Jlicif -at dlCf1lftt dJ,- . _~~.......'c t!

Ci

t:! 131 oJ f'c1 qj' Q ~ q cfo1

{t 11''11 r-il q; 4 f(c=nf""l PH "11 ( 'qt1Zi cm_;fi 51 fit;'u. t f ~ f.iH:r {i Ii 1'&1 ott CI~·1!(I if ~ ~ Sf.lt ~ til¥ilRJtCfi q~~q(UI it ~ ~ II t "" {t~:clI!.q ~ au m t11J:flr~q; qftb1d'"f ~ ,.fifi4, tW

qR:ulI¥i i I ~ stfSifiCf' it ~,e:' Olqq«Jq, ~ ... flNl ~ 6qcH-l!Il CfiT aiR~ q;r >t€lHi ~ tifTtfT ~ I ~ SF41{:1 it rq~H,S(ldlfl'iffI ~ ~ftf=l Sl6fl1'l ctt refill'" f4 F( I ijosrq I or :s I c:.=t tfI t 1.atFif~ . q Rf("tq fa it e I ti I fttifi- ~ i ~nt Cfi. arrfiAi ~

. =< 1'&1 ~ RI Cfi {ft;it ~ 1R q n:~J""I c5t stRtic'll q{W{ .

~~1"lf~ I

>lfrtd !i'R1ifi it 'fSIdSidl ~ q~i4]i'[ Q,41u, '3ftew ... it m~ QRcHi;{f 911 ert$~ ~ Sl4f~ ~~t I <"flifl(fiblCfi oqq~1 -q ;;jJ-=t"'l,IHGIU qit SlJjUlI~

R'qr Tp.:IT ~ I ;;jJ~ "'I" fl e; .. 0 ~Cfi Sf .. I Et1 ~. ~ ~ q;f sot iEfi I { ~ Cfi 14i=ti'i 'CII t.'1,~ ~ 1:t t I ch:.f'lf(ft ~ ~ fC4Cfi'ti ~ &jttfl'·H ~ ctiT'at,,,,{ l:fFfT 7f<IT ~ I

<rn artten usft ~ qft- q i:( f ~ en tFif ~ q I Qfif it ffP""Ilf..;;(Cf) QRcHi"1 qft SlfSti~l Cfit mft~ 1lf~i1it I I1i 0cl qRf t!:t I ¥1 it 'filii I ~ Cfi ~ arrfiAi rtft -Q Cfi'""l.::J11< {iljc:J;q ~ ~ fctCfiFQ '* 5tCOlIit1 ftPf . ~ ~ :e 141 \if oq cH::t!:1I ~ (1'-iI~ firq; ti:pq lait it d""lCf.il "1pHGlu iS1~14 CfiT.qr SiZl'," fcIim~ I ~~M"1A~l:Kat,(eau,~n.:frq 'afq'f.f Ii:!: ~ q:)f st I q f4 H ~ Tp;fJ I 54 'EUd 1'ti1i$ it T-1 Si ~ I m CliT ~ J t'Cil CflFd ~ iifT'ITan q;r P:.PtJtE10j fCfilil ~~ I f:llql~Cfi QilC4d""l it~ ~ ~ 3Tt:4 dl aif ~ ~ ~ g::atctl dqcft an· ~m-rrr I

TJlql it f11t1lf-JIib, a.TTffic6 ~ (1\JI~fitCf) QRCld"i

( (1\it ~1'1 ~ ~ 1lfcif if)T ~&I t:I ~)

~

'(lad ql*14i~,~ ~~~~

, 1 AUG ,~~~

rSBN : 81-7033-391-X

e -;prn:urr rnlf ~ ~, ~

Th~ publication of this book was financially supported by ICSSR and the responsibility for thL: facts stared, opinions expressed or conclusions reached, is entirely that of the author and 1 hal ICS.sR accepts no responsibility for them,

lCSSR Consukunt Prof. Bri] Raj Chauhan

~

~ 9f~ifi~r'*l, V;::r-20, ~~ ~. 302 004

1Jit;r : 651022, 6S14JH ~: 651748

~ if fq Efli '8 ctt Si ~""II ~ fI lOt *'~ it ~ &fEf'=lFf ~"'I1;fCfiI t.1l"i '{Jif~ <:fiT -3l'l-"fTCr ~ I ~ ~ ~ -q{~ ~aIT it 3TflfR 1:R qFt'"44'1 cfit~, CfiRUT ~ ~ '8t1~'i1 ~ ~ I W ~ em- ~ ~ * ~ 3i19~LlCf1 ~ ~ ~ t:fll fcfi"Fl ~ifil$41 it ~ ~ qR6!~'i qlf f.r(""d{ 3T~ fFift!i:lij ~ ~ 4~'il11 ~ lfeLIiCfl'i ~ ~ I "lffG <:ffl ~ ~ it cit ~ ~ ~q;I~41 qir ~ <I4'1Ictrt: ~-~ 1:K aT~ it-aT ~ I tRJR1 ath:- ~ ~ ~ it f.5rf\R ~ if etlP.hfl{'1 ~ ~ 3ii08"14H ~ ~ iRf '¥J ~ Tllcit ~ ~PJUT Q~ 1!_Cfj ~ ~ q~'r;fl~ttai ~8fUT ~ ~ ~ I ~ ~ ~ cpfl if 1llTil cnr ~ SiOII~"'j fil=llL(1-m m TTf ~ I

~ ~.q it 1ilil{l41 ~;;Rj<r"{(10 ~ :sT. ~ ~ ~ 'T<n ~ 31~!DI t'l1l'if""1Cfl ~ lit;tq'fl~ t I sT. ~ &RT ~ ~ <iT9l if ~ ~ &JJl~ I Cflf ~erur ~ ~ ~ ~ ~ ~<i):on fli<:R1 ftBTf ~, Cfttf'lf M Q I '1 i 1« s:m fcfim 71"<n S!IT 1 ~ 31ttrlR ~ -rifq q;r ~ "S:f: lfcfa:rur m ~ l ~ ~ "Wf~ qif 3lT'EIT{ fl1{?f ~ it ~ g&HltI"tq'l m ~ ~ it J:hH4Ch i I

llf 3lbtil1"'i if ";f ~ qft61d""t ~ Frf~ ~ cfit d'Jjjlj( ~ TflIT

5

~ ~ llf qfJ;qd'1 ~ ~ l:f{ '1# ~ ~ TFlT i I W 31~ ~ ~ ~arr-~ m ~ lR ~ ~ f..rirq i2Wr R::rr ~, 11!lfIur ~ ttt ~ ~ ctt ~ 'fiT rct!(~qui ~ lTlIT ~, ~ ~ o:w:rr -q mlftc1 qftcllij ctt "IIIOt::lil 'R mq ~ TTf ~,rn~ ~ ~ aik >rmt 1R tlfR fi:::rr ~ ~ 31R ~ ~ ~ it ~ ~ qftA I i1 "fiT ~ ~ 'fr 31v:r:Ff fr.t;1:rr Tfi.n" ~ I

~ ~ ctt d4",fpn am- rq~q'8rf1l1 mt-r ~ furq_ &To 3fCI1'.T ~ * ~mp;ft~~~m~1 amrrt~~itm:urr~~~~ -.wn ~ ~fdUT am- ~J;fUT qft ~ fR it CflflrI1 iPit am- QRqd'1 q.l '1ftf, mrr am- >f'lWf -.m w qtt it ~ it lfGG fl:Ii1rft I

fC1"'~ $Ii CfI'- 0'.1m'

f.R}(I<:f), ~ 3f~ ~, ~ I

6

5 9 11

'qJlf - 1

lI11i flt:lNt am ~Jt114 at9.:l~

1 mtr DqCffllll qft ~~

2 m1ftur ~ 1!.cf cjif IlHfI W1f 3 JW::r ~ : qRqd'1 <tt fu:m

4 ~ q,1 at!(HlICfl(JI, ~ ~ ~

15 21

25 29

~-2

lIT1f lfef~ : ~ q;J 3t6*,'"

c.

5 lfTlr~:~

6 ijjli INcCfl ~ ;."ilfiftr, '~H JJ@H am-.~

39 47

7

7 ~ ~ QRctlU ~ 3J~ : ~

8 ~ it q il:q Iii ~ 3\UflA' : W1lT 9iT ;:m:r

9 ij~1"JR ~ ffit( (l!'lHiii(UI

63 107 131

'q"[Tf - 3

. mlJ Qi:4llh't : ~ Slfg;ijl ~ ttr'fldll{1

10 \lI P I ~ Cfi {'f I ~ fcfcfiffi CfiT ffi'I1

11 '1JTl{ to{ i;f 14 q : ~tWl 'Q:cr '" P fI e:Rt 12 tm:m, ~ 'Qft ·11 r~F Id fZo:tufT

~~

137 147 153 173

8

~ qR4H<i1 $ Wf&JUT, fmUnlf'1tmtJ!ft fi<:t>iiFi anR ft it ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ mq f1~1~ ~ ~ it wtlflll fi:rffi ,

mtuft qiT 'j4f;q{1~ ~ 3tf.wT ~ ~ it ~ ~if{5llC1 ~~ m ~ NiWt ~ qiT *1 i$~1 rr il1ffi I ~ tmr. 611 ~ 3TNrtT ~ I ~ ~ W 't:rr ~ ~ ~ aJur:R iJl W'"Ff mU 0/ '8 ~41ll ft:rffin "® I

~ -.frl ~ ~ B1'"1if.J!Cf1 qi,4q:;t\T m ~ ~ <:fiT ~ ~ it >fro:'q ~ m th~4P I urr I m?dUf ~ ~ !fl11 Cfit ,.;j H 6fil it "it ~ FriM" {OJ €!4P I mtQ ~an I ~ ~ roni ~ ~ Q'3Mcraf ~ "Rit I ~ ~ llJl1 qijl£j~ ~ apr ~'*, ftT~ mffi w.n ~ ~p!f{ii ~ ~~4'i11 if; Cf;WJT tt ~ ~ iifft If ~ il· 0r1«41Oi q,1 ~ wtt % 1

~ ~ rr ~ m-rn % ~~.qPI ~ ~ ~ 3IT'l1U t I

9

writ ~ fhF.IT1n"W1:J ~ : QlJ{J$4iloflfAtfl ftlrrf ~~tf fcJ~ ~) ~ 1961-62 it <1"It'llH ~ ~ ~ ~ Tffq • q;r firnrl {fPlT 1Wf fU4If.Ji,*, ~ ~ {J>Jl~P1¥ ~ ~ ~ fcmr ~, ~ ~ ~ 311'#11~1 ~ ~ SIt. ~~ qfl;qJ~ om ~ ~ R:m cit ~ qif ~ f%lfT 1p:IT S!IT I (til it 3fif Wfl ~'I:f1T tfm q1f $ ~ ~ it JI111 - fcrcm1 ~ ~ 3q(1f~'q ~, cp:rr ~ un am- ~ ~ tflIT Rm -m ~ *li~lf.i1i"fi - ~ ~~~~~~lRif 3OT1 $~~~ ark ~ ~ ~'qj'l'lf -iT ~ at I i I¥~ Wfi'if-~ Cf?TI V5!'11 ~4i cifi! 4q:;*1\ ;::nr €#tTI II w ~ '1ft ~ ~ j tjij '>it WiR r:r-rr ~ ~ ~ ~ qm (f~ ~ it1 t:IT« ~ ~ 7lTq cit ~ 3{Uf'-l+~ it ~ ~ ~ FJre- w ~ CflJ *i(1l(111 ;r fiR;rr m l ~ ~. ~ ~ fq;c;f)Alz< ~ ~ CfiT!ffi1 ~ -icf ~ ~ ~ ~ 565 GRqlil ~ S!filil4@l * 64 ~ ~ I ~ ~ riTcIT 1ti ~ q{ - m 1lTcit iliT ~I'ilf-iti"fi, ~ ~ U\il~fMi ~~ q,1 ~ ~ -rr:ft ant 1llhtlq BI81f~i.fi ~ ~1tlrGl1 ~ (~m~~.3lT\) ;rf ~ em f~ ~ <p;fT I ~ it ~icrru 31ft 'f{ ~-1989 ~ ~ ~ eiT ~ if ffi<IT "lim I

l ~ 'it ~ - qil4#ltJ it ~-\ljlnt:::lilJ rne:rr 1!!f JW1-mrn qft

11

1fI'l'ffi, -mm-~ if m~ i'R q,l W:rftf"Gtn ~ CfOI4Pflr:f1 rtt ~ ~ f,p:<id11" crrt ~ ~ ~ ~ ~ mm ~ 1 ~ a:r~ it -qp;rr ~ 'M1 ~ ~ "t>l1·ij'j( (fiqT ~ ~, 3i:I;(:if-<fCl ~ (f~ 31'i~Fo:H1 ~ ";jfff(f * 'ffirr am:-- ~ \ft ~ ~ ~ crt <S1I WM '"lf~('1' ~ 3l"R '!:ft "!lllJ cj ililifl i11 >!h14Sif>lil o~ f.:rq;ru <ti1'4~.-{j ~ '11 II ft;;R ~ it ~ ~ 1 ~ 1fI11-Y '11"4 d ~ "5Jftr <:iIPHNtl'1l ,:ft ~ %, ~llJq <.fi1 ~;ft ~ ~ ~~ ~

ml\i«rr it ~ qit AAfti ~ ~~ 33tT ~-m~ 23 ~ "B ~ 40 ~ ~ ~ "t lIT 111;f m~ ~ ~ <tt fum, <:111'1"'1(1 ~f.IT I'flllhn (1 ~u it ~ 1tf ir mit ~ I rn~ 'f>l <X1 i'H~ lif '4t 'If.& ~ ~-~ ~ m~ mffi" c:ri~ ~-:rffg ~ ~ ~ ~-qrn: it;- TJTq it lTI'fZlffOl<:fl m~ 'l{t ~~ ~ t"'1{~ ~ it ~,!fIlftuT ~~, ~14Ir,;jjCfi ~w, 't114If-ili.fi, ~, u:::iIqrd<if> fllla;(j "'1"~ ~3IT if R ~ ;rtt" ~ I ~ -rnm m-rrr q,l rn ~ ~ 3p:l ~aTI "GP;ff ~-~ it \fT111~1i1 ~ qi1l ~ I ~ ~-11"Jl"f-mlffi" ~ 1fIlt i'rcn ~<m aTTR'tfl." fH4ilil aW:t<fllfi;4f aik "fA=qIIt<l1 q;r tt ~ ~ I l[1l{ if; mr~ qrf (f~ m~ 1d4l<1~ Cf;T ~ m {OlllliF-ilCIi ~ if {Oli]4111 ~ ft;r:rr ~ ~ ~ ~ fHP:{P[ ~ l:fTm~ I ~ ~~ '1ft ~ it awft fq;-1W1~<iT -mtt~ ~~ !JTlJ cj:q I t[ 1-'1&41 (1 ~ 3{h:- ~ ~ (f9i fr ~~ ~ t ~ -.ficr I ifuIT ([Cf1 ~ ~ fIT ;rtI' ~ I -rn ~ if llfq ~ mfilUT mrIT ~. ~ ~ if ~141 fci1 Cj1 ~ 'RRT ~ 3lIi2r~·q<;fl mmr itm ~ ~ ~ 1lfq Y -g III dl ~ ~ ~ &l149iili 'it ~ ~ "lffi 1ft ~ ~ 3J1t4'?'4q:; ~ I

~ ~ ~ R; ~ a{upfol iri qftuntff <tt <:iIH"hRl O::i1'M"R" ~ fl'-{q:;ffi ~\WT {ferr ~ ~ fcr~ ~ 31f~ crrf, ~ m Q"err ~ - 6fl14Riii if ~ m ~ q:;14~flti'I li1larii ~ ~ (f~ ~ ~ l""l1cit ~ ft"rfSffl-.;pf ~ ~-lnfEal\l -mT ~ ~ I ~ cfl1'4~ q;r &Jqffi!h1 "G?:fT ~ 3i1l(r>'iH m ~ ~ qft flg;r~("j qf{olf~ ifrIT ~

4ijt(Ufll1m ~ mr.r ~t~~.~-302015

'JIeui%( ~~ ~-f.r~ ~I Cfj

12

rqpr - 1

\Uq ftLll'il am Cldql=:f ~

1

"f1ttlINlib, 311ffi"ai ~ u:il~fnt6 trotm

~ 1:1'P.:@ ~ ~t<flr{1 ~ ~ ~ mtf-mtf ~ ~ ciq<:H!iJIlIi1 tiRt if ,:ft qll:qijPJ mm m ~ 1 'tfmf ~ ~ ~i:TR ~ ~ 6qE'lfllll It "J1llf" ~ ~ ~ q-;ft aW 11m ~ ~ 41'1tfl{ flI4If-ill:fi, ~ 1fcf {1'lI~fd€ii ~an CfiT ~ ~ F~Cflfuct 23fT I "1'l«f if ~ --riRf "fiT fcrqjm ~, aQ'ill13) cAt W4T 3###BOT_TEXT###1 OJ! ~& in it !'i¢ff I ~ lfIll ~ ~fd CfiT '8141f-ilCfi. ~ "Qf-t {1'51~ ruq; {j m ~ ~ it ~ ¥. ~ ~ I tm f<fi {l cf~ I «i fcRrrr l 'I1"IUfit ~~9l1 ~~ B~Fd *¥.~ ~l]' ~ I m 31f~ ~ ~ fcr«m" ~ iifi1\UT ~ ~ ~ if anit ~ w ttt fiti{iFd ~ mE[ U1lm it 1Tit I

alB ~ ~ 2t 'tit ~ qft !JT1l flqlFd ~ !fI11 oqcH~l q;,. ~ ~ ~ oit ~ ~ ~ ~ ~ ~ fcfi ¢ ~ it aw:ft fifCtlRl 1Z"cf ~ 6!1 q ts'Oll ~ ~ qit ~ '8{IFd ~ c;q CI {l!J I qiT 11~ ~ - ~ "ffP:n ~ ~ qR'*1'1 ~ i ~ <it nqq f!I!ll ~ m~ "wm:f m=;r it ~ ~ ~ t=ftl1T qq; 1j' I &Fhl C1 "Wf ~ uft I :rm tf'Rfffi ~ Jj fCflFd ~ it ~ ~ CflTl1ft ~ Qq1 ~ q:it cilI4fl!IT ~ "51~ ~ fcp;rr ~ i{1G it ~ ~ ~ ~ '*t ~ R ~ &fI "fll { '1ft tfi1': ft;r.:rr I €i It1 Cf1{ lfTlJ 6?'l 4 flq I # ~ mElJ;:(

15

~ ,&3TT I if, mU if ~ ~ ~ awrrr -mtr 3~ ~ I mq oq~~1 arfrr qtPOj{1l1ct ~ it ~ m l

?tFdt:lmCfl ~~ it ~ t:R" tffi Q~ mJf.t 3ffifT ~ ftr; 1lJ1i &~~'MI ~ q{P:RPld ~ if qf{4i:H qlT ifq ~ lfIWf ~ ~!3IT I ~ m it Q{tq(P1R 1W1 &f~~1 ~ ~ ~ iTT ir ~ ~ 5f<mT ~ T'f1.iT I Tffq if f-m1 ~ctt ~ ~ ci4etftll ~ 3"it ~ ~ TTit n~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ TTit {f?lf ~ ~ ~ iT 3R¥r %tIT lp{f ~ "it ~ ~ ow:IT €'AT ~ ~ q;F8"1 It ~ ~ I 3fR" -rffq q1f ftf:m:i ~ TJiq cnT q{AHllld ~ ~ ~ it ~ I

~<N~~it~~~~Ffi3~~~1JTq~ ~EHl'11 ~ ~ !fol 1ffir ~ it art'~ ~ it 1'flft ~ I ~ q-qf if mlf ~ ~;;p:fffi if llicr w.-~~~~arr ~ I ~ 'W ~ ~ m ~ ~ -rffa: qi'r ~ cpf.t ~ WI ~ q(~(PI ~ q;1 ~"RPm eft 3TIr tTR qi1 ~ t ~ ~ ~ >r~ ~ tit, 'lfq <iT ~ qmft ~ 'W-IT CN «&4rrll ~ I QilI411", m ~ ifi lIT~ t ~!fI11 a:I':HJqI qit qftif)ifHi cf.t

rrfI ~ ~ * 3f1"qo; ~ ~ ~ ~ ~ Gftunq ~ ~ ~ % ~ m~-rWJ~ ~ it 31f~ ~qC:H ~~ ~ ~~C11l[-q q:qil4dl

lR W1l ~ t >P:rm it -rfTcf ~ \fj1 ~ l

~~ it V,PHPF'11fP1 &{~{l?{f ~ ~ ~ m ~"Id iRt q:;r ~ qwrr~irrTI I ~ '4t~~ if~1Wt~~ ~ &i6lf"4! Q[;T f.nJ~ rq~J1qal ~"cit ~ i;4~f1!fl 'Q!.f ~ 9iT ~ 'BTJ ~ ~ I ~ 6tFHt!IT ~ ~: en a:rTI if ii'f~ ~ ~ ~ (9i) BI41~~ *1iFflf("l21i ~ {I:st~rli~ ~ ~ 6I1CW'"11 ,;ft ~ ~ I ~) ~ ~i'.If

:Il mit ~ oq~ fI!'Il Ch1 ~ -qn:qu W ~ am- ~ 3R ~ 11r-f qit ~ ~ ~ if w Tf4t ~ I Bll1lf~~ ~ ~ ~ ~a;f\:H it anW ~ 1J:<:f fCl~c!It1 CfiT q~~'{~ ~ ~ I mcfilt ~ f~HqfB ~ ~ arrtnU -q{ ~ ~ flq;l w:rr * I 1I'11t1l411Wf ~ ~ ~ ~ fWiirtlqi fcJm=f 3fitt'ffi ~ ~ ~ ~ "Qry4{IJld ~ Cfi'Pffi {iijqilrhll" tfiT TfR 31~ m-r ~ R'Wt UllilPiliifi ~ ~ t1@¢lfhu q;;r ~ fq~cl~OJ t ! ~ 3f~ if Gf.IT Iirit if ~ $~, ~ q;1 ~ ~ ~ ~ w ~~ 1f!IT ~ I

Hi

("1lli~r"Jj4i 6lFIfl21 1 ~ fti4lnit1 ~ if ~ trt'flf-llCfl, {1"1~RlCfl lJ!'f ~lf~Ch ~aU CflT ii'P 1t::1'"i RIT I TJTq ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ it 4f;T:I i"i ~ \ ~ ~ qit ~ W if ql~ if Tffcr ctt q{' .... HI,!fTlf ~ trftr-~ ~ ttt ~ "tf~<hl -?rot ~ 1 1'fTq qif ~ oqFEfct ~ ~ ~ TiTer ~ ~ ~f<ttl ~ q~'qH ~,lfR" ~4iI;:r,~, mlli ~ Tlfq fcfirlf ~ ~1Wfr ~ ~ 1 ~ ~ m~ ~~ ~1'"I,r.:ij~-(ih4R1Cfl ~i31{J ~ a':":t~]{ arrR Tjfq ~ 3lT'ffi:" -q'"{ f.fi:lffta ~ ~ I ~ ~ ~ ~ "flTq ~ ~ am- Tl1q ~ mt ~ ~ ~ ~ ~ cfiI ~ m- P.t I ~ dlfd ft'h11"llcf qit ~,T(fq q,l ~, f-8 ~ 1 ~ 3llK q;y !Xl ~ f>41 ,:ft TfTq ~ ~ w m ~ am- ~ 1lfq em ~ l1RT ~ ~ I B ~ if ~ TJlq ~ ~ 2lT aW ~ moq (f~ CfiT1t CfiT 5J~ ~ ~ o/~ 2fT I ~ ~~ ~ ~ if ~ -rTfq~ ~ ~ 1 'ilH:n~ :rit ~ il~i:f){ ~ ~ ~ r~q21(1 m1t ~ ~TlTcr ~ 'insP.'1i ~ ttq ~ if am:FrCfif ~ fli441 l1F<r l'.fT 1 ~ q:;p.:{f it 4"it1i(ct filttlf:st6fl ~ ~ f-51f16f11 3lq~t"HI ~: mT'l9 ~ I ftlttlf.;JJq, ~ flifllfdC6 ~ 1f "iImll1. flMM, 4{U1{1l1 '1ft ~ lOI'i1i>ij ~ 1 cillijlll B)lo'l -ciT ~ '1ft ~ ~ I 'l1Hlll1 fi1ld01 it ~ ~ ap.:.r >imH;q Fcji::Ilc?1 cit f'"lY21l11 ~ ~ I ~ '3lJ(fl~ 4{AHI3IT CflT ~ ~ "ff2fT ~ l4\J1i,d ~ 'Cf{ ~ ~~ ~ ~ 1 ~ ~ d~liHl'4 ~ fcf; 1{llf ~ '5l(dlt{ fillo'i it ~ ~ ~ m f6:U~ ::rtf itcrr S!ff ~ 2OEfl(IEi ~ ft:"liftl ~ amIT ~ I 'Ylntl~ ~ qlf ~ ~ d\JcilClii1 ~ ~ ~ 1'I"J11 Cfft *"'1111 f~ifl ~ ~ 'i,,~l;q ~ -if ~ ~ t:f( fI"I HI ct 1 tzy.f ~$ c: Ii) tl'Pft ~ ~ I '5Jlffill ~ m ~ t JlfCfJ1 ~1~lf;jJcp ~an if 26fl{1~ ~ if ~ amrr I ~l{n'4 B~14 Qqj" 11P1 ~ it ~ mtJ-~ ~ ~ ~ I

~ <H14fF-iJCb ~.m if ~ ~ faHsHlq ~-fc.rRa ~ I lWf Bf1lI14 m ~ ~ ~ ~ Ffi a:rf3f it ~-m it lFir ~ 1 ;;:!mfl~ :81121;; ~ ti8.llil 3r:Rf 3l~ m ~ ~ ~ ~ aqiilrlal fl4=lll{1 "it mil iAfCfH ~ ~ it .. 511dlLl ~'Id'i '3'q{ ~ i m 1%~: {1"i<ilFCi il1:rffif ~ I CldliH ~1{11'4 fi1ld"'i 11R ~ cfit ~ ~ ~ 0/ ~ it fl61~i:t m- ~ ~ I

~ ~ it q(t1H1l~d ;t~lif q;f w:if it fi1lfdd 1?RIT m ~ I W 1"'fTcr ~ ~ ~ if;'ft ~ ffi {Jtf~'i ~ '4t ~ ~ ~ it ~ 3{14~1 *i€~11 ~ l 1J"4t q;pf ~-~ ~ Q'31i{tl &{C1t'l11 ~ ~ -q Gtq ?;f 1 ;cH~~ ctt ~ it ~ -at qftql{ $I1i!{f~Efi ~ ~, anar .qr ~ I 'Ifil,~.~.

17

blI i:I~r;r l1'G1 qil >IT~ ~ !IT I qftm- ~ ~ m~ ~ ctft ~ ~ i I #m ~ CfiFf if ~ mT <q{ amm \WfiK ~ 00 q)f fcmlrr g3U I ~ ~ it q-uf ~ 3fT~ ~ 6ll~P'1l Cf.T ~m ~ I CflR1id( it ~ ~ amft 11tIt am- ~ ~ ;w:r ~ 3lWT ("{1;:rn"'-lICf; ~ ifft I ~ oqE4~1 if ;snftr ~ r"1~i(ol q;r 3TIijK anfW.ti q:;rf ~ aW fi:ff'I=FT ~ ~ tnl!f «r1

"SfCfiR ~ "3Wl, q;rf"lIT ~ it ¥. ~ I t?r arfft ~), ~'~' lITffi, ~, 'iflft, ;uf, ~J I"'~fl:ql 3nR ~ t1llJl~~: ~ Cf,rf it ¥. BrT 09 BI4f>J1~ l1R-~ qit ~ if ftR -rm"QP.IT ~ q;-rf ~ ~ ~ f.r;r m~lf-51if ~ ftR;ft I ~ W fcfi ~ * atfdRCR1 3F!f 3Wl ~ -?r:rr ~ ~ l1{ f.:r~ ~ ~ I ~ ~ m tK~,:ff cf,t ffi'q ~ ~ I 3fIT~ tWITaTI if ~ ~ ~ ~ m?1 ~ ~ q;r ~ mtff anR ~ 'ffl~ q~ tfP:rr -rifq ~ 1:fr ~ i I lffif: ~ ~ ~ ~'T-l' flqlf~d ~ 3lk ~ ~ ~ 7$T tt ~ ~ 1 ~ ~ i:f ~ 1Wl ~ CfiT 3lf"Ff afrI ~ I ~ ~J ~ n~ WIT tAl ~ ~ ~ if ~ ~ 1 '¥J -;:rrftf ugzyf ~ ~ ~ ~~ 3TTqrrq.w:rr~ ~ q:nQIt1'"fi ~ -;m~i I

~ 1lTB 6!4qOO it ~ q;rf aw:mt ~ it ~~Ir~q m ~ I ~ ~ armft Fq~ctiB "Q!t 1WIro tr{ 3fTqfltf ~ I ~ ~~ ~ ~ ~qi'r llR ~ ~I ~ ~ aWr ~WW ~ T1fq,:ft ~ ~ ctt ~ m ~ I ~ 8R if ~ q;l ~~B'"II, ~ ~ # f1~ifll{) i5Q1"l ~I '!l off1f~11 ~ I 1"Ifq if m- ~ ~ ~ oq Ci ftl i it ~ q;r rsmJ ~ i I {1;Jt~ H ?t; -riim it if 1:ft.1 * "CTFft qit 64 eW:rr it ~ q;r lml ~ ~ I ~J'i!f2fR ~ ~ if m q"f.t * 'lRl ~ «ltDi?fi &it!jf?1l ~: ri ~it~~~~1

q (llH 11111 '![q a:j iff21 I if fI P"i I f~ i;fi, 3lTfl'rq; ll;Ct U,jj4 F~ Ofi m -qr {;H I ffll1 ~q~r em OQ ~ ~ "1\ ~ mer ~ ~ m ~ ~ tfiRl1f ~ d:4~fql ~ qij ~~ m ~ ~-mq) ~ ~ 'ift<tt IT~~ ~~ ~ &lCltlIll ~ t414114 @ I fllS1lf..:ilih &lq~lf:n, {1::i1~f~Cf; ~ ;J.Ow':PII1 Ol121fifT ~ ~ ~ fltft W'qT~ ~ ~~41::t1 ~ it f:'l1<;fl14 m Ftl cmOO <it ~~ if ~ ~ ij ~ fq;;<n ~ ~ ~ I

(qi) &jqWI i;fiT +WIlfqij) fcrcsm - ~ oq q P-41 ~ r~ ~#l4 01 #' ~ ~ ~ i%" ~r41f~q;, {ii'l1lF(\~ ~ ~ ~ it lJTll «IT -qr m -m ~ ~ oqcwqr

18

~ ~ if ~aif CflT ~ ~~ ~ if ~arr I ~ ~ if ~WHlf~~U ~ ~arr ~~~~~~it~~fcrtm:r~3lT I ~m-m if ~ W1('j\ ~ ~ ~ ~[iOilf.:Jjql ~ qit ~ ~ @ I 'rW.r ~ ~ ~ OlICj~i!4ildl <iI ~ ~ rqiflf~ qft {f£[T ~ ~ CfiT ~ t?0n I ~ ~ ~ -qr ar.:q ~ ~ <it ~ ~ "ffill1N ~ 'T"lft I

«<) ~ it QRTI - ~ r~Mlf«:4f~ if ~ ~ ~ ~ if aw:ft ~ ~~~~~~~I

(IT) fUqlf~ii6 ~ _ ~ - Tjfq Wfrjf it {1i~lf-jJiifi ~ <f.T ~ ~ itrn ~ I fEFim ~ 'IT ~ qi1 ~ ~ ~ Cf{ rifq ~ em ~~q~~fijWo/mq~qJf~~~~~ Cfi11t1 'l:RtGU m-:1; 'H 4 41"'"1 it \lffifl ~ I

(tr) mlf ~#I it ~ - lllq * -aM lJTq qit ~ ~ ~ ~ tTR "#ffi ~, ~ WlftT it RtP1 ~ lRPW cit BR1T 3m:rR m ~ ~ l ~ ~ ~ ~:;rp:r ~ it ~G(J4 9i1 ~ qiRUT ~ I

DO

19

2

iilurl"'l ~ 64qftll it fl'H'Ii&i ~ ~ ri'r ~ ~ tcllflT;; ~ it!{l'q" ~ ~ «V 11\ ~Hlm~ ~ fqi;fiH"I ~ ~ qi'r rq4;r~d ~ q;r ~ ~ ~ 'PIT ~ m~ ~ f.rJ:1tmarr ~ .qr ~ ~ ~ ~ ~ qit l1Pl ~ am-;ftfuf.t~~iCh fB~I;d1 if ~ W1l4~l ~1flIT I m~~ 311f2CfiC1 40 ~ 'I1llT 4 it cnm 1B1T ~ ~ q'i"ll<4 m Cf;f WRH ~ 3lk ~ ~ 1f<filt ~ ~~~~~ fCj:(II4A'i ~ ~it~~~ I ~ ~ lITlf q~ ~4 ~ $ T1'"o-T, aTI~ q;;rf 3JTR % ¢lit if ~ cit {4 d ~ (\ i ~ TTCft ~ I ~ ~ ~ fcf; ro"R ~ if lITIl YilPOit11 ~ ~,Blld'1ii1"iEfi ~ ~ if atw: i j ~~ «R" qT~ ifit it 3J~ ~ cpf W4 ~ ~ -m % ~ 3fT'U\ W ~ it cj;;j 14 ffi ~ TTQ.1 f.:f?:rr TJ11T I 11RT ~ 'P1T fcF; fqq;j fI ~ ~ if "J!"ii'1llih:;~i1 ~ ~ n «IT 'tTt fH4F;:q'cif~ ~ ~ '4pn<~il 3Jlq~lltfl ~ I U\ilf ~ ~ lfRR ~ ffitz ~ ~ Cf)f ~ ~ ;ffif i I ~ ~ m 'llTlPlT 1fI1l ~ m lR, l"Il9 ~ -Rriit ~ "i P n eJ fl aj I q !(4Cf1 ~ I ~ rqp fl GO 1(1 'illlf.i:Cf; 5U!IHl'1, ~ ~ ~ fg9'im ~~ ~ 'q"{ Of[CHttCfl ~ I ~ ~ <it Tfftf ~ ~ ~ ~ 1952 it =ijl1ieJrif~ fgCfim itll4~li mer it fW:rr TRf ~ 1frl:r «f\ lJ{!Wr 9lJl:f<:flill Bl'TR ott ~ ~ I ~ ifil~ifl-af ~ ~ 1{ft2:(l{ it 1J1ll w-r-o-" )ffiK"ijqf fCletll f1 ~ tir TTfu ~ Cia wm:f ~ ~ 1Fn I ~ G'9C4 rff~ ~ ~ 3r:J;'l19 ~ "16 ~ ~ TT<:rr 1% ~ ifi Of'"!;;"'1 (

21

qrt, <R\~(( ~,* ~,"if~iH ~ otT ~)lnGltl BI~<ir~q; mm Q~ ~ "fil4SliJOf ~ ~ fl::rB" -qrffi ~ I am: (o{1'1lf'lF+>, 3ffi~ 1J!.f {f;;(qF{(ql BR qr Cfi+Ni',{ cri ~ "B1111 'lJlftt;Hl ~ ~ :m~ ~ ~ fcfilrr ~ 3{1c(~<141 'W1W ~ I n-ft ~ it ~, J957 it SIft ~ 1Jlf ~ qIT ar~~ it 3lur:R" ~ <:tiT TTiR ~ ~ I

~ Ul1 ~ ~ ;r qi'wHfl m- ~ ~ ~ if f.ffirf ¥(j{{91 ~ <tt f,JriT m{~ ~ ~ IDU JiF<1 ~ 1'pfJ I ~ ~ ~ ~ fcl; m-r 3ft~ ~ f,jjli1<F{) ~ ~ ~tf9 ~ ~ , 11r1 fIIi~I'4 9iT ~ fo/f;ro (fm -B'qC[ m-rrr ~ ~~ ~ ~ rffir"r arq;ft ~aif ~ wW, 3N;ft FltI"4i!I w:rn "Q1'{f ~ m ~ ~ ~ ~ llT~11lf it ~ ~ 1¢fi<qIF0C4f{1 ~ fflnJ ~ T'ffq -srzyr cot I -.:m 'l1 2rlFRtjeti ~ fr:r; ~I;fjll «n:" qt ~ ~ aTItjq)IRlIl- Ep¥OfinFB41 'f( '4T f.,I){I;{l uID ~ ~ W1J ~ <tt ~ &i ~ ~Hl7;J ~ ~ 1lO1 ~ ~ <it oq"'l f!l'1 I q;'t ~ ~ Q~ ~ ~ ~,3TIf~ 'tTT'G", BJI<9;h:qCf> m'q:l R'1 ~, ~ (?f~ ~ VfR it ~ ~ ~/~ 11ft1fu"«IT 0/ ~ 1€l Bl<tldH~q; fa:ifioilifl{Ut qiT ~ ~ 11Rt -:rr!ft, q*",,~JI U"i qft WTtRT Ef,t WTT it Rffi ~ ~ wmr ~ ~ ~ ~ sn: JtCflaifSlCfl rC(4i~l4i{Ol qft ~ ~ CfiB, ~ ~ 'flf ~ R"qJ T["1:1T ~ ~~ ~ 9il¥ ~ 1"'Ff fBOiit;::J7 ~ ¥-l"I41H~~~q;t qftFfl'lffl ~ ~it~~ t:j '€I1l{ifl 1Fr <it a{~ ~ 1"101 <:fiT ~ "ift TTlft' q=qP-46i 1Ff ~ ~ ~ 3lilRiTt ~ illiRT -rp:n ~ ~ ~ if ~~, ~, ~,mtR ~ ~ ~ ~ QO(f;¥Ql :ffi i I fm'~ ~ it ~ 1TOof ~ ~ 9ir-fT ~ ~ t{'i41tH1t ~ ~3TI ~ 3lf~, q:;p.fm ~ m~ ann:: q;r R~ ~ TflIT , ~ m:q;it ~ ~ q;T r.w:r:ro, q n:fl?IT~, ~ ~~ qit Wi it ~ if -ruq;rq;r-p w:rrn an~ 9iT R~ ~ I f{lld'1I(l4<:f1 ~-iT :wT: 11'!:ft ~ if qijllFfl mr ~ ~ ~ l!f.t rM w-

(1) Rm ~<tT %Tf (2) ~",,",qctf ~ am-

(3) 1W1 ~ tJl1l W{6 «K q:.1 ~ i ~ ~Cfl,~<li ~ ~, ~$rJ arf~ anffrco m~ ~ (fit ~ if W ~ ~ I

22

~ ~ iNffi ~ qft f*lq;In:~n ~ ~ it cpf 1959 if 2 ~, 1959 qij ~ If 1I'tfft'q hI i:r ~~ q~14f11 m qft ~ qft lflft I ~ mG tW3}~!F~q; PRim ~ mffi" 4it4Pfili $I 1ft qijl£lffl ~ ~ ~ Cfit ft;pnTFrrI ~~ m~~ m ~ 3Rilhi~~~~ IaIT 1 q;[{1~q ~ ~ i1 ~ tit ~ 1959-64 4*=1p-'ldl ~ q;r JfRt'l, wim ~ ~ ~ ~ m I f1G411f11{ ~ ~~ q;r ~ ~ ~ GiTG tTift w ctr ~q;I~~i T1fu<r ~ :m ~ tfi I ~ ~ ~ 1965 -n 69 w;p ~ ~ qiRI ~ ~ ~ , ~ 3{qf~ if cj:ql~m ~ man ~ ~ w, ~ 1ffifRr~ ~ "5lfi1f~ ~, ,*:q IlInl ~ qit 'Wf.IT ~ W ~?:IT ~ i1F1IEl{Uj ~ ~ ~ ~ \ WB m it m ~J~S1q;m ~ qiT 4t=et:ltcrt ~11e;H ffi I ~ 31, 'ITI. ~ ~ ~ l{TU{Tf it iff ~ m lIT qiilq{1~ mr mr~ ~ ~ W it ~j~ q;r -sp;ffi1 M I ~ 4il'lf~ ctt ~ ~ ~;SJf"t1q; ~ ~ ~ ~ ~ W1J1 Wll ~ cj~lqm ~ ~ ~~ (fiT ~~~ 'J:ft ~ ~ I ~itm (;¥ffiT~ fct:i ~ zyT qiT fuw cjill#1til lFf ~ ~ ~ W l am: 1969 ~ it q~ll.Tffi ~ ~~mr~~~~~~~~WlTI~m <m ~~ ~ ~ ~Iffi' ~m Tftft I ~ ~~m ~ ftr:rcR:$ m ~ ~ ~ I cNr (fq) ~ ;r iRT, ~ ~ ~ ~ ~qltti{U, ~tIT (hn<nft ~ ~:aIT 9it otTPdl ~ CfiRUT q:qJGd1 ~ ~ ~'~, arr~. 'SJ1lTCf ~ ~ Jffu rC! ~cm~ # H 3ffift 1p.fi I Wt ~ ~ 9Fll 3Tf3f '£ft ~~,

.4'91*" ~,~ f~4;f~~ EflCfl~ir~Cfl ~ ~ «T~l~, ~ -rct Uat~rntfl mrn (fiT l1TUPl m1T rr:rr,:ri1 aRcli tftl:rrit l!!t ~\ffif it qJJ1l ~ ~ am:- ~ '1ft q;vrr ~ mil ~ rftm.alf ~ Rtttrr~ ~ 9iW1J ~ a4ll1finn tm fun \lIT m ~ I (f~ ~ >rfu M~qm tft ~ ~ ffi t I $fHlt4Cfi ~ ~ ~ ~ ('ilW'~ ~ ~) rfr ~ ~: M ~ \PRl it q'CjI~{jl ~ ~an ~ ~ ifTFt, ~ f9iimf,;qf~ qil otf\m 1if II ~ ~ m~ ~ w ~ m~ Gfi1 ~ arm! I 2flwft"4Q;m m If@ , fq; 4:o:tll1ffi ~ ~:m ~ ~ ctt 3TR -« ~-~ 1;J\ ~ m ~ -tl t afu:- ~ qr:rn 1ft ~ ~ ~ t I q-~ltI{tl ~ ~m ~ ~ m~ ~, ~ t«t ~ fRi~lr~rd if ~~ =m ~ fT ~ I

23

q~1 ~:rffi m ~aIT ~ ~ ~ it mCfiR ~ W'IFf fcf'Wlt ~ ~ (ferr tj'!;lI'4d $ ~ ~ ~ ~{TFiI{qq:; ~ ~ ll:<fi ~ ~ arqrq 'Wn ~ ~ I m:q;rr ~ Fff'lFf fcf~ ~ '$+hm.! ~: fcf'qTT[ ~ ~ u (f~ ~ q;p:f ~ ~ ~"r ~ -H ~ ~ ~ "SI'fu d'd(c:l~l ~ I ~ fi:?ffif if -m ~ it q;;;jlil~n ~ m=tnaff ~ ~fdT m ~ ~,~ ~ 9iT~ ~ ~ ~ ~ 9iT7U ~ f11l""11~>;ij'1 ttt '1pfte:Hl qft ~~ -;nff qft ~ ~ ~ I WB ~ if cj~I~61 ~ $ ~ ftA ¥ ~ tt l6 iifffi ~ I ~ w:n:r ~ if qi:lloqJj ~;nff ~ ~ ~ i ~ ~~, 5I~IIB"'I ott 4i1Pi;1, '1lq;{:.:'I1~ ~ m?1 it W I <tl"ti{!(t@ ctt ~ it ~ !1t ~ ~ ~ ~ cj:q(Qo'1 ~ ~ait 11r ,:ft ;f1t:flVlII~n CfiT TJ ~ ~ am- ~ ~ ~ \T m :g I

q ill ;qffi m rn-raIT ~ ~ ~ it tr.jJ~fijCh ~ ~ it <pfi mm~ ~ ~ I ~l'"il q {f1!IT lJTl1 «R" "tf( fm:f ~ if ~ ~ <it c:o!J 21 ~ I f~"1irB(1 ~ ~ ~ ~ ~. it ~ I ~ uan if m ern ~ ~ ~ m ~ I ~ ~ it >i¥lIfNi F"1qf<h1 <tt ~ ~ ~ it ~ ~ I ~ ~ fct$R(f l5'R1i t1{OI it lfll1 W ~ ~ ~ ~ ~ ~ "'1{" ~ 'lfp rh~l it qfr ~(ffi q;T 00 ~ W I ~ ~ "it ~ 3ffiJT ~ fcfi 04;:11 <1 I:i't m ~* TR~ «R'~ ~ ~~, fCi 'Ell t[<f1 , ~~, ~ - ~ t 3lVl8J anR <fiT ~ ~ '!1"IWI' arf~ mm ~ I ~ ~ ~ fI{CflI<l ~4i41 f{Cll <;fiT W1rEf tft ~ Tf'lTT ~ ~ ~ 'Wfim ~ fcIi" 3fTK 37V ~ ~ ~"Q.if ~Hi:fil'll ct4i:iiRQl q)f ~ ~ ~ <:fiR1JT ~r<'1Efl W"VQR' ~ q;r aqJ<{lrld I 9iIr mm- ~ ~ ~ I ~ Wlfd if "lW ~ ~ itlTT 'f1fi !J111 «R -q{ fCI ¥ IIfFI rtt oqcP2i!OII ~ ~ "ij arril ortr ~ \ill ~ ~ I

DO

24

3

Wlfu ~ w:rro it QRC'1d'i ~ ~ ~ ~ 1 ~ 6qQfS!l1 if tfl~{C(J'i qir ~ -Btl1T ~ W1fu l{RT ~ t ~ ~ ql1C1ct'"l ~ ~ ~ I mq: >rTfu ~ ~ .qr- feRn ~ 3Wl ~ 11l:~ 6qc(P'1I if QUC4dFl ~ ~~ ~ I >!"llfq if.f t:K~ ~ ~ 3IT -dt C4~~I, 4~;:;qql~, (ICf111~ anft;; it qf{Etd1 ~~ it ~ ~ I flIYlf~q;, ~ ~ tiiflifqCf1 ~~ !$IT if WTftr ili m~-m~ ql1'"-!J'i ~ ~ ~ ~ I ~ ~ (1Cf1oflc61 qR4 $ ~'4 if ~~ -mr~~~Wfim~ ~~ -«~ an un ~~I,d;;qle:.,~, 41~d~lt ~ ~ it <i1~sllC{ 3fT ~ ~ I a"<!~{UI ~ ~ '81~fq;<:1, ~ Br~rCfi<'11!!f 3R m~ ~ faoCfllfl -it q{PO{{llld ~ C:fiT d''''~ll d;;q~<." fClCf1lff ifill San % I arR ~ ~ m~ tr ~ gn:ClJ1 ~ ~ ~ em ~~ ~ ~ I ~ ~~$ fClfH1 ~~~,~ ~q;;.jl,* ~ ~~~ I WR - 1:fq ~ rClCblB ~, ftrinf ~ q{D:{,('!FI d"h~lCfl 'it Tt'4Turr it >r~ ~ ~l

~ ~ qn:,*f'i <tt ~ <FiT t fc'li:(I'(Unll 11llJ it ~ ~ I zrfe: ~ 'Tnl"llrTT'llOi l-P:,f-:iJ<="6fl 'fi i'i:! '"i I, :g IlOll f.J!!;fJ ~::.n ~ ~ ~ ~, 111rl:! ;;"11 an ~ f~O'(clqul ~ <IT -qffi ~ ~ ~ WTfu 911 mrr Cfi~~ ~ qp:ft ~ I d<I~{UI ~ ~~,~, mfflq;- l4i""4~laIT rit B- ~ ~ I

2S

~ ~ it fc:rm ~ W ~ fll"lIFcilCfI ~ -% ~ 1V ~ qft ~<ilWI ~ ~ I ~ qR~t{ qiT ~~ I ~"tzyfi ~ ~ ~ it f4i gf{41( ~ ~ ~ ~ "Rm 1RR ~ ~ I ~ am ~,~ eft ~ ~ ~ w:mf ~ ~ I <iI 'liS ~ ft:m it ~ t14ii;>HlI -;:rID ~ ! !fIlftur ~ it ~ it "ift 0fWl- fcr9'm ~ ':jff ~ ~ I vm- ~ ~ CliT ~ ~ ~ 'fcrcg 1;1 q {ZI ~ 'i:if.:r -rrm ~ I ~ ~ ~ 1[CflR" * ~ 'Cf)T fl~ rtf men 'lIT ~~ SFlrrF~ft<'1dl i1 ;nft' ~ ~ ~ I ~ ~ ttl" 111;iJ<{il ~ ~ ~ "wNi< ~ 1f'Rl" fir;rr Cfifu;r m «IT ~ I ~ ~ ~ ~ l1ftrffi an *11 r~(\ I i'R q;t "ll"ui1 ?;@ ~ ~ ~ 1 ~ ~~ ~ ~ 611 ~ ~ ~4(0J41 <$I fcrER :g I ~ f.:fr.m:" fi W;I( <'fiT T-f fl ~ ~ I an ipir~ ~ ~, m ~ ~ 1t!" ~ I "¢f ~~ ~ qiT 1"fw ~ ~ ~ fcf; flll1lf;jJ<'fi ~ ~ ~ I ~ ~~ if ~ fict11uhll ~~if ~ Bq&H'Il ~ft«;fr ~ I ~, ~a:T ~"i1 ~~~Dql{Ul, 1;14""1'=1%1 faiCfllfi ~ 3R ~ iT ~ '5t~ 'ldMI;fl 0/ ~ u,*luJd1 ql11 rGl€ll~l ~ ~ I ~ ct191~9~J{ it ~ "W11T qi1i ~ si W 1 ~ fll'4lf>il1"fl oqfH?I~ if a:rGli 'lft ~ ~ it ~ gan~ 1 ~ ~aIT~31W~ \fr~1 ~,311~~~ if ~ =n ~ ~ I ~ ~9~H, ~, ~-~, 4{UHl;q,~, ~-llTO ~ it ~ +ichlohll ~ ~ I

Fq~lfI ~ qF{C;di'1 ~ '*~ it ~ m %t ~ ~ ~ ~ d%f-"1ch1 fq6fiH"1 ~ "'{19'1.G fllI11f-iil91 ~an qit p, ~ ~ ~ 1RlllU31t it ~W qit 71fu m-m ~ I ~ it fetChI*", CfllqRi.n ~ ~ ~~ mIT fcfim, ~ 00 fum ;nIT >R:R ~ ! 7ffi 'iiffi1" ~ ~ -writ -q{ fcIiTq- ~ -u 'ffitl m ~ ~ Bll1lfil"h~ ~~~~tl ~~if~~anR {Hti'"'lt"I ~ if~,ci1Plft:;qr,~ ~ ~ 'l1lnp:~T % ~ P:jq,It1 ~ ~ ~ ~~ fi1ffi ~ ~ fll41R1iCfi ~ it l3ffi 4ft9"t.l ~ an ~ ~ 1 ~ a~tili?1 ~ ~ em m -rifq -it fGlCfiIB ~ ~ ~14Rl'1 ~ I ~ Tffq if m ~ ~~. ~ ~ ~~. ~ ra:cpl~ CfiT q;pf"'i'R1T, ~ ~ ~ ~, 1Wl ~'ql 'IfCI1" q;J f.r:ltur 3llft:: -m ~ T["ir I "f-l ~ it ~ m ~ -ffiTiT q;;. 3WfR1 ~m fiR;ft, ~ d(CI1 G"l «qT ~ ~ WfiT{ ~ ~ ~,*,lfl W!: I ~2ffl ~ f614ilfl ~ 1'il16l\l[< man, '('j("4I(, filJilf..il,*, ~, ~.i4l;:q<;114, Cj(l::t{{IQ: ~ ~ Qn:9d'1 ~~ ~ it ~ ~ ~

26

3eJ~{tlll~ ~ if ~ iii 'S1fu ~,~ film ~ fq€ll&1q ffi qft >JIPI'ijCflt11 ~ ~, &jfCftlilt1 ~ BI'i)'"'I5"h ~, ~-~, ~ 31iR ~ lNt Rm '$T 3l'qTq ~ I

~ 1l[t 3Pi 1;J~ lR ~ ~ ~ mm I m ~ ~ 1f{oq~ 111 ~ JCFMan ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ aQ4J:on it ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~,~if-51e:{ ~ ~ ~ if ~ ~ ~ I aWl ~ -at itm. '4t t& ~ ~ I ~ ~ if m ifi m,~, aruJ ~ ctr ~ am ;;r;r ~ i I i':rmr ~ -qr film if m 1:Jrfr ~ ~ I F~tll t'1 (1 ~ ~~ m 1R ftf.t ~ 1fftcnt ~ ~ ~ 61f.:t;qftl~ "!Pf it f.;rww~ ~ ~ i ~ QftE.1d'1 qiT Jl;'"Wf '8P""Iif-5la;; ~an lR Cf.1l ~ ~;mm ~ l t® ~ ~ ~ mrn f<l; rnll,f[ u:f ~ m ~ ~ ~ ~,~en O(1]l:Lf-liifl ~a,1, @tl't.( ~ ~an -it mm 'in,Cla""! ~ Rm 1 7lQ tft ~ ~ wmrr i fqj qrbICt1 ~ ~ <1T 7fffiT ~ 0/ ~ <:ffi1T % -;iT ~~, ~ afrr~ m rqllal'1lR~ ~ 1 Tffq $ r:rM~ q l"Jlq R:rn ~ ~ aW ~ ~ t ~ un ~ , ~ -rWr ctt 3l'=Fft iit ft::m ~ ~I

DO

27

4

~ ~ ~ TFiT ~lYII:jj"f> ~ :mf"fr9"> ~ if ~ ~arr I ~ ~ w,~ ij"(& m"Blltft ~ ~ ~ ~ ~ qr Z'11'f.i1iR1<i>"W"fR""if-PlI1 m ~ ~ mt1" ~~ mm iii -;p:ft Rm 'flttlT 1 m<tft ~ i1111h'.:JlJ ~ ij liii4If"l<ti ~, am~ ~ \i\!fT fi:R;m Cfft ~j-m:urr ~ f~ ~ ~ *11'11~ ~"fj"q, gij~ 0fiT l!"l1Rft ~ ~ ~ ~ ij:r ij ~ ~. ~ ~ % l:m1 ~ ~ ~ iRT, rn*- ~ ~ "cil ifi ~ -;ft '-"l ~ 0IlI" 3f'IIT':f. f<f;Bt ,ft q;T<f it ~ mrn it "1"1 'Ii I' fj t::: ((l ~ <fil1T -mr.;r if ~ -=3f! Wf.m ~ I ~ ~ ~ ~ ~ i'rm fqi q(ILHI'Ii1 ~ it ~ ~ m if ~ <f.IlR¥ ~ ~ I -qft;:nr ~ u:i" 1fI11 ~ 0/ ~~ ~ 3R ~ if ~ ~ <t.T 0'fWIT ~ I ~ "11 ~ "11 ~ ~ f<\llfTli ~ ~ ~, ;J1"iril'h~ I, f.l1:rf<r am- owl is; ~~ 9ft ::rRT ~ <if t I Bl1tit ~ ~ ~ ~ ~ m 5i"~ -.,tr ~ ~ "ffi

,f-1;:fi1!f ~ ~ I m+:r,~, ~ ~ ~ "Ilfu ffi 1:[(~. 3j:r~Il(F{. ~ ~ ~ <fiT ~ ~ ~ aWf ~ {\T;,Il) "I1,n<lfl 91T ~~ "5W1: 1"tI' ~ I ~ mqp;r WRfl, ~. BIl1If-i1% ~ {1~~R1i'fl riR it mtR! u:i" ;jj11~{<I~ <N ~ W!ffl <tI ~ 1 ~ ~ ~ ~ qiT <w:: 3ff;if .n- ~ ~ I ~ ~ ~ ~ q{Ul{1' 1<:'1 ~ <R f.MIT ~ Tf<lT I ~

29

-wrr m- ~ cf.I ~ ~ 'Ift ~ mm- ~ f.f; ~.~, ",,,nH~I{ <l'9" ~~il~ilrft,~~~MI

~mfuZ!;"1'R1fTI1~~~~~it~~ <f.r ~'Vfr; ('11'hii"i'4 ~ ~if mm <it 3fflTRUf[ if ~ ~ ~~ ~ <f.I ~~ R~ "[31T I ~ 1t7t f.=rm1 ~ -;rrq qr ,?R<f;- ~ -:;rro:"! ~ ~ I JfTI1 ~ i:t;- ~ ~ if ';if'1' 'l1T1fRrit qft '1jfE it ~ q;fq,- ~ fq>m ~ -wrr I ~ ~ iti 1fI:r 'q"{ ~ f.:prr ~ ~ ~ ~ ~ ~lIDlt 00 ~ I t11jOt;lf~i;fi fcr~ ~ ~ ~ lJ'l1 ~ ~ 1ll~ i'r "llR if tlIYI)::,j<ji ~ mrn iT TJfu ~ qiT >r<rnr J1R'lf f~4T TP1T I ~ ~.qe:rr 00 TPir Ri ~ ~ m 'I'( ~'JllTiRffi -wrr ~ ~ ~ BI'I1 WI<il ~ I ~ t ~;:nt <it fr.f;n::r <iiT 3lfj-r<f. 31Cffi\ fl:rit {f~ ~, ~ ~ if '11 ~J~<fl "IMtr:Tt\ "li B ~ it ~ \R' <:Wrr~ it 31~., 3f.~~~ ~3IT :mR:"<f>t ~ ~?,::; <fiT "!1'1ffi ~ 1T'-IT I ~ 3Nm n:it -rr:ft f<1; fcrif.rn ~ B "l-f~ ~ I

~ 3f~ ii ~ ~ ~ "!Wi f'errn:r cf,T ~ crT f"I'(~ (jUI ~ 'f>T >rml ~ ~ I ~ R W q;'t "ij"ffiTI q,f.t (f,I "WlTlI" ~ "TPTI ~ ::m R; m11~<tt ~ <iT ~~~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~Cf~ "5f~ ~ ~ "3"l1: <f{"BT1f.t :m ~ I

~ 'llU::1'(q i:f 31tWR If !~Lj1ti1fGil ~ ~ ~ mftR:r <f.f.t 9S1 ~~~%;

1. -rffi:1 ~ -am ~ ~ ft:tqfrf <fT fi'H{:\ r:p1T----Wff~ 'lfffiU q;r *HIfIf<lj6fl wm- ~ m'4 ij ~ fcf<m;r;iT Rm I

2. ft;rq:;rn it ~ ~ ~-.wr ~ ~ ri if ~ <Ft ~, ~ ~ ~ >!'lilt I

3, w~ 1Tftr~itR(fJ-rnen mrn if,f ~ ~ ~ I ~ l{lq =C3IlrTTJ'I{i\:;:-;;r<f,:-=rT,tj I J ~ ~ 'l1fu ~, ferq;m ~ ott ~ -3UR -.it ~ <tt ::liT ~ ~ I (Wilf"l"fl-3fTf~ ~J ~ fi¥F;m "Q<t ~ ~ ~ ~ f.w.,1 ~ m~ ~~' I MI:;IT ~ lHi;.IJ"tI"i-l rr ~ <tt R::m <ft ~ >i"l'?I qfj~~t I

30

4. ~ ~"B~ ~ U ~ ~ q:;] f<mli-fH ~ ~ fr:r9;"m ;it Krn <iT mm 'FT ~ "lHl ~ B<f.ill ~ I

3(fii ~ CfiT ~ it ~ ~ ~ R!<1fr:"lf€lil ~ ~ Pni!lqGI 'f.f.r q;r wtm ~ -.p.rr *:

1. "l1fq ~ W~ ICUlflf.jf4l ~"tt <mf~ ~ q)T r~clq(jll

2, ~it ~~~~~~"((f,ii-m:;rt ~·~r~ <Xffi._C/D I

3.

";l,*,~m'"fl f<f<'r..{l~ (~1.l;;f) 1Wrr3i1: ~ 3~ q- ~ $ 9R iff ~~ ii.TD m4rr~-~ fcNim ~ 'R~""l 'fiT ~ 'l~ ~ ;m "iJ<fil I

4. f.foh:r ~ oFi ~ ~'IfI"<i f~ lit+rr Wfl ~ ~ ~,~'i'fiT ml1 ~ <tt~"* it ~ ~~ (fof)"5('IWft ~ I

5. ~ ~ t f<Ii m~ ~ Ttl ~ I 'f!1T ~ ~ ~ qif <iT '1ft ~ ~ fi:E;r ffi~? ~ ern itmm ~ ~~ ~ 3mrr~ I ~~ <fiT <it.1-"YI ~ill~ #r m~? ;::p:n fu~T: ~~ Rm ~ q,T ffi ~ { "l1l11 ~ ~ ~ ftT:;n ~ ~ ~ fif.tr n ~ ~~?

fl. ;ft;;~~~~~~~B l;1~I-fll'1 q~ "f.T m~ f<fiB ~ (fCfi -?r ~ ~ ? r;r ~ <fI ~ ~ ~.arr ~ '5J'IWl ~?

7. l1f9 ~ ~ ~ ij fc6ffi m+=rr <:T<f. ~ :;Il"Pn ~) in: ~ ~ ~ "!fIT{ ~ q;:,. f<tlH mm W1i :5J'I1Tf.li1" ft;<n" ~ I ~ ~, 'WWf."{ "l11"l{ ~, 3ilf% fcrcfm:r, ;Ji3'f'lftill 3llfr!: tWrr3t1 if 11fuffi~ <tt <flIT ~ i ( -.:rfrn"arr ~ "!1fu ~ "f]"g it f<l"f1 m.n- [f'fl <.flIft 3rrtft ~ )

8. ~ ~ ~ ~ ~ it ~ ~ ~ Pll1i~{OI ('lief ~ ~~) <HI ~ i I "fffi ~ ~-"ffi".f f.n~ ~ ~ m if 0fTf{ ~ <f.t ~ ~ ~ ~ I ~ lJjt * ~ if ~ 'f.T >rlTwfif;m 1"fI1T ~ I

31

~

31Uf<f1 <tr fcr'{<t-~ 11ft ~ <tT ~ q -rW:r <ii ~ ~ 't 'f1ig ~ ~~ <tr ~ llRT 1'T<1T ~ I 3furR ~ -rITcr ~~'Ijl ~ ~ ~ ff."lfI TTm ~ I W ~ it mtf~ ~ u'lft ~ it ~ ~ Tfq} t I f:rt'r:r <tI ~ it ~ <tr ~ -B ~ 'lft'n'if il; ~ ~ 'l1T ~ <f.r rrm ~ ~ 1."lll1lf~ih ~,mffi ~ ~,;;r;:r~, fcr<m:r "f.T ffi". ~ ~ qft it ~ anfu: -qt,ft '%t ~ ~ ~ ff ~ m21'~ ~,~~, ~ ~m~of,T~~TT'fttl

~qrr~

~ ~ <iT~ - NI"11f110il fu:Rf iR1:,~"f fcr.:rr W,~ (1964) "[lU ~ Trt ~ if; "BTl!1 ilf.t 'liT ~ fepn 'l""11T ~ I ftg 1ft ~ 'f1: ~!:J1l1 (Resurvey) iOfi?lT "3fim ~ ~ l 3f~ ~1 -Rtm: ~ 1FP1 ~ 5:i1 q;'r 1i.'Hlii11l ft:?ffir ~ ~ <m -:;r.:rm ~ -rrm ~ I ~{1 ~ -B ~ 3l~ ~ ii~ <f.I1M1'ii1<i> ~ ii, ~ fcn<IT ~ ~ I ~ ~ f~ 7Jlq 'WH if ~ ~ ~ ~ f,irffi) ~ 3f~ "f.l tt>P:rr l"fln i ~ ~ J 964 it lB' ~ <fiT ~UFf.l ~ %'f.T,,(r~'h ~ ikt wr ~ "T[11T ~ I ~ l"lf.:f ~~<f.'rllhl ~P;m1:ffl" '1ftm~f.l;~~<ifqit~mrn~ ~ 'tl'JPr., ~ ~ ~ I ~ ;f.t ~ it ~ ~ <ifq ~ I :a<.Rf W!:1f ~ UfR if ~ W. ~ -rifo: 'fiT ~ ~ T["Il[ I

~ * m~ 1C111 ii1<fi ~ it ~ -rfrq <it m~ if 1ffifl:fR Ff;m Tfm ~ I ~ llfq ~-~-ct 'WJ <fiT ~ ~fTP1T ~ I ~ ~ ~ ~ «ml <f>T mR mJ 'FIT ~ f<il1tit Tjfq it 3WfT1llH, ~, 'fflf i7.f9:;m, ~ $ W1H WIT ~ ~liT ~ gr:-HI{Ii~ ~ it <;p:[ ~3t1 m I ~~,f it. it 4 ff;"Jft ~ qt m {fllTT q;r ~ ~ ~ 31Vl1H ij wfl:Rr f<:I;<rr lP1T t 1 ~ ~ <H ~ ~ ~ 1%<n' 7Jm ~ l ~ ~ 3ctila'il~ % fof; ~ 11Tcr ~ ~,BI'iII~<1l, ~ ~ ~ -lti "WfR m ~ I

ll1 WfiIT 31~ ~ ~ ~ it; .nf<1'<'I~ ~ ~ Cf;f. ~ l.fl+IT "liT qrn B i!PTIm <it ~ f.~'~fTr:rr ~ 1

32

ltI!J~

~ar ~ c@ ~ it f"ll"<1l~r{§li'l ~- ~ 'fiT ~ Ai<rr ~-

L '1itcrK 'T1IRT ~ - ~ ~ ~ TJTer ~ lJ\fr qft:qffi it 'i.jrT -rp;rr t I ~ qfl:;:m:- cf.t "11i1@!11, ~, fmrr, ~~, iR-rrrt ~ ~ ~ mtQ <tt Tf1ft ~ I

2. 'l'ft<rn: ~ - 1fir:r if, ¥J ~ om -;p:f'f ~ ::Jf~ ~ ffit!: ~ 'T['111 I ~ lfftffif ir ~ ~ ~ ~ ~ (fI'.IT U<r "SW{f q,9- Tf<it I ~* 3!~~ft;m:qf~ ~~it~~~~~ ~+fRT Tp:IT ~ I

1.!W1 ~ - Tlfq~~~~~m1f~~ ~ f<fm 11'n ~ I ~ *11 ?:4t:1l if ~ <tt 'WI8T ~ ~ m!1i-'BT~ JfIl1 ~,m-m-~, ~ ~,Wcrm7.t ~ it t;j1il1'frtt(l ~ ~ ott 111ft I

~~~~~~~~~#~~~~N -:m: W ~ TJ<IT I ~ m it "&fIllCIi ~ ~ rt rJ'.IT ~ it ~ f<Wl'Ef ~ qr <t 'lR1'1 rt I

OO~

~ ~ ~ ~ ~ ~ «K 1:f( ~ <R f.NRur f.r.lrr TP1T ~ (1) ~ <ifq I ~~ ir~ ~ B~ ~~ ~f<f;<n1FITt 11Jif~~ ~ ~ ~ ~ it ~ 1t@n ~ ~ 'ITzft 11'ft;

mW~l:l qfum-~

629

33

~ 'Wfi'R" ~ TTf.:?f it "¥1 629 ~ ri'r m&J1ll ~ ~ f<t;m lJ7IT I ~ qfi:qffi it f.ru ~ ~ ~~ it ~ '5fI'Cff ~ TT<ft I ~ "!1<f,K m >iRi ~ l(.qt ~ it Wff!JtIT ?f mfiR M 'l"1T ~ I

lllc! ~ ~ ~ ~1'Sl1 ~ t a~ ~ ~ a,~ ~ fFm: ~ ~ 1']lIT ~ -r-r ~ ~ it l!ftqp:-~ ~ 3f:IBK ~ ~ ~ "ll1tt I ".Jlfr ~ ~ il f.l"lf<'1 FGd 3f¥fK ~ ~ "'q<H f.f;"1f!

TfCIT:

1. •

565

156

629

204

---_-------- -----

~ -rn, ~ f1:Ifq;;r ~ ~ ~ >!fuRf~ m -m ~ B • ~ f.:IfiR ~ u:l ~ q;) ~ ~ l.lft9R ttwrr W 'H ~ ~ ~ ~ fWl: ~ <liT ~ f.p:n 'PIT I ~ q M<it ~ ar:pw

~~~~~~~*:

mfOihil]l11' 1;3 ~~~i$T~~'~

---_---

~~~ ~'IfiJm Wlf.m '1/t<w:
1_ ~~ SS 15
2- ~1J.rm 2') 12
3. ~'f~ 24 !!
1. itffi -ljm~ 58 14
5. ~",q~ 7~ 20
Contd __ . Contd.,
6. ~¥ffil H ~
7, W'Wffi 8S 21
8, "l'ilIfl1jil"rnl" 32 1-:
9. 'm~lr~ ~ ;Wfl 11 ,1
1U, Bm'pI mvit 43 12
11, "'WI'qldi~ 31 8
12_ ~o;1l~ 12 :'r
n, W!wdi~ 12 :-;
I·t ~<A1~ri 46 11
J5. ~tjr.::ft-.;f1lfl 28 B
..1T] ~65 156 ~ >mV ~~ ~ wrI ~~ ~ 0fiT ~mg ~ it, ~ U1R mT TJm ~ , ~ 0IlT ~ 'lTc.r ir ~ ~ ~ 3TTmt lfRT ~ ~ «<l Tjfq ~ ~ tK ~ ~ I ~ ~~ <f,rI" ~ {ftri .-ffcr ,:ft"iRJ ~ 1 ~ -riT9 ~ G4 tJftqffi if ~ 4R ~ ;:f.r ~ ~ ~~ ~ ~ ~ Tf'lI % 1

DO

35

trlTf - 2

5

~ l1:m TfTq ~ ~ ~ ~ ~ Cfl14~4 ~ QtIT ~'Ff ~arr qif ~ it ~ §: an II ~ 3f~ ~ fJIP1 (cp:f 1961-62) l)- ¥AT qit it ~ it d~{§oft14 qr:qd""l 3W1T ~ , ~ 30 criT if -rWr ~ ~ ~ lWl ~ ~3IT"ij~ ~ ~ >3j")F~q;1 ~ aA9i inIT it qftqdT1 awn ~ I ~ a{~ ~ m CfiT ~14~~ ~ ~ ~ ~ w:m:f ~ ~ ~ I ~~ it, T);PnnFflCfl ~ ~ gQ: <ifcf, '1ft:cm",~, JH:8L<41, ~~ 3nfu: ~ ~Hi:fll(l ~ ctt TTlfr ~ I ~ ar~~ ~ wmr ~ tit ~ ~, ~ q;f.:t <iiT >rmf ~ I

~ ~ ~ WilT ~ <m1 {I~~H ~ 'llVrlf(?14i ~ ~ ~ ~ tt 3ffifT ~ , ~ ~ ~ ~ qft ~ -q{ fm ~ ~ TJlqT ~ ~~fd ~@qa * >Nlfcrn ~ ~ ¥lG!c\f1 ~ !H"*l"1 ctt ~ it ~ ~ ~ ~ Cfii -.ifcr m ;rrtT it ~ ~ I ~ tIT ~ IJOil'e:R ~ ~ err f~W"i' ~ 1J!{ ~ 3J~ ~ ~ ~ , ~ fH~,il ~ ~ ~ 1fiq 300 ~"if .qr a;ftp;ii ~ ~ I ~ mTit 9ft llP« ~ 3f¥W ~ Tffq- ~ 1200 crt TT-IT l Tifc;r ~ fi P!lI qi"fl .m ~ f@ ~ li'Ft ~ ~ , ctli €."liM it w wft ffrn 'fiT {~ ~ It ~ it 1J!IT 31R ~ 1lTa: ~ ~ I ~ -.mm ~ Pfi wr 1700 ~ 3ffiPIT« ~ llT<t ~ R:1T ~ ~ ~ U\lfT ~ ~ Tjfq ~ ~ \Fit ~ ~ tfi{ ~ I ~ 91T !HII fH u;ft ~ f"~~H if m 'WlT \

39

-rtr 'u;ft <fiT ~' 9iT Tlfq '1ft ~ lP1T I W"« ~ ~ ~ ~ CfiT ~ "1'll9 m ~

~ ~ m m ~ crnur m qit .. otTR-~ W ~ I ~ 300 ~ if; ~ q,l ~ ~H<:tII(l -;fflf W I ~ ~ W ~ ~ m ~ tfiT ~ ~ wqr 0ll141RI:fl ~ ~ I ~ OitilYIR<{1 it 31ICll'llOI'i ~ tJTTt ~ ~ q:;r ~ ~ ~ q{AJ{PI€1 ilnI'R~lttt \ft sf! I ~ ~ ~ <it ~ ~ ~, trftcm" ~-~ q;iT ~ ~ ~ I fi ~ I q ct) trftcrr{ m mr.ft ~~~Th1ITit~mtrr~~1lfqif3"3T-~~J~~ I ~ ~ q;rqfr m<T -rffq ~ ql{ -rrit I ~ \Vi 1700 ~ a:{ffi-'rJTB ~ "Bll'1 $!ff I ~ ~ Tffq ~ -am:-~: ~ San 1 q;iR ~ m ~ Qqi 1lTcr ~ ft4fu it ~ I ar{lflq'l' wrJ t mtq ~ 1899-1900 ~ 3l'm-1:fR!) if rffq 1K F: ~ ~ I ~ r:rrn if -1lfq if "ff~ 1:ffi1-lliRT ~ iri'f it ~ q~ ~ qg 111 Rl tffi I ~ R;IT Tifcr ~ ~ ~ 7000 ~ I ~ "fIT ~ {f~ ~ rfiq lfR1 \JffifT \!IT I LJ ~ P"H f1 ~ "fiT{UT <fillit ~ 0/ CMT 11fq il"$ ~{ ~ llill ..-rfq -ij ~ q:;r ej{~ 1'tf S3IT I ~rffq ~ W ~ mit ~ I ~ ~ "1r!r ~~~ ~9iGT9~!3TT I~, ~CiiCi9~itffi~ ~~ ~ llfq r; ~l!ffi ~ ~~ ~ ~ if an lf4i ~ 1ft ~ ~ ~ 3TIm ftRrr to it ~ !3IT ~ I ~ w:filT afrnc.fY ~ * W-l11 ~ m-::r ~ (1900-1925) (fcti ~ WfiTt ~ 5I1<fiftFf. ~ aWr I "f1 ~ it; qiRUf ~ tit ~ it q:;rq,1 ~ arm I ~ 7000 -ft WR ~ 2500 WTP-fll ~ TRT7lT9~~ '4t ~~ ~ 1=f~ iH ~Qql J4ICflRiC6 wittT ~ ~ ~ rrn I ~ wt ~ M if Git Q?:IT ~ 'tr ~ 112 <iff.1 t ~~ d(qIClCfi(l1 'Efit I ~wmr ~ ~ SQ:~ ~ it BPT tffq ~ ~ 1fi!IT ~ qftcfK ~ ~ trr IT ~ I ltm -qr ~ wem:- TfTq iT ~ f;ifOt~ ~ ~ if 'lJRT ~ WTT I ~ 4 ~ ~ ~ ~TfiJp4i iFft ~ ~ift;

1. '1 R '1)~ f<ilqt q:'t rifuft

2. ~!{19;<1 ifofr

3. G41:S"'lI'=tIi!11 ~

4. q iI i?41 qft ifuft

40

5. ~(<ilq1f.11 -ifun

6. ;ft i?l4~l qffit rrltJft

7. "IlI=11€tiiA'l Wait

B ~ it ~~ ~ ~ m ~ I ~ ~ ~ ~ em ~ iffi ~ am-;;;re: it -nIT ~ l;:i 2!f.R; ~ q,l fifcrIT q<f ~ ! ~ rffq it 'f.N l;f( ~ f.r~ -qftcm: u 7Jit I ~ ~ -iI ~ m ~, ~, ljfhi1'lH, ~ ~ ~ ~ it nt rp;ft I

~ ~%'I ~ fW1: "'W-51Wi <it ~ ~ ~ ~ ~ I 'nf1g11G it ~ -mr ~ ore WU ~ 'li~ ~ wncrr i I ?ir ~ ~ ~ ~ i1" ~ 53 ~.tfr. ¥ ~, >ll(IIB l'l<:ti ~ "it ~ R-ffi, anm~"WIT <1if"l~1'1 ~ Bf1:1fu ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ 63 ~!ft. ~! ~ir ~ ~ ~ ~ Wrt1 ~ ~ ~ WIT ~ I ~ 6 4fB ~ rp;fi amft-~ t, ~.~,~~ ~ ~~iI '¥TJr3IT ~ IB~~ ~ -it ~'flff~ I ~TJfC.I it it twt-~ it ~ ~ ~ ~ I ot'lR ~ <f.t ~ ~ f<f.m_ ~ I ~ ~ Wm·~ 1Wf O/Wrn~ 1 ~m ~~ <6l~ <tt ~ 19 Rim- i I Tfg~-~tWT ~-Rm ~ 1 wY~~ ~q;r <mt B1'1f ~m fiR 1ffilT ~ ~ 311E11 '1~"f is; ~ lWT ~ ~ I ~ lIT1T V ~ ~ amwITi1"~i I ~Itt ~itW1ii~ I ~ 3lvm~Wp:Jfm rmt ~i!TI f'>R ~ I -eM 1961-62 ~ -rfio::\ ~ ;wT if 'Iif ¥T !!fT I m:m ~ ~ "tftBT ~ ~ -rif;:r 'iT ~ ~ it ~ 'qT I ~tmf ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ~, ~ trG<t '1ff Q!f, ~ qtf ~ lit, ~ '1ft ~'~Wffifit-ffiTf~,~.R, ~iJ ~ ~ $<Nfit ~-~ tWt ~ m ~ <mit iffi ir "IW 3liit.~ q. I ~ Wffir if TTTcr i1~~ ~ ~<fll1?f1" I ~:BlTpfi;:Pt tT ~ ~ ~

w:r~(~)

~ <iiT ~ ~ ~ ~ "CIT ~ I ~ TJTq iPs -;Rt ~ fif.W iiffiI ~ I ~ ~ ;frft ~ riTnft ?iGl ~ ~ %T ft TJ1q it ~ ~ , iRT ~ ~ ro 'IR lfl" ~ ~rftcrrnri:r i I ~ ~ <f>i ~ arB mr ~ ~

41

~il

"TRT 7ffq m ~ ~ mwf?; it ~ ~ w ~ ~ ~ I Tifq iJiT ~lIT'IT~it~~ airr~~1 n:rlfTlt~ ~if~~t ~ ~ lWf ~ ~ ~ ~ mm~1 31flr ~ ~ ~ 1:R~ ~ ~ I nr ~ 1{{ ~ ~ ~ ~ ~ 31rnfttR1 f"JF11j1j~ ~ ~ ammaITff~fiiWTl1W{.~~if tfr~~mm~ Iltl~ if~~qr~~«Rlmft ~ I ~'lT,~,~,~aTI~~ ~"9'R ~ I ~ -B ~ q,l ~~ ~ ~ 1fT i Illfg qft ~ ~ '1ft ~ JWf 0/ ~ I ~ 3tf{!f{i'ffl 6-7 ~ ~ ij ~ fri * % fc1f'IR Wji!:l41 ~ ..ro (fq;- ~ ~ ~ ~ I m ~ ~ ~ {fS!IT ~ ~ ~I (1141~a:"B·.rt ~ ~1TI1fit~ ~l ~ ~ ~ ~ ~ 3lKcil ~~ ~~~~ ~m;~1 ~qil~ 11 ~,w ~ "=-~q;I~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~~; ~ctt ~WIT~¢.'lfWitit«rit~ j ~~~~#~~~~~ ~ fcfi ~ ~ fi~ ~ ~ ~ \!(?HI(i41i WE it a~ t ~ t I otjf!Ff1R ~ t ~:wr: ~ ~ j ~~ ~ WFt (1947-48) 1119 t ri ~t1t14H ~~~~~ it 11ffi~ 91Ult~ ~ jf~ GflT11~~~~~~qfum-3~~~~t1

~ Wim (~ CliT ~

~"ijsn am1-mr~~~ ~~ I ~ mit~~~q:;r 3MR ~ t ~1t~~ ~i' I 'tll)"tf1I«1I;ft er.rqiJ~R~ln:~.ffii.~qmur~-~ br%~ ~ -m~i 1-m~:tM ~ Illfq~~ ~~ctI ftmlrtq~~~ -;m~ ~ I ~~~~fufit<tt~it~ 'I:ft~ I ~~~~q:;nur~~<tT~~~~~f$m't1rm~r ~ ~ it ¥.T ~* ~ I mcqr~ ~ ~ ~ ~ 'iH.1PW1 ~ I *m ~ 3pf;f ~ ~ ~ ~ w ~ ~~, ~ it ti it ~ qJ~, itail ~ ~ ~ ~ llf.:l qft 'ii ~ ~ qRqJOj ~31T ~ I ~ ~ <tI ~ 'lf4 ~ tftffi ~ q;r r.rnm:-~31T, ~ ~3IT ~ ~ ~ a~lc::q;;dl q)Jf ~ I ~ ~ 9it ~ ~ qr:f - 1960-65 ~ G1m- ~ m:cm:- ~ "q.f ~ <fiffi f.fJrrlT ~ aiR it ~ ~ ~ it Cf114Pf)l{ ~ it 1Wr -rm I ~ ~14~M ~ 3RPhr

42

~ ~ ~ 'IR ~ ~-q;{ ~ (f,T cnl49t;4 mt'q ~ TIm, <gFf ~ qrffi ~ ~ CfiT 'h14Ai4 mzyq ~'rr:il' I ~ 414#14 qif m ~ i ~ 'l"lTCf ~ 'i:flil ~, UAHICti( ~ ~ if ~ "Q;<t ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ it;;O" em ~ ~ (fI'.:IT 1rf4 ~ '£it ~ 'San I ~ ~ ~ h qi1 ~.n~S3TT I ~~~ q~~~ qftqd=t awn I 3liii 1c!t if ~ "SfT1.J: -;rif 3ffift I ern it ~ ~ awft I ~ 0W0f ~ CfiT ~ ~.awn I

it"iIT <Fr~~~t I ~mit~ li'fiFf ~ 'ift~~m ~I ~ 31ur:R~~ri~~F ~,~wr1~72 ~~ ~ ~ I ~ ~;qqt 1Kf.l,f{ m ~~, ~~ anR ~ if ~ ~~~~I~~~~~~q,I~~~~~m® 'Wr if B ~ 5 ~ 'lfB o/(j~mm ml

wr ffi<nmq '1f4 ~ JlHifllU ~ 3f¥TIt~it ~ 1964-37 ~. 'tf._ ~~ I m ~ 9'iT~~~if mmtfFU"TTm I

wui't~2 :1

~ JTT1T if vIfir ?JfiT ~ (~ ~)

(1%1-62 riWl1) <dr:rR ffwfrI

1. ~
2. orn.Rl 519
3. fn:~f1.t ~ 41
4. ~ 1{p-q "em 3411
5. 00"lft 'tffiTlm! 3fIR 112
6. rnf<N ~ qit 'lf4. 4
~,~~
7. ~W4 328
8. ~"Illn¥,,~ 614
9. ~it~~ 41
10. ~~'lf1l' 573 413

69

278

166

1623

1099 524

43

mzyft ~ ~ ~ ~ ~ q:;r ~ ~~! m ~ ~ m#r (fe;q ~ I T:f tr42JUf ~ ~ fflrn <;1 4~q -q;ct ~~2~ r12 ~ cmur 'lfiJ 9ft lffiT if 3Mfr 3WIT I m ~ ~ 1964.37 ~ ~ ~ ~ if ~ rfil" ~ '1 ~ 2610 ~~ 1 ~ ~ CR ~ ~ aiM&:flll ~ ~ l ~ ~ "R ~ ~ ~ I ~ ~ ~ it &1 ~ 614 ~"if ~ 1623 ~ ~ -.p::rr I fuM ~ 41 "it ~ 1099 ~ m "ll'1lT I n~ it ~ ~ fen m ~ ~ ~, -@m -;:rtf inIT ?fr ~ ~tW cg ~ mn:r ~ -a-at ~ ~ 1fi:IT I

flfqartr

"Wfr~ ~ ~ ~ ~ ~ f.{l1f ~ ~ W1fq if ~'fran ~ ~ i1 3Fij"{ ~ ~ "W-fi{IT ~ I ~ ~ (;{ffi 1tm ~ ~ ~ ~'m ~ -;r(l1 '1{ ~: ~ '4t ;rtf~ I ~~~man*~~~ 3R1lTql11(R*~~~ I~ ~it1WiW'R~ ~~ t[fCftnq~~1 ~ 3J~~ ~.qif~m~3lfitw~p~ 1 ~ 3{~~"W11l31lqPI4"l ~ mlR ~ ~ I ~ ~ ~ it ~ q;r s<ff 9i~ Wli; <'1'i§fq;4f CiiT y:ff qi!ijf ~ 3ffi7T f~QI<"P'" Zr I q:qi4d m ~ m;r -q"{ ~ ~ ~ 4i1I'4ij 9iT 7'[Qrf ~ 7FIT am- ~ 'I1l ~ I ~ 1.959 ~ J{P1 'j«1¢ I t'111 q'lf ~ ~ TFIT ~ I TTfq If ~ ~, «i~F~~ ~ ~ ~ t:RPru 1ft -m % I ~ 30 ~ #~anit~~ ~ ~ 1 ~it tffqit~:it~mif ~ l

1. ~~

2. F.,'ttftl(l ~ ~

3. :.5Ttfi ~ (fR ~

4. ~

5. ~~1q

44

7. ;g ~iflH'l l1fl:rftl

8. m~;ql~~

9. di."q~j( 111t'14m,*, f4~1(14 QCfi m~ qit ~

10. ::;«1 Ch I <:'14
11. ~~
12. ~ (In. 311)
B. ~aWi~
14. 31 f'F!J 4 fcrqr"r
15. T.P?!~'TIWJ: ~ % ~ q;r ~ ~ ~an ~ I ~ ~ f.U~ 5JCfiK ctt

~ crit mr ~ WW"~:

(1) ~qit~ 25

(2) ~qft~ 9

(3) ~~~ 10

(4) {11~f"fit1 ~ (5) ar-=q

(6) G9T~~

3 6 2

lJPl ~ ~ CIm ~"UaTI ctt ~ ~ ~ ~ ~ if ~ I 7lT9 if werman ~ ~ ~ {f2IT ~ ~~ait ~ ffi1t ~ ~ 1lfcIT 0/ 80/ <:f0T ~ I w:uft 2: 2 1f ~'"-IT* ctt ~ cJ ~ m ~ I

~HCf>itl it ~ ~ ~ rITer ~ q;r qrn $ mm cit ~"PJ "Wf~T3n ~ ~ w-~ ~ -rITcit l;J1: fwr'41: ~ '1¥IT % ~ f;r Wr~,m ~ ~ o:J{'1{1q 3~4 f.;llRt. ~ ~ ~ I

4S

L 511l!!firti ~ 1jfq ~ t

2. ~~J;(]~f~

3. ~ f<lillW<

4. ~iIl~

5. ~aWI~

7. Il[IJR

8. ~

'i. ~

10. ~~

11. ~

12. l!ffl1l m IlftI

13. mtl 'FfIl«!

14. fuIf:ft -rflt iI ~~ III l [ ~ i'j ~iI t [

---

46

3ffi'im( :; % lil. rn~14 f.l;_ +n. ~i;;T 4 f.1i. rfl. m~ 4 fq;, m. 3ffi'ftm :3 r ~ 1ft. ~..., l%.lft. ~~m J f<Ii. tft m~4 ft rft. ~'i:!O 1%. 1ft 'El"~ 4 fI;. :r.fr. ~$' 4 f<f.. ttl. :mcttm :; f<Ii. 1=.

00

6

~ ~ qi't ~ 9iT wr¢i * f<;m: 3frr.j~% ~ f.f; 31N; fll'1ff<i1"fl ~ ~ 3t:! It ~ {H'"1lf,jj'i> m3IT ciT ~ ~ I ~ W1fir ~ ~ ~ ~ m~ :q-~ <finit ~ I tltl"ltf>3l6fl ~ 1J&«f: ~ f/tl"llf>l1<ii Bw3IT -v: WFt rt ~ (1) ::iilfif (2) -qft<m: I it zyn flll"llf'lfif. &'PH"Ui! ~ ~ ~ ~ ID ~ I 3fo=Gr B 1'1lfjj<fl ~ ~ mIlt fH4If'iFh iRf <iit >I~ <iicir t I ~ lj@ftf: ~, f-1l'ffl<f, ~ * t I ~ 3f"'1Pl ~ ~~ O/mK~ CMl ~~:q B&lIItli4 qt.1 ~ ~ ifir f<f!'r1 ~ aWl- ~ I '1if <rtl di,·;P:il;fl~ t f<f; ~ ¥m: f<fID -am ~'U~W~ I mr~~it~1ftpZYf~~~~"Inir ~ i * 'Iftcrrr ~ ~ ~ ijl{ 3R ~ if "W1 W i I fl:g- ~ ~ <tr ~ ~ ft:qftf '1iT ~ ~ "IT "Wf,(1'T W I

t1i-.

~ ~ ~ <fiT 9m ~ -rfTq- ~ ~ ~ ~ I msr it il m<i; "ri ~<tt ~ ~ t ~ tp:lIT ifi1 'fffi if ~ <!iT ~ <li1{ ~ I ~ Cf.T 3f(tlT{ ~ ~~, ih; ~,~ q,l ft:l1m; ~ ~ 'tfr ~

47

Cfi"RT dq~ itrn I ~ qjf ~ fu~ -u .n ~ I ~ ~ if rnP;IT ~ ~~~~.~~~~~itri~~! anJ:TJTq ~ ~ mPdT, ~lBlf"r(fl ~ eifflfdCfi m ~ ~ * fu"q: ~ ~ cit ~ 14$11 I 311i'H""1 Cfl ~ I ~ ~ (f~ W1T mii;W:tlCfl ~ «f( 1ft m ~~~

fWrq ~ m ~ TlTcr if ~ :m ~ if ~ ~ ~ C{fu qif mm"ffitH 3lflITl~~~q;r~-wnrr~ I mit~~ ~ ~ qftr~lfi! ~ c!t -rp:ff ~ I ri ~ ciT 5 ~ ~ if N~ fc;plrr l"f'.1T ~ I 31- ~. -rct 01. ~. >iIlfd ~ &iff ~ iJ ~ ftfim ~ ~ % uar sm ~ ~ if nID Tp.;IT i I ~ ~ l1tzrq ~ q;r a:·fflfl(dl m- ~ flll1l!~i;fl m <it m- "[Q: ~ Tf'lT ~ I ~ if ~ 3f~ (1961-62) Q~ ~ 31~LflR (1990-91) q,1 Wrfu q:;T g{!111?lCf1 ~ eft TFft ~ I ~ ~ -mer eFt ~ \iH~LoqT 4367 ~ ~ '{r.f ~ ~ ~ ~ ~ l1TSf 2048 ~ I ~ WfiT{ ~ ~ ~ 47 ~ ~ I -qfta;rr ~ it ~ ~ ~ 'Wfr "l"P1l ~ I ~ ~ t WF{ tfRcnU ~ ~ ~ 356 lift it 1% ~ ~ ~ 565 m Tflft ~ I wuft it "lfi fGaf.t 'l>l 1fF ~ ~ ~ ~ fct, ~ ~ ~ ¥f -qft-qv -Bw-rr ~ lm1 ~ ~ ~ -qftqffi ~ ~ it ~ ~ ~ "WIT 1ffl" 'Ifu ~ mm ~ ?

~ affi~ if ~ CflT ~ ~ ~ t ~ if) m arr~ 6ij~,*l ~ Clif lffliT Tf"m I ~ ~ ~ WP1 ~ qftcHU ~ ~ 13.5 SiE1Fi(1{1 2ft it ~ ~ ~ 24 ~ it 11lfI ~ ;ap.J ri ~. CfiT ~"S!TtT: "ERJ ~ I ~ ~ ~ "ffi5zrr ~ a{t:zr:R" ~ ~ 31.2 m1rrnr tft it fcF ~ 26 ~ W rp:;ft ~ I W >rCfiR 11~ ~ CfiT aqmr 36.2 ~ 33 ~ ~ TJlIT I

~ ~ ~ Tlhf qil ~ ci'r ~: ~ iflTI if f1:f~ ~ 1FU

1. ~~~

2. 'J:f'EZl1T~

3. djj~1ft1 ~

48

fWirfif~ lftiRT : "fTfft; ;Jj':l'~'-(g#1 ~ ~
..... ft '"
4. 3\ 1{'{t,:n1 iSl +~II q Ii!
5. 1f1C141~ I
mtUit limT 2 : 3
~ JrTrr 11 ;m;ffrr fi:t!dir ;1; !fW lPf
~qrf I:fW.w: #. srftrw'ff :iI~~iG"f1

1. ~~-
1 147 26 1200 28.0
2 l1l 31.2 549 16.0
2. 1:j.:lJq ~-
1 188. 33 158B 36.0
2 129 36.2 838 40.9
3. ~~
1 134 24 910 21.0
2 22 6.2 139 6.8
4. ~~-
1 39 7 276 6.0
2 22 6.2 139 6.8
5. ~(141+-
1 57 10 393 9.0
2 46 12.9 254 12.4
1 565 100 4367 100.0
2 356 tOO 2048 100.0
1. ~ ~~ • 1990·91
2. ~ if>{ a:J~ - 1961-62 3tjWiRf ~ 'iiI[Rp~ !n 3ij4HI if lSffi qf{qe~~ ~ i1m l:JTl{( 1ltJT I e@:lli:'i~ iifi! ~ ~;mftr tllji:O[~ qit qn.~I( ~ ~ t I lj!i~'n'i Qfi1'4IU q,1 It@:n 46 ~ ~ 57 ~ ~ aT. ~. 'iflftf qflqH 22 'R ~ 39 "it 'lflft I ~ ~ dll{{fi4(1;;;nfd ~ qf{qlO qit ~ 48 ~ ~ 134 m ~ ~ fcf; 3R '3Ufd to it ~ ~ I 11£ZfJf '3llfd ~ * -qftiu( 129 ~ ~ 188

49

~ ~ C'6:f ~ ~ T.fftr.m" 111 ~ ~ 147 m TTit I >iI'1~@Oi, ~ ~.q if~~m~~fcti ~~BG41 €I ~it an1Tcf.~,~~<tt~ ~ ~ ~ ~ 1 ¥ Qj"nf&:n 2048 ~ ~ 4367 it 1flft 1 M'R" ~ ~ it \if"lBGQI 1{f!i; qlf ~ lfRUft ~ ~ 'ifI ~ i l ~ '1f"le@1 if ~ ~ q;y ~ ~ 3Tf1{1B ~ ~ 16 ~ err ~ ~ 'WP::r 28 ~ t I 1Jeri ~ q;r 3ll'ITff ~ ~ I ~ ararlR ~ wrq 40.9 }lFclPml ¥:IT ~ ~ 36 >rftrnQ m lPf[ ~ I ~ ~ ~ ~ ctiT ~ tIT U.4 -{r ~ 9 ~ 'if TfQT I 3T~. * ~ ~ ~: W!R ~ 6.8 ~ 6 ~ j 31:it(=<iillJfTftr CfiI ar:rmr 13.1 it ~ 21 5!R1fllla m T£?IT I

-rn ~ ~ Cf)Ift ~ ~ "ifJ1lUT ~ ~ m ~ 1 'iIii ~ ljtif{Rq ~ Cfif "S{Trf ~ ~ ~ ~ ri ~fH14H Tffq ~ -rM ~ I ~ ~ -;it "TTfq if {fj ~ ~ Gto:FH{ <f'IT mr: ~ W!ffu ~ 3Jf~ ~ 1 ~ ~ ~ m.r qiJl1 ~ ~ it ~ TT7:t I If&tll m $ rffi-rr '4t <fC1I:flIi1 ~ ~ ~ if ~ ~ ~ t "R ~ ~ -qftqrr* ~ Bt-rT ~ TIfF'f ~ ~ -rrlr 1 r-r ~ .q ~, ~, 7tffi, ~, ~, ~. ~, mat arrR * it fci; M l' M ~:etiflIU if ~ ~ 1 ~ ;;wr Cf,T ~ ~ ~ mr if m~ganil

t1 G41(J1'$ 'tft it m: 'B".qf qrftr W{W it \iI.,{{ &11 ~ m TFit ~ 1 'W:M ~ qft ~"1~&n 549 it ~~ it 3fflFO 1200 it Tr::ft I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -ij- Cfili 838 iJ ~ 1588 ~ sf I 31?j1q1"i1d ~$~ctt~~wfff~~~~1 ~~26B"U~910 m trft ~ -m fcfi ~ W"T'fT ~ t ~:t~ "I1'l1IFa 9it ~~{9lI1 if \fr ~ ~ ~ ~ I ~ am- S/'1if1XiH l{ftqRf qft ~ if q;l{ 1{f.& ~ TJlit I ~~254 ~~393 rt ~~ ~ -?f ~~ I

M'iFT ~ il ~ ill m1:f.ff if f1Am ~ it ~ -;m ~ ~ t Tfff ~ ~ Mfqq,1 qlT WFl mtR ~ , ~ if ~ ~ CfiT tit ~ ftrnm ~ f,$ ~ 30 ~ ~ ~ q;f.r qrffi q>f ~ ~ ~ I ~ qfr ~ if ~ ~ ~ ~ ~ it ~ i I ~ ~ CfiR1IT 1ffl ?;1i-t if 3W1T %

so

I ~ ~ ~ r--- ~ r--. --..
rf5- g I;- - '=' r-. o f:i 0 lrl 8
.". ,--. 0 22 2- a ~
,..... ,...." ~ ...... G - ,......
'i! '-' '-' '-' .._., '"":'
..;
c
.c1
»<: ._.
~ ~ --- '-'
~ ~ ~ M I I .". {"", I I
- '--'
---
,..... N
I ~ ---- r--. ~ .~
I~ ·t 1;"-. co o:t" 00 'T ("'1 lrl t-- -
N - ..... , -._, <'1 !"'~ '-"'
~. '-' '-../
.I ~
a:r- _,--..
~t t=:' -.:J: ~ "'T - ~
V") f"-- ('oJ ,...... C"> z 0
.. -c ...... 0-: - ~ .....
'--" ._- ._-
N '-"
.!~
l~ ..--
.". - -..::; ~ ~
<"'1 M ~ 00 ,..., r- ..... r; N
0' ,.... ,--1 - 'C ?i N N r-.
,.... <;» >._..- '-' '-0..../
~
:t:r"
Pf ,-__ 6' ~
f 0 '0 ~ ----.
-.,:. f'-: ." ...... x -.:t: ,...., 0;::, M r-
r- ..... .... ...-. 0-. N Vl ~ ~I N
VI .... 'n ~
-_... '-"' ~ r ~ ~ i
i ,..-< N ...: N .-i
~ i
I=r ~
'j:i
~ - ",i ~ ~ -- -- ---- _......, ~
00 8 0-. 8 {'1 8 t-- 0 .>C; 8 'r. s -0
""" ~ ('1 U"I 0 ~ 'C ~
~ - - - en ....,
'----' '-' ..___. '-' ~
~ ~!
V'l - 0:--,
N
I ~
,
I I
I _..-_ ~ ..-.._ .- e1 ...,
'tg. ;:; Lrl r-i N .,.., "T M ('1'"", C ~ >C 'n .....,
\C --< - N N ~ --< "T
! '-' . .._., '--"
~
I
i ~ ,-.. ~ ..-..
I""i .,..., .~
("I V'l .:;. - N '7 ~ .....,
-._. '-' ,_....
.
1 r ~ - -. r"o. ~ --< -
I ...-, 0- 0'.. N 0> 00 C :J<. ::t' I'""l :q- "T
- ...., :::!. '---' N U"I .--< "I '"
~ --- '-' '-' t! r-- .- ~ ~ ~ ~
<-- ~ r- F::: 0 l:- e N 0 <a
.-... 'T - ..;- .-< - --< N "T ::..
'-' '-' <:» '-' ..._. N
j
1
I
I
I
--- ~I I t
i il ~ i - ('j --i N _; .... i
~I (Ii
~
I 'r,t ....;
~ .,.: ~ ~ ~ if ~ i:f.T m ~ ~3Tf ~ I ~ ~ ~ it ~ iJ; qjRlJf~ ~Wft ~~ i I ~;r m ~q;1 ~~ ~ qiT ~ ~ 1 ~ fR::.q it ~ it ~ ~ ~ 51.70 3f~. ~ <fiT ~ ~ ~ ~ i«it i I ~ ~ it; wrv: ~ ~ i;- ~ B.50 ~ -qftqT{ ~ 'R f.Nt ~ (fi!1f 58 ~ ~ it BTr ~ ~ WI! ~ ~ ~ ~W~~ $m\!l:rt ~ I ~fttmJw~ iff oR'r ~ -rn ~ % 'W1 ~ <tt ~~ ~~ qtfl if:mefiI mm ~3lT ~ I

Tl~ ~ ~ ~ 'If'tcm" .q:r ~ G\ f.:r~ ~ crt ~ a:p·2p.8 t ~ ~m ~ ~ 40 ~~~~ Bit ~ ~ ~WFf 52.40 $roq q;1 ~ ~ lJ@:l *~ tNt ~ I n:r '@l!T ~ ~ ~ 36.36 Jl'ftrm ~ ~ ~ ~ ~, ~ ~ 21 ~ qft ~ ~ anw~ sm, ~ ~ 7.t; ~ ~ ~ ~ 27 ~ (9) l1F.f1 -rr:n I ~if~ ~lBT~ I ~~ mit~ ~qjJJ1fuf.mf 27 err it 1%- ~ ~ m 2 ~ Tf'"1I I ~ 7jfj ~ ~ 1% 11Ufl1 fiif ~ -it ~ 9ii lJ&1 3lTW~, ~ >ct m ~ ,

aJ:JIfl111 if ~ <fiT ~ ~ ~qr f'lFl ~ lflft 1 a'ftrq1j ~ $ ~ ~ ~if d~@"'~l'4 ~ ~ 1RT I ¥ ~ ~-w:r:r~ (65 >iftrm) ~ ~ ~ ~ 1liT ~ ~ ~ I ~ 'f?1R ~ (31 ~) 'f.T ~ I d;r ftlf dff ~ CliT ~ ,ft ~ ~ if m S'f(, ~4 ~~-qrf.:r~~ ~ ~ a{~* ~ 17 ~~lR" "QI!IT 72 ~ ~ -qr Ro/ ~ -rrJ I ~ q-{ f.f~ 31 i1 ~ 72 ~ ni!fT ~ q{ 4 "it 17 '5Iftrncr it Tf'ft I TJJ ~ 10 ~ ~ 'tV ~l ~~ <::rn ~1pJ?IT1 ~~(fif~ 65 it ~~~"TP1T I m ~ aT;3IT.~~ it ~ tr ~~ ~ ~ ~ ~ qjfl1 ~ I ~ a:f~ ij ,:ft • ~ -if. mGtor ~ OfT ~ ~ I Ti ~ if. WP1~ qif~, ~~,~, WITt ~ if ~ 63 l1ftqf{ ¥ ~ I ~ ~ B ~ CfiT 9ir{OT ~ m1<T if ifilft 3Wft % I ~ qrn ~ t ~ QJ:1'l~l if ftwft ~ am ~ ;;tt W ~ '{iflJ lit f.N«rr 4 'fr ~ 17 ~ m TP-ft I

aJii!T.!t\ ~ ~ ~: ~ 1S"i ~Ji:M I ~ l!itr i:t ~ ~ ~ ~ i ~ ~ -ij lfturr ~ ~ ~ ~ il ~ it my, ~,>:i1411zyl ~ cwt q;-rlt ~

53

i ~ '_, ~ ;;: 0- r- .".,
I I "" <r, .c:
..,
.~
; ~ .-_ ~ [
-1:t _, ..... ;;:; >:; --»; 00 t:' .-<
.... ::,. .~
~
C ,
! (,.,
.... ~
O'c ~ ~ ....... .e-,
6 _, '" '" N ,-~
;.-: ,,~ r- ~ c- c::.. '" :::.- z. -c
0\ '- -
0\ f"]
~
VI i i c' .~ ....... .--.. r:::-
~~ -. ~ ~ ...., c- ~ t') e-
"'~i ~ r: !s: "" ,_
'-/ - . ___
i~! S;
i I, . , ~ , ~ ----- ~ 2 --
<', g <""; 00 0- t:.. - ='. 0- "1" ~
~ t:: ..... ~ '-/ t~ '---'
'r:
A6
j "t- ""' ~
l r- ~ .-. ",", ""' 1- c:
~ ~ e-; ""' ~ 0-:: c '" .c:
'W . ._., ~ ~ ('_ ..,. t.. ", ~.'
t;t< ~ i I
~ i i l
~ ~ ~ ~
"" ~ 1<';- 'F
.... N M -.i ,~ tl ~~ ~~t 44 ~~~11(f.r1k~ ~~ ~ ~ ~ 77 !4f(lf~H1lft m 'R" ~ 2t I ~ it ~ S!f..,f~Hl ~ ~\ m->m9 ~~~~ ~~~WJlJ~~CIiT ~ 44 m lJ!IT ~ I ~ if ~ }ffaF~h1 14 ~ ~ 2 SlRlf~ld iT T[<1T ~ ~ m- it ~ ~ 'iff ~ tIT ~ ~ wr:t 5 S{Rlf!tm ~ ~ 'It f.1,f{ ~j~~~~~~~~~~l

~ ~ ~ ~ it c;rrr ~, ~ ~ ~ qftJw (50 ~) ~ qzf.rttti, ~ijtq ~ ~~ efo1~ 19 ?:IT, ~ ~~~~<:JiT~ 17 ~~~22 ~rt:'1!lld "J I ~if1ml qf{E'-Id'i -;rtf anm 1 ~ m wrr.1 ~ I ~ "" :>jl'ijf¥i(f ~ 4 ~ ~ ~ w:r1 10 ~ lFIT I ~ ~ crr?r ~ ~ 44 SjfitF~11j ~ ~ ~ w:rq- ~ m ~ ~ ~ q;r ::rfu~ii"1 ~ 23 lX TFIT ,

T:" ~ if; ~~ if ~ en w ~ 40 ~ ~ ?fiftJ 1R f.;$:~ I ~ q-ffl ~ qrf.r4mJ ~ ~ 27 IIU 1 ~ ~f.Mmr 15 it ~ 41 m- TTlIT ~ ~ tirR*m ~ ~ 8 t 1113lT ~ I 0QTtlTt 'f{ R$:m 43 'it ~ s ~ lp;ft- ~ 1ft ~ qq ~ mill" ~ ~ TFIT I ~ 46 ~ -qftcffif if 27 ~ crt q'qT 13 ~ ~ ~ ~ I

~ ~.q it ttWuU <m ~ "Wl ctt wmr ~ ~ ~ -wrr I ~ q,llfll:UIT -u 1'fI! ~ ~ ¢l:WF':Fl ~ it ~tr ~q~l"f(J, 31f~ ~ ~ ~~~trftqnJif 147~if~49 'lft<m"~*, lQ~ ~ 31 ~1tit ~ f.3R% W 20 ~ it ~ ~ ~ I wm ~11~ ~ ~ '!:jt 31 WtnU t -qrn 20 ~ it ~ ~ ~ I llU1ll ~ ~ 63 mcm- ~ i ~ 5 W 9ffi 33 'Ift<m, 10 ~ ~ 36 tJftqf{ (MT 20 iftm ~ ~ ctt fit ~ if 25 ~ I 3fiq[ilft ~ if ~ 3{f~ ~ (lB' ~% 134 -ij it 104 ~ ~~ I ~~<f;1 ~ ~ qftcnt I ~ ~ a~li4;:f1<.J ~ fi;; 3l'N!~.q1j '1'R'lIIRI cmum if ~, aC'l1ICGCf) ~ ~ Cfil=I i Ilfturr 'iJTfu ~ 39 ~ it R ~,11 ~ 5 ~qrR{f!llT7~ 5~: 10 ~20 ~~~ 1 ~~ili 8 ~ ~ t[ffi 20 ~ ~ ~ ~ ~ I p:1ifJlil;fT it tit ~ W ~ 1 ~ 57 if t. 43 'lftcw 'IPr "ijR t Wf!r ~ if ~ ~ ~ if 267 tJftqrt (47 '5fftrlRf) ~, 74 (13 '!1::f1J ~ 5 ~ ~ ~ 87 -qftqr{ (17 ~)

5S

tl ~~~~ ~44 ~ ~~q'{f.;Mtl ~'F atvm" ~ -~ 77 ~ ltf q;;pf 'q"{f.l"1tt ~ ~ ~ 1T ~ ~ ~ ~1 ~ >mf9 ~~~~ ~~~~~q;;rf~ ~ 44 m-7l<1T ~'C21TWif ~~ 14 it ~2 mm m ~~ I ~~~m~~~~~~5~~~'f\f.f;f{ ~~~Wfol;~~~~~~~,

~ ~ <:1~ W it {i'JTIf ~ I ~ l;Wi mTIf'f<li ~ (50 ~) ~ Gr f.1'4t t. ~ tfm opf ~ ~ q;r $mQ 19 ~, -re 'Wf(l' lirnt ~ f.i%i1 'iiI ~ 17 ~ ~ ~ 22 mm "IT I ~ if mtr ~~:m<lT1 ~irWfR~ l ~~~~4

IT~-ro ~ lO TWIT ~ I 0l:fT11lt 'fif.r ~ qfi:w ~ 44 ~ it ~ w ~~mit~ ~q;r~~23 ~7f'1T1

~~~ roB ~ m nI wr140 ~~'{iftf'Kf.Nt ~, ~ ~ ~'f(f.rmq;r~ 27 ~I ~ l1{~ 15 'B" ~41 m~~Wr1RR*m~~8~118arr~1 ~ 'qT R~ 43 it ~ 8 u_t 'Jflft- ~ ~ ~ 'fIf ~ m~ it "ifflT 'l1IT I ¥i 46 ~~it27s;;qcr1~ l3 ~~~~l

~ ~,f it ~ q,1 'f-I' 'Wr <tt ~ ~ <f(1T ~ n I ;ft-?t <fft mtcrft ~ ~ i ~ ~ ~ ~ 'lftm" ~ "ifti1 ·hll ~ ~ 1 3ar ~ ~ qft9Rf if 147 ~ it ~ 49 qtt:m:" ~ ~ , 1lJ ~ it 31 -crww:-~ i ~ qrn 20 eWn i1" ~ ~ II ~ ~~ ~ -q '1ft :H 'lftEnit ~ lffil 20 ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ 63 ~ ~ -t ~ 5 iifrm qffl33 -qftqr{, 10 1fttu ~ 36 '1itEm:" W20 ~~<ffi<ffif~ 'Ifi~#25i I ~~it ~ an~·l1 W~* 134 it~ 104 ~~~ I a1fqq;~~ l1R ~ ~ I tJFfr ~ d&P:g.ft:q ~ f<l; ~ ~ mn B ~, ~F·HI~Cli ~ it VI t ) $IT ~ ~ 39 ~ if 8 ~,11 tJftw 5 ~ ~ ~ 7 1!!=f 5 'iPrn: I(llft 20 ~ ~ i I ~ ~ t 8 ~ ~ qm 2(1 q)m ~ ~ ~ ~ ! g~E141;{j if '4T ~ w t I yr 57 'if it 43 Gf't:<w" ~ tR t Wftr ~ it ~ m ~ -q 267 ~ (47 lffimq) ~, 74 (13 l[:;fi) qftcw: 5 ~ ~ (ft{T 8;7 ~ (17 >rftTm)

55

~~ ~ ~ ~ mP.i ~ ~ ~ qit ~ ~ fffq ~ fcrimt, a<;qI<"fi~H ~ ~~ tf{ ~ ~ 3114:t'q<'fi ~ I ~ ctt ~ bftffi ~ I * ~ ~ q.l ~i:lT -it ~ 'ffi d(qle:f.ihdl ~ ~ ~ I ~ ~ l:frn f<irn;ft ~ % ~ ~ ctt fcl:;q;ft ~~ ~ ~ ;)JH<f.lil iT ~ qft ~cqt2AHtl ~ <:rRl-l1M ~ ~ * I fcM?J qft 'mli it ~ q;1 ~ it -rfiq ~ ri ~ qft91(f ~ mr m{f ~ftm ~ ~ fi:!!mf ~ it ~;m mm.g I lWUfi?t ~ 1f1ft, ~. WTR ~ 11m f"'ijjl'~ ~ -;ffi ~ 1 ~ ~ B~r4f it ~~~ ~ ~ -;rtf~ -q ~ ~it Wt t 1 ~ 'Ifti:rrf m ~ ~ 3fW (25 ~ ~ it; 11m ~ i titfro ~ ~ 'jW~ "J1 '1 '" Ir(l BtuTT CJiT ~ ~ 'lR1 ~ "CJftqrr "&m 1€r ~ 12 ~ ~ 1 0JTI;r1f ~ Jffu ~ 9 ~ ~ 11Fft 'llft 1 m-rr ~ qm !ffit ~ 6 Gftm ~ ! ~ ~ ~ if; qrn JIf.; tITt<:m- ~ ~ ~ ~ ~ ~ I 1fftr qftqr{ ~ <it fWiffl-3ffuf'ild ~ ~.q if 00 '!;ft 'fffi i fiji ~ 75flfR jf fuf~ ~ q)T am~~ 1 ~ il ~i=t~it~~m~ qif ~ ~ ~3TI l ~ -w 9i"RUT ~ ~ ~: 'B"'ift ~ q;r ~ "IWIT it ~ ~ W I amz-\lffftr iti 25 ~ ~ 19, ~ q,120 ~ it 17 ~ ~ ~ ~ I -rn ~ ~ ~ ~ fWqq ~ m~ (f;f ~ mm §;~ W I

(~) ~q)f~

~ -a- 4 1%. -;:ft. ~ w.mr ~ q;r ~"1lfq it 'qJt ~ ~ B'rT m ~ lr ~~f,l. ~2- ~,3 - ~,4-l<rr1 ~3'aj~~-qf.r ~ i ~ ~ ~ 11t2111 "ITfu ~ fH4tf"1"'fi ~ mqr ~ ~ ~ 'rtq h 3f1+W~ "l1 "TIftr.;r N it :aWr t I it c3;~1,*1( ~ ~ I W ~ ~ mftrn ~ ~ iter llfq ~ , ~ ~ >5H 4 &I , <.fit <$(H"hl fI mlOft If cJ- Trft t - ~woft~2: 71

~ it ~ ? % ~ 64 qf{;:UU :4 "it an'l if ~ on~ (34) ~ ~:.31lftf%~ I ~~rn-~CH~ i ~~ 14 ~ I ~¢r m ~ (13) ~ ~ $ll f.tq li~ ~ ~ -a®t QRcHU ctl ~ 3 ~ l1fq CI11 ~ $ ~ it ~ <it ~ 522 ctt '&i"it1l§4Il:f ~ ~ If&rr 283 QifI ~an iCr 239 ~ -rp.fi I 7Jlq ~ ~ ~ ~ ~ if ~ "fJl WYu ~ ~ liit~ ran qit mmr <fiJi w::ft "ll1ft I ~ ~ q,l- ~

57

250 QI·H~@41 it 117 ~ lJ;'t 113 -qffiWf i ~ fif; *:;;nfcr ~ ~ 15 "tct ~ 10 qrfi TT<ft~ ~ 44 1Jft ~ 43 t I W llff ~ 73 ~ I wm~i1 t@m 21:B ~ 239 ~ t I

lfR'1lft W:i:IT 2 : 7
fIf#m: o/f ~ - 1990-91
llfuIp: ~ <iPr
-_ . . _._--
![f'f ~
1. ~ :'14 137 113 :l:51J
2. .;sl~lt :> 15 10 2.')
3_ ,,;m l3 <14 43 87
4. 'II{ 14 87 73 11;0
-qrq 64 2&1 23'1 522
~~2;8
!JU!1~;t~"iiflffr~ <#f
L ~ 26
2. ~ 1
3. ~ 5
1. hit 5
Qtl[ :W II 8

1

}-l 3 13 14

16

9

64

llTcr "liT ~~ ~~ tIT ~ ~ fof; ~ ~ $ ~-Bffi ~ ~ -; ~ ~ 0/ <ffi\ i fcIi III ~ it ffi-rr 1J&f l_9:11 B Q qr f.:r* ~ ~ I ~,~ ~ f-I ~ m (f~ ~ * ~rn-Rt-~qr3{t rtf ~ * q;wJT -3Rl tp_ff ~ ~ 1'iff iT ~ t ~ ri qftm- ~ tf( -m ~ lR f1~ <fi"cit f I ~ <iT ~ +I'R qJ{ ~ ~ ~ m ~ ~ <nf.t If( it mrft1lfTlH ~ ~ ~ ~ w:uft it ~ 'lIT ~ ~ I ~ q,l ~ <fiT ~ ~ <fiB ~ ~ fi:fB I ~: ;r'ift ~ It ~ 1)

58

~ 3lT<f~ ~~[ ~ ~$~~it *lk\!~d <w-f ~(lWf~ ~~t[

~ ~ ~ ~ ~ 64 if "if :mit ~ 31M "qtt<41tlJl§!:f ~ "ii '¥f'.r 0/ f.ritr: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I Tlicr $ F 16 ~ (25 ~ 1j"@l ~ B ~ 11{ f.1$" ~ I TtJq ~ ') ~ !!,it ~ ~ ~ q;r lj@T 3TI~~ % I ~ -~ anft it ~ -qftqK~ t, ~ lRtf it ~ €T 34 ~~1tit Ui otT ~ q:;{~ :mlffi"~"o::<f 8 ~~ I ~~~~~'i1'ffilq{~i"~ ~1Nt ~~~ ~-rrt I ~m~~"B" ~ 3W{~ 9mlT~ I ~ % ~~ l1~Wqp:~i1"¥~i aITr~~~q;r~ 3TI"W"~ I ~ *m~~~lV1il~~~1

~ ~ ~ ~ 3l1QR ~ ltI 'ffif "1:lfI :rfu: if.'t $ ~ ~ ~ WIT ~ ~ "iRr Wi,t <f.t ~ Wlfu ~ I ~ ~ ~l 'ff(U1, ~ ~;:R ft;r$ ~ lWUft it tN m ~ ,

m;:uft -fr ~ ~ fol:; 64 if il "¥'111 ~ ~ iR t it fofi ~~ W::;nfu-i1~~~1 ~~<fI :m"W~~1 ~~ ~ ~ it1ll"rn 5 1iT .'5 ~ i'r ~ ~ ~ I '<<IT <m 3&1G:ftll ~ f.:f; 20 ~ it 3~ ~ ~ ~ (24) it ~ 2 ~ (fl!fl 4 ~ l-rrr '1I1ftr ~ * , ~ ~ if ~ <q't ~ ~ "WIT f.n W~iP~ t m '!fu ~ lffif Oq,1m~~ ~~~~il ~~1Jla;t~,w ~ ~ ~ % "(t1tun~"m it f.rR ~ it ¥ i I

~ <liT ~ ~ "'I?11C:<.flO:lI <fir ~ ~ ~ a'ii.1;J:$@ ~ ~ 1 ~ <fIT ~ "B" ~ m- M"1I<i1liil ~ ~ ~ I "TJ11T qij qrg ~ ~ <tt W-mI" m- <f.t ~ -it ~ >r<m" ~ TPff ~ :

w:uit it 'tr-li "l3RT ~ <ffl ~ an<ft i ~ W ~ ~ ~ ~ <fit ~ -.tt ~ ~ ~ I ~ ~ ~ 95 ~ ~ ffl'Rffl t, ~ qofu q;iI 71 ~ ~ ftf'orn ~ ~ f.fi arek ~ ~ 67 ~ ~ 0/ ftrqrf~~~~ I m q;l1ffRIf~m<tt~<f.t~,~ f<ii iN 28 ~ ~ ~ ~ ~'-11 ~ ~ ~ I <ffi ~ tf<N i l% ~

59

! .". ~ ::;
,~ e-,
I
-~
~
.~ c .;- ~
,,'
l ~
~ 0
r-:
~ r-. -"'1 -t- <'l
,._,
Q'~~ i '" e-,
~i ~ ."
'3
till'! ~
li~ '" ~
....,
t ~ -_ r-. I -
I 1 ~
I 1
, ~
~- i t J
.-i ~i ~ ...; 'fllq if ft:Rnt ~ ~ oq~¥!\l ~ ~ t9Toq ri ~ ~ ~ tit ~ ~,

~~2:10
ffTerrf ?1ft fpqfff
Ifttrr if (~
~ ~~rfR fi:1fW ~
]_ ~ 1328 944 384
(71) (29)
2. ~il{ 45 30 15
(67) (33)
3. '~1<fll: 85 3IJ 55
(35) (65)
4. ###BOT_TEXT###quot;oR 222- 212 10
(95) (5)
-qp, J6&I 1216 464
(72) (28) 't¥tlf4~ ~ ~ fffl ~ it ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~H~-ro 31lq~l4Cf1 t ~ '"llm i:fjJ qro ~ w:fT ~ ~ tm1 ~ ~ i I ~ alf~ ~ "lIT ~ ~ ~ ~ CflT 4i~q;{UI ~ ~ ~ ~ ~ lffif ~ ~ WT ~ ~ i I ~ ~ ~ ~ ~ ~ w~F-trn mDJft if ~ % I ~ qij RUfr it 5Ifu ~ cill~qR ~ ~ 'Pit t :

~~2:11
JJfrr qWnr 'PI '1fi1 itw if
m Jffirrmcw:¥f~ fiJfiIJr 31flf.la
1- ~ 39 28 11
2, ~ 15 10 5
3, FiR (j 2 4
4. \Tn: l6 15 0,70
-rWt 26 29 7
61 ~~~ %~~~~-~-m-;n(g'~~ I f{1~*tJm !ffif ~ 3ihnr 39 «fNT ~ ~ I ~ 28 fufERr tlff 11 ~ ~ I 3fWm%~m'CI ~15 Gfrm~ ~ ~ 10 ~ ff.Wq-q~ 5 iftm ~ i I ~ * '1m ~ 'Pi ~ t- 6 cfIllT ){fu ~ if ~ -qnr 2 ~ fufqq t ~ 4 ~ 31 ffl Fl'.fd ~ I "hTr \ij'fftf ~ ftP.lftr aJiffi 1:J17.ft -.ro I

~ Tffif 16 ~ -srfu qftt=.m:" ~ ~ it it 15 ~ ~ ~ 11R 70 ~ dlFflM(I ~ I TTl'9 if afma 'tfftcrr\ 26 ~ 'Llf4 ~ f:irWf ~ 19 ft1nrn Wf[ 7 ~~~,

DO

62

7

1· qftr.rn l!.ti '3t4fi&.:l1 : ~ ~

~ a1'ur;r::r it !WT "W 0/ >sfH"f>R1 ~ tIT2f-ml2I Tffq ~ ¥J ~ 'fIT -;rF (fiT ~ (Case Study) f.:f;<n "1JI1T ~ I ~ 3l~ if JIT!1 m ~ >tfCij 'lfi"1i:f1lfl CfiT rq~~quJ~ ~ F~ 1 ~~~it~ ~~ it~ 1'flll if; 156 tf2IT ~ q)f "i'fR1 ~ 48 ~ it ~ * '311 '"l<:fil il ~ cnl Tf"liT ! I ~ >rCfiRm-=n ~ ~ -rWn it ~ 204 ~ 'fiT ~ ~ ~ ~ 11m ~ I anTr $ ~ ~ it ~ ~ 31~ if mc;nr~ it >iHti€lll, mcm:~'lI>iFlJ ~ t ~ Q~ firm ttt ~ 'fiT F~~#l~ul ~ TP1T t ~ ~~if yn;6la"i <tt ~~ m~ I ~~i'"llr"lq:; ~~ ~ m ~ I ~~ i5llq~ # QRqJ"i ~ 1l ~ ~ ~ ~ I-qftCfT{~ oqer(~1 it qfii;id;r <it ~ ~ qR9d1 "fiT !4rufil4 llFl1 ~ ~ ~ I ~ 3fUWlii ~~ '51"108&.41 ~ rcPH"tqui ~TRlT~.~ 3lJTr~qPJ1*, ~Rmlt9iT~~%1

~ ~ 9it l1ftqr{ ~ ~ 'i1'iB&11 ~ ~ ~ if ~ "If ~ ~ , m\Dft it ;Jt iffp It1 fcrcr{tIf Rm "Tf'.n .g t '¥i 165 ~

*

llJ ~ nl'tf JUTI ;); 31~ il' 0f1J3 if, ~!lWI il' wfi:n;r -.ffiorrii * ~ ~ ~ tl

63

~~~~.mzrq;r:~
~ ~ ",·nl&\I 1448 ~ ll<ft ~ ~ ~ ~ 753 (52 ~)
~ ~ ~an qi[ ~ ¥J ~ 695 (4E :mrmr) 'Wft ~ I ffi ~
~ qit ¥RT it 58 J{r~{1:4 CilB ~ I ~ ~ if ~ mr ~ ~
,:iFHi &1 I i;f;J ~ IiIIRla;g ~ I ~ 'If,rd~l{ ~ ~ ~.m q;r Mftr ~
3f~ ~ m ':mfu ~ tr-Gq if ~ m-r ar:rmr ~ ~ ~ i I t«
~ ~ ~ ~ ~ lITt if f.litft ~ lR ~ m ;ffll' ~ 3T.Tf
mtuit lhw 2 : 12
JTrIf • - WJrI$if ~ 1990-91
5i:i'i "fTftf Wfwnt ~ ~ WI- J;rfr'p;lfiArn:t.
t. ifWJ[ 17 84 67 151 S
2. ~ 8 36 37 7 39
3. "IlZ 21 109 ]03 212 10
4. ~ 2U 126 95 221 11
s. ~ 10 64 70 l34 13
6. rn 24 82 98 lHO 7
7. ~ R 42 39 81 10
8. ~ 8 33 23 56 7
9. ~ 5 23 20 4~ 8
10. ~ 7 20 24 44 11
11. ~ 2- l1 12 23 11
12. ~ 2 s s 13 ('i
n ~ffi 2 10 11 21 10
14. ~ 1 5 7 12 12
15. ~ 1 7 8 15 15
16. $fj 2 6 10 16 8
17. -GTlJI 1 6 4 10 10
18. ~ 17 18 26 143 a
~1'f 156 753 1595 1448 9
J.ffi1 '1ftcrn ~ - 9
64 ~, ~ ~, ~ m, ~~'> 3f~:;:;n. if ~ f<f;m 1rnf m ~ if ~ : ~ ~ it 3R1TT ~ m ~ I >JT1{: ri MljGI111 it ~ ~ 3RiT~ m ~ ~ ~ I ~~ if ~ 84 (f~ltftffiT 67 ~ Tffl <iR fcfi ~ ~ -if >IT!f: ~ <it ~ (36 : 37) qp.ft ~ I m "Sf<fif{ ;me: mcrm ~ <tft~: fl4Htn ~ 109 ~ 1m "W-ft ~, «'ffuij ~ if 311~-£t<J\ :j('1ci!lFd it lfturr ~ ~ ~~ ~ ~ 64 'QS!JT 4~t."lIq 70 ~ I am: W ~ait rtt ~ ~ -qp.ft TTlfT 1l1fffi1aif qft ~ arr~ cm-ft ~ (flli ~ , OOffil ~ it mr,w,~, qifr,~,~. ~ :q "fi414!tfl ~aIT ~ ~ 31flF-f; ~ I ~ eN ~ wm if; WG~ it ~ ijt ~ ~ qft fP.Tfu 11 * R;- 3J"i1!~iJt1 ~ ~ ~ ~ it ~ : ~ ~ ~ it 3hR Cfiq ~ I m ~ qit ffl§!llt'i9'i wmr ~ ~ I 1fH'(q!;h ~ it ~ ~ ~ if ~ an~ ~ AfMl1l( ;;p:f qp;ft ~ I ~Br~~ ~ if .qr ~ aTI"Ffi (81) ~ +if~cllq ~ (62) q-n;fi l'ftff I

qft;m:- ~ it ~ ~ ~% ~ ~ cti ~ it };{ft; ~ ISHtj &1 I ~~<m~m~~I~~i1~~~~~fq~cl"1ul cit ~ anli ~ ~ ~ I ~ ~ # l1ftf -qftqf{~ ~ aTtmr 9 ~ rr::it ~ -rn ~ ~~ if '1ft ~ ~ Wfim ~ , ~ qftqrr~ "ti&n it ~~ ~ m if ~ qr~~it amrr~ fqj~~ ~ it JJftJ -qft;:m- ~ ~ 10 trTlft 1T!ft, 3ti~fi4i'1 ~ ~ 1frurr qft<:m -q ~ mr 13 1Wfr op:ft I ~ 3lf~ ~ m-r ~ qftnr (15) 1Wft Tftft I ayq ~ ~ ~ ~ 11 it 13 ~ ~if'q'J7.ft ~ l

~ ~ ~ -qft;m ?if ~

~-qft;:m-ldP'i'f.:ltq; 6q9fl':1, ~~~~ I ~~ti;q~ qft ~it ~ ~ <fiT 4tt;:q,{ilf ~ ~ \ ~~~ V;m *i141f.JtCil ~t~~it'(fc!i-«arf~~if;~Cf>7~~dtHe:IF""i't:t % ~ # {hllf<'1ct '€nrr ~ I ~ ~ it ~, aro<ffl. ~. ~ Olffc«r cit 1MU ~ ~ I ti41=>i1 ~1\Ei'fi ~ 'qff.fT .q ~ ~ ~ ~ 1TRT -rr:rr i f:iR<f;T ~~m$';fiHm~1 ~~m5'.f~CfiT~~f%~~~'tft ~ fo31J'tt;1{1 II ~ qWfrr if ~ lnf tit ~ ~ aM f.jjdt~'R~ q;r1lR1mlPWrr~~'~~it~~~~~~~

65

~ .,-N ~ I mtH.ni ~ q ~ ~ ~ ~<tt fP1fu <!if rCl!i~QVI q;;8 'fiT ~ fi:f;lrr Tfll1 ~ I ~ qrtFf'qF.:I, mil~Ml)l, ~w'flCfi{C'/, ~ <ft ~ ~ ~ it ~ 'Iftcrn" qft ~ ~ 'lIT ~ i rprr GWf>f ~ \ft ~ 'l11 ~ i , ~ }fl:j tJr ~ ~ -w:r<I ~ ~ m+f.t ~ ~~~ii~<fiTm~~1 ~t-fut!:m~~ ~ 'll6 ~ m<f.t aw:rr ~ ~ aTR" 'it ~ 50-60 Gf1f ~ ~ qfti:m:if (jt;{ ~ it ~, Nirr ll,r.f ~ q I "fI tfr;r ~ q;r '1ft f9«nr ?IT I '!RT ~ ~,f:1ijJ ~ ~,~ ~ ~ ~ :mR ~'IfI m~'n:-g~t ~ I ~ li-1 "fiT ~ m11 ~ iRRT, ~ m'f1l qr ~ ~, lR <fiT ~ iRT, <fi111" <tt ~ F-i1t4<lfI ~ B ~ I ~ ~ l'tf it 3&1 G1;fi <1 ~ ~ ~ ~ ~ i{qjlf ~~ 9W; 1l!'i":m~ '1f.Ili' ~ fl <t.t ~~~ ~ :tit I ~mit ~: ~ :tit w.rr fJwR- crrffi m '111 ~ ~ I ~ ~ ~ BlPr"WIT, ~ <tt ~, ~-t.I ~ ij ~ ~, ~ f.jjU!<l\l ~ I • ~ 'fC1T <fiT 'UB ~ ~ -if; m~ ~ ~ ~ «<l "ffif ~ 3Wft <tI ~ Wcm:"~ ~ ~ 'Ff ~ om ~ <f1' qrf.t~ ~ I m".:I11'1; 'lfq- if tt ffi'I ~ (fl!fT ~ ;;- ~ ~ it I ~ <f.f4 it ~ ~ r"l41<::r{l 31f~ ~ ~ <wf '1ft ~ W1 u\ft ~ $ ~ Ilft[ ~ it Ww ~ <ffiH ~ yt I W W!fu ii B~ 3I'foft I\jl:@¥ll( <wi- q;-@ q 1 "ffi";f ~ $ ~ ~if ~ ~ f"'lA1 ~1i11i;cr t1>1$l~I~l ~ tlIl -m·ll/n a 1J,furm ~ ~ ~ ~ 'm 3F'l~ 3"f K-:ii '1ft ~ ~~ 'Ift:w: it ~ ~ I ftf;r '1ft ~ ~ ~ ~ ~)fI<1; ~ it \TI I

~~~~'iftqrrC!iT~~~~~~ '!\ ~ t:frit'T m~ ~ (f\![f ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ it fi:raT wt ~ ~ m~ mr, llffiI-iffit tni1' TTit, 11«IT ~ ~ ~ q( ~ m % I ~-qftm-if ~~ 2-3 ~ t *~"ij~ m ~~~f 3ltt ml!f m- ~ it ilit ~ <if ~ -qftq-rr l1Rl Tflff ~ I ~ ~ Nirr % (f9 n<fi lI"9 ~ m *r ~ ~ TRit I ~ 1!;<fJ m+rr Q<f. ~ ...rr ...-r-ft ;:rr:ft ~, ~ ~ ~ q;f ~ t ~ ~ R IFGT ~ #N, om;{ ~ aN mft':nr ~ ~~ t '1T ~ llT9 if ~ t m ~ ~ ~TfR1 TTm % I ~ ffIo.1fu if lOfftcrK cR m-fu CR ~ m iraT, ~ m ~ ~ ~ ~ "If{ m?J ~, 1!fRl ~ ~'I'f[ ~ <tIli"qfu <fiT ~ ';fiff

66

;;1J!t <J; w"P1Tif 'fT ~; ~
1ffaT, ~ WI' ~ ~ tTfq 3lf.r '1\ ~ ~, lSRT GTII1 ~ ~ <1ft
f-JIti1 i;y] ,:ft ~ ~ ~ I it« 1fi:orr\ <Fr ~ '1ftcrn" 'I1RT ~ I "QJit
~loi1FI1~ m "{.tc{ ~~ r~m1JI( ~ ID"U f.t;it rrt ~ ~ ~
~ am- ~ Wf<1 it ~ -.:rttm" 'lfr ~ jf, mr it 3RK ~ 1flI1 I
Wtf 3RT{ <f.t ~ ~ (f&\ mrf.1 3fT<IT Ftf;- :TIt l!tr:1 W¥n -qftqp: it 1f<ti i1
aTI~ ~ m~ i'.ft IMT 'lTf, ;:rraJ, (f'[3; <iT tl1 'fft:rn" -q ~ f<p:rr TP1I
~ I flI ~ ~ 'fiR'J1"Tf 3fnrR ~ ~ 31~ ii ~ l:ffum- <tt ~
~~iT~~lT1Ul
"ffilUit ~ 2 ~ 13
:dtr 3m11r lIT ~ if" ~ rtmrTif ~ f#qfrr (1990"91)
iHl ;jfff;t :Wff& ~ JTfif~ld ~W(I ~ifflff
1lfum" Tffi<m r@Jm:
... -
L iI11lI'lT 17 16 ':14_12 5J)8
2. ~ Ii ~ 100_(]O
3_ ->I~.! 21 12 57_14 9 12,1:16
4, ~ 10 19 95.00 1 5,00
S, <film 2{) 8 RO.OO 2 20.00
6, trR 24 5 2-0_83 1',) n.l1
7, ~ b' 4 50_00 4 50.00
8- ~ s 7 67_50 1 12_.~ll
9. -.Mt 5 2 40.00 :1 60.00
10, ~ 7 2 2857 5 71.43
11, ~ 2 2 l0G_OO
12_ W 2 50_00 50.00
13. ij--ffi 2 2 100-00
14_ "Sftor:! 1 100_00
15. -;nt 100_00
16, $it 2 2 lDO,QO
J7. "tm 1 10000
18. 'Sl1<.1liR 11 16 94_12 5.88
~ 156 109 W!:rl 47 3(j_B 67

~1W1~~ 156 ~ ij ~ 47 ~~~~~ ~~ 109 ~ ~ -qft=nr i:t; "l!M1 it ~ ~ I 30.31 ~ 'Ift9rr ~ "Gfti:rr{ t ~ it mt i I <ffi' ~ lfft:cm" -;r ~ qfu, -qf(q ((!ill 'EfitI :a1l; ~ ~ <fiT ml'1 m it ~ ~ qi'r ~ R 'IT<n ~ m -:m 'rt i W-lT it ~ ~ it ~ 311f$f, ~ it -;rif ~ ~ I ~ ~ ~ l11 ~ ~ 11P1 ~ 1:f( ~ it itit ~ -qft:qrif <:fiT "!1ftrm; 30.13 q[<l1 l'f'lI I BRUft <il m ~ <re ~ "IT ~ ~ f<li ~ if ~ '!ft ~ ~ <tt q\JqU <f.P11l i W1T fRrr, ~ ~ ~ ~ m~ ~ t aftr ~ ~ <f.T ~ f,;J:ij (lill inft ~ I ~ "!lfIUol {OIlY liiitOfl ~ ~ ~'f\PliJ~~~~1

~ ~ 'lit Wffif ~ ~ B"e;.qf if ..n- ~ ~ Wf)ifI t I <fif ~ if m ~ ~ ~ ~ ~ ~ Tf'lft I W1T, 9Rt, m, ~, ~, :gp-ft (IDill) ~ W" l:fft<w ~ -qftm" ;it ~ if ~ -rm I ~~it~~~~'Ift'rn"~"f-

1if~~~1 ~ ~ <it ~ '[0: «<? <rn -;m iJ<Iiffi ~ ~ 3Jjf!T;:j~ ~ if ~ ~ ~tTql B&rr it ~ rrit I omrur ~ it 94.14 ~ ~ tfficfR ~ ~ ~ ~ 42.86 ~ ~ ~ !'ft 1 <n0fi ii 95 ~ ~ ~ sit TJir I Jfturr ~ $ 80 ~ '1ftin1: % ~ "t:rK ~ ~ l=jf;f m.83 ~ ~ ~qrit -rm I ~~ ~ 50 ~ ~ ~\!fT-arR ~ ~ '1ft:n{% 1 ~ ~ ~ <1ft: Tt ~ 3t~ q,l ¥RT it ~ m ~ * ~ ~ ~ ~ ~ <fill ~ I ~ ~ ar~:<rR t ~ 55.3 ;;ffirfffir ~~~~44.7~~<n1~~ -ml~ aIT~R: ~ ~ 11"'111 ~ (71.4) ~ ~~ ~ ~ it (64.4) ~!Ift I~ ~ ~ Wi it ~ ~ t an.:-~~ it ~ ~ ~iffi ~ ~ I l.4~I(4ifi zyg it to 197 ~ ~ -if 65 ~ ~?i~ 33 ~ it Wi- ~ I ~ ~ 'liJ B<f,(1T~ ~ ~~~ qft:;:n"( <f.t anflieF f.r~, iNrw: W 'P!: (fiiI ;:r~ ~ ~ I

* !ll"1l)1.~l~m:f,~~~l\~~-W!P;~~~

#~ ~~'4 r<l".IWH, ('!.'>fI1IT) 1%1, 'f'>3 - 26·27

68

2- ~ '1fii ~ "3mrr :wWr

-rftq it ~ ~ m~ ~ fcfi1im iJiT aNi~'1 ~ if q(?~'rll ~ ~ I ~ ~ ~ CfiT P~t:f1Ii8. ~ ~, <H41'4f"'I':,fI ~ ~ 3-;:;:r(f aQCf)(oTI ~ aq4111 ~ d{(lI<'1 it ~ ~ ~ ~ I ~ ~ TTfq it fq;'8Hl ::r ar:Rt ~ q;t ~ ~ 3;:;.rn ~ ~ I ~ ~ <gq-m ih; ~ ~~ cit ~~ I ~ ¥itt'M't\JT ~ <16 00" it aw:ft Ffl ffrqyf ~ ~ q1f ~ ~ fgqii~ ~3fT ~ ~ W ~ if ~~ ~ ctt 6!1"F1t11 W ~ I ~ if .qr ~ ~ mtRf ~ PFfll fi -U~ ;nft' ~ ~ a[{f: ~ TiTF.f if ~ ~ ~ ~ ~ *arr CfiT mfur ~QlT ~ I 1;an l:K mrr ~ r~

iI{,n % ¢:f it ~ qij m~ ~ fqCflfBt1

sf i I ~ 3r:Rt ~ ~ 31jif~d1 ci1" ~ ~~ ~ mrr:n ~ f<N;IJJ ~ LWlT 7p1T I ~ ~ 3{~ ~ -w1lJ fTf.1 ~ fChB I off ~ 1ffiT ~ if; lfTY:B ~ ~ <'fdq I <1 If ~: 1;1\ft ~ ~ ChJ{j~ t?n ~ 9ft d1C1~1 ~ nsit ~ I ~ ~ 31~ ~ ~ lfff 20.21 $If(l!?It1 ~ t\r ftF.ni qit ~ tJfcri:lT ~ fCfl~I~ 9?r mq; ~ 1 ffiZ f<fBR, ~ R; f.rr;l ~ ~ 3l'jW~{1 ;mftr ~ ~, ~ 1:fr.f 2 }I F(j r~l{1 ~ ~ fufqq 2ft I ~ ~ m ~ ~ 11 f(l41 GirR, ~ ~ ~ ~,~ 26 it 28 >If(1F~kl ~ lVftro:nf ~ S!ft I

~ 38 r.rrr it ~ it ~ q;r fcFlil ~ m ~ ~ fufqq m it ~ ~ ~ I wlf'mr "1Rqlil cR F1 ~ rFr 69.54 >!fq~lq ~ q( ~ % "BrieR -cnit ~ I ~ ~ ftlfi«f ~ 20.21 51 Fq~1 f1 it ~ 69.54 1i Fa!i! td m 1"T4t I ~ fictllll'il'i4 ~ ~ ~ ~ ~ l 11ler ~ ~ ~ m~ ~ ~ ~ '4t ~ ~ m~ 911 ~ it ~ ~ M TFIT alk llRT Tf"rr ~ ft:Rrr§ ~m:m t" ~ ~ qmtJf Otq14'i it Cffu ~ ~ I ~ ~ ~ m qft wmr Fctfoq;;:{ ~ ~ ~ ~.q- if ~ m ~ ~ ~ iPft I

~ ~ it ~ mm ~ f%Fi ri ~ ~ f4fllrfl qit ~ it ftri=nf ~ ~ ~ l ~ ~ c€r ~ >:iflfR ~ m 'Wit ~ ~ ~ ~, ~. atfit1ctr 3llfe: ~ qr f.:fWqmn t I 'BRUft ~ 3l1fil< ~ ~ ~ 2 ~ qRcuU qit ~ v:r.f J:ftuTT ~ ~ qf{"uu it ~: 84.94, 67.72 ~ 60 Sff~HH1 Cfftf ~ ~ "q'1(ft '1'flft 1 "tTJ'l:' ':5Jl'ftf ott 39.33 !OIRt~H1 ~ ~ i ~ ~ qit 67.52 SlPP!It1 ~ ft:Ifqq ~ "l'flft I ~ ~ dW1& ... l;q ~ ftfi ~ ~ <tt 1_U ~ 31rtFild qp;ff ~ I W::ifTfu ~ ~ ~ ~ it "Efili Qfq ffit ~ ~ I -it -rifq- ~ ~ ~ (ft!Jf ~ ~

69

'fIi~ ~ WOOir q;r ~ .- ~
~~2:14
~ 3TlfIR : flIfin1-~ '!fir ST ,p
('itw tf)
in!. m ¥f lfil (JIffJ WtclrO ~ ~
1. IffiillJI 261.10 l1B.UU 7810
lffiImI (15) 70.11 29.89
2. ~ 150.00 25.00 125.00
lIr~ {I ',I) 1(>.67 83.33
3. "OI'T'2: 1141.10 97000 171.W
>ffirffir (55) 84.'/.1 15.M
4. lff~q 1137.00 770.00 36:.00
l!fum (;)7) 67.72 32.23
5. lfturr 300.00 isuco 120.)0
lIf(1~i1 (30) M.OO 40.33
Ii. ~ B9.{i(") 35.00 5·1.00
~ (3) )1).J3 roO.li7
7. ~ 1~7J1O IG6.(IO .sum
~ (19) 67.52 324"
S. ~ 40.00 '10.00
J1fttm (5) 100.00
9. ~ 7t.OO 61.00 15.UU
~ 15) 80.26 19.74
10. ~ 8800 45.00 43.00
l®mt (12) 51.14 "g.&>
11. m 17.00 17.00
>rftlW1! (8) 100.00
12. '1tffi 20.00 2.5.00 5.00
!If"ij:ffiJ (15) 83.33 16.67
13. ~ 37.00 1800 19.00
!lfij"ffi1" (37) 48.fiS 51.35
14. ~ 129.00 106.00 23.00
lIfiIm {S~ 82.1'7 17.33
lIfq 36.53.10 2541.00 1112.00
'lftrm (100) 69.54 3G.46

70 ~ 1ft ¥. '11i:r ~ I ~ u:r ~ m iti ~: 80.26 ~ 51.14 mm'1.f4 ~ ~'IT ~ I ~ ~ ~ 82.17 ~ ~ -qT~ jTIft 1:Wft "lJ1.ft I

~ ~1if if ~ ~ m ~;jfq ~~, tWIT. ~ lff ~ (\ftft) m ~ -qm ~ ~ ~ ~ I ~ ~ q:it ~ ~ "Q!.f ~ t{Rl \lffiIT ~ , ~ -mfu "it ~ ~ ~ qm ~ ~ i I "A'fl '31lfi:ltfll q:jT 3TJllK ~ ~ CfiiJ=I CfIT 4ftMllI<fl ?:IT ~ <:fl1 f~ -it ~ ~ , ~,~ v:ct mift -;mftr ~ 11m .rt "Ff ~ ~ ~ -rr<n l ~ ~ ~-am sfI%fH ~ JI ~q;1 tttmIT ~ I R {Oil>i f"l<tl ~ ~ ,ft ~ <fiT1f "i:r ¥.T l1RT lTm ~ I

~em ~ it im W ~ ~~ if ~ tRqffi ~ f%- ~ ~ t tffif J{ftr qftqf{ 'ifiJ an~ tIT41 -rr:fI , m qftrm m an~ ~ ~ * tffi1 (57) ift1;rr qp.ft 1p.ft I ;w: qftqRf ~ I:ffi1 ~ ~ 55 ~ ~ o~ lfiurr '1fJftr ~ ~ 30 ilTm ~ ~ Tflft I 31 :wl~(1 ~ W ~ 'm1 S(ftr~3 ~,~~Wl5 ~~~if;-mr8 iftm~ tfrfr Tflit I M, -=m ~ 1{Ol~4l;:fi ~ <.:rrn J1fu ~ Sfiim: 15. 37 ~ 8 <ifNr ~ l:{l?fr TTlft I ?1fif -zrn \ft d~ liHl q ~ ~ ~, ~ ('ifrft) ~ Gif i$ tmf ~ 'qjlr ~~ 1

~

~ mm <:fiT tITturP=r ~ ~ ~ lm~ t I OOtl;re ~ if,~ lffif 'fif1t ~ t m ~ d~I<",l qif atl&it"H ~ 1p;IT ~ , ~ 9lt if ~~~~~cm1fRUfr~~-m~~I-rfTq~mt ~~ 3Ttf{Plklirfl ~ l~~,~, mo,"JF.fR", ~ ott -mIT mm m ~ I fum 30 ~ ~ ~ ;;tt ~arr ~ ~ ~ <:mOl ~ ~ <f.& ~ mS!f-~ ~ q;l ~ if .rt QRqJ'i 3WfT i I ~ 3i~ t ~ ~ m-~~~9iT~~-

~, ifl'JRf, Ttt '?law, ~ ~ I ~ w:rt if "iRT, lj:r, x{1(qiffl arrR '"' ~ sf ~ , m Gl ~ ~ 11i ~, ifNm II ~ ~ ~ m?:f ~ ~ ~ q;f.t ~~ -amrmtf.r ~ ~ ~ it 81~~(idRi ~V , I ~ ~ ~ w:r:r ~ TfT<:J if ~ f.U~ ~ ~ ~ ttiT ~~~~TTm~1

71

~~2:15

31¥V ~ i5T m7!;'=f ('fI.31tiI:1lR)

I. 2. 3. 4. 5.

790 504 243 225 199

$"l, y:i<fil"~)

~ tWUft it ~ OO!!;1Q ~ ~ ~!l;JUT q~ IU if 3~ 1;:;:"'1 ifft ft:qfu Cfif ~ fe:lIT Tp;1f ~ I ~ if, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Tii~, ~~! 1 3(q1<"i ~ ~ cR ~ tR"~ ~ ~~ ~ fop ~ ~ ~ if d~:U G:"i CflllWlT it "CfiT"it ~ ~ 1 31R"9JT ~ it ~ W-f~ ~ 1Jl1lf ~ ~ it ~ ~ wmt ~ TT<:ft ~ I ~ ~~ if ~ 156 qftqffi ~ ~ M Tfir ~ ! ai1 m ~ ~f;;HI~q; ~ CfiT ~wrrrr~wmIT~I~~~~~~~~qrit~ f.:ti ~ CfiT ~ ~ 3ft7:pR ~ ~ it ~ ~ 790 ~;:;ff '1T ~ ~ 156 ~ if ~ d~I<'i 315 ~ ~ I ~ CfiT a(qIC:"i ~ tF-rffEr it 504 f¥ .... !~ ?;(f ~ ~ ~ 156 ~ If 1310 ~ ~ ~ f%lJT I Cfitir ~ lJllJT 31fqqj I itt ~ if ~ qfJ1 1WIT 1"flIT I ~ 3f~ ~ w:r:r * -rifq it lWf 243 ~ ~ q;r ~ tIT ~ ~ ~ ~ 156 qi'tl;l(?i ~ ~ 2197 fCfctlii'f 7tt ilGr f.p.rr I ?:ffl ~ ~ 9 "T'IT l ~ anr -mo <.fiT ~ 199 it ~ 93 M11281 -q{ 3lT -rr:rr f ~ G~ it ~ ~ f<:ri (qi) <rftf ~ it ~. ~ ~ tR ~ ~ ~ ~) ~ cCr ~an- 9iT fqq;m on ~ ~-~ q;r ~ q-m ~ aq"ti{ul ~ ~ ~ q1llIJT 3('4I<Pi it ~ ~ ~ I 31if ~ :t itt ctt ~ ~ ~ ~~;tt~ I ~-qm~~m'l:11~~lt~Tr{qij lhTm~~ ~ t ~ (fp;qJ ~ 3fTtm" -q"{ ~ \ill WfIill ~ 1% IT{ ~ ~ ~ '-f.T ~ San ~ I rr=g ~ * ~ it mm 'fit ~ '4t )JRnJ qi1 "1p:ft- ~ I ~ 10.15 ~ if mm ctt ~ ~ ~ lfl' l1lfl1 wern QRcUU ~ 128 f¥1 20

1 m:m

72

3{q1e:'i ~ I -mm ~ ~ ~ 1ITffi ~ uft "% I

t1 d14 H "W{~ qit ~ aM ~ l1{ Jffu q f{q F( v,er >rftf ~ 3{q I C;"i ~ >:ifFIT \lIT 'flCfim ~ I Fctfll=11 m ~ ~ "tft -it :a(q 10 qmrr ~ ~ "5ffu q KCl ~( v:ef Jlftf e;q-ffir FmRT ~ ~ 111"{lJft if ~ ~ ~ I d f41~"1 ctt ~ B ~ ;jjIFd41 it "5{fu qfV~J{ ~ q;r aCClIi;'i ~: 6,5 "Q,Cf 2.9

fl2t'1 wr I ~ ~ ~ ~ ~ fcf; ~ 'S1IF!jt;(y ~ tm1 ~ ~ ~ q;r dNI~"1 mm ~ I 3frl1 "1lrij~ it ~ oqfcfa 3f.lR'" d?4I1;""l if d{9IG'i ~ 'Pi ~ I ~ qf{6JI{ it '5fftf qR6JR .8 fifCtlii1 (f?IT ~ ~ 12 ~ 3011<'1 ~ Tf71T I ~ d~~"'~ ~ f.:p ~, ~. ~ lct ~ ~ 1:fR{ ~ ~ m ~ ~ "¥Ji ,;ft 'is N 1 i!: '1 ;ffif fcnlrr Tf7.IT t 1

~Q a;;Qk0

~ if a:tf~ q\l:ql( ~ 'mJ ~~ 1:p{!; ~ 1 -wf~ ~ ~ qrf it ~l:l d(qI~"1 ctt =m q;r ~ <1111'41 TT<:JT 1 ~ ~ 7p:Jl fcf ~ ql1cllu ~ '11m 3IT'Ffl ~ 1f ~~ ~ ~ "ff1!"fT ~ qRql{T if ~~ Cf;f dNIi;'1 '4t arf~ ~ I ~ \Jjlfdl!11 it >me, ~+fturr -mftriil 'J1fu qf{ElI{ ~ ~ dttllt:""l~: 27,26 ~ 17.5 f.f92i:1 irm ~ I *;;IT(; ~ ~ ~.q it ~ it ~ 1fftr ~ ~'i:T i$T dt:qle;., ~ qf(Cf[U if 2.6, ~ 2.4 (I'!i!IT lfturr qf{&I< if 1.3 mlt.1 ~ 'l"JlIT I 31i*i!~a ,jllf~q1 it >rftf 9REtI{ ~ ~~ dtGIG1 tiMT 3, ~ 4 ~ 8 fcFiai;?l ~ m Jff<r ~ mtrr 3, ~ 5 q~ ~ 1.25 mlt.1 ~ ~tl d(4I<""l i I i5R,jH qftttl( ~ 'tffif ~ q)f ~q 3('41(""1 ;nIT ~ ~ % ~ d~€H~~ ~ ~~, ~,~~~<pfif ~'lJTD..,-tFif.t~ ii4F''4'1G ~ l:fm" ~~ ~ t alh:~ ~'f 6tGl<"1 ~~ 1 ~ ~'f qft Bm ~ ~ q) ~ ~ rtt fB'.:Iftf il ~ fi:li ~ ffi;r ~tr ~ ,:N~l i I m ~ ~ I ~ i:t=; ~ <re q-rn 'fI1lR awfr feF;" ~ ~ ~'" ~ ~ f ... ~WHI 6qC1fS'.l1 ~ ~ 1 ~ ~ qr:I':U<T ~ ~q ~ qft ~ 'it ~~ ~ ~ ~ ~ m ~~ itTfrt ~ I ~1"1;;q ~ ~tr q:if aqqpl m Cfidl ~ TTit I

3- lfr.ff~ qR:aj?i if n~~lIt ~ ~

~ -if 3l1ClJl111"1 ~ m~ ~ fc1Q;Jti ~ ()"iJlII{ ~ ~ -m- ~<f>fuii1 ~ t I ~ it ~ Tjfq ~ ~ ~ o:rlt ~ fqi:fif-fHl ~ ~ 1 ~ ~ Tjfq if

74

o

o <:"! "" cr, <'1

• ~ •• 'I!"""""I

I l I I I I I I ~ , I , I I I , I

N or,

- ,....

o 0 C 0 ~ ·.nM~.,f N

- ~

~ i i ~ if t llti ~ ~ 1:Ji; i 1<' ia I ~

rlN""""';'cr1..or--:oci,,,o..--iN"-;"";<ri-6~oci I

~ - ~ ~ ~ ~ - ~

3fTeITl1lR ~ tlT'fTI it ff.rn:r ~ <mOT ~ it "Il'1fT( <fI ~ ~m I <cl ~ ~ ~ {f1'.fT ~ ~ tfm ~ ~ "I1ir.l'l in 1Bt1. "iRR ~ ~l1T lR:R ~ 9ffiT m T]<IT i ~ l'B ~ ~ ~ full: ~ ~ ~~ >RR Ofi-i ~ it "T["lfl ~ I ~ * Brtr ~ (MT 'fPi ~ "B1~ ~p::1"!:r~,f( ~ -.:wn l###BOT_TEXT###quot; ~ ¥. ~ I ~ ~ a:[ur:R" is; ~ -qft:ffit ~ ~ ~ ~ <fiT fcrffl'=fJT ~ <iiT wml f<I;<rr -rr:rr ~ ~ 3TT"W ~ ~ ~ ~ ~ fu:w <iiT ~ wrr:rr ~ ~ ~

~ {fv:IT ~ ~ 3{fJf ~ ~ ~fmf.r "Efif ~ ~ ~ I ~ 156 ~ It 57 l:J1t:n"{ ;f.t ;;fIfcm qif ~ "ffilR 9 ~ I ~ ~ +j&1 ~ if ~ q"{f.T~~ <f.TmRr 36 amn * I ~~ 1fu it ~ ~ ~ ~ ~ qif 3mrT ~ I Wffij'{l" 'Ift9TU it -it 4{) ~ (26 ~) ~ ~ ~ ~ I it ~ ~ c;~ -.fT<r ~ ilfIV ~U ~ t l TR1 mtr<f; ~ ~ ~ 13 ~ (9 -:;rfum) ~ ~ I 1Jl3"1 ~ "i1 ~ -q{ f.r1fr W'9Tif "EtT ~ 11 wft -rp;ff C11'l1 ~ "!1fumr 7 awn- ~ I f9f1R mm -q m ~ q;p:f, ~, ~ <f;T "<ffr<f ~ ~ I <rrl ~ 3i1/j.ilil ~ f.f; -rlfq ~ q4}lj{jl ,\I ~ <fiT <iiT4- ~ i1 ~ ~ I ~ B ¥. ~ ~ ~ 23 1:f1<ft Tf'lit ~ 'll9 it ~ <.nl ~ ~ ~ I am: ~ ~ (f1'.fT ~ ~ "'1{ 1j&f ~ i1- f.r* ~ ~ ~ <tT ~ 14 ~ tW-ft 1T'fr I

~ 'iT~il; ~'f>r~~~ir~ I ~<ot~ it~~~m-~tt~1 ~-itl~~q;r~ ~~ ~ ~ ih "l:l"ffi '1tI \m I ~ ~ fmJuT ~q tI'iT ~ ~ ~ ~ ~ ~ w.rr :roM it ~ lJ~ 7i!1ftr $ ~ ~ 'al'r ~ I ~ it ~ ~~ if 1]&1 ~ q,l ft:t!rfu <i'r ~ TRT ~ I ~ a<:fl~;fIt( "ij"Uf BTJf.i 3WiT f<i; ~ 'lflfu ~ ~ m ~ it '¥. iij ~ ~ ~ ~ ~ mrr ~ ~ ~ ft ~ aWT;fflf ~ ~ I ¥f 17 ~ l1ftmit 3 -.}rfi, 3 ~, 5 ~ {f~ 6 ~T'~ ~ ~ ~ -rPt I ~ ~ i'j ~~ ~--qr;ft,~, ~-~,;;iN anR ri it it ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~: ~ it arft f ~ 'ifcffllf« g ~ if -wIT ~ ~ ~ it ~ l1W JTit I ~ ~ ~ -~rqt 21 qf1:crn- ~ ~ <fiT 1l15<n;;i'l1p~-m t I ~ ~ ~ m-r-r ''IT ~:-@m~ ~ ~f I ~ 20 ~ ~ if 16 'qftqp: ~ 'K Hm:- t it- ~ ~ i I l{turr -;Jflftr ~ 10 ~ if 4

76

.~ ~ '1- ,~~"'_,.

t i

~...;:;-. '--"Ir-- I

.~

.i.~ .

~ p' •• ~ [

~ 11

it"

, N ........ I • I

, ", z; r-. ~

I

, ,...., <', '" - . , N' • ~ , - , t- I[ 0 I '"" .

..;0 ... ,

[

''"'InN' 'M,.... , .... ~' ,_ ,,....Is.~

I , ........... li ("'"--. •

1 , I I I I I ~ I I I I I I I I I. I . I

~'i

.i ii~~~Yllt~~~liwt~l%i

1/' .~ 1·,....: "i ~ -r vi ~ r-: ot5 0-: C .,; ,.1 ..-' .,;' .,..:, ..c (-.: oc:

........ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

i

~ ~ q;r ~ 3fT'ijff n, 2 <FT ~ ~ ilP:!T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~.~ ~ m-&t1'1'Tf ~ ¥.T tW1T TIm i I

trR~~ ~ ~ ~f11"l~~1 m ~ 'I:ft~ ~ ~ -Wcit '1\ f.Nr ~ ~ 1 Wff~ 24 trrr mw if it 15 ~ ott ~~~~~~I~'ffi'TT~~~:TJ1qif~~ ~I <FTit~~{ii!l;T ~*~ il~~~ %1 ~it

I 'tt<f. '1ft:m" lJG'i ~ ~ ~ -it ~ ~ (fqr 5 1:fftrm" i51W1R it ~ 'WIT TTm

. ~I ~;;rrftr~ ~~~ 381~if Wi~ I ~~~"ir ~ <wt it ~ ~ 1 ~ 3Ef1 0111l ~ f<f. ~ ~ if, ffi"rT ~ q;;r ~ ~~zy t I ~ ~if~"tfoIi~q;pf"(Q"J"P1T~ I ~~~ ~ ~ qftcm:1hT ~ ~ 'it ~ ~ il w:ufr i:r ~ ~ ~ ~ ~~-iP:~-.wTIit 3f1Fft~~~1 ~~~ ~ m~~ ~ I ¥' "'1ftim:"m~"i1 ~ ¥. ~ ~ I ~1I:TCf ~ ~ ~ 17 qft-;:m" f<@foq ~ i'r ::rt ~ TTl! ~ I m "B ~ 7 ~~ ~ # ~ ~ t I ~~ Jf ~.~ tITt<m:"i:¥r ~ r ~ ~ ;m wmrr ~ 1% ~ 1fR ij ~ 1ffi1 ~ &ill ~ ~ ~ <fiT lJ&1 tWR ~ '1ft ~'i I

~~~~~w.rm~~~~if;cr~~m!!f ~m~<ttRm~~~~~WMft~ I ~iI; <lf~~ ~ ~-'HJgl(11 ~ "ijl~ ¥. qfi:qrij iT'f ~ 29.5 1'!1 ~ ~ ~ 36 ~ ~ ~ <wn lIT f.T'Ifr m- TJ-it I ~ ~~ it ~ ~ ott Mfu ~ ~ ~ lli9 if Q~ ~if.1 ~ 0fiRUT ~ if ~~ ~ I tmr.; ~q;m~~~~~milit~t-m~t~~~ ~m{1{P~1 ~~il"~q;f.r~<tt~if~rt~ I 'fi ¢112PH ~ ~ F ~ 'lftcrriT ~ ~ 15.2 ~ ~ ~ 5.9 ~ ~ ~ "if~ 9.3 1Iftrm 1k ~ ~ ~ I ~ a;~ ~ ~9>rftrm1~~~,~26~ih:~~* I Vll!~fqi <pf<fi ~ ~ ~ 3 JIfiTm" 1f.e: ~ ~ I ~ ~ .3R1 m <fiT ~ ~ ~3[T ~ "if~ 7fTq 1!!=f 11icr ~ omr ~ -mit ~ ~ iff ti~ ~~I 3fQ:lIT~~~~9.3 i1 ~26 ~m-rr<fr~1 <rri ?:l1l ai.4i G-n 11 ~ f% m ~ ~ 'liT ~ Jfr1: ft:'<p: @ ~ I Tf

78

~~~~~ 8.4 ~~~~R ~il ~ ~ i1" ~ ~ m+f.t arm t 1% mlftur ~ 'R ar:pwi om % I ~ ~ ~ ~ 17.7 ~ ~M;:; ~ ~ ~ 'rt ~ ~, ~~~#~orft~m~~*,~~~~<g ~ lJT~ ~ '11ft' ~ I ~ mr:r e:;'ll<fiID <tt ~ R ~ TT'1i ~ I m ~ f.f; i1" mrr apif ~ <IT ap;r cw.n if ~ -rP1" ~ I m ~ '&fIll"K ~ q(t:r:j(l'td m * W'r -am ~ 'fiflIT if 13Rf '!ft9it;r 'itt' ~ ~ I ~ ~ttrlH ~ ~ 11.3 ~ "G"ftr.rR" '&fTW 311ft:: it ¥. it ~ ~ ~ 14 ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ 1lfq ~ D11T'1K Q'fI apr ~ ~ ~, titcft, 31lf2; ~ <Iil'f if ~ ~ arri\ % I

4. 1I1((mn ~ malT

... ~ it mijUIT ~ fum <tt W-mT ~ 3i€1 Gr.f141!tffi" ~ ~ wmrr ~ I ~ lmUft "$ ~ u~ 'liTftr ~ ~ "BTlWJfT <FT m ~ ~ I ~ if ~ wm ~ iiiT ~ 4(Jj4 i I ~ 3le:r<R ~ ~ lH 'lfq -q "¥'f msrorr ~ -qr:r 23 >rfu"m ~ I 3Rl: m8:rol'1' <t1' ~ if 3#\:W"""l {:'11l! "'l~ sm % I mmm <it ~ wc:~ if ~ o/~ t f<.i; f.r!:;:I ~ ~ ~ mf(r it m!lffi!T ~ ~ I r:rt ~ it; W1lf f.ri:;:r ~ if m~ m<1: 1tf ?it I 3";fWW ~ ~ <IiT'm"l8i ~ 1O"Ei1 Of;m (I""<Ii fir'll" ~ ~ , ~ if m~ ~ tmrr ~ wit 'fil:lR ~ ::;rr ~ ~ I Wff~ 1JftcrIU ~ ~ ~ it ~ <if wmr l!"R'lft it ~ ::ill wtt ~ ~ ~ <p:T wmnr ~ ~ it l:! ~ ~ Tf<ft I 'j~ (111l..n if m~ 32.15 "!1ftrmi 1WfI "IPfr I ~ ~ m~ 71.23 ~ ~ ~ij -qp;ft r¢t ~ ~ if m!'.roIT 65.561WIT TP-ft I ~ ~ ij~ tli!1'1HW.f. ~ B q:;q 'WfI Tf"lft I ar~-::;nfu Tfrorr if ~ "5Iftrm 20.90 \m ~ m~ it ~ ~ 25.56 ~ lTI<rT "t11l! I ~ 'IJ;Ci ~ it ~ffifT ~ ~: 54.32 ~ 58.93 ~ 1WlI TPlT ~ ~ ~ 3ct9@;fll4 ~ fc.t; ~ ~ it '1ft tIl~mrr ~ ~ if 3oM& .. ilJ.i ~ ~ l ~,~,~, ~ q ~ tr:T ~ ~: 68.75, 66.60 (f'1f 60 ~ I ~ lJ..Cf ~ ij tffi ~ ~: 18 ~ 33 m I ~ ~ 9im :JIlll<fim ~ No ~ ~, ~ ;;nfu lftfj- it ful'df ~ !ffif WTf<f ~ ~ 311r~: ~~ ~ if; ffi-rr ml!Jl't19i ~ it ~ % I llro'fr if 9i1ID ~ ~ Woo ~ -rr<1T ~ I ~ ~ fq;- ~ q;~:n3j'j

79

I? I~ I
Ii ..;;- ...., ,,' ~ <.:J ~ <', ,., :J< oc ~, .,j- -c':. .-, <:> .,., 2 0;--
or, "1 ..., ....-, ~ n"; 'l': .- ,_ "! ,_.. <,", »o r-
v; 0 -c ~ => .._f :fJ ~ ot "j c"-:: 00 '" "". ~ ~ !~
'D t-. .., e- r- ' or, 0-, - ''-' '" ,_., ...0 -c: -=0 <'";
~I '" N r-. :.:~ -.:0 "" "Of" '" <0'. ~ n <G r-- ... c ,... ~ ~ l""'
c-, ',,", r-- 00 -e- ", ..,. M oc
V1
~-I ,.., '" 0 1. ,... ~ ""' ;+ 51 ~ "" -r: '" :2 ,., cc
'" t-. ... J) '" V> -ct- N ~ :;j:
e-r N ~
,_
:,."
g- .,. "': - <", C..: c: =- ._ =- N 0-1 ~ 0 ,_ ~ c- ,~ .u
r;,_,
- .~. .r, "" r- r- ', ,- .r-, - ~- -- ~~ =- _ =- ~ = =- =' .., ~l
~
~ f'>-
~ , ~ r-. ",. _. ",. - '" c» - ..,- - - =0 C => r- ...,
- ""
I
1i 5;: 0 e-. r::::. 00 ~ r ... 't "" .-: -ct ("" <'I - .,. ;:;:. CO 0 <;> N
.._.. ,_ .~
, "" .-
It;- ""
J
i#' ~ j ~ ;:--. r-- ~ ;-;; 0' <r. <c 00 _, (") ,_ '" ~ -ct- r- V. 1-
~ c~ .-.
i
~ u;: ;! co. ;:T~ ::'J .~ N ..... r- e<, N ,.-, ,_ <': -ct - :>0 ....
.-. 0:',,:. ", c-< .--. _, ~
~ c-< 0 0 0 c ~ C> - ,... c- O o-.
t 1
0-
,...
~ '~ l
·1 ~ i ~ ~i ~ t ~:~ ~ ~ 'r: 1 i'W~ ;;; ,~
-c- qj
I '~ I -
IE( N ..; .,: .,-; ~ r~ X, o- C N ~ :t :d '.c r-. <Xi
!- ... .- if~~z;;:q ~if, ~~~ ~ B3o::mri l ~ ~1lR:~~ ifim"il ~-m ~~ ~-~~~<fi1Wi ~~ ~otT~m ~ ~ l <.fi!'.JI ano<ff -q;l10 iff [foIi qf~-~ ~ ~ ~ ~ -m ~ wriT q,l ~ ~ ~ OR ~ i I ~ ~ qr msm ~ -w-n # :a-ar ~ % ~ lJ~ ~ 3fiIT ~ 3, men 5, (f~ ar~. hrr ~ 1JAi

. ~ lJ"Pt Tiit I ~ HI!1<hhH (QR:q;J <v.rr (f<f; rnlffi" ~ ~ ~ ~. ~ ~ ~ m ~ ffi"rT '1ft ~ I m ~ >IT<H~~ ~ if fsrHit it 3J~. t -qftqn: ~~lijmm~-mr~~ ~ ~ ~~~7.1i 'lftif.;t;~ ~ ~ ij m~ ~ +i1~f4i'f, W ~ rm.n- tit ~ ~ ~ I

~ ;;6\W:ifu

crf4"5{m;( ~ ~ it ~ \l7t 4~f1kH il ~ wRt qfr ~ ~ m <fiT ~ f<lv;n TJ7.IT ~ I ~I'JQ ~ ~ mt 'rIltR ~ ap:[ 'FPf w-Rt CIlt ~ 'fi'r ~ ~ ~ ~ ~ mn q;;J ~ WTill t f w{1WJT t 00 "lfi! mq; mr llr ~ if aw:rr fif; ~ <wT if G1Il"R u;<t 'RtLl{[ll<l m~ qiT ~ <Fl=I irm ~ lN~ l h;,~ ~ ~ i'-I-am~~11\~m"if,f ~ ~ ~ I OOI'd"a" 156 ~ ~ 'tffil6 tw:- ~ "tr I ~lH Q;:f "f.fil ~ <it ~ 1f<f ~ ~ ~.q it ~ 3Rrf i'rrrr i ~ F-iRt 'q"ffi'iTIfR ~ ~ ~!fIB ~~lR~ I ~ lID"lJ~~ %1ffi1"i I ~it

. ~~~~~~~t?f~~~"tJHl"~~~m~ ~3';z,~,:.R~ ~i l <pr<f.~ q~,31W,<fturr~~ ~ ~ -qj1;1 ~~ ~ ~ "ffil!i-BR til, ~, ~,~ anf.=: ~ 1ir ~ tT&:rr it t I ~ ~ ~~ l:l1I ~ "SIT<1 ~ ~: lI~ ~ ~ 11m ~ ~ '11I ~ ~ I ~ ~ ~ it ~ ~ i31trr QIlfu if; qW:m: ~ ~ l{fB" ~~ ~ =m~ l"BR11ftif~~mi~~~~~~qrn~tR~ ~m!-8t"if.T~~i~~WH~~ij~~~~tqrn ~~I

~ 3f~ ~ ~\f it ~ lit mlFiT ~ ~ if ~ qpn "ll'1l ~ I ~ ~ 3f~ ~ ~ 'Ffif ~ ij fJB <tiT Wf.i ~ ~ I ~ W111" llict it t-Rx 111' ~ 1 ~ ~ ~ 1J1ltf lfcff~ ~ ~ "'lR1" 6 ~ ~ I

~ a1;~~ 30 ~~) ~ ~l](ft ~ wfr~ ~ ~ ~

81

I~ ! ." I -o I 00 I 0
n .,.,
i , s ,,", t-- , ,... ,
~~ r- ,
Jt- 1 "-, ..... 1 ~ 1 ~
':t V"; ~ e-- e- ..... '" 1 .,. ,. ~ '" ~ 1 "'f" r-
..... <',
....
0-
~ ~ 1 '" ~ 1 - I ~ ;:!i
-
i i (', 0 00 ,., ~ '1' :::: "I .... N ~ '" <', ~ 1 <", ;it; <'>
·r. r-< '"
l <',
I ;,~ ~ 0:--- ...... "'. ,,~ 1 ~ L : ":S
Itf
I~ 't ",'. <-, '" r- ..... ',-, l .". II") I '" ~ I ~ '"
...... ~ ..... V) 0::;,
'"
i1¥"
t ~ .;- N ~ ..... >:; :>0 - - r-1 I ,... - I - 0-1 I - .,.-,
.... ...., 'D ::s
~I:;. f', :2 "-C "-C "-, :! - ~ ~ .... I ..... '" I ,..., et-
.--... :=:
i =
M
M ~ 1
-I ~. i ~ ~'I l ~i ~~11i~:f ;: ~
'" '"ii ~
1 'R:'
ttl: ...; M ....; ... vi c.6 t": ce '" 6 '""" '" '"" 3 :d '" s:. ce
.... IW{ ~ ~ it TJ ~ ~ ?IT, "f'J ~ m <tt ~, ,aw:rr, C!Fff f':Ii1il(iRi ann:: <wi ~ it f<t;<n ~ ~ I ~ ~ ~ WP1 'f; 1'Jlq it 38 ~ 0hr~R~ ~llHwm~~~qm-21 R7{f~ ~ ~ I ~ t '3t!~ ~ ott aq<?in'dl ~ ~ <f1Wl~ I ~ ~ rnPT ~ it ~ ~,~~ if m,~~ [ftrl '$A t~ it iRffT ~ I

5- ~~ 'IIfurrit qit ~ ~

~ lJ.Cf ~;;r" Cfffi il; ~ ~ <tt ~ fm ~ ~ ott ~ -{{ qlfhllR<h ~ 64fcffl' I (I ~ <f.I ~ WTf.l; <f.I ~ fop:rr ~ t I ffi~ WH{ % <WTI if -wt '?i?ff ~ ~ ~ .q arrq qfr ~ ~ q;T W1m 'fi f<Rr 1FlT ! I ~ ft?!ftf <fiT ~ f"{8fi:'1r~~ t1c::~ it f<fim 1Tlt1 ;

1. ~ 1ff lh1rw ~ ~ ol; 3T¥fK I

2. 4iRCirftti ~ 5!lfq;'il'rn ~ I 3, ~ ~ if 3lT<1" qit ft:t!ffir

4. 2oW{ ~ ~ ~~~ ~ I

5. 31fl\ ~ ~~ -q QlR4rH", ~ <!fr wmr ~

lfR1lit ~ 2 ; 21

n nittT if ~ ~ <

irf r:rtr.mt ~ m ~ ~ .3lTl[ (tt) 3mlTt-

1990-91 <!T ~ewr
dfWWr 31fll Ifft-m {j~ rrftr r;ft<m <JfP.l
1. ~ 15,7Z,jSO 57 27588-60
2. 00 2,76,470 4!J 6'111,75
3, ~~~ 1,B1),ISO n 14321.54
4. ~ 4,04,~80 11 36710')J
5, ~0lffilT<f 2,65,390 12 2211583
6. ~ l,36,640 23 lG2.MS.10
tiFT 29,41,710 lS~ 18851.12 • 'lR ~ OOlm; 156 ~ ~ 3W1 ~ ~ f<FRuT ~ l1'R'Jft it ~ ~ ~ I ~~ ~ tit "¥f ~ 3lW 29,41,710 m qr<fr 1l7.it , ~ ~ <t1" >fftr ~ 3IP1 i; ~~ if ~ m "!{fu 1:!ft~TC~Tf&'fi 3ITlt 18,857 m lWiT ~ I

3Tf<1 $ PH#] ~dl <it 3ITl'r ~ ~ f<niA ww: ~ Uwm: if Wt ~ i:j awr <!IT ft:;qft;' <iT ~ q-( Wffif aIT1-rq; ~ ~ ~ I m~ ft it BTr qft91it ~ ~ <i'r fotYf~f&if GfITI it ~ f<f;m ~ ~ ~

1. 'f'-fCfi

2.~

3.~~

4. ~

5. ~FC<19~

~~ ~ m "fiT f<J:~ ~ WP1 ~~ ~ ~ <f.I anmr 11R<R ~ R~ fePJr TflIT ~ I an<T ~ i!; ~ * iT ~ 3Tri <it 'iff ~ fW;n 7p1f % , )ffu qftErr{ ~ 3WJ ~ n~ <iT 00 t[{

qffi ~ f.f; W -« T~ 'lft'lTU <tr ~ 3w:J ~ ~ ~ I ~ lJf{qfij if. mij ~ ~ ~ 36.770 ~ ll<it t ~ ~ ~ "fiIi mt; qftm ~ 3Wl ~ ~ (6911 m) ~ I awt <R ~ B ~ ~ ~ ~ <fiT ~ I • ~ ~ ~ 'Iftqffi <tt affim ~ ~ qrfflq; ~ 27,5H8 ~ qpfi Trft ~ I m l?1R 3UrT aw:IT{ ~ ¥. ~ if m Gft<w" ~ ~ 22, lIS ~ qp:ft -rr;IT I 'fifil ~ it ~ ~ i1 ;;rfu 1:!ftm ~ 3,1<r 14.321 m ~ l ~ TJfcJ it ~ q;f.r ~ OIOMlit4; iih 1ffi! ~ ~ 10.2RR ~ ~ I ~ * ~)$ tfficrTt q,"r 3ITlT 10,2S8 ~ ~ , ~ ~ ~ '11R6lIfw. 3lPl ~ ~ ~ ~ ~ ~w lft%r ~ ~ ~ ~ ~ '1! <it ~ ~ ~ <f'i ~ 3W1 qj1 "!l&r ~ m-u * ~ qlf\a;tnq; 3lTlJ wm ~ ~ I m-o 0/ Ro/ m ~ 'Iftqffi <f.t ~Wt :mw.t1 m 91T ~ muT '1(; 'Ifr w.:rr "JflIl % ;,1<Rt ~ ~ arr<1 ~ ~ (f~ ~ -m-ill ~ ~ <ill ~ ¥ ~ W ,

"
:r1f!t *" ~~r ON ~ -- ~
~, ~, mtf9:;, ~ ~ ~ an<r <liT m rn- -qr 31Bf ~ 3p:f ~
~ tiT ~ 1if ~ zy, ..,-9- ~ iii ~ lW11 ~ <ii11 im ~ ~ {fl off9 if ~
~ ott ~ 3Wi ~ ~ I t<wr W1 WR~~ qft ~ ~
iRT tcn~ ~ I ~ ~ it ~ ~ ~ ~ t 1% -;ft;ro <JiJ ~
~tl
~~2:Z2
~ it Rffi rif#Tr ~ 'PI. 1990-91
(P,oQ)
?Ii. (/ ~ ji~.3Wf ~ rm<m ~ 1lffr ~ ~Ilf
L 0I11f!II 4RS')')O 21';537.65 321X
z >llT"Ff 144500 I R{)(}2. SO l'JSlr
3, '::;f17. 669400 31R7fi,l<J 3159
4_ ~ 57U3J() 2IDlh:l;() 251lU
5. 'lltrIT 2.(.4500 2645C.W[) 1974
6_ ~ 175810 731583 976
7, opn<fi! 92.'}55 11619.3R 1147
B. ~.-1~1; 87675 109_W}~ 1565
,), ifrft 53680 1073(d)U 1248
10, ;w{ifi 54900 7842.86 1247
11. ~ 11600 5800.00 504
12 ~ 111700 Z0B50_00 321)7
13, ~ 4S10(] 225500U 2147
14_ ~ nOD 7200.00 (,()o
15, -:nt 11900 11900,00 79~
16, ~ lSOO(} 7500,00 937
17. ~ l~O(JO HOOOJ1IJ )4UO
is, 1!lJal1R 195460 11491,1l5 13U,
<Ih 2941710 18857.12 2031 85

m ~ ~ qir ~ ~q it '1ft ~ ~ ~ ~ I ~ ~ it ~~ 9lf If W"Ff Qllf~1.fl if >rftf qftcm" aftmr 3W1 ~ fm ~ ~ ~ ~ I ~ 1119 ~ ~ CfiIT ~ ~ ~ ~~.~, W, ~, ~ m ;;mfu ~ ~ I Gif ~ ~ m'(f ~ 9Tf&-q; an-q 1lBf 5800 m -qrfi l"flft I ~ ~ ~ qft ~ 3fffl 7200 m d"~ ~ ~ trR ~ CfiT ~; 7500 ~ 7325 ~ -qrzft Tf'4t I ~ ~ cit W Sl!. CRT Q[l ~ ~ ~ fll"Ilf;;lj"fi ~ it ~ ~ ~ ~ qR"4liT '*' ~ 'ifi ~ ft:21fu ~ ~ ~ 1 3pf ~ ~ 31:p;f~(1 ~ q,"t ~ ~ ~ 3Wl 10 ~ 20 ~ m ~ ~ ~ it ~ "ij1!IT 1li q,l 11,9000 m I ~ ~ ~ qn.ql?i q,l ft:2ffif ~ '=tl'1~{~: 10,736 ~ 10959) -qp.:ft l1""4t I

*91 "i I F-'1"fl ~ f<f; ~ ~ it trft611 (f ott ~ ft.::s!ffif m ~ j ~: lJ'Ift fll41 ~ <fI ~ <tr fcf;m;f ~ ~ ~ <iI ~ ft>!ffir 1t'1'11 (Jii'.fi ~ it ~ tfTlft ~ I t:fturr 31¥i~(1 ~ ~ ~ WJft it ~ ~ ~ if ~ ~ ~ qF{I'%IU ~ >rnr ~ ~ aw:J 26,450 m ~ I ap:r ~ ~ if ~ ~ ~ (~ amr ~ ~ ~ * ~ ~ "fllq if 00 31f% Jffif -qft.m crrf&9:; 3{fll 31,876 ~ t ~ ~ ~ ~ m 'qi'T ~ ~ aw:r 28,516 ~ ~ 1 ~ m ~ qrlcuii eFt ~ ffit ~ ~ ? - 28,587 m II t:reT ~ d~(g;{1~ ~ f.fi ~ "fTftr ~ ~ <€r ~ it ~ ~ ~ 3Wf m-m tJl'"lft 1T<ft ~ ~ ~, "@m. '31'3141 0:11, ~ anR I m if '6tW1V ~ ~ ~'l'Tq;JT ~ -rrft I 1lfq ~ ~ ~ 3lJ'lf ¥1"1 ~i'ii&l ~ fr q:;J{ (18,062) -qrql Trft I

~ MIAIM'fI "OqCjf$"l) if Gftcm:" ~ ~ ~ I ~ q,l ~ '1ft awl mm t ~ ~ ~ ~ ~ ~ allqlt~"fl(11 ~ UWi If ~ ~ ~ ~ ~ I ~ it ~ '*' 31l'·H~<:fl~1 qg*4,{af mm ~ I ~ 1%"m -oqfCfQ Chl oq fifd 'I t1 ~ ~ it m ~ ~ ~ q:;IT ~ 'l:trn it m- '4t ~ ajli;j~~"flt'11 ~ ~ ~ 0/ "Cq11 M ~ 1; ~ ~ ~ U9lill ~ f.;p mcnr 1 "I1f.ii4 (ftTI anf?rq:; ~ l"~ ~ I ~ if oqfCffl eN ~ f..:llU:!<It1 mm ~ I ~ ~ ~ OCJ6IP'{[ q,l fqfiqtll =t I are: ~ ~ * Fq~Jl1'fl1T it ~ ~ 3Wf q;r ~ ~ ~ ~ ~ ~ rtt ~ ~ m~ fll"iIF>ili$-~ ~ ~ I ~ ~ q:;) ~ fll4lf>:il"'h

86

~; "'11###BOT_TEXT###quot;

"--I'

~ ".

·Jr···.'

'\.·.10

~ ~ ~ firn?IT ~, ~ fi:R:rnt ~ ~

~ wmr~ ~ l'l!! ~ ~ ~ &1rq;:jll~ .awi ~ rf'H~~OI qff tRPro ~ I ~ ~et1FI" it .n ~ t:p17I1J q;r f.:r~ ';iff 'UOi1ffi ~ ~ 'S\ftf ~ ~ CIit (r ~~ if OOT ~-

(qi) iTwTrr it; ~ 1ftIJ (G") (11"1iF"ICfI ~ ~"{R\,f I
~ 'fi1jjQT 2 : 23
~ M1flTf!1f ~ - J1frr ~ lfTff.:tt ;mq-1990-91
~'#. ~ ~~ Tff~ Jffrr~~
1. ~ 15,72<550 593 2651.85
2. ~ 2,76,410 310 891.65
3. ~~ 1,86,180 130 1432.15
4_ ~ 4,04,4BO 9 14444.M
5_ m C<WfI~ 2,65,390 144 1842,9')
6_ 0IlJlfR 2,36,640 180 131U7
~ 29,41,71Q 1448 2031.57 ~ TfTq ~ ~ '1ftiWf ctt ma- cqfam aITmr 3mf 2031 m ~ I * ~~ 3W-f ~ 5ttt481~ ~~?t ~ if 00' ~ m ~ ~ ~ ~ ~lffir ~ I ~ ~"51ftf ~ ~ ~ ttt ~ I q;m ';iff

~ ~ ~ qlfJ\qIRq; 3W1 * ~ m &l"f1Ri ~ 3fflt mm ~ I aWRl ttftm ctt tt ~ ~ I ~ ~ lffi; oqfu; ~ ~ q;B qffi't qft- ~ I ~ -it

¥. ~ q;l ~ oqf.n1 ~. 4,444 ~ ~ I ~ ~ ~ ~ Cfl! '% I ~~f.fim~ ~~~ ~ 2651 m(j"~m &jt4(01It{ ~ ~ ~ ~ 1843 m"'1F1T"I"J!IT I ~ 1;ffi 3~@11'"1 ~ f.:F ~ ~ ~ lIftf ~ aw1 (1432 ~) I ~ if sm q;f.f m; ~ 'R Ro/ m ~ -qftqrij ~ ~ ~ - ~ lR R~ ~ ctit ~ ~ 31fl{ D14 ~ ~ .-;it f.fi ~ ~ ~ <f;l1 :t I <Jiflf ~ "<:fit gW11 (l4Zfi ~ ~ ~ ~ wmr"2fiT~ ~ ~ ~ if 3WlT f<f~ 11rn~ ~ t,~ ~~~~~~~~1~#~~if.t31Tl1~

87

~'Rf.riR~ 3ih:-rWJif~~~~ ~~~1

~ ~ o/~ ~ an<###BOT_TEXT###quot; ~ f"";i1t'lu[ m 'It %T ~ ~ ~ ~ ~ (~) ~ ;f.t fFffir ~ ~~ J ?;if ott :qfu ~ ~ 504 ~ ~ ~ ~ <tt 600 ~- qr;:ft- 'f4t I '1if ~ d~{g::fl"l ~ ~ ~ ~ ~~ 'fi~~~~it~m~~~qm ~~'ffi~ ~ 'fiff -?R ~ <il!to1 ~ wmr ~ ;rif ~ I ~ ~ ~ ~ fU111f<il<fi at11!IT ~ ~ 1:fT 3R mq;TI- <H -3f'1R i , R rficr it 6PT ~ jf '1ft mrrrr 1"tf ~ 'ffilT ~ 1 >!fu ~ aw:r ~ W -r, <pf"fi ~ ~ -qm ~ ~ ~~-qft=ffifqftwmr~ ~~ Trft I ~,~.;nf a-I'ff m qit ~ ~ ~ 1:[1<ft -.nfI I $T ~ ~ 3ffqq; a,f1f ~ ~ <f.t (~:H18) ~ I ~ ~ ~:;me: ctr~: 3207 -q::f 3159 m'WlI -rrft I -m:sr ~ ~ ~ "fffir it. ~ *r :m: ~ aw1 2580 qm ~ -.tt 2147 ~ i I tftlJfT ~ ~ 'lffi ~ ~ ~!!1\ ~ ~ ~ ~

-.tt Ai{ t J ~ >!fu ~ ~ 1974 ~ qnft <r<n I apr ~

q.l m~ ~~~1Wfr rrftl ~~ ~~ it ~ ~1:J'ffi t f<.F ~ if 'lft1 ~ ft ~ 1742 m (anw epf - 1990) ~ f;mq;I ¥f.IT if ~ ~ fW(r hi ~ ~ 1 W ~ it %1 ~ f<fi ~ ~ ~ -m a@R!" :m'1 (1742 m) ~ ~ awr $ qftw ~ ~, ~ ~ it m % I f11:;1, ~~,-iR~~~~ <tt ~ ~m ~ q;q ([tIT ~ ct.l -ijt amm ~ ~ <fiT m Cfi11 Gi<fr Tf<ft I ~ e;«;fj:qm ~ iIT ~ l! -wrr<1T 'lIT 'f1"<f,J ~ ~ ~ Co/ro.~, W, t-Wft, ~ anR <f.t )Jftr ~ an<:! afire- -if mt <Ftr ~ J ~ ~~ 'R ~ ~ ~ '1im "IT ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R-1 "1 fu:;f ~ iITft "IT '00 ~I

-wtr!\!lf ~ ~ ~ <it ~ ~ ~ ~ <it ~ Rf~ ~ eFt 3Wf ~ ffi<H ~wm~ I tm f<J; ~ ~ t& m- t ~ ~ iI; Wffi\rn ~ ~ 3Tr1 <iT 8 ~ it ~~ ~ TT<ff ~ am:'fq;m;f ~ ~ ~ ~ % ~ l!ft:qr{ 3Trit ~ rit ~ ~ TTm i i RlIft ~ ~ 2500 m ~ ~ awl ~ it ~ 6 GWm ~ 1 M 3TriT <tt 3lBf~~~9fI~~lBft ~ I arrTrW ~m~ l@:cfTt -3Wf ~ ~ m ~ ~ I mir 'qft:cm- 8{) ~ m ~ awt it

89

~'Rf.riR~ 3ih:-rWJif~~~~ ~~~1

~ ~ o/~ ~ an<###BOT_TEXT###quot; ~ f"";i1t'lu[ m 'It %T ~ ~ ~ ~ ~ (~) ~ ;f.t fFffir ~ ~~ J ?;if ott :qfu ~ ~ 504 ~ ~ ~ ~ <tt 600 ~- qr;:ft- 'f4t I '1if ~ d~{g::fl"l ~ ~ ~ ~ ~~ 'fi~~~~it~m~~~qm ~~'ffi~ ~ 'fiff -?R ~ <il!to1 ~ wmr ~ ;rif ~ I ~ ~ ~ ~ fU111f<il<fi at11!IT ~ ~ 1:fT 3R mq;TI- <H -3f'1R i , R rficr it 6PT ~ jf '1ft mrrrr 1"tf ~ 'ffilT ~ 1 >!fu ~ aw:r ~ W -r, <pf"fi ~ ~ -qm ~ ~ ~~-qft=ffifqftwmr~ ~~ Trft I ~,~.;nf a-I'ff m qit ~ ~ ~ 1:[1<ft -.nfI I $T ~ ~ 3ffqq; a,f1f ~ ~ <f.t (~:H18) ~ I ~ ~ ~:;me: ctr~: 3207 -q::f 3159 m'WlI -rrft I -m:sr ~ ~ ~ "fffir it. ~ *r :m: ~ aw1 2580 qm ~ -.tt 2147 ~ i I tftlJfT ~ ~ 'lffi ~ ~ ~!!1\ ~ ~ ~ ~

-.tt Ai{ t J ~ >!fu ~ ~ 1974 ~ qnft <r<n I apr ~

q.l m~ ~~~1Wfr rrftl ~~ ~~ it ~ ~1:J'ffi t f<.F ~ if 'lft1 ~ ft ~ 1742 m (anw epf - 1990) ~ f;mq;I ¥f.IT if ~ ~ fW(r hi ~ ~ 1 W ~ it %1 ~ f<fi ~ ~ ~ -m a@R!" :m'1 (1742 m) ~ ~ awr $ qftw ~ ~, ~ ~ it m % I f11:;1, ~~,-iR~~~~ <tt ~ ~m ~ q;q ([tIT ~ ct.l -ijt amm ~ ~ <fiT m Cfi11 Gi<fr Tf<ft I ~ e;«;fj:qm ~ iIT ~ l! -wrr<1T 'lIT 'f1"<f,J ~ ~ ~ Co/ro.~, W, t-Wft, ~ anR <f.t )Jftr ~ an<:! afire- -if mt <Ftr ~ J ~ ~~ 'R ~ ~ ~ '1im "IT ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R-1 "1 fu:;f ~ iITft "IT '00 ~I

-wtr!\!lf ~ ~ ~ <it ~ ~ ~ ~ <it ~ Rf~ ~ eFt 3Wf ~ ffi<H ~wm~ I tm f<J; ~ ~ t& m- t ~ ~ iI; Wffi\rn ~ ~ 3Tr1 <iT 8 ~ it ~~ ~ TT<ff ~ am:'fq;m;f ~ ~ ~ ~ % ~ l!ft:qr{ 3Trit ~ rit ~ ~ TTm i i RlIft ~ ~ 2500 m ~ ~ awl ~ it ~ 6 GWm ~ 1 M 3TriT <tt 3lBf~~~9fI~~lBft ~ I arrTrW ~m~ l@:cfTt -3Wf ~ ~ m ~ ~ I mir 'qft:cm- 8{) ~ m ~ awt it

89

~ I ....

_, I

! I 'r. !

I I I

! I

I j I

I I

- I

I ~ (" I

I I t'i"'; &-:

I . _, I ..... e-. 1"

I I

I 'r> ;q

n I f I

r-r I . I I

I 1 I

I I I !

I I I I

I I I I I I I r

It;
N
'" ~ I
.~ .' f J ~ ¥~~ l ~i .~ ~'I i ~.;~ ~ c-
-"S'
'I R:' I~
Iii: ", ""' .. ~ -c: ~ 0.:: ~ ;; - r- ...,.; """ ~ -.D .~ :£,
,... - ,_ _, ;

i I

~~~~~~4~1~~~~~~~Q[ffu m'1l~ m qft ~ ~ ~ t I arm. ~ ~ ~ ~ '1ft:a:1U if ~ -qr ~ ~ ~ ~ ;fRt ~ ~ ~ Qlftqlft9'l ~ ~ ~ if ~~I

m '1tfurn ~ ~ M-

'lft<fK <fit flTl'fIf.3Mi 11;<t ~ ffii ~ ~ arr;r ~ ~ ~ ~lCMl)1 <fit ~ ~ ~ ~ I ~ tT"llifiiol ~ ~ it q;f -;n~ ~ ~ f<fi r"4~i91l1ol qi'r tftfi:rn ~ ~ I ~ t[( 3TT<1 ~ ~ ~ ~ ~ \W 'lffifT ~ I ~ 'tU

~~2:26
~ if m rdr.m iil1l1 1990-91 ~)
i1.1i. ~ 1<3" <i!i7l JIfif ~ iilfl<
L ~ 372370 2[904.12
2. ~ 1162ZO 1452750
:'1. ~ 621bS5 2%02.62
4. ~ 755747 .,77,0.35
S. tfturr 299000 29900.00
6. m 233150 9'714.5);
7. ~ 129B34 16229.25
8- ~ 73300 9162_)0
9. ~ 8'7730 17546.00
10 ~ 76930 10Cl'JO.OO
1l. ~ 31100 1&550.00
12 <!iTift 24010 12005.00
13, tJt;iI 31400 lS700.0iJ
14. ~m 8400 8400.00
15 :nt 22600 22fiOO.OO
16, mift 9500 9500.00
1" Yh1 17500 17500.00
lB. ':J:'1<'1'111 19IJ!i.SO 11214.71
~1J 3107066 19917.28
91 ~ ~ ~ "W1'R ~ 'ift ~ 0/ aw1 '5!fC1 ~ ~ mf.1 'fit ~ 1tr ~ I ~ f<Iim ~it ~ ~m:r '4t ~ ~ ~ m~ itm ~ ~ I TJf.:f ~ ~ m ~ 'WU -rrrr I ~ ~ f~l!"014al rJl!fI "ffi'!J <tt 1ft11T qi'r ~ ~ I ~ '1T «<l ~ Tf1IT f.l; ~ ~ m ~ ~ anqq) ififfiIT ~ lJ.C

"afI1 'fl1f; ~ ffi'T .:m<r <f.11 ~ ~ ¥J ~ ~ * m ~ ~ ~ ;fflf ~ I stf"W!fu ii 31m, e<fl1, <R (fiT ~ WTRT ~ I ~ tiffii .qr BTIf.t aw:IT <f.t ttftqrl: ~ "llfIf i:f 4~ ~ <tI-.ti -mr m-ftr CfiT ~ ~ WIT ~ I a_IK 3Tfl1 it ~ ~% <f.ITlll ~ I

~ lJRlIfT it Wf 'lWnt <'lp1 q;j- ftW, ~ ¥11! ~ T«n 'Rir !1fu qft;m'- ~ it. 7iR\~ It ~ :m ~ ~ I wft ~ij(f ~ q,'1 J(ftr '1ftcrr( ~ ~ 19,917 m ~ ~ 3if!1 ~ <f,q Us,857 rr.t WIT TfflT I ~ -qftqrr m <f.fR -r:;<t ~ m ~ .?1fqq; '&flI ~ ~ I ~ w.P1t"5ifu '-1ftaR ~ <litif 84 m ~ 3[f1f iI 3lf'qo; iRrr l m- w ~ ~ I ~~~if~m~~i'li~7~~~~il~ ~ ~ ~ 1f!:ft I ~, lfturr, DR, ~ ~ it 3ITlI it 3lft-r.; ~-m-r~1 ~m-<iiif'lfj-ar<r~t~~~~1

6 ifctf~ ~ ii ~

~ 'if{qffi q,'t ~ ~ ~ ~ * Sf.I1 B ~ ~ &If:.Rr m 3fTlr ~~ ~ qr f.:fqr: ~ ~ ~ t I 3W-1.~ <tt m-ft; f"l ~~"l1J1 if 1fil' ~ m+B 3Wft f<f; aA 'K 0~ ott ¥AT it w.:f 31f~ itm ~ I WJ'iftiffif q ~ <ql trr4t 1"f'tft I ~: ~ l1R1 T[11T ~ l1RT 'iIT ~ ~ ~ ~ 3lflT<f. iR <fiT ~ ~ % l1itm" 11 ~ i I ~ icti 'i:ft ~ 1'JClT ~ ~ ~q<fi ii.'t 1ft .n ~ "{tff "ihfr I 1WftuT ~ it ~ ~ ~ <mOT iTIft l ~ q;f ~.>ITZ 1S'tf ~ &ffi!R, 'fB1 ~ ~ ~ ~ mm- ~ I ~ ~~~I ~ mr~i1 ~ aw.rmtp:.qr~~~ I 'fiRi ~ '{ft<w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -AA ~ I aTVV1-f ~ lB aflT it ~ ~ m~ T;fm trt fcf;m~ TFIT ~ I ~ f4'1!At4DI ~ ~ ~ ~ ~ ~-

lJl

~<);~'q;!~.~
(3) "Pii 7t; ~ ~ <it W'mr (4) ~1111f"l1fi ~ i:f; ~ ~

(5) ~~~~qif~1
l:m'tIit ~ 2 : 27
Jf117 • if ~ ;ijt'I' ott ~: 1990-9] (if/§':{f)
Ri.t! ~ '@ll~' fWfr MfWlf ~uiffw
Wt<m:
1. 1ITIlfIJI 8 I) 17
2. ~ 3 5 R
3. 0Ifl- 7 1-1 21
" "11;01 4 Hi 20
5 >fIuIl 3 -7 10
6 \I[{ 14 11} 24
7. Fool':! 4 4 5
~- ~ 2 ti s
(i. -ot'rift 3 2 :)
10. ::rf!<<t 6 7
11. <::;;if 2
12. fi 2
13 ~ 2
14 ~
15_ ;n~ 1
Ifi. ti'r.i'r 2
17 illqr
1&_ ~ 13 4 17
m fi9 87 156 93

~ III iC·

.~ ~ -r I I I I I - v. I I I I I I I I

~ -; ~

,. ,

N

,I (i - I I ~ ~ c-, I I I .... I I

It

Ii. : i

~ "-' I I IN,-< I I I

I - i:!

V\ I

, I

I I

I I

I I

I I

I I I I I r-

- I

I I - - I I -o

I I I I I I I I I 1 I I I I 1 I I

~ ~ $ -uOO 156 ~ it 87 'Ift':nr (55.77 ~ ~ ~ ~ ~ (p.fT -irtl69 ~ (4423 ~ ~ ~ I ~ ~ ~ .-fiq if ~ ~ ~ <tiT ~ li"&rr ~ I ~ ~ ~,f it ~ If{ -cffit t ~ aAA mm t qftqr: ~ ~ I BRUft ~ ~ wrn. tWit. ~ ~ ($it) '1ft'flt ~~ ~ t I it ~ 3fTflrq; ~ i1 ~ ffi irl1- ~ '4t ~ d .m ft=I<n' ~ I 3R'Rf ftRt rt fti'.lfd ~ <mt'l R ~ flfif.t if ~ 'irlft ~ ~ B'tfl:rn ~. mfi:rn 311"4~liOflnl, ~ <fit ~"f1CRTan ~ "f\Wf ~ <fiR1lT '1ft Fi$ -qrq ~ <rni' ~ I ~"qct ~ ~ ~ 3J1'1Rf ~ q{ ~-~ ~ I ~,~."&TIit,~. ~ anf.; ~ if ~-~ <1ft ~ 'llI1R' ~ I ~ ~ ~ ~ ~ it ~(f\ qfuffi't ott ~ WiR i l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ <fiT ~ 31NOfl ~ I ~ m if 17 if "ir 9 'qftm" ~ ~~~~ R ~it 5 ~i I ~~21 ~ifi1- 14 '1WfK ~t'ri!fl ~17~~ I ~it~ 31f~~T8iT ~ 2{) ~~ 16 ~~~ 4 ~~ Ilfinrr~'lITfu~ 10 it tf 7 trft'n'D ~ ~ fum I 31:wf'*1 ~ t ~ m ~ 7 it if 6 ~ ~ ~ ftr;r! 1 .m affiG:fttl ~ fij; ~ ~ ~ 17 ~ it it flft 4 '!'ftcrrij ~ ~ ffim, iN 13 1fft<m' ~ ~ I

~ '¥t 1'flB Gftr.fTit oil ~ 1l:Ct ~ ~ ~ it ~ ~ ~ ~ ~ ~ ¥I" fi7 ~ qft9Tif it 37 ~ ~ <nrf it ¥. ~ ~~ m- 27~~~~~~~ I ~~~6'tJftm"(M1iR<f.ftr~ itm ~tJ1TcffiT~~ 17 ~ I ~~m-~'it ~ ~ ~iPm;6 ~7 ~ I ~~;:r;f.r ~ ~'lft:crril ~ ~ 14 twft IT<iT I ~ ~ <n1 mrr qfi:;:m:" ~ q:;t Wrfu '<liT P<1~?i qUI ~ ~ if ~ <tt~<nf ~ WfflT ~ I ~$~~ it ~ q{ ~ ~ f<fi ~ ~ B 'fflf owt it ~ 'Jftfrii q,1 ~ llft<m' ~ 11,383 m~~ Trr~<wf-ij WI ~~ ~ itm1~~ 5,441 mil ~~"t!funU it >rfu qft9Tf~Ff<fl1 (2,941 m) 'fIlI1 TflIT I m ~ ¥. ~ ~ it m'{( -qfu:m-~ 6033 m ~ ~-~ -ij ¥. 'lftcnii it m=;r Gfl:<rr( 6357 mil ~-w:r:w it ?rt

95

ee .j>. ~
c :3 ~ '" '"
c g c ~ ~
c- ;::; s 8:
- -
~. I i ~
~ ~,
~ B 010. ~~ ;;
I ~ '" '-" ~
c 8 e
$ 0 ~ ~ :3 11
s c
I ·1,
t i
.... '" r-.; ~
' .. , ;; b'. ~
'" "'"" a-. <.I. ;:.. I
~
*"!
za ~~ ...... .... +:. ~.~ I."
-, ,_, \I> "" - o- w
t a,N
I~
_1 ,_.. ,_. 1 t
en QO ~ ;;::: -..J 5': l
~. '-" s ::-~ '-1
-.:. 3 3 1;0. ..... '" ':.!
v. :-::~ § '" " 'e;
co 0 :::> :S I
t
....
iiJ '..J!J
~
U> -~ V. -J v, t ""' Co> j.~ .:c.
,-" '-" ~ "'" ,,, ~ '" ,...
:'j 8 ~ '" !.J, k c :.., $
..:;, Co C "'"
~f
l" >- ~
~ tl e -A. "" ;:-. if
s vo "" <:> ~
;§: ~ ~" :r;: ~ !
t» C ~ -..I
." W ~ ... t. '" ;;. '=>
cc ... ',', cc '"" c '"
I ~. I !~ en "" - p -
,
t i ~ :!.- '1 ~ >.ff.
~ ~ _..
<l-
I ~l I 1 I 1 I 1

~l -l"- 1j
1.,., :>; 8 ~ -c: ~)
P' ~ :.1 l'..< .....
'~I ';:, jv ,., e:. v, ~'" tL
'-" ~ ~ ~ g
~ Co z» 0 ~ ~
:;: ~ 11,
I~ 'J> .....
'..> o::J ~ :;. <.J
,_.. '-" .I>- "'" ::to ~
.... '" - :..>
I"') ~ C' ~ ::.J ; fu_
'" -...,l
I 1; v; -0 or. c» n C; ~
i ~~ ,,", "" ~ cc ~ N
g r- N 0 ~ ~ ::.; ~
.! :l N g ~
ff'\ ,.-, :Q
,....
~ -If ,
1 ...- ~
i,~ ~ ~ <r\
'f ::; or '-" c-, m
~
i ~ -'&
I
~
;:::-;18 ,....,
0\ c. c
:;1 g 1:g or. 0
, >.G <"'l
'" ,-" ~ ~ :3 Cl
~ ~ - Cl ~
~l ~
!'~i t N ~~- c-, .0-
0l -0' ¢':> 'r;
-i .--< l--
~I
i I j , I I I
I ~
i I[
l i l i t::'
~ ~ -r;
I ,_ e-. M .q: ..-, -_Q ~m.rr2: 32

~ ~ Ilr iiJlffcJm 5IJ'1r qff fi.::iIFrr: 1990-91

~
iFt ~ \{/{<fIll ~rt:f sdir~'Wl1
if <Fi F 'fY1f rdt<m: f11ffir ~1Ifff
~
__ ._ ..
1- rm;flJ[ 73400 853-49 486.09
2. ~ 34100 757.7? 4(-,'712
1_ ~ l:'\S4()O W17J."l 6~2,!iJ
4_ ~~ 21W()O 1148.94 977,38
5. lft1l1T 135m 720S~ 54851
Ii. ~ M300 n114fj 379,44
7. ~ 22000 4OU.00 271.(,0
s ~ 2()900 53.5.90 373.2(,
9, -ol'II~ 33000 l!i3J,JJ 76'1.11-1
10, ~ 9450 242,31 213.77
11. ~ 2J)OOD 1660.67 869.57
12_ m 1500(} 375{j.OQ I 153.8.'i
n M 12()(} 1(}IJ_OO :;7.14
14. ~
1.5, ~
16, ~ :3500 350.00 21R.7~
17. ~"IT
18, ~ 28000 n6.~ 195,80
--_.'---- ---- - -------~-----, ._---- ._-_.
~ 756750 90629 522,62
. _----------- . _----_. __ ._-_ .. 99

I I n I - I '

, I I

I I I I

,.. I

I I I

I .

I I

I

, .~

g,t"I":NV'.;_ C~ I

-.;-

t"'", - I""""'" - I

I I I 1

I I I

I I I I I - '"

I 1 I

! I

I I I

. I

I I I

I I I

I I I I I I

I t I I I I

~~~~0~~~~d~~~~~~~~

---1"""I-'I""""I""'""1 ............... ....-t_

I I o:<l

I I N ~l

1; If"';

~ g 8 5 c c c c c B 0 § S' ~ I I ~ 8 ;:,
8 Co g .::; c :;:j:! ;7, ,-"
"0:- ,-< "'7. '" C- O' 0;:, 0;:, ~ 1<i c: r-
"'" -;t; co ,0- c-. ~ '" c:i ,~. ~ d v, ,- ,., e>i- -.=;
t-. "'0 ,-< t-. M M ... , r1 ,... Lr,
<4- r--:
~ ~ I I ~ s § I : I 8 I i I i I 3 i:::
=> -ct ~- <n <5
i xi oc: ,_.; ~ ""' g:;-
~ I I

; I

g,g

v:. ' o;"'-L -:--..: 'c-

q

-<

I I t

t I I

§ I I I I § 3 t ""
'" 0 N
::s 6" =.. '"
_, <", ~ I

~.

I -

, I

I I I ~ §

v: r:-:

I I

;t:r
,( t I I 000 1 8 I § I I I I I I I I ; 8
~_;7L ~ 0 N -
~\;~ ",- .,..;-
,.., .-.1
-tri -.j-
~
I I I I I I I I I I I I I I I I I , I -re ~~M"";~~~~~~C~~~~~~~~

~ ~ ~ M ~ ~ ~ _ ~ ~

~;i;~'f;I'~:~
~~Z:3S
WTfrr ~ w (mit WIf;wr)
!Wr ~ a:rrq_'arq- m ~ ifft W!mr
((>.~)
~ft omit ~ ~"l{ WI!
1, om;:r:rr :t21,!Y18 2,4ti,ti03 486.09
2. ~ 1,97,945 1,69,20~ 467.12
3. :onz 3,fS,7SS 2,93,23~ 02.83
4. ~ 2,5R,086 3,41,%7 9n.38
5. lft1JfT 1.97,388 2,23,134 54851
6. 'tTR 97(.,78 1,29,528- 37944
7, ~ 1,14,759 1,W,2S9 271.60
R. ~ 1.<;6,563 1.30.893 373,11
9. :;It!ft l.24,rrn 2,04.023 767.44
10, ~ 1,24,n:l 1,74,841 21'1,77
11. ~ 50,435 1,61,304 R6957
12, «TIft 3,20,769 1,8",692 1l53.8S
13. .;re. 2,14,762 1,49,524 57.14
14. ~ 60,000 70,000
15. ./tit 93,750 WJ75 2I1l.7:';
11\. ;n~ 1'9,333 1.50,66/. '.
17. ~1," 1,4(},mo J ,7,###BOT_TEXT###00 195,80
ts, 1_!:U(il"11"]:l 1.,36,685 1,3.~,:t)J 195.80
<il"ll 2,0:.,151 2,14,57R 52262 102

J..
~ .. :;rft t rdl.<nif <fir ~ ; ~
lJmlit ~ 2 : 36
JRlf.if~/~~
~ "lit ~ t (]990-91)
ji[ m 'ffif '[ft Wffi • :-Kim &fl£Tff: <ittr
fi. ~ ~
1. iUr;rar 2 41 43 B6
2 ~ -15 45
3. 'OlE 135 nn
4. <rr<::OI 156 16 16 ISS
5. "ift1II1 4& 14 n 22 5 102
II. ~ 31 6 15 .52
7. ¥£ffiI" 17 20 5 13 55
8., ~ 38 .5 39
9. M is 18
10. :n<Ri 27 3 9 39
11. ~ .... 1 12 12
12. lSRIl 4
ra Ml 11 11
14. ~
15. 11f
16. ~ W 10
17. dt'lT
18. ~ 19 14 S 38
"Iirr1 402 44 144 .51 8S 99 83.5 1(13

n it m ~ 14,314 ~ 'WIT tp;[f J 'Wf$i ~ ~ ~ m "GN ~ ~ • 7ffcf if ~ qftqrt aITmr ~ ~ -ib ~ 8, 698 m ~ I

~ ~ -qrn ~ m ci'r ~ ~ iii ~~ it ~ ~ lfcf.ill ~ I Rf~ ~ ~ if ~ qft<Wt oR .mr 'tJ1tu( ~ <R <tt lJnIT "ffi':Uft it ~ ;jff 'fI'RT ~ I w:oft "l;ffi ft;"m ~ ~ ~ ~ ~-~ aw:r ~ ~ -.ht-~ m'iJ -qft;m- ~ 0f>1 TJ"fIT 'Ifj- ~ ~ I ~ 2500 ((ifi ~ arr:f ~ it !{fu ~ ~ lJf;f 850 ~ 'I:fI<l1 Tf'l1T I ~ 5000 ~ ~ q;'t 3Wl !ton ~~~~mIf~~fi021 m~I~~ ~~it q;:sf it ~ ~ rt t ~ 20 ~ it 40 ~~ q,l 3fBi ~ if; ~ ~ 1500 m m- 1fli1 {('~ m ~~ ~ ~ ~ 11m ~ 28,433 "it TJ<ft I am: 3lf~ aw:r ~ qft<m- :m~ ~ "ffit w:r <R I

~ ~ it ~ ~ ~ <;T 3ih:rn 906 Wt 1:frm TFlT I -srfti ~ ~ ~ ~ ~ ~~ if t& it ~ f f<f- <F1f cwf it ¥. ~ m-ro ii '5Jftr ~ <R 642 (f1!fT 'ffif ~ 1R ~ 326 ~ ~ I ~ ~ <mit it "5I"ftt ~ 1R "!Wi ~ ~ 709 Cf!!U ~ s:m ~ ~ "!R89A lj."5!"fu ~~ i I ~ ~ ~ ~ ~ '1(~ 3IT% :;rfu ~ ~ 1178 mil

JIfu ~~~ ~~,fif ~~"ij"<f;"ifI~ I Jffir~ ~ q,'t ~ ~ ~~~"-1T ~ ~ ~~ ~~ it ~ ~ ~ I ~ qftffif if 87 qft<rrij ~ ~ 156 ~ ~ ~ ~ <FIT i I ~~ it M''if"l ~ it ~ ~ qrn-:;ffir &ffcRr ~ rn~ 3750 ~. ~ I "I'ftoo ~ ~ ~ ~ m 'R"S!ftr ~ HiM "i. d * rIm ¢ ~ 1;f{ ~ amTT ~ ftrit 1833 m ~ ~ r.R" ~ J ~ -;iG",f jf :qfu "&if<:Rr ~ <tt ~ ~ m % - f1:lf~ m- qrft IT<it I ~ ttc:~ it frttiR,-;nt, tW:rr~#~it~qpfilf4t1 ~~if~,~,~ ~ ~-qftmi if m<r ~ ~ ~~~it ~t I ~ tfft!mif lit "!ffiT ~ ~ ~ 109 ~. qr!IT TP1i ~ I

~'Ift ~~ Gfi.<uU it mflRr q;8 o/)lftr ~ aih«r 522 m amrr l J ~fcff1Fr~<ti'I ~~fq;;m~~~il ~,~, iWrr~*i'f?IT~~qm~~~~57~t, ~~

104

it Jffif ~ i$~~1 i1 -a -ill -it -;fr lit m (fCO ~ !

CfI;Q<1{ q f(qlD ~ 'fcrf\R 3Wf cpf ~?:IT ~ ~...r ~ it ~ ~ ~ ~ I "¥1 Ch4;;1( qf{ctloU (87) it it lff;f 3 ~ 80 ~~. ~ a:rr:r wm ~ ~ ~ fclii ~ (f~ l1lu;r mit¥. % I iillMlfl ~ ~ ~Q. ~ wm $ 5 "h4<1< ~ ~, -:iIT2", ~ v:cf 1ftuTT m it ~ ~ I ~ aTItFfl qftcrn- (26) ~ -« iilli;11B "RK~qip:nf~ 31N ~ if amr ~ I ~ ~;~. ~~ ~ ~ ~ it ¥. {fm ~ ~ l1at ~ ~ tffhm ~ I ~ 3lF1 WJft if ~~, Rq ~ 3lj*i[.q1:\ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ I

DO

105

8

~ ~ qrn ~ ~:m ~ ~llJ(f <iTer ~ I W -.wr if mrn- ctt ~ iJilf qFft ~ ~ ~ ~ ;j:p1 W'-R ~ ~ ~ i I TtTcr -q ¥ 64 ~t ~ ¥T ~ trn':rr 334 ~ ~ TJTcf it ~, ~,W, ore-rf ~ ~~~~mtl~~it~~~mm~~~ ~,Ai{rn ~ <it ~~ ~ ~ amtr ~ ~ 1 ~ ~ ~ 00- ~ 'l:1't: ~ ctt ft?rfu ~ ~ f.:t; ~ ~ it ~ ~, 1=Mll ~ ~ 3\wf~ij ~ (trrr,~,~~~~~ I ffl~ ~ W~ ~ ~ Mer fli¥ilr~,* ~ Cfi -rifq q:;g'[ ~ ~ ~ I W TlTEf if ~, 'HAi(J1Tij trm ~ ~~ <fi11 ~ I q{AH] '](1 ~ ~ «fift. om, ~ anR: ~ $ ~ ~ ~ ~ 1 ~ '

I'il,+,<a, oR ~ tUY I f>St Of> llP«IT:oU ~ 4("'"1(1'ld ~ ~ i{iJf if ~ 1i'l %'r f ~ ~ ~ ~ t 'BP![-"BT"J; ~~~~~~~~if~~~~~~m~ Wrftit amrrtm qft<ffif ~ ~~~mm ~~~~t ~if ~ I ~~ilT<fif~~~m'Q
l'ftr~'q'ftqffi~qrn..ft ~ I :mTr ~ fq!t{1'fDT is; ~ ~ ~ Wlfu <tt ~ ~ I

~ 31UW1 i'i 'fRn ~ w 'lhT 9ft ~ll1lf<>1"fi ~ ~ ~ <fiT ~ ~ q;f.J "fiT "SI1!m f<Ii<rr 1'Jm ~ I -rWf it ~ 64 ~ it if 4S

1G7

:Il mit ~ oq~ fI!'Il Ch1 ~ -qn:qu W ~ am- ~ 3R ~ 11r-f qit ~ ~ ~ if w Tf4t ~ I Bll1lf~~ ~ ~ ~ ~a;f\:H it anW ~ 1J:<:f fCl~c!It1 CfiT q~~'{~ ~ ~ I mcfilt ~ f~HqfB ~ ~ arrtnU -q{ ~ ~ flq;l w:rr * I 1I'11t1l411Wf ~ ~ ~ ~ fWiirtlqi fcJm=f 3fitt'ffi ~ ~ ~ ~ "Qry4{IJld ~ Cfi'Pffi {iijqilrhll" tfiT TfR 31~ m-r ~ R'Wt UllilPiliifi ~ ~ t1@¢lfhu q;;r ~ fq~cl~OJ t ! ~ 3f~ if Gf.IT Iirit if ~ $~, ~ q;1 ~ ~ ~ ~ w ~~ 1f!IT ~ I

Hi

("1lli~r"Jj4i 6lFIfl21 1 ~ fti4lnit1 ~ if ~ trt'flf-llCfl, {1"1~RlCfl lJ!'f ~lf~Ch ~aU CflT ii'P 1t::1'"i RIT I TJTq ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ it 4f;T:I i"i ~ \ ~ ~ qit ~ W if ql~ if Tffcr ctt q{' .... HI,!fTlf ~ trftr-~ ~ ttt ~ "tf~<hl -?rot ~ 1 1'fTq qif ~ oqFEfct ~ ~ ~ TiTer ~ ~ ~f<ttl ~ q~'qH ~,lfR" ~4iI;:r,~, mlli ~ Tlfq fcfirlf ~ ~1Wfr ~ ~ 1 ~ ~ m~ ~~ ~1'"I,r.:ij~-(ih4R1Cfl ~i31{J ~ a':":t~]{ arrR Tjfq ~ 3lT'ffi:" -q'"{ f.fi:lffta ~ ~ I ~ ~ ~ ~ "flTq ~ ~ am- Tl1q ~ mt ~ ~ ~ ~ ~ cfiI ~ m- P.t I ~ dlfd ft'h11"llcf qit ~,T(fq q,l ~, f-8 ~ 1 ~ 3llK q;y !Xl ~ f>41 ,:ft TfTq ~ ~ w m ~ am- ~ 1lfq em ~ l1RT ~ ~ I B ~ if ~ TJlq ~ ~ 2lT aW ~ moq (f~ CfiT1t CfiT 5J~ ~ ~ o/~ 2fT I ~ ~~ ~ ~ if ~ -rTfq~ ~ ~ 1 'ilH:n~ :rit ~ il~i:f){ ~ ~ ~ r~q21(1 m1t ~ ~TlTcr ~ 'insP.'1i ~ ttq ~ if am:FrCfif ~ fli441 l1F<r l'.fT 1 ~ q:;p.:{f it 4"it1i(ct filttlf:st6fl ~ ~ f-51f16f11 3lq~t"HI ~: mT'l9 ~ I ftlttlf.;JJq, ~ flifllfdC6 ~ 1f "iImll1. flMM, 4{U1{1l1 '1ft ~ lOI'i1i>ij ~ 1 cillijlll B)lo'l -ciT ~ '1ft ~ ~ I 'l1Hlll1 fi1ld01 it ~ ~ ap.:.r >imH;q Fcji::Ilc?1 cit f'"lY21l11 ~ ~ I ~ '3lJ(fl~ 4{AHI3IT CflT ~ ~ "ff2fT ~ l4\J1i,d ~ 'Cf{ ~ ~~ ~ ~ 1 ~ ~ d~liHl'4 ~ fcf; 1{llf ~ '5l(dlt{ fillo'i it ~ ~ ~ m f6:U~ ::rtf itcrr S!ff ~ 2OEfl(IEi ~ ft:"liftl ~ amIT ~ I 'Ylntl~ ~ qlf ~ ~ d\JcilClii1 ~ ~ ~ 1'I"J11 Cfft *"'1111 f~ifl ~ ~ 'i,,~l;q ~ -if ~ ~ t:f( fI"I HI ct 1 tzy.f ~$ c: Ii) tl'Pft ~ ~ I '5Jlffill ~ m ~ t JlfCfJ1 ~1~lf;jJcp ~an if 26fl{1~ ~ if ~ amrr I ~l{n'4 B~14 Qqj" 11P1 ~ it ~ mtJ-~ ~ ~ ~ I

~ <H14fF-iJCb ~.m if ~ ~ faHsHlq ~-fc.rRa ~ I lWf Bf1lI14 m ~ ~ ~ ~ Ffi a:rf3f it ~-m it lFir ~ 1 ;;:!mfl~ :81121;; ~ ti8.llil 3r:Rf 3l~ m ~ ~ ~ ~ aqiilrlal fl4=lll{1 "it mil iAfCfH ~ ~ it .. 511dlLl ~'Id'i '3'q{ ~ i m 1%~: {1"i<ilFCi il1:rffif ~ I CldliH ~1{11'4 fi1ld"'i 11R ~ cfit ~ ~ ~ 0/ ~ it fl61~i:t m- ~ ~ I

~ ~ it q(t1H1l~d ;t~lif q;f w:if it fi1lfdd 1?RIT m ~ I W 1"'fTcr ~ ~ ~ if;'ft ~ ffi {Jtf~'i ~ '4t ~ ~ ~ it ~ 3{14~1 *i€~11 ~ l 1J"4t q;pf ~-~ ~ Q'31i{tl &{C1t'l11 ~ ~ -q Gtq ?;f 1 ;cH~~ ctt ~ it ~ -at qftql{ $I1i!{f~Efi ~ ~, anar .qr ~ I 'Ifil,~.~.

17

blI i:I~r;r l1'G1 qil >IT~ ~ !IT I qftm- ~ ~ m~ ~ ctft ~ ~ i I #m ~ CfiFf if ~ mT <q{ amm \WfiK ~ 00 q)f fcmlrr g3U I ~ ~ it q-uf ~ 3fT~ ~ 6ll~P'1l Cf.T ~m ~ I CflR1id( it ~ ~ amft 11tIt am- ~ ~ ;w:r ~ 3lWT ("{1;:rn"'-lICf; ~ ifft I ~ oqE4~1 if ;snftr ~ r"1~i(ol q;r 3TIijK anfW.ti q:;rf ~ aW fi:ff'I=FT ~ ~ tnl!f «r1

"SfCfiR ~ "3Wl, q;rf"lIT ~ it ¥. ~ I t?r arfft ~), ~'~' lITffi, ~, 'iflft, ;uf, ~J I"'~fl:ql 3nR ~ t1llJl~~: ~ Cf,rf it ¥. BrT 09 BI4f>J1~ l1R-~ qit ~ if ftR -rm"QP.IT ~ q;-rf ~ ~ ~ f.r;r m~lf-51if ~ ftR;ft I ~ W fcfi ~ * atfdRCR1 3F!f 3Wl ~ -?r:rr ~ ~ l1{ f.:r~ ~ ~ I ~ ~ m tK~,:ff cf,t ffi'q ~ ~ I 3fIT~ tWITaTI if ~ ~ ~ ~ m?1 ~ ~ q;r ~ mtff anR ~ 'ffl~ q~ tfP:rr -rifq ~ 1:fr ~ i I lffif: ~ ~ ~ ~'T-l' flqlf~d ~ 3lk ~ ~ ~ 7$T tt ~ ~ 1 ~ ~ i:f ~ 1Wl ~ CfiT 3lf"Ff afrI ~ I ~ ~J ~ n~ WIT tAl ~ ~ ~ if ~ ~ 1 '¥J -;:rrftf ugzyf ~ ~ ~ ~~ 3TTqrrq.w:rr~ ~ q:nQIt1'"fi ~ -;m~i I

~ 1lTB 6!4qOO it ~ q;rf aw:mt ~ it ~~Ir~q m ~ I ~ ~ armft Fq~ctiB "Q!t 1WIro tr{ 3fTqfltf ~ I ~ ~~ ~ ~ ~qi'r llR ~ ~I ~ ~ aWr ~WW ~ T1fq,:ft ~ ~ ctt ~ m ~ I ~ 8R if ~ q;l ~~B'"II, ~ ~ # f1~ifll{) i5Q1"l ~I '!l off1f~11 ~ I 1"Ifq if m- ~ ~ ~ oq Ci ftl i it ~ q;r rsmJ ~ i I {1;Jt~ H ?t; -riim it if 1:ft.1 * "CTFft qit 64 eW:rr it ~ q;r lml ~ ~ I ~J'i!f2fR ~ ~ if m q"f.t * 'lRl ~ «ltDi?fi &it!jf?1l ~: ri ~it~~~~1

q (llH 11111 '![q a:j iff21 I if fI P"i I f~ i;fi, 3lTfl'rq; ll;Ct U,jj4 F~ Ofi m -qr {;H I ffll1 ~q~r em OQ ~ ~ "1\ ~ mer ~ ~ m ~ ~ tfiRl1f ~ d:4~fql ~ qij ~~ m ~ ~-mq) ~ ~ 'ift<tt IT~~ ~~ ~ &lCltlIll ~ t414114 @ I fllS1lf..:ilih &lq~lf:n, {1::i1~f~Cf; ~ ;J.Ow':PII1 Ol121fifT ~ ~ ~ fltft W'qT~ ~ ~~41::t1 ~ it f:'l1<;fl14 m Ftl cmOO <it ~~ if ~ ~ ij ~ fq;;<n ~ ~ ~ I

(qi) &jqWI i;fiT +WIlfqij) fcrcsm - ~ oq q P-41 ~ r~ ~#l4 01 #' ~ ~ ~ i%" ~r41f~q;, {ii'l1lF(\~ ~ ~ ~ it lJTll «IT -qr m -m ~ ~ oqcwqr

18

~ ~ if ~aif CflT ~ ~~ ~ if ~arr I ~ ~ if ~WHlf~~U ~ ~arr ~~~~~~it~~fcrtm:r~3lT I ~m-m if ~ W1('j\ ~ ~ ~ ~[iOilf.:Jjql ~ qit ~ ~ @ I 'rW.r ~ ~ ~ OlICj~i!4ildl <iI ~ ~ rqiflf~ qft {f£[T ~ ~ CfiT ~ t?0n I ~ ~ ~ -qr ar.:q ~ ~ <it ~ ~ "ffill1N ~ 'T"lft I

«<) ~ it QRTI - ~ r~Mlf«:4f~ if ~ ~ ~ ~ if aw:ft ~ ~~~~~~~I

(IT) fUqlf~ii6 ~ _ ~ - Tjfq Wfrjf it {1i~lf-jJiifi ~ <f.T ~ ~ itrn ~ I fEFim ~ 'IT ~ qi1 ~ ~ ~ Cf{ rifq ~ em ~~q~~fijWo/mq~qJf~~~~~ Cfi11t1 'l:RtGU m-:1; 'H 4 41"'"1 it \lffifl ~ I

(tr) mlf ~#I it ~ - lllq * -aM lJTq qit ~ ~ ~ ~ tTR "#ffi ~, ~ WlftT it RtP1 ~ lRPW cit BR1T 3m:rR m ~ ~ l ~ ~ ~ ~:;rp:r ~ it ~G(J4 9i1 ~ qiRUT ~ I

DO

19

2

iilurl"'l ~ 64qftll it fl'H'Ii&i ~ ~ ri'r ~ ~ tcllflT;; ~ it!{l'q" ~ ~ «V 11\ ~Hlm~ ~ fqi;fiH"I ~ ~ qi'r rq4;r~d ~ q;r ~ ~ ~ 'PIT ~ m~ ~ f.rJ:1tmarr ~ .qr ~ ~ ~ ~ ~ qit l1Pl ~ am-;ftfuf.t~~iCh fB~I;d1 if ~ W1l4~l ~1flIT I m~~ 311f2CfiC1 40 ~ 'I1llT 4 it cnm 1B1T ~ ~ q'i"ll<4 m Cf;f WRH ~ 3lk ~ ~ 1f<filt ~ ~~~~~ fCj:(II4A'i ~ ~it~~~ I ~ ~ lITlf q~ ~4 ~ $ T1'"o-T, aTI~ q;;rf 3JTR % ¢lit if ~ cit {4 d ~ (\ i ~ TTCft ~ I ~ ~ ~ fcf; ro"R ~ if lITIl YilPOit11 ~ ~,Blld'1ii1"iEfi ~ ~ if atw: i j ~~ «R" qT~ ifit it 3J~ ~ cpf W4 ~ ~ -m % ~ 3fT'U\ W ~ it cj;;j 14 ffi ~ TTQ.1 f.:f?:rr TJ11T I 11RT ~ 'P1T fcF; fqq;j fI ~ ~ if "J!"ii'1llih:;~i1 ~ ~ n «IT 'tTt fH4F;:q'cif~ ~ ~ '4pn<~il 3Jlq~lltfl ~ I U\ilf ~ ~ lfRR ~ ffitz ~ ~ Cf)f ~ ~ ;ffif i I ~ ~ m 'llTlPlT 1fI1l ~ m lR, l"Il9 ~ -Rriit ~ "i P n eJ fl aj I q !(4Cf1 ~ I ~ rqp fl GO 1(1 'illlf.i:Cf; 5U!IHl'1, ~ ~ ~ fg9'im ~~ ~ 'q"{ Of[CHttCfl ~ I ~ ~ <it Tfftf ~ ~ ~ ~ 1952 it =ijl1ieJrif~ fgCfim itll4~li mer it fW:rr TRf ~ 1frl:r «f\ lJ{!Wr 9lJl:f<:flill Bl'TR ott ~ ~ I ~ ifil~ifl-af ~ ~ 1{ft2:(l{ it 1J1ll w-r-o-" )ffiK"ijqf fCletll f1 ~ tir TTfu ~ Cia wm:f ~ ~ 1Fn I ~ G'9C4 rff~ ~ ~ 3r:J;'l19 ~ "16 ~ ~ TT<:rr 1% ~ ifi Of'"!;;"'1 (

21

qrt, <R\~(( ~,* ~,"if~iH ~ otT ~)lnGltl BI~<ir~q; mm Q~ ~ "fil4SliJOf ~ ~ fl::rB" -qrffi ~ I am: (o{1'1lf'lF+>, 3ffi~ 1J!.f {f;;(qF{(ql BR qr Cfi+Ni',{ cri ~ "B1111 'lJlftt;Hl ~ ~ :m~ ~ ~ fcfilrr ~ 3{1c(~<141 'W1W ~ I n-ft ~ it ~, J957 it SIft ~ 1Jlf ~ qIT ar~~ it 3lur:R" ~ <:tiT TTiR ~ ~ I

~ Ul1 ~ ~ ;r qi'wHfl m- ~ ~ ~ if f.ffirf ¥(j{{91 ~ <tt f,JriT m{~ ~ ~ IDU JiF<1 ~ 1'pfJ I ~ ~ ~ ~ fcl; m-r 3ft~ ~ f,jjli1<F{) ~ ~ ~tf9 ~ ~ , 11r1 fIIi~I'4 9iT ~ fo/f;ro (fm -B'qC[ m-rrr ~ ~~ ~ ~ rffir"r arq;ft ~aif ~ wW, 3N;ft FltI"4i!I w:rn "Q1'{f ~ m ~ ~ ~ ~ llT~11lf it ~ ~ 1¢fi<qIF0C4f{1 ~ fflnJ ~ T'ffq -srzyr cot I -.:m 'l1 2rlFRtjeti ~ fr:r; ~I;fjll «n:" qt ~ ~ aTItjq)IRlIl- Ep¥OfinFB41 'f( '4T f.,I){I;{l uID ~ ~ W1J ~ <tt ~ &i ~ ~Hl7;J ~ ~ 1lO1 ~ ~ <it oq"'l f!l'1 I q;'t ~ ~ Q~ ~ ~ ~,3TIf~ 'tTT'G", BJI<9;h:qCf> m'q:l R'1 ~, ~ (?f~ ~ VfR it ~ ~ ~/~ 11ft1fu"«IT 0/ ~ 1€l Bl<tldH~q; fa:ifioilifl{Ut qiT ~ ~ 11Rt -:rr!ft, q*",,~JI U"i qft WTtRT Ef,t WTT it Rffi ~ ~ wmr ~ ~ ~ ~ sn: JtCflaifSlCfl rC(4i~l4i{Ol qft ~ ~ CfiB, ~ ~ 'flf ~ R"qJ T["1:1T ~ ~~ ~ 9il¥ ~ 1"'Ff fBOiit;::J7 ~ ¥-l"I41H~~~q;t qftFfl'lffl ~ ~it~~ t:j '€I1l{ifl 1Fr <it a{~ ~ 1"101 <:fiT ~ "ift TTlft' q=qP-46i 1Ff ~ ~ ~ 3lilRiTt ~ illiRT -rp:n ~ ~ ~ if ~~, ~, ~,mtR ~ ~ ~ ~ QO(f;¥Ql :ffi i I fm'~ ~ it ~ 1TOof ~ ~ 9ir-fT ~ ~ t{'i41tH1t ~ ~3TI ~ 3lf~, q:;p.fm ~ m~ ann:: q;r R~ ~ TflIT , ~ m:q;it ~ ~ q;T r.w:r:ro, q n:fl?IT~, ~ ~~ qit Wi it ~ if -ruq;rq;r-p w:rrn an~ 9iT R~ ~ I f{lld'1I(l4<:f1 ~-iT :wT: 11'!:ft ~ if qijllFfl mr ~ ~ ~ l!f.t rM w-

(1) Rm ~<tT %Tf (2) ~",,",qctf ~ am-

(3) 1W1 ~ tJl1l W{6 «K q:.1 ~ i ~ ~Cfl,~<li ~ ~, ~$rJ arf~ anffrco m~ ~ (fit ~ if W ~ ~ I

22

~ ~ iNffi ~ qft f*lq;In:~n ~ ~ it cpf 1959 if 2 ~, 1959 qij ~ If 1I'tfft'q hI i:r ~~ q~14f11 m qft ~ qft lflft I ~ mG tW3}~!F~q; PRim ~ mffi" 4it4Pfili $I 1ft qijl£lffl ~ ~ ~ Cfit ft;pnTFrrI ~~ m~~ m ~ 3Rilhi~~~~ IaIT 1 q;[{1~q ~ ~ i1 ~ tit ~ 1959-64 4*=1p-'ldl ~ q;r JfRt'l, wim ~ ~ ~ ~ m I f1G411f11{ ~ ~~ q;r ~ ~ ~ GiTG tTift w ctr ~q;I~~i T1fu<r ~ :m ~ tfi I ~ ~ ~ 1965 -n 69 w;p ~ ~ qiRI ~ ~ ~ , ~ 3{qf~ if cj:ql~m ~ man ~ ~ w, ~ 1ffifRr~ ~ "5lfi1f~ ~, ,*:q IlInl ~ qit 'Wf.IT ~ W ~?:IT ~ i1F1IEl{Uj ~ ~ ~ ~ \ WB m it m ~J~S1q;m ~ qiT 4t=et:ltcrt ~11e;H ffi I ~ 31, 'ITI. ~ ~ ~ l{TU{Tf it iff ~ m lIT qiilq{1~ mr mr~ ~ ~ W it ~j~ q;r -sp;ffi1 M I ~ 4il'lf~ ctt ~ ~ ~;SJf"t1q; ~ ~ ~ ~ ~ W1J1 Wll ~ cj~lqm ~ ~ ~~ (fiT ~~~ 'J:ft ~ ~ I ~itm (;¥ffiT~ fct:i ~ zyT qiT fuw cjill#1til lFf ~ ~ ~ W l am: 1969 ~ it q~ll.Tffi ~ ~~mr~~~~~~~~WlTI~m <m ~~ ~ ~ ~Iffi' ~m Tftft I ~ ~~m ~ ftr:rcR:$ m ~ ~ ~ I cNr (fq) ~ ;r iRT, ~ ~ ~ ~ ~qltti{U, ~tIT (hn<nft ~ ~:aIT 9it otTPdl ~ CfiRUT q:qJGd1 ~ ~ ~'~, arr~. 'SJ1lTCf ~ ~ Jffu rC! ~cm~ # H 3ffift 1p.fi I Wt ~ ~ 9Fll 3Tf3f '£ft ~~,

.4'91*" ~,~ f~4;f~~ EflCfl~ir~Cfl ~ ~ «T~l~, ~ -rct Uat~rntfl mrn (fiT l1TUPl m1T rr:rr,:ri1 aRcli tftl:rrit l!!t ~\ffif it qJJ1l ~ ~ am:- ~ '1ft q;vrr ~ mil ~ rftm.alf ~ Rtttrr~ ~ 9iW1J ~ a4ll1finn tm fun \lIT m ~ I (f~ ~ >rfu M~qm tft ~ ~ ffi t I $fHlt4Cfi ~ ~ ~ ~ ('ilW'~ ~ ~) rfr ~ ~: M ~ \PRl it q'CjI~{jl ~ ~an ~ ~ ifTFt, ~ f9iimf,;qf~ qil otf\m 1if II ~ ~ m~ ~ w ~ m~ Gfi1 ~ arm! I 2flwft"4Q;m m If@ , fq; 4:o:tll1ffi ~ ~:m ~ ~ ctt 3TR -« ~-~ 1;J\ ~ m ~ -tl t afu:- ~ qr:rn 1ft ~ ~ ~ t I q-~ltI{tl ~ ~m ~ ~ m~ ~, ~ t«t ~ fRi~lr~rd if ~~ =m ~ fT ~ I

23

q~1 ~:rffi m ~aIT ~ ~ ~ it mCfiR ~ W'IFf fcf'Wlt ~ ~ (ferr tj'!;lI'4d $ ~ ~ ~ ~{TFiI{qq:; ~ ~ ll:<fi ~ ~ arqrq 'Wn ~ ~ I m:q;rr ~ Fff'lFf fcf~ ~ '$+hm.! ~: fcf'qTT[ ~ ~ u (f~ ~ q;p:f ~ ~ ~"r ~ -H ~ ~ ~ "SI'fu d'd(c:l~l ~ I ~ fi:?ffif if -m ~ it q;;;jlil~n ~ m=tnaff ~ ~fdT m ~ ~,~ ~ 9iT~ ~ ~ ~ ~ 9iT7U ~ f11l""11~>;ij'1 ttt '1pfte:Hl qft ~~ -;nff qft ~ ~ ~ I WB ~ if cj~I~61 ~ $ ~ ftA ¥ ~ tt l6 iifffi ~ I ~ w:n:r ~ if qi:lloqJj ~;nff ~ ~ ~ i ~ ~~, 5I~IIB"'I ott 4i1Pi;1, '1lq;{:.:'I1~ ~ m?1 it W I <tl"ti{!(t@ ctt ~ it ~ !1t ~ ~ ~ ~ cj:q(Qo'1 ~ ~ait 11r ,:ft ;f1t:flVlII~n CfiT TJ ~ ~ am- ~ ~ ~ \T m :g I

q ill ;qffi m rn-raIT ~ ~ ~ it tr.jJ~fijCh ~ ~ it <pfi mm~ ~ ~ I ~l'"il q {f1!IT lJTl1 «R" "tf( fm:f ~ if ~ ~ <it c:o!J 21 ~ I f~"1irB(1 ~ ~ ~ ~ ~. it ~ I ~ uan if m ern ~ ~ ~ m ~ I ~ ~ it >i¥lIfNi F"1qf<h1 <tt ~ ~ ~ it ~ ~ I ~ ~ fct$R(f l5'R1i t1{OI it lfll1 W ~ ~ ~ ~ ~ ~ "'1{" ~ 'lfp rh~l it qfr ~(ffi q;T 00 ~ W I ~ ~ "it ~ 3ffiJT ~ fcfi 04;:11 <1 I:i't m ~* TR~ «R'~ ~ ~~, fCi 'Ell t[<f1 , ~~, ~ - ~ t 3lVl8J anR <fiT ~ ~ '!1"IWI' arf~ mm ~ I ~ ~ ~ fI{CflI<l ~4i41 f{Cll <;fiT W1rEf tft ~ Tf'lTT ~ ~ ~ 'Wfim ~ fcIi" 3fTK 37V ~ ~ ~"Q.if ~Hi:fil'll ct4i:iiRQl q)f ~ ~ ~ <:fiR1JT ~r<'1Efl W"VQR' ~ q;r aqJ<{lrld I 9iIr mm- ~ ~ ~ I ~ Wlfd if "lW ~ ~ itlTT 'f1fi !J111 «R -q{ fCI ¥ IIfFI rtt oqcP2i!OII ~ ~ "ij arril ortr ~ \ill ~ ~ I

DO

24

3

Wlfu ~ w:rro it QRC'1d'i ~ ~ ~ ~ 1 ~ 6qQfS!l1 if tfl~{C(J'i qir ~ -Btl1T ~ W1fu l{RT ~ t ~ ~ ql1C1ct'"l ~ ~ ~ I mq: >rTfu ~ ~ .qr- feRn ~ 3Wl ~ 11l:~ 6qc(P'1I if QUC4dFl ~ ~~ ~ I >!"llfq if.f t:K~ ~ ~ 3IT -dt C4~~I, 4~;:;qql~, (ICf111~ anft;; it qf{Etd1 ~~ it ~ ~ I flIYlf~q;, ~ ~ tiiflifqCf1 ~~ !$IT if WTftr ili m~-m~ ql1'"-!J'i ~ ~ ~ ~ I ~ ~ (1Cf1oflc61 qR4 $ ~'4 if ~~ -mr~~~Wfim~ ~~ -«~ an un ~~I,d;;qle:.,~, 41~d~lt ~ ~ it <i1~sllC{ 3fT ~ ~ I a"<!~{UI ~ ~ '81~fq;<:1, ~ Br~rCfi<'11!!f 3R m~ ~ faoCfllfl -it q{PO{{llld ~ C:fiT d''''~ll d;;q~<." fClCf1lff ifill San % I arR ~ ~ m~ tr ~ gn:ClJ1 ~ ~ ~ em ~~ ~ ~ I ~ ~~$ fClfH1 ~~~,~ ~q;;.jl,* ~ ~~~ I WR - 1:fq ~ rClCblB ~, ftrinf ~ q{D:{,('!FI d"h~lCfl 'it Tt'4Turr it >r~ ~ ~l

~ ~ qn:,*f'i <tt ~ <FiT t fc'li:(I'(Unll 11llJ it ~ ~ I zrfe: ~ 'Tnl"llrTT'llOi l-P:,f-:iJ<="6fl 'fi i'i:! '"i I, :g IlOll f.J!!;fJ ~::.n ~ ~ ~ ~, 111rl:! ;;"11 an ~ f~O'(clqul ~ <IT -qffi ~ ~ ~ WTfu 911 mrr Cfi~~ ~ qp:ft ~ I d<I~{UI ~ ~~,~, mfflq;- l4i""4~laIT rit B- ~ ~ I

2S

~ ~ it fc:rm ~ W ~ fll"lIFcilCfI ~ -% ~ 1V ~ qft ~<ilWI ~ ~ I ~ qR~t{ qiT ~~ I ~"tzyfi ~ ~ ~ it f4i gf{41( ~ ~ ~ ~ "Rm 1RR ~ ~ I ~ am ~,~ eft ~ ~ ~ w:mf ~ ~ I <iI 'liS ~ ft:m it ~ t14ii;>HlI -;:rID ~ ! !fIlftur ~ it ~ it "ift 0fWl- fcr9'm ~ ':jff ~ ~ I vm- ~ ~ CliT ~ ~ ~ 'fcrcg 1;1 q {ZI ~ 'i:if.:r -rrm ~ I ~ ~ ~ 1[CflR" * ~ 'Cf)T fl~ rtf men 'lIT ~~ SFlrrF~ft<'1dl i1 ;nft' ~ ~ ~ I ~ ~ ttl" 111;iJ<{il ~ ~ ~ "wNi< ~ 1f'Rl" fir;rr Cfifu;r m «IT ~ I ~ ~ ~ ~ l1ftrffi an *11 r~(\ I i'R q;t "ll"ui1 ?;@ ~ ~ ~ 1 ~ ~~ ~ ~ 611 ~ ~ ~4(0J41 <$I fcrER :g I ~ f.:fr.m:" fi W;I( <'fiT T-f fl ~ ~ I an ipir~ ~ ~, m ~ ~ 1t!" ~ I "¢f ~~ ~ qiT 1"fw ~ ~ ~ fcf; flll1lf;jJ<'fi ~ ~ ~ I ~ ~~ if ~ fict11uhll ~~if ~ Bq&H'Il ~ft«;fr ~ I ~, ~a:T ~"i1 ~~~Dql{Ul, 1;14""1'=1%1 faiCfllfi ~ 3R ~ iT ~ '5t~ 'ldMI;fl 0/ ~ u,*luJd1 ql11 rGl€ll~l ~ ~ I ~ ct191~9~J{ it ~ "W11T qi1i ~ si W 1 ~ fll'4lf>il1"fl oqfH?I~ if a:rGli 'lft ~ ~ it ~ gan~ 1 ~ ~aIT~31W~ \fr~1 ~,311~~~ if ~ =n ~ ~ I ~ ~9~H, ~, ~-~, 4{UHl;q,~, ~-llTO ~ it ~ +ichlohll ~ ~ I

Fq~lfI ~ qF{C;di'1 ~ '*~ it ~ m %t ~ ~ ~ ~ d%f-"1ch1 fq6fiH"1 ~ "'{19'1.G fllI11f-iil91 ~an qit p, ~ ~ ~ 1RlllU31t it ~W qit 71fu m-m ~ I ~ it fetChI*", CfllqRi.n ~ ~ ~~ mIT fcfim, ~ 00 fum ;nIT >R:R ~ ! 7ffi 'iiffi1" ~ ~ -writ -q{ fcIiTq- ~ -u 'ffitl m ~ ~ Bll1lfil"h~ ~~~~tl ~~if~~anR {Hti'"'lt"I ~ if~,ci1Plft:;qr,~ ~ ~ 'l1lnp:~T % ~ P:jq,It1 ~ ~ ~ ~~ fi1ffi ~ ~ fll41R1iCfi ~ it l3ffi 4ft9"t.l ~ an ~ ~ 1 ~ a~tili?1 ~ ~ em m -rifq -it fGlCfiIB ~ ~ ~14Rl'1 ~ I ~ Tffq if m ~ ~~. ~ ~ ~~. ~ ra:cpl~ CfiT q;pf"'i'R1T, ~ ~ ~ ~, 1Wl ~'ql 'IfCI1" q;J f.r:ltur 3llft:: -m ~ T["ir I "f-l ~ it ~ m ~ -ffiTiT q;;. 3WfR1 ~m fiR;ft, ~ d(CI1 G"l «qT ~ ~ WfiT{ ~ ~ ~,*,lfl W!: I ~2ffl ~ f614ilfl ~ 1'il16l\l[< man, '('j("4I(, filJilf..il,*, ~, ~.i4l;:q<;114, Cj(l::t{{IQ: ~ ~ Qn:9d'1 ~~ ~ it ~ ~ ~

26

3eJ~{tlll~ ~ if ~ iii 'S1fu ~,~ film ~ fq€ll&1q ffi qft >JIPI'ijCflt11 ~ ~, &jfCftlilt1 ~ BI'i)'"'I5"h ~, ~-~, ~ 31iR ~ lNt Rm '$T 3l'qTq ~ I

~ 1l[t 3Pi 1;J~ lR ~ ~ ~ mm I m ~ ~ 1f{oq~ 111 ~ JCFMan ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ aQ4J:on it ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~,~if-51e:{ ~ ~ ~ if ~ ~ ~ I aWl ~ -at itm. '4t t& ~ ~ I ~ ~ if m ifi m,~, aruJ ~ ctr ~ am ;;r;r ~ i I i':rmr ~ -qr film if m 1:Jrfr ~ ~ I F~tll t'1 (1 ~ ~~ m 1R ftf.t ~ 1fftcnt ~ ~ ~ 61f.:t;qftl~ "!Pf it f.;rww~ ~ ~ i ~ QftE.1d'1 qiT Jl;'"Wf '8P""Iif-5la;; ~an lR Cf.1l ~ ~;mm ~ l t® ~ ~ ~ mrn f<l; rnll,f[ u:f ~ m ~ ~ ~ ~,~en O(1]l:Lf-liifl ~a,1, @tl't.( ~ ~an -it mm 'in,Cla""! ~ Rm 1 7lQ tft ~ ~ wmrr i fqj qrbICt1 ~ ~ <1T 7fffiT ~ 0/ ~ <:ffi1T % -;iT ~~, ~ afrr~ m rqllal'1lR~ ~ 1 Tffq $ r:rM~ q l"Jlq R:rn ~ ~ aW ~ ~ t ~ un ~ , ~ -rWr ctt 3l'=Fft iit ft::m ~ ~I

DO

27

4

~ ~ ~ TFiT ~lYII:jj"f> ~ :mf"fr9"> ~ if ~ ~arr I ~ ~ w,~ ij"(& m"Blltft ~ ~ ~ ~ ~ qr Z'11'f.i1iR1<i>"W"fR""if-PlI1 m ~ ~ mt1" ~~ mm iii -;p:ft Rm 'flttlT 1 m<tft ~ i1111h'.:JlJ ~ ij liii4If"l<ti ~, am~ ~ \i\!fT fi:R;m Cfft ~j-m:urr ~ f~ ~ ~ *11'11~ ~"fj"q, gij~ 0fiT l!"l1Rft ~ ~ ~ ~ ij:r ij ~ ~. ~ ~ % l:m1 ~ ~ ~ iRT, rn*- ~ ~ "cil ifi ~ -;ft '-"l ~ 0IlI" 3f'IIT':f. f<f;Bt ,ft q;T<f it ~ mrn it "1"1 'Ii I' fj t::: ((l ~ <fil1T -mr.;r if ~ -=3f! Wf.m ~ I ~ ~ ~ ~ ~ i'rm fqi q(ILHI'Ii1 ~ it ~ ~ m if ~ <f.IlR¥ ~ ~ I -qft;:nr ~ u:i" 1fI11 ~ 0/ ~~ ~ 3R ~ if ~ ~ <t.T 0'fWIT ~ I ~ "11 ~ "11 ~ ~ f<\llfTli ~ ~ ~, ;J1"iril'h~ I, f.l1:rf<r am- owl is; ~~ 9ft ::rRT ~ <if t I Bl1tit ~ ~ ~ ~ ~ m 5i"~ -.,tr ~ ~ "ffi","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/33732345","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=33732345&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[33731145,33732164,33731363,33732024,33731431,33732283,33952963,33731224,33731085,33732689,166918512,33732283,33952963,166918387,166901353,34088700,167880534,276035696,166917882,33732563,33731997,33731224,33728770,33731085,33730884],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"Icna/GlMQAYmjA/NpMKXEG6q5Yc=","module_id":"09pALMH/xXo5Uoza3TkQNAN9zLo=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[33731145,33732164,33731363,33732024,33731431,33732283,33952963,33731224,33731085],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Study of Two Social, Economic, Political","track_opts":{"compilation_id":"Icna/GlMQAYmjA/NpMKXEG6q5Yc=","module_id":"KQQDtm8S7ehNjRmCZN1WnSR6u4E=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[33732689,166918512,33732283,33952963,166918387,166901353,34088700,167880534,276035696,166917882,33732563,33731997,33731224,33728770,33731085,33730884],"title_link":null,"title":"More From KIGS_Institute","track_opts":{"compilation_id":"Icna/GlMQAYmjA/NpMKXEG6q5Yc=","module_id":"F0ljLdovT3XaeuZNaLwZxRyzNaA=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"33728770":{"type":"document","id":33728770,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33728770/149x198/3795adbc3d/1369311919?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33728770/298x396/e39fbb3b09/1369311919?v=1","title":"Economy of Permamence","short_title":"Economy of Permamence","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33728770,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"l9t1N+7jRe/i59j3SH4AlplWqh8="},"url":"https://www.scribd.com/document/33728770/Economy-of-Permamence","top_badge":null},"33730884":{"type":"document","id":33730884,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33730884/149x198/d4438cf37a/1278529041?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33730884/298x396/cd0e57c298/1278529041?v=1","title":"25 Yrs of Gram Panchayat","short_title":"25 Yrs of Gram Panchayat","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33730884,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NlSmOfk1dGwE07liizxhfnYvGwI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/33730884/25-Yrs-of-Gram-Panchayat","top_badge":null},"33731085":{"type":"document","id":33731085,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731085/149x198/339bf6769d/1359266697?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731085/298x396/3d59c39239/1359266697?v=1","title":"A Study of Chambal - Social Economic","short_title":"A Study of Chambal - Social Economic","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731085,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"c4qWweBzhZvEk8gQs4lF0VKaDOY="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731085/A-Study-of-Chambal-Social-Economic","top_badge":null},"33731145":{"type":"document","id":33731145,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731145/149x198/2975ade4cb/1351750331?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731145/298x396/aee6fe87d1/1351750331?v=1","title":"Gandhi Ji Aur Audhoyogikaran","short_title":"Gandhi Ji Aur Audhoyogikaran","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731145,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/CCU5lVOWw+6fXP6W5kAeZNSLDY="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731145/Gandhi-Ji-Aur-Audhoyogikaran","top_badge":null},"33731224":{"type":"document","id":33731224,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731224/149x198/89954de766/1351668840?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731224/298x396/680d84d47e/1351668840?v=1","title":"Grameen Hinsa","short_title":"Grameen Hinsa","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731224,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DyMAQJcVU+MO0hrwOrpTAQ+6zYw="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731224/Grameen-Hinsa","top_badge":null},"33731363":{"type":"document","id":33731363,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731363/149x198/3a37ee21b4/1351750052?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731363/298x396/b24f9b67ec/1351750052?v=1","title":"Khadi Technology","short_title":"Khadi Technology","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731363,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WAAzQZwXOko6kA23yvFDItG85pw="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731363/Khadi-Technology","top_badge":null},"33731431":{"type":"document","id":33731431,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731431/149x198/4930e2f6da/1313070605?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731431/298x396/e4401b29a5/1313070605?v=1","title":"Lok Adalat 5 230","short_title":"Lok Adalat 5 230","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731431,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BpvbkcwoQp647zeZoVx075xKDYs="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731431/Lok-Adalat-5-230","top_badge":null},"33731997":{"type":"document","id":33731997,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731997/149x198/1057595324/1357374926?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731997/298x396/ce61fd0d59/1357374926?v=1","title":"Organised Milk Marketing in India","short_title":"Organised Milk Marketing in India","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731997,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QXC7+9P0cdFgJD4xIbaN4YgJ3VI="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731997/Organised-Milk-Marketing-in-India","top_badge":null},"33732024":{"type":"document","id":33732024,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732024/149x198/d03d79c0bb/1277870320?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732024/298x396/b72f7f9ed9/1277870320?v=1","title":"Rachnatmak karya sansthan","short_title":"Rachnatmak karya sansthan","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732024,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"csfAifysZaqhx7U5FvH6Sm6nR2Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732024/Rachnatmak-karya-sansthan","top_badge":null},"33732164":{"type":"document","id":33732164,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732164/149x198/3f881739de/1397651514?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732164/298x396/ce5d1a9ba5/1397651514?v=1","title":"Salt Study","short_title":"Salt Study","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732164,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CkaOg48JPhK4DQMvoZOO/jNJNkU="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732164/Salt-Study","top_badge":null},"33732283":{"type":"document","id":33732283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732283/149x198/ead07c43c4/1351668803?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732283/298x396/ba9021d3c4/1351668803?v=1","title":"Sanganer Bagru Print","short_title":"Sanganer Bagru Print","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"g4V9DrYivObFjfHjmcLfibnfEzU="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732283/Sanganer-Bagru-Print","top_badge":null},"33732563":{"type":"document","id":33732563,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732563/149x198/18865c9441/1328759716?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732563/298x396/056cf66a89/1328759716?v=1","title":"Study on Religious Institutions","short_title":"Study on Religious Institutions","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732563,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"h/lx7sGhjY+9eqdC21tAthwkxPk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/33732563/Study-on-Religious-Institutions","top_badge":null},"33732689":{"type":"document","id":33732689,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732689/149x198/94258076eb/1277872526?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732689/298x396/8be42e7420/1277872526?v=1","title":"Village Development in Rajgarh","short_title":"Village Development in Rajgarh","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732689,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BHc9gvSsdYNpvOBK+7YD3qHcANA="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732689/Village-Development-in-Rajgarh","top_badge":null},"33952963":{"type":"document","id":33952963,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33952963/149x198/af00a5df42/1351668784?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33952963/298x396/cafa589fcd/1351668784?v=1","title":"25 Yrs of Gram Panchayat","short_title":"25 Yrs of Gram Panchayat","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33952963,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"i0oCmgUZxUdEigmNxWDF3R006eE="},"url":"https://www.scribd.com/document/33952963/25-Yrs-of-Gram-Panchayat","top_badge":null},"34088700":{"type":"document","id":34088700,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34088700/149x198/64ce2ee6f0/1368509838?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34088700/298x396/4e65b9927d/1368509838?v=1","title":"Gandhian Economy & Other Essays","short_title":"Gandhian Economy & Other Essays","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":34088700,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"v4H5pgm7bFi+beh9UKtppv2N/5s="},"url":"https://www.scribd.com/doc/34088700/Gandhian-Economy-Other-Essays","top_badge":null},"166901353":{"type":"document","id":166901353,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166901353/149x198/9d11200fdd/1378781926?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166901353/298x396/f670311803/1378781926?v=1","title":"Mainstreaming Youth in Local Governance Survey Report 2013","short_title":"Mainstreaming Youth in Local Governance Survey Report 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166901353,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NNxsl10vrpE1+drtw8OJTsDCvls="},"url":"https://www.scribd.com/document/166901353/Mainstreaming-Youth-in-Local-Governance-Survey-Report-2013","top_badge":null},"166917882":{"type":"document","id":166917882,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166917882/149x198/821d4442e0/1408266441?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166917882/298x396/5a23b37428/1408266441?v=1","title":"B.P.L. Survey Report 2013","short_title":"B.P.L. Survey Report 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166917882,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rrKnd3MYCO96o7WdC0rHDWYsOcU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/166917882/B-P-L-Survey-Report-2013","top_badge":null},"166918387":{"type":"document","id":166918387,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166918387/149x198/bc1ff51daa/1378788315?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166918387/298x396/5973f21f3f/1378788315?v=1","title":"BPL Survey Summary English 2013","short_title":"BPL Survey Summary English 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166918387,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KReq0XShrW/cjfePINGlVFPeuYc="},"url":"https://www.scribd.com/document/166918387/BPL-Survey-Summary-English-2013","top_badge":null},"166918512":{"type":"document","id":166918512,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166918512/149x198/b22014f4b1/1378788362?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166918512/298x396/f1cc8a9527/1378788362?v=1","title":"BPL Survey Summary Hindi 2013","short_title":"BPL Survey Summary Hindi 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166918512,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XMU7rYLOAwFQ6rfBAHD8g6BnbRo="},"url":"https://www.scribd.com/doc/166918512/BPL-Survey-Summary-Hindi-2013","top_badge":null},"167880534":{"type":"document","id":167880534,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/167880534/149x198/aef35fe1da/1379072408?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/167880534/298x396/e42ade3584/1379072408?v=1","title":"Moving Towards Sustainable Development","short_title":"Moving Towards Sustainable Development","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":167880534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NIcKYxdRdfxmvtjLF/wYoVjv8ro="},"url":"https://www.scribd.com/document/167880534/Moving-Towards-Sustainable-Development","top_badge":null},"276035696":{"type":"document","id":276035696,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/276035696/149x198/b89de590e0/1440507930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/276035696/298x396/d00c9e55e2/1440507930?v=1","title":"Sustainable Livelihood for Women: Goat rearing and ardu plantation","short_title":"Sustainable Livelihood for Women","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":276035696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MYEyExsSMcAwWFOLgqq/xDiGoMg="},"url":"https://www.scribd.com/doc/276035696/Sustainable-Livelihood-for-Women-Goat-rearing-and-ardu-plantation","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/33732345","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=4It2CSNXJsEsQZiIjjeXfFPx8lY%3D&authenticity_token=yQIJ7LMaE99pcvf%2F3xJWxPS8sAvraJ0ZRECpetuYoCr2VzFkBeD4iRVKrlr%2Fn0pT94Ewp1xtfBEkkFrfis5KZQ%3D%3D&expires=1540526499&wordDocumentId=33732345&wordUploadId=36273633"},"renewal_nag_props":null}-->

,f-1;:fi1!f ~ ~ I m+:r,~, ~ ~ ~ "Ilfu ffi 1:[(~. 3j:r~Il(F{. ~ ~ ~ <fiT ~ ~ ~ aWf ~ {\T;,Il) "I1,n<lfl 91T ~~ "5W1: 1"tI' ~ I ~ mqp;r WRfl, ~. BIl1If-i1% ~ {1~~R1i'fl riR it mtR! u:i" ;jj11~{<I~ <N ~ W!ffl <tI ~ 1 ~ ~ ~ ~ qiT <w:: 3ff;if .n- ~ ~ I ~ ~ ~ ~ q{Ul{1' 1<:'1 ~ <R f.MIT ~ Tf<lT I ~

29

-wrr m- ~ cf.I ~ ~ 'Ift ~ mm- ~ f.f; ~.~, ",,,nH~I{ <l'9" ~~il~ilrft,~~~MI

~mfuZ!;"1'R1fTI1~~~~~it~~ <f.r ~'Vfr; ('11'hii"i'4 ~ ~if mm <it 3fflTRUf[ if ~ ~ ~~ ~ <f.I ~~ R~ "[31T I ~ 1t7t f.=rm1 ~ -;rrq qr ,?R<f;- ~ -:;rro:"! ~ ~ I JfTI1 ~ i:t;- ~ ~ if ';if'1' 'l1T1fRrit qft '1jfE it ~ q;fq,- ~ fq>m ~ -wrr I ~ ~ iti 1fI:r 'q"{ ~ f.:prr ~ ~ ~ ~ ~ ~lIDlt 00 ~ I t11jOt;lf~i;fi fcr~ ~ ~ ~ lJ'l1 ~ ~ 1ll~ i'r "llR if tlIYI)::,j<ji ~ mrn iT TJfu ~ qiT >r<rnr J1R'lf f~4T TP1T I ~ ~.qe:rr 00 TPir Ri ~ ~ m 'I'( ~'JllTiRffi -wrr ~ ~ ~ BI'I1 WI<il ~ I ~ t ~;:nt <it fr.f;n::r <iiT 3lfj-r<f. 31Cffi\ fl:rit {f~ ~, ~ ~ if '11 ~J~<fl "IMtr:Tt\ "li B ~ it ~ \R' <:Wrr~ it 31~., 3f.~~~ ~3IT :mR:"<f>t ~ ~?,::; <fiT "!1'1ffi ~ 1T'-IT I ~ 3Nm n:it -rr:ft f<1; fcrif.rn ~ B "l-f~ ~ I

~ 3f~ ii ~ ~ ~ "!Wi f'errn:r cf,T ~ crT f"I'(~ (jUI ~ 'f>T >rml ~ ~ I ~ R W q;'t "ij"ffiTI q,f.t (f,I "WlTlI" ~ "TPTI ~ ::m R; m11~<tt ~ <iT ~~~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~Cf~ "5f~ ~ ~ "3"l1: <f{"BT1f.t :m ~ I

~ 'llU::1'(q i:f 31tWR If !~Lj1ti1fGil ~ ~ ~ mftR:r <f.f.t 9S1 ~~~%;

1. -rffi:1 ~ -am ~ ~ ft:tqfrf <fT fi'H{:\ r:p1T----Wff~ 'lfffiU q;r *HIfIf<lj6fl wm- ~ m'4 ij ~ fcf<m;r;iT Rm I

2. ft;rq:;rn it ~ ~ ~-.wr ~ ~ ri if ~ <Ft ~, ~ ~ ~ >!'lilt I

3, w~ 1Tftr~itR(fJ-rnen mrn if,f ~ ~ ~ I ~ l{lq =C3IlrTTJ'I{i\:;:-;;r<f,:-=rT,tj I J ~ ~ 'l1fu ~, ferq;m ~ ott ~ -3UR -.it ~ <tt ::liT ~ ~ I (Wilf"l"fl-3fTf~ ~J ~ fi¥F;m "Q<t ~ ~ ~ ~ f.w.,1 ~ m~ ~~' I MI:;IT ~ lHi;.IJ"tI"i-l rr ~ <tt R::m <ft ~ >i"l'?I qfj~~t I

30

4. ~ ~"B~ ~ U ~ ~ q:;] f<mli-fH ~ ~ fr:r9;"m ;it Krn <iT mm 'FT ~ "lHl ~ B<f.ill ~ I

3(fii ~ CfiT ~ it ~ ~ ~ R!<1fr:"lf€lil ~ ~ Pni!lqGI 'f.f.r q;r wtm ~ -.p.rr *:

1. "l1fq ~ W~ ICUlflf.jf4l ~"tt <mf~ ~ q)T r~clq(jll

2, ~it ~~~~~~"((f,ii-m:;rt ~·~r~ <Xffi._C/D I

3. ","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/33732345","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=33732345&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[33731145,33732164,33731363,33732024,33731431,33732283,33952963,33731224,33731085,33732689,166918512,33732283,33952963,166918387,166901353,34088700,167880534,276035696,166917882,33732563,33731997,33731224,33728770,33731085,33730884],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"Icna/GlMQAYmjA/NpMKXEG6q5Yc=","module_id":"09pALMH/xXo5Uoza3TkQNAN9zLo=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[33731145,33732164,33731363,33732024,33731431,33732283,33952963,33731224,33731085],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Study of Two Social, Economic, Political","track_opts":{"compilation_id":"Icna/GlMQAYmjA/NpMKXEG6q5Yc=","module_id":"KQQDtm8S7ehNjRmCZN1WnSR6u4E=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[33732689,166918512,33732283,33952963,166918387,166901353,34088700,167880534,276035696,166917882,33732563,33731997,33731224,33728770,33731085,33730884],"title_link":null,"title":"More From KIGS_Institute","track_opts":{"compilation_id":"Icna/GlMQAYmjA/NpMKXEG6q5Yc=","module_id":"F0ljLdovT3XaeuZNaLwZxRyzNaA=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"33728770":{"type":"document","id":33728770,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33728770/149x198/3795adbc3d/1369311919?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33728770/298x396/e39fbb3b09/1369311919?v=1","title":"Economy of Permamence","short_title":"Economy of Permamence","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33728770,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"l9t1N+7jRe/i59j3SH4AlplWqh8="},"url":"https://www.scribd.com/document/33728770/Economy-of-Permamence","top_badge":null},"33730884":{"type":"document","id":33730884,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33730884/149x198/d4438cf37a/1278529041?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33730884/298x396/cd0e57c298/1278529041?v=1","title":"25 Yrs of Gram Panchayat","short_title":"25 Yrs of Gram Panchayat","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33730884,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NlSmOfk1dGwE07liizxhfnYvGwI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/33730884/25-Yrs-of-Gram-Panchayat","top_badge":null},"33731085":{"type":"document","id":33731085,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731085/149x198/339bf6769d/1359266697?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731085/298x396/3d59c39239/1359266697?v=1","title":"A Study of Chambal - Social Economic","short_title":"A Study of Chambal - Social Economic","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731085,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"c4qWweBzhZvEk8gQs4lF0VKaDOY="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731085/A-Study-of-Chambal-Social-Economic","top_badge":null},"33731145":{"type":"document","id":33731145,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731145/149x198/2975ade4cb/1351750331?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731145/298x396/aee6fe87d1/1351750331?v=1","title":"Gandhi Ji Aur Audhoyogikaran","short_title":"Gandhi Ji Aur Audhoyogikaran","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731145,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/CCU5lVOWw+6fXP6W5kAeZNSLDY="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731145/Gandhi-Ji-Aur-Audhoyogikaran","top_badge":null},"33731224":{"type":"document","id":33731224,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731224/149x198/89954de766/1351668840?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731224/298x396/680d84d47e/1351668840?v=1","title":"Grameen Hinsa","short_title":"Grameen Hinsa","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731224,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DyMAQJcVU+MO0hrwOrpTAQ+6zYw="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731224/Grameen-Hinsa","top_badge":null},"33731363":{"type":"document","id":33731363,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731363/149x198/3a37ee21b4/1351750052?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731363/298x396/b24f9b67ec/1351750052?v=1","title":"Khadi Technology","short_title":"Khadi Technology","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731363,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WAAzQZwXOko6kA23yvFDItG85pw="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731363/Khadi-Technology","top_badge":null},"33731431":{"type":"document","id":33731431,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731431/149x198/4930e2f6da/1313070605?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731431/298x396/e4401b29a5/1313070605?v=1","title":"Lok Adalat 5 230","short_title":"Lok Adalat 5 230","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731431,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BpvbkcwoQp647zeZoVx075xKDYs="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731431/Lok-Adalat-5-230","top_badge":null},"33731997":{"type":"document","id":33731997,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731997/149x198/1057595324/1357374926?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731997/298x396/ce61fd0d59/1357374926?v=1","title":"Organised Milk Marketing in India","short_title":"Organised Milk Marketing in India","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731997,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QXC7+9P0cdFgJD4xIbaN4YgJ3VI="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731997/Organised-Milk-Marketing-in-India","top_badge":null},"33732024":{"type":"document","id":33732024,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732024/149x198/d03d79c0bb/1277870320?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732024/298x396/b72f7f9ed9/1277870320?v=1","title":"Rachnatmak karya sansthan","short_title":"Rachnatmak karya sansthan","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732024,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"csfAifysZaqhx7U5FvH6Sm6nR2Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732024/Rachnatmak-karya-sansthan","top_badge":null},"33732164":{"type":"document","id":33732164,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732164/149x198/3f881739de/1397651514?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732164/298x396/ce5d1a9ba5/1397651514?v=1","title":"Salt Study","short_title":"Salt Study","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732164,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CkaOg48JPhK4DQMvoZOO/jNJNkU="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732164/Salt-Study","top_badge":null},"33732283":{"type":"document","id":33732283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732283/149x198/ead07c43c4/1351668803?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732283/298x396/ba9021d3c4/1351668803?v=1","title":"Sanganer Bagru Print","short_title":"Sanganer Bagru Print","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"g4V9DrYivObFjfHjmcLfibnfEzU="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732283/Sanganer-Bagru-Print","top_badge":null},"33732563":{"type":"document","id":33732563,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732563/149x198/18865c9441/1328759716?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732563/298x396/056cf66a89/1328759716?v=1","title":"Study on Religious Institutions","short_title":"Study on Religious Institutions","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732563,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"h/lx7sGhjY+9eqdC21tAthwkxPk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/33732563/Study-on-Religious-Institutions","top_badge":null},"33732689":{"type":"document","id":33732689,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732689/149x198/94258076eb/1277872526?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732689/298x396/8be42e7420/1277872526?v=1","title":"Village Development in Rajgarh","short_title":"Village Development in Rajgarh","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732689,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BHc9gvSsdYNpvOBK+7YD3qHcANA="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732689/Village-Development-in-Rajgarh","top_badge":null},"33952963":{"type":"document","id":33952963,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33952963/149x198/af00a5df42/1351668784?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33952963/298x396/cafa589fcd/1351668784?v=1","title":"25 Yrs of Gram Panchayat","short_title":"25 Yrs of Gram Panchayat","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33952963,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"i0oCmgUZxUdEigmNxWDF3R006eE="},"url":"https://www.scribd.com/document/33952963/25-Yrs-of-Gram-Panchayat","top_badge":null},"34088700":{"type":"document","id":34088700,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34088700/149x198/64ce2ee6f0/1368509838?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34088700/298x396/4e65b9927d/1368509838?v=1","title":"Gandhian Economy & Other Essays","short_title":"Gandhian Economy & Other Essays","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":34088700,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"v4H5pgm7bFi+beh9UKtppv2N/5s="},"url":"https://www.scribd.com/doc/34088700/Gandhian-Economy-Other-Essays","top_badge":null},"166901353":{"type":"document","id":166901353,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166901353/149x198/9d11200fdd/1378781926?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166901353/298x396/f670311803/1378781926?v=1","title":"Mainstreaming Youth in Local Governance Survey Report 2013","short_title":"Mainstreaming Youth in Local Governance Survey Report 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166901353,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NNxsl10vrpE1+drtw8OJTsDCvls="},"url":"https://www.scribd.com/document/166901353/Mainstreaming-Youth-in-Local-Governance-Survey-Report-2013","top_badge":null},"166917882":{"type":"document","id":166917882,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166917882/149x198/821d4442e0/1408266441?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166917882/298x396/5a23b37428/1408266441?v=1","title":"B.P.L. Survey Report 2013","short_title":"B.P.L. Survey Report 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166917882,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rrKnd3MYCO96o7WdC0rHDWYsOcU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/166917882/B-P-L-Survey-Report-2013","top_badge":null},"166918387":{"type":"document","id":166918387,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166918387/149x198/bc1ff51daa/1378788315?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166918387/298x396/5973f21f3f/1378788315?v=1","title":"BPL Survey Summary English 2013","short_title":"BPL Survey Summary English 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166918387,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KReq0XShrW/cjfePINGlVFPeuYc="},"url":"https://www.scribd.com/document/166918387/BPL-Survey-Summary-English-2013","top_badge":null},"166918512":{"type":"document","id":166918512,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166918512/149x198/b22014f4b1/1378788362?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166918512/298x396/f1cc8a9527/1378788362?v=1","title":"BPL Survey Summary Hindi 2013","short_title":"BPL Survey Summary Hindi 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166918512,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XMU7rYLOAwFQ6rfBAHD8g6BnbRo="},"url":"https://www.scribd.com/doc/166918512/BPL-Survey-Summary-Hindi-2013","top_badge":null},"167880534":{"type":"document","id":167880534,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/167880534/149x198/aef35fe1da/1379072408?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/167880534/298x396/e42ade3584/1379072408?v=1","title":"Moving Towards Sustainable Development","short_title":"Moving Towards Sustainable Development","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":167880534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NIcKYxdRdfxmvtjLF/wYoVjv8ro="},"url":"https://www.scribd.com/document/167880534/Moving-Towards-Sustainable-Development","top_badge":null},"276035696":{"type":"document","id":276035696,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/276035696/149x198/b89de590e0/1440507930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/276035696/298x396/d00c9e55e2/1440507930?v=1","title":"Sustainable Livelihood for Women: Goat rearing and ardu plantation","short_title":"Sustainable Livelihood for Women","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":276035696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MYEyExsSMcAwWFOLgqq/xDiGoMg="},"url":"https://www.scribd.com/doc/276035696/Sustainable-Livelihood-for-Women-Goat-rearing-and-ardu-plantation","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/33732345","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=4It2CSNXJsEsQZiIjjeXfFPx8lY%3D&authenticity_token=yQIJ7LMaE99pcvf%2F3xJWxPS8sAvraJ0ZRECpetuYoCr2VzFkBeD4iRVKrlr%2Fn0pT94Ewp1xtfBEkkFrfis5KZQ%3D%3D&expires=1540526499&wordDocumentId=33732345&wordUploadId=36273633"},"renewal_nag_props":null}-->

";l,*,~m'"fl f<f<'r..{l~ (~1.l;;f) 1Wrr3i1: ~ 3~ q- ~ $ 9R iff ~~ ii.TD m4rr~-~ fcNim ~ 'R~""l 'fiT ~ 'l~ ~ ;m "iJ<fil I

4. f.foh:r ~ oFi ~ ~'IfI"<i f~ lit+rr Wfl ~ ~ ~,~'i'fiT ml1 ~ <tt~"* it ~ ~~ (fof)"5('IWft ~ I

5. ~ ~ t f<Ii m~ ~ Ttl ~ I 'f!1T ~ ~ ~ qif <iT '1ft ~ ~ fi:E;r ffi~? ~ ern itmm ~ ~~ ~ 3mrr~ I ~~ <fiT <it.1-"YI ~ill~ #r m~? ;::p:n fu~T: ~~ Rm ~ q,T ffi ~ { "l1l11 ~ ~ ~ ftT:;n ~ ~ ~ fif.tr n ~ ~~?

fl. ;ft;;~~~~~~~B l;1~I-fll'1 q~ "f.T m~ f<fiB ~ (fCfi -?r ~ ~ ? r;r ~ <fI ~ ~ ~.arr ~ '5J'IWl ~?

7. l1f9 ~ ~ ~ ij fc6ffi m+=rr <:T<f. ~ :;Il"Pn ~) in: ~ ~ ~ "!fIT{ ~ q;:,. f<tlH mm W1i :5J'I1Tf.li1" ft;<n" ~ I ~ ~, 'WWf."{ "l11"l{ ~, 3ilf% fcrcfm:r, ;Ji3'f'lftill 3llfr!: tWrr3t1 if 11fuffi~ <tt <flIT ~ i ( -.:rfrn"arr ~ "!1fu ~ "f]"g it f<l"f1 m.n- [f'fl <.flIft 3rrtft ~ )

8. ~ ~ ~ ~ ~ it ~ ~ ~ Pll1i~{OI ('lief ~ ~~) <HI ~ i I "fffi ~ ~-"ffi".f f.n~ ~ ~ m if 0fTf{ ~ <f.t ~ ~ ~ ~ I ~ lJjt * ~ if ~ 'f.T >rlTwfif;m 1"fI1T ~ I

31

~

31Uf<f1 <tr fcr'{<t-~ 11ft ~ <tT ~ q -rW:r <ii ~ ~ 't 'f1ig ~ ~~ <tr ~ llRT 1'T<1T ~ I 3furR ~ -rITcr ~~'Ijl ~ ~ ~ ff."lfI TTm ~ I W ~ it mtf~ ~ u'lft ~ it ~ ~ Tfq} t I f:rt'r:r <tI ~ it ~ <tr ~ -B ~ 'lft'n'if il; ~ ~ 'l1T ~ <f.r rrm ~ ~ 1."lll1lf~ih ~,mffi ~ ~,;;r;:r~, fcr<m:r "f.T ffi". ~ ~ qft it ~ anfu: -qt,ft '%t ~ ~ ~ ff ~ m21'~ ~,~~, ~ ~m~of,T~~TT'fttl

~qrr~

~ ~ <iT~ - NI"11f110il fu:Rf iR1:,~"f fcr.:rr W,~ (1964) "[lU ~ Trt ~ if; "BTl!1 ilf.t 'liT ~ fepn 'l""11T ~ I ftg 1ft ~ 'f1: ~!:J1l1 (Resurvey) iOfi?lT "3fim ~ ~ l 3f~ ~1 -Rtm: ~ 1FP1 ~ 5:i1 q;'r 1i.'Hlii11l ft:?ffir ~ ~ <m -:;r.:rm ~ -rrm ~ I ~{1 ~ -B ~ 3l~ ~ ii~ <f.I1M1'ii1<i> ~ ii, ~ fcn<IT ~ ~ I ~ ~ f~ 7Jlq 'WH if ~ ~ ~ ~ f,irffi) ~ 3f~ "f.l tt>P:rr l"fln i ~ ~ J 964 it lB' ~ <fiT ~UFf.l ~ %'f.T,,(r~'h ~ ikt wr ~ "T[11T ~ I ~ l"lf.:f ~~<f.'rllhl ~P;m1:ffl" '1ftm~f.l;~~<ifqit~mrn~ ~ 'tl'JPr., ~ ~ ~ I ~ ;f.t ~ it ~ ~ <ifq ~ I :a<.Rf W!:1f ~ UfR if ~ W. ~ -rifo: 'fiT ~ ~ T["Il[ I

~ * m~ 1C111 ii1<fi ~ it ~ -rfrq <it m~ if 1ffifl:fR Ff;m Tfm ~ I ~ llfq ~-~-ct 'WJ <fiT ~ ~fTP1T ~ I ~ ~ ~ ~ «ml <f>T mR mJ 'FIT ~ f<il1tit Tjfq it 3WfT1llH, ~, 'fflf i7.f9:;m, ~ $ W1H WIT ~ ~liT ~ gr:-HI{Ii~ ~ it <;p:[ ~3t1 m I ~~,f it. it 4 ff;"Jft ~ qt m {fllTT q;r ~ ~ ~ 31Vl1H ij wfl:Rr f<:I;<rr lP1T t 1 ~ ~ <H ~ ~ ~ 1%<n' 7Jm ~ l ~ ~ 3ctila'il~ % fof; ~ 11Tcr ~ ~,BI'iII~<1l, ~ ~ ~ -lti "WfR m ~ I

ll1 WfiIT 31~ ~ ~ ~ it; .nf<1'<'I~ ~ ~ Cf;f. ~ l.fl+IT "liT qrn B i!PTIm <it ~ f.~'~fTr:rr ~ 1

32

ltI!J~

~ar ~ c@ ~ it f"ll"<1l~r{§li'l ~- ~ 'fiT ~ Ai<rr ~-

L '1itcrK 'T1IRT ~ - ~ ~ ~ TJTer ~ lJ\fr qft:qffi it 'i.jrT -rp;rr t I ~ qfl:;:m:- cf.t "11i1@!11, ~, fmrr, ~~, iR-rrrt ~ ~ ~ mtQ <tt Tf1ft ~ I

2. 'l'ft<rn: ~ - 1fir:r if, ¥J ~ om -;p:f'f ~ ::Jf~ ~ ffit!: ~ 'T['111 I ~ lfftffif ir ~ ~ ~ ~ ~ (fI'.IT U<r "SW{f q,9- Tf<it I ~* 3!~~ft;m:qf~ ~~it~~~~~ ~+fRT Tp:IT ~ I

1.!W1 ~ - Tlfq~~~~~m1f~~ ~ f<fm 11'n ~ I ~ *11 ?:4t:1l if ~ <tt 'WI8T ~ ~ m!1i-'BT~ JfIl1 ~,m-m-~, ~ ~,Wcrm7.t ~ it t;j1il1'frtt(l ~ ~ ott 111ft I

~~~~~~~~~#~~~~N -:m: W ~ TJ<IT I ~ m it "&fIllCIi ~ ~ rt rJ'.IT ~ it ~ f<Wl'Ef ~ qr <t 'lR1'1 rt I

OO~

~ ~ ~ ~ ~ ~ «K 1:f( ~ <R f.NRur f.r.lrr TP1T ~ (1) ~ <ifq I ~~ ir~ ~ B~ ~~ ~f<f;<n1FITt 11Jif~~ ~ ~ ~ ~ it ~ 1t@n ~ ~ 'ITzft 11'ft;

mW~l:l qfum-~

629

33

~ 'Wfi'R" ~ TTf.:?f it "¥1 629 ~ ri'r m&J1ll ~ ~ f<t;m lJ7IT I ~ qfi:qffi it f.ru ~ ~ ~~ it ~ '5fI'Cff ~ TT<ft I ~ "!1<f,K m >iRi ~ l(.qt ~ it Wff!JtIT ?f mfiR M 'l"1T ~ I

lllc! ~ ~ ~ ~1'Sl1 ~ t a~ ~ ~ a,~ ~ fFm: ~ ~ 1']lIT ~ -r-r ~ ~ it l!ftqp:-~ ~ 3f:IBK ~ ~ ~ "ll1tt I ".Jlfr ~ ~ il f.l"lf<'1 FGd 3f¥fK ~ ~ "'q<H f.f;"1f!

TfCIT:

1. •

565

156

629

204

---_-------- -----

~ -rn, ~ f1:Ifq;;r ~ ~ ~ >!fuRf~ m -m ~ B • ~ f.:IfiR ~ u:l ~ q;) ~ ~ l.lft9R ttwrr W 'H ~ ~ ~ ~ fWl: ~ <liT ~ f.p:n 'PIT I ~ q M<it ~ ar:pw

~~~~~~~*:

mfOihil]l11' 1;3 ~~~i$T~~'~

---_---

~~~ ~'IfiJm Wlf.m '1/t<w:
1_ ~~ SS 15
2- ~1J.rm 2') 12
3. ~'f~ 24 !!
1. itffi -ljm~ 58 14
5. ~",q~ 7~ 20
Contd __ . Contd.,
6. ~¥ffil H ~
7, W'Wffi 8S 21
8, "l'ilIfl1jil"rnl" 32 1-:
9. 'm~lr~ ~ ;Wfl 11 ,1
1U, Bm'pI mvit 43 12
11, "'WI'qldi~ 31 8
12_ ~o;1l~ 12 :'r
n, W!wdi~ 12 :-;
I·t ~<A1~ri 46 11
J5. ~tjr.::ft-.;f1lfl 28 B
..1T] ~65 156 ~ >mV ~~ ~ wrI ~~ ~ 0fiT ~mg ~ it, ~ U1R mT TJm ~ , ~ 0IlT ~ 'lTc.r ir ~ ~ ~ 3TTmt lfRT ~ ~ «<l Tjfq ~ ~ tK ~ ~ I ~ ~~ <f,rI" ~ {ftri .-ffcr ,:ft"iRJ ~ 1 ~ -riT9 ~ G4 tJftqffi if ~ 4R ~ ;:f.r ~ ~ ~~ ~ ~ ~ Tf'lI % 1

DO

35

trlTf - 2

5

~ l1:m TfTq ~ ~ ~ ~ ~ Cfl14~4 ~ QtIT ~'Ff ~arr qif ~ it ~ §: an II ~ 3f~ ~ fJIP1 (cp:f 1961-62) l)- ¥AT qit it ~ it d~{§oft14 qr:qd""l 3W1T ~ , ~ 30 criT if -rWr ~ ~ ~ lWl ~ ~3IT"ij~ ~ ~ >3j")F~q;1 ~ aA9i inIT it qftqdT1 awn ~ I ~ a{~ ~ m CfiT ~14~~ ~ ~ ~ ~ w:m:f ~ ~ ~ I ~~ it, T);PnnFflCfl ~ ~ gQ: <ifcf, '1ft:cm",~, JH:8L<41, ~~ 3nfu: ~ ~Hi:fll(l ~ ctt TTlfr ~ I ~ ar~~ ~ wmr ~ tit ~ ~, ~ q;f.:t <iiT >rmf ~ I

~ ~ ~ WilT ~ <m1 {I~~H ~ 'llVrlf(?14i ~ ~ ~ ~ tt 3ffifT ~ , ~ ~ ~ ~ qft ~ -q{ fm ~ ~ TJlqT ~ ~~fd ~@qa * >Nlfcrn ~ ~ ¥lG!c\f1 ~ !H"*l"1 ctt ~ it ~ ~ ~ ~ Cfii -.ifcr m ;rrtT it ~ ~ I ~ tIT ~ IJOil'e:R ~ ~ err f~W"i' ~ 1J!{ ~ 3J~ ~ ~ ~ , ~ fH~,il ~ ~ ~ 1fiq 300 ~"if .qr a;ftp;ii ~ ~ I ~ mTit 9ft llP« ~ 3f¥W ~ Tffq- ~ 1200 crt TT-IT l Tifc;r ~ fi P!lI qi"fl .m ~ f@ ~ li'Ft ~ ~ , ctli €."liM it w wft ffrn 'fiT {~ ~ It ~ it 1J!IT 31R ~ 1lTa: ~ ~ I ~ -.mm ~ Pfi wr 1700 ~ 3ffiPIT« ~ llT<t ~ R:1T ~ ~ ~ U\lfT ~ ~ Tjfq ~ ~ \Fit ~ ~ tfi{ ~ I ~ 91T !HII fH u;ft ~ f"~~H if m 'WlT \

39

-rtr 'u;ft <fiT ~' 9iT Tlfq '1ft ~ lP1T I W"« ~ ~ ~ ~ CfiT ~ "1'll9 m ~

~ ~ m m ~ crnur m qit .. otTR-~ W ~ I ~ 300 ~ if; ~ q,l ~ ~H<:tII(l -;fflf W I ~ ~ W ~ ~ m ~ tfiT ~ ~ wqr 0ll141RI:fl ~ ~ I ~ OitilYIR<{1 it 31ICll'llOI'i ~ tJTTt ~ ~ q:;r ~ ~ ~ q{AJ{PI€1 ilnI'R~lttt \ft sf! I ~ ~ ~ <it ~ ~ ~, trftcm" ~-~ q;iT ~ ~ ~ I fi ~ I q ct) trftcrr{ m mr.ft ~~~Th1ITit~mtrr~~1lfqif3"3T-~~J~~ I ~ ~ q;rqfr m<T -rffq ~ ql{ -rrit I ~ \Vi 1700 ~ a:{ffi-'rJTB ~ "Bll'1 $!ff I ~ ~ Tffq ~ -am:-~: ~ San 1 q;iR ~ m ~ Qqi 1lTcr ~ ft4fu it ~ I ar{lflq'l' wrJ t mtq ~ 1899-1900 ~ 3l'm-1:fR!) if rffq 1K F: ~ ~ I ~ r:rrn if -1lfq if "ff~ 1:ffi1-lliRT ~ iri'f it ~ q~ ~ qg 111 Rl tffi I ~ R;IT Tifcr ~ ~ ~ 7000 ~ I ~ "fIT ~ {f~ ~ rfiq lfR1 \JffifT \!IT I LJ ~ P"H f1 ~ "fiT{UT <fillit ~ 0/ CMT 11fq il"$ ~{ ~ llill ..-rfq -ij ~ q:;r ej{~ 1'tf S3IT I ~rffq ~ W ~ mit ~ I ~ ~ "1r!r ~~~ ~9iGT9~!3TT I~, ~CiiCi9~itffi~ ~~ ~ llfq r; ~l!ffi ~ ~~ ~ ~ if an lf4i ~ 1ft ~ ~ ~ 3TIm ftRrr to it ~ !3IT ~ I ~ w:filT afrnc.fY ~ * W-l11 ~ m-::r ~ (1900-1925) (fcti ~ WfiTt ~ 5I1<fiftFf. ~ aWr I "f1 ~ it; qiRUf ~ tit ~ it q:;rq,1 ~ arm I ~ 7000 -ft WR ~ 2500 WTP-fll ~ TRT7lT9~~ '4t ~~ ~ 1=f~ iH ~Qql J4ICflRiC6 wittT ~ ~ ~ rrn I ~ wt ~ M if Git Q?:IT ~ 'tr ~ 112 <iff.1 t ~~ d(qIClCfi(l1 'Efit I ~wmr ~ ~ SQ:~ ~ it BPT tffq ~ ~ 1fi!IT ~ qftcfK ~ ~ trr IT ~ I ltm -qr ~ wem:- TfTq iT ~ f;ifOt~ ~ ~ if 'lJRT ~ WTT I ~ 4 ~ ~ ~ ~TfiJp4i iFft ~ ~ift;

1. '1 R '1)~ f<ilqt q:'t rifuft

2. ~!{19;<1 ifofr

3. G41:S"'lI'=tIi!11 ~

4. q iI i?41 qft ifuft

40

5. ~(<ilq1f.11 -ifun

6. ;ft i?l4~l qffit rrltJft

7. "IlI=11€tiiA'l Wait

B ~ it ~~ ~ ~ m ~ I ~ ~ ~ ~ em ~ iffi ~ am-;;;re: it -nIT ~ l;:i 2!f.R; ~ q,l fifcrIT q<f ~ ! ~ rffq it 'f.N l;f( ~ f.r~ -qftcm: u 7Jit I ~ ~ -iI ~ m ~, ~, ljfhi1'lH, ~ ~ ~ ~ it nt rp;ft I

~ ~%'I ~ fW1: "'W-51Wi <it ~ ~ ~ ~ ~ I 'nf1g11G it ~ -mr ~ ore WU ~ 'li~ ~ wncrr i I ?ir ~ ~ ~ ~ i1" ~ 53 ~.tfr. ¥ ~, >ll(IIB l'l<:ti ~ "it ~ R-ffi, anm~"WIT <1if"l~1'1 ~ Bf1:1fu ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ 63 ~!ft. ~! ~ir ~ ~ ~ ~ Wrt1 ~ ~ ~ WIT ~ I ~ 6 4fB ~ rp;fi amft-~ t, ~.~,~~ ~ ~~iI '¥TJr3IT ~ IB~~ ~ -it ~'flff~ I ~TJfC.I it it twt-~ it ~ ~ ~ ~ I ot'lR ~ <f.t ~ ~ f<f.m_ ~ I ~ ~ Wm·~ 1Wf O/Wrn~ 1 ~m ~~ <6l~ <tt ~ 19 Rim- i I Tfg~-~tWT ~-Rm ~ 1 wY~~ ~q;r <mt B1'1f ~m fiR 1ffilT ~ ~ 311E11 '1~"f is; ~ lWT ~ ~ I ~ lIT1T V ~ ~ amwITi1"~i I ~Itt ~itW1ii~ I ~ 3lvm~Wp:Jfm rmt ~i!TI f'>R ~ I -eM 1961-62 ~ -rfio::\ ~ ;wT if 'Iif ¥T !!fT I m:m ~ ~ "tftBT ~ ~ -rif;:r 'iT ~ ~ it ~ 'qT I ~tmf ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ~, ~ trG<t '1ff Q!f, ~ qtf ~ lit, ~ '1ft ~'~Wffifit-ffiTf~,~.R, ~iJ ~ ~ $<Nfit ~-~ tWt ~ m ~ <mit iffi ir "IW 3liit.~ q. I ~ Wffir if TTTcr i1~~ ~ ~<fll1?f1" I ~:BlTpfi;:Pt tT ~ ~ ~

w:r~(~)

~ <iiT ~ ~ ~ ~ "CIT ~ I ~ TJTq iPs -;Rt ~ fif.W iiffiI ~ I ~ ~ ;frft ~ riTnft ?iGl ~ ~ %T ft TJ1q it ~ ~ , iRT ~ ~ ro 'IR lfl" ~ ~rftcrrnri:r i I ~ ~ <f>i ~ arB mr ~ ~

41

~il

"TRT 7ffq m ~ ~ mwf?; it ~ ~ w ~ ~ ~ I Tifq iJiT ~lIT'IT~it~~ airr~~1 n:rlfTlt~ ~if~~t ~ ~ lWf ~ ~ ~ ~ mm~1 31flr ~ ~ ~ 1:R~ ~ ~ I nr ~ 1{{ ~ ~ ~ ~ ~ 31rnfttR1 f"JF11j1j~ ~ ~ ammaITff~fiiWTl1W{.~~if tfr~~mm~ Iltl~ if~~qr~~«Rlmft ~ I ~'lT,~,~,~aTI~~ ~"9'R ~ I ~ -B ~ q,l ~~ ~ ~ 1fT i Illfg qft ~ ~ '1ft ~ JWf 0/ ~ I ~ 3tf{!f{i'ffl 6-7 ~ ~ ij ~ fri * % fc1f'IR Wji!:l41 ~ ..ro (fq;- ~ ~ ~ ~ I m ~ ~ ~ {fS!IT ~ ~ ~I (1141~a:"B·.rt ~ ~1TI1fit~ ~l ~ ~ ~ ~ ~ 3lKcil ~~ ~~~~ ~m;~1 ~qil~ 11 ~,w ~ "=-~q;I~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~~; ~ctt ~WIT~¢.'lfWitit«rit~ j ~~~~#~~~~~ ~ fcfi ~ ~ fi~ ~ ~ ~ \!(?HI(i41i WE it a~ t ~ t I otjf!Ff1R ~ t ~:wr: ~ ~ j ~~ ~ WFt (1947-48) 1119 t ri ~t1t14H ~~~~~ it 11ffi~ 91Ult~ ~ jf~ GflT11~~~~~~qfum-3~~~~t1

~ Wim (~ CliT ~

~"ijsn am1-mr~~~ ~~ I ~ mit~~~q:;r 3MR ~ t ~1t~~ ~i' I 'tll)"tf1I«1I;ft er.rqiJ~R~ln:~.ffii.~qmur~-~ br%~ ~ -m~i 1-m~:tM ~ Illfq~~ ~~ctI ftmlrtq~~~ -;m~ ~ I ~~~~fufit<tt~it~ 'I:ft~ I ~~~~q:;nur~~<tT~~~~~f$m't1rm~r ~ ~ it ¥.T ~* ~ I mcqr~ ~ ~ ~ ~ 'iH.1PW1 ~ I *m ~ 3pf;f ~ ~ ~ ~ w ~ ~~, ~ it ti it ~ qJ~, itail ~ ~ ~ ~ llf.:l qft 'ii ~ ~ qRqJOj ~31T ~ I ~ ~ <tI ~ 'lf4 ~ tftffi ~ q;r r.rnm:-~31T, ~ ~3IT ~ ~ ~ a~lc::q;;dl q)Jf ~ I ~ ~ 9it ~ ~ qr:f - 1960-65 ~ G1m- ~ m:cm:- ~ "q.f ~ <fiffi f.fJrrlT ~ aiR it ~ ~ ~ it Cf114Pf)l{ ~ it 1Wr -rm I ~ ~14~M ~ 3RPhr

42

~ ~ ~ 'IR ~ ~-q;{ ~ (f,T cnl49t;4 mt'q ~ TIm, <gFf ~ qrffi ~ ~ CfiT 'h14Ai4 mzyq ~'rr:il' I ~ 414#14 qif m ~ i ~ 'l"lTCf ~ 'i:flil ~, UAHICti( ~ ~ if ~ "Q;<t ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ it;;O" em ~ ~ (fI'.:IT 1rf4 ~ '£it ~ 'San I ~ ~ ~ h qi1 ~.n~S3TT I ~~~ q~~~ qftqd=t awn I 3liii 1c!t if ~ "SfT1.J: -;rif 3ffift I ern it ~ ~ awft I ~ 0W0f ~ CfiT ~ ~.awn I

it"iIT <Fr~~~t I ~mit~ li'fiFf ~ 'ift~~m ~I ~ 31ur:R~~ri~~F ~,~wr1~72 ~~ ~ ~ I ~ ~;qqt 1Kf.l,f{ m ~~, ~~ anR ~ if ~ ~~~~I~~~~~~q,I~~~~~m® 'Wr if B ~ 5 ~ 'lfB o/(j~mm ml

wr ffi<nmq '1f4 ~ JlHifllU ~ 3f¥TIt~it ~ 1964-37 ~. 'tf._ ~~ I m ~ 9'iT~~~if mmtfFU"TTm I

wui't~2 :1

~ JTT1T if vIfir ?JfiT ~ (~ ~)

(1%1-62 riWl1) <dr:rR ffwfrI

1. ~
2. orn.Rl 519
3. fn:~f1.t ~ 41
4. ~ 1{p-q "em 3411
5. 00"lft 'tffiTlm! 3fIR 112
6. rnf<N ~ qit 'lf4. 4
~,~~
7. ~W4 328
8. ~"Illn¥,,~ 614
9. ~it~~ 41
10. ~~'lf1l' 573 413

69

278

166

1623

1099 524

43

mzyft ~ ~ ~ ~ ~ q:;r ~ ~~! m ~ ~ m#r (fe;q ~ I T:f tr42JUf ~ ~ fflrn <;1 4~q -q;ct ~~2~ r12 ~ cmur 'lfiJ 9ft lffiT if 3Mfr 3WIT I m ~ ~ 1964.37 ~ ~ ~ ~ if ~ rfil" ~ '1 ~ 2610 ~~ 1 ~ ~ CR ~ ~ aiM&:flll ~ ~ l ~ ~ "R ~ ~ ~ I ~ ~ ~ it &1 ~ 614 ~"if ~ 1623 ~ ~ -.p::rr I fuM ~ 41 "it ~ 1099 ~ m "ll'1lT I n~ it ~ ~ fen m ~ ~ ~, -@m -;:rtf inIT ?fr ~ ~tW cg ~ mn:r ~ -a-at ~ ~ 1fi:IT I

flfqartr

"Wfr~ ~ ~ ~ ~ ~ f.{l1f ~ ~ W1fq if ~'fran ~ ~ i1 3Fij"{ ~ ~ "W-fi{IT ~ I ~ ~ (;{ffi 1tm ~ ~ ~ ~'m ~ -;r(l1 '1{ ~: ~ '4t ;rtf~ I ~~~man*~~~ 3R1lTql11(R*~~~ I~ ~it1WiW'R~ ~~ t[fCftnq~~1 ~ 3J~~ ~.qif~m~3lfitw~p~ 1 ~ 3{~~"W11l31lqPI4"l ~ mlR ~ ~ I ~ ~ ~ it ~ q;r s<ff 9i~ Wli; <'1'i§fq;4f CiiT y:ff qi!ijf ~ 3ffi7T f~QI<"P'" Zr I q:qi4d m ~ m;r -q"{ ~ ~ ~ 4i1I'4ij 9iT 7'[Qrf ~ 7FIT am- ~ 'I1l ~ I ~ 1.959 ~ J{P1 'j«1¢ I t'111 q'lf ~ ~ TFIT ~ I TTfq If ~ ~, «i~F~~ ~ ~ ~ t:RPru 1ft -m % I ~ 30 ~ #~anit~~ ~ ~ 1 ~it tffqit~:it~mif ~ l

1. ~~

2. F.,'ttftl(l ~ ~

3. :.5Ttfi ~ (fR ~

4. ~

5. ~~1q

44

7. ;g ~iflH'l l1fl:rftl

8. m~;ql~~

9. di."q~j( 111t'14m,*, f4~1(14 QCfi m~ qit ~

10. ::;«1 Ch I <:'14
11. ~~
12. ~ (In. 311)
B. ~aWi~
14. 31 f'F!J 4 fcrqr"r
15. T.P?!~'TIWJ: ~ % ~ q;r ~ ~ ~an ~ I ~ ~ f.U~ 5JCfiK ctt

~ crit mr ~ WW"~:

(1) ~qit~ 25

(2) ~qft~ 9

(3) ~~~ 10

(4) {11~f"fit1 ~ (5) ar-=q

(6) G9T~~

3 6 2

lJPl ~ ~ CIm ~"UaTI ctt ~ ~ ~ ~ ~ if ~ I 7lT9 if werman ~ ~ ~ {f2IT ~ ~~ait ~ ffi1t ~ ~ 1lfcIT 0/ 80/ <:f0T ~ I w:uft 2: 2 1f ~'"-IT* ctt ~ cJ ~ m ~ I

~HCf>itl it ~ ~ ~ rITer ~ q;r qrn $ mm cit ~"PJ "Wf~T3n ~ ~ w-~ ~ -rITcit l;J1: fwr'41: ~ '1¥IT % ~ f;r Wr~,m ~ ~ o:J{'1{1q 3~4 f.;llRt. ~ ~ ~ I

4S

L 511l!!firti ~ 1jfq ~ t

2. ~~J;(]~f~

3. ~ f<lillW<

4. ~iIl~

5. ~aWI~

7. Il[IJR

8. ~

'i. ~

10. ~~

11. ~

12. l!ffl1l m IlftI

13. mtl 'FfIl«!

14. fuIf:ft -rflt iI ~~ III l [ ~ i'j ~iI t [

---

46

3ffi'im( :; % lil. rn~14 f.l;_ +n. ~i;;T 4 f.1i. rfl. m~ 4 fq;, m. 3ffi'ftm :3 r ~ 1ft. ~..., l%.lft. ~~m J f<Ii. tft m~4 ft rft. ~'i:!O 1%. 1ft 'El"~ 4 fI;. :r.fr. ~$' 4 f<f.. ttl. :mcttm :; f<Ii. 1=.

00

6

~ ~ qi't ~ 9iT wr¢i * f<;m: 3frr.j~% ~ f.f; 31N; fll'1ff<i1"fl ~ ~ 3t:! It ~ {H'"1lf,jj'i> m3IT ciT ~ ~ I ~ W1fir ~ ~ ~ ~ m~ :q-~ <finit ~ I tltl"ltf>3l6fl ~ 1J&«f: ~ f/tl"llf>l1<ii Bw3IT -v: WFt rt ~ (1) ::iilfif (2) -qft<m: I it zyn flll"llf'lfif. &'PH"Ui! ~ ~ ~ ~ ID ~ I 3fo=Gr B 1'1lfjj<fl ~ ~ mIlt fH4If'iFh iRf <iit >I~ <iicir t I ~ lj@ftf: ~, f-1l'ffl<f, ~ * t I ~ 3f"'1Pl ~ ~~ O/mK~ CMl ~~:q B&lIItli4 qt.1 ~ ~ ifir f<f!'r1 ~ aWl- ~ I '1if <rtl di,·;P:il;fl~ t f<f; ~ ¥m: f<fID -am ~'U~W~ I mr~~it~1ftpZYf~~~~"Inir ~ i * 'Iftcrrr ~ ~ ~ ijl{ 3R ~ if "W1 W i I fl:g- ~ ~ <tr ~ ~ ft:qftf '1iT ~ ~ "IT "Wf,(1'T W I

t1i-.

~ ~ ~ <fiT 9m ~ -rfTq- ~ ~ ~ ~ I msr it il m<i; "ri ~<tt ~ ~ t ~ tp:lIT ifi1 'fffi if ~ <!iT ~ <li1{ ~ I ~ Cf.T 3f(tlT{ ~ ~~, ih; ~,~ q,l ft:l1m; ~ ~ 'tfr ~

47

Cfi"RT dq~ itrn I ~ qjf ~ fu~ -u .n ~ I ~ ~ if rnP;IT ~ ~~~~.~~~~~itri~~! anJ:TJTq ~ ~ mPdT, ~lBlf"r(fl ~ eifflfdCfi m ~ ~ * fu"q: ~ ~ cit ~ 14$11 I 311i'H""1 Cfl ~ I ~ ~ (f~ W1T mii;W:tlCfl ~ «f( 1ft m ~~~

fWrq ~ m ~ TlTcr if ~ :m ~ if ~ ~ ~ C{fu qif mm"ffitH 3lflITl~~~q;r~-wnrr~ I mit~~ ~ ~ qftr~lfi! ~ c!t -rp:ff ~ I ri ~ ciT 5 ~ ~ if N~ fc;plrr l"f'.1T ~ I 31- ~. -rct 01. ~. >iIlfd ~ &iff ~ iJ ~ ftfim ~ ~ % uar sm ~ ~ if nID Tp.;IT i I ~ ~ l1tzrq ~ q;r a:·fflfl(dl m- ~ flll1l!~i;fl m <it m- "[Q: ~ Tf'lT ~ I ~ if ~ 3f~ (1961-62) Q~ ~ 31~LflR (1990-91) q,1 Wrfu q:;T g{!111?lCf1 ~ eft TFft ~ I ~ ~ -mer eFt ~ \iH~LoqT 4367 ~ ~ '{r.f ~ ~ ~ ~ ~ l1TSf 2048 ~ I ~ WfiT{ ~ ~ ~ 47 ~ ~ I -qfta;rr ~ it ~ ~ ~ 'Wfr "l"P1l ~ I ~ ~ t WF{ tfRcnU ~ ~ ~ 356 lift it 1% ~ ~ ~ 565 m Tflft ~ I wuft it "lfi fGaf.t 'l>l 1fF ~ ~ ~ ~ fct, ~ ~ ~ ¥f -qft-qv -Bw-rr ~ lm1 ~ ~ ~ -qftqffi ~ ~ it ~ ~ ~ "WIT 1ffl" 'Ifu ~ mm ~ ?

~ affi~ if ~ CflT ~ ~ ~ t ~ if) m arr~ 6ij~,*l ~ Clif lffliT Tf"m I ~ ~ ~ WP1 ~ qftcHU ~ ~ 13.5 SiE1Fi(1{1 2ft it ~ ~ ~ 24 ~ it 11lfI ~ ;ap.J ri ~. CfiT ~"S!TtT: "ERJ ~ I ~ ~ ~ "ffi5zrr ~ a{t:zr:R" ~ ~ 31.2 m1rrnr tft it fcF ~ 26 ~ W rp:;ft ~ I W >rCfiR 11~ ~ CfiT aqmr 36.2 ~ 33 ~ ~ TJlIT I

~ ~ ~ Tlhf qil ~ ci'r ~: ~ iflTI if f1:f~ ~ 1FU

1. ~~~

2. 'J:f'EZl1T~

3. djj~1ft1 ~

48

fWirfif~ lftiRT : "fTfft; ;Jj':l'~'-(g#1 ~ ~
..... ft '"
4. 3\ 1{'{t,:n1 iSl +~II q Ii!
5. 1f1C141~ I
mtUit limT 2 : 3
~ JrTrr 11 ;m;ffrr fi:t!dir ;1; !fW lPf
~qrf I:fW.w: #. srftrw'ff :iI~~iG"f1

1. ~~-
1 147 26 1200 28.0
2 l1l 31.2 549 16.0
2. 1:j.:lJq ~-
1 188. 33 158B 36.0
2 129 36.2 838 40.9
3. ~~
1 134 24 910 21.0
2 22 6.2 139 6.8
4. ~~-
1 39 7 276 6.0
2 22 6.2 139 6.8
5. ~(141+-
1 57 10 393 9.0
2 46 12.9 254 12.4
1 565 100 4367 100.0
2 356 tOO 2048 100.0
1. ~ ~~ • 1990·91
2. ~ if>{ a:J~ - 1961-62 3tjWiRf ~ 'iiI[Rp~ !n 3ij4HI if lSffi qf{qe~~ ~ i1m l:JTl{( 1ltJT I e@:lli:'i~ iifi! ~ ~;mftr tllji:O[~ qit qn.~I( ~ ~ t I lj!i~'n'i Qfi1'4IU q,1 It@:n 46 ~ ~ 57 ~ ~ aT. ~. 'iflftf qflqH 22 'R ~ 39 "it 'lflft I ~ ~ dll{{fi4(1;;;nfd ~ qf{qlO qit ~ 48 ~ ~ 134 m ~ ~ fcf; 3R '3Ufd to it ~ ~ I 11£ZfJf '3llfd ~ * -qftiu( 129 ~ ~ 188

49

~ ~ C'6:f ~ ~ T.fftr.m" 111 ~ ~ 147 m TTit I >iI'1~@Oi, ~ ~.q if~~m~~fcti ~~BG41 €I ~it an1Tcf.~,~~<tt~ ~ ~ ~ ~ 1 ¥ Qj"nf&:n 2048 ~ ~ 4367 it 1flft 1 M'R" ~ ~ it \if"lBGQI 1{f!i; qlf ~ lfRUft ~ ~ 'ifI ~ i l ~ '1f"le@1 if ~ ~ q;y ~ ~ 3Tf1{1B ~ ~ 16 ~ err ~ ~ 'WP::r 28 ~ t I 1Jeri ~ q;r 3ll'ITff ~ ~ I ~ ararlR ~ wrq 40.9 }lFclPml ¥:IT ~ ~ 36 >rftrnQ m lPf[ ~ I ~ ~ ~ ~ ctiT ~ tIT U.4 -{r ~ 9 ~ 'if TfQT I 3T~. * ~ ~ ~: W!R ~ 6.8 ~ 6 ~ j 31:it(=<iillJfTftr CfiI ar:rmr 13.1 it ~ 21 5!R1fllla m T£?IT I

-rn ~ ~ Cf)Ift ~ ~ "ifJ1lUT ~ ~ m ~ 1 'iIii ~ ljtif{Rq ~ Cfif "S{Trf ~ ~ ~ ~ ri ~fH14H Tffq ~ -rM ~ I ~ ~ -;it "TTfq if {fj ~ ~ Gto:FH{ <f'IT mr: ~ W!ffu ~ 3Jf~ ~ 1 ~ ~ ~ m.r qiJl1 ~ ~ it ~ TT7:t I If&tll m $ rffi-rr '4t <fC1I:flIi1 ~ ~ ~ if ~ ~ ~ t "R ~ ~ -qftqrr* ~ Bt-rT ~ TIfF'f ~ ~ -rrlr 1 r-r ~ .q ~, ~, 7tffi, ~, ~, ~. ~, mat arrR * it fci; M l' M ~:etiflIU if ~ ~ 1 ~ ;;wr Cf,T ~ ~ ~ mr if m~ganil

t1 G41(J1'$ 'tft it m: 'B".qf qrftr W{W it \iI.,{{ &11 ~ m TFit ~ 1 'W:M ~ qft ~"1~&n 549 it ~~ it 3fflFO 1200 it Tr::ft I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -ij- Cfili 838 iJ ~ 1588 ~ sf I 31?j1q1"i1d ~$~ctt~~wfff~~~~1 ~~26B"U~910 m trft ~ -m fcfi ~ W"T'fT ~ t ~:t~ "I1'l1IFa 9it ~~{9lI1 if \fr ~ ~ ~ ~ I ~ am- S/'1if1XiH l{ftqRf qft ~ if q;l{ 1{f.& ~ TJlit I ~~254 ~~393 rt ~~ ~ -?f ~~ I

M'iFT ~ il ~ ill m1:f.ff if f1Am ~ it ~ -;m ~ ~ t Tfff ~ ~ Mfqq,1 qlT WFl mtR ~ , ~ if ~ ~ CfiT tit ~ ftrnm ~ f,$ ~ 30 ~ ~ ~ q;f.r qrffi q>f ~ ~ ~ I ~ qfr ~ if ~ ~ ~ ~ ~ it ~ i I ~ ~ CfiR1IT 1ffl ?;1i-t if 3W1T %

so

I ~ ~ ~ r--- ~ r--. --..
rf5- g I;- - '=' r-. o f:i 0 lrl 8
.". ,--. 0 22 2- a ~
,..... ,...." ~ ...... G - ,......
'i! '-' '-' '-' .._., '"":'
..;
c
.c1
»<: ._.
~ ~ --- '-'
~ ~ ~ M I I .". {"", I I
- '--'
---
,..... N
I ~ ---- r--. ~ .~
I~ ·t 1;"-. co o:t" 00 'T ("'1 lrl t-- -
N - ..... , -._, <'1 !"'~ '-"'
~. '-' '-../
.I ~
a:r- _,--..
~t t=:' -.:J: ~ "'T - ~
V") f"-- ('oJ ,...... C"> z 0
.. -c ...... 0-: - ~ .....
'--" ._- ._-
N '-"
.!~
l~ ..--
.". - -..::; ~ ~
<"'1 M ~ 00 ,..., r- ..... r; N
0' ,.... ,--1 - 'C ?i N N r-.
,.... <;» >._..- '-' '-0..../
~
:t:r"
Pf ,-__ 6' ~
f 0 '0 ~ ----.
-.,:. f'-: ." ...... x -.:t: ,...., 0;::, M r-
r- ..... .... ...-. 0-. N Vl ~ ~I N
VI .... 'n ~
-_... '-"' ~ r ~ ~ i
i ,..-< N ...: N .-i
~ i
I=r ~
'j:i
~ - ",i ~ ~ -- -- ---- _......, ~
00 8 0-. 8 {'1 8 t-- 0 .>C; 8 'r. s -0
""" ~ ('1 U"I 0 ~ 'C ~
~ - - - en ....,
'----' '-' ..___. '-' ~
~ ~!
V'l - 0:--,
N
I ~
,
I I
I _..-_ ~ ..-.._ .- e1 ...,
'tg. ;:; Lrl r-i N .,.., "T M ('1'"", C ~ >C 'n .....,
\C --< - N N ~ --< "T
! '-' . .._., '--"
~
I
i ~ ,-.. ~ ..-..
I""i .,..., .~
("I V'l .:;. - N '7 ~ .....,
-._. '-' ,_....
.
1 r ~ - -. r"o. ~ --< -
I ...-, 0- 0'.. N 0> 00 C :J<. ::t' I'""l :q- "T
- ...., :::!. '---' N U"I .--< "I '"
~ --- '-' '-' t! r-- .- ~ ~ ~ ~
<-- ~ r- F::: 0 l:- e N 0 <a
.-... 'T - ..;- .-< - --< N "T ::..
'-' '-' <:» '-' ..._. N
j
1
I
I
I
--- ~I I t
i il ~ i - ('j --i N _; .... i
~I (Ii
~
I 'r,t ....;
~ .,.: ~ ~ ~ if ~ i:f.T m ~ ~3Tf ~ I ~ ~ ~ it ~ iJ; qjRlJf~ ~Wft ~~ i I ~;r m ~q;1 ~~ ~ qiT ~ ~ 1 ~ fR::.q it ~ it ~ ~ ~ 51.70 3f~. ~ <fiT ~ ~ ~ ~ i«it i I ~ ~ it; wrv: ~ ~ i;- ~ B.50 ~ -qftqT{ ~ 'R f.Nt ~ (fi!1f 58 ~ ~ it BTr ~ ~ WI! ~ ~ ~ ~W~~ $m\!l:rt ~ I ~fttmJw~ iff oR'r ~ -rn ~ % 'W1 ~ <tt ~~ ~~ qtfl if:mefiI mm ~3lT ~ I

Tl~ ~ ~ ~ 'If'tcm" .q:r ~ G\ f.:r~ ~ crt ~ a:p·2p.8 t ~ ~m ~ ~ 40 ~~~~ Bit ~ ~ ~WFf 52.40 $roq q;1 ~ ~ lJ@:l *~ tNt ~ I n:r '@l!T ~ ~ ~ 36.36 Jl'ftrm ~ ~ ~ ~ ~, ~ ~ 21 ~ qft ~ ~ anw~ sm, ~ ~ 7.t; ~ ~ ~ ~ 27 ~ (9) l1F.f1 -rr:n I ~if~ ~lBT~ I ~~ mit~ ~qjJJ1fuf.mf 27 err it 1%- ~ ~ m 2 ~ Tf'"1I I ~ 7jfj ~ ~ 1% 11Ufl1 fiif ~ -it ~ 9ii lJ&1 3lTW~, ~ >ct m ~ ,

aJ:JIfl111 if ~ <fiT ~ ~ ~qr f'lFl ~ lflft 1 a'ftrq1j ~ $ ~ ~ ~if d~@"'~l'4 ~ ~ 1RT I ¥ ~ ~-w:r:r~ (65 >iftrm) ~ ~ ~ ~ 1liT ~ ~ ~ I ~ 'f?1R ~ (31 ~) 'f.T ~ I d;r ftlf dff ~ CliT ~ ,ft ~ ~ if m S'f(, ~4 ~~-qrf.:r~~ ~ ~ a{~* ~ 17 ~~lR" "QI!IT 72 ~ ~ -qr Ro/ ~ -rrJ I ~ q-{ f.f~ 31 i1 ~ 72 ~ ni!fT ~ q{ 4 "it 17 '5Iftrncr it Tf'ft I TJJ ~ 10 ~ ~ 'tV ~l ~~ <::rn ~1pJ?IT1 ~~(fif~ 65 it ~~~"TP1T I m ~ aT;3IT.~~ it ~ tr ~~ ~ ~ ~ ~ qjfl1 ~ I ~ a:f~ ij ,:ft • ~ -if. mGtor ~ OfT ~ ~ I Ti ~ if. WP1~ qif~, ~~,~, WITt ~ if ~ 63 l1ftqf{ ¥ ~ I ~ ~ B ~ CfiT 9ir{OT ~ m1<T if ifilft 3Wft % I ~ qrn ~ t ~ QJ:1'l~l if ftwft ~ am ~ ;;tt W ~ '{iflJ lit f.N«rr 4 'fr ~ 17 ~ m TP-ft I

aJii!T.!t\ ~ ~ ~: ~ 1S"i ~Ji:M I ~ l!itr i:t ~ ~ ~ ~ i ~ ~ -ij lfturr ~ ~ ~ ~ il ~ it my, ~,>:i1411zyl ~ cwt q;-rlt ~

53

i ~ '_, ~ ;;: 0- r- .".,
I I "" <r, .c:
..,
.~
; ~ .-_ ~ [
-1:t _, ..... ;;:; >:; --»; 00 t:' .-<
.... ::,. .~
~
C ,
! (,.,
.... ~
O'c ~ ~ ....... .e-,
6 _, '" '" N ,-~
;.-: ,,~ r- ~ c- c::.. '" :::.- z. -c
0\ '- -
0\ f"]
~
VI i i c' .~ ....... .--.. r:::-
~~ -. ~ ~ ...., c- ~ t') e-
"'~i ~ r: !s: "" ,_
'-/ - . ___
i~! S;
i I, . , ~ , ~ ----- ~ 2 --
<', g <""; 00 0- t:.. - ='. 0- "1" ~
~ t:: ..... ~ '-/ t~ '---'
'r:
A6
j "t- ""' ~
l r- ~ .-. ",", ""' 1- c:
~ ~ e-; ""' ~ 0-:: c '" .c:
'W . ._., ~ ~ ('_ ..,. t.. ", ~.'
t;t< ~ i I
~ i i l
~ ~ ~ ~
"" ~ 1<';- 'F
.... N M -.i ,~ tl ~~ ~~t 44 ~~~11(f.r1k~ ~~ ~ ~ ~ 77 !4f(lf~H1lft m 'R" ~ 2t I ~ it ~ S!f..,f~Hl ~ ~\ m->m9 ~~~~ ~~~WJlJ~~CIiT ~ 44 m lJ!IT ~ I ~ if ~ }ffaF~h1 14 ~ ~ 2 SlRlf~ld iT T[<1T ~ ~ m- it ~ ~ 'iff ~ tIT ~ ~ wr:t 5 S{Rlf!tm ~ ~ 'It f.1,f{ ~j~~~~~~~~~~l

~ ~ ~ ~ it c;rrr ~, ~ ~ ~ qftJw (50 ~) ~ qzf.rttti, ~ijtq ~ ~~ efo1~ 19 ?:IT, ~ ~~~~<:JiT~ 17 ~~~22 ~rt:'1!lld "J I ~if1ml qf{E'-Id'i -;rtf anm 1 ~ m wrr.1 ~ I ~ "" :>jl'ijf¥i(f ~ 4 ~ ~ ~ w:r1 10 ~ lFIT I ~ ~ crr?r ~ ~ 44 SjfitF~11j ~ ~ ~ w:rq- ~ m ~ ~ ~ q;r ::rfu~ii"1 ~ 23 lX TFIT ,

T:" ~ if; ~~ if ~ en w ~ 40 ~ ~ ?fiftJ 1R f.;$:~ I ~ q-ffl ~ qrf.r4mJ ~ ~ 27 IIU 1 ~ ~f.Mmr 15 it ~ 41 m- TTlIT ~ ~ tirR*m ~ ~ 8 t 1113lT ~ I 0QTtlTt 'f{ R$:m 43 'it ~ s ~ lp;ft- ~ 1ft ~ qq ~ mill" ~ ~ TFIT I ~ 46 ~ -qftcffif if 27 ~ crt q'qT 13 ~ ~ ~ ~ I

~ ~.q it ttWuU <m ~ "Wl ctt wmr ~ ~ ~ -wrr I ~ q,llfll:UIT -u 1'fI! ~ ~ ¢l:WF':Fl ~ it ~tr ~q~l"f(J, 31f~ ~ ~ ~~~trftqnJif 147~if~49 'lft<m"~*, lQ~ ~ 31 ~1tit ~ f.3R% W 20 ~ it ~ ~ ~ I wm ~11~ ~ ~ '!:jt 31 WtnU t -qrn 20 ~ it ~ ~ ~ I llU1ll ~ ~ 63 mcm- ~ i ~ 5 W 9ffi 33 'Ift<m, 10 ~ ~ 36 tJftqf{ (MT 20 iftm ~ ~ ctt fit ~ if 25 ~ I 3fiq[ilft ~ if ~ 3{f~ ~ (lB' ~% 134 -ij it 104 ~ ~~ I ~~<f;1 ~ ~ qftcnt I ~ ~ a~li4;:f1<.J ~ fi;; 3l'N!~.q1j '1'R'lIIRI cmum if ~, aC'l1ICGCf) ~ ~ Cfil=I i Ilfturr 'iJTfu ~ 39 ~ it R ~,11 ~ 5 ~qrR{f!llT7~ 5~: 10 ~20 ~~~ 1 ~~ili 8 ~ ~ t[ffi 20 ~ ~ ~ ~ ~ I p:1ifJlil;fT it tit ~ W ~ 1 ~ 57 if t. 43 'lftcw 'IPr "ijR t Wf!r ~ if ~ ~ ~ if 267 tJftqrt (47 '5fftrlRf) ~, 74 (13 '!1::f1J ~ 5 ~ ~ ~ 87 -qftqr{ (17 ~)

5S

tl ~~~~ ~44 ~ ~~q'{f.;Mtl ~'F atvm" ~ -~ 77 ~ ltf q;;pf 'q"{f.l"1tt ~ ~ ~ 1T ~ ~ ~ ~1 ~ >mf9 ~~~~ ~~~~~q;;rf~ ~ 44 m-7l<1T ~'C21TWif ~~ 14 it ~2 mm m ~~ I ~~~m~~~~~~5~~~'f\f.f;f{ ~~~Wfol;~~~~~~~,

~ ~ <:1~ W it {i'JTIf ~ I ~ l;Wi mTIf'f<li ~ (50 ~) ~ Gr f.1'4t t. ~ tfm opf ~ ~ q;r $mQ 19 ~, -re 'Wf(l' lirnt ~ f.i%i1 'iiI ~ 17 ~ ~ ~ 22 mm "IT I ~ if mtr ~~:m<lT1 ~irWfR~ l ~~~~4 ","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/33732345","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=33732345&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[33731145,33732164,33731363,33732024,33731431,33732283,33952963,33731224,33731085,33732689,166918512,33732283,33952963,166918387,166901353,34088700,167880534,276035696,166917882,33732563,33731997,33731224,33728770,33731085,33730884],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"Icna/GlMQAYmjA/NpMKXEG6q5Yc=","module_id":"09pALMH/xXo5Uoza3TkQNAN9zLo=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[33731145,33732164,33731363,33732024,33731431,33732283,33952963,33731224,33731085],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Study of Two Social, Economic, Political","track_opts":{"compilation_id":"Icna/GlMQAYmjA/NpMKXEG6q5Yc=","module_id":"KQQDtm8S7ehNjRmCZN1WnSR6u4E=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[33732689,166918512,33732283,33952963,166918387,166901353,34088700,167880534,276035696,166917882,33732563,33731997,33731224,33728770,33731085,33730884],"title_link":null,"title":"More From KIGS_Institute","track_opts":{"compilation_id":"Icna/GlMQAYmjA/NpMKXEG6q5Yc=","module_id":"F0ljLdovT3XaeuZNaLwZxRyzNaA=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"33728770":{"type":"document","id":33728770,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33728770/149x198/3795adbc3d/1369311919?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33728770/298x396/e39fbb3b09/1369311919?v=1","title":"Economy of Permamence","short_title":"Economy of Permamence","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33728770,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"l9t1N+7jRe/i59j3SH4AlplWqh8="},"url":"https://www.scribd.com/document/33728770/Economy-of-Permamence","top_badge":null},"33730884":{"type":"document","id":33730884,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33730884/149x198/d4438cf37a/1278529041?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33730884/298x396/cd0e57c298/1278529041?v=1","title":"25 Yrs of Gram Panchayat","short_title":"25 Yrs of Gram Panchayat","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33730884,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NlSmOfk1dGwE07liizxhfnYvGwI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/33730884/25-Yrs-of-Gram-Panchayat","top_badge":null},"33731085":{"type":"document","id":33731085,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731085/149x198/339bf6769d/1359266697?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731085/298x396/3d59c39239/1359266697?v=1","title":"A Study of Chambal - Social Economic","short_title":"A Study of Chambal - Social Economic","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731085,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"c4qWweBzhZvEk8gQs4lF0VKaDOY="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731085/A-Study-of-Chambal-Social-Economic","top_badge":null},"33731145":{"type":"document","id":33731145,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731145/149x198/2975ade4cb/1351750331?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731145/298x396/aee6fe87d1/1351750331?v=1","title":"Gandhi Ji Aur Audhoyogikaran","short_title":"Gandhi Ji Aur Audhoyogikaran","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731145,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/CCU5lVOWw+6fXP6W5kAeZNSLDY="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731145/Gandhi-Ji-Aur-Audhoyogikaran","top_badge":null},"33731224":{"type":"document","id":33731224,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731224/149x198/89954de766/1351668840?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731224/298x396/680d84d47e/1351668840?v=1","title":"Grameen Hinsa","short_title":"Grameen Hinsa","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731224,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DyMAQJcVU+MO0hrwOrpTAQ+6zYw="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731224/Grameen-Hinsa","top_badge":null},"33731363":{"type":"document","id":33731363,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731363/149x198/3a37ee21b4/1351750052?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731363/298x396/b24f9b67ec/1351750052?v=1","title":"Khadi Technology","short_title":"Khadi Technology","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731363,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WAAzQZwXOko6kA23yvFDItG85pw="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731363/Khadi-Technology","top_badge":null},"33731431":{"type":"document","id":33731431,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731431/149x198/4930e2f6da/1313070605?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731431/298x396/e4401b29a5/1313070605?v=1","title":"Lok Adalat 5 230","short_title":"Lok Adalat 5 230","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731431,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BpvbkcwoQp647zeZoVx075xKDYs="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731431/Lok-Adalat-5-230","top_badge":null},"33731997":{"type":"document","id":33731997,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731997/149x198/1057595324/1357374926?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731997/298x396/ce61fd0d59/1357374926?v=1","title":"Organised Milk Marketing in India","short_title":"Organised Milk Marketing in India","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731997,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QXC7+9P0cdFgJD4xIbaN4YgJ3VI="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731997/Organised-Milk-Marketing-in-India","top_badge":null},"33732024":{"type":"document","id":33732024,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732024/149x198/d03d79c0bb/1277870320?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732024/298x396/b72f7f9ed9/1277870320?v=1","title":"Rachnatmak karya sansthan","short_title":"Rachnatmak karya sansthan","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732024,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"csfAifysZaqhx7U5FvH6Sm6nR2Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732024/Rachnatmak-karya-sansthan","top_badge":null},"33732164":{"type":"document","id":33732164,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732164/149x198/3f881739de/1397651514?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732164/298x396/ce5d1a9ba5/1397651514?v=1","title":"Salt Study","short_title":"Salt Study","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732164,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CkaOg48JPhK4DQMvoZOO/jNJNkU="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732164/Salt-Study","top_badge":null},"33732283":{"type":"document","id":33732283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732283/149x198/ead07c43c4/1351668803?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732283/298x396/ba9021d3c4/1351668803?v=1","title":"Sanganer Bagru Print","short_title":"Sanganer Bagru Print","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"g4V9DrYivObFjfHjmcLfibnfEzU="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732283/Sanganer-Bagru-Print","top_badge":null},"33732563":{"type":"document","id":33732563,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732563/149x198/18865c9441/1328759716?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732563/298x396/056cf66a89/1328759716?v=1","title":"Study on Religious Institutions","short_title":"Study on Religious Institutions","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732563,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"h/lx7sGhjY+9eqdC21tAthwkxPk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/33732563/Study-on-Religious-Institutions","top_badge":null},"33732689":{"type":"document","id":33732689,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732689/149x198/94258076eb/1277872526?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732689/298x396/8be42e7420/1277872526?v=1","title":"Village Development in Rajgarh","short_title":"Village Development in Rajgarh","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732689,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BHc9gvSsdYNpvOBK+7YD3qHcANA="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732689/Village-Development-in-Rajgarh","top_badge":null},"33952963":{"type":"document","id":33952963,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33952963/149x198/af00a5df42/1351668784?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33952963/298x396/cafa589fcd/1351668784?v=1","title":"25 Yrs of Gram Panchayat","short_title":"25 Yrs of Gram Panchayat","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33952963,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"i0oCmgUZxUdEigmNxWDF3R006eE="},"url":"https://www.scribd.com/document/33952963/25-Yrs-of-Gram-Panchayat","top_badge":null},"34088700":{"type":"document","id":34088700,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34088700/149x198/64ce2ee6f0/1368509838?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34088700/298x396/4e65b9927d/1368509838?v=1","title":"Gandhian Economy & Other Essays","short_title":"Gandhian Economy & Other Essays","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":34088700,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"v4H5pgm7bFi+beh9UKtppv2N/5s="},"url":"https://www.scribd.com/doc/34088700/Gandhian-Economy-Other-Essays","top_badge":null},"166901353":{"type":"document","id":166901353,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166901353/149x198/9d11200fdd/1378781926?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166901353/298x396/f670311803/1378781926?v=1","title":"Mainstreaming Youth in Local Governance Survey Report 2013","short_title":"Mainstreaming Youth in Local Governance Survey Report 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166901353,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NNxsl10vrpE1+drtw8OJTsDCvls="},"url":"https://www.scribd.com/document/166901353/Mainstreaming-Youth-in-Local-Governance-Survey-Report-2013","top_badge":null},"166917882":{"type":"document","id":166917882,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166917882/149x198/821d4442e0/1408266441?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166917882/298x396/5a23b37428/1408266441?v=1","title":"B.P.L. Survey Report 2013","short_title":"B.P.L. Survey Report 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166917882,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rrKnd3MYCO96o7WdC0rHDWYsOcU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/166917882/B-P-L-Survey-Report-2013","top_badge":null},"166918387":{"type":"document","id":166918387,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166918387/149x198/bc1ff51daa/1378788315?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166918387/298x396/5973f21f3f/1378788315?v=1","title":"BPL Survey Summary English 2013","short_title":"BPL Survey Summary English 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166918387,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KReq0XShrW/cjfePINGlVFPeuYc="},"url":"https://www.scribd.com/document/166918387/BPL-Survey-Summary-English-2013","top_badge":null},"166918512":{"type":"document","id":166918512,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166918512/149x198/b22014f4b1/1378788362?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166918512/298x396/f1cc8a9527/1378788362?v=1","title":"BPL Survey Summary Hindi 2013","short_title":"BPL Survey Summary Hindi 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166918512,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XMU7rYLOAwFQ6rfBAHD8g6BnbRo="},"url":"https://www.scribd.com/doc/166918512/BPL-Survey-Summary-Hindi-2013","top_badge":null},"167880534":{"type":"document","id":167880534,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/167880534/149x198/aef35fe1da/1379072408?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/167880534/298x396/e42ade3584/1379072408?v=1","title":"Moving Towards Sustainable Development","short_title":"Moving Towards Sustainable Development","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":167880534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NIcKYxdRdfxmvtjLF/wYoVjv8ro="},"url":"https://www.scribd.com/document/167880534/Moving-Towards-Sustainable-Development","top_badge":null},"276035696":{"type":"document","id":276035696,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/276035696/149x198/b89de590e0/1440507930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/276035696/298x396/d00c9e55e2/1440507930?v=1","title":"Sustainable Livelihood for Women: Goat rearing and ardu plantation","short_title":"Sustainable Livelihood for Women","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":276035696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MYEyExsSMcAwWFOLgqq/xDiGoMg="},"url":"https://www.scribd.com/doc/276035696/Sustainable-Livelihood-for-Women-Goat-rearing-and-ardu-plantation","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/33732345","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=4It2CSNXJsEsQZiIjjeXfFPx8lY%3D&authenticity_token=yQIJ7LMaE99pcvf%2F3xJWxPS8sAvraJ0ZRECpetuYoCr2VzFkBeD4iRVKrlr%2Fn0pT94Ewp1xtfBEkkFrfis5KZQ%3D%3D&expires=1540526499&wordDocumentId=33732345&wordUploadId=36273633"},"renewal_nag_props":null}-->

IT~-ro ~ lO TWIT ~ I 0l:fT11lt 'fif.r ~ qfi:w ~ 44 ~ it ~ w ~~mit~ ~q;r~~23 ~7f'1T1

~~~ roB ~ m nI wr140 ~~'{iftf'Kf.Nt ~, ~ ~ ~'f(f.rmq;r~ 27 ~I ~ l1{~ 15 'B" ~41 m~~Wr1RR*m~~8~118arr~1 ~ 'qT R~ 43 it ~ 8 u_t 'Jflft- ~ ~ ~ 'fIf ~ m~ it "ifflT 'l1IT I ¥i 46 ~~it27s;;qcr1~ l3 ~~~~l

~ ~,f it ~ q,1 'f-I' 'Wr <tt ~ ~ <f(1T ~ n I ;ft-?t <fft mtcrft ~ ~ i ~ ~ ~ ~ 'lftm" ~ "ifti1 ·hll ~ ~ 1 3ar ~ ~ qft9Rf if 147 ~ it ~ 49 qtt:m:" ~ ~ , 1lJ ~ it 31 -crww:-~ i ~ qrn 20 eWn i1" ~ ~ II ~ ~~ ~ -q '1ft :H 'lftEnit ~ lffil 20 ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ 63 ~ ~ -t ~ 5 iifrm qffl33 -qftqr{, 10 1fttu ~ 36 '1itEm:" W20 ~~<ffi<ffif~ 'Ifi~#25i I ~~it ~ an~·l1 W~* 134 it~ 104 ~~~ I a1fqq;~~ l1R ~ ~ I tJFfr ~ d&P:g.ft:q ~ f<l; ~ ~ mn B ~, ~F·HI~Cli ~ it VI t ) $IT ~ ~ 39 ~ if 8 ~,11 tJftw 5 ~ ~ ~ 7 1!!=f 5 'iPrn: I(llft 20 ~ ~ i I ~ ~ t 8 ~ ~ qm 2(1 q)m ~ ~ ~ ~ ! g~E141;{j if '4T ~ w t I yr 57 'if it 43 Gf't:<w" ~ tR t Wftr ~ it ~ m ~ -q 267 ~ (47 lffimq) ~, 74 (13 l[:;fi) qftcw: 5 ~ ~ (ft{T 8;7 ~ (17 >rftTm)

55

~~ ~ ~ ~ mP.i ~ ~ ~ qit ~ ~ fffq ~ fcrimt, a<;qI<"fi~H ~ ~~ tf{ ~ ~ 3114:t'q<'fi ~ I ~ ctt ~ bftffi ~ I * ~ ~ q.l ~i:lT -it ~ 'ffi d(qle:f.ihdl ~ ~ ~ I ~ ~ l:frn f<irn;ft ~ % ~ ~ ctt fcl:;q;ft ~~ ~ ~ ;)JH<f.lil iT ~ qft ~cqt2AHtl ~ <:rRl-l1M ~ ~ * I fcM?J qft 'mli it ~ q;1 ~ it -rfiq ~ ri ~ qft91(f ~ mr m{f ~ftm ~ ~ fi:!!mf ~ it ~;m mm.g I lWUfi?t ~ 1f1ft, ~. WTR ~ 11m f"'ijjl'~ ~ -;ffi ~ 1 ~ ~ B~r4f it ~~~ ~ ~ -;rtf~ -q ~ ~it Wt t 1 ~ 'Ifti:rrf m ~ ~ 3fW (25 ~ ~ it; 11m ~ i titfro ~ ~ 'jW~ "J1 '1 '" Ir(l BtuTT CJiT ~ ~ 'lR1 ~ "CJftqrr "&m 1€r ~ 12 ~ ~ 1 0JTI;r1f ~ Jffu ~ 9 ~ ~ 11Fft 'llft 1 m-rr ~ qm !ffit ~ 6 Gftm ~ ! ~ ~ ~ if; qrn JIf.; tITt<:m- ~ ~ ~ ~ ~ ~ I 1fftr qftqr{ ~ <it fWiffl-3ffuf'ild ~ ~.q if 00 '!;ft 'fffi i fiji ~ 75flfR jf fuf~ ~ q)T am~~ 1 ~ il ~i=t~it~~m~ qif ~ ~ ~3TI l ~ -w 9i"RUT ~ ~ ~: 'B"'ift ~ q;r ~ "IWIT it ~ ~ W I amz-\lffftr iti 25 ~ ~ 19, ~ q,120 ~ it 17 ~ ~ ~ ~ I -rn ~ ~ ~ ~ fWqq ~ m~ (f;f ~ mm §;~ W I

(~) ~q)f~

~ -a- 4 1%. -;:ft. ~ w.mr ~ q;r ~"1lfq it 'qJt ~ ~ B'rT m ~ lr ~~f,l. ~2- ~,3 - ~,4-l<rr1 ~3'aj~~-qf.r ~ i ~ ~ ~ 11t2111 "ITfu ~ fH4tf"1"'fi ~ mqr ~ ~ ~ 'rtq h 3f1+W~ "l1 "TIftr.;r N it :aWr t I it c3;~1,*1( ~ ~ I W ~ ~ mftrn ~ ~ iter llfq ~ , ~ ~ >5H 4 &I , <.fit <$(H"hl fI mlOft If cJ- Trft t - ~woft~2: 71

~ it ~ ? % ~ 64 qf{;:UU :4 "it an'l if ~ on~ (34) ~ ~:.31lftf%~ I ~~rn-~CH~ i ~~ 14 ~ I ~¢r m ~ (13) ~ ~ $ll f.tq li~ ~ ~ -a®t QRcHU ctl ~ 3 ~ l1fq CI11 ~ $ ~ it ~ <it ~ 522 ctt '&i"it1l§4Il:f ~ ~ If&rr 283 QifI ~an iCr 239 ~ -rp.fi I 7Jlq ~ ~ ~ ~ ~ if ~ "fJl WYu ~ ~ liit~ ran qit mmr <fiJi w::ft "ll1ft I ~ ~ q,l- ~

57

250 QI·H~@41 it 117 ~ lJ;'t 113 -qffiWf i ~ fif; *:;;nfcr ~ ~ 15 "tct ~ 10 qrfi TT<ft~ ~ 44 1Jft ~ 43 t I W llff ~ 73 ~ I wm~i1 t@m 21:B ~ 239 ~ t I

lfR'1lft W:i:IT 2 : 7
fIf#m: o/f ~ - 1990-91
llfuIp: ~ <iPr
-_ . . _._--
![f'f ~
1. ~ :'14 137 113 :l:51J
2. .;sl~lt :> 15 10 2.')
3_ ,,;m l3 <14 43 87
4. 'II{ 14 87 73 11;0
-qrq 64 2&1 23'1 522
~~2;8
!JU!1~;t~"iiflffr~ <#f
L ~ 26
2. ~ 1
3. ~ 5
1. hit 5
Qtl[ :W II 8

1

}-l 3 13 14

16

9

64

llTcr "liT ~~ ~~ tIT ~ ~ fof; ~ ~ $ ~-Bffi ~ ~ -; ~ ~ 0/ <ffi\ i fcIi III ~ it ffi-rr 1J&f l_9:11 B Q qr f.:r* ~ ~ I ~,~ ~ f-I ~ m (f~ ~ * ~rn-Rt-~qr3{t rtf ~ * q;wJT -3Rl tp_ff ~ ~ 1'iff iT ~ t ~ ri qftm- ~ tf( -m ~ lR f1~ <fi"cit f I ~ <iT ~ +I'R qJ{ ~ ~ ~ m ~ ~ <nf.t If( it mrft1lfTlH ~ ~ ~ ~ w:uft it ~ 'lIT ~ ~ I ~ q,l ~ <fiT ~ ~ <fiB ~ ~ fi:fB I ~: ;r'ift ~ It ~ 1)

58

~ 3lT<f~ ~~[ ~ ~$~~it *lk\!~d <w-f ~(lWf~ ~~t[

~ ~ ~ ~ ~ 64 if "if :mit ~ 31M "qtt<41tlJl§!:f ~ "ii '¥f'.r 0/ f.ritr: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I Tlicr $ F 16 ~ (25 ~ 1j"@l ~ B ~ 11{ f.1$" ~ I TtJq ~ ') ~ !!,it ~ ~ ~ q;r lj@T 3TI~~ % I ~ -~ anft it ~ -qftqK~ t, ~ lRtf it ~ €T 34 ~~1tit Ui otT ~ q:;{~ :mlffi"~"o::<f 8 ~~ I ~~~~~'i1'ffilq{~i"~ ~1Nt ~~~ ~-rrt I ~m~~"B" ~ 3W{~ 9mlT~ I ~ % ~~ l1~Wqp:~i1"¥~i aITr~~~q;r~ 3TI"W"~ I ~ *m~~~lV1il~~~1

~ ~ ~ ~ 3l1QR ~ ltI 'ffif "1:lfI :rfu: if.'t $ ~ ~ ~ WIT ~ ~ "iRr Wi,t <f.t ~ Wlfu ~ I ~ ~ ~l 'ff(U1, ~ ~;:R ft;r$ ~ lWUft it tN m ~ ,

m;:uft -fr ~ ~ fol:; 64 if il "¥'111 ~ ~ iR t it fofi ~~ W::;nfu-i1~~~1 ~~<fI :m"W~~1 ~~ ~ ~ it1ll"rn 5 1iT .'5 ~ i'r ~ ~ ~ I '<<IT <m 3&1G:ftll ~ f.:f; 20 ~ it 3~ ~ ~ ~ (24) it ~ 2 ~ (fl!fl 4 ~ l-rrr '1I1ftr ~ * , ~ ~ if ~ <q't ~ ~ "WIT f.n W~iP~ t m '!fu ~ lffif Oq,1m~~ ~~~~il ~~1Jla;t~,w ~ ~ ~ % "(t1tun~"m it f.rR ~ it ¥ i I

~ <liT ~ ~ "'I?11C:<.flO:lI <fir ~ ~ ~ a'ii.1;J:$@ ~ ~ 1 ~ <fIT ~ "B" ~ m- M"1I<i1liil ~ ~ ~ I "TJ11T qij qrg ~ ~ <tt W-mI" m- <f.t ~ -it ~ >r<m" ~ TPff ~ :

w:uit it 'tr-li "l3RT ~ <ffl ~ an<ft i ~ W ~ ~ ~ ~ <fit ~ -.tt ~ ~ ~ I ~ ~ ~ 95 ~ ~ ffl'Rffl t, ~ qofu q;iI 71 ~ ~ ftf'orn ~ ~ f.fi arek ~ ~ 67 ~ ~ 0/ ftrqrf~~~~ I m q;l1ffRIf~m<tt~<f.t~,~ f<ii iN 28 ~ ~ ~ ~ ~'-11 ~ ~ ~ I <ffi ~ tf<N i l% ~

59

! .". ~ ::;
,~ e-,
I
-~
~
.~ c .;- ~
,,'
l ~
~ 0
r-:
~ r-. -"'1 -t- <'l
,._,
Q'~~ i '" e-,
~i ~ ."
'3
till'! ~
li~ '" ~
....,
t ~ -_ r-. I -
I 1 ~
I 1
, ~
~- i t J
.-i ~i ~ ...; 'fllq if ft:Rnt ~ ~ oq~¥!\l ~ ~ t9Toq ri ~ ~ ~ tit ~ ~,

~~2:10
ffTerrf ?1ft fpqfff
Ifttrr if (~
~ ~~rfR fi:1fW ~
]_ ~ 1328 944 384
(71) (29)
2. ~il{ 45 30 15
(67) (33)
3. '~1<fll: 85 3IJ 55
(35) (65)
4. ###BOT_TEXT###quot;oR 222- 212 10
(95) (5)
-qp, J6&I 1216 464
(72) (28) 't¥tlf4~ ~ ~ fffl ~ it ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~H~-ro 31lq~l4Cf1 t ~ '"llm i:fjJ qro ~ w:fT ~ ~ tm1 ~ ~ i I ~ alf~ ~ "lIT ~ ~ ~ ~ CflT 4i~q;{UI ~ ~ ~ ~ ~ lffif ~ ~ WT ~ ~ i I ~ ~ ~ ~ ~ ~ w~F-trn mDJft if ~ % I ~ qij RUfr it 5Ifu ~ cill~qR ~ ~ 'Pit t :

~~2:11
JJfrr qWnr 'PI '1fi1 itw if
m Jffirrmcw:¥f~ fiJfiIJr 31flf.la
1- ~ 39 28 11
2, ~ 15 10 5
3, FiR (j 2 4
4. \Tn: l6 15 0,70
-rWt 26 29 7
61 ~~~ %~~~~-~-m-;n(g'~~ I f{1~*tJm !ffif ~ 3ihnr 39 «fNT ~ ~ I ~ 28 fufERr tlff 11 ~ ~ I 3fWm%~m'CI ~15 Gfrm~ ~ ~ 10 ~ ff.Wq-q~ 5 iftm ~ i I ~ * '1m ~ 'Pi ~ t- 6 cfIllT ){fu ~ if ~ -qnr 2 ~ fufqq t ~ 4 ~ 31 ffl Fl'.fd ~ I "hTr \ij'fftf ~ ftP.lftr aJiffi 1:J17.ft -.ro I

~ Tffif 16 ~ -srfu qftt=.m:" ~ ~ it it 15 ~ ~ ~ 11R 70 ~ dlFflM(I ~ I TTl'9 if afma 'tfftcrr\ 26 ~ 'Llf4 ~ f:irWf ~ 19 ft1nrn Wf[ 7 ~~~,

DO

62

7

1· qftr.rn l!.ti '3t4fi&.:l1 : ~ ~

~ a1'ur;r::r it !WT "W 0/ >sfH"f>R1 ~ tIT2f-ml2I Tffq ~ ¥J ~ 'fIT -;rF (fiT ~ (Case Study) f.:f;<n "1JI1T ~ I ~ 3l~ if JIT!1 m ~ >tfCij 'lfi"1i:f1lfl CfiT rq~~quJ~ ~ F~ 1 ~~~it~ ~~ it~ 1'flll if; 156 tf2IT ~ q)f "i'fR1 ~ 48 ~ it ~ * '311 '"l<:fil il ~ cnl Tf"liT ! I ~ >rCfiRm-=n ~ ~ -rWn it ~ 204 ~ 'fiT ~ ~ ~ ~ 11m ~ I anTr $ ~ ~ it ~ ~ 31~ if mc;nr~ it >iHti€lll, mcm:~'lI>iFlJ ~ t ~ Q~ firm ttt ~ 'fiT F~~#l~ul ~ TP1T t ~ ~~if yn;6la"i <tt ~~ m~ I ~~i'"llr"lq:; ~~ ~ m ~ I ~~ i5llq~ # QRqJ"i ~ 1l ~ ~ ~ ~ I-qftCfT{~ oqer(~1 it qfii;id;r <it ~ ~ qR9d1 "fiT !4rufil4 llFl1 ~ ~ ~ I ~ 3fUWlii ~~ '51"108&.41 ~ rcPH"tqui ~TRlT~.~ 3lJTr~qPJ1*, ~Rmlt9iT~~%1

~ ~ 9it l1ftqr{ ~ ~ 'i1'iB&11 ~ ~ ~ if ~ "If ~ ~ , m\Dft it ;Jt iffp It1 fcrcr{tIf Rm "Tf'.n .g t '¥i 165 ~

*

llJ ~ nl'tf JUTI ;); 31~ il' 0f1J3 if, ~!lWI il' wfi:n;r -.ffiorrii * ~ ~ ~ tl

63

~~~~.mzrq;r:~
~ ~ ",·nl&\I 1448 ~ ll<ft ~ ~ ~ ~ 753 (52 ~)
~ ~ ~an qi[ ~ ¥J ~ 695 (4E :mrmr) 'Wft ~ I ffi ~
~ qit ¥RT it 58 J{r~{1:4 CilB ~ I ~ ~ if ~ mr ~ ~
,:iFHi &1 I i;f;J ~ IiIIRla;g ~ I ~ 'If,rd~l{ ~ ~ ~.m q;r Mftr ~
3f~ ~ m ':mfu ~ tr-Gq if ~ m-r ar:rmr ~ ~ ~ i I t«
~ ~ ~ ~ ~ lITt if f.litft ~ lR ~ m ;ffll' ~ 3T.Tf
mtuit lhw 2 : 12
JTrIf • - WJrI$if ~ 1990-91
5i:i'i "fTftf Wfwnt ~ ~ WI- J;rfr'p;lfiArn:t.
t. ifWJ[ 17 84 67 151 S
2. ~ 8 36 37 7 39
3. "IlZ 21 109 ]03 212 10
4. ~ 2U 126 95 221 11
s. ~ 10 64 70 l34 13
6. rn 24 82 98 lHO 7
7. ~ R 42 39 81 10
8. ~ 8 33 23 56 7
9. ~ 5 23 20 4~ 8
10. ~ 7 20 24 44 11
11. ~ 2- l1 12 23 11
12. ~ 2 s s 13 ('i
n ~ffi 2 10 11 21 10
14. ~ 1 5 7 12 12
15. ~ 1 7 8 15 15
16. $fj 2 6 10 16 8
17. -GTlJI 1 6 4 10 10
18. ~ 17 18 26 143 a
~1'f 156 753 1595 1448 9
J.ffi1 '1ftcrn ~ - 9
64 ~, ~ ~, ~ m, ~~'> 3f~:;:;n. if ~ f<f;m 1rnf m ~ if ~ : ~ ~ it 3R1TT ~ m ~ I >JT1{: ri MljGI111 it ~ ~ 3RiT~ m ~ ~ ~ I ~~ if ~ 84 (f~ltftffiT 67 ~ Tffl <iR fcfi ~ ~ -if >IT!f: ~ <it ~ (36 : 37) qp.ft ~ I m "Sf<fif{ ;me: mcrm ~ <tft~: fl4Htn ~ 109 ~ 1m "W-ft ~, «'ffuij ~ if 311~-£t<J\ :j('1ci!lFd it lfturr ~ ~ ~~ ~ ~ 64 'QS!JT 4~t."lIq 70 ~ I am: W ~ait rtt ~ ~ -qp.ft TTlfT 1l1fffi1aif qft ~ arr~ cm-ft ~ (flli ~ , OOffil ~ it mr,w,~, qifr,~,~. ~ :q "fi414!tfl ~aIT ~ ~ 31flF-f; ~ I ~ eN ~ wm if; WG~ it ~ ijt ~ ~ qft fP.Tfu 11 * R;- 3J"i1!~iJt1 ~ ~ ~ ~ it ~ : ~ ~ ~ it 3hR Cfiq ~ I m ~ qit ffl§!llt'i9'i wmr ~ ~ I 1fH'(q!;h ~ it ~ ~ ~ if ~ an~ ~ AfMl1l( ;;p:f qp;ft ~ I ~Br~~ ~ if .qr ~ aTI"Ffi (81) ~ +if~cllq ~ (62) q-n;fi l'ftff I

qft;m:- ~ it ~ ~ ~% ~ ~ cti ~ it };{ft; ~ ISHtj &1 I ~~<m~m~~I~~i1~~~~~fq~cl"1ul cit ~ anli ~ ~ ~ I ~ ~ # l1ftf -qftqf{~ ~ aTtmr 9 ~ rr::it ~ -rn ~ ~~ if '1ft ~ ~ Wfim ~ , ~ qftqrr~ "ti&n it ~~ ~ m if ~ qr~~it amrr~ fqj~~ ~ it JJftJ -qft;:m- ~ ~ 10 trTlft 1T!ft, 3ti~fi4i'1 ~ ~ 1frurr qft<:m -q ~ mr 13 1Wfr op:ft I ~ 3lf~ ~ m-r ~ qftnr (15) 1Wft Tftft I ayq ~ ~ ~ ~ 11 it 13 ~ ~if'q'J7.ft ~ l

~ ~ ~ -qft;m ?if ~

~-qft;:m-ldP'i'f.:ltq; 6q9fl':1, ~~~~ I ~~ti;q~ qft ~it ~ ~ <fiT 4tt;:q,{ilf ~ ~ \ ~~~ V;m *i141f.JtCil ~t~~it'(fc!i-«arf~~if;~Cf>7~~dtHe:IF""i't:t % ~ # {hllf<'1ct '€nrr ~ I ~ ~ it ~, aro<ffl. ~. ~ Olffc«r cit 1MU ~ ~ I ti41=>i1 ~1\Ei'fi ~ 'qff.fT .q ~ ~ ~ ~ 1TRT -rr:rr i f:iR<f;T ~~m$';fiHm~1 ~~m5'.f~CfiT~~f%~~~'tft ~ fo31J'tt;1{1 II ~ qWfrr if ~ lnf tit ~ ~ aM f.jjdt~'R~ q;r1lR1mlPWrr~~'~~it~~~~~~~

65

~ .,-N ~ I mtH.ni ~ q ~ ~ ~ ~<tt fP1fu <!if rCl!i~QVI q;;8 'fiT ~ fi:f;lrr Tfll1 ~ I ~ qrtFf'qF.:I, mil~Ml)l, ~w'flCfi{C'/, ~ <ft ~ ~ ~ it ~ 'Iftcrn" qft ~ ~ 'lIT ~ i rprr GWf>f ~ \ft ~ 'l11 ~ i , ~ }fl:j tJr ~ ~ -w:r<I ~ ~ m+f.t ~ ~~~ii~<fiTm~~1 ~t-fut!:m~~ ~ 'll6 ~ m<f.t aw:rr ~ ~ aTR" 'it ~ 50-60 Gf1f ~ ~ qfti:m:if (jt;{ ~ it ~, Nirr ll,r.f ~ q I "fI tfr;r ~ q;r '1ft f9«nr ?IT I '!RT ~ ~,f:1ijJ ~ ~,~ ~ ~ ~ :mR ~'IfI m~'n:-g~t ~ I ~ li-1 "fiT ~ m11 ~ iRRT, ~ m'f1l qr ~ ~, lR <fiT ~ iRT, <fi111" <tt ~ F-i1t4<lfI ~ B ~ I ~ ~ l'tf it 3&1 G1;fi <1 ~ ~ ~ ~ ~ i{qjlf ~~ 9W; 1l!'i":m~ '1f.Ili' ~ fl <t.t ~~~ ~ :tit I ~mit ~: ~ :tit w.rr fJwR- crrffi m '111 ~ ~ I ~ ~ ~ BlPr"WIT, ~ <tt ~, ~-t.I ~ ij ~ ~, ~ f.jjU!<l\l ~ I • ~ 'fC1T <fiT 'UB ~ ~ -if; m~ ~ ~ ~ «<l "ffif ~ 3Wft <tI ~ Wcm:"~ ~ ~ 'Ff ~ om ~ <f1' qrf.t~ ~ I m".:I11'1; 'lfq- if tt ffi'I ~ (fl!fT ~ ;;- ~ ~ it I ~ <f.f4 it ~ ~ r"l41<::r{l 31f~ ~ ~ <wf '1ft ~ W1 u\ft ~ $ ~ Ilft[ ~ it Ww ~ <ffiH ~ yt I W W!fu ii B~ 3I'foft I\jl:@¥ll( <wi- q;-@ q 1 "ffi";f ~ $ ~ ~if ~ ~ f"'lA1 ~1i11i;cr t1>1$l~I~l ~ tlIl -m·ll/n a 1J,furm ~ ~ ~ ~ 'm 3F'l~ 3"f K-:ii '1ft ~ ~~ 'Ift:w: it ~ ~ I ftf;r '1ft ~ ~ ~ ~ ~)fI<1; ~ it \TI I

~~~~'iftqrrC!iT~~~~~~ '!\ ~ t:frit'T m~ ~ (f\![f ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ it fi:raT wt ~ ~ m~ mr, llffiI-iffit tni1' TTit, 11«IT ~ ~ ~ q( ~ m % I ~-qftm-if ~~ 2-3 ~ t *~"ij~ m ~~~f 3ltt ml!f m- ~ it ilit ~ <if ~ -qftq-rr l1Rl Tflff ~ I ~ ~ Nirr % (f9 n<fi lI"9 ~ m *r ~ ~ TRit I ~ 1!;<fJ m+rr Q<f. ~ ...rr ...-r-ft ;:rr:ft ~, ~ ~ ~ q;f ~ t ~ ~ R IFGT ~ #N, om;{ ~ aN mft':nr ~ ~~ t '1T ~ llT9 if ~ t m ~ ~ ~TfR1 TTm % I ~ ffIo.1fu if lOfftcrK cR m-fu CR ~ m iraT, ~ m ~ ~ ~ ~ "If{ m?J ~, 1!fRl ~ ~'I'f[ ~ <tIli"qfu <fiT ~ ';fiff

66

;;1J!t <J; w"P1Tif 'fT ~; ~
1ffaT, ~ WI' ~ ~ tTfq 3lf.r '1\ ~ ~, lSRT GTII1 ~ ~ <1ft
f-JIti1 i;y] ,:ft ~ ~ ~ I it« 1fi:orr\ <Fr ~ '1ftcrn" 'I1RT ~ I "QJit
~loi1FI1~ m "{.tc{ ~~ r~m1JI( ~ ID"U f.t;it rrt ~ ~ ~
~ am- ~ Wf<1 it ~ -.:rttm" 'lfr ~ jf, mr it 3RK ~ 1flI1 I
Wtf 3RT{ <f.t ~ ~ (f&\ mrf.1 3fT<IT Ftf;- :TIt l!tr:1 W¥n -qftqp: it 1f<ti i1
aTI~ ~ m~ i'.ft IMT 'lTf, ;:rraJ, (f'[3; <iT tl1 'fft:rn" -q ~ f<p:rr TP1I
~ I flI ~ ~ 'fiR'J1"Tf 3fnrR ~ ~ 31~ ii ~ l:ffum- <tt ~
~~iT~~lT1Ul
"ffilUit ~ 2 ~ 13
:dtr 3m11r lIT ~ if" ~ rtmrTif ~ f#qfrr (1990"91)
iHl ;jfff;t :Wff& ~ JTfif~ld ~W(I ~ifflff
1lfum" Tffi<m r@Jm:
... -
L iI11lI'lT 17 16 ':14_12 5J)8
2. ~ Ii ~ 100_(]O
3_ ->I~.! 21 12 57_14 9 12,1:16
4, ~ 10 19 95.00 1 5,00
S, <film 2{) 8 RO.OO 2 20.00
6, trR 24 5 2-0_83 1',) n.l1
7, ~ b' 4 50_00 4 50.00
8- ~ s 7 67_50 1 12_.~ll
9. -.Mt 5 2 40.00 :1 60.00
10, ~ 7 2 2857 5 71.43
11, ~ 2 2 l0G_OO
12_ W 2 50_00 50.00
13. ij--ffi 2 2 100-00
14_ "Sftor:! 1 100_00
15. -;nt 100_00
16, $it 2 2 lDO,QO
J7. "tm 1 10000
18. 'Sl1<.1liR 11 16 94_12 5.88
~ 156 109 W!:rl 47 3(j_B 67

~1W1~~ 156 ~ ij ~ 47 ~~~~~ ~~ 109 ~ ~ -qft=nr i:t; "l!M1 it ~ ~ I 30.31 ~ 'Ift9rr ~ "Gfti:rr{ t ~ it mt i I <ffi' ~ lfft:cm" -;r ~ qfu, -qf(q ((!ill 'EfitI :a1l; ~ ~ <fiT ml'1 m it ~ ~ qi'r ~ R 'IT<n ~ m -:m 'rt i W-lT it ~ ~ it ~ 311f$f, ~ it -;rif ~ ~ I ~ ~ ~ l11 ~ ~ 11P1 ~ 1:f( ~ it itit ~ -qft:qrif <:fiT "!1ftrm; 30.13 q[<l1 l'f'lI I BRUft <il m ~ <re ~ "IT ~ ~ f<li ~ if ~ '!ft ~ ~ <tt q\JqU <f.P11l i W1T fRrr, ~ ~ ~ ~ m~ ~ t aftr ~ ~ <f.T ~ f,;J:ij (lill inft ~ I ~ "!lfIUol {OIlY liiitOfl ~ ~ ~'f\PliJ~~~~1

~ ~ 'lit Wffif ~ ~ B"e;.qf if ..n- ~ ~ Wf)ifI t I <fif ~ if m ~ ~ ~ ~ ~ ~ Tf'lft I W1T, 9Rt, m, ~, ~, :gp-ft (IDill) ~ W" l:fft<w ~ -qftm" ;it ~ if ~ -rm I ~~it~~~~'Ift'rn"~"f-","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/33732345","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=33732345&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[33731145,33732164,33731363,33732024,33731431,33732283,33952963,33731224,33731085,33732689,166918512,33732283,33952963,166918387,166901353,34088700,167880534,276035696,166917882,33732563,33731997,33731224,33728770,33731085,33730884],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"Icna/GlMQAYmjA/NpMKXEG6q5Yc=","module_id":"09pALMH/xXo5Uoza3TkQNAN9zLo=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[33731145,33732164,33731363,33732024,33731431,33732283,33952963,33731224,33731085],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Study of Two Social, Economic, Political","track_opts":{"compilation_id":"Icna/GlMQAYmjA/NpMKXEG6q5Yc=","module_id":"KQQDtm8S7ehNjRmCZN1WnSR6u4E=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[33732689,166918512,33732283,33952963,166918387,166901353,34088700,167880534,276035696,166917882,33732563,33731997,33731224,33728770,33731085,33730884],"title_link":null,"title":"More From KIGS_Institute","track_opts":{"compilation_id":"Icna/GlMQAYmjA/NpMKXEG6q5Yc=","module_id":"F0ljLdovT3XaeuZNaLwZxRyzNaA=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"33728770":{"type":"document","id":33728770,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33728770/149x198/3795adbc3d/1369311919?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33728770/298x396/e39fbb3b09/1369311919?v=1","title":"Economy of Permamence","short_title":"Economy of Permamence","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33728770,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"l9t1N+7jRe/i59j3SH4AlplWqh8="},"url":"https://www.scribd.com/document/33728770/Economy-of-Permamence","top_badge":null},"33730884":{"type":"document","id":33730884,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33730884/149x198/d4438cf37a/1278529041?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33730884/298x396/cd0e57c298/1278529041?v=1","title":"25 Yrs of Gram Panchayat","short_title":"25 Yrs of Gram Panchayat","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33730884,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NlSmOfk1dGwE07liizxhfnYvGwI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/33730884/25-Yrs-of-Gram-Panchayat","top_badge":null},"33731085":{"type":"document","id":33731085,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731085/149x198/339bf6769d/1359266697?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731085/298x396/3d59c39239/1359266697?v=1","title":"A Study of Chambal - Social Economic","short_title":"A Study of Chambal - Social Economic","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731085,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"c4qWweBzhZvEk8gQs4lF0VKaDOY="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731085/A-Study-of-Chambal-Social-Economic","top_badge":null},"33731145":{"type":"document","id":33731145,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731145/149x198/2975ade4cb/1351750331?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731145/298x396/aee6fe87d1/1351750331?v=1","title":"Gandhi Ji Aur Audhoyogikaran","short_title":"Gandhi Ji Aur Audhoyogikaran","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731145,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/CCU5lVOWw+6fXP6W5kAeZNSLDY="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731145/Gandhi-Ji-Aur-Audhoyogikaran","top_badge":null},"33731224":{"type":"document","id":33731224,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731224/149x198/89954de766/1351668840?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731224/298x396/680d84d47e/1351668840?v=1","title":"Grameen Hinsa","short_title":"Grameen Hinsa","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731224,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DyMAQJcVU+MO0hrwOrpTAQ+6zYw="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731224/Grameen-Hinsa","top_badge":null},"33731363":{"type":"document","id":33731363,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731363/149x198/3a37ee21b4/1351750052?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731363/298x396/b24f9b67ec/1351750052?v=1","title":"Khadi Technology","short_title":"Khadi Technology","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731363,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WAAzQZwXOko6kA23yvFDItG85pw="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731363/Khadi-Technology","top_badge":null},"33731431":{"type":"document","id":33731431,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731431/149x198/4930e2f6da/1313070605?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731431/298x396/e4401b29a5/1313070605?v=1","title":"Lok Adalat 5 230","short_title":"Lok Adalat 5 230","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731431,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BpvbkcwoQp647zeZoVx075xKDYs="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731431/Lok-Adalat-5-230","top_badge":null},"33731997":{"type":"document","id":33731997,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731997/149x198/1057595324/1357374926?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731997/298x396/ce61fd0d59/1357374926?v=1","title":"Organised Milk Marketing in India","short_title":"Organised Milk Marketing in India","author":"KIGS_Institute","tr