Soalan 1. Berdasarkan pengalaman anda sebagai seorang guru, terangkan mengapa pentingnya seseorang guru mempelajari psikologi.

Sepanjang pengalaman saya sebagai seorang guru,kita perlu mempelajari

psikologi di dalam pendidikan kerana ia dapat memberi banyak faedah dan manfaat terhadap guru mahupun pelajar terutamanya di dalam proses pengajaran dan pembelajaran agar ianya dapat berjalan dengan lancar dan tersusun.Sebelum itu, marilah kita merujuk definasi psikologi mengikut beberapa pendapat dan teori.
1.1

Konsep psikologi.

Istilah psikologi berasal daripada bahasa Greek ,iaitu psyche bererti jiwa atau semangat atau minda dan logos bererti kajian; dengan itu bermaksud “kajian minda”. Ia juga kerapkali didefinasikan sebagai sains tingkah laku. Terdapat beberapa definasi lain mengenai psikologi.

Morgan, King dan Robinson(1979) mendefinasikan psikologi sebagai kajian sains yang cuba memahami serta meramal tingkah laku manusia. Weehan,S.W.,(1960) dan William,(1960) mengatakan psikologi sebagai kajian saintifik tingkah laku dan aktiviti manusia. Baron (1989) mendefinasikan psikologi sebagai kajian saintifik tingkah laku manusia dan proses mental. (Cambriadge Internasional Dictionary of English) mendefinasikan psikologi sebagai kajian saintifik mengenai cara manusia berfikir dan pengaruhnya terhadap tingkah laku atau pengaruh peribadi individu terhadap tingkah lakunya.

• • •

Kesimpulannya, psikologi ialah kajian saintifik mengenai tingkah laku manusia dan proses mental. Contohnya, mengkaji kaitan tahap motivasi murid dengan pencapaian akademik mereka.

2.1

Kepentingan Psikologi. Kepentingan psikologi tidak dapat dinafikan . Ini kerana psikologi di dalam

pendidikan banyak memberi pendedahan dan kebaikkan terhadap guru di dalam menjana proses pembelajaran yang berkesan.Berikut adalah sebab- sebab pentingnya seseorang guru mempelajari psikologi. 2.1.1 Dapat memahami keadaan pelajar dengan lebih baik. Antara kepentingan pertama mempelajari psikologi adalah untuk memahami keadaan pelajar dengan lebih baik.Ini kerana situasi dan kebolehan setiap pelajar adalah berbeza- beza antara satu sama lain.Selain itu juga terdapat 3 jenis klasifikasi Personalaiti yang mungkin wujud ambivert. Ektrovert Seorang ektrovert mempunyai minat yang tinggi terhadap dunia luar dan orang.Ia merupakan seorang yang “ going out” suka bercakap , peramah, mudah bergaul,tidak boleh diharapkan ,optimis dan sentiasa sukakan “excitement”.Ia sukakan aktiviti – aktiviti sosial kerana ia membolehkannya bergaul dengan orang lain. Introvert Seorang introvert mempunyai minat dan keupayaan yang tinggi menerokai dunia dalaman seperti pemikiran, perasaan dan pengalaman seseorang.Ia sentiasa suka berseorang ,merenung, memfokus terhadap dirinya, sukakan aktiviti solo,tekun,tegas, malu dan mempunyai pandangan hidup yang pesimistik. pada diri pelajar – palajar kita iaitu ektrovert,introvert dan

Ambivert

Ambivert ialah satu situasi di mana seseorang mempunyai 2 personaliti di atas dan ia wujud pada kebanyakan manusia. Dengan adanya ilmu psikologi, ini sekurang- kurangnya dapat membantu kita sebagai seorang guru untuk memahami dan mendekati pelajar –pelajar kita dengan lebih baik agar sesi pembelajaran dapat berjalan dengan lebih berkesan disamping dapat membentuk peribadi guru yang berkalibar.
2.1.2

Dapat mengkaji tingkah laku pelajar – pelajar di Selain itu juga, tujuan seseorang guru mempelajari dan mengkaji psikologi

