Додаток 4

до Порядку складання фінансової, бюджетної га
іншої звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1')

Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)
за 2016 р._________
Установа НРЦ" Левеня”_________________________________________________________________________________________________________
Територія Франківский район м. Львова__________________________________________________________________________________________
Організаційно-правова форма господарювання
Комунальна організація (установа, заклад)________________________________
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
______________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Коди
20833854
461036900
430

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
заКОП Ф Г

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
010 Органи з питань освіти і науки молоді та спорту___________
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків га кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 070304 Спец. ЗШІ та ін.заклади освіти для дітей з вадами у фіз.чи роз.розвитку
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця вим іру: грн.коп.
Показники

1

КЕКВ
та/або
ККК
2

Код Затверджено на
звітний рік
рядка

3

X

010

11 532 744.00

2000
2100

020
030

11 532 744.00
8 075 720.00

Оплата праці

2110

040

6 622 040,00

2111
2112
2120

050
060
070

6 622 040.00
-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2200
2210

080
090

3 454 474.00
526 360,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

100

ЗО 000,00

Продукти харчування

2230
2240

ПО
120

880 000,00
639 814,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2250
2260

8 000.00
~

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

130
140
150

2271

160

1 364 300,00
1 152 100.00

170

45 600,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг

Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження

Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення

2272

1 453 680,00

Залишок на
початок
звітного року
6

5

4

Видатки та надання кредитів - усьо го
у тому мислі:
Поточні видатки
Оплата праці і нарахування на заробітну плату

Заробітна плата

Затверджено на
звітний період
(рік)1

Надійшло
коштів за
звітний період
(рік)

Касові
за звітний
період (рік)

7

8

Фактичні
за звітний
період (рік)

Залиш ок
н а к ін е ц ь
з в іт н о г о
п е р іо д у ( р о к у )

10

9

_

11 338 625.12

11 338 625.12

11 252 912.53

.

11 338 625.12
8 060 568.30

11 338 625.12
8 060 568.30

11 252 912.53
8 060 568.30

.

-

6 622 039,98

6 622 039,98

6 622 039,98

-

.

6 622 039.98
1 438 528,32

6 622 039.98
1 438 528,32

6 622 039.98
1 438 528,32

-

-

3 275 515.90
526 307,35

3 275 515.90
526 307,35

3 189 803.31
461 484,50

30 000,00

-

29 999,77

29 999,77

52 282,69

-

І

880 000,00
-

-

777 086,34
639 806,50

777 086,34
639 806,50

733 913,68
639 806,50

-

І
і

-

5 888,22

5 888,22

5 888,22

-

11 532 744.00

.
6 622 040,00
_
1 453 680,00
.

-

_
-

-

-

-

-

1 291 973,06

1 291 973,06

1 291 973,06

-

-

1 108 280.18

1 108 280.18

1 108 280.18

-

-

39 643.96

39 643.96

39 643.96

1 364 300,00

-

-

і

-

]

І

-

І

-

І
І

2

1

2
2273
2274
2275

3
180
190
200

2276

210

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) лоог£ам__

2280

220

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації
державних (регіональних) програм

2281

230

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку

2282

240

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

я

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410
2420
2600

260
270
280

-

_

-

-

-

.

2610

290

2620

300

2630
2700
2710
2720
2730
2800
3000
3100
3110
3120

310
320
330
340
350
360
370
380
390
400

3121
3122

Оплата
Оплата
Оплата
Оплата

електроенергії
природного газу
інших енеі£ го н о с іїв _
енергосервісу

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань
Поточні тща»щ(Ьерти_
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним
організаціям
Соціальне забезпечення
Виплата пенсій і допомоги
Стипенді
Інші виплати населенню
Інші поточні видатки
Капітальні видаткі^_
Придбання основного кап італ у
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Капітальне будівництво (придбання)

4

6

5

7

-

.

_
_

-

_

_

166 600.00
-

144 048.92
_
_
_

6 000,00

6 000.00

6 000.00
_

_

2 400.00

_
_
.

_

2 400.00

.
-

4 454,66

4 454.66
.

4 454.66
.

4 454.66

_
_

.

_
_

_

_

_

2 394.24

.

_

_

_

-

-

-

-

-

410
420

_

_

-

-

3130

430

-

-

3131
3132

440
450

.

_

-

3140

460

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3141
3142

470
480

Реставрація пам’яток

3143

490

Створення державних запасів і резервів

3150

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

Капітальний ремонт
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
Капітальний ремонт інших об’єктів

Реконструкція та реставрація

-

_

_
-

|

.

-

_

4 454,66

_
.
.

-

_

«жених шшаїкач
10
_
144 048.92
_
_
_
_
9

4 454.66

.
.

-

8
І
144 048.92
_
_

2 394.24
-

_
_

.

2 394.24
.
_

_
;

.

.

_
.
_

_

_

-

-

_

_

-

-

-

-

_

_

_

_

_

_

-

_

_

_

_

-

-

_

-

_

_

_

_

_

.

_

_

_

_

_
_

-

-

-

-

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

.

.

500

-

-

_

_

_

510

_

_

_

_

_
_

_
_

_

_

_

-

-

-

2 400,00
150.00

2 394,24
146.88
_

2 394,24
146.68

2 394,24

146.68

Реконструкція житлового фонду
^ П £ И М ІЩ Є Н Ь )_ _

кул ь тури

,

іс т о р ії

та архітектури

Капітальні трансферти

3200

520

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Капітальні трансферти органам
державного управління інших рівнів
Капітальні трансферти урядам
іноземних держав та міжнародним
Капітальні трансферти населенню

3210

530

3220

540

3230
3240

550
560

_
_

_

-

_
_

_

.

.

_

.

.

_______ і ________ -

/

з

Продовження додатка 4
10

Внутрішнє кредитування

4100
4110

570
580

4111

590

4112
4113

600
610

Зовнішнє кредитування
Надання зовнішніх кредитів

4200
4210

620
630

Інщі видатки

5000
9000

640

Надання внутрішніх кредитів
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
Надання інших внутрішніх кредитів

Нерозподілені видатки

1 174 324.00

650

1-Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів

Ж *
Керівник

^

< ' /V я у *

В.М. Ремажевська

у О/

(ініціали, прізвище)

Головнийі бухгалтер

■•у у' 7- \Д

І.І. Різничок
( ініціали, прізвище)

"10"01 2017фОКу

,:У\ к?о 20333854 /У

У:

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
\Л ~

а

ч '^ ~ . _____

і