You are on page 1of 10

UNIVERZITET U TRAVNIKU

EDUKACIJSKI FAKULTET
PEDAGOGIJA-PSIHOLOGIJA

ULOGA PEDAGOGA U VRTIU


Seminarski rad iz Predkolske pedagogije

Kandidatkinja:

Mentor:

Amna Redi

Doc.dr. Hazim Selimovi


Travnik ; decembar, 2016.

Sadraj
UVOD:................................................................................................................. 3
METODOLOGIJA RADA:......................................................................................... 4
POJMOVI:............................................................................................................. 5
Pedagog................................................................................................................. 5
Vrti..................................................................................................................... 6
ULOGA PEDAGOGA U VRTIU.............................................................................. 7
POSAO PEDAGOGA.............................................................................................. 8
ZAKLJUAK:......................................................................................................... 9
LITERATURA:...................................................................................................... 10

UVOD:
Tema mog seminarskog rada je uloga pedagoga u vrtiu. U ovom seminarkom radu u
objasniti zato je vrti odgojno-obrazovna institucija, te detaljno razraditi plan rada
pedagoga, i njegovu funkciju u vrtiu, kao dio strunog tima, koji ini kompetentnu cjelinu za
pravilan rast i razvoj djece, planiranje uzrastu prilagoenih sadraja, rad sa roditeljima, te rad
sa odgajateljicama.
Pedagog pored ostalog izrauje plan zdravstvene, socijalne i ekoloke zatite uenika u
saradnji sa kolskom ambulantom. Zadatak je pedagoga i izrada plana kulturne i javne
djelatnosti vrtia, te sreivanje pedagoke dokumentacije.
Pedagog organizira i provodi ispitivanje zrelosti za upis u vrti.

METODOLOGIJA RADA:
Cilj ovog teorijskog istraivanja jeste ispitati te detaljno razraditi plan rada pedagoga, te
njegovo
mjesto
u
vrtiu.
Zadatak rada pedagoga u vrtiu definiraja se na nekoliko razina: u odnosu na dijete, roditelje,
odgajatelje, te drutveno okruenje, to taj posao ini izuzetno sloenim S obzirom na dijete,
primarna je zadaa pedagoga podizanje dnevne kvalitete ivota u vrtiu u skladu s njegovim
razvojnim i aktuelnim potrebama. Jo jedan od zadataka je podrka i pomo u ostvarenju
odgojno-obrazovnog procesa, kao i usmjeravanje odgajatelja u osobnom i profesionalnom
rastu.
Bitni zadaci pedagoga definiraju se Godinjim planovima i programima rada za svaku
pedagoku godinu.
Vane kompetencije pedagoga se svode na to da voljete djecu i rad s djecom. Posebno je
vano poznavati psihu djeteta i prilagoditi nain komuniciranja djetetu. Pedagogu je vano
razviti smisao za probleme drugih osoba i strpljivost u radu. Sposobnost kvalitetnog
planiranja, odlunost, objektivnost i odgovornost vane su osobine za kvalitetan rad
pedagoga. Zbog estog izvjetavanja, informiranja te dranja predavanja, vana je lakoa
usmenog i pismenog izraavanja.

POJMOVI:
Pedagog
Pedagozi su strunjaci koji se bave odgojem. Pedagozi mogu raditi u kolama, vrtiima,
domovima za nezbrinutu djecu, uenikim domovima. Najvei broj pedagoga radi u kolama,
u kojima su oni osnovni struni suradnici.
Rad pedagoga u koli i vtiu moemo podijeliti na vie podruja: planiranje i
programiranje, rad s uenicima, rad s uiteljima te rad s roditeljima Plan rada s djecom s
tekoama u razvoju i plan rada s darovitom djecom pedagog izrauje u suradnji sa
psihologom i defektologom, ako ih u koli ili vrtiu ima.
Pedagog izrauje plan zdravstvene, socijalne i ekoloke zatite uenika u suradnji sa
kolskom ambulantom. Zadatak je pedagoga i izrada plana kulturne i javne djelatnosti vrtia,
te sreivanje pedagoke dokumentacije.
Pedagog organizira i provodi ispitivanje zrelosti za upis u vrti, i upis prvi razred,
organizira uenike i odgajanike radionice i dodatnu nastavu, organizira edukativna i
odgojna predavanja za uenike, a neka sam i odri. U strunom timu sa psihologom i
defektologom provode programe za djecu s tekoama u razvoju, a u suradnji sa psihologom
provode programe za darovitu djecu.
Pedagozi u radu s uiteljima i odgajateljima provjeravaju realizaciju rada uitelja
sudjelovanje na nastavi, realizaciju planova i programa i sl.). Pedagozi analiziraju rezultate
kole na podrujima uspjeha, vladanja, popravnih ispita i sl.
Pedagozi u domovima za djecu zadueni su za odgojni rad s djecom i roditeljima te pomau
u uenju djeci s tekoama. Posebno podruje je andragogija, znanost o odgoju odraslih.
Strunjaci koji se specijaliziraju za rad u andragogiji rade u zatvorima, domovima
umirovljenika i ustanovama za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju odraslih.

Vrti
Vrti je odgojno-obrazovna institucija. U vrtiu se vri prijeme djece raznih uzrasta, od
roenja do tree godine se svrstavaja u jasliku grupu, a od tree do este, tj do pripreme u
kolu, u grupu predkolskog uzrasta.
U vrtiu se vri svih pet odgojnih djelovanja, stvaraju se i usavravaju navike, te obrazovna
priprema djece za kolu.
U vrtiu s djecom radi struni tim koji sainjavaju odgajatelj, pedagog, psiholog, logoped i
drugi saradnici.

ULOGA PEDAGOGA U VRTIU


Uloga pedagoga je u kontinuiranom poticanju, sistemskom praenju i aktivnom sudjelovanju
u timskom radu, suodgovornom i sustvaralakom odnosu s odgojiteljima, direktorom i drugim
strunim saradnicima, u istraivanju puteva stalnog razvoja i unaprjeivanja odgojnoobrazovnog procesa na temelju pozitivnih iskustava prakse i naunih spoznaja, u praenju
odgojno-obrazovnog procesa, saradnji s odgojiteljima u planiranju i vrjednovanju, na
unaprjeivanju kroz istraivanja, a posebice poticajno-organizacijsko-materijalno i socijalno
okruenje koje potie dijete na aktivnost, istraivanje i uenje, integrativno obogaivanje
odgojno-obrazovnog procesa organizacijom raznovrsnih sadraja (posjete, izleti, scenski
programi u i izvan vrtia), poticanje usmjeravanje strunog usavravanja odgojitelja te
unaprjeivanje i njihov profesionalni i lini rast i razvoj, u saradnji i odnosu s odgojiteljima
s ciljem razvoja i unaprijeivanja partnerstva s roditeljima, u saradnji s vanjskim faktorima s
ciljem obogaivanja odgojno-obrazovnog procesa i unaprijeivanja rada vrtia (kulturne,
strune, naune ustanove iorganizacije).

POSAO PEDAGOGA
Pedagog kao profil pedagokog strunjaka prisutan je u vrtiu kao nezaobilazni imbenik
kvalitetnog ostvarenja osnovne zadae - ranog odgoja i obrazovanja predkolske djece, to
ukljuuje irok raspon djelovanja:
pomicanje
teorijskih
znanstvenih
distignua,

istraivanje

razliitih
postavki,
spoznaja

koncepcija,
i

Unaprjeivanje rada s djecom i roditeljima, te struno usavravanje, osposobljavanje i


obrazovanje odgajatelja i ostalih sudionika u procesu je jedan od zadataka pedagoga.
Poslovi i zadae pedagoga definiraju se na nekoliko razina: u odnosu na dijete, roditelje,
odgajatelje, te drutveno okruenje, to taj posao ini izuzetno sloenim.

Pored toga, pedagog obavlja i ostale poslove: biblioteno-informacijske, poslove


dokumentiranja odgojno-obrazovne djelatnosti, organiziranja studentske prakse i dr.
S obzirom na dijete, primarna je zadaa pedagoga podizanje dnevne kvalitete ivota u vrtiu u
skladu s njegovim razvojnim i aktuelnim potrebama.
Jo jedna je zadaa podrka i pomo u ostvarenju odgojno-obrazovnog procesa, kao i
usmjeravanje odgajatelja u osobnom i profesionalnom rastu.
U saradnji s roditeljima glavni cilj je podrka u odgovornom roditeljstvu te jaanje partnerskih
odnosa djejeg vrtia i obitelji.

Primarna zadaa u odnosu na drutveno okruenje je jaanje drutvene svijesti o vanosti


ranog odgoja i obrazovanja, te promidba djelatnosti.Za kvalitetno obavljanje irokog raspona
navedenih poslova od neprocjenjive je vanosti kontinuirana edukacija pedagoga, o emu
postoji visoka svijest. Meusobna profesionalna podrka i pomo, kao i razmjena iskustva iz
prakse, ostvaruje se putem Aktiva pedagoga i Aktiva razvojno-pedagoke djelatnosti.

Bitne zadae rada pedagoga definiraju se Godinjim planovima i programima rada za svaku
pedagoku godinu, a vezane su uz odreeni segment djelatnosti koji se eli unaprijediti.
Pedagog, kao lan strunog tima vrtia, usmjeren je na timski rad i interdisciplinarni pristup,
to su nezaobilazni preduvjeti zajednikog uspjenog djelovanja.
8

ZAKLJUAK:
Posao pedagoga u vrtiu je od kljunog znaaja za kvalitetan plan i program, te sprovedbu
istog, u cilju to boljeg prenosenja odgojno-obrazovnih navika odgajanicima.
Pedagog je kljuan struni saradnjik u vrtiu, zaduen za uspostavljanje harmonicnog,
pozeljnog odnosa sa svim ucesnicima u vrtiu: odgajanicima, odgajateljima, strunim
saradnicima,roditeljima...

LITERATURA:
1. Omerovi M., Musi H.,ehi M.,Tomi R. ; Predkolska pedagogija ; Tuzla; 2009.
2. Selimovi H., Tomi R.; Pedagogija II ;Travnik; 2011.
3. http://www.djecjivrtic-ivanic.hr/documents/za-roditelje/pedagoski-i-psiholoskikutic/Sto_radi_pedagog_u_vrticu.pdf
4. http://www.yumama.com/dete/1-3-godine/5340-saveti-pedagoga-adaptacija-na-vrticvideo.html

10