sekolah. adalah kerana ingin memahami tingkah laku mereka dan memperoleh kefahaman tentang perhubungan mereka.Misalnya melalui kajian dinamika kumpulan ,seseorang guru dapat memahami bagaimana membina hubungan yang rapat antara kelompok atau kumpulan.Disamping itu, bidang psikologi juga dapat membantu seseorang guru meramal gerak balas atau tingkah laku yang mungkin timbul dalam sesuatu situasi. Misalnya apakah yang akan terjadi jika seorang pelajar tidak pernah menerima pujian dan layanan yang baik daripada guru? atau apakah yang akan terjadi pada seorang pelajar jika mereka sering kali menerima kutukan daripada rakan – rakan dan guru apabila membuat kesilapan tanpa diberi bimbingan yang sewajarnya. Justeru itu, psikologi juga dapat seseorang guru mengkaji tingkah laku pelajar dengan memikir kan pelbagai faktor yang mungkin terlibat dalam berkelakuan.Sebagai contoh tabiat membaca dikalangan pelajar,merokok,gejala melepak di pusat- pusat membeli belah dan masalah ponteng kelas.Gejala – gejala buruk mungkin berlaku disebabkan oleh beberapa faktor antaranya ajakan dari rakan – rakan dan masalah keluarga yang menekan jiwanya lantaran kurangnya perhatian dari ibubapa terhadap mereka akibat pergaduhan dan penceraian yang berlaku.Begitu juga dengan kesibukan mereka dalam mengejar kemewahan hidup. 2.1.3 Dapat menggunakan prosedur yang betul serta pendekatan saintifik dalam menyelesaikan masalah tingkah laku murid.

Sebagai salah satu jalan penyelesaian, psikologi digunakan untuk membantu mengawal tingkah laku pelajar yang tidak diingini dan memberi bimbingan yang sewajarnya dalam pembentukan tingkah laku .Sehubungan dengan tujuan tersebut,seseorang guru misalnya boleh mengubah tingkah laku mereka yang negatif melalui rancangan modifikasi tingkah laku.Ini boleh dilakukan sebahagiannya dengan merancang aktiviti yang dapat membentuk tingkah laku yang diingini dan menjauhkan serta mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini .Misalnya melalui peneguhan positif,tingkahlaku yang diingini akan berulang sementara peneguhan negatif akan mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini.Sebagai contoh,jika seorang pelajar tidak menyiapkan kerja pada tempoh yang ditetapkan, seseorang guru boleh mengarahkannya supaya menghafal sifir sehingga lancar seandainya mereka merupakan orang yang lemah di dalam mata pelajaran matematik atau tidak membenarkan mereka keluar rehat seperti pelajar- pelajar yang lain sehinggalah mereka dapat menyelesaikan tugasan yang diberi dengan baik.. Dengan cara ini, sekurang – kurangnya dapat mengubah sikap mereka untuk lebih prihatin terhadap tugasan yang diberikan demi kebaikan pelajaran mereka.Selain itu juga, motivasi yang membina perlu diwujudkan bagi meransang seseorang pelajar untuk lebih maju kehadapan terutamanya kepada pelajar yang introvert. Dengan kata lain,bidang psikologi juga dapat menilai,menyelidik serta membuat pemerhatian ke atas tingkah laku individu di dalam sesebuah masyarakat serta cuba mencari jalan penyelesaian yang terbaik di dalam menangani masalah tingkah laku pelajar di sekolah. 2.4 Untuk memperbaiki kualiti dan hasil proses pendidikan . Ianya wujud hasil kerjasama yang baik diantara guru dan murid.

2.5

Memberi pengetahuan kepada guru mengenai teori dan

prinsip psikologi untuk diguna pakai di dalam bilik darjah. 2.6 Memberi kesedaran kepada guru mengenai perbezaan individu dari segi kognitif,

afektif dan psikomotor. Ini membolehkan guru merancang aktiviti yang bersesuaian

berdasarkan potensi dan kemampuan murid. Sebagai contoh, murid- murid yang mempunyai kognitif yang tinggi mampu menyelesaikan dengan baik sementara murid yang mempunyai kognitif yang rendah memerlukan bantuan guru untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Menurut teori Jean Piaget mengatakan bahawa terdapat 4 peringkat perkembangan kognitif iaitu peringkat deria motor, peringkat pra operasi, peringkat operasi konkrit dan peringkat operasi formal.Peringkat operasi formal ialah satu peringkat di mana mereka berkebolehan membuat penaakulan deduktif.

2.7

Dapat memberi pengatuan kepada guru mengenai naluri murid.

dan keperluan

2.7.1 Naluri Naluri adalah tenaga atau dorongan dalaman yang berpengaruh menggerakkan seseorang individu untuk membentuk sesuatu tingkah laku .Ia juga merupakan sumber penggerak yang diwarisi.Sebagai contoh naluri murid ialah naluri meminta bantuan , naluri menonjolkan diri, naluri ingin tahu dan naluri berkumpulan.Namun demikian naluri ini bukan sahaja dapat membina tingkah laku bahkan ia merupakan satu motivasi di sebalik tingkah laku mereka.

2.7.2 Keperluan Keperluan pula boleh didefinasikan sebagai satu kehendak atau kemahuan individu yang dibuat untuk mengurangkan atau membetulkan keadaan kekurangan.Mengikut definasi ini, keperluan terbahagi kepada 2 jenis : i) Keperluan fisioligi ii) Keperluan psikologi.

Keperluan fisiologi. Keperluan ini merujuk kepada keperluan hayat seperti makanan yang berzat,rehat, tidur ,air, oksigen, seks dan keperluan deria. Keperluan ini lahir daripada kekurangan keperluan organik. Keperluan psikologi. Keperluan ini merujuk kepada kasih sayang, perlindungan dan pengiktirafan kepada seseorang individu atau kanak- kanak.Sekiranya keperluan ini tidak dapat dipenuhi akan menyebabkan kanak- kanak menjadi nakal,beremosi yang tidak stabil dan mempunyai personaliti yang tidak sihat. Mengikut teori Murray (1938 ) dan Edward (1959) mengatakan bahawa antara bentuk – bentuk keperluan yang diperlukan oleh seseorang murid atau individu ialah:i) Keperluan pencapaian : Keperluan ini merupakan keinginan dan kemahuan

seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cemerlang dan berjaya.Untuk mencapai kejayaan , seseorang itu sanggup mencuba segala potensi yang ada di dalam dirinya semaksimum mungkin. ii) Keperluan usaha memperbaiki diri : Keperluan ini menunjukkan bahawa seseorang mempunyai hasrat untuk mencapai kejayaan . Seseorang yang memiliki keperluan ini merasakan perlu untuk mengatasi kegagalannya dengan cuba bersungguh –sungguh sehingga berjaya.Begitu juga dalam konteks pembelajaran di mana seorang guru perlulah memberi bimbingan dan dorongan yang membina kepada murid – muridnya apabila mengalami kegagalan. iii) Keperluan mununjuk – nunjuk. Sebagai manusia murid juga mempunyai kegemaran untuk menunjuk – nunjuk kelebihan ,bakat dan kekuatan diri sendiri.Dengan menunjukkan kelebihan diri,

seseorang murid itu dapat memberikan gambaran yang baik tentang dirinya dan dengan itu dapat menutup kelemahan dan keburukannya. iv) Keperluan mendapatkan bantuan. Seseorang individu atau murid misalnya merasa perlu untuk mendapat layanan , sokongan,pertolongan , perhatian dan kasih sayang yang baik daripada guru dan rakan – rakannya. Ini kerana seseorang murid yang tidak mendapat kasih sayang dan perhatian yang baik akan memiliki sahsiah yang tidak seimbang. Di sini , jelaslah kepada kita bahawa dengan adanya pengetahuan mengenai keperluan ini membolehkan guru – guru menggunakan pendekatan dan motivasi yang sesuai di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Soalan 2 .

Kenal pasti murid anda yang bersifat ekstrovert dan seorang lagi bersifat introvert . Jelaskan dengan contoh – contoh yang sesuai, bagaimana anda dapat meningkatkan ciri – ciri positif kedua – dua personaliti ini.

Menurut Carl Jung (1875- 1961) personaliti individu boleh dibahagikan kepada 3 iaitu ekstrovert, introvert dan ambivert.Sebelum saya menghuraikan bagaiman cara untuk meningkatkan ciri – ciri positif kedua – dua personaliti ini ,marilah kita merujuk konsep ekstrovert dan introvert. 1. Konsep ekstrovert. Seorang ektrovert mempunyai minat yang tinggi terhadap dunia luar dan orang.Ia merupakan seorang yang yang suka menonjolkan cirri –ciri seperti relaks, gemar kepada keseronokan, suka bercakap , peramah, mudah bergaul,aktif dan ligat,inovatif dan gemar kepada perubahan, optimis, cepat bertindak balas , tidak mudah bimbang dan mempunyai ciri – ciri kepimpinan .Di sampang itu juga ,ia menyukai aktiviti – aktiviti sosial kerana ia membolehkannya bergaul dengan orang lain. 2. Konsep Introvert Seorang introvert mempunyai minat dan keupayaan yang tinggi menerokai dunia dalaman seperti pemikiran, perasaan dan pengalaman seseorang.Ia sentiasa suka berseorangan ,merenung, memfokus terhadap dirinya, sukakan aktiviti solo,tekun,tegas, malu, sensitif dan mempunyai pandangan hidup yang pesimistik. Selain itu, ia juga boleh dipercayai ,tenang dan mempunyai tingkah laku yang terkawal serta kurang bersedia untuk menanggung risiko. Terdapat beberapa cara yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan ciri –ciri positif kedua – dua personaliti ini, antaranya :-

1) Memastikan semua murid saya mengambil bahagian secara aktif dalam semua aktiviti bilik darjah seperti mengadakan kuiz setelah tamat sesuatu topik dibincangkan . Dengan cara begini , akan memberi mereka perasaan dilibatkan dalam semua aktiviti kelas.Di samping itu juga, dapat memberi kenyakinan pada diri mereka terutamanya murid– murid yang introvert untuk cuba menjawab demi meningkatkan markah kumpulan masing –masing. 2) Melibatkan mereka dalam aktiviti mudah, di mana mereka berpeluang untuk menikmati kajayaan di dalam sesuatu pembelajaran. 3) Kaedah , aktiviti serta bahan – bahan pengajaran dan pembelajaran haruslah dirancang berdasarkan kebolehan dan potensi anak murid saya. Sebagai contoh untuk menarik minat mereka terhadap topik baru yang akan dipelajari saya boleh memulakannya dengan set induksi yang menarik dan mudah difahami sama ada menerusi lakonan , perbualan , penggunaan radio, carta –carta yang menarik dan lain – lain.Ini dapat memberi gambaran secara umum kepada mereka tentang tajuk yang akan dipelajari.Selain itu juga ia dapat menghasilkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik.Dengan cara ini , akan menjadikan mereka seorang murid yang bermotivasi , berkenyakinan serta mencapai kepuasan belajar. 4) Mengadakan lebih banyak aktiviti berkumpulan di dalam bilik darjah. Seterusnya melantik ketua kumpulan dikalangan murid yang introvert untuk memberi peluang kepada mereka berinteraksi dengan ahli – ahli kumpulan yang lain.Di samping itu juga ia dapat memupuk sikap berkenyakinan dalam diri serta menyingkirkan sifat malu dan merendah diri. 5) Menghentikan segala ejekan seperti “ bodoh” , “si gemuk”, “si lembap” dan sebagainya yang pernah digunakan untuknya. Sekiranya keadaan ini berterusan boleh menyebabkan murid – murid yang introvert menjadi bertambah malu, berkenyakinan rendah terhadap potensi diri serta hilang minat untuk belajar. Justeru itu sebagai guru kita perlulah menasihati murid yang ekstrovert agar memberi dorongan dan

kerjasama yang sewajarnya kepada rakan mereka yang introvert agar mereka merasakan dirinya dihargai. 6) Mengadakan sesi kaunseling dengan murid yang introvert untuk mengenal pasti punca masalah serta cuba membentuk diri mereka ke arah mencapai sahsiah yang positif. Ini boleh dilakukan dengan beberapa cara iaitu:6.1 Memberi motivasi mengenai gambaran dan pendedahan yang jelas tentang konsep kendiri positif. Dengan cara ini murid – murid dapat memahami bahawa dirinya mempunyai kebolehan dan keistimewaan yang tersendiri berbanding dengan rakan – rakan yang lain. 6.2 Memberi peluang kepada mereka untuk menyertai kem motivasi dan perkhemahan serta sukan yang sering kali diadakan di luar bilik darjah. Ini bertujuan untuk membentuk peribadi yang mantap ,berkeyakinan,cekal dan tabah serta saling bantu – membantu antara satu sama lain. 7) Mengadakan latihan –latihan tegas diri untuk murid - murid introvert agar mereka dapat berfungsi sebagai seorang individu yang lebih bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan orang lain. 8) Guru – guru perlulah memberi galakan kepada murid – murid sama ada mereka yang introvert atau ekstrovert untuk sama- sama menyertai aktiviti – aktiviti kokurikulum seperti aktiviti kelab persatuan, permainan dan unit beruniform di mana mereka berpeluang untuk berinteraksi dengan individu – individu yang lain. 9) Selain itu juga, kita sebagai guru perlulah sentiasa memberi bimbingan , tunjuk ajar dan perhatian yang lebih terhadap murid – murid yang introvert di dalam membantu mereka meningkatkan konsep kendiri yang positif. Ini kerana konsep kendiri yang positif dapat membantu seseorang yang introvert menjadi lebih bersifat sosial dan optimistik di dalam pandangan hidupnya.

10) Memberikan galakan kepada murid – murid untuk menguruskan projek atau program - program seperti khemah dan kem kepimpinan untuk membentuk peribadi yang berketrampilan .

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Soalan 1 Berdasarkan pengalaman anda sebagai seorang guru, terangkan mengapa pentingnya seseorang guru mempelajari psikologi. Soalan 2 Kenal pasti murid anda yang ekstrovert dan seorang lagi bersifat introvert. Jelaskan dengan contoh – contoh yang sesuai , bagaiamana andan dapat meningkatkan ciri – ciri positif kedua –dua personaliti ini. 8 -11 1 -7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful