You are on page 1of 9

ADYAYA I

PURWAKA

1.1 Dadalan Pikobet

Basa banget mawiguna pisan ring kahuripan manusa. Mawit saking nganggen
basa punika manusa prasida nguningayang orti sareng jadma lianan. Basa taler maka
pangurip seni lan budaya krana basa lan budaya madue paiketan sane nenten prasida
kapasahang, santukan samian punika wantah siki sane prasida ngwentuk lan saling
ngawangun ring kahuripan. Punika taler sane wenten ring Bali, krama Bali nganggen
basa Bali pinaka basa Ibu ri kala mabebaosan sareng jadma-jadma Bali. Sajabaning
punika, basa Bali pinaka saka pangukuh kabudayaan Bali sane tetep maurip tur
nglimbak ring sakancan pahan kahuripan krama Bali, minakadi adat (marupa awigawig), agama, kasenian lan kasusastraan. Kasusastraan, kasenian lan budaya cutetne
samian punika madasar antuk basa Bali. Punika mawinan basa Bali kabaos akah
saking budaya Bali.
Aksara Bali madue paiketan sareng Agama Hindu, sesuratan aksara Bali wenten
ring piranti-piranti upakara yadnya. Punika mawinan iraga dados jadma Bali mangda
tetep ngajegang basa lan aksara Bali sane maguna ring kahuripan puniki. Panglimbak
basa lan aksara Bali sane mangkin sampun arang, mawinan alit-alite, sisia, lan
yowana nenten uning tur ngresep indik basa lan aksara Bali. Nampenin indike punika,
pemerintah daerah Bali sane mangkin sampun ngranjingang paplajahan basa Bali
1

Panagara Indonesia ring soang-soang wewidangan madue parilaksana sane masiosan. kurikulum madaging sakancan sane naanin kaplajahin sane kaicen olih guru majeng ring sisia (Hamalik. miwah evaluasi kurikulum (Sudjana. madue kawigunan sane utama majeng guru lan sisia. . wit saking malajahin ring sekolah. Kautaman pangajahan basa ring widang pendidikan pinih mabuat pisan. pemerintah raris ngamedalang pamegat baos mangda manut lan nenten lempas saking cihna soang-soang wawengkon. santukan basa prasida ngwantu ngamedalang daging pikayunan para jadma kapining jadma sane tiosan (Doyin dkk. minakadi kasenian. Basa kabaos piranti utama ring sajeroning mabebaosan. Kurikulum nasional madaging sakancan palajahan sane musti kaplajahin ring makasami institusi pendidikan sane wenten ring Indonesia. Kurikulum pinaka silih tunggil uger-uger pangajahan.2 ring kurikulum pendidikan sane kasikiang sareng muatan lokal. Yening. strategi. lan basa daerah. struktur. Puniki mawinan. 2002). Punika silih tunggil daya upaya pemerintah mangda basa lan aksara Bali tetep ajeg lan lestari. minakadi tetujon. Pengalaman belajar punika sekadi paplajahan sane kaicen ring para sisia ri kala nyarengain pangajahan. 2003). Kurikulum nasional inggih punika kurikulum sane kaangen ring sajebag jagat Indonesia. 2009). Kurikulum pinaka uger-uger ri kala ngamargiang pangajahan madue sekancan pepalihan. kabudayaan. Kebijakan sane mawasta kebijakan Kurnas (Kurikulum Nasional) miwah Kurlok (Kurikulum Lokal) (Dakir. pamargi pangajahan (implementasi). kurikulum lokal inggih punika kurikulum sane kalaksanayang ring daerah lokal ngenenin indik kearifan lokal soang-soang daerah.

Yening nenten wenten basa ring sajeroning mabebaosang. Silih tunggil sekadi sane wenten ring paplajahan “ngwacen wacana aksara Bali”. Pemerintah Provinsi Bali malih ngamedalang Peraturan Gubernur Bali No. Ri sajeroning ngalaksanayang pangajahan basa Bali ring sekolah akeh pikobet sane kapanggihin. ngenenin indik kramaning sane kanggen. Kramaning ceramah puniki sering ngawinang para sisia kiap tur maosang paplajahan ngwacen aksara Bali punika ngemedin. nenten wenten penampen saking para sisia. ngawacen (membaca). Punika mawinan olih panglimbak kurikulum. Perda Tingkat I Bali No. irika para sisia akeh sane durung ngresep indik uger-uger lan tata cara ngwacen pasang jajar aksara Bali. Madasar pratiaksa riin. 3 warsa 1992 maosang yening basa Bali silih tunggil mata pelajaran muatan lokal ring makasami jenjang pendidikan ring Bali. pangajahan basa Bali ring sekolah mangda katincapang tur kalimbakang kawentenannyane. daging pikayunan nenten prasida kawedarang tur pamargi bebaosan prasida kabaos kaon. ngenenin indik piranti sane . Ring sajeroning kurikulum KTSP pangajahan basa Bali madaging 4 kawagedan mabasa minakadi. ring guru. Lianan punika. mirengang (menyimak). Punika mawinan.3 2002). Guru manten sane ngajahin ring kelas. Pikobet-pikobet punika wenten ring sisia. Pikobet sane kapanggihin ring guru. Kurikulum Basa Bali sane kaanggen ring SMP Negeri 6 Singaraja Tahun Ajaran 2016/2017 inggih punika kurikulum 2006 (KTSP). 20 warsa 2013 anggen ngukuhang kawentenan pangajahan basa Bali. guru kantun dados unteng uratian (teacher centre) sajeroning pangajahan basa Bali. taler piranti utawi media sane kaanggen nglaksanyang pangajahan basa Bali. mabebaosan(berbicara). lumrahnyane kantun nganggen kramaning ceramah. lan nyurat (menulis).

yening palajahan aksara Bali ring aab sekadi mangkin sampun aran kauratiang olih para sisia. game. Sekadi sane kapolihang olih panilik ri kala masadu wicara sareng silih tunggil guru Basa Bali tur ri kala ngalaksanayang rerincikan PPL Real ring SMPN 6 Singaraja. laptop.4 marupa buku-buku kantun kirang. sisia mangda ngwacen ring arep kelas. Lianan saking pikobet sane kapanggihin ring kelas. Ring jero. wenten sisia sane nagingin teks wacana aksara Bali antuk sesuratan aksara latin. sekadi sane panilik panggihin. miwah sane lianan. guru kantun nganggen tata cara dikte ri kala ngajahin ngwacen aksara Bali. Tata cara puniki wenten kekirangannyane. Sajeroning pangajahan ngwacen aksara Bali. Rata-rata biji ring paplajahan ngwacen wacana aksara Bali wantah 64. sisia nenten malih urati lan mayus malajah. Sane kapertama sisia kaicen teks wacana aksara Bali raris kawacen ring angen (hati). punika nyihnayang yening pamikolihan nilai sisia kantun kirang. Kapolihang data saking 30 sisia wantah 5% sisia kelas VII B7 sane prasida ngwacen wacana aksara Bali. Sekadi sane katelatarang ring arep. santukan geginan malajah sampun kagentosin antuk maplalian hp. kapanggihin taler pikobet saking jaba sekolah. manut ring KKM paplajahan basa Bali inggih punika 78. yening wenten aksara sane durung kauningin raris sisia mataken. Ri sampune usan. puri. Punika taler sane ngawinang pangajahan basa Bali kabaos meweh ring sekolah. mangkin akeh para sisia utamanyane . Irika kapanggihin pikobet sane pateh minakadi. umahnyane soang-soang. punika pastika kacingakin ri kala ngwacen ring arep kelas. Saking pikobet-pikobet punika kaaptiang mangda wenten cara sane kreatif lan inovatif ri kala ngajahin tur prasida nincapang kawagedan ngwacen aksara Bali ring sekolah.

