You are on page 1of 17

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”

Str. Splaiul Unirii, nr. 196, sector 4, Bucureşti
Tel: +40-21-3307900, Fax: +40-21-3308774, E-mail office@ucdc.ro

Universitatea Creştinã „Dimitrie
Cantemir”

APROBAT,
Rector

REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
EXAMENELOR DE LICENŢĂ ŞI DISERTAŢIE

6. tematica. În situaţii excepţionale. pentru ciclul de studii universitare de licenţă şi examenul de disertaţie. . Examenele de finalizare a studiilor în cadrul UCDC sunt examenul de licenţă. prin afişare la avizierul fiecărei facultăţii organizatoare şi pe pagina web a instituţiei. bibliografia etc. şi pot susţine. 140.art. 4. la cerere.1 se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale şi cu cele ale prezentului regulament. 146. UCDC organizează. Examenele prevăzute la alin. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare. pentru ciclul de studii universitare de master. în prima zi a semestrului II al anului universitar. examene de finalizare a studiilor numai pentru absolvenţii specializărilor/programelor de studii acreditate şi ai specializărilor/programelor de studii autorizate să funcţioneze provizoriu. temeinic argumentate. 1. nr. în perioadele stabilite de senatele instituţiei organizatoare. cu aprobarea senatelor universitare ale celor două instituţii de învăţământ superior.1/2011 cu modificările și completările ulterioare. Art. Absolvenţii specializãrilor/programelor de studii acreditate sau autorizate sã funcţioneze provizoriu din cadrul UCDC se pot înscrie. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile: . cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. Facultăţile organizatoare ale examenelor de licenţă/disertație vor informa candidaţii despre sesiunile de examene de finalizare a studiilor. La examenele de finalizare a studiilor se pot înscrie şi absolvenţii promoţiilor anterioare în sesiunile programate pentru promoţia curentă. 145. din care două sesiuni în anul universitar curent şi o sesiune în luna februarie a anului universitar următor. UCDC poate organiza examen de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii.G. La o specializare/program de studii examenul de finalizare a studiilor se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi candidaţii. 138. despre condiţiile şi perioadele de înscriere. 2 . Examenele de finalizare a studiilor se desfãşoarã. Art. . 3.Ordinului Ministrului educaţiei naționale și Ministrului delegat pentru învățământul superior. Art. 183/2014 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurarea a examenelor licenţă/diplomă și disertaţie. Art. 152 ȘI 157 din Legea Educaţiei Naţionale nr.. 143.H. 120. UCDC poate organiza examene de finalizare a studiilor universitare la specializări autorizate să funcţioneze provizoriu unice în domeniul de licenţă din cadrul acesteia. Tematica şi bibliografia rămân valabile şi pentru celelalte sesiuni de examene de finalizare a studiilor din anul universitar respectiv. după avizul consiliilor de administraţie. . Art. după caz. cu avizul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior. 2. examenul de licenţã la o altã instituţie organizatoare. la sediile facultăţilor organizatoare din cadrul UCDC. stabilite de Senatul Universităţii. care fac parte din acele domenii de licenţă pentru care UCDC are specializări/programe de studii acreditate. indiferent de forma de învăţământ parcursă. Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza în 2-3 sesiuni. de regulă.I. 137. dupã caz. 130. cu modificările şi completările ulterioare. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat. 5. DISPOZIŢII GENERALE Art.Legii nr.

