You are on page 1of 36

1

SULIT1449/2

JABATANPENDIDIKANNEGERIPERAK
MOCKTEST2
SIJILPELAJARANMALAYSIA
Pemeriksa
MATEMATIK
TINGKATANLIMA
Kertas2
Duajamtigapuluhminit

Bahagian

Soalan
1
2

1. Kertas soalan ini mengandungi dua


bahagian : Bahagian A dan Bahagian B.
Jawab semua soalan daripada Bahagian A
danempatsoalandalamBahagianB.

2. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas


dalam ruang yang disediakan dalam kertas
soalan. Tunjukkan langkahlangkah penting.
Ini boleh membantu anda untuk
mendapatkanmarkah.
3. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis
mengikutskalakecualidinyatakan.
4. Satusenarairumusdisediakandihalaman
2&3.

2015

EMBED
4 Equation.3jam
NAMA:
3

10

11

12

12

13

12

14

12

15

12

16

12

3
JANGANBUKAKERTASSOALANINI
SEHINGGADIBERITAHU

Markah
Markah
Penuh
Diperoleh
Matematik
3 Kertas2

Jumlah
5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator
saintifikyangtidakbolehdiprogram.

Kertassoalaninimengandungi32halamanbercetak.
1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

2
SULIT1449/2

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

3
SULIT1449/2

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

4
SULIT1449/2

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

5
SULIT1449/2

SectionA
BahagianA
[52marks]
[52markah]
Answerallquestionsinthissection.
Jawabsemuasoalandalambahagianini.
1.

TheVennDiagramshowssetP,setQandsetR.Giventheuniversalset
=PQR.
InDiagram,shadetheregionthatrepresentstheset
GambarrajahVenndibawahmenunjukkansetP,setQdansetR.Diberiset
semesta=PQR.
PadaRajah,lorekrantauyangmewakiliset
(a) QR,
(b) P'(QR).
[3marks/markah]
Answer/Jawapan:
(a)

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

6
SULIT1449/2

(b)

2.

ThetotalpriceofashirtandabeltisRM55.MrLeebuys3shirtsand2beltswitha
totalpriceofRM145.Calculatethepriceofashirtandabelt.
JumlahhargabagisehelaibajudanseutastalipinggangialahRM55.EncikLee
membeli3helaibajudan2utastalipinggangdenganjumlahhargaRM145.Hitung
hargabagisehelaibajudanseutastalipinggang.
[4marks/markah]
Answer/Jawapan:
P

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

7
SULIT1449/2

3.

Thediagram3showsarightcylinderwithadiameterof(x+3)cm.
Rajah3dibawahmenunjukkansebuahsilindertegakdengandiameter(x+3)cm.

Diagram3
Rajah3
Giventhevolumeofthecylinderis88cm3.Formaquadraticequationingeneral
form.Hence,calculatethediameterofthecylinder.
Diberiisipadusilinderituialah88cm3.Bentuksatupersamaankuadratikdalam
bentukam.Seterusnya,hitungdiametersilinderitu.
Use

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

8
SULIT1449/2

Gunakan

[4marks/markah]
Answer/Jawapan:

4.

Diagram4intheanswerspaceshowsarightprismwithhorizontalbasePQRS.Vis
themidpointofPS.
Rajah4didalamruanganjawapanmenunjukkansebuahprismategakdengantapak
segiempattepatPQRSadalahmengufuk.VialahtitiktengahPS.
(a) OntheDiagram4,marktheanglebetweenlineUVandtheplaneRSTU.
PadaRajah4,tandakansudutdiantaragarisUVdansatahRSTU.
(b) Hence,calculatetheanglebetweenlineUVandtheplaneRSTU
Seterusnya,hitungsudutdiantaragarisUVdengansatahRSTU.
[3marks/markah]

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

9
SULIT1449/2
Answer/Jawapan:

(a)

Diagram4
Rajah4
(b)
T

V
P
12cm
Q

5.

InDiagram5,Oistheorigin,pointKandpointPlieonthexaxisandpointN
liesontheyaxis.StraightlineKLisparalleltostraightlineNPandstraightlineMN
isparalleltothexaxis.TheequationofstraightlineNPis
DalamRajah5,Oialahasalan,titikKdantitikPterletakpadapaksixdantitikN
terletakpadapaksiy.GarislurusKLadalahselaridengangarislurusNPdangaris
lurusMNadalahselaridenganpaksix.PersamaangarislurusNPialah

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

10
SULIT1449/2

L(4

(a)

StatetheequationofthestraightlineMN.
NyatakanpersamaangarislurusMN.
K

(b) FindtheequationofthestraightKLandhence,statethecoordinate
ofthepointK.

CaripersamaangarislurusKLdanseterusnya,nyatakankoordinat
titikK.

[5marks/markah] N
M

Answer/Jawapan:
(a)

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

11
SULIT1449/2

(b)

6.

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

12
SULIT1449/2

Diagram6showsthespeedtimegraphofthemovementsoftwoparticles,KandL,
foraperiodof15seconds.
Rajah6menunjukkangraflajumasabagipergerakanduazarah,KdanL,dalam
tempohmasa15saat.

Diagram6/Rajah6
ABCisthespeedtimegraphofparticleKandDEisthespeedtimegraphof
particleL.
ABCialahgraflajumasabagizarahKdanDEialahgraflajumasabagizarahL.
(a) Calculatethedistance,inm,travelledbyparticleKinthefirst6seconds.
Hitungjarak,dalamm,yangdilaluiolehzarahKdalamtempohmasa6saat
yangpertama.
(b) Calculatetheaveragespeed,inms1,ofparticleKfortheperiodof15seconds.
Hitungpuratalaju,dalamms1,zarahKdalamtempohmasa15saat.
(c) Attseconds,thedistancestravelledbyparticlesKandLareequal.
Calculatethevalueoft.
Padatsaat,jarakyangdilaluiolehzarahKdanLadalahsama.
Hitungnilait.
[6marks/markah]

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

13
SULIT1449/2

Answer/Jawapan:
(a)

(b)

(c)

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

14
SULIT1449/2

7.(a) Statewhetherthefollowingstatementistrueorfalse.
Nyatakansamaadapernyataanberikutadalahbenarataupalsu.
(i)x(x2)=0isalinearequation.
x(x2)=0ialahsatupersamaanlinear.
(ii)Allsquareshave4linesofsymmetry.
Semuasegiempatsamamempunyai4garissimetri.
(b) Writedowntwoimplicationsbasedonthefollowingstatement:
Tulisduaimplikasiberdasarkanpernyataanberikut:

(c) Itisgiventhattheexteriorangleofaregularpolygonofnsidesis

Makeoneconclusionbydeductiononthesizeoftheexteriorangleofaregular
octagon.
Diberibahawasudutpeluaransebuahpoligonsekatadengannsisiialah
.
Buatsatukesimpulansecaradeduksitentangsaizsudutpeluaranbagisebuah
oktagonsekata.
[5marks/markah]
Answer/Jawapan:
(a) (i).
(ii).
(b) Implication1/Implikasi1:

Implication2/Implikasi2:
1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

15
SULIT1449/2

(c)

8.(a)

Itisgiventhat
Findthevalueofn.

istheinversematrixof

Diberibahawa
Carinilain.

ialahmatrikssongsangbagi

(b) Table8showsthenumberofseatssoldandthetotalrevenuegeneratedinaconcert.
Jadual8menunjukkanbilangantempatdudukyangterjualdanjumlahpendapatan
yangdijanadidalamsebuahkonsert.

Cost/
Harga

NumberofSeats/
Bilangantempat
duduk

Totalrevenue/
Jumlahpendapatan
(RM)

RM25

25x

RM105

105y

Total/
Jumlah

78

4830

Table8/Jadual8
Atotalof78seatsforaconcertaresold,producingatotalrevenueofRM4830.If
seatscosteitherRM25orRM105,usingthematrixmethod,howmanyRM25seats
andhowmanyRM105seatsweresold?
Sejumlah78tempatduduktelahterjualuntuksebuahkonsertdanmenghasilkan
pendapatansebanyakRM4830.Jikatempatdudukyangterjualberhargasamaada
1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

16
SULIT1449/2

RM25atauRM105,denganmenggunakankaedahmatriks,berapakahjumlahtempat
dudukyangberhargaRM25danRM105yangtelahterjual?
[6marks/markah]

Answer/Jawapan:
(a)

(b)

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

17
SULIT1449/2

9.