Saking makekalih piranti raris kaolah olih panilik punika ngawetuang media rekaman audiovisual sane madaging sesuratan aksara Bali. (4) prasida ngwantu guru lan sisia ri kala .5 sane wenten ring kota sarahina sampun nganggen teknologi sane modern. Media puniki becik pisan kaanggen ring sekolah sane wenten ring kota. Punika mawinan sane mangkin palajahan basa Bali utamannyane ngwacen wacana aksara Bali patut kapaduang sareng teknologi mangdane pangajahan sayan naut uratian para sisia. mangda para sisia prasida seleg malajahin aksara Bali ring sekolah. Wenten makudang-kudang kaluihan media puniki minakadi: (1) prasida naut uratian sisia mawinan marupa audio-visual. taler panilik sane ngaryanin. Ngenenin indik rekaman audiovisual sane kaanggen ring tetilikan puniki. (2) prasida katonton ring samian piranti elektronik. Program sane kaanggen inggih punika wenten Sony Vegas 12 pinaka aplikasi sane kaanggen ngaryanin video lan Font Bali Simbar sane kaanggen nyurat aksara Balinyane. Ring teknologi punika para sisia prasida maplalian sambil malajah. Kawentenan media pangajahan sane dados piranti ring aab jaman sane sampun keni iusan teknologi patut kaanggen silih tunggil cara. Ring tetilikan puniki. Silih tunggil cara sane prasida kamargiang inggih punika maduang teknologi sareng pangajahan basa Bali. mawinan para sisianyane sampun sering nganggen media sane merupa video. (3) dangan pangawigunayan ri kala kaanggen ring pangajahan. panilik nganggen kawentenan piranti sane marupa rekaman audio-visual sajeroning nincapang kawagedan sisia ring palajahan ngwacen wacana aksara Bali. Panilik nganggen media sane marupa video rekaman wacana aksara Bali. Papaduan puniki marupa rekaman audio-visual. Rekaman punika madaging suara lan sesuratan aksara Bali.

Tata cara pangawigunayan media puniki. Ring sajeroning ngalaksanayang tetilikan puniki. Nanging sane pateh ngenenin indik media sane kaanggen inggih punika nganggen media audio-visual ring pangajahan basa Bali pamekasnyane ring aspek ngwacen. nanging prasida taler kaanggen malajah ring jero soang-soang. tetilikan sane kaanggen inggih punika saking Ni Putu Ariantini (2012) sane mamurda Pemanfaatan Media Audio-visual untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Puisi Siswa Kelas VIIA SMP Negeri 7 Singaraja. Ring sajeroning tetilikan sane pacang kamargiang. . wantah nyiagayang piranti pendukung sane kaanggen nampilang media puniki minakadi: lcd. Panilik taler nganggen tetilikan asoroh. Sane matiosan saking tetilikan punika wenten ring jejering lan penandang tetilikannyane. tv miwah piranti elektronik sane lianan. panilik nganggen jejering sisia kelas VII B7 SMP Negeri 6 Singaraja lan penandangnyane sane katilik kawagedan ngwacen wacana aksara Bali sane nganggen rekaman audio-visual. lan media rekaman audio-visual. nanging sane nyihnayang media puniki matiosan sareng media sane lianan inggih puniki wenten ring pakantenan lan daging video sane naut uratian (menarik) tur unik santukan nganggen sesuratan aksara Bali. tan prasida kapasahang sareng kawentenan tetilikan asoroh. Media puniki pinaka sarana sane prasida kaangen nincapang kawagedan ngwacen wacana aksara Bali.6 ngalaksanyang pangajahan sane kreatif lan inovatif. Piranti puniki nenten wantah kaanggen ring sekolah manten. laptop. Mawinan media sane marupa rekaman audio-visual puniki prasida katonton ring hp. Media sane marupa rekaman video sampun lumrah kaanggen ri kala ngalaksanayang pangajahan ring kelas.

