You are on page 1of 3

Republic of the Philippines

Negros Island Region
Division of Negros Oriental
Dumaguete City
2nd Grading Competencies

Easy
Panuto: Basahin ang bawat tanong at piliin ang titik ng tumpak na sagot nito.
1. Ano ang mga likas na yaman ng bansa?
A. Mga malalaking gusali at imprastraktura
B. Mga makabagong sasakyan at mga kagamitan.
C. Mga tubigan, kagubatan, mineral at lupang sakahan.
D. Mga paaralan, museo, at simbahan.
2. Ang mga kagubatan, palayan at sakahan ay napapangkat sa yamang lupa. Aling likas na
yaman ang maaaring ipapakangkat sa yamang tubig?
A. Kabibe
Dalag
Hito
Alimasag

B. Orkidyas
Yantok
Molave
Yakal

C. Pilak
Zinc
Ginto
Apog

D. Tubo
Niyog
Tabako
Saging

3. Paano ang matalinong paggamit ng mga likas na yaman?
A. Pagtatambak ng basura sa bakanteng lote.
B. Pagtatapon ng dumi ng hayop sa ilog na mabilis ang agos.
C. Pagtitipid sa paggamit ng mineral at lupang sakahan.
D. Pagputol ng mga bakawan upang gawing uling.
4. Patuloy pa ring namumutol ng puno sa kagubatan ang mga tao kahit may nakalaang parusa
sa sinumang lumabag sa batas na ito. Ano ang maaaring idudulot nito na di mabuti sa tao?
A. Magiging malawak na ang pagtatapunan ng mga basura.
B. Wala ng pagtataguan ang mga maiilap na hayop.
C. Magkakaroon ng landslide at pagbaha sa kaunting pagbuhos ng ulan.
D. Makakapagtayo na ng maraming kuta ang mga rebelbe sa kabundukan.
5. Anong batas ang nagpaparusa sa paggamit ng lason, dinamita at sasakyang may motor sa panghuhuli ng isda?
A. Atas ng Pangulo Bilang 704
C. Atas ng Pangulo Bilang 1058
B. Atas ng Pangulo Bilang 1596
D. Atas ng Pangulo Bilang 1219
Average
6. Ano ang institusyong nagpapatupad sa batas na nangangalaga sa kapakanan ng mga
mamamayan?
A. Mamamayan
B. Pamahalaan
C. Pamayanan
D. Populasyon
7. Ano ang katangian ng Pilipinas bilang isang bansang demokratiko?
A. May malayang halalan.
C. May matatag na liderato.
B. May produktibong mamamayan.
D. May masaganang likas na yaman.
8. Sa pamahalaang demokratiko, ang mga pinuno at opisayal ay inihahalal ng mga tao. Tao
rin ang nagpapasya kung sino ang mamamahala sa bansa at sila rin ang nagpapatalsik sa
mga tiwaling opisyal. Sa kalagayang ito, saan nagmula ang tunay na pinanggagalingan ng
kapangyarihan?
A. Sa mamamayan
C. Sa isang napakayamang angkan
B. Sa isang hari o reyna
D. Sa isang datu o raja
9. Ano ang sistema ng pamahalaan ng ating bansa?
A. Parliamentary
B. Pampanguluhan
C. Pederal

D. Minana

10. Anong sangay ng pamahalaan ang tungkuling ginagampanan ng pangulo ng bansa?
A. Tagapagpaganap B. Pambatasan
C. Panghukuman
D. Mababang korte