acesta va fi înaintat Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior spre avizare și. Art. ghidurile vor cuprinde. 9. constată încălcarea Codului de etică și deontologie profesională universitară de către student/student-masterand. ulterior. Art. 11. Modul de redactare a lucrării de licenţă sau de disertaţie va fi stabilit prin ghiduri elaborate de cadrele didactice membre ale departamentelor facultăţilor. după avizul consiliilor de administrație. cu aprobarea senatelor universitare ale celor două instituţii de învăţământ superior. Absolvenţii care provin din instituții de învățământ superior autorizate provizoriu susţin examenele de licență. Art. student sau cadru didactic.UCDC. cu aprobarea senatelor universitare.3 – la prezentul regulament. 14. Prin excepție. indiferent de calitatea pe care o au în cadrul UCDC. Absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior acreditate se pot înscrie şi pot susţine examenul de licenţă la o altă instituţie de învăţământ superior acreditată. vor fi sancţionate conform legislaţiei în domeniu. 12. obligatoriu. 10. 8. Art. cu avizul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior și aprobarea Ministerului Educației Naționale. Comercializarea lucrărilor ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor a unei lucrări de licenţă sau de disertaţie este interzisă. Art. UCDC poate organiza examen de licenţă pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior de stat ori particulare la programe de studii/specializări pentru care are acreditare în condiţiile legii. precum şi orice alt angajat sau asociat al UCDC. organizarea și desfășurarea examenului de licență au loc în aceleași condiții prevăzute pentru absolvenții UCDC în prezentul regulament. Ministerului Educației Naționale pentru aprobare. Pentru asigurarea originalităţii conţinutului fiecare lucrare de licenţă sau de disertaţie va fi prezentată şi pe suport electronic (CD) şi va fi însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere. 7. Art. elaborează un referat prin care propune sancţionarea acestuia. un capitol distinct dedicat plagiatului. În condiţiile în care coordonatorii ştiinţifici ai lucrărilor de licenţă/disertaţie. 13. După încheierea și semnarea protocolului. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR DE LICENȚĂ PENTRU ABSOLVENȚII ALTOR INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR Art. Înscrierea absolvenților. 15. după avizul consiliilor de administraţie. 3 . Art. denumite în continuare specializări/programe acreditate şi numai dacă programul de studii/specializarea respectiv(ă) este şcolarizat(ă) în cadrul instituţiei organizatoare . Persoanele care se fac vinovate de săvârşirea unei astfel de fapte. conform modelului – Anexa nr. după ce au dat toate îndrumările necesare întocmirii şi redactării lucrării. examenele de finalizare a studiilor pentru absolvenții altor instituții de învățământ superior se pot desfãşura și la sediul instituției de învățământ superior autorizată provizoriu de la care provin absolvenții. completată şi semnată de autorul lucrării. în baza unui protocol încheiat între UCDC şi instituţia de învăţământ superior interesată.Art. II.

