x;rIrSq;nm

(
p[qmoå?y;y"
aq;t" kit/;pu®WIy' x;rIr' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
kit/; pu®Wo /Imn( /;tu.de ne ….¥te
pu®W" k;r,' kSm;t( p[.v"pu®WSy k" 3
ikmDo D" s …nTy" ik' ikm…nTyo …nd…xRt"
p[’it" k; …vk;r;" kÉ ik' …l©' pu®WSy c 4
…ni„ky' c SvtN]' c v…xn' svRg' …v.um(
vdNTy;Tm;nm;TmD;" =e]D' s;…=,' tq; 5
…n‚„£ySy …£y; tSy .gvn( …v¥te kqm(
SvtN]íed…n∑;su kq' yo…nWu j;yte 6
vxI y¥su%"w kSm;∫;vwr;£Myte bl;t(
sv;R" svRgtTv;∞ vedn;" ik' n ve…ˇ s" 7
n pXyit …v.u" kSm;Cz¯lk⁄@‰itrS’tm(
=e]D;" =e]mqv; ik' pUv…R mit s'xy" 8
Dey' =e]' …vn; pUv| =e]Do ih n yuJyte
=e]' c yid pUv| Sy;t( =e]D" Sy;dx;êt" 9
s;…=.Utí kSy;y' kt;R ÁNyo n …v¥te
Sy;t( kq' c;…vk;rSy …vxeWo vedn;’t" 10
355

[Charaka 47]

crk s'iht;

aq c;tRSy .gv'‚StsO,;' k;' …cikTsit
atIt;' vedn;' vw¥o vtRm;n;' .…v„ytIm( 11
.…v„yNTy; as'p;[ i¢rtIt;y; an;gm"
s;'pi[ tKy; a…p Sq;n' n;STyqe"R s'xyo Át" 12
k;r,' vedn;n;' ik' ikm…/œ;nmuCyte
Kv cwt; vedn;" sv;R …nvO…ˇ' y;NTyxeWt" 13
svR…vt( svRsN' y;sI svRsy' og…n"sOt"
Ek" p[x;Nto .Ut;Tm; kì…lR©®Ÿ pl>yte 14
îTy…¶vexSy vc" ≈uTv; mitmt;' vr"
sv| yq;vt( p[ov;c p[x;Nt;Tm; punvRs"u 15
%;dyíetn;Wœ; /;tv" pu®W" SmOt"
cetn;/;turPyek" SmOt" pu®Ws'Dk" 16
puní /;tu.de ne ctu…v|xitk" SmOt"
mno dxe≤N{y;<yq;R" p[’ití;∑/;tuk° 17
l=,' mnso D;nSy;.;vo .;v Ev c
sit Á;Tme≤N{y;q;Rn;' s…•kWeR n vtRte 18
vwvÊO y;Nmnso D;n' s;…•?y;ˇ∞ vtRte
a,uTvmq cwkTv' √* gu,* mns" SmOt* 19
…cNTy' …vc;yRmÁU ' c ?yey' s'kLPymev c
yÆTk'…cNmnso Dey' tt( sv| ÁqRsD' km( 20
î≤N{y;….g[h" kmR mns" SvSy …ng[h"
356

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 1

Ëho …vc;rí tt" pr' bu≤ı" p[vtRte 21
î≤N{ye,≤e N{y;qoR ih smnSkÉn gOÁte
kLPyte mns; tU?v| gu,to doWtoåqv; 22
j;yte …vWme t] y; bu≤ı…nRíy;≤Tmk;
VyvSyit ty; vˇ_⁄' ktu| v; vu≤ıpUvk
R m( 23
Ekìk;…/kyuˇ_;…n %;dIn;…m≤N{y;…, tu
pç km;Rnmu ye ;…n ye>yo bu≤ı" p[vtRte 24
hSt* p;d* gudopSq' v;…g≤N{ymq;…p c
kme≤R N{y;…, pçwv p;d* gmnkmR…, 25
p;yUpSq' …vsg;Rq| hSt* g[h,/;r,e
…j◊; v;…g≤N{y' v;k™ c sTy; JyoitStmoånOt; 26
mh;.Ut;…n %' v;yur…¶r;p" …=itStq;
xBd" SpxRí Âp' c rso gN/í tÌu,;" 27
teW;mekgu," pUvoR gu,vO≤ı" pre pre
pUv"R pUvgR ,u íwv £mxo gu…,Wu SmOt" 28
%r{vclo„,Tv' .Ujl;…nltejs;m(
a;k;xSy;p[tI`;to Î∑' …l©' yq;£mm( 29
l=,' svRmve tw t( SpxRn≤e N{ygocrm(
SpxRn≤e N{y…vDey" SpxoR ih s…vpyRy" 30
gu,;" xrIre gu…,n;' …nidR∑;…íˆmev c
aq;R" xBd;dyo Dey; gocr; …vWy; gu,;" 31
357

[Charaka 47]

[Charaka 47]

crk s'iht;

y; yid≤N{ym;…≈Ty jNtobu≤R ı" p[vtRte
y;it s; ten …ndex
R ' mns; c mno.v; 32
.ed;t( k;ye≤R N{y;q;Rn;' b◊‰o vw buıy" SmOt;"
a;Tme≤N{ymnoq;Rn;mekk
ì ; s…•kWRj; 33
a©üLy©üœtljStN]IvI,;n%o∫v"
Î∑" xBdo yq; bu≤ıdO∑R ; s'yogj; tq; 34
buıI≤N{ymnoq;Rn;' …v¥;¥og/r' prm(
ctu…v|xitko ÁeW r;…x" pu®Ws'Dk" 35
rjStmo>y;' yuˇ_Sy s'yogoåymnNtv;n(
t;>y;' …nr;’t;>y;' tu sÊvvOı‰; …nvtRte 36
a] kmR fl' c;] D;n' c;] p[itiœtm(
a] moh" su%' du"%' jI…vt' mr,' Svt; 37
Ev' yo ved tÊven s ved p[lyody*
p;r'py| …cikTs;' c D;tVy' y∞ ik'cn 38
.;Stm" sTymnOt' ved;" kmR xu.;xu.m(
n Syu" kt;R c boı; c pu®Wo n .ve¥id 39
n;≈yo n su%' n;itRnR gitn;RgitnR v;k™
n …vD;n' n x;S];…, n jNm mr,' n c 40
n bN/o n c mo=" Sy;t( pu®Wo n .ve¥id
k;r,' pu®WStSm;t( k;r,Dw®d;˙t" 41
n cet( k;r,m;Tm; Sy;∫;dy" Syurhetk
u ;"
358

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 1

n cwWu s'.veJD;n' n c tw" Sy;t( p[yojnm( 42
’t' mO∂<@c£ìí k⁄M.k;r;Îte `$m(
’t' mOˇ,O k;œwí gOhk;r;i√n; gOhm( 43
yo vdet( s vde∂hº ' s'.yU kr,w" ’tm(
…bn; kt;RrmD;n;¥uKTy;gmbih„’t" 44
k;r,' pu®W" svw"R p[m;,w®pl>yte
ye>y" p[mye ' sve>R y a;gme>y" p[mIyte 45
n te tTsÎx;STvNye p;r'pyRsmuÆTqt;"
s;ÂPy;¥e t Eveit …nidRXyNte nv; nv;" 46
.;v;SteW;' smudyo …nrIx" sÊvs'Dk"
kt;R .oˇ_; n s pum;…nit kÉ…c√‰v‚Sqt;" 47
teW;mNyw" ’tSy;Nye .;v; .;vwnvR ;" flm(
.uÔte sÎx;" p[;¢' ywr;Tm; nopidXyte 48
kr,;Ny;Nyt; Î∑; ktu"R kt;R s Ev tu
kt;R ih kr,wyˇRu _" k;r,' svRkmR,;m( 49
…nmeWk;l;∫;v;n;' k;l" xI`[troåTyye
.¶;n;' n pun.;Rv" ’t' n;Nymupiw t c 50
mt' tÊv…vd;met¥Sm;ˇSm;t( s k;r,m(
…£yop.oge .Ut;n;' …nTy" pu®Ws'Dk" 51
ah˚;r" fl' kmR deh;Ntrgit" SmOit"
…v¥te sit .Ut;n;' k;r,e dehmNtr; 52
359

[Charaka 47]

[Charaka 47]

crk s'iht;

p[.vo n Án;idTv;i√¥te prm;Tmn"
pu®Wo r;…xs'DStu moheCz;√ºWkmRj" 53
a;Tm; D" kr,wyoRg;JD;n' TvSy p[vtRte
kr,;n;mvwmLy;dyog;√; n vtRte 54
pXytoå…p yq;åådxeR s'ÆKl∑e n;‚St dxRnm(
tÊv' jle v; kluWe cetSyuphte tq; 55
kr,;…n mno bu≤ıbu≤R ıkme≤R N{y;…, c
ktu"R s'yogj' kmR vedn; bu≤ırev c 56
nwk" p[vtRte ktu| .Ut;Tm; n;Xnute flm(
s'yog;√tRte sv| tmOte n;‚St ikçn 57
n Áeko vtRte .;vo vtRte n;Pyhetk
u "
xI`[gTv;TSv.;v;Êv.;vo n VyitvtRte 58
an;id" pu®Wo …nTyo …vprItStu hetju "
sdk;r,v…•Ty' Î∑' hetju mNyq; 59
tdev .;v;dg[;Á' …nTyTv' n k⁄tín
.;v;JDey' tdVyˇ_m…cNTy' Vyˇ_mNyq; 60
aVyˇ_m;Tm; =e]D" x;êto …v.urVyy"
tSm;¥dNyˇ√‰ˇ_ v+yte c;pr' √ym( 61
Vyˇ_mw≤N{yk˘ cwv gOÁte t¥id≤N{yw"
atoåNyt( punrVyˇ_˘ …l©g[;ÁmtI≤N{ym( 62
%;dI…n bu≤ırVyˇ_mh˚;rStq;å∑m"
360

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 1

.Utp[’it®i∂∑; …vk;r;íwv Wo@x 63
buıI≤N{y;…, pçwv pç kme≤R N{y;…, c
smnSk;í pç;q;R …vk;r; îit s'…Dt;" 64
îit =e]' smui∂∑' svRmVyˇ_v…jRtm(
aVyˇ_mSy =e]Sy =e]DmOWyo …vdu" 65
j;yte bu≤ırVyˇ_;äëı‰;åh…mit mNyte
pr' %;dINyh˚;r;duTp¥Nte yq;£mm( 66
tt" s'p,U sR v;R©o j;toå>yuidt ¨Cyte
pu®W" p[lye ce∑"w pun.;Rv…w vRyJu yte 67
aVyˇ_;√‰ˇ_t;' y;it Vyˇ_;dVyˇ_t;' pun"
rjStmo>y;m;…v∑í£vt( p·rvtRte 68
yeW;' √N√e pr; s…ˇ_rh˚;rpr;í ye
¨dyp[ly* teW;' n teW;' ye TvtoåNyq; 69
p[;,;p;n* …nmeW;¥; jIvn' mnso git"
î≤N{y;Ntrs'c;r" p[re ,' /;r,' c yt( 70
dex;Ntrgit" Sv“e pçTvg[h,' tq;
Î∑Sy d…=,en;+,; sVyen;vgmStq; 71
îCz; √ºW" su%' du"%' p[yàíetn; /Oit"
bu≤ı" SmOitrh˚;ro …l©;…n prm;Tmn" 72
ySm;t( smupl>yNte …l©;Nyet;…n jIvt"
n mOtSy;Tm…l©;…n tSm;d;¸mRhWRy" 73
361

[Charaka 47]

[Charaka 47]

crk s'iht;

xrIr' ih gte t‚Smñ( xUNy;g;rmcetnm(
pç.Ut;vxeWTv;t( pçTv' gtmuCyte 74
acetn' …£y;v∞ mníet…yt; pr"
yuˇ_Sy mns; tSy …nidRXyNte …v.o" …£y;" 75
cetn;v;n( ytí;Tm; tt" kt;R …n®Cyte
acetnTv;∞ mn" …£y;vd…p noCyte 76
yq;Sven;Tmn;ååTm;n' svR" sv;Rsu yo…nWu
p[;,wStN]yte p[;,I nÁNyoåSTySy tN]k" 77
vxI tt( k⁄®te kmR yt( ’Tv; flmXnute
vxI cet" sm;/ˇe vxI sv| …nrSyit 78
dehI svRgtoåPy;Tm; Sve Sve s'SpxRn≤e N{ye
sv;R" sv;R≈ySq;Stu n;Tm;åto ve…ˇ vedn;" 79
…v.uTvmt Ev;Sy ySm;t( svRgto mh;n(
mnsí sm;/;n;t( pXyTy;Tm; itrS’tm( 80
…nTy;nubN/' mns; dehkm;Rnpu ;itn;
svRyo…ngt' …v¥;dekyon;v…p ‚Sqtm( 81
a;idn;RSTy;Tmn" =e]p;r' pyRmn;idkm(
atStqorn;idTv;t( ik' pUv…R mit noCyte 82
D" s;Tyu<yte n;D" s;=I Tv;Tm; yt" SmOt"
sveR .;v; ih sveWR ;' .Ut;n;m;Tms;…=k;" 83
nwk" kd;…c∫Ut;Tm; l=,w®pl>yte
362

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 1

…vxeWoånupl>ySy tSy nwkSy …v¥te 84
s'yogpu®WSye∑o …vxeWo vedn;’t"
vedn; y] …nyt; …vxeWSt] tT’t" 85
…cikTsit ….Wk™ sv;R≤ßk;l; vedn; îit
yy; yuKTy; vdNTyekÉ s; yu…ˇ_®p/;yRt;m( 86
punStÆCzrs" xUl' Jvr" s punr;gt"
pun" s k;so blv;'XzidR" s; punr;gt; 87
E…." p[…sıvcnwrtIt;gmn' mtm(
k;lí;ymtIt;n;mtIRn;' punr;gt" 88
tmitRk;lmui∂Xy .eWj' yt( p[yJu yte
atIt;n;' p[xmn' vedn;n;' tduCyte 89
a;pSt;" punr;gum;R y;…." xSy' pur; htm(
yq; p[…£yte set"u p[itkmR tq;åå≈ye 90
pUvÂ
R p' …vk;r;,;' ÎÇ; p[;du.…R v„yt;m(
y; …£y; …£yte s; c vedn;' hNTyn;gt;m( 91
p;r'py;Rnbu N/Stu du"%;n;' …v…nvtRte
su%hetpU c;re, su%' c;…p p[vtRte 92
n sm; y;≤Nt vwWMy' …vWm;" smt;' n c
het…u ." sÎx; …nTy' j;yNte deh/;tv" 93
yu…ˇ_met;' purS’Ty i]k;l;' vedn;' ….Wk™
hNtITyuˇ_˘ …cikTs; tu nwi∑k° y; …vnop/;m( 94
363

[Charaka 47]

[Charaka 47]

crk s'iht;

¨p/; ih pro hetdu "Ru %du"%;≈yp[d"
Ty;g" svoRp/;n;' c svRd"u %Vypohk" 95
koWk;ro yq; Á'xnU pu ;dˇe v/p[d;n(
¨p;dˇe yq;åqe>R yStO„,;mD" sd;ååtur" 96
ySTv…¶kLp;nq;Rñ( Do D;Tv; te>yo …nvtRte
an;rM.;ds'yog;ˇ' du"%' nopitœte 97
/I/OitSmOit…v.[x
' " s'p;[ i¢" k;lkmR,;m(
as;TMy;q;Rgmíeit D;tVy; du%hetv" 98
…vWm;….…nvexo yo …nTy;…nTye iht;ihte
Dey" s bu≤ı…v.[x
' " sm' bu≤ıihR pXyit 99
…vWyp[v,' sÊv' `Oit.[x
' ;• xKyte
…nyNtumiht;dq;RıiO tihR …nym;≤Tmk; 100
tÊvD;ne SmOityRSy rjomoh;vOt;Tmn"
.[Xyte s SmOit.[x
' " SmtRVy' ih SmOt* ‚Sqtm( 101
/I/OitSmOit…v.[∑" kmR yt( k⁄®teåxu.m(
p[D;pr;/' t' …v¥;t( svRdoWp[kop,m( 102
¨dIr,' gitmt;mudI,;Rn;' c …ng[h"
sevn' s;hs;n;' c n;rI,;' c;itsevnm( 103
kmRk;l;itp;tí …mQy;rM.í kmR,;m(
…vny;c;rlopí pUJy;n;' c;…./WR,m( 104
D;t;n;' Svymq;Rn;miht;n;' …nWev,m(
364

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 1

prm*Nm;idk;n;' c p[Tyy;n;' …nWev,m( 105
ak;l;dexs'c;r* mw]I s'ÆKl∑kmR…."
î≤N{yop£moˇ_Sy s√OˇSy c vjRnm( 106
È„y;Rm;n.y£o/lo.mohmd.[m;"
t∆' v; kmR yt( ÆKl∑' ÆKl∑' y∂ºhkmR c 107
y∞;NydIÎx' kmR rjomohsmuÆTqtm(
p[D;pr;/' t' …x∑; b[vu te Vy;…/k;r,m( 108
buı‰; …vWm…vD;n' …vWm' c p[vtRnm(
p[D;pr;/' j;nIy;Nmnso gocr' ih tt( 109
…nidR∑; k;ls'p;[ i¢Vy;R/In;' Vy;…/s'gh[ e
cyp[kopp[xm;" …pˇ;dIn;' yq; pur; 110
…mQy;ithIn…l©;í vW;RNt; roghetv"
jI,R.ˇu _p[jI,;R•k;l;k;l‚Sqití y; 111
pUvmR ?y;pr;
;í r;}y; y;m;S]yí ye
EWu k;leWu …nyt; ye rog;Ste c k;lj;" 112
aNye¥„u ko √‰hg[;hI tOtIykctuqk
R *
Sve Sve k;le p[vtRNte k;le ÁeW;' bl;gm" 113
Ete c;Nye c ye kÉ…ct( k;lj; …v…v/; gd;"
an;gte …cikTSy;Ste blk;l* …vj;nt; 114
k;lSy p·r,;men jr;mOTyu…n…mˇj;"
rog;" Sv;.;…vk; Î∑;" Sv.;vo …n„p[it…£y" 115
365

[Charaka 47]

[Charaka 47]

crk s'iht;

…nidR∑' dwvxBden kmR yt( p*vRdie hkm(
hetSu td…p k;len rog;,;mupl>yte 116
n ih kmR mht( ik…çt( fl' ySy n .uJyte
…£y;fl;" kmRj; rog;" p[xm' y;≤Nt tT=y;t( 117
aTyugx
[ Bd≈v,;Cz^v,;t( svRxo n c
xBd;n;' c;ithIn;n;' .v≤Nt ≈v,;∆@;" 118
p®Wo∫IW,;xSt;ip[yVysnsUckì"
xBdw" ≈v,s'yogo …mQy;s'yog ¨Cyte 119
as'SpxoRåits'SpxoR hIns'SpxR Ev c
SpOXy;n;' s'gh[ ,e oˇ_" SpxRn≤e N{yb;/k" 120
yo .Ut…vWv;t;n;mk;len;gtí y"
òehxIto„,s'SpxoR …mQy;yog" s ¨Cyte 121
Âp;,;' .;Svt;' Îi∑…vRnXyTyitdxRn;t(
dxRn;∞;itsU+m;,;' svRxí;PydxRn;t( 122
i√∑.wrvbI.TsdUr;itÆXl∑dxRn;t(
t;ms;n;' c Âp;,;' …mQy;s'yog ¨Cyte 123
aTy;d;nmn;d;nmoks;TMy;id….í yt(
rs;n;' …vWm;d;nmLp;d;n' c dUW,m( 124
aitmO√ittI+,;n;' gN/;n;mupsevnm(
asevn' svRxí `[;,e≤N{y…vn;xnm( 125
pUit.Ut…vWi√∑; gN/; ye c;Pyn;tRv;"
366

