIK
4.1 Membaca dan
menulis notasi muzik

4.1.4 Menulis meter.
- menulis angka atas dan bawah
bagi meter.
2 3 4
4 4 4

1. Murid menama dan menulis
simbol muzik, not dan meter
dengan betul.

1.2.1 Memainkan corak irama
berdasarkan skor meter 4
4

1. Murid memainkan alat perkusi
dengan ekspresi yang sesuai
berdasarkan skor mengikut
tempo.

1.2.4 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan alat
perkusi.

2. Murid mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

.
TAHAP 2
Mengetahui dan memahami
simbol dan istilah muzik, jenis
Nilai - Berdisiplin not, nilai not dan meter.
Kbat Mengaplikasi

EMK - Kreativiti
dan Inovasi

Meter
m/s 26
1

10
6.3.2017
hingga
10.3.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU : HILANG DUKA
HIDUP CERIA
1.2 Memainkan alat perkusi
m/s 27, 28, 29

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2017

Kbat Mengaplikasi
Nilai Kerjasama
EMK - Kreativiti
dan Inovasi

TAHAP 2
Memainkan corak irama
mengikut tempo.
TAHAP 2
Menerima nilai murni dan
mempamerkan dalam aktiviti
muzik.

4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2017
PENGGAL

MINGGU

1

11
13.3.2017
hingga
17.3.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
MODUL 2 : PENGHASILAN
MUZIK
2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

STANDARD PEMBELAJARAN
2.1.1 Menghasilkan pelbagai
kesan bunyi untuk mengiringi
persembahan.

m/s 30, 31

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

1.Murid menghasilkan idea
muzikal menggunakan vokal dan
perkusi.

Kbat - Mencipta

TAHAP 1
Mengajuk corak irama dan
melodi yang didengar.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

EMK - Kreativiti
dan Inovasi

TAHAP 2
Mengenal pasti kesan bunyi
yang didengar.

Kbat Mengaplikasi

TAHAP 1
Meniru dan memainkan
rekoder not E, F, G, A, B, C’
dan D’

Nilai - Kebernian

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
18 MAC 2017 HINGGA 26 MAC 2017
1

12
27.3.2017
hingga
31.3.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU: JARIKU MENARI

1.4.1 Memainkan not C, D, E, F,
G, A, B, C’ dan D’ dengan ton
yang baik.

1.4 Memainkan rekoder
secara ensemble

1. Murid memainkan rekorder
dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.

Nilai - Berdikari
EMK Keusahawanan

m/s 32, 33
1

13
3.4.2017
hingga
7.4.2017

MODUL 4 : MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI MUZIK

4.1.3 Menulis nilai not dan tanda
rehat.

4.1 Membaca dan menulis
notasi muzik.

4.1.4 Menulis meter 2 3 4
4 4 4

m/s 34, 35
Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2017

1.Murid menama dan menulis
Kbat –
simbol muzik, not, tanda rehat dan Menganalisis
meter
Nilai – Kerajinan

TAHAP 3
Menulis jenis not, nilai not,
meter dan tanda rehat.

EMK Keusahawanan

5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2017
PENGGAL

MINGGU

1

14
10.4.2017
hingga
14.4.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
UNIT 3:
ALAT MUZIK DUNIA

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

1.1.3 Bernyanyi solfa do, re, mi,
fa, so, la.
- menyanyi solfa dalam pelbagai
corak irama

Murid menyanyikan lagu dengan
ton suara dan ekspresi yang
sesuai serta pic, sebutan dan
artikulasi yang betul mengikut
tempo.

Kbat Mengaplikasi

1.1.7 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bernyanyi.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

EMK - Kreativiti
dan Inovasi

TAHAP 3
Mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik.

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1.2.2 Memainkan alat perkusi
dalam pelbagai tempo.

Murid memainkan alat perkusi
dengan betul mengikut tempo.

Kbat Menganalisis

TAHAP 2
Memainkan corak irama
mengikut tempo.

LAGU: KAWAN BAHARU

- menyanyi solfa dalam pelbagai
corak irama

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU : KAWAN BAHARU
1.1Menyanyikan lagu
daripada pelbagai repertoir

Nilai - Hemah
tinggi

TAHAP 2
Bernyanyi dengan
sebutan dan pic yang betul

m/s 38, 39, 40, 41

1

15
17.4.2017
hingga
21.4.2017

1.2 Memainkan alat perkusi.
m/s 42, 43
1

16
24.4.2017
hingga
28.4.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU: KAWAN BAHARU

Nilai - Berdikari

1.2.4 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bernyanyi.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan
berdasarkan muzik yang didengar
mengikut tekstur lagu.

1.Murid membuat pergerakan
berdasarkan muzik yang didengar
mengikut tekstur lagu.

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2017

EMK Keusahawanan

TAHAP 3
Mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik.

Kbat - Mencipta

TAHAP 1
Meniru pergerakan
berdasarkan bentuk muzik,
harmoni dan tekstur.

Nilai Kerjasama

6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2017
PENGGAL

MINGGU

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
1.3 Bergerak mengikut
muzik
m/s 44, 45

1

17
2.5.2017
hingga
5.5.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU: KAWAN BAHARU
1.4 Memainkan rekoder
secara ensembel

1

18
8.5.2017
hingga
12.5.2017

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

1.3.2 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bergerak mengikut
muzik.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

EMK - Kreativiti
dan Inovasi

TAHAP 3
Mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik

1.4.1 Memainkan not C, D, E, F,
G, A, B, C’ dan D’ dengan ton
yang baik.

1.Murid memainkan rekorder
dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.

Kbat Mengaplikasi

TAHAP 1
Memainkan rekoder not C, D,
E, F, G, A, B, C’ dan D’.

1.4.3 Memainkan rekoder dalam
pelbagai tempo.

m/s 46, 47

1.4.5 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan
rekoder.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1.4.2 Memainkan rekoder
berdasarkan skor.

1.Murid memainkan rekorder
dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.

LAGU: IMPIANKU
1.4 Memainkan rekoder
secara ensembel
m/s 48

KBAT, NILAI
EMK

1.4.5 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan
rekoder.

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2017

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

Nilai - Hemah
Tinggi
EMK Keusahawanan

Kbat Mengaplikasi
Nilai Kerjasama

TAHAP 3
Mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik
TAHAP 3
Memainkan frasa lagu not
C, D, E, F, G, A, B, C’ dan D’
mengikut tempo berdasarkan
skor.

EMK - Kreativiti
dan Inovasi

7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2017
TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

PENGGAL

MINGGU

1

19
15.5.2017
Hingga
19.5.2017

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017

1

20
22.5.2017
Hingga
26.5.2017

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017

STANDARD PEMBELAJARAN

KBAT, NILAI
EMK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN
27 MEI 2017 HINGGA 11 JUN 2017
2

21
12.6.2017
hingga
16.6.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1.1.2 Bernyanyi lagu dua lapisan
suara.

LAGU: HILANG DUKA
HIDUP CERIA
Nyanyian Lagu Dua Suara
 Nyanyian – Suara 2

1.1.7 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bernyanyi.

1.1.Menyanyikan lagu
daripada pelbagai repertoir.

1. Murid menyanyikan lagu
dengan ton suara dan ekspresi
yang sesuai serta pic sebutan dan
artikulasi yang betul mengikut
tempo.

Kbat Menganalisisi
Nilai Kerjasama

2. Murid mengamalkan nilai murni EMK - Kreativiti
menerusi aktiviti muzik.
dan Inovasi

TAHAP 6
Bernyanyi lagu dua lapisan
suara dengan sebutan, pic
dan artikulasi yang betul
secara konsisten.
TAHAP 4
Sentiasa mengamal kan
nilai murni dalam aktiviti
muzik.

m/s 49, 50, 51

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2017

8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2017
PENGGAL

MINGGU

2

22
19.6.2017
hingga
22.6.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.3 Bernyanyi solfa do, re, mi,
fa, so, la, ti, do’.

LAGU: FOTOSINTESIS
1.1 Menyanyi lagu daripada
pelbagai repetoir.

1.1.7 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bernyanyi.

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK

1.Murid bernyanyi solfa
menggunakan isyarat tangan
Curwen yang betul berdasarkan
skor mengikut tempo.

Kbat Mengaplikasi

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

EMK - Kreativiti
dan Inovasi

TAHAP 4
Sentiasa mengamal kan
nilai murni dalam aktiviti
muzik.

Kbat Menganalisis

TAHAP 1
Mengecam jenis muzik
yang didengar atau ditonton.

Nilai - Hemah
tinggi

m/s 52, 53
2

2

23
24.6.2017
hingga
2.7.2017
24
3.7.2017
hingga
7.7.2017

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP 5
Bernyanyi dengan sebutan,
pic, solfa dan artikulasi yang
betul mengikut tempo
berdasarkan skor.

CUTI PERAYAAN AIDILFITRI
MODUL 3 : APRESIASI
MUZIK
NOBAT DAN GAMELAN

3.1.1 Memberi pendapat tentang 1.Murid mengenal pasti pelbagai
muzik yang didengar atau ditonton muzik yang didengar.
menggunakan terminologi muzik
secara berpandu

3.1 Menghayati muzik
daripada pelbagai repertoir.

1.1.7 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bernyanyi.

m/s 54, 55

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2017

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik

Nilai Patriotisme
EMK Keusahawanan

TAHAP 3
Menyatakan cara
persembahan muzik dan
mengenal pasti alat muzik
sesuatu ensembel.

9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2017
PENGGAL

MINGGU

2

25
10.7.2017
hingga
14.7.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
UNIT 4 : RENTAK DAN
IRAMA

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

1.4.3 Memainkan rekoder dalam
pelbagai tempo.

1.Murid menyanyikan lagu dengan Kbat ton suara dan ekspresi yang
Mengaplikasi
sesuai serta pic, sebutan dan
artikulasi yang betul mengikut
Nilai - Berdikari
tempo.
EMK Keusahawanan

TAHAP 3
Memainkan frasa lagu not C,
D, E, F, G, A, B, C' dan D'.
mengikut tempo berdasarkan
skor .

1.1.4 Mengaplikasi crescendo dan
decrescendo dalam nyanyian.

1.Murid menyanyikan lagu dengan Kbat ton suara dan ekspresi yang
Mengaplikasi
sesuai serta pic, sebutan dan
artikulasi yang betul mengikut
Nilai - Hormat
tempo.
EMK 2. Mengamalkan nilai murni
Keusahawanan
menerusi aktiviti muzik.

TAHAP 2
Bernyanyi dengan sebutan
dan pic yang betul.

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU: BURUNG KAKAK
TUA
1.4 Memainkan rekoder
secara ensembel.
m/s 60

2

26
17.7.2017
hingga
21.7.2017

UNIT 4 : RENTAK DAN
IRAMA
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU: BURUNG KAKAK
TUA

1.1.7 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bernyanyi.

1.1 Menyanyikan lagu
daripada pelbagai repertoir

TAHAP 4
Sentiasa mengamalkan
nilai murni dalam aktiviti
muzik.

m/s 61

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2017

10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2017
PENGGAL

MINGGU

2

27
24.7.2017
hingga
28.7.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.2 Memainkan rekoder
berdasarkan skor.

LAGU : BURUNG KAKAK
TUA
REKODER – Kaedah Undur
1.4 Memainkan rekoder
secara ensemble

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN
1.Murid memainkan rekorder
dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.

KBAT, NILAI
EMK
Kbat Mengaplikasi
Nilai - Kerajinan
EMK Keusahwanan

1.4.5 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan
rekoder.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

1.4.2 Memainkan rekoder
mengikut melodi kaunter
berdasarkan skor.

1.Murid memainkan rekorder
mengikut melodi kaunter yang
betul berdasarkan skor mengikut
tempo.

Kbat Mengaplikasi

1.4.5 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan
rekoder.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

EMK Keusahawanan

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP 3
Memainkan frasa lagu not
C, D, E, F, G, A, B, C’ dan D’
mengikut tempo berdasarkan
skor.
TAHAP 4
Sentiasa mengamalkan
nilai murni dalam aktiviti
muzik.

m/s 62, 63
2

28
31.7.2017
hingga
4.8.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU: BURUNG AKAK TUA
REKODER – Melodi Kaunter
1 dan Melodi Kaunter 2
1.4 Memainkan rekoder
secara ensembel
m/s 64, 65

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2017

Nilai Beerjasama

TAHAP 3
Memainkan frasa lagu not C,
D, E, F, G, A, B, C’ dan D’
mengikut tempo berdasarkan
skor.
TAHAP 5
Sentiasa mengamalkan
nilai murni dalam aktiviti
muzik dan menjadi contoh
kepada murid lain.

11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2017
PENGGAL

MINGGU

2

29
7.8.2017
hingga
11.8.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
MODUL 2 : PENGHASILAN
MUZIK

STANDARD PEMBELAJARAN
2.1.2 Mencipta corak irama
mudah.

2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN
1.Murid menghasilkan idea
muzikal menggunakan vokal dan
perkusi.
2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

m/s 66, 67
2

30
14.8.2017
hingga
18.8.2017

MODUL 2 : PENGHASILAN
MUZIK

2.1.3 Mencipta dan menyanyikan
melodi mudah.
- mengajuk melodi

ISYARAT TANGAN SOLFA –
Mengajuk Melodi

1.Murid menghasilkan idea
muzikal dengan mencipta melodi
menggunakan solfa dan rekoder.
2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif

KBAT, NILAI
EMK
Kbat - Menilai
Nilai Kebebasan

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP 3
Menghasilkan kesan bunyi
atau mencipta corak irama
atau melodi yang mudah.

EMK - Kretiviti
dan Inovasi
Kbat Mengaplikasi
Nilai Keberanian

TAHAP 3
Menghasilkan kesan bunyi
atau mencipta corak irama
atau melodi mudah.

EMK Keusahawanan

m/s 68, 69
2

31
21.8.2017
hingga
25.8.2017

UNIT 5: MEDIA MUZIK
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1.1.5 Bernyanyi dengan dinamik.
- lembut ( p )
- sederhana lembut ( mp )
- kuat ( f )
- sederhana kuat ( mf )

LAGU: SEMARAK CINTA
1.1Menyanyikan lagu
daripada pelbagai repertoir.
m/s 76

1.1.7 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bernyanyi.

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2017

1.Murid menyanyikan lagu dengan Kbat ton suara dan ekspresi yang
Mengaplikasi
sesuai serta pic, sebutan, dinamik
dan artikulasi yang betul mengikut Nilai - Berdsiplin
tempo.
EMK - Kreativiti
dan Inovasi
2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

TAHAP 3
Bernyanyi dengan sebutan,
pic dan dinamik lembut (p)
atau sederhana lembut (mp )
atau, kuat (f ) atau
sederhana kuat (mf) yang
betul.

12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2017
PENGGAL

MINGGU

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

TAHAP 3
Menghasilkan kesan bunyi

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
26 OGOS 2017 – 3 SEPT 2017
2

32
4.9.2017
hingga
8.9.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1.Murid mencipta corak dengan
pelbagai rentak yang sesuai
mengiringi lagu.

Kbat - Mencipta

LAGU: FOTOSINTESIS

2.1.2 Mencipta corak irama
mudah.
- meter 4
4

2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

1.2.2 Memainkan alat perkusi
dalam pelbagai tempo.

2. Murid memainkan corak irama
menggunakan alat perkusi atau
perkusi badan dengan betul
mengikut tempo.

EMK Keusahawanan

TAHAP 2
Memainkan corak irama
mengikut tempo berdasarkan
skor.

1.2.3 Memainkan alat perkusi
dengan dinamik berdasarkan
skor.
- lembut (p)
- sederhana lembut (mp)
- kuat (f)
- sederhana kuat (mf)

1. Murid memainkan alat perkusi
dengan dinamik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.

Kbat Mengaplikasi

TAHAP 4
Memainkan corak irama
dengan dinamik lembut (p)
atau sederhana lembut (mp )
atau kuat (f) atau sederhana
kuat (mf) yang betul mengikut
tempo berdasarkan skor.

1.2.4 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan alat
perkusi.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

1.2 Memainkan alat perkusi.

Nilai - Berdisiplin

m/s 77
2

33
11.9.2017
hingga
15.9.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU: SEMARAK CINTA
1.2 Memainkan alat perkusi.
m/s 78, 79, 80, 81

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2017

Nilai Kerjasama
EMK Keusahawanan

TAHAP 5
Sentiasa mengamal kan
nilai murni dalam aktiviti
muzik dan menjadi contoh
kepada murid lain.

13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2017
PENGGAL

MINGGU

2

34
18.9.2017
hingga
22.9.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU : SEMARAK CINTA
1.4 Memainkan rekoder
secara ensemble
m/s 82, 83

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

1.4.2 Memainkan rekoder
berdasarkan skor.
- memainkan melodi kaunter.
- memainkan melodi.

1.Murid memainkan rekorder
dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.

1.4.4 Mengaplikasikan dinamik
dalam permainan rekoder
- lembut ( p )
- sederhana lembut ( mp )
- kuat ( f )
- sederhana kuat ( mf )

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

KBAT, NILAI
EMK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

Kbat -Mencipta

TAHAP 4
Memainkan melodi atau
melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo
dan dinamik lembut (p) atau
sederhana lembut (mp ) kuat
(f) atau sederhana kuat (mf)
berdasarkan skor.

Nilai - Rasional
EMK - Kreativiti
dan Inovasi

TAHAP 6
Sentiasa mengamal kan
nilai murni dalam aktiviti
muzik serta menjadi contoh
dan boleh menunjuk cara
kepada rakan yang lain.

1.4.5 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan
rekoder.
2

35
25.9.2017
hingga
29.9.2017

UNIT 6: KOMPOSER
MALAYSIA
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

LAGU: MASA ITU EMAS
- Staccato, Legato

1.1.6 Bernyanyi dengan artikulasi
yang betul.
- staccato
- legato
1.1.7 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bernyanyi.

1.1 Menyanyikan lagu
daripada pelbagai repertoir.

1.Murid menyanyikan lagu dengan Kbat ton suara dan ekspresi yang
Menganalisis
sesuai serta pic, sebutan dan
artikulasi yang betul mengikut
Nilai - Kerajinan
tempo.
EMK 2. Mengamalkan nilai murni
Keusahawanan
menerusi aktiviti muzik.

TAHAP 5
Bernyanyi dengan sebutan,
pic, solfa, dinamik dan
artikulasi secara konsisten.
TAHAP 6
Sentiasa mengamal kan
nilai murni dalam aktiviti
muzik serta menjadi contoh
dan boleh menunjuk cara
kepada rakan yang lain.

m/s 86, 87
Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2017

14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2017
PENGGAL

MINGGU

2

36
2.10.2017
hingga
6.10.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU: MASA ITU EMAS
1.3 Bergerak mengikut
muzik
m/s 88, 89

2

37
9.10.2017
hingga
13.10.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU : MASA ITU EMAS

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

1.3.1 Membuat pergerakan
berdasarkan muzik yang
didengar.
- harmoni

1.Murid membuat pergerakan
secara serentak dan selari
dengan iringan muzik mengikut
tempo.

Kbat Mengaplikasi

1.3.2 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bergerak mengikut
muzik.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

EMK - Kreativiti
dan Inovasi

TAHAP 6
Sentiasa mengamalkan nilai
murni dalam aktiviti muzik
serta menjadi contoh dan
boleh menunjuk cara kepada
rakan yang lain.

1.4.2 Memainkan rekoder
berdasarkan skor.
- memainkan melodi kaunter.

1.Murid memainkan melodi
kaunter dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.

Kbat Menganalisis

TAHAP 4
Memainkan melodi atau
melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo
dan dinamik lembut (p) atau
sederhana lembut (mp ) kuat
(f) atau sederhana kuat (mf)
berdasarkan skor.

Bermain rekoder – Melodi
Kaunter

38
14.10.2017
hingga
22.10.2017

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2017

Nilai Kesederhanaan

Nilai Kebersihan
EMK Keusahawanan

1.4 Memainkan rekoder
secara ensemble
m/s 90, 91
2

KBAT, NILAI
EMK

TAHAP 3
Melakukan pergerakan yang
ditetapkan berdasarkan
bentuk atau harmoni atau
tekstur.

CUTI PERAYAAN DEEPAVALI

15

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2017
TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

PENGGAL

MINGGU

2

39
23.10.2017
hingga
27.10.2017

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017

2

40
30.10.2017
hingga
3.11.2017

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017

2

41
6.11.2017
hingga
10.11.2017

MODUL 3 : APRESIASI
MUZIK
Menghayati Muzik – Koir
3.1 Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir

STANDARD PEMBELAJARAN

3.1.1 Memberi pendapat tentang 1.Murid mengenal pasti pelbagai
muzik yang didengar atau ditonton muzik yang didengar.
menggunakan terminologi muzik
secara berpandu.
2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

KBAT, NILAI
EMK

Kbat Menganalisis
Nila i- Semangat
bermasyarakat
EMK - Kreatviti
dan Inovasi

m/s 92, 93

2

42
13.11.2017
HINGGA
17.11.2017

MODUL 3 : APRESIASI
MUZIK
Lagu Rakyat

3.1.1 Memberi pendapat tentang 1.Murid mengenal pasti pelbagai
muzik yang didengar atau ditonton muzik yang didengar.
menggunakan terminologi muzik
secara berpandu.
2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2017

Kbat Mengaplikasi
Nilai Kerjasama

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

TAHAP 4
Membicarakan muzik yang
didengar atau ditonton
menggunakan terminologi
muzik dari aspek alat muzik
dan cara persembahan.
TAHAP 5
Membicarakan muzik pilihan
sendiri yang didengar atau
ditonton menggunakan
terminologi muzik dari aspek
alat muzik dan cara
persembahan.
TAHAP 4
Membicarakan muzik yang
didengar atau ditonton
daripada aspek alat muzik
dan cara persembahan.

16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2017
PENGGAL

MINGGU

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

3.1 Menghayati muzik
daripada pelbagai repertoir.

KBAT, NILAI
EMK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

EMK – TMK

m/s 94, 95
2

43
20.11.2017
HINGGA
24.11.2017

MODUL 2 : PENGHASILAN
MUZIK

2.1.3 Mencipta dan menyanyikan
melodi mudah.

Mencipta Melodi
 Improvisasi
2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

1.Murid mencipta dan
menyanyikan corak irama atau
melodi mudah dengan ton suara
dan ekspresi yang sesuai serta
pic, sebutan dan artikulasi yang
betul mengikut tempo.

Kbat - Mencipta

TAHAP 4
Menghasilkan kesan bunyi
Nilai - Berdisiplin dan mencipta corak irama
atau melodi mudah.
EMK - Kreatviti
dan Inovasi

2. Murid melakukan pergerakan
berdasarkan muzik yang
didengar.

m/s 96, 97

CUTI AKHIR TAHUN 2017
25 NOVEMBER 2017 HINGGA 2 JANUARI 2018
Disediakan oleh,
Ketua Panitia Pendidikan Muzik
SK Merlimau (1)

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2017

17