însoțite de lucrările de licență. cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea probei scrise. comisia de licență special constituită. președintelui comisiei de licență a facultății organizatoare din cadrul UCDC. după extragerea grilei sau subiectelor de sinteză de către comisia de licență a facultății organizatoare din cadrul UCDC. Responsabilitatea asupra corectitudinii documentelor privind înscrierea absolvenților la examenul de licență revine instituției de la care provin absolvenții. Deciziile Comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive. 31 alin. în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor și vor fi scanate și transmise prin e-mail secretariatului facultății organizatoare.În acest caz. multiplicarea variantei extrase. Contestațiile se soluţionează. însoțite de referatul coordonatorului științific. Evaluarea lucrărilor la proba scrisă se face de către subcomisia de corectare cu respectarea prevederile art. a instrucțiunilor de desfășurare a probei scrise și sigilarea sălilor de examen. cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de susținerea primei probe de concurs. sub semnătura decanului facultății respective. instituției de la care provin absolvenții. în cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor de către Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor. 1 lit. g) contestaţiile cu privire la rezultatele obţinute la proba scrisă se depun la secretariatul instituția de la care provin absolvenții . acesta va întocmi un referat la care va anexa tabelul nominal cu absolvenții care pot participa la examenul de licență. e) în ziua și la ora începerii probei scrise. m) . Comisia centrală de organizare a examenelor de finalizare a studiilor poate aproba echivalarea notei obţinute. etichetarea băncilor. tematica și bibliografia examenului de licență. la rândul lor. se deplasează la sediul instituției de învățământ superior autorizată provizoriu de la care provin absolvenții. un referat pentru fiecare lucrare de licență. în măsura în care aceasta este de minim 6 şi. Art. instituția de la care provin absolvenții. vor fi evaluate de membrii comisiei de licență special constituită. afișarea tabelelor nominale cu absolvenții repartizați pe săli. Lucrările de licență. 31 alin. 4 . condițiile și perioada de înscriere. 17. este obligată să asigure sălile de examen. de la data la care a fost obţinută. Desfășurarea probei scrise se face în conformitate cu prevederile art. d) în vederea desfășurării probei scrise. se vor preda. care vor întocmi. b) după verificarea dosarelor de către secretarul șef UCDC. 16. Procedura înscrierii absolvenților. tabelul nominal cu candidații care au dreptul să se prezinte la examenul de licență. în deplină siguranță. imediat încheierii perioadei de depunere a contestațiilor. Art. pe bază de tabel nominal. h) dacă un candidat a promovat proba scrisă într-o sesiune de licenţă anterioară susținută la o facultate din cadrul UCDC. 20 din prezentul regulament. c) . f) după încheierea probei scrise. care va asigura. c) instituția de la care provin absolvenții are obligația de a afișa. iar dosarele absolvenților care conțin documentele prevăzute la art. Instituția de la care provin absolvenții este obligată să informeze candidații despre perioada de susținere. și-l va comunica. la cererea acestuia. aceasta/acestea va/vor fi comunicată(e) prin e-mail președintelui comisiei de licență special constituită. lucrările candidaților însoțite de procesele verbale (Anexa 5) vor fi predate în plicuri sigilate de către președintele comisiei de licență special constituită. nu au trecut mai mult de 3 ani. cu 24 de ore înainte de începerea examenului. secretarului șef UCDC. 1 lit. aprobată de Senatul UCDC.p) din prezentul regulament. organizarea și desfășurarea examenului de licență la instituția de la care provin absolvenții este următoarea: a) înscrierea absolvenţilor pentru examenul de licenţă se realizează de către instituţia de învăţământ superior la care au urmat studiile.l) din prezentul regulament.

după caz. Cerere-tip de înscriere – Anexa nr. c. naţionalã ori internaţionalã. b. Lucrarea de licenţă într-un singur exemplar şi pe suport electronic (CD). Nota de lichidare (pentru absolvenţii UCDC). f. prin deplasarea comisiei de licență special constituită.1 la prezentul regulament. f. Chitanţa privind achitarea taxei pentru examenul de licenţă şi chitanţa privind achitarea taxei de coordonare a lucrării de licenţă. i. Adeverinţa de absolvire a studiilor eliberată de către facultatea absolvită – original. Suplimentul de diplomă eliberat de facultatea absolvită – în copie legalizată. c. recunoscutã de UCDC. Diploma de licență – original şi copie legalizată. d. ÎNSCRIEREA ABSOLVENŢILOR Art. 5 . Taxa privind susținerea examenului de licență este stabilită de către Consiliul de Administrație al UCDC. Art. j. Copie xerox după cartea de identitate. la facultăţile organizatoare din cadrul UCDC. Dosarul de înscriere al fiecărui candidat pentru susţinerea examenului de disertaţie va cuprinde următoarele: a. Patru fotografii tip paşaport (3/4). g. Lucrarea de disertaţie într-un singur exemplar şi pe suport electronic (CD). d. se stabilesc prin protocolul încheiat între UCDC şi instituţia de la care provin absolvenții. Patru fotografii tip paşaport (3/4). Termenul și modalitatea de plată a taxei privind susținerea examenului de licență. Declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrării de licenţă – Anexa nr. Diploma de bacalaureat . Înscrierea candidaţilor pentru un examen de finalizare a studiilor se efectueazã cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de începerea examenului. Certificat de naştere şi. e. 3 la prezentul regulament. g. n. 19. după caz. Aprobarea senatelor universitare ale instituţiei absolvite şi UCDC. m. însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific al acesteia. eliberat de UCDC sau de cãtre o altã instituţie specializatã. l. Dosar plic. 20. k.copie legalizată. h. Chitanţa privind achitarea taxei pentru examenul de disertaţie.original şi copie. în cazul candidaţilor altor instituţii de învăţământ superior. Instituția de la care provin absolvenții este obligată să asigure transportul și cazarea membrilor comisiei de licență special constituită. Certificat de competenţã lingvisticã într-o limbã de largã circulaţie internaţionalã. 21.i) proba orală se desfășoară la instituția de la care provin absolvenții. Certificat de naştere şi. Suplimentul de diplomă eliberat de facultatea absolvită . de căsătorie . Art. Art. Dosarul de înscriere al fiecărui candidat pentru susţinerea examenului de licenţă va cuprinde următoarele: a. 32 din prezentul regulament. e. h. b.original şi copie legalizată.copie legalizată. 18. Diploma de bacalaureat – în copie legalizată. cu respectarea prevederilor art. 2 la prezentul regulament. de căsătorie . Celelalte dispoziții din prezentul regulament sunt aplicabile. III. Cerere-tip de înscriere – Anexa nr. cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor prezentului regulament. însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific al acesteia.

În cadrul fiecărei facultăţi organizatoare. dupã cum urmeazã: a) proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (probă scrisă). Copie xerox după cartea de identitate. în relaţie de soţi. a comisiei de examen și a examinatului. în acelaşi loc şi în acelaşi moment. aflate în dosarul de licenţă/disertaţie. DESFĂŞURAREA EXAMENELOR Art. Susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfãşoarã în prezenţa. 28.Decanii facultăţilor organizatoare. în cadrul UCDC se constituie Comisia centrală de organizare a examenelor de finalizare a studiilor formată din: . 25. Art. Probele menționate la alin. 24.preşedinte. conform legii.secretar. afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv. Art. j. . Membrii comisiilor pentru examene şi ai comisiilor pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor nu se pot afla.membrii. conform legii. Pentru fiecare sesiune de licenţă/disertaţie. . 23. Membrii comisiei centrale nu se pot afla. 27. Componența comisiilor pentru examenele de licență/disertație și a comisiilor pentru soluționarea contestațiilor se publică pe site-ul web al UCDC și se afişează la sediile facultăţilor organizatoare. prin decizia rectorului UCDC. . verificând totodată conţinutul acestora şi îşi asumă răspunderea pentru păstrarea actelor originale. . Dosar plic. Preşedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie sã aibã gradul didactic de profesor universitar sau conferenţiar universitar.i. k. IV.3 la prezentul regulament. Declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrării de disertație – Anexa nr. Examenul de licenţă constă din douã probe. în relaţie de soţi. afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv. Art. Art. Examenul de disertaţie constã într-o singurã probã. comisiile de examen de finalizare a studiilor pentru fiecare program de studii universitare de licenţă/master sunt compuse din: . a comisiei de examen și a examinatului. . Nota de lichidare. Art. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă sunt publice. în acelaşi loc şi în acelaşi moment. la propunerea consiliilor facultãţilor şi cu aprobarea senatului universitãţii. 6 .Prorector cu activitatea didactică. Secretariatele facultăţilor organizatoare preiau dosarele candidaţilor. Conducerea UCDC şi comisiile de examen poartã întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfãşurarea examenelor de finalizare a studiilor.Rector. Comisiile de examene de finalizare a studiilor se stabilesc pe programe de studii/specializãri. 22. b) proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrãrii de licenţã. cu cei examinaţi sau între ei. 26. cu cei examinaţi sau între ei. l. Art.Secretarul şef al UCDC. şi anume: prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie. 1 se se desfăşoară în prezenţa.