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 1

twgNR /w`;[ ,R s'yogo …mQy;yog" s ¨Cyte 126
îTys;TMy;qRsy' og‚S]…v/o doWkopn"
as;TMy…mit ti√¥;¥• y;it sh;Tmt;m( 127
…mQy;ithInyoge>yo yo Vy;…/®pj;yte
xBd;dIn;' s …vDeyo Vy;…/rw≤N{yko bu/"w 128
vedn;n;mx;Nt;n;…mTyete hetv" SmOt;"
su%het"u smSTvek" smyog" sudl
u .R " 129
ne≤N{y;…, n cwv;q;R" su%du"%Sy hetv"
hetSu tu su%du"%Sy yogo Î∑ítu…vR/" 130
sNtI≤N{y;…, sNTyq;R yogo n c n c;‚St ®k™
n su%' k;r,' tSm;¥og Ev ctu…vR/" 131
n;Tme≤N{y' mno bu≤ı' gocr' kmR v; …vn;
su%du"%' yq; y∞ boıVy' tˇqoCyte 132
SpxRn≤e N{ys'SpxR" SpxoR m;ns Ev c
i√…v/" su%du"%;n;' vedn;n;' p[vtRk" 133
îCz;√ºW;≤Tmk; tO„,; su%du"%;t( p[vtRte
tO„,; c su%du"%;n;' k;r,' pun®Cyte 134
¨p;dˇe ih s; .;v;n( vedn;≈ys'Dk;n(
SpOXyte n;nup;d;ne n;SpO∑o ve…ˇ vedn;" 135
vedn;n;m…/œ;n' mno dehí se≤N{y"
kÉxlomn%;g[;•ml{vgu,…w vRn; 136
367

[Charaka 47]

[Charaka 47]

crk s'iht;

yoge mo=e c sv;Rs;' vedn;n;mvtRnm(
mo=e …nvOiˇ…nR"xeW; yogo mo=p[vtRk" 137
a;Tme≤N{ymnoq;Rn;' s…•kW;Rt( p[vtRte
su%du"%mn;rM.;d;TmSqe mn…s ‚Sqre 138
…nvtRte tdu.y' v…xTv' copj;yte
sxrISy yogD;St' yogmOWyo …vdu" 139
a;vexíetso D;nmq;Rn;' zNdt" …£y;
Îi∑" ≈o]' SmOit" k;≤Nt·r∑tí;PydxRnm( 140
îTy∑…v/m;:y;t' yo…gn;' blmwêrm(
xuısÊvsm;/;n;ˇt( svRmpu j;yte 141
mo=o rjStmoå.;v;t( blvTkmRs=' y;t(
…vyog" svRsy' ogwrpun.Rv ¨Cyte 142
st;mup;sn' sMygst;' p·rvjRnm(
v[tcyoRpv;s* c …nym;í pOq‚Gv/;" 143
/;r,' /mRx;S];,;' …vD;n' …vjne rit"
…vWye„vritmoR=e Vyvs;y" pr; /Oit" 144
kme,R ;msm;rM." ’t;n;' c p·r=y"
nw„£Mymnh˚;r" s'yoge .ydxRnm( 145
mnobu≤ısm;/;nmqRtTvprI=,m(
tÊvSmOt®e pSq;n;t( svRmte t( p[vtRte 146
SmOit" sTsevn;¥wí /OTyNtw®pj;yte
368

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 1

SmOTv; Sv.;v' .;v;n;' Smrn( du"%;t( p[mCu yte 147
v+yNte k;r,;Ny∑* SmOityw®R pj;yte
…n…mˇÂpg[h,;t( s;ÎXy;t( s…vpyRy;t( 148
sÊv;nubN/;d>y;s;JD;nyog;t( pun" ≈ut;t(
Î∑≈ut;nu.tU ;n;' Smr,;t( SmOit®Cyte 149
Etˇdekmyn' muˇ_ìmoR=Sy d…xRtm(
tÊvSmOitbl' yen gt; n punr;gt;" 150
ayn' punr;:y;tmet¥ogSy yo…g…."
s':y;t/mw"R s;':ywí muˇ_ìmoR=Sy c;ynm( 151
sv| k;r,v∂u"%mSv' c;…nTymev c
n c;Tm’tk˘ t≤ı t] coTp¥te Svt; 152
y;v•oTp¥te sTy; bu…/nwtR dh' yy;
nwtNmmeit …vD;y D" svRmitvtRte 153
t‚Sm'írms'Ny;se smUl;" svRvde n;"
ss'D;D;n…vD;n; …nvO…ˇ' y;NTyxeWt" 154
at" pr' b[˜.Uto .Ut;Tm; nopl>yte
…n"sOt" svR.;ve>y…íˆ' ySy n …v¥te
D;n' b[˜…vd;' c;] n;DStJD;tumhRit 155
t] Xlok"-p[Xn;" pu®Wm;…≈Ty ]yo…v'xit®ˇm;"
kit/;pu®WIyeå‚Sm…•,IRt;StÊvd…xRn; 156
369

[Charaka 47]

[Charaka 47]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te x;rIrSq;ne kit/;pu®WIy' x;rIr'
n;m p[qmoå?y;y" 1

370

i√tIyoå?y;y"
aq;toåtuLygo]Iy' x;rIr' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
atuLygo]Sy rj"=y;Nte rho…vsO∑' …mqunI’tSy
ik' Sy;∞tu„p;Tp[.v' c W@≠>yo yt( S]IWu g.RTvmupiw t pus' " 3
xu£˘ tdSy p[vd≤Nt /Ir; yıIyte g.Rsmu∫v;y
v;Yv…¶.UMyBgu,p;dvˇt( W@≠>yo rse>y" p[.ví tSy 4
s'p,U dR he " smye su%' c g.R" kq' kÉn c j;yte S]I
g.| …cr;i√Ndit sp[j;å…p .UTv;åqv; nXyit kÉn g.R" 5
xu£;sOg;Tm;xyk;ls'pd( ySyopc;rí ihtwStq;å•w"
g.Rí k;le c su%I su%' c s'j;yte s'p·rpU,dR he " 6
yo…np[doW;Nmnsoå….t;p;Cz⁄£;sOg;h;r…vh;rdoW;t(
ak;lyog;äls'=y;∞ g.| …cr;i√Ndit sp[j;å…p 7
asOiõ™n®ı' pvnen n;y;R g.| VyvSyNTybu/;" kd;…ct(
g.RSy Âp' ih kroit tSy;StdsOgß;…v …vv/Rm;nm( 8
td…¶sUy≈R mxokrogw®„,;•p;nwrqv; p[vˇO m(
ÎÇ;åsOgk
e ˘ n c g.RsD' ' kÉ…c•r; .Ut˙t' vd≤Nt 9
aojoxn;n;' rjnIcr;,;m;h;rhetonR xrIr…m∑m(
g.| hreyyu iR d te n m;tulBR /;vk;x; n hreyru oj" 10
kNy;' sut' v; siht* pOqGv; sut* sute v; tny;n( b˛n( v;
371

[Charaka 48]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

kSm;t( p[stU e su…cre, g.Rmk
e oå….vO≤ı' c ymeå>yupiw t 11
rˇ_Én kNy;m…/kÉn pu]' xu£,É ten i√…v/I’ten
bIjen kNy;' c sut' c sUte yq;SvbIj;Nytr;…/kÉn 12
xu£;…/k˘ √Ÿ/mupiw t bIj' ySy;" sut* s; siht* p[stU e
rˇ_;…/k˘ v; yid .edmeit i√/; sute s; sihte p[stU e 13
….n…ˇ y;vä¸/; p[p•" xu£;tRv' v;yuritp[vı
O "
t;vNTypTy;…n yq;…v.;g' km;RTmk;NySvvx;t( p[stU e 14
a;h;rm;“oit yd; n g.R" xoW' sm;“oit p·rßuit' v;
t' S]I p[stU e su…cre, g.| pu∑o yd; vWRg,wr…p Sy;t( 15
km;RTmkTv;i√Wm;'x.ed;Cz⁄£;sOjovO≤R ımupiw t k⁄=*
Ekoå…/ko NyUntro i√tIy Ev' ymeåPy>y…/ko …vxeW" 16
kSm;…d(√ret;" pvne≤N{yo v; s'Sk;rv;hI nrn;·rW<@*
v£° tqe„y;R….rit" kq' v; s'j;yte v;itkW<@ko v; 17
bIj;t( sm;'x;dupt¢bIj;t( S]Ipus' …l©I .vit i√ret;"
xu£;xy' g.RgtSy hTv; kroit v;yu" pvne≤N{yTvm( 18
xu£;xy√;r…v`Ønen s'Sk;rv;h' k⁄®teå…nlí
mNd;LpbIj;vbl;vhW*R KlIb* c het…u vR’it√ySy 19
m;tuVyRv;yp[it`en v£° Sy;äIjd*bRLyty; …ptí
È„y;R…..Ut;v…p mNdhW;RvI„y;Rrterve vd≤Nt hetmu ( 20
v;Yv…¶doW;√OW,* tu ySy n;x' gt* v;itkW<@k" s"
îTyevm∑* …v’itp[k;r;" km;RTmk;n;mupl=,Iy;" 21
372

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 2

g.RSy s¥oånugtSy k⁄=* S]Ipun' pus' ;mudr‚Sqt;n;m(
ik' l=,' k;r,…m„yte ik' sÂpt;' yen c y;TypTym( 22
…nœI…vk; g*rvm©s;dStN{;p[hW*R ˙dye Vyq; c
tOi¢í bIjg[h,' c yoNy;' g.RSy s¥oånugtSy …l©m( 23
sVy;©ce∑; pu®W;…qRnI' S]I S]ISv“p;n;xnxIlce∑;
sVy;ˇg.;R n c vOˇg.;R sVyp[dGu /; ‚S]ymev sUte 24
pu]' Tvto …l©…vpyRy,e Vy;…m≈…l©; p[’it' tOtIy;m(
g.oRppˇ* tu mn" ‚S]y; y' jNtu' v[jˇe TsÎx' p[stU e 25
g.RSy cTv;·r ctu…vR/;…n .Ut;…n m;t;…ptOs.' v;…n
a;h;rj;Ny;Tm’t;…n cwv svRSy sv;R…, .v≤Nt dehe 26
teW;' …vxeW;älv≤Nt y;…n .v≤Nt m;t;…ptOkmRj;…n
t;…n VyvSyet( sÎxTvhet'u sÊv' yq;nUkm…p VyvSyet( 27
kSm;t( p[j;' S]I …v’t;' p[stU e hIn;…/k;©I' …vkle≤N{y;' v;
deh;t( kq' dehmupiw t c;Nym;Tm; sd; kìrnub?yte c 28
bIj;Tmkm;Rxyk;ldoWwm;RtSu tq;ååh;r…vh;rdoWw"
k⁄v≤R Nt doW; …v…v/;…n du∑;" s'Sq;nv,e≤R N{yvw’t;…n 29
vW;Rsu k;œ;Xm`n;Mbuvge ;Stro" s·rTßot…s s'‚SqtSy
yqwv k⁄y…Ru vR’it' tqwv g.RSy k⁄=* …nytSy doW;" 30
.Utíw tu….R" siht" sus+U mwmnR ojvo dehmupiw t deh;t(
km;RTmkTv;• tu tSy ÎXy' idVy' …vn; dxRnm‚St Âpm( 31
s svRg" svRxrIr.O∞ s …vêkm;R s c …vêÂp"
373

[Charaka 48]

[Charaka 48]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s cetn;/;turtI≤N{yí s …nTyyuk™ s;nuxy" s Ev 32
rs;Tmm;t;…ptOs.' v;…n .Ut;…n …v¥;∂x W$( c dehe
cTv;·r t];Tm…n s'‚≈t;…n ‚SqtStq;ååTm; c ctuWRu teWu 33
.Ut;…n m;t;…ptOs.' v;…n rjí xu£˘ c vd≤Nt g.eR
a;Py;Yyte xu£msOk™ c .Utyw SRw t;…n .Ut;…n rso∫v;…n 34
.Ut;…n cTv;·r tu kmRj;…n y;Ny;TmlIn;…n …vx≤Nt g.Rm(
s bIj/m;R Ápr;pr;…, deh;Ntr;<y;Tm…n y;it y;it 35
Âp;≤ı Âpp[.v" p[…sı" km;RTmk;n;' mnso mnSt"
.v≤Nt ye Tv;’itbu≤ı.ed; rjStmSt] c kmR het"u 36
atI≤N{ywStwritsU+mÂpwr;Tm; kd;…c• …vyuˇ_Âp"
n kmR,; nwv mnomit>y;' n c;Pyh˚;r…vk;rdoWw" 37
rjStmo>y;' ih mnoånubı' D;n' …vn; t] ih svRdoW;"
gitp[vÊO yoStu …n…mˇmuˇ_˘ mn" sdoW' blv∞ kmR 38
rog;" k⁄t" s'xmn' ikmeW;' hWRSy xokSy c ik' …n…mˇm(
xrIrsÊvp[.v; …vk;r;" kq' n x;Nt;" punr;ptey"u 39
p[D;pr;/o …vWm;Stq;åq;R hetSu tOtIy" p·r,;mk;l"
sv;Rmy;n;' i]…v/; c x;≤NtD;Rn;qRk;l;" smyogyuˇ_;" 40
/My;R" …£y; hWR…n…mˇmuˇ_;SttoåNyq; xokvx' ny≤Nt
xrIrsÊvp[.v;Stu rog;StyorvOÊy; n .v≤Nt .Uy" 41
ÂpSy sÊvSy c sNtity;R noˇ_Std;idnRih soå‚St k…ít(
tyorvO…ˇ" …£yte pr;>y;' /OitSmOit>y;' pry; …/y; c 42
374

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 2

[Charaka 48]

sTy;≈ye v; i√…v/e yqoˇ_É pUv| gde>y" p[itkmR …nTym(
…jte≤N{y' n;nupt≤Nt rog;StTk;lyuˇ_˘ yid n;‚St dwvm( 43
dwv' pur; yt( ’tmuCyte tt( tt( p*®W' yÆÊvh kmR Î∑m(
p[v…O ˇhet…u vRWm" s Î∑o …nvO…ˇhetiu hR sm" s Ev 44
hwm≤Ntk˘ doWcy' vsNte p[v;hyn( g[‚w „mkm.[k;le
`n;Tyye v;iWRkm;xu sMyk™ p[;“oit rog;nOtju ;• j;tu 45
nro iht;h;r…vh;rsevI smI+yk;rI …vWye„vsˇ_"
d;t; sm" sTypr" =m;v;n;“opsevI c .vTyrog" 46
mitvRc" kmR su%;nubN/' sÊv' …v/ey' …vxd; c bu≤ı"
D;n' tpStTprt; c yoge ySy;‚St t' n;nupt≤Nt rog;" 47
t] Xlok"
îh;…¶vexSy mh;qRyˇu _˘ W$(i]'xk˘ p[Xng,' mhiWR"
atuLygo]e .gv;n( yq;v…•,IRtv;n( D;n…vv/Rn;qRm( 48
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te x;rIrSq;neåtuLygo]Iy' x;rIr' n;m
i√tIyoå?y;y" 2

375

tOtIyoå?y;y"
aq;t" %ui”k;' g.;Rv£;≤Nt' x;rIr' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
pu®WSy;nuphtrets" ‚S]y;í;p[d∑u yo…nxo…,tg.;Rxy;y; yd; .vit
s'sgR" Atuk;le yd; c;nyoStq;yuˇ_É s'sgeR xu£xo…,ts'sgRmNtgR.;Rxygt' jIvoåv£;mit sÊvs'py[ og;ˇd; g.oRå….…nvRttR e s s;TMyrsopyog;drogoå….v/Rte sMygupc;rwíopcyRm;," tt" p[;¢k;l" sve-R
≤N{yopp•" p·rpU,x
R rIro blv,RsÊvs'hnns'pdupte " su%ne j;yte smudy;deW;' .;v;n;'--m;tOjí;y' g.R" …ptOjí;Tmjí s;TMyjí rsjí
a‚St c %lu sÊvm*pp;duk…mit hov;c .gv;n;]ey" 3
neit .r√;j" ik' k;r,'--n ih m;t; n …pt; n;Tm; n s;TMy' n p;n;xn.+yleÁopyog; g.| jny≤Nt n c prlok;deTy g.| sÊvmv£;mit
1
yid ih m;t;…ptr* g.| jnyet;' .UySy" ‚S]y" pum;'sí .Uy;'s" pu]k;m;" te sveR pu]jNm;….sN/;y mwqnu /mRm;p¥m;n;" pu];nev jnyeydu iRu htøv;R duihtOk;m;" n tu k;…ít( ‚S]y" kÉ…c√; pu®W; …nrpTy;" SyurpTyk;m; v; p·rdevre n( 2
n c;Tm;ååTm;n' jnyit
yid Á;Tm;ååTm;n' jnye∆;to v; jnyed;Tm;nmj;to v; t∞o.yq;åPyyuˇ_m(
n ih j;to jnyit sÊv;t( n c;j;to jnyTysÊv;t( tSm;du.yq;åPynupp…ˇ"
itœtu t;vdett(
y¥ym;Tm;ååTm;n' xˇ_o jn…ytu' Sy;t( n Tven…m∑;Svev kq' yo…nWu
jnye√…xnmp[ithtgit' k;mÂ…p,' tejobljvv,RsÊvs'hnnsmuidtmjrm®jmmrm( Ev'…v/' Á;Tm;Tm;n…mCzTyto v; .Uy" 3
376

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 3

[Charaka 49]

as;TMyjí;y' g.R"
yid ih s;TMyj" Sy;t( tihR s;TMyse…vn;mevk
w ;Nten p[j; Sy;t( as;TMyse…vní …n≤%len;npTy;" Syu" t∞o.ymu.y]wv ÎXyte 4
arsjí;y' g.R"
yid ih rsj" Sy;t( n kÉ…ct( S]Ipu®We„vnpTy;" Syu" n ih k…ídSTyeW;' yo rs;•opyu¤π ≈eœrsopyo…gn;' ceÌ.;R j;yNt îTy….p[te …mit Ev'
sTy;j*r.[m;gRm;yUrgo=Ird…/`Otm/utl
w swN/ve=ru smuÌx;…l.Ot;n;mevw
k;Nten p[j; Sy;t( Xy;m;kvrko∂;lkkordUWkkNdmUl.=;í …n≤%len;npTy;" Syu" t∞o.y] ÎXyte 5
n %Lv…p prlok;deTy sÊv' g.Rmv£;mit yid Áenmv£;met( n;Sy
ik…çt( p*vRdie hk˘ Sy;d…vidtm≈utmÎ∑' v; s c t∞ n ik…çd…p
Smrit 6
tSm;detd≠bmU[ he--am;tOjí;y' g.oRå…ptOjí;n;Tmjí;s;TMyjí;rsjí
n c;‚St sÊvm*pp;duk…mit hov;c .r√;j" 4
neit .gv;n;]ey" sve>R y E>yo .;ve>y" smuidte>yo g.oRå….…nvRttR e 5
m;tOjí;y' g.R"
n ih m;tu…vRn; g.oRTp…ˇ" Sy;t( n c jNm jr;yuj;n;m(
y;…n %LvSy g.RSy m;tOj;…n y;…n c;Sy m;tOt" s'.vt" s'.v≤Nt
t;NynuVy;:y;Sy;m" t¥q;-Tvk™ c loiht' c m;'s' c medí n;….í ˙dy'
c Klom c y’∞ PlIh; c vO‘* c b‚Stí purIW;/;n' c;m;xyí
pKv;xyíoˇrgud' c;/rgud' c =u{;N]' c SqUl;N]' c vp; c vp;vhn'
ceit m;tOj;…n 6
…ptOjí;y' g.R"
nih …ptuAtR e g.oRTp…ˇ" Sy;t( n c jNm jr;yuj;n;m(
y;…n %LvSy g.RSy …ptOj;…n y;…n c;Sy …ptOt" s'.vt" s'.v≤Nt
t;NynuVy;:y;Sy;m" t¥q;-kÉxXm≈un%lomdNt;‚Sq…sr;ò;yu/mNy" xu£˘ ceit …ptOj;…n 7
377

[Charaka 49]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;Tmjí;y' g.R"
g.;RTm; ÁNtr;Tm; y" t' jIv îTy;c=te x;êtm®jmjrmmrm=ym.e¥mCzº¥mlo@‰' …vêÂp' …vêkm;R,mVyˇ_mn;idm…n/nm=rm…p
s g.;Rxymnup…[ vXy xu£xo…,t;>y;' s'yogmeTy g.RTven jnyTy;Tmn;Tm;nm( a;Tms'D; ih g.eR
tSy punr;Tmno jNm;n;idTv;•opp¥te tSm;• j;t Ev;ymj;t' g.| jnyit aj;to Áymj;t' g.| jnyit s cwv g.R" k;l;Ntre, b;lyuvSq…vr.;v;n( p[;“oit s ySy;' ySy;mvSq;y;' vtRte tSy;' tSy;' j;to
.vit y; TvSy purS’t; tSy;' j…n„ym;,í tSm;t( s Ev j;tí;j;tí yugp∫vit y‚Sm'ítw du.y' s'.vit j;tTv' j…n„ym;,Tv' c s j;to
jNyte s cwv;n;gte„vvSq;Ntre„vj;to jNyyTy;Tmn;ååTm;nm(
sto ÁvSq;Ntrgmnm;]mev ih jNm coCyte t] t] vy…s tSy;' tSy;mvSq;y;' yq;st;mev xu£xo…,tjIv;n;' p[;k™ s'yog;Ì.RTv' n
.vit t∞ s'yog;∫vit yq;stStSywv pu®WSy p[;gpTy;t( …ptOTv' n
.vit t∞;pTy;∫vit tq; stStSywv g.RSy tSy;' tSy;mvSq;y;'
j;tTvmj;tTv' coCyte 8
n %lu g.RSy n c m;tunR …ptunR c;Tmn" svR.;veWu yqe∑k;·rTvm‚St
te ik'…ct( Svvx;t( k⁄v≤R Nt ik'…ct( kmRvx;t( Kv…c∞wW;' kr,x…ˇ_.Rvit Kv…c• .vit
y] sÊv;idkr,s'pˇ] yq;blmev yqe∑k;·rTvm( atoåNyq; …vpyRy"
n c kr,doW;dkr,m;Tm; s'.vit g.Rjnne Î∑' ce∑; yo…nrwêy| mo=í;Tm…v≤∫r;Tm;yˇm(
nÁNy" su%du"%yo" kt;R
n c;Nyto g.oR j;yte j;ym;n" n;ïroTp…ˇrbIj;t( 9
y;…n tu %LvSy g.RSy;Tmj;…n y;…n c;Sy;Tmt" s'.vt" s'.v≤Nt
t;NynuVy;:y;Sy;m" t¥q; t;su t;su yo…nWUTpiˇr;yur;TmD;n' mn î≤N{y;…, p[;,;p;n* p[re ,' /;r,m;’itSvrv,R…vxeW;" su%du"%e îCz;√ºW* cetn; /Oitbu≤R ı" SmOitrh˚;r" p[yàíeit a;Tmj;…n 10
378

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 3

[Charaka 49]

s;TMyjí;y' g.R"
nÁs;TMyse…vTvmNtre, S]Ipu®WyovRN?yTvm‚St g.eWR u v;åPy…n∑o .;v"
y;vt( %Lvs;TMyse…vn;' S]Ipu®W;,;' ]yo doW;" p[k…⁄ pt;" xrIrmupspRNto n xu£xo…,tg.;Rxyop`;t;yopp¥Nte t;vt( smq;R g.Rjnn;y
.v≤Nt
s;TMyse…vn;' pun" S]Ipu®W;,;mnuphtxu£xo…,tg.;Rxy;n;mOtk
u ;le s…•pitt;n;' jIvSy;nv£m,;Ì.;R n p[;du.vR ≤Nt
nih kÉvl' s;TMyj Ev;y' g.R" smudyoå] k;r,muCyte
y;…n %LvSy g.RSy s;TMyj;…n y;…n c;Sy s;TMyt" s'.vt" s'.v≤Nt t;NynuVy;:y;Sy;m" t¥q;-a;roGymn;lSymlolupTv…m≤N{yp[s;d" Svrv,RbIjs'pt( p[hWR.yU STv'
ceit s;TMyj;…n 11
rsjí;y' g.R"
n ih rs;Îte m;tu" p[;,y;];å…p Sy;t( ik' pungR.jR Nm
n cwv;sMygupyuJym;n; rs; g.Rm….…nvRtyR ≤Nt n c kÉvl' sMygupyog;dev rs;n;' g.;R….…nvO…R ˇ.Rvit smud;yoåPy] k;r,muCyte
y;…n tu %LvSy g.RSy rsj;…n y;…n c;Sy rst" s'.vt" s'.v≤Nt
t;NynuVy;:y;Sy;m" t¥q;--xrIrSy;….…nvO…R ˇr….vO≤ı" p[;,;nubN/StOi¢" pui∑®Ts;híeit rsj;…n 12
a‚St %lu sÊvm*pp;duk˘ y∆Iv' SpOKxrIre,;….s'b›;it y‚Sm•pgmnpurS’te xIlmSy Vy;vtRte .…ˇ_…vRpyRSyte sve≤R N{y;<yuptPyNte bl'
hIyte Vy;/y a;Py;YyNte ySm;ıIn" p[;,;Ôh;it yid≤N{y;,;m….g[;hk˘ c mn îTy…./Iyte t…T]…v/m;:y;yte xuı' r;js' t;ms…mit
yen;Sy %lu mno .U…y∑' ten i√tIy;y;m;j;t* s'py[ ogo .vit yd; tu
tenvw xuıne s'yJu yte td; j;terit£;Nt;y; a…p Smrit
Sm;t| ih D;nm;TmnStSywv mnsoånubN/;dnuvtRte ySy;nuv…O ˇ' purS’Ty
pu®Wo j;itSmr îTyuCyte
379

[Charaka 49]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;…n %LvSy g.RSy sÊvj;…n y;NySy sÊvt" s'.vt" s'.v≤Nt t;NynuVy;:y;Sy;m" t¥q;--.…ˇ_" xIl' x*c' √ºW" SmOitmoRhSTy;go m;Tsy| x*y| .y' £o/StN{oTs;hStw+<y' m;dRv' g;M.IyRmnv‚SqtTv…mTyevm;dyí;Nye te sÊv…vk;r; y;nuˇrk;l' sÊv.edm…/’Tyopde+y;m"
n;n;…v/;…n %lu sÊv;…n t;…n sv;R<yekpu®We .v≤Nt n c .vNTyekk;lm( Ek˘ tu p[;yovOÊy;ååh 13
Evmy' n;n;…v/;n;meW;' g.Rkr;,;' .;v;n;' smud;y;d….…nvRttR e g.R"
yq;--kÀ$;g;r' n;n;{Vysmud;y;t( yq; v; rqo n;n;rq;©smud;y;t(
tSm;detdvoc;m m;tOjí;y' g.R" …ptOjí a;Tmjí s;TMyjí rsjí
a‚St c sÊvm*pp;duk…mit hov;c .gv;n;]ey" 14
.r√;j ¨v;c--y¥ymeW;' n;n;…v/;n;' g.Rkr;,;' .;v;n;' smud;y;d….…nvRttR e g.R" kqmy' sN/Iyte yid c;…p sN/Iyte kSm;t( smud;yp[.v" sn( g.oR mnu„y…vg[h,e j;yte mnu„yí mnu„yp[.v ¨Cyte t]
ceid∑met¥Sm;Nmnu„yo mnu„yp[.vStSm;dev mnu„y…vg[h,e j;yte
yq;g*goRp.[ v" yq;-c;êoåêp[.v îit Ev' sit yduˇ_mg[e smudy;Tmk
îit tdyuˇ_m(
yid c mnu„yo mnu„yp[.v" kSm;∆@;N/k⁄BjmUkv;mn…m‚NmnVy©oNmˇk⁄iœikl;…s>yo j;t;" …ptOsÎxÂp; n .v≤Nt
aq;];…p bu≤ırev' Sy;t(--Svenvw ;ym;Tm; c=uW; Âp;…, ve…ˇ ≈o]e,
xBd;n( `[;,en gN/;n( rsnen rs;n( SpxRnne Spx;Rn( buı‰; boıVy…mTynen hetnu ; n j@;id>yo j;t;" …ptOsÎx; .v≤Nt
a];…p p[itD;h;…ndoW" Sy;t( Evmuˇ_É Á;Tm; sÆTSv≤N{yeWu D" Sy;dsTSvD" y] cwtdu.y' s'.vit DTvmDTv' c s…vk;rí;Tm;
yid c dxRn;id….r;Tm; …vWy;n( ve…ˇ …n·r≤N{yo dxRn;id…vrh;dD" Sy;t(
aDTv;dk;r,m( ak;r,Tv;∞ n;Tmeit v;GvStum;]met√cnmnq| Sy;idit hov;c .r√;j" 15
a;]ey ¨v;c--purSt;dett( p[itD;t' --sÊv' jIv' SpOKxrIre,;….s'b380

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 3

[Charaka 49]

›;tIit
ySm;ˇu smud;yp[.v" sn( s g.oR mnu„y…vg[h,e j;yte mnu„yo mnu„yp[.v îTyuCyte t√+y;m" .Ut;n;' ctu…vR/; yo…n.Rvit-jr;Yv<@Svedo≤∫d"
t;s;' %lu ctsO,;m…p yonIn;mekk
ì ; yo…nrp·rs':yey.ed; .vit .Ut;n;m;’it…vxeW;p·rs':yeyTv;t(
t] jr;yuj;n;m<@j;n;' c p[;…,n;mete g.Rkr; .;v; y;' y;' yo…nm;p¥Nte tSy;' tSy;' yon* tq;tq;Âp; .v≤Nt yq;-knkrjtt;m[]pusIsk;Ny;…sCym;n;…n teWu teWu m/UÆCz∑…vg[hWe u t;…n yd; mnu„y…bMbm;p¥Nte td; mnu„y…vg[h,e j;yNte tSm;t( smud;yp[.v" sn( g.oR mnu„y…vg[h,e j;yte mnu„yí mnu„yp[.v ¨Cyte t¥o…nTv;t( 16
y∞oˇ_˘--yid c mnu„yo mnu„yp[.v" kSm;• j@;id>yo j;t;" …ptOsÎxÂp; .vNtIit t]oCyte--ySy ySy Á©;vyvSy bIje bIj.;g
¨pt¢o .vit tSy tSy;©;vyvSy …v’it®pj;yte nopj;yte c;nupt;p;t( tSm;du.yopp…ˇrPy]
svRSy c;Tmj;nI≤N{y;…, teW;' .;v;.;vhetdu vRw ' tSm;•wk;Ntto j@;id>yo j;t;" …ptOsÎxÂp; .v≤Nt 17
n c;Tm; sÆTSv≤N{yeWu D" asTsu v; .vTyD" n ÁsÊv" kd;…cd;Tm;
sÊv…vxeW;∞opl>yte D;n…vxeW îit 18
.v≤Nt c;]-n ktu·R r≤N{y;.;v;t( k;yRD;n' p[vtRte
y; …£y; vtRte .;vw" s; …vn; twnR vtRte 19
j;n•…p mOdoå.;v;t( k⁄M.’• p[vtRte
≈Uyt;' cedm?y;Tmm;TmD;nbl' mht( 20
381

[Charaka 49]

crk s'iht;

î≤N{y;…, c s'…=Py mn" s'…=Py cçlm(
p[…vXy;?y;Tmm;TmD" Sve D;ne pyRv‚Sqt" 21
svR];vihtD;n" svR.;v;n( prI=te
gO
I„v cedmpr' .r√;j …v…n,Rym( 22
…nvOˇ≤e N{yv;Kce∑" su¢" Sv“gto yd;
…vWy;n( su%du"%e c ve…ˇ n;DoåPyt" SmOt" 23
n;TmD;n;Îte cwk˘ D;n' ik…çt( p[vtRte
n Áeko vtRte .;vo vtRte n;Pyhetk
u " 24
tSm;JD" p[’ití;Tm; {∑; k;r,mev c
svRmte ∫r√;j …n,IRt' jih s'xym( 25
t] Xlok*-hetgu .R SR y …nvOˇR * vOı* jNm…n cwv y"
punvRsmu ity;R c .r√;jmití y; 26
p[itD;p[itWe/í …vxdí;Tm…n,Ry"
g.;Rv£;≤Ntmui∂Xy %u”Ik;' tTp[k;…xtm( 27
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te x;rIrSq;ne
%ui”k;g.;Rv£;≤Ntx;rIr' n;m tOtIyoå?y;y" 3

382

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ctuqoRå?y;y"
aq;to mhtI' g.;Rv£;≤Nt' x;rIr' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
ytí g.R" s'.vit y‚Sm'í g.RsD' ; yi√k;rí g.R" yy; c;nupVU y;Rå….…nvRttR e k⁄=* yí;Sy vO≤ıhet"u ytí;Sy jNm .vit ytí j;ym;n" k⁄=* …vn;x' p[;“oit ytí k;TSNyenR ;…vnXyn( iv’itm;p¥te tdnuVy;:y;Sy;m" 3
m;tOt" …ptOt a;Tmt" s;TMyto rst" sÊvt îTyet>e yo .;ve>y" smuidte>yo g.R" s'.vit
tSy ye yeåvyv; yto yt" s'.vt" s'.v≤Nt t;n( …v.Jy m;tOj;dInvyv;n( pOqk™ pOqguˇ_mg[e 4
xu£xo…,tjIvs'yoge tu %lu k⁄…=gte g.RsD' ; .vit 5
g.RStu %LvNt·r=v;Yv…¶toy.U…m…vk;ríetn;…/œ;n.Ut"
Evmny; yuKTy; pçmh;.Ut…vk;rsmud;y;Tmko g.Ríte n;…/œ;n.Ut" s
ÁSy Wœo /;tu®ˇ_" 6
yy; c;nupVU y;Rå….…nvRttR e k⁄=* t;' Vy;:y;Sy;m" -- gte pur;,e rj…s
nve c;v‚Sqte xuıò;t;' ‚S]ymVy;p•yo…nxo…,tg.;Rxy;mOtmu tIm;c+mhe
yy; sh tq;.Uty; yd; pum;nVy;p•bIjo …m≈I.;v' gCzit td; tSy
hWoRdI·rt" pr" xrIr/;Tv;Tm; xu£.Utoå©;d©;t( s'.vit
s tq; hWR.tU ne ;TmnodI·rtí;…/iœtí bIjÂpo /;tu" pu®WxrIr;d….…n„pÊyo…cten pq; g.;Rxymnup…[ vXy;tRvne ;….s'sgRmie t 7
t] pUv| cetn;/;tu" sÊvkr,o gu,g[h,;y p[vtRte s ih het"u k;r,' …n383

[Charaka 50]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

…mˇm=r' kt;R mNt; veidt; boı; {∑; /;t; b[˜; …vêkm;R …vêÂp"
pu®W" p[.voåVyyo …nTyo gu,I g[h,' p[/;nmVyˇ_˘ jIvo D" puÌlíetn;v;n( …v.u.tRU ;Tm; ce≤N{y;Tm; c;Ntr;Tm; ceit
s gu,op;d;nk;leåNt·r=' pUvtR rmNye>yo gu,>e y ¨p;dˇe yq;-p[ly;Tyye …ssO=.u tRU ;Ny=r.Ut a;Tm; sÊvop;d;n" pUvtR rm;k;x' sOjit tt" £me, Vyˇ_trgu,;n( /;tUn( v;Yv;idk;'ítur" tq; dehg[h,eå…p
p[vtRm;n" pUvtR rm;k;xmevop;dˇe tt" £me, Vyˇ_trgu,;n( /;tUn( v;Yv;idk;'ítur"
svRm…p tu %LvetÌu,op;d;nm,un; k;len .vit 8
s svRg,u v;n( g.RTvm;p•" p[qme m;…s s'mÆU Cz≥t" svR/;tukluWI’t"
%e$.Uto .vTyVyˇ_…vg[h" sds∫Ut;©;vyv" 9
i√tIye m;…s `n" s'p¥te …p<@" peXybudR ' v;
t] `n" pu®W" pexI S]I abudR ' npus' km( 10
tOtIye m;…s sve≤R N{y;…, sv;R©;vyv;í y*gp¥en;….…nvRtNR te 11
t];Sy kÉ…cd©;vyv; m;tOj;dInVyv;n( …v.Jy pUvmR ˇu _; yq;vt(
mh;.Ut…vk;rp[…v.;gen ‚Tvd;nImSy t;'ívw ;©;vyv;n( k;'…ít( py;Ry;Ntre,;pr;'í;nuVy;:y;Sy;m"
m;tOj;dyoåPySy mh;.Ut…vk;r; Ev
t];Sy;k;x;Tmk˘ xBd" ≈o]' l;`v' s*+My' …vvekí v;Yv;Tmk˘ SpxR" SpxRn' r*+y' p[re ,' /;tuVyUhn' ce∑;í x;rIyR" aGNy;Tmk˘ Âp' dxRn'
p[k;x" p…ˇ_r*„<y' c ab;Tmk˘ rso rsn' xwTy' m;dRv' òeh" Kledí pO…qVy;Tmk˘ gN/o `[;,' g*rv' SqwyRe mUitRíie t 12
Evmy' loks'…mt" pu®W"
y;vNto ih lokÉ mUitRmNto .;v…vxeW;St;vNt" pu®We y;vNt" pu®We t;vNto lokÉ îit bu/;STvev' {∑ü…mCz≤Nt 13
384

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 4

[Charaka 50]

EvmSye≤N{y;<y©;vyv;í y*gp¥en;….…nvRtNR teåNy] te>yo .;ve>yo
yeåSy j;tSyoˇrk;l' j;yNte t¥q;--dNt; VyÔn;…n Vyˇ_°.;vStq;yuˇ_;…n c;pr;…,
EW; p[’it" …v’it" punrtoåNyq;
s≤Nt %Lv‚Smn( g.eR kÉ…c…•Ty; .;v;" s≤Nt c;…nTy;" kÉ…ct(
tSy y Ev;©;vyv;" s≤NtœNte t Ev S]I…l©' pu®W…l©' npus' k…l©'
v; …b.[it
t] S]Ipu®WyoyeR vwxie Wk; .;v;" p[/;ns'≈y; gu,s'≈y;í teW;' yto .UySTv' ttoåNytr.;v"
t¥q;-KlwBy' .I®Tvmvwx;r¥' mohoånvSq;nm/ogu®Tvmshn' xw…qLy'
m;dRv' g.;RxybIj.;gStq;yuˇ_;…n c;pr;…, S]Ikr;…, ato …vprIt;…n pu®Wkr;…, ¨.y.;g;vyv; npus' kkr;…, .v≤Nt 14
tSy yTk;lmev≤e N{y;…, s'itœNte tTk;lmev cet…s vedn; …nbRN/' p[;“oit tSm;ˇd; p[.iO t g.R" SyNdte p[;qRyte c jNm;Ntr;nu.tU ' yt( ik'…ct(
td(√˙w dYym;c=te vOı;"
m;tOj' c;Sy ˙dy' m;tO˙dyen;….s'bı' .vit rsv;ihnI…." s'v;ihnI…." tSm;ˇyoSt;…..R…ˇ_" s'SpNdte
t∞wv k;r,mve=m;,; n √Ÿ˙dYySy …vm;…nt' g.R…mCz≤Nt ktumR (
…vm;nne ÁSy ÎXyte …vn;xo …v’itv;R
sm;nyog=em; ih td; .vit g.e,R kÉW…u cdqeWR u m;t;
tSm;t( ip[yiht;>y;' g….R,I' …vxeW,e opcr≤Nt k⁄xl;" 15
tSy; g.;Rpˇe√˙≥w dYySy c …vD;n;q| …l©;…n sm;senopde+y;m"
¨pc;rs;/n' ÁSy D;ne D;n' c …l©t" tSm;id∑o …l©opdex"
t¥q;--a;tRv;dxRnm;Sys'ßv,mn•;….l;WXzidRrrockoåMlk;mt;
c …vxeW,e ≈ı;p[,ynmu∞;vceWu .;veWu gu®g;]Tv' c=uWoGl;R…n" Stnyo" StNymoœyo" Stnm<@lyoí k;„<yRmTyq| êyqu" p;dyorIWLlomr;JyuÌmo yoNy;í;$;lTv…mit g.eR py;Rgte Âp;…, .v≤Nt 16
385

