You are on page 1of 1

Pagsasanay sa Filipino

c 2013 Pia Noche, www.samutsamot.wordpress.com

Petsa

Pangalan

Marka

20

Pag-ugnay ng pangngalang pantangi at pambalana
Panuto: Isulat ang titik ng pangngalang pantangi sa kanan na katumbas ng
pangngalang pambalana sa kaliwa.
1. sabon

a. Makati

2. parke

b. Nissan

3. bansa

c. Mongol

4. kotse

d. Islam

5. gamot

e. Malaysia

6. planeta

f. Safeguard

7. kape

g. Biogesic

8. restoran

h. Claret School

9. simbahan

i. Nescaf´e

10. pelikula

j. Doberman

11. lapis

k. Mars

12. relihiyon

l. Sony

13. lungsod

m. Tarlac

14. inumin

n. The Avengers

15. sapatos

n
˜. Pepsi Cola

16. bangko

ng. Pizza Hut

17. paaralan

o. Manila Cathedral

18. aso

p. Nike

19. telebisyon

q. La Mesa Ecopark

20. probinsiya

r. Banco de Oro