You are on page 1of 120

Formats de paper

Formats de paper
Les mesures dels formats dimpresos, sobres, bosses,
publicacions, etc., es fixen segons les normes DIN
reconegudes internacionalment, les quals es basen en tres
sries de mesures: A, B i C.
La srie A s la que sutilitza nicament per a impresos
comuns (llibres, fullets, papers de carta, formularis), les
sries B i C sutilitzen per a sobres i bosses; per tamb
poden servir per a cartells murals i impresos similars.

A2

A3

A5

A7

A9
A10
A8
A6

A4

Denominaci

Srie A

Srie B

Srie C

841 x 1189

1000 x 1414

917 x 1297

594 x 841

707 x 1000

648 x 917

420 x 594

500 x 707

458 x 648

297 x 420

353 x 500

324 x 458

210 x 297

250 x 353

229 x 324

148 x 210

176 x 250

162 x 229

105 x 148

125 x 176

114 x 162

74 x 105

88 x 125

81 x 114
57 x 81

52 x 74

62 x 88

37 x 52

44 x 62

10

26 x 37

31 x 44

Mides en mm

A1

Papereria del president

Paper de carta per als rgans. Identificacions

Generalitat de Catalunya
Departament dEconomia i Coneixement
Direcci General de Pressupostos
Subdirecci General de Gesti Pressupostria

El conseller d'Empresa i Ocupaci

La consellera d'Ensenyament

Ls del paper de carta personalitzat es restringeix


als crrecs de conseller/a.

La consellera d'Ensenyament

El conseller d'Empresa i Ocupaci

La consellera d'Ensenyament

9
Adrea
Codi postal i poblaci
Telfon
Fax
Correu electrnic
Adrea url

Generalitat de Catalunya
Departament dEconomia i Coneixement
Direcci General de Pressupostos
15

Subdirecci General de Gesti Pressupostria


Adrea
Codi postal i poblaci
Telfon
Fax
Correu electrnic
Adrea url

Adrea
Codi postal i poblaci
Telfon
Fax
Correu electrnic
Adrea url

Nom i cognoms (persona destinatria)


Crrec

Generalitat de Catalunya
Departament dEconomia i Coneixement
Direcci General de Pressupostos
Subdirecci General de Gesti Pressupostria

Senyors/Senyores,

Adrea
Codi postal i poblaci
Telfon
Fax
Correu electrnic
Adrea url

La normalitzaci dels mecanografiats dels papers de carta assegura la unitat dimatge de


tota la correspondncia, per la qual cosa aquest exemple s vlid per a qualsevol
organisme de la Generalitat.
La principal caracterstica s lalineaci per lesquerra de tots els textos seguint leix vertical
que dibuixen les lnies de la denominaci de lorganisme. La font tipogrfica s lHelvetica
Light o Regular. Si l'estructura informtica est desprovista d'aquesta famlia tipogrfica, la
pot substituir l'Arial. Es recomana que el cos de lletra no sigui superior a l11. Lespaiat entre
lnies pot ser el que li correspon al cos o sigui 11 punts o superior. La separaci entre
pargrafs s duna lnia en blanc. No sha de justificar el marge dret i sha de procurar no
partir paraules.

Nom i cognoms (persona destinatria)


Adrea completa
Districte postal-Localitat
Estat

El nom i el crrec de la persona destinatria se situen sota de la denominaci de


Aquest
s un nou model de paper de carta per a les grans trameses que es fan amb els
lorganisme, comenant a laada que indica el punt que hi ha imprs. El text de la carta
o
sobres amb finestra.
del comunicat comena per sota del senyal de doblec, per facilitar el plegat adequat al
sobre de format americAmb lobjectiu deconomitzar i reduir al mxim les despeses que generen les diferents
variants de papers de carta i sobres, sha pensat en un sobre amb dues finestres, que
El nom i el crrec de la persona emissora se situen a sota de la seva firma, aix com tamb
la localitat i la data dexpedici, separades del primer grup per una lnia en blanc. La permet la simplificaci dels impresos, sobretot pel que fa al nombre.
distncia mnima recomanada daquesta darrera lnia al marge inferior del paper no ha de
El sobre noms va imprs amb la identificaci fins a un segon nivell (de departament),
ser inferior a 35 mm.
sense adrea, per tant, t una finestra petita situada sota de la identificaci per mitj de la
qual sidentifica la direcci general o subdirecci, si s necessari, i tamb ladrea del
Ben cordialment,
remitent, impresa en el paper de carta com mostra lexemple. Aquest grup de text no ha de
ser ms llarg de quatre lnies, del cos 7/7, el qual pot estar imprs previament o b
compondres en autoedici com la resta del contingut del document, a continuaci del
punt imprs.

Nom i cognoms
Crrec
Barcelona, __ de ___________ de 20__

Adrea
Codi postal i poblaci
Telfon
Fax
Correu electrnic
Adrea url

El nom i ladrea de la persona destinatria se situen a la dreta, a lalada del punt imprs,
que sha didentificar per la finestra gran de la dreta del sobre. Ladrea no ha de ser ms
llarga de cinc lnies.
Els textos shan dalinear per lesquerra seguint leix vertical que dibuixen les lnies de la
denominaci de lorganisme. La font tipogrfica s lHelvetica Light o Regular. Si l'estructura
informtica est desprovista d'aquesta famlia tipogrfica, la pot substituir l'Arial. Es
recomana que la lletra no sigui superior al cos 11. Lespaiat entre lnies pot ser el que li
correspon al cos o sigui 11 punts o superior. La separaci entre pargrafs s duna lnia en
blanc. No sha de justificar el marge dret i sha de procurar no partir paraules.
El text del document ha de comenar per sota del senyal de doblec, per tal de facilitar el
plegat adequat al sobre de format americ.
El nom i el crrec de la persona emissora se situen a sota de la seva firma, aix com tamb
la localitat i la data dexpedici, separades del primer grup per una lnia en blanc. La
distncia mnima recomanada daquesta darrera lnia al marge inferior del paper no ha de
ser inferior a 35 mm.

Nom i cognoms
Crrec
Barcelona, __ de ___________ de 20__

Paper de carta.
Composici mecanogrfica
Per potenciar la homogenetat del conjunt es recomana la
composici del text de la carta en Helvetica Light o
Regular.
Si lestructura informtica est desprovista daquesta
famlia tipogrfica, la pot substituir lArial.
La qualitat dels suports que sutilitzon sempre es
restringeix a papers lliures de clor i reciclats. Ls dun o
laltre depn de la qualitat final necessria.

Format
A4, 297 x 210 mm.

Tipus de paper
Paper fset allisat,
lliure de clor, 100 g/m2,
blanc.
Paper fset allisat,
reciclat, 100 g/m2,
blanc.

Cal tenir en compte, com sexplica ms endavant en el


mateix captol, una composici mecanogrfica particular en
el cas dels papers de carta per als sobres amb finestra per
a les grans trameses.

Senyal i composici
tipogrfica
Senyal:
8,1 mm.
Composici caixa a
lesquerra.
Helvetica Light i Bold.
Cossos: 12/12 i 7/7.

Tintes dimpressi
Soluci a una tinta:
senyal i text: negre.

Observacions
Mides expressades en
millmetres.
Indicaci per al plegat
del paper al marge
esquerre.
Restricci exclusiva a
ls duna tinta.

Nom i cognoms (persona destinatria)


Crrec

Senyors/Senyores,
La normalitzaci dels mecanografiats dels papers de carta assegura la unitat dimatge de
tota la correspondncia, per la qual cosa aquest exemple s vlid per a qualsevol
organisme de la Generalitat.
La principal caracterstica s lalineaci per lesquerra de tots els textos seguint leix vertical
que dibuixen les lnies de la denominaci de lorganisme. La font tipogrfica s lHelvetica
Light o Regular. Si l'estructura informtica est desprovista d'aquesta famlia tipogrfica, la
pot substituir l'Arial. Es recomana que el cos de lletra no sigui superior a l11. Lespaiat entre
lnies pot ser el que li correspon al cos o sigui 11 punts o superior. La separaci entre
pargrafs s duna lnia en blanc. No sha de justificar el marge dret i sha de procurar no
partir paraules.
El nom i el crrec de la persona destinatria se situen sota de la denominaci de
lorganisme, comenant a laada que indica el punt que hi ha imprs. El text de la carta o
del comunicat comena per sota del senyal de doblec, per facilitar el plegat adequat al
sobre de format americEl nom i el crrec de la persona emissora se situen a sota de la seva firma, aix com tamb
la localitat i la data dexpedici, separades del primer grup per una lnia en blanc. La
distncia mnima recomanada daquesta darrera lnia al marge inferior del paper no ha de
ser inferior a 35 mm.
Ben cordialment,

Nom i cognoms
Crrec
Barcelona, __ de ___________ de 20__

Adrea
Codi postal i poblaci
Telfon
Fax
Correu electrnic
Adrea url

Adrea
Codi postal i poblaci

Direcci General de Pressupostos


Adrea
Codi postal i poblaci

Subdirecci General de Gesti Pressupostria


Adrea
Codi postal i poblaci

Paper de carta per a sobres amb


finestra. Composici mecanogrfica
Mostra de la composici mecanogrfica en papers de
carta que senvien en sobres amb finestra per a les
grans trameses.
Cal destacar la situaci del conjunt format per la identificaci
de la direcci general o subdirecci i ladrea, i el grup de
text amb el nom i ladrea de la persona destinatria perqu
el sobre sidentifiqui per les seves dues finestres.
En el cas en que no es facin grans trameses i sutilitzi el
sobre amb noms una finestra, es mantindr la situaci del
grup de text amb el nom i ladrea de la persona destinatria,
per la identificaci i ladrea sha de situar igual que en el
paper de carta per a sobres sense finestra.

Format
A4, 297 x 210 mm.

Tipus de paper
Paper fset allisat,
lliure de clor, 100 g/m2,
blanc.
Paper fset allisat,
reciclat, 100 g/m2,
blanc.

Per potenciar la homogenetat del conjunt es recomana la


composici del text de la carta en Helvetica Light o Regular.
Si lestructura informtica est desprovista daquesta famlia
tipogrfica, la pot substituir lArial.
La qualitat dels suports que sutilitzen sempre es restringeix a
papers lliures de clor i reciclats. Ls dun o laltre depn de la
qualitat final necessria.

Senyal i composici
tipogrfica
Senyal:
8,1 mm.
Composici caixa a
lesquerra.
Helvetica Light i Bold.
Cossos: 12/12 i 7/7.

Tintes dimpressi
Soluci a una tinta:
senyal i text: negre.

Observacions
Mides expressades en
millmetres.
Indicaci per al plegat
del paper al marge
esquerre.
Restricci exclusiva a
ls duna tinta.

Direcci General de Pressupostos


Adrea
Codi postal i poblaci

Nom i cognoms (persona destinatria)


Adrea completa
Districte postal-Localitat
Estat

Aquest s un nou model de paper de carta per a les grans trameses que es fan amb els
sobres amb finestra.
Amb lobjectiu deconomitzar i reduir al mxim les despeses que generen les diferents
variants de papers de carta i sobres, sha pensat en un sobre amb dues finestres, que
permet la simplificaci dels impresos, sobretot pel que fa al nombre.
El sobre noms va imprs amb la identificaci fins a un segon nivell (de departament),
sense adrea, per tant, t una finestra petita situada sota de la identificaci per mitj de la
qual sidentifica la direcci general o subdirecci, si s necessari, i tamb ladrea del
remitent, impresa en el paper de carta com mostra lexemple. Aquest grup de text no ha de
ser ms llarg de quatre lnies, del cos 7/7, el qual pot estar imprs previament o b
compondres en autoedici com la resta del contingut del document, a continuaci del
punt imprs.
El nom i ladrea de la persona destinatria se situen a la dreta, a lalada del punt imprs,
que sha didentificar per la finestra gran de la dreta del sobre. Ladrea no ha de ser ms
llarga de cinc lnies.
Els textos shan dalinear per lesquerra seguint leix vertical que dibuixen les lnies de la
denominaci de lorganisme. La font tipogrfica s lHelvetica Light o Regular. Si l'estructura
informtica est desprovista d'aquesta famlia tipogrfica, la pot substituir l'Arial. Es
recomana que la lletra no sigui superior al cos 11. Lespaiat entre lnies pot ser el que li
correspon al cos o sigui 11 punts o superior. La separaci entre pargrafs s duna lnia en
blanc. No sha de justificar el marge dret i sha de procurar no partir paraules.
El text del document ha de comenar per sota del senyal de doblec, per tal de facilitar el
plegat adequat al sobre de format americ.
El nom i el crrec de la persona emissora se situen a sota de la seva firma, aix com tamb
la localitat i la data dexpedici, separades del primer grup per una lnia en blanc. La
distncia mnima recomanada daquesta darrera lnia al marge inferior del paper no ha de
ser inferior a 35 mm.

Nom i cognoms
Crrec
Barcelona, __ de ___________ de 20__

Telfon
Fax
Correu electrnic
Adrea url

Generalitat de Catalunya
Departament dEconomia i Coneixement
Direcci General de Pressupostos
Subdirecci General de Gesti Pressupostria
Adrea
Codi postal i poblaci
Telfon
Fax
Correu electrnic
Adrea url

Nom i cognoms (persona destinatria)


Adrea completa
Districte postal-Localitat
Estat

Aquest s un nou model de paper de carta per a les grans trameses que es fan amb els
sobres amb finestra.
Amb lobjectiu deconomitzar i reduir al mxim les despeses que generen les diferents
variants de papers de carta i sobres, sha pensat en un sobre amb dues finestres, que
permet la simplificaci dels impresos, sobretot pel que fa al nombre.
El sobre noms va imprs amb la identificaci fins a un segon nivell (de departament),
sense adrea, per tant, t una finestra petita situada sota de la identificaci per mitj de la
qual sidentifica la direcci general o subdirecci, si s necessari, i tamb ladrea del
remitent, impresa en el paper de carta com mostra lexemple. Aquest grup de text no ha de
ser ms llarg de quatre lnies, del cos 7/7, el qual pot estar imprs previament o b
compondres en autoedici com la resta del contingut del document, a continuaci del
punt imprs.
El nom i ladrea de la persona destinatria se situen a la dreta, a lalada del punt imprs,
que sha didentificar per la finestra gran de la dreta del sobre. Ladrea no ha de ser ms
llarga de cinc lnies.
Els textos shan dalinear per lesquerra seguint leix vertical que dibuixen les lnies de la
denominaci de lorganisme. La font tipogrfica s lHelvetica Light o Regular. Si l'estructura
informtica est desprovista d'aquesta famlia tipogrfica, la pot substituir l'Arial. Es
recomana que la lletra no sigui superior al cos 11. Lespaiat entre lnies pot ser el que li
correspon al cos o sigui 11 punts o superior. La separaci entre pargrafs s duna lnia en
blanc. No sha de justificar el marge dret i sha de procurar no partir paraules.
El text del document ha de comenar per sota del senyal de doblec, per tal de facilitar el
plegat adequat al sobre de format americ.
El nom i el crrec de la persona emissora se situen a sota de la seva firma, aix com tamb
la localitat i la data dexpedici, separades del primer grup per una lnia en blanc. La
distncia mnima recomanada daquesta darrera lnia al marge inferior del paper no ha de
ser inferior a 35 mm.

Nom i cognoms
Crrec
Barcelona, __ de ___________ de 20__

Sutilitza per als fulls posteriors al primer, en qualsevol


tipus de document (carta, informe, resoluci, acta
de reuni, etc.)

Generalitat de Catalunya
Departament dEconomia i Coneixement
Direcci General de Pressupostos
Adrea
Codi postal i poblaci
Telfon
Fax

Lofici (intern o extern) s una documentaci escrita emesa per un organisme oficial i
integrada en la tramitaci dun procediment administratiu. Pel que fa a la redacci, cal tenir
en compte que, a diferncia de la carta, lofici s un document monotemtic, per aix cal
redactar-lo de manera ordenada, lgica, impersonal i, sobretot, concisa.
No shan dutilitzar formes de cortesia. La salutaci i el comiat tampoc formen part dels
apartats bsics atesa la funcionalitat daquest document. s normal ometrels en les oficis
interns i han de ser formals en els de carcter extern. La persona destinatria del document
sha de posar al peu de pgina i sha didentificar noms amb el crrec.
El text, a ligual que a la carta, ha danar alineat per lesquerra seguint leix vertical que
dibuixen les lnies de la denominaci de lorganisme. La font tipogrfica s lHelvetica Light
o Regular. Si l'estructura informtica est desprovista d'aquesta famlia tipogrfica, la pot
substituir l'Arial. Es recomana que la lletra no sigui superior al cos 11. Lespaiat entre lnies
pot ser el que li correspon al cos o sigui 11 punts o superior. La separaci entre pargrafs
s duna lnia en blanc. No sha de justificar el marge dret i sha de procurar no partir
paraules.
Lestructura que cal seguir per a la signatura s: crrec (amb larticle determinat al davant),
signatura i noms i cognoms. Aquesta estructura s diferent de la carta ats que qui signa el
document ho fa en virtut del crrec que ocupa.
El crrec,

Nom i cognoms
Barcelona, __ de ___________ de 20__

Crrec (persona destinatria)

Relaci dels formats de sobres i


dimpresos
Als formats dimpresos, segons sigui el seu plegat, els
corresponen diversos formats de sobres i bosses.
Mesures reconegudes per la norma DIN.

A4

A4

C4

A4

C6

C5

A5

A4

Sobre americ, 115 x 225 mm

A5

C5

C6

C4

A6
B4

C6

A8
C7

A8
C8

El conseller de Justcia

Direcci General de Pressupostos


Adrea
Codi postal i poblaci

Dors dels sobres i de les


bosses
Composici
tipogrfica
Composici caixa a
lesquerra.
Helvetica Light i Bold.
Cos: 8/8.

Tintes dimpressi
Soluci a una tinta:
text: negre.

Carter/a
si us plau,
marqueu amb una X
el motiu de la devoluci
grcies

Observacions
Gruix filetatge:
0,5 i 2,5 pt.
En tots els formats de
sobres i bosses es
mant la composici
en el mateix lloc,
conservant els
marges inferior i
esquerre.

Persona destinatria
desconeguda
absent
adrea incompleta
ho ha rebutjat
altres

Les identificacions aplicades als segells han de seguir la


normativa pel que fa a lalada del senyal en funci del cos
de lletra. Com que disposem dun espai redut per als
segells, el cos ha de ser de 9/9 i, per tant, lalada del senyal
correspon a 3 lnies de cos i en composici horitzontal.

Sha dadaptar en
funci de la quantitat
de text que contingui.

Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidncia
Direcci General
dAtenci Ciutadana i Difusi

Generalitat de Catalunya
Departament dEconomia
i Coneixement
Secretaria General

Faig constar que aquesta fotocpia


reprodueix fidelment loriginal.
Crrec
Data

Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidncia
Direcci General
dAtenci Ciutadana i Difusi
Nm. 0108
Data
Registre General

Hora

Generalitat de Catalunya
Departament dAgricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentaci i Medi Natural
Nm. 0108
Data
Registre General

Hora

Quan calgui utilitzar una identificaci de 4 o 5 nivell orgnic


(subdireccions, serveis, seccions...), el cos ha de ser 9/9 i 8.

Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidncia
Direcci General
dAtenci Ciutadana i Difusi
Subdirecci General de Difusi

Conforme
Data

Generalitat de Catalunya
Departament dAgricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentaci i Medi Natural
Direcci General
de Desenvolupament Rural

Subdirecci General de Gesti


i Control d'Ajuts Directes

Faig constar que aquesta fotocpia


reprodueix fidelment loriginal.
Crrec
Data

Segells de cautx

Format
Sha dadaptar en
funci de la quantitat
de text que contingui.
Cal normalitzar les
mateixes mides
damplada.

Composici
tipogrfica
Composici caixa a
lesquerra.
Helvetica Light i Bold.
Cossos: 14/14 i 9/9.

Observacions
Gruix filets: 2,5 pt.

urgent

en m

confidencial

s cpia

document
ds intern

cont disquet
informtic

Etiqueta de tramesa

Etiqueta de tramesa
Format
A7, 74 x 105 mm.
Tipus de suport
Paper reciclat
autoadhesiu.
Senyal i composici
tipogrfica
Senyal:
8,1 mm.
Composici caixa a
lesquerra.
Helvetica Light i Bold.
Cossos: 12/12 i 7/7.
Tintes dimpressi
Soluci a una tinta:
senyal i text: negre.

Generalitat de Catalunya
Departament dEconomia
i Coneixement

Observacions
Gruix filets: 2,5 pt.

Nom i cognoms (persona destinatria)


Adrea completa
Districte postal-Localitat

Rambla de Catalunya, 19-21


08007 Barcelona

gabinet_conseller.eif@gencat.cat
http://gencat.cat

Generalitat de Catalunya
Departament dEconomia
i Coneixement

Generalitat de Catalunya
Departament dEconomia
i Coneixement

secretaria_general.eif@gencat.cat
http://gencat.cat

Generalitat de Catalunya
Departament dEconomia i Coneixement
Direcci General de Pressupostos
Rambla de Catalunya, 19-21
08007 Barcelona
Tel. 93 316 20 00
Fax 93 316 21 70
http://gencat.cat/economia

Generalitat de Catalunya
Departament dEconomia i Coneixement
Direcci General de Pressupostos
Subdirecci General
de Gesti Pressupostria
Rambla de Catalunya, 19-21
08007 Barcelona
Tel. 93 316 20 00
Fax 93 316 21 70
http://gencat.cat/economia

Generalitat de Catalunya
Departament dEconomia i Coneixement
Direcci General de Pressupostos

Generalitat de Catalunya
Departament dEconomia i Coneixement
Direcci General de Pressupostos

Rambla de Catalunya, 19-21


08007 Barcelona
Tel. 93 316 20 00
Fax 93 316 21 70
http://gencat.cat/economia

Rambla de Catalunya, 19-21


08007 Barcelona
Tel. 93 316 20 00
Fax 93 316 21 70
http://gencat.cat/economia

Nom i cognoms
Cap del Servei d'Elaboraci
i Seguiment Pressupostari

Nom i cognoms
Cap del Servei de Retribucions

Generalitat de Catalunya
Departament dEconomia
i Coneixement

Generalitat de Catalunya
Departament dEconomia i Coneixement
Direcci General de Pressupostos

gabinet_conseller.eif@gencat.cat
http://gencat.cat

Rambla de Catalunya, 19-21


08007 Barcelona
Tel. 93 316 20 00
Fax 93 316 21 70
http://gencat.cat/economia

Targetes amb dues


adreces
Com a excepci,
les targetes poden
tenir dues adreces.
En aquest cas, es
poden suprimir
algunes dades
(fax, correu...).

Palau Robert
Passeig de Grcia, 107, 3r
08008 Barcelona
Tel. 93 292 12 63
Edifici Princesa
Via Laietana, 14
08003 Barcelona
Tel. 93 567 63 33
Nom i cognoms
Director general

Targetes amb codi QR

Targetes amb codi QR


El codi QR sha
de situar a lanvers de
la targeta, centrat, amb
una mida de reproducci
de 2,5 x 2,5 cm i la una
capacitat mnima de
correcci derrors de
nivell L.

Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidncia
Direcci General
dAtenci Ciutadana i Difusi

Via Laietana, 14
08003 Barcelona
Tel. 93 567 63 30
Fax 93 567 63 31

Nom i cognoms
Crrec

25

25

Generalitat de Catalunya
Government of Catalonia
Ministry of Economy
and Knowledge

gabinet_conseller.eif@gencat.cat
http://gencat.cat

Nom i cognoms
Secretary General

Generalitat de Catalunya
Gobierno de Catalua
Instituto Cataln de Acogida
y Adopcin

Generalitat de Catalunya
Government of Catalonia
Catalan Institut for Foster Care
and Adoption

icaa.benestar@gencat.cat
http://gencat.cat

icaa.benestar@gencat.cat
http://gencat.cat

Generalitat de Catalunya
Gouvernement de la Catalogne
Dlgation auprs
de lUnion Europenne

Generalitat de Catalunya
Government of Catalonia
Ministry of Social Welfare and Family
Secretariat of Family
Avinguda del Parallel, 50-52
(Edifici Santa Madrona)
08001 Barcelona
Tel. +34 934831000
Fax +34 934831170
secretariafamilies.benestar@gencat.cat

Targetes amb enllaos a les xarxes socials

Targetes amb enllaos


a les xarxes socials
En els casos en qu
sincloguin les xarxes
socials sha dafegir
noms lenlla sense
les icones corresponents
a sota de la direcci URL.

Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidncia
Direcci General
dAtenci Ciutadana i Difusi

Generalitat de Catalunya
Departament dInterior
Secretaria General

Via Laietana, 14
08003 Barcelona
Tel. 93 567 63 30 | 675 000 000
Fax 93 567 63 31
atencio_ciutadana.presidencia@gencat.cat
http://gencat.cat
facebook.com/organisme

Carrer de la Diputaci, 355


08009 Barcelona
Tel. 93 551 20 00 | 675 782 859
Fax 93 551 24 14
sg.interior@gencat.cat
http://gencat.cat/interior
facebook.com/organisme
twitter.com/organisme

Nom i cognoms
Crrec

Nom i cognoms
Crrec

El conseller d'Empresa i Ocupaci

Generalitat de Catalunya
Departament dEconomia i Coneixement
Direcci General de Pressupostos

Rambla de Catalunya, 19-21


08007 Barcelona
Tel. 93 316 20 00
Fax 93 316 21 70
http://gencat.cat/economia

El secretari general es complau a convidar-vos

La consellera dEnsenyament i lalcaldessa de lHospitalet

Generalitat de Catalunya
Departament dEconomia i Coneixement
Direcci General de Pressupostos
Adrea
Codi postal i poblaci
Telfon
Fax
Correu electrnic
Adrea url

Documentaci administrativa
Sentn per documentaci administrativa tota la documentaci
interna, estudis o projectes, publicats mitjanant lautoedici.
La identificaci bsica o departamental ha daparixer a la
coberta i a la portada. Quan dos o ms departaments
collaborin sha adoptar exclusivament com a forma nica
dexpressi la identificaci bsica. Es recomana utilitzar les
composicions horitzontal o centrada amb cos de text de 12
punts.

Dades completes que


han de figurar a la
coberta i a la portada:
ttol, subttol, autor o
autors, lloc i any
dedici i la
identificaci bsica o
departamental.
Cal deixar entre elles
un full de cortesia,
anvers i revers en
blanc.

Per a la composici del text saconsella lHelvetica en totes les


variants. En els casos en qu no es disposi de la famlia
tipogrfica Helvetica es recomana utilitzar la famlia tipogrfica
Arial.
A continuaci es recomanen unes pautes per a la coberta, la
portada, els crdits, el sumari i linterior.

Nom i cognoms de lautor o autors


Lloc i any dedici
Nom i cognoms de lautor o autors
Lloc i any dedici

En els crdits, han de


constar-hi tots els
departaments que
hagin collaborat,
tractats com un text, a
ms de la data i de
lautor o dels autors.

Ttol original, si es tracta duna traducci


Enlla o URL, si es pot consultar per Internet
Llicncia ds obert, si nhi ha
Lloc i any dedici
Nom i cognoms lautor o autors
Generalitat de Catalunya
Departament o departaments collaboradors

Documentaci administrativa
Shan de tenir en compte els criteris lingstics propis del
llenguatge administratiu catal i els criteris establerts per la
Direcci General de Poltica Lingstica. Pel que fa a als criteris
tipogrfics cal seguir les recomanacions segents:

A4, 210 x 297 mm.


Paper fset allisat,
reciclat, 100 g/m2,
blanc.

- Si s necessari destacar paraules, s millor fer servir la negreta.


- Sha devitar ls de la cursiva, del subratllat i de les versaletes.
- Cal evitar escriure paraules o ttols en majscules.

Documentaci administrativa
Els grfics i taules han se seguir, sempre que sigui possible, la
normativa establerta a les publicacions:
http://www.gencat.cat/piv/aplicacio/02_publicacions.html.

Pel que fa a la lnia superior dels grfics i taules i als elements


que els componen, sha dutilitzar el percentatge del mateix
color que la literatura grisa.

Shan dinserir a una, dues o tres columnes, segons lespai que


es necessiti. Quan sinsereixen a la columna de text, cal deixar
dues lnies en blanc entre aquest i el grfic.

Per crear colors nous sha dutilitzar el mateix color en


percentatges de trama, afegint-hi percentatges de negre o, si
s necessari, utilitzant altres colors duna gamma alternativa.

R/N: P0075/G0226

Acta del registre de destrucci de documents

Unitat administrativa titular de la documentaci


Codi

Nom

Dades de la documentaci
Tipologia documental

Ttol de la srie

Codi

Dates extremes de la documentaci

Dades de la destrucci
Volum

001-V02-04

Codi de la TAD que saplica

Data de la destrucci

Certificat de la destrucci

Data

Data

Signatura de la persona responsable de la unitat administrativa


titular de la documentaci (indiqueu-ne el nom)

Signatura de la persona responsable de lArxiu Central


del Departament

Centre pressupostari
Reserva nm.
A omplir pel Servei de Gesti Econmica

Sollicitud de reserva de crdit


Contracte negociat

Subvenci directa sense conveni

Subvenci per convocatria

Contracte per concurs

Subvenci directa amb conveni

Conveni amb despesa

Dades de la unitat proposant


Unitat directiva

Codi centre pressupostari

Unitat administrativa

Previsi nm.

Proposta nm.

Actuaci a realitzar
Descripci i justificaci de la proposta (denominaci, caracterstiques, etc. que la defineixin exactament)

Aspectes econmics
Import orientatiu (IVA incls)

Aplicaci pressupostria
Pagament nic
Nom i cognoms del/de la cap de la unitat administrativa

Data i signatura

Certificat d'existncia de crdit


Faig constar que hi ha crdit suficient al pressupost vigent del Departament.
Aplicaci pressupostria

012-V03-06

El/la subdirector/a de Rgim Econmic i Contractaci

Data i signatura

No

R/N: P0078/G0673

Sollicitud de transferncia bancria per a pagaments de la Tresoreria de la


Generalitat de Catalunya a creditors/es
(Ordre ECF/382/2003, de 24 de juliol, del procediment a seguir per al pagament de les obligacions de la Generalitat de Catalunya)

Dades del/de la creditor/a


NIF

Cognoms i nom o denominaci social

Adrea

Codi postal

Poblaci

Telfon

Alta de dades bancries


Titular del compte

Entitat bancria

Codi entitat

Oficina nm.

DC

Compte corrent o llibreta nm.

Adrea

Codi postal

Poblaci

Diligncia de conformitat de l'entitat de crdit (signat i segellat)

Baixa de dades bancries


Sollicito que es donin de baixa les dades bancries segents
Codi entitat

Oficina nm.

DC

Compte corrent o llibreta nm.

Sollicito que es donin de baixa totes les dades bancries, anteriors a aquesta sollicitud, que consten en el fitxer de terceres
persones de la Generalitat.
Data

020-V01-05

Signatura del/de la creditor/a

C. Sant Honorat, 1-3


08002 Barcelona
Tel. 93 402 46 00

R/N: P0087/G0409

Segell de registre d'entrada

Sollicitud de compatibilitat per a activitats pbliques i/o privades


(En compliment de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administraci de la Generalitat,
DOGC nm. 923, de 4.12.1987)

Dades de la persona sollicitant


Cognoms i nom

NIF

Adrea

Codi postal

Telfon

Poblaci

Sector pblic
I. Activitat principal o activitat per a la qual s'opta
Departament, ministeri, corporaci local o ens pblic

Centre directiu, organisme

Poblaci
Grup

Vinculaci administrativa
Funcionari/ria

Inter/ina

Laboral

Eventual

Denominaci del lloc de treball

Telfon

Nm. de registre personal

Horari del lloc de treball

Retribuci ntegra mensual ordinria


Bsiques

Complementries

Antiguitat en el cos, escala o categoria

Total

Mat

Jornada setmanal

Tarda

II. Activitat pblica secundria que es pretn compatibilitzar o aquella en qu cessar


Departament, ministeri, corporaci local o ens pblic

Centre directiu, organisme


Poblaci
Grup

Vinculaci administrativa
Funcionari/ria

Inter/ina

Laboral

Eventual

Denominaci del lloc de treball

018-V01-06

Telfon

Nm. de registre personal

Retribuci ntegra mensual ordinria


Bsiques
Complementries

Total

Antiguitat en el cos, escala o categoria

Horari del lloc de treball


Tarda
Mat

Jornada setmanal

R/N:P0087/G0409

III. Altra activitat pblica


S

Excepcionalment, t una altra activitat en el sector pblic?

No

En cessa?

No

Descripci

Sector privat
IV. Activitat privada per a la qual se sollicita la compatibilitat
Nom de l'empresa

NIF

Activitat de l'empresa
Adrea

Codi postal

Telfon

Poblaci

Relaci d'ocupaci
Per compte d'altri

Per compte propi

Horari del lloc de treball


Mat

Jornada setmanal

Denominaci del lloc de treball

Tarda

V. Altra activitat privada


Excepcionalment, t una altra activitat en el sector privat?

No

En cessa?

No

Descripci

Declaraci
Demano la compatibilitat per a les activitats pbliques i/o privades descrites i declaro que sn certes les dades consignades en
aquesta sollicitud.
Data

018-V01-06

Signatura de la persona sollicitant

Les dades consignades en aquest formulari s'incorporaran al fitxer Gesti integrada de personal, titularitat del Departament de Governaci i
Administracions Pbliques, creat per l'Ordre GRI/371/2003, de 18 d'agost, amb la finalitat de gestionar les dades personals, econmiques i
laborals de tot el personal que presta els seus serveis a la Generalitat i fer una gesti del fitxer distribuda entre els diferents departaments de la
Generalitat.
En tot cas, es podran exercir els drets d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici mitjanant comunicaci escrita a la Subdirecci General de
Personal de la Secretaria d'Administraci i Funci Pblica (plaa de Catalunya, 19, 1a planta, 08002 Barcelona).

Secretari/ria d'Administraci i Funci Pblica

Segell de registre d'entrada

Sollicitud de subvenci exclosa de concurrncia pblica


Dades d'identificaci de la instituci, entitat o empresa sollicitant
Nom de la instituci, entitat o empresa

NIF

Adrea/domicili social

Codi postal

Poblaci

Comarca

Telfon/s

Fax

Adrea electrnica

Web

Dades d'identificaci de la persona signant (representant legal)


Cognoms i nom

NIF

Crrec a l'organisme o entitat

Adrea electrnica

Adrea

Codi postal

Poblaci

Comarca

Telfon/s

Fax

Objecte de la sollicitud
Ttol de l'activitat

Pressupost total de l'activitat

Import sollicitat

Ingressos que es preveu que generi l'activitat

Breu descripci de l'activitat

Declaraci d'altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat procedents d'altres


departaments, administracions i entitats pbliques o privades

019-V05-06

Instituci, entitat o empresa

Import sollicitat

Import concedit

Dades bancries de la instituci, entitat o empresa sollicitant


Titular del compte

Entitat bancria

Codi entitat

Oficina nm.

DC

Compte corrent o llibreta nm.

Adrea

Codi postal

Poblaci

Documentaci adjunta
D'identificaci del/de la sollicitant:
Fotocpia del DNI de la persona signant.
Fotocpia del NIF de la persona jurdica representada.
Fotocpia del document de poders de representaci de la persona signant, inscrit al registre corresponent.
Fotocpia del document de constituci de la persona jurdica, inscrit al registre corresponent.
Declaraci responsable, si s el cas, de donar compliment a l'obligaci que estableix l'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7
d'abril, d'integraci social dels minusvlids, o a l'aplicaci de les mesures alternatives de carcter excepcional que preveuen
el Reial decret 27/2000, de 14 de gener, i el Decret 246/2000, de 24 de juliol.
Declaraci responsable de donar compliment als requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de poltica lingstica, que li siguin exigibles.
Declaraci de la persona responsable de la representaci legal de l'entitat, que aquesta no est incursa en cap de les
prohibicions per obtenir la condici de beneficiria establertes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
Certificat d'estar al corrent de deutes amb la Seguretat Social.
De l'activitat per a la qual es demana la subvenci:
Memria explicativa i detallada de l'activitat per a la qual se sollicita la subvenci.
Pressupost detallat d'ingressos i despeses amb indicaci de: la quantia global necessria, la quantia de la subvenci que se
sollicita i el detall de les fonts de finanament previstes.
Memria explicativa de les activitats realitzades anteriorment.
Projecte executiu de l'obra o inversi.
Altra documentaci especfica, si escau.
Un cop emplenada aquesta sollicitud, s'ha de signar, fer-ne una cpia i presentar-la amb la documentaci corresponent a
qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, com per exemple, a qualsevol oficina de Registre General dels
departaments, organismes i serveis territorials de la Generalitat de Catalunya.
.

Declaraci
La persona signant sollicita subvenci pel motiu especificat, assumeix totes les responsabilitats que es puguin derivar de la
seva realitzaci i declara: que les dades contingudes en aquesta sollicitud i els documents que s'hi adjunten corresponen a la
realitat; i que, en cas de concessi de la subvenci, es compromet a complir les condicions de la concessi i les previstes a la
normativa general de subvencions.

Autoritzaci (marqueu amb una creu)


Autoritzo el Departament de la Presidncia a efectuar les consultes necessries amb l'Agncia Estatal d'Administraci
Tributria a l'efecte de comprovar que es compleixen les condicions requerides per a l'obtenci de l'ajut sollicitat.
Data

019-V05-06

Signatura del/de la representant legal

Segell de la instituci, entitat o empresa

Especifiqueu a peu de pgina la unitat a la qual va adreada la sollicitud.

R/N: P0077/P0775U0010

Segell de registre d'entrada

Sollicitud d'ajuts per a actuacions de dinamitzaci econmica


Dades d'identificaci de la instituci, entitat o empresa sollicitant
Nom de la instituci, entitat o empresa

NIF

Adrea/domicili social

Codi postal

Poblaci

Comarca

Telfon

Fax

Web

Dades de notificaci
Adrea

Codi postal

Poblaci
Telfon

Comarca
Adrea electrnica

Dades d'identificaci de la persona signant (representant legal)


NIF

Cognoms i nom
Crrec a la insstituci, entitat o empresa
Telfon

Adrea electrnica

Objecte de la sollicitud
Ttol de l'actuaci
mbit territorial de l'actuaci
Poblaci

Comarca

rea on s'insereix l'actuaci


Infraestructura bsica

Infraestructura de serveis

Indstria

Tipus d'ajut sollicitat


Subvenci
Pressupost total de l'actuaci

Crdit reemborsable
Ingressos que es preveu que generi l'actuaci

A13-V01-08

Breu descripci de l'activitat

1/3

R/N: P0077/P0775U0010

Declaraci d'altres subvencions o ajuts rebuts o sollicitats per a les mateixes despeses
subvencionables
Heu rebut o sollicitat altres ajuts per a les matexes despeses subvencionables?
S
Any

No
Instituci, entitat o empresa / Programa

Import
sollicitat

Import
concedit

% sobre total
projecte

Declaraci dels ajuts de minimis de qualsevol administraci pblica en els dos exercicis fiscals
anteriors i durant l'exercici en curs*
Heu rebut d'altres administracions pbliques ajuts per a qualsevol concepte durant l'exercici fiscal en curs i els dos anteriors?
S
Data
atorgament

No
Concepte subvencionat

Administraci atorgant

Import concedit

* El total d'ajuts de minimis atorgats a una empresa no pot excedir de 200.000 euros, 100.000 euros en el sector del transport,
en tres exercicis fiscals, independentment de la forma de l'ajut o de l'objectiu d'aquest (Reglament nm. 1998/2006, de 15 de
desembre, relatiu a l'aplicaci dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis).

Documentaci que es tramet per via telemtica


Memria del projecte pel qual se sollicita la concessi de l'ajut, que haur d'incloure els punts que s'especifiquen a l'ndex
que es pot consultar a la pgina http://www.gencat.cat/presidencia
Qestionari, d'acord amb el model normalitzat que es pot consultar a la pgina http://www.gencat.cat/presidencia
Aquesta documentaci s'ha de trametre a l'adrea de correu electrnic ajuts.presidencia@gencat.cat, dins el termini establert per a
la presentaci de sollicituds.

Data
Segell de la instituci, entitat o empresa

A13-V01-08

Signatura del/de la representant legal

2/3

R/N: P0077/P0775U0010

Declaraci
La persona signant sollicita subvenci pel motiu especificat, assumeix totes les responsabilitats que es puguin derivar de la
seva realitzaci i declara:
Que les dades contingudes en aquesta sollicitud i els documents que s'enviaran per via telemtica corresponen a la realitat; i
que, en cas de concessi de la subvenci, es compromet a complir les condicions de la concessi i les previstes a la normativa
general de subvencions.
Que la persona jurdica que representa no incorre en cap dels supsits previstos a l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
Que, d'acord amb les definicions de l'article 6 de l'Ordre de convocatria d'aquests ajuts, la persona jurdica que representa s:
Empresa privada petita.
Empresa privada mitjana.
Empresa privada gran.
Que la persona jurdica que representa, si s una entitat amb establiments oberts al pblic, compleix els requisits establerts als
articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de poltica lingstica. Si no disposa d'aquest tipus d'establiments,
compleix els requisits establerts a l'article 36.4 de la mateixa Llei.
Que la persona jurdica que representa, si es tracta d'una empresa pblica o privada amb 50 treballadors o ms, compleix
l'obligaci de donar ocupaci almenys a un 2% de treballadors/es amb disminuci sobre el total de treballadors/es de l'entitat,
o b aplica les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integraci social
dels minusvlids, el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril i el Decret 246/2000, de 24 de juliol.
Que la persona jurdica que representa no ha estat sancionada, en resoluci ferma, per infracci greu en matria d'integraci
laboral de disminuts, o molt greu en matria de relacions laborals o en matria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb al
Text refs de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
Que la persona jurdica que representa est al corrent de les seves obligacions tributries amb l'Estat, amb la Generalitat de
Catalunya i amb la Seguretat Social.

Denegaci (marqueu amb una creu si voleu denegar el consentiment)


Denego el meu consentiment perqu el Departament de la Presidncia comprovi d'ofici que la persona jurdica que
represento est al corrent de les seves obligacions tributries amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social, per la qual
cosa em comprometo a presentar la documentaci acreditativa corresponent.
Data
Signatura del/de la representant legal

Segell de la instituci, entitat o empresa

A13-V01-08

D'acord amb la Llei orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci de dades de carcter personal, us informem que les
vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades al fitxer anomenat Aplicaci de gesti de subvencions del
Departament de la Presidncia.
L'rgan responsable del fitxer s la Direcci de Serveis i l'adrea on la persona interessada pot exercir els drets d'accs,
rectificaci, cancellaci i oposici s el carrer de Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona.
Un cop emplenada aquesta sollicitud, s'ha de signar, fer-ne una cpia i presentar-la a qualsevol dels llocs que preveu l'article
38.4 de la Llei 30/1992, com per exemple, a qualsevol oficina de Registre General dels departaments, organismes i serveis
territorials de la Generalitat de Catalunya.

Secretari/ria general

3/3

R/N: P0077/P0775U0010

Llei 1/1998, de 7 de gener, de poltica lingstica


(DOGC nm. 2553, de 9.1.1998)

Article 32.1. Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestaci de serveis que desenvolupen llur
activitat a Catalunya han d'estar en condicions de poder atendre els consumidors i consumidores quan s'expressin en qualsevol
de les llenges oficials a Catalunya.
Article 32.3. La senyalitzaci i els cartells d'informaci general de carcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les
persones usuries i consumidores dels establiments oberts al pblic han d'sser redactats, almenys, en catal. Aquesta norma
no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rtols emparats per la legislaci de la propietat industrial.
Article 36.4. Els rtols i les informacions de carcter fix i que continguin text que han de constar a l'interior dels centres laborals
adreats a les persones que hi treballen han de figurar, almenys, en catal.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions


(BOE nm. 276, de 18.11.2003)

A13-V01-08

Article 13.2. No poden obtenir la condici de beneficiari o entitat collaboradora de les subvencions que regula aquesta Llei les
persones o les entitats en les quals es doni alguna de les circumstncies segents, llevat que per la naturalesa de la subvenci
ho exceptu la normativa reguladora:
a) Haver estat condemnat mitjanant sentncia ferma a la pena de prdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts pblics.
b) Haver sollicitat la declaraci de concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, estar declarats en
concurs, estar subjectes a intervenci judicial o haver estat inhabilitats d'acord amb la Llei concursal sense que hagi concls el
perode d'inhabilitaci fixat a la sentncia de qualificaci del concurs.
c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resoluci ferma de qualsevol contracte subscrit
amb l'Administraci.
d) Que la persona fsica, els administradors de les societats mercantils o els que tinguin la representaci legal d'altres persones
jurdiques, estiguin incursos en algun dels supsits de la Llei 12/1995, d'11 de maig, d'incompatibilitats dels membres del Govern
de la Naci i dels alts crrecs de l'Administraci General de l'Estat; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del
personal al servei de les administracions pbliques, o que es tracti de qualsevol dels crrecs electius que regula la Llei orgnica
5/1985, de 19 de juny, del rgim electoral general, en els termes que estableixi aquesta normativa o la normativa autonmica
que reguli aquestes matries.
e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions
vigents, en la forma que es determini per reglament.
f) Tenir la residncia fiscal en un pas o un territori qualificat per reglament com a parads fiscal.
g) No estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que es determinin per
reglament.
h) Haver estat sancionat mitjanant resoluci ferma amb la prdua de la possibilitat d'obtenir subvencions segons aquesta Llei o
la Llei general tributria.
No poden accedir a la condici de beneficiaris les agrupacions previstes en el segon pargraf de l'apartat 3 de l'article 11
d'aquesta Llei quan concorri alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres.
Article 13.3. En cap cas no poden obtenir la condici de beneficiari o entitat collaboradora de les subvencions que regula
aquesta Llei les associacions incurses en les causes de prohibici que preveuen els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei
orgnica 1/2002, de 22 de mar, reguladora del dret d'associaci.
Tampoc no poden obtenir la condici de beneficiari o entitat collaboradora les associacions respecte a les quals s'hagi susps el
procediment administratiu d'inscripci perqu s'hi hagin trobat indicis racionals d'illicitud penal, en aplicaci del que disposa
l'article 30.4 de la Llei orgnica 1/2002, mentre no hi recaigui resoluci judicial ferma en virtut de la qual es pugui practicar la
inscripci al registre corresponent.

R/N: P0087/G0500

Comissi de serveis (dietes i desplaaments)


Dades de la persona en comissi de serveis
NIF

Cognoms i nom

Grup de dietes

Unitat

Poblaci del centre de treball

Circumstncia de la comissi de serveis


Data
inici

Hora
inici

Data de
tornada

Hora de
tornada

Objecte

Itinerari

Nbre. km

Mitj de transport
Transport regular (especifiqueu-lo)

Vehicle particular

Altres (especifiqueu-los)

Matrcula

Import indemnitzacions
Manutenci
Sencera
Data

Nre.

Import

Reduda
Nre.

Import

Nre.
km

Import
brut km

Bitllets
transport

Import
allotjament

Altres
despeses

Total brut
Data

Data

Signatura de la persona interessada

Signatura del/de la cap de la unitat directiva

Data

014-V02-05

Signatura del/de la subdirector/a general


de Recursos Humans i Organitzaci

Import

Guard

Format
A4, 297 x 210 mm,
horitzontal.

Tipus de paper
Paper fet a m, a
base de fib es txtils
(cot i lli), 250 g/m2,
blanc.
Barbes als quatre
costats.
En el paper sha
daplicar una marca a
laigua de lescut
ampliat, en forma de
filigrana

Senyal i composici
tipogrfica
Senyal:
12 mm.
Composici caixa
centrada.
Helvetica Light i Bold.
Cossos: 18/18 (per a
la denominaci),12,
16, 20 i 24.

Tintes dimpressi
Soluci a dues tintes:
senyal: vermell
Pantone 485,
text: negre.

Observacions
Gruix filets: 2,5 pt
La composici i la
interlnia depenen de
la quantitat i de la
qualitat dels textos.
*Motiu pel qual es
distingeix la
personalitat o la
instituci a qui es
concedeix el guard.

Generalitat de Catalunya

El Govern,
en la sessi del dia ___ de________ de 20__,
acord concedir a

Nom i cognoms o nom de la instituci


la Creu de Sant Jordi
*Si meliora dies, ut vina poemata reddit, scire velim, chartis pretium
scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos,
referri debet an inter vilis atque novos excludat iurgia finis, est vetus at,
quid qui deperit minor uno mense vel anno.

El president de la Generalitat de Catalunya,

Barcelona, ___ de ________ de 20__

El secretari del Govern,

Certificat

Format
A4, 297 x 210 mm,
horitzontal.

Tipus de paper
Paper fset gofrat,
lliure de clor, 220
g/m2,
blanc.
En el paper sha
daplicar una marca a
laigua de lescut
ampliat, en forma de
filigrana.

Senyal i composici
tipogrfica
Senyal:
12 mm.
Composici caixa
centrada.
Helvetica Light i Bold.
Cossos: 18/18 (per a la
denominaci), 12, 16,
20 i 24.

