You are on page 1of 4

Sains Tingkatan

Masa
Tema
Objektif
(memahami
standard
kandungan)
Standard
Pembelajaran/
Hasil Pembelajaran

:3
: 40 minit
:

Peredaran Darah Dan Pengangkutan
Memahami system pengangkutan dalam manusia

:

2.1.1
Memerihalkan sistem peredaran sebagai satu system
saluran yang mempunyai satu pam dan berinjap untuk
memastikan pengaliran darah dalam satu arah
2.1.2
Menyatakan fungsi jantung
2.1.3
Mengenalpasti struktur jantung manusia

Penggunaan 5E dalam aktiviti P&P:
Perkemb
angan
Pembelaj
aran

Aktiviti p&p

Catatan/Nota

Sebelum memulakan p&p, guru PERLU MEMASTIKAN murid memahami objektif
pembelajaran hari tersebut
Objektif Pembelajaran: Memahami system pengangkutan dalam manusia
Pelibata
n

Pelajar diberikan Ujian Pra.
Mengenalpasti
pengetahuan sedia ada
melalui konteks

Lembaran Kerja 1.5:
Bagaimanakah manusia
menjalankan proses
kehidupan?
1. Guru menguji
pengetahuan sedia ada
murid dengan meminta
pelajar memilih organ

Guru mengeksploitasi kemahiran
berfikir murid untuk memahami
organ yang terlibat dalam
peredaran darah

Murid kemudian digalakkan membina soalan untuk penyiasatan selanjutnya:  Dimanakah kedudukan jantung dalam badan manusia?  Apakah anggaran saiz jantung manusia?  Bagaimanakah rupa bentuk jantung?  Adakah jantung manusia sama dengan jantung haiwan?  Bagaimanakah jantung menjalankan fungsinya ?  Bolehkah kehidupan diteruskan tanpa jantung? Guru perlu merangsang murid untuk mengemukakan persoalan yang akan dikaji.5 2.yang terlibat dalam peredaran darah berdasarkan lembaran kerja 1. guru mengemukakan soalan bagi membimbing murid kepada struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Menjalankan penyiasatan saintifik tentang Murid merancang dan menjalankan aktiviti penerokaan berdasarkan persoalan yang ditimbulkan dalam secara berkumpulan Semasa murid menjalankan aktiviti. Kemukakan soalan seperti berikut:  Penerok aan Apakah organ yang terlibat dalam membantu peredaran darah manusia? Guru digalakkan menggunakan teknik penyoalan dan sumbang saran untuk mencungkil idea murid mengenai sesuatu konsep sains 3. 4. Video Peredaran Darah Bahan .

6. Murid membentuk kumpulan yang terdiri dari 4 orang pelajar Murid mencatat/melakar / melabel struktur jantung diatas kertas mahjung. Melukis dan melabel struktur jantung berdasarkan lembaran kerja dan video yang ditunjukkan . Guru menyemak penemuan dan memantapkan pemahaman konsep sains dari pembentangan murid.HEBAT Sains Episod 2 Persoalan yang boleh dikemukakan semasa penerokaan oleh murid adalah seperti berikut. Penerang an  Bagaimanakah murid boleh mengkaji struktur jantung?  Apakah langkah-langkah penyiasatan yang murid boleh lakukan untuk mengkaji fungsi jantung? 5. . Persoalan kepada murid  Apakah perbezaan antara fungsi atrium dan ventrikel? 8. Guru menilai dan membimbing hasil kerja pelajar dengan tepat Guru menggunakan video yang berlabelkan komponen jantung untuk dipadankan dengan hasil kerja pelajar. Lembaran kerja diedarkan bagi menilai pemahaman murid tentang atrium dan ventrikel. 7. Guru menerangkan dan pelajar memerhati video tentang struktur jantung yang terlibat dalam peredaran darah manusia Murid membuat pembentangan secara berkumpulan.

Penilaian Guru juga menayangkan video dan gambar dari internet tentang jantung palsu.youtube.com/watch? v=w7GCLRLQ3JM Pelajar diberikan Soalan Pos Modul 11 CD3 Penting: Organ jantung memainkan peranan yang sangat penting dalam proses peredaran darah manusia.Pengemb angan Mengembangkan idea dalam situasi baru Penemuan terbaru dalam sains Berjaya mencipta Jantung Palsu yang mempunyai fungsi yang sama dengan jantung sebenar. . 9. https://www. Guru membimbing murid kepada pemahaman bahawa jantung berfungsi untuk mengepam darah ke seluruh badan.