conferenţiar universitar sau profesor universitar. b) data şi ora începerii probei scrise. Art. menţionându-se în toate 7 . Numărul membrilor subcomisiilor este stabilit de comisia de licenţă/disertaţie din cadrul facultăţii organizatoare şi nu poate fi mai mic de trei. 29. d) proba scrisă constă în test grilă sau subiecte de sinteză. . Art. Pentru fiecare facultate organizatoare se constituie o comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor. listele nominale ale candidaţilor care au dreptul să se prezinte la examenul de licenţă.subcomisia de corectare a lucrărilor de la proba scrisă. g) aşezarea candidaţilor se face în ordine alfabetică şi la distanţă de două locuri între ei. cu cel puţin 48 de ore înainte. precizându-se timpul limită de predare a lucrărilor. 31. Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor va fi formată din preşedinte şi doi membri. Pe lângă comisia de licenţă a fiecărei facultăţi organizatoare se mai constituie şi următoarele subcomisii: . k) orice fraudă sau încercare dovedită de fraudă în timpul probei scrise se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din examenul de licenţă. Proba scrisă se desfăşoară după cum urmează: a) comisiile facultăţilor organizatoare vor afişa. h) candidaţii vor intra în sălile în care se susţine proba scrisă cu cel puţin 50 de minute înaintea începerii acesteia.subcomisiile de evaluare a lucrărilor de licenţă/disertaţie. 30. Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie sã aibã cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a documentelor. Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor sunt remuneraţi pentru aceastã activitate exclusiv de instituţia organizatoare. pe o durată de 2-4 ore. precum şi repartizarea pe săli a candidaţilor se vor afişa cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea examenului. responsabilul subcomisiei de supraveghere din fiecare sală de examen distribuie materialele de examen şi explică modul de utilizare a acestora. numită prin decizia rectorului UCDC. iar varianta extrasă se aduce la cunoştinţa candidaţilor. Subcomisiile se propun de către consiliile facultăţilor organizatoare şi se aprobă de Senatul Universităţii. j) candidaţii care nu vor fi prezenţi în sală în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a susţine proba scrisă. i) comisia de licenţă a facultăţii organizatoare stabileşte varianta de subiecte prin tragere la sorţi în prezenţa unui candidat din fiecare sală de examen.Membrii comisiei/subcomisiilor de examene de finalizare a studiilor trebuie sã aibã titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector universitar/şef de lucrãri universitar.subcomisia de elaborare a subiectelor pentru proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate. la propunerea consiliilor facultãţilor şi cu aprobarea senatului universitãţii. conform legitimaţiilor cu poză ale candidaţilor. c) candidaţii au obligaţia să verifice exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi să sesizeze comisiile de examene de licenţă în legătură cu eventualele neconcordanţe. candidatul prezintă cartea de identitate. Până la începerea examenului. Art. Procedura este consemnată într-un proces verbal. cărţi şi alte materiale didactice. . . lipite. f) la intrarea în sala de examen în care se susţine proba scrisă. pe bănci de secretariatul facultăţii organizatoare. e) subcomisiile de elaborare a subiectelor au obligaţia să întocmească baremele de corectare care vor fi afişate la încheierea probei scrise.subcomisia de supraveghere a probei scrise. fiind interzisă deţinerea de telefoane mobile. în prealabil.

