You are on page 1of 3
METODOLOGIA EVALUARII REALIZARILOR $COLARE ALE ELEVILOR GHID METODOLOGIC GENERAL Autori: prof.univ. dr. Dan Potolea prof. univ. dr. Joan Neacgu prof. univ dr. Manole Manolescu Manager proiect: Gabriela Gutu Bucuragti 2011 CUPRINS inTRODUCERE " CAP |. EVALUAREA REALIZARILOR $COLARE ALE ELEVILOR; COORDONATELE UNUI CADRU DE REFERINTA nent 4. Sistemul de evaluare in contextulrelomei soolere: nleracjunea Gu edbolato componnis alo sitemului do IVAREMENE en nsinennnne 10 2 Schimbari ale paradigmel evaluat tendinje in moderrizarea ‘evalusri scaler... casei 3. Cultura evaluatia gi ompatentaie de evaluate ale cadroior ddacico 18 4 Pralimnatilacaltatea evalusri educationale 20 CAP, Il BAZELE CONCEPTUALE ALE EVALUARII §COLARE .. 1 Dinamica defiiior evalua scolare 2. Fundile evaluat... einen 3. Tendinje in modemizarea evaluart gcolare nn) 3.1. EvoLip roprezenative in ara aval gcaare 25 32. Treceres de la eveliarea tradijonaa laevaluarea moderna - 26 4. Componente evalua goolare eee BD 43, Obeetul evauan - - 29 42. Evelierea cenirata pe compelenie 30 42.4. Competenie- un concept polisemente 30 4.2.2: Roconcoperea evaluani din porspoctva commpetoniaior 31 423. Centrarea pe competent un mode! inkegretor al evalu .92 43. Criterile sl indicator evaluarea educstonalé een nen 2 44, Oparalild @VAUAM een ennennnmenne Css 45 Straigi de evaliare Evy 46. Tipuri de evaluare oon nee BB Cap. Il. METODE, TEHNICI SI INSTRUMENTE DE EVALUARE 38 41, Seloctiasiuti2area metodelor. tehnillorsiinstrumenteler de evaluare ......99 11. Dispeettvul de evaluare: ropore concoptuala,criten do colecto, 2 somes na cm sa 3 e vie rer ® 4.2.52. Mecialititide dezvoltare a capacitati de AULOEVAIUATE A CIEVIOE nese nnn 5, Tipuride itomigitohnic 40 0VAUAFE wenn iennnnonnnn ete 5.1. Repare conoaptiala 63 52. Clasiicarea itemilor de EVEIUERE ene ennnnn 53. NOMI OBCCIN enc nenerenensnewnnn ok 5.3.1. Tpolegia een Se aS 5.32 Remi cualegere mula 65 5.3.2.1. Coractoratil ... on 5.322 Avantaj sl dazavantaje ae emul Gu ‘alegere multi (AM) 66 5.3.23. Connte prvind rodactaraa onuntultomult ualegara mutipa... er 5.3.24, Cernte prvind variantele sau raspunsirile sugerate enn ei sr 5.3.28. Cente prvind rascunsul réspunsuris coracis 68 5.3.26, Cerinte prvind varantele fase/capcanele .....6B 5.3.27. Corectarea temului cu alegere mutiola (AM) ....68 5.3.3. Romi cu dlagere dUala (IAD) wenn ein nnn 69 5.34. ami tp pereche (TP) 1 8... Avertale sdezavante ae femior obec nnn TB 54. MoM SOMIObIOCEN anne tie ntnnnntinnnnnscennoccanaT® 5.4.1. Coractarisid. s aera 5.4.2. Tpologia temlorsemicbiociv 74 5.4.2.1. ltomi cu rSspune scurt (intrabarca clase, exerci, ‘chestonarul cu raspursur deschise sure, text indus) eee nnninen nT 5.4.22. Nomi da completane wasn nnn TD 5.4.23, irebaraa stucturata seater 85. Item subiedtiv 85 8.6.1, Coracteritd = csvccnscusinnaaetnconnann 85 5.52. Tpologla oe 5.5.24. tem cu raspuns scurt, puin eleborat 86 5.5.22. ltemi tip rezoivare de probleme oven 8B 5.5.25, tomi cu raspuns olaboral tp e60U =n 89 5.5.3. Avantajesi limite ale kamu subiecv a 6. Instrumente de evaluare a imac ‘6:1, Dataiminav ale insirumartelor de evaluate «0 ceoecwoswnen 98 62. Tpologia instrumientslor de evaiuare 96 162.1. Diversitatea instrumentelor de @VAIUATE «concn 9B 6.2.2. instumonte pont coloctaraa informatlor nnn 623 Instumenie penins amaloraraa invatat 98 62.4 Instrumente de comunicare social profesor elev-famile....99 63. Corectarea, aprocorea si valoificarsa probolor de evalare 100 (63.1. Stlur de coractave side valriicare alucratlor 00 soca nau cm Sa ® rian rari