[Charaka 50]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s; y¥idCzºˇˇdSyw d¥;dNy] g.oRp`;tkre>yo .;ve>y" 17
g.oRp`;tkr;ÆSTvme .;v; .v≤Nt t¥q;--svRmitgu„,tI+,' d;®,;í
ce∑;" îm;'í;Ny;nupidx≤Nt vOı;" -- devt;r=oånucrp·rr=,;q| n rˇ_;…n v;s;'…s …b.Oy;• mdkr;…, m¥;Ny>yvhre• y;nm…/rohe• m;'smXnIy;t( sve≤R N{yp[itkÀl;'í .;v;n( dUrt" p·rvjRyte ( y∞;Nyd…p
ik…çt( ‚S]yo …v¥u" 18
tIv[;y;' tu %lu p[;qRn;y;' k;mmihtmPySyw ihtenopiht' d¥;t( p[;qRn;…vnyn;qRm(
p[;qRn;s'/;r,;≤ı v;yu" p[k…⁄ ptoåNt"xrIrmnucrn( g.RSy;p¥m;nSy
…vn;x' vwÂPy' v; k⁄y;Rt( 19
ctuqRe m;…s ‚SqrTvm;p¥te g.R" tSm;ˇd; g….R,I gu®g;]Tvm…/km;p¥te …vxeW,e 20
pçme m;…s g.RSy m;'sxo…,topcyo .vTy…/kmNye>yo m;se>y" tSm;ˇd; g….R,I k;XyRm;p¥te …vxeW,e 21
Wœe m;…s g.RSy blv,oRpcyo .vTy…/kmNye>yo m;se>y" tSm;ˇd;
g….R,I blv,Rh;…nm;p¥te …vxeW,e 22
s¢me m;…s g.R" svw.R ;Rvrw ;Py;Yyte tSm;ˇd; g….R,I sv;Rk;rw" Kl;Nttm; .vit 23
a∑me m;…s g.Rí m;tOto g.Rtí m;t; rsh;·r,I…." s'v;ihnIi.mu¸R mu¸R roj" prSprt a;dd;te g.RSy;s'p,U TR v;t(
tSm;ˇd; g….R,I mu¸mu¸R mudR ; yuˇ_; .vit mu¸mu¸R í Ml;n; tq; g.R" tSm;ˇd; g.RSy jNm Vy;p…ˇm∫vTyojsoånv‚SqtTv;t(
t' cwv;qRm….smI+y;∑m' m;smg<y…mTy;c=te k⁄xl;" 24
386

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 4

[Charaka 50]

t‚Sm•ekidvs;it£;Nteå…p nvm' m;smup;d;y p[svk;l…mTy;¸r;dxm;Nm;s;t(
Et;v;n( p[svk;l" vwk;·rkmt" pr' k⁄=;vvSq;n' g.RSy 25
Evmny;åånupVU y;Rå….…nvRttR e k⁄=* 26
m;];dIn;' %lu g.Rkr;,;' .;v;n;' s'pdStq; vOˇSy s*œv;Nm;tOtíwvopòehopSved;>y;' k;lp·r,;m;t( Sv.;vs'…sıeí k⁄=* vO≤ı' p[;“oit
27
m;];dIn;mev tu %lu g.Rkr;,;' .;v;n;' Vy;p…ˇ…n…mˇmSy;jNm .vit
28
ye ÁSy k⁄=* bO≤ıhetsu m;:y;t; .;v;SteW;' …vpyRy;dudre …vn;xm;p¥te aqv;åPy…crj;t" Sy;t( 29
ytStu k;TSNyenR ;…vnXyn( …v’itm;p¥te tdnuVy;:y;Sy;m"--yd;
‚S]y; doWp[kop,oˇ_;Ny;sevm;n;y; doW;" p[k…⁄ pt;" xrIrmupspRNt"
xo…,tg.;Rxy;vupp¥Nte n c k;TSNyenR xo…,tg.;Rxy* dUWy≤Nt tdey'
g.| l.te S]I td; tSy g.RSy m;tOj;n;mvyv;n;mNytmoåvyvo
…v’itm;p¥t Ekoåqv;ånekÉ ySy ySy ÁvyvSy bIje bIj.;ge v;
doW;" p[kopm;p¥Nte t' tmvyv' …v’itr;…vxit
yd; ÁSy;" xo…,te g.;RxybIj.;g" p[doWm;p¥te td; vN?y;' jnyit
yd; punrSy;" xo…,te g.;RxybIj.;g;vyv" p[doWm;p¥te td; pUitp[j;' jnyit yd; TvSy;" xo…,te g.;RxybIj.;g;vyv" S]Ikr;,;' c
xrIrbIj.;g;n;mekdex" p[doWm;p¥te td; S}y;’it.U…yœ;m‚S]y'
v;t;| n;m jnyit t;' S]IVy;pdm;c=te 30
Evmev pu®WSy yd; bIje bIj.;g" p[doWm;p¥te td; vN?y' jnyit
yd; punrSy bIje bIj.;g;vyv" p[doWm;p¥te td; pUitp[j' jnyit yd;
TvSy bIje bIj.;g;vyv" pu®Wkr;,;' c xrIrbIj.;g;n;mekdex"
387

[Charaka 50]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[doWm;p¥te td; pu®W;’it.U…yœmpu®W' tO,pui]k˘ n;m jnyit t;'
pu®WVy;pdm;c=te 31
Eten m;tOj;n;' …ptOj;n;' c;vyv;n;' …v’itVy;:y;nen s;TMyj;n;' rsj;n;' sÊvj;n;' c;vyv;n;' …v’itVy;R:y;t; .vit 32
…n…vRk;r" prSTv;Tm; svR.tU ;n;' …n…vRxWe " sÊvxrIryoStu …vxeW;i√xeWopl‚B/" 33
t] ]y" xrIrdoW; v;t…pˇXle„m;," te xrIr' dUWy≤Nt √* pun" sÊvdoW*
rjStmí t* sÊv' dUWyt"
t;>y;' c sÊvxrIr;>y;' du∑;>y;' …v’it®pj;yte nopj;yte c;p[d∑u ;>y;m( 34
t] xrIr' yo…n…vxeW;∞tu…vR/muˇ_mg[e 35
i]…v/' %lu sÊv'-xuı' r;js' t;ms…mit
t]xuımdoWm;:y;t' kLy;,;'xTv;t( r;js' sdoWm;:y;t' roW;'xTv;t(
t;msm…p sdoWm;:y;t' moh;'xTv;t(
teW;' tu ]y;,;m…p sÊv;n;mekk
ì Sy .ed;g[mp·rs':yey' trtmyog;CzrIryo…n…vxeW>e yí;NyoNy;nu…v/;nTv;∞
xrIr' Á…p sÊvmnu…v/Iyte sÊv' c xrIrm(
tSm;t( kit…cTsÊv.ed;nnUk;….…ndex
R ne …ndxRn;qRmnuVy;:y;Sy;m"
36
t¥q;-xu…c' sTy;….sN/' …jt;Tm;n' s'…v.;…gn' D;n…vD;nvcnp[itvcns'p•' SmOitmNt' k;m£o/lo.m;nmohe„y;RhW;RmW;Rpte ' sm' svR.tU We u
b[;˜' …v¥;t( 1
îJy;?yynv[thomb[˜cyRprmit…qv[tmupx;Ntmdm;nr;g√ºWmohlo.roW' p[it.;vcn…vD;nop/;r,x…ˇ_s'p•m;W| …v¥;t( 2
EeêyRvNtm;deyv;Ky' yJv;n' xUrmoj‚Svn' tejsopetmÆKl∑km;R,' dI388

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 4

[Charaka 50]

`Rd…xRn' /m;Rqk
R ;m;….rtmwN{' …v¥;t( 3
le%;SqvOˇ' p[;¢k;·r,ms'ph[ ;yRmTu q;nvNt' SmOitmNtmwêyRl‚M.n' Vypgtr;ge„y;R√Wº moh' y;My' …v¥;t( 4
xUr' /Ir' xu…cmxu…c√ºiW,' yJv;nmM.o…vh;rritmÆKl∑km;R,' Sq;nkopp[s;d' v;®,' …v¥;t( 5
Sq;nm;nop.ogp·rv;rs'p•' /m;Rqk
R ;m…nTy' xu…c' su%…vh;r' Vyˇ_kopp[s;d' k*ber' …v¥;t( 6
ip[ynOTygItv;id]oLl;pkXlok;:y;…ykÉith;spur;,eWu k⁄xl' gN/m;Ly;nulpe nvsnS]I…vh;rk;m…nTymnsUyk˘ g;N/v| …v¥;t( 7
îTyev' xuıSy sÊvSy s¢…v/' .ed;'x' …v¥;t( kLy;,;'xTv;t( tTs'yog;ˇu b[;˜mTyNtxuı' VyvSyet( 37
xUr' c<@msUykmwêyRvNtm*p…/k˘ r*{mnnu£oxm;TmpUjkm;sur' …v¥;t( 1
amiWR,mnubN/kop' …z{p[h;·r,' £Àrm;h;r;itm;]®…cm;…mWip[ytm'
Sv“;y;sb¸lmI„yu| r;=s' …v¥;t( 2
mh;xn' S]w,' S]IrhSk;mmxu…c' xu…c√ºiW,' .I®' .IW…yt;r' …v’t…vh;r;h;rxIl' pwx;c' …v¥;t( 3
£⁄ıxUrm£⁄ı.I®' tI+,m;y;sb¸l' s']Stgocrm;h;r…vh;rpr' s;p|
…v¥;t( 4
a;h;rk;mmitdu"%xIl;c;ropc;rmsUykms'…v.;…gnmitlolupmkmRxIl' p[tw ' …v¥;t( 5
anuWˇ_k;mmjßm;h;r…vh;rprmnv‚SqtmmWR,ms'cy' x;k⁄n' …v¥;t( 6
îTyev' %lu r;jsSy sÊvSy WÆ@±v/' .ed;'x' …v¥;t( roW;'xTv;t( 38
…nr;k·r„,umme/s' jug‚u Pst;c;r;h;r' mwqnu pr' Sv“xIl' p;xv' …v¥;t(
1
.I®mbu/m;h;rluB/mnv‚SqtmnuWˇ_k;m£o/' sr,xIl' toyk;m'
m;TSy' …v¥;t( 2
389

[Charaka 50]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

als' kÉvlm….…n…v∑m;h;re svRbı
u ‰©hIn' v;nSpTy' …v¥;t( 3
îTyev' t;msSy sÊvSy i]…v/' .ed;'x' …v¥;Nmoh;'xTv;t( 39
îTyp·rs':yey.ed;n;' ]y;,;m…p sÊv;n;' .edk
w dexo Vy;:y;t" xuıSy
sÊvSy s¢…v/o b[˜iWRx£ymv®,k⁄bre gN/vRsÊv;nuk;re, r;jsSy
WÆ@±v/o dwTy…px;cr;=sspRpte[ xk⁄…nsÊv;nuk;re, t;msSy i]…v/"
pxumTSyvnSpitsÊv;nuk;re, kq' c yq;sÊvmupc;r" Sy;idit 40
kÉvlí;ymu∂x
º o yqo∂ºxm….…nidR∑o .vit g.;Rv£;≤Nts'py[ ˇu _" tSy
c;qRSy …vD;ne s;mQy| g.Rkr;,;' c .;v;n;mnusm;…/" …v`;tí …v`;tkr;,;' .;v;n;…mit 41
t] Xlok;"-…n…mˇm;Tm; p[’itvO≤R ı" k⁄=* £me, c
vO≤ıhetíu g.RSy pç;q;R" xu.s'…Dt;" 42
ajNm…n c yo het…u vRn;xe …v’t;v…p
îm;' S]Inxu.;n( .;v;n;¸gR.…R v`;tk;n( 43
xu.;xu.sm;:y;t;n∑* .;v;…nm;n( ….Wk™
svRq; ved y" sv;Rn( s r;D" ktumR hRit 44
av;PTyup;y;n( g.RSy s Ev' D;tumhRit
ye c g.R…v`;toˇ_; .;v;St;'í;Pyud;r/I" 45
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te x;rIrSq;ne mhtIg.;Rv£;≤Ntx;rIr'
n;m ctuqoRå?y;y" 4

390

pçmoå?y;y"
aq;t" pu®W…vcy' x;rIr' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
pu®Woåy' loks'…mt" îTyuv;c .gv;n( punvRsru ;]ey"
y;vNto ih lokÉ mUitRmNto .;v…vxeW;St;vNt" pu®We y;vNt" pu®We t;vNto lokÉ îTyevv' ;idn' .gvNtm;]eym…¶vex ¨v;c nwt;vt; v;Kyenoˇ_˘ v;Ky;qRmvg;h;mhe .gvt; buı‰; .UyStrmtoånuVy;:y;ym;n'
xu≈WU ;mh îit 3
tmuv;c .gv;n;]ey"--ap·rs':yey; lok;vyv…vxeW;" pu®W;vyv…vxeW; aPyp·rs':yey;" teW;' yq;SqUl' kit…c∫;v;n( s;m;Nym….p[-e
Tyod;h·r„y;m" t;nekmn; …nbo/ sMygupv<yRm;n;n…¶vex
W@(/;tv" smuidt;" lok îit xBd' l.Nte t¥q; pO…qVy;pStejo v;yur;k;x' b[˜ c;Vyˇ_…mit Et Ev c W@(/;tv" smuidt;" pu®W îit xBd'
l.Nte 4
tSy pu®WSy pO…qvI mUitR" a;p" Kled" tejoå….sNt;p" v;yu" p[;," …vyt( suiWr;…, b[˜; aNtr;Tm;
yq; %lu b[;˜I …v.UitloRkÉ tq; pu®WeåPy;Ntr;≤Tmk° …v.Uit" b[˜,o
…v.UitloRkÉ p[j;pitrNtr;Tmno …v.Uit" pu®We sÊv' yÆSTvN{o lokÉ s
pu®Weåh˚;r" a;idTySTv;d;n' ®{o roW" som" p[s;d" vsv" su%m( a…ên* k;≤Nt" m®duTs;h" …vêedve ;" sve≤R N{y;…, sve≤R N{y;q;Rí tmo moh"
JyoitD;Rn' yq; lokSy sg;RidStq; pu®WSy g.;R/;n' yq; ’tyugmev'
b;Ly' yq; ]et; tq; y*vn' yq; √;prStq; Sq;…vy| yq; k…lrevm;tuy| yq; yug;NtStq; mr,…mit
Evmetne ;num;nen;nuˇ_;n;m…p lokpu®Wyorvyv…vxeW;,;m…¶vex s;m;Ny' …v¥;idit 5
391

[Charaka 51]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ev'v;idn' .gvNtm;]eym…¶vex ¨v;c--Evmett( svRmnpv;d' yqoˇ_˘
.gvt; lokpu®Wyo" s;m;Nym(
ikNNvSy s;m;NyopdexSy p[yojn…mit 6
.gv;nuv;c Í<v…¶vex svRlokm;TmNy;Tm;n' c svRlokÉ smmnupXyt" sTy; bu≤ı" smuTp¥te
svRlok˘ Á;Tm…n pXyto .vTy;Tmwv su%du"%yo" kt;R n;Ny îit
km;RTmkTv;∞ heTv;id….yuˇR _" svRlokoåh…mit …vidTv; D;n' pUvmR -u
Tq;Pyteåpvg;Ryie t
t] s'yog;pe=I lokxBd"
W@±/;tusmud;yo ih s;m;Nyt" svRlok" 7
tSy het"u ¨Tp…ˇ" vO≤ı" ¨pPlv" …vyogí
t] het®u Tp…ˇk;r,' ¨Tp…ˇjRNm vO≤ır;Py;ynm( ¨pPlvo du"%;gm" W@(/;tu…v.;go …vyog" sjIv;pgm" s p[;,…nro/" s .©" s lokSv.;v"
tSy mUl' svoRpPlv;n;' c p[v…O ˇ" …nvO…ˇ®prm"
p[v…O ˇdu"R %' …nvO…ˇ" su%…mit yJD;nmuTp¥te tt( sTym(
tSy het"u svRloks;m;NyD;nm(
EtTp[yojn' s;m;NyopdexSyeit 8
aq;…¶vex ¨v;c--ik'ml
U ; .gvn( p[v…O ˇ" …nvOˇ* c k ¨p;y îit 9
.gv;nuv;c--moheCz;üWkmRml
U ;p[v…O ˇ"
t∆; Áh˚;rs©s'xy;….s'Plv;>yvp;t…vp[Tyy;…vxeW;nup;y;St®,…mv &mmit…vpulx;%;Strvoå…..Uy pu®WmvtTywvo…ˇœNte ywr…..Uto
n sˇ;mitvtRte
t]wvj' ;itÂp…vˇvOˇbu≤ıxIl…v¥;….jnvyovIyRp.[ ;vs'p•oåh…mTyh˚;r" yNmnov;‘;ykmR n;pvg;Ry s s©" kmRflmo=pu®Wp[Te y.;v;dy" s≤Nt v; neit s'xy" sv;RvSq;SvnNyoåhmh' ß∑; Sv.;vs'392

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 5

[Charaka 51]

…sıoåhmh' xrIre≤N{ybu≤ıSmOit…vxeWr;…x·rit g[h,m….s'Plv" mm
m;tOiptO.;[ tOd;r;pTybN/u…m].OTyg,o g,Sy c;h…mTy>yvp;t" k;y;Rk;yRiht;ihtxu.;xu.We u …vprIt;….…nvexo …vp[Tyy" D;Dyo" p[’it…vk;ryo" p[v…O ˇ…nvOÊyoí s;m;NydxRnm…vxeW" p[o=,;nxn;…¶ho]i]Wv,;>yu=,;v;hny;jnyjny;cns…ll¸t;xnp[vx
e ;dy" sm;rM.;"
p[oCyNte Ánup;y;"
Evmym/I/OitSmOitrh˚;r;….…n…v∑" sˇ_" ss'xyoå….s'Plutbu≤ır>yvpittoåNyq;Îi∑r…vxeWg[;hI …vm;gRgit…nRv;svO=" sÊvxrIrdoWmUl;n;' svRd"u %;n;' .vit
Evmh˚;r;id….doRW.w ;[ Mym;,o n;itvtRte p[v…O ˇ' s; c mUlm`Sy 10
…nvO…ˇrpvgR" tt( pr' p[x;Nt' tˇd=r' td≠b˜[ s mo=" 11
t] mum=u ,U ;mudyn;…n Vy;:y;Sy;m"
t] lokdoWd…xRno mum=u or;idt Ev;c;y;R….gmn' tSyopdex;nuœ;nm(
a¶erve opcy;R /mRx;S];nugmn' tdq;Rvbo/" ten;v∑M." t] yqoˇ_;"
…£y;" st;mup;snm( ast;' p·rvjRnm( as©itdujnR ne sTy' svR.tU ihtmp®Wmnitk;le prI+y vcn' svRp;[ …,Wu c;TmnIv;ve=; sv;Rs;mSmr,ms˚Lpnmp[;qRnmn…..;W,' c S]I,;' svRp·rg[hTy;g" k*pIn'
p[Cz;dn;q| /;tur;g…nvsn' kNq;sIvnheto" sUcI…pPplk˘ x*c;/;nhetojRlk⁄Æ<@k; d<@/;r,' .w=cy;Rq| p;]' p[;,/;r,;qRmk
e k;lmg[;Myo
yqopp•oå>yvh;r" ≈m;pnyn;q| xI,Rx„u kp,Rt,O ;Str,op/;n' ?y;nheto" k;y…nbN/n' vne„v…nkÉtv;s" tN{;…nN{;lSy;idkmRvjRn' î≤N{y;qe„R vnur;gopt;p…ng[h" su¢‚Sqtgtp[…e =t;h;r…vh;rp[Ty©ce∑;idkÉ„v;rM.eWu SmOitpU…vRk; p[v…O ˇ" sTk;rStuitgh;Rvm;n=mTv' =u≤Tpp;s;y;s≈mxIto„,v;tvW;Rs%
u du"%s'SpxRshTv' xokdwNym;no√ºgmdlo.r;ge„y;R.y£o/;id….rs'clnm( ah˚;r;idWUpsgRsD' ; lokpu®Wyo"
sg;Rids;m;Ny;ve=,' k;yRk;l;Tyy.y' yog;rM.e sttm…nvedR " sÊvoTs;h" apvg;Ry /I/OitSmOitbl;/;n' …nymn…m≤N{y;,;' cet…s cets
a;Tm…n a;Tmní /;tu.de ne xrIr;vyvs':y;nm.I+,' sv| k;r,v∂u"393

[Charaka 51]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

%mSvm…nTy…mTy>yupgm" svRpv[ …O ˇ„v`s'D; svRsN' y;se su%…mTy….…nvex" EW m;goRåpvg;Ry atoåNyq; b?yte îTyudyn;…n Vy;:y;t;…n
12
.v≤Nt c;]-Etwr…vml' sÊv' xuı‰up;yw…vRx?u yit
mOJym;n îv;dxRStwlcelkc;id…." 13
g[h;Mbudrjo/UmnIh;rwrsm;vOtm(
yq;åkúm<@l' .;it .;it sÊv' tq;åmlm( 14
JvlTy;Tm…n s'®ı' tt( sÊv' s'vtO ;yne
xuı" ‚Sqr" p[s•;…cRdIRpo dIp;xye yq; 15
xuısÊvSy y; xuı; sTy; bu≤ı" p[vtRte
yy; ….nÊyitbl' mh;mohmy' tm" 16
svR.;vSv.;vDo yy; .vit …n"SpOh"
yog' yy; s;/yte s;':y" s'p¥te yy; 17
yy; nopwTyh˚;r' nop;Ste k;r,' yy;
yy; n;lMbte ik'…ct( sv| s'NySyte yy; 18
y;it b[˜ yy; …nTymjr' x;NtmVyym(
…v¥; …s≤ımRitme/R ; p[D; D;n' c s; mt; 19
lokÉ …vttm;Tm;n' lok˘ c;Tm…n pXyt"
pr;vrÎx" x;≤NtD;RnmUl; n nXyit 20
pXyt" svR.;v;n( ih sv;RvSq;su svRd;
b[˜.UtSy s'yogo n xuıSyopp¥te 21
394

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 5

[Charaka 51]

n;Tmn" kr,;.;v;ÆLl©mPyupl>yte
s svRkr,;yog;Nmuˇ_ îTy…./Iyte 22
…vp;p' …vrj" x;Nt' prm=rmVyym(
amOt' b[˜ …nv;R,' py;Ry"w x;≤Nt®Cyte 23
Etˇt( s*My …vD;n' yJD;Tv; muˇ_s'xy;"
muny" p[xm' jGmuvIRtmohrj"SpOh;" 24
t] Xlok*-sp[yojnmui∂∑' lokSy pu®WSy c
s;m;Ny' mUlmuTpˇ* …nvOˇ* m;gR Ev c 25
xuısÊvsm;/;n' sTy; bu≤ıí nwiœk°
…vcye pu®WSyoˇ_; …nœ; c prmiWR,; 26
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te x;rIrSq;ne pu®W…vcyx;rIr' n;m
pçmoå?y;y" 5

395

Wœoå?y;y"
aq;t" xrIr…vcy' x;rIr' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
xrIr…vcy" xrIropk;r;qR…m„yte
D;Tv; ih xrIrtÊv' xrIropk;rkreWu .;veWu D;nmuTp¥te
tSm;CzrIr…vcy' p[xs' ≤Nt k⁄xl;" 3
t] xrIr' n;m cetn;…/œ;n.Ut' pçmh;.Ut…vk;rsmud;y;Tmk˘ smyogv;ih
yd; Á‚Smñ( xrIre /;tvo vwWMym;p¥Nte td; Klex' …vn;x' v; p[;“oit
vwWMygmn' ih pun/;RtnU ;' vO≤ıÓ;sgmnmk;TSNyenR p[’Ty; c 4
y*gp¥en tu …vro…/n;' /;tUn;' vO≤ıÓ;s* .vt"
y≤ı ySy /;tovO≤R ıkr' tˇto …vprItgu,Sy /;to" p[Tyv;ykr' s'p¥te
5
tdev tSm;∫eWj' sMygvc;yRm;,' yugpNNyUn;it·rˇ_;n;' /;tUn;' s;Mykr' .vit a…/kmpkWRit NyUnm;Py;yyit 6
Et;dev ih .wWJyp[yoge fl…m∑' SvSqvOˇ;nuœ;ne c y;vı;tUn;' s;My'
Sy;t(
SvSq; Á…p /;tUn;' s;My;nugh[ ;qRmve k⁄xl; rsgu,;n;h;r…vk;r;'í
py;Ry,e Ce zNTyupyoˇ_⁄' s;TMysm;D;t;n( Ekp[k;r.U…yœ;'íopyuÔ;n;Sti√prItkrsm;Dty; ce∑y; sm…mCz≤Nt ktumR ( 7
dexk;l;Tmgu,…vprIt;n;' ih kmR,;m;h;r…vk;r;,;' c …£yopyog"
sMyk™ sv;RityogsN/;r,m( asN/;r,mudI,;Rn;' c gitmt;' s;hs;n;'
c vjRn' SvSqvOˇmet;vı;tUn;' s;My;nugh[ ;qRmpu idXyte 8
396

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 6

[Charaka 52]

/;tv" pun" x;rIr;" sm;ngu,"w sm;ngu,.U…yœwv;RåPy;h;r…vk;rwr>ySym;nwv≤RO ı' p[;“uv≤Nt Ó;s' tu …vprItgu,…w vRprItgu,.U…yœwv;RåPy;h;rwr>ySym;nw" 9
t]eme xrIr/;tug,u ;" s':y;s;mQyRkr;" t¥q;-gu®l`uxIto„,≤òG/Â=mNdtI+,‚SqrsrmOduki#n…vxd…pÆCzlXl+,%rsU+mSqUls;N{{v;"
teWu ye gurvSte gu®….r;h;r…vk;rgu,rw >ySym;nwr;Py;YyNte l`ví Ós≤Nt l`vStu l`u….r;Py;YyNte gurví Ós≤Nt
Evmev svR/;tug,u ;n;' s;m;Nyyog;√O≤ı" …vpyRy;d≠/;[ s"
tSm;Nm;'sm;Py;Yyte m;'sne .UyStrmNye>y" xrIr/;tu>y" tq; loiht'
loihten medo meds; vs; vsy; a‚Sq t®,;SQn; m∆; mJD; xu£˘
xu£,É g.RSTv;mg.e,R 10
y] Tvev' l=,en s;m;Nyen s;m;Nyvt;m;h;r…vk;r;,;ms;…•?y' Sy;t(
s…•iht;n;' v;åPyyuˇ_Tv;•opyogo `O…,Tv;dNySm;√; k;r,;t( s c
/;tur….v/R…ytVy" Sy;t( tSy ye sm;ngu,;" Syur;h;r…vk;r; aseVy;í
t] sm;ngu,.U…yœ;n;mNyp[’tIn;mPy;h;r…vk;r;,;mupyog" Sy;t(
t¥q;--xu£=ye =IrsipRWo®pyogo m/ur≤òG/xItsm;:y;t;n;' copreW;' {Vy;,;' mU]=ye pun·r=ursv;®,Im<@{vm/ur;Mllv,opKleidn;'
purIW=ye k⁄Lm;Wm;Wk⁄„k⁄<@;jm?yyvx;k/;Ny;Ml;n;' v;t=ye k$ukitˇ_kW;yÂ=l`uxIt;n;' …pˇ=yeåMllv,k$uk=;ro„,tI+,;n;'
Xle„m=ye ≤òG/gu®m/urs;N{…piCzl;n;' {Vy;,;m(
km;R…p y¥Sy /;tovO≤R ıkr' tˇd;seVym(
EvmNyeW;m…p xrIr/;tUn;' s;m;Ny…vpyRy;>y;' vO≤ıÓ;s* yq;k;l'
k;y*R
îit svR/;tUn;mekk
ì xoåitdextí vO≤ıÓ;skr;…, Vy;:y;t;…n .v≤Nt
11
k;TSNyenR xrIrvO≤ıkr;ÆSTvme .;v; .v≤Nt t¥q;-- k;lyog" Sv397

[Charaka 52]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

.;vs'…s≤ı" a;h;rs*iœvm( a…v`;tíeit 12
blvO≤ıkr;ÆSTvme .;v; .v≤Nt
t¥q; blvTpu®We dexe jNm blvTpu®We k;le c su%í k;lyog" bIj=e]gu,s'p∞ a;h;rs'p∞ xrIrs'p∞ s;TMys'p∞ sÊvs'p∞ Sv.;vs'…s…ıí y*vn' c kmR c s'hWRíie t 13
a;h;rp·r,;mkr;ÆSTvme .;v; .v≤Nt
t¥q;-Ë„m; v;yu" Kled" òeh" k;l" smyogíeit 14
t] tu %LveW;mU„m;dIn;m;h;rp·r,;mkr;,;' .;v;n;…mme kmR…vxeW;
.v≤Nt
t¥q;-Ë„m; pcit v;yurpkWRit Kled" xw…qLym;p;dyit òeho m;dRv'
jnyit k;l" py;Ri¢m….…nvRtyR it smyogSTveW;' p·r,;m/;tus;Mykr" s'p¥te 15
p·r,mtSTv;h;rSy gu,;" xrIrgu,.;vm;p¥Nte yq;Svm…v®ı;" …v®ı;í …vhNyu…vRht;í …vro…/…." xrIrm( 16
xrIrgu,;" puni√≥…v/;" s'gh[ ,e ml.Ut;" p[s;d.Ut;í
t] ml.Ut;Ste ye xrIrSy;b;/kr;" Syu"
t¥q;-xrIrÆCz{eWpU deh;" pOqGjNm;no bihmu%
R ;" p·rpKv;í /;tv" p[k⁄…pt;í v;t…pˇXle„m;," ye c;Nyeå…p kÉ…cCzrIre itœNto .;v;" xrIrSyop`;t;yopp¥Nte sv;|St;Nmle s'c+mhe îtr;'Stu p[s;de guv;RdI'í {v;Nt;n( gu,.edne rs;dI'í xu£;Nt;n( {Vy.edne 17
teW;' sveWR ;mev v;t…pˇXle„m;,o du∑; dUW…yt;ro .v≤Nt doWSv.;v;t(
v;t;dIn;' pun/;RTvNtre k;l;Ntre p[d∑u ;n;' …v…v/;…xtpItIyeå?y;ye
…vD;n;Nyuˇ_;…n
Et;vTyev du∑doWgity;Rvt( s'SpxRn;CzrIr/;tUn;m(
p[’it.Ut;n;' tu %lu v;t;dIn;' flm;roGym(
398

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 6

[Charaka 52]

tSm;deW;' p[’it.;ve p[yittVy' bu≤ım≤∫·rit 18
.vit c;]-xrIr' svRq; sv| svRd; ved yo ….Wk™
a;yuvdRe ' s k;TSNyenR ved loksu%p[dm( 19
Ev'v;idn' .gvNtm;]eym…¶vex ¨v;c--≈utmet¥duˇ_˘ .gvt; xrIr;…/k;re vc"
ik•u %lu g.RSy;©' pUvmR ….…nvRttR e k⁄=* k⁄to mu%" kq' c;NtgRt‚Stœit ikm;h;rí vtRyit kq' .Utí …n„£;mit kìí;ym;h;ropc;rwj;Rt"
s¥o hNyte kìrVy;…/r….v/Rte ik' c;Sy dev;idp[kop…n…mˇ; …vk;r;"
s'.v≤Nt a;ho‚Sv• ik'c;Sy k;l;k;lmOTYvo.;Rv;.;vyo.Rgv;n?yvSyit ik'c;Sy prm;yu" k;…n c;Sy prm;yuWo …n…mˇ;nIit 20
tmevmuˇ_vNtm…¶vex' .gv;n( punvRsru ;]ey ¨v;c -pUvmR ˇu _metÌ.;Rv£;Nt* yq;åym….…nvRttR e k⁄=* y∞;Sy yd; s'itœteå©j;tm(
…vp[itv;d;STv] b¸…v/;" sU]’t;mOWI,;' s≤Nt sveWR ;' t;n…p …nbo/oCym;n;n( …xr" pUvmR ….…nvRttR e k⁄=;…vit k⁄m;r…xr; .r√;j" pXyit sve≤R N{y;,;' td…/œ;n…mit ’Tv; ˙dy…mit k;˚;yno b;ÒIk….Wk™ cetn;…/œ;nTv;t( n;….·rit .{k;Py a;h;r;gm îit ’Tv; pKv;xygud…mit .{x*nk" m;®t;…/œ;nTv;t( hStp;d…mit b…@x" tTkr,Tv;t( pu®WSy î≤N{y;,Iit jnko vwdhe " t;NySy buı‰…/œ;n;nIit
’Tv; pro=Tv;d…cNTy…mit m;rI…c" kXyp" sv;R©;….…nvO…R ˇyugR pidit /NvNt·r" tdupp•' sv;R©;n;' tuLyk;l;….…nvOˇR Tv;ıOdyp[.tO In;m(
sv;R©;n;' ÁSy ˙dy' mUlm…/œ;n' c kÉW;…ç∫;v;n;m( nc tSm;t( pUv;R….…nvO…R ˇreW;' tSm;ıOdyp[.tO In;' sv;R©;n;' tuLyk;l;….…nvO…R ˇ" sveR
.;v; ÁNyoNyp[itbı;" tSm;¥q;.UtdxRn' s;/u 21
g.RStu %lu m;tu" pOœ;….mu% Ë?vR…xr;" sïCy;©;Ny;SteåNt" k⁄=* 22
399

[Charaka 52]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Vypgt…pp;s;bu.=u Stu %lu g.R" prtN]vO…ˇm;Rtrm;…≈Ty vtRyTyupòehopSved;>y;' g.;Rxye sds∫Ut;©;vyv" tdnNtr' ÁSy k…íLlomkÀp;ynw®pòeh" k…í•;….n;@‰ynw"
n;>y;' ÁSy n;@I p[sˇ_; n;@‰;' c;pr; apr; c;Sy m;tu" p[sˇ_; ˙dye
m;tO˙dy' ÁSy t;mpr;m….s'Plvte …sr;…." SyNdm;n;…." s tSy rso
blv,Rkr" s'p¥te s c svRrsv;n;h;r"
‚S]y; Á;p•g.;Ry;‚S]/; rs" p[itp¥te SvxrIrpu∑ye StNy;y g.Rv-O
ıye c
s ten;h;re,op∑B/" prtN]vO…ˇm;Rtrm;…≈Ty vtRyTyNtgRt" 23
s cop‚Sqtk;le jNm…n p[siU tm;®tyog;t( p·rvOÊy;v;ÆKxr; …n„£;mTypTypqen EW; p[’it" …v’it" punrtoåNyq;
pr' Tvt" SvtN]vO…ˇ.Rvit 24
tSy;h;ropc;r* j;itsU]Iyopid∑;v…vk;rkr* c;….vO≤ıkr* .vt"25
t;>y;mev c …vWmse…vt;>y;' j;t" s¥ ¨phNyte t®·rv;…crVypro…pto v;t;tp;>y;mp[itiœtmUl" 26
a;¢opdex;d∫ëtÂpdxRn;t( smuTq;n…l©…cik‚Tst…vxeW;∞;doWp[kop;nuÂp; dev;idp[kop…n…mˇ; …vk;r;" smupl>yNte 27
k;l;k;lmOTYvoStu %lu .;v;.;vyo·rdm?yv…st' n" y" k…ín( im[yte s k;l Ev im[yte n ih k;lÆCz{m‚St îTyekÉ .;WNte
t∞;sMyk™
n ÁÆCz{t; sÆCz{t; v; k;lSyopp¥te k;lSvl=,Sv.;v;t(
t];¸rpre--yo yd; im[yte s tSy …nyto mOTyuk;l" s svR.tU ;n;' sTy" sm…£yTv;idit
Etd…p c;Nyq;åqRgh[ ,m(
n ih k…í• im[yt îit sm…£y"
400

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 6

[Charaka 52]

k;lo Á;yuW" p[m;,m…/’TyoCyte
ySy ce∑' yo yd; im[yte s tSy mOTyuk;l îit tSy sveR .;v; yq;Sv'
…nytk;l; .…v„y≤Nt t∞ nopp¥te p[Ty=' Ák;l;h;rvcnkmR,;' flm…n∑' …vpyRye ce∑' p[Ty=tíopl>yte %lu k;l;k;lVy…ˇ_St;su
t;SvvSq;su t' tmqRm….smI+y t¥q; --k;loåymSy Vy;/er;h;rSy*W/Sy p[itkmR,o …vsgRSy ak;lo veit
lokÉåPyet∫vit--k;le devo vWRTyk;le devo vWRit k;le xItmk;le
xIt' k;le tpTyk;le tpit k;le pu„pflmk;le c pu„pfl…mit
tSm;du.ym‚St--k;le mOTyurk;le c nwk;≤Ntkm]
yid Ák;le mOTyunR Sy;…•ytk;lp[m;,m;yu" sv| Sy;t( Ev' gte iht;ihtD;nmk;r,' Sy;t( p[Ty=;num;nopdex;í;p[m;,;…n SyuyRe p[m;,.Ut;"
svRtN]eWu ywr;yu„y;<yn;yu„y;…, copl>yNte
v;GvStum;]met√;dmOWyo mNyNte--n;k;le mOTyurStIit 28
vWRxt' %Lv;yuW" p[m;,m‚Smn( k;le 29
tSy …n…mˇ' p[’itgu,;Tms'pt( s;TMyopsevn' ceit 30
t] Xlok;"-xrIr' y¥q; t∞ vtRte ÆKl∑m;myw"
yq; Klex' …vn;x' c y;it ye c;Sy /;tv" 31
vO≤ıÓ;s* yq; teW;' =I,;n;m*W/' c yt(
dehvO≤ıkr; .;v; blvO≤ıkr;í ye 32
p·r,;mkr; .;v; y; c teW;' pOqk™ …£y;
ml;:y;" s'ps[ ;d;:y; /;tv" p[Xn Ev c 33
nvko …n,Ryí;Sy …v…/vt( s'pk
[ ;…xt"
tQy" xrIr…vcye x;rIre prmiWR,; 34
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te x;rIrSq;ne xrIr…vcyx;rIr' n;m
Wœoå?y;y" 6
401

s¢moå?y;y"
aq;t" xrIrs':y;x;rIr' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
xrIrs':y;mvyvx" ’Tò' xrIr' p[…v.Jy svRxrIrs':y;np[m;,D;nheto.RgvNtm;]eym…¶vex" pp[Cz 3
tmuv;c .gv;n;]ey"--Í,u mˇoå…¶vex svRxrIrm;c=;,Sy yq;p[Xnmekmn; yq;vt(
xrIre W$(Tvc" t¥q;--¨dk/r; TvGb;Á; i√tIy; TvsOG/r; tOtIy;
…s?mikl;ss'.v;…/œ;n; ctuqIR d{Ukœ⁄ s'.v;…/œ;n; pçmI TvljI…v{…/s'.v;…/œ;n; WœI tu ySy;' …z•;y;' t;MyTyN/ îv c tm"
p[…vxit y;' c;Py…/œ;y;Â'iW j;yNte pvRsu ’„,rˇ_;…n SqUlmUl;…n
du…íikTSytm;…n c îit W$( Tvc"
Et;" W@©' xrIrmvtTy itœ≤Nt 4
t];y' xrIrSy;©…v.;g" t¥q;--√* b;˛ √º sÆKqnI …xrog[Ivm( aNtr;…/" îit W@©m©m( 5
]I…, sW∑I…n xt;NySQn;' sh dNtolU%ln%en
t¥q;--√;i]'x∂Nt;" √;i]'x∂NtolU%l;…n …v'xitnR%;" Wi∑" p;…,p;d;©üLySqI…n …v'xit" p;…,p;dxl;k;" cTv;·r p;…,p;dxl;k;…/œ;n;…n √º p;„<yoRr‚SqnI cTv;r" p;dyoguLR f;" √* m…,k* hStyo" cTv;yRrTNyorSqI…n cTv;·r jÏyo" √º j;nunI √º j;nukp;…lkÉ √;vU®nlk* √* b;¸nlk* √;v's* √º a'sflkÉ √;v=k* Ek˘ j]u √º t;lukÉ √º
≈o…,flkÉ Ek˘ .g;‚Sq pçcTv;·r'xt( pOœgt;NySqI…n pçdx g[Iv;y;' ctudx
R or…s √yo" p;êRyoítu…v|xit" pxuk
R ;" t;v≤Nt Sq;lk;…n
t;v≤Nt cwv Sq;lk;budR ;…n Ek˘ hNv‚Sq √º hnuml
U bN/ne Ek;‚Sq n;402

