You are on page 1of 8

Droga do

Chrystusa

Lekcje Biblijne

Przywilej modlitwy
11 - 16

1) Dlaczego kontakt z Bogiem poprzez modlitw jest tak istotny?

Jeremiesz 29:12
Teksty Uzupeniajce: Jeremiasz 31:9; Psalm 50:12; 102:17; Izajasz
65:24; Mateusz 7:7, 8
Bg przemawia do nas przez przyrod i objawienie, przez sw
opatrzno i wpyw swego Ducha. To jednak nie wszystko, bowiem
odczuwamy potrzeb otwarcia naszego serca przed Bogiem. Chcc
wzbogaci swe ycie wewntrzne i otrzyma si, musimy pozostawa w
cisej cznoci z naszym Ojcem Niebiaskim. Choby nasze myli byy
do Niego zwrcone, chobymy rozmylali o Jego dzieach, miosierdziu
i bogosawiestwach, wszystko to nie bdzie jeszcze prawdziwym
zespoleniem z Bogiem. Chcc z Nim obcowa, musimy mie Mu co do
powiedzenia o naszym obecnym yciu. Modlitwa jest otwarciem serca
przed Bogiem jak przed przyjacielem. Nie czynimy tego po to, aby Bg
pozna, jakimi jestemy, lecz abymy potrafili Go przyj. Modlitwa nie
sprowadza Boga do nas, lecz podnosi nas do Niego.
2) Do czego zaprasza nas Jezus gdy przychodzimy do niego w
modlitwie?

1 Piotra 5:7
Teksty Uzupeniajce: Filipian 4:6, 7; Psalm 55:16-18; 34:5-8, 1520; 62:8; Jeremiasz 33:3; 2 Kronik 7:14
Kiedy Jezus by na ziemi, nauczy swych naladowcw, jak
naley si modli. Mwi im, jak przedstawia Bogu swoje codzienne
potrzeby i powierza Mu swe troski. A Jego obietnica, e ich proby
zostan wysuchane, jest zapewnieniem rwnie dla nas.
3) Jaki Chrystus da nam przykad cznoci w modlitwie ze
swoim Ojcem gdy by na ziemi?

Marek 1:35
2

Teksty Uzupeniajce: Marek 6:46; Mateusz 6:6; 14:23; ukasz 6:12;


1 Piotra 2:21
Sam Jezus, kiedy y wrd ludzi, czsto si modli. Nasz Zbawiciel utosami si z naszymi potrzebami i sam prosi, baga swego
Ojca o now si potrzebn do wypenienia obowizku i przetrzymania
prby. Jest On dla nas wzorem w kadej sprawie. Jest bratem w naszych uomnociach, gdy sam cierpia bdc dowiadczony (Hebr.
2:18), ale bdc bez skazy, przemg zo. Dusza Jego na tym grzesznym
wiecie przesza wiele blu i cierpienia. W swym czowieczestwie
uczyni Chrystus modlitw koniecznoci i przywilejem. Sam
znajdowa pociech i rado w obcowaniu z Ojcem. A jeeli Zbawiciel
ludzkoci, Syn Boy, odczu potrzeb modlitwy, o ile bardziej my,
grzeszni, sabi i miertelni ludzie, powinnimy rozumie konieczno
staej arliwej modlitwy.
4) Jaka powinna by nasza postawa gdy si modlimy?

Hebrajczykw 4:16
Teksty Uzupeniajce: Filipian 4:6, 7; Efezjan 2:18 ; 3:12; Izajasz
55:6; Mateusz 7:7-11; 1 Piotra 5:7
Nasz Ojciec Niebiaski czeka na sposobno zesania nam peni
swych bogosawiestw. Jest naszym przywilejem czerpa obficie
ze rda nieograniczonej mioci. Jakie to dziwne, e tak mao si
modlimy! Bg jest gotw i chtnie wysuchuje szczerych prb, nawet
najskromniejszych, swych dzieci, a my tak niechtnie przedkadamy
Bogu pragnienia naszych serc. C maj myle anioowie niebiascy
o biednych, bezsilnych ludzkich istotach, naraonych na pokusy;
podczas gdy Bg w swej nieskoczonej mioci tskni do nich, gotw
da im wicej, ni mog poj lub prosi, a oni tak mao modl si
i maj tak ma wiar. Anioowie miuj sub przed Bogiem,
przebywanie blisko Niego. Najwiksz ich radoci jest pozostawanie
w spoecznoci z Bogiem, a ziemskie dzieci, ktre tak bardzo potrzebuj
pomocy, jakiej tylko Bg moe udzieli, zdaj si zadowala yciem
pozbawionym wiata Jego Ducha, obcowania z Nim.
5) Jakie s dwa kluczowe elementy dajce zwycistwo nad pokusami?

Mateusz 26:41
3

Teksty uzupeniajce: ukasz 21:36; Marek 14:38; 13:37; Galacjan


5:16; Jakub 4:7, 8; 1:2-5; Rzymian 13:14; Mateusz 7:7
Wszyscy, ktrzy zaniedbuj modlitw, otoczeni s ciemnociami
za. Pokusy szeptane przez Szatana wiod ich do grzechu, gdy nie
skorzystali z wielkiego przywileju modlitwy, ktry da im Bg. Dlaczego synowie i crki Boe tak niechtnie si modl, skoro w rkach
wierzcego modlitwa jest kluczem do wielkiej skarbnicy niebiaskiej,
penej obfitych darw Wszechmocy?
Zaniedbujc cig modlitw i obowizek gorliwego czuwania nad
sob, wpadamy w niebezpieczestwo nieuwagi i grozi nam zejcie z
prawej drogi. Szatan stawia nam na drodze do tronu aski coraz to inne
przeszkody, abymy nie mogli uzyska aski i mocy do przeciwstawienia
si pokusom przy pomocy naszych arliwych modlitw i wiary.
6) Podobnie jak w przypadku Dawida, jaki winien by nasz stan
duchowy aby otrzyma odpowied na nasz modlitw?

Psalm 63:1
Teksty Uzupeniajce: Izajasz 44:3; 41:17; 48:21; Jan 4:10; 7:37-39;
Objawienie 21:6; 22:17 Moemy oczekiwa, e Bg wysucha i
odpowie na nasze proby, jeli spenione zostan pewne warunki. Jednym
z pierwszych jest uznanie potrzeby pomocy Boej. Pan obieca: Rozlej
wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschnitej ziemi (Iz. 44, 3). Ci,
ktrzy pragn sprawiedliwoci i tskni do Boga, mog by pewni, e
zostan zaspokojeni. Jednak serce musi by otwarte na dziaanie Ducha,
gdy dopiero wtedy moe przyj bogosawiestwo Boe.
7) Jakie trzy kroki musimy podjc, aby otrzyma odpowied na
nasze modlitwy?

ukasz 11:9
Teksty uzupeniajce: Jeremiasz 33:3; Mateusz 21:22; Psalm 50:15;
118:5; 91:14,15; Izajasz 55:6
4

Nasza wielka potrzeba jest najwymowniejszym argumentem na


nasz korzy, ale by Pan mg uczyni co dla nas, musimy Go najpierw
poszuka. Bg powiedzia: Procie, a bdzie wam dane (Mat. 7, 7). On,
ktry nawet wasnego Syna nie oszczdzi, ale Go za nas wszystkich wyda,
jake miaby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darowa? (Rzym. 8, 32).
8) W jaki sposb bunt wpywa na nasz modlitw?

Przypowieci Salomona 28:9


Teksty Uzupeniajce: Izajasz 1:15, 16; Zachariasz 7:11-13;
Przypowieci Salomona 15:8-10; Psalm 66:18; 109:7 Pan nie wysucha nas, jeeli bdziemy hodowa nieprawoci i wiadomie ulega
grzechowi, lecz modlitwy serca skruszonego i nawrconego bd zawsze
przyjte. Gdy naprawimy wszelk wiadomie popenion win, moemy
by pewni, e Bg odpowie na nasze proby. Wasne nasze zasugi nie
wyjednaj nam aski Boej. Jedynie warto Jezusa nas zbawi, Jego krew
nas oczyci, ale my musimy spenia warunki przyjcia.
9) Jaki jest kolejny niezbdny czynnik aby uzyska odpowied
na nasz modlitw?

Marek 11:24
Teksty Uzupeniajce: Jakub 1:6; Mateusz 21:22; Marek 11:22-24; 1
Tymoteusz 2:8
Innym skadnikiem waciwej modlitwy jest wiara. Przystpujcy
bowiem do Boga musi wierzy, e (Bg) jest i e wynagradza tych,
ktrzy Go szukaj (Hebr. 11:6). Jezus rzek uczniom: Wszystko, o co
w modlitwie prosicie, stanie si wam, tylko wierzcie, e otrzymacie
(Mar. 11:24). Czy trzymamy Boga za sowo? Obietnice Boga s pewne
i nieograniczone, a On jest wierny wobec tych, ktrym ich udzieli.
Chobymy nie od razu otrzymali to, o co prosimy, nie moemy
przesta wierzy, e Pan wysuchuje i odpowiada na nasze proby.
Jestemy tak omylni i tak krtkowzroczni, e czasem prosimy o co, co
nie bdzie dla nas bogosawiestwem. Wtedy nasz Niebiaski Ojciec
5

w mioci odpowiada nam dajc to, co bdzie dla nas najwyszym


dobrem, to, czego sami zapragnlibymy, gdyby przez Boga owiecone
nasze oczy, mogy ujrze rzeczy takimi, jakimi s rzeczywicie. Cho
wydaje si, e modlitwy nasze nie zostay wysuchane, musimy
trzyma si obietnicy, bowiem z pewnoci czas odpowiedzi nadejdzie
i otrzymamy wwczas bogosawiestwo najbardziej nam potrzebne.
Jednak oczekiwanie, e zawsze otrzymamy dokadnie to, o co prosimy,
jest zarozumiaoci. Bg jest zbyt mdry, by si myli i zbyt dobry,
aby odmwi tego, co suy ku dobremu tym, ktrzy chodz praw
drog. Dlatego nie obawiajmy si, zaufajmy Mu, nawet gdy nie
widzimy natychmiastowej odpowiedzi na nasze proby. Polegajmy na
Jego pewnej obietnicy: Procie, a bdzie wam dane.
10) Jak obietnic daje nam Pan, gdy w pokorze i ufnej wierze
powierzamy Mu nasze potrzeby?

1 Jana 5:14, 15
Teksty uzupeniajce: Mateusz 7:7-11; Efezjan 3:12-14; Hebrajczykw
3:14; 10:35
Jeli bdziemy si kierowa wtpliwociami i obawami lub
prbowa rozwika wszystko to, czego dobrze nie rozumiemy, zanim
uwierzymy, nasze kopoty zwiksz si tylko i pogbi. Ale gdy
bezsilni i zaleni, tacy jakimi naprawd jestemy, zwracamy si do
Boga, ktrego wiedza nie ma granic, ktry widzi cae stworzenie i
rzdzi wszystkim sw wol i sowem, i powierzamy Mu w pokorze
nasze pragnienia, On moe i chce wysucha naszego woania i pozwoli
wiatu rozjani nasze serca. Szczera modlitwa prowadzi nas do
cisej cznoci z Nieskoczonym. Chobymy przez pewien czas nie
otrzymali jawnego dowodu, e oblicze naszego Odkupiciela pochyla
si nad nami ze wspczuciem i mioci, to jednak na pewno tak jest.
Moemy nie czu Jego wyranego dotyku, ale Jego do spoczywa na
nas z mioci i troskliw czuoci.
11) Jaki jest warunek uzyskania Boego przebaczenia?

Mateusz 6:14, 15
6

Teksty Uzupeniajce: Mateusz 6:12; 18:21-35; ukasz 7:40-48; 11:4


Jeeli pragniemy otrzyma ask i bogosawiestwo, serca nasze
musz napeni si duchem mioci i przebaczenia. Jake moemy
prosi Boga: Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym,
ktrzy przeciw nam zawinili (Mat. 6:12), gdy serca pene s gniewu
i zawici? Jeeli pragniemy wysuchania naszych modlitw, musimy
wybaczy blinim w ten sam sposb i w tej samej mierze, w jakiej
oczekujemy takiego przebaczenia dla siebie.
12) Jak czsto powinnimy trwa na modlitwie?

Kolosan 4:2
Teksty Uzupeniajce: Kolosan 4:12; ukasz 21:36; 1 Tesaloniczan
5:17; Psalm 55:17; 86:3; Ezefjan 6:18
Innym warunkiem przyjcia modlitwy jest wytrwao. Musimy
modli si zawsze, aby wzrasta w wierze i dowiadczeniu. Musimy
by w modlitwie wytrwali (Rzym. 12:12) i czuwajc na niej wrd
dzikczynienia (Kol. 4:2). Aposto Piotr napomina wierzcych:
Bdcie wic roztropni i trzewi, abycie si mogli modli (I Piotra
4:7). Aposto Pawe mwi: Ale w kadej sprawie wasze proby
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i baganiu z dzikczynieniem!
(Filip. 4:6). W licie Judy czytamy: W Duchu witym si mdlcie i
w mioci Boej strzecie samych siebie (Juda w. 20, 21). Ustawiczna
modlitwa jest nieprzerwanym cznikiem pomidzy dusz a Bogiem.
Dziki niej yciodajna moc Boa przenika nasze ycie, ktre wydaje
owoc czystoci i witoci. Do modlitwy potrzeba pilnoci. Niechaj
nic nas nie powstrzymuje. Starajmy si zachowa cis czno
swej duszy z Jezusem. Korzystajmy z kadej sposobnoci, ktra daje
moliwo modlitwy. Wszyscy szczerze pragncy cznoci z Bogiem
bd przybywa na spotkanie powicone modlitwie, wierni swym
obowizkom, gorliwi i nie spokojni o wszystkie bogosawiestwa,
ktre mog zyska. Bd oni walczy o kad moliwo, dziki ktrej
mog otrzyma wiato niebios.
7

Jestem wdziczny Bogu za niesamowity przywilej


przychodzenia do Niego w modlitwie o kadej porze za
porednictwiem Chrystusa.
Prosz zakrel:

Tak

Niezdecydowany

Zdaj sobie spraw z tego, i kontakt z Bogiem poprzez


modlitw zblia do nieba. Moim pragnieniem jest y w
nieustannej cznoci z Nim i dowiadcza pokoju poprzez
dar modlitwy.
Prosz zakrel:

Tak

Niezdecydowany

Ufam, i Bg syszy i odpowiada na moje modlitwy wedlug


Jego doskonaej woli w oznaczonym przez Niego czasie.
Prosz zakrel:

Tak

Niezdecydowany

Przyjmuj Boe zaproszenie przy przyj przez jego tron aski


w modlitwie i tym samym osign pomoc, ask i miosierdzie,
ktrego potrzebuj w codziennym kroczeniu z Nim.
Prosz zakrel:

Tak

Niezdecydowany

Pobierz bezpatne lekcje - www.bible-lessons.org


Studium biblijne (C) Merlin Beerman - www.RevelationPublications.com
Zachcamy do kopiowania i dzielenia si tymi materiaami z innymi. Jendake studium
biblijne nie moe by zmienione ani sprzedawane bez pisemnego zezwolenia Wydawcy jak
rwnie kady ze zmienonych egzemplarzy musi by opatrzony prawami autorskimi.
Tekst Adaptacja Droga do Chrystusa przez E.G. White
Ilustracje (C) Goodsalt - www.goodsalt.com