၈၈၈၈


ျပည္သူ ့သတင္
တ းစဥ္

   

                               1

ျပည္
ျပ သူ ့သတင္းစဥ္

၂၀၁၀ခုႏ
ႏစ္
ွ ၊ဇူလိုင္လ၊ အတ
တြဲ (၅ )-အမွတ္ (၉)
(

သရဲေကာင္းေတြ
သူ
တြ ထြန္းသည့္ေျ မ

ကဗ်ာ
က
အလင္

းေရာင္

တိကပြ
ုက္ ဲ၀င္မယ့္မ်ိဳးဆ
ဆက္ေတြ
တ လ်ွင္ ႏိုင္ငဆိ

ံ ုတာ၇ွိ
မရွိေတာ့
လာမွာမဟု

တ္သလိ၊ု လူ
လမ်ိဳးပင္
ေျပာက္

ကြယသြ

္ ြား
ေပလိမ့္မည္၊၊

(စာမ်က္ႏွာ-၁၁)

ျပည္

ေျပး

(စာမ်က္ႏွာ-၂)
သူ
သခိုးတို ့တိုင္းျပည္
ည္
(စာမ်က္ႏွာ-၃)

သတင္


ခေမာက္

ျပသနာာ
(စာမ်က္
(
ႏွာ-၅)

ၾကြ
ၾကက္ေျပးေနျပည္
ည္ေတာ္
(စာမ်က္ႏွာ-၆)

အု
အန္းခ်ိဳဘယ္မွာလဲ

(စာမ်က္ႏွာ-၇)

ျမန္
ျမ မာ့လူဦးေရ
(စာမ်က္
(
ႏွာ-၈)
ကေနာင္
က
မင္းသာားၾကီး
(စာမ်က္
(
ႏွာ-၁၅))
ေဆာင္

းပါး
သစ္
သ ပင္ေပၚကေမ
မ်ာက္
(စာမ်က္
(
ႏွာ-၁၂))
ေဆးပညာေပး

ပင္
ပ လယ္စာအဖိပ္
ပ္

(စာမ်က္
(
နွာ-၁၇))
ေလထန္

ကုန္း
ႏိုဘယ္ဆုရွင္
(စာမ်က္
(
နွာ -၁၄
၄)

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ

ပိတ္ဆ
ဆုိ႔မႈ သက္တမ္းတုိးေရး အထ
ထက္လႊတ္
ေတာ္ာ္ ဘ႑ာေရးေ
ေကာ္မတီ အတည္

ျပဳ VOA
၂၀၀၃
၃ ခုႏွစ္ ေမလ ဒီပဲယင္း အေရ
ရးအခင္းေနာက္
ကပုိင္း ျမန္မာႏုိင္င
ငံ လြတ္ေျမာက္
က္
ေရးနဲ
နဲ႔ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရးအတြက္
က္ အေမရိကန္ အစုိးရက အ
အက္ဥပေဒတရပ္
ပ္
ထုတ္
တ္ျပန္ၿပီး ျမန္မာစ
စစ္အစိုးရအေပၚၚ စီးပြားေရး ပိတ္
တဆို႔ အေရးယူ
ယူ ဒဏ္ခတ္ခ့တဲ

ဲ ့ဲ
၂၀၀၃
၃ ခုႏွစ္ Burm
mese Freedom
m and Demo
ocracy Act က
ကို အေမရိကန္
အထ
ထက္လႊတ္ေတာ္ရဲ
ရ႕ဲ အထင္ကရ ေကာ္မတီျဖစ္တ့ဲ ဘ႑ာေ
ေရးေကာ္မတီက
ဗုဒၶဟူ
ဟးူ ေန႔မွာ အတ
တည္ျပဳေပးခဲ့ပါတ
တယ္။ ဒီဒဏ္ခတ္
တ ပိတ္ဆုိ႔မႈက
ကိို ေနာက္လမွာ
အထ
ထက္လႊတ္ေတာ္ တရပ္လုံးက မဲ
မခြဲဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ ရွိပါတယ္


ျမန္မာႏု
မ ိင္ငံ လြတ္ေျမာက္

ေရးနဲ႔ ဒီမ
မုိကေရစီ ရရွိေရးအတြ

က္ အေ
ေမရိကန္ အစုိးရ
ထုတ္
တ္ျပန္ခ့တ
ဲ ့ဲ အက္
က္ဥပေဒ သက္
က္တမ္းတုိးဖို႔ ေမ
မလထဲမွာ ၀ါရ
ရင့္ လႊတ္ေတာ္ာ္
အမတ
တ္ေတြ ျဖစ္ၾကတ
တဲ့ မစ္ခ်္ မက္ေကာနယ္

(Mitcch McConnell)၊ ဒုိင္ယန္း ဖုိင္း
စတုင္
ိငး္ (Dianne Feinstein)
F
နဲ႔ ဂၽြန္ မက္ကိန္း (John McCa
ain) အပါအ၀င္
င္
အထ
ထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္

ေတြ က
ကမကထျပဳၿပီး တင္
တ သြင္းခဲ့ၾကတဲ
တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
က္
အမွတ္
တ SJ-29 နဲ႔ ပတ္
ပ သက္ၿပီး ဗုဒၶဟူးေန႔က အထက္

လႊတ္ေတ
တာ္ ဘ႑ာေရ
ရး
ေကာ္ာ္မတီက ေထာာက္ခံမဲ ၂၂ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁ မဲန႔ဲ အတည
ည္ျပဳေပးလုိကၿပီ
ၿ္ ပီ
ျဖစ္ပါတယ္

။ ဒီဆုံးျဖတ္
ျဖ ခ်က္ကုိ က
ကန္႔ကြက္ခ့တ
ဲ ့ဲ တဦးတည္းေသ
သာ ေကာ္မတီ
၀င္ဟာ
ဟ ၀ုိင္ယုိးမင္းျပည္
ျပ နယ္ အထ
ထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ မုိက္က
ကယ္ ဘီ အန္ဇီ
ဇီ
(Mike
e B. Enzi) ျဖစ္
စပါတယ္
၂၀၀၃
၃ ခုႏွစ္ ေမလ ဒီပဲယင္း အေရးးအခင္းမွာ ျမန္မာ့
မ ဒီမုိကေရစီေခါင္
ခ းေဆာင္ ေဒၚၚ
ေအာာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တ့ဲ ဒီမုိကေရစီေရး
ရ လႈပ္ရွားသူေ
ေတြကို ျမန္မာ
စစ္အစိ
အ ုးရ ေက်ာေထ
ထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားတဲ့ လက္နက္ကင
ုိ ္ လူရမ္း ကား
ေတြက ႐ုိက္ႏွက္ သတ္
သ ျဖတ္မႈေၾက
ၾကာင့္ ေသဆုံး ဒဏ္ရာရသူေတြ ရွိခ့တ
က္
ဲ ့ဲ ေနာက္
ပုိင္း အေမရိကန္ အစု
အ ိးရက ျမန္မာာစစ္အစိုးရအေပၚ
ပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ တားျမစ္
စ္

့ဲ
အခုခ်မွတ
တ္တ့ဲ စီးပြားေရ
ရး ဒဏ္ခတ္ အေရးယူ မႈေတြနဲ
န ႔ဲ
မႈေတြကို ခ်မွတ္ခတာပါ
အတူ
တူ အေမရိကန္ရဲ
ရ႕ဲ ကုန္သြယ္ဘ
ဘက္ တျခားႏုိငငံ
္ ေတြက ခ်မွတ္
တတ့ဲ အေရးယူ
ယူ
မႈေတြဟာ ျမန္မာႏုင္
ိငင
္ ံသားေတြ အ
အေပၚမွာ စစ္အစိ
အ ုးရရဲ႕ ဖိႏွိပ္ည
ညႇဥ္းပန္း မႈေတြ
ရပ္တန္
တ ႔ေစဖို႔န႔ဲ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းေတြ

န႔အ
ဲ ညီ က
က်င့္ႀကံ အုပ္ခ်ဳပ္
ပ္
လာေ
ေစဖို႔အတြက္ လိုအပ္တ့ဲ ဖိအားးေတြျဖစ္ေၾကာင္
င္း အထက္လတ
ႊတ္ေတာ္ ဘ႑ာာ
ေရး ေကာ္

မတီ ဥကၠ
က႒ ဒီမုိကရက္အမတ္

မက္စ္ ေဘာကပ္စ္ (Ma
ax Baucus) က
ေျပာၾၾကားခဲ့ပါတယ္

    ဗမာေတြအားလံ

ုးသာ သတ
တၱိရွိရင္ စစ္တပ္
တ ဟာ ျပည္သ
သူူရဲ ့ေျခဖ၀ါးေအ
အာက္မွာရွိလမ
ိမ္္မ
့ ယ္

ေခတ္သမိ
သ ုင္း
အဆက္ဆက္
ဆ တြင္
ရဲ ၀့စြ
ံ ာ
ေတာ္လန္
လွ ခ့ၾဲ က
သည့္သရ
ူရဲေ
ဲ ကာင္း
အေပါင္
င္းအား
ဦးညႊတ္ ဂုဏ္ျပ ု
ပါသည္။

၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

   

                               2

ျပည္ေျပး

တင္မိုး

၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္ရဲ ့ဆႏၵမြန္
လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပသနာ၏ထြက္ေပါက္သည္
ေရႊးေကာက္ပြဲဟု ေခါင္းစဥ္တတ္လ်ွက္
အာရံုလြဲလိုက္ျပီးေနာက္တြင္ ျပည္တြင္းနွင့္
ႏိုင္ငံတကာမွႏိုင္ငံေရးလွုပ္ရွားသူမ်ားေရြးေကာက္
ပြဲဟူသည့္ ေရစီးေၾကာင္းသို ့လိုက္
ပါကုန္ေလ၏၊ေထာက္ခံသူဆန္ ့က်င္
ပြဲမ်ားျဖင့္အလုပ္ရွုပ္ကုန္သည္၊
ပါတီလည္းကြဲၾကျပန္သည္၊အလိုေတာ္ရိ
ေက်ာင္းသားဆိုသူတို ့လည္းေပါင္းစား
ရန္ပါတီေထာင္ၾကျပီ၊ မည္သို ့ပင္
နိုင္ငံေရးအရွိန္ျမင့္လာေအာင္
နအဖဘက္ကတမ်ိဳးျခင္းဖန္တီးေနပါေစ ၊
လူထု၏အာရံုစိုက္မွုအားနည္းေနသည္ကို ေတြ ့
ေနရပါသည္၊ ျပည္သူ အေနႏွင့္ လက္ရွိ
ဘ၀ရပ္တည္ေရး ထက္ ဘာကိုမ်ွ အေရးထား
စိတ္ပါ၀င္စား လိမ့္မည္မဟုတ္၊
နအဖ၏လုပ္ပြဲၾကီးျပီးျခင္ျပီး သြားေပလိမ့္မည္
၊အင္အားနွင့္က်ံဳးသြင္းကာ အႏိုင္ယူလိမ့္မည္
သို ့ေသာ္ျပည္သူ ဆႏၵအ မွန္ျဖစ္လာ ႏိုင္မည္
မဟုတ္ပါ၊
လူထု၏အလိုအပ္ဆံုးသည္ကား
လက္ရွိက်ြန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ လက္ေအာက္တြင္
စစ္ဗိုလ္အသိုင္း၀န္းမွလြဲ၍ သာမန္ျပည္
သူမ်ားအားလံုး ေခတ္မွီတိုးတတ္ေနေသာ
ကမၻာၾကီးတြင္ လူးတန္းေစ့မေနၾကရေသးသည့္
ဒုကၡခံလူမ်ားအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းၾကာ ရွည္စြာ
ေနထိုင္ေနရသည့္ ငရဲျပည္မွေန
အျမန္ဆံုးလႊတ္ေျမာက္ေရးပင္၊၊

ငါ့ယာခင္းရဲ႔
ႏွင္းစက္ျမက္ဖ်ား၊ ေပါင္းပင္ၾကားမွာ
ထြန္သြားကေလးနဲ႔ ထြန္ခ်င္တယ္။ 
 
 
ေျမသားရဲရဲ၊ ပဲႏွမ္းၾကဲလို႔
ကန္ျမဲဇဂ်မ္းမွာ ေပ်ာ္ခ်င္တယ္။
ခ်ိဳးကူသံၾကား၊ ငွက္ခါးတြန္သံ
စာကေလးပ်ံတ့ဲ
သာလာယံမွာ အိပ္ခ်င္တယ္။
ေန႔လယ္ေန႔ခင္း၊ ေက်ာ္လ်ားခင္းကာ
ထမင္းလံုးစီ၊ တေရးမွီၿပီး
လက္ဖက္ရည္၀ိုင္း၊ သၿဂႋဳဟ္၀ိုင္းမွာ
မိုင္းခိုင္းပိဋကတ္၊ စာတတ္လယ္တီ
ေတာမီွသစ္ခ်၊ ပ႑ိတတို႔
က်မ္းစတိုထြာ၊ ျငင္းစရာကို
႐ြတ္ကာ႐ြတ္ကာ၊ ဟန္ပါပါနဲ႔
အဘိဓမၼာပြဲမွာ ႏႊဲခ်င္တယ္။
ညေနခ်ိဳေတာ့
ဆရာအိုရ႔၊ဲ ဘင္ဂ်ိဳအေတာ
တေယာဗံုသံ၊ ညဥ့္ဦးယံထိ
နာခံၾကည္ႏူး၊ စိတ္႐ႊင္ျမဴးၿပီး
ဘုရားဖူးခ်ိန္၊ စိတ္ကိုၿငိမ္ေတာ့
ပိန္ေဖာင္းမွတ္လို႔ အိပ္ခ်င္တယ္။
မနက္လင္းေတာ့
ထမင္းၾကမ္းခဲ၊ ေလြးျမဲအစာ
ေလြးၿပီးခါမွ
ႏြားျပာတ႐ွဥ္း၊ ထြန္တစင္းနဲ႔
ယာခင္းယာထြန္ သြားခ်င္တယ္။
ယခုအခါ၊ ငါ့႐ြာနဲ႔ေ၀း
ျပည္ေျပးတိုင္းျခား၊ ငါေရာက္သြားေပါ့
ဘာမ်ားတတ္ႏိုင္မွာလဲကြယ္။
တင္မိုး၀၁၊ ၀၃၊ ၂၀၀၀

FREE BURMA NOW

8888 People Power – Vol 5 No 9– July 1‐07‐ 2010                          Peoplepower2008@gmail.com |  
 

၈၈၈၈

ျပည္သူ ့သတင္
တ းစဥ္

   

                               3

ႏိုင္ငံေရး ဟစ္ေဟာ့ သီခ်င္
် း ..

ခို ု ့တိုင္းျပည
ျပ
သူခးတိ


စစ္တပ္
တ က ႏိုင္ငံေခ်ာက
က္ထဲမက်ေအာာင္ကယ္တင္တာာပါတဲ့ ..အဟ.ေ
ေျပာရဲလိုက္တာ
တိ
တုင္းျပည္က သတိ
သူ ု ့လုပ္လို ့ အ၀ီ
အ စိေရာက္ေနတ
တာၾကာျပီ ဘယ္
ယလိုဆက္က်ႏိုငမွ

္ ာလဲ..”

ဗိုလ္ေတြအားလံ

ုးက ..သံုးးမရ..
အမွန္တရာားအတြက္ တိုက
က္ၾကဖို ့..ကုန္းမထ
မ ..
ရာထူးေတြ
တတက္ဖို ့သာ လ
လုပ္ၾက..ဟုတ္ပ..၊
.
ေသနတ္နဲ ့ပစ္သတ္ဘို ့သ
သာ..သိၾက
တိုင္းျပည္မွ
မာွ ရွိတာေတြ…ဘ
ဘံုးကြ.
ေနာက္ဆံုးေတာ့

မင္းတို ့ေ
ေတြဘ.ဲ .ခိုးၾက...
သူခိုးေတြ မင္
မ း လုပ္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ဟာ..ဘယ္မွာတိုး
တက္မွာလည္
လ း-ေျပာပါဗ်ာ ..
လူငယ္ေတြေဆးသံုး… လူၾကီးေတြက ေလ
လးလံုး(AIDS)
ေစ်းသံုး ဘို ့မရွိ လို ့ ..အေ
ေထြးဆံုး.သမီးေလးကိ

ုအဖိုးၾကီးနဲ ့ညအိပ္ဖို ့…လႊတ္ရ
ျဖစ္သလိရန္

ု ု းေနၾကတဲ့….ဒ
ဒုကၡ
ဆာလြန္းလိ
လု ့ လူသားစားတ
တဲ့ ..အျဖစ္ဗ်
တြက..နိမ့္က်၊
တို ့လူမ်ိဳးေ
ေတြ စိတ္ဓါတ္ေတ
ဒါေတြ.ဘယ
ယ္သူေၾကာင့္…..လည္းဗ်၊
သူခိုးေတြ ေကာင္

းစားေနတ
တဲ့ တိုင္းျပည္ဟာ
ဟာ ဘယ္မွာတိုး
တက္မွာလည္
လ း-ေျပာပါဗ်ာ ..
အားလံုးသာ
သ ျပိဳင္တူထလို ့…ရပ္လိုက္စမ္းပါ

ခင္ဗ်ားတို သတၱ

ိေတြ …ဘ
ဘယ္ေရာက္ေနလ
လည္း
ကိုယ္လတ္

ြ ္ရာ ေျပးေနရင္ေတာ.့..
တို ့အား လံ
လုး က်ြန္ျဖစ္မွာ ေပ့
ေ ါ..
ကြ်န္ဟာက
က်ြန္ပါဘဲ..ကဲ.. ေ
ေျပာစမ္းဘာကြ
ကြာလို ့ လည္း ..
ဒူးတုတ္ေလးထိ
လ ုင္ျပီး္”ေပးၾက
ၾကပါ..ေပးၾကပါါ”..
လူေတြ ့ရင္..လက္ေလးျဖန္ ့လို ့..ေတာင္းေနၾက.၊၊

ၾကာေနျပီမေျပာင္

းႏိုင္တ့ဲ ...ေလာက..ေလ
လာက
ေတာ္လွနသူ

္ တကယ္ရွားလ
လို ့..ေမာရ ..ေမ
မာရ
ေလာဘေတ
တြကၾကီး.ၾကီး...
ကိုယ့္တက္
က
ြ ္၇ွာလို ့…မျပီး...ေဟ့…၊
ေဒါသေတြဘယ္ေရာက္က
ကုုန္လဲ ..ေျပာၾက
ၾက..ဟ..ဟ။
မ်ိဳးဆက္ေတြ
တ အသြင္ေျပာာင္းလို ့..တိုက္ၾကပါ
ၾက ..၊

”ဘယ္

လိုႏိုင္ၾကမတံ
ၾက
ုး ..သူခိုးေတြမ်ားေနရင္
င္”…။
”အာေတြ

မ်ားေ
ေနရင္..ဘယ္မာျပီ
ာွ းမွာလည္း”

၈၈၈၈

ျပည္သူ ့သတင္
တ းစဥ္

   

                               4

ျမန္မာအ
အေရးအလြန္စိုးရိ
း မ္ေနၾကေသာာ အလွဴရွင္မ်ားတ
တို ့သိေစရန္-

ျမန္
ျမ မာႏိုင္ငံတင္
ြင္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက
က္ထားမႈ အကူ
ကူအညီေပးေရးး လုပ္ငန္းမ်ားအ
အတြက္ ၂၀၀
၀၈ ခုႏႇစ္
ေမလမႇ

၂၀၁၀
၀ ျပည့္ႏႇစ္ ဇြနလအထိ


ႏိုင္ငတကာမွ


စစ္အ
အုပ္စုအားလႇဴဒါန္
ဒါ းေငြမႇာ အေ
ေမရိကန္ေဒၚလ
လာ ၈၈၇
သန္
သ းေက်ာ္ ရႇိေၾကာင္

း သိရ
ျမန္
ျ မာႏိုင္ငံတင္

ြ ္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအ
အညီေပးေရး လု
လပ္ငန္းမ်ားအတ
တြက္ ၂၀၀၈ ခု ႏႇစ္ ေမလမႇ ၂၀၁၀
ျပည္
ျပ ့ႏႇစ္ ဇြန္လ အထိ ႏိုင္ငတကာ၏
လႇဴဒါန္
န္းေငြမႇာ အေမရ
ရိကန္ေဒၚလာ ၈၈၇ သန္း ေက်ာ္ ရႇိေၾကာင္
ငး တရား၀င္ ထု
ထတ္ျပန္ 
ံတ
ခ်က္
ခ မ်ားအရ သိရသည္။ လႇဴဒါန္
ဒါ းေငြအမ်ားစုမႇ
မာ ၂၀၀၈ ခုႏစ
ႇစ္္ေမလဆန္းက တိုက္ခတ္ခ့ေ
သာ နာဂစ္မုန္တိ
တင
ုိ ္း ဒဏ္သင့္ေဒသမ်ား

ဲ သ
အေရးေပၚကယ္

ယ္ဆယ္ေရးႏႇင့္ ျပန္
ျပ လည္ထူေထာင္
ထ ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ အသုံးျပဳရန္
ျပ
ပံ့ပိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္
း ၿပီး လႇဴဒါန္း ေငြ
း အမ်ားစုမာႇ ၂၀၀၈
ခုႏႇစ္ေမလဆန္းက တိုက္ခတ္ခဲ
ခ ့ေ
ဲ သာ နာဂစ္မန္
မု တိုင္း ဒဏ္သ
သင့္ေဒသမ်ား အေရးေပၚကယ

္ဆယ္ေရးႏႇင့္ ျပန္
ျပ လည္ထူေထာင္
ထ ေရး
လု
လပ္ငန္းမ်ား၌ အသုံးျပဳရန္ ပံ
ပ့ပိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပး
ၿပီ အနည္းစုမာႇ ျမန္မာႏိုင္ငရႇ

ံ ိ အျခားျပည္
ညနယ္ႏႇင့္ တိုင္းမ်ားရႇ

ိ လူမကူ
က
ႈ ည
ူ ီေရး
လု
လပ္ငန္းမ်ားတြင္
င္ အသုံးျပဳရန္ လႇဴဒါန္းခဲ့ျခင္
ငးျဖစ္သည္။ လႇဴဴဒါန္းေငြမ်ားကို အစိုးရမ်ား၊ ကုလသမဂၢ လက္
လ ေအာက္ခံ အဖြဲ႕ 
အစည္

းမ်ား၊ လူ
လမႈကူညီေရးအ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊၊ ၾကက္ေျခနီအ
အသင္းမ်ား၊ ေဖာင္

ေဒးရႇင္းမ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္
ခ း အလႇဴရႇင
င္္မ်ားက
ပံ့ပိုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္
စ္သည္။
နာဂစ္မုနတင္

္ ို းဒဏ္သင့္ ျပည္
ျပ သူမ်ားအတြ
တြက္ အမ်ားဆုံးလ
လႇဴဒါန္း သူမႇာ တစ္ဦးခ်င္းႏႇင္
င့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားျဖစ္ၿပီး ၄င္
၄ းတို႔၏ 
ပံ့ပိုးေငြမႇာ အေမ
မ ရိကန္ေဒၚလ
လာ ၈၃ သန္းေက
က်ာ္ ျဖစ္ကာ ရ
ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖ
ျဖင့္ ၁၃ ဒသမ
မ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္
ျ သည္။ ဒုတိ
တယ
ိ   ႏႇင့္
တတိ
တ ယအမ်ားဆ
ဆုံး လႇဴဒါန္းသူမႇ
မာႇ ယူေကႏႇင့္ အေမရိကန္တ႔ို ျဖစ္ၾကၿပီး ၄င္းတို႔၏လႇဴဒါန္းေ
ေငြမႇာ အေမရိကန္
က ေဒၚလာ ၇၇
၇ သန္း 
ေက်ာ္

ႏႇင့္၇၄သန္
န္းေက်ာ္ျဖစ္သည္
ည။
( အစိုးရလို နာမည္


တတ္ျပီး ျပည္သူအတြက္
ကဘာတာ၀န္မွမယူဘဲ ရသမ်ွ
မ်ွစားေနသည္က
ကိို ဘာမွမေျပာဘ
ဘဲ မိမိဘာသာာေဘးမွ
ႏိုင္သေလာက္ကူ
ကေနသည္မွာ သူ
သခိုးအားေပးေနသူမ်ားျဖစ္လိမမ
့္မည္ကို သတိျပဳဳၾကပါရန္)

၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

   

                               5

ခ မာက်ကိ ဘယ်သူပိင်သလဲ
အန်အယ်လဒ
် ီ အမျိုးသား ဒီမိက ရစီ အဖွဲ ့ချုပ်က န ခွဲထွက် ပီး ပါတီသစ် ထူ ထာင်
လိက်တ့ဲ NDF အမျိုးသား ဒီမိက ရစီ အင်အားစ က သူတိ ့ ပါတီရဲ ့ အမှတ် တဆိပ် အြဖစ်
ခ မာက်ပ သးတာကိ အန်အယ်လဒ
် ီက သ ဘာမတူ ကန် ့ကွက် တယ်လိ ့ ထတ် ဖာ် ြပာဆိ
လိက်ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စကိ သိသခ
ိ ျင်းပဲ သူတိ ့ ခါင်း ဆာင် တွ ဆွး နွး တိင်ပင် က ပီး
ကာသပ တး န ့မှာ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ကိ ကန် ့ကွက်လာ တင်သွင်း မယ်လိ ့
အန်အယ်လဒ
် ီ ဒတိယ ဥက္က ဌ ဦးတင်ဦးက ဘီဘီစက
ီ ိ ြပာပါတယ်။
ခ မာက် ဆိတာ ကိ အန်အယ်လဒ
် ီ အမျိုးသား ဒီမိက ရစီ အဖွဲ ့ချုပ်ရဲ ့ သ ကတ အမှတ်
တဆိပ် အြဖစ် ြမန်မာ ြပည်သူ တွ မှတ်ယူထား ကတာ ြဖစ်ပါတယ်။NDF က ပါတီသစ်
ထူ ထာင်လိက် ပီးတဲ့ နာက်မှာ ခ မာက် ကိ အမှတ်တဆိပ် အြဖစ် သးမယ်လိ ့ ြပာဆိသ တွ ကားခဲ့ ရပါတယ်။ ဒါ ပမဲ့ ဒီက န ့
ဗဒ္ဓဟူး န ့ ကျမှ ြမန်မာ နိင်ငထတ် သတင်းစာ တွထမ
ဲ ှာ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်ရဲ ့ ကန် ့ကွက် နိင် ကာင်း ကာ်ြငာ
ထွက်လာခဲတ
့ ာပါ။ သ ဘာ မတူသူ တွ အ နနဲ ့ ၇ ရက် အတွငး် ကန် ့ကွက် နိင် ကပါတယ်။ခ မာက်ဟာ ြမန်မာ နိင်ငက လူများစ
တာင်သူ လယ်သမား တွရဲ ့ သကတ ြဖစ် ပီး အမျိုးသား အထိမ်းအမှတ်လည်း ြဖစ် လိ ့ သူတိ ့ သးတာ လိ ့ NDF ဘက်က
ြပာပါတယ်။ ဒါ့အြပင် ဘယ်နင်
ိ င ရး ပါတီကမှ သူတိ ့ အမှတ် တဆိပ် ရယ်လိ ့ ဥပ ဒအရ မှတ်ပတင် ထားတာ မရှိတ့ဲ အတွက်
ဘယ်သမ
ူ ဆိ ယူသး နိင်တယ်လိ ့ NDF ပါတီ ဒတိယ ခါင်း ဆာင် ဦးသိန်းညွန် ့က ြပာပါတယ်။အန်အယ်လ်ဒီ အမျိုးသား
ဒီမိက ရစီ အဖွဲ ့ချုပ်က တာ့ ခ မာက် ကိသးတာ ဟာ ပမှား ရိက်ချင်တဲ့ သ ဘာ သက် ရာက်တယ်၊ မသိနားမလည်တ့ဲ
ြပည်သူ တွ ကားမှာ ဒီအမှတ် တဆိပ်ကိ ြမင်လိက်ရင် အန်အယ်လဒ
် ီ လိ ့ပဲ ယမှတ်မှား နိင် ကတာ ကာင့် ြပင်းြပင်း ထန်ထန်ကိ
ကန် ့ကွက်တယ် လိ ့ ြပာပါတယ်။
ျပည္တြင္းျမိဳ႕ၾကီးမ်ား ၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လူငယ္မ်ား ေျပာင္းေ႐ႊ႕ လုပ္ကိုင္မႈ မ်ားျပားလာ၍ နယ္ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္
လုပ္သားရွားပါးမႈ ေတြ႔ၾကံဳ
ျပည္တြင္း ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ လူငယ္မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္မႈ
မ်ားျပားလာ၍ နယ္ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ လုပ္သားရႇားပါးမႈ ေတြ႕ၾကံဳလာရေၾကာင္း သတင္းရရႇိပါသည္။နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾက
ေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ တကၠသိုလ္ပညာေရး ၿပီးဆုံးပါက ျပည္တြင္းၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ပညာ
ဆက္လက္ဆည္းပူးရန္၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကသကဲ့သို႔ အေျခခံပညာ အထက္တန္း၀န္းက်င္သာ တတ္ေျမာက္
ေသာ လူငယ္မ်ားကလည္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအတြက္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား ရႇိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရႇိရသည္။
"လယ္ယာလုပ္ငန္းမႇာ လူငယ္ေတြ သိပ္မရႇိေတာ့ပါဘူး။ လူလတ္ပုိင္း၊ သက္ႀကီးပုိင္းနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြပဲ မ်ားတယ္။
ထိုင္းဘက္မႇာ အလုပ္သြားလုပ္ၾကတဲ့ လူငယ္ေတြမ်ားပါတယ္"ဟု ရႇမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဟဲဟိုးၿမိဳ႕နယ္မႇ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက
ေျပာၾကားသည္။နယ္ေဒသမ်ားတြင္ အဓိကလုပ္ကိုင္ၾကေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမႇာ ရာသီဥတုေပၚတြင္ အေျခခံကာ
လုပ္ကုိင္ရၿပီး ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္မႈမ်ားရႇိပါက အထြက္ႏႈန္းတြင္ သက္ေရာက္မႈရႇိတတ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။ သီးႏႇံ
ထြက္ရႇိခ်ိန္ ေတာင္သူမ်ား အမႇန္တကယ္ရရႇိသည့္ ေငြေၾကးမႇာ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ထက္ မ်ားစြာမပိုလွ်ံျခင္း၊ အခ်ဳိ႕မႇာ အေႂကြးတင္
ကာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနရျခင္းကလည္း လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္ ေနာက္ပုိင္းႏႇစ္မ်ားအတြင္း လူငယ္လူရြယ္မ်ား ၀င္ ေရာက္ လုပ္
ကိုင္လုိမႈနည္းပါးလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း နယ္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူအခ်ဳိ႕က ဆိုပါသည္။ထို႔ျပင္ အရင္း အႏီႇးလုံ ေလာက္
မႈရႇိသည့္ ကုိယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္ႏုိင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ လုပ္သားအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ရျခင္းျဖစ္ပါက နယ္ေဒ သမ်ားတြင္
ရရႇိသည့္ ေငြေၾကးပမာဏမႇာ နည္းပါးၿပီး ပင္ပန္းမႈႏႇင့္ လူေနမႈအေနအထားမ်ားကလည္း လူငယ္လူရြယ္မ်ား မိမိေဒ သကို စြန္႔ခြာ
၍ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအျဖစ္ ေရာက္ရႇိလာေစျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရႇိရသည္။
"ရြာမႇာေတာ့ မေလးရႇားဘက္ကို ထြက္သြားတဲ့ လူငယ္ေတြရႇိတယ္။ တခ်ဳိ႕လည္း မိဘကရႇိတာရႇာၾကံၿပီး ပုိ႔ေပး လိုက္ေပ
မယ့္ အဆင္မေျပေတာ့ ျပန္လာၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕လည္း ဆက္ေနၾကပါတယ္"ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္မႇ ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာၾကား
သည္ မေလးရႇား၊ ထိုင္းစသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းအတြက္ ထြက္ခြာေသာ ျမန္မာလူငယ္အခ်ဳိ႕မႇာ အဆိုပါ
ႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ အလုပ္ပင္ပန္းမႈ၊ လုပ္အားခနည္းပါးမႈ စေသာအခ်က္မ်ားႏႇင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳ ေတြ႕ရမႈ မ်ား ရႇိေနေသာ္လည္း နယ္ေဒ
သမ်ားတြင္မူ ထြက္ခြာလိုသူ လူငယ္မ်ား ရႇိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု သိရႇိရသည္။ "သားေရာ ေခြၽးမပါ မေလးရႇားမႇာ ေရာက္ ေနၾက
တယ္။ အိမ္မႇာ အဘိုးႀကီး၊ အဘြားႀကီးပဲက်န္ေတာ့ လယ္ကုိ လူငႇားနဲ႔လုပ္ေနရတယ္။ ဟိုမႇာက စားၿပီးေသာက္ၿပီး သိပ္မက်န္
လည္းပဲ ဒီမႇာထက္ေတာ့ အဆင္ေျပၾကေတာ့ ျပန္မလာၾကေသးဘူး လို႔ေျပာပါတယ္"ဟု ရန္ကုန္ တုိင္း လႇည္း ကူးၿမိဳ႕ နယ္မႇ
ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။ျပည္တြင္း ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအနက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ လူငယ္ လူငယ္မ်ား အလုပ္အ ကုိင္အခြင့္ အလမ္း
အတြက္ ဦးတည္ေရာက္ရိႇရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရႇိလာသူ ဦးေရမႇာ လည္း ႏႇစ္စဥ္ တုိးပြားလာ လ်က္ရႇိ
ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္မႈ မ်ားျပားလာျခင္း ေၾကာင့္ လုပ္သား ရႇားပါးျခင္း မ်ား
ေတြ႕ၾကံဳလာရသည့္နည္းတူ မိသားစုတကြဲတျပားေနထိုင္ရမႈမ်ား မ်ားျပားလာ သည့္အတြက္ ေစာင့္ ေရႇာက္သူမ့ဲ သက္ႀကီး
ရြယ္အိုမ်ားလည္းပိုမိုလာခဲ့သည္ဟုသိရသည္။
TRUE-MMCP: လိွဳင္သာယာFMI City ေရွ ့မွာတည္ရွိတ့ဲ ီDiamond City Super Market ႀကီး ဆက္မဖြင့္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ လြန္ခ့တ
ဲ ့ဲ
တနၤၤလၤာေန ့ကစၿပီး ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီ လို ့သိရပါတယ္၊အႀကမ္းဖ်င္း သိရတာကေတာ့ အရံွးဒဏ္ကိုဆက္ၿပီး ေတာင့္မခံႏိုင္ေတာ့တ့ဲ
အတြက္ လို ့ဆိုပါတယ္၊ဒီလုပ္ငန္းကို ေအာင္သ ေၿပခိုင္ ကုပၸဏီက ဦးေဆာင္ဖြင့္လွစလ
္ ုပ္ကိုင္ခ့ၿဲ ပီး ၿမန္မာၿပည္ရဲ ့အႀကီးဆံုး
Shopping Mallေတြ ထဲက တခုလည္းၿဖစ္ပါတယ္။

