You are on page 1of 32

Normativa per als estands institucionals a les fires de Catalunya

Normativa per
als estands
institucionals a les
fires de Catalunya
Aquesta normativa s dobligat
compliment per a tots els estands,
tant si participen en una fira de
manera individual o formen part dun
conjunt destands de la Generalitat de
Catalunya.

Normativa per als estands institucionals a les fires de Catalunya


ndex

La normativa per als estands


institucionals a les fires de Catalunya
t com a objectiu dotar els estands
dels departaments i organismes
de la Generalitat de Catalunya de
lhomogenetzaci visual bsica
necessria per a disposar duna
imatge global que atorgui la unitat
corporativa que correspon a la
presncia institucional en les fires.

Elements didentificaci
1
1. Franja i fris superior
1
1.1 Mides i proporcions
2
1.2 Aplicaci de la franja en els

estands amb identificaci

bsica
3
1.3 Aplicaci de la franja en

els estands dorganismes amb

identificaci grfica prpia
5
1.4 Aplicaci de la franja en

els estands sense tancament

perimtric
6
2 Mostrador i cartell
7
3 Paviment
8
4 Banderoles
9
4.1 Banderoles genriques
9
4.2 Banderoles amb peu
10
Estands collectius
5. Elements que configuren lestand
5.1 Mdul central
5.2 Unitat expositiva
5.3 Altres elements

11
12
12
13
14

Composicions tipogrfiques

15

Elements didentificaci
Franja i fris superior

Elements didentificaci
1. Franja i fris superior
Lassistncia institucional a les fires
es pot realitzar de forma individual o
collectiva.
Quan lassistncia es faci a travs dun
estand individual, sense la presncia
daltres estands de la Generalitat, la
franja superior pot ser substituda a
la faana per un fris de les mateixes
caracterstiques i, si es considera
oport, lestand pot disposar de sostre.

Quan els estands formin part dun


conjunt, els espais oberts al pblic
no han de tenir sostre. A ms, hi ha
dhaver una franja superior a totes les
parets del permetre de lestand.
Sempre que sigui possible, les parets
de lestand han de tenir una alada de
2,5 m. Lobjectiu s unificar lalada de
tots els estands de la Generalitat per
obtenir una continutat visual a la franja
superior i que saconsegueixi una visi
homognia del conjunt, tot respectant
la idiosincrcia de cadascun dels
estands.

Franja

Fris

Element obligatori
Identificaci bsica de la Generalitat en
blanc sobre el color Pantone
485 CVC.
Element optatiu

Franja o fris
Generalitat de Catalunya

Quan hi hagi una campanya de


publicitat institucional dmbit general
es pot incorporar el claim corresponent,
que sha de reproduir dacord amb
el que estableixi el manual de la
campanya de publicitat.

Elements didentificaci
Franja i fris superior

1.1 Mides i proporcions


y1

y1

Situaci
El conjunt de la identificaci bsica
de la Generalitat es colloca
preferentment a lesquerra.
Tamb pot anar a la dreta, com
sindica en aquest esquema, quan les
dimensions ho facin aconsellable.

16 cm 40 cm

16 cm

8 cm

8 cm

y1

Dimensions
La franja o el fris han docupar 40 cm
dalada sempre que sigui possible. El
senyal ha de tenir una alada de 16 cm
i sha de situar a 8 cm de la base de la
franja o del fris. La distncia de linici
del fris o de la franja al senyal (y1) ha de
ser la mateixa que lamplada del senyal
(y). En el cas que el logotip vagi a la
dreta del fris o de la franja, la distncia
des del final del logotip fins al final del
fris o de la franja ha de ser (y1), o sigui,
igual a (y).
En el cas que el fris o la franja ocupin
menys de 40 cm, cal seguir el criteri de
lesquema 1 i lalada mnima possible
ha de ser de 32 cm.

16 cm >40 cm
8 cm

Esquema 1
Fris de menys de 40 cm
y1

16 cm <40 cm
8 cm

Esquema 2
Fris de ms de 40 cm

En el cas que sigui de ms de 40 cm,


ha de seguir la mateixa disposici i
proporci per tal de mantenir el logotip
sempre en la mateixa posici (vegeu
lesquema 2).

Elements didentificaci
Franja i fris superior

1.2 Aplicaci de la franja en els estands amb identificaci bsica


La franja ha danar situada al llarg de tot
el permetre i a la part superior de les
parets.
La identificaci bsica de la
Generalitat ha danar a la banda
esquerra de la paret ms llarga
(vegeu apartat 1.1).
De forma opcional, es pot situar a les
parets laterals quan sigui aconsellable
per a una millor identificaci.

Estand obert a tres bandes

En els casos en qu el disseny de


lestand ho requereixi, la franja o el fris
poden alterar la seva forma.
En el cas duna franja o un fris irregulars,
el logotip de la Generalitat de Catalunya
ha danar situat a la mateixa alada
que la resta dels logotips del conjunt
dels estands de la Generalitat, seguint les
intruccions de lapartat 1.1.
Quan la franja o el fris hagin de portar
un claim o un element grfic de suport
duna campanya de publicitat, aquest
ha danar situat de manera que no afecti
la ubicaci normativa del logotip de la
Generalitat i, si sescau, de lorganisme
corresponent.

Estand obert a dues bandes

Estand obert a una banda

Elements didentificaci
Franja i fris superior

Cadena de repetici
Quan les dimensions de lestand ho
facin aconsellable es poden repetir
consecutivament la identificaci
bsica de la Generalitat i el logotip de
lorganisme, si escau, tantes vegades
com es consideri oport en el fris o la
franja, deixant sempre una separaci
que equivalgui com a mnim a dues
vegades la llargada del logotip de la
Generalitat.

Estand semicircular obert


a una banda

Estand semicircular obert


a dues bandes

mida mnima: 2x

Estand semicircular obert


a tres bandes

Elements didentificaci
Franja i fris superior

1.3 Aplicaci de la franja en els estands dorganismes amb identificaci grfica prpia
La llargada de la franja o del fris ha de
ser aproximadament d1/3 amb fons
de color blanc i de 2/3 amb el color
corporatiu de la Generalitat (Pantone
485 CVC).
La identificaci bsica de la Generalitat
ha danar situada a lesquerra, dacord
amb les proporcions establertes (vegeu
apartat 1.1).
Lespai corresponent a lorganisme
sempre sha de situar a la banda dreta
del fris o de la franja.
La marca o el logotip de lorganisme
han danar centrats a la zona que tenen
destinada i, preferentment, amb el seu
color corporatiu principal sobre fons
blanc.
La franja amb el logotip de lorganisme
i la identificaci bsica de la Generalitat
shan de situar, com a mnim, a la paret
ms llarga.

y1

mnim
y

mnim
y

y 1 = y (vegeu apartat 1.1)

mnim 8 cm
40 cm 16 cm
mnim 8 cm

8 cm
1/3A

2/3A
A

Aplicacions incorrectes
Cal canviar lordre dels elements

Les dues franges han docupar lalada del fris

Lalada del color del fons en qu


saplica el logotip de lorganisme i
la del fons de la identificaci bsica
de la Generalitat han de ser sempre
idntiques. Cap dels dos logotips pot
anar enquadrat sobre el color del fons
de laltre (vegeu aplicacions incorrectes).

Elements didentificaci
Franja i fris superior

1.4 Aplicaci de la franja en els estands sense tancament


perimtric
En els estands que disposin delements
duna alada superior a 2,50 m, la franja
sha de collocar, com a mnim, en
lelement ms alt i/o ms visible.
Identificaci bsica de la
Generalitat
Element polidric
La identificaci bsica de la
Generalitat a les quatre cares
(exemple 1).
Element cilndric
La identificaci bsica de la
Generalitat ha docupar tot el
permetre del cilindre
(exemple 2).

Identificaci dels organismes de la


Generalitat
Element polidric
Quan lamplada de les cares del
poledre no permeti la collocaci
de la identificaci bsica de
la Generalitat i el logotip de
lorganisme segons els criteris
establerts en lapartat anterior,
la identificaci bsica de la
Generalitat ha danar a dues cares,
i el logotip de lorganisme a les
altres dues (exemple 3).

Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3

Exemple 4

Element cilndric
La identificaci bsica de la
Generalitat ha docupar 2/3 del
permetre del cilindre i el logotip de
lorganisme 1/3 (exemple 4).
Estands sense tancament perimtric ni
element corpori
Lestand que no disposi de parets
perimtriques ni delements corporis
sha didentificar mitjanant banderoles
dissenyades explcitament o amb els
elements de suport de la senyalitzaci.

Elements didentificaci
Mostrador i cartell

2. Mostrador i cartell
El mostrador ha de portar incorporada
la identificaci bsica de la Generalitat,
la identificaci departamental o la de
lorganisme.
Color del mostrador
s el color corporatiu de la Generalitat
o el color corporatiu principal de
lorganisme.

Cartell de fons del mostrador


Quan es disposi dun cartell posterior
per al mostrador, aquest ha de
reservar una franja a la part superior
per a la collocaci del conjunt de la
identificaci bsica de la Generalitat.

y1

1/4
a

2/4
1/4

Preferentment, aquest sha de


situar a la banda esquerra, per si el
disseny de la campanya ho requereix,
excepcionalment, pot anar a la dreta.
Lamplada del logotip no pot superar
1/3 de lamplada total del cartell.
Lalada de la franja vermella (a) ha de
ser dues vegades la del senyal.Aquest
sha de situar al centre de lalada de la
franja.
La distncia del senyal a linici del fris
(y1) ha de ser la mateixa que lamplada
del senyal (y). En el cas que el logotip
vagi a la dreta del fris, la distncia des
del final del logotip fins al final del cartell
tamb ha de ser (y1), o sigui, igual a (y).

Elements didentificaci
Paviment

3. Paviment
El paviment dels estands ha de
ser de moqueta. Per a tots els
departaments i organismes sha
de collocar moqueta del model firal de
color gris intermedi.
Si s possible, la moqueta sha de situar
fins a una distncia de 100 cm del contorn
del permetre exterior del conjunt
dels estands i a tots els passadissos
intermedis (vegeu exemple 3).
Si aix no s possible, cal ajustar la
moqueta a lespai expositiu segons els
exemples 1 o 2.

Estand amb tarima


Quan lestand disposi de tarima, sha
dutilitzar en el lateral un element
de senyalitzaci preventiu per evitar
possibles accidents. Aquest ha de
tenir les caracterstiques indicades a
lesquema.
En aquests casos, sha de facilitar
laccs a aquelles persones amb
discapacitat fsica, mitjanant
una rampa, segons els criteris
daccessibilitat que estableix la
legislaci vigent.

Les escales, les rampes i els terres


dels tendals tamb han de ser de
color gris intermedi. Es pot fer s de la
mateixa moqueta per a folrar les parets
perimetrals de lestand o les columnes,
si es considera necessari.
Estand

Estand

Estand

Estand

Estand

Est.

Estand

Estand

Estand

Passads

Estand

Passads

Estand

Passads

Quan les caracterstiques ds de


lestand facin imprescindible que
el terra sigui dalgun altre material
(melamina, goma, pintura, etc.) aquest
tamb ha de ser de color gris intermedi.

Estand

Estand

Est.

Est.

100cm
100cm, marge aconsellable

Exemple 1
Moqueta als estands i al passads

Exemple 2
Moqueta nicament a la superfcie
dels estands

100cm

Exemple 3
Moqueta als estands, al permetre
exterior i al passads
8

Elements didentificaci
Banderoles

4. Banderoles
A les fires on els departaments i
organismes de la Generalitat participen
amb estands agrupats en una mateixa
rea expositiva, a ms del que
sespecifica com a norma general hi ha
lopci dincorporar elements que facin
la funci de nexe entre els diversos
estands i que identifiquen de forma
global la superfcie dels espais de la
Generalitat.
La banderola s lelement principal de
cohesi visual del conjunt dels estands.
Pot presentar-se amb peu o anar
penjada.

4.1 Banderoles genriques


El model estndard de la banderola s
un quadrat de 150 cm de costat. Hi ha
diversos dissenys que, mitjanant la
identificaci bsica de la Generalitat,
compleixen la funci informativa
sobre la ubicaci de lespai expositiu
institucional. El senyal i la tipografia
shan dutilitzar segons el que estableix
el PIV.
La banderola ha de ser sempre del
color corporatiu de la Generalitat de
Catalunya, Pantone 485 CVC.
A continuaci, sexpliciten les
caracterstiques de cada model.

Banderola del logotip

Banderola del logotip

Els marges (1/2 a) de la dreta i de


lesquerra del logotip sn la meitat
de lamplada del senyal (a). El marge
inferior del logotip (b1) s igual
a lalada del senyal (b).
Banderola del senyal
Els marges de la dreta i de lesquerra
del senyal equivalen a (a+1/2a) de la
banderola del logotip. El senyal sha
de collocar centrat a la banderola. El
marge inferior del senyal (b1) s igual a
(b).

b
b1

Banderola del senyal

Banderola claim
Quan hi hagi una campanya de
publicitat institucional dmbit general
es pot incorporar una banderola amb
el claim corresponent, que sha de
reproduir dacord amb el que estableixi
el manual de la campanya de publicitat.

150cm

Caracterstiques de reproducci
PVC imprs a dues cares en una sola
pea, amb beina a la part superior per
a un tub de 5 cm de dimetre i, a sota,
contraps amb platina plana, sense
costura lateral.

b1

150cm

Elements didentificaci
Banderoles

4.2 Banderoles amb peu


Banderoles per a espais interiors

Caracterstiques de reproducci

Sha dissenyat un suport per a una o


dues banderoles de 190 cm dalada i
que disposen de dues amplades: 60 i
90 cm.

PVC imprs amb beina a la part superior


per a un tub de 4 cm de dimetre.
Les banderoles tipogrfiques shan
de retolar amb vinil de tall per tal que
aquestes puguin ser reutilitzades.

Les banderoles es poden utilitzar a una


o dues cares. La gran varietat dusos
possibles daquestes banderoles
recomana no establir cap normativa
sobre el seu disseny. Aix i tot, es
recomana que el color dominant sigui
el color corporatiu de la Generalitat
(Pantone 485).

190 cm 250 cm

90 cm

60 cm

10

Normativa per als estands institucionals a les fires de Catalunya

Estands
collectius
Lestand collectiu s el resultat de la
suma de diverses unitats expositives
en un nic estand de la Generalitat,
el disseny del qual ha de tenir en
compte les necessitats establertes
en el briefing dels expositors que hi
participen.

A continuaci, sexposa un model


destand collectiu estndard.

11

Estands collectius
Elements que composen lestand

Estands collectius
Quan en una mateixa fira hi participen
diversos expositors de la Generalitat,
cal la participaci conjunta en un
estand collectiu, ja que representa un
estalvi de costos considerable, una
comunicaci ms efica i una imatge
corporativa ms slida.
La coordinaci daquesta participaci
conjunta en un mateix espai la realitza
la Direcci General dAtenci Ciutadana
i Difusi.

5. Elements que configuren


lestand
Els elements que shan establert com a
bsics sn: el mdul central i la unitat
expositiva de cada expositor.

5.1 Mdul central


Lestand, dissenyat amb un criteri
radial, disposa dun nucli central
de major alada que la resta, que
sidentifica una franja vermella i el
logotip de la Generalitat igual que els
estands individuals (vegeu apartat
1.4). Aquest element central, que
pot ser polidric o circular, s a la
vegada lespai destinat al magatzem,
al quadre de comandaments, i a altres
necessitats collectives.

12

Estands collectius
Elements de cada unitat expositiva

5.2 Unitat expositiva

Cartell i identificaci dels espais

Cada mdul o unitat expositiva ha


de disposar dun conjunt delements
bsics (prestatgeries, vitrines,
mostrador, etc.), duna cartell i de la
senyalitzaci per a identificar el mdul.

El fons de cada unitat expositiva ha


dincloure una illustraci o una imatge
el ms visual possible que sajusti
al briefing de cada expositor. Si es
considera necessari incorporar-hi
textos, aquests han de ser molt breus.
A la franja superior del cartell, shi
ha dindicar el servei que sofereix
de la manera ms sinttica possible.
Qualsevol altra informaci (eslgan,
adrea web, logotip de lorganisme,
etc.) ha danar a la part inferior de la
illustraci.
El cartell identifica el que es tracta o
sofereix: Ensenyament, Ocupaci,
Esport, etc. Els plafons separadors
inclouen la identificaci de qui ofereix el
servei.
La identificaci de cada unitat
expositiva ha danar en blanc sobre el
color Pantone 485 CVC.

13

Estands collectius
Altres elements que configuren lestand

5.3 Altres elements


Mostrador

Paviment

El mostrador ha danar identificat amb


la identificaci bsica de la Generalitat
en negatiu sobre fons vermell.

Al paviment de tots els espais


expositius sha de collocar moqueta
del model firal de color gris intermedi
(vegeu lapartat 3, Paviment).

14

Normativa per als estands institucionals a les fires de Catalunya

Composicions
tipogrfiques
La identificaci bsica de la Generalitat
es pot utilitzar en tots els elements que
configuren lestand.

Les composicions tipogrfiques que


shan dutilitzar sn les que estableix el
Programa didentificaci visual.

La identificaci departamental queda


limitada al primer nivell orgnic, el
departament, i no es poden incorporar
altres nivells orgnics inferiors, com ara
secretaries o direccions generals, que
poden estar representats a les parets
de lestand.

Aquestes composicions tipogrfiques


shan dutilitzar a:
Franja i fris superior (pg. 1)
Cartell (pg. 7)
Mostrador (pg. 7)
Banderoles (pg. 9)

15

Models de composici tipogrfica


Franja, fris, cartell

Models de composici tipogrfica per a:


Franja
Fris
Cartell

16

Models de composici tipogrfica


Banderoles amb peu

Models de composici
tipogrfica per a:
Banderoles amb peu

17

Normativa per
als estands
institucionals a les
fires de Catalunya

Direcci General
dAtenci Ciutadana i Difusi

Actualitzaci: setembre 2013

Palau Robert
Passeig de Grcia, 107, 3r
08008 Barcelona
Tel. 93 292 12 60
Fax. 93 292 12 70

18