You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XII | 25 stycznia 2017 | Nr 2 (229)

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE KOMUNIKACJA

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

Z Kdzierzyna-Kola do Opola
pojedziemy 160 km/h

PRAWIE PTORA
MILIONA NA BUDET
OBYWATELSKI

Fot. Grzegorz Wilga

Zwikszenie prdkoci pocigw i wyszy komfort podrnych taki bdzie efekt


remontu odcinka Kdzierzyn-Kole Opole Zachodnie.

Impulsy s jednymi z najnowoczeniejszych tego typy pocigw w Polsce. Pierwszy, testowy kurs z pasaerami mia miejsce
4 sierpnia na trasie Kdzierzyn-Kole Wrocaw. Dziki modernizacji linii bdzie mona wykorzystywa ich moliwoci i do
Opola jedzi z prdkoci 160 km/h.
KATARZYNA PRZYPADO

Linia kolejowa E30 na


odcinku Kdzierzyn-Kole
Opole Zachodnie od dawna
wymaga remontu. W tej chwili
pocigi rozwijaj na niej prdko od 60 do 80 km/h. Nie
pozwala to w peni wykorzystywa moliwoci skadw
zamwionych przez Urzd
Marszakowski Wojewdztwa
Opolskiego, Newag Impuls,
ktre pojawiy si na torach w
sierpniu minionego roku. Mog one rozwija prdko do
160 km/h. I z tak te prdkoci pasaerowie bd jedzili
midzy Kdzierzynem-Kolem a Opolem po zakoczeniu
remontw, na ktre przetargi
ogosiy wanie PKP Polskie
Linie Kolejowe.
Modernizacja linii E30 realizowana jest przez PKP PLK
etapami od 2000 roku. Zada-

nie pod nazw Prace na linii


kolejowej E30 na odcinku Kdzierzyn-Kole Opole Zachodnie podzielono na dwie
czci. Pod koniec grudnia wystartowa przetarg na modernizacj odcinka Kdzierzyn-Kole Opole Groszowice w
formule projektuj i buduj.
Jego realizacj zaplanowano
na lata 20202023. Toczy si
rwnie postpowanie przetargowe, ktre ma wyoni wykonawc projektu modernizacji
odcinka Opole Groszowice
Opole Zachodnie. Szacunkowy
koszt zadania wynosi w sumie
628,5 mln z.
Co zmieni si
dla pasaera?
Przede wszystkim skrceniu ulegnie czas przejazdu pomidzy Kdzierzynem-Kolem
a Opolem, a oprcz tego zwikszy si komfort na stacjach i

przystankach. W Kdzierzynie-Kolu, Raszowej, Zdzieszowicach, Jasionie, Gogolinie,


Gradach, Przyworach Opolskich, Opolu-Grotowicach i
Opolu-Groszowicach
przebudowane zostan perony,
rwnie z myl o osobach o
ograniczonych moliwociach
poruszania si. Pojawi si nowe wiaty, awki i owietlenie.
Ponadto stacja Gogolin bdzie
miaa przejcie podziemne, a
przystanek Opole Grotowice
kadk dla pieszych. Przebudowane zostan przejcia pod
torami w Kdzierzynie-Kolu i
Zdzieszowicach oraz kadka na
stacji Opole Groszowice.
Na dugoci 40 km PKP
PLK zaplanoway wymian torw i sieci trakcyjnej, a wyszy
poziom bezpieczestwa zapewni przebudowa 27 przejazdw kolejowo-drogowych,
m.in. w Kdzierzynie-Ko-

lu, Rozwadze i Gogolinie. Do


szybszych podry dostosowanych zostanie 66 obiektw
inynieryjnych. Wymienione
bd te urzdzenia sterowania ruchem i rozjazdy, a nastawnie bd przebudowane.
Z Kdzierzyna-Kola szybciej bdzie mona dojecha
nie tylko do Opola, ale i do
Chaupek. W minionym roku
zmodernizowano odcinek linii
nr 151 do Kuni Raciborskiej.
Na odcinku prawie 17 km zrewitalizowano
infrastruktur torow, zmodernizowano
przejazdy kolejowo-drogowe i
rozjazdy. W wyniku prac prdko pocigw na poszczeglnych odcinkach wzrosa do 60
km/h i 100 km/h. W tej chwili
trwa remont odcinka Krzyanowice Chaupki, w wyniku
ktrego przebudowywana jest
nawierzchnia kolejowa, perony
i przejazdy.

Do koca stycznia mona


zgosi swoj propozycj
do budetu obywatelskiego.
Mieszkacy Kdzierzyna-Kola ju po raz trzeci maj
moliwo zgoszenia swoich
propozycji w ramach budetu
obywatelskiego. Do wydania na
ten cel miasto zarezerwowao
prawie ptora miliona zotych.
Czasu zostao jednak niewiele.
Termin skadnia wnioskw
upywa 31 stycznia. Pozosta
wic ostatni tydzie, by zgosi wasn propozycj. Nowoci tegorocznej edycji budetu
obywatelskiego jest moliwo
zoenia wniosku za porednictwem strony internetowej. Wystarczy zarejestrowa si i zgosi projekt. Tradycjonalici w
dalszym cigu skorzysta mog
z moliwoci zoenia wniosku
w formie papierowej do waciwej rady osiedla.
Dotychczas zgoszono 31
zada za porednictwem internetowej platformy. Zdecydowan wikszo projektw
stanowi propozycje zwizane
z rozbudow czy popraw infrastruktury na terenie miasta.
Zaproponowano rwnie kilka nietypowych projektw. W
rdmieciu, ktre dysponuje
najwiksz kwot (do wydania
zarezerwowano przeszo 230
tys. zotych) jeden z wnioskodawcw zaproponowa, by 50
tys. z przeznaczy na organizacj sylwestrowej zabawy na
placu Wolnoci. Wrd atrakcji
miaby si znale koncert, w
utworzony z ludzkich cia, noc-

ny bieg czy wsplna modlitwa


w intencji obecnych wadz za
powodzenie w przyszych wyborach. Innym pomysem jest
przeniesienie zabytkowego,
drewnianego kocika, ktry
obecnie znajduje si we wrocawskim Parku Szczytnickim,
a pierwotnie sta obok dworca
PKP. Przeniesienie go na pierwotne miejsce jak czytamy w
argumentacji Pozwolioby to
na urozmaicenie turystyki w
obszarze. Koszt przedsiwzicia wyceniono na 200 tys. zotych.
W Pogorzelcu (do zagospodarowania jest przeszo 210 tys.
z) mogoby powsta sezonowe
lodowisko na Orliku przy alei
Partyzantw. Przedsiwzicie pochonoby cay budet
przeznaczony dla osiedla. Natomiast za kwot 100 z miaby
by utworzony plac zabaw dla
psw. Zlokalizowany mgby
by na ce w pobliu sklepu
Kauand. Za podobn kwot
osiedle Zachd (do dyspozycji
przeszo 121 tys. z) mogoby
si wzbogaci o skateprak. Za
30 tys. z mona by natomiast
zbudowa dodatkowe miejsca
parkingowe przy ulicy Piastowskiej.
Wszystkie zgoszenia podlega bd werykacji formalnej przez waciwy zarzd osiedla, ktry trwa bdzie od 1 do
20 lutego 2017 roku. Pozytywnie zaopiniowane wnioski w
marcu tra pod gosowanie
mieszkacw.
MH

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze

Czytaj rwnie
str. 2-3

dzia Plusy dla Biznesu

Najtaniej w regionie

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88

2 Druga strona

25 stycznia 2017, nr 2 (229)

<< GazetaInformator.pl

REGION PRAWO

Policzone dni burmistrzw


PiS chce zmieni prawo wyborcze. Wielu samorzdowcw moe zacz egna si z myl o reelekcji.
KATARZYNA CZY

Stan naszej ordynacji


jest uomny, bardzo uomny
i my musimy go naprawi
powiedzia Jarosaw Kaczyski w niedawnym wywiadzie
dla TVP Szczecin. Powoujc
si na rne fakty i analizy
statystyczne oraz oczekiwania spoeczestwa, prezes
PiS wskaza konkretne zmiany, ktre maj zrewolucjonizowa zasady i przebieg wyborw samorzdowych.
Do dwch razy sztuka
Jednym z najwaniejszych postulatw jest ograniczenie liczby kadencji
wjtw, burmistrzw i prezydentw. Do tej pory wodarze gmin mogli latami
sprawowa swoje funkcje. W
naszym powiecie rekordzist
jest Alojzy Parys, ktry stoi
na czele gminy Cisek od 1992
r. Jednak propozycja PiS zakada, e jedna osoba mogaby rzdzi gmin maksymalnie przez dwie kadencje. Co
ciekawe, mimo obowizujcej w naszym kraju zasady,
e prawo nie dziaa wstecz,
zmiana ta miaaby obowizywa rwnie tych, ktrzy penili funkcj wjta, burmistrza
lub prezydenta przed 2018 r.
(zaplanowane na ten rok wybory samorzdowe miayby
odbywa si ju zgodnie z

now ordynacj). Wspomniany ju Alojzy Parys czy wjt


Pawowiczek Jerzy Treffon
nie bd wic mogli ubiega
si o gosy wyborcw.
Z jednej strony obostrzenie to miaoby sta si ordziem w walce z lokalnymi
ukadami, ktre prowadz
czasem do zabetonowania
sceny politycznej i uniemoliwiaj sukces osobom niezwizanym z dotychczasow
wadz (nie tylko polityczn,
ale rwnie lokalnymi mediami czy rmami majcymi
realny wpyw na ycie spoecznoci). Trzeba jednak pamita, e w wielu miejscach
wieloletnie rzdy jednej osoby wynikaj z faktu, e mieszkacy s z nich po prostu zadowoleni. Z drugiej strony, w
niektrych gminach zwyczajnie brakuje osb, ktre chciayby startowa w wyborach, a
po ewentualnej wygranej byyby w stanie dobrze zarzdza swoj jednostk.
Los starosty w rkach
wyborcw
Obecna ordynacja zakada, e na szczeblu powiatu
bezporednio wybiera si jego rad, a jej czonkowie decyduj, kto obejmie fotel starosty. Partia rzdzca chce
jednak, by fotel szefa zarzdu powiatu rwnie by obsadzany w wyborach bezpo-

rednich. Eksperci zwracaj


jednak uwag, e moe to
prowadzi do kuriozalnych
sytuacji, w ktrych szef zarzdu nie ma aprobaty wikszoci radnych podobne
przypadki miay ju zreszt
miejsce, tyle e na poziomie
poszczeglnych gmin.
A wyborczy zegar tyka...
Take techniczne aspekty
przygotowania i przeprowadzania wyborw zostay wzite pod lup przez prezesa PiS.
Wspominane przez niego
podejrzane sytuacje i naduycia maj zosta zlikwidowane poprzez wyposaenie
lokali wyborczych w przezroczyste urny oraz zainstalowanie kamer umoliwiajcych
ledzenie na ywo przebiegu gosowania oraz pniejszego sprawdzania wynikw.
W tym miejscu rodzi si jednak pytanie o to, kto miaby
snansowa zakup niezbdnego sprztu i zadba o infrastruktur umoliwiajc
utrwalanie i przekazywanie
dalej (do obwodowej komisji
wyborczej? Na stron internetow magistratu?) obrazu z kamery. Sporo wtpliwoci wrd obserwatorw
ycia spoecznego budzi te
pospiech, z jakim PiS chce
wprowadza zmiany. Spora cz z nich obawia si,
e dobra zmiana w zakre-

KOMENTARZ NA GORCO
Dr Tomasz Supik
politolog z Uniwersytetu
lskiego
Nie ma na tym wiecie
rzeczy doskonaych, wic
nasza ordynacja te nie jest
doskonaa. Trudno jednak
mwi, e system jest bardzo uomny. Zmiany proponowane przez PiS zawieraj
wiele szczytnych hase, ale
ich cele s tak naprawd polityczne. Dotyczy to zwaszcza
duych miast i sejmikw wojewdzkich to s olbrzymie
pienidze i moliwoci. Std
pokusa manipulacji ksztatem i wielkoci okrgw.
W oglnym zarysie postulaty PiS nie s ze, zwaszcza te
dotyczce kwestii technicznych takich jak kamery czy
przezroczyste urny. Problem
w tym, e PiS chce zmian natychmiast, nie liczc si np.
z wci funkcjonujc w naszym kraju zasad, e prawo

nie dziaa wstecz. Ograniczanie liczby kadencji moe by


dobre, ale nie powinno obowizywa ju od 2018 r. To
jednak jest oczywista prba
wyeliminowania tych wodarzy, ktrzy od lat odnosz
sukcesy w wyborach, a nie
nale do PiS. Z drugiej strony ptora roku do wyborw
to nie jest a tak mao. Trzeba
te pamita, e grzebanie
przy ordynacji nie jest u nas
niczym wyjtkowym. Partie
zawsze staray si dopasowa
prawo wyborcze do swoich
biecych potrzeb. Tyle, e
nie zawsze si im to udawao
i PiS te niekoniecznie musi osign zamierzone cele.
Na razie ma dobre notowania, ale do wyborw moe si
wiele zmieni. Sytuacja gospodarcza, nastroje spoeczne, to, co dzieje si w Europie
i USA margines niepewnoci jest naprawd duy.

Dawid Wacawczyk
RSS Nasze Miasto (PiS)
Ograniczenie kadencyjnoci prezydentw, wjtw i burmistrzw jest wedug mnie nie
tylko korzystne, ale wrcz konieczne. (...) W gminach maej i redniej wielkoci mnstwo jest dworw, ktrych
gowy wietnie wykorzystuj
to, e na samorzdowym garnuszku pracuje czsto 1/4 i
wicej aktywnych zawodowo
mieszkacw gminy. Poprzez
umiejtne sterowanie podlegymi jednostkami i nansowe uzalenianie od siebie
rozlicznych dyrektorw, naczelnikw, kierownikw oraz
liderw spoecznych, a take wspprac z wybranymi
przedsibiorcami i ukadanie
si z lokalnymi mediami powstaj betonowe ukady, ktre
przypominaj struktury quasi-majne, a przynajmniej ksistwa udzielne.

sie ordynacji wyborczej ma


przede wszystkim umoliwi czonkom partii zdobycie
stanowisk, po ktre nie byli
do tej pory w stanie sign.
Specyk wielu samorzdw
jest bowiem silna obecno
lokalnych i regionalnych ko-

mitetw wyborczych, ktrych kandydaci z powodzeniem rywalizuj z frakcjami


oglnopolskimi. Arbitralny
zakaz ponownego ubiegania
si o urzd wjta, burmistrza
lub prezydenta moe take
pokrzyowa plany wielu z

tych, ktrzy dziaania i inwestycje swoich jednostek planuj w perspektywie kilu lat.
Moe si wszak okaza, e realizacje niektrych pomysw
zostan przerwane nie z woli
wyborcw, ale przez politykw z Wiejskiej.

REGION SPRAWY KONTROWERSYJNE

List do redakcji: Reforma czy deforma owiaty?


KATARZYNA KRENTUSZ

Zgodnie z zaoeniami
ustawy, od roku szkolnego
2017/2018 uczniowie ponownie uczszcza bd do 8-letniej
szkoy podstawowej. Zlikwidowane zostan gimnazja, a nauka w liceach oglnoksztaccych i technikach wyduy si o
rok. Ponadto funkcjonowa bd dwustopniowe szkoy branowe oraz szkoy policealne. Do
szk wprowadzona zostanie
rwnie nowa podstawa programowa.
Zdaniem niektrych, reforma owiaty ma by powrotem do starej, dobrej szkoy.

Zdaniem innych, zmiany mog


przyczyni si do obnienia poziomu nauczania w placwkach
owiatowych. Opini jednej z
naszych Czytelniczek przedstawiamy poniej.
Jestem mam dwjki dzieci, gimnazjalistki i ucznia 5 klasy podstawwki. Reforma, a raczej deforma edukacji, dotyka
wic moj rodzin podwjnie.
W gimnazjum crki jest
naprawd dobry poziom nauczania. Dobrze wyposaona
placwka, fajna kadra, ktra
w czci skada si z modych
nauczycieli, ktrym nie brakuje pasji i maj dobry kontakt z
modzie. Gimnazjum to na-

ley do Zespou Szk, razem z


podstawwk. Wydawaoby si
wic, e nic si nie zmieni... Nieprawda!
Mniejsza liczba uczniw
spowoduje zwolnienia wrd
nauczycieli. Ostatnio dowiedziaam si, e jedynym przyjtym w wyborze nowej kadry
kryterium bdzie sta pracy i w
zwizku z tym - stopie zawodowy. Nie obraajc wieloletnich nauczycieli - nie wszyscy
z nich s dobrymi pedagogami.
Podobnie jak nie wszyscy modzi nauczyciele nadaj si do
tej pracy. Natomiast, przyjmujc takie kryterium, szkoa moich dzieci straci. I strac dzieci.

Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Mateusz Herba
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Krystyna Stanik, Katarzyna Czy

Wydawca: Raciborskie Media


47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Skad: Agnieszka Subocz


Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22
44-300 Wodzisaw l., ul. w. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia graki i reklamy:


Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Martyna Sitek: 533 377 855
martyna.sitek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE
Sp. z o. o. Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
gracznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Zostanie zwolnionych przynajmniej kilku modych nauczycieli, ktrzy swoich starszych


kolegw przewyszaj wiedz
i podejciem do nauczania, takich, ktrzy maj nieporwnywalnie lepszy kontakt z dziemi
oraz lepsze wyniki w ich nauce.
Nikt nas, rodzicw, nie zapyta o zdanie. Nie pozwoli oceni kadry na podstawie obserwacji naszych i naszych dzieci.
Po prostu po raz kolejny przy
wprowadzaniu reformy gos
NAS, rodzicw, nie bdzie w
ogle brany pod uwag.
Przez 3 niemal lata nauki
crki w gimnazjum nie zauwayam by pada ona, czy ktokolwiek z jej znajomych, oar
przemocy. Nawet, jeli w wikszych miastach problemy wychowawcze dzieci w wieku gimnazjalnym s wiksze, to czy na
pewno dobrym pomysem jest,
aby ta trudna modzie uczya si razem z 7-letnimi dziemi? Ju teraz syszy si o zastraszaniu modszych dzieci,
wyudzaniu od nich pienidzy,
pobiciach. Zmiana struktury
nauczania nie zmieni charakteru tej trudniejszej modziey,
natomiast narazi mae dzieci na
niebezpieczestwo.
Kolejny aspekt, ktry chc
poruszy, to wprowadzanie reformy na szybko, bez podstaw
programowych i podrcznikw.

Fot. PIXABAY

Klamka zapada. 9 stycznia prezydent Andrzej Duda podpisa ustaw reformujc owiat.
Decyzja o likwidacji gimnazjw budzi jednak skrajnie rne emocje.

Machina ruszya. Dla dobra naszych dzieci miejmy wic


nadziej, e zmiany w owiacie, jeli nie pomog, to przynajmniej nie zaszkodz uczniom.

To skandal. Nikt nie myli tutaj


o dzieciach. Zarysy podstaw
programowych pokazuj jedno:
jeli chcesz, by dziecko byo dobrze wyksztacone, miao pen
wiedz z zakresu historii, biologii czy polskiego, to ucz je prywatnie. Poniewa nowa szkoa
nie tyle ma rzetelnie nauczy,
co wychowa modego obywatela w duchu patriotyzmu. I nie
patriotyzm jest tu problemem,
a fakt, e naszym dzieciom nie
zostanie przekazana wiedza
wolna od politycznych przekona partii rzdzcej.
Odnosz wraenie, e reform owiaty popieraj osoby, ktre nie maj o niej pojcia, nie zgbiy tego trudnego
tematu, a jedynie licz na to,
e wrci stara, dobra szkoa,
jak za moich czasw... Nie, nie
wrci. Zauwamy te, e dwa

roczniki dzieci stan si oarami tej zmiany - podwjnie startujcy do szk rednich rocznik
zamknie wielu dzieciom drog
do wymarzonego liceum. Takowe by moe rzeczywicie
skorzystaj z oferty szk branowych Szkoda tylko, e z musu, nie z wyboru. Nie wspomn
o kolejnych rocznikach, ktre
bd uczone byle jak, byle czego, bo sposb ich ksztacenia
zostaje zmieniony nagle, w poowie tego cyklu.
Osobicie uwaam, e dla
naszych dzieci nadchodzi za
zmiana. I przykro mi, e my,
jako spoeczestwo, zwyczajnie
nie mamy na to wpywu...
Wyra swoje zdanie na ten
lub inny temat, piszc do naszej
redakcji na adres: redakcja@
gazetainformator.pl.

KDZIERZYN-KOLE RELIGIA

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Ojciec Pawe Zajc nowym prowincjaem

W rankingu miesicznika Perspektywy Technikum Zespou


Szk Nr 3 wypado znacznie lepiej ni w poprzednich latach.

tarcza jakoci), a na 16. miejscu


liceum im. Henryka Sienkiewicza z Kola.
Co spowodowao tak znaczcy awans kdzierzyskiego Zespou Szk nr 3?
Z pewnoci znakomite wyniki osignite przez
uczniw podczas egzaminu
maturalnego oraz w czasie egzaminw zawodowych. Z dowiadczenia Perspektyw wynika take co jeszcze: wybitne
szkoy czy szczeglna atmosfera, poczucie odpowiedzialnoci nauczycieli oraz uczniw
i co, o czym zdajemy si dzi
zapomina: rado uczenia i rado zdobywania wiedzy.
mn

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

TECHNICZNA POBUDKA
Politechnika Opolska z myl o najmodszych realizuje projekt naukowy za 40
tys. z.
Techniczna PObudka to
nazwa projektu Politechniki
Opolskiej. Dzieci z Kdzierzyna-Kola bd uczestniczy w
wykadach, warsztatach, pokazach laboratoryjnych oraz grach
symulacyjnych. Forma zaj bdzie dostosowana do dzieci, tak
eby byy dla nich ciekawe i zrozumiae. Projekt bdzie zrealizowany dziki dofinansowaniu w
ramach konkursu Uniwersytet
Modego Odkrywcy. Kwota
40 tys. z, jak otrzymaa politechnika, pozwoli na zorganizowanie ciekawych zaj dla 75
dzieci w wieku 10-12 lat, ktre
maj pobudzi ich zaintereso-

wania techniczne oraz rozwin


kreatywne i samodzielne mylenie. Wszystkie zajcia odbd
si w budynku Wydziau Inynierii i Systemw Technicznych
przy ul. Kozielskiej 16 wyjaniaj organizatorzy.
Na zakoczenie projektu dzieci wezm udzia w zwiedzaniu II kampusu Politechniki Opolskiej. Bdzie to dla nich
okazja, eby zajrze do sal laboratoryjnych oraz muzeum politechniki, zapozna si z urzdzeniami wykorzystywanymi
w codziennej pracy uczelni, odwiedzi Instytut Konfucjusza
oraz wywoa zdjcie w profesjonalnym studiu fotograficznym.
j

KDZIERZYN-KOLE EKOLOGIA

DOTACJE
NA DEMONTA AZBESTU
Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole przyjmuje wnioski o
dotacj na usuniecie azbestu.
Kdzierzysko-kozielski Urzd Miasta do 28 lutego
przyjmuje wnioski od mieszkacw, ktrzy chc pozby si
azbestu. Wzorem ubiegych lat,
w marcu kozielski magistrat zoy wniosek do Wojewdzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu o
dofinansowanie. Od 2013 roku
wnioski byy rozpatrywane pozytywnie, a z przyznanych dotacji skorzystao 54 wacicieli bu-

dynkw z terenu miasta. Dziki


skorzystaniu z pomocy mona
uzyska do 85% dofinansowania
kosztw demontau lub usunicia zdemontowanych wczeniej
elementw azbestowych z dachw i cian oraz do ich transportu i unieszkodliwienia. Pozostae 15% pokrywa zarzdca
nieruchomoci lub jej waciciel.
Ostateczna kwota dotacji
jest ustalana na podstawie rozstrzygnicia przetargu lub konkursu ofert organizowanego
przez gmin.
mn

W poowie stycznia Superior Generalny o. Louis Lougen mianowa


o. Pawa Zajca prowincjaem polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatw
Maryi Niepokalanej na pierwsze trzylecie.
marta nabrdalik

Ojciec Pawe Zajc pochodzcy z Kdzierzyna-Kola po


zdaniu matury wstpi do nowicjatu Misjonarzy Oblatw
Maryi Niepokalanej na witym Krzyu, gdzie ju po roku
zoy pierwsz czasow profesj zakonn. Od 1995 r. by
alumnem Wyszego Seminarium Duchownego Misjonarzy
Oblatw Maryi Niepokalanej w
Obrze.
Ojciec Pawe Latusek opowiada, e ojciec Pawe Zajc
po upywie dwch lat zosta
skierowany do scholastykatu
midzynarodowego w Rzymie,
gdzie kontynuowa studia na
Uniwersytecie Gregoriaskim.
Nastpnie odby dwuletni sta
misyjny wrd kanadyjskich

Inuitw, gdzie otrzyma wicenia prezbiteratu. Nastpnie


wrci do Polski i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
otrzyma tytu licencjata w zakresie historii Kocioa. Tam
te obroni prac doktorsk pt.
Katoliccy misjonarze i ludno
rodzima w Kanadzie w historiografii XIX i XX wieku. Stopie doktora habilitowanego
przypado mu broni w Poznaniu. Tam te jest adiunktem
na Wydziale Teologicznym, a
take pracuje jako wykadowca i wychowawca w Wyszym
Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatw Maryi Niepokalanej w Obrze. Ojciec Pawe Zajc poczwszy od 2003
r. bierze udzia w licznych konferencjach naukowych i wykadach gocinnych. Opublikowa

kilka ksiek i wiele artykuw


naukowych.
Zgromadzenie Oblatw
zostao zaoone przez w. Eugeniusza de Mazenoda, pniejszego biskupa Marsylii, 25
stycznia 1816 r. W Polsce ich
zgromadzenie jest obecne od
1920 roku. Misjonarze Oblaci
Maryi Niepokalanej s zgromadzeniem misyjnym. Ich naczeln sub w Kociele jest
ukazywanie Chrystusa i Jego
Krlestwa najbardziej opuszczonym, niesienie Dobrej Nowiny ludom, ktre jeszcze jej
nie przyjy i pomoc w odkrywaniu ich wasnej wartoci w
wietle Ewangelii. Natomiast
tam, gdzie Koci ju istnieje, oblaci kieruj si do grup, z
ktrymi ma on najmniej kontaktu.

Ojciec Pawe Zajc


poczwszy od 2003 r.
bierze udzia w licznych
konferencjach naukowych
i wykadach gocinnych.

KDZIERZYN-KOLE OPIEKA SPOECZNA

Rodzice zastpczy poszukiwani


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kdzierzynie-Kolu poszukuje kandydatw
do penienia funkcji rodziny zastpczej lub rodziny pomocowej.
Fot. Starostwo Powiatowe KK

Fot. Starostwo Powiatowe KK

DOBRY WYNIK TECHNIKUM W SAWICICACH

Technikum Zespou Szk


nr 3 po raz pierwszy ze zot tarcz jakoci w pierwszej pitce najlepszych
technikw.
Technikum Zespou Szk
nr 3 w Kdzierzynie-Kolu
awansowao z 250 miejsca i
zdobyo 91 lokat w skali caego kraju. Tak przedstawiaj
si najnowsze wyniki rankingu
Perspektyw.
Duego awansu doczekao
si rwnie technikum Zespou Szk Technicznych i Oglnoksztaccych (brzowa tarcza
jakoci), ktre uplasowao si
na 15 miejscu na Opolszczynie. Wrd licew na 7. miejscu w wojewdztwie znalazo
si kdzierzyskie II LO im.
Mikoaja Kopernika (srebrna

Wiadomoci 3

25 stycznia 2017, nr 2 (229)

Fot. Starostwo Powiatowe KK

GazetaInformator.pl >>

marta nabrdalik

Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje osb chccych zapewni osieroconym


i samotnym dzieciom opiek, bezpieczestwo, szanse
do swobodnego rozwoju, a
co najwaniejsze bd mogy stworzy im prawdziwy
dom. Dzieciom, ktre nie
mog wychowywa si w
swojej biologicznej rodzinie, czy te nie mog liczy
na bezpieczne dziecistwo,
mio i wsparcie wrd
najbliszych, PCPR pragnie
znale rodowisko zastpcze.
Zapraszamy do wsppracy maestwa oraz osoby bez zwizku maeskiego, pragnce stworzy
dzieciom rodzin oraz bezpieczny i szczliwy dom
mwi Dorota Rak, dyrektor
PCPR.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza
do wsppracy maestwa
oraz osoby niepozostajce
w zwizku maeskim, ktre chciaby zaopiekowa si

dziemi, a przy tym s odpowiedzialne, gotowe powici im swj czas oraz nie
boj si wyzwa. Rodziny
zastpcze otrzymuj wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawne, grupy
wsparcia, szkolenia i pomoc
materialn dla penoletnich
wychowankw rodzin zastpczych. Ponadto rodziny
otrzymuj pomoc finansow.
Kandydaci na opiekunw zastpczych, po uzyskaniu kwalifikacji organizatora
rodzinnej pieczy zastpczej,
kierowani s na bezpatne
szkolenie, przeprowadzone
zgodnie z programem zatwierdzonym przez ministra
waciwego do spraw rodziny.
Aktualnie w powiecie
kdzierzysko-kozielskim
pod opiek rodzin zastpczych znajduje si 150 dzieci. Wszelkich informacji dla
osb chccych utworzy rodzin zastpcz udzielaj
pracownicy PCPR w Kdzierzynie-Kolu w siedzibie
oraz pod numerem telefonu
77 481 02 82.

KDZIERZYN-KOLE EKOLOGIA

Stacja meteorologiczna w miecie


Samorzd miejski dziki wsppracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej
ustawi nowoczesna stacj meteorologiczn.
marta nabrdalik

W Urzdzie Wojewdzkim
w Opolu odbyo si spotkanie
u wojewody Adriana Czubaka. W naradzie wzili udzia:
starosta Magorzata Tudaj,
prezydent miasta Sabina Nowosielska oraz Krzysztof Gaworski, Wojewdzki Inspek-

tor Ochrony rodowiska w


Opolu, Roland Mutwin, Doradca Wojewody Opolskiego, Magorzata KauaSwoboda, Dyrektor Wydziau
Infrastruktury i Nieruchomoci Urzdu Wojewdzkiego
oraz przedstawiciel Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej.

Przedstawiciele Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w cigu najbliszych dwch
tygodni maj zapozna si z
proponowanymi przez gmin
Kdzierzyn-Kole lokalizacjami,
w ktrych mogaby stan nowoczesna stacja meteorologiczna majca pomc w okreleniu
kierunkw, z ktrych pojawiaj

si zanieczyszczenia na terenie
miasta.
Aktualnie istniejca stacja
pomiarowa Wojewdzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska umiejscowiona na osiedlu
Piastw bada jedynie skad powietrza. Ustawienie stacji meteorologicznej wie si z kosztami
w wysokoci 100-110 tys. z.

4 Sylwetki

25 stycznia 2017, nr 2 (229)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE HISTORIA

ycie to co wicej ni film


Antoni Bury skoczy niedugo 95 lat. Z tej okazji zosta... bohaterem ksiki.
yciorys Antoniego Burego wydaje si idealnym materiaem na ksik. Ale jednak
trzeba byo go odkry. O kulisach pracy nad ksik yciem
Szczciarza rozmawiamy z
Jarosawem Jurkowskim, jednym z jej autorw.
W jakich okolicznociach
powsta pomys napisania
ycia Szczciarza?
Inicjatywa wysza ze strony
crki pana Antoniego. To ona
wpada na pomys, eby u progu 95. roku ycia jubilat otrzyma ksik o sobie i mg si
ni podzieli z rodzin i znajomymi.
Jak pan Antoni zareagowa na informacj o tym,
e zostanie bohaterem
ksiki?
Skojarzenie co najmniej
kilku osb, ktre miay okazj
pozna choby cz yciorysu
pana Antoniego, byo jednoznaczne z tego powinna powsta ksika. Nasz bohater od
dawna by oswajany z t myl,
dlatego podszed do tego bez
specjalnych emocji. Pan Antoni jest czowiekiem bardzo wywaonym i zwykle zachowuje
spokj. Bez jakiego egzaltowania si po prostu opowiada

nam o swoim yciu: tak byo,


tak to widziaem, tak to zapamitaem.
Jak wygldaa praca nad
ksik? Co byo w niej
najtrudniejsze, a co najciekawsze?
To byo wiele spotka, ktre odbyway si od jesieni 2015
roku. Najpierw suchalimy
historii ycia pana Antoniego,
tak, jak on chcia j nam odpowiedzie. Potem spisalimy
to i nagle okazao si, e z niektrych okresw ycia mamy
bardzo szcztkowe informacje,
wic trzeba si byo spotka
znowu. A potem zaczlimy
oglda zdjcia i okazao si,
e spisan ju histori da si
jeszcze uzupeni o nowe, ciekawe wydarzenia i ludzi. Pan
Antoni ma niesamowit pami do nazw, nazwisk, adresw, umiejscowienia obiektw
w terenie. To byo fascynujce,
kiedy odszukujc wedug jego wskazwek miejsca i ludzi,
bez wikszych problemw cofalimy si do czasw sprzed
70 lat. Zarazem bya to najbardziej mrwcza praca, eby losy
naszego bohatera umiejscowi
na tle wydarze o szerszej skali.
Ktra z przygd pana
Antoniego najbardziej zapada Panu w pami?

Ta, w ktrej uratowa niemieckiego pilota-oblatywacza


z poncej maszyny. Pikna historia, a trzeba byo namawia
pana Antoniego, eby pozwoli j umieci w ksice. Nawet po 70 latach mia dylemat
uratowa czowieka, ale jednak wroga. Wojenny czas ma
swoj specyfik, nie wszystko
jest tak oczywiste.
Dlaczego warto odkrywa dla szerszego grona
biografie ludzi z tej ziemi?
Bo gdzie u podoa historii, ktr znamy z ksiek, podrcznikw, s historie ludzi, ktrych wci mamy
w swoim otoczeniu. Ktrzy
zdobywali Berlin, budowali niemieckie tajne bronie, w
dramatyczny sposb uciekali z Syberii. Mamy wrd
nas wiadkw historii, ktrzy
z pierwszej rki wiedz, jak
wygldaa ta wojenna rzeczywisto i niejeden mit mog
sprostowa. Nie ma co ukrywa, e nasze wyobraenia o
wojennych latach s ksztatowane przez kinematografi,
ktra od rzeczywistoci bywa
daleka. To, co maj do powiedzenia wiadkowie historii,
potrafi by jeszcze bardziej fascynujce. A kiedy spojrzymy
w gb procesu historyczne-

Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Kdzierzynie-Kolu

katarzyna czy

Antoni Bury urodzi si 29 padziernika 1922 roku w Istebnej. Mia by krawcem, a


zosta lenikiem. Pomaga ydom, a omal nie straci ycia uznany przez Polakw za
szpiega. Uciek Rosjanom, wydosta si z Niemiec... Dzi mieszka w Kdzierzynie-Kolu
i... jest najstarszym studentem Uniwersytetu III Wieku. 17 stycznia w filii kdzierzyskiej
biblioteki odbyo si spotkanie z Jakubem Dwilewskim i Jarosawem Jurkowskim,
autorami ksiki Antoni Bury. ycie szczciarza oraz jej gwnym bohaterem.
go czy cigu wydarze dziejowych, zawsze znajdziemy
zwykych ludzi, na ktrych
te zjawiska wpyny i ktrzy
musieli si w nich odnale.
Wanie tak staralimy si
przedstawi histori ycia pana Antoniego, zwaszcza jego
losy w trakcie wojny.

Czy moemy spodziewa


si z Pana strony kolejnych
ksiek o lokalnych bohaterach?
Czas pokae. Kolejna ksika, nie mojego autorstwa, a redakcji bdzie powicona jednej
z miejscowoci naszego powiatu. Na prob siostry mojego

znajomego, pasjonata historii


lokalnej, dokocz prac, ktr
przygotowywa. Niestety, nieoczekiwanie zmar po wykonaniu kwerendy rdowej i majc
ju spor cz ksiki spisan.
Siostra chce doprowadzi dzieo brata do koca, w czym bd
mia okazj jej pomc.

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Mechatronika mnie zapaa i nie chce puci


katarzyna czy

Wikszo chopcw uwielbia konstruowa rne


pojazdy i roboty, choby
z klockw Lego. Ale nie
wszyscy postanawiaj, e
wanie to zajcie ma im w
przyszoci zapewnia sukcesy zawodowe. A jak to
byo w Twoim przypadku?
Czy od dziecka wiedziae,
e bdziesz konstruktorem?
Jako may chopiec uwielbiaem skada rne modele,
rozkrca i poznawa dziaanie elektrycznych zabawek czy
pomaga tacie i dziadkom w
warsztatach. Z wiekiem nabieraem nowych dowiadcze i
pogbiaem swoj pasj majsterkowania. Wtedy jeszcze nie
byem jako szczeglnie ukierunkowany na konkretny zawd. Robiem to, co mnie interesowao, czyli zajmowaem si
technologi. Wiele rzeczy zaczem si uczy sam i na wasn rk zbieraem potrzebne do nauki
materiay. Pod koniec gimnazjum w moje rce wpada ulotka
reklamujca kierunek technik
mechatronik w Zespole Szk
Technicznych i Oglnoksztaccych w Kdzierzynie-Kolu, na
ktrej byo zdjcie robota i opis
kierunku. Od razu wiedziaem,
e to jest to! Przegldajc oferty
innych szk, nie znalazem niczego, co mogoby mnie zainteresowa. Mechatronika zapaa
mnie i nie chciaa puci... Kie-

dy zaczem nauk w tej szkole,


od razu zaciekawiy mnie zajcia zawodowe. W drugiej klasie
narodzi si pomys zbudowania
robota. I zaledwie ptora miesica pniej wystartowaem w
pierwszych zawodach robotw.
Wanie kiedy dotknem tego wikszego wiata technologicznego, postanowiem pj
powanie w mechatronik.
Sowo robot kojarzy si
nam czsto albo z robotem kuchennym albo z postaciami w rodzaju robota WALL-E z kreskwki
(miech). A czym s roboty
dla Ciebie? Co najbardziej
Ci w nich fascynuje?
Roboty s dla mnie wielofunkcyjnymi maszynami potraficymi wykonywa czynnoci,
z ktrymi czowiek miaby problemy lub wykonywaby je zbyt
dugo. S te maszynami, ktre mona wykorzysta do rozrywki. Uwaam, e roboty maj
przyszo. Sam mam wiele pomysw, ktrymi przyczyni si
do tego, e roboty bd o wiele
bardziej powszechne ni dotychczas. Najbardziej w robotach fascynuj mnie ich moliwoci,
ktre mona wykorzysta w taki
sposb, na jaki tylko wyobrania
pozwala.
Ostatnio zostae laureatem X edycji Oglnopolskiego Konkursu o Dyplom
i Nagrod Prezesa Stowarzyszenia Inynierw i

Technikw Mechanikw
Polskich. Na czym on polega? Co oznacza dla Ciebie
to wyrnienie?
Oglnopolski Konkurs o
Dyplom i Nagrod Prezesa Stowarzyszenia Inynierw i Technikw Mechanikw Polskich polega na wyonieniu absolwentw
technikw, ktrzy wyrniaj
si swoimi wynikami z matury,
wynikami egzaminw zawodowych, ocenami z przedmiotw
zawodowych oraz osigniciami w konkursach i olimpiadach.
Dla mnie ten sukces to kolejne
podbudowanie i motywacja do
dalszych dziaa i rozwoju.
To ostatnie wyrnienie nie
jest jednak Twoj pierwsz
nagrod. Jeszcze podczas
nauki w technikum Twoje
roboty zostay docenione
podczas konkursu Elektryzujca pasja i Olimpiady Innowacji Technicznych
i Wynalazczoci. Opowiedz
troch o tamtych projektach.
Do Elektryzujcej Pasji
wystartowaem z robotem klasy mini sumo o nazwie Maa
Mi. To wanie ten robot by
moim pierwszym. By on z czasem rozwijany o nowe funkcje i
rozwizania konstrukcyjne. W
konkursie bya ju wersja o wiele bardziej rozbudowana ni na
samym pocztku. Maa Mi jest
w peni autonomiczna i potrafi wykrywa obiekty dookoa i
omija je lub w nie celowo ude-

rza. Potrafi unikn nadepnicia, wykry krawd stou czy jakiegokolwiek innego podoa, po
ktrym si porusza, wykrywa
linie. Istnieje moliwo przeczenia na sterowanie rczne,
ktre odbywa si moe drog
radiow, poprzez bluetooth lub
fale podczerwone.
Do Olimpiady Innowacji
Technicznych i Wynalazczoci
razem z rok modszym koleg
zbudowalimy Amfibi wielkoci starych monitorw komputerowych. Jest ona zdalnie sterowana drog radiow i mona
ni porusza si po ldzie i w
wodzie. Na pokadzie znajduj
si m.in. przez nas opracowane
systemy do wykrywania ewentualnych przeciekw, czujniki
temperatury i czujniki pochylenia kaduba. Ma wbudowan
bezprzewodow kamer i posiada odpowiednie owietlenie
do jazdy noc. Zostaa ona zbudowana z myl o pokonywaniu
trudnych terenw.
Teraz studiujesz mechatronik na Politechnice Opolskiej. Jak Ci si podobaj
studia? Czy masz ju jakie
plany dotyczce dalszej kariery zawodowej?
Studiowanie mechatroniki
bardzo mi si podoba, bo jest to
co, co mnie interesuje. Na wykadach si nie nudz, bo materia jest ciekawy. Zostaem ju
czonkiem dwch k naukowych, a niedugo docz do
trzeciego. Koa naukowe i studia

Fot. Starostwo Powiatowe KK

Rafa Kajzar majsterkowa od dziecka. Jako nastolatek wybra nauk w klasie technik mechatronik.

Wyrnienia i nagrody motywuj Rafaa do jeszcze


wikszej pracy i rozwijania pasji. Ale roboty to nie
jedyna pasja modego mechatronika. Interesuj si
take muzyk i tacem towarzyskim. Lubi jazd na
rowerze, pywanie, narty. Uwielbiam take podre.
Czsto z moj dziewczyn organizujemy sobie rne
wyjazdy. Spdzam duo czasu ze swoj dziewczyn i z
rodzin. Oni take przyczynili si i nadal przyczyniaj do
moich sukcesw podkrela Rafa.
s dla mnie jeszcze wiksz motywacj do pracy, bo zdaj sobie
spraw, jakie w przyszoci dziki temu mona otworzy sobie
drogi. Budowa robotw wesza
ju na wyszy poziom. Aktualnie
pracuj nad moduowym, wielozadaniowym, autonomicznym
robotem uatwiajcym czowiekowi codzienne prace lub wykonujcym po prostu czynnoci,
na ktre czowiek nie ma czasu.
W planach mam take zastosowanie sztucznej inteligencji, jednak przy tym czeka mnie jeszcze
sporo pracy.

Czyli plany na przyszo


masz ju raczej sprecyzowane...
Z racji tego, e moja wyobrania nie zna granic, pomysw jest multum. Swoj
drog zawodow planuj tak,
aby kierowa si ku celowi.
W przyszoci chc tworzy
i konstruowa, jednoczenie
pomagajc ludziom. Planuj
tworzy urzdzenia i rozwizania technologiczne pomagajce niepenosprawnym.

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 2/2017

GazetaInformator.pl 25 stycznia 2017 nr 2 (229)

REGION GOSPODARKA

Co dalej ze lskimi kopalniami i przemysem?


Na pierwszym spotkaniu Forum Firm Miasta Radlin w nowym roku, rozmawiano o pomysach na uratowanie
lskiego przemysu i planach rewitalizacji, reindustrializacji i metropolizacji.
ireneusz burek

Pierwsze spotkanie radliskich przedsibiorcw w 2017 r.


odbyo si 11 stycznia w restauracji Lena Pera w Radlinie.
Gociem spotkania by Dominik
Kolorz, przewodniczcy Wojewdzkiej Rady Dialogu Spoecznego oraz przewodniczcy
Zarzdu Regionu lsko-Dbrowskiego NSZZ Solidarno,
ktremu towarzyszy mecenas
Marek Zychla, Prezes lskiego Zwizku Pracodawcw Prywatnych. Przedsibiorcy mieli
rwnie okazj do wysuchania
wystpienia Izabeli Czeremchy,
Zastpczyni Kierownika Dziau
Doradztwa, Szkole i Marketingu Regionalnego Centrum
Informacji i Transferu Technologii.
Cho zwyczajowo zwyko
si sdzi, e przedsibiorcy i
zwizki zawodowe cz ozibe kontakty, spotkanie z przewodniczcym Zarzdu Regionu lsko-Dbrowskiego NSZZ
Solidarno cieszyo si spor
frekwencj wrd radliskich
przedsibiorcw. Sam Dominik
Kolorz podkrela, e zwizkowi zaley na tym, aby przesta
on by utosamiany z brzuchatym panem, ktry pali opony
pod sejmem. Wedug prelegenta, rozmowa to najlepsze
rozwizanie naley stawia
propozycje nowych rozwiza
dla przedsibiorcw i pracownikw. Zwizek chce wpywa
na prawo legislacyjne, w szczeglnoci zwizane z przepisami podatkowymi. Gwn ide
jest proponowanie nowych rozwiza i nawizywanie merytorycznych rozmw. Obecno
przewodniczcego ZRD NSZZ
Solidarno miaa za zadanie
przedstawienie obecnych dziaa zwizku oraz wyjanienie
istoty dziaania Wojewdzkiej
Rady Dialogu Spoecznego.
Rada Dialogu Spoecznego
(RDS) zostaa powoana przez
Prezydenta RP w dniu 22 padziernika 2015 r. (...) Instytucja
ta stanowi forum dialogu trjstronnego w Polsce i wsppracy strony pracownikw, strony
pracodawcw oraz strony rzdowej, funkcjonujce na poziomie centralnym.
RDS powstaa na bazie Trjstronnej Komisji do Spraw Spoeczno-Gospodarczych, ktra
wedug Dominika Kolorza nie
speniaa w odpowiedni sposb swojej funkcji. W wyniku
wsplnej inicjatywy pracodawcw i zwizkw zawodowych,
doprowadzono do powstania
nowej ustawy, ktra daje szersze
moliwoci RDS na wpywanie
na ycie spoeczno-gospodarcze
Polski.
Rada Dialogu Spoecznego
na lsku
My mwilimy, e tym

razem warszawka nie bdzie


nam si wtrca w proponowane zmiany rozwoju wojewdztwa lskiego, zrobimy to sami,
jako lzacy. Ju par rzeczy
udao nam si zrobi, szczeglnie w kontekcie przemysu hutniczego, tzw. przemysu trujcego przekonywa na spotkaniu
Dominik Kolorz. Przewodniczcy WRDS opowiedzia o propozycjach zmian legislacyjnych
dotyczcych tzw. sektora przedsibiorstw energochonnych,
prawa energetycznego czy ustawach zwizanych z akcyz na
wgiel i grnictwo. Dziki dziaaniom WRDS udao si zlikwidowa nieuczciwe dziaania na
rynku stalowo-hutniczym, ktre blokoway konkurencyjno
polskich przedsibiorstw.
Zmiany w modelu funkcjonowania lskiej gospodarki
Wojewdzka Rada Dialogu
Spoecznego przyja Program
Zintegrowanego Rozwoju Wojewdztwa lskiego, spjnego
ze Strategi Odpowiedzialnego
Rozwoju ministra Morawieckiego. Program ten zakada
stopniow zmian lskiej gospodarki z modelu cikiego
na model innowacyjny, ktry
w szczeglnoci zostanie nastawiony na nowoczesne technologie. Trzy najwaniejsze
elementy programu zakadaj
rewitalizacj, reindustrializacj
oraz metropolizacj lska. Jak
ma to wyglda w praktyce?
Rewitalizacja
WRDS w ramach rewitalizacji proponuje, aby wszystkie
tereny poprzemysowe, zdegradowane, pozostaoci po kopalniach, hutach, koksowniach,
zostay objte opiek operatora
rewitalizacyjnego, dziki ktremu tereny te bd miay szans
na zagospodarowanie pod dziaalno biznesow, w szczeglnoci nastawione na dziaalno produkcyjn.
Dominik Kolorz zwrci
uwag na potrzeb przekierunkowania rodkw z Unii Europejskiej na inwestycje, ktre
bd kreoway pozytywn koniunktur ekonomiczn. Baseny i aquaparki w prawdzie s
skierowane do ludzi, lecz s to
inwestycje, ktre generuj bardzo due koszty i nie s w stanie
utrzyma si z wasnych usug.
Problem ten pokrelia rwnie
Izabela Czeremcha, informujc
przedsibiorcw o Programie
Rozwoju Wewntrznego Wojewdztwa lskiego do 2030,
KIERUNEK LSKIE 3.0.. W
ramach jednego z trzydziestu
projektw programu powstaa
Akademia Rewitalizacji. Jej celem jest przygotowanie samorzdw do tak zwanej mdrej
rewitalizacji, by podejmowane inwestycje byy realn od-

powiedzi na zapotrzebowanie
mieszkacw oraz aby posiaday rachunek ekonomiczny,
przynoszc wymierne efekty
dla rodowiska biznesowego.
Reindustrializacja
Dominik Kolorz opowiedzia o planach bardzo zdecydowanego rozwoju infrastruktury, zarwno drogowej, jak i
kolejowej. Jest kilkadziesit
projektw rewitalizacji pewnych linii kolejowych, jak chociaby Ndza-Rybnik; towarowych, jak Pszczyna-Rybnik,
ory-Bielsko, czy te osobowych synna trasa Katowice-Krakw, ktra jest rewitalizowana i budowana ju od 10
lat. Tysice drg kolejowych,
ktre albo bd zrewitalizowane w ramach tego programu,
albo te bd wybudowane na
nowo mwi. Przewodniczcy zapowiedzia jedn z najciekawszych proponowanych
inwestycji wybudowanie alternatywnej autostrady do A4,
ktra poczyaby wszystkie
najwaniejsze wzy drogowe
wojewdztwa lskiego. Kolorz
wspomnia rwnie o rozpocztej budowie drogi Pszczyna-Racibrz oraz o dodatkowej propozycji wybudowania
obwodnicy historycznej stolicy
Grnego lska.
W ramach procesu reindustrializacji WRDS proponuje rwnie rewitalizacj energetyki, skupion na blokach
energetycznych do mocy 200
megawatw, ktre wedug oblicze s najbardziej wydajne pod wzgldem ekonomicznym. Dodatkowe dziaania, to
nacisk na inwestycje w Elektrowni Rybnik, ktre maj by
zwizane z ca konglomeracj.
Kolorz mwi o wykorzystaniu
nie tylko energii, ale rwnie
ciepa, jakie jest produkowane
przez ER. Wedug prelegenta
na takie zastosowanie istnieje
bardzo realna szansa w przyszoci, ktra spowoduje m.in.
zmniejszenie iloci smogu w
powietrzu, ktrym wszyscy oddychamy.
Przewodniczcy WRDS
wspomnia rwnie o tzw. technologii D4, czyli wodorowym
zgazowywaniu wgla, ktre
ma zmieni oblicze gospodarcze lska. Ta amerykaska
technologia pozwala na wyprodukowanie syngazu poprzez
spalanie mieci rnego typu:
m.in. muw, miaw czy floty. Z syngazu produkowane s
nastpnie wszystkie potrzebne
polskiej gospodarce produkty chemiczne: od metanolu do
wszelkiego rodzaju rozpuszczalnikw. Jednak, aby inwestycja miaa sens ekonomiczny
i gospodarczy, takich reaktorw wodorowych musiaoby
powsta co najmniej dziesi.
Koszt takiej inwestycji wynis-

Na zdjciu od prawej: Dominik Kolorz, Przewodniczcy Wojewdzkiej Rady Dialogu Spoecznego oraz Przewodniczcy Zarzdu Regionu lsko-Dbrowskiego NSZZ Solidarno, ktremu towarzyszy zastpca przewodniczcego RDS, mecenas Marek Zychla, Prezes lskiego
Zwizku Pracodawcw Prywatnych.

Pierwsze spotkanie po przerwie witeczno-noworocznej cieszyo si sporym zainteresowaniem wrd radliskich przedsibiorcw. Uczestnicy spotkania mieli okazj do wysuchania
wystpienia staego gocia Forum Firm w Radlinie - Izabeli Czeremchy, Zastpczyni Kierownika Dziau Doradztwa, Szkole i Marketingu Regionalnego Centrum Informacji i Transferu
Technologii.

Temat pomysw na uratowanie lskiego przemysu i planach rewitalizacji oraz reindustrializacji wojewdztwa spotka si z oywion dyskusj wrd przedsibiorcw. Uczestnicy
spotkania debatowali na temat patologii zwizanych z grnictwem i tragicznym stanem
lskiego powietrza.
by 400 mln dolarw. Amerykanie s zdecydowani w caoci
pokry koszt inwestycji reaktorw w Polsce w zamian za
gwarancj zbytu na produkty
wytwarzane w technologii D4.
lska Instytucja Finansowa
Dominik Kolorz opowiedzia rwnie o jeszcze jednej
propozycji, z ktr wystpuje Wojewdzka Rada Dialogu
Spoecznego powoanie lskiej Instytucji Finansowej.
Przewodniczcy Zarzdu Regionu lsko-Dbrowskiego
NSZZ Solidarno wyjani, e
chodzi o stworzenie systemu,
ktry bdzie dziaa podobnie

jak w landach niemieckich,


gdzie przedsibiorcom udzielane s niskooprocentowane kredyty z bankw w poszczeglnych czciach kraju. Wedug
Kolorza, szczeglnie przydaje
si tego typu rozwizanie w sytuacji kryzysowej, gdy zachodzi potrzeba ratowania przedsibiorstwa. WRDS chciaaby
wprowadzi podobny system
dla lskich przedsibiorcw.
Prelegent zapewni, e jest realna szansa na powstanie tego
rodzaju instytucji finansowej.
Na koniec spotkania Dominik Kolorz wspomnia take
o jednym z kluczowych projektw zwizanych ze lsk gospodark zakadami zbroje-

niowymi Bumar z Gliwic, gdzie


powsta prototyp czogu czwartej generacji. Kolorz zapewnia,
e nasz producent sprztu na
potrzeb wojska stworzy maszyn, ktra w strukturach
NATO otrzymaaby miano
najnowoczeniejszego czogu.
Potencja gliwickiej firmy jest
zdecydowanie
imponujcy.
Przewodniczcy Wojewdzkiej Rady Dialogu Spoecznego
oraz przewodniczcy Zarzdu
Regionu lsko-Dbrowskiego NSZZ Solidarno zachci
obecnych na spotkaniu przedsibiorcw do rozmw i zadeklarowa ch ponownego
spotkania, w razie zaistnienia
takiej potrzeby.

6 20 03

2 PLUSY BIZNESU

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Kasy i drukarki fiskalne


kasy przenone, mobilne
kasy systemowe, sieci kasowe
drukarki fiskalne, niefiskalne
materiay eksploatacyjne, rolki do kas

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

Terminale , urzdzenia niefiskalne


terminale patnicze dla kadej brany
czytniki kodw kreskowych
ib.pl
wagi sklepowe, szuflady kasowe

67 47, 697 212 351


raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Oprogramowanie dla firm


oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia
Serwis fiskalny
szkolenia z obsugi kas fiskalnych
naprawa kas i drukarek fiskalnych
KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKL AMY

GRATIS!
*)
o 60% wartoci
ib.pl
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

ledzimy zmiany

Od 2017 radykalny limit traksakcji gotwkowych


Kolejne ograniczenia w ustawie o swobodzie dziaalnoci gospodarczej.
Fot. PIXABAY

Pion fiskalny

W prawie podatkowym
od stycznia 2017 roku pojawio si kolejne bardzo wane ograniczenie dla przedsibiorcw. Zosta wprowadzony
bardzo radykalny limit transakacji gotwkowych, ktry w
tym roku wynosi zaledwie 15
tys. z (do koca roku 2016
wynosi cztery razy wicej bowiem 15 tys. euro).
Wspomniane zmiany wynikaj z modykacji ustawy o
swobodzie dziaalnoci gospodarczej, w myl ktrej (Art. 22
ust. 1): ...dokonywanie lub
przyjmowanie patnoci zwizanych z wykonywan dziaalnoci gospodarcz nastpuje
za porednictwem rachunku
patniczego przedsibiorcy, w
kadym przypadku gdy spenione s cznie oba warunki: stron transakcji, z ktrej

wynika patno, jest inny


przedsibiorca oraz jednorazowa warto transakcji, bez
wzgldu na liczb wynikajcych z niej patnoci, przekracza rwnowarto 15000 z.
W przypadku nie dotrzymania tego warunku przedsibiorca nie moe zaliczy w
koszty tak pokrytego wydatku. Sankcje bardzo radykalne, tym bardziej, e dotyczy to
rwnie sytacji gdy przedsibiorca paci gotwk rwnie
cz transakcji. W praktyce
przedsibiorcy, ktrzy dokonaj zakupu na kwot wysz
ni 15 tys. z i opac zakup gotwk nie bd mogli uzna tego zakupu za koszt uzyskania
przychodu. Przedsibiorca ma
wwczas obowizek wyksigowa z kosztw zarwno transakcje powyej 15 000 z opa-

cone w caoci gotwk jak i te,


co do ktrych zapata nastpia w czci gotwk a w czci
przelewem.
Obserwujemy zatem kolejny krok rzdu majcy na celu eliminowanie szarej strefy
poprzez zmniejszanie obrotu
gotwkowego. Warto wspomnie, i w trwajcej kilka
miesicy batalii o tzw. kasy skalne on-line mocno lobbowane byo rozwizanie oparte
o terminale patnicze co miao
na ceu monitorowanie przepywu rodkw z obrotu gospodarczego. Obecne przepisy
(w tym wspomniane sankcje)
w znacznym stopniu zwiksz
obrt kartami patniczymi co
cel ten pozwoli zrealizowa.
IRENEUSZ BUREK
WACICIEL SOFT-IB

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ZA T R U DNI MY
na stanowisku: Serwisant sprztu komputerowego
Opis: praca w rmie informatycznej o 20-letnim dowiadczeniu i ugruntowanej
pozycji na rynku, w ktrej kluczowym zagadnieniem jest obsuga klientw biznesowych oraz indywidualnych.
Praca w bardzo ciekawej brany informatycznej dajca moliwoci rozwoju
w szerokim zakresie, m.in.:
diagnozowanie i naprawa sprztu komputerowego
oprogramowanie biurowe i systemowe instalacja i opieka
obsuga informatyczna rm
instalacje sieciowe
integracja systemw IT
instalacja oraz serwis urzdze skalnych
Wymagania:
minimum rednie wyksztacenie techniczne
rozeznannie w brany IT
dowiadczenie w diagnozowaniu i naprawie sprztu komputerowego
prawo jazdy kat. B
Rekrutacja: CV naley wysa na adres biuro@softib.pl (warunek niezbdny
w procesie rekrutacji)
Firma SOFT-IB zastrzega sobie prawo do nie odpwiadania na wszystkie aplikacje.

Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477


Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

25 stycznia 2017, nr 2 (229)

PLUSY BIZNESU
DLA

PLUSY BIZNESU

25 stycznia 2017, nr 2 (229)

DLA

<< GazetaInformator.pl

REGION NIEPENOSPRAWNO

Zakady Aktywnoci Zawodowej szans dla niepenosprawnych


Fot. Krystyna Stanik

S miejscem pracy, gdzie nie liczy si tylko zysk, ale przede wszystkim rehabilitacja spoeczna
przekonywali dyrektorzy ZAZ-w.
KRYSTYNA STANIK

Znale prac nie zawsze


jest atwo, zwaszcza, gdy jest
si osob niepenosprawn.
Std powstaj Zakady Aktywnoci Zawodowej, zatrudniajce osoby z orzeczonym
znacznym stopniem niepenosprawnoci. O swoich dowiadczeniach opowiedzieli Marcin Sonka dyrektor
ZAZ w Bielsku Biaej oraz Dezyderiusz Szwagrzak dyrektor ZAZ w Wodzisawiu l.,
wygaszajc prelekcje podczas
XII Forum Niepenosprawnych w Raciborzu, ktre odbyo si 14 stycznia na Zamku
Piastowskim w Raciborzu.
Obaj prelegenci podkrelali, jak wana jest praca
w yciu kadego czowieka.
Std na pytanie organizatorw: czy warto tworzy
Zakady Aktywnoci Zawodowej?, zdecydowanie odpowiedzieli: tak. ZAZ-y daj niepenosprawnym szans
na znalezienie pracy, gdy
na otwartym rynku, gdzie liczy si tylko zysk, osobom z
niepenosprawnoci trudno
znale prac. Celem ZAZ-u
jest rehabilitacja zawodowa
osb niepenosprawnych. My
nie patrzymy tylko na zysk
argumentowa Dezyderiusz
Szwagrzak.
W swoich wystpieniach
przedstawili zarzdzane przez
siebie ZAZ-y. Marcin Sonka
jest dyrektorem Zakadu Introligatorsko-Drukarskiego
w Bielsku Biaej. Przedstawi
rwnie Orodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Lalikach, gdzie
dyrektorem jest Beata Adamczyk. Oba Zakady Aktywnoci
Zawodowej zostay zaoone
przez Bielskie Stowarzyszenie
R E K L A M A

Dezyderiusz Szwagrzak,
dyrektor Zakadu Aktywnoci Zawodowej
Zakadu Usug Pralniczych w Wodzisawiu l.
zachca wadze Raciborza
i powiatu do utworzenia
ZAZ-u. Jak mwi czsto
o prac pytaj osoby niepenosprawne z powiatu
raciborskiego.

Marcin Sonka, dyrektor


Zakadu Aktywnoci Zawodowej prowadzonego
przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr
Grodzki, przedstawi m.in.
problemy ZAZ-w. Wrd
nich problemy prawne
brak spjnoci midzy
Kodeksem Pracy a Ustaw
o Rehabilitacji.

Artystyczne Teatr Grodzki.


Dezyderiusz Szwagrzak jest
dyrektorem Zakadu Usug
Pralniczych w Wodzisawiu
l.
Zakad Introligatorsko-Drukarski powsta w 2004
roku. Obecnie zatrudnia okoo 40 osb z niepenosprawnoci. Osoby przychodz
do drukarni, eby pracowa,
a nie eby mio spdzi czas.

Zakad skada si z dziaw:


introligatornia, drukarnia,
graka komputerowa wyjania dyrektor. Klienci do
nas przychodz, bo oferujemy
dobr cen i wysok jako
produktw doda Marcin
Sonka.
Orodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach dysponujcy
60 miejscami noclegowymi w

6 pokojach dwuosobowych,
12 pokojach trzyosobowych
oraz w 3 dwupokojowych
apartamentach, zatrudnia 30
osb z niepenosprawnoci.
Niepenosprawni pracuj
w pracowniach: kuchni, pokojowej, rehabilitacji wyjania Sonka.
Zakad Usug Pralniczych
w Wodzisawiu l. powsta
w grudniu 2008 r. Zosta zaoony przez Powiat Wodzisawski. Pierwotnie dla 15
osb, szybko okazao si, e
potrzeby s duo wiksze.
Dzi pracuje 35 osb niepenosprawnych podawa dyrektor. Klientami zakadu s
szpitale, ale take prywatne
osoby. Mamy duo klientw. Trzy szpitale chc u nas
pra, a my nie moemy tego
obrobi. Kadziemy nacisk na
jako. Klienci s bardzo zadowoleni mwi Szwagrzak.
Sukces ZAZ-u jak podkrelali prelegenci zaley
w duej mierze od okrelenia
prolu dziaalnoci. Istotna jest rwnie wsppraca z
miastem, gmin, partnerstwo
z fundacjami, orzecznictwem
wyjania Marcin Sonka.
Dla ZAZ wana jest take
lokalizacja, ktra wpywa na
koszty funkcjonowania doda Sonka. Wrd problemw
ZAZ-w mwiono o braku
spjnoci midzy Kodeksem

Pracy oraz Ustaw o Rehabilitacji. ZAZ jest jak krzeso,


ktre stoi na 4 nogach. Pierwsza noga dotacja algorytm,
druga klient indywidulany,
trzecia klient instytucjonalny, czwarta projekty, wsppraca z MOPS, PCPR, PFRON
wyjania Sonka. ZAZ jak
mwiono uczy punktualnoci, odpowiedzialnoci, samodzielnoci. Jednak ZAZ
nie jest miejscem docelowym
pracy. My to uwiadamiamy. To jest praca na okrelony czas, aby potem rozpocz
prac na otwartym rynku pracy wyjania Sonka.
Dziki pracy niepenosprawni czuj si potrzebni,
maja te poczucie wartoci
wasnej pracy. Osoby z niepenosprawnoci chc, eby
ich produkt by godnie sprzedany podkrela dyrektor
ZAZ w Bielsku Biaej. W Zakadach Aktywnoci Zawodowej wan rol odgrywaj

te instruktorzy zawodu, czyli


osoby ktre maj dowiadczenie w pracy komercyjnej.
ZAZ to nie tylko praca.
Wan rol odgrywa rehabilitacja. Nasi pracownicy w
ramach rehabilitacji uczestnicz w rozmaitych akcjach,
sucych uspoecznieniu, np.
pieklimy mufnki dla dzieci
mwi Szwagrzak.
ZAZ czsto jest jak jedna dua rodzina. Nasz zakad jest jak rodzina. Nie jest
jednak tak, e nie udaje nam
si usamodzielni. Jeden pan
podj prac w Czechach, jeden w Nissanie w Rybniku.
Czsto okazuje si, e ten
okres przejciowy bardzo dobrze owocuje podkrela
dyrektor ZAZ-u w Wodzisawiu l. O zapotrzebowaniu
na ZAZ-y moe wiadczy na
przykad fakt, e w Zakadzie
Usug Pralniczych czeka 50
poda o przyjcie do pracy w
kolejce.

ZDROWIE - SPRAWNO - ENERGIA

TAI CHI

ZAPISY NA ZAJCIA
AKADEMIA TAO - Szkoa Tai Chi i Qigong
RACIBRZ ul. Klasztorna 12 (I pitro)

Tel. 600 277 108

www.akademiatao.pl

GazetaInformator.pl >>

DLA

REGION KOMUNIKACJA

Szybciej i wygodniej
kolej z Ndzy do Rybnika
Zwikszenie prdkoci pocigw do 100 km/h, nowe perony
i wyremontowane przejazdy.
KATARZYNA PRZYPADO

W pitek, 20 stycznia, na
dworcu PKP w Rybniku podpisano umow dotyczc rewitalizacji linii kolejowych na
odcinku Chybie-ory-Rybnik-Ndza/Turze. Trakcja PRKiI,
ktra jest liderem konsorcjum,
wykona prace o wartoci ponad
370 mln z. Wyremontowany
zostanie odcinek o dugoci ok.
60 km po zakoczeniu prac
pocigi pojad tdy 100 km/h.
Oprcz tego zwikszy si kom-

fort pasaerw korzystajcych


ze stacji i przystankw. Wyremontowane zostan w rnym
stopniu stacje Ndza, Sumina,
Rybnik, Rybnik Gotartowice
i ory oraz przystanki: Ndza
Wie, Szymocice, Grki lskie,
Szczejkowice i Rybnik Piaski.
Znajd si na nich wiaty
oraz nowe owietlenie, nagonienie i system oznakowania.
Oprcz tego perony bd wysze i dostosowane do potrzeb
osb o ograniczonych moliwociach poruszania si. Prace

PLUSY BIZNESU

25 stycznia 2017, nr 2 (229)

obejm 91 mostw, wiaduktw


i przepustw. Ponadto przebudowane zostan przejazdy
kolejowo-drogowe i pojawi si
na nich monitoring. W niektrych miejscach postawione zostan ekrany akustyczne. Modernizacj przejd urzdzenia
sterowania ruchem, a rozjazdy
bd wyposaone w elektryczne
ogrzewanie do usuwania niegu
i lodu.
Od momentu podpisania
umowy wykonawca ma 30 miesicy na wykonanie zadania.

R E K L A M A

K O M U N I K AT
Zakad Wodocigw i Kanalizacji Spka z o.o. w Raciborzu zawiadamia, i zgodnie z Uchwa Nr XXIII/316/2016 z dnia 30 listopada
2016 r. Rady Miasta Racibrz w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie ciekw
dla Miasta Racibrz na obszarze miasta Racibrz z dniem 01.01.2017r. obowizywa bd nastpujce opaty za wod i cieki:
TARYFOWE GRUPY ODBIORCW NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WOD
Lp.

Taryfowa grupa
odbiorcw

WYSZCZEGLNIENIE

OM1

Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug o maym zapotrzebowaniu na wod tj. zapotrzebowaniu
mniejszym lub rwnym 2,5 m3/h rozliczani wycznie za zuycie wody

OM2

Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug o maym zapotrzebowaniu na wod tj. zapotrzebowaniu
mniejszym lub rwnym 2,5 m3/h

OM3

Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug o maym zapotrzebowaniu na wod tj. zapotrzebowaniu
mniejszym lub rwnym 2,5 m3/h korzystajcy z lokali w budynkach wielolokalowych

OM4

Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug o maym zapotrzebowaniu na wod tj. zapotrzebowaniu
mniejszym lub rwnym 2,5 m3/h posiadajcy wodomierze mierzce iloci wody bezpowrotnie zuytej

O1

Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug o rednim zapotrzebowaniu na wod tj. zapotrzebowaniu
powyej 2,5 m3/h, a nie wikszym ni 10 m3/h rozliczani wycznie za zuycie wody

O2

Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug o rednim zapotrzebowaniu na wod tj. zapotrzebowaniu
powyej 2,5 m3/h, a nie wikszym ni 10 m3/h rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza gwnego

OD1

Przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug o duym zapotrzebowaniu na wod tj. powyej 10 m3/h rozliczani wycznie za
zuycie wody

OD2

Przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug o duym zapotrzebowaniu na wod tj. powyej 10 m3/h rozliczani w oparciu o
wskazanie wodomierza gwnego

TARYFOWE GRUPY ODBIORCW NA ODBIR CIEKW


Taryfowa grupa
odbiorcw

WYSZCZEGLNIENIE

OM1

Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug odprowadzajcy cieki bytowo-gospodarcze rozliczani
w oparciu o wskazanie wasnego wodomierza lub urzdzenia pomiarowego o przepywie do 2,5 m3/h (odprowadzajcy wycznie cieki)

OM2

Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug odprowadzajcy cieki bytowo-gospodarcze rozliczani
w oparciu o wskazanie wodomierza gwnego o przepywie do 2,5 m3/h

OM3

Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug odprowadzajcy cieki bytowo-gospodarcze w budynkach wielolokalowych

OM4

Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug odprowadzajcy cieki przemysowe rozliczani w oparciu
o wskazanie wodomierza gwnego o przepywie do 2,5 m3/h

OM5

Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug odprowadzajcy cieki bytowo-gospodarcze rozliczani
na podstawie norm zuycia

O1

Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug odprowadzajcy cieki bytowo-gospodarcze rozliczani w
oparciu o wskazanie wasnego wodomierza lub urzdzenia pomiarowego o przepywie powyej 2,5 m3/h a nie wikszym ni 10 m3/h

O2

Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug odprowadzajcy cieki bytowo-gospodarcze rozliczani
w oparciu o wskazanie wodomierza gwnego o przepywie powyej 2,5 m3/h nie wikszym ni 10 m3/h

O3

Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug odprowadzajcy cieki przemysowe rozliczani w oparciu
o wskazanie wodomierza gwnego o przepywie powyej 2,5 m3/h nie wikszym ni 10 m3/h

OD1

Przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug odprowadzajcy cieki przemysowe rozliczani w oparciu o wskazanie wasnego
wodomierza lub urzdzenia pomiarowego o przepywie powyej 10 m3/h

10

OD2

Przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug odprowadzajcy cieki bytowo-gospodarcze rozliczani w oparciu o wskazanie
wodomierza gwnego o przepywie powyej 10 m3/h

11

OD3

Przemysowi i poza przemysowi odprowadzajcy cieki przemysowe rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza gwnego
o przepywie powyej 10 m3/h

Lp.

WYSOKO CEN ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WOD


Taryfowa grupa
odbiorcw

WYSZCZEGLNIENIE

Lp.

OBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLNE

CENA/STAWKA OPATY
netto

z VAT

jednostka miary

OM1

1. Cena za 1m3 dostarczonej wody 2. Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw: rozliczanych na podstawie wskaza wodomierza
gwnego

3,69
5,25

3,99
5,67

z/m3
z/odbiorc/m-c

OM2

1. Cena za 1m3 dostarczonej wody 2. Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw: rozliczanych na podstawie wskaza wodomierza
gwnego

3,69
4,75

3,99
5,13

z/m3
z/odbiorc/m-c

OM3

1. Cena za 1m3 dostarczonej wody 2. Stawka opaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie dla odbiorcw: korzystajcych z lokali w
budynkach wielolokalowych

3,69
3,00

3,99
3,24

z/m3
z/odbiorc/m-c

OM4

1. Cena za 1m3 dostarczonej wody 2. Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw: posiadajcych wodomierze mierzce iloci wody
bezpowrotnie zuytej

3,69
2,75

3,99
2,97

z/m3
z/odbiorc/m-c

O1

1. Cena za 1m 3 dostarczonej wody 2. Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw: rozliczanych na podstawie wskaza wodomierza
gwnego

3,69
21,63

3,99 23,36

z/m3
z/odbiorc/m-c

O2

1. C ena za 1m3 dostarczonej wody 2. Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw: rozliczanych na podstawie wskaza wodomierza
gwnego

3,69
20,03

3,99 21,63

z/m3
z/odbiorc/m-c

OD1

1. Cena za 1m3 dostarczonej wody 2. Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw: rozliczanych na podstawie wskaza wodomierza
gwnego

3,69
131,98

3,99 142,54

z/m3
z/odbiorc/m-c

OD2

1. Cena za 1m3 dostarczonej wody 2. Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw: rozliczanych na podstawie wskaza wodomierza
gwnego

3,69
130,31

3,99 140,73

z/m3
z/odbiorc/m-c

WYSOKO CEN ZA ODBIR CIEKW


WYSZCZEGLNIENIE

netto

z VAT

jednostka miary

OM1

1. Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw 2. Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw: rozliczanych na podstawie wskaza wasnego wodomierza lub urzdzenia pomiarowego

7,68
5,25

8,29
5,67

z/m3
z/odbiorc/m-c

OM2

1. Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw 2. Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw: rozliczanych na podstawie wskaza wodomierza gwnego wody

7,68
2,90

8,29
3,13

z/m3
z/odbiorc/m-c

OM3

1. Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw

7,68

8,29

z/m3

OM4

1. Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw przemysowych 2. Stawka


opaty abonamentowej dla odbiorcw: rozliczanych na podstawie
wskaza wodomierza gwnego wody

8,17
2,90

8,82
3,13

z/m3
z/odbiorc/m-c

OM5

1. Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw 2. Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw: rozliczanych na podstawie przecitnych
norm zuycia wody

7,68
4,35

8,29
4,70

z/m3
z/odbiorc/m-c

O1

1. Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw 2. Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw: rozliczanych na podstawie wskaza
wasnego wodomierza lub urzdzenia pomiarowego

7,68
18,77

8,29
20,27

z/m3
z/odbiorc/m-c

O2

1. Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw 2. Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw: rozliczanych na podstawie wskaza wodomierza gwnego wody

7,68
17,65

8,29
19,06

z/m3
z/odbiorc/m-c

O3

1. Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw przemysowych 2. Stawka


opaty abonamentowej dla odbiorcw: rozliczanych na podstawie
wskaza wodomierza gwnego wody

8,17
17,65

8,82
19,06

z/m3
z/odbiorc/m-c

OD1

1. Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw przemysowych 2. Stawka


opaty abonamentowej dla odbiorcw: rozliczanych na podstawie
wskaza wasnego wodomierza lub urzdzenia pomiarowego

8,17
66,22

8,82
71,52

z/m3
z/odbiorc/m-c

10

OD2

1. Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw bytowo-gospodarczych


2. Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw: rozliczanych na
podstawie wskaza wodomierza gwnego wody

7,68
65,10

8,29
70,31

z/m3
z/odbiorc/m-c

11

OD3

1. Cena za 1 m3 odprowadzanych ciekw przemysowych 2. Stawka


opaty abonamentowej dla odbiorcw: rozliczanych na podstawie
wskaza wodomierza gwnego wody

8,17 65,10

8,82 70,31

z/m3
z/odbiorc/m-c

PRZY ZAKUPIE ON-LINE NA BEZPIECZNY.PL


SKORZYSTAJ ZE ZNIKI
WPISUJC KOD RABATOWY
ZAPAMITAJ
SWJ KOD WIELOKROTNEGO UYTKU
Wicej o zakupie on-line

25056

TWJ KOD RABATOWY NA

10% ZNIKI

CENA/STAWKA OPATY

Taryfowa grupa
odbiorcw

Lp.

W przypadku dostarczania faktury drog elektroniczn tzw. e-faktura opata abonamentowa zostanie pomniejszona o 1,50 z netto.
Do cen i stawek opat dolicza si podatek od towarw i usug VAT, zgodnie z art. 2, pkt. 9) do 11) Rozporzdzenia w stawce obowizujcej w dacie sprzeday usugi. Pena tre taryfy dostpna jest na stronie internetowej Spki pod adresem www.zwik-rac.com.pl

zdrowie

Z regionu

25 stycznia 2017, nr 2 (229)

RACIBRZ ZDROWIE

R E K L A M A

Raciborzanin ukasz Krakowczyk


zdobywc medycznego Oskara
Fot. Fundacja na rzecz rozwoju chirurgii rek. i przesz. twarzy

Przeszczep krtani i tchawicy uznano za najlepszy przypadek


w dziedzinie chirurgii mikronaczyniowej w 2016 roku.
mateusz herba

ukasz Krakowczyk jest adiunktem Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej


w Gliwicach. Dowiadczenie
zawodowe zdobywa m.in. na
licznych staach i kursach zagranicznych w Huston, na
Oddziale Chirurgii Plastycznej
w MD Anderson Cancer Center oraz kursie mikrochirurgii w Glasgow. Cztery lata temu Prezydent RP wyrni go
Srebrnym Krzyem zasug za
szczeglne osignicia w medycynie. W 2015 roku jako jeden z dwch Polakw zosta
czonkiem prestiowego Amerykaskiego Towarzystwa Mikrochirurgii i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.
Raciborzanin naley m.in.
do zespou chirurgii rekonstrukcyjnej i mikronaczyniowej prowadzonego przez profesora Adama Majewskiego.
Zesp przeprowadzi u 37-letniego pacjenta przeszczep obejmujcy krta, tchawic, gardo,
przeyk, tarczyc z przytarczycami, struktury miniowe oraz
powok skrn przedniej ciany szyi. Dotd przeprowadzono

ukasz Krakowczyk z zespoem prof. Adama Majewskiego


przeprowadzi u 37-letniego pacjenta przeszczep obejmujcy krta, tchawic, gardo, przeyk, tarczyc z przytarczycami, struktury miniowe oraz powok skrn
przedniej ciany szyi.
na wiecie dwa tego typu zabiegi, ale aden z nich nie by tak
rozlegy. Osignicie docenio
Amerykaskie Towarzystwo
Chirurgii Rekonstrukcyjnej i
Mikronaczyniowej, zrzeszajce
ponad 500 najlepszych wiatowych specjalistw z dziedziny
chirurgii.
Podczas dorocznego zjazdu
Towarzystwa gremium decyzj
93% gosw przyznao nagrod

w kategorii Best Case prezentacji pt.: Zoona allotransplantacja narzdw szyi. Zgosili
j prof. Adam Maciejewski i dr
hab. ukasz Krakowczyk. Praca dotyczya wspomnianej operacji. Wybrana zostaa spord
300 prezentacji zgoszonych
z caego wiata. Uznano j za
najlepszy przypadek w dziedzinie chirurgii mikronaczyniowej
w 2016 roku.

WODZISAW LSKI ZDROWIE

Szkoa rodzenia w wodzisawskim szpitalu


Fot. PIXABAY

Zajcia maj form warsztatw w maych grupach i prowadz je poone pracujce


w Oddziale Ginekologiczno-Pooniczym i Trakcie Porodowym Szpitala.

Zapisy na kurs w szkole rodzenia przyjmowane s od poniedziaku do pitku w godz. 12:00-14:00 pod nr tel. 32 45
91 966. Wicej informacji na temat szkoy rodzenia mona
znale na stronie PPZOZ w zakadce: szkoa rodzenia.
Szkoa rodzenia znajduje
si na pierwszym pitrze budynku gwnego szpitala w
Wodzisawiu l. Zajcia odbywaj si w formie warsztatowej w kameralnych grupach i

s prowadzone przez poone


pracujce w Oddziale Ginekologiczno-Pooniczym i Trakcie
Porodowym Szpitala. Organizatorzy zapewniaj materiay
szkoleniowe, napoje oraz po-

czstunek. Po zakoczeniu
kursu kady uczestnik otrzymuje zawiadczenie o jego
ukoczeniu. Zajcia obejmuj
cztery cotygodniowe spotkania, trwajce okoo 120 minut.
Udzia w zajciach jest bezpatny. Zajcia odbywaj si
wedug nastpujcego harmonogramu: poniedziaek godz.
10:00-12:00, wtorek godz.
10:00-12:00, roda 17:0019:00, czwartek 10:00-12:00.
Spotkania w ramach szkoy rodzenia obejmuj swym zakresem nastpujce bloki tematyczne:
Spotkanie I CIA W
CYKLACH: Tryb i styl ycia w okresie ciy, Badania diagnostyczne, Najczstsze
dolegliwoci
i
niepokojce objawy, Budowanie wizi emocjonalnej
dziecko-rodzic

Spotkanie II PORD: Przygotowanie do porodu, Symptomy zbliajcego si porodu,


Przebieg porodu fizjologicznego, Pord rodzinny rola
i znaczenie ojca na sali porodowej, Metody agodzenia blu porodowego
Spotkanie III POG: Higiena poogu (pielgnacja
krocza, rany pooperacyjnej),
Powrt podnoci, Karmienie
noworodka i niemowlcia,
Znaczenie i zalety karmienia
naturalnego, Technika karmienia piersi
Spotkanie IV OPIEKA NAD
NOWORODKIEM: Fizjologia
noworodka, Badania profilaktyczne i szczepienia noworodka, Pielgnacja noworodka,
Pokaz kpieli, Nauka prawidowego trzymania dziecka.
j

RACIBRZ SZPITAL

Biaa Sobota 2017 w raciborskim szpitalu


Bezpatne badania krwi bdzie mona wykona 4 lutego. Obowizuj jednak talony.
4 lutego w godzinach od
8:00 do 11:00 Laboratorium
Analityczne raciborskiego szpitala wraz z firm Abbott Laboratories Poland oraz Sysmex
zapraszaj na bezpatne badania krwi: Profil wtrobowy
(ALT, AST, ALP, TBIL, GGTP,

Albumina), Morfologia,
Poziom glukozy, Amylaza,
TSH (kobiety), PSA (mczyni). Jednoczenie bdzie
moliwo zlecenia odpatnie
dodatkowych bada z tej samej
prbki krwi bez skierowania.
Podstaw bezpatnego wyko-

nania bada bd talony, ktre mona naby u Kierownika


Laboratorium Analitycznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu przy ul. Gamowskiej
3. Talony wydawane bd dnia
27 stycznia od godz. 15:00 do
godz. 16:30. Ilo talonw ogra-

niczona. Wszelkich informacji na temat programu udziela


Kierownik Laboratorium Analitycznego mgr Elbieta Boruch-Priebe pod nr tel. 32 755 51 91
w godz. od 7:00 do 14:00.
j

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

25 stycznia 2017, nr 2 (229)

sport

Z regionu

RACIBRZ SYLWETKI

Mateusz i Sawek Kusto. Stra i futbol to ich pasja


mateusz herba

Dwch braci. Obydwoje maj po dwadziecia kilka


lat. Jest midzy nimi dwa lata
rnicy. Starszy jest Mateusz,
modszy Sawek. Bracia Mateusz i Sawek Kusto dziel
wsplne zainteresowania. W
tym, czym si zajmuj pociga
ich adrenalina. Podczas naszej
rozmowy jeden wchodzi w sowo drugiemu. Byo to wzajemne uzupenianie. Uwypuklio
ich bratersk wie, a oni ceni
sobie wartoci rodzinne.
roda rano a moe pitek
po poudniu. Nigdy nie wiadomo. Przychodzi sms. Zwizy
komunikat. Alarm PSP Racibrz. Rozlega si syrena. Kady kto jest dyspozycyjny swe
kroki kieruje w stron remizy.
Pierwsi, ktrzy dotr na miejsce, kontaktuj si z central.
Po chwili wszystko jest jasne.
Znany jest cel i powd wezwania. Wiadomo, ile wozw trzeba zadysponowa. Ochotnicy
wartko si krztaj. Zakadaj
stroje. Po chwili gotowi do akcji siedz w wozie. Wyjedaj.
OSP Sud
Bracia Sawek i Mateusz
Kusto przygod z Ochotnicz
Stra Poarn w Sudole rozpoczli pi lat temu. Zbliay si organizowane w maju
miejskie zawody sportowo-poarnicze. Zagada do nas naczelnik, czy nie chcielibymy
doczy do druyny, bo brakowao chopakw. Stwierdzilimy czemu nie, zawsze moemy pobiega na zawodach.
I tak od jednych rozgrywek do
drugich. A w kocu okazao
si, e w padzierniku organizowany by kurs dla kandydatw na straakw. Naczelnik wrczy nam dokumenty
i wysa na szkolenia. Tak si
to potoczyo wspomina starszy z barci Mateusz. A, e
mieszkamy praktycznie naprzeciw remizy to wstyd byoby nie zosta czonkiem zaartowa Sawek. Wczeniej
rodzestwo pracy ochotnikw
przygldao si z okien swojego domu (mieszkaj naprzeciwko remizy). Obserwowali
przybiegajc do jednostki zaog, ich przygotowania i wyjazd do akcji.
Pierwszym i podstawowym wymogiem by zosta
straakiem ochotnikiem jest
pozytywne przejcie bada
lekarskich. Nie moe tu by
mowy o wadach czy innych
niewydolnociach. Zasada
jest taka, e najpierw musisz
patrze na swoje zdrowie, a
dopiero potem na zdrowie innych. Co z tego, e wejd do
jakiego budynku, gdzie kto
potrzebuje mojej pomocy,
skoro ja sam bd jej potrzebowa, kiedy mi si co stanie mwi Sawek. Martwy ratownik, to niepotrzebny
ratownik dodaje Mateusz.
By mc ratowa ludzkie ycie
musieli ponadto uczestniczy
w kilkudziesiciogodzinnym
kursie. Standardowa procedura dla kadego kandydata

Fot. BP Tomasz ak/slaskie.pl

Mog na siebie liczy w kadej sytuacji i to nie tylko podczas akcji straackich czy na boisku.
na straaka ochotnika. Uczyli
si podstawowej terminologii,
wiczyli udzielanie pierwszej
pomocy, musztr i kontaktowanie si przez radio. Praktyki
odbywali w Pastwowej Stray Poarnej Na dzie dobry
uczylimy si zwija we
wspomina Sawek.
Pierwsza akcja
Po odbytych kursach przyszed czas na sub. Mieszkanie przy ulicy Waryskiego w
Raciborzu. W jednej z piwnic
podpaliy si mieci. Przy okazji wyszo na jaw, e przechowywano tam amunicj, kilka
sztuk broni, proch strzelniczy,
a co najlepsze, wszystko byo
gotowe do wystrzau. T spraw zaja si przede wszystkim
ekipa z PSP. Braci wezwano
prawdopodobnie dlatego, e
na p godziny przed akcj
samochd wrci z karosacji
(zabiegu odnowienia i zabudowania samochodu ciarowego w celu uczynienia z niego
wielofunkcyjnego samochodu poarniczego). Auto zostao uzbrojone, zaoono we i
inny osprzt. Naczelnik zgosi wz gotowy do wyjazdu.
Jeszcze sprztalimy w garau,
podog byo trzeba umy, no
i w tym momencie zaczya
si syrena. Ci wic, co byli na
miejscu ubrali si i pojechali w
dug mwi Mateusz.
Zaraz potem ekip z brami wezwano do poaru stodoy
w Biekowicach. By to prawdziwy chrzest bojowy. Zabudowa usytuowana bya w jednym z najwyszych punktw
miejscowoci. Sup ognia byo
wida z daleka. Tego nie zapomn nigdy, z poncego dachu stodoy unosi si deszcz
iskier. Pierwszy raz w yciu
widziaem co takiego. Do tego jeszcze doszed widok gospodyni domu, ktra wsplnie
z crk pakaa. W takiej wanie chwili ma si wraenie,
e jednak po co si to robi, e
jest w tym jaki sens. Generalnie dowartociowuje to, czowiek ma poczucie, e przydaje
si po co na tym wiecie
wyznaje Sawek.
Dwie najwiksze akcje jakie do tej pory wspominaj
panowie to poar na terenie
zakadu Ema w Brzeziu oraz
poar klubu Brooklyn. Tam
wtedy by jazz. To s akcje, w
ktrych si najwicej dzieje.
W Brooklynie byo takie zadymienie, e brat trzymajc mnie
za ramie (i to na zgitej rce, a
nie na wyprostowanej), nie widzia mnie. Nie wiedzielimy,
co si tam dzieje opowiada
Sawek. Mielimy wej jako osona dla PSP. Oni szli
przed nami, ale jak osania
kogo, kogo nie wida. Byo
to dla nas wyzwanie dodaje
Mateusz. W samej akcji chopakom bardziej towarzyszya
adrenalina ni strach. Strach
odczuwa si moe na chwil przed dojazdem. Czowiek
ju widzi miejsce zdarzenia i
uwiadamia sobie do czego jedzie. Przy samej akcji odczuwa
si natomiast bardziej adrena-

Bracia futbol pokochali od


pierwszego treningu. Na
zdjciu Sawek Kusto.

Futbol amerykaski to jedna z najszybciej rozwijajcych si dyscyplin sportowych w Polsce.


Przez druyn Raptors Racibrz przewino si 100 czonkw. Czon druyny stanowi 30
zawodnikw, w wieku od 18 do 37 lat.

lin. Wiadomo, strach te musi by, bo jak czowiek si nie


boi, to narobi gupot mwi
Mateusz. Tylko gupcy si
nie boj dodaje Sawek.
Raptors Racibrz
Suba w Ochotniczej Stray Poarnej to nie jedyne powoanie braci Kusto. Chwil
wczeniej, zanim sw przygod zaczli z jednostk z Sudoa, rodzestwo swoich si
prbuje w futbolu. Mateusz
rozgrywki ledzi na kanaach
sportowych. O sporcie zaczyna rozmawia z koleg. Przegldajc media spoecznociowe, zauwaa informacj o
naborze do druyny Rybnik
Thunders. Pierwszy termin rekrutacji przegapili, zaapali si
na dodatkow w Wodzisawiu
l. Stwierdzilimy wsplnie
z bratem i koleg, e pojedziemy i sprbujemy. Nie bdzie
nam pasowa, to odpucimy
temat. Dostalimy si we trjk. Kolega natomiast zamiast
przygody z futbolem rozpocz
j z pastwow stra. Zosta
zawodowym straakiem w Kdzierzynie-Kolu opowiada Mateusz. Z biegiem czasu
rybnicka druyna powikszya si o kolejnych raciborzan.
W najlepszym okresie byo nas szeciu dojedajcych
z Raciborza dodaje Sawek.
W tamtym czasie w Polsce byo okoo szedziesiciu kilku
druyn. Teraz ich jest prawie
dwa razy tyle. Jest to jeden
z najszybciej rozwijajcych si
sportw w Polsce. W kraju liga futbolu amerykaskiego
istnieje dopiero 11 lat. Zaczynao 6 druyn, w tym momencie jest ich przeszo sto w kilku
rnych klasach rozgrywkowych zaznacza Mateusz.
Sport wcign braci. Mia
w sobie ten dreszczyk emocji, ktry bardzo odpowiada
rodzestwu. Postanowili, e
dyscyplin wypromuj w Raciborzu. We wasnym zakresie zorganizowali pokazy w
szkoach. Na pierwsz rekrutacj przyszo okoo 40 osb.

Sawek (pierwszy z prawej) i Mateusz (czwarty z prawej) od zaogi OSP Sud wstpili pi
lat temu, zaraz po straackich zawodach, w ktrych startowali. Wczeniej pracy ochotnikw przygldali si z okna rodzinnego domu.
By zaangaowa lokaln spoeczno zorganizowali konkurs na nazw druyny. Wygraa najlepsza opcja, co nam
si bardzo podoba, bo Raptory
to dinozaury, ktre atakoway
i byy drapiene w stadzie
mwi Sawek. Poczucie wsplnoty odgrywa bardzo wany
aspekt w futbolu. Osobicie
nie znam bardziej druynowego sportu ni futbol. Tu kady
jest zdany na kadego, jest to
jedna wielka rodzina. Nie ma
opcji, eby kto na boisku zrobi co samemu, jeden musi
pomaga drugiemu dodaje.
Futbol to sport dla wszystkich. Gry sprbowa moe
kady bez wzgldu na wiek,
wag i warunki fizyczne.
Kondycj i si da si wytrenowa. To nie jest tak, e czego si nie da zrobi. Wszystko
jest moliwe, tylko trzeba tego
chcie, mie cierpliwo i samozaparcie oraz chodzi na
treningi tumaczy Sawek.
Sport zdecydowanie ksztatuje charakter. Na pewno kady facet, chcc nie chcc, staje
si bardziej mski, zadziorny,
ale i zdyscyplinowany dodaje. Wszyscy myl, e minusem futbolu jest bardzo dua

kontuzyjno, ale powane


kontuzje s tak samo czste,
jak w innych dyscyplinach
sportowych podsumowuje
Mateusz.
Jednak ani suba w OSP,
ani sport nie jest dla nich tak
wana jak braterska wi. To
dziki niej wsppraca w remizie i na boisku nie stanowi
R E K L A M A

dla braci adnego problemu.


Poczucie, e masz obok siebie
kogo, na kogo moesz liczy
w kadej sytuacji, to podstawa
sukcesu zarwno w roli straaka, jak i sportowca. W ich
przypadku powiedzenie, e
s gotowi skoczy za sob w
ogie, nabiera dodatkowego
znaczenia...

ogoszenia.GazetaInformator.pl

Z regionu

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z
FINANSE

POYCZKI
KRTKOTERMINOWE
32 348 61 68, 504 819 404
Porednik CDF S.C. rmy
Matpol Finanse Sp. z o.o.

Dopacam do odszkodowa z ubezpiecze: zalanie domu, mieszkania,


kolizji drogowych i innych. Dopata
natychmiastowa. Tel. 786 817 069.

ceny brutto (z VAT)


selach, komersach, pmetkach,
studniwkach, sylwestrach, urodzinach i wielu innych. Posiadam dowiadczenie i zaplecze
techniczne, dziki ktrym Twoja
impreza bdzie niezapomniana.
Tel. 725 156 747.
Muzyka weselna, zabawy, festyny, bale sylwestrowe, karnawaowe, studniwki. Jeszcze par
wolnych terminw na 2017 rok.
Tel. 692 464 983.

OPEN FINANCE S.A.


Konsolidacja kredytw. Prowizja: od 0%, Opata brokerska: 0%. Kdzierzyn-Kole, ul.
Marii Skodowskiej-Curie 2.
Tel. 669 564 718, 785 906 451.
MOTORYZACJA

Sprzedam VW Passat b5 rok


produkcji 2001. Przebieg 300
000 km, pojemno skokowa
2496 cm3, disel/automat, moc
150 KM, 110 kw. Wyposaenie: ABS, EPS, wspomaganie
kierownicy, klimatyzacja, podgrzewane fotele przednie, szyby elektryczne. Tel. 604 326
789, 691 236 789.

na kolorowym tle 14 z

Elektromechanika samochodowa.
Naprawa samochodw osobowych wszystkich marek, wymieniany rozrzdy, naprawa ukadw
zawiesze, elektromechanika samochodowa, naprawa sterownikuw abs diagnostyka komputerowa. Zmiana oprogramowania
chip tuning. Prosze dzwonic w
godz od 8:00 do 21:00. Tel. 514
655 163.

Odstpi sal w restauracji Dworek w Komornie na 7 maja 2017


r. Sala jest przygotowana tylko i
wycznie na jedn uroczysto
nie ma mowy o drugiej imprezie
na tej wanie sali. Koszt to wysoko wpaconej zaliczki. Tel. 795
543 167.
Przygotuj posiki na rnorodne imprezy: wesela, chrzciny, komunie, imprezy okolicznosciowe
(urodziny, jubileusze, imieniny).
Produtky wlasne lub dostarczone
przez klienta. Obsuguj opolszczyzn. Tel. 530 902 402.

ZAMA
w Czechach

RNE
TAXI na lotniska i w kade
inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511
929 121.
Nauka jzyka niemieckiego
na poziomie komunikatywnym i korepetycje. Tel. 888
723 964.
Sprzedam jamniki standard czystej krwi, gadki wos z ks. zdrowia. Rodzice z ok PP na miejscu!
Opava 00420603176295.
wiadczymy usugi w zakresie naprawy urzdze gospodarstwa domowego takich jak:
urzdzenia AGD. Naprawiamy
midzy innymi pralki, kuchenki zmywarki, lodwki oraz piekarniki. Firm takich jak: Bosch,
Siemens, Elektrolux, Whirlpool,
Amica, Beko, Ariston. Naprawy
powyszego sprztu AGD wykonywane s w domu u klienta,
aby skrci czas oczekiwania.
Obszar dziaania: Kdzierzyn-Kole, Prudnik oraz Nysa. Tel.
695 585 192.
Na wesela, imprezy okolicznociowe oraz spotkania biznesowe polecamy Pastwu usugi
cateringu cukierniczego. Gwarantujemy niepowtarzalne sodkie menu, indywidualnie dobrane do charakteru imprezy i
wymaga zamawiajcego. Oferujemy wyroby z wasnej, domowej produkcji oparte na tradycyjnych recepturach... wszelaki

ZATRUDNIMY

szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

Oferuj pomoc w tumaczeniu


dokumentw, umw, stron internetowych itp. Specjalizuj
si w tumaczeniach medycznych, technicznych oraz praPRACOWNIA KRAWIECKA

Szycie na wymiar odziey damskiej, mskiej i dziecicej, naprawa odziey oraz wszelkie
przerbki, szycie pocieli, obrusw, szycie zason i ran, szycie
i renowacja tapicerki samochodowej.

PRANIE DYWANW,
TAPICERKI MEBLOWEJ
SAMOCHODOWEJ,
POLEROWANIE MASZYNOWE, PASTOWANIE, CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 728 96 95 98

Jeli planujesz organizacj swojej imprezy i zastanawiasz si nad


opraw muzyczn to dobrze trae/a. Zajmuj si prowadzeniem imprez okolicznociowych
od prawie 7 lat i w tym czasie
miaem przyjemo gra na we-

Tumaczenia streszcze prac


inynierskich, magisterskich i
innych dyplomowych na jzyk
angielski. Jestem studentk lologii angielskiej, posiadam
certykat FCE. Krtki czas realizacji. Koszt tumaczenia: 30
z/strona A4. Tumacz take
strony www i inne teksty. Tel.
883 404 799.

Pracownia krawiecka
oferuje profesjonalne kursy
kroju i szycia,
na potrzeby wasne
i z certykatem.

Wymagania:
minimum rednie wyksztacenie techniczne
rozeznannie w brany IT
dowiadczenie w diagnozowaniu i naprawie sprztu
komputerowego
prawo jazdy kat. B

wybr tortw, ciast, ciasteczek,


babeczek oraz palm owocowych. Zaspakajamy podniebienia wyszukanych klientw. Nasze wyroby ciesz si lekkoci
i wieoci produktw. Nasz
ofert dostosowujemy do potrzeb i indywidualnych upodoba Klienta. Dowozimy ciastka
i torty na miejsce imprezy. Tel.
503 816 715.

Sprztanie mieszka, biur, domw. Oferuj pomoc w zakupach osobom starszym, pomoc
w wizytach u lekarza itd. Szybko, tanio i solidnie. Tel. 786 231
960.

Racibrz, ul. Brzeska 4


Tel. 665 989 571

47-400 Racibrz
ul. Wojska Polskiego 11

Firma SOFT-IB zastrzega sobie


prawo do nie odpwiadania na
wszystkie aplikacje.

Posprztam gara, piwnice, itp.


W zamian zabior stary sprzt
RTV, AGD, makulatur i wszelkiego rodzaju zom. Teren Kdzierzyna-Kola i okolic. Tel.
785 331 908.

Tel. 602 150 886

stanowisko: Serwisant
sprztu komputerowego

Rekrutacja:
CV naley wysa na adres
biuro@softib.pl (warunek niezbdny w procesie rekrutacji)

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 533 399 344, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

NAPRAWA OBUWIA
Usugi kaletnicze
i rymarskie
Roman Palczewski
Malowanie tapicerki samochodowej i meblowej, obuwia, torebek,
kurtek, naprawa obuwia ortopedycznego.

Racibrz, ul. Londzina 51,


tel. 32 414 08 21;
DH Bolko, ul. Nowa 1,
tel. 509 077 011 8;
Kunia Raciborska, ul. Kocielna 5, tel. 324191153, 502468049;
Rybnik, ul. Powstacw lskich
17, tel. 663 466 661.
Punkt Ekspresowa Naprawa
Obuwia obok E.Leclerc nie naley do rmy Palczewski.
naprawa-obuwia-raciborz.pl

Firma STACH-DREW

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
47-400 Racibrz,
ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl
Komis od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj, Przynie
sprawisz Komu rado.
Zapraszamy
pn.-pt. 10:00-16:30
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw
byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860

wie pracy. Zlecenia przyjmuje


droga mailow. Proponuj korepetycje na kadym poziomie,
zapewniam materiay. Chtnie
zbior 1,2,3 osoby na konwersacje lub korepetycje. Cena za lekcj u mnie w domu lub podjad
pod adres (+ koszt dojazdu): 60
min 1 os./40 z, 60 min 2 os./50
z, 90 min 1 os./60z, 90 min 2
os./80 z. Tel. 693 065 564.
Oferuj obsug w doborze kosmetykw, najnowsze katalogi,
prbki kosmetykw! Chtnie
zostan konsultantk AVON
osb z Kdzierzyna-Kola,
Krapkowic oraz wszelkich okolic tych miejscowoci. Jeeli nie
masz jeszcze swojej konsultantki. Tel. 667 324 205.
Naprawa samochodw osobowych wszystkich marek , wymianana rozrzdu, naprawa
ukadw zawiesze, elektromechanika samochodowa, naprawa sterownikw ABS, diagnostyka komputerowa grupy

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

vag audi volkswagen seat skoda oraz naprawa sterownikw


pomp v30 vp44w silnikach
opla 2.0dti 2.2dti psg16 1.7 isuzu, oraz ford 2.0tddi. Zmiana
oprogramowania chip tuning.
Tel. 514 655 163.
Szukasz nietuzinkowej reklamy dla komisu, warsztatu lub
innej dziaalnoci zwizanej z
motoryzacj? To jest oferta dla
Ciebie. Oferuj naturalnych rozmiarw, z oryginalnymi lampami grillem znaczkami i ca galanteri atrap samochodu mini
cooper S. Jest wykonana z tworzywa sztucznego- trwaa i lekka
- okoo 120kg. Mona j umieci np. na dachu lub dowolnej
konstrukcji nad ziemi. Efekt
piorunujcy. Odbir ze wzgldu
na gabaryt tylko osobisty. Cena
2999. Tel. 507 373 636.
Zaopiekuj si dzieckiem w wieku od roku, posiadam dowiadczenie. Stawka do uzgodnienia.
Danuta. Tel. 534 396 454.

ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

GazetaInformator.pl >>

Publicystyka 5

25 stycznia 2017, nr 2 (229)

REGION HISTORIA

Widzioech to na wasne oczy


Fot. Katarzyna Czy

72 lata temu do Wodzisawia l. dotarli winiowie z obozu Auschwitz.


Mieszkacy miasta wci pamitaj o ofiarach Marszu mierci.

Jan Stolarz co roku organizuje wdrwk tras Marszu mierci. W tym roku przewodzi grupie osb w wieku od 71 do 81 lat, ktre dotary do Wodzisawia l. 22 stycznia. Na obrzeach
miasta doczy do nich prezydent Mieczysaw Kieca oraz wicestarosta Grzegorz Kamiski. Nastpnego dnia w kocie pw. Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny odbya si uroczysta
msza w., a o godz. 11.00 zoono kwiaty pod zbiorow mogi przy ul. Ofiar Owicimskich.
katarzyna czy

Starszy pan stoi troch na


uboczu, nie przycza si do
adnej delegacji skadajcej
kwiaty pod pomnikiem-mogi przy ul. Ofiar Owicimskich w Wodzisawiu l. Nic
nie mwi, tylko oczy zachodz
mu zami. Kiedy pytam, dlaczego tu przyszed, odpowiada, e
by wiadkiem wejcia Marszu
mierci do miasta, ale nie chce
si przedstawi. Woli pozosta
anonimowy, jak ci, za ktrych
si modli.
Przychodza tu kodego
roku, bo jestem wodzisawianinem i widzioech tych winiw
jak szli przez Wodzisaw. Teraz
mom 82 lata, wic wtedy musioech mie 10 lot. Pamitom

jak ci winiowie tu szli, z maymi dziemi. By taki moment,


e mae dziecko pakao na rkach u matki i ona chciaa go
nakarmi piersi. Ale podszed
Niemiec i jej to dziecko paczce porwo. Jo si wtedy rozpako, taki to byo przeycie.
Szczcie, e mie nie wziyni,
ale widzieli, e jo je miejscowy,
to dali mi pokj. Jo nie widzio
wtedy kaj oni idom, byech mae dziecko. Ale postanowiech
se, e jak doyja, to byda si za
nich modli. I dzisiaj te byech
w kociele, pomodli si za tych
pomordowanych, bo to bya ich
ostatnio droga. Jo to widzio na
wasne oczy i dopki byda y,
to byda tu przychodzi...
Na koniec przyklka pod
pomnikiem, dotyka kamien-

nych schodkw i robi znak


krzya. Chwil potem zakada
czapk i powoli odchodzi. Czy
uda mu si wrci za rok?
Zima 1945 r. bya bardzo
mrona i niena. Winiowie obozu koncentracyjnego
Auschwitz mieli na sobie tylko pasiaki i obozowe drewniaki. Dostali po bochenku chleba, troch margaryny i puszk
konserw na trzy osoby. 17
stycznia opucili bramy obozu
i ruszyli przed siebie pilnowani
przez SS-manw i ich psy. Nie
wiedzieli, e czeka ich ponad 60
km marszu, ktrego nie przeyje ok. 600 osb zmarych
z wyczerpania, zimna lub zabitych przez hitlerowcw. Nie
zdawali te sobie sprawy (przy-

najmniej na pocztku), e wikszo z nich zostanie przetransportowana do obozw pracy w


Rzeszy. Pocztkowa nadzieja na wolno zacza jednak
szybko ustpowa...
Winiowie zostali podzieleni na 500-osobowe grupy i pitkami wdrowali pod
eskort stranikw. Najsabsi
byli podtrzymywani przez silniejszych towarzyszy, ale onierze nie pozwalali nikomu na
chwile saboci. Wedug wiadkw, ten kto nie mia ju si i
pada na drog by po prostu
rozstrzeliwany. Mrone noce,
brak posikw i choby gorcej
wody do picia powikszay liczb ofiar miertelnego marszu.
W wielu miejscowociach na
trasie Owicim Wodzisaw

WODZISAW LSKI AKCJE CHARYTATYWNE

Dzieci ratuj dzieci


Uczniowie szyjc i rozprowadzajc szmaciane laleczki, pomagaj maluchom z Afryki.
katarzyna czy

Odra, grulica, cholera,


ta ferba... Choroby, ktrym
mona zapobiega za pomoc szczepionek wci zbieraj
miertelne niwo w najbiedniejszych krajach wiata. Setki maych Afrykaczykw jest
naraonych na mier z ich powodu, podczas gdy koszt jednej szczepionki to kilkadziesit
groszy. Dlatego UNICEF od lat
zbiera fundusze rwnie na ten
cel. Take akcja Wszystkie kolory wiata, ktra odbywa si w
Polsce po raz czwarty ma przyczyni si do rozpowszechniania wiedzy o konsekwencjach
braku szczepie w Afryce oraz
pozyskania indywidualnych
darczycw. Co wane, zadanie
to opiera si przede wszystkim
na zaangaowaniu najmodszych.
Uczniowie klas I-III z wodzisawskiego Zespou Szk nr
3 rwnie postanowili pomc

swoim afrykaskim rwienikom. Dlatego do koca lutego


osoby odwiedzajce placwk
mog obejrze wystaw lalek
wykonanych przez dzieci oraz
przekaza na rzecz UNICEF darowizn (min. 10 z). W zamian
za pomoc darczyca moe zaopiekowa si jedn z lalek i
zabra j na pamitk. Udzia
w projekcie wiza si nie tylko z szyciem zabawek, ale take
ze zdobyciem wiedzy na temat
geografii, kultury czy historii
innych krajw. Kade dziecko mogo samodzielnie wybra
pastwo, z ktrego bdzie pochodzi jego lalka, znale odpowiednie dla niej imi, okreli
jej wiek i zaprojektowa strj
podobny do tego, ktry nosz
ludzie w wybranym regionie.
Zebrane w tym roku pienidze zostan przeznaczone
na pomoc najmodszym w Angoli (poudniowo-zachodnia
Afryka). W poprzednich latach
polscy uczniowie z ponad 2000

szk szyy laleczki na rzecz koleanek i kolegw z Sierra Leone, Czadu i Sudanu PoudnioR E K L A M A

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

wego. W ten sposb udao si


zgromadzi prawie 2 miliony
zotych.

l. znajduj si zbiorowe groby


zabitych winiarek i winiw.
Po przybyciu do Wodzisawia l. tych, ktrzy przeyli
czekay kilkudniowe oczekiwania na transport w gb Rzeszy. Cz osb spdzia je na
terenie stacji, pozostali zostali
ulokowani na terenie zakadw
przemysowych i gospodarstw.
W tym czasie na terenie miasta
odbyo si kilka masowych egzekucji. Stad obecno pamitkowych tablic: na dworcu kolejowym upamitniono w ten
sposb 30 zamordowanych
tam winiw, przy ul. Michalskiego 10 zabitych, na Grze
Piaskowej przy ul. Ofiar Owicimskich 43 ofiary...
Co roku wadze Wodzisawia l. oraz potomkowie ofiar

marszu skadaj w tych miejscach kwiaty i modl si za


zamordowanych. Szczeglne
znaczenie ma jednak coroczny
marsz kilkunastu osb, ktre pod przewodnictwem Jana
Stolarza przemierzaj pieszo
drog z Owicimia do Wodzisawia l., aby w ten sposb
utrwali pami o tych, ktrzy
ponad 70 lat temu byli zmuszeni do tragicznej wdrwki.
cznie w styczniu 1945
r. z owicimskiego obozu
ewakuowano 56 tys. winiw. Okoo 30 tys. skierowano przez Pszczyn do Wodzisawia l. Historycy szacuj,
e podczas ewakuacji KL Auschwitz oraz marszw mierci mogo zgin nawet 15 tys.
osb.

6 Wspieramy Dobre Tematy

25 stycznia 2017, nr 2 (229)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE AKCJE CHARYTATYWNE

Bal w szczytnym celu


Fot. Starostwo Powiatowe KK

Ludzie ze wiata biznesu, nauki, mediw oraz samorzdowcy po raz trzeci


bawi si bd w szczytnym celu.
mateusz herba

3 lutego przedstawiciele lokalnego biznesu spotkaj si z


przedstawicielami wiata nauki, mediw oraz wadzami samorzdowymi na dorocznym
Balu Biznesu organizowanym
przez Kdzierzysko-Kozielski Park Przemysowy. Bal rozpocznie si o godzinie 19:00
w Hotelu Solidaris przy ulicy
Ludwika Waryskiego 7 w Kdzierzynie-Kolu. Wydarzenie
stanowi doskona okazj do
nawizania nowych kontaktw
biznesowych, wymiany dowiadcze oraz integracji podczas wsplnej zabawy.
Motywem przewodnim imprezy, ktr poprowadzi znany
satyryk Piotr Batroczyk jest
haso W blasku Glamour.
Przewidywany jest bogaty program artystyczny, liczne atrakcje rozrywkowe oraz aukcje
dobroczynne. Uczestnictwo w
zabawie jest odpatne.
Podczas tegorocznej edycji
balu po raz pierwszy w jego historii przyznane zostan statuetki laureatom konkursu Kozy
Biznesu. Nazwa nagrody nie
jest przypadkowa. Dlaczego
Kozy Biznesu? Bo mamy je w
herbie. Kozio ten, ktry w
naturze ma picie si na szczyty
ska, uparcie i konsekwentnie,
do wyznaczonego przez siebie
celu. Ambitny przywdca, leader, za ktrym podaj inni

W blasku Glamour to haso przewodnie III edycji Balu


Biznesu, ktry poprowadzi w tym roku Piotr Batroczyk. W
ubiegym roku na cele charytatywne uzbierano przeszo 30
tys. z.
wyjania Alicja Grska z Kdzierzysko-Kozielskiego Parku Przemysowego.
Konkurs mia na celu wyrnienie i wsparcie lokalnych
przedsibiorcw z powiatu k-

dzierzysko-kozielskiego.
Generalnie, s wrd nas firmy,
ludzie, ktrzy odnosz sukcesy,
nie zawsze spektakularnie ogaszane. Buduj swoje dowiadczenia, marki, ktre wzmacnia-

3 lutego nie zabraknie licznych atrakcji oraz aukcji charytatywnych. Po raz pierwszy w historii Balu przyznane
zostan nagrody laureatom konkursu Kozy Biznesu.
j mark Kdzierzyna-Kola w
rnych zaktkach Polski, Europy a moe i dalej. Chcemy si
o nich dowiedzie, przedstawi
i wyrni jako przykad dodaje. Nagrodzone zostan rwnie osoby i instytucje dziaaj-

ce spoecznie czy wydarzenia,


ktre przyczyniy si do promocji regionu.
Laureatw zgasza mona byo w ramach piciu kategorii: Debiut Roku (nagrodzone zostan firmy prowadzce

dziaalno nie duej ni rok,


a ktrych dziaalno odbia si
szerokim echem w sferze publicznej), Firma Roku (to firmy
odnotowujce znaczne sukcesy
w zakresie swojej dziaalnoci),
Inwestycja Roku (docenione
zostan najistotniejsze inwestycje dla regionu), Dziaalno
Spoeczna Roku (wyrnienie
trafi do osb dziaajcych na
rzecz potrzebujcych, a take
przedsiwzi charytatywnych
bd wanych spoecznie) oraz
wybrana zostanie Osobowo
Roku (osoba, ktra wykazaa
si szczeglnymi osigniciami w ramach swej dziaalnoci). W kadej z kategorii wyonionych zostanie od jednego
do trzech zwycizcw. Wiele
zgosze, ktre wpyny dotyczyy jednoosobowej dziaalnoci, a najwikszym zainteresowaniem cieszya si kategoria
Osobowo Roku. Konkurs
patronatem honorowym obja Prezydent Miasta Kdzierzyna-Kola Sabina Nowosielska.
Bal Biznesu organizowany
jest ju po raz trzeci. W ubiegym roku impreza zgromadzia 170 osb. Zebrano wwczas
ponad 30 tys. z, ktre przeznaczono na cele dobroczynne
i promocj przedsibiorczoci.
Wsparto przedszkole specjalne w Kdzierzynie- Kolu oraz
zorganizowano konkurs na najlepszy pomys biznesowy dla
uczniw i studentw.

KDZIERZYN-KOLE REKREACJA

XIII Spyw Twardzieli


marta nabrdalik

XIII Spyw Twardzieli odby si na siedmiokilometrowej


trasie wyznaczonej na rzece
Kodnica. Wczeniejsze edycje odbyway si na Odrze, lecz
tym razem gruba warstwa lodu uniemoliwia uczestnikom
wejcie do wody. Dlatego miejscem startu by syfon, gdzie
rzeka Kodnica krzyuje si z
Kanaem Gliwickim. Najszybciej przepyn j Adam Giet z
klubu Morsy Dbowa, ktR E K L A M A

Fot. Starostwo Powiatowe KK

20 miakw z klubu Morsy Dbowa uczestniczyo w XIII Spywie Twardzieli na rzece Kodnica.

Najszybciej przepyn Adam Giet z klubu Morsy Dbowa, ktry wyprzedzi Macieja Koguta
i Aldon Skowrosk z klubu Kaloryfer Krakw.

ry wyprzedzi Macieja Koguta


i Aldon Skowrosk z klubu
Kaloryfer Krakw i znalaz
si na mecie ju po godzinie.
Meta znajdowaa si tu obok
kozielskiego szkwau, gdzie
czekao ognisko, kiebaski, grochwka i dobra muzyka.
Wszyscy uczestnicy spywu
otrzymali certyfikaty, kalendarze i pamitkowe puchary.
Spyw asekurowali ratownicy
WOPR z Kdzierzyna-Kola,
Gubczyc i Branic, a take ratownicy z ORW OSP Kole.

Dla osb, ktre nie odwayy si wej do wody organizatorzy rwnie przygotowali atrakcje. Na przystani
Szkwa w Kolu odby si panel dyskusyjny Dzi i jutro
Odry, bliskie i dalsze perspektywy. W rozmowach wzili
udzia samorzdowcy z wojewdztwa opolskiego i lskiego, a take przedstawiciele
strony czeskiej. Panel poprowadzili przedstawiciele Rady
Kapitanw z kapitanem Czesawem Szarakiem na czele.

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

25 stycznia 2017, nr 2 (229)

KDZIERZYN-KOLE DK KOLE 28 STYCZ.

SPOTKANIE Z CZONKAMI
KABARETU LIMO
W ramach Kozielskiej Sceny Kabaretowej spotkamy si
z czonkami Kabaretu Limo.
Jachimek, Tremiszewski gwarantuj dobr zabaw i zapowiadaj, e ich wystp to bdzie
jak improwizowany knajpiany
dezik. Oglna atmosfera dymu i nieobliczalnoci. Prosz

wyczy telefony i zamwi


drinka. Jedziemy i nie wiemy
dokd. Co si ze sob czy,
a co zupenie nie. Wszystko
jest improwizowane i ma zakasane rkawy u koszuli. Padi
Padu Padam! Pocztek o godz.
18:00, bilety w cenie 25 z do
nabycia online.

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 29 STYCZNIA

KABARET HRABI
W niedziel, 29 stycznia, na
deskach domu kultury Chemik
Kabaret Hrabi zaprezentuje
swj najnowszy program artystyczny pt. Cyrkuniki."Patrzcie, idzie nasz miejscowy
cyrkunik"! lata temu usysza Dariusz Kamys, wchodzc
do sklepu spoywczego. Niech
wic tak bdzie! Cyrkuniki
Aktorzy na usugach publicz-

noci. Wszystko dla niej. Hrabi


do usug. Bilety w cenie 70 z
parter, 60 z balkon.

KDZIERZYN-KOLE DK KOLE 19 LUTEGO

NIEZWYKY KONCERT
Muzyczny Seans Filmowy
to koncert w wykonaniu zespou w skadzie: Anna Ozner
wokal; Piotr Kopietz bandoneon, akordeon; Gabriela
Machowska-Kopietz fortepian. Muzyczny Seans Filmowy, czyli najwiksze przeboje
muzyki lmowej w nowych, niebanalnych, a przede wszystkim
kameralnych aranacjach. Trio
Ozner/Machowska/Kopietz
R E K L A M A

proponuje niezapomnian podr w magiczny wiat lmu


i muzyki lmowej. Artyci zaprezentuj najpikniejsze piosenki i tematy lmowe powstae w okresie: od lat 30-tych XX
wieku, a po czasy wspczesne.
W programie koncertu piosenki m.in. z lmw: Deszczowa
piosenka, Hallo Szpicbrdka,
Moulin Rouge, New York, New
York, James Bond.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
17 STYCZNIA-14 LUTEGO MBP RYNEK KOLE
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na wystaw grak
autorstwa Orneli Krl pt. Plakat Udomowiony. 14 lutego
o godz. 17:00 odbdzie si nisa i spotkanie z autork. Wstp
wolny.
STYCZE MBP RYNEK KOLE
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na wystaw ilustracji
Alana Lee i Teda Nesmitha, tworzonych do powieci J. R. R.
Tolkiena. Wykorzystane materiay pochodz ze zbiorw MBP.
Wystaw mona oglda od 16 stycznia w holu biblioteki gwnej
na kozielskim rynku.
26 STYCZNIA
MBP FILIA NR 5 KDZIERZYN-KOLE
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z podrniczk Renat Matusiak oraz wernisa wystawy fotogracznej pt. Wrd Aczuarw w amazoskiej dungli. Wystawa i
prezentacja dotycz ycia, zwyczajw i wierze jednego z mniej
licznych plemion amazoskich, zamieszkujcych odlege rejony
dungli na terenie dzisiejszego Ekwadoru i Peru. 26 stycznia o
godz. 17:00 w Filii nr 5 przy ul. Damrota 32.
RACIBRZ ROZRYWKA

FILM BRZDC
Z MUZYK NA YWO
W WYKONANIU
ZESPOU CZERWIE
28 stycznia godz. 17:00.
Brzdc to jeden z najwybitniejszych lmw Chaplina
reysera i aktora. Wzruszajca
historia biednego szklarza i jego towarzysza: maego chopca
podrzutka. Typowe dla Chaplina przemieszanie komedii
z tragedi, sentymentalizmu z
radoci i wielk liczb humorystycznych gagw. W Kinie
Przemko proponujemy ten wyjtkowy, niemy lm z muzyk
na ywo w wykonaniu zespou
Czerwie.
Zesp Czerwie to niezalena polska formacja prezen-

tujca alternatywne dwiki z


pogranicza folku, etno, sceny
absurdu, teatru i lmu. Muzycy s twrcami i wykonawcami
muzyki do wielu projektw teatralno-lmowo-plastycznych.
RCK DK STRZECHA (ul. Londzina 38).Wstp wolny.

JEZIORO ABDZIE
W WYKONANIU
ARTYSTYCZNEJ SZKOY
W HLUNIE
29 stycznia godz. 16:00.
Jezioro abdzie to najsynniejszy balet Piotra Czajkowskiego, a jednoczenie pikna
ba o walce dobra ze zem.
Historia piknej Odetty,
ksiniczki zakltej w abdzia przez zego czarownika
Rotbarta. Ksi Zygfryd zakochuje si w abdziu, chce
wyzwoli Odett od zaklcia i
przywrci j do wiata ludzi.
Propozycja baletu to spektakl
dla caej rodziny.
Bilety w cenie 5 z do naby-

cia w kasach RCK oraz na stronie www.rck.com.pl. Honorowane karty SENIOR 6O +


oraz RODZINA +. RCK RDK
(ul. Chopina 21).

NAJDROSZY
SPEKTAKL KOMEDIOWY
11 lutego godz. 18:00.
Najdroszy spektakl komediowy Teatru Bagatela z
udziaem m.in. Magdy Walach i Urszuli Grabowskiej.
Arcymistrz francuskiej lekkiej

komedii, Francis Veber, znw


wpltuje swego ulubionego
bohatera w kopoty. Franois
Pignon, niezaradny yciowo
pechowiec, straci rwnoczenie prac i on. Czy jeli jest

4 LUTEGO DK CHEMIK KDZIERZYN-KOLE


Miejski Orodek Kultury zaprasza na spektakl Teatru XYZ
z Wiednia pt. Cicha noc. Bilety w cenie 25 z parter, 20 z
balkon, do nabycia on-line.
10 LUTEGO KAMELEON JAZZ CLUB BRZECE
Kameleon Jazz Klub zaprasza na koncert Punk Rock Koncert, na ktrym zagra grupa Deklaracja z Bytomia kultywujca
tradycje polskiej sceny niezalenej oraz Kontrkultura grajca
punk rock/metal z psychodelicznym zaciciem. Pocztek o godz.
19:00. Wstp 8 z.
11 LUTEGO KAMELEON JAZZ CLUB BRZECE
Kameleon Jazz Klub zaprasza na wystaw oraz koncerty:
The Jajnikiss, Szumy i Trzaski oraz Pawa Maki. Impreza ma charakter benetowy, dochd zostanie przeznaczony
na festiwal Krgi Kobiet. Pocztek o godz. 19:00, wstp 10 z.
18 LUTEGO KAMELEON JAZZ CLUB BRZECE
Kameleon Jazz Klub zaprasza na koncert zespou Cortege.
Artur Ambroy gitara, ukasz Schubert gitara, Kamil Szuszkiewicz perkusja, Sebastian Bartek wokal/bas zapraszaj do
wysuchania koncertu. Pocztek o godz. 20:00, bilety 10 z.
tak le, to moe by ju tylko
lepiej? Do czego doprowadzi
seria nieoczekiwanych spotka i zaskakujcych zwrotw
akcji? Zapraszamy na przezabawne i byskotliwe dwie godziny w wybornym towarzystwie i najlepszym paryskim
stylu! Reyseria Giovanny Castellanos. OBSADA: Urszula
Grabowska Marie, Kaja Walden Christine, MAGDALENA WALACH Olga, Marcin
Kobierski Maurin, Marcel
Wiercichowski/ Dariusz Star-

czewski Pignon, Przemysaw


Branny Toulouse, Sawomir
Sonierz Jonville. Bilety w
cenie 75 z i 60 z do nabycia w
kasie RCK RDK przy ul. Chopina 2, tel. 32 412 32 45. RCK
RDK (ul. Chopina 21).

DANCE AWAY SALKEE,


IRENEUSZ KROSNY,
CARRANTUOHIL
18 lutego godz. 18:00. Grupa Carrantuohill wykonuje zarwno tradycyjn muzyk
celtyck rodem z Irlandii i Szkocji, jak i wasne opracowania
aranacyjne oparte na celtyckich korzeniach. Wykorzystuje
przy tym bardzo stylowe instrumentarium (skrzypce, uilleann
pipes, bouzuki, cittern, bodhran, ety, tin whistles, akordeon, mandolina, gitara akustyczna), poszerzajc brzmienie o
instrumenty perkusyjne, klawiszowe oraz gitar basow.
Salake
Widowisko ma na celu zaprezentowanie tradycyjnego
taca i stepu irlandzkiego oraz
taca nowoczesnego, taczonego do ywej muzyki granej
przez zesp Carrantuohill.
Lekko i zwinno dziewczt podczas nastrojowej agodnej muzyki oraz niesamowity
tupot stp podczas dynamicznych utworw muzycznych
sprawiaj, e widzowie s zachwyceni umiejtnociami tancerzy i muzykw.
Ireneusz Krosny
Trudno jest przyzna czowiekowi, ktry cae swe artystyczne ycie powici teatrowi
sowa, e bywa fenomen teatru, ktry to sowo pomija. To
co robi Ireneusz Krosny to jest
wanie teatr, gdzie obserwuje

czowieka z jego miesznoci,


chaplinowsk naiwnoci, absurdem. Zdarzenia kreowane
przez aktora urastaj do metafory wiata.
Co czy Carrantuohill-Salake-Krosny?
Jest to wydarzenie, gdzie
nie pada za duo sw a jest duo miechu i radoci. Wynika to
z taca, muzyki i ruchu. Kady
wymieniony podmiot artystyczny przenika na scenie, czc si
ze sob, dajc tym samym wielk dawk miechu. Inn czc nici tych artystw jest to, e
mog z atwoci wystpowa
przed publicznoci na caym
wiecie i tak te si dzieje. Przecie wszyscy lubimy si umiecha i by radosnym.
Bilety w cenie 40 i 30 z do
nabycia w kasach RCK oraz
na stronach www.rck.com.pl,
www.biletyna, www.kupbilecik.
pl dla uczniw i studentw bilety w cenie 15 z ( balkony boczne). Sala widowiskowa RCK
RDK (ul. Chopina 21).

Wszelkie dodatkowe informacje o imprezach


znajduj si na stronie www.rck.com.pl
oraz na Facebooku Raciborskiego Centrum Kultury

Artyku sponsorowany

8 Reklama

25 stycznia 2017, nr 2 (229)

wizytwki, ulotki >>>

<< GazetaInformator.pl

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE
www.delfin-raciborz.pl
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sob. 9:00-13:00

47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Tel./fax (32) 415 29 34
(32) 430 30 36
Kom. 512 936 444

Pracownik produkcji
Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie propozycj!

Wymagania:
Zdolno szybkiego uczenia si, sumienno,
dyspozycyjno, ch do pracy
Mile widziane dowiadczenie w pracy na produkcji
lub na stanowisku lusarz / stolarz
Dyspozycyjno do pracy w systemie 3-zmianowym

Oferujemy:

Daj sobie szans


na lepsz prac!

Umow o prac
Atrakcyjne wynagrodzenie + premie
Pakiet socjalny
Stabilne zatrudnienie
Dojazdy autobusem firmowym z kierunkw:
Racibrz, Rybnik, Wodzisaw lski, Gubczyce

Nie tra czasu!


Ju dzisiaj wylij CV!

Dzia rekrutacji

tel. (32) 459 15 64, 786 864 292


e-mail: rekrutacja@ekookna.pl

You might also like