8888 People Power – Vol 5 No 9– July 1‐07‐ 2010                          Peoplepower2008@gmail.com |  
 

၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

   

                               6

အေယာင္ေဆာင္ဘိုးေတာ္ႏွင့္အဖြဲ႕က မိန္းကေလးေျခာက္ဦးကို ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းဖ်က္ဆီးခဲ့မႈျဖစ္ပြား
က်ဳိက္ထို၊ မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕အနီးရြာတစ္ရြာတြင္ ဘုိးေတာ္အေယာင္ေဆာင္သူတစ္ဦးက ဇနီး၊ တပည့္ျဖစ္ သူတို႔ႏွင့္အတူ
မိန္းကေလးမ်ားကိုျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ကာ လိမ္လည္ၿခိမ္းေျခာက္ ေရမန္းတုိက္ၿပီး သားမယား ျပဳက်င့္ခ့သ
ဲ ည့္အမႈအား ေမ
၂၇ရက္က သထုံခ႐ိုင္တရား႐ုံး၌ တရားစြဲဆိုခ့ေ
ဲ ၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။က်ဳိက္ထုိၿမိဳ႕အနီး မဲ႐ုံးႀကီးေက်းရြာ ေန ဦးၾကယ္၀င္းက
က်ဳိက္ထိုရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္း၌ ေမ ၂ရက္တြင္ အမႈတုိင္ၾကားခ်က္မွာ ၎င္းႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚမငိုတို႔ ဧၿပီ ၁၇ရက္ နံနက္ ၉နာရီခန္႔က
၎င္းတုိ႔ရြာႏွင့္ႏွစ္မိုင္ေက်ာ္ေ၀း သည့္ တင္း၀ါးေတာင္တြင္ သာသနာျပဳလုပ္ ငန္းကိုဗန္းျပေနထုိင္သူ ခ်စ္လႈိင္(၅၂)ႏွစ္ႏွင့္ အဖြဲ႕က
အနီးအနားေက်းရြာရွိ အပ်ဳိရြယ္ မိန္းကေလးမ်ားကို စည္း႐ုံးေျခာက္လွန္႔သိမ္း သြင္းၿပီး ေရမန္းမ်ားတုိက္ကာ သားမယား
ျပဳက်င့္ဖ်က္ဆီးေနေၾကာင္း၊ ၎င္းတုိ႔၏သမီး (မ...)(၄၂)ႏွစ္မွာ ဘိုးေတာ္ခ်စ္လႈိင္ႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေျခာက္လရရွိထားေၾကာင္း၊ ရြာမွ
လူမ်ားကေျပာျပသိရွိရ၍ လြန္ခ့ေ
ဲ သာရွစ္ လခန္႔က တင္း၀ါးေတာင္တြင္ သြားေရာက္ ေနထိုင္သူသမီးအႀကီးအား စိတ္ပူ၍သြား
ဲ ည္။ ဦးၾကယ္၀င္း တို႔ကဆြဲေခၚရာ ဘိုးေတာ္ခ်စ္လႈိင္က
ေရာက္ေခၚယူရာ သမီးျဖစ္သူက ျပန္မလိုက္ ႏုိင္ေၾကာင္း ျငင္းဆန္ခ့သ
ေမာင္း ထုတ္သည့္အျပင္ ဖမ္းဆီး၍ ႀကိဳးႏွင့္တုပ္ ေႏွာင္ရန္ ခ်စ္လႈိင္၏ဇနီး ေဒၚျမၾကည္ႏွင့္ တပည့္ပန္းစိန္တို႔အား ေစခုိင္းသျဖင့္
ရြာသို႔ ျပန္ခ့ၿဲ ပီး ေက်းရြာရယကအဖြဲ႕သုိ႔ တုိင္ၾကား ခဲ့သည္။

ၾကြက္ေတြေျပးကုန္တ့ေ
ဲ နျပည္ေတာ္ ၃၀-ဇြန္လ
ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းရန္ကုန္ ေနျပည္ေတာ္ကားလမ္းတေလ်ွာက္ ေထာင္နဲ ့ခ်ီရွိတၾ့ဲ ကြက္အုပ္မ်ား အစုလိုက္အျပံဳ လိုက္ထူုး
ဆန္းစြာျဖတ္သြားေနၾကသည္ကို ေတြရသျဖင့္ ကားလမ္းတေလ်ွာက္ခရီးသည္မ်ား တအ့ံတၾသျဖစ္ေနၾက ေၾကာင္းသိရသည္၊
ယခုက့ဲ သို ့ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးအား အရင္တခါဘူးမွၾကံဳေတြရျခင္းမရွိဘဲ ယခုကဲသို ့ၾကြက္ အုပ္
မ်ားေျပာင္းေရႊမွုအေပၚ ျပည္သူမ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္း ျပည္
အတြင္းဆန္ေရစပါးရွားပါးျခင္း၊ေရၾကီးျခင္းစေသာ သဘာေဘး မ်ားျဖစ္ လာမည့္ အေရး
ေၾကာင့္ၾကြက္မ်ားေဘးလြတ္ရာသို ့ေျပးေနၾကျခင္း၊သို ့တည္းမဟုတ္ ေနျပည္ တြင္း ဥမင္လိွုင္
ေခါင္းမ်ားတူး ေနသည့္အတြက္ၾကြက္မ်ားေနစရာ ေျပာက္လာ သျဖင့္ ေျပာင္း ေ၇ြ့ျခင္လည္း
ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေနၾကသည္၊၊မည္သို ့ ပင္ျဖစ ေစယခုန မိတ္သည္ ေကာင္းစရာအလား
လာတခုမဟုတ္ဘဲ တိုင္းျပည္အတြင္း ေဘး ဒုကၡဆို း မ်ား ရင္ဆိုင္လာ ႏိုင္ ဘြယ္ရွိျပီး အဆို
ပါ ၾကြက္အုပ္မ်ားျဖတ္ သန္းသြား သည့္ ေနရာ မ်ားတြင္ ကူးဆက္ေရာဂါမ်ားၾက ေရာက္လာ
ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရ သည္၊၊

ျမန္မာမိန္းခေလးငယ္မ်ားအား တဘက္ႏိုင္ငံသို ့ေရာင္းစားမွုေစ်းကြက္ ပိုမိုတိုးတတ္လာေန ဇြန္-၃၀
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း
စီးပြားေရးအလြန္က်ဆင္း၍
အလုပ္လက္မယ့္ဦးေရအလြန္မ်ားျပား
ေနရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀န္းမွ ခေလးငယ္မ်ားအား မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို ့ေခၚယူေရာင္းစားေနၾကရာတြင္
အသက္မျပည့္ေသးေသာ ၁၂-၁၃၀န္းက်င္မိန္းခေလးငယ္မ်ားအမ်ားအျပားပါ၀င္ေနေၾကာင္းသိရသည္၊
အဆိုပါခေလးငယ္မ်ား၏မိဘမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ လူကုန္ကူးပြဲစားမ်ားမွတဆင့္ဆက္သြယ္ကာ မိမိသားသမီးမ်ား
အားလာေရာက္ေရာင္းခ်ေနၾကရာတြင္၊အထူးသျဖင့္ နံမည္ၾကီးျပည့္တံဆာရံုမ်ား၊ ေဟာ္တည္မ်ားပင္ျဖစ္သည္၊မိန္းအေလးတဦးအား
”ျပည့္တဆာဘ၀ကို မိဘကိုယ္တိုင္ကလိုလိုလားလား ေရာင္းစာ းေနတာ ျမ၀တီပြဲစားေတြအိမ္မွာဆိုရင္ မိဘကိုယ္တိုင္လိုက္လာျပီး
သမီးေရာင္းရတဲ့ေငြလာယူတာ” ျမ၀တီက ကုန္သည္တဦးကေျပာသြားတာပါ သူကဘဲ ”အဲ့ဒိမိန္းခေလးငယ္ေလးေတြကို
ထိုင္းဘက္ကမ္း(မဲေဆာက္)မွာဆိုရင္ အပ်ိဳစစ္ရင္ ျမန္မာေငြ ႏွစ္သိန္းေလာက္ရတယ္ ဒါဧည့္သယ္နဲ ့တခါအိပ္ခေျပာတာ”
၊အသားျဖဴမယ္ရုပ္ခေလးရွိမယ္ဆိုရင္ ပံုမွန္ေစ်း ထက္ပိုရေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ ့မွာသမီးျဖစ္သူအားေရာင္းစားသည့္ ေနရာအနီးနားတြင္ပင္
မိစုအလိုက္ ေငြလက္ခံရန္လာေစာင့္ေနၾကသည္ကိုလည္း စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာေတြ ့ရသည္ဟုဆိုသည္၊

ယခုက့သ
ဲ ို ့ လာေရာက္ေနၾကသည့္မိသားစုမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ ့အျပားမွျဖစ္ျပီး တခ်ိဳ ့မွာဧရာ၀တီတိုင္း နာဂစ့္ မုန္းတိုင္းခံခ့ရ
ေသာေဒသမွမိသား စုမ်ားပင္ပါ၀င္ေနျပီး ျမ၀တီျမိဳ ့ပစ
ဲြ ားမ်ားစီစဥ္ေပးေသာ အိမ္ခမ္းမ်ားတြင္ေနထိုင္ကာ သမီးငယ္အား
ေစ်းစပ္ေနၾကသည့္ လူသားေစ်းကြက္တခုျဖစ္ေနေၾကာင္း၊”ရင္းစရာကဘာမွမရွိေတာ့ဘူး ေနာက္ဆံုးငတ္ေသရမယ့္အတူတူေတာ့
ဒီလမ္းကိုေရြးလိုက္ရတာ္ပါဘဲ ”ေလတိုက္ထဲက ခုခ်ိန္ထိ အိမ္မေဆာက္ရေသးပါဟု ခေလးမိခင္တဦးကေျပာသြားတာပါ၊
လက္ရွိအာဏာပိုင္မ်ား၏ကူညီေနျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍
အိမ္ေထာင္တစုကို
တာလပါတ္ျဖင္တခု(၄-ေပ)
ေခါက္ဆေ
ဲြ ျခာက္
ထုတ္ေပးျပီးရရွိေၾကာင္းလက္မွတ္ထိုးခိုင္းတာကလြဲလ်ွင္ မည္သည့္တာ၀န္မွမယူၾက သျဖင့္ မိမိသားစုမ်ားမွာ မိမိဘာသာရုန္းကန္
ေနရာတြင္ ယခုက့သ
ဲ ို ့သာမီးငယ္မ်ား အားေရာင္း စားရန္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္၊၊

8888 People Power – Vol 5 No 9– July 1‐07‐ 2010                          Peoplepower2008@gmail.com |  
 

၈၈၈၈

ျပည္သူ ့သတင္
တ းစဥ္

   

                               7

အုန္းခ်ိဳဘယ္
ဘ မွာလည္း?

သၾကၤန္အတက္

ေန ့ကရန္
ရ ကုန္ျမိဳ ့ က
ကန္ေတာ္ၾကီးပါတ
တ္လမ္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
မိသား စု
စ၀င္မ်ား လာေရ
ရာက္ေရကစားသ
သည့္ X2O မ႑ပ္ ေရွ ့လျခံ
ံုျခံဳေရးယူ
ည္ေ
့ နရာတြင္ ဗံ
ဗုးသံုးလံုးေပါက္
က္ကြဲသျဖင့္ မ႑
႑ပ္ ေရွ စစ္တ
တပ္အရာ
ေပးသည္

မဂၤလာ ေတာင္ညႊန္ ျမိ
ျ့ ဳ ့နယ္ၾက့ံ ဖြတ္
တႏ
္ ွင့္ မီး
ရွိမ်ား-ရဲ -အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူးအပါ၀င္
တပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ား (၁၇၀)ေက်ာ္ ေသဆံုးဒဏ္ရာရခဲ
ာ ့ၾကသည္၊ အဆိုပါ
သတ္ တ
ျဖစ္ရပ္ ဆိုး အား နအဖ သတင္းစာမ်ား--ဂ်ာနယ္မ်ားမွ အျပစ္
အ မယ့္ျပည္
ညသူ မ်ား
အၾကမ္း ဖက္တိုက္ခိုကခံ
္ ရျပီး ႏိုင္ငံေတ
တာ္ လုပ္ၾကံမွဳ ကဲသို ့အက်ယ
ယ္တ၀င့္
သာ္လည္း ထိခိ
ခုိက္ေသဆံုးသူမ်ား

မည္သူမည
ည္၀ါျဖစ္
၀ါဒျဖန္ ့ေဖၚျပေနၾကေသ
ကို ကားနံမည္ စာရင္

း အား ယ
ယခု အခ်ိိန္ထိတရား၀င္ထုတ္ျပန္
န္ ျခင္းမ
ေၾကာင္းက
ရိ
ရွိ ေသးေပ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ
ရသူမ်ားတြင္ အမ်ားစု

မွာ တ
တပ္မေတ္ာအရာရိ
ရွိမ်ား၊ရဲႏွင့္ၾကံခိ
ခိုင္အဖြဲ ့၀င္အမ်ားစု

ပါ၀င္ေန သည္၊
ထိ
ထုအထဲတြင္ ရန္
န္ကုန္တိုင္း စစ္ေဒသမွဴး ဗိုလမွ

္ ူးၾကီး အုန္ခ်ိဳပါါအျပင္းထန္ဒဏ္
ဏရာရခဲ့ရာမွ တပ္
တ မေတာ္အထး
ထူ ကုေဆးရံုမွကု
ကမႏိုင္၍
စင္
စ ကာပူႏိုင္ငံ သိ
သု ့ပို ့ေဆာင္ေဆးကု
ဆ သခဲ့ရာ ဂ်ြ
ဂန
ြ ္လဆန္းပိုင္းတ
တြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ျပီဟု စကၤာာပူမွလာ ေသာ သတင္းမ်ားအ
အရ သိရ
ေသာ္

လည္းနအ
အဖဘက္မွဌင္းေသ
သဆံုးျခင္းအားယခုခ်ိနိ္ထိသတ
တင္းထုတ္ျပန္မမရွ

ွု ိခ့ပ
ဲ ါ၊
ဌင္
ဌ းအျပင္ ဗံုးေဖ
ဖါက္ခြဲမွုလက္သည္
သ တရားခံ အျဖစ္

ေဖၚျပခဲသ
့သူ အင္ဂ်င္နယာ

ီ ာ ကိုျဖိဳးေ၀ေအ
အာင္ကိုလည္း စစ္
စ ေၾကာေရးစခ
ခမ္းတြင္
အမွ
အ ုအား အာရံ
ရေၾကာေဆးမ်ား

းထိုးကာ အတ
တင္း၀န္ခံေျဖာက္
က္ခ်က္ယူခ့သ
ဲ ျဖင္
င့္ ဌင္းထိုးေဆးးမ်ားဒဏ္ေၾကာာင့္ ကိုျဖိဳးေ၀ေအ
အာင္မွာ
မတ္
မွ ညဏ္မ်ားပ််က္သြားျပီးသူ၏မိ
၏ သားစုကိုပင္မမွ
မ တ္မိေတာ့ေၾကာင္

းသိရသည
ည္၊၊
ယခု
ယ အခါကိုျဖိဳးေ
ေ၀ေအာင္အားဖ
ဖမ္းဆီးထားသည
ည္မွာႏွစ္လေက်
က်ာ္ျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္
လ းရံုးထုတျ္ျခင္
ခ းမရွိေသးပါ၊xx2oဗံုးကြဲမွုမွာ မသကၤ


မူ ႏွင့္ အဖမ္းခံခဲ
ခ ့ရ
ဲ တဲကိုရန္ေနာာင္စိုး အပါ၀င္လူ
လ ငယ္ ငါးဦးကိုေတာ့အဂၤါေန ့ကရံုးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့ရာမွာ အစိ
အ ုးရအား အၾက
ၾကည္ညိဳ
ပ်က္
ပ ေအာင္လုပ္
ပ္ေဆာင္မူျဖင့္ တရားစြ

ဲဆိုခ့ေ
ဲ ၾကာင္
ၾက း သိရသည္
ည္၊၊

ဒဏ္ရာရသြားၾကသည္

့ ရဲ ႏွင့္မီးသတ္တပ္ဖြ
ဖဲြ ့၀င္မ်ားအား ဗံုးေပါက္ကြဲအျပီ
ျ း ၁၀မိနစ္ခန္ ့တြင္ေတြ ့ရပံု-၊

အထက္

ပါပံုမွာ ၂၀၀၇ စက္တင္
တ ဘာသံဃာေ
ေတာ္မ်ားေမတၱာာပို ့လမ္းေလ်ွာက္
ာ ပြဲတြင္ ပါ၀င္ခ့သ
ဲ ူအရပ္သားမ်ားအား

စစ္
စ္တပ္က
ကားျဖင္
က
့ နင္းသတ္ထားသည့္ပမ်ားျဖစ္

ံု
ပါသည္၊၊

၈၈၈၈

ျပည္သူ ့သတင္
တ းစဥ္

   

                               8

ႎိုင္ငံေရးလႁပ္ရႀားသူ ၈ ဦး ေထာင္
င္ဒဏ္ ၁၅ ႎႀစ္အထိ ခဵမ
မႀတ္ခံရ

2010--06-29

အင္
အ းစိန္ေထာင္
င္တၾင္းတရား႟ံုးကေန ရန္ကုန္
နတိုင္း မဂႆလာာေတာင္ႌၾန္႓မိ
႓ႛ မိႂႚနယ္၊ စစ္ကိုင
င္္းတိုင္း ေရဦး႓မိ
႓ ႂႚနယ္နဲႛ မေက
ကၾးတိုင္း
ေရစ႒ကိ

ႂ႓မိႂႚေတၾ
တက ႎိုင္ငံေရးလႁ
လႁပ္ရႀားတဲ့ လူငယ္
င ၈ ဦးကို ဒီကေနႛ ဇၾန္လ ၂၉ ရက္မႀာ ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ခဵမႀတ္လိုက္ပ
ပၝတယ္


ဒီလူငယ္ ၈ ဦးဟာ
ဟ ၂၀၀၈ ႎႀစ္
စ္ကုန္ ပိုင္းနဲႛ ၂၀
၀၀၉ ႎႀစ္ဆန္းပိုင္းေတၾမႀာ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ဳကရသူေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ
ယ္။
သူ
သတိုႛကို ထိုင္
င္းဴမန္မာနယ္စပ္
ပက ႎိုင္ငံေရးအဖၾ

ဲႚေတၾနဲႛ ဆက္သၾယ္႓ပီး ေဖာက္ခၾဲေရ
ရး အပၝအဝင္
င္ လူထုအံု႔ကမႁ
႔က ေတၾ
လု
လပ္ေဆာင္တယ္
ယ၊ ႎိုင္ငံဴခားေင
ငၾ တရားမဝင္ကိ
ကုင္ တယ္ဆို တဲ့ စၾပ္စၾဲခဵက္
က္ေတၾနဲႛ ေထာင
င္ဒဏ္ေတၾ ခဵမ
မႀတ္လိုက္တာ ဴဖစ္တဲ့
အေ႒ကာင္

း သူတိုႛရဲ့ ေရႀႚေန ဦးဴမင့္ေသာင္
င္းက RFA ကို ေဴပာဴပပၝတယ
ယ္။“သူတိုႛက အဖၾဲႚအစည္းခဵင္
ခဵ း ဆက္သၾယ္
ယတယ္
ဆိ
ဆုတာေတၾ၊ သင္
သ တန္းေတၾ တက္
တ တယ္ဆို႓ပီ
႓ပီးေတာ့ အဲဒၝေတၾနဲႛ သူတိုႛက တရားခံ၊ တခ
ခဵိႂႚကဵေတာ့လည္
ညး ဒီ စားဝတ္
တ္ေနေရး
မေဴပလည္

လိုႛ အလုပ္သၾားလ
လုပ္ရင္း အဲဒၝနဲ
ဒ ႛ အဖမ္းခံရတာ။” ေထ
ထာင္ဒဏ္ အ
အဴပစ္ ေပးခံလိ
လုက္ရသူေတၾကေတာ့
က
ကိ
ကုေအာင္သကိ
က
ူ ုိ ၁၅ ႎႀစ္၊ ေအ
အးမင္း႓ဖိႂး ေခၞၞ သား႒ကီးကို ၁၀ ႎႀစ္၊ ကိုမင္
မ းမင္းထၾန္းကို ၆ႎႀစ္၊ ကိုဇာန
နည္ေအာင္ကို ၅ ႎႀစ္၊
ကိ
ကုေဇာ္မင္းဦး ေခၞ
ေ ေကဵာ္ကၾန္
န္ႛကို ၄ ႎႀစ္၊ ေအ
အာင္ေကဵာ္ေကဵ
ကဵာ္ ေခၞ ေဘာ႒က
႒ကီး ၅ ႎႀစ္၊ ကို႓႓ဖိႂးမင္းဦးကို ၃ ႎႀစ္နဲႛ ကိုသူရထၾ
ထန္း ၁
ႎႀစ္တိုႛ ဴဖစ္ဳကပၝၝတယ္။
ခုလို တရားစၾဲ႓ပီ
႓ပး ေထာင္ဒဏ္
ဏအဴပစ္ေတၾ ေပးလိုက္တယ္ဆိုေပမဲ့ တက
ကယ္တမ္း အမႁအတၾက္ သက္
သ ေသ ခိုင္ခင္
ခို လံုလံု
မရႀ
မ ိတဲ့အတၾက္ ဥပေဒနဲႛ မေလ
လဵာ္ညီပဲ မႀားယ
ယၾင္းအဴပစ္ေပးဴဴခင္းသာ ဴဖစ္တယ္
တ လိုႛ ဦးဴမင္
င္ေ
့ သာင္းက သံ
သုးသပ္ပၝတယ္။ “စၾပ္စၾဲ
ခဵက္
ခ ကေတာ့ ၄၅
၄ လိုင္းကားတ
တိုႛ ဘာတိုႛေပၞၞမႀာ ေဖာက္ခၾဲတ
တယ္ဆို႓ပီးေတ
တာ့ ဒၝနဲႛပတ္သက္
က႓ပီး ဆက္စပ္တယ္၊ ဒၝေပမဲ
မဲ့ သူတိုႛ
ဆီ
ဆမႀာ သိမ္းတဲ့ ပစၤည္းမႀာက ႒ကိတ္သား ကုလားထိုင္တခု
တ ရယ္၊ မီးခလ
လုတ္ေလးတခုရ
ရယ္၊ ဒၝေပမဲ့ အဲ
အ့ဒီဟာေတၾကလည္
က

ေဖာက္

ခၾဲမႁနဲႛပတ္
တသက္လိုႛ ယမ္
ယ းတိုႛဘာတိုလည္


း ပထမ
မ သိမ္းကတည
ည္းက မပၝဘူ
ဘူး၊ ဒီ႒ကိတ္သားကု

လားထိုင္
င္ေလးရဲ့
ေဴခေထာက္

က အမႁန္ေတၾကိ
ကို သၾားစစ္တဲအခၝကဵေတာ့ယမ္းမႁန္ႛဴဖစ္တယ္
ယဆို႓ပီး ေတာ့ အဲ့ဒၝနဲႛေဖာက္ခၾဲမႁဆို႓ပီးေတာ့ တရား
စၾဲ႓ပီး ေထာင္ခဵတ
တာ၊ ဒၝက ဥပ
ပေဒအရေတာ့ာ ကဵေနာ္တိုႛက စစ္ေဆးတာာ မႀားတယ္လိုပ
ႛပဲ ကဵေနာ္တိုႛက သံုးသပ္တယ္ေလ၊
မခု
မ ိင္လံုဘူးေပၝ့ဗဵာ။
ဗ ”လူငယ္ ၈ ဦးရဲ့ အမႁလိုက္
ကေရႀႚေန ဦးဴမင္
င့္ေသာင္း ေဴပာ
ာဴပသၾားတာပၝ။ သူႛအေနနဲႛ မိသားစု
သ ေတၾက သေဘာ

တူ
တရင္ ဥပေဒေ႒႒ကာင္းအရ ဆက္
ဆ လက္ အယ
ယူခံဝင္သၾားမယ္
ယ္လိုႛ ေဴပာသၾားပ
ပၝတယ္။

ျမန္
ျမ မာလူဦးေရ
ရ ၅၉ သန္းေက်ာ္

သို႔ ေရ
ရာက္ရွိလာျပီး တစ္ႏိုင္ငလံ

ံ ုးတြင္ ၁၈ ႏ
ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူဦးေရ
သန္
သ း ၃၀ ေက
က်ာ္ခန္႔ရွိ
ျမန္
န္မာ့လူဦးေရသ
သည္ ၅၉ သန္းေက်ာ္သိ႔ု ေရာာက္ရိႇလာျပီ ျဖစ္
စ္ျပီး တစ္ႏုိင္ငံလု
လံးတြင္
အသက္ ၁၈
၁ ႏႇစ္ ျပည္ျ့ျပီ
ပီးသူ ဦးေရမႇာ သန္း ၃၀ေက်ာ္ာ္ခန္႔ ရိႇလာျပီျဖစ္ေၾကာင္း လူ၀င္
၀ မႈၾကီး
ၾကပ္ေရးႏႇ
ႏင့္ ျပည္သူ႔အင္အား
အ ၀န္ၾကီးဌာာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္
ခ မ်ား အရ သိ
သရသည္။၂၀၀
၀၉ ခုႏႇစ္
လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ
အ ျမန္မာႏိင္

ု င
္ ံတစ္၀န္းလံုးတ
တြင္ ေကာက္ယူ
ယထ
ူ ားေသာ သန္
သ းေခါင္
ဒီဇင္ဘာလ
စာရင္းအရ
ရ အသက္ ၁၀ ႏႇစ္ ျပည့္ၿပီးသူ ဦးေရမႇာ ၈,၇၇၁,၆၄၆ ရႇိၿပီး အသက္

၁၈ ႏႇစ္ ျပည့္ၿပီး
သူဦးေရ မႇာ ၃၀,၇၃၅,၆၁
၁၈ ဦး ရႇိလာေၾက
ၾကာင္း သိရသည
ည္။ ျမန္မာတစ္ႏု
ႏိင္ငံလံုး၏ လူဥ
ဦီးေရမႇာ
ႏုိင္ငံတစ္၀န္
၀ းလံုး ေကာက္
က္ယူထားေသာ သန္းေခါင္စာရ
ရင္းမ်ား အရ ၂၀
၀၀၉ ခုႏႇစ္ ေအ
အာက္တို
ဘာလ ၁ ရက္ေန႔အထိ အမ်ဳိးသားဦးေရ
ရ ၂၉,၃၉၉,၇၄
၄၄ ဦးႏႇင့္ အမ်ဳိဳးသမီးဦး ေရမႇာ၂၉,၇၃

ရၿပီး စုစုေပါင္း ျမန္မာ့လူဦးေ
ေရမႇာ ၅၉,၁၂၉
၉,၉၀၀ ဦးျဖစ္သည္
သ ဟု
၀,၁၅၆ ရႇိေၾကာင္း သိရ
ထုတ္ျပန္ခ်က္
ခ မ်ားအရ သိ
သရသည္။ ၂၀
၀၀၈ ခုႏႇစ္အတြင္းက ျမန္မာႏု
ႏိင
ိ ္ငံ တစ္၀န္း လံ
လုးတြင္
ယာယီ

အိမ္ေထာာင္စု၀င္ လူဦးေရ
ေ စာရင္းမ်ား ေကာက္

ယူခ့ၿဲ ပီး ယာယီ အိမေထာင္
္ေ
စု၀င္ မႇတ္
တတမ္းမ်ား ထုတ္
တေပး ခဲ့ေၾကာင
င္း သိရ
သည္
သ ။ ယင္းကဲသု
့သိ႔ အိမ္ေထာင္စု
စစာရင္းမ်ား ေက
ကာက္ယူၿပီး အိမ္ေထာင္စု မႇတ္
တတ
္ မ္းမ်ား ထုတ္
တေပးခဲ့စဥ္က အိ
အမ္ေထာင္စု ၀င္မ်ား၏
ဓာတ္

ပံုမႇတ္တမးမ်ားကိ
မ္
ုသာ အဆိ
အ ုပါ ယာယီ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းတြင္ ထည္
ထ ့သြင္းေဖာ္ျပခဲ
ျပ ့ၿပီး ယာယီ အိ
အမ္ေထာင္စ စာရင္
ုစ
းပါ
အမႇ
အ တ္စဥ္အတိုင္
ငး ဓာတ္ပံုတင္

ြ ္ ပါ၀င္သူမ်ားက
ကို နံပါတ္ျပားမ
မ်ား တပ္ဆင္၍ ဓာတ္ပံု႐ိုကက
္ကူးေစခဲ့ေၾကာင္
င္း သိရသည္။ ၂၀၁၀
ျပည္
ျပ ့ႏႇစ္ ဧၿပီလကလည္
က
း ဒုတယအႀကိ


မ္ အိမ္
မ္ေထာင္စု၀င္ လ
လူဦးေရစာရင္းမ်ား
မ ထပ္မံေကာာက္ယူခ့ၿဲ ပီး ျဖစ္
စ္ေၾကာင္း သိရ သည္။
ယင္
ယ းသို႔ ေကာက
က္ယူရာတြင္ လူဦးေရစာရင္း စစ္
စ ေဆးျခင္း ပံစ
ုစံတြင္ ပါ၀င္သည္
ည့ အခ်က္အလ
လက္မ်ားမႇာ အိမ္ေထာင္စု စာရ
ရင္းတြင္
ပါ၀င္
ပါ သည့္ အခ်
ခ်က္အလက္မ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး လူဦ
ဥးီ ေရစာရင္း စစ္
စ္ေဆးျခင္းပံုစကိ
က
ံ ုိ သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္ ေအ
အးခ်မ္း သာယာ ေရးႏႇင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္
င္စီမ်ားက တာ၀
၀န္ယူ ေကာက္
က္ခံရၿပီး သက္ဆ
ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္
ယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က စ
စစ္ေဆးမႈျပဳ လပ္
လု ကာၿမိဳ႕ နယ္
ယျပည္သူ႔
အင္
အ အားဦးစီးဌာာနကအတည္ျပဳေပးရေၾကာင္
ျပ
းသိ
သရသည္။
ျမန္မာ့လူ
လဥ
ူ ီးေရသည္ ႏႇစ္
စ္စဥ္ ၂ ဒသမ ၀၂ ရာခိုင္ႏႈန္
န္းျဖင့္ တိုးတက္
က္လ်က္ရႇိၿပီး အသ
သက္ ၂၀ ႏႇစ္ေအာက္

မ်ဳိးဆက္
ဆ သစ္
အင္
အ အားမႇာ ၁၉
၉ ဒသမ ၈၃ သန္
သ း ရႇိလာၿပီျဖစ္
ျဖ သည္ဟု သိရ
ရသည္။ ၁၉၈၈
၈ ခုႏႇစ္က ျမန္မ
မာ့လူဦးေရသည္
ည္ ခန္႔မႇန္းလူဦးေရ ၃၉
ဒသမ

၃ သန္းနီးပါး ရႇိခ့ေ
ဲ ၾကာင္း သိရသည

၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

   

                               9

ပါတီ၀င္အင္အား စုေဆာင္းျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားထုတ္ျပန္

အတြဲအမွတ္ (၂၄ ၊ အမွတ္ ၄၇၂) ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားလိုက္နာရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္က ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ညြန္ၾကား ခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ စည္း႐ုံးေရးမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္
ေကာ္မ ရွင္၏ခြင့္ျပဳ ခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ ထိုသုိ႔ ေဟာေျပာရန္အတြက္
ေကာ္မရွင္သို႔ 'အနည္းဆံုး ခုနစ္ရက္' ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည္။ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ ႏွင့္႐ုံး
ခြဲမ်ားတြင္ ေဟာေျပာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက ခြင့္ျပဳခ်က္မလိုဘဲ၊ ေကာ္မရွင္သို႔ အနည္းဆံုး ခုနစ္ရက္ အသိေပးရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း
ပါရွိ သည္။ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ေဟာေျပာပြျဲ ပဳလုပ္မည့္ ပါတီအေနျဖင့္ ေနရာ၊ အခ်ိန္၊ ေဟာေျပာပြဲ စတင္မည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ (ခန္႔မွန္း)၊
တက္ေရာက္ မည့္ အင္အား(ခန္႔မွန္း)ႏွင့္ ေဟာေျပာမည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ အမည္ႏွင့္ လိပ္စာမ်ား စသည္တို႔ကို ေလွ်ာက္လႊာ တြင္
ေဖာ္ျပေပးရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
၎ျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္ မည့္ေနရာသို႔ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း၊ေႂကြးေၾကာ္ခ်ီတက္ျခင္း မလုပ္ရန္၊
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္လုပ္ရပ္မ်ဳိး မျပဳလုပ္ရန္တို႔ကိုလည္း ၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ
ထားသည္။ပါတီမ်ား၏ လက္ကမ္းစာေစာင္၊ ဂ်ာနယ္မ်ားထုတ္ေ၀ရာ တြင္လည္း ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈ၊
တရား ဥပေဒ စိုးမိုးမႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ျပားမႈ၊ တပ္မေတာ္ၿပိဳကြဲေရးကိုျဖစ္ေပၚေစရန္ ေဟာေျပာျခင္း၊ေရးသား ပံုႏွိပ္ျခင္း
တို႔ကုိ မျပဳလုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အားေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ တည္ဆဲ
ဥပေဒ အရ အေရးယူျခင္းခံရမႈအျပင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒအရလည္း အေရးယူျခင္းခံရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း
သိရသည္။ယခုက့သ
ဲ ို႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္
သစ္ ေက်ာင္း သား လူငယ္မ်ား (ျမန္မာျပည္)မွ ဇြန္လ ဒုတိယပတ္တြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ ႐ံုးခြဲမ်ားသို႔ အလံကိုင္
ေဆာင္ကာ စီတန္းလွည့္ လည္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေရႀကီးေျမၿပိဳမႈေၾကာင့္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္ေန

ဇြန္လ

၁၈

ရက္ေန႔အထိ

ေသဆုံးသူ

၆၃

ဦးရွိလာ၊

ကယ္ဆယ္ေရး

ေအးစပယ္ျဖဴ
မိုးသည္းထန္ကာေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္ဘူးသီးေတာင္- ေမာင္ေတာ ကားလမ္းတစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု supplyရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္
လြန္ခ့ေ
ဲ သာသီတင္းပတ္အတြင္း
ျဖစ္ေပၚ
ခဲ့ေသာ ေလျပင္းတိုက္၊ ေရႀကီး၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔ အထိ စုစု
ဲ ၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္း ဌာန မ်ား
ေပါင္း ေသဆံုးသူ ၆၃ ဦးရွိခ့ၿဲ ပီး ငါးဦး ဒဏ္ရာရရွိခ့ေ
က ေဖာ္ျပသည္။ေသဆံုးဒဏ္ရာရမႈမ်ားသည္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ မင္းျပား
ၿမိဳ႕ နယ္တုိ႔တြင္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ မိုးႀကိဳးထိ မွန္ျခင္း၊ မိုး သည္း
ထန္ကာ ေျမၿပိဳ၊ ေလျပင္းတိုက္ျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္ လ ၁၇ ရက္ေန႔
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ာ းအရ သိရသည္။ "ဘူးသီး ေတာင္ ေမာင္ ေတာမွာ ဇြန္လ
၁၄ ရက္ေန႔ ညပိုင္းမွာ မိုးသဲသဲမဲမဲ ရြာသြန္းခဲ့လို႔ ေျမၿပိဳမႈေတြ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔
မနက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ တယ္။ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္က ရပ္ကြက္ငါးခုန႔ဲ ေက်းရြာ ေတြ
မွာ ေရအျမင့္ ႏွစ္ေပ ကေန ေလးေပေလာက္အထိ ေရာက္ခ့ဲ တယ္"ဟု ျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္  ေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္
ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၁၅
ရက္ေန႔ တိုင္းထြာ ရရွိခ့ေ
ဲ သာ မိုးေရခ်ိန္ ၁၃ ဒသမ ၄၇ လက္မသည္ ၎ၿမိဳ႕၏ ၃၈ ႏွစ္အတြင္း ဇြန္လ၏ ၂၄ နာရီအတြင္း အမ်ား
ဆံုးမိုးေရခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုဦးေရ မသိမသာတိုးပြားေနလို ့ကယ္ၾကပါဦး၊

လာမည့္ငါးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ရွိ လူဦးေရ၏ ၃၀ ရာႏႈန္းေက်ာ္ အထိ ရွိႏိုင္
သည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ ေစာင္႔ ေရွာက္မႈ ေပးေရးက႑ တြင္ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အခက္ အခဲမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း လႈမႈ၀န္
ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထား ေရး ၀န္ႀကီး ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာ ၾကားသည္။"လက္ရွိ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ ရဲ႕ခန္႔မွန္းေျခ လူဦးေရ ၅၈ သန္းေက်ာ္မွာ အၾကမ္းဖ်င္း ၁၁ ဦးမွာ တစ္ဦးက သက္ႀကီးရြယ္အို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံဟာ သက္ႀကီးရြယ္အိုဦးေရႏႈန္း မသိမ သာ တိုးပြားေနတဲ့ ႏိုင္ငံထဲမွာပါၿပီး လာမယ့္ငါးႏွစ္ အတြင္း ၃၀ ရာႏႈန္းေက်ာ္ တိုး
သြားႏိုင္ ပါတယ္။ ဒီသက္ႀကီးရြယ္အို ဘိုးဘြား အမ်ားစုက ေစာင္႔ေရွာက္ဖို႔ လိုေနသူေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ ျပည့္စုံလုံေလာက္တ့ဲ ေစာင့္
ေရွာက္မႈေတြ မရွိေသးပါဘူး။ ပုံမွန္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ တာလည္း ဦးေရ ၃၀,၀၀၀ ထက္မပိုဘူး။ ေနာက္ ပိုင္းမွာ အခက္ အခဲၾကဳံ
လာႏိုင္ပါတယ္"ဟု လူမႈ ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကား ေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ ထြန္းခိုင္က ေျပာ သည္။" သက္ႀကီး ရြယ္အို
ေတြန႔ဲ ပတ္သက္တ့ဲ ခိုင္မာတိက်တဲ့အခ်က္ အလက္ျပဳစု ထား တာလည္း မရွိေသး ပါဘူး။ အမ်ဳိးသမီးေတြန႔ဲ ကေလး ေတြရဲ႕
အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသား အဆင့္ ေကာ္မတီေတြရွိေပမယ့္ သက္ႀကီး ရြယ္ အိုေတြ အတြက္ မဖြဲ႕ရေသး ပါ
ဘူး"ဟု ဦးေအာင္ထြန္းခိုင္က ေျပာသည္။သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီး
ဌာနမ်ားအထိ အစီအစဥ္တင္ျပထားၿပီး ေရြး ေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ဟု ၎ကဆုိသည္။ နာဂစ္ ကာလ
တြင္ ဘိုးဘြားေစာင့္ ေရွာက္မႈကို ၂၀ ရာႏႈန္း ခန္႔ သာ လုပ္ႏိုင္ ခဲ့ၿပီး သီးသန္႔မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္းႏွင့္ သက္ႀကီး ရြယ္အိုႏွင္႔
ဲ ၾကာင္းလည္း ဦးေအာင္ထြန္းခိုင္က ေျပာသည္။ ျမန္မာ
မသန္စြမ္းသူမ်ား ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ကိုယ္ တိုင္ ေမ့ေလ်ာ့မိခ့ေ
ႏိုင္ငံတြင္ ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ား ထူေထာင္ၿပီး ျပဳစု ေစာင့္ ေရွာက္ျခင္း ကို လြန္ခ႔ေ
ဲ သာ ၉၅ ႏွစ္မွ စတင္က်င့္သုံးခဲ့ ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း
ဘိုးဘြားရိပ္သာ ၆၅ ခုရွိလာၿပီး ဘိုးဘြား ၂,၃၀၀ ေက်ာ္ကို လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။

8888 People Power – Vol 5 No 9– July 1‐07‐ 2010                          Peoplepower2008@gmail.com |  
 

၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

   

