You are on page 1of 15

EAAHNIKH

tlHMOKPATIA

Ilpoc touc

A8~v'a

npoEopoue;Twv

An:

9.S/t{ 2.9--rt

I:('i

ImplKwv 2uMoywv HIe;


Xwpae;

Kupln/a npOEOpE,

1. Ynoupydou Yydae;, apl81l.npWT. f4~/f.n./OlK.3291/17.1.2017


167/24.1.2017)'

IlE 8Ella: Ilpovpcuuu nuspounvlcc

urrpmov KUl ooovnorpuaov

(An n12:

olEvEpYElae;E~ETaoEwv

ElOlKOT~TWVEmrpomov IlE Eopa rnv A8~va rtsptocou

ct>EBPOYAPIOY2017
2.

Ynoupydou YYELae;,fEV.fJ./vOrJf1rJlloolae; Yydae;, apl81l.npWT.


f4~/f.n/OlK.3280/17.1.2017,

IlE 8Ella: Opiouoc

E~ETaoEwvlaTplKwv KUl ooovnntpuaov

nuepounvluc olEvEpYElae;

ElOlKOT~TWVEnrrpomov IlE Eopa TrJVA8~va

nepiooou ct>EBPOYAPIOY2017
3.

Ynoupydou YYELae;,fEV.fJ./vOrJf1rJlloolae; YYELae;,apl81l.npWT. na/f.n.


olK.2736/13.1.2017,(An

nl2 165/24.1.2017), IlE 8Ella: EIl~oAlaolloL EVrJALKWV


nou

Epya~oVTUlOEfIollEe; ct>LAO~EVLae;
npoac!>uywv-METaVamWV KUl
4.

Ynoupydou YYEiae;,fEV.fJ./vOrJf1rJlloolae; YYEiae;,fJ./vorJnpwTo~a8Illae; ct>poVTioae;


Yydae;, apl81l.npWT. r3o/f1ct>AY2Al/f.n.
IlE 8Ella: XoP~YrJOrJAlyioae;

010

1966/17.1.2017, (An

rnz: 168/24.1.2017),

100 METEKnUloEuuKO2EIllvapLO MrJTPlKOU

0rJAao1lOU, IlE TrJnapaKArJorJ onwe; EVrJllEPWOETE


to IlEArJnEpLOX~e;EU8uvrJe;lOU
2uMoyou one

VOe;f1lolK.YnrJPwlwv

IIANEAAHNIOI:

IAT PIKOI: I:Y AAOrOI:

(II.I.L)

ITAOYTAPXOY 3 & YlJlHAANTOY. 10675 A8HNA. THA.: 210 7258660, 210 7258661, 210 7258662, FAX: 2107258663
PANHELLENlC MEDICAL ASSOCIATION. 3, PLOUTARCHOU & IPSILANDOU Str., 10675 ATHENS. HELLAS
www.pis.gr e e-mails:KENTPIKO:pisinfo@pis.gr.rPAMMATEIA:pis@pis.gr.ITPQTOKOAAO:pisref@pis.gr
AOrIITHPIO: pislog@pis.gr ME8NEI:: pisinter@pis.gr, pisinter1@pis.gr
MHXANOrPA<l>HLH:pismember@pis.gr

tL

C":l~

~,-v~.

AbA: 6158465<PYO-XX2
INFORMATICS :;'1~~~~7~b,
DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY

Date: 2017.01.17 12:35:21

T AGENCY

~;:soANAPTHTEA
rTO ~IMIKTYO

tccaucn.

EMHNIKH ~HMOKPATIA
yrEIAL
rENIKH ~IEyeYNrH ~HMOrIAL
yrEIAL KAI ynHPErlON yrEIAL
~IEyeYNrH EnArrEI\MATION yrEIAL
TMHMA 8'
: APICJTOTEAOU~ 17
Tax- tslvor;
: 104 33, A9f)va
Tax- Kw51Ka~
: A. ACJr'tJ.JaKoTTouAOU
nAr'tpo<popfE~
:2132161523
Tr'tAE<pWVO

vnoversro

eEMA

Alhens

A8~va,
17
- 1 - 2017
Ap. npwT.r4(3/1.n/oIK.
3291

r nAur It "qt.,.,....

' . Trv')~
I'
. '" r.,:'
l(UIV'

iU I

.'''~ ,.,

""1 .!

~:~~ nPQ'
,.,
I\HI.fJEm

Flpovpcuuc IlI-iEpOl-lllvfa<;

Kal

AnOCl>ALH
ANAnAHPQTHr vnov=roz yrEIAr

'Eyovrrn; UTT04JIl:
1.TIe;;0Im6~EIC;;:
a. Tau N.Ll. 3366/1955
(EK A'258) TWV m.pf
ImplKwv EIOIKOT~TWV aUI-l~ouAfwv 0Im6~EWV})
~. Tou N.1278 1 1982 (EKA'105
)2:uaraall
KEVTPIKOU 2:ul-l~oUAfou Yvclcc
y. Tou 6pSpou 10 TOU N.1821/1988
(<PEK A' 271) Kupwafl
aUI-l~aor)C;;
EA.
Llfll-l0afou
I-lE
E.E.I.
KATT
O. Twv 6pSpwv
1 KOI 5 TOU N. 2194/1994
(<PEK A' 34)ATToKOTOOraGIl
TOU ESVIKOU 2:um~l-lmoe;;
YyEfae;; KOI 6M(:,
olmCx~IC;;
E. Tau n. Ll. 106 J 2014 Opvcvrouoc TOUYTTOUPYEiou Yvsiu;
(cJ)EK A' 173 )
OTTWe;;
laxUEI.
cr. Tou n .Ll.73 1 2015 (EK A' 116) LllopIGI-l0e;; AVTITTPOEOPOUTfle;;KU~EpvllOflC;;
YTTOUPYWV AvaTTAllPwTWV YTTOUPYWV K' Y<pUTTOUPYWV
Tnv aplS. Y25 1 6 - 10 - 2015 (EK 8' 2144) Arrocuor]
TOU npWSUTTOUPYOU
Av6SWfl apl-loOIOT~TWV GTOVAvaTTAllPwT~ YTTOUPYOYyEfac;; naUAO nOACxKIl
2. TflV ap. A4101K.83211984 YTTOUPYIK~Arroocon (EK 8' 93) KaSopIGI-lOe;;
TTpo8wf.,iiac;; uTTopoAfje;;crrriorcov xrn olKOIoAoYIlTlKWV vio E~ET6aEIC;;IOTPIKWV
EIOIKOT~TWV
.
3. Tnv ap r4~1 r.n. o1K.24025 1 29 - 03 - 2016 YTTOUPYIK~ Arroocon
2:UYKPOTllafl E~TaaTIKwv ETTITPOTTWVlcrprxurv EIOIKOT~TWV 1-1Eopa Tr]V
AS~va I-lEXPI31 - 12- 2017 })
4. Tnv ap r4~ 1 r.n. OIK. 24870 131 - 03 - 2016 YTTOUPYIK~ Arrorpccn
2:UYKPOTflar] E~ETaaTIK~C;;nTITpOTT~C;;ooovncrpucrj; EIOIKOTIlTOe;;
OpSOOOVTIK~e;;J
I-IE Eopa Tr]V AS~va I-lEXPI31- 12 - 2017
5.Tr]v ap. r4~ 1 r.n. o1K.24868 131 - 03 - 2016 YTTOUPYIK~Arroouorj 2:UYKPOTIlGr]
E~EraaTIK~C;;ETTITpOTT~C;;
2:TOl-lmIK~C;;KQI rVaSOTTpOCJWTTlK~C;;
XEIPOUPYIK~C;;, I-lE Eopa rnv
AS~va I-lEXPI 31-12 - 2017})
I

s.

:---'I.~
..
... 1. ,

:j-- :
~"'f{"'2-,6
.... I
4. L fi:j

OIEvtpYEla<; E~ET6aEwv IOTPIKWV


OOOVTIOTPIKWV EIOiKOT~TWV ETTITPOTTWV 1-1 topa rnv A8~va
TTEPl600u CPEBPOYAPIOY 2017 .

MA:

6158465<PYO-XX2

AnOlALIZOYME
Opi~OUfJETIe; IlIJEPOIJIlViEC;
OIEVEPYEIOe;
E~T6oEWVIOTPIKWVKOI OOOVTIOTPIKWV
EIOIKOT~TWV
TIEPIOOOU
CPEBPOYAPIOY 2017 TWVorrokov 01 ETiiTpOTIEe;
EOPEUOUV
OTIlVA8~va, we;aKoAou8we;:
h.EYTEPA 13 - 2 - 2017
1.AAAEPrlOI\OrlA
I.N. nai5wv A8flVWV n.s A. KYPIAKOY
rPAnTA
13 - 2 - 2017, tope 9.00
npO<l>OPIKA 14 - 2 - 2017 .copc 9.30
2.NEYPOI\OrlA
NOaOKOIJElOA8flVWV AIIINHTEIO
rPAnTA
13 - 2 - 2017 wpa 9.00
npOCJ>OPIKA14&15 12/2017
wpa9.00
3.nAILlIATPIKH
rPAnTA
13 - 2 - 2017, wpa 9.00
npOCJ>OPIKA 15 - 2 - 2017 , wpa 9.00
I.N. nafowv A8flVWV H AI. LOCPIA
4.0P60nAIh.IKH
nT.N. KAT, cope 9.00
5. OP60LlONTIKH
050VTIOTPIK~ LxoM 4D~(81l~wV 2,anEvavTI ana naiowv)

(IOUO~) wpa 9.30

TPITH 14 - 2 - 2017
1.AIMATOI\OrlA
rPAnTA
14 - 2 - 2017 , wpa 9.30 (MlxaAaKonouAou
176)
AIJCPl8EOTPO
5D~) IOTPIK~ LxoA~ flcv/uiou A81lvWV
npOCJ>OPIKA 15 - 2 - 2017, tope 9.30
2. AKTINOLlIArNOrTIKH
NOaOKOIJEioA81lvwV ATTIKON
rPAnTA
14 - 2 - 2017 wpa 9.00
npOCJ>OPIKA 15 - 2 - 2017 wpa 9.00
3. rENIKH IATPIKH
I.N.A. I. IENNHMATAL
(AIJCPI8EOTPO,KTip'O 2)
rPAnTA
14 - 2 - 2017, cope 9.00
npO<POP.lKA 15 - 2 - 2017, wpa 9.00
4. <PVrIKH IATPIKH KAI AnOKATArTArH
nT.N.ATTIKON
,
Op80nEOIKo KEVTPO 'Epsuvcc K' Exrrciceuonc
wpa 9.30
TETAPTH
15~-'2- 2017
1.ANAI:[0HrIOAOrlA
nT.N.A TTIKON(yp. Ka8. I. IEPOUKcl KwaTonavaYlwTou
2.h.EPMATOAOriA - ACJ>POLllrIOAOriA
NOaOKOIJEIOA81lvwV ATTIKON , wpa 9.00
rPAnTA wpa 9.00
&
npO<POPIKA wpa 10.00
3.IATPOLlIKArTIKH
IOTPIK~LxoA~, IOTPIKclEpvco rripm ( IOUO~), topo 10.00

1D~ wpa 8.30

AM:

6158465C1:>YO-XX2

nEMnTH
16 - 2 - 2017
1 .NEYPOXEIPOYPriKH
r.N.A EYArrEI\I2::M02::
rPAnTA
16 - 2 - 2017, wpa 10.00
npOcPOPIKA 17 - 2 - 2017, wpa 9.30

2. nAArTIKH

XEIPOYPriKH

r.N.A.