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 7

[Charaka 53]

…sk;g<@kÀ$ll;$' √* xƒ* cTv;·r …xr"kp;l;nIit Ev' ]I…, sW∑I…n xt;NySQn;' sh dNtolU%ln%enie t 6
pçe≤N{y;…/œ;n;…n t¥q; Tvg( …j◊; n;…sk; a…=,I k,*R c
pç buıI≤N{y;…, t¥q;--SpxRn' rsn' `[;,' dxRn' ≈o]…mit
pç kme≤R N{y;…, t¥q;--hSt* p;d* p;yu" ¨pSq" …j◊; ceit 7
˙dy' cetn;…/œ;nmekm( 8
dx p[;,;ytn;…n t¥q;--mU/;R k<#" ˙dy' n;…." gud' b‚St" aoj"
xu£˘ xo…,t' m;'s…mit
teWu W$( pUv;R…, mmRs:' y;t;…n 9
pçdx koœ;©;…n t¥q; -- n;….í ˙dy' c Klom c y’∞ PlIh; c
vO‘* c b‚Stí purIW;/;rí a;m;xyí pKv;xyí ¨ˇrgud' c a/rgud'
c =u{;N]' c SqUl;N]' c vp;vhn' ceit 10
W$(pç;xt( p[Ty©;…n W$(Sv©ºWpU …nbı;…n y;Nyp·rs':y;t;…n pUvmR ©ºWu
p·rs':y;ym;neWu t;NyNyw" py;Ry·w rh p[k;Xy;…n .v≤Nt
t¥q; √º jÏ;…pÆ<@kÉ √º Ë®…pÆ<@kÉ √* ‚Sfc* √* vOW,* Ek˘ xof" √º
¨%e √* vÏ,* √* k⁄kN⁄ dr* Ek˘ b‚StxIWRm( Ekmudr' √* Stn* √* Xle„m.uv* √º b;¸…pÆ<@kÉ …cbukmek˘ √;voœ* √º sO‘<y* √* dNtve∑k* Ek˘ t;lu Ek; glxuÆ<@k; √º ¨p…ji◊kÉ Ek; go…ji◊k; √* g<@* √º
k,Rx„k⁄…lkÉ √* k,Rp]u k* √º a…=kÀ$e cTv;yR…=vTm;R…n √º a…=knI…nkÉ √º .[vu * Ek;åv$u" cTv;·r p;…,p;d˙dy;…n 11
nv mh;≤Nt …z{;…, s¢ …xr…s √º c;/" 12
Et;v∂»Xy' xKym…p …nde∑R mü ( 13
a…ndeXR ymt" pr' tKyRmve
403

[Charaka 53]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

t¥q;--nv ò;yuxt;…n s¢ …sr;xt;…n √º /mnIxte cTv;·r pexIxt;…n s¢oˇr' mmRxt' √º s‚N/xte Ekoni]'xTshß;…, nv c xt;…n
W$(pç;xTk;…n …sr;/mnIn;m,ux" p[…v.Jym;n;n;' mu%;g[p·rm;,'
t;v≤Nt cwv kÉxXm≈ulom;nIit
Et¥q;vTs':y;t' TvKp[.iO t ÎXy' tKyRmt" prm(
Etdu.ym…p n …vkLpte p[’it.;v;CzrIrSy 14
yÊvÔ…ls':yey' tdupde+y;m" tt( pr' p[m;,m….Dey' t∞ vO≤ıÓ;syo…g
tKyRmve
t¥q;--dxodkSy;Ôly" xrIre Sven;Ô…lp[m;,en yˇu p[Cyvm;n' purIWmnub›;Tyityogen tq; mU]' ®…/rmNy;í xrIr/;tUn( yˇu svRxrIrcr' b;Á; Tv‚Gb.itR yˇu TvgNtre v[,gt' lsIk;xBd' l.te y∞o„m,;ånubı' lomkÀp>e yo …n„ptt( SvedxBdmv;“oit tdudk˘ dx;Ô…lp[m;,' nv;Ôly" pUvSR y;h;rp·r,;m/;to" y' rs îTy;c=te a∑* xo…,tSy s¢ purIWSy W$( Xle„m," pç …pˇSy cTv;ro mU]Sy ]yo vs;y;"
√* meds" Eko mÔ;y;" m‚St„kSy;/;RÔ…l xu£Sy t;vdev p[m;,' t;vdev Xlw‚„mkSy*js îit
EtCzrIrtÊvmuˇ_m( 15
t] yi√xeWt" SqUl' ‚Sqr' mUitRmÌu®%rki#nm©' n%;‚SqdNtm;'scmRvcR"kÉxXm≈ulomk<@r;id tt( p;…qRv' gN/o `[;,' c yd≠{vsrmNd≤òG/mOd…u pÆCzl' rs®…/rvs;kf…pˇmU]Sved;id td;Py' rso rsn' c
yt( …pˇmU„m; c yo y; c .;" xrIre tt( svRm;¶ey' Âp' dxRn' c yduCz±v;sp[ê;soNmeW…nmeW;k⁄çnp[s;r,gmnp[re ,/;r,;id t√;yvIy' SpxR" SpxRn' c yi√…vˇ_˘ yduCyte mh;≤Nt c;,U…n ßot;'…s td;NtrI=' xBd" ≈o]' c yt( p[yoˇ_é tt( p[/;n' bu…/mRní
îit xrIr;vyvs':y; yq;SqUl.edne ;vyv;n;' …nidR∑; 16
xrIr;vyv;Stu prm;,u.de ne ;p·rs':yey; .v≤Nt aitb¸Tv;dits*+My;dtI≤N{yTv;∞
404

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 7

[Charaka 53]

teW;' s'yog…v.;ge prm;,Un;' k;r,' v;yu" kmRSv.;ví 17
tdetCzrIr' s':y;tmnek;vyv' Î∑mekTven s©" pOqKTven;pvgR"
t] p[/;nmsˇ_˘ svRsˇ;…nvRˇO * …nvtRte îit 18
t] Xlok*-xrIrs':y;' yo ved sv;Rvyvxo ….Wk™
tdD;n…n…mˇen s mohen n yuJyte 19
amU!o mohmUlíw n doWwr…..Uyte
…ndoRWo …n"SpOh" x;Nt" p[x;MyTypun.Rv" 20
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te x;rIrSq;ne xrIrs':y;x;rIr' n;m
s¢moå?y;y" 7

405

a∑moå?y;y"
aq;to j;itsU]Iy' x;rIr' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
ßIpus' yorVy;p•xu£xo…,tg.;Rxyyo" ≈eysI' p[j;…mCztoStdq;R….…nvO…R ˇkr' kmoRpde+y;m" 3
aq;Pyet* S]Ipus' * òehSved;>y;mupp;¥ vmn…vrecn;>y;' s'xo?y £me,
p[’itm;p;dyet(
s'xı
u * c;Sq;pn;nuv;sn;>y;mup;cret( ¨p;cre∞ m/ur*W/s'S’t;>y;'
`Ot=Ir;>y;' pu®W' ‚S]y' tu twlm;W;>y;m( 4
tt" pu„p;t( p[.iO t i]r;]m;sIt b[˜c;·r<y/"x;…ynI p;…,>y;m•mjjRrp;];∫ëÔ;n; n c k;…çNmOj;m;p¥et
ttítuqåRe hNyen;muTs;¥ s…xrSk˘ ò;p…yTv; xuKl;…n v;s;'Sy;Cz;dyet( pu®W' c
tt" xuKlv;ss* ß‚Gv,* sumns;vNyoNym….k;m* s'vsey;t;' ò;n;t( p[.iO t yGme„vh"su pu]k;m* ayuGme„vh"su duihtOk;m* 5
n c NyuBj;' p;êRgt;' v; s'sve te
NyuBj;y; v;to blv;n( s yo…n' pI@yit p;êRgt;y; d…=,e p;êeR Xle„m; s Cyut" …pd/;it g.;Rxy' v;me p;êeR …pˇ' tdSy;" pI…@t' …vdhit
rˇ_˘ xu£˘ c tSm;duˇ;n; bIj' gO
Iy;t( tq;ih yq;Sq;nmvitœNte doW;"
py;R¢e cwn;' xItodkÉn p·riWçet(
t];Ty…xt; =u…/t; …pp;…st; .It; …vmn;" xok;t;R £⁄ı;åNy' c pum;'s…mCzNtI mwqnu e c;itk;m; v; n g.| /ˇe …vgu,;' v; p[j;' jnyit
aitb;l;mitvOı;' dI`Rro…g,ImNyen v; …vk;re,opsO∑;' vjRyte (
406

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 8

[Charaka 54]

pu®WeåPyet Ev doW;"
at" svRdoWv…jRt* S]Ipu®W* s'sJO yey;t;m( 6
s'j;thW*R mwqnu e c;nukl
À ;…v∑gN/' Sv;StI,| su%' xynmupkLPy mnoD' ihtmxnm…xTv; n;Ty…xt* d…=,p;den pum;n;rohet v;mp;den
S]I 7
t] mN]' p[yÔu It--aihr…s a;yur…s svRt" p[itœ;å…s /;t; Tv; ddtu
…v/;t; Tv; d/;tu b[˜vcRs; .v îit
b[˜; bOhSpit…vR„,u" som" sUySR tq;å…ên*
.goåq …m];v®,* vIr' ddtu me sutm(
îTyuKTv; s'vsey;t;m( 8
s; cedve m;s;xIt bOhNtmvd;t' hyR=moj‚Svn' xu…c' sÊvs'p•' pu]…mCzºy…mit xuıò;n;t( p[.TO ySyw mNqmvd;tyv;n;' m/usipR>y;' s's-O
Jy êet;y; go" sÂpvTs;y;" pys;åålo@‰ r;jte k;'Sye v; p;]e k;le k;le s¢;h' stt' p[yCzºt( p;n;y
p[;tí x;…lyv;•…vk;r;n( d…/m/usipR….R" pyo….v;R s'sJO y .uÔIt
tq; s;ymvd;txr,xyn;snp;nvsn.UW,; c Sy;t(
s;y' p[;tí xêCz±vte ' mh;Nt' vOW.m;j;ney' v; h·rcNdn;©d' pXyet(
s*My;….íwn;' kq;….mRnonukl
À ;….®p;sIt
s*My;’itvcnopc;rce∑;'í S]IWu®W;…ntr;n…p ce≤N{y;q;Rnvd;t;n( pXyet(
shcyRínw ;' ip[yiht;>y;' sttmupcreySu tq; .t;R
n c …m≈I.;vm;p¥ey;t;…mit
anen …v…/n; s¢r;]' ‚SqTv;å∑meåhNy;PluTy;≤∫" s…xrSk˘ sh .];R
aht;…n vS];<y;Cz;dyedvd;t;…n avd;t;í ßjo .UW,;…n c …b.Oy;t( 9
t] A‚Tvk™ p[;gutrSy;' idXyg;rSy p[;Kp[v,mudKp[v,' v; p[dx
e m….s407

[Charaka 54]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mI+y gomyodk;>y;' SqÆ<@lmup…lPy p[o+y codkÉn vedIm‚Smn(
Sq;pyet(
t;' p…ímen;htvS]s'cye êet;WR.e v;åPy…jn ¨p…vxed( b[;˜,p[yˇu _"
r;jNyp[yˇu _Stu vwy;`[e cmR<y;n@ühe v; vwXyp[yˇu _Stu r*rve b;Ste v;
t]op…v∑" p;l;xI….rw©dü I….r*duMbrI….m;R/k
U °….v;R s…m≤∫r…¶mupsm;/;y k⁄x"w p·rStIyR p·r…/….í p·r/;y l;jw" xuKl;….í gN/vtI…." sumno….®pikret(
t] p[,Iyodp;]' p…v]pUtmups'S’Ty sipRr;Jy;q| yqoˇ_v,;Rn;j;ney;dIn( smNtt"Sq;peyte ( 10
tt" pu]k;m; p…ímtoå…¶' d…=,to b[;˜,mup…vXy;Nv;l.et sh .];R
yqe∑' pu]m;x;s;n;
ttStSy; a;x;s;n;y; A‚Tvk™ p[j;pitm….…nidRXy yon* tSy;" k;mp·rpUr,;q| k;My;…mi∑' …nvRtyR de ( …v„,uyoR…n' kLpytu îTynyc;R
ttíwv;Jyen Sq;lIp;km….`;yR i]ju¸R y;¥q;ª;ym(
mN]opmiN]tmudp;]' tSyw d¥;t( svoRdk;q;Rn( k⁄®„veit
tt" sm;¢e kmR…, pUv| d…=,p;dm….hrNtI p[d…=,m…¶mnup·r£;met(
sh .];R
tto b[;˜,;n( Sv‚St v;c…yTv;ååJyxeW' p[;XnIy;t( pUv| pum;n( pí;t(
S]I n coÆCz∑mvxeWyet(
ttSt* sh s'vsey;t;m∑r;]' tq;…v/p·rCzd;vev c Sy;t;' tqe∑pu]'
jnyet;m( 11
y; tu S]I Xy;m' loiht;=' VyU!orSk˘ mh;b;hu' c pu]m;x;sIt y; v;
’„,' ’„,mOddu I`Rkx
É ' xuKl;=' xuKldNt' tej‚Svnm;TmvNtm( EW Ev;nyor…p hom…v…/"
ikNtu p·rbhoR v,Rvj| Sy;t(
pu]v,;RnÂ
u pStu yq;xIrev tyo" p·rbhoRåNy" k;yR" Sy;t( 12
xU{; tu nmSk;rmev k⁄y;Rt( dev;…¶i√jgu®tp‚Sv…sıe>y" 13
408

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 8

[Charaka 54]

y; y; c yq;…v/' pu]m;x;sIt tSy;StSy;St;' t;' pu];…xWmnu…nxMy
t;'St;Ônpd;Nmns;ånup·r£;myet(
tto y; y; yeW;' yeW;' jnpd;n;' mnu„y;,;mnuÂp' pu]m;x;sIt s; s; teW;'
teW;' jnpd;n;' mnu„y;,;m;h;r…vh;ropc;rp·rCzd;nnu…v/TSveit v;Cy; Sy;t(
îTyett( sv| pu];…xW;' smO≤ıkr' kmR Vy;:y;t' .vit 14
n %lu kÉvlmetdev kmR v,Rvx
w „e ykr' .vit
a…p tu tejo/;turPyudk;Nt·r=/;tup;[ yoåvd;tv,Rkro .vit pO…qvIv;yu/;tup;[ y" ’„,v,Rkr" smsvR/;tup;[ y" Xy;mv,Rkr" 15
sÊvvwx„e ykr;…, punSteW;' teW;' p[;…,n;' m;t;…ptOsÊv;NyNtvRTNy;" ≈utyí;.I+,' Svo…ct' c kmR sÊv…vxeW;>y;síeit 16
yqoˇ_Én …v…/nops'S’txrIryo" S]Ipu®Wyo…mR≈I.;vm;p•yo" xu£˘
xo…,ten sh s'yog' smeTy;Vy;p•mVy;p•en yon;vnupht;y;mp[d∑u e g.;Rxye g.Rm….…nvRtyR Tyek;Nten
yq;-…nmRle v;s…s sup·rk‚Lpte rÔn' smuidtgu,mup…np;t;dev r;gm….…nvRtyR it t√t( yq; v; =Ir' d›;å….Wutm….Wv,;i√h;y Sv.;vm;p¥te d…/.;v' xu£˘ t√t( 17
Evm….…nvRtmR ;nSy g.RSy S]Ipu®WTve het"u pUvmR ˇu _"
yq; ih bIjmnupt¢mu¢' Sv;' Sv;' p[’itmnu…v/Iyte v[Iihv;R v[IihTv'
yvo v; yvTv' tq; S]Ipu®W;v…p yqoˇ_˘ het…u v.;gmnu…v/Iyete 18
tyo" kmR,; vedoˇ_Én …vvtRnmupidXyte p[;GVyˇ_°.;v;t( p[yˇu _Én sMyk™
kmR,;' ih dexk;ls'pdupte ;n;' …nyt…m∑flTv' tqetreW;…mtrTvm(
tSm;d;p•g.;| ‚S]ym….smI+y p[;GVyˇ_°.;v;Ì.RSy pus' vnmSyw d¥;t(
goœe j;tSy Nyg[o/Sy p[;guˇr;>y;' x;%;>y;' xu©º anuphte a;d;y √;409

[Charaka 54]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

>y;' /;Nym;W;>y;' s'pdupte ;>y;' g*rsWRp;>y;' v; sh d…› p[…=Py pu„ye, …pbet( tqwv;pr;ÔIkWR.k;p;m;gRshcrkLk;'í yugpdekk
ì xo yqe∑' v;åPyups'S’Ty pys; k⁄@‰k°$k˘ mTSyk˘ vodk;Ôl* p[…=Py
pu„ye, …pbet( tq; knkmy;n( r;jt;n;ys;'í pu®Wk;n…¶v,;Rn,upm[ ;,;n( d…› pySyudk;Ôl* v; p[…=Py …pbednvxeWt" pu„ye, pu„ye,vw c
x;…l…p∑Sy pCym;nSyo„m;,mup;`[;y tSywv c …p∑Syodks's∑O Sy rs' dehLy;mup…n/;y d…=,e n;s;pu$e Svym;…sçet( …pcun;
y∞;Nyd…p b[;˜,; b[yU ru ;¢; v; ‚S]y" pus' vn…m∑' t∞;nuœye m(
îit pus' vn;…n 19
at Ë?v| g.RSq;pn;…n Vy;:y;Sy;m"--EeN{I b[;˜I xtvIy;R shßvIy;Råmo`;åVyq; …xv;å·r∑; v;$‰pu„pI …v„vKsenk;Nt; ceTy;s;moW/In;' …xrs; d…=,en v; p;…,n; /;r,' Et;….íwv …sıSy pys" sipRWo v; p;nm( Et;….íwv pu„ye ò;n' sd; c t;" sm;l.et
tq; sv;Rs;' jIvnIyoˇ_;n;moW/In;' sdopyogStwStw®pyog…v…/…."
îit g.RSq;pn;…n Vy;:y;t;…n .v≤Nt 20
g.oRp`;tkr;ÆSTvme .;v; .v≤Nt t¥q;-¨Tk$…vWmki#n;snse…vNy; v;tmU]purIWveg;nup®N/Ty; d;®,;nu…ctVy;y;mse…vNy;StI+,o„,;itm;]se…vNy;" p[…mt;xnse…vNy; g.oR im[yteåNt" k⁄="e ak;le v; ß'ste xoWI v; .vit tq;å….`;tp[pI@nw"
ê.[kpÀ p[p;tdex;vloknwv;Rå.I+,' m;tu" p[ptTyk;le g.R" tq;åitm;]s'=o….….y;Rnyw ;Rnne aip[y;itm;]≈v,wv;R
p[ttoˇ;nx;…yNy;" pungR.SR y n;>y;≈y; n;@I k<#mnuv∑e yit …vvOtx;…ynI nˇ_˘ c;·r,I coNmˇ' jnyit apSm;·r,' pun" k…lklhxIl;
Vyv;yxIl; duvpR Wu m…Ók˘ S]w,' v; xok…nTy; .Itmp…ctmLp;yuW' v;
a….?y;]I propt;…pnmI„yu| S]w,' v; Sten; Tv;y;sb¸lmit{oih,mkmRxIl' v; amiWR,I c<@m*p…/kmsUyk˘ v; Sv“…nTy; tN{;lumbu/mLp;…¶' v; m¥…nTy; …pp;s;lumLpSmOitmnv‚Sqt…cˇ' v; go/;m;'sp[;y; x;kú·r,mXm·r,' xnwmiRe h,' v; vr;hm;'sp[;y; rˇ_;=' £qnmit410

