You are on page 1of 3

Vincentian Family Office Bureau de la Famillie Vincentienne Oficina de la Familia Vicenciana

Rzym, 25 stycznia 2017


Do wszystkich czonkw Rodziny Wincentyskiej

ROK JUBILEUSZOWY
400. ROCZNICA CHARYZMATU WINCENTYSKIEGO
Drodzy Czonkowie Rodziny Wincentyskiej,
Niech aska i pokj Jezusa zawsze bd z nami!
Moje serce jest przepenione wdzicznoci i radoci za ten dar Nieba, ktry
pozwala caej Rodzinie Wincentyskiej, przez cay rok 2017, obchodzi 400. rocznic
charyzmatu wincentyskiego. W cigu 400 ostatnich lat, charyzmat ten pozostawi w
wiecie bardzo gbokie lady bezwarunkowej mioci Jezusa i czyni to rwnie dzisiaj!
W czasie tego roku Rodzina Wincentyska wyznaczy rne daty na rozpoczcie
wi-towania. Niektrzy ju zaczli, inni zaczn pniej. Ale jest jedna data bdca u
rde tych obchodw, u pocztku drogi w. Wincentego a Paulo, u pocztku
charyzmatu wincentyskiego, a jest ni 25 stycznia 1617 r.
To w maej miejscowoci Folleville we Francji w 1617 r., Wincenty zosta poruszony
ogromnym ubstwem duchowym mieszkacw wsi. Kilka miesicy pniej, by
wiadkiem ogromnego ubstwa materialnego w miasteczku Chtillon, gdzie powstay
Panie Miosierdzia, znane dzisiaj pod nazw Stowarzyszenie Miosierdzia w. Wincentego
a Paulo (AIC), ktre tak piknie wiadczy w wiecie o charyzmacie wincentyskim.
Wincenty zacz od zachcania innych do przemiany wewntrznej i wychodzenia z
pomoc do ludzi yjcych wok nich, a bdcych w potrzebie materialnej. Rwnoczenie
sam dowiadczy nawrcenia osobistego. Cakowicie si powici ubogim duchowo i
materialnie oraz pobudzi do wsppracy tak wiele osb, ktre poszy jego ladami, aby
przez te 400 minionych lat urzeczywistnia Ewangeli tu i teraz w yciu milionw ludzi.
Ta misja nie zakoczy si, dopki Miosierdzie nie bdzie zglobalizowane, dopki nie
obejmie wszystkich kracw wiata i nie dotknie serca kadej osoby!

500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA


+1 (215) 715-3984
@: VFO@famvin.org
WWW: famvin.org

Vincentian Family Office Bureau de la Famillie Vincentienne Oficina de la Familia Vicenciana

Temat, ktry bdzie nam towarzyszy w cigu tych 12 miesicy, brzmi:


Byem przybyszem, a przyjlicie Mnie....
W ramach obchodw 400. rocznicy charyzmatu wincentyskiego podjto ju wiele
niesamowitych inicjatyw w Rodzinie Wincentyskiej, we wszystkich zaktkach wiata: na
paszczynie lokalnej, krajowej i midzynarodowej, a jeszcze inne s przewidziane.
Wszystkie maj na uwadze sowa Jezusa z Ewangelii wg w. Mateusza 25, 31-46, tak
drogie Wincentianom i tym, ktrych pocign charyzmat Wincentego a Paulo: Byem
przybyszem, a przyjlicie Mnie....
Uwani na woania Ubogich, ktre przychodz z zewntrz, nie powinnimy
zapomina o kierowaniu naszego spojrzenia w stron wntrza, gdzie woa Ubogi w nas, w
stron ubstwa w nas, woajcego o pomoc, proszcego o wolno i odkupienie. To
wanie rozpoznanie i przyznanie si Wincentego do wasnego ubstwa doprowadzio go
do oczyszczenia serca, tego serca, ktre tak mocno bio dla ludzi z marginesu
spoecznego! Podejcie Wincentego do czowieka nie byo podejciem teologii
odgrnej, ale raczej podejciem wychodzcym od wasnego ubstwa, podejciem
teologii oddolnej. Przyj przybysza, ktry jest w nas, w kadym z nas, obj tego
przybysza, zaakceptowa go, a pniej odda wszystko Jezusowi, aby uzdrowi nasze
rany, zupenie Mu si oddajc i cakowicie powierzajc si Jego Opatrznoci: to bya
droga Wincentego. Niech bdzie to rwnie droga kadego z nas!
Trwae owoce tych 400 lat s widoczne w tysicach tysicy czonkw licznych gazi
Rodziny Wincentyskiej, ktrzy nas poprzedzili i yli na sposb Wincentego, wedug
charyzmatu wincentyskiego, najlepiej jak umieli. Teraz nasza kolej.
Poza licznymi inicjatywami, ktre bdziemy realizowa przez cay rok 2017, by
obchodzi 400. rocznic charyzmatu wincentyskiego, chciabym kademu czonkowi
Rodzi-ny Wincentyskiej, kademu z nas rzuci wyzwanie innej inicjatywy, chocia nie
nowej, i do niej zachci. W specjalny sposb, podczas tego Roku Jubileuszowego, wielu
podejmie jej realizacj na rnych paszczyznach, w rnych czciach wiata. Z jednej
strony inicjatywa ta jest dawna, bardzo dawna, a z drugiej, jest zawsze nowa, wci nowa
jak Ewangelia!
Myl tutaj o nowych powoaniach do ycia konsekrowanego w rnych
Zgromadzeniach wewntrz Rodziny Wincentyskiej i o nowych czonkach do ich gazi
wieckich. To oczywiste, e inicjatywa zawsze pochodzi od Jezusa. Powinnimy jednak
wspdziaa i pomaga, w sposb moliwie najpeniejszy, tym, ktrych Jezus powouje
do ycia konsekrowanego lub do zaangaowania si jako czonkowie wieckiej gazi
Rodziny Wincentyskiej, aby to wezwanie stao si rzeczywistoci.
500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
+1 (215) 715-3984
@: VFO@famvin.org
WWW: famvin.org

Vincentian Family Office Bureau de la Famillie Vincentienne Oficina de la Familia Vicenciana

Inicjatywa jest nastpujca: kady z nas wsplnie, w grupie lub indywidualnie


wyznaczy sobie w czasie Roku Jubileuszowego ten konkretny cel: modli si, by
uwanym, szuka, zachca i zaprasza nowych kandydatw do podjcia ycia
konsekrowanego w jednym ze Zgromadze Rodziny Wincentyskiej lub do doczenia
do jednej z jej gazi wieckich. Czy to jest nierealne? Czy to jest jaka uuda? Z Jezusem
wszystko jest moliwe!
Mamy nadziej, e dziki tej inicjatywie, podczas Roku Jubileuszowego, pojawi
si nowe, liczne powoania i nowi wolontariusze. Inni bd mogli doczy do nas w
przyszych latach, jako owoc 400. rocznicy. Nic nie jest niemoliwe dla Jezusa i jestemy
zaproszeni, by uczyni wszystko, co moliwe, aby z Nim wsppracowa. Opatrzno Boa
zrobi reszt. Inicjatywa i nasze wyzwanie s jasne. Kady czonek Zgromadzenia wewntrz
Rodziny Wincentyskiej wyznaczy sobie samemu ten oto cel: ofiaruj si Jezusowi jako
narzdzie, by przyprowadzi nowego kandydata/kandydatk do Zgromadzenia, do
ktrego nale. Czonkowie wieckich gazi Rodziny Wincentyskiej uczyni to samo, by
pozyska nowego wolontariusza dla swojej gazi w czasie tego Roku Jubileuszowego.
Nic wicej, ale te nic mniej!
Idmy naprzd w tym roku aski, ze sowami w. Wincentego a Paulo:
ycz Ci, aby miaa nowe serce i now mio dla Tego, ktry kocha nas
nieustannie i czule, jakby dopiero zaczyna nas kocha. Boe upodobania s
bowiem zawsze nowe i bardzo zrnicowane mimo, e On nie zmienia si
nigdy (List 288, Coste I, 417-418).
Niech podczas tego Roku Jubileuszowego towarzyszy nam wstawiennictwo Matki
Boej od Cudownego Medalika, w. Wincentego a Paulo oraz wszystkich innych
bogosawionych i witych Rodziny Wincentyskiej!

Wasz brat w w. Wincentym,

Toma Mavri, CM
Przeoony Generalny
500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
+1 (215) 715-3984
@: VFO@famvin.org
WWW: famvin.org

You might also like