Tintes dimpressi
Soluci a dues tintes:
senyal: vermell
Pantone 485,
text: negre.

Observacions
Gruix filets: 2,5 pt.
La composici i la
interlnia depenen de la
quantitat i de la qualitat
dels textos.

Generalitat de Catalunya

Nom i cognoms,
crrec

Certifico
que nom i cognoms amb el NIF XXXX ha participat amb aprofitament al

Nom del curs, taller o seminari


organitzat per XXXXXXXXXXXXX, adreat a XXXXXXXXXXX i realitzat a XXXXXXXXX del XX al XX XXXXXXXX de 20XX,
amb una durada de XX hores lectives.
I, perqu consti, expedeixo aquest certificat.

El/La (crrec),

Barcelona, ____de ___________ de 20__

La persona interessada,

Papereria d'organismes empreses, serveis


o programes amb identitat prpia

Sobre, targeta, paper de carta i full secundari


La papereria bsica dun organisme o duna empresa sha de
normalitzar segons les pautes generals de la papereria de
lAdministraci de la Generalitat, de manera que sha de
proporcionar la identificaci i shan de respectar els espais,
marges i proporcions, per mantenir una unitat grfica en el
conjunt global.
Les identificacions prpies sharmonitzen amb la identificaci
departamental corresponent.

Identificaci
departamental
Paper de carta
A4, 297 x 210 mm.
Senyal:
8,1 mm.
Tipografia:
Helvetica Light i Bold.
Cos:
12/12.
Soluci a una tinta:
senyal i text: 30%-50% trama
del negre.
Sobre
Sobre americ, 225 x 115 mm.
Senyal:
8,1 mm.
Tipografia:
Helvetica Light i Bold.
Cos:
12/12.
Soluci a una tinta:
senyal i text: 30%-50% trama
del negre.
Targeta
A8, 74 x 52 mm.
Senyal:
7,25 mm.
Tipografia:
Helvetica Light i Bold.
Cos:
7/7.
Soluci a una tinta:
senyal i text: 30%-50% trama
del negre.

En el cas que el departament al qual est adscrit lorganisme


autnom o lempresa pblica amb identificaci prpia
consideri necessria lharmonitzaci noms amb la
identificaci bsica de la Generalitat, pot fer-ho.
El logotip de lorganisme ha danar acompanyat de la
identificaci bsica de la Generalitat, segons els criteris
representats als exemples, la qual ha dadoptar el color gris
per crear una jerarquitzaci en lharmonitzaci.

Sobre, targeta, paper de carta i full secundari


La papereria bsica dun organisme o duna empresa sha de
normalitzar segons les pautes generals de la papereria de
lAdministraci de la Generalitat, de manera que sha de
proporcionar la identificaci i shan de respectar els espais,
marges i proporcions, per mantenir una unitat grfica en el
conjunt global.
Les identificacions prpies sharmonitzen amb la identificaci
departamental corresponent.

En el cas que el departament al qual est adscrit lorganisme


autnom o lempresa pblica amb identificaci prpia
consideri necessria lharmonitzaci noms amb la
identificaci bsica de la Generalitat, pot fer-ho.
El logotip de lorganisme ha danar acompanyat de la
identificaci bsica de la Generalitat, segons els criteris
representats als exemples, la qual ha dadoptar el color gris
per crear una jerarquitzaci en lharmonitzaci.

Sobre, targeta, paper de carta i full secundari


La papereria bsica dun organisme o duna empresa sha de
normalitzar segons les pautes generals de la papereria de
lAdministraci de la Generalitat, de manera que sha de
proporcionar la identificaci i shan de respectar els espais,
marges i proporcions, per mantenir una unitat grfica en el
conjunt global.
Les identificacions prpies sharmonitzen amb la identificaci
departamental corresponent.

En el cas que el departament al qual est adscrit lorganisme


autnom o lempresa pblica amb identificaci prpia
consideri necessria lharmonitzaci noms amb la
identificaci bsica de la Generalitat, pot fer-ho.
El logotip de lorganisme ha danar acompanyat de la
identificaci bsica de la Generalitat, segons els criteris
representats als exemples, la qual ha dadoptar el color gris
per crear una jerarquitzaci en lharmonitzaci.

Adrea
Codi postal / Poblaci

Identificaci
bsica
Paper de carta
A4, 297 x 210 mm.
Senyal:
8,1 mm.
Tipografia:
Helvetica Light i Bold.
Cos:
12/12.
Soluci a una tinta:
senyal i text: 30%-50% trama
del negre.
Sobre
Sobre americ, 225 x 115 mm.
Senyal:
8,1 mm.
Tipografia:
Helvetica Light i Bold.
Cos:
12/12.
Soluci a una tinta:
senyal i text: 30%-50% trama
del negre.
Targeta
A8, 74 x 52 mm.
Senyal:
4,7 mm.
Tipografia:
Helvetica Light i Bold.
Cos:
7/7.
Soluci a una tinta:
senyal i text: 30%-50% trama
del negre.

Adrea
Codi postal / Poblaci
Telfon
Fax
web
correu electrnic
Nom i cognoms
Crrec

Adrea
Codi postal / Poblaci
Telfon
Fax

Sobre, targeta, paper de carta i full secundari


La papereria bsica dun organisme o duna empresa sha de
normalitzar segons les pautes generals de la papereria de
lAdministraci de la Generalitat, de manera que sha de
proporcionar la identificaci i shan de respectar els espais,
marges i proporcions, per mantenir una unitat grfica en el
conjunt global.
Les identificacions prpies sharmonitzen amb la identificaci
departamental corresponent.

En el cas que el departament al qual est adscrit lorganisme


autnom o lempresa pblica amb identificaci prpia
consideri necessria lharmonitzaci noms amb la
identificaci bsica de la Generalitat, pot fer-ho.
El logotip de lorganisme ha danar acompanyat de la
identificaci bsica de la Generalitat, segons els criteris
representats als exemples, la qual ha dadoptar el color gris
per crear una jerarquitzaci en lharmonitzaci.

Adrea
Codi postal / Poblaci

Adrea
Codi postal / Poblaci
Telfon
Fax
web
correu electrnic
Nom i cognoms
Crrec

Adrea
Codi postal / Poblaci
Telfon
Fax

Adrea
Codi postal i localitat
Telfon
Fax
Correu electrnic
Adrea url

Adrea
Codi postal i localitat
Telfon
Fax
Correu electrnic
Adrea url

Etiqueta de tramesa

Etiqueta de tramesa
Format
A7, 74 x 105 mm.
Tipus de suport
Paper reciclat
autoadhesiu.
Senyal i composici
tipogrfica
Senyal:
8,1 mm.
Composici caixa a
lesquerra.
Helvetica Light i Bold.
Cossos: 12/12, 10/10,
8/8 i 7/7.

15

10

14,5

Adrea
Codi postal i localitat

Tintes dimpressi
Soluci a una tinta:
senyal i text: negre.
Observacions
Gruix filets: 2,5 pt.

Nom i cognoms (persona destinatria)


Adrea completa
Districte postal-Localitat

8,1
5

Nom i cognoms (persona destinatria)


Adrea completa
Districte postal-Localitat

Adrea
Codi postal i localitat