இளைம காக

(ஆ
வ உளவ
க /
ஐ பைதகடதவ
க )
ஐ பைதகடதவ
க )

ேபராசிய
.
ேபராசிய
. Dr. மாதவ - ெப"க#

இளைம காக

1. எ+ெபா(, மகி-)சியாக இ..
இ..
(காரண"கேள இலாம 1ட)
1ட)

BIST - அறி& '(ைம வள
)சி ைமய
ெப"க#

ேபராசிய
. Dr. மாதவ 0 9886067232
Email: profmadhavan@yahoo.com

இளைம காக

2. 2ற உண
&க3 எ,வாக
இ.தா4 5கி எறி,
வ67"க3 (பைழய +ைபக3) 
+ைபக3)

BIST - அறி& '(ைம வள
)சி ைமய
ெப"க#

ேபராசிய
. Dr. மாதவ 0 9886067232
Email: profmadhavan@yahoo.com

இளைம காக

3.

'ைறயான :);+பய62சிகைள
ெச<="க3
(காயகப தியான ப6ரணாயாம :);)
:);)

BIST - அறி& '(ைம வள
)சி ைமய
ெப"க#

ேபராசிய
. Dr. மாதவ 0 9886067232
Email: profmadhavan@yahoo.com

இளைம காக

4. இளைமயானவ
கேளா7 பழ"க3
(ெப;கைள தவ6
.
தவ6
. இள;க3 ெச<வைத ெச<)
ெச<)

BIST - அறி& '(ைம வள
)சி ைமய
ெப"க#

ேபராசிய
. Dr. மாதவ 0 9886067232
Email: profmadhavan@yahoo.com

இளைம காக

5. அ>க> சி="க3.
சி="க3.

(ச?தமாக,
ச?தமாக, 5 ெசகA7க ேம)
ேம)

BIST - அறி& '(ைம வள
)சி ைமய
ெப"க#

ேபராசிய
. Dr. மாதவ 0 9886067232
Email: profmadhavan@yahoo.com

இளைம காக

6. Bதிதாக எைதயாவ,
க2CெகாAேடய6."க3

(ெமாழி,
ெமாழி, பாD7,
பாD7, இைசக.வ6க3,
இைசக.வ6க3, நAப
க3)
நAப
க3)

BIST - அறி& '(ைம வள
)சி ைமய
ெப"க#

ேபராசிய
. Dr. மாதவ 0 9886067232
Email: profmadhavan@yahoo.com

இளைம காக

7. இய2ைகய6 அழைக= அ2Bத"கைள= கA7
இரசி?, அFபவ6="க3
(கட,
கட, நதி,
நதி, ஓைட,
ஓைட, மைல,
மைல, ப3ள?தா,
ப3ள?தா, மல
க3,
மல
க3, வAண?,H)சிக3)
வAண?,H)சிக3)
BIST - அறி& '(ைம வள
)சி ைமய
ெப"க#

ேபராசிய
. Dr. மாதவ 0 9886067232
Email: profmadhavan@yahoo.com

இளைம காக

8. தின' ெதயாதவ
க,
ெதயாதவ
க, ஏதாவ, உதவ6
ெச<, ெகாAேடய6."க3
(உண&,
உண&, உைட,
உைட, ப>+B,
ப>+B, ம.,,
ம.,, இெசா,
இெசா, வா-?,க3)
வா-?,க3)

BIST - அறி& '(ைம வள
)சி ைமய
ெப"க#

ேபராசிய
. Dr. மாதவ 0 9886067232
Email: profmadhavan@yahoo.com

இளைம காக

9. கAணா>ய6 உ"க3 உ.வ?ைத+பா
?,
"நா உைன அபாக ேநசிகிேற"
ேநசிகிேற" எC
அ> மன?திலி., 1ற& .
1ற& .
அேத ேபா ம2றவ
கைள= "நா
உ"கைள= அபாக ேநசிகிற"
ேநசிகிற" எC
மனதினா உண
ேவா7 ெசால& .
ெசால& .

BIST - அறி& '(ைம வள
)சி ைமய
ெப"க#

ேபராசிய
. Dr. மாதவ 0 9886067232
Email: profmadhavan@yahoo.com

இளைம காக

10.

'(ைமயான நல வா-& பய62சிகைள
ெச<ய& .
ெச<ய& .
(ெதாட
B ெகா3க:
ெகா3க: எ"க3,
எ"க3, BIST - அறி& '(ைம ைமய )
ைமய )

BIST - அறி& '(ைம வள
)சி ைமய
ெப"க#

ேபராசிய
. Dr. மாதவ 0 9886067232
Email: profmadhavan@yahoo.com

இளைம காக

நறி
அ.Dேபரா2ற க.ைணய6னா நா அைணவ. ,
அைணவ. , உட நல ,
நல ,
நLளா=3,
ா=3, நிைற ெசவ ,
ெசவ , உய
Bக-,
Bக-, ெம<Mஞான ஓ"கி
வா-ேவா

BIST - அறி& '(ைம வள
)சி ைமய
ெப"க#

ேபராசிய
. Dr. மாதவ 0 9886067232
Email: profmadhavan@yahoo.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful