You are on page 1of 32
  


   
    
    
 
Little Swingies
1. First Trial

#4
& 4

Allegro swing

Violine

Klavier

&

Joachim Johow
2016

#4
& 4 j j


w
? # 44 w

& j j j j?#

{
9

&

#
& j j

?#

j j j j j j j j j j j j
# #

#

2
13

&

& j j j j # j j j j # j j j j j j j j


?#
#
n

#
#

17

&

#
& j

?#

21

&

j
j j

j
j

j
j


?#

&

24

&

#
&

?#

1.

w
w
w

2.

w
w
w

Little Swingies
2. Relaxed and happy

Joachim Johow
2016

Moderato swing

# 4
& #4

Violine

Klavier

## 4
& 4

? ## 4
4

& #

##
&

## 1.
n
&

##
&

? ##

2.

#
& #

j
#

J
j

13

j j j
#

? ##

j j

J
3

## j

&

3
3
? ## #

#
& #

17

## J

&

? ##

#
& #

#
&#

? ##

##
&

#
& #

w
w
w

25

##
&

? ##

21

29

j j j

3
j

##


j j j
&
J

3
3
? ##

Little Swingies
3. Slow canon

#4
& 4

Andante swing

Violine I

Violine II

Klavier

&

&

#4
& 4

? # 44

#
#

#
& # j

?#

3


3

&

?#

&

#4
& 4

#
&

Joachim Johow
2016

j
#

j
j j j

Little Swingies
4. Major and minor

#4
& 4

Allegro swing

Violine a

Klavier

#
& j j

&

?#

2.

& # j n n

? # # n

F ine

# 1.

&
J

#4

& 4

? # 44

n
#

Joachim Johow
2016


J
J
J

# j j j

2
13

&

J j J

& j j
# 3
?#

17

&

j j j
n

J
J
J

3
n
#
#

j j j j j j j j
j j
&

n

3

3
3
?#

21

&

& j j j j

?#

25

&

# j
&

?#

j
# j

1.

2.

j j j j
#

D . S . l aF ine

j j j j j j j
#
n


Little Swingies
5. Waltz

Presto q = 180

Violine

Klavier

3
& 4

Joachim Johow
2016

&4?3

& #

#
#

& j j j j

#
?

14

&

& j j j j #

20

&


#b

& j j j j j j #

Fine

26

&

&

?

32

&

&

37

&

&

41

&

j j
j
#

D.S. al Fine

&
#
j #
#

#
?

Little Swingies
6. My birthday
Allegro swing q = 120

#4
& 4

Violine

Klavier

&

#4
& 4

? #4
4 #

j j

j

#

Joachim Johow
2016

#
& j j j j j j
# #
? #
# #

{
9

&


&
j # b j n

3
3
3


?#


# #

13

&

# j # n J j

&
J
J 3
3
?#

2
17

&

Fine

&

?#

21

&

# #

# nn&

?#

26

&

&

?#

30

&

?#

&

D.C. al Fine

#
#

Little Swingies
7. Russian Greetings
Allegro swing q = 120

Violine

Klavier

4
& 4

4
&4


? 4 #
4 #

&

Joachim Johow
2016

j j
j j

j j

& j j j j j

11

&

& j j j j j j j j j

Fine

16

&


& j j

2
21

&

&

& j j j j j j

3
?

26

&

31

&

# n

#
j j
& J j #

3

3
?

36

&

&

j
j

j
j

j
j

D. S. al Fine

39

&

j # j j j #
n
& j j

?
#
n

Little Swingies
8. Stress

Joachim Johow
2016

Presto q = 160
Violine

Klavier

&

4
& 4

?
4
&4
J

?4
4

?
JJ J
J J J
J J J J

#

J
J

#

J J

&

?
JJ
J

&

j j j j j j j

12

&

& j

j j


j j


j j j
#

2
16

&

&

21

&

&

27

&

32

&

&

2.

Fine

w
w

& #
?

1.

w
w

D. C. al Fine

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Little Swingies
9. A grey rainy day

Andante swing q = 80
Violine

Klavier

&b

&b

&b

&b

12

&b

4
& b4

4
& b 4 j
#
? 4
b4
#

#
J

j j

Joachim Johow
2016

j
# j

j j

j j j j 3 # 3 n 3
j # j j j j

#
n


3
j j

j #
j #
#
3 3

j j j j j j j j

&

#

3
? b #

2
16

&b

&b

Fine

3
j j

j
# j
J
#

3
3
3


#
3

20

&b

pizz

& b #

?b
j

#
3

24

&b

arco

& # #
n 3

?b


3
3

28

&b

&b


D.S. al Fine

3
3

Little Swingies
10. Free and easy

Joachim Johow
2016

Allegro molto swing q = 140

4
& 4

Violine

Klavier

&4
. . . .
. . .
?4
4
.

j j j
&

& j j j j j j j j

10

&

&

3
3
3

15

&

j j j j
& j j j j


?

2
20

&


3
#

j j
& j j j j ##


3
3
3
?
#

#
#

24

& j

&

28

&

j
#

#
j
j

& j j j j j j j j j j

?

33

&

&

38

&

j j j j
3
3

&

Little Swingies
11. Dwarfs and elves

Allegro molto q = 140


Violine

Klavier

4
& 4

. . . . . . . .

4
& 4

?4
4

&

Joachim Johow
2016

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . .
. . . .

&

10

&

j j j j j j

&

15

&

#n# n##

&

? j j

Fine

. . .
.
. . . .

. . . . . . #. .

j #j

2
20

&

o
j
j
j o o

& J
?

25

&

&

#
?

30

&


&

35

n.
.
. .

. . . .
.
. .
.
. . n.
. . . . . .

?
.
. .
.

.
.
.
.
. .
. .
.
. . .
&

. .


.

. .

D.S. al Fine

. . . .
. .
. .

. . . .
. .
. .

&
# . . . . . . . . . . . . . . . .
?

Little Swingies
12. The balloon

Joachim Johow
2016

Vivace q = 140
Violine

Klavier

3
& b4

3
& b 4

? 3

b 4

&b


j

& b j J J J

#
?
b

16

&b

j
j
j
& b n n

?b

22

&b

j #

n
n
J

& b # J
?b

28

&b

&b

&b

:;

b
&

&

45

&b

?b


& b j

?
j

j n
b

&

?b

?b
J

&b

35

41

&

?b

Little Swingies
13. Syncopation and canon
Vivace swing q = 140

# 3
& #4

Violine

Klavier

## 3
& 4
? ## 3
4 # n

# j
& #

%j

j
j

j j j j

j j

#
n

Fine

#
& # n

? ##

#
& #

##
& #

12

j j

Joachim Johow
2016


j # j j

# n
? ##

#
#

## J
J
&

J
J

17

J
J

## j
j
j
j
j

n
j
&

#
? ##

& # J

23

##
&

? ##

#
& #

30

##
&

? ##

##
&

38

D.S. al Fnei

## #

&


? ##

Little Swingies
14. Norwegian dance

Joachim Johow
2016

Vivace swing q = 140

Violine

Klavier

&

#3
& 4

#3
& 4

? #3
4

#
&

?#

# 2.
&

13

#
#
&

?#

1.

#
j j

&

&
# #

?#

19

25

&

&

?#

?#

38

&

#
&

?#

43

&

?#

#
&

j j #
#

&

31

#
&

j
#

Little Swingies
15. Breathless
q = 110

Allegro

Violine

4
& b4

4
& b4

Klavier

& b . . . .
.

& b j

? b #

. . . . . . . .

j
j
# #

& b . . . .
.

.
.

. . . . . . . .

. . . . # .
. . .

j n

n
n

. . . . . . . .

& b j j # j
#

? b #
#

& b .

j j j j

? 4 #

b4

10

Joachim Johow
2016

. #.

. #
.

. .

. #

j
j
j
j
j
j
j
& b j j # j # n j j

13

& b .

& b j j

?b

j j

j j j j
#

j j
#

2
16

& b .

.
.

1.

2.

. . . . . . . . . . . . . . .
&b

. . .

& b J J J
.
? b .
. .

#. . . . . . .

& b . . . .
.
. .

&b

?b

. . . .
. . . .

j j
. .
#
J J . . .
.
. . . #.

24

#
pizz

#

n


& b #

28

. . . . .

. .
. . # . .


n.
. .

. . . .
j
j

J J J J

. .
.
.

# n # j j


&

?b

n#
#

20

Fine

j
.

>
.

>. >

#
#


&b

?b

j
j .

.
.

. > >
>
.

>
>. >

32

& b #


#
&b

?b

j
.
>

. >.
>

D.C. al Fine

Little Swingies
16. My cat and me

Joachim Johow
2016

Moderato swing q = 80
Violine

Klavier

4
& 4

#n 3 3
4

&4
n

?4
4

&

&

j
#n

U
n
Fine

15

& b

j j j j j j
j j

10

j
#n

& #

& b

#j

j j


j
n #j

j
n

# n # n

& j j j j b j j n J J J # J J J nJ J
n
b

b
? b

2
20

# #
&

#
J

n #
J J

n

J

j j j j

& J J J J #J J # # n #j nj j j j j j j
# n
J
?

25

&

& j
#
?
#

30

&

V iv ac q=1
e 0
6


n# n

&

n
&

36

&

40

&

&

# n J
D.C. al Fine