You are on page 1of 2

Szczecin, dn. 04.11.

2015

Wydzia Inwestycji Miejskich


Urzd Miasta Szczecin

Stanowisko Klubu FC Aquila Szczecin w sprawie budowy boiska przy ul. Orlej w
Kijewie w ramach SBO 2015.

W zwizku z pismem Przewodniczcej Rady Osiedla Kijewo z dnia


07.10.2015 dotyczcym protestu kilku mieszkacw osiedla Kijewo w
sprawie projektu obywatelskiego SBO informujemy, i pismo to
otrzymalimy dopiero dzisiaj, w zwizku z czym nie bylimy w stanie
wczeniej udzieli odpowiedzi, ani te stawi si na posiedzeniu Rady
Osiedla Kijewo w dn. 20.10.2015. Jak sprawdzi przedstawiciel Klubu,
pismo to nie dotaro do nas wczeniej, gdy zostao wysane przez Rad
Osiedla Kijewo na bdny adres.
Nieprawd jest, e czonkowie FC Aquila Szczecin odmawiaj
spotkania z Rad Osiedla Kijewa w jakiejkolwiek sprawie. Czonkowie
zarzdu FC Aquila Szczecin chtnie wezm udzia w posiedzeniach Rady
Osiedla Kijewo, z prezentacj projektu SBO 2015 wcznie, jednak prosimy
o wczeniejsze ustalenie terminu, tak aby by dogodny dla wszystkich.
Mamy nadziej, e wszelkie wtpliwoci dotyczce realizacji projektu
SBO zostay wyjanione na dzisiejszym spotkaniu przedstawicieli Rady
Osiedla Kijewo oraz FC Aquila Szczecin z Panem Wiceprezydentem
Michaem Przepier.
Protest kilku mieszkacw zosta oparty na nieprawdziwych faktach,
co wicej autorzy protestu ewidentnie dezinformowali swoich ssiadw w
celu uzyskania ich podpisw pod tyme protestem.
Nieprawd jest, e projekt jest niezgodny z treci wniosku do SBO.
Lokalizacja i wymiary boiska w projekcie przedstawionym przez pani
architekt King Cichock w caoci zgadzaj si z zaoeniami projektu SBO

2015. Pani architekt zadbaa ponadto o peen dostp do obiektu dla


zawodnikw i kibicw niepenosprawnych. W ten sposb ma szans
powsta pierwsze w Szczecinie boisko pikarskie w peni przystosowane nie
tylko dla zdrowych osb, lecz take dla osb niepenosprawnych.
Nieprawd jest, e boisko nie bdzie dostpne dla mieszkacw.
Autorzy zwyciskiego SBO 2015 na Prawobrzeu, bdcy jednoczenie
czonkami klubu FC Aquila Szczecin uczestniczyli we wszystkich zebraniach
dotyczcych Budetu Obywatelskiego, w tym realizacji SBO 2015/PRB,
odbywajcych si w Urzdzie Miejskim i na adnym zebraniu nie byo
mowy o ograniczaniu dostpnoci boiska dla mieszkacw, czy jak to pisze
autor protestu - o zakazie. W Kijewie s ju dwa place nadajce si
wycznie do rekreacyjnego grania w pik bez adnych ogranicze: przy
ul. Tarpanowej i ul. Owczej/Sowiej. Boisko z zaoenia miao by boiskiem
przeznaczonym do uprawiania sportu, co byo napisane jasno i wyranie w
zoonym projekcie 9/PRB.
Obawy o poziom haasu i poziom wody w strumieniu s cakowicie
bezpodstawne, co zostao dzisiaj wyjanione przez Pana Prezydenta.
Przypominamy, e na projekt SBO 2015 oddao gosy 2299 osb,
gwnie mieszkacw Kijewa. Mieszkacy, ktrzy oddali swoje gosy na ten
projekt, wielokrotnie dopytuj si autorw, kiedy inwestycja zostanie
rozpoczta i wyraaj ogromne obawy, e projekt nie zostanie
zrealizowany z powodu niczym nie uzasadnionych protestw kilku osb.
.

Z wyrazami powaania