You are on page 1of 4

EAAHNIKH

LlHMOKPATIA

,g(d~
US"

npOC;lOUC;

AS~va

npOOpOUC;TWV

An:

ImpLKWV ~UAAOYWVHIe;
Xwpac;

Kuplc/s Ilpoeope,

1.

ESVLKOUOpvcviouou napox~c; YnllPEeJLWvYYELae;,fEV.6.jvoll Opvcvuionc KaL


~XEOLaollou Avopuc Ynnpeoubv, apLSIl.npwT. LlB3/oLK.408/3.1.2017,
89/16.1.2017),

(An nl~:

IlE SElla: Nsn MaoLKaoLa, Ynol3oAEe;oUlll3EI3AllllEvwV napoxwv YLa

dOll npOOSElllC;nEpLSaAlPllC;,YYELOVOIlLKOU
YALKOU,laTpoTEXVOAOYLKWV
npOTOVlWV,
~UllnAllPWllaTwv ELOLK~C;
LlLaTpocp~c;IlETa rnv unovpuor] oUlll3aoEwv KaL
2.

ESVLKOUOpvcviouou napox~c; YnllPEOLWVYYELac;,fEV.6.jvoll oovcvoxmc KaL


~XEoLaollou Avopoc Ynnpeouov, apLSIl.npwT. LlB3A/oLK.1686/13.1.2017,
91/16.1.2017),

(An nl~:

IlE SElla: Flupntuon npoaeoulcc yLa ano~IlIlLwOll Scncviov moue;

aocpaALOIlEVOUe;
YLaSEpandEC; ELOLK~C;
Aywy~C; KaLovopc Orrnxcov ELOWV,IlEXPL
25.1.2017, IlE Til napaKAlloll

omoc EVllllEPWOETEto

IlEAll nEpLOX~C;w8uVlle; TOU

~UAAOyOUoac;.

IIANEAAHNIO!:

IAT PIKO!: !:YAAoro!:

(II.I.!:.)

TIAOYTAPXOY3 & Y\fHAANTOY. 10675 A8HNA. THA.: 2107258660,2107258661,2107258662,


FAX: 210 7258663
PA HELLENIC MEDICAL ASSOCIATION. 3, PLOUTARCHOU & IPSILANDOU Str., 10675 ATHENS. HELLAS
www.pis.gr e e-mails:KENTPIKO:pisinfo@pis.gr.rPAMMATEIA:pis@pis.gr.IIPQTOKOAAO:pisref@pis.gr
AOrILTHPIO: pislog@pis.gr ME8NEI.: pisinter@pis.gr, pisinterl@pis.gr
MHXANOrPAcI>HLH:pismember@pis.gr

/
OP9H EnANAAH'PH
EAAHNIKH

AHMOKPATIA

movrrsro yrEIAE

It.t

E8VtKOC;

.f.:.

EOnVV

Opvcviouoc
IIapoX;rlC;

Mapoual,3/01/2017

Y 1t"~eOlci:JV
Yyetac;
www.eopyy.gov.gr

Ap. npeor.: AB3/0IK. 408

rENIKH A/NIH: OprANnIHI KAI IXEAIAIMOY


ArOPAI ynHPEIInN
A/NIH: ITPATHrIKOY IXEAIAIMOY
TMHMA:Tax. A/varJ: An. nauAou 12, MapouaJ
Tax.Kw~IKa:151 23
nArJPoq>opiEC;:
A. AVTWVOU~rJ
TrJA.:210-8110859, 862, 863
Cl>a~:
210-8110870
E-mail: d8.t1@eopyy.gov.gr

1) Ynoupveio YYEiac;
2) KENTPIKHynHPEIIA ECI>KA
rENIKH ~/NLH KATABOAHL
nAPOXQN yrEIAL

3)
4)
5)
6)
7)

nANEMHNIOI IATPIKOtrvMoroI

n.l.~...J.....r~j.y--

API0. n=ot .
HMEP I\H4JEm: ........ ......

npOI: nE.AI. EOnVV


(IJEOW IlM:KTpov. TaxuiSp.)
KOlvonoirJar)

(Via EVIlIJEPWOIl OAWV TWV ElJnAEKOIJEVWV)


EIAMEA
A.r.I.I.E
navEAA,;vloIaTplKo IuAAoyo
navEAA,;vlOCl>aplJaKEUTIKO
IuAAoyo
navEAA,;vlOIuAAoyo Cl>ualo9EpanEuTwv

,0. "t......
;.

0EMA: NEA 41AAIKAIIA


YnopoAEC; aUIJPEpArU.lEVWV napoxwv Via Ei~1'J npOa9ETI'JC; nEpi9aAqJl'Jc;, YVEIOVOIJIKOU
YAIKOU, laTpOTExvoAOVIKWV npo'iOVTWV, IUlJnAl'JpwIJaTWV EI~IK';C; 4IaTpOq>';c; IJETO TI'JV
unovpaq>'; aUlJpOaEWv.

