You are on page 1of 1

Broi

ll -

SLUZBENI GLASNIK US KANTONA

Strana710

tlan2l.

Clan 20.
(Platni razredi i koeficijenti za dri,avne
sluZbenike)

PIatni
.razred

(Platni razredi i koeficijenti za namje5tenike


i zaposlenike)

Koefici.jent

Radno miesto

(1) Utvrduju se slijedcii piatni razredi

;I'

i- Sekretar Skupitine
rKantona,

'-

6,50

'Platni
rrazred

Sekretar Vlade Kantona

,I

iRadno mjesto

:Koeficijent

110

r- 5ef unLrtra5nje

organizacij ske j edinice

rukovodilac samostalne
kantonalnc uprlve i
(

:-

.(vSS;

organizacije,

\rs,p.p-ps);9,-::j:;-stt

4;;^

.cantos'rk'1ne,larrkz'rz/sz'=

upravne

koefi cij enti za namj eStenike:

,- Sekretar Ureda.

)r,

5. oktobar

3.io

- rtrkovodilac kantonalne

uprave i kantonaln:
upravne organizacije koje

ministarstva

- sekretar Kantonalnog
sucla. sekretar oPcinskog
'suda i sekretar

iKantonalnog ttlZilaStv

(2) Utvrduju se slijedeci platni. razredi


koeflcr.lenti za place za zaposlenike:

- sekretar organa

Platni

,
fuPrave,
_*i
5,70
m i;d"hkosn*;
II
:
:
ioli-inc
----:_^^:^-^
jedinice.
1_tl

i razred,
-- i;si
.--i
:l'fi.2\/
:

VKV

.-

organizacione

Koeficijent

Radno tnjesto
i

r"f.rent

SSS

2,7A

.^rlaiTr
radnik

- 5gt Lr)lluilrr
iv-'-5efosnor,ne.Il.-i.t.."nt(SSS)KV..2,60

rorganizacione jedinice
Ito]o o svom sastavu nema

iI

fiiH,';i::.*#;ffi"
i""!iiinekvaliticirani
iiedinice
t
llti---****

5'20

kantonalni
:- glavni
ti'*"" "-^^-

't:

insPektor.
i

i "--":
, 1[1

r-- Pornoini
Pomo'ini

id;il0-nradnik)

rir

:
'

organizacijske

t urtonutrti tnspektor : 4'30


iii
,- strudni savjetnik za
,
rinternu revlzUu
':
:
-strueni saradnik u
i
'Kantonalnom sttd.u
i
tuzilastw
,Kantonalnom
.
: 4,10.
^ 1A i
i VIII - strudni 5n1'j,etnikk
-,:'risi
ilil;i ;;r;d;ik , 3190 ,
i ,

i ir

l-

ttt"e"i

saradnik i

1n

3'5q

(vrste dodataka na pra6u)

+,so
vr ii$$:;,;i;j"
jedinice ,
I

a -nZZ.

11

1,85

z.Dodaci na pla6u

Premijera '1'85
, sei(abineta
.rntnn:t
.-

radni
radnik-

DrZavni sluZbenik, namjestenik, odnosno


na pladu
zaposlenik ima pravo na dodatke
o'og
^1
toii ,u utvrdeni , odredbama dlana 23'
Zakona.

alan

23.

(Dodatak na pladu po osno'u posebnih


t"vsEe*r-----r

zakona)
placu po osno\:u posebnih
na
(1) Dodatak
zakona iznoti: