You are on page 1of 5

Jov an D u n đ in

SL I K E P R I R O D E U PO E Z I J I JO V A N A D U C I ĆA

Dučić j e, od p rvih svoj i h pesama, uneo u našu poezi j u laki
zanos, i j oš l ak še ot r ežnj enj e od p esni čk og čar an j a . T a zagonetna
lakoća emot ivn og uskli k a nad stvar i ma, nad p redeli ma koj i su za
mnoge samo senzaci j e buđenj a, p o kret čula, dodi r , v i di ci ili noć
— Duči ćev j e nep r esu šni izv or . A umetničk i i zr az, p esm a p o svoj oj
su št ini ovap loćen j a — uv i r j e p oslednj i i konačni , t i h a l u k a u koj oj
su si gu rno zašt ićeni svi brodovi , u k oj oj se harmoni j sk im r edom
smi r u j e p očet ni t al as. Otuda se, često , i r ef l ek si sp o ntani j ih osećanj a or gani zu j u , i zar ob l j u j u , u med i taci j i , u zak l j učku i" večnim
i st inama, u p oent i k oj a dov r šuj e n j egov e „ cel e lepe p esme . Umet -

nik tanan i vibrantan, od prvog sti ha sva svoj a uzbuđenj a, doživl j a—
k
i
slućiv
n
određu
nekom
sudbinskom
razrešen
u
za
o
e
do
a
a
e
,
j
j
p
j
j
ni ma f or m e, l ep ot i uop št e. „ Ni j edn og zvuk a nem a (u Dučićevim

pesmama, n . p.) koj i ne bi bi o iskren, proosj ećan, samo, u t r enut ku
či m se duša di gne, n j en nep o sr edni uzđ ah , j auk il i ushi t d očep a
"
um j et ni k , i zar obi ga u zlat nu k r let k u sl ik e (V el j k o Pet r o vi ć) .
M eđut im , ta k ar ak ter i sti k a p oezi j e Jov an a Duči ća, bol j e r eći

kar akteristik a Dučića, kao pesni ka-umetnika, ak o se izvede iz sume
k
esnič
o
ost
u
k
uk
azu
n
n
v
k
n
k
i
a
e
am
i
a
d
e
uve
r
isut
e
onst
,
p
g p
p
j
p
tuent e: na im p r esi j u i n j enu r acionalnu r ezonansu ; na p r i r odu , čoveka, ženu — k ao teme, či ni mi se uvek p omal o p r ethodno mot ivi sane, i n a samu del atno st duh a , na m i saono dogr ađ i van j e, n a samu
m isao i l i unu tr ašnj i i zr az. Ali , p ošto sm atr am da p rv a ni j e sam o
uvodn a oznak a (ne kom p on en ta, nego konsti tuen ta, b i tna sl oženica

poet sk og im pulsa) , već odsl ik avanj e sp ol j ašnj eg ili unutr ašnj eg
m il j ea t ok om cel e p esme, i t o i zvesni m l ik ovn i m elementim a, to se
ovde želi da r azmot r i p rvo nj en sadr žaj , a zat im i sk aže ono preko
čega se on a p r ed st avl j a , em i tu j e.
B ogdan Pop ovi ć j e u p r edgov or u Du či ćevim Sab ranim del ima

( 1929. godi ne) i stak ao da j e Duči ć pesnik topl ih osećanj a, Ij ubavi i
t u ge, i d a n j egove t eme „ i ako r aznovr sne, uvek su sam o nežn o k azani r azd r agani i oduševl j eni i li bolni uti sci k oj e p esnik p r i ma od

lep ih i dr agi h stvar i , od lepoga u pr irodi pun oj sj aj a i boj a, od lea
no
a
u
čov
č
e
em
živ
tu
i
n
r
o
a
oči
to
uti
sc
l
u
h
i
bavni
p oga i znač
,
j
g
j
j
"
doživl j aj a .

Jovan Sk er li ć j e, među t i m , sm atr ao Dučića u gl avnom deskr i ptivnim pesnikom , či j i j e znatan deo pesama „ samo . . . lepo izvedena
"

i i m p r esivno izr ažena sl ik a ; da on „ сак i oseća f or m om , on i m št o

s dr u ge st r ane. p j g p p " p j g j vr snu m oć „ zavođenj a či taoca . p recizn i cr teži . n j egov e „ ar ti " f ici j eln e f i l ozof i j e — B or i sl av M ih aj l ov i ć j e p esni kov u sl i k ov i tost i zj edn ači o sa m ani r om . u k ome se otv ar aj u autenti čni p r ostor i za " op st anak m ašt e . „ Nj egova simbol o tv or na imaginaci j a p r ot k an a j e sub j ek t i vnim lir izmom . Slike prir ode nalaze se u skor o svi m Dučićevim pesmama. i p esničk e uop šte . . Te p esme su . atmo" sfer om . a uvek zavr šav aj u f il ozof i j om . p r ema nj egovim r eči ma. Podne. al i n e i za boj e.u k oj i ma si mboli ka i ma snagu v izi j e. Na tp i s) .. Da b i pot k r ep io svoj a uop štav anj a. " i l i čak vizi onar sk im tr enucim a. „ oslanj aj u ći se na k asni j eg. „ sli k e vazda svet l o " i sj aj no . Ali . emoci j a kao dubi nska p r oj ekci j a op ažanj a i doživl j avanj a. 1943) . a n e doživl j aj i mi sao . dublj eg viđenj a sveta . odnosno n j egov og p esničkog postup k a. " znak i zvuk i st i nskog. p onek ad i u j ednoj t e i stoj p esmi . . Jadransk i so neti . s j edne st r ane. a. r ust ičan i metaf izičan u i sti mah . . o ovom p esni k u . koj e " su bile i simb oli st i čk e i p ar nasističk e. naj čist i j e sl i ke p ri r ode. p rem a n av edenim stavov i m a. p r i p r em om . osećaj . p ot encir ao Sker lićev st av o Dučićevoj deskr i p tivnost i i u i zv esnom smi slu ga ap sol ut izovao. t ako. Mih aj lovi ć j e. one običn o p očinj u op i som . u predgovoru svoga i zbor a u 52. ne n alazeći u nj oj višti v r ednost od dek ora sk l adno i zvedenog. sl ab ost i i n ezani ml j ivosti nj egove mi saone p oezi j e. Z v ezde. Al i . N ep r i j a t el j . nemondensk og Duči ća " (i z n j egove p osledn j e knj i ge p esama „ Li r i k a . t e da j e u stvar i više p esnik osećaj a nego osećan j a. u p ečat l j i vo i sa izvesnom su p tilnošću za nj i hove k aden ce. l ak oću i i gr u du h a. o " konture. blik e i pak . N eophodno j e ov de pom enut i j oš dve k ar akteri st ik e. „ Bi o j e i zvanredan tv or ac p esničkih slik a. izr ažene p ot p un o . Sadr žaj p esnikovog im p r esi oni zma. k oj e daj u n ov i j i i str aživ ači Dučićev e p oezi j e. p une osećanj a . sv eže ak v ar ele ili p asteli . . a posebn o „ vanr edno j ak o r azvi j en osećaj šum ova . da bi se m ogl o p ost avi t i p i tanj e i dat i neki odgov or i r adi kl asif i - . p l ast i k a nj egovih op i sa p r i r ode sl aže se u j edan p oseb an sv et . N aveo j e sam o četi r i p esm e (Sat . pošto j e išao za t im da. knj izi Sr p sk e k n j i žev nost i u st o knj i ga. . " Međut im . Sk er li ć. Sen k a. B or i sl av Mih aj l ović. za n j i h ove p r el iv e. „ . a za Sker li ća j e to t ačk a na povr ši n i . u esej u Jov an D uči ć danas i u p r edgov or u svoj e p ozn ate " Antologi j e. dakle živ e osećaj e sp ol j nog svet a. izmeđ u ost al oga. Miodr ag Pavl ović j e. nep osr edno dato . nj egove p esme su p r i čanj a o doživl j aj u i r azm i šl aj nj u . Mor sk a vr ba. Bogdan Popovi ć navodi Duči ćeve pesme Jabl an ovi . sa nečim št o se samo p o sebi p odr azumeva k ada j e reč o Du čiću . lcaže: „ . Sat . Tisi na. čulni r ef lek s kul tivi san vešt in om i i zr ažaj nom sn agom umetnik a. i st ak ne Dučićev umetni čk i odnos p r ema " esmi n e k l ov u t r ema esničk m l k o os u ao i n e ovu vo e s .Sli ke p r i rode u p oezi j i Jovana Duč i ća 21 " j e sp ol j no . vidi samo opi se sa r eal istički t ačni m poj edi nost i ma. n alazi se n a dve u p or i šn e t ačk e: za Bogdan a Pop ovića t aj cent ar j e osećan j e. o p esni k ovoj „ i mažer i j i ovak o zak l j u čiv ao: . ali uvek bl ago i mek o boj adi sane.

i u žaznom st r epn j om . k oj i su se negde nakn adno ot k ri li kao mogućnost l ir sk og putopisa. Čekanj e. k oj e zai sta. I t r ep t i n ad šu m o m i n ad oba l am a Sl an i m o dar m i r i s p r o l et n j eg a m or a. b lago i m eko boj i p reci zne cr teže. p j men a. M l ado . t ak oreći . i p ani k om stvar i . Ali . I b led ob zor št o se p ro t eže i p u ši . k ao prva ne i ni e istorod i s na v d ko ma u z n onih celina u r b rik iva e ot e a a . M ogli bism o j e. Obi čno u t oj vr sti p esam a sli ke nastaj u sećanj em il i p it anj em . n azv ati evok ativnim u k n k o te stu esm k e ao ce l ine odn osno ednim š i o t m pr edelom . Zi msk i p ast el . il i se želi da saop št i nek a r eflek si j a. t oga Sat a k oj i k"ao sk r iv en o zvono j ek n e . Cikl us Jad ranski soneti pr i kazuj e nam se k ao niz utisaka j ednog podnebl j a. Jesen j e v ode šu m i l e zl osl u t no . U ciklusu Sen k e p o vodi r ealistički op isi p r isut ni su . Osećanj a su pr ik rivena (ili . Sat . Ti šina. p odsticaj em i znutr a . Jablanovi . Zašto. Slik e su ovde k omponovane pr em a j ednom određenom sistemu prenošenj a čulnih senzaci j a u sfere duše (u nj enom st andar dnom metaf izičk om značenj u) .22 К њи ж евносх и ј език kaci j e nj egovih pesama pr ema tome koli k o j e u nj i ma sadr žana t r anspozici j a pej saža k ao st varno biće pesme.. bez obzira na j o p p vom o p i su . I u m o j o j du ši P r o d u žen o v i di m ov o m i r n o m o r e : š u m e o lean dr a . već j e sam o sadr žana u post up k u i ekspresi j i . u k oj em su T e Vre S moće u bić Tišine a k n inkar nir ana u a esni ova oseća a . j j j p j p ko k n esni u u om n sn esto u n ih vo vred o o m cr te. Za te pesm e su k ar akter i st ična i im perf ek t ivn a ili aori sna uvođenj a: K ad a j e p o zn ah . Podn e. u svim p rvim scenogr af skim okvi r ima. p „ j p " mest om u či j im se granicam a razvi j a doživl j aj . U p esm am a Padanj e l išća. M oj a p oezi j a. n eb o b eše m u t no . k r u p n o su n ce p r ži . " p esmam a stvar n a slik a j e n ek ak o „ p r odu žen a . Sve j e t ako t iho . g . p u no p l am a . Pov r ata k . oni su n aj češće dat i u p rep letu sa i magi n arnim svetom t i šine. i l i o p osledn j oj stazi ži v ota i smr U sv i m ovim t i ) . . Poznanstvo. uslovno. I sve oča j no žur i l o za m r en j em . Samoća. uk azuj e se. n ep osredne snim k e pej saža za j edno uzbu dl j iv o t r aj anj e. l j ubičast e gor e. a zat im i p esme M or ska v r ba. Takve su p esme: Zal aza k sunca. p a i u p esmama Čežnj a. U sumrak u. samoće i tu ge. Novem bar f gde j e ekster i j ern a slik a gr adi rana t ak o p ri r odno . V r ti su m r eLi s bo l ndm n est r p l j en j em . U pesmi Podn e t o se naj izrazit i j e vidi : N ad os r t v o m p u n i m čem r esa i b a r a . i n i su k oheren t n e. i drugim a — slik a ni j e p rim ar n a. da sp ontan o p r oizl azi i sp ovedn o p i t anj e p esni k a o svoj oj sudbonosnoj a b ezr azložnoj tu zi . p r em a r ečima B ogd an a Pop ovića. N j u p rodu žu j e p esnik ovo osećan j e.

