You are on page 1of 4

Verb

TO EAT

Base
Tabe

TO DRINK

Nomu

TO BUY

Kau

TO WATCH, SEE

Miru

TO WRITE

Kaku

TO SEND

Okuru

TO MAKE, COOK

Tsukuru

Present
Casual Taberu
Formal Tabemasu
Nomu
Nomimasu
Kau
Kaimasu
Miru
Mimasu
Kaku
Kakimasu
Okuru

Past
Tabenai
Tabemasen
Nominai
Nomimasen
Kawanai
Kaimasen
Minai
Mimasen
Kakanai
Kakimasen
Okuranai

Tabete
Tabemashita
Nonda
Nomimashita
Katta
Kaimashita
Mitta
Mimashita
Kaita
Kakimashita
Okutta

Tabenakatta
Tabemasen deshita
Nomanakatta
Nomimasen deshita
Kawanakatta
Kaimasen deshita
Minakatta
Mimasen deshita
kakanakatta
Kakimasen deshita
Okurunakatta

okurimasu

Okurimasen

Okurimashita

Okurimasen deshita

Tsukuru

Tsukuranai

Tsukutta

Tsukunakatta

Tsukurimasu

Tsukurimasen

Tsukurimashita

Tsukurimasen deshita

Tsukau
Tsukaimasu
Au
Aimasu
Iku
Ikimasu
Kuru
Kimasu
Kaeru
Kaemasu
Hanasu
Hanashimasu

Tsukawanai
Tsukaimasen
Awanai
Aimasen
Ikanai
Ikimasen
Konai
Kimasen
Kaeranai
Kaemasen
Hanasanai
Hanashimasen

Tsukatta
Tsukaimashita
Atta
Aimashita
Itta
Ikimashita
Kita
Kimashita
Kaetta
Kaemashita
Hanashita
Hanashimashita

Tsukanakatta
Tsukaimasen deshita
Awanakatta
Aimasen deshita
Ikanakatta
Ikimasen deshita
Konakatta
Kimasen deshita
Kaeranakatta
Kaemasen deshita
Hanasanakatta
Hanashimasen deshita

TO USE

Tsukau

TO MEET

Au

TO GO

Iku

TO COME

Kuru

TO RETURN

Kaeru

TO TALK, SPEAK

Hanasu

TO LIE DOWN,
GO TO BED

Neru

Neru

Nenai

Neta

nenakatta

Okiru

Nemasu
Okiru
Okimasu

Nemasen
Okinai
Okimasen

Nemashita
Okita
Okimashita

Nemasen deshita
Okinakatta
Okimasen deshita

TO WAKE UP

Verb
TO BE BROKEN

Base
Kowareru

TO REPAIR, FIX

Naosu

TO GIVE

Ageru

TO RECEIVE

Morau

TO BORROW,
RENT

Kariru

TO GO UP, RISE
TO GO DOWN,
DROP

Kowarenai
Kowaremasen
Naosanai
Naoshimasen
Agenai
Agemasen
Morawanai
Moraimasen

Past
Kowareta
Kowaremashita
Naoshita
Naoshimashita
Ageta
Agemashita
Moratta
Moraimashita

Kowarenakatta
Kowaremasen deshita
Naosanakatta
Naoshimasen deshita
Agenakatta
Agemasen deshita
Morawanakatta
Moraimasendeshita

Kariru

Karinai

Karita

Karinakatta

Agaru

Karimasu
Agaru
Agarimasu

Karimasen
Agaranai
Agarimasen

Karimashita
Agatta
Agarimashita

Karimasendeshita
Agaranakatta
Agarimasendeshita

Sagaru

Sagaru

Sagaranai

Sagatta

Sagaranakatta

Sagarimasu
Fueru
Fuemasu
Herasu
Herashimasu
Narau
Naraimasu

Sagarimasen
Fuenai
Fuemasen
Herasanai
Herashimasen
Narawanai
Naraimasen

Sagarimashita
Fuetta
Fuemashita
Herashita
Herashimashita
Naratta
Naraimashita

Sagarimasendeshita
Fuenakatta
Fuemasendeshita
Herasenakatta
Herashimasendeshita
Narawanakatta
Naraimasendeshita

Oboeru

Oboenai

Oboeta

Oboenakatta

Oboemasu

Oboemasen

Oboemashita

Oboemasendeshita

Oshieru

Oshienai

Oshietta

Oshienakatta

Oshiemasu
Shiraberu
Shirabemasu
Wasureru
Wasuremasu
Hajimeru
Hajimemasu
Owaru

Oshiemasen
Shirabenai
Shirabemashita
Wasurenai
Wasuremasen
Hajimenai
Hajimemasen
Owaranai

Oshiemashita
Shirabeta
Shirabemashita
Wasureta
Wasuremashita
Hajimeta
Hajimemashita
Owatta

Oshiemasendeshita
Shirabenakatta
Shirabemasendeshita
Wasurenakatta
Wasuremasendeshita
Hajimenakatta
Hajimemasendeshita
Owaranakatta

TO INCREASE

Fueru

TO DECREASE

Herasu

TO LEARN

Narau

TO MEMORIZE,
LEARN, MASTER

Oboeru

TO TEACH,
INFORM

Oshieru

TO CHECK

Shiraberu

TO FORGET

Wasureru

TO BEGIN

Hajimeru

TO FINISH

Owaru

Present
Casual Kowareru
Formal Kowaremasu
Naosu
Naoshimasu
Ageru
Agemasu
Morau
Moraimasu

Owarimasu

Owarimasen

Owarimashita

Owarimasendeshita