Diagram9(i)/Rajah9(i)

Diagram9(ii)/Rajah9(ii)

Diagram9(i)showsasolidcylinderwithradius3cm.
Diagram9(ii)showsacylinderwhichisjoinedtoasolidhemispherewiththeradius
forbothis3cm.
Byusing
,calculatethedifferenceinthevolumeofthetwosolids.
Rajah9(i)menunjukkansatupepejalberbentuksilinderdenganjejari3cm.
Rajah9(ii)menunjukkansatusilinderyangdicantumkandenganpepejalberbentuk
hemisferadenganukuranjejaribagikeduaduanyaadalah3cm.
Denganmengunakan

,hitungkanbezaisipadukeduaduapepejalitu.

[4marks/markah]
Answer/Jawapan:
1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

18
SULIT1449/2

10.

Diagram10showssemicirclePQRwithcentreOandasectorofacirclesektorTRS
withcentreTsuchthatTisthemidpointofOR.
Rajah 10 menunjukkan semi bulatan PQR berpusat O dan sektor bulatan TRS
berpusatTdengankeadaanTialahtitiktengahOR.

Diagram10/Rajah10
OP=5cm,QR=6cmand
OP=5cm,QR=6cmdan

.
.

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

19
SULIT1449/2

Byusing

,calculate

Denganmenggunakan

,hitungkan

(a)theperimeter,incm,forthewholediagram
perimeter,dalamcm,seluruhrajahitu,
(b)thearea,incm ,theshadedregion
luas,dalamcm2,kawasanyangberlorekitu.
[6marks/markah]

Answer/Jawapan:
(a)

(b)

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

20
SULIT1449/2

11.

Diagram11/Rajah11

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

21
SULIT1449/2

Diagram11showsthenumberedcardsinboxPandcardslabelledA,BandCinbox
Q.AcardisselectedatrandomfromboxPandthenboxQ.
Rajah11menunjukkankadkadbernombordidalamkotakPdankadkadberlabelA,
BdanCdidalamkotakQ.SekepingkaddipilihsecararawakdarikotakPdan
kemudiankotakQ.
(a) CompletethepossibleoutcomesinTable11.
LengkapkankesudahanperistiwayangmungkindiJadual11.
(b) Bylistingallthepossibleoutcomesoftheevent,findtheprobabilitythat
Denganmenyenaraikansemuakesudahansuatuperistiwa,carikebarangkalian
bahawa
(i)

CardlabelledBisselected.
KadberlabelBdipilih.

(ii)AcardwithanoddnumberorthecardlabelledCisselected.
KadbernomborganjilataukadberlabelCdipilih.
[6marks/markah]

Answer/Jawapan:
(a)
OutcomeofBoxQ
KesudahanKotakQ
A
Outc
om
e
of
Bo
xP
Kesu
da
ha
n
Kot

(1,A)

2
3

(3,C)

(4,C)

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

22
SULIT1449/2

ak
P
Table11/Jadual11
(b)
(i)

(ii)

SectionB
BahagianB
[48marks]
[48markah]
Answeranyfourquestionsfromthissection.
Jawabmanamanaempatsoalandaripadabahagianini.
12.

(a) CompleteTable12intheanswerspacefortheequation
writingdownthevaluesofywhenx=2andx=2

by

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

23
SULIT1449/2

LengkapkanJadual12diruangjawapanbagipersamaan

denganmenulisnilainilaiyapabilax=2danx=2
[2marks/markah]
(b) Forthispartofthequestion,usethegraphpaperprovided.
Youmayuseaflexiblecurverule.
Untukceraiansoalanini,gunakankertasgrafyangdisediakan.Andaboleh
menggunakanpembarisfleksibel.
Byusingascaleof2cmto1unitonthexaxisand2cmto5unitsonthe
yaxis,drawthegraphof
for
Denganmenggunakanskala2cmkepada1unitpadapaksixdan2cmkepada
5unitpadapaksiy,lukiskangraf

bagi
[4marks/markah]

(c) Fromyourgraph,find
Daripadagrafanda,carikan
(i)

thevalueofywhenx=
nilaiyapabilax=

(ii)

thevalueofxwhen
Nilaixapabila

[2marks/markah]

(d) Drawasuitablestraightlineonyourgraphtofindallvaluesofxwhichsatisfy
theequation
for
Statethesevaluesofx.
Lukissatugarislurusyangsesuaipadagrafandauntukmencarisemuanilaix
yangmemuaskanpersamaan
bagi
Nyatakannilainilaixitu.

