You are on page 1of 3

Vincentian Family Office Bureau de la Famillie Vincentienne Oficina de la Familia Vicenciana

Rm, 25. janura 2017


Vetkm lenom vincentskej rodiny

JUBILEJN ROK
400. VROIE VINCENTSKEJ CHARIZMY
Drah lenovia vincentskej rodiny!
Milos apokoj nho Pna Jeia Krista nech je vdy snami!
Moje srdce je naplnen vanosou a radosou za tento dar z neba dvajci
vincentskej rodine monos po cel rok 2017 slvi 400. vroie vincentskej charizmy,
ktor zanechala tak hlbok stopy Jeiovej bezvhradnej lsky vo svete za uplynulch 400
rokov apokrauje v tom aj dnes!
V tomto roku si kad vincentsk rodina sama vyberie dtum zaiatku slvenia.
Niektor u zaali, in zan neskr. Ale je jeden dtum, ktor je prameom, pvodom
tohto slvenia, zaiatkom cesty svtho Vincenta de Paul, zaiatkom vincentskej
charizmy. Je to 25. janur 1617 v dedinke Folleville [folvil], vo Franczsku.
Prve v tejto malej dedinke sa Vincenta dotkla nesmierna duchovn bieda
vidieckeho udu. O niekoko mesiacov neskr zail v meste Chtillon [atijon] obrovsk
materilnu chudobu, o bolo podnetom pre zaloenie Pan kresanskej lsky, dnes
znmych pod menom AIC (na Slovensku SKL), ktor na celom svete vydvaj krsne
svedectvo o vincentskej charizme. Vincent zaal povzbudzovanm inch, aby menili svoj
ivot zvntra aaby navtevovali ud vo svojom okol, ktor s vmaterilnej ndzi. Zrove
preiel svojou vlastnou konverziou, ke sa rozhodol plne zasvti ivot uom
nachdzajcim sa v duchovnej i hmotnej biede a podnecova k spoluprci mnoho a
mnoho ud, ktor krali v jeho apajach, aby Evanjelium urobili ivm tu a teraz pre
miliny a milny ud za celch 400 rokov, ktor u odvtedy ubehli. Toto poslanie sa
neskon, dokia kresansk lska nebude globalizovan, neobjme kad kt sveta
anedotkne sa srdca kadho loveka!

500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA


+1 (215) 715-3984
@: VFO@famvin.org
WWW: famvin.org

Vincentian Family Office Bureau de la Famillie Vincentienne Oficina de la Familia Vicenciana

Tma jubilejnho roka, ktor ns bude sprevdza celch 12 mesiacov,


znie: Bol som pocestn apritlili ste ma....
Vo vincentskej rodine po celom svete je u mnoho asnch iniciatv pre slvenie
400. vroia vincentskej charizmy na miestnej, nrodnej imedzinrodnej rovine aalie
iniciatvy sa objavia neskr. Vetky s inpirovan Jeiovmi slovami z Matovho
evanjelia 25, 31-46, ktor s tak drah lenom vincentskej rodiny a vetkm, ktor ij
poda charizmy Vincenta de Paul: Bol som pocestn apritlili ste ma....
Popri pozornosti na volanie chudobnch zvonku nesmieme zabda na pohad
dovntra na chudobnho, ktor kri v ns, na chudobu v ns, ktor vol o pomoc
apros ovyslobodenie a vykpenie. Prve vanos apriznanie si vlastnej bohosti viedla
Vincenta k oisteniu srdca; srdca, ktor tak silno bilo pre ud na okraji spolonosti!
Vincent nepristupoval k lovekovi cez teolgiu zhora, ale skr sa k nemu priblioval
z postoja svojej vlastnej chudoby, jeho prstup bol teda cez teolgiu zdola. Prija
pocestnho, ktor je v ns, ktor existuje v kadom z ns, obja tohto cudzinca,
akceptova ho, potom vetko odovzda Jeiovi, aby uzdravil nae zranenia, plne sa Mu
odda acelkom sa zveri jeho Prozretenosti toto bola Vincentova cesta. Nech je to cesta
aj kadho zns!
Trval plody tchto 400 rokov meme vidie vaka tisckam lenov poetnch
vetiev vincentskej rodiny, ktor ns predili a ktor sa snaili i ako Vincent, poda jeho
charizmy. Teraz je rad na ns.
Popri mnohch iniciatvach, na ktor sa v tomto roku podujmeme pre oslvenie
400. vroia vincentskej charizmy, by som chcel povzbudi a vyzva kadho jednho
lena vincentskej rodiny kete jednej spolonej iniciatve, ktor nijako nie je nov. Mnoh
sa ju poas tohto jubilejnho roku vynasnaia realizova na rznych rovinch, v rznych
astiach sveta, mimoriadnym spsobom. Na jednej strane je to dvna, pradvna
iniciatva; na druhej strane je to iniciatva vdy nov, bez prestania nov, ako evanjelium!
Mm na mysli nov povolania k zasvtenmu ivotu v rznych spolonostiach v
rmci vincentskej rodiny a novch lenov v jej laickch vetvch. Je samozrejm, e
iniciatva vychdza vdy od Jeia, ale my mme spolupracova a osobe, ktor Jei
povolva i u kzasvtenmu ivotu alebo klenstvu v laickej vetve vincentskej rodiny ,
o najviac pomc, aby sa toto volanie naozaj zrealizovalo.
Iniciatva je nasledovn. Kad zns spolone, vskupine alebo individulne sa
poas jubilejnho roka upriami na tento konkrtny cie: modli sa, by pozorn, rozma,
povzbudi a pozva novho kandidta k zasvtenmu ivotu do jednej zo Spolonost
500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
+1 (215) 715-3984
@: VFO@famvin.org
WWW: famvin.org

Vincentian Family Office Bureau de la Famillie Vincentienne Oficina de la Familia Vicenciana

vincentskej rodiny, alebo sa sta lenomjednej z jej laickch vetiev. Azda to nie je relne?
Je to ilzia? SJeiom je vetko mon!
Dfame, e vaka tejto iniciatve poas jubilejnho roka pribudne mnoho novch
povolan a dobrovonkov. al by sa k nm mohli prida v nasledujcich rokoch ako
ovocie 400. vroia. Jeiovi nie je ni nemon a my sme pozvan robi, o je v naich
silch, atak snm spolupracova.Boia prozretenos sa u postar o ostatn. Iniciatva
a vzva s jasn. Kad len Spolonosti v kruhu vincentskej rodiny si pre seba stanov
takto cie: dvam sa Jeiovi ako nstroj na privedenie novho kandidta do
Spolonosti, do ktorej patrm. lenovia laickch vetiev vincentskej rodiny urobia
podobne, aby poas tohto jubilejnho roka zskali pre svoju vetvu novho dobrovonka.
Ni viac, a ni menej!
Uberajme sa vtomto milostivom roku so slovami svtho Vincenta de Paul:
Prajem vm nov srdce a celkom nov lsku voi tomu, ktor ns bez
prestania miluje tak nene, ako keby sa prve teraz do ns zamiloval; ve kad
Boie zabenie je vdy nov anesmierne rozmanit, aj ke sa nikdy nemen. (List
288, Coste I, 417-418)
Nech ns v tomto jubilejnom roku sprevdza prhovor Panny Mrie Zzranej
medaily, svtho Vincenta de Paul a vetkch ostatnch blahoslavench a svtch
vincentskej rodiny

V brat vo svtom Vincentovi,

Toma Mavri, CM
Generlny predstaven

500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA


+1 (215) 715-3984
@: VFO@famvin.org
WWW: famvin.org

You might also like