You are on page 1of 4

Додаток 5

до Порядку складання фінансової, бюджетної та
іншої звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних

коштів

(пункт 2.1)

З в іт
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма №4-1 д . №4-1 м).
за 2016 р.
Коди

Установа

НРЦ"Левеня"______________________________________________________________________________________________________________

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Територія Франківский район м. Львова_______________________________________________________________________________________________
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)_______________________________________________
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
__________________________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Органи з питань освіти і науки молоді та спорту

20833854
461036900
430

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)’ 070304 Спец. ЗШІ та ін.закпади освіти для дітей з вадами у фіз.чи роз.ро:
Періодичність: місячна, квартальна, річна.
О диниця виміру: грн коп.
Касові за звітний період (рік)

Залиш ок на
початок звітного
року

Ф а кти чн і за
зв ітни й період

Зали ш ок на кінець
звітного періоду
(ро ку)

(рік)
у том у числі

КЕКВ

П оказники

Код
рядка

Затвер­
джено на
звітний
рік

у том у
числі

усього

рахун­
ках в
уста­
новах
банків

Перера­
ховано

О тр и ­
мано за-

залиш ок

лиш ок

Н арахо­
вано
доходів
за

Надій­
шло
коштів
за звіт-

звітний
період

ний
період

(рік)

(рік)

спрям овано на
погаш ення
заборгованості
загаль н ого ф онду
усього

п е р ер ахо­
вані 3
рахунків в
установах
банків

у том у
числі

у том у
числі
перера­

усь о го

рахунках
в устано­
вах

усього

банків

зага л ь н о
го ф онду

ховані 3
рахунків в
установах

усього

ні за
видаткам
и

у том у

банків
1

2

3

X

010

25 338,77

396,35

X

020

24 940.42

X

X

X

X

X

030

X

X

X

X

040

X

X

н е р у х о м о го м а й н а )

X

050

X

Ф ін а н с у в а н н я

X

060

396.35

X

X

070

25 338,77

X

Н адходження коштів усього
За

п о сл уги ,

що

4

5

є

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

24 940,42

24 940,42

X

X

X

X

X

X

401,01

24 940.42

24 940,42

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

надаю ться

б ю д ж е т н и м и у с т а н о в а м и з г ід н о з їх
о с н о в н о ю д ія л ь н іс т ю
В ід

д одадкової

(г о с п о д а р с ь к о ї)

д ія л ь н о с т і
В ід

оренди

м айна

бю д ж етних

установ
В ід р е а л із а ц ії в у с т а н о в л е н о м у
п о р я д к у м а й н а ( к р ім

В и д а т к и - усього
у тому ч и с л і:

24 935,76

-

-

-

24 976,38

-------- ,

М Л Ь В О В А ЛЬВІВСЬКО! 05 /!АГ

-

X /

X

X
X

1

2

3

П о то ч н і в и д а т к и

2000

080

Оплата праці і нарахування
на заробітну плату

2100

090

X

X

Оплата праці

2110

100

_

X

X

2111

110

_

X

X

2112

120

X

X

Заробітна плата

4

5

25 336,77

X

6
X

7
X

8

9

10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

12

13

14

І

17

18

І

х

X

І

х

X

І

X

X

І

X

X

І

х

X

І

х

X

24 976,38

І

х

X

41,00

І

X

X

15

16

_

_

_

_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

_

.

.

.

.

24 935,76

_

24 976,38

_

Грошове заб езпечення
військовослужбовців
Нарахування на оплат у праці

2120

130

Використання товарів і
послуг

2200

140

П редмет и, матеріали,
обладнання та інвент ар

2210

150

М едикамент и та
перев'язувальні мат еріали

2220

160

2230

170

П родукт и харчування
Оплата послуг (крім
ком унальних)

2240

180

В идат ки на відрядження

2250

190

В идат ки та заходи
спеціального призначення
Оплата ком унальних послуг
та енергоносіїв

2260

200

2270

210

2271

220

Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання і
водовідведення

_

X

X

X

X

X

X

25 336,77

X

X

X

X

X

X

392,98

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24 943,79

-

_

24 935,76

24 935,76

-

_

_

_

-

-

-

24 935,38

_

_

-

_

_

.

.

.

.

І

х

X

І

х

X

І

X

X

І

X

X

І

X

І

X

X

І

X

X

І

х

X

І

х

X

І

х

X

X

X

х

X

2272

230

X

X

X

X

X

X

Оплата електроенергії

2273

240

_

X

X

X

X

X

X

_

_

_

_

_

_

Оплата природного газу

2274

250

.

X

X

X

X

X

X

_

_

_

_

_

_

Оплата інших енергоносіїв

2275

260

_

X

X

X

X

X

X

_

_

_

_

_

_

Оплата енергосервісу

2276

270

X

X

X

X

X

X

2280

280

X

X

X

X

X

X

X

X

2281

290

X

X

X

X

X

X

X

X

2282

300

X

X

X

X

X

X

X

X

2400

310

X

X

X

X

X

X

І

х

X

2410

320

X

X

X

X

X

X

І

х

X

2420

330

X

X

X

X

X

X

2600

340

X

X

X

X

X

X

X

X

Д ослідж ення і розробки, окремі
заходи
по
р еалізації
державних(регіональних)
програм

.

_

І

Дослідження і розробки, окремі
заходи розвитку по реалізації
державних(регіональних)
програм
Окремі заходи по реалізації
державних(регіональних)
програм ,не віднесені до заходів
розвитку
О бслуговування боргових
зобов'язаний
О бслуговування
внут ріш ніх
боргових зо б о в ’язаннь
О бслуговування
зовніш ніх
боргових зобов'язаннь
Поточні трансф ерти

-

І?
-

-

-

-

£ ------- ' Л І

з

1

2

3

( у с т а н о в а м , о р г а н із а ц ія м )

2610

Пот очні
трансф ерти
органам
державного
управління
інших
рівнів
Пот очні
трансф ерти
урядам
іноземних держав та міжнародним
організаціям

С оціальне забезпечення

5

6

7

8

9

10

350

X

X

X

X

X

2620

360

X

X

X

X

2630

370

X

X

X

2700

380

-

X

X

X

В и п л а т а п е н с ій і д о п о м о г и

2710

390

-

X

X

X

_

X

X

X

X

б у б с и д ії

та

т рансф ерт и

4

11

12

13

15

14

16

17

18

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

.

X

X

X

X

.

пот очні

п ід п р и є м с т в а м

-

-

.

-

.

-

_

_

_

_

_

_

.

.

.

X

X

_

X

X

.

.

X

X

.

_

X

X

С т и п е н д ії

2720

400

Ін ш і в и п л а т и н а с е л е н н ю

2730

410

Інші поточні видатки

2800

420

-

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

X

X

3000

430

-

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

.

.

X

X

3100

440

.

X

X

X

X

X

X

X

X

3110

450

X

X

X

X

X

X

X

X

К а п іт а л ь н і в и д а т к и
П ридбання основного
капіталу
П ридбання

обладнання

п р е д м е т ів

і

довгост рокового

корист ування
К а п іт а л ь н е б у д ів н и ц т в о

0

(п р и д б а н н я )

Капітальне будівництво
(придбання) житла
Капітальне будівництво
(придбання) інших об'єктів

|

К а п іт а л ь н и й р е м о н т

Капітальний ремонт житлового
фонду (приміщень)
Капітальний
ремонт
інших
об'єктів
Реконструкція та реставрація

Реконструкція житлового фонду
(приміщень)
Р е к о н с т р у к ц ія т а р е с т а в р а ц ія

3120

460

X

X

X

X

X

X

X

X

3121

470

X

X

X

X

X

X

X

X

3122

480

3130

490

3131

500

3132

510

3140

520

3141

.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

.

_

.

_

_

_

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

530

X

X

X

X

X

X

X

X

3142

540

X

X

X

X

X

X

X

X

3143

550

X

X

X

X

X

X

X

X

3150

560

X

X

X

X

X

X

X

X

3160

5 70

X

X

X

X

X

X

X

X

3200

580

X

X

X

X

X

X

X

X

3210

590

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

.

_

_

.

.

.

.

і

ін ш и х о б іє к т ів
Р е с т а в р а ц ія п а м 'я т о к
к у л ь т у р и , іс т о р ії т а а р х іт е к т у р и

С т ворення
резервів

державних

запасів

П ридбання зе м лі та
немат еріальних акт ивів

Капітальні трансферти

К а п іт а л ь н і т р а н с ф е р т и
п ід п р и є м с т в а м (у с т а н о в а м .
\о р г а н із а ц ія м )
К а п іт а л ь н і т р а н с ф е р т и
І

орган ам держ авного
у п р а в л і н н я і н ш и х р і в н ів

г л -^ а г їО і і
3220

600

X

X

X

X

X

X

!- *•

■к

:ь к о : ем у;

-• ■ -

І___ ' ' Л Ь З О ВД Л Ь В ІВСЬКО Ї ОБЛАСТІ

; /

//

4

1
Капіт альні т рансф ерт и
урядам інозем них держав та
між н ародним організаціям

2

І

3

3230

І

3240

І

4

5

6

7

8

9

10

610

X

X

X

X

X

620

X

X

X

X

X

11

12

13

14

15

16

17

18

X

X

X

X

X

X

К а п іт а л ь н і т р а н с ф е р т и
населенню
Ч /
■Ы /

Керівник

Ч(

< • " % :- '■;•

««•*' - * ‘

- г••

;

9С »•А‘л^-Оо 4 /;Ч *■••:'

Головний бухгалтер
•« /
X X > ? э « І *3
"1 0 й 01 2 0 1 7 року
*Д ° запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів