You are on page 1of 3

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN

(SILA GUNAKAN HURUF BESAR)
JENIS PEMBIAYAAN

Peribadi-i

 Rumah-i

Pembiayaan Semula Rumah-i

Cawangan :

Tarikh :

Jenis Permohonan :  Individu  Bersama

CIF :

Aliran Tunai-i

Lain-lain :

MAKLUMAT PEMBIAYAAN
Amaun dipohon : RM

Tempoh Pembiayaan :_______tahun

Program Pembiayaan :  Pakej 
Bukan Pakej

MAKLUMAT PERIBADI
Nama
No. K.P. Baru
Tarikh Lahir
Jantina

Umur :
 Lelaki  Perempuan

Alamat
Poskod
No. Telefon

Negeri :
Rumah :

Pejabat :

Telefon Bimbit :

Email
Saya mempunyai talian persaudaraan dengan kakitangan Bank Islam :  Tidak  Ya
Nama

Hubungan :

Saya mempunyai kemudahan (deposit / pembiayaan) dengan Bank Islam :  Tidak  Ya
Jenis Kemudahan :
Bangsa

 Melayu  Cina  India  Lain-lain :

Status

 Bumiputera  Bukan Bumiputera

Agama

 Islam  Kristian  Hindu  Buddha  Lain-lain :

Taraf Perkahwinan

 Berkahwin  Tidak Berkahwin

Warganegara

 Malaysia  Bukan Warganegara

Jenis Kediaman

 Milikan Sendiri  Menyewa  Rumah Ahli Keluarga  Milikan Majikan

Bilangan Tanggungan Termasuk Isteri / Suami :
Kelulusan Pendidikan Tertinggi :  SRP / PMR  SPM  Diploma  Ijazah  Sarjana  PhD  Lain-lain : ___________________________________
MAJIKAN / PERNIAGAAN SEKARANG
Nama Majikan / Perniagaan
Alamat
Poskod
No. Telefon
Tempoh Bekerja / Berniaga

Negeri :
Pejabat :

Faks :

______________________tahun

Jawatan : ____________________  Tetap  Sementara

Nama Majikan / Perniagaan Dahulu

Bank Islam Malaysia Berhad (No. 98127-X)

Tempoh Bekerja / Berniaga

______________________tahun
BUTIR –BUTIR HARTANAH UNTUK DIBIAYAI

Tujuan Pembiayaan

††

Kediaman Sendiri

††

Pelaburan

††

'Priority Sector'(Kediaman Sendiri)

Pendaftaran Hartanah Dibawah Nama
Alamat
Poskod

Jenis Hartanah

Negeri :
††
††
††
††

Keluasan Binaan (Sq.ft)
Harga Belian

Flat / Apartment / Kondominium
‘Town House’
Teres
Rumah Berkembar

††
††
††
††

Rumah Kedai / Premis Perniagaan / Ruang Pejabat
Tanah / Banglo Lot
Banglo
Lain-Lain :____________________________

Keluasan Tanah (Sq.ft) :
RM

P. Baru Tarikh Lahir Jantina Umur :  Lelaki  Perempuan Alamat Poskod No. Telefon Tempoh Bekerja / Berniaga Negeri : Pejabat : Faks: ____________________tahun Jawatan : ____________________  Tetap  Sementara Nama Majikan / Perniagaan Dahulu Tempoh Bekerja / Berniaga ____________________tahun PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN SEMASA PENDAPATAN BULANAN Gaji & Elaun Tetap Lain-lain Pendapatan Pendapatan Kasar PERBELANJAAN BULANAN Bank Islam Malaysia Berhad (No. K.PEMBIAYAAN SEMULA RUMAH (UNTUK RUMAH SIAP SAHAJA) Bank Pembiaya (Semasa) Jumlah Baki Tebus Hutang RM Nilai Hartanah Semasa : RM MAKLUMAT ISTERI / SUAMI Nama No. 98127-X) Cukai Pendapatan KWSP (Pekerja) PERKESO (Pekerja) LAIN-LAIN POTONGAN** Rumah Kenderaan Sewa Peribadi Ansuran Pembiayaan Ini Jumlah Potongan Keseluruhan PENDAPATAN BERSIH : PEMOHON (RM) ISTERI / SUAMI (RM) JUMLAH (RM) . Telefon Negeri : Rumah : Pejabat : Telefon Bimbit : Email Saya mempunyai talian persaudaraan dengan kakitangan Bank Islam :  Tidak  Ya Nama Hubungan : Saya mempunyai kemudahan (deposit / pembiayaan) dengan Bank Islam :  Tidak  Ya Jenis Kemudahan Bangsa  Melayu  Cina  India  Lain-lain : Status  Bumiputera  Bukan Bumiputera Agama  Islam  Kristian  Hindu  Buddha  Lain-lain : Taraf Perkahwinan  Berkahwin  Tidak Berkahwin Warganegara  Malaysia  Bukan Warganegara Jenis Kediaman  Milikan Sendiri  Menyewa  Rumah Ahli Keluarga  Milikan Majikan Bilangan Tanggungan Termasuk Isteri / Suami : Kelulusan Pendidikan Tertinggi :  SRP / PMR  SPM  Diploma  Ijazah  Sarjana  PhD  Lain-lain : ___________________________________ MAJIKAN / PERNIAGAAN SEKARANG Nama Majikan / Perniagaan Alamat Poskod No.

