គម្រោងរាលសាបជុំវិញររះវិហារ

វត្តក្រាំង ភូមិក្ត្ពាំងស្ក្ែ ឃាំ ក្ត្ពាំងស្ក្ែ ក្ែកមមសាង មេត្តព្ក្ៃស្វង
• ព្ទៃក្កឡាក្រលជវុំ ញ
ិ ក្ៃះវិហារ ៣៥២ x ៩៦ = ៤៤៨ ស្ម៉ែក្ត្រមរ ។

កនុង ១ ស្ម៉ែក្ត្រមរ ចូលបណ្យ ១០ ដល្លារ ។

• ក្ត្វូ ររបចច័យទាំងអែ់ ចាំនន
ួ ៤៤៨ x ១០ = ៤.៤៨០ ដល្លារ ។

រិសាារ
បមត
ត យខាងមជើងនិងខាងត្បូង ៣២ ស្ម៉ែក្ត្ ទទឹងខាងមជើងនិងខាងត្បូង ១១ ស្ម៉ែ ក្ត្
ព្ទៃក្កឡា ៣២ x ១១ =៣៥២ ស្ម៉ែក្ត្រមរ ។
បមត
ត យខាងលិចនិងខាងមកើត្ ១២ ស្ម៉ែក្ត្ទទឹងខាងលិចនិងខាងមកើត្ ៨ ស្ម៉ែក្ត្
ព្ទៃក្កឡា ១២ x ៨ = ៩៦ ស្ម៉ែក្ត្រមរ ។
ែូមញាត្ិមញាមចូលបណ្យកសាងក្ៃះវិហារមនះតាមែទាក្ជះថ្លា

ែូមអនមោទនាមក្ត្កអរបណ្យកែល

ក្រប់ យ៉ែង ែូមបានែេចមក្មើនមរៀងរហូ ត្ ។
អាត្មាភាព ពោជ កណ្ត
ា ល វីរយ
ិ ធពមា អំោវនាវកសាងព្ពះវិហារព ះ ពៅព្រុកកំព
1

ើត

រិធីបណ្យ ១០០ ថ្ងៃឧទ្ទស
ិ ជូនម្ោម ងិន វាសនា អតីតហរញ្ញិកវតា
ថ្ងៃពៅរ៍ ០៩ ពោចខែបុរស ២៥៦០ ព្តូវ ឹងថ្ងៃទី ២១ ខែមកោ ២០១៧

លរ.

សបបុរសជន

ដល្លារ

១.

ទាយិ កា

ងិ

ដាោ

២.

ទាយកា

ររ់

សាពរត

ភរិយា អុក

ចា ់ ថាច

៥០

៣.

ទាយក

ប៊ូ

បុ ពរ៉េត

ភរិយា ទី

គឹមថ្

៥០

៤.

ទាយិ កា

ប៉េុល

រុផុ

សាាមី ទិ

៤០

៥.

ទាយិ កា

រុពភាគ

ឧរសោ

សាាមី ព្ាល ពោម

២០

៦.

ភិកុខ

ពោជ

កណ្ត
ា ល

វីរយ
ិ ធពមា

២០

៧.

ទាយិ កា

ខកង

ធីត្ម

សាាមី លឹម

៨.

ទាយិ កា

ព ៉េ

មួយពែៀង

២០

៩.

ទាយិ កា

ពរង

រ៊ូហាាលី

២០

១០.

ទាយិ កា

ចាប

ចាន្ទ្នាាចា ់ ង

២០

១១.

ទាយិ កា

ឈម

១២.

ទាយក

ឯម

ហុ

១៣. ទាយិ កា

ព្ពហា

ពយឿង

១៤.

ទាយក

វ៉ា ់

ជីវ

ភរិយា ពផង

១៥.

ទាយិ កា

រួ

រុខា

សាាមី អួ

១៦.

ពោកអាចារយ អុ៊ុំ

ឧកកពរ

ភរិយា មរ រុវ

ញឹម

ឃាង

១៨.

ទី

ចនាា

2

ហិ រី

២០

២០

១៧. ទាយិ កា
ទាយិ កា

១០០

ភរិយា សាម សាពម

២០

ិងក៊ូ ព្បុរព្រី

២០

ិងព្គួសារ
ពសា

២០
២០

ឌី

២០
១០

សាាមី រិត

១០

១៩.

ឧបារិកា

សាធ

ភឹម

២០.

ទាយិ កា

ព្ជុ

គឹមពេង

២១.

ទាយក

លឹម

ដាោ

២២. ទាយិ កា

ត្មំង

គឹមពអង

១០

២៣. ទាយិ កា

រុខា

១០

២៤.

ខម៉េ

ល ់

០៥

ទាយិ កា
ររ ុប

3

ិងក៊ូ ពៅ

១០
១០

ភរិយា ពម៉េង

ពអង

១០

៥៥៥

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.