a probei scrise în cazul examenului de licenţă. în prealabil. r) dacă un candidat a promovat proba scrisă într-o sesiune de licenţă anterioară din cadrul UCDC. iar în cazul subiectelor de sinteză. 5). n) la proba scrisă care constă în subiecte de sinteză. Candidaţii care nu promovează examenele de finalizare a studiilor. Comisia centrală de organizare a examenelor de finalizare a studiilor poate aproba echivalarea notei obţinute. Media examenului de disertaţie se calculează cu două zecimale. o) evaluarea lucrărilor la proba scrisă se face. Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6. p) notele obţinute la proba scrisă se afişează la avizierul facultăţii organizatoare şi pe site-ul universităţii în cel mult 3 zile de la data desfăşurării probei scrise. m) fiecare lucrare va fi evaluată independent de către doi membrii din subcomisia de corectare a lucrărilor. la cererea acestuia. Nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5.00 şi. cu suportarea cheltuielilor aferente. pe baza punctajul obţinut conform baremului afişat. q) contestaţiile cu privire la rezultatele obţinute la proba scrisă se depun la secretariatul facultăţii organizatoare. lucrarea va fi supusă unei noi evaluări din partea altui membru al subcomisiei. precum şi media examenului de licenţă se determină cu două zecimale. Art. în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor.6). calculată ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen. fără rotunjire. 33. nota pentru lucrarea de licenţă/disertaţie este media aritmetică a notelor acordate de membrii subcomisiei. 32.00. Media de promovare a examenului de licenţă trebuie să fie cel puţin 6.00. de la data la care a fost obţinută. 35. 34. 8 . c) rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi contestate. în caz de neconcordanţă între cele două evaluări.documentele „eliminat din examen”. după care le va preda secretarului comisiei de licenţă în baza unui proces verbal (Anexa nr. se pot prezenta într-o sesiune ulterioară. 7). desemnat de preşedintele acesteia.00. b) fiecare membru al subcomisiei acordă note de la 1 la 10. l) la finalul examenului. fără rotunjire. numai dacă între cele două evaluări există o neconcordanţă mai mare de un punct. Deciziile comisiilor se adoptă cu votul majorităţii membrilor acestora. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor nu este publică. sub semnătura preşedintelui Comisiei de licenţă a facultăţii organizatoare şi a secretarului acesteia. în cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor de către Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor. Nota minimă de promovare este 5. Proba orală se desfăşoară astfel: a) prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/disertaţie are loc în faţa subcomisiei de evaluare a lucrărilor de licenţă/disertaţie şi este condiţionată de promovarea. Media fiecărei probe. notele la probele orale de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. Art. şi se soluţionează. nu au trecut mai mult de 3 ani. pe baza punctajul rezultat în urma aplicării grilei de corectură. Art. Responsabilul subcomisiei de supraveghere întocmeşte un proces-verbal pe care îl semnează alături de ceilalţi membrii ai subcomisiei şi de candidatul în cauză (dacă refuză se consemnează).00 la fiecare dintre cele două probe. stabilite de Consiliul de administraţie al UCDC. desemnat de preşedintele acesteia (Anexa nr. primeşte lucrările candidaţilor pe baza unui tabel nominal sub semnătură (Anexa nr. responsabilul subcomisiei de supraveghere. în măsura în care aceasta este de minim 6. în cazul testului grilă. lucrarea va fi supusă unei noi evaluări din partea altui membru al subcomisiei. Deciziile Comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive. Art.

37.2: Cerere-tip de înscriere la examenul de disertaţie. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi trebuie să conţină funcţia.Art. V. forma de învăţământ. în termen de cel mult 12 luni de la data promovării. Art. numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (hotărâre a Guvernului. Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc. cu excepţia lit. DISPOZIŢII FINALE Art. Anexa nr. numele şi semnătura persoanelor responsabile din instituţia de învăţământ superior şi informaţiile următoare: a) domeniul de studii universitare. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din data de 07. În caz de pierdere sau de distrugere. după caz).5: Proces verbal de primire a formularelor tipizate utilizate la proba scrisă. 39. Până la eliberarea diplomei. Anexa nr. la cerere.3: Declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrării de licenţă/disertaţie. care se va înlocui cu mediile de promovare a anilor de studii. ANEXE Anexa nr. ordin al ministrului. Anexa nr. Anexa nr. Anexa nr. Art. e) statutul de acreditare/autorizare provizorie. 2. adeverinţe de absolvire a studiilor.6: Borderou de corectură.7: Tabel nominal privind candidaţii înscrişi la examenul de licenţă. Anexa nr. 38. de către instituţia organizatoare.4: Certificat de competenţă lingvistică. 9 . absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc. un certificat de studii universitare care cuprinde informaţiile prevăzute la art. 36. Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează.05.1: Cerere-tip de înscriere la examenul de licenţă. locaţia geografică. c) perioada de studii. d). în programul de studii/specializarea absolvit(ă). 32 alin. b) programul de studii/specializarea. limba de predare. la cerere. eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile privind eliberarea duplicatelor diplomelor.2014 şi intră în vigoare cu aceeaşi dată. d) media de finalizare a studiilor.