RUJUKAN RUMAH KENDERAAN PERIBADI PENGAKUAN SAYA / KAMI 1.000.00 : RM250.000.00 : RM200.00 Tunai Kad-i Bank Islam Al-Awfar Dengan ini saya membenarkan pihak bank untuk membuat potongan dari Akaun :  Simpanan (No.00 : RM150. Pelanggan dengan ini secara nyata bersetuju dengan terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di dalam Kenyataan Privasi Bank Islam berkaitan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Disediakan oleh : _____________________________________ Nama : _____________________________________________ Tarikh : _____________________________________________ Disemak oleh : _______________________________________ Nama : _____________________________________________ Tarikh : _____________________________________________ DILAMPIRKAN †† †† Salinan asal Kad Pengenalan *Salinan Perjanjian Jual Beli †† †† Penyata Gaji 3 bulan terakhir *Salinan Geran †† †† Borang Cukai Pendapatan *Laporan Penilaian Panel Bank †† †† Surat Pengesahan Majikan *Borang Penyata Hal Ehwal Peribadi Penjamin Dokumen sokongan Pendapatan Lain : ___________________________________________________________________________________ Nota : 1. Akaun) :________________________________________ Tandatangan Pemohon : _______________________________________Tarikh :________________ UNTUK KEGUNAAN BANK Bank Islam Malaysia Berhad (No. saya/kami mengaku bahawa hartanah yang akan dibiayai merupakan rumah pertama saya/kami dan akan diduduki oleh saya/kami sendiri. 98127-X) Saya mengaku segala butiran dan dokumen di atas benar semasa saya menemubual pelanggan. 2. Tandatangan saya di borang ini mengesahkan bahawa saya sedar dan faham maklumat yang saya berikan adalah selaras dengan Kenyataan Privasi Bank Islam. Saya / Kami adalah bebas dari sebarang tindakan kebangkrapan atau tindakan undang-undang dan mengaku segala keterangan yang tercatat di atas adalah benar dan lengkap. Kesemua dokumen hendaklah disertakan di dalam 1 salinan dan dikemukakan bersama dokumen asal 2. Saya/Kami bersetuju menerima sebarang keputusan pihak Bank untuk menolak permohonan ini tanpa memberi sebarang sebab atau alasan.000.00 : RM300. dokumen yang sama seperti ditandakan di atas perlu disertakan kecuali yang bertanda* . Akaun) : ______________________________________ Semasa (No.00 : RM100. Tandatangan Pemohon : _______________________________ Nama : _____________________________________________ Tarikh : _____________________________________________ Pemohon Bersama : __________________________________ Nama : _____________________________________________ Tarikh : _____________________________________________ 6% CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (GST) TERMASUK DALAM YURAN/CAJ DI MANA BERKENAAN PENJUALAN SILANG : YA SAYA INGIN / BERMINAT UNTUK MEMOHON KEMUDAHAN-KEMUDAHAN DI BAWAH Pelaburan Kad-i Bank Islam Penulisan Wasiat †† †† †† †† †† †† †† †† †† BIMB-i Growth BIMB Dana Al-Fakhim BIMB Dana Al-Munsif BIMB Dana Al-Falah BIMB-i Dividend Fund Permohonan Baru Pindahan Baki Perlindungan Takaful (Kemalangan Diri) Simpanan †† †† †† †† †† †† †† Pelan Siddiq Pelan Iltizam Pelan Fatanah Pelan Amanah Pelan Ehsan Pelan Takwa : RM50. 3.000. Bagi permohonan pembiayaan di bawah ‘Priority Sector’ di bawah garis panduan BNM. Saya / Kami _________________________________________________________________________________________________________ dengan ini memberi kuasa kepada pihak Bank untuk mendapatkan daripada mana-mana pihak sebarang maklumat yang Bank perlukan. Bagi Permohonan bersama atau memerlukan Penjamin. 4.** Maklumat Lanjut Lain-lain Potongan/Liabiliti : PEMBIAYAAN BANK PEMBIAYA JUMLAH PEMBIAYAAN TEMPOH NO.000.000.