Dučić j e i m p r esi on i sta p o t emam a i mot i v i m a. već svak i dr u gi t r en ut ak . za p oet sk im ot k r oven j em . i l i p oj edi ne str ofe. svak o im p r esi onist ičko p l at no j e u i zvesnom stu p nj u i p obun a p r otiv def i ni san ost i p r i r o de — nj ene mene ne p r ouzr ok u j u sam o god i šnj a doba. nezaob i - l azne su p esme B or . No on od podatak a iz pr irode. Ali . i ak o se nj egove p esme tem el j e ili na osećanj u . N ar avno . k ao in sp ir aci j e. ali sl i k e sa j edni m veom a uočl j ivim sub j ek t i vnim elementom (k ar ak ter i st ičnim i za cel u nj egovu p oezi j u ) . n aj vi ši su p esničk i i sl ik ar sk i kvali t et Duči ćev . sa slik ovitošću i zr aza . j j . Ta p recizn ost u det al j"isanj u n e nap ušt a ga ni kada zami šl j a p r edeo „ р г ек о t r i j u mor a . p esn i k od k oga " j e i Dučić uči o p re no št o j e „ k renuo u svet . sa k ar ak t er i st i k am a Du či ćeve st i l i sti k e. Svak ak o naj imp resivni j a i „ n aj čisti j a sli k a j e u sonetu Selo. sa n agl ašenim . duševni m (i duh ovnim ) životom . g j ci j om p lener i st ičk og trenutk a. A k var el i i p ast el e k oj e v i di Bogdan Pop o vić or ganizov ani su ak ademsk i m p ot ezom f ak t ogr af i san j a. B ukva. u k oj oj bi n j eni element i p eval i na izuzetan . ili sam o n a osećaj u . l i kovno. Svoj e slike-pesme Duči ć st var a zaist a sl ik ar ski . Sam o di skr etn a k ol or i sti k a j e on o št o p r edst avl j a l i r sk e v ar i j aci j e. Su nc ok r eti . p g j p j m e i t r ansp on ov an a im p r esi j a . Fant ast i k e u kom p l et ni j em gr adaci j skom smislu nema u nj egovoj poezi j i. Ali . ne gradi ni n ov u p r irodu . k oj e pr edstav"lj aj u istinsk e por trete j edne izuzet ne „ simbol otvorne imagi n aci j e . odn osn o st ihovi u dr ugim pesm am a već pomenut e p osl ednj e knj i ge. Taj t on se k od Voj isl ava doi ma i k a- . Pesm e k oj e sam p omenuo u ovom r adu daj u naj manj e p ovoda za k onf r on t ir an j e sli k e k ao nečeg m an j e-v i še aut onomnog . n j egove p esm e su sa im p r esi onist ičk i m sadr žaj i ma. u pr estonice ev r op sk e um etnost i. p r odu žen o t r aj an j e sl ik e — odab ran a p oređen j a i r af ini r ane st i lizaci j e stvar nost i . koj i j e u isto vr em e i r edak n ep osr ed ni zap i s. Međutim. u p r ot ivst avl j an j u t amno g i svet l o g . Sl i k e p r ir ode u p oezi j i Jov an a Duči ća m o gl i bi sm o r azmat r at i i izdvoj eno iz kontek st a dr u gih p esnik ovih ci k lu sa i k nj i ga. tak oreći i p r ir ode i čoveka. št o d aj e at m o sf eru u k oj oj egzi st i r a ovo il i on o osećan j e u t ežn j i za subli mi san j em . On p recizno cr ta i k on t urir a. tak oreći u svim cikl usim a i knj i gama do poslednj e — L iri ka. U p esm am a k oj e sam n av eo iz cik l usa Senke o o v di odn sn u onim de d k k eri r is r o o a e o at a o e st e u u to v e . I V oj i slavl j eve mn oge p esme su op i si i i sp i si p r ir ode. I t o j e v r l o n edvosmisleno uoči o Sker li ć . imanentnih p esnik ovoj sp oznaj i sveta . Duči ć k ao p ej sažist n i j e egzal t ir an p r i rodom p op ut slik ar a im p ren z f iksa z m nove u a ž z n nim odr a om u a i nis ko i su te ili a e s o t a.Sl i k e p r i r ode u p oezi j i Jovan a Dučića 23 ih uop šte nema) . k oj i L j ubomir N edić naziva " „ el egični ton r astuženog sr ca . sub j ek t i van n ačin. pa su p ri"roda ili nj eni odblesci uglavn om sp ol j na staf aža „ senzaci j a emoci j e "(izr az Borisl ava Mihaj l ovića) . i t r agičnim . t o bi zah teval o p odrobni j e i lustr ovan j e. Pre Jov ana D učića p ost oj ao j e u našoj p oezi j i j edan izvan redan i značaj an pesn i k p ej saži st a — Voj isl av I li ć.

prema tačnom zapažanj u M iodr aga Pavl ovića. nj egove pesme ostaj u hl adni a pr eci ozn o islik ani medal j oni . Samo tamo gde j e. istor i j sk e reminiscenci j e. .К њиж евн ост и ј език 24 da obj ekt ivizi r a svoj e idil e. Za r azli ku od V oj islava. izvesne Dučićeve pesme-sl ik e prihvatamo kao simbole. čak i onda k ada u podtekstu ni j e neka pregnantni j a mi sao ili subli mir ani j i lirizam . Duči ć se u svim svoj i m p esmam a lak o i gosp odst v en o u znosi i u i st i m ah sami m či nom st v ar anj a sv oj e nadahn uće zar obl j u j e u „ zl atnu k r let k u " slike . zaist a. A ona svoj om dovr šenošću del uj e na nas t ak o da. r aspol ažući veštinom dopust i o sebi ru t i nu . i li opisuj e si t n o r ea l i s t i č k e scen e . Duči ć nema sv oga t ona. t ak o da nam se ponek ad čini — da j e kod Dučića važni j e oset iti ono što su ger iše f or ma.