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 8

[Charaka 54]

p®Wrom;,' v; mTSym;'s…nTy; …cr…nmeW' StB/;=' v; m/ur…nTy; p[m-e
ih,' mUkmitSqUl' v; aMl…nTy; rˇ_…p…ˇn' Tvg…=ro…g,' v; lv,…nTy; xI`[vlIp…lt' %;…lTyro…g,' v; k$uk…nTy; dubl
R mLpxu£mnpTy' v; itˇ_…nTy; xoiW,mblmnup…ct' v; kW;y…nTy; Xy;vm;n;ihnmud;vitRn' v; y¥∞ ySy ySy Vy;/e…nRd;nmuˇ_˘ tˇd;sevm;n;åNtvRàI t…•…mˇ…vk;rb¸lmpTy' jnyit
…ptOj;Stu xu£doW; m;tOjrw pc;rwVy;R:y;t;"
îit g.oRp`;tkr; .;v; .vNTyuˇ_;"
tSm;diht;n;h;r…vh;r;n( p[j;s'pd…mCzNtI S]I …vxeW,e vjRyte (
s;?v;c;r; c;Tm;nmupcre≤ıt;>y;m;h;r…vh;r;>y;…mit 21
Vy;/I'í;Sy; mOdmu /ur…x…xrsu%sukm⁄ ;rp[;ywr*W/;h;ropc;rw®pcret( n
c;Sy; vmn…vrecn…xro…vrecn;…n p[yojyet( n rˇ_mvsecyet( svRk;l'
c n;Sq;pnmnuv;sn' v; k⁄y;RdNy];Ty…yk;√‰;/e"
a∑m' m;smup;d;y vmn;ids;?yeWu pun…vRk;re„v;Ty…ykÉWu mOd…u .vRmn;id….StdqRk;·r….voRpc;r" Sy;t(
pU,…R mv twlp;]ms'=o.yt;åNtvRàI .vTyupcy;R 22
s; cedpc;r;d( √yo‚S]Wu v; m;seWu pu„p' pXye•;Sy; g.R" Sq;SytIit
…v¥;t( aj;ts;ro ih t‚Smn( k;le .vit g.R" 23
s; ce∞tu„p[.iO tWu m;seWu £o/xok;sUy„e y;R.y];sVyv;yVy;y;ms'=o.s'/;r,…vWm;xnxynSq;n=u≤Tpp;s;ityog;t( kd;h;r;√; pu„p' pXyet( tSy; g.RSq;pn…v…/mupde+y;m"
pu„pdxRn;devnw ;' b[yU ;t( -- xyn' t;vNmOdsu %
u …x…xr;Str,s'StI,RmIWdvnt…xrSk˘ p[itp¥Sveit
tto y∑Im/uksipR>y;| prm…x…xrv;·r…, s'‚Sqt;>y;' …pcum;Pl;VyopSqsmIpe Sq;pyeˇSy;" tq; xt/*tshß/*t;>y;' sipR>y;Rm/o n;.e"
svRt" p[idÁ;t( svRtí gVyen cwn;' pys; suxIten m/uk;Mbun; v; Nyg[o/;idkW;ye, v; p·rWecyed/o n;.e" ¨dk˘ v; suxItmvg;hyet( =I411

[Charaka 54]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

·r,;' kW;y&m;,;' c Svrsp·rpIt;…n cel;…n g[;hyet( Nyg[o/;idxu©;…sıyov;R =IrsipRWo" …pcu' g[;hyet( atíwv;=m;]' p[;xyet( p[;xye√;
kÉvl' =IrsipR" pµoTplk⁄mdu ikÔLk;'í;Syw sm/uxkúr;n( leh;q| d¥;t( Í©;$kpu„krbIjkxe®k;n( .=,;q| gN/ip[yõ(Gv…stoTplx;lUkoduMbrxl;$uNyg[o/xu©;…n v; p;yyedne ;m;jen pys; pys; cwn;'
bl;itbl;x;…lWi∑kÉ=mu l
U k;kolIÍten sm/uxkúr' rˇ_x;lIn;modn' mOdsu ru ….xItl' .ojyet( l;vk…pÔlk⁄r©xMbrxxh·r,w,k;lpuCzkrsen v; `OtsusS' ’ten su%…x…xropv;tdexSq;' .ojyet( £o/xok;y;sVyv;yVy;y;me>yí;….r=et( s*My;….íwn;' kq;….mRnonukl
À ;….®p;sIt( yq;åSy; g.R‚Stœit 24
ySy;" punr;m;Nvy;t( pu„pdxRn' Sy;t( p[;yStSy;StÌ.oRp`;tkr' .vit
…v®ıop£mTv;ˇyo" 25
ySy;" pun®„,tI+,opyog;Ì….R<y; mhit s'j;ts;re g.eR pu„pdxRn'
Sy;dNyo v; yoinß;vStSy; g.oR vO≤ı' n p[;“oit …n"ßutTv;t( s k;lmvitœteåitm;]' tmup…v∑k…mTy;c=te kÉ…ct(
¨pv;sv[tkmRpr;y;" pun" kd;h;r;y;" òeh√ºiW<y; v;tp[kop,oˇ_;Ny;sevm;n;y; g.oR vO≤ı' n p[;“oit p·rxu„kTv;t( s c;…p k;lmvitœteåitm;rm( aSpNdní .vit t' tu n;godr…mTy;c=te 26
n;yoRStyo®.yor…p …cik‚Tst…vxeWmupde+y;m" -.*itkjIvnIybOh' ,Iym/urv;thr…sı;n;' sipRW;' pys;m;mg.;R,;'
copyogo g.Rv≤O ıkr" tq; s'.ojnmetrw ve …sıwí `Ot;id…." su….=;y;"
a.I+,' y;nv;hn;pm;jRn;vjOMm,w®pp;dn…mit 27
ySy;" pungR."R p[s¢u o n SpNdte t;' XyenmTSygvy…x≤%t;m[c@U it…ˇrI,;mNytmSy sipR„mt; rsen m;WyUW,e v; p[.tU sipRW; mUlkyUW,e v;
rˇ_x;lIn;modn' mOdmu /urxItl' .ojyet(
twl;>y©ºn c;Sy; a.I+,mudrb‚Stv'=,o®k$Ip;êRpœO p[dx
e ;nIWdu„,e412

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 8

[Charaka 54]

nopcret( 28
ySy;" pun®d;vtR…vbN/" Sy;d∑me m;se c;nuv;sns;?y' mNyet ttStSy;Sti√k;rp[xmnmupkLpye…•Âhm(
¨d;vtoR Áup…e =t" shs; sgR.;| g….R,I' g.Rmqv;åitp;tyet(
t] vIr,x;…lWi∑kk⁄xk;xe=vu ;…lk;vetsp·rVy;/mUl;n;' .UtIk;nNt;k;XmyRpÂWkm/ukmO√Ik;n;' c pys;å/oRdkÉnoÌmYy rs' ip[y;l…b.Itkm∆itlkLks'py[ ˇu _mIWLlv,mnTyu„,' c …nÂh' d¥;t(
Vypgt…vbN/;' cwn;' su%s…llp·riWˇ_;©I' Sqwyk
R rm…vd;ihnm;h;r'
.uˇ_vtI' s;y' m/urk…sıen twlne ;nuv;syet(
NyuBj;' Tven;m;Sq;pn;nuv;sn;>y;mupcret( 29
ySy;" punritm;]doWopcy;√; tI+,o„,;itm;]sevn;√; v;tmU]purIWveg…v/;r,wv;R …vWm;snxynSq;ns'pI@n;….`;twv;R £o/xokÉ„y;R.y];s;id….v;R s;hswv;Råprw" kmR….rNt" k⁄=ge .R oR im[yte tSy;" ‚St…mt'
StB/mudrm;tt' xItmXm;NtgRt…mv .vTySpNdno g.R" xUlm…/kmupj;yte n c;Vy" p[;du.vR ≤Nt yo…nnR p[ßvit a…=,I c;Sy;" ßSte .vt" t;Nyit Vyqte .[mte ê…sit aritb¸l; c .vit n c;Sy; vegp[;du.;Rvo yq;vdupl>yte îTyevl
' =,;' ‚S]y' mOtg.eyR …mit …v¥;t( 30
tSy g.RxLySy jr;yupp[ ;tn' kmR s'xmn…mTy;¸rekÉ mN];idkmqvRved…viht…mTyekÉ p·rÎ∑kmR,; xLyh];R hr,…mTyekÉ
Vypgtg.RxLy;' tu ‚S]ym;mg.;| sur;sI?v·r∑m/umidr;sv;n;mNytmmg[e s;mQyRt" p;yyeÌ.Rkoœxuı‰qRmitR…vSmr,;q| p[hWR,;q| c at"
pr' sMp[I,nwbl
R ;nur…=….ròehs'py[ ˇu _ìyvR ;Gv;id….v;R tTk;lyo…g….r;h;rw®pcre∂oW/;tuKled…vxoW,m;]' k;lm(
at" pr' òehp;nwb‚R St….r;h;r…v…/….í dIpnIyjIvnIybOh' ,Iym/urv;thrsm;:y;tw®pcret(
p·rpKvg.RxLy;y;" pun…vRmˇu _g.RxLy;y;Stdhrev òehopc;r" Sy;t(
31
413

[Charaka 54]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

prmto …n…vRk;rm;Py;Yym;nSy g.RSy m;se m;se kmoRpde+y;m"
p[qme m;se xi˚t; ceÌ.Rm;p•; =IrmnupS’t' m;];vCzIt' k;le k;le
…pbet( s;TMymev c .ojn' s;y' p[;tí .uÔIt i√tIye m;se =Irmev c
m/ur*W/…sı' tOtIye m;se =Ir' m/usipR>y;Rmpu s'sJO y ctuqRe m;se =IrnvnItm=m;]mXnIy;t( pçme m;se =IrsipR" Wœe m;se =IrsipRm/R ru *W/…sı' tdev s¢me m;se
t] g.RSy kÉx; j;ym;n; m;tu…vRd;h' jnyNtIit ‚S]yo .;WNte t•eit
.gv;n;]ey" ikNtu g.oRTpI@n;√;t…pˇXle„m;, ¨r" p[;Py …vd;h' jny≤Nt
tt" k<@U®pj;yte k<@Uml
U ; c ik…‘s;v;i¢.Rvit
t] kolodkÉn nvnItSy m/ur*W/…sıSy p;…,tlm;]' k;le k;leåSyw p;n;q| d¥;t( cNdnmO,;lkLkìí;Sy;" Stnodr' …vmOÌIy;t( …xrIW/;tk°sWRpm/ukcU,vRw ;R k⁄$j;jRkbIjmuSth·r{;kLkìv;R …nMbkolsursm…Ôœ;kLkìv;R pOWth·r,xx®…/ryuty; i]fly; v; krvIrp]…sıen twlne ;>y©" p·rWek" punm;RltIm/uk…sıen;M.s; j;tk<@Uí
k<@Uyn' vjRyÊe vG.edvwÂPyp·rh;r;qRm( asÁ;y;' tu k<@(v;muNmdRno´WR,;>y;' p·rh;r" Sy;t( m/urm;h;rj;t' v;thrmLpmòehlv,mLpodk;nup;n' c .uÔIt
a∑me tu m;se =Iryv;gU' sipR„mtI' k;le k;le …pbet( t•eit .{k;Py"
pw©Ly;b;/o ÁSy; g.Rm;gCzºidit aSTv] pw©Ly;b;/ îTy;h .gv;n(
punvRsru ;]ey" n Tvevtw • k;yRm( Ev' k⁄vtR I Árog;ååroMyblv,RSvrs'hnns'pdupte ' D;tIn;m…p ≈eœmpTy' jnyit
nvme tu %Lven;' m;se m/ur*p/…sıen twlne ;nuv;syet(
atíwv;Sy;Stwl;t( …pcu' yon* p[,yeÌ.RSq;nm;gRòhe n;qRm(
yidd' kmR p[qm' m;s' smup;d;yopid∑m;nvm;Nm;s;ˇen g….R<y; g.Rsmye g.R/;·r,Ik⁄…=k$Ip;êRpœO ' mOd.U vit v;tí;nulom" s'p¥te mU]purIWe c p[’it.Ute su%ne m;gRmnup¥ete cmRn%;…n c m;dRvmupy;≤Nt blv,*R copcIyete pu]' ce∑' s'pdupte ' su≤%n' su%ne Ww ; k;le p[j;yt îit
32
p[;k™ cwv;Sy; nvm;Nm;s;t( sUitk;g;r' k;ryedp˙t;‚Sqxkúr;kp;le
414

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 8

[Charaka 54]

dexe p[xStÂprsgN/;y;' .Um* p[;G√;rmudG√;r' v; bwLv;n;' k;œ;n;' twNduk©ì dë k;n;' .;Ll;tk;n;' v;®,;n;' %;idr;,;' v; y;…n c;Ny;Ny…p
b[;˜,;" x'sye au qvRvde …vdSteW;' vsn;lepn;Cz;dn;…p/;ns'pdupte '
v;Stu…v¥;˙dyyog;…¶s…llodU%lvcR"Sq;nò;n.U…mmh;nsmOtusu%'
c 33
t] sipRStwlm/usNw /vs*vcRlk;l…v@lv,…v@©k⁄œik…lmn;gr…pPplI…pPplImUlh‚St…pPplIm<@Ukp<yeRl;l;©lIvc;cVy…c]k…cr…bLvih©üsWRplxunktkk,k…,k;nIp;tsIbLvj.Ujk
R l
⁄ Tqmwreysur;sv;" s…•iht;" Syu" tq;åXm;n* √* √º k⁄<@musle √º ¨dU%le
%rvOW.í √* c tI+,* sUcI…pPplk* s*v,Rr;jt* xS];…, c tI+,;ys;…n √* c …bLvmy* pyR˚* twNduk©ì dü ;…n c k;œ;Ny…¶sN/u=,;…n ‚S]yí b◊‰o b¸x" p[j;t;" s*h;dRyˇu _;" sttmnurˇ_;" p[d…=,;c;r;" p[itp…ˇk⁄xl;" p[’itvTsl;STyˇ_…vW;d;" KlexsihNyoå….mt;" b[;˜,;í;qvRvde …vd" y∞;Nyd…p t] smq| mNyet y∞;Ny∞
b[;˜,; b[yU "u ‚S]yí vO/;Stt( k;yRm( 34
tt" p[vˇe nvme m;se pu<yeåh…n p[xStn=]yogmupgte p[xSte .gvit
x…x…n kLy;,e kLy;,e c kr,e mw]e mu˛teR x;≤Nt' ¸Tv; gob[;˜,m…¶mudk˘ c;d* p[vXe y go>yStO,odk˘ m/ul;j;'í p[d;y b[;˜,e>yoå=t;n(
sumnso n;NdImu%;…n c fl;nI∑;…n dÊvodkpUvmR ;snSqe>yoå….v;¥
punr;cMy Sv‚St v;cyet(
tt" pu<y;hxBden gob[;˜,' smnuvtRm;n; p[d…=,' p[…vxet( sUitk;g;rm(
t]Sq; c p[svk;l' p[tI=et 35
tSy;Stu %æLvm;…n …l©;…n p[jnnk;lm….to .v≤Nt t¥q;--Klmo
g;];,;' Gl;…nr;nnSy a+,o" xw…qLy' …vmuˇ_bN/nTv…mv v=s" k⁄=ervß'snm( a/ogu®Tv' v'=,b‚Stk$Ik⁄…=p;êRpœO inStod" yone" p[ßv,m( an•;….l;Wíeit ttoånNtrm;vIn;' p[;du.;Rv" p[sk
e í g.oRdkSy
415

[Charaka 54]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

36
a;vIp[;du.;Rve tu .Um* xyn' …vd?y;NmO√;Str,opp•m(
td?y;sIt s;
t;' tt" smNtt" p·rv;yR yqoˇ_gu,;" ‚S]y" pyupR ;sIr•;ê;syNTyo
v;‚G.g[;iR h,Iy;…." s;NTvnIy;….í 37
s; ced;vI…." s'ÆKlXym;n; n p[j;yet;qwn;' b[yU ;t(--¨…ˇœ muslmNytr' gO
I„v anentw dul%
U l' /;NypU,| mu¸mu¸R r….jih mu¸mu¸R rvjOM.Sv
cõ±£mSv c;Ntr;åNtreit EvmupidxNTyekÉ
t•eTy;h .gv;n;]ey"
d;®,Vy;y;mvjRn' ih g….R<y;" sttmupidXyte …vxeWtí p[jnnk;le
p[c…ltsvR/;tudoW;y;" sukm⁄ ;y;R n;y;R muslVy;y;msmI·rto v;yurNtr'
lB?v; p[;,;n( ih'Sy;t( du„p[tIk;rtm; ih t‚Smn( k;le …vxeW,e .vit
g….R,I tSm;Nmuslg[h,' p·rh;yRmWO yo mNyNte jOM.,' cõ±£m,' c punrnuœye …mit
aq;Syw d¥;t( k⁄œl
w ;l;©…lk°vc;…c]k…cr…bLvcVycU,mR pu `[;tu'
s; tNmu¸mu¸R ®p…j`[te ( tq; .UjpR ]/Um' …x'xp;s;r/Um' v;
tSy;í;Ntr;åNtr; k$Ip;êRpœO sÆKqdex;nIWdu„,en twlne ;>yJy;nus%
u mvmOÌIy;t(
anen kmR,; g.oRåv;k™ p[itp¥te 38
s yd; j;nIy;i√muCy ˙dymudrmSy;STv;…vxit b…St…xroåvgO
;it
TvryNTyen;m;Vy" p·rvtRtåe /o g.R îit aSy;mvSq;y;' pyR˚men;m;roPy p[v;h…ytumpu £met
k,eR c;Sy; mN]…mmmnukl
À ; S]I jpet-( …=itjRl' …vyˇejo v;yu…vR„,u" p[j;pit"
sg.;| Tv;' sd; p;Ntu vwxLy' c idxNtu te
p[s„U v Tvm…vÆKl∑m…vÆKl∑; xu.;nne
k;itRkyÉ ¥uit' pu]' k;itRkyÉ ;….r…=tm( îit 39
416

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 8

[Charaka 54]

t;íwn;' yqoˇ_gu,;" ‚S]yoånu…x„yu" an;gt;vIm;R p[v;ihœ;" y; Án;gt;vI" p[d;hte VyqRmve ;Sy;Stt( kmR .vit p[j; c;Sy; …v’t; …v’itm;p•; c ê;sk;sxoWPlIhp[sˇ_; v; .vit
yq; ih =vqUÌ;rv;tmU]purIWveg;n( p[ytm;noåPyp[;¢k;l;• l.te ’Cz^,π v;åPyv;“oit tq;ån;gtk;l' g.Rm…p p[v;hm;,; yq; cwW;mev
=vQv;dIn;' sN/;r,mup`;t;yopp¥te tq; p[;¢k;lSy g.RSy;p[v;h,…mit
s; yq;…ndex
R ' k⁄®„veit vˇ_Vy; Sy;t(
tq; c k⁄vtR I xnw" pUv| p[v;het( ttoånNtr' blvˇrm(
tSy;' c p[v;hm;,;y;' ‚S]y" xBd' k⁄y"Ru --p[j;t; p[j;t; /Ny' /Ny' pu]m( îit
tq;åSy; hWe,R ;Py;YyNte p[;,;" 40
yd; c p[j;t; Sy;ˇdwvnw ;mve=te --k;…cdSy; apr; p[p•; n veit
tSy;íedpr; n p[p•; Sy;dqwn;mNytm; S]I d…=,en p;…,n; n;.e®p·r∑;älv…•pI@‰ sVyen p;…,n; pOœt ¨ps'gÁO t;' su…n/UtR ' …n/unR yu ;t(
aq;Sy;" p;„<y;R ≈o,Im;ko$yet(
aSy;" ‚Sfc;vups'gÁO supI…@t' pI@yet(
aq;Sy; b;lve<y; k<#t;lu p·rmOxte (
.UjpR ]k;cm…,spR…nmoRkíì ;Sy; yo…n' /Upyet(
k⁄œt;lIskLk˘ bLvjyUWe mwrye sur;m<@º tI+,e k*lTqe v; yUWe m<@Ukp,IR…pPplIs'p;kÉ v; s'Pl;Vy p;yyedne ;m(
tq; sU+mwl;ik…lmk⁄œn;gr…v@©…pPplIk;l;gu®cVy…c]kopk⁄…çk;kLk˘ %rvOW.Sy v; jIvto d…=,' k,RmTu ’Ty ÎWid jjRrI’Ty
bLvjKv;q;dIn;m;Pl;vn;n;mNytme p[…=Py;Pl;Vy mu˛tR‚SqtmuıTO y
td;Pl;vn' p;yyedne ;m(
xtup„u p;k⁄œmdnih©ü…sıSy cwn;' twlSy …pcu' g[;hyet(
atíwv;nuv;syet(
Etwrve c;Pl;vnw" fljImUt+e v;k⁄/;m;gRvk⁄$j’tve/nh‚St…pPpLyupihtwr;Sq;pyet(
417

[Charaka 54]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

td;Sq;pnmSy;" sh v;tmU]purIWw…nRhrR Typr;m;sˇ_;' v;yorev;p[itlomgTv;t(
apr;' ih v;tmU]purIW;<yNy;…n c;NtbRihm;Rg;R…, s∆≤Nt 41
tSy;Stu %Lvpr;y;" p[ptn;qeR kmR…, …£ym;,e j;tm;]Sywv k⁄m;rSy
k;y;R<yet;…n km;R…, .v≤Nt t¥q;--aXmno" s'`ön' k,RyomUl
R e xItodkÉno„,odkÉn v; mu%p·rWek" tq; s Klex…vht;n( p[;,;n( punlR.te
’„,kp;…lk;xUp,Re cwnm….…n„pu,Iyuy¥R ce∑" Sy;d( y;vt( p[;,;n;' p[Ty;gmnm( tˇt( svRmve k;yRm(
tt" p[Ty;gtp[;,' p[’it.Utm….smI+y ò;nodkg[h,;>y;mupp;dyet( 42
aq;Sy t;Lvoœk<#…j◊;p[m;jRnm;r.et;©üLy; sup·r…l≤%tn%y;
sup=[ ;…ltop/;nk;p;Rss…pcumTy;
p[qm' p[m;…jRt;SySy c;Sy …xrSt;lu k;p;Rs…pcun; òehg.e,R p[its'z;dyet(
ttoåSy;nNtr' swN/vopihten sipRW; k;y| p[CzdRnm( 43
tt" kLpn' n;@‰;"
atStSy;" kLpn…v…/mupde+y;m"--n;….bN/n;t( p[.TO y∑;©ülm….D;n'
’Tv; zπdn;vk;xSy √yorNtryo" xnwghRO ITv; tI+,en r*Kmr;jt;ys;n;'
zπdn;n;mNytmen;/R/;re, zπdyet(
t;mg[e sU],e op…nb?y k<#ºåSy …x…qlmvsOjte (
tSy ce•;…." pCyet t;' lo/[m/ukip[y©üsru d;®h·r{;kLk…sıen twl-e
n;>yJy;t( EW;mev twl*W/;n;' cU,nRe ;vcU,yR te (
îit n;@IkLpn…v…/®ˇ_" sMyk™ 44
asMy‘Lpne ih n;@‰; a;y;mVy;y;moˇuÆ<@t;…p<@…lk;…vn;…mk;…vjO‚M.k;b;/e>yo .ym(
t];…vd;ih….v;Rt…pˇp[xmnwr>y©oTs;dnp·rWek"É sipR….Ríop£met gu®l;`vm….smI+y 45
418

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 8

[Charaka 54]

atoånNtr' j;tkmR k⁄m;rSy k;yRm(
t¥q;--m/usipRWI mN]opm≤N]te yq;ª;y' p[qm' p[;…xtu' d¥;t(
Stnmt Ë?vRmte ne vw …v…/n; d…=,' p;tu' purSt;t( p[yCzºt(
aq;t" xIWRt" Sq;pyeddu k⁄M.' mN]opm≤N]tm( 46
aq;Sy r=;' …vd?y;t(--a;d;nI%idrkkúN/upIlupÂWkx;%;….rSy;
gOh' smNtt" p·rv;ryet(
svRtí sUitk;g;rSy sWRp;tsIt<@ülk,k…,k;" p[ikrey"u
tq; t<@ülb…lhom" sttmu.yk;l' …£yet;n;mkmR,"
√;re c musl' dehlImnu itríIn' Nyset(
vc;k⁄œ=emkih©üsWRp;tsIlxunk,k…,k;n;' r=oflsm;:y;t;n;'
c*W/In;' poØ…lk;' bd(?v; sUitk;g;rSyoˇrdehLy;mvsOjte ( tq; sUitk;y;" k<#º spu];y;" Sq;Lyudkk⁄M.pyR˚„º v…p tqwv c √yo√;Rrp=yo"
k,kk<$kÉN/nv;n…¶‚StNdukk;œeN/ní;…¶" sUitk;g;rSy;>yNtrto
…nTy' Sy;t(
‚S]yíwn;' yqoˇ_gu,;" su˙dí;nuí;nuj;gOydu x
R ;h' √;dx;h' v;
anuprtp[d;nm©l;xI"StuitgItv;id]m•p;n…vxdmnurˇ_p[˙∑jns'p,U |
c tüXm k;yRm(
b[;˜,í;qvRvde …vt( sttmu.yk;l' x;≤Nt' ju¸y;t( SvSTyyn;q| k⁄m;rSy tq; sUitk;y;"
îTyet{=;…v/;nmuˇ_m( 47
sUitk;' tu %lu bu.…u =t;' …vidTv; òeh' p;yyet prmy; xKTy; sipRStwl'
vs;' m∆;n' v; s;TMyI.;vm….smI+y …pPplI…pPplImUlcVy…c]kÍ©vercU,sR ihtm(
òeh' pItvTy;í sipRStwl;>y;m>yJy ve∑yeddu r' mht;åCzºn v;ss;
tq; tSy; n v;yu®dre …v’itmuTp;dyTynvk;xTv;t(
jI,eR tu òehe …pPpLy;id….rev …sı;' yv;gU' su≤òG/;' {v;' m;]x" p;yyet(
419

[Charaka 54]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

¨.yt" k;l' co„,odkÉn c p·rWecyet( p[;k™ òehyv;gUp;n;>y;m(
Ev' pçr;]' s¢r;]' v;ånup;Ly £me,;Py;yyet(
SvSqvOˇmet;vt( sUitk;y;" 48
tSy;Stu %lu yo Vy;…/®Tp¥te s ’Cz^s;?yo .vTys;?yo v; g.Rv-O
≤ı=…yt…x…qlsvR/;tuTv;t( p[v;h,vedn;Klednrˇ_…n"ßuit…vxeWxUNyxrIrTv;∞ tSm;ˇ;' yqoˇ_Én …v…/nopcret( .*itkjIvnIybOh' ,Iym/urv;thr…sıwr>y©oTs;dnp·rWek;vg;hn;•p;n…v…/….…vRxeWtíopcret( …vxeWto ih xUNyxrIr;" ‚S]y" p[j;t; .v≤Nt 49
dxme Tvh…n spu]; S]I svRgN/*W/wg*RrsWRplo/wí[ ò;t; l~vhtxu…cvS]' p·r/;y p…v]e∑l`u…v…c].UW,vtI c s'SpOXy m©l;Nyu…ct;mcR…yTv; c devt;' …x≤%n" xuKlv;ssoåVy©;'í b[;˜,;n( Sv‚St
v;c…yTv; k⁄m;rmht;n;' c v;ss;' s'cye p[;ÆKxrsmudÆKxrs' v; s'veXy devt;pUv| i√j;it>y" p[,mtITyuKTv; k⁄m;rSy …pt; √º n;mnI
k;rye•;=i]k˘ n;m;….p[;…yk˘ c
t];….p[;…yk˘ `oWvd;¥NtSq;NtmU„m;Nt' v;åvOı' i]pu®W;nUkmnvp[itiœt' n;=;i]k˘ tu n=]devt;sm;n;:y' Á=r' ctur=r' v; 50
vOˇe c n;mkmR…, k⁄m;r' prI…=tumpu £met;yuW" p[m;,D;nheto"
t]em;Ny;yu„mt;' k⁄m;r;,;' l=,;…n .v≤Nt
t¥q;--Ekìkj; mOdvoåLp;" ≤òG/;" subımUl;" ’„,;" kÉx;" p[xSyNte ‚Sqr; bhl; Tvk™ p[’Ty;åits'p•mIWTp[m;,;itvOˇmnuÂpm;tp]opm' …xr" VyU!' Î!' sm' suÆXl∑xƒsN?yU?vRVyÔns'p•mup…ct' v…l.m/RcN{;’it ll;$' bhl* …vpulsmpI#* sm* nIcwvı
RO * pOœtoåvnt* suÆXl∑k,Rp]u k* mh;ÆCz{* k,*R ÈWTp[l‚MbNy;vs'gte sme
s'hte mhTy* .[vu * sme sm;ihtdxRne Vyˇ_.;g…v.;ge blvtI tejsopp•e Sv©;p;©º c=uWI AJvI mhoCz±v;s; v'xs'p•eWdvnt;g[; n;…sk;
mhÎjus…u n…v∑dNtm;Sym( a;y;m…vSt;ropp•; Xl+,; tNvI p[’itv,Ryˇu _; …j◊; Xl+,' yuˇ_opcymU„mopp•' rˇ_˘ t;lu mh;ndIn" ≤òG/o420

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 8

[Charaka 54]

ånun;dI gM.IrsmuTqo /Ir" Svr" n;itSqUl* n;it’x* …vSt;ropp•;v;Syp[Cz;dn* rˇ_;voœ* mhTy* hnU vOˇ; n;itmhtI g[Iv; VyU!mup…ctmur"
gU!' j]u pOœv'xí …vp[’∑;Ntr* Stn* as'p;itnI ‚Sqre p;êeR vOˇp·rpU,;Ryt* b;˛ sÆKqnI a©ülyí mhdup…ct' p;…,p;d' ‚Sqr; vOˇ;"
≤òG/;St;m[;Stu©;" kÀm;Rk;r;" krj;" p[d…=,;vt;R soTs©; c n;…."
¨r‚S].;ghIn; sm; smup…ctm;'s;' k$I vOˇ* ‚Sqrop…ctm;'s* n;Tyu•t* n;Tyvnt* ‚Sfc* anupvU | vOˇ;vupcyyuˇ_;vU n;Tyup…cte n;Typ…cte E,Ipde p[g!U …sr;‚SqsN/I jϺ n;Tyup…ct* n;Typ…ct* guLf*
pUvoRpid∑gu,* p;d* kÀm;Rk;r* p[’ityuˇ_;…n v;tmU]purIWguÁ;…n tq;
Sv“j;gr,;y;s‚Smt®idtStng[h,;…n y∞ ik…çdNydPynuˇ_m‚St
td…p sv| p[’its'p•…m∑' …vprIt' punr…n∑m(
îit dI`;Ryl
u =R ,;…n 51
ato /;]IprI=;mupde+y;m"
aq b[yU ;t(--/;]Im;ny sm;nv,;| y*vnSq;' …n.Ot;mn;tur;mVy©;mVysn;m…vÂp;mjug‚u Pst;' dexj;tIy;m=u{;m=u{k…mR,I' k⁄le j;t;'
vTsl;mrog;' jIv√Ts;' puv' Ts;' doG/[Imp[mˇ;mnu∞;rx;…ynImnNTy;vs;…ynI' k⁄xlopc;r;' xu…cmxu…c√ºiW,I' StnStNys'pdupte ;…mit 52
t]ey' Stns'pt(--n;TyU?v*R n;itlMb;vnit’x;vnitpIn* yuˇ_…pPplk* su%p[p;n* ceit Stns'pt( 53
StNys'pˇu p[’itv,RgN/rsSpxRm( ¨dp;]e c duÁm;nmudk˘ Vyeit p[’it.UtTv;t( tt( pui∑krm;roMykr' ceit StNys'pt( 54
atoåNyq; Vy;p•' Deym(
tSy …vxeW;" -- Xy;v;®,v,| kW;y;nurs' …vxdmn;l+ygN/' Â='
{v' fÉ…nl' l~vtOi¢kr' kxRn' v;t…vk;r;,;' ktOvR ;topsO∑' =Irm….Dey' ’„,nIlpItt;m[;v.;s' itˇ_;Mlk$uk;nurs' k⁄,p®…/rg‚N/ .Oxo„,' …pˇ…vk;r;,;' ktOR c …pˇopsO∑' =Irm….Deym( aTyqRxKu lmit421

[Charaka 54]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

m;/uyoRpp•' lv,;nurs' `Ottwlvs;m∆g‚N/ …pÆCzl' tNtumdudkp;]eåvsIdz(l„e m…vk;r;,;' ktOR Xle„mopsO∑' =Irm….Deym( 55
teW;' tu ]y;,;mip =IrdoW;,;' p[it…vxeWm….smI+y yq;Sv' yq;doW'
c vmn…vrecn;Sq;pn;nuv;sn;…n …v.Jy ’t;…n p[xmn;y .v≤Nt
p;n;xn…v…/Stu du∑=Ir;y; yvgo/Umx;…lWi∑kmuÌhre,k
u k⁄lTqsur;s*vIrkmwrye medklxunkrÔp[;y" Sy;t(
=IrdoW…vxeW;'í;ve+y;ve+y tˇi√/;n' k;y| Sy;t(
p;#;mh*W/surd;®muStmUv;Rgu@UcIvTskflikr;titˇ_kk$ukroih,Is;·rv;kW;y;,;' c p;n' p[xSyte yq;åNyeW;' itˇ_kW;yk$ukm/ur;,;'
{Vy;,;' p[yog" =Ir…vk;r…vxeW;n….smI+y m;];' k;l' c
îit =Ir…vxo/n;…n 56
=Irjnn;…n tu m¥;…n sI/uvJy;R…n g[;My;nUp*dk;…n c x;k/;Nym;'s;…n {vm/ur;Mllv,.U…yœ;í;h;r;" =I·r<yí*W/y" =Irp;nmn;y;sí vIr,Wi∑kx;lI=uv;…lk;d.Rkx
⁄ k;xguN{eTk$mUlkW;y;,;'
c p;n…mit =Irjnn;…n 57
/;]I tu yd; Sv;dub¸lxuıduG/; Sy;ˇd; ò;t;nu…l¢; xuKlvS]' p·r/;ywN{I' b[;˜I' xtvIy;| shßvIy;Rmmo`;mVyq;' …xv;m·r∑;' v;$‰pu„pI' …v„vKsenk;Nt;' v; …b.[TyoW…/' k⁄m;r' p[;Ñü%' p[qm' d…=,' Stn'
p;yyet(
îit /;]IkmR 58
atoånNtr' k⁄m;r;g;r…v…/mnuVy;:y;Sy;m"--v;Stu…v¥;k⁄xl" p[xSt' rMymtmSk˘ …nv;t' p[v;twkdex' Î!mpgtê;pdpxudi' ∑^miU Wkpt©'
su…v.ˇ_s…llolU%lmU]vcR" Sq;nò;n.U…mmh;nsmOtsu %
u ' yqtux
R yn;sn;Str,s'p•' k⁄y;Rt( tq; su…vihtr=;…v/;nb…lm©lhomp[;y…íˇ'
xu…cvOıvw¥;nurˇ_jns'p,U mR (
îit k⁄m;r;g;r…v…/" 59
422

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIrSq;nm( 8

[Charaka 54]

xyn;sn;Str,p[;vr,;…n k⁄m;rSy mOdl
u `ux…u csugN/I…n Syu" SvedmljNtum≤Nt mU]purIWopsO∑;…n c vJy;R…n Syu" asit s'.veåNyeW;' t;Nyev c sup=[ ;≤ltop/;n;in su/…U pt;…n xuıxu„k;<yupyog' gCzºy"u 60
/Upn;…n punv;Rss;' xyn;Str,p[;vr,;n;' c yvsWRp;tsIih©ügGu gul-u
vc;corkvy"Sq;golomIj…$l;pl˚W;xokroih,IspR…nmoRk;…, `Otyuˇ_;…n Syu" 61
m,yí /;r,Iy;" k⁄m;rSy %©®®gvyvOW.;,;' jIvt;mev d…=,e>yo
…vW;,e>yoåg[;…, gOhIt;…n Syu" EeN{‰;¥;í*W/yo jIvkWR.k* c y;…n
c;Ny;Ny…p b[;˜,;" p[xs' ye ru qvRvde …vd" 62
£°@nk;…n %lu k⁄m;rSy …v…c];…, `oWvNTy….r;m;…, c;guÂ…,
c;tI+,;g[;…, c;n;Syp[vx
e I…n c;p[;,hr;…, c;…v];sn;…n Syu" 63
n ÁSy …v];sn' s;/u
tSm;ˇ‚Smn( ®dTy.uÔ;ne v;åNy] …v/eyt;mgCzit r;=s…px;cpUtn;¥;n;' n;m;Ny;◊yt; k⁄m;rSy …v];sn;q| n;mg[h,' n k;y| Sy;t( 64
yid Tv;tuy| ik…çt( k⁄m;rm;gCzºt( tt( p[’it…n…mˇpUvÂ
R p…l©opxy…vxeWSw tÊvtoånub?u y svR…vxeW;n;tur*W/dexk;l;≈y;nve=m;,…íik‚Tstum;r.etnw ' m/urmOdl
u `usru ….xItx˚r' kmR p[vtRyn(
Ev's;TMy; ih k⁄m;r; .v≤Nt
tq; te xmR l.Nte …cr;y
aroge TvrogvOˇm;itœe∂x
º k;l;Tmgu,…vpyRy,e vtRm;n" £me,;s;TMy;…n p·rvTyoRpyuÔ;n" sv;R<yiht;…n vjRyte (
tq; blv,RxrIr;yuW;' s'pdmv;“otIit 65
Evmen' k⁄m;rm;y*vnp[;¢e/mR ;Rqk
R *xl;gmn;∞;nup;lyet( 66
îit pu];…xW;' smO≤ıkr' kmR Vy;:y;tm(
423

[Charaka 54]

crk s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

td;crn( yqoˇ_ì…vR…/…." pUj;' yqe∑' l.teånsUyk îit 67
t] Xlok*-pu];…xW;' kmR smO≤ık;rk˘ yduˇ_metNmhdqRsi' htm(
td;crn( Do …v…/….yRq;tq' pUj;' yqe∑' l.teånusyU k" 68
xrIr' …cNTyte sv| dwvm;nuWs'pd;
svR.;vwytR StSm;Cz;rIr' Sq;nmuCyte 69
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te x;rIrSq;ne j;itsU]Iy' x;rIr'
n;m;∑moå?y;y" 8
x;rIrSq;n' sMpU,mR (

424

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful