You are on page 1of 3

Додаток б

до Порядку складання фінансово), бюджетної та
іншої звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетний коштів
(пункт 2.1)

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами
власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м).
за 2016 о.
Коди
Установа

НРЦ"Левеня"____________________________________________________________________

за ЄДРП О У

20833854

Територія

Франківский район м. Львова_____________________________________________________

за КОАТУУ

461036900

за КОПФ Г

430

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікацГі видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікацГі видатків та кредитування місцевих бюджетів

010 Органи з питань освіти і науки молоді та спорту

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної клас

идатків та кредитування місцевих

бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, я кі не застосовують
програмно-цільового методу)*
Періодичність: місячна,

070304 Спец.ЗШІ та ін.заклади освіти для дітей з вадами у фіз.чи роз розв.________

квартальна, річна.

Одиниця виміру гри моп.
Залишок на початок звітного року

Показники

КЕКВ
та/або
ККК

Код
рядка

Затверджено
на звітний рік

1

2

3

Надходження коштів - усього

X

010

11 027.13

X

020

6 221,00

Від отриманих благодійних внесків, грантів та
дарунків

4

усього

у тому числі на
рахунках в
установах банків

5

6

Перерахо­
вано
залишок

7

8
.

.

4 806.13

Залишок на кінець звітного
періоду (року)

Касові за звітний період (рік)
Нараховано
доходів за
звітний період
(рік)

.

X

X

X

X

X

Надійшло
коштів за
звітний період
(рік)

усього

у тому числі
перераховані з
рахунків в
установах банків

звітний період
(рік)

и

12

9

10

8 858.00

X

8 858,00

X

усього»

у тому числі на
рахунках в
установах банків

13

14

і
_

X

7 943.13

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

-

X
5 507.92

X

X

-

1 617.92

X

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від
інших бюджетних установ для виконання цільових
заходів, у тому числі заходів з відчуження для
суспільних потреб земельних ділянок та
розміщення на них інших об'єктів нерухомого
майна, що перебувають у приватній власності
фізичних або юридичних осіб

X

030

X

X

X

Вищих та професійно-технічних навчальних закладів
від розміщення на депозитах тимчасово вільних
бюджетних коштів, отриманих за надання платних
послуг, якщо таким закладам законом надано
відповідне право; кошти, що отримують державні і
комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові
установи, державні і комунальні заклади культури як
відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних
рахунках, відкритих у банках державного сектору для
розміщення власних надходжень, отриманих як плата
за послуги, що надаються ними згідно з основною
діяльністю, благодійні внески та гранти

X

040

X

X

X

Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні
матеріали фільмів та фільмокопій, створені за
бюджетні кошти за державним замовленням або
на умовах фінансової підтримки

X

050

Фінансування

X

X

060
070

2000

080

В и д атки та надання кредитів - усього

X

X

11 027,13

х
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
5 721,00

7 137,13

X

X

X

X

X

1 831.00

4 806,13 і

у тому ч и с л і;

Поточні видатки

А
■/

____і _______

2
Продовження додатка 6
1
Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2

3

2100

090

2110

І 100

Заробітна плата

2111

110

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

120

Нарахування на оплату прачі

2120

Використання товарів і послуг

2200

130
140

2210
2220
2230
2240
2250
2260
2270

150
160
170
180
190
200
210

Оплата теплопостачання

2271

220

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

230

Оплата електроенергії

2273

240

Оплата природного газу

2274

250

Оплата інших енергоносіїв

2275

Оплата енергосервісу

2276

260
270

2280

Оплата праці

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Видатки та заходи спеціального призначення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

Дослідження і розробки, окремі заходи по
реалізації держаених(регіональних) програм
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку
по реалізації державних(регіональних) програм

9

5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7 137,13

X

X

X

X

X

1 831.00

7137.13

X

X

X

X

X

1 831.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

.
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

280

X

X

X

X

X

X

X

X

290

2282

300

Обслуговування боргових зобов'язаннь

2400

310

Обслуговування внутрішніх боргових
зобов'язаннь

2410

320

2420

330

2600

340

2610

Субсидії та поточні трансферти
підприємствам ( установам, організаціям)
Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів
Поточні трансферти урядам іноземних держав
т е міжнаоодн <ооганізаиіям

8

X

2281

Поточні трансферти

7

X

Окремі заходи по реалізації
державних(регіональних) програм ,не віднесені до
заходів розвитку

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язаннь

6

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

350

X

X

X

X

2620

360

X

X

X

440

X

X

X

X

3100

X

X

X

X

Придбання основного капіталу

X

_
_
_
_
_
_

X

X

420
430

1 617.92

X

X

2800
3000

X

X

X

Інші поточні видатки
Капітальні видатки

X

X

X

.

_
_
_
_
_

_

.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
х

X

X

X

X

X

X

X

X

3 890.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3 890.00

X

X

X

X

X

!

1 617.92

X

X

390
400
410

X

X

X

2710
2720
2730

X

X

X

X

Виплата пенсій і допомоги
Стипендії
Інші виплати населенню

X

X

X

X

.
_
_

X

X

X

X

380

X

X

X

X

370

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

X

X

X

2700

_
_
_
.
.
.
_
.
_

.
_
_
_

14

X

X

2630

.
.

_
_
_
_
.

13

X

X

Соціальне забезпечення

.
.
.
.

12

X

X

-

11

X

X

-

10

_

.

.
.
.
.

.

.
_
_
_
.

X

X

X

X

3 890.00

.
_
_
.
.
.

3 890.00

X

3 890.00

-

3 890.00

X

М . ЛЬВОВ,-

Г

;ІР ,

X

і

X

X

X

X

X

X

уО

і

І

X

X
/

IV
____у

X

з
Продовження додатка 6

1

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування
Капітальне будівництво (придбання)
Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбання) інших
[сбєктів

2

3

3110
3120

450
460

3121

4

3 890.00

5

6

7

8

9

10

11

3 890.00

12

3 890.00

13

14

X

X

X

X

X

X

X

_

X

X

X

X

X

_

_

_

X

X

470

_

X

X

X

X

X

_

_

.

X

X

3122

480

-

X

X

X

X

X

-

.

-

X

X

3130

490

_

.

.

_

X
X
X

-

510

X
X
X

_

-

X
X
X

_

500

X
X
X

_

3131
3132

X
X
X

_

_

.

X
X
X

X
X
X

Реконструкція та реставрація

3140

520

.
.
-

X
X
X

X
X
X

_

530
540

X
X
X

_

3141
3142

X
X
X

_

Реконструкція житлового фонду (приміщень)
Реконструкція та реставрація інших об'єктів
Реставрація пам’яток культури, історії та
архітектури

X
X
X

.
-

.
-

_
-

X
X
X

X
X
X

3143

550

.
-

X
X

X
X

X
X

.

560
570

X
X

.

3150
3160

X
X

-

Створення державних запасів і резервів
Придбання землі та нематеріальних активів

-

-

-

X
X

X
X

580

-

X
X

X
X

X
X

X
X

-

3200

X
X

-

Капітальні трансферти

-

-

.

X
X

X
X

3210

590

.

X

X

X

X

X

-

.

-

X

X

3220

600

.

X

X

X

X

X

_

_

X

X

3230

610

.

X

X

X

X

X

_

Капітальний ремонт
Капітальний ремонт житлового фонду
Капітальний ремонт інших об'єктів

Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)
Капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів
Капітальні трансферти урядам іноземних
держав та міжнародним організаціям
Капітальні трансферти населенню

3240

Внутрішнє кредитування

-

620

4100

630

.

Надання внутрішніх кредитів

4110

640

-

Надання кредитів органам державного
управління інших рівнів

4111

650

4112
4113

660
670

Надання кредитів підприємствам, установам,
організаціям
Надання інших внутрішніх кредитів
Зовнішнє кредитування

Надання зовнішніх кредитів
К е р ів н и к

2 0 8 3 3 8 5 4 /^ ^ /7
./

..

.
.

4200

680

.

4210

690

-

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

^ х______

X

X

-

X
X
X

X
X
X

_

_

X

X

_
.

.
.

X
X

X
X

-

X
X

X
X

_

.

.

-

-

І
.

X
X
X

_
.

_

І

.

В.М. Р ем а ж евська
(ініціали, прізвище)

%'А^' •
Г о л о вн и й бухгалтер

1.1. Р ізн и ч о к
( ініціали, прізвище)

"10"_01 2017 року
"До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

-