You are on page 1of 10

Identificaci prpia

El Pograma didentificaci visual incorpora les identificacions Les identificacions prpies sharmonitzen amb la identificaci
prpies, tant per a serveis com per a programes o empreses departamental corresponent.
de lAdministraci de la Generalitat, amb un criteri En el cas que el departament al qual est adscrit lorganisme
dhomogenetat i de normalitzaci duna imatge corporativa. autnom o lempresa pblica amb identificaci prpia
consideri necessria lharmonitzaci noms amb la
La necessitat de creaci duna identitat prpia es pot justificar
identificaci bsica de la Generalitat, pot fer-ho.
per diferents factors, com per exemple que hagin de competir
A ms, en els casos que les imatges prpies corresponguin
o conviure amb identificacions del sector privat.
Correspon al Govern acordar la creaci de noves marques a serveis interdepartamentals shan dharmonitzar amb la
corporatives o identificacions prpies, a proposta dels identificaci bsica de la Generalitat (per exemple: 012).
departaments corresponents, amb linforme previ favorable Es pot utilitzar lharmonitzaci de la identificaci prpia amb
de la Direcci General dAtenci Ciutadana i Difusi, que una identificaci departamental en tots els suports grfics i
avalua cada cas especfic (Acord del Govern de 10 de multimdia, excepte els espots de televisi i les falques de
novembre de 2009, sobre la identitat visual corporativa i rdio, on ha daparixer sempre la identificaci bsica de la
racionalitzaci de ls de les marques, modificat per lAcord Generalitat.
del Govern de 4 doctubre de 2011).
En el cas que coexisteixi ms duna identificaci departamental
En el cas que es decideixi el desenvolupament duna nova sha dutilitzar la identificaci bsica de la Generalitat.
identificaci prpia, ha de realitzar-se segons la proposta
duna normativa grfica i conceptual que sajusti al marc del
Programa didentificaci visual i en respecti lharmonia i la
coherncia globals.
La Direcci General dAtenci Ciutadana i Difusi recomanar
la revisi i lactualitzaci de les identificacions ja existents que
sallunyin dels parmetres i la normativa grfica del Programa.

Harmonitzaci de les identificacions prpies amb la identificaci bsica


o la identificaci departamental

Harmonitzaci de les identificacions prpies amb la identificaci bsica


o la identificaci departamental

Exemples dharmonitzacions de les identificacions prpies


Presentaci dexemples reals resultants de la combinaci
dels elements grfics, per a la identificaci dun servei, dun
organisme o duna entitat de lAdministraci de la Generalitat.
Formes dharmonitzaci amb la identificaci bsica de la
Generalitat i una identificaci departamental.

Diferents harmonitzacions
amb la identificaci bsica i amb
la identificaci departamental
resolta en disposici horitzontal
amb diferents cossos de
tipografia i diferents opcions
cromtiques, a dues tintes, a
una tinta i amb el negre tramat
al 30%.

Exemples dharmonitzacions de les identificacions prpies


Presentaci dexemples reals resultants de la combinaci
dels elements grfics, per a la identificaci dun servei, dun
organisme o duna entitat de lAdministraci de la Generalitat.
Formes dharmonitzaci amb la identificaci bsica de la
Generalitat i una identificaci departamental.

Diferents harmonitzacions
amb la identificaci bsica i amb
la identificaci departamental
resolta en disposici vertical
amb diferents cossos de
tipografia i diferents opcions
cromtiques, a dues tintes, a
una tinta i amb el negre tramat
al 30%.

Exemples dharmonitzacions de les identificacions prpies


Presentaci dexemples reals resultants de la combinaci
dels elements grfics, per a la identificaci dun servei, dun
organisme o duna entitat de lAdministraci de la Generalitat.
Formes dharmonitzaci amb la identificaci bsica de la
Generalitat i una identificaci departamental.

Diferents harmonitzacions
amb la identificaci bsica i amb
la identificaci departamental
resolta en disposici vertical
amb diferents cossos de
tipografia i diferents opcions
cromtiques, a dues tintes, a
una tinta i amb el negre tramat
al 30%.

Exemples dharmonitzacions de les identificacions prpies


Presentaci dexemples reals resultants de la combinaci
dels elements grfics, per a la identificaci dun servei, dun
organisme o duna entitat de lAdministraci de la Generalitat.
Formes dharmonitzaci amb la identificaci bsica de la
Generalitat i una identificaci departamental.

Diferents harmonitzacions
amb la identificaci bsica
resolta en disposici horitzontal
amb diferents cossos de
tipografia i diferents opcions
cromtiques, a dues tintes, a
una tinta i amb el negre tramat
al 30%.