Liceul absolvit: a) profilul : b) anul absolvirii cu examen de bacalaureat: 6. jud. luna .C. Numele şi prenumele : (cu iniţiala tatălui) 2. Titlul lucrării de licenţă 13 Coordonatorul ştiinţific al lucrării Data Semnătura ANEXA nr. sc. Anul absolvirii: 5. 10 . . . str. telefon fix nr. nr. 4. . 2 din Ordinul M. Instituţia de învăţământ superior absolvită1: Universitatea____________________________________________________________ Facultatea_____________________________________________________________ 3. Domiciliul stabil: Localitatea cod poştal bloc . .E. ap.T. CNP: 8. Telefon mobil_______________ 11. et.S. 2 1 În cazul absolvenţilor altor instituţii de învăţământ superior se anexează acordul instituţiei absolvite şi acordul UCDC conform art. Cetăţenia : 10. Disciplina la care se susţine lucrarea de licenţă: __________________________________________ 12. Programul de studii absolvit: Forma de învăţământ: ZI/FR Durata studiilor: ani. Data şi locul naşterii: ziua .UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ANEXA nr.033/2011. anul în localitatea judeţul 7. 9 alin.1 CERERE DE ÎNSCRIERE la examenul de LICENŢĂ Sesiunea 1. Naţionalitatea: 9. 4.

Domiciliul stabil: Localitatea cod poştal bloc . . Titlul lucrării de disertaţă 12. anul în localitatea judeţul 6. jud. Data şi locul naşterii: ziua . sc. Programul de studii absolvit: Forma de învăţământ: ZI Durata studiilor: semestre. Facultatea absolvită: a) programul de studii universitare de licenţă: b) anul absolvirii cu examen de licenţă: 5. CNP: 7. 3 11 . Coordonatorul ştiinţific al lucrării Data Semnătura ANEXA nr. Telefon mobil_______________ 10. Disciplina la care se susţine lucrarea de disertaţie: __________________________________________ 11. str. Numele şi prenumele : (cu iniţiala tatălui) 2. Anul absolvirii: 4. telefon fix nr. Naţionalitatea: 8. . . 3.UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER CERERE DE ÎNSCRIERE la examenul de DISERTAŢIE Sesiunea 1. Cetăţenia : 9. et. . luna . ap.

ap. promoţia …………. nr. articole etc... et..P. ……. tratate. eliberat de ……. 4 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ“DIMITRIE CANTEMIR” 12 . .. ANEXA nr. Semnătura. din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti. fiul lui ………… şi al ……. că lucrarea de licenţă/disertaţie cu titlul …………………………………………………. publicate sau postate pe internet. absolvent al Facultăţii ……………. în localitatea …………… jud..N.. elaborată în vederea susţinerii publice în sesiunea …………………… este o lucrare originală. ………………. programul de studii …………………. Data. ….. str. …. declar pe proprie răspundere. forma de învăţământ ………. monografii. ………. posesor al C. …………………….DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND ORIGINALITATEA CONŢINUTULUI LUCRĂRII DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE Subsemnatul(a) ……………………… domiciliat(ă) în ……. născut(ă) la data de …….... nr.I. seria ……. ………… C. declar că nu am plagiat altă lucrare de licenţă/disertaţie. toate sursele bibliografice folosite la elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie fiind menţionate în cuprinsul acesteia.. lucrări de specialitate.. sc. …… jud. De asemenea.