F. rENNHMATA2::
,
rPAnTA
16 - 2 - 2017, cope 9.00
npOcPOPIKA 17 - 2 - 2017, wpa 9.00

nAP A!KEYH 17- 2 - 2017


1.MAlEYTIKHIrYNAIKOAOriA
NOOOKol-lEioA81lvWV APETAIEIO
rPAnTA
17 - 2 - 2017, wpa 9.00
npOcPOPIKA 18 - 2 - 2017, wpa 9.00

2.XEIPOYPriKH

- 0nPAKOr

NOOOKoIJElOA81lvwV InnOKPATEIO

cope 9.00

~EYTEPA 20: 2 - 2017


1. IATPIKH BIOnA00AOriA
(MIKPOBIOAOrlA)
ImpIK~ 2::xoA.~,MIKPO(310)\OYIKcl
Epvccrriprc (Fouon)
rPAnTA
20 - 2 - 2017, wpa 9.00
npOcPOPIKA 21 - 22 / 2/2017
tope 9.00
2. KAP~IOAOrtA
NOOOKOI-lEiO
A8rjvWV InnOKPATEIO

rPAnTA
20 - 2 - 2017, tope 9.00
npOcPOPIKA 23 - 2 - 2017, tope 9.00
3.KYTTAPOAOriA
n.r.N.

ATTIKON,

rPAnTA - npOCl>OPIKA 20 - 2 - 2017, iopo 9.00


4.0YPOAOriA
KAINIKH E=ETArH - XEIPOyprEIA 20 - 2 - 2017 cope 8.00
r.N. A2::KI\HnIEIO Bouxc
KAINIKH E=ETArH - XEIPOyprEIA 21 - 2 - 2017 cope 9.00
r.N. EAEuoiva<; BPIA2::IO
rPAnTA
22 - 2 - 2017, wpa 13.00
npOcPOPIKA 23 - 2 - 2017, wpa 12.30

r.N.A. M'IKO &


r.N.A. I\AIKO

5.0Cl>0AAMOAOriA
r.N.A.

r. rENNHMATA2::

rPAnTA
20 - 2 - 2016 wpa 12.00
npOcPOPIKA 21 & 22 / 2/2017
wpa 9.00
6.nAI~04'YXIATPIKH
nav/K~ nOlBo4JUXlmpIK~ KAIVIK~TOUr.N. naiowv A81lvWV H Ar. 2::0CDIA

rPAnTA
20 - 2 - 2017, cope 9.00
npOCl>OPIKA 24 - 2 - 2017, wpa 9.00
7 .nNEYMONOAOriA - Cl>YMATIOAOriA
rPAnTA 20 - 2 - 2017, cope 10.00 OTO
r.N.N.B. A81lvwV 2::0THPIA
AI-lCPl8tmpo 1<;nav/K~<; n.. K)\IV/K~<;, &
npOcPOPIKA 21 - 2 - 2017, tope 9.00

MA:

6158465cDYO-XX2

8. PEYMATOI\OrlA
I.N.A. I\AfKO , rPAnTA
K' npOCl>OPIKA uipo 8.30
9. 4JYXIATPIKH
Noookourio ASr]vwv AIIINHTEIO,
rPAnTA
20- 2-2017
wpa9.30
npOCl>OPIKA 21 - 2 - 2017 wpa 9,30

TPITH 21 - 2 - 2017
1.ENfiOKPINOJ\OrlA
rPAnTA 21 - 2 - 2017 iopc 9.00 ,aTO I.N.A.ME=AN~PA
(8EpanuTIK~
KAIVIK~ I pcocfo lrrrptov K. Zcrrcvrn )
KAINIKH E:::ETArH 22 - 2 - 2017 wpa 9.00 aTO I.N.EYArIEI\IL:MOL:
npO<l>OPIKA
23 - 2 - 2017 .copc 8.30 cro I.N.A. ME:::AN~PA
2. IATPIKH THr EPrArIAr
E.L:.~.Y (I\. AA~av6pac; 196), uipo 13.00

TO~Eac; EnayyA~arIK~C; K' Blo~r]xavIK~C; YYIlv~C;

3.XEIPOYPriKH
Noooxouslo

ASr]vwv APETAIEIO

rPAnTA
21 - 2 - 2017 , wpa 8.00
npO<l>OPIKA 22 - 2 - 2017, wpa 9.00
4. OTOPINOI\APyrrOI\OrlA
I.N.A.

I. IENNHMATAL:

rPAnTA

- npO<l>OPIKA 21 - 2 - 2017, wpa 8.00

TETAPTH 22 - 2 - 2017
i.r ArTPENTEPOJ\OrlA
I.N.A.

M"iKO

rPAnTA
22 - 2 - 2017, wpa 8.30
npO<l>OPIKA 23 - 2 - 2017, wpa 9.00
2.nA00J\OrlA
I.N.A.

ME=AN~PA

3. rTOMATIKH

, cope 8.00

KAI rNA00npOrOniKH

06oVTlarplK~

XEIPOYPriKH

L:xoA~ 10<;(81lr3wv2,anEvaVTI ana naf6wv)(lou6~)

tope 10.00

nEMnTH
23 - 2 - 2017
1.AffEIOXEIPOYPriKH
Noooxouelo

ASIlVWV ATTIKON

rPAnTA wpa 11.00 - 12.00 &


npO<l>OPIKA wpa 13.00
2.AKTIN00EPAnEYTIKH
OrKOJ\OrlA
Noooxoueio

ASIlVWV ATTIKON

rPAnTA
23 - 2 - 2017 wpa 9.30
npO<l>OPIKA 25 - 2 - 2017 wpa 9.30
3. NECl>POJ\OrlA
I.N.A.

M'fKO

( Ipacpio ~lolK!allC; ) 4<; wpa 9.00

4.nA00AOriKH

ANATOMIKH
larplK~ L:xoA~ , lcrprxo Epvcornpro ( Fouori),
rPAnTA - npO<l>OPIKA 23 - 2 - 2017, wpa 10.00
5. XEIPOYPriKH nAlfiON
Noooxourio ASIlVWV ATTIKON2<; cope 9.30
4

AbA: 6158465CPYO-XX2

nAPArKEYH 24 2 ~2017
1.nYPHNIKH IATPIKH
Noooxoutio A81lvWV ATTIKON , wpa 12.00
TETAPTH 1 . 3 2017
1.nA00AOriKH
. OrKOAOriA
r.N.A. InnOKPATEIO,
wpa 8.30

H rrpoaeoulc uTTo~oA~C;TWV OIT~O"E:WV


vrc rnv aU~~ETox~ aTlC;E~ETaaEIC;EIVaI
~tXPI KOI
03 - 02 - 2017.

o ANAnAHPQTHI:

vnov=ror

yrEIAr

ErOTEPIKH .6.IANOMH
t.Fpcqxio rEVIK~C;Fpouucreo llrwomac; YyEiac;
2. rpacpEfo npoYma~tvllC; rEV. l::JvallC;
llrwomac; YyEiac; KOI YTTIlPEmwv YYEfac;
3. KE.L.Y.
4. l::Jvall r4~ (5)

:~

INFORMATICS:;:~'i\'~~tl~bY
DEVELOPMEN
T AGENCY ~~'2017.01.1712,32,,,
DEVELOPMENT

Reason:
tccenon:

AbA: 4JD83465YO-NTD

AGENCY

Athens

ANAPTHTEA rTO .aIAaIKTYO


E::. EnElrON

EMHNIKH .aHMOKPATIA
yrEIAr
rENIKH .aIEY0YNrH .aHMOrIAr
yrEIAr KAI ynHPErlON yrEIAr
.aIEY0YNrH EnArrEAMATION yrEIAr
TMHMA S'
: APICfTOTtAou;; 17
Tax. IlIVCfr,
: 104 33, A9rlva
Tax. KwolKa;;
: A. ACfr,lJaKOTTOuAou
nAr,pO<pOPIE;;
:2132161523
Tr,At<{>wvo

vnovsraio

A8~va,
17 - 01-2017
Ap. npwT.r4!3I1.n/oIK. 3280

,flAt,['AhHM10I:
J

API0

n=rn .

! HMEP !\H4JEm:

IATPIKOI IYMOror.

n!.r.~l~~~

0EMA

An OCJ>Ar H
o ANAnAHPQTHI

vnovsroz

yrEIAI

'EXOVTa~ UTT04JIl:
1.TI~ OlaTa~EI~:
a. Tou N.L).. 3366/1955 (ct:>EK A'258) TWV TTEpf laTPIKWV EIOIKOT~TWV aUIJi30uAfwv olaTa~wv
13. Tou N.1278 1 1982 (ct:>EKA'105 )Luaraall KEVTPIKOU LUIJi30UAfou Yvclcc
y. Tou ap8pou 10 TOU N.1821/1988
(CPEK A' 271) Kupuxrn aUIJi3oall~
EA.
L).rwoafou
IJE
E.E.L.
KATT
O. Twv ap8pwv
1 KOI 5 TOU N. 2194/1994
(CPEK A' 34)ATTOKaTaaTaall
TOU E8vIKOU LUaT~l-laTO~ YYEfa~ KOI aME~
OlaTa~EI<;
E. Tou n. L).. 106 / 20 14 Opvcviouoc TOUYTTOUPYEfouYvslcc (CPEK A' 173 )
OTTW~laxUEI.
cr. Tou n.L)..73 12015 (CPEK A' 116) L).IOPlal-l0C;AVTlTTpOtOpou Tll~ Kui3Epvllall~ ,
Yrroupvuiv ,AvaTTAIlPwTWV YTTOUPYWV K' YcpUTTOUPYWV
2;. TIlV apl8. Y25 / 6 -10 - 2015 (CPEK B' 2144) Arroecon TOUnpW8UTTOUPYOU
Avcseon apI-lOOIOT~TWVaTOV AvaTTAIlPwT~ YTTOUPYOYyEfac; nauAo noACxKIl
2. TllV apr A4101K.83211984 YTTOUPYIK~Anoocon (CPEK B' 93) Kcaoprcpoc
TTpo8wlJfa~ urroi3oA~~ OIT~aEWV KOI olKOIoAoYIlTIKWV vrc ~TaaEI~ laTPIKWV
IOIKOT~TWV
3.TIlV
ap.i4i3i.n.
24025/29-03-2016
YTTOUPYIK~ ATToCPaCJll LUYKPOTllall
E~TaaTIKwv ETTITPOTTWVlaTPIKWV EIOIKOT~TWV IJE topa rnv A8~va IJEXPI 31 12 - 2017,

.............

AM: 4J083465<PYO-NTO

AnO<l>ArllOYME
OpfSOU~E

KQTaAIlKTIK~

Il~Epo~llvfa

UTTO~OArlC;

OIKOIOAoYIlTIKWV

rriv

3'1

<l>EBPOYAPIOY
2017, vrc TIC; E~TaGEIe; IOTPIKWV 115IKOTrlTWV TTEPIOOOU
<l>EBPOYAPIOY 2017 TWV orrokov 01 ETTITpOTTEC;EOPEUOUV GTIlV A8r'jva.
01 E~TaGEIC; 8a olE~ax80uv
crro 13 - 02 - 2017 EWe; 28 - 02 - 2017.
01

OKPI~EfC;

Il~Epo~llvfEC;

oIE~aywyr'jc;

TWV

E~TaGEWV

yla

Ko8E

ElolKOTIlTO

80

vvcoororroirjBouv ~E ETTo~EVIl ovoxoivuiorj ~ac;.

o ANAnAHPQTHr

vnov=ror

YfEIAr.

nOAAKHr.

ErnTEPIKH 1llANOMH
1.ipacpc:fo IC:VIK~<;Ipo!J!JaTEa il'l!Jomac; Yyio<;
2. IpacpEio npoYcnO!-lEV'lC;lEV. fjJVG'l<;
il'l!-lomo<; Yyio<; KQI Yrrnpsouov Yyc:fa<;
3. KE.2:.Y.
4. fjJVG'l 14~ (5)

