You are on page 1of 1

LAMPIRAN C

PENDIDIKAN MORAL KOLEJ VOKASIONAL


BORANG PENILAIAN KERJA KURSUS
(50 MARKAH)
NAMA: __________________________________
KURSUS: _________
SEMESTER:
1 / 2 / 3 / 4
JENIS KERJA KURSUS:
FOLIO / KERJA AMAL / BUKU SKRAP

1.1 Maklumat Diri


Bil.
Butiran
a.
Nama
b.
No. Kad Pengenalan
c.
Semester
d.
Kursus
e.
Nama Pensyarah
f.
Alamat Kolej

Wajaran

1.2 Penyediaan
Bil.
Butiran
a.
Tajuk Tugasan
b.
Kekemasan
c.
Ketepatan Masa
d.
Isi Kandungan
e.
Bilangan Halaman ( tidak kurang dari 15 helaian )
f.
Kepelbagaian Sumber ( sekurang-kurangnya 2
sumber )
g.
Refleksi ( penghayatan )
JUMLAH

b.

____
50
Markah

2
2
2
2
2
2
12

JUMLAH

1.3 Kreativiti
Bil.
a.
Susunan

LAMPIRAN A

Wajaran

Markah

3
3
3
3
3
3
3
21

Butiran

Wajaran

Markah

Hiasan

4
9

JUMLAH
1.4 Kesesuaian Bahan
Bil.
Butiran
a.
Artikel / Laporan / Ulasan Menepati Tajuk
b.
Gambar / Foto / Grafik Yang Sesuai

Tandakan ( / )

JUMLAH

Markah

4
4
8

Pengesahan
Dengan ini disahkan bahawa markah kerja kursus ini berdasarkan kerja calon yang sebenar.
Tandatangan Penilai : ..
Nama Penilai
: ..

Tarikh :