You are on page 1of 3

Zo haalt u fiscaalvriendelijke voordelen uit uw

vennootschap
Johan Steenackers
18/10/14 om 08:06 - Bijgewerkt op 17/10/14 om 18:34

Een vennootschap kan aan de bedrijfsleider fiscaalvriendelijke voordelen


toekennen. Wat zijn de mogelijkheden? En hoe groot zijn de
besparingen?

istock

Een bedrijfsleider kan naast een bezoldiging van zijn vennootschap ook voordelen
krijgen die niet uit geld bestaan. In principe stelt de fiscus dat u als begunstigde moet
worden belast op de werkelijke waarde van het voordeel, maar voor sommige
voordelen aanvaardt het fiscale wetboek forfaitaire ramingen. Dat is interessant,
omdat die ramingen doorgaans lager zijn dan de werkelijke waarde van het voordeel.

Gratis wonen
Veel vennootschappen zijn eigenaar van een woning. Als bedrijfsleider kunt u die
gratis of tegen een verminderde huurprijs gebruiken. De vennootschap neemt alle
kosten van de woning ten laste, terwijl u alleen wordt belast op een voordeel dat
forfaitair wordt geraamd op basis van het kadastraal inkomen van de woning.
Is het niet-gendexeerde kadastraal inkomen kleiner dan of gelijk aan 745 euro en is
de verhuurde woning niet gemeubileerd, dan wordt deze formule toegepast:
gendexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 1,25. Heeft een gemeubileerde woning

een niet-gendexeerd kadastraal inkomen kleiner dan of gelijk aan 745 euro, dan is de
formule: gendexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 1,25 x 5/3.
Is het niet-gendexeerde kadastraal inkomen groter dan 745 euro - wat in de praktijk
vaak het geval is - dan wordt de factor 1,25 verhoogd tot 3,8. Dat geeft voor een nietgemeubileerde woning een gendexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 3,8. Voor een
gemeubileerde woning met een niet-gendexeerd kadastraal inkomen groter dan 745
euro bedraagt het gendexeerde kadastraal inkomen x 100/60 x 3,8 x 5/3. Voor het
inkomstenjaar 2014 worden de niet-gendexeerde kadastraal inkomens
vermenigvuldigd met een indexatiecofficint van 1,7.

Gratis verwarming en elektriciteit


De vennootschap kan ook uw verwarming en elektriciteit bekostigen. Het voordeel
dat daaruit voortvloeit, wordt belast tegen 1870 euro per jaar voor de verwarming, en
tegen 930 euro per jaar voor het elektriciteitsverbruik voor andere doeleinden dan
verwarming (bedragen geldig voor het inkomstenjaar 2014).
Die bedragen gelden ongeacht het echte verbruik, terwijl uw vennootschap de totale
kosten volledig kan aftrekken. Betaalt u aan uw vennootschap een persoonlijke
bijdrage voor verwarming of elektriciteit, dan mag u die som aftrekken van de
forfaitair belastbare som.

Gratis huispersoneel
Uw vennootschap kan ook de kosten van huispersoneel op zich nemen, zoals voor een
privchauffeur, een dienstbode, een concirge, een poetshulp of een tuinier. Ze
betaalt het loon, de arbeidsongevallenverzekering en de sociale zekerheid voor die
werknemers en trekt de kosten af van haar belastbare winst. Als bedrijfsleider wordt
u forfaitair belast op een voordeel van 5950 euro per jaar per voltijds tewerkgesteld
personeelslid, ongeacht de werkelijke kosten van het personeel.

Goedkope lening
Via uw rekening-courant kunt u ook geld lenen van uw vennootschap, waarop u geen
intresten betaalt. Fiscaal wordt u belast op basis van een intrestvoet die elk jaar
opnieuw wordt vastgelegd. Het tarief bedraagt dit aanslagjaar 8,8 procent. Die intrest
moet u toepassen op de gemiddelde stand van de rekening-courant. Die gemiddelde
stand kunt u berekenen door de beginstand op 1 januari en de eindstand op 31
december op te tellen en te delen door twee.
Stel dat uw rekening-courant op 1 januari op -4000 euro staat, en op 31 december op
-8000 euro. De fictieve debetintresten bedragen dan (4000 + 8000)/2 x 8,8 procent

= 528 euro Daarop betaalt u het progressieve tarief in de personenbelasting, plus de


gemeentebelasting.

Gratis computer
Een andere mogelijkheid is dat uw vennootschap u gratis of tegen een verminderde
prijs een computerinstallatie ter beschikking stelt. In dat geval wordt het voordeel
forfaitair bepaald op 180 euro per jaar voor de pc, en op 60 euro per jaar voor het
persoonlijke gebruik van een internetaansluiting, met inbegrip van het
internetabonnement.