You are on page 1of 30

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 , SMK SULTAN IBRAHIM

Minggu/
Tarikh
M1
1.1.17

5.1.17
M2
8.1.17

12.1.17

Standard
Kandungan
Tema 1:Kaedah
saintifik
1. Pengenalan
kepada penyiasatan
saintifik
1.1
Sains adalah
sebahagian
daripada
kehidupan
harian

Standard
Pembelajaran (SP)

Standard Prestasi

Eksperimen / Projek / Cadangan
Aktiviti / IThink

Murid boleh:

1.1.1

1.1.2

Menghubungkaitkan
aktiviti seharian
dengan Sains.
mengitlak
maksud Sains.

1.1.3

merumuskan
kepentingan
bidang Sains
tersebut dalam
kehidupan
seharian.
1.1.4 memerihalkan
bidang Sains.

1.1.5 berkomunikasi
mengenai
kerjaya dalam
bidang sains

1.1.6 menghubungkait
subjek yang
perlu

dipelajari
dengan kerjaya
bidang sains
yang diminati.

1.1.7

memerihalkan
inovasi
teknologi.

TP 1:Mengingat kembali pengetahuan dan
Membincangkan aktiviti kehidupan
kemahiran sains mengenai definisi Sains, makmal seharian yang menjurus kepada
sains, kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan
takrifan Sains.
alat pengukur, ketumpatan dan langkah dalam
penyiasatan saintifik.
Membuat sumbang saran
menggunakan peta pemikiran
TP 2: Memahami definisi Sains, makmal sains,
mengenai:
kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat
 kepentingan Sains dalam
pengukur, ketumpatan dan langkah dalam
memahami diri sendiri dan alam
penyiasatan saintifik serta dapat menjelaskan
sekeliling ke arah mengagumi
kefahaman tersebut.
ciptaan Tuhan.
 bidang sains dan contoh bidang
TP 3: Mengaplikasikan definisi Sains, makmal
sains seperti zoologi, astronomi,
sains, kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat
pengukur, ketumpatan dan langkah dalam
mikrobiologi, geologi, fisiologi,
penyiasatan saintifik untuk melaksanakan
botani, kejuruteraan,
tugasan mudah.
farmakologi, oseanografi,
forensik, pengurusan sisa dsb.
TP 4: Menganalisis pengetahuan mengenai
 kerjaya dalam bidang sains
definisi Sains, makmal sains, kuantiti fizik dan
unitnya, penggunaan alat pengukur, ketumpatan
 subjek yang perlu dipelajari untuk
dan langkah dalam penyiasatan saintifik dalam
kerjaya yang dipilih.
konteks penyelesaian masalah mengenai
kejadian atau fenomena alam.
Perbincangan berkumpulan dan
membuat persembahan
TP 5: Menilai keseluruhan proses penyiasatan
menggunakan multimedia berkaitan
saintifik yang telah dilaksanakan untuk
menentukan langkah yang boleh ditambahbaik ke contoh inovasi teknologi yang
memudahkan kehidupan harian.
atas definisi Sains, makmal sains, kuantiti fizik
Bincangkan juga bagaimana inovasi
dan unitnya, penggunaan alat pengukur,
teknologi menyelesaikan masalah
ketumpatan dan langkah dalam konteks
kehidupan dan alam sekitar seperti
penyelesaian masalah dan membuat
pencemaran.
keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.
TP 6: Merekacipta persembahan menggunakan
multimedia/ visual/ folio/ poster/ main peranan/
drama dengan cara kreatif dan inovatif
menggunkan pengetahuan dan kemahiran
saintifik ke atas definisi Sains, makmal sains,
kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 , SMK SULTAN IBRAHIM
Minggu /
Tarikh

Standard
Kandungan

M3
15.01.17
19.01.17

1.2
Makmal sains anda

Standard Pembelajaran

1.2.1 mengenal pasti
1.2.2

1.2.3

1.2.4

dan menyatakan
fungsi radas.
mengenal pasti
simbol dan contoh
bahan berbahaya
dalam makmal.
melukis dan
melabel radas
yang biasa
digunakan dalam
makmal dan
mengelas
berdasarkan
kegunaannya.
mewajarkan
peraturan dan
langkah
keselamatan
dalam makmal.

Standard Prestasi

Eksperimen / Projek / Cadangan
Aktiviti / IThink

TP 1:Mengingat kembali pengetahuan dan
Menjalankan aktiviti mengenal pasti
kemahiran sains mengenai definisi Sains, makmal perkara berikut:
sains, kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan
 radas yang biasa digunakan dalam
alat pengukur, ketumpatan dan langkah dalam
makmal.
penyiasatan saintifik.
 simbol dan contoh bahan
berbahaya dalam makmal.
TP 2: Memahami definisi Sains, makmal sains,
kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat
 pengelasan berdasarkan kriteria
pengukur, ketumpatan dan langkah dalam
yang dipilih sendiri oleh murid
penyiasatan saintifik serta dapat menjelaskan
dan mempersembahkan hasil
kefahaman tersebut.
perbincangan kumpulan.
TP 3: Mengaplikasikan definisi Sains, makmal
sains, kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat
pengukur, ketumpatan dan langkah dalam
penyiasatan saintifik untuk melaksanakan
tugasan mudah.
TP 4: Menganalisis pengetahuan mengenai
definisi Sains, makmal sains, kuantiti fizik dan
unitnya, penggunaan alat pengukur, ketumpatan
dan langkah dalam penyiasatan saintifik dalam
konteks penyelesaian masalah mengenai
kejadian atau fenomena alam.
TP 5: Menilai keseluruhan proses penyiasatan
saintifik yang telah dilaksanakan untuk
menentukan langkah yang boleh ditambahbaik ke
atas definisi Sains, makmal sains, kuantiti fizik
dan unitnya, penggunaan alat pengukur,
ketumpatan dan langkah dalam konteks
penyelesaian masalah dan membuat
keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.
TP 6: Merekacipta persembahan
menggunakan multimedia/ visual/ folio/
poster/ main peranan/ drama dengan cara
kreatif dan inovatif menggunkan
pengetahuan dan kemahiran saintifik ke atas
definisi Sains, makmal sains, kuantiti fizik dan
unitnya, penggunaan alat pengukur,
ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan
saintifik dalam konteks penyelesaian
masalah dan membuat keputusan
dengan mengambil kira nilai

Perbincangan dan pembentangan
kumpulan tajuk berikut:
 peraturan dalam makmal
 langkah-langkah keselamatan
 langkah-langkah mencegah
kebakaran

 tindakan yang perlu diambil jika
berlaku kemalangan dalam
makmal seperti terkena/tertelan
bahan kimia, luka dan terhidu gas
beracun.
Membincangkan dan
mencadangkan penggunaan radas
yang sesuai semasa melakukan
penyiasatan saintifik/eksperimen
bagi menjimatkan masa dan
penggunaan bahan.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 , SMK SULTAN IBRAHIM

Minggu/
Tarikh

Standard
Kandungan

M4
22.01.17
26.01.17

1.3
Kuantiti fizik dan
unitnya

Eksperimen / Projek / Cadangan
Aktiviti/ IThink

Standard Pembelajaran

Standard Prestasi

1.3.1 mengenal pasti dan

TP 1:Mengingat kembali pengetahuan dan
kemahiran sains mengenai definisi Sains, makmal
sains, kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan
alat pengukur, ketumpatan dan langkah dalam
penyiasatan saintifik.

Menjalankan aktiviti kuantiti fizikal
iaitu iaitu panjang, jisim, masa dan
suhu. Memerhati nilai dan unit yang
digunakan dalam spesifikasi dan
label barangan.

TP 2: Memahami definisi Sains, makmal sains,
kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat
pengukur, ketumpatan dan langkah dalam
penyiasatan saintifik serta dapat menjelaskan
kefahaman tersebut.

Mengumpul dan mentafsir data
tentang simbol dan nilai symbol
bagi nilai imbuhan iaitu nano-,
mikro-, mili_, senti_, kilo_, mega_,
giga _.

TP 3: Mengaplikasikan definisi Sains, makmal
sains, kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat
pengukur, ketumpatan dan langkah dalam
penyiasatan saintifik untuk melaksanakan
tugasan mudah.

Menyelesaikan masalah yang
melibatkan pertukaran unit kuantiti
asas.

menggunakan unit
yang betul bagi
kuantiti fizikal yang
berbeza.

1.3.2 mengenal pasti
maksud simbol
dan nilai simbol
bagi imbuhan
yang digunakan
dalam
pengukuran.

1.3.3 menukar unit
kuantiti asas
iaitu jisim,
panjang dan
masa seperti
gram kepada
kilogram,
sentimeter
kepada meter,
saat kepada jam
dan sebaliknya.

1.3.4 mewajarkan
kepentingan
penggunaan unit
S.I dalam kehidupan
harian.

TP 4: Menganalisis pengetahuan mengenai
definisi Sains, makmal sains, kuantiti fizik dan
unitnya, penggunaan alat pengukur, ketumpatan
dan langkah dalam penyiasatan saintifik dalam
konteks penyelesaian masalah mengenai
kejadian atau fenomena
alam.
TP 5: Menilai keseluruhan proses
penyiasatan saintifik yang telah dilaksanakan
untuk menentukan langkah yang boleh
ditambahbaik ke atas definisi Sains, makmal
sains, kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan
alat pengukur, ketumpatan dan langkah
dalam konteks penyelesaian masalah dan
membuat keputusan untuk melaksanakan
satu tugasan.
TP 6: Merekacipta persembahan
menggunakan multimedia/ visual/ folio/
poster/ main peranan/ drama dengan cara
kreatif dan inovatif menggunkan
pengetahuan dan kemahiran saintifik ke atas

Membuat
menggunakan
menyedari
ketidakseragaman
kehidupan harian.

persembahan
multimedia
implikasi
unit
dalam

3 1. jisim. ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.01. kepersisan dan kepekaan dalam pengukuran. voltmeter. makmal sains.  membuat perkaitan nilai senggatan pada alat pengukur dengan kejituan bacaan.01. tolok skru mikrometer. penggunaan alat pengukur.4. ammeter. pita pengukur. kuantiti fizik dan Eksperimen / Projek / Cadangan Aktiviti/ IThink Menjalankan aktiviti secara berstesen menggunakan alat pengukur seperti pembaris. vernier digital. suhu dan arus elektrik. penggunaan alat pengukur. Mengumpul maklumat dan membuat persembahan menggunakan multimedia mengenai inovasi dalam alat pengukuran.2016) Minggu/ Tarikh Standard Kandungan 1. kuantiti fizik dan unitnya.5 menggunakan alat pengukur yang betul dan dengan cara yang betul. termometer klinikal. TP 3: Mengaplikasikan definisi Sains.2016 – 29. TP 6: Merekacipta persembahan menggunakan multimedia/ visual/ folio/ poster/ main peranan/ drama dengan cara kreatif dan inovatif menggunkan pengetahuan dan kemahiran saintifik ke atas definisi Sains.17 kejituan. kuantiti fizik dan unitnya. untuk mengukur dengan persis dan jitu kuantiti panjang. Dalam aktiviti ini perlu ditegaskan:  mengamalkan pengambilan bacaan beberapa kali untuk mendapatkan bacaan yang jitu.01. ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 . menggunakan alat pengukuran yang lebih jitu bagi membandingkan kejituan. luas. Menjalankan aktiviti menggunakan peralatan seperti skala vernier. kuantiti fizik dan unitnya. kepersisan.02. pencari julat digital. neraca tiga palang. masa. makmal sains. makmal sains. SMK SULTAN IBRAHIM CUTI TAHUN BARU CINA (28. ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik. kuantiti fizik dan unitnya. Standard Prestasi TP 1:Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai definisi Sains. Menjalankan aktiviti cara mana untuk mengatasi ralat sistematik (ralat sifar) dan ralat rawak (ralat paralaks) Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah bagi membuat perkaitan antara kemahiran membuat anggaran dengan pengukuran sebenar.4. menerangkan bagaimana mengatasi ralat sistematik dan ralat rawak. menjelas dengan contoh inovasi dalam alat pengukuran melalui pelbagai jenis persembahan multimedia.4. 02.4.4 Penggunaan 29. makmal sains. penimbang digital. penggunaan alat pengukur.4 1. tolok skru mikrometer digital. kepekaan dan ralat M5 Standard Pembelajaran 1. ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik untuk melaksanakan tugasan mudah. penggunaan alat pengukur. kuantiti fizik dan unitnya.2 1. TP 2: Memahami definisi Sains. TP 5: Menilai keseluruhan proses penyiasatan saintifik yang telah dilaksanakan untuk menentukan langkah yang boleh ditambahbaik ke atas definisi Sains. penggunaan alat pengukur. silinder penyukat. . menganggar panjang.4. jisim atau isi padu sesuatu objek dengan membuat anggaran sebelum membuat pengukuran sebenar. termometer digital.17 alat pengukur. jam randik. termometer. makmal sains.1 1. ketumpatan dan langkah dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan. TP 4: Menganalisis pengetahuan mengenai definisi Sains. makmal sains.

17 09. ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik untuk melaksanakan tugasan mudah. 1. TP 4: Menganalisis pengetahuan mengenai definisi Sains. Eksperimen / Projek / Cadangan Aktiviti/ IThink Menjalankan penyiasatan saintifik tentang hubungan antara jisim dengan ketumpatan bagi pelbagai pepejal yang mempunyai isi padu yang sama seperti menggunakan kekubus ketumpatan.1 menyusun mengikut urutan bahan berdasarkan ketumpatan. ketumpatan dan langkah dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan. penggunaan alat pengukur. makmal sains.2 meramalkan sama ada bahan akan terapung dan tenggelam berdasarkan ketumpatan. Membincangkan fenomena dalam kehidupan harian yang melibatkan perbezaan ketumpatan dan mempersembahkan hasil perbincangan dengan menggunakan multimedia. makmal sains. Menyelesaikan masalah yang melibatkan ketumpatan menggunakan rumus. membuat inovasi objek. Elemen keusahawanan boleh diterap dan dipraktikkan dalam aktiviti ini. kuantiti fizik dan unitnya.5 Ketumpatan Standard Pembelajaran Standard Prestasi 1. ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik. penggunaan alat pengukur. SMK SULTAN IBRAHIM Minggu / Tarikh Standard Kandungan M6 1.5.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 .5. penggunaan alat pengukur. kuantiti fizik dan unitnya.5. makmal sains. menentukan langkah yang boleh ditambahbaik ke atas definisi Sains. TP 5: Menilai keseluruhan proses penyiasatan Projek membina bahan saintifik yang telah dilaksanakan untuk menggunakan konsep ketumpatan. 1. makmal sains. TP 1:Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai definisi Sains. TP 3: Mengaplikasikan definisi Sains.6 menerangkan fenomena yang berkaitan dengan perbezaan ketumpatan dalam kehidupan seharian. kuantiti fizik dan unitnya.5.02. penggunaan alat pengukur. 05. 1. Menjalankan aktiviti eksplorasi bagi menentukan ketumpatan pepejal dengan kaedah sesaran air.17 1.5 1. penggunaan alat pengukur. kuantiti fizik dan unitnya. ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan .5. kuantiti fizik dan unitnya. TP 2: Memahami definisi Sains. TP 6: Merekacipta persembahan menggunakan multimedia/ visual/ folio/ poster/ main peranan/ drama dengan cara kreatif dan inovatif menggunkan pengetahuan dan kemahiran saintifik ke atas definisi Sains. makmal sains.4 mengira ketumpatan menggunakan rumus (ketumpatan = jisim/isi padu) dan dengan kaedah sesaran air. ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.5. ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam. makanan atau minuman menggunakan konsep ketumpatan. penggunaan alat pengukur.02. makmal sains.3 mendefinisikan secara operasi maksud ketumpatan. kuantiti fizik dan unitnya.

02.2016) Minggu / Tarikh Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Eksperimen / Projek / Cadangan Aktiviti/ IThink . SMK SULTAN IBRAHIM CUTI THAIPUSAM (09.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 .

makmal sains. ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik. penggunaan alat pengukur. makmal sains.6. ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik untuk melaksanakan tugasan mudah.2 membuat urutan langkah dalam menjalankan penyiasatan saintifik mengikut urutan yang betul. SMK SULTAN IBRAHIM M7 12.1 membezakan setiap kemahiran proses sains. 1.6 Eksperimen bagi menggunakan langkah dalam penyiasatan saintifik. penggunaan alat pengukur. makmal sains. kuantiti fizik dan unitnya. Guru disarankan menggunakan kaedah stesen bagi 12 kemahiran proses sains.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 .6.17 16. TP 2: Memahami definisi Sains. kuantiti fizik dan unitnya.6 Langkah dalam penyiasat an saintifik 1. 1. makmal sains. TP 6: Merekacipta persembahan menggunakan multimedia/ visual/ folio/ poster/ main peranan/ drama dengan cara kreatif dan inovatif menggunkan pengetahuan dan kemahiran saintifik ke atas definisi Sains. penggunaan alat pengukur. penggunaan alat pengukur. kuantiti fizik dan unitnya.6.02. kuantiti fizik dan unitnya.02. TP 1:Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai definisi Sains. penggunaan alat pengukur. makmal sains. TP 3: Mengaplikasikan definisi Sains. ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan mengambil kira Minggu / Standard Tarikh Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Eksperimen / Projek / Cadangan Aktiviti/ IThink .3 menjalankan satu penyiasatan saintifik bagi menyelesaikan satu masalah yang mudah. 1. kuantiti fizik dan unitnya. kuantiti fizik dan unitnya. ketumpatan dan langkah dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan. ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut. *MODUL 21: KemahiranSaintifik TP 4: Menganalisis pengetahuan mengenai definisi Sains.17 1. penggunaan alat pengukur. TP 5: Menilai keseluruhan proses penyiasatan saintifik yang telah dilaksanakan untuk menentukan langkah yang boleh ditambahbaik ke atas definisi Sains. ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam. makmal sains.

3 menyokong sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains. ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik. mewajarkan keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan.02.17 1. kuantiti fizik dan unitnya. penggunaan alat pengukur.17 23. kuantiti fizik dan unitnya. kuantiti fizik dan unitnya. ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam.7. ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik untuk melaksanakan tugasan mudah. SMK SULTAN IBRAHIM M8 19. TP 5: Menilai keseluruhan proses penyiasatan saintifik yang telah dilaksanakan untuk menentukan langkah yang boleh ditambahbaik ke atas definisi Sains.02. kuantiti fizik dan unitnya. mempraktikkan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan kaedah penyiasatan saintifik. kuantiti fizik dan unitnya. TP 1:Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai definisi Sains.1 1. makmal sains. makmal sains. ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut. makmal sains. penggunaan alat pengukur.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 . penggunaan alat pengukur.7 Sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalanka n penyiasatan saintifik 1. makmal sains. ketumpatan dan langkah dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan. TP 6: Merekacipta persembahan menggunakan multimedia/ visual/ folio/ poster/ main peranan/ drama dengan cara kreatif dan inovatif menggunkan pengetahuan dan kemahiran saintifik ke atas definisi Sains. ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan mengambil Perbincangan mengenai pentingnya:  sikap saintifik dan nilai murni. makmal sains. kuantiti fizik dan unitnya.7. penggunaan alat pengukur. TP 4: Menganalisis pengetahuan mengenai definisi Sains. TP 2: Memahami definisi Sains.7.2 1. makmal sains. . penggunaan alat pengukur. TP 3: Mengaplikasikan definisi Sains.  amalan sikap saintifik. penggunaan alat pengukur.

1. (Tidak perlu perkenalkan mitosis atau meiosis) Pembentukan sel kanser dibincangkan. * MODUL 23 : Sel .02.1 Tema 2: Penyenggara 26.5 Standard Prestasi membezakan jenis dan fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan Eksperimen / Projek / Cadangan Aktiviti/ IThink Menggunakan pelbagai bentuk multimedia yang menunjukkan pembahagian sel.1.1 Sel – struktur.17 an Hidup 2. TP 2: Memahami sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi / gerakbalas/pembiakan serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut. 2. 2. mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan Projek berkenaan kesedaran dalam konteks penyelesaian masalah penyakit kanser.1.3 berkomunikasi mengenai fungsi setiap struktur dalam sel dan membanding dan membezakan sel haiwan dengan sel tumbuhan.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 .03. Pembentangan menggunakan peta pemikiran untuk mencirikan TP4: Menganalisis pengetahuan mengenai organisma unisel dan multisel. kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan untuk melaksanakan tugasan mudah.1. TP1: Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran mengenai sel sebagai asas kehidupan / koordinasi / gerakbalas / pembiakan. TP6:Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan mengambil kira nilai sosial/ekonomi/budaya masyarakat. mengenai kejadian atau fenomena alam. TP5: Menilai pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan. SMK SULTAN IBRAHIM Minggu / Standard Tarikh Kandungan Standard Pembelajaran 2. 2. fungsi dan organisa si menerangkan benda hidup dibina daripada sel yang menjalankan fungsi hidup dan mengalami pembahagian sel.1.17 an dan Kesinambung 02.4 menjelaskan dengan contoh ciri organisma unisel dan multisel bagi kedua-dua haiwan dan tumbuhan. Menunjukkan cara penyediaan slaid sel haiwan dan sel tumbuhan mengikut prosedur yang betul. Menjalankan penyiasatan saintifik TP3: Mengaplikasikan pengetahuan dan tentang sel haiwan dan sel tumbuhan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas dengan menggunakan mikroskop.2 2: Sel sebagai benda hidup M9 2.

M11 12.2016 – 25. SMK SULTAN IBRAHIM Minggu / Standard Tarikh Kandungan M10 05. secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah danmembuat keputusan dengan mengambil kira nilai sosial/ekonomi/budaya masyarakat.03.2.17 2. gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat Menghubungkaitkan bagaimana keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.7 mengagumi dan menghargai kewujudan pelbagai organisma. CUTI PENGGAL1 (17.2. respirasi sel dan fotosintesis saling melengkapi demi kesejahteraan TP6:Merekabentuk persembahan pelbagai hidup dengan persembahan media/visual/folio/poster/main peranan/drama multimedia.2 Eksperimen menunjukkan keperluan fotosintesis Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan fotosintesis memerlukan tenaga cahaya. TP1: Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran mengenai sel sebagai asas kehidupan / koordinasi / gerakbalas / pembiakan. 2. TP 2: Memahami sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi / gerakbalas/pembiakan serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.17 09.03. 2. air dan klorofil untuk unit asas kehidupan/koordinasi/ menghasilkan glukosa dan oksigen.2. TP3: Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan untuk melaksanakan tugasan mudah.2 berkomunikasi mengenai proses fotosintesis. 2.1.17 Standard Pembelajaran Standard Prestasi 2.4 menerangkan bagaimana proses respirasi sel dan fotosintesis saling melengkapi.2016) . Eksperimen / Projek / Cadangan Aktiviti/ IThink Pembentangan dengan multimedia bagaimana daripada sel membentuk suatu organisma. karbon TP5: Menilai pengetahuan mengenai sel sebagai dioksida.1.03.2 Respirasi sel dan fotosintesis 2.03.2.17 16. 2. TP4: Menganalisis pengetahuan mengenai mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam.03. 2.1 berkomunikasi mengenai respirasi sel.3 membezakan antara proses respirasi sel dan fotosintesis.6 mengkonsepsikan pembentukan tumbuhan dan haiwan mengikut urutan tahap organisasi seltisuorgansistemorganisma.03.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 .

04. menjelaskan dengan contoh sistem yang terlibat dengan homeostasis dalam manusia dan haiwan. TP4: Menganalisis pengetahuan mengenai mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam.1. menjelaskan dengan contoh sistem yang terlibat dengan homeostasis dalam tumbuhan. Mengumpul maklumat dan membuat pemerhatian mengenai transpirasi untuk mengawal atur air dalam tumbuhan.03. Eksperimen / Projek / Cadangan Aktiviti/ IThink Mengumpul maklumat dan membuat persembahan multimedia mengenai homeostasis seperti kawal atur kandungan air dan suhu badan. 3.17 3.1.1 Homeos tasis dalam benda hidup 3.17 06. Standard Prestasi TP1: Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran mengenai sel sebagai asas kehidupan / koordinasi / gerakbalas / pembiakan.17 aan dan Kesinambun 3.04.1 Eksperimen untuk menunjukkan bagaimana tindakan biologi memberi gerak balas kepada perubahan untuk menstabilkan badan. Melakukan sumbangsaran untuk membincang dan membuat persembahan multimedia mengenai kepentingan homeostasis.3 3.1 Tema 2: Penyenggar 26. TP5: Menilai pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.2 30. Projek yang menunjukkan proses homeostasis dalam badan manusia .4 berkomunikasi maksud homeostasis. TP3: Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan untuk melaksanakan tugasan mudah.1.17 gan Hidup M12 3: Koordinasi dan Gerak Balas M13 02. TP6:Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan mengambil kira nilai sosial/ekonomi/budaya masyarakat.03. SMK SULTAN IBRAHIM Minggu / Tarikh Standard Kandungan Standard Pembelajaran 3. menghargai kepentingan homeostasis kepada manusia dan benda hidup.1.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 . TP 2: Memahami sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi / gerakbalas/pembiakan serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.

penjanaan semula dan kultur tisu.17 aan dan Kesinambun 4.1. TP6:Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan mengambil kira nilai sosial/ekonomi/budaya masyarakat.2 4. Eksperimen / Projek / Cadangan Aktiviti/ IThink Standard Prestasi TP1: Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran mengenai sel sebagai asas kehidupan / koordinasi / gerakbalas / pembiakan.17 gan Hidup pembiakan.1. Menggunakan peta pemikiran untuk membandingbezakan gamet jantan (sperma) dan gamet betina (ovum) dari segi struktur dan fungsi.  * pelbagai cara pembiakan aseks iaitu belahan dedua. TP5: Menilai pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan. Menggunakan multimedia untuk membuat pemerhatian dan membincangkan struktur dan fungsi sistem pembiakan lelaki dan perempuan. Mengumpul dan mentafsir data atau maklumat mengenai pembiakan seks dan aseks:  cara pembiakan seks iaitu persenyawaan dalam dan persenyawaan luar. Pembiakan seks dan aseks M14 4.3 mengenal pasti struktur dan fungsi sistem pembiakan lelaki dan perempuan.1 sebagai kurniaan Tuhan.1 membanding dan membezakan Tema 2: pembiakan seks dan aseks Penyenggar bagi haiwan dan tumbuhan.1. membanding dan membezakan gamet jantan dengan gamet betina dalam sistem pembiakan. 09. pertunasan.2 Sistem pembiakan manusia 4. 4: 4. *MODUL 11 : Proses Hidup .2.2 menaakul kepentingan 13.04.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 . vegetatif.04. TP3: Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan untuk melaksanakan tugasan mudah. berkomunikasi mengenai perubahan fizikal yang berlaku semasa akil baligh. TP4: Menganalisis pengetahuan mengenai mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam.1 4. TP 2: Memahami sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi / gerakbalas/pembiakan serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut. Membincangkan pengalaman perubahan fizikal semasa akil baligh. pembentukan spora.2.2. SMK SULTAN IBRAHIM Minggu / Standard Tarikh Kandungan Standard Pembelajaran 4. Membuat persembahan menggunakan multimedia bagi menjelaskan kepentingan pembiakan dan masalah yang timbul jika pembiakan semakin berkurangan bagi semua hidupan.3 mensyukuri kebolehan Pembiakan membiak untuk menyambung zuriat 4.

2 mewajarkan kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat. TP 2: Memahami sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi / gerakbalas/pembiakan serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.  hubungkait waktu subur kitar haid dengan persenyawaan.3 Kitar haid Standard Pembelajaran 4. mewajarkan kepentingan mengurus kebersihan diri semasa haid. Menggunakan multimedia bagi menjelaskan:  proses persenyawaan.4. 4. TP3: Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan untuk melaksanakan tugasan mudah. Standard Prestasi TP1: Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran mengenai sel sebagai asas kehidupan / koordinasi / gerakbalas / pembiakan.3. menghubungkaitkan waktu subur kitar haid dengan proses persenyawaan. SMK SULTAN IBRAHIM Minggu / Tarikh M15 Standard Kandungan 4.1 berkomunikasi mengenai proses persenyawaan dan penempelan embrio.1 16.   proses penempelan embrio.4.04.3 Eksperimen / Projek / Cadangan Aktiviti/ IThink Mengintegrasikan multimedia dan peta pemikiran untuk menjelaskan:  haid dan kitar haid. TP5: Menilai pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan. 4.3 4. TP4: Menganalisis pengetahuan mengenai mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam.04. 4.3. . TP6:Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan mengambil kira nilai sosial/ekonomi/budaya masyarakat.2 4.4 Persenyaw aan dan kehamilan berkomunikasi mengenai kitar haid dan urutan perubahan pada dinding uterus semasa haid.4.17 20.3. perkembangan zigot kepada embrio dan seterusnya kepada fetus sehingga kelahiran.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 .  kepentingan mengamalkan kebersihan diri semasa haid. memerihalkan perkembangan zigot kepada embrio dan seterusnya kepada fetus dalam tempoh kehamilan sehingga kelahiran.17 4.

5.1 4.04. Menyedarikepentingan mengamalkan pemeriksaan kesihatan dan mendapat rawatan segera apabila menghadapi masalah Standard Prestasi TP1: Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran mengenai sel sebagai asas kehidupan / koordinasi / gerakbalas / pembiakan.3 mewajarkan kebaikan penyusuan susu ibu kepada perkembangan bayi berbanding susu formula. TP4: Menganalisis pengetahuan mengenai mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam.5. TP6:Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan mengambil kira nilai sosial/ekonomi/budaya masyarakat. Menyelesaikan masalah keguguran atau kelahiran bayi tidak normal/sihat disebabkan oleh gaya hidup ibu yang mengandung seperti merokok. mewajarkan kepentingan mengelak daripada mengambil bahan yang boleh memudaratkan fetus.6 Kemandula n dan pencegaha 4. SMK SULTAN IBRAHIM Minggu / Tarikh Standard Kandungan M16 4. 4. mengambil dadah dan alkohol. Mengumpul maklumat dan menginterpretasi kesan penyusuan susu ibu kepada perkembangan bayi dibandingkan dengan susu formula bayi dengan membuat persembahan multimedia.6. TP3: Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan untuk melaksanakan tugasan mudah. CUTI HARI PEKERJA (01.17 04.6.17 M17 30.04. 4.04. 4.17 Standard Pembelajaran 4. TP 2: Memahami sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi / gerakbalas/pembiakan serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.2 n kehamilan 4. Membuat keputusan terhadap penyusuan susu ibu atau penggunaan susu formula.17 27. Projek kesedaran tentang kes buang bayi dan kelahiran luar nikah .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 .5.05.5.4 menyedari bahawa setiap makhluk yang bernyawa mempunyai hak untuk hidup walaupun dalam kandungan.2016) Eksperimen / Projek / Cadangan Aktiviti/ IThink Perkongsian maklumat daripada pakar nutrisi dan membuat hubungan sebab dan akibat mengenai pengambilan nutrisi yang berkhasiat sepanjang tempoh kehamilan.6.1 4. TP5: Menilai pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.05.2 menghubungkait kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat kepada kesihatan ibu dan fetus semasa kehamilan.3 berkomunikasi mengenai kemandulan dan cara mengatasinya membezakan kaedah pencegahan kehamilan.5 Faktor yang mempeng aruhi perkemba ngan fetus dan bayi 23.

