You are on page 1of 4

RANCANGAN TAHUNAN 2017 QJeSS

PANITIA: BAHASA MELAYU
TINGKATAN: 1
MINGG
U
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TARIKH

TAJUK

CATATAN

01.01.201
705.01.201
7
08.01.201
712.01.201
7

TEMA: AMALAN GAYA HIDUP SIHAT
Tatabahasa: Kata Nama
Karangan: Jenis-jenis karangan
Novel: Estetik dan maklumat
TEMA: AMALAN GAYA HIDUP SIHAT

15.01.201
719.01.201
7
22.01.201
726.01.201
7
29.01.201
702.02.201
7
05.02.201
710.02.201
7
12.02.201
716.02.201
7
19.02.201
723.02.201
7
26.02.201
702.03.201
7
05.03.201
709.03.201
7
12.03.201
7-

1.2 Sistem ekonomi dan penyelesaian masalah
asas ekonomi
- Masalah asas ekonomi

Sukantara

- Sistem ekonomi
- Penyelesaian masalah asas ekonomi oleh sistem
ekonomi

Kejohanan
Balapan
Padang

- Faktor pengeluaran
- Keluk kemungkinan Pengeluaran

BAB 2: PASARAN
2.1 Keseimbangan pasaran
- Hukum permintaan
- Keluk permintaan individu dan pasaran
- Penentu permintaan

- Perubahan dalam kuantiti diminta
- Perubahan permintaan

Orientasi
tingkatan 1

Latihan dan
kejohanan
Merentas Desa

TOV SPM

TOV SPM

- Hukum penawaran
- Keluk penawaran firma dan pasaran

- Penentu penawaran

Majlis
penetapan
target

- Perubahan dalam kuantiti ditawar
- Perubahan penawaran

Hari anugerah/
PIBG

- Keseimbangan pasaran
- Ketidakseimbangan pasaran

Minggu Disiplin

Fungsi wang .05.Perubahan keseimbangan 2.03.201 7 09.201 7 23.201 7 17.06.201 718.Perhubungan antara keanjalan harga permintaan dengan jumlah hasil .05.03.05.04.06.Pengiraan keanjalan harga permintaan .Fungsi bank perdagangan .04.05.03.04.06.04.Keanjalan harga permintaan anjal dan tidak anjal .201 7 26.04.06.201 7 21.CUTI 12 13 14 15 16 17 18 19 20 CUTI 21 16.Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan Ramadhan .201 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 .201 725.2 Pendapatan individu .201 7 26.201 713.201 7 11.05.201 730.201 7 16.Keanjalan harga permintaan .2 Keanjalan harga . BANK DAN PENDAPATAN INDIVIDU 3.201 720.201 7 14.Fungsi bank pusat .201 715.Kepentingan keanjalan harga BAB 3: WANG.201 710.Keanjalan harga penawaran .Penentu keanjalan harga permintaan .201 711.04.04.Jenis-jenis pekerjaan mengikut sector .05.201 7 30.04.03.201 7 02.Penentu keanjalan harga penawaran .201 7 07.03.201 725.201 704.04.05.Keanjalan harga penawaran anjal dan tidak anjal .201 727.201 706.Prinsip perbankan Islam Minggu Bahasa Minggu MaSa Israk Mikraj Hari Terbuka Akuakultur PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN 3.1 Wang dan bank .

Perbandingan pelaburan peribadi BAB 4: PENGELUARAN 4.201 7 23.201 7 06.201 7 10.201 727.Konsep risiko dan pulangan dalam pelaburan Ramadhan Hari Raya Puasa Minggu Kesihatan Perkhemahan .Keperluan dan kehendak .3 Penggunaan pendapatan individu .07.Konsep pendapatan boleh guna .Kepentingan belanjawan peribadi .08.08.Konsep produktiviti .Kaedah pembayaran untuk pembelian barang .Jenis-jenis pendapatan individu 3.201 724.07.Faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna .201 702.2 Produktiviti dan eksternaliti .07.06.penyediaan belanjawan peribadi .201 7 25.07.201 722.07.08.201 7 02.Potongan wajib .201 707.Belanjawan peribadi . kos dan hasil .Tahap pengeluaran paling cekap Percubaan SPM 4.06.06.Pengiraan kos pengeluaran Minggu Kemanusiaan .07.08.Penggunaan pendapatan individu .07.07.201 7 30.08.201 7 13.07.201 7 09.Konsep eksternaliti Percubaan SPM CUTI PETENGAHAN PENGGAL KEDUA .Konsep hasil dan untung .09.201 729.201 7 20.201 713.Kos sosial dan faedah sosial ULANG KAJI Minggu Votek Hari Raya Haji .1 Konsep pengeluaran.201 703.201 720.201 710.7 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 CUTI 32 33 18.08.201 717.201 7 03.09.201 pekerjaan .08.201 7 25.201 706.Kos pengeluaran .Fungsi pengeluaran jangka pendek .201 7 16.08.09.06.Strategi simpanan .09.Faktor yang mempengaruhi produktiviti Percubaan SPM .

11.Pengenalan kepada bab 1 TINGKATAN 5: .10.09.11.201 7 08.201 705.201 7 15.10.11.201 7 17.11.201 712.10.11.Pengenalan kepada bab 1 CUTI AKHIR TAHUN .201 7 05.10.4 TINGKATAN 5: .09.201 7 29.201 7 01.201 721.12.201 726.201 7 19.10.10.11.201 7 22.09.201 7 24.201 7 24.201 728.11.201 719.201 702.201 709.09.11.09.201 7 12.10.10.201 731.201 7 ULANG KAJI ULANG KAJI ULANG KAJI PT3 ULANG KAJI ULANG KAJI Anugerah Kokurikulum/ Nilam ULANG KAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PAT Tingkatan 4 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PAT Tingkatan 1.201 716.2.10.201 723.34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 CUTI 714.