You are on page 1of 2

Ligtas sa Pamamagitan ng Dugo ng Kordero

:
Ang Biblia ay Salita ng Diyos. Ito ay kinasihan at iningatan ng Diyos sa gayon ay maaari nating
malaman ang plano ng Diyos tungkol sa kaligtasan at para sigurado na maaaring magkaroon tayo ng buhay
na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo.
Juan 1:29b “…Narito, ang Cordero ng Dios, na nagaalis ng kasalanan ng sanglibutan!”
Apocalipsis 5:9 “At sila'y nangagaawitan ng isang bagong awit, na nagsasabi, Ikaw ang karapatdapat na
kumuha ng aklat, at magbukas ng mga tatak nito: sapagka't ikaw ay pinatay, at binili mo sa Dios ng iyong
dugo ang mga tao sa bawa't angkan, at wika, at bayan, at bansa.”
Ang Dios ay gumawa ng paraan kung saan ang ating mga kasalanan ay mabubura. Mateo 25:28
“Sapagka't ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos para sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga
kasalanan.” Inalok ng Panginoong Jesu-Cristo ang kanyang dugo sa krus upang alisin an gating mga
kasalanan. Ayon sa Isaias 53:6 “Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw; tayo ay tumungo bawa't isa
sa kaniyang sariling daan; at ipinasan sa kaniya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat.” Ang dugo ng
Panginoong Jesu-Cristo ay handog dahil sa kasalanan para sa ating pagbabayad-puri. Ang Kanyang dugo
ay ang tanging sangkap na maaaring maglinis sa lahat ng ating mga kasalanan at kawalan ng katarungan.
Efeso 1:7 “Na sa kaniya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kaniyang dugo, na
kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang biyaya;” 1 Juan 1:7b “…at
nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang Anak sa lahat ng kasalanan.”
Ito ay mahalaga dahil maraming mga tao na nagtitiwala sa iba mga bagay upang dalhin ang tungkol
sa kapatawaran ng mga kasalanan. Maraming naniniwala na ang tubig ng binyag ay nakakaalis ng mga
kasalanan. Sinasabi nila na ang bautismo ay isang sakramento, o isang paraan ng pagkakaroon ng biyaya
ng Diyos para sa kaligtasan. Ang iba namay nagsasabi na kailangan umanib ang tao sa iglesia para makuha
ang kapatawaran ng Diyos. Maraming higit pang mga naniniwala na ang pagiging isang mabait o wellintentioned na tao o marahil kahit na pamumuhay ng isang kagandahang-asal o magandang buhay ay
kasiya-siya upang makakuha ng pabor sa Diyos at sa pamamgitan nito ay makapasok sa Langit. Ngunit ang
dugo ng Panginoong Jesus tiyak ay nagpapakita na ang Diyos ay makatarungan at banal at parurusahan
niya ang kasalanan. Mga Taga-Roma 8:32a “Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak…” Kung
ang Diyos Ama ay hindi ipinagkait ang Kanyang sariling Anak, ano ang gagawin nya sa lahat ng mga dinagsisising mga makasalanang tao? Mahal na kaibigan, tingnan mo ang dugo ng Panginoong Jesus, inaalok
sa ngalan mo bilang ang isang perpektong sakripisyo, ang tanging sangkap, ang tanging paglunas na
basalmo para sa lahat ng iyong mga kasalanan. Sa Mga Hebreo 10:14 “Sapagka't sa pamamagitan ng isang
paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailan man ang mga pinababanal.” Ang Kanyang dugo ay ang
iisang handog na makakaligtas sa lahat na nagtitiwala sa Kanya. Ang Kanyang dugo ay ang batayan para
sa kaligtasan hindi ang bautismo, hindi ang simbahan, hindi sa mabubuting gawa, at hindi magandang
intensyon. Si Jesus ay 100% na tao, at kaya dito siya ay naghirap, dumugo, and namatay para saating lahat.
Siya rin ay 100% na Diyos, at kaya dito siya lamang ang pwedeng pumawi sa galit at hatol ng Diyos, siya ay
pwedeng magbigay ng kapatawaran, at buhay na walang hanggan.
Paano tayo maaaring makibahagi sa Kanyang dugo? Ito ba ay sa pamamagitan ng isang
sacramental ritwal? Ito ba ay sa pamamagitan ng isang relihiyosong excercize? May kasangkot ba na pera
ito? Hindi po. Ang dugo ng Panginoong Jesus ay matatanggap lamang sa pamamagitan ng
pananampalataya. Ang isang makasalanang tao ay maaaring malaman ang lahat patungkol ng mga

kayamanan ng dugo ni Cristo ngunit ang lahat ng kaalaman, ang lahat ng na ang katotohanan hinggil sa
Bibliya, ay hindi mabubuti maliban kung ang dugo ng Panginoong Jesucristo ay inilapat sa kaniyang sariling
kaluluwa. Katulad ito ng isang gamot. Walang kasaysayan ang gamot hanggat hindi inumin. Ang dugo ni
Cristo ay mahalaga ngunit ito ay walang bisa kung walang pagtitiwala ang taong makasalanan sa gawain
ng Panginoong Jesucristo. Kapag ang isang makasalanang tao ay nagsisi ng kasalanan, at nagtitiwala sa
Panginoon Jesu-Cristo, ang dugo ni Cristo ay inilapat sa kanya at ang kanyang mga kasalanan ay maalis.
Mga Taga-Roma 3:24-25a “Palibhasa'y inaring-ganap na walang bayad ng kaniyang biyaya sa
pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Cristo Jesus: (v.25) Na siyang inilagay ng Dios na maging
pangpalubagloob, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa kaniyang dugo,…”

Obserbahan kung ano ang tinuturo ng Bibliya tungkol sa dugo ni Jesus-Cristo:
Mga Taga-Roma 5:9 “Lubha pa nga ngayong inaaring-ganap sa pamamagitan ng kaniyang dugo, ay
mangaliligtas tayo sa galit ng Dios sa pamamagitan niya.”
Efeso 2:13 “Datapuwa't ngayon kay Cristo Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni
Cristo.”
Colosas 1:20a “At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kaniya ang lahat ng mga bagay, na
pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus;…”
Hebreo 9:12-14 “At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka,
kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailan man sa dakong
banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. (v.13) Sapagka't kung ang dugo ng mga kambing at
ng mga baka, at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan, ay makapagiging banal
sa ikalilinis ng laman: (v.14) Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng Espiritu na walang
hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga
gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay?
Hebreo 10:19 “Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan
ng dugo ni Jesus,”
1 Pedro 1:18-19 “Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto,
mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga
magulang; (v.19) Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis,
sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo:”
Maaari mong ilagay ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ngayon, maaari kang
maligtas mula sa parusa ng kasalanan at hugasan sa Kanyang mahalaga at banal na dugo. Kung ngayon
ikaw ay nakatanggap ng Panginoong Jesu-Cristo bilang iyong personal na Tagapagligtas mangyaring magemail sa akin, Gusto kong marinig ang tungkol dito.
Sumainyo nawa ang biyaya ng Panginoon.