You are on page 1of 1

11

6104,3107,lll0l,l9107,8/08, 4l 14) koje


se odnose na pla6e, naknade i dntga

VII. KAZNENE ODREDBE

ilan

materijalna prava izabranih duZnosnika.


nosioca izvr5nih funkcija i savjetnika
u institucijama vlasti Unsko-sanskog

49.
(Noviane kazne )
Novdanom kaznom u iznosu od 500 KM do
2.000 KM kaznit te se za prekr5aj rukovodilac
organa drLavne sluZbe:
a) ako ne odredi p1a6u za radno mjesto
na koje je drLavni sluZbenik, odnosno
namje5tenik postavljen (dlan 6. ovog
Zakona),
b) ako odredi dodataknapla6upo osnovu
uvjeta rada suprotno odredbama dlana

c)
d)
e)

15. oktobar 2015.

SLUZBENI GI,ASNIK US KANTONA

Strana 716

23. ovogZakorn,
ako ne donese rje5enje o pla6i ili
rjesenje o promjeni visine P1a6e,
ako odredi naknade suprotno dl. 25. do
37. ovog Zakota,
ako ne donese pravilnik o plaiama i
naknadama (dlan,42. ovog Zakona),
ako utvrdi druge naknade ( stimulacije)
koje nisu obuhva6ene odredbama ovog

Zakona.

kantona.

pravobranilaStvu
Ur.rsko-sanskog
kantona" broj:20104). a koje se odnose
na plaie kantonalnog pravobraniclca i
zamj enika kantonalno g pravobranioca.

(,,SluZbeni glasnik

c)

Uredbe o placama. dodacima na


plaiu i naknadama placa Kantonalnog
pravobranioca i zamjenika Kantonalnog
praobranioca (,,SluZbenik glasnik

Unsko-sanskog kantona" broj: 9105,


10/06 i 9109), odredaba koje nisu u
saglasnosti sa ovim Zakonom.
d) Odluka Vlade Unsko-sanskog kantona o utvrclivanju platnih razreda
i koeficijenata za plaie drZavnih
slu2benika i namje5tenika u organima
drZavne i Odluka Vlade Unsko-sanskog

kantona onaknadamaidrugim
materijalnim pravima koje nemaju

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRSNE


ODREDBE

e)

dtan 50.
(Rok za dono5enje pravilnika o pladama
naknadama)

b) Odredbe Zakona

karakter plaie
Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona
o kriterijima i nadin ostvarivanja
odredenih naknada i drugih materijalnih
primanja broj: 03-011-243212013 od
14.02.2013.godine.

Organi drZayne sluZbe

Unsko-sanskog
Kantona duZni su svoje pravilnike o pla6ama i
naknadama donijeti u roku od 60 dana od dana
stupanja na snagu ovog Zakona.

elan 5I.

ilan

52.

(Ravnopravnost spolova)
Gramatidka tenninologija u ovom Zakonu
podrazumij eva ukljudivanj e oba spola.

(Prestanak primjene odredbi drugih


zakona)

ilan

53.

(Stupanje na snagu)
Danom stupanja na snagu ovog Zakona
prestaje primjena:
a) Odredbi Zakonao pla6ama; naknadama
i novdanim primanjima Poslanika u
SkupStini Unsko-sanskog katnona i
nosioca izvrSnih i drugih funkcij au Vladi
Unsko-sanskog kantona (,,SluZbeni
glasnik Unsko-sanskog kantona" broj:

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana


od dana objave u "SluZbenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broi:01-02-1-205115
09. 10.2015. godine

Biha6

u6i Skup5tine
Unsko-sanskog kantona
Nijaz Hu5i6, prof.

Predsj edavaj