4.17 11.7. 4.7. TP3: Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan untuk melaksanakan tugasan mudah.  bahagian betina bunga iaitu pistil yang terdiri daripada stigma.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 . SMK SULTAN IBRAHIM Minggu / Tarikh Standard Kandungan M17 Standard Pembelajaran 4.17 4.2 mewajarkan proses pendebungaan. Aktiviti perdebatan dicadangkan. Projek Taman Sains Projek GMO . stil dan ovari.6.   kelebihan pendebungaan kacuk. Mengumpulkan dan mentafsirkan data serta membuat perkongsian mengenai perkara berikut:  proses pendebungaan.4 30.7. aplikasi pendebungaan kacuk dalam bidang pertanian.  pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk. TP6:Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan mengambil kira nilai sosial/ekonomi/budaya masyarakat. Eksperimen / Projek / Cadangan Aktiviti/ IThink Standard Prestasi TP1: Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran mengenai sel sebagai asas kehidupan / koordinasi / gerakbalas / pembiakan.17 M18 07.05.3 memerihalkan proses persenyawaan dan menerangkan pembentukan biji benih dan buah pada tumbuhan.17 04. TP5: Menilai pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.04. anter dan debunga. TP4: Menganalisis pengetahuan mengenai mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam.05. 4.1 berkomunikasi mengenai struktur dan fungsi setiap bahagian bunga. Membincangkan dan membuat persembahan menggunakan multimedia mengenai proses persenyawaan pada tumbuhan serta pembentukan buah dan biji benih.05. Menjalankan pembelahan pelbagai jenis bunga untuk mengenal pasti struktur bunga serta fungsi yang meliputi:  petal dan sepal. TP 2: Memahami sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi / gerakbalas/pembiakan serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.7 Pembiakan tumbuhan mengkritik penyalahgunaan pengetahuan tentang kaedah pencegahan kehamilan dan kesannya kepada masyarakat.  bahagian jantan bunga iaitu stamen yang terdiri daripada filamen.

05. TP6:Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan mengambil CUTI HARI WESAK (10. TP 2: Memahami sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi / gerakbalas/pembiakan serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut. Mengumpulkan dan mentafsirkan data mengenai perkara berikut:  fungsi bahagian biji benih. TP3: Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan untuk melaksanakan tugasan mudah. plumul dan keadaan kotiledon. SMK SULTAN IBRAHIM Minggu / Tarikh Standard Kandunga n Standard Pembelajaran M18 4.  perubahan rupa bentuk biji benih yang bercambah dari segi pertumbuhan radikel.05.17 4.05. TP4: Menganalisis pengetahuan mengenai mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam.7 Eksperimen untuk menentukan syarat percambahan biji benih.17 11. Eksperimen / Projek / Cadangan Aktiviti/ IThink Standard Prestasi TP1: Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran mengenai sel sebagai asas kehidupan / koordinasi / gerakbalas / pembiakan.7.4 memerihalkan proses percambahan biji benih 07.7.2016) 4.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 . .5 menyelesaikan masalah apabila percambhan tidak berlaku. TP5: Menilai pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

5.17 Minggu / Tarikh Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Eksperimen / Projek / Cadangan Aktiviti/ IThink Murid boleh: M21 11. kekonduksian haba.1. 5.1. takat lebur.1.17 Tema 3: Penerokaan Unsur Dalam Alam 5: Jirim 5.  sifat kimia jirim seperti pengaratan dan kebolehbakaran.05. takat didih dan keterlarutan *MODUL 6: Perubahan Kimia .1.05. adalah jirim.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 .1 menyatakan bahawa 5. SMK SULTAN IBRAHIM M19 M20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 14.3 membezakan sifat fizik dan sifat kimia jirim.06.06.2 membuktikan bahawa benda hidup dan TP3: Mengaplikasikan pengetahuan bukan hidup jirim/jadual berkala/udara untuk mempunyai jisim menerangkan kejadian atau fenomena dan memenuhi alam dan dapat melaksanakan tugasan ruang. 5. TP5: Menilai pengetahuan mengenai jirim/jadual berkala/udara konteks penyelesaian masalah dan Menjalankan aktiviti dan membuat pembentangan menggunakan multimedia untuk menunjukkan benda hidup dan benda bukan hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. mudah. kebolehan melarut.17 25. Menjalankan aktiviti untuk membezakan :  sifat fizik jirim seperti takat didih dan takat lebur. TP4: Menganalisis pengetahuan mengenai struktur jirim/jadual berkala/udara dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam. TP2: Memahami jirim/jadual berkala/udara serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.17 15.1 Jirim dalam alam TP1: Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains hampir semua benda yang wujud dalam alam mengenai jirim/jadual berkala/udara.4 mengelaskan bahan dari pelbagai ciri. Menjalankan aktiviti bagi mengelaskan ciri bahan dari aspek ketumpatan.

SMK SULTAN IBRAHIM 5. ketumpatan dan kemampatan) Eksperimen / Projek / Cadangan Aktiviti/ IThink . Minggu / Tarikh Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Menjalankan aktiviti yang menunjukkan jirim terdiri daripada zarah kecil yang diskrit Membuat persembahan berbentuk visual tentang tiga keadaan jirim dari segi susunan dan pergerakan zarah dan hubungkaitkan dengan sifat fizik pepejal. membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan. bentuk.2 membanding dan main peranan / drama secara kreatif membezakan tiga dan inovatif dengan menggunakan keadaan jirim pengetahuan dan kemahiran sains berdasarkan teori mengenai jirirm / jadual berkala / udara kinetik dari segi dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan susunan dan pergerakan zarah-zarah. TP6: Mereka bentuk persembahan pelbagai media / visual / folia / poster / 5.2. cecair dan gas (isi padu.2.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 .2 Tiga keadaan jirim 5. dengan mengambil kira nilai sosial / ekonomi / budaya masyarakat.1 mengitlak bahawa jirim terdiri daripada zarah.

5 Menjalankan eksperimen menerangkan kejadian atau fenomena untuk menyiasat suhu semasa alam dan dapat melaksanakan tugasan perubahan fizik sesuatu bahan. 5.17 22.6 merumuskan jisim kekal tidak berubah semasa perubahan fizik.2016) Minggu / Tarikh Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Eksperimen / Projek / Cadangan Aktiviti/ IThink . 5.7 menjelaskan dengan contoh perubahan keadaan jirim dalam kehidupan harian. Projek *MODUL 18: Perubahan Jirim *MODUL 30 : Jirim 2 *MODUL 7 : Haba TP6: Mereka bentuk persembahan pelbagai media / visual / folia / poster / main peranan / drama secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai jirirm / jadual berkala / udara dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan mengambil kira nilai sosial / ekonomi / budaya masyarakat. penyejatan. TP4: Menganalisis pengetahuan mengenai struktur jirim/jadual berkala/udara dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam. kefahaman tersebut. peleburan dan pemejalwapan.2. 5.3 M22 18.06.5 merumuskan bahawa suhu kekal semasa peleburan/pembekuan dan pendidihan.2016 – 26.2.2.4 Memerihalkan perubahan keadaan jirim dari segi pergerakan zarahzarah akibat daripada penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. mudah. TP1: Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai jirim/jadual berkala/udara.2.2. kondensasi.2. pembekuan. TP5: Menilai pengetahuan mengenai jirim/jadual berkala/udara konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan. 5.06. TP3: Mengaplikasikan pengetahuan jirim/jadual berkala/udara untuk 5. CUTI HARI RAYA PUASA (25.3 Menjalankan eksperimen untuk menentukan kadar resapan Menggunakan peta konsep atau TP2: Memahami jirim/jadual grafik untuk menunjukkan berkala/udara serta dapat menjelaskan pendidihan. SMK SULTAN IBRAHIM 5.06.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 .06. 5.2. Mencari maklumat dan membuat persembahan menggunakan pelbagai multimedia.17 menggunakan perhubungan ruang dan masa bagi membezakan kadar resapan dalam tiga keadaan jirim.

  struktur atom. menghargai unsur yang bukan logam: wujud dalam alam bagi  permukaan berkilat.  boleh ditempa. TP3: Mengaplikasikan pengetahuan  perbezaan antara atom dan molekul. dalam jadual berkala.06.1. . mengenai struktur jirim/jadual logam dengan bukan berkala/udara dalam konteks logam.5 Membincangkan dengan menggunakan multimedia untuk menerangkan:  semua jirim terdiri daripada atom. Membincangkan dengan merujuk kepada jadual berkala mengenai kedudukan TP4: Menganalisis pengetahuan membezakan ciri-ciri logam. menyusun ketertiban ini penyelesaian masalah dan dalam bentuk jadual. zarah sub-atom (elektron.  takat didih dan lebur. jirim/jadual berkala/udara untuk mengenal pasti menerangkan kejadian atau fenomena kedudukan logam.4 6. bukan  perbezaan antara unsur dan sebatian. alam dan dapat melaksanakan logam dan gas nadir tugasan mudah. 6.17 29. proton dan neutron).1. bukan logam dan gas nadir. 6. pengetahuan dan kemahiran sains mengenai jirirm / jadual berkala / *MODUL 6: Perubahan Kimia udara dalam konteks penyelesaian *MODUL 29 : Jirim 1 masalah dan membuat keputusan dengan mengambil kira nilai sosial / ekonomi / budaya masyarakat. TP2: Memahami jirim/jadual berkala/udara serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.2 membezakan antara atom dan molekul serta unsur dan sebatian. membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.3 6.1.17 Tema 3: Penerokaan Unsur Dalam Alam 6: Jadual Berkala 6.1 merumuskan semua jirim terdiri daripada atom.1 Pengelasan unsur 6.1. TP6: Mereka bentuk persembahan pelbagai media / visual / folia / poster / main peranan / drama secara kreatif Galakkan penulisan kreatif dan dan inovatif dengan menggunakan persembahan pelbagai media.1. Menjalankan aktiviti untuk penyelesaian masalah mengenai membezakan ciri logam dengan kejadian atau fenomena alam. SMK SULTAN IBRAHIM M23 25.06.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 . TP5: Menilai pengetahuan mengenai membolehkan manusia jirim/jadual berkala/udara konteks  kemuluran.  kekonduksian elektrik dan haba. TP1: Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai jirim/jadual berkala/udara.

6. TP4: Menganalisis pengetahuan mengenai struktur jirim/jadual berkala/udara dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam. Membuat persembahan multimedia dan pembentangan mengenai perbandingan dan perbezaan antara campuran dan sebatian.6 membezakan antara campuran dan sebatian. 6. 6.3. Menjalankan aktiviti pemanasan logam dengan bukan logam untuk menghasilkan sebatian.07.17 Standard Pembelajaran 6.3.17 6. .2.1 berkomunikasi mengenai contoh campuran dalam kehidupan harian. Membuat rumusan dan catatan mengenai:  jisim diabadikan semasa perubahan kimia.3.1 berkomunikasi mengenai sebatian dalam kehidupan harian.17 06. TP6: Mereka bentuk persembahan pelbagai media / visual / folia / poster / main peranan / drama secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai jirirm / jadual berkala / udara dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan mengambil kira nilai sosial / ekonomi / budaya masyarakat. Standard Prestasi TP1 : Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai jirim/jadual berkala/udara.2.4 mengasingkan sebatian melalui kaedah kimia. 6.  sebatian boleh diasingkan melalui kaedah kimia.3.3. 6.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 . TP3: Mengaplikasikan pengetahuan jirim/jadual berkala/udara untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan dapat melaksanakan tugasan mudah.2 Campuran 02. TP5: Menilai pengetahuan mengenai jirim/jadual berkala/udara konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.3 Sebatian menyelesaikan masalah untuk mengasingkan campuran melalui aktiviti berdasarkan perbezaan ciri bahan dengan kaedah 6.  perbezaan perubahan fizik dan perubahan kimia dalam pembentukan sebatian. Eksperimen / Projek / Cadangan Aktiviti/ IThink Projek TP2: Memahami jirim/jadual berkala/udara serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.2 menunjukkan cara pembentukan sebatian daripada logam dengan bukan logam.17 13. SMK SULTAN IBRAHIM Minggu / Tarikh M24 Standard Kandungan 6.07.07. Menggunakan multimedia untuk menunjukkan contoh sebatian dalam aplikasi kehidupan harian.3.5 membezakan perubahan kimia dan perubahan fizik.2 M25 09.07. 6.3 merumuskan jisim diabadikan semasa perubahan kimia.

karbon dioksida. kejadian atau fenomena alam dan dapat melaksanakan tugasan menghargai dan mengagumi mudah.07.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 .2.karbon dioksida.1. 5 7.2. 1 7. 3 mewajarkan kepentingan gas TP3: Mengaplikasikan oksigen. Projek mengkaji kandungan Menjalankan aktiviti untuk membuktikan oksigen.17 20. mengenai jirim/jadual merumuskan syarat untuk berkala/udara konteks berlaku pembakaran.1.17 27.1. dengan menggunakan mengamalkan sikap berjaga. haba dan bahan api diperlukan untuk pembakaran berlaku. 7. 2 7.07. 4 M27 Standard Prestasi 7. Menyenaraikan bahan yang digunakan sebagai pemadam api untuk punca kebakaran yang berbeza.17 TP2: Memahami jirim/jadual berkala/udara serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut. 2 7.2.07. penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan. nitrogen dan gas nadir dalam kehidupan harian   kitar oksigen dan kitar karbon.pengetahuan dan kemahiran sains mengenai jirirm / jadual berkala / jaga bagi mengelakkan berlakunya kebakaran yang udara dalam konteks penyelesaian masalah dan boleh mengakibatkan membuat keputusan dengan kemusnahan nyawa dan mengambil kira nilai sosial / harta benda. menghubungkaitkan antara syarat pembakaran dengan TP6: Mereka bentuk persembahan pelbagai media / prinsip yang digunakan visual / folia / poster / main peranan dalam pembuatan alat / drama secara kreatif dan inovatif pemadam api. SMK SULTAN IBRAHIM Minggu / Tarikh M26 16. Kesan daripada penambahan karbon dioksida dalam udara kepada hidupan dan persekitarannya. kitar karbon dan kitar oksigen dalam mengekalkan TP4: Menganalisis pengetahuan kandungan gas dalam udara.07. menyelesaikan masalah apabila terdapat gangguan pada kitar oksigen atau kitar TP5: Menilai pengetahuan karbon di Bumi. Projek kesedaran kebakaran .1. 3 berkala/udara dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam. 7. Unsur Dalam Alam 1 7: Udara 7. nitrogen dan gas nadir dalam pengetahuan jirim/jadual berkala/udara untuk menerangkan kehidupan harian. Eksperimen / Projek / Cadangan Aktiviti/ IThink Menjalankan aktiviti untuk menentukan peratusan gas oksigen dalam udara Menginterpretasikan carta pai mengenai komposisi udara dan menyedari udara ialah suatu campuran.1Komposisi Udara *MODUL 16 : Bumi 2 23. Mentafsir dan berkongsi maklumat senario harian mengenai:  kepentingan gas oksigen. cara kitar oksigen dan kitar karbon mengekalkan peratus gas dalam atmosfera.17 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tema 3: Penerokaan 7. mengenai struktur jirim/jadual 7. mencerakinkan komposisi udara daripada carta pai. ekonomi / budaya masyarakat. Menyediakan bahan seperti poster untuk memberi kesedaran kepada komuniti sekolah tentang punca kebakaran dan langkah-langkah pencegahan.1.2 Pembakaran merancang dan merekodkan TP1: Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains komposisi udata mengenai jirim/jadual berkala/udara.

SMK SULTAN IBRAHIM Minggu / Tarikh M28 30. Eksperimen / Projek / Cadangan Aktiviti/ IThink Standard Prestasi TP4: Menganalisis pengetahuan mengenai struktur jirim/jadual berkala/udara dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam.  kesan buruk pencemaran udara terhadap benda hidup dan alam sekitar dan cara menyelesaikan masalah ini.3.1 mentakrifkan maksud pencemaran udara dan bahan pencemar udara.3 Pencemaran Udara Standard Pembelajaran 7.08.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 .17 Standard Kandungan 7.4 menyelesaikan masalah kesan buruk akibat pencemaran udara. Mengumpulkan. TP3: Mengaplikasikan pengetahuan jirim/jadual berkala/udara untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan dapat melaksanakan tugasan mudah.3. 7.07. TP1: Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai jirim/jadual berkala/udara.17 03. Projek pencemaran udara dan TP5: Menilai pengetahuan mengenai cara mengatasinya jirim/jadual berkala/udara konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan. TP2: Memahami jirim/jadual berkala/udara serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut. TP6: Mereka bentuk persembahan pelbagai media / visual / folia / poster / main peranan / drama secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai jirirm / jadual berkala / udara dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan mengambil kira nilai sosial / ekonomi / budaya masyarakat. . Berbincang dan berkongsi idea mengenai maksud pencemaran udara seperti jerebu yang kerap melanda negara dan punca bahan pencemar udara.2 berkomunikasi mengenai bahan pencemar udara dan puncanya. 7.3.3 mewajarkan langkah untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara. 7.3. mentafsirkan dan berkongsi maklumat mengenai:  langkah yang diambil oleh pihak berkuasa dalam mengawal pencemaran udara.

TP2: Memahami penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.2 membezakan antara imej sahih dan imej maya. 8.1.3 menyatakan bahawa jarak objek adalah sama dengan jarak imej dalam cermin satah. TP5: Menilai kesesuaian penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya dalam dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu Menjalankan aktiviti untuk menentukan:  ciri imej apabila cahaya melalui cermin satah.1 8. cermin cekung dan cermin cembung. cermin cekung (membesarkan imej) dan cermin cembung (mengecilkan imej).6 membina alat optik dan menghargai penggunaan alat optik untuk meningkatkan keupayaan deria manusia.08. TP4: Menganalisis pengetahuan mengenai penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam.1.5 mewajarkan aplikasi cermin cekung dan cermin cembung dalam kehidupan.08.7 menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dengan mengaplikasi cermin satah.17 Standard Standard Pembelajaran Kandungan Tema 4: Tenaga dan Murid boleh: Kelestarian Hidup 8: Cahaya & Optik 8.4 menggunakan cermin satah untuk mengaplikasi konsep pantulan cahaya. berkomunikasi mengenai ciri imej dalam cermin satah. 8.1. 8. 8.17 10.1 Penggunaan cermin 8.   cermin cekung. Projek merekabentuk alat optik seperti periskop atau kaleidoskop untuk membantu penglihatan. 8.1. cermin cekung dan cermin cembung Eksperimen / Projek / Cadangan Aktiviti/ IThink Standard Prestasi TP1: Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya.1.  jarak objek dan jarak imej dalam cermin satah dengan lakaran. SMK SULTAN IBRAHIM Minggu / Tarikh M29 06.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 .1. cermin cembung. *MODUL 27: Cahaya . Membincangkan dengan persembahan multimedia mengenai aplikasi:  cermin satah.1. TP3: Mengaplikasikan penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya untuk melaksanakan tugasan mudah.

TP5: Menilai kesesuaian penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya dalam dalam konteks .4 menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian dengan mengaplikasi konsep pantulan cahaya.3 melukis gambar rajah sinar pantulan cahaya. TP3: Mengaplikasikan penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya untuk melaksanakan tugasan mudah.1 menyatakan ciri imej cermin satah.08.3.3.3. Standard Prstasi Eksperimen / Projek / Cadangan Aktiviti/ IThink TP1: Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains Persembahan media mengenai penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya.17 8. 8.2 berkomunikasi mengenai hukum pantulan.17 24. TP4: Menganalisis pengetahuan mengenai penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam. 8.1 sifat berkomunikasi mengenai cahaya.2 Sifat cahaya Standard Pembelajaran 8.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 .2. 13. 8. cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.3 Menjalankan eksperimen untuk cahaya/pembiasan membuktikan Hukum Pantulan.3.08.3 Pantulan cahaya 8. SMK SULTAN IBRAHIM Minggu / Tarikh M30 Standard Kandungan 8. TP2: Memahami penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan 8.

contohnya.17 24.08.4.2 8. SMK SULTAN IBRAHIM Minggu / Tarikh M31 Standard Kandungan 8. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahawa cahaya terbias menjauhi normal apabila melalui medium tumpat ke kurang tumpat dan mendekati normal apabila cahaya merambat melalui medium kurang tumpat ke lebih tumpat.4.4.4. apabila cahaya melalui TP2: Memahami penggunaan medium berbeza cermin/ ciri cahaya/ pantulan ketumpatan. TP5: Menilai kesesuaian penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya dalam dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.2016) CUTI HARI KEBANGSAAN (31. r apabila cahaya bergerak dari medium yang berlainan ketumpatan.17 8. dasar kolam kelihatan lebih cetek.08.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 . cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan mewajarkan aplikasi cahaya/penambahan dan penolakan pembiasan cahaya dalam cahaya untuk melaksanakan kehidupan. kelipan bintang. i dan sudut biasan. cahaya bergerak dari TP3: Mengaplikasikan penggunaan medium kurang tumpat ke cermin/ ciri cahaya/ pantulan lebih tumpat. 8.2016 – 02. Standard Prestasi TP1: Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan melukis gambar rajah cahaya/penambahan dan penolakan sinar pembiasan cahaya cahaya.1 20.08. (b) fenomena alam seperti dasar kolam kelihatan cetek. Menjalankan kajian perpustakaan dan membuat pembentangan fenomena pembiasan cahaya.09. penyedut minuman kelihatan bengkok di dalam gelas berisi air.08. TP4: Menganalisis pengetahuan mengenai penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam. sudu kelihatan bengkok di dalam air. . r apabila kefahaman tersebut. i dan cahaya serta dapat menjelaskan sudut biasan. TP6: Merekabentuk persembahan CUTI PENGGAL II (25.2016) Eksperimen / Projek / Cadangan Aktiviti/ IThink Mengumpulkan dan mentafsirkan maklumat tentang perkara berikut (a) pembiasan cahaya. cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan merumuskan hubungan cahaya/penambahan dan penolakan antara sudut tuju.3 8.4 Pembiasan cahaya Standard Pembelajaran 8.4 Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara sudut tuju.4 mengitlak bahawa pembiasan cahaya berlaku apabila cahaya bergerak melalui medium yang berbeza ketumpatan. tugasan mudah.

17 07.09.09.5. 7 Minggu / Tarikh Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid boleh: M33 Tema 5: Penerokaan Standard Prestasi Eksperimen / Projek / Cadangan Aktiviti/ IThink TP1: Mengingat kembali Mengumpul dan mentafsirkan maklumat pengetahuan dan kemahiran sains tentang penyebaran cahaya dan fenomena mengenai penggunaan cermin/ ciri yang berkaitan dengan penyebaran cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan cahaya. menjelaskan dengan contoh penambahan dan penolakan cahaya dalam kehidupan harian 8. TP3: Mengaplikasikan penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan Mengumpulkan dan mentafsirkan cahaya/pembiasan maklumat tentang perkara berikut: cahaya/penyebaran  penyerakan cahaya.5.7. 2 8. penyerakan cahaya. 1 8. 2 menjelaskan dengan contoh penyerakan cahaya dalam kehidupan harian. membezakan penambahan dan penolakan cahaya. TP5: Menilai kesesuaian penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan Mencari maklumat dan membuat cahaya/pembiasan persembahan multimedia.7. 6 8. 8. cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya dalam dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat Eksperimen / Projek / Cadangan Standard Prestasi Aktiviti/ IThink . 8.6 Penyerakan cahaya Penambahan dan penolakan cahaya 8. cahaya dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau  perbezaan antara penambahan dan fenomena alam. 4 8. magenta dan kuning. cahaya/penyebaran  penolakan cahaya yang berlaku cahaya/penyerakan apabila cahaya diserap atau ditolak cahaya/penambahan dan penolakan oleh penapis warna.6.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 . menjelaskan dengan contoh M32 03. mengenal pasti penambahan warna-warna primer bagi membentuk warna sekunder berkomunikasi mengenai penolakan cahaya.7.7. penolakan cahaya. penapis warna primer. 3 mengenal pasti warna primer.6. 1 berkomunikasi mengenai penyebaran cahaya. cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan Menjalankan aktiviti untuk mengkaji cahaya/penambahan dan penolakan perkara berikut: cahaya. TP2: Memahami penggunaan  penyebaran cahaya dengan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan Menggunakan multimedia bagi cahaya/penyebaran mentafsirkan maklumat mengenai cahaya/penyerakan penyerakan cahaya. cahaya/penyerakan  fenomena alam seperti kebiruan cahaya/penambahan dan penolakan Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: cahaya untuk melaksanakan tugasan  penambahan cahaya menggunakan mudah. merekodkan warna yang terhasil pada skrin selepas cahaya melalui penapis warna. 8.7. bagi TP4: Menganalisis pengetahuan mengenai penggunaan cermin/ ciri menghasilkan warna sekunder iaitu cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan sian.7. 5 8. SMK SULTAN IBRAHIM Minggu / Tarikh Standard Kandungan 8. 1 berkomunikasi mengenai penyerakan cahaya. 8.7. cahaya/penambahan dan penolakan cahaya serta dapat menjelaskan Menjalankan aktiviti untuk mengkaji kesan kefahaman tersebut.5 Penyebaran cahaya Standard Pembelajaran 8.17 cahaya dalam kehidupan seharian.

2.17 9. TP4: Menganalisis pengetahuan mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam. mantel dan teras.09. sungai. 9.  TP3: Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi untuk melaksanakan tugasan mudah.2 berkomunikasi bagi membezakan proses pembentukan batuan. . TP1: Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi. Stratifikasi dalam lautan dari permukaan hingga ke zon gelap di dasar laut serta taburan hidupan di dalamnya. awan dan air di dalam tanah. TP2: Memahami struktur bumi/geobencana/sumber Bumi serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.1 Sistem dan struktur Bumi 9.1. atmosfera.1 berkomunikasi mengenai sistem Bumi. Membuat persembahan multimedia mengenai struktur Bumi yang terdiri daripada empat komponen yang utama iaitu hidrosfera.2 Bahan Bumi 17. biosfera dan geosfera. Membuat persembahan visual atau grafik bagi menunjukkan perbezaan antara kerak.3 menyedari bahawa keadaan fizik yang sesuai menampung kehidupan hanya wujud di Bumi.17 14.2016) Minggu/ Tarikh Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Eksperimen / Projek / Cadangan Aktiviti/ IThink .17 21.09.2 menjelaskan perbezaan antara lapisan bumi berdasarkan komposisi dan sifat fizik.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 .1. 9. Keadaan atmosfera yang berubah (suhu dan tekanan) dengan altitud perlu juga diperkenalkan. glasier.09. SMK SULTAN IBRAHIM 10.17 Bumi dan Angkasa Lepas 9: Bumi 9.04. M34 9. Menjalankan aktiviti dan membuat persembahan multimedia bagi tiga jenis batuan iaitu igneus. sedimen dan metamorfik serta proses pembentukannya. 9.1 menerangkan jenis dan ciri batuan.1.09.2. CUTI AWAL MUHARRAM (21. TP6: Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi Stratifikasi atmosfera dan peranannya termasuk masalah penipisan lapisan ozon. termasuk taburan air di Bumi seperti lautan.  TP5: Menilai pengetahuan mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

4 Fenomena geobencana 9.2menjana idea bagaimana sains dan teknologi digunakan untuk menghadapi geobencana.3menyedari bahawa bencana alam memberi impak terhadap kehidupan alam sekitar TP1: Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi.4.4. tanah runtuh. TP6: Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai struktur Minggu / Tarikh Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Eksperimen / Projek / Cadangan Aktiviti/ IThink . SMK SULTAN IBRAHIM M34 9.17 9. 9.17 21. tsunami. tanah jerlus.4.09. mentafsirkan data melalui persembahan multimedia bagaimana geobencana seperti gempa bumi. lubang benam.3 Proses Utama Bumi 9. pemanasan global. TP4: Menganalisis pengetahuan mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam. Mendapatkan maklumat mengenai proses eksogen dan endogen dan membuat persembahan multimedia. TP2: Memahami struktur bumi/geobencana/sumber Bumi serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 . 9. Mengumpulkan. TP3: Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi untuk melaksanakan tugasan mudah.1berkomunikasi mengenai geobencana.1 berkomunikasi mengenai proses eksogen dan endogen. volkanisma. Projek mengkaji kemajuan sains dan teknologi boleh menyediakan manusia untuk menghadapi kemungkinan geobencana.3. 17. hujan asid berlaku. *MODUL 14: STRUKTUR BUMI TP5: Menilai pengetahuan mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.09.

4 menerangkan pembentukkan petroleum dan arang batu.1 berkomunikasi mengenai skala masa geologi. Menggunakan persembahan secara grafik atau visual mengenai fosil serta kaitannya dengan sejarah Bumi.17 9. 9. Perbahasan bagaimana tanpa perancangan yang betul eksploitasi sumber bumi boleh memudaratkan semua hidupan di Bumi. TP4: Menganalisis pengetahuan mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam.1 menerangkan mengenai air permukaan dan risikonya. 9.4 menaakul kepentingan fosil kepada perkembangan sains kini.5. SMK SULTAN IBRAHIM M35 9. 9.5 Usia Bumi 24. Perbincangan bagaimana pengetahuan mengenai fosil membantu sains moden. 9. 9.3 berkomunikasi mengenai mineral ekonomi.17 TP1: Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi.10. 9.09. 9.6 Sumber Bumi & Geologi Gunaan 01.2 menerangkan air bawah tanah dari segi kepentingan dan risikonya.17 Disediakan oleh: Pn.6. Mencari maklumat dan membuat persembahan multimedia mengenai air permukaan dan akuifer.6 M37 M38 08. Projek mengkaji perkaitan antara hidroterma dengan prospek ekonomi seperti ekopelancongan.17 28.17 05.1719.10.6. 9.09.2 menerangkan kaedah penentuan usia bumi. Nur Dalila Yusof Guru Sains Tingkatan 1 SMK Sultan Ibrahim menyelesaikan masalah kesan buruk daripada aktiviti manusia yang tidak dirancang dengan baik kepada semua hidupan dii Bumi.6.5. Projek mengkaji eksploitasi sumber bumi oleh manusia memudaratkan semua hidupan .5.5. TP5: Menilai pengetahuan mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan. TP6: Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN Mendapatkan maklumat mengenai skala masa geologi dan kaedah menentukan usia Bumi dan membuat perkongsian. TP2: Memahami struktur bumi/geobencana/sumber Bumi serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.10. Membuat persembahan multimedia mengenai cara pembentukkan petroleum dan arang batu.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 SAINS TINGKATAN 1 .3 berkomunikasi mengenai fosil.6.10. TP3: Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi untuk melaksanakan tugasan mudah. M36 9.6.