prasida kaunggahang makudangkudang pikobet sane wenten paiketannyane sareng tetilikan indik ngwacen wacana aksara Bali.2 Bantang Pikobet Manut sakadi dadalan pikobet ring ajeng. prasida kapolihang tatujon tetilikan inggih punika.7 Madasar antuk napi sane sampun katelatarang ring dadalan pikobet. Panilik kadaut pacang ngawentenang tetilikan indik sane nganggen rekaman audio-visual sane kaanggen nincapang kawagedan ngwacen wacana aksara Bali ring sisia kelas VII B7 SMP Negeri 6 Singaraja. 1.3 Tatujon Tetilik Malarapan antuk dadalan pikobet ring ajeng.3.3. 1.2.3 Sapunapi penampen sisia ring sajeroning pangajahan ngwacen wacana aksara Bali nganggen rekaman audio-visual sisia kelas VII B7 SMP N 6? 1. 1.2.2 Sapunapi tata titi pamargin pangajahan ngwacen wacana aksara Bali nganggen rekaman audio-visual sisia kelas VII B7 SMP Negeri 6 Singaraja? 1.2 Nelatarang tata titi pamargin pangajahan ngwacen wacana aksara Bali nganggen rekaman audio-visual sisia kelas VII B7 SMP Negeri 6 Singaraja. . inggih punika sakadi ring sor.2.1 Napike rekaman audio-visual prasida nincapang kawagedan ngwacen wacana aksara Bali sisia kelas VII B7 SMP N 6 Singaraja? 1.1 Nelatarang rekaman audio-visual prasida nincapang kawagedan ngwacen wacana aksara Bali ring kelas VII B7 SMP N 6 Singaraja. 1.

4.8 1.3 Nelatarang penampen sisia ring sajeroning pangajahan ngwacen wacana aksara Bali nganggen rekaman audio-visual sisia kelas VII B7 SMP N 6 Singaraja. 1.4.2 Majeng ring guru basa Bali Majeng ring guru.4.3. mawinan palajahan puniki banget maguna turmaning patut kalaksanayang ring kahuripan.1 Kawigunan Pamucuk Tetilikan puniki kaaptiang mangda maguna ring pangajahan basa Bali utamannyane kaanggen nincapang kawagedan ngwacen wacana aksara Bali. tetilik puniki kaanggen nincapang guna reka (kreatifitas) guru ri kala ngalaksanayang pangajahan lan prasida ngawewehin pangweruhan guru sane kaanggen ngajahin para sisia.4 Kawigunan Tetilik Tetilikan puniki kaaptiang mangda prasida ngicenin kawigunan pamucuk lan kawigunan panglimbak. Tiosan ring punika.1 Majeng ring sisia Mangdane para sisia sayan jemet nelebin palajahan basa Bali.2. Kawigunan lianan kaanggen nincapang . sisia pacang prasida nincap lan nglimbakang kawagedan ngwacen aksara Bali ring sekolah lan ring pakraman. 1. 1.2. Majalaran antuk nganggen media sane inovatif punika kaaptiang mangda para sisia sayan seleg nyarengin pangajahan basa Bali. 1. taler prasida nincapang kaweruhan para jadma ring sajeroning ngwacen aksara Bali.4.2 Kawigunan Panglimbak 1.

1.5 Majeng ring panilik lianan Kawigunan majeng ring panilik lianan inggih punika kaanggen dasar tetimbangan ngalaksanayang tetilikan siosan lan prasida kaanggen imba ngeninin pikobet sane mirib sajeroning ngalestariang budaya Bali.2.4 Majeng ring krama Prasida ngicen atur uning indik sapunapi nincapang kawagedan ngwacen aksara Bali.3 Majeng ring sekolah Majeng ring sekolah.4.9 swadarmaning ri kala ngalaksanayang pangajahan lan nulud (memotivasi) sisia ri kala nerima palajahan. 1.4. pamekasnyane palajahan ngwacen aksara Bali. variasi pangajahan lan pacang nincapang swadarmaning guru. pamekasnyane aksara Bali.4. 1.2. .2. tetilik puniki kaanggen gegambaran nglaksanayang tata pamargi pangajahan sane anyar.