Lae; VrIlJPWVOUIJOTI 0 Opvcvtouoc, IJ rnv O'TpaTIlYIK~ nIAoy~ Tile; ouvoumc aUIJ~oaWV IJ TOUe;
ncpoyouc TWV KOTW81xornvopuov IOWV,onox npo~M:noVTal O'TOVEvrcio Kovovrouo napoxwv Yyiac;,
uxonoiel VEe;olaoIKaaie;

n ovcnpoooppota

rnv OXEall Tile; Ynnpeoicc roco IJ TOUe;olKalouxOUe; TWV

noponov, Gao KOIIJTOUe;npOI.l1l8wTEe;:


~

AVanVEUaTlKO Ei~1'J

Op90nE~IKo

AKOUaTlKOBapI'JKo'i'ac;

IUlJnAI'JPwlJaTa EI~IK';C;4IaTpoq>';c;

laTpoTExvoAoVIKO npo'ioVTa, EV~EIKTIKOavaq>EpoVTal Ta:


Em9EIJaTa
YAIKO anoal~';pwal'JC;
OaTOlJlKOYAIKO
Ka9ET,;pEC;
YAIKO IaKxapw~ouc;

4lap';TI'J

AvaAwallJo YVEIOVOIJIKOYAIKO K.a. (rtopoax;

K.n. Y.)

LUjJCPWVOJJErnv ono 02/01/2017


KOI EnEIO~ 11 uxonoinon

onocoon, JJEop.2 Tile; 330 ouveoplconc TOU t:::I.. TOU Opvovrouou

ce E~AI~Il, aoe; evnpcpcovouue OTI VIO TIe; OVWTPW

TWV OVWTPW ~piaKETol

KOTIlVopiEe; EIOWV 11 onooocn Tile; oonoVIle; aTOUC oa<poAlauvouc


1000uouao oloolKoaio,

Ecpoaov TO O)(ETlKO ncoonsurmco

EXOUV EKTEAEaTEi EWC KCI TOV 31'14EKEUBpiou

80 ViVETOI ouuqxovo

KOI VVWjJOTEuaEIe;(nou ~piaKOVTOI os IO)(U)

2016.

no coo ncpcneurrnxo KOI VVWjJOTEuaEIe;EKo080uv ~ EKTEAEaTOUVana 1'1 lavouapiou


jJETO, 11 uno~oM

TWV oonovwv

IlAEKTPOVIKWV uno~oAwv

JJE rnv

2017 KOI

TWV OVWTPW KOTIlVOPlwV 80 OIEvEPVEiTOI ueoto TOU aUaT~jJOTOe;

J,lOVO ana

TOUC; oUJ,lPEPAIlJ,lEVOUC; napoxouc;

Kal

OXI ana

TOUC;

aOlpaAIOJ,lEVOUC;.

To nAIlPOcpOPloKo LUaTlljJO TOU EOnyy

one

01/01/2017

EKTEAEaEIe;vvcouoraiosxov

IlAEKTPOVIKO nou ooopouv

vvoporeuonc

vo

80

rNnMATEYIHI

npsna

aUjJnAIlPwvETOI

(80 oxoxousnoouv

Enmpooaero ouvnuuevo

KOI jJEXPI VEDTEpOe;, OEV 80 OEXETOI

TO 2017. MXPI AEITOUpvioe; Tile; IlAEKTpOVIK~e;

XEIPOVPOCPOTO ouvnupevo

VTuno

EKTEI\EIHI

VEOTEpEe;OOllviEe;).

80 ~pEiTE KOI TO EIl)IKO 'EVTuno

ITOIXEiwv

Via TIlV napaAap.;

TWV

EIl)WV ana TpiTO npoocono, TO onoio 80 unovpcceroi JJErnv nopoAo~~ TWV EIOWV, oruoc npo~AEnETol
ern aUjJ~oall
H cnoooon

Tile; npo~AEnOjJEVIle; oonoVIle;

80 ViVETOI npoe; TOUe; nopoxouc,

ouuqxovo

JJE TO

KOI TIe; O)(ETIKe;EVKUKAioue;TOU OPVOVlajJOU, 01 enola; 80 EKo080uv VIO

OVOCPEPOjJEVO
crnv aUjJ~oall
TO cxono OUTO.
No alljJElw8Ei
alTljoElc

OTI ana

aog>aAlouEvWV

01/01/2017

01 nEplcpEpEIOKe; LlIEu8uvaEIe; l)EV 90

VIO ono~lljJiwall

TWV OVWTEPW EIOWV VIO EKTEAaEIe;noponsprmxcov

vveuoreucaov nou npoVjJoTonOI~81lKOV one rnv 1/1/2017

TAOe;aoe; evnuspcovoupe
J,lEXPI TIC; 31/12/2016,

KOI

KOI jJETO.

OTI 11 onooocn Tile; oonOVIle; VIO EKTEAEOEIC;YVWJ,laTEUOEwV nou EVlvav


80 ViVETOI ouuqxovo

JJETIlV ioxuouco oloolKoaio,

LlIEu8uvaEIe; TOU EOnYY, seocov TO O)(ETIKOnoponeprmxo


KCI TOV 31'1 4EKEUBpiou

napaAauBavouv

cno TIe; nEplcpEpEIOKe;

KOI YVWjJOTEuaEIe;XOUV EKTEAEaTEi EWC

2016 KOI ~piaKoVTol oe IO)(U. To nAIlPOcpOPloKO LUaTlljJO TOU EOnyy VIO

rnv KOTOXWPllall TWV EKTEMaEWV TOU 2016, 80 ncpopslva OVOIKTO.