[4marks/markah]

Answer/Jawapan:
(a)
x

3.5

11.9

1.5

11.6

10

3.5

17.9

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

24
SULIT1449/2

Table12/Jadual12
(b)

Refergraph.
Rujukgraf.

(c)

(i) x=.........................................................
(ii)

(d)

y=.

x=.............,.............,
.............

13.

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

25
SULIT1449/2

(a)TransformationTisatranslation
andtransformationRisan
anticlockwiserotationof90aboutthecentre(1,2).
PenjelmaanTialahtranslasi
danpenjelmaanRialahputaran90
lawanarahjampadapusat(1,2).
Statethecoordinatesoftheimageofpoint(3,1)undereachofthefollowing
transformations:
Nyatakankoordinatimejbagititik(3,1)dibawahsetiappenjelmaanberikut:
(i)T2
(ii)R2
(b) Diagramshowsthreequadrilaterals,ABCD,EFGHandJKLM,drawnona
Carteseanplane.
Rajahmenunjukkantigasisiempat,ABCD,EFGHdanJKLM,dilukispadasatah
Cartes.

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

26
SULIT1449/2

Diagram13/Rajah13
(i) JKLMistheimageofABCDunderthecombinedtransformationsQP.
JKLMialahimejbagiABCDdibawahpenjelmaangabunganQP.
Describeinfull,thetransformation:
Huraikanselengkapnyapenjelmaan:
(a)P
(b)Q
(ii)

Itisgiventhattheshadedregionrepresentsaregionofarea16.5m2.
Calculatethearea,inm2,oftheregionrepresentedbythequadrilateral
ABCD.
Diberibahawakawasanberlorekmewakilisuatukawasanyangmempunyai
luas16.5m2.
Hitungluas,dalamm2,kawasanyangdiwakiliolehsisiempatABCD.

[12marks/markah]
Answer/Jawapan:
(a) (i)
(ii)

b)(i)

(ii)

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

27
SULIT1449/2

14. ThedatainDiagram14showsthemarksof30studentsinamonthlytest.
DatadalamRajah14menunjukkanmarkahbagi30orangpelajardalamsatuujian.
68

80

75

75

91

85

67

81

81

88

85

70

80

78

82

88

83

85

87

94

70

77

95

80

84

75

90

74

80

89

Diagram14/Rajah14
(a)

BasedonthedatainDiagram14andbyusingaclassintervalof5,
completeTable14providedintheanswerspace.

BerdasarkandatadalamRajah14dandenganmenggunakansaizselang
kelas5,lengkapkanJadual14padaruangjawapan.

[4marks/markah]

(b) BasedonTablein(a),calculatetheestimatedmeanmarkofastudent.
BerdasarkanJadualdi(a),hitungkanminanggaranmarkahbagiseorang
pelajar.
[3marks/markah]

(c)

Byusingascaleof2cmto5marksonthehorizontalaxisand
2cmto1studentontheverticalaxis,drawahistogramforthedata.
Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 markah pada paksi mengufuk
dan 2 cm kepada 1 orang pelajar pada paksi mencancang, lukiskan satu
histogrambagidataitu.
[4marks/markah]

(d)

Stateoneinformationobtainedbasedonhistogramin(c).
Berdasarkanhistogramdi(c),nyatakansatumaklumatyangdiperoleh.
[1mark/markah]

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

28
SULIT1449/2

Answer/Jawapan:
(a)(i)
ClassInterval
SelangKelas

Midpoint
TitikTengah

Frequency
Kekerapan

6569

Table14/Jadual14
(b)

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

29
SULIT1449/2

(c)Refergraph/Rujukgraf
(d)

15.(a) Youarenotallowedtousegraphpapertoanswerthisquestion.
Andatidakdibenarkanmenggunakankertasgrafuntukmenjawabsoalanini.
Diagram15.1showsasolidrightprismwitharectangularbasePQRSonahorizontal
table. PQDEVU is the uniform crosssection of the prism. Rectangle TUVW is an
inclinedplane.RectangleDEFGisahorizontalplane.PU,ST,QD,RG,EVandFW
areverticaledges.
Rajah15.1menunjukkansebuahpepejalberbentukprismategakdengantapaksegi
empat tepat PQRS terletak di atas meja mengufuk. Permukaan PQDEVU ialah
keratan rentas seragamnya. Segi empat TUVW ialah satah condong. Segi empat
tepat DEFG ialah satah mengufuk. Tepi PU, ST, QD, RG, EV dan FW adalah
tegak.

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

30
SULIT1449/2

Diagram15.1
Rajah15.1

Drawtofullscale,theplanofthesolid.
Lukisdenganskalapenuh,pelanpepejalitu.
[3marks/markah]

Answer/Jawapan:
(a)

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

31
SULIT1449/2

(b)

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

32
SULIT1449/2

AnothersolidprismwithtrapeziumABPMastheuniformcrosssectionisjoinedto
the solid in Diagram 15.1 at the vertical plane BCSP to form a combined solid as
showninDiagram15.2.
Sebuah pepejal lain berbentuk prisma tegak dengan trapezium ABPM sebagai
keratan rentas seragam dicantumkan kepada pepejal dalam Rajah 15.1 pada satah
mencancangBCSPuntukmembentuksebuahgabunganpepejalsepertiditunjukkan
dalamRajah15.2.

Diagram15.2
Rajah15.2

Drawtofullscale
Lukisdenganskalapenuh
(i) The elevation of the combined solid on a vertical plane parallel to MPQ as
viewedfromX.
Dongakanpepejalgabunganitupadasatahmencancangyangselaridengan
MPQsebagaimanadilihatdariX.
[4marks/markah]
(ii)TheelevationofthecombinedsolidonaverticalplaneparalleltoQRasviewed
fromY.
Dongakan pepejal gabungan itu pada satah mencancang yang selari dengan
1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

33
SULIT1449/2

QRsebagaimanadilihatdariY.
[5marks/markah]

Answers/Jawapan:
(b)(i)

(ii)

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

34
SULIT1449/2

16.

IntheDiagram16,NistheNorthPole,SistheSouthPole,andOisthecentreofthe
earth.P(60N,20E)andQaretwopointsonthesurfaceoftheearthsuchthatPQ
isthediameterofaparalleloflatitude.
DalamRajah16,NialahKutubUtaradanSialahKutubSelatan,danOialahpusat
bumi.P(60U,20T)danQialahduatitikdipermukaanbumidengankeadaanPQ
ialahdiameterselarianlatitud.

Diagram16/Rajah16
(a) PR is the diameter of the earth. On the diagram in answer space, mark the
positionsofQandR.
Hence,statethelocationofR.
Diberi PR ialah diameter bumi. Pada rajah di ruangan jawapan, tandakan
kedudukanbagiQdanR.
Seterusnya,nyatakankedudukanR.
[4marks/markah]

(b) Calculatetheshortestdistance,innauticalmiles,fromPtoQviaNorthPole.
Hitungkan jarak terpendek, dalam batu nautika, dari P ke Q melalui Kutub
Utara.
[2marks/markah]
(c) An aeroplane took off from P and flew due west along its parallel of latitude
withanaveragespeedof800knots.Theaeroplanetook4hoursand30minutes
1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

35
SULIT1449/2

toreachapointT.
Sebuah kapal terbang bertolak dari P arah ke barat di sepanjang selarian
latitud sepunya dengan laju purata 800 knot. Kapal terbang itu mengambil
masa4jam30minituntuktibadisatutitikT.

Calculate
Hitung
(i)

thedistance,innauticalmiles,fromPtoT,
jarak,dalambatunautika,dariPkeT.

(ii)

thelongitudeofT.
longitudT.
[6marks/markah]

Answer/Jawapan:
(a)

(b)

(c)(i)
1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah

36
SULIT1449/2

(ii)

SOALANTAMAT

1449/22015HakCiptaJabatanPendidikanNegeriPerak[Lihathalamansebelah