.................. în vederea înscrierii la Examenul de licenţă.... FAX 021..............330........330........... Facultatea de ............ D E CAN ... 2 Se eliberează doar absolvenţilor UCDC şi este valabil numai pentru examenul de licenţă... pentru comunicarea de specialitate în limba ...de înregistrare din Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal 1919 FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE Nr.......74 Nr............. Universităţii Creştine ........84......................330.................Dimitrie Cantemir”..___/ CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ2 Se acordă absolventului(ei) ………………………………………………….........BUCUREŞTI SPLAIUL UNIRII NR.............................. programul de studii universitare de licenţă .00.....79.. 13 ..........................176 SECTOR 4 TEL.....87....... 021......................90........................... 021..........

....................varianta B:..................exemplaregrile pentru proba scrisă a examenului de licenţă şi un număr de ....varianta C:......................................... .... ....pentru examenul de.............) la examenul de licenţă – sesiunea. un număr de..exemplare..................................subiecte tip grilă............................... De asemenea.. respectiv: ...................... astfel: ........exemplare................ ...... ....varianta G:.....varianta D........exemplare....ANEXA nr..................................... am primit şi lista studenţilor înscrişi la examenul de licenţă.......................... ..................... 5 PROCES VERBAL DE PRIMIRE A FORMULARELOR TIPIZATE ŞI A SUBIECTELOR UTILIZATE LA PROBA SCRISĂ Subsemnatul/a........exemplare.....................varianta F:............ la ora....exemplare.......subiecte grilă.......varianta A:..... 14 ........................ am primit în data de. şef de sală (.........exemplare..........................................

........... varianta B:.grile anulate..... 15 ..... De asemena.................exemplare.......................................varianta E:...... ........exemplare.. Secretar comisie de licenţă........... Am predat...subiecte grilă.... un număr de.......... ................... varianta D:...pentru examenul de.......... Am predat.. Şef de sală..........................exemplare............. cu semnăturile acestora obţinute la predarea lucrării scrise........................... PROCES VERBAL DE PREDARE/PRIMIRE A LUCRĂRILOR SCRISE ŞI A FORMULARELOR TIPIZATE NEUTILIZATE SAU ANULATE Subsemnatul/a........... varianta C:.. ..........varianta A:........ ..... varianta E:...... la ora.......exemplare lucrări scrise cu următoarea structură: ... Şef de sală...din care: varianta A:..........)la examenul de licenţă – sesiunea................. ..... ...........................exemplare.....exemplare...............am predat în data de ............................................varianta D:.........varianta F:. am predat şi lista studenţilor înscrişi la examenul de licenţă.varianta C:................grile albe şi un număr de .....................subiecte tip grilă.... astfel: .... .....exemplare.....................şef de sală (.....:.............................. varianta F:................. respectiv: ............... Am primit Secretar comisie de licenţă............................. ............................................varianta B:....Am primit....

.. 6 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Facultatea ____________________________ Examen de licenţă – Sesiunea_____________ BORDEROU DE CORECTURĂ Proba scrisă: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate Nr.. Corectura 1 Corectura 2 Corectura 3 Nota finală Subcomisia de corectare a lucrărilor: ANEXA nr...ANEXA nr... Lucrării 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 7 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Facultatea ____________________________ Examen de licenţă – Sesiunea_____________ TABEL NOMINAL 16 .

8.. 9.. 5.PRIVIND CANDIDAŢII ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE LICENŢĂ PROBA SCRISĂ SALA ______ DATA______________ ORA_________ Nr. . 13. 11.. Nume şi Prenume Promoţia Crt. 12.... 6. 3. 10. 4.. Semnătura învăţământ 1. 2. Responsabil Subcomisie supraveghere Secretar Comisie licenţă 17 . Forma de Test nr. 14. 7.