Iuv Iva: npoTuna EVTlJnWV(cp2l
EawTEplKri ~Iavouri
(IJEaW r'lAEKTpOV.Taxu~p.)
1) rpaq>.npOE~pOU

2) rpaq>.AVTmpoE~poU
3) rpaq>.rEv.4/VTI1 Opycivwar'lC;
&IXE~laaIJOUAyopciC; Y.Y.
4)4/var'l EAtvxou Kal EKKa9ciplallC;

o npOEl)poC;
IWT';PIOC; MnEpoiJ,lIlC;
En. Ka9IlVIlT';C; naVEmaTllJ,liou

nElpalwc;

EAAHNIKH AHMOKPATIA
YIIOyprEIO
yrEIAI:

E8vIK6<;
Opvcvtouc;

Mapouol,13/1/2017

napoxi)c;
Y 1CTlPScrtcOV
YyEiac;
www.eopyy.gov.gr

Ap. np(a)T.:dB3A/ OIK.1686

rENIKH d/NIH: OprANnIHI KAI DCEdIAIMOY


ArOPAI ynHPEIlnN
d/NIH: ITPATHnKOY IXEdIAIMOY
TMHMA:Tax. d/vorJ: An. nauAou 12, Mapouol
Tax.KcilliIKa: 15123
nArJPo<papiEC;:
A. AVTC.llVoulirJ
TrJA.:210-8110859, 862,863
CDal;:210-8110870
E-mail: d8.t1@eopyy.gov.gr

npOI:

ne.ar. EOnVV

Koivonoi 11011:
1) KEVTPIK';YnrJpEoia ECDKA
rEVIK'; d/vorJ KaTaj3oA';c;napoxcilv YyEia(
2) E.I.A.M.E.A.
3) A.r.I.I.E
4) navEAA,;vlo IaTplKO Iulloyo
5) navEAA,;vlo Iulloyo CDuaJo9EpanEuTcilv

0EMA: nOpaTOOI1 np09EOJ,lioC; Via OnO~I1J,1iooOI1C5onovci>v OTOUC;OOq>OAIOJ,lEVOUC;Via 9EponEiEC;


EIC5IKrtC;AVOOVrtC;KOI ovopa OnTIKci>v EIC5ci>vJ,lEXPI 25/1/2017.
IXET: To IJEop.nporr. ~B3/0IK.411/3-1-2017 EYVPOCPO
E.O.n.n.Y.

LE OUVEXEIOTOU OVWTEPWOXETIKOU,00<; EVtllJEPWVOUIJEaTI tl onaoooo


EIC5IKrtC;AvooVrtC; KOI ovopa
OIOOIKooio, apooov

Toe; oonovOC;Ylo 0EponEiEC;

OnTIKci>v EIC5ci>v,80 ViVETOIOTOUe;OO<OOAIOblEVOUe;OUIJCPWVO


IJE rnv IOXUOUOO

TO OXETIKO nOpOnElJnTlKO KOI YVWIJOTEUOEIC; nou ~piOKOVTOI OE IOXU, EXOUV

EKTEAEOTEi EOO,KOI TI]V 25'1Iovouopiou

2017.

01 EKTEAEOEIC; YVOOJ,lOTEUOEOOV
nou 90 npoYJ,lOTOnOI1190uVOTI1V
TOOVC5onovci>vouTci>v,90

OUVEXEIO, K09ci>C; KOI l1uno~oArt

C5IEVEPYEiTOI J,lavo J,lEOOOTOU OUOTrtJ,lOTOC;I1AEKTpovIKci>v uno~oAci>v

ana

oUJ,I~E~AI1J,1EVOUc;nopaxouc; KOI aXI ana TOUC;OOq>OAIOJ,lEVOUC;.


Korornv TWV OVWTEPW,01 nEplcpEpEIOKEC;
~IEU8uvOEIC;C5EV80 nOpOAOIJ~OVOUVOIT~OEIC;OOCPOAIOIJEVWV
VIO ono~tllJiwotl
cno 27/1/2017

TWV OVWTEPW8EpanElwv, apooov

tl EKTEAEOtlTWV YVWIJOTEUOEWVEXEI npOVIJOTOnOltl8Ei

KOI J,lETa.

TEAoC;, unEv8ulJi~oUIJE aTI, tl uno~oM

TWV OITtllJOTWVTWV OIKOIOUXWVTOU npconv lKA-ETAM

ViVETOI

am YnoKoTOOT~IJOTOOUTOUKOI uovov VIO nopoXEC;nou npOVIJOTOnOI~8tlKOVTO croc; 2016.

o npOEdPOI
AKPIBEI ANTIrPACDO
MnEPIIMHI
En.KAGHrHTHI
nAN.nEIPAIA