AM:
~~~~~t~~~""

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

DEVELOPMENT

AGENCY

~~?:"01701
13150'21
Lccaacn

Atnens

7HBLl465cDYO-6N4J
I)

.5_,OvV~

\ ~

'V Vf

ANAPTHTEO :ETO~IAh.IKTYO
EAAHNIKH ~HMOKPA TIA
YIlOYPfEIO YfEIAL
fENIKH LVN:EH~MO:EIAL
YfEIAI: & YIlHPELIQN YfEIA:E
LVNLH ~HMOLIAL YfEIAL
TMHMAA'
n~pOcpOpi.C;: E. Txcperoou

A8ijva,
13/1/2017
Ap. TIpCDT.fla/f.I1.o1K.2736

IlPO:E: OI1QL I1INAKAL AI10.6.EKTQN

Tax . .6.l1J8UVOIlAplOTOTV\.OUC;
19
Tax. Kwou<oC;:101 87
TllAECPCDvo:,2132161327
FAX: 2105237384
Email: ddy@moh.gov.gr
egaretsou@moh.gov.gr

BEMA: Ep~OAlGqlOl EVT]AlKCUV


nOD EpyaSovrm
Flpooqrovrov-Mcrcvcctcov
l:Xn.:
1.
2.
3.

4.
5.

OELlOp2C;<DtAO~EVla<;

To nLl 106/2014 (iPEK 173, T.B '/29-8-2014) QpyavlO)l.Or; rov YnovpyEiov Yyciar;, oJr(u<:;lO:xvez EGJ<;
anuepa
To us v ap. 73/23-9-2015 (iPEK 116, T.A ',23/9/2015) LllOpZoy.Or;Avtinpcebpoo
TrJS
Kvf3ipvryOl'}'Y Ynovpywv, AVanAllpGJTWVYnovpywv xaz Ycnxnoopvtav
H YnovpyzxY) Ao,ocpalfl] flE ap. npGJT. A1f3/f.n.ozx.77529
(iPEK2200,T. B ',13-10-2015)
METaf3if3alfl] apuoinomriov
xaz rov olxazwflaTOr; vnoypacpY)<; en'paq;GJV ME evroAr,
YnovpY01i aTOVTWlXO TpaflflaTEa Llryfloazar; YyEiar;
To npoypaflfta Eflf30AWoy.WV EvryAixGJV yza to Eror; 2015 (ALlA .' Q5iP68-46n)
H ana 23-9-2016 yvwfloooTrJUI] Tlir; E8vJxr,r; Ennponni; Eflf3oAzaoy.wv

E8vlKij
Emrporrf
Ep~oAlaOJ.lcbv
ouvexruiovtuc
ru
npooqxrrc
Em6I]plOAOytKa 6E60].ltva ouvurtd coot EVrlAlKEC;(EAAI]VESxcn aAA06arroi > 18

ercov) EpyaSovrm OE60pts cptAoSEvias npooouvciv-uercrvoorcov mIl xcbpa ].las


rl tpxovrm
ouornucrrucc
OE apEOI] macprl pE rrpoorpuveq/ucrovcore; va 2XODV
xcrvsi "(a EP~OAlG nOD npo~Atnovrm
oro Tlpovpcuuc E].l~OAlGOJ.lcbv
EvqAlKCUV, xrn l6lahEpa "(a E~rlS:

2 600ElS E].l~OAioD tAapaS-Epu8pas-napcu,,(ln6as


(MMR) (uovo ylO
aDLOUS nOD YEVVrl8IlKav ].lna "(01970, Ka8cbs OOOlyEvvi)BI]Kav nplv cmo
"(0 t"(oS curo 2XODV, xrrtrr rrcocr mflcrvornrc,
anOK"(rl021 avooia cmo
cpDOlKij vOOI]OI])
2 600ElS EP~OAioD aVEpwAoytac;

(vtu "(a crrouo xcupiS icropuco VOOOD)

AllA: 7HB6465ctJYO-6NLV

Ernnxcov.

CJDm11v[lOt

ro o touo

nou

va pOAuv80uv J-l[00.)
J-l2 2 ooos; [PPOALOU llrral1lloae;

qouv

rnflcvotrjro

lqe; evrcpocrouo nxrp; 0000 va [flPOAlamoov


A.

IlO

TOOe; [V11.AlKE:Snou

2X()UV lE:KflllPH.upva

voonpcrrtr
(Ol(JyVCUOT)uno
eivrn urropc itrrroc;

voonoci J-lE: rc

lLHpO 11 0POAOYlKO<) 2A[YXOS)

rrcpo nuvco

2PPOAlOOPOS

02V

LlljJu<iw2Tm on 11011P[ jJLa ooon 2PPOAl(]OflOO jJC: 10 noprmcvro


2J-lpOAlO
eruruvyrrvcrcn npomaoi.a
02 nOAD Oll'llAO nooocro OOCUV2f1pOAlaC;OVTm, 2VW
p2 OUO 60021S 2rrLTuyxav[1m
npocrcoio oro
00VOI\O 0X[OOV "(0.)\1
2fl POAlO082VTCUV.
EflpoI\WO}lOC; t-J2 rrr npocvcrqicpoprvo
2v62X0t-J2VCUS0 2pyaC;opvoS
H oorjviu

aUTIJ anmSuvnm

QllAOS2viac;

i]

2PxoVTm

cvvoei)

J-lPOl\la KOla 10 rrap[ASOV ("(ov orroio


62V c norcxci m'L2v62lSIl t-JPOAlOapOU.

02 OAOUe;TOUe;2Vi]AtK2<)nou pyaC;ovTOl oc oopS


CJDOTIwaTlKa

OE

at-J20T)

macpi]

J-l2

npoocpOY2S/ t-Jnavam2S,
onox;
YrroooX1l- YEVlKij rppovtioc, OlTlOT), KaSaptOTI1Ta
<DuAaSll, OlaocuOT)

Ekrrcrideuon, ljIoxaycuyi.a
IOTpov0OT)AmnKij rppovtioo
AMES rr2pmTWOElS

Tic TOV 2ppOAlOOt-JO 100S at ovrorepro

EpYOC;Ot-J2VOlt-JTIOpODVva arrm8uvoVLOl

