You are on page 1of 3

O fcina de la Familia Vicenciana

Vincentian Family Of f ce Bureau de la Famillie Vincentienne

Do wszystkich cz łonków Rodziny Wincenty ńskiej

Do wszystkich cz ł onków Rodziny Wincenty ń skiej Rzym, 25 stycznia 2017 ROK JUBILEUSZOWY –

Rzym, 25 stycznia 2017

ROK JUBILEUSZOWY –

400. ROCZNICA CHARYZMATU WINCENTY Ń SKIEGO

Drodzy Czł onkowie Rodziny Wincenty ń skiej,

Niech ł aska i pokój Jezusa zawsze b ę d ą z nami!

Moje serce jest przepe ł nione wdzi ęczno ś ci ą i radoś ci ą za ten „dar Nieba”, który pozwala ca ł ej Rodzinie Wincentyń skiej, przez ca ł y rok 2017, obchodzić 400. rocznic ę charyzmatu wincenty ń skiego. W ci ą gu 400 ostatnich lat, charyzmat ten pozostawi ł w

ś wiecie bardzo g łę bokie ś lady bezwarunkowej mił o ś ci Jezusa i czyni to również dzisiaj!

W czasie tego roku Rodzina Wincenty ń ska wyznaczy ró ż ne daty na rozpocz ęcie

ś wi ę -towania. Niektórzy ju ż zacz ę li, inni zaczn ą ź niej. Ale jest jedna data b ę d ąca u

ź róde ł tych obchodów, u pocz ątku „drogi ś w. Wincentego a Paulo”, u początku charyzmatu wincentyń skiego, a jest ni ą 25 stycznia 1617 r.

To w ma ł ej miejscowo ś ci Folleville we Francji w 1617 r., Wincenty zosta ł poruszony ogromnym ubóstwem duchowym mieszka ń ców wsi. Kilka miesi ę cy pó ź niej, by ł

ś wiadkiem ogromnego ubóstwa materialnego w miasteczku Châtillon, gdzie powsta ły

Panie Mi ł osierdzia, znane dzisiaj pod nazw ą Stowarzyszenie Mi ł osierdzia ś w. Wincentego a Paulo (AIC), które tak pi ęknie ś wiadczy w ś wiecie o charyzmacie wincentyń skim. Wincenty zacz ął od zach ęcania innych do przemiany wewn ę trznej i wychodzenia z pomoc ą do ludzi ż yj ą cych wokó ł nich, a bę dą cych w potrzebie materialnej. Równocześ nie sam do ś wiadczy ł nawrócenia osobistego. Ca ł kowicie si ę po ś wi ę ci ł ubogim duchowo i materialnie oraz pobudzi ł do wspó ł pracy tak wiele osób, które posz ł y jego ś ladami, aby przez te 400 minionych lat urzeczywistnia ć Ewangeli ę „tu i teraz” w ż yciu milionów ludzi. Ta misja nie zako ń czy si ę , dopóki Mi ł osierdzie nie bę dzie zglobalizowane, dopóki nie obejmie wszystkich kra ń ców ś wiata i nie dotknie serca ka ż dej osoby!

500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA

+1 (215) 715-3984

@: VFO@famvin.org

WWW: famvin.org

O fcina de la Familia Vicenciana

Vincentian Family Of f ce Bureau de la Famillie Vincentienne

Family Of f ce ● Bureau de la Famillie Vincentienne Temat, który b ę dzie nam

Temat, który b ę dzie nam towarzyszy ł w ci ą gu tych 12 miesi ę cy, brzmi:

„By ł em przybyszem, a przyj ę li ś cie Mnie

”.

W ramach obchodów 400. rocznicy charyzmatu wincenty ń skiego podj ęto ju ż wiele niesamowitych inicjatyw w Rodzinie Wincenty ń skiej, we wszystkich zakątkach ś wiata: na p łaszczy źnie lokalnej, krajowej i mi ę dzynarodowej, a jeszcze inne s ą przewidziane. Wszystkie maj ą na uwadze s ł owa Jezusa z Ewangelii wg ś w. Mateusza 25, 31-46, tak drogie Wincentianom i tym, których poci ą gn ął charyzmat Wincentego a Paulo: „By ł em przybyszem, a przyj ę li ś cie Mnie

Uwa żni na wo łania Ubogich, które przychodz ą z zewn ątrz, nie powinni ś my zapomina ć o kierowaniu naszego spojrzenia w stron ę wn ę trza, gdzie wo ł a Ubogi w nas, w stron ę ubóstwa w nas, wo ł aj ą cego o pomoc, prosz ą cego o wolno ść i odkupienie. To w ł a ś nie rozpoznanie i przyznanie si ę Wincentego do w ł asnego ubóstwa doprowadzi ł o go do oczyszczenia serca, tego serca, które tak mocno bi ł o dla ludzi z marginesu spo ł ecznego! Podej ś cie Wincentego do cz ł owieka nie by ł o podej ś ciem teologii „odgórnej”, ale raczej podej ś ciem wychodz ą cym od w ł asnego ubóstwa, podej ś ciem teologii „oddolnej”. Przyj ąć przybysza, który jest w nas, w ka ż dym z nas, obj ąć tego przybysza, zaakceptowa ć go, a póź niej odda ć wszystko Jezusowi, aby uzdrowi ł nasze rany, zupe łnie Mu si ę oddaj ą c i ca ł kowicie powierzaj ą c się Jego Opatrzno ś ci: to by ł a droga Wincentego. Niech b ędzie to równie ż droga każ dego z nas!

Trwa ł e owoce tych 400 lat s ą widoczne w tysi ą cach tysi ęcy cz ł onków licznych ga łę zi Rodziny Wincenty ń skiej, którzy nas poprzedzili i ż yli na sposób Wincentego, wed ł ug charyzmatu wincentyń skiego, najlepiej jak umieli. Teraz nasza kolej.

Poza licznymi inicjatywami, które bę dziemy realizowa ć przez ca ł y rok 2017, by obchodzi ć 400. rocznic ę charyzmatu wincenty ń skiego, chcia ł bym ka ż demu cz łonkowi Rodzi-ny Wincenty ń skiej, ka ż demu z nas rzuci ć wyzwanie innej inicjatywy, chociaż nie nowej, i do niej zach ę ci ć . W specjalny sposób, podczas tego Roku Jubileuszowego, wielu podejmie jej realizacj ę na ró ż nych p ł aszczyznach, w ró ż nych cz ęś ciach ś wiata. Z jednej strony inicjatywa ta jest dawna, bardzo dawna, a z drugiej, jest zawsze nowa, wci ąż nowa jak Ewangelia!

My ś l ę tutaj o nowych powo ł aniach do ż ycia konsekrowanego w ró ż nych

Zgromadzeniach wewn ątrz Rodziny Wincenty ń skiej i o nowych cz ł onkach do ich ga łę zi

ś wieckich. To oczywiste, ż e inicjatywa zawsze pochodzi od Jezusa. Powinni ś my jednak

wspó ł dzia ł a ć i pomaga ć , w sposób mo ż liwie najpe ł niejszy, tym, których Jezus powo ł uje do ż ycia konsekrowanego lub do zaanga ż owania si ę jako cz ł onkowie ś wieckiej ga łę zi Rodziny Wincentyń skiej, aby to wezwanie sta ł o si ę rzeczywisto ś ci ą .

500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA

+1 (215) 715-3984

@: VFO@famvin.org

WWW: famvin.org

O fcina de la Familia Vicenciana

Vincentian Family Of f ce Bureau de la Famillie Vincentienne

Family Of f ce ● Bureau de la Famillie Vincentienne Inicjatywa jest nast ę puj ą

Inicjatywa jest nast ę puj ą ca: ka ż dy z nas – wspólnie, w grupie lub indywidualnie – wyznaczy sobie w czasie Roku Jubileuszowego ten konkretny cel: modli ć si ę , być uwa ż nym, szuka ć , zach ę ca ć i zaprasza ć nowych kandydatów do podj ę cia ż ycia konsekrowanego w jednym ze Zgromadze ń Rodziny Wincenty ń skiej lub do dołą czenia do jednej z jej ga łę zi ś wieckich. Czy to jest nierealne? Czy to jest jaka ś u ł uda? Z Jezusem wszystko jest mo ż liwe!

Mamy nadziej ę , ż e dzię ki tej inicjatywie, podczas Roku Jubileuszowego, pojawi ą

si ę nowe, liczne powo łania i nowi wolontariusze. Inni b ę dą mogli do łą czy ć do nas w

przyszł ych latach, jako owoc 400. rocznicy. Nic nie jest niemo ż liwe dla Jezusa i jeste ś my zaproszeni, by uczyni ć wszystko, co mo ż liwe, aby z Nim wspó ł pracowa ć . Opatrzno ść Bo ża zrobi reszt ę . Inicjatywa i nasze wyzwanie s ą jasne. Ka ż dy cz ł onek Zgromadzenia wewn ątrz Rodziny Wincentyń skiej wyznaczy sobie samemu ten oto cel: ofiaruj ę si ę Jezusowi jako narz ę dzie, by przyprowadzi ć nowego kandydata/kandydatkę do Zgromadzenia, do którego nale żę . Czł onkowie ś wieckich ga łę zi Rodziny Wincenty ń skiej uczyni ą to samo, by pozyska ć nowego wolontariusza dla swojej ga łęzi w czasie tego Roku Jubileuszowego. Nic wi ę cej, ale te ż nic mniej!

Id ź my naprzód w tym roku łaski, ze s ł owami ś w. Wincentego a Paulo:

Życz ę Ci, aby ś mia ł a nowe serce i now ą mi ł o ść dla Tego, który kocha nas

nieustannie i czule, jakby dopiero zaczyna ł nas kocha ć . Bo ż e upodobania s ą bowiem zawsze nowe i bardzo zró ż nicowane mimo, ż e On nie zmienia się nigdy” (List 288, Coste I, 417-418).

Niech podczas tego Roku Jubileuszowego towarzyszy nam wstawiennictwo Matki

Boż ej od Cudownego Medalika, ś w. Wincentego a Paulo oraz wszystkich innych

b ł ogos ł awionych i ś wi ę tych Rodziny Wincenty ń skiej!

Wasz brat w ś w. Wincentym,

Rodziny Wincenty ń skiej! Wasz brat w ś w. Wincentym, Toma ž Mavri č , CM

Tomaž Mavrič, CM Przełożony Generalny

500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA

+1 (215) 715-3984

@: VFO@famvin.org

WWW: famvin.org