Si Jane na parehong dayuhan ang mga magulang pero nakatira sa Pilipinas. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa “demokrasya”? A. Sa pamamagitan ng pagpapakulong sa mga pinaghihinalang magnanakaw. Pangkabuhayan C. Isinuong ng maraming Pilipino ang sailing buhay maibalik lamang ang demokrasya at tunay na kalayaan. Pakikipagsabwatan sa mga taong may kakaibang layunin D.11. Maging ligtas sa pagbabayad ng buwis. Putulin o kunin lamang ang mga tuyo ng sanga sa puno 19. DENR B. Si John na ang ama ay Amerikano at ang ina ay Hapon. Si Joan na ang mga magulang ay parehong Intsik ngunit ipinanganak sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga pulis para bantayan ang lugar. Ang Barangay East Balabag ay kilala bilang lugar o pugad ng mga hold-aper at magnanakaw. sino ang mamamayang Pilipino ayon sa Saligang Batas? A. Putulin ang mga sanga ng puno B. 13. Pagpapatupad ng patakarang deregulasyon Difficult 16. Bakit mahalaga ang pagtatamasa ng karapatan ng tao? A. Paano nakatulong ang pamahalaan sa sino mang akusado subalit walang kakayahang kumuha ng abogado para ipagtanggol ang kanyang sarili? A. C. Alin sa mga sumsunod na pangyayari ang naging hadlang upang matamasa ng mga mamamayang Pilipino ang kanilang karapatan? A. Kapag ang mga mamamayan ay direktang nangangasiwa sa pamahalaan 20. Pagsunod sa mga ibayong kaugalian C. Mabigyan ng proteksyon 14. Maging ligtas sa pang-aabuso ng pamahalaan at ng tao. Pagkakaroon ng Civil Disobedience C. Kapag ang pinuno ng bansa ay abalang nakikipag-ugnayan sa ibang bansa D. Si Juan na parehong katutubo ang mga magulang. Malaki ang pinsala sa buhay at ari-arian ng mga tao ang naidulot sa Bagyong Yolanda. Batay sa sumusunod na sitwasyon. DOH C. B. Putulin ang mga maliliit na puno C. Anong ahensya ng pamahalaan ang tuwirang tumutulong sa mga biktima ng kalamidad? A. Pagpapatibay ng Saligang Batas 1973 B. Pagsunod sa kagustuhan ng pamahalaan B. B. Pagdeklara ng Batas Militar D. C. Pampulitika B. Kapag ang tinig ng mga mamamayan ay pinakinggan ng pamahalaan C. Ano ang dapat niyang gawin upang hindi mapinsala ang mga punong kahoy? A. D. D. Tulungan siyang maipatala sa pahayagan ang kanyang kaso. C. Kapag ang pinuno ng pamahalaan ay muling ihalal B. Kailan maituturing demokratiko ang isang bansa? A. B. Bigyan siya ng pampublikong abogado na magtatanggol sa kanya. D. Matatag na negosyo D. Papautangin ng pera para pambayad sa abogado. Sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga tao kung sinu-sino ang nakatira doon. 17. D.Paano pinangangalagaan ng pamahalaan ang kapakanan ng mga inosenteng mamamayan na naninirahan doon? A. Pagpili at paghalal sa mga karapat-dapat na kandidato . 12. Sunugin ang mga puno upang maging malinis ito D. Maraming lugar ang napinsala sa malalim na tubig at baha. B. Makapamili ng pangkamamamayan 15. Maipakilala kung sino ang mayaman o sino ang mahirap. Sa pamamagitan ng paglilipat sa ibang lugat ng buong barangay. Si Rey ay inutusan ng kanyang ina na pumunta sa kabundukan upang kumuha ng panggatong. DSWD 18. DPWH D. Alin ang karapatang tinatamasa ng mga mamamayang Pilipino ngunit hindi ang mga dayuhan? A. Tulungan siyang manawagan sa radyo. C.

A 11. B 20. B 10. A 8. A 14. C 15. A 9.Susi sa Pagwawasto:( Second Grading Aral Pan VI) 1. D 17. D 19.Pan VI . C 5. B 7. C 6.D Prepared by: Second Grading Group Aral. D 18. B 13. B 16. C 2. A 12. C 4. A 3.