OE WTpOUS/ icrtpeio LIle; TIpculOpa8t-JlOe; cppoVTi.6ae; uyi.ae; LOO ITpcuLopa8J-llOo


E8vlKOU 6lKTUOO Yydae; Kat va Aat-Jpavouv ro Ef-lPOAlO f-lOCUllA2KTpOVlKije;

ouvtcvovporpnorjc.

o [ENIKOI rr AMMATEAI
MIMOIIAI

VfEIAL

IQANNHI MTIAIKOZOI
ITINAKA:E AI10t-..EKTQN
1. Yno npveto Eocorepuccov & t-..lOlKrJnK~S AvaauyKpCJTI'JaI]S
Yn ' 0I.j111Tp. Yrroopvoo Mercvorrteurucrp;

f. r. IlAr]8uO}lou & KOlVWV1KrlC;


Eovoxilc;
_,.-~'-;::flroPH9HKE
~V1KriL'l/~011 Mnavam~unK~S
ITOAlTLKriC;
& KOlvWVLK~m9~'9:$Q.i:nAMENO!

2.

IToAU1KI]SK. Mou(,'c'rAa

Yrroupvsio Epyacnac;, KOlVWV1KTjSAacpaAtOf]S & I1POVOtaSf3:~.~/:

.. ~;~

r" ~~.

'".'

~~tl,I.t'

<~-"EtPHN~LK
,

\- -.:<~.~:~j::'

'~~

riA THMAl(PieE"iA
rpAMMAtE~!:

-.-:i/'

---_ --".......

MA:

fEVIKi] I'pupucrrci

c KOIVWVlKWV Ao<paAio(J)v

(ME T77vnapc'ou,71aIJ va EV1Jyt:pwBovv


.L:woiou 29,ASr'jva, T.K. 10110
3.

4.

7HB1l465ct>YO-6NIfJ

OAOl 01 aocpakunixo! cpopEiS apfAo[norryTaS aell;)

OAES ns ~.Y.IIE.
TIle; xwpae;
Ynourn .6.101KIlTWV
(ME TYJVonoypecon va wYJfAt:pwBovv "fa Noooxoueia KC17OAOI 01 cpopEiS wBvv7JS TOUS)
OAES ne; IIEpuppnaKfe;
AUTOOlOIKijone; TIlS xwpae;
fEvlKte; .6./vone; .6.I]llOOWe;YYEiae; & KOlVWVlKr']e;Mcpipvcc ( topEe; TOUe;)
Ynoipn fEV . .6./TUJV

5. OAES ne; IIEpt<pEpnaKfe;

Evornrc; TI)S xwpae;


.6.1D8uvone; LllwoOlae; Yydae; & KatVWVIKr']e; Mzprpvnc
Ynoipn Tlpourrcpevrov

(topEe; TOUe;)

.6./VOEWV

(JAcT7]v napaKAYJaIJ va EVYJJl.EpwBovv OMS 01 IOIWTIKESKAIVIKES T7JSnt:pIOX'1S TOUs)


6. OAES ne; Anoxevrptoueveq ~IOlKijune;
(JAET7]v nClpaKAYJaIJ va EV7JJAEpwBovv OAOl 01 t.rlJAOI aptIOOloT7]TaI; TaUs)
7. EL:~Y
AEW<p. AAEsav8pae; 196 T. K. 11521 A8i]va
8. KE.EA.II.NO
A vpcrprov 3-5, 15121 - Mcpoixn
9. L:EYYII
Ynourq fEVUWU EmSEwpIJTi]
TInpatWe; 205,
ASr'jva, T.K. 11853
10. EKEIIY
Y nOlVIJ .6.lOlKI] Tij
Krj<plOiae; 39, Mcpouot
11. KEVTplKLJ Ynnpeo ic EOIIYY
Ynourn Flpoeopoo
Knqnoico; 39, Mupooot 15123
KOINOIIOIH2:H
1.

2.

3.

4.

Ynoupveio Epyaoi.ae; & KOlVWVtK.i]S Au<paAwIJe; & Flpovoun;


Ynoipn fVtKOU Nvn'; Ilpovoicc
(ME. T7]v napaKA1]aIJ va EV7JJAEpwBovv OMS 01 npovoioxo; JAova6Es wBvv7JS aas)
ITnpatwc; 40,101 82
Yrroupvaio IIatodac;
Ota Piou Ma9IJuIJC; Kat 8PIJuKullaTwv
Tpr']pa A ywyi]S Yveiur;
Avopeu Flcrnrrvopeou 37, 15180 - Mcpouoi
NvuIJ Yverovojnxou fEE8A
.L:Tpmom:8o Florrcvou - XOAapyos (ue TI]v napaKAIJOI] va EVIWEPWSOUVoAES at
Yvetovojnxec YnIJPwiES)
APXIJYEio EAAIJVtKijS Arrcovojnco;
Tp. APXIJYou EAAIJVlK.i]C;Acruvop ice;

5.

7.

.
.
..
. ..
avilli]VlOe;
Irrrpuco ; L:uAAoyoe;
illouTapxou
3, 10675 - ASziva
JAET17v unoxpt.waIJ va w1JJAEpwaEI OAn "fa flEA7J TOU)
IIavEAA.i]vlOC; Cf>appaKEUTlKOC; LUAAOY0C;

AM:

1111' l):'''rf'

(i'l

(VOII lin fVl/lfrpG.hll'l

,'),11; 11] 1'/:,1'1 /",,)

r Inf)lW;)<'; B ..!. 11R 5.+ .. A811vO


8.

E,\'\qv\loi OBOVTlaTPIK~ Ouocnovfiio


Tlill [lifOXP[(,)(TlI va EVII/If.pwm::1 (iAn TIl l'I~\l/lI/S)
HqJ irn O"ArO\)<; 38, A811vo, T.K. lOll7K
(iI/If

9.

[0<1>

Yn('l\J1111Ipoopou
Meoovcuov 384,11.522 - XOAOpy()C;
10. E.I.OAETEP
Baa. Lorrios 127 1". K. 11521 AOllvO
11. !VOTlTOUTO Yyriac; TaU nmowu
Fp. Flpocopou
6/ vOll KOlv(J)v1K1le; rTmOtaTplKi]e;
Nonoxour io Flcuocov Avic Locpio
TK,115 27 .. A811vo
12. K.E ..0..Y

AA. <llAtplyK 34, 16672 - Bcpn


13. Ka8IlYT]T~ K. Xpouoo I'ecopvio
Flpoeopo Tqe; E8vlKije; Emrponrp; Ep~o'\lo()}-l(;)V
NaG. Tl o iorov Ay. Locpia
811~WV& Flcmo Sicpovronooxou 10 Opo.poc

ELQTEPIKH MANOMH
1.

2.
3.

4.
5.

fp. Yrroopvou
fp. AVOnArjpCilTf] Ynoupvon
fp. f2v. fpajlpOTwv
Tp rn.6/v"T.wv
6/ von 6rl}1oOloc;Yyriae;

7HB.6.465cDYO-6N4J

nANE..!l.H~I.Or IATPIKOr
APIE). npQ1

n.L!

EVMOrm:
I ~~
J... . T'

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

!i#. ..1..'h?Jt

HMEP AH..p~OL

-1\e~~'4~

c::::c:::::::::....------

MA: 6578465ct:JYO-1EK

:;'1!l'~~1'!~by
DEVELOPMENT

~~'

AGENCY

2017.01.1711,59,37

~~APTHTEO

ETO AlAAIKTYO

EIIEIrON
- IIP00EEMIA
EAAHNIKH AHMOKP ATlA
Ae~vu,
17.01.2017
YIIOyprEIO
yrElAE
Ap. ztpcrr.: r301A/<I>A Y2Avr.II.1966
rENIKH AIEY0YNEH
AHMOEIAE YrElAE & YIIHPEEInN
YrElAE
MNEH IIPnTOBA0MIAE
<I>PONTIAAE VrEIAE
& IIPOAH'l'HE
TMHMA A' Arnrm::
yrElAE
KAI IIPOAH'I'HE

Tax. Ll.lEU8DVOI] : APHJ"[:O!EA.ODe;


17
Tax. KcDolKae;
: 101 87
rUTjpocpoplEe;
TTjlccpCDvo

: A. Bap'!t;,lcD!Tj
: 213-2161622
: 210-5230577
: pfv@J.moh.f!ov.gr

<!>a~

E-mail

0EMA:

IIPOE:

Xoprrvncrn

Alywae;

2.:YAAOr02:
EITITTHMONQN MAIQNMAIEYTQN A8HNA2:
Apicreioou ITarma 2,11521,
A8i]va

oro

10 ME!EKllm8cuHKO 2:ql.lVaplO MTj'!P1K01)

8TjA.acrl1ou.

'Exovme; D1IO\jfTj.:
a) Tle; Ota'!a~Ele; W~ EO. EE !Tje; xcp. 38 rou ap8pOD 19 WD ITLI.106/2014 (<DEK
173/A'/28-08-2014)

P)

Opycviouor; WD Yxoupystou Yveioz;, onCDe;lcrxuEl.

Tu; ota'!aSEle; !Tje;nap. L8 roo ap8pOD 11 WD N.2889/01

Ka8cDe; Kat ne; olanisw;

rou ap8pOD 36 WD N.4272/14

(<!>EK37h A/2-3-2001)

(<!>EK 145/A/11-7-14)

nEpl

pD8111crECDe;
8El1a'!CDVEKnatoEDnKcDvaOElcDv.
y) Tu; ola'!(i~Etc; roo ap8pOD 4 rou N. 4238/2014

(<!>EK38/A'/17.2.2014)

0) Tnv ap181l. nprot. f38/<!>A Y21l.IT.OlK. 57595/27-07-20]


PEN)

EyKUKA.lO tou

Y1IODpyEiOD Yvsicq

6 (ALl.A : Q1IT9465<!>YO-

l1E 8El1a : Kceooiouoc

EVLUlCDV

npo!U1I01IOlTjl1EvCDV
olaotKacrtcDV yta '!Tj xopi]yTjOl] atYloae; Kat EKcppa(jTje;apCDyi]e;Kat
cr'!i]pt~Tje; tou

Y nODpyci.oD Yydae;,

cs Entcr'!Tj110VlKEe;EKOTj
A.eOcrne;11 opacrEte;

it

napEl1PcicrEte;
E) To D1I'ap1.8fl. :476/23.12.2016

(i.IT. IT.G!.Y. 1966111.01.2017)

EY'Ypacpo,[OD 2.:DI-)vOYOD

'!l8E!at uno !TjV aty{oa tou Y 1IODpydODYyci.ae; ro 10 METEK1tuL&Ell'ttKo EquvapLO


MTJTPLKOU0TJlvUUllOU, to oxoio blOpyaveOvEmt czo tov ~uU,oyo

Entcr'!Tj116vCDV

Mcuov - MatEU!eOV.To EVAOyCD


~ElllvapLO, 8a npaYl1a'!o1IOlTj8d ana ne; 23 Ero~ n~ 28

Iuvouuptou 2017 oro Aegean College, Flcvsmomutou 17 crnv A8i]va, IlE cr,!Oxo!Tjv
E1IlIlOPCPCDcrTj
VSCDV
E1IaYYE)"lla:w:9v~Dydae;cs 8El1a'w M1FPlKOU 8Tj)"acrIlOU.
~-i;t.~

.~,;:,

MA: 6578465<PYO-1 EK
To :qllvarlo

anW8UVC1:CJ.l en: )1.alt; - )1.atC1J1i:<;.cmO"Kcn1rls uyciaS,

cvtpr; V[OY\'OI,C)You;, nUlD1CHrOUC;.YUVCLlKOi,6youC;,otanoi,oyouC;,

E1TlO"TJI.UltW:Tal
Kal

on m; m:ptn:T(;)()t~

XOPtlYTJG'TJe; Atyiowv

an:o TO Yrroupyeto

G'n1P~TJ~

OlaTll1TWG'W\,

Yydae;,

An:UYOPUTUI

K.:t n.

xut cKq>paO"TJe; apwytlS

nvmpspsrm

uurrov, ue TOY TiT/.O TOll Yaoupyeiou

Y1JValKS KaL

pTJTa

uin

TWV

Yydu~.

TJ XPtlG'TJ TOll G'tlf.lUTOe; - I-OYOTllnOll

TOll Yztoupyetou

YyduS,

ue ll8uvTJ

!:q>oO'OV TJ LV j,oyw KOtl/.WO"TJ-OpaO'TJ Of:\' eXl <l'Xf.OWO'Td KUI opyuvw8i


KUI G'\Jf.l~LTOXtl Ul)TOU.
ETJf.lClWVTUt,

OTt O'TO 1TI,Ui.crLO UVU1TTU~TJC;Kat 1tpoo)8TJO"TJS r:8VlKWV 1TO/,tTtKWV

1TOll \,IO"',(UOllV TIl" npouywytl


KUI OtUTpOq>tle;

TWV UytlVWV OI.UTPOq>tKWy O'll''TJ8ElW''

TOll l\1TJTptKOU

0TJj,uO')1.0U,

O'lJVUPf.l00lOllC; q>opl.c;, STaSTUI


1tlcrTTJ~OVtKCC;

un:o

TJ OUVUTOTTJTU unoppl\jJTJe;

KUl

q!1tOPUOVT<H

Yydue;

KUt

XoptlYTJO"TJe; UlytOWY cs

ano

KOTJJ.WcrL<:;, TJ XPTJf.lUTOOOTTJO"TJ T(J)V 01TOl(J)V n:POCPFT(U

CTULPU:S TWY On:OlWV TJ OPUO'TTJPIOTTJTU UVTtTi.eTUI


upxi:e;

TO Ynoupysto

KUt KUOWe;

TTJ q>tJ.oG'oq> tu

TWV ev ),oyw

UpW1JXU zrorri Tpoq>ec;,

1tOG'OTTJTU uJ.UTlOU,

tl OV stvm O'UJlq>(J)VTJ uc ru;

nOJ.tTtKWV,

(OTJ).UOll

Talpu:e;

nOll

us KOpO')1.i:\'u I.mapa, O'UKXUPU KUI ~U;y6J.l1

Ku8ffiS KU.1 lJnOKuTaO'TuTu

f.lTJTPlKOU yaJ.uKTo~

YIU vwyva

KUI

I3pi:<pTJ)

M tTJV O/cOKAT]PO)O"TJ
10)V pyacHcOv LOU v MyO) 2::uvoPlou, napaKuAl0"8

67t(J)e;

O"U)1.nA.rlPcOO"1
KCLl0" XPo\'IK6 olaO"TTJ)1.aeO)e; Eva (1) )1.11va, an0O"11Ac1 0"111ll/VCIT]
npO)to~a8~Llac;
np6/"T]~T]C;,

Q)pov1l0ac;
)1.

Yylae;

ola~l~aO"nK6

Kat

Eyypacpo

np6A.rl~f11e;, T)1.T])1.a AY(J)YT]C;


to

G1JVTj)1.)1.EVO'EVTU7tO ll'

Yysicc;

)1. tl1A.o

A7tOAoYlO"tLKa :L:-tOlXla EnlO"TTJ)lOV1Kile;EK011AO)O"11e;


T]llpamlC;, T]napE)1.~aCIT]e;, )1.

EllY1J!l!.lCVU (!.lOYO yw TO (])opCU)

&

'Evruno II
AN. rEN. rPAMMA TEAE

ETAMATHL BAPAAPOE

MA:

AllOAEKTEl: IIPOl: ENEPrEIA


1. '01,,e;tu; Yysiovojnxe; Ilspupspeu;
'W

6578465<PYO-1

(Xropfc l:uV1]!1Ju':va):
(Y.TI..)

j..lrnv napad.TjCJTj vn 8taplpaCJouv

napov s'Y'Ypacpo CJo/coue; 'LOUe;EnOn'!:EUOj..lVOUe;


cpopie; roue.

2. 'OMe; ru; Azoxevtprousve; L110lKi]CJte;TIle;XcOpae;(us napaKIcTjCJTjva VT]j..lpco80uv


ot OlKiOLO.T.A.)
NavAAitvlOe;
,-

Iutpixo; L:UAAoyoe;,TI/"outapxou

3 Kat Y\jfTj}caVtOUe;

T.K. 19675, A8itva (EVTjj..lEpCOCJTj


MlccOv)
4. DavAAitvla 'Evocn Iutprov L1Tjj..loCl'tae;
YyEiac;,
Arocpopoe; AIc~av8pae; 215, A8itva,
5. Intpuot

Etmpsin A8Tjvcbv, Muurvopou

6. LuUoyoe; Emo-rnuovorv
Ap. Danna

23. T.K. 11528, A8itva (EvTjj..lSPCOCJll


E.E )

Mmrov -tCOV (EVTjj..lSpCDCJTj


MAcOV)

2, '[.K. 11521, A8itva

7. Ilcv. LUlclcOY0C;Emoxsztdrv
DanapTjyonouAou
8. 'Evrocn

] ] 523

+tpuov

(EVTjj..lEpCDCJTj
MlccOv)

15, t.x, 10561, A8itva

Mrneurnprov

- [uvatKOAOYCDV EAlcaOOe; , Epu8pou

::mupou

6,15123,

A8itva

9. E)"AllvlKi] TIat8tatptKi]

E tmpeic

, Mxcxoxouxoo 15, 15451, N. 'PUX1KO

IlAHPO<l>OPIEE rIA THN EKAHAQEH :

ID.:rlPocpoplEc; ylO. rnv KOTjA(oCJTj


ere tTjlcEcpwva : 210 6429675

LTIl 81u8uvCJTjTj/cK'tPOVtKOU1ClXU8p0j..liou (email):sema-icm@otenet.gr

EE,nTEPIKH AIANOMH
1. Tpuqi.

K.

Yzoupvou

2. Tpcqi. Av. Yzoupyou Yy{ae;


3. [pacp. K.K. rEV. Fpcuucrsorv

(3)

4. Tpctp. Ilpoior. [EVtKfte; L1/vCJTje;


L1Tjj..loCJlae;
Yydae; & Y1tTJPWtcOv Yyctae;
5. L1/VCJTjL1Tjj..locnae;Yy{ae;
6. L1/VCJTj
L'tpatTjytKOU LXEotaCJj..lOU
Tj..litj..laMSTPllCJTje;Ano8oCJTje;' E.L.Y.
7. L1/vCJTjEnanE/"j..lancbv

Y ydae;

Tl-Litj..lo.EKna{oEUCJTje;K.Y. Kat En07tTEUOj..lSVCOV


<DOpsCDv
8. L1/vCJTjHlvEK'tpOvlKite; L11aKupSpVTjCJTje;
(ue Tj/,,K'tPOV1KitaAATj/~oypacp{a, j..lETTjV
napaK)"TjCJTjvc avapTTj8d CJ'[TjVICJ'!OCJE/,,{8aTOUYaoupysiou)
9. ,0.vCJTjTI.<D.Y & DpOIcTj\jfTje;,T).litj..la [38 (5)

EK