                               10

ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးမွာ အခုလို ရွင္းလင္းသင့္သည္
ေမာင္ေတာျမိဳ႕ ေနျပည္ေတာ္ လမ္းဆံု ျပည့္တံဆာတန္းကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၀င္ေရာက္စီးႏွင္း
6 /25/2010 ေမာင္ေတာျမိဳ႕တြင္ ျပည္သူမ်ားက ေနျပည္ေတာ္ လမ္းဆံုဟု အမည္ ေပးထားေသာ ျပည့္တံဆာတန္းကို ယမန္ေန႕
နံနက္က ရဲတပ္ဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕မွ ၀င္ေရာက္ စီးႏွင္းျပီး လူအမ်ား အျပားကို ဖမ္းဆီး သြားေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
မ်က္ျမင္ တဦးက “ နံနက္ပိုင္းမွာ ၀င္ေရာက္ စီးႏွင္းတာ ျဖစ္ျပီး ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ၁၃ ဦးနဲ႕ တျခား ၁၀ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၂၃ ဦးကို ဖမ္းဆီး
ျပီး နံနက္ ၉ နာရီမွာ ရဲစခန္း ေခၚသြားပါတယ္။ စက္ေလွ တစီးေပၚ တင္ျပီး မက်ည္းေခ်ာင္း ရဲစခန္းကို ေခၚသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္”
ဟု ေျပာသည္။၎ျပင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ အဆိုပါ ေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ မေကာင္းမူ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္
ေနသည့္ဆိုင္ခန္း၁၃ ခန္းကိုလည္း ျဖိဳဖ်က္ ပစ္ခ့သ
ဲ ည္။တျခား အစုိးရ ၀န္ထမ္း တဦးကလည္း “ ဒီ လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္တ့ဲ
သူေတြ က နတလ စံျပေက်းရြာသားေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။
လဘက္ရည္ဆိုင္၊ ထမင္းဆိုင္ နာမည္တပ္ျပီး ေနာက္ကြယ္မွာ ျပည့္တံဆာ လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ၾကတာပါ။ ျပည္ပ မီဒီ ယာေတြ
က ဒီသတင္းကို တင္ျပလာေတာ့ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အာဏာပိုင္ေတြက အေရးယူ လာရတဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္ ရွိလာ ရတာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ျမိဳ႕ေနလူထုနဲ႕ ေဒသ အတြင္းက အစိုးရ အရာရွိေတြလည္း ခုလို ေမာင္ေတာမွာ ျပည့္တံဆာ လုပ္ငန္း တြင္က်ယ္
လာတဲ့ အေပၚ မေက်နပ္ မူေတြ ရွိေနၾကပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။အဆိုပါ မေကာင္းမူ လုပ္ငန္းတြင္ အဓိက ပါ၀င္ေနသူမ်ားမွာ
ေရႊရင္ေအးႏွင့္ ခေရျမိဳင္ စံျပေက်းရြာသားမ်ား ျဖစ္ျပီး အဆိုပါ ေနျပည္ေတာ္ လမ္းဆံုရွိ ဆိုင္ မ်ားမွ တဆင့္ ေဖါက္သည္မ်ားကို
ေခၚယူကာ စံျပေက်းရြာမ်ား အတြင္း အဆိုပါ လုပ္ငန္းကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လုပ္ ကိုင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ေဒသခံမ်ား၏
အေျပာအရ အဆိုပါ လမ္းဆံုမွာ ေညာင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အနီးတြင္ တည္ရွိျပီး မေကာင္းမူ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ရာမွ ျပည္သူမ်ားက
ေနျပည္ေတာ္ လမ္းဆံုဟု အမည္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအခါ အဆိုပါ ေနရာတြင္ ရွင္းလင္းသြားျပီ ျဖစ္ျပီး
ဆိုင္တဆိုင္မွ မရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။“ ဖမ္းခံရသူ အမ်ားစုက အစုိးရ စီမံကိန္းနဲ႕ ဗမာျပည္က ေမာင္ေတာနယ္ စံျပေက်း
ရြာေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕လာတဲ့သူေတြ ျဖစ္တ့ဲ အတြက္ အေရးယူ အျပစ္ ေပး ေထာင္ခ် တာေတြေတာ့ လုပ္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႕ သိိရ
ပါတယ္။ ေနာက္ေနာင္ မလုပ္ဖို႕ ဆိုဆံုးမျပီး ျပန္လြတ္မယ့္ သေဘာ ရွိပါတယ္။” ဟု အဆုိပါ မ်က္ျမင္ ပုဂၢိဳလ္က ဆက္္
ေျပာသည္။ယခုလ ၃ ရက္ေန႔ကလည္း ျပည့္တံဆာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သျဖင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ကိုင္းႀကီး နတ
လ ေက်းရြာ ရယက ဥကၠဌေဟာင္း ဦးသန္းမိုး အား ေထာင္ ၂ ႏွစ္ႏွင့္ တျခား အမ်ိဳးသမီးငယ္ ၈ ဦးကို ေထာင္ တႏွစ္စီ အသီးသီး
ေမာင္ေတာ ခရိုင္တရားရံုး ခ်မွတ္ခ့သ
ဲ ည္။

ဂ်ပန္ကားမ်ားတင္သြင္းမွုပိတ္ပင္၃၀-ဇြန္လရယခုရက္ပိုင္းအတြင္း

ထိုင္းႏိုင္ငံမဲေဆာက္မွတင္သင
ြ ္း
ေနေသာလိုင္းစင္မ့ဲ
ကားမ်ားအား ျမ၀တီဘက္မွအေကာက္ အခြန္ဦး စီး ဌာနမွ တင္သြင္းခြင့္ပိတ္ပင္လိုက္သျဖင့္ ထိုင္းဘက္တြင္ပံုမွန္တင္ပို ့ေနေသာ
ကားကုန္သည္မ်ားအရံွဳးေပၚေနခဲ့ျပီး မဲေဆာက္ ကမ္းနား ကုန္းေလွာင္ရံုမ်ားမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွတင္သြင္းလာသည့္ တပါတ္ရစ္
ဲ ို ့ျမန္မာ ဖက္မွ ပိတ္လိုက္သည္မွာ ယခုလပိုင္းအတြင္း ျမ၀တီမွတင္သြင္လာသည့္
ကားမ်ား စုပံုေနေၾကာင္းသိရသည္၊ယခုက့သ
ကား ေပၚတြင္ တရားမ ၀င္လက္ နက္ မ်ားေတြ ့ရွ္ိဖမ္းမိခ့ရ
ဲ ာမွ ျမန္မာဖက္မွ ဗိုလ္မူးေဇာ္ထြန္းေအာင္ဦးစီးသည့္ အထူး စစ္ေဆး
ေရးအဖြဲ ့အားေနျပည ေတာ္မွလြတ္ လိုက္ျပီး ျမ၀တီမွ၀င္လာသည့္ ေမွာင္ခိုကားမ်ားအားတား ဆီးပိတ္ ပင္ရန္ျဖစ္ သည္
ယခုလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ နယ္စပ္မွ တပါတ္ရစ္ကား မ်ားသယ္ေဆာင္ေနသည့္ DKBAက၇င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အတြက္ အလြန္ပင္
စီးပြားေရး အၾကပ္ရိုက္ သြား ေစခဲ့ ေၾကာင္း၊ယခု အခါနယ္စပ္ဂိတ္ေက်ာ္ျဖတ္ေရးဇံုမ်ားတြင္ ထိုင္ႏိုင္ငံမွျပန္ လည္၀င္ ေရာက္လာ
ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ေသျခာစီစစ္ ေစာင့္ၾကည့္မွုမ်ားရွိေနျပီး မဲေဆာက္ျမိဳ ့တြင္းေနထိုင္ေနသည့္ ဒီမိုက ေရစီ အတိုက္
အခံအဖြဲ ့စည္း၏ လွုပ္ရွားမွုမ်ားအား အနီး ကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေထာက္လွန္းေရးအဖြဲ ့မ်ားအားအုပ္စုမ်ားဖြဲ ့ကာေစ လြတ္သည္
ဟုလည္းသိရသည္၊၊ ကားကုန္သည္မ်ား အေန ႏွင့္ မ်ားစြာထိခိုက္ေနရသည့္အတြက္ ျမ၀တီမွအာ ဏာပိုင္မ်ား နွင့္ လပ္ထိုး
ညွိႏိုင္းျခင္းျပဳလုပ္ ေနၾကေၾကာင္း၊

ယခုႏွစ္သည္ လာနီညာ ႏွစ္ ျဖစ္ပါက မုန္တိုင္း အႏၲရာယ္ ပိုမို သတိထားသင့္
ယခုႏွစ္ သည္ လာနီညာ ႏွစ္ ျဖစ္ပါက မိုးေႏွာင္း ႏွင့္ မိုးလြန္ကာလမ်ား တြင္ မုန္တိုင္း အႏၲရာယ္ကို ပိုမို သတိ ထားသင့္ေၾကာင္း
မိုးေလဝသ ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္က ဆိုပါသည္။ အကယ္၍ ဒီႏွစ္သာ လာနီညာႏွစ္
ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ မိုးေႏွာင္း နဲ႔ မိုးလြန္ ကာလ ေတြမွာ မိုး ေကာင္းႏိုင္မယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီ ကာလ
ေတြမွာ မုန္တိုင္း ပိုျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ျမန္မာျပည္ အတြက္လည္း အႏၲရာယ္ ရွိႏိုင္တယ္။ ၿပီးေတာ့
ဒီႏွစ္ေဆာင္း တြင္း မွာ ပိုေအး ႏိုင္တယ္ဟု ၄င္းက ေျပာပါသည္။ ယခုလ တိုင္းထြာ ခ်က္မ်ား အရ
လာနီညာႏွစ္ ျဖစ္ႏိုင္ ေျခ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၾကားေနႏွစ္ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အယ္နီညိဳ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း
ရွိေနၿပီး၊ လာနီညာႏွစ္ ျဖစ္ မျဖစ္ကိုမူ ဇူလိုင္လကုန္တြင္ အတိအက် သိရွိရမည္ ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ လာနီညာႏွစ္ ျဖစ္ပါက သက္ တမ္းမွာ ယခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္
ဝါရီလ အထိ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္သည္။ ခုေတာင္ လာနီ ညာႏွစ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခက ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆိုရင္
ေနာက္လေတြမွာ ပိုမ်ား လာႏိုင္တယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ မေၾက ညာႏိုင္ ေသးေပမယ့္ လာနီညာႏွစ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားတယ္ဟု
ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္က ဆိုပါသည္။ အကယ္၍ လာနီညာႏွစ္ ျဖစ္ခ့ပ
ဲ ါက သီတင္းကြ်တ္ႏွင့္ တန္ေဆာင္မုန္းလ မ်ားတြင္ မိုး
ေကာင္း ႏိုင္ၿပီး ယင္း မိုးသည္ သက္ႏုႏွင့္ သက္လတ္ စပါးမ်ား စိုက္ပ်ိဳးလိုသူ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား အတြက္ အဖ်က္မိုး
ျဖစ္ႏိုင္ သျဖင့္ သက္ ႀကီး စပါးမ်ိဳးကိုသာ စိုက္ပ်ိဳး သင့္ေၾကာင္း ၄င္းက ထည့္သြင္း ေျပာဆိုပါသည္။

8888 People Power – Vol 5 No 9– July 1‐07‐ 2010                          Peoplepower2008@gmail.com |  
 

၈၈၈၈

ျပည္သူ ့သတင္
တ းစဥ္

   

ႏိင
ု ္ငံေရးကဗ်ာာ

                               11

politiccal poem

အလင္

းေရ
ရာင္

လြ
လတ္ေျမာက္ဖို ့အတြ
အ က္
ရုန္းထြက္ျခင္း ဆိုတာရွိရမယ္ …..၊

ေရြ
ေ ့ရွားေစဘို ့
တြ
တန္းအားေပးႏိင္

ု ္မွ..၊
ပိုင္ဆိုင္ျခင္းကိုရလိ
ရ ုရင္
စြန္ ့စားရဲမွျဖစ္မာ..၊
ွာ
ညီ
ညညြတ္ေရးဆို
အားလံ

ုးက ေစတ
တနာမွန္ဘို ့လိုတယ္
တ ၊
ေအာင္

ျမင္ႏိုင္ေအာင္

ၾကိ
ၾကဳးစားမွုေတာ့စိ
စိက
ု ္ရမယ္…၊
စစ္
စ မွန္တ့အ
ဲ င္းအားဆိ

ုတာ
သတၱ
သ ိခဲေတြ ေပါင
င္းမိမွရမယ္.၊
အႏိ
အ ုင္ယူခ်င္ရင္ေတာ့

တိ
တုက္ပြဲဆိုတာရွရမွ

ိ ာေပါ့………...၊
လမ္
လ းဆံုးေအာင္သြ
သားမယ္ဆိုရင္
ေမ်ွ
ေ ာ္လင့္ခ်က္နဲ ့
ေခါင္
ေ းငံု ့ခံေနမယ္
ယ့္အစား
လု
လပ္သင့္တ့ဲ လမ္
မ္းကိုေရြး
ပိတ္ေနတဲ့ ..အတ
တားဆီးေတြကိုေဖါက္

ထြက္
ခရီ
ခ းေရာက္ေအာာင္
ဆက္
ဆ ေလ်ွာက္ရမယ္
ရမ ….၊
ျငီမ္းခ်မ္းေရးဆိတာ


အလကားေ
ေတာ့ ရလာမွာမဟု
မ တ္ဘူး….၊
ႏိုင္သူ ။၈၈၈၈

971   Follow     Firrst tweeted b
by burmazon
ne

၈၈၈၈

ျပည္သူ ့သတင္
တ းစဥ္

   

ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္
င္းပါး

                               12
political article

သစ္ပင္ေပၚက
ပၚ ေမ်ာက္က
ကေလး

( ရဲေဘာ္ ေအာာင္)

သူ
သငယ္ခ်င္းေက််ာ္ေက်ာ္ႏို္င္
အခု
အ လို မိုးရာသီေရာက္တုိင္းမင္
င္းကို သတိရေန
နမိတယ္။မင္းကိုယ္ကစီးလာတဲ
တဲေ
့ သြးေတြ မိုးဆ
ဆက္ေတြန့အ
ဲ တေမ်ာေနခဲ
တူ
့တာ၊
မင္
မ းကိုခ်ည္းပဲ မဟု
မ တ္ပါဘူး မင္
မ းနဲအတူေသသြားတဲ့ သစၥာရွ
ာ ိတ့ဲ ေမ်ာက္ကေလးေအာင္
က

ဘုကို ေပါ့ကြာ။မိ
။ ုးေတြတ ၀ုန္
န္း၀ုန္းရႊာ
ေနတဲ

့ၾကားက သစ္
သ ပင္ေပၚမွာတက္
တ ျပီး မင္းကိုေမွ
ေ ်ာ္ေနတဲ့ေအာာင္ဘုေလ၊
မင္
မ းေသသြားျပိးေနာက္

ပိုင္း မင္
င္းေမ်ာက္ကေလ
လး ေအာင္ဘုဟ
ဟာထမင္းမစားေ
ေတာ့ပဲ မင္းျပန္လာေလႏိုးနဲ့သစ္
သ ပင္ေပၚကမဆ
ဆင္းဘူး၊
ဘယ္
ဘ သူေခၚလို ့မွလည္းဆင္းမလာေတာ့

ပါဘ
ဘူး၊သူၾကိုက္တတ
တ္တ့မ
ဲ ုန္ ့ေတြျပေခၚလည္းဂရ
ရုမစိုက္ဘဲ မင
င္းထြက္သြားတဲ
တဲ့ေတာင္
ကု
ကန္းဘက္ဆီဘဲ
ဘၾဲ ကည့္ေနတယ္
ယ္၊
တေန

့မဟုတဘူ

္ းူ ၊ေနာက္ရက္ေတြ
ေ မွာ သစ္ပင္ေပၚကျပဳတ္

က်ျပီေသေနတာေ
ေတြ ့ရတယ္၊
သခင္
သ ကိုခ်စ္လို လု
့ ိက္ေသသြားတာျမင္

ရ ေတာာ့မင္းကိုခ်စ္ လပါတယ္
လွ
ဆိုတ့ဲ ငါတို့ရဲေဘာ္ေတ
တြေတာင္ ရွကမိ

္ တယ္ ၊ေအာ္ တို ့မ်ား
ေအာင္

ဘု ေလာာက္ေတာင္ သစၥ
စၥာ၇ိွႏိုင္ပါ့မလားးလုိ့ ကိုယ့္ဖာသ
သာပဲ ျပန္ေမးေနရ
ရတယ္။
တိ
တုေက်ာင္းသားေတြဟာ နအဖ
ဖရဲ ့ ဖိႏွိပ္ရက္စက္မူေအာက္
က္မွာမွ မဟုတပါဘူ


း တုိင္းရင္
င္းသားနယ္ေျမေ
ေတြမွာလည္းေသ
သနည္း
အမ်ိ
အ ဳးမ်ိဳးနဲ့ေသႀက
ႀကရတာပါပဲ။ မင္
မ းနဲ့အတူတူ ေစ်းပဲြလည္တေ
့ဲေနေတြကို အမွတ္ရေနမိတယ
ယ္မင္းက ေဆာ္ာ္ႀကည္တ့က
ဲ ိစေ
ၥေလးနဲ့ပဲ
အသက္

ေပးလိက္
ုကရတာကို အခုထိႏွေမ်ာေနမိ
မိတယ္။ဘာလိမ်ား


အျမင္က်ဥ္
ဥ္းေျမာင္းတဲ့ က
က၇င္နီေတြႀကားးကို ငါတုိ့ေရာက
က္ လာ
ခဲ့ရသလဲ သူတို ေတြ

ဟာ ရန္သူ
သက
ူ ို မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြ
ေ းႏုိ္င္ဖုိ့ငါတိေ
ု့ေတြကိုဖိႏွိပ္ခ့ႀကတယ္
ႀဲ က

ဒိထဲမွာ ကိုယအခ်င္

့္
းခ်င္း ဖိႏွိပ္
ပ္ျပိးေနရာ ယူခ်င္
ခ တ့ဲ သူေတြေႀကာင္

့လည္း ပါပါတယ္

။သူငယ
ယ္ခ်င္းေရ မင္းက

ေအာင္ဘေလးကိခ်စ္
ခ သလို ငါတုလည္

ိ့
း ငါတို ျပည္
ျပ သူေတြကို ခ်စ္ႏို္င္ဖို့ ဆက
က္ႀကီုးစားေနပါမ
မယ့္ ။ေျပာခ်င္တာက ငါတို့ ပစ္ခတ္လိုေသ
သသြားတဲ့
ေအာင္

ဘုေလးအ
အေမအစားမင္းက

ေအာင္ဘေလးကိ


ု စာနာစိ
စိတ္ေတြန့ေ
ဲ မြးျမဳ
ျမ ခ်စ္ခ့တ
ဲ ယ္ ။။တို့က အသားစားရဖုိေလာက္
က္ပဲ သိခ့ဲ
တဲ
တ့ေကာင္ေတြပါ။
ပါ
မင္းက
သူကေလးကိ


ရင္ခြင္ပိုက္ထားတဲ
တဲေ
့ မ်ာက္မႀကီး
ေသြး

အလိမ္းလိမ္း ေတ
တြန့လ
ဲ ူးေနတဲ့ေမ်ာက္မႀကီးရဲ့မ်က္
် လံုးေတြကို မင္းနား

လည္ခ့တ
ဲ ယ္။ငါါတုိ့ကနားမလည
ည္ခ့ဘ
ဲ ူး။ငါတုကမင္
က
ိ့
းေမ်ာက္ကေလးကိ


ေမြးမယ္
မ လုပ္ေတာ့အ
အလကားအလု
လပ္ရွုတ္ခ်င္တ့ေ
ဲ ကာင္
က လို့
၀ိုင္းျပီးႀသဘာေပ
ပးႀကတယ္။
ေမ်ာက္မႀကီး သား
သ ေအာင္ဘုေ
ေလးကို ႏို္ဆတက္

ီ ို
ေမြးျမဳခဲ့တ့ဲ မင္းကို
ငါါတိက
ု့
ဟာသ
သလုပ္ခ့ဲ တယ္မင္
မ းေမ်ာက္ကို မင္းမရိွတ့ဲ အခ်ိ
အ န္မွာ
ႏွိပ္စက္ရတာကိေပ်ာ္


ခ့ႀဲ ကတယ္ ၊မွတ္မိေသးတ
တယ္ မင္းေ၇ွ တ
့တမ္းသြား
ေနတံုး ငါတို ့ေတြ
တ ေအာင္ဘက
ုကိိုဘက္ကုန္ေအာင္
အ စၾကတယ္ မင္းျပန္
ေရာက္ေတာ့ ေအ
အာင္ဘုက ည
ညာသန္ေပးျပီး ”၀ူ
” း-၀ူး”နဲ ့တို ့ေတြကို

လက္ညိုး ထိုးတိင
ု ္တာေလ၊မင္းက ေဒါသထြက္
က္ တာကို ျမင္ခ
ခ်င္ခ့ႀဲ က

တယ္။

၈၈၈၈

ျပည္သူ ့သတင္
တ းစဥ္

   

                               13

ငါတိ
ငါ ု ရဲ ့ကိုယခ်င္

္ း စာနာမူမရိွတ့ဲ အေတြးေတ
တြကို အခု သိ လာခဲ့ရတယ္
ယ္ ၊မင္းကိုသတိရ
ရတဲ့အခ်ိန္တိုငး္ မင္းကိုေနာက္
က္ေျပာင္
က်ီ
က ဆယ္ခ့ဲ တာေ
ေတြကို ျပန္အမတ္
မွ ရ ေနမိတယ္။
ေအာင္

ဘုေလးက
ကလည္း အေတ
တာ္ကိုသစြာရွိပါတယ္

၊မင္းေသ
သဆံုးတဲ့အခ်ိနမာ

္ ွ သူဟာ အစ
စားအေသာက္ေတြ

လံုး၀မစားးေတာ့ပဲ
မင္
မ းေနာက္ကို လိုက္သြားခဲ့တယ္
တ ။သူလည္း သူကိုႀကင္နာမဲ
ာ ့သူမရိွေတာ့တ့
တဲ ဘ၀မွာေန
နေပ်ာ္ပံုေတာ့မရေတာ့

ဘူးထင္ပါတယ္


တု
တိ ့ရဲေဘာ္ရဘက္


ေတြ ျပန္
နအမွတ္ရေနတာာက တို ့ေတြ
တဘုန္းၾကီးေက်
က်ာင္းတေက်ာင္းးမွာ ရွိေနတံုး မင္းကိုလာဖမ
မ္းေတာ့
မင္
မ းေသနတ္န့ဲ ပစ္ခံရျပီး မေသ
သးေသးတဲ့အခ်ိန္မွာခဲလံုးႀကီးေတြ
ေ န့ထ
ဲ ုခံ ရ တာ

ေတြ
ေ ကို ေခါင္းထဲမွာျပန္ေပၚလာာေနတယ္၊
”ေခါင္းကို ၀တ္
တ္ထားစမ္း” ဆု
ဆိိတ့အ
ဲ မိန့္ကို မလြ
မ န္ဆန္ခ့တ
ဲ ့ဲ ငါတို့ကို မင္းခြ
း င့္
လြ
လတ္ပါေတာ့ ကြာ။
အဲ
အဒီေန ့က မင္းကို ငါတုိ့ သစၥာမရွိခႀကဘူ
ႀ့ဲ က း မင္းကို ပစ္ျပိးဖမ္းတာာကို
ငါတု
ငါ ိ့ဘာမွမလုပ္
ပႏ
္ ို္င္ခ့သ
ဲ လို မေသမခ်င္

းေခါင္းကို ထုေနတ
တဲ့ ေသြးအလ
လိမ္း
လိ
လမ္းျမင္ကြင္းကိလ
ု ည္း ကိုယအသက္

့္
အတြက္
က္ သစၥာမဲ့ခ့ဲ မိ
မပါတယ္။ ျပိးေတ
တာ့
မင္
မ းေသသလားမေသသလားမ
မသိျမဳပ္ႏွံခံလက္
က
ို ၇
္ တယ္။
ကိ
ကုယ့္ခ်စ္တ့သ
ဲ ငယ္


ခ်င္းအတြက္
က္
ေအာင္ဘု
ဘေလာက္ေတာင္

သစၥာမရိ
ာ ွ
ႏိုင္ခ့ႀဲ ကဘူး။ ေအ
အာင္ဘုသာဒီေနရာရွ

ိေနရင္ သူ
သႏိုင္သမွ်မင္း ကိုထုရိုက္ ေန
နတဲ့
ေကာင္

ေတြကျပန္
ျို လုပ္မွာ၊ျပန္ကိ
ကုက္မွာ၊ ခုေတာ့
တ တို ့ေတြအားလံုး အသတ္ မခံ
မ ရ
ဘိ
ဘု ့တိတ္ဆတ္

ိ စ
္ ြာ ညိမ္ေန လိ
လုက္ၾက တာဟာ မင္းအေပ
ပၚမွာ သစၥာေဖါ
ဖါက္
မိသလိုျပန္ခံစားရပါတယ္၊၊
မင္
မ းအေမသာ ဒီအျဖစ္ေတြသခဲ

ိ ့ရ
ဲ င္ ေနာင္တခ်ိ
ခန
ိ ္ ငါတုိ ဘယ္
ယ္လုိ ျပန္ေျပာရပ
ပါ့မလဲ ဆိုတာငါ
ငါေျဖမႏို္င္ခ့ဲ ေတ
တာ့ပါဘူး။ေျပာရ
ရင္ေတာ့
၁၀ႏွ
၁ စ္ ေက်ာ္ႀကာ
ႀက ခဲ့ျပိေပါ့ေလ။။တိုက္ပဲြေတြႀကားမွ
ႀကာ ာ ေပ်ာ္ခ့ဲတဲ့ ေက်ာ္ေက်ာ္ႏင္

ို္ ေအာင္ဘုေလးကိ
လ ုပခံုးေပၚတ
တင္ ျပီး ေလ််ာ္သြ
သာြ းခဲ့တ့ဲ
ငါတု
ငါ ိ့ ရဲ ့သံလြ
လင္ညေတြကို ေမ့မရေတာ့ပါဘူ
ါ း။တိုင္းရင္းသားနယ္

ေျမမွ
မွာ တိုင္းျပည္အတြ
အ က္လုပ္၇င္းစေတးခံ လိက
ု ္ရတဲ့
ေက်ာ္

ေက်ာ္ႏိုင္ ေကာင္းရာဘံုဘ၀ေရာက္

ပါေစ
စ။
မင္
မ းနဲ့အတူ ထြက္
ကလာကတည္းက

ရည္မွန္းထားခဲ
ထ ့တ့ဲ ငါတုိ့ေတာ္လွန္ေရးလ
လည္း မျပီးႏို္င္ေသးဘူ
သ း။ေတာ္လွ
လန
ွ ္ေရးျပီး ရင္ ဆုိတာ
ေတြ
ေ းရင္ အိပ္မက္
က၇ွည္ေတြလည္
ညးမက္ခ့ရ
ဲ တာလ
လည္း အႀကိမႀကီ
ႀ္ ကမ္ေပါ့။
ငါယံ
ငါ ုၾကည္တာတ
တခုကေတာ့ ရွတယ္


ေအာင္ဘု
ဘဟ
ု ာမင္းနဲ ့အတ
တူ ရွိေနမယ္ဆိုတာဘဲ

……၊
(ယခု
(
တင္ျပေသာာ ျဖစ္ရပ္မွန္သည္
ည ေက်ာင္းသာားတပ္မေတာ္ အေျခစိ

ုက္ ကရင္
င္နီေသဒ စည္းရံုးေရးခရီးတြင္ တိ
တုင္းရင္း သားန
နယ္ ေျမ
တြ
တင္ စခန္းးခ်ရင္
င္း ယရန္းမေလးးတဦးအား ကရ
ရင္နီရဲေဘာ္နွင့္ အ
အျပိဳင္ပိုးၾကရာ တိုင္းရင္းသူကျျမန္မာ ေက်ာင္း သား ေက်ာ္ ေက်ာ္

ႏိုင္
ကိ
ကုခ်စ္သူအျဖစ္ေရြ
ေ းလိုက္ သည
ည့္ရန္ညိဳးမွေန တေန ့တြငတ
္တိိုင္း ရင္းသားတ
တပ္ဖြဲ ့၀င္တဦးႏွ
း င့္စကား မ်ာားရန္ ျဖစ္ၾကရာာ ရာမွ
ကိ
ကုေက်ာ္ေက်ာ္ႏိ
ႏင
ို ္အားစစ္ေဆးျျခင္းမရွိဘဲ ကရ
ရန္းတပ္မေတာ္ အနီ၀က္မ်ား(က
ကိုျမဴနစ္အမာခံ မ်ား)က အမွကိ
က
ု ို စစ္ ေဆးျခင္
င္းမျပဳဘဲ
ကိ
ကုေက်ာ္ေက်ာ္ႏိ
ႏင
ို ္အားလမ္းေဘ
ဘးတြင္ အေသသ
သတ္လိုက္ပါသည္ ၊သခင္ေသမ
မွန္းမသိေသာ ေမ်ာက္

ခေလးေ
ေအာင္ဘုမွာ သူ ့သခင္
အား
အ မည္မ်ွခ်စ္ေၾကာင္

းအသက္
က္ေပးကာသက္ေသျပသြ

ားခဲ့ပါသ
သည္။)

ခံစားခ်က္ တို ့ကိုေရး ဖြဲ လပါက…
့လို
Peoplepower2
2008@gmail.ccom

၈၈၈၈

ျပည္သူ ့သတင္
တ းစဥ္

   

ေလထန္

ကုန္း

                               14
Air power

အၾကမ္းဖက
က္ေခါင္းေဆာာင္ ႏိုဘယ္ဆရွ
ဆု င္ေလာင္းယခုႏွစ္မတ္လပိ
လ ုင္းကျပန္လ
လြတ
ြ ္လာတဲ့ ျမန္
န္မာႏိုင္ငံအတြင
င္္း ၀င္ႏိုင္ထြက္ႏိုင္ဆံုး သူျဖစ္ျပီး စစ္
တပ္က အၾက
ၾကမ္းဖက္ေဖါက္
ကခြဲေရး-ႏိုင္ငံေရးးဆူပူေအာင္လပ
ုပ္္သူစတဲ့ ပုတမၾကီ
္မ း ေတြတပ္ျပီး အ
က်ဥ္းခ်ထားရ
ရကေန ဟိုကရ
္ရွွားလပါး လပိုင္
င္းအတြင္းအံ့ျသဖြယ္ လြတ္သားခဲ
ာြ ့ တယ္ ခင္ဗ်၊
ဗ ပိုျပီး
တအံ့ တျသ
သျဖစ္ရတာကေတ
တာ့ ညီညီေအာင္
အ သြားဆက္သ
သြယ္ခဲလို ့ေထာင္
ထ က်တဲ့ ဘုန္
နးၾကီးနဲ့
အရပ္ သားေ
ေတြခုခ်ိန္ထိမလြတ္ၾကေသးပါဘ
ဘူး၊ ခုေတာ့ညီညီေအာင္တို မ်ား


မိုက္ၾကီးႏွစ္
စ္လံုးနဲ ့
လူ ့အခြင့္ ေရ
ရးတက္ၾကြသျူျဖစ္
ဖ ေနပါရဲ ့၊အာလ
လံုးကိုေက်ာ္တတ
တသြားတဲ့ၾကားျျဖတ္ေခါင္းေဆာာင္ပါ၊
ႏွစ္ ေပါင္း(၂၀)အတြင္း တခ
ခါမွခုလိုတက္ၾကြ
ၾကြမျပခဲ့ မျမင္ခပ
့ဲပါဘူ
ါ းခင္ဗ်ာ၊ျမန္
နမာ့အေရးပြဲေတြမွာ စဥ္
ေပၚတက္ မိက္
ုကႏွလံုးကိုင္ေဟာ့
ဟ ေနတာ ေတြ
တြရေတာ့ အခ်ဥ္
ဥ္ေတာ့မဟုတဘူ

္ းေနာ္၊ က်ဳပ္တ
တိုိ ့ဆီမွာ
ေခါင္း ေဆာင
င္ ေတြ ကရွားေ
ေန လို ့ ခင္ဗ်ားးသာ NUGUBက
ကငေပ်ာ့စိန္၀င္းေနရာယူ

သင္ပ
့ပါါ တယ္၊
တခု
တ ေမးခ်င္ လို ပါဗ်ာ၊

တကယ္
ယ္ေတာ္ တဲ့ခင္ဗ်ာား ရဲ ့ ၀င္ပံုထက
ြက္ပံု ေလး သိခ်င္
င္လို ့ပါ၊
၈၈၈၈ကေတာခ

ခိုလာျပီး အေမ
မရိကားက အေ၀းေရာက္ အစိ
စးရရံ
ု ုးမွာစာေရးေ
ေလးလုပ္ ေနတ
တာ နအဖက သိ
သေနရက္န့ဲ ဗီဇာကိ
ဇာ ု(၈)
ၾကိ
ၾကမ္ရ ေအာင္ယူ
ယခ့တ
ဲ ့န
ဲ ည္းေလ
လးလိုျခင္လို့ပါ၊ ေနာက္ျပီး ခုလ
လို ေစာေစာလြတ္
တလာ ရေအာာင္ဘယ္လိုမ်ားအ
အေပးအယူ နဲ ့ ခ်ဥ္း
ကပ္
က ခ့ရ
ဲ သလဲဆိ
ဆုတာ ေနာင္လာေနာက္

သားေ
ေတြ သိရေအာင္
င္လို ့ေျပာျပပါလ
လားဆရာ၊ သိသ
သမွ်ေသာ အေမ
မရိကားက ျပည
ည္ေတာ္ျ
ပန္
ပ ျခင္သူေတြဟာကိ

ုယ္ေရးသမိ
မိုင္းအေသး စိတ္
တ ေပးရသလို အာဏာပိုင္ေတြနဲ ့ အေပးအယ
ယူလုပ္ျပီး မွ၀င္ရသ တဲ့ဗ်၊ၾ ကားရ
ကာ တဲ့
ေနာက္

ဆံုးသတ
တင္းက ညီညီေအာင္
အ ခု လိုေလ ဆိ
ဆပ္မွာ ထိ သြာားတာဟာသူနဲ ေျပလည္

ေန တဲ့ ေလဆိပ္က ဗိုလ္မူး တဦး အေျပာင္


အလဲ
အ မွာ သူ ့ကို တာ၀န္ယူမေပ
ပးခဲ့လို ့ျဖစ္သြားတ
တာပါ တဲ့၊
ေလထန္

ကုန္း အေမလည္

း ေန
နမေကာင္းျဖစ္ေနတာျပန္

ၾကည္
ည့္ခ်င္လို ့ ပါခင္ဗ်၊
ဗ ေထာင္သံုး လ
လက်ျပီး နာမည္
ည္လည္းၾကီးမယ္
ယ္ ဆိုရင္
ျပန္
ျပ ၀င္ ခ်င္ပါရဲ့၊ ေအာ္ေလာ ကၾကီ
က းရယ္ ဘာေ
ေတြျဖစ္ကုန္လည
ည္း၊ မၾကာမွီမာွ ႏိုဘယ္ဆုရွငတ
္တင္ သြင္းတဲ့စာရင္
ာ းမွာ ညီညီ ေအာင္
အမည္

ပါလာပါလ
လိမ့္မယ္ခင္ဗ်ာ၊ေစာင့္သာေစာင္
င့္ၾကည့္ၾကပါအရပ္ကတို ့၊

ေတြ

့ရင္ေျပာာၾကပါ

၊အသားမဲမဲဗက
ုိကရႊ
္ ႊဲရႊဲ၊ ကတံုးေက
ကနဲ က
့ ိုယ္လံုးထ
ထြားထြား
ေလသမားေတာ့

ာ့မဟုတ္ လူတေယာက္

ေျပာက္
က္ေနသတဲ့၊ နယ္
ယ္စပ္မွာ ငါးပူတင္းအဆိပ္ထုတျ္ျပီ
ပီး နအဖ
ကိ
ကုအႏိုင္ယူဘို မဟာအၾကံ


နဲ ့လူ
လသားတေယာက
က္ ဘယ္ေျပး သြ
သားလည္းေတာ
တာ့မသိပါဘူး၊ အ
အစ ကဆို
ခ်က္
ခ ကင္ မင္းသားၾကီ

းလို ့အမည္
မ တြင္ေလာက
က္ေအာင္သူ ့ရဲ ့စြမ္းအားေတြကိ
ကု ခ်က္ကင္ မွာ စုျပီး
ေန့
ေ မအားညမအ
အား တတံုတံုနဲ ့ အလုပ္ရွုပ္ ေနသ
သူေပါ၊့ခင္ဗ်ာ၊
ဘယ္
ဘ နဲ ့ဗ်ာ အေ
ေမရိကားမွာ ေဒ
ဒၚစုပံုကိုေျခေထ
ထာက္နဲ ့ကန္တာမ်ား

ေလးစား ပါတယ္ၾကည္ ညိဳပါတဲ့
သူ
သေတြ ဘယ္သူ
သမ
ူ ွ နပန္း၀င္မလံ
လုးၾကဘူး၊ ဗမာေ
ေတြသတၱိေတြဘ
ဘယ္ ေခ်ာင္ထး
ထို ထားၾကသလ
လည္း ဗ်ာ၊
ရာဇ၀င္

ရိုင္းပါဘိ
ဘိ၊အဲဒိအခ်ိန္မ်ားး က်ဳပ္တို ့ခ်က္ကင္
က မင္းသားၾကီ
ၾကီး သာရွိရင္ ေတ
တာ့ဗ်ာ ဖုနပ္ပ်ံ။ ဦးထုတ္
ပ်ံ
ပေ
ံ တြနဲ ့သလာစီ လိုက္မွာ၊ ခုသူ
သ ့ရဲ ့အျမဲစိမ္း ေနၾက အီးေမးး ခ်က္ကင္ လည
ည္း မီးမွိန္ထား တာၾကာ
ျပီဗ်၊ သူမရွိလို ့ခုလိုအႏိုင္က်င္
င္ခ
့ ံ ရတာနာ သဗ်ာ

၊ဆရာမိုးကၾကားျဖတ္
က
ေခါင္
ခါ းေဆာင္ညည
ီညီီေအာင္ေပၚလာာလို ့ေ၇ွာင္ေနသ
သလား၊
ဆရာမိ

ုးေရ ..ၾက
ၾကားရာအရပ္ကေန
က
သံရံုးကိုဖနပ္

ု နဲ ့ေပါက္ လိ
လုက္ဆန္း ပါဗ
ဗ်ာ၊ ဒီမို ေတြ စိုးမိုး တဲ့ႏိုင္ငံမွ
မာက်ဳပ္တို ့အမ
မ်ိဳးသား
ေခါင္
ေ းေဆာင္ကို ေစာ္ကား ခရတာ
ခံ
ကိုမိုးၾကီးမရွိလို ့လုပ္ရ
ရဲဲေနၾကတာ၊ ျခေသၤ
ျခ
့ ၾကီးမရွ
ရိ ေတာ့ေျမးေခြ
ခြးေတြအူေနၾကတ
တာေပါ့၊
အဲ
အကလိုဘယ္သူ
သမ
ူ ွမတုန္ ့ျပန္ရဲ
ရရ
ဲ င္ ေလထန္ကုန္းကိုဗီဇာရေ
ေအာင္ယူေပး ပါလား ကိုယဘာ


သာကိလမ္
ုလ းစရိတ္ရွာလာာပါမယ္၊
ျပီးရင္ သံရံုးေခ
ခါင္းမိုးေပၚတက္
က္အလံထူလိုကမွ

္ ာဗ်၊ ခုေတာ့ာဗ်ာ ေဒၚစုကို ဟန္ေဆာင္ျျပီ
ပီး ေလးစား ေနၾက တာပ
ပါခင္ဗ်ာ
အေမရိ

ကန္ဥပေ
ေဒက နာရြက္ေတာင္
တ မလုွပ္ရဲေအာင္
အ တင္းထာားတာကိုးခင္ဗ်၊

လူသားစာားတဲ့ၾကံံ့ဖြတ္

၊မေလ
လးရွားမွာ ၾက့ံဖ
ဖြြတ္ေတြ ေတာ္ာ္ေတာ္ေရာက္ေန
နဆိုဘဲ၊
ျမန္မာႏိုင္ငအတြ
ံအ င္း မွာအလု
လုပ္ လက္မယ္ျဖစ္
ျ့ ဖ ေန သူေတြေ
ေငြ သက္သက္ သာသာနဲ ့မေလးရွ

ား
သြားျခင္တယ္ဆိုရင္ ၾကံဖတ္

ြ ္ အသင္း၀င္လိ
လက
ုိ ္ပါ အျမန္ေရ
ရာက္ပါ၏၊
ဒီလိုနဲ ့ နည္းနည္

းကုန္ျပီးျမန္
န္ျမန္ေရာက္လသူ

ို ေတြ ၾကံဖတ္

ြ အ
္ ဖြဲ ့၀င္ျပီး မေ
ေလး ထြက္ၾကေ
ေပါ့၊ ဟို
ေရာက္ရင္ၾကံ
ၾကံ့ဖြတ္ အသင္းး၀င္ခ်င္း အလုပ္အျမန္ရ ေအ
အာင္ရွာ ေဖြေပးးေနပါသတ၊့ အ့
အဲဲခင္ဗ်ာ
ျပည္ တြင္း က အမ်ိဳးသမီး အ သင္း၀င္ ေက်ာင္းဆရာမ
မတေရာက္က လည္း သူမ်ားေ
ေတြၾကီး
ပြားေနတာ အားက်ျပီ

း မေလ
လးကိုအေခ်ာင္နည္
န းနဲ ့အျမန္ သြ
သားခဲပ
့ ါသတဲ့ သူ
သမ မေလး ေရာာက္ တဲ့
အခါမွာေတာ့ာ အလုပ္ရွာ ေပးမယ့္ ပြဲစား ကေလဆိပ္မွာ တကုတက လာ
လ ေစာင့္ၾကိဳပါတယ္


ေဟာ္တည္တခု
တ မွာ တေယာာက္ ထဲ ထားျပီးညပိုင္း လည္းၾက
ၾကေရာ..ဒန္..ဒန္
န္ ့..ဒန္ ေျခ ေတ
တာ္ တင္
ေတာ့တာ ဘဲခင္ ဗ်၊ ဆရာမ
မ လည္း ၇ွကလည္
္လ း ရွက္ဘယ္ သူမွလည္း မေ
ေျပာရဲတ့ဘ
ဲ ၀နဲ ့အလုပ္
ရႏိုးနဲ ့ သီးခံျပီ
ျ း ေနလာခု ေတ
တာ့ရ သြားပါျပီ
ျပ ကာရာအိုေက ခန္းမွာ၊ အဲဒိဆရာမက

သူလိ
လျုိ ဖစ္ မွာ
စိုးလို ့ ျမန္မာႏိ
မ ုင္ငံ က အမ
မ်ိဳးသမီးေတြ မေလးရွ

ား ကိလာမယ္
ုလ
ဆိုရင္ၾကံ
ၾကဖြတ္ မ၀င္ပါနဲ
ါ ့ သူ
တို ့အ လုပ္ ရွ
ရာေပးမယ္ ဆို လည္း မယံုမဘိ

ိ ု ့စာေရးလိုကတယ္


15 
၈၈၈
၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

ရာဇ
ဇ၀င္ထဲကသူရေကာင္


းမ်ား

heroe
es in History

က
ကေနာင္မင္းသားၾကီ


 

ရတ
တနာပံုေခတ္ေႏွာင္း ေခတ္မီႏင္
ိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ဖို႔ ၾကိ
ၾကဳးပမ္းခဲ့တ့ဲ အိမ္ေရွ႔မင္းသားၾက
ၾကီး
ျမန
န္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၈၁ ေတာ္သလင္

းလျပည့္ေက်ာ္

၂ ရက္ ေ
ေန႔မွာ သာယာာ၀တီမင္း (နန္းစ
စံ ၁၈၃၇-၁၈၄၆
၆) နဲ႔ ေတာင္ ေဆာင္

ေတ
တာ္ ေက်ာက္ေမာ္
ေ ျမိဳ႔စား သီရသု
ရိ စႏၵာမလႅာမေ
ေဟ မိဖုရားတိ
တ႔က
ု႔
ေမြးပါတယ္
ယ္။ ငယ္နာမည္ ေမာင္ေတာင္ မင္းျဖစ္ျပီး နန္
န္းတြင္း
ဘြ႔အ
ဲ မည္ သတိးမင္
းု းရဲေက်ာ္ထင္
ငျဖစ္ပါတယ္။ မင္
မ းတုန္းမင္းရဲ့ ညီအရင္းျဖစ္ျပီ
ျပီး ခမည္းေတာ္လက္
လ ထက္ မင္
င္းတပ္ျမိဳ႔ကို အပ
ပိုင္စား
ရပ
ပါတယ္။ ေနာာင္ေတာ္ျဖစ္တ့ဲ ပုဂံမင္း (နန္းစံ ၁၈၆၄-၁၈၅၃) လက္ထက္မွာ ကေနာင္ျမိဳ႔ကို စားရတဲ့အတြက္
က ကေနာင္မင္
ငး သား
အမည္

တြင္ခ့ပ
ဲ ါတ
တယ္၊ ၁၈၅၂ မွာ အစ္ကိုလတ္ မင္းတုန္းမင္းသ
သားနဲ႔ ေပါင္းျပီး အစ္ကိုျဖစ္တ့ဲ ပ
ပုဂံမင္းကို ပုန္ကန္
က ခ့ရ
ဲ ာမွာ အႏိ
ႏိုင္ ရပါ
တယ္
တ ။ မင္းတုန္းမင္
း းသားနန္းတက္
တ တ့အ
ဲ ခါမွာ သီရိပ၀ရ မဟ
ဟာသုဓမၼရာဇာဘ
ဘြ႔န
ဲ ႔ဲ အိမ္ေရွ႔မင္း သားျဖစ္ လာပါတယ္

။ သာယာ

၀တ
တီမင္းနဲ႔ အေနာ
နာက္နန္းမေတာ္ာ္ မျမေလးတိက
ု႔
ေမြးတဲ့ ဖေအ
အတူမေအကြဲ လိႈင္ျမိဳ႔စား သီရ
ရိိသုျမတ္စြာ ရတ
တနာေဒ၀ီ (လိ
လိင
ႈ ္ထိပ္
ေခ
ခါင္တင္) နဲ႔ လက္
လ ဆက္ခ့ပ
ဲ ါတ
တယ္။ ကေနာင္မင္
မ းသားဟာ မ
မင္းတုန္းမင္းရဲ့ အားကိ

ုး မႈရသလို ႏိုင္ငံတည္ ေဆာက္ေရး ေတြ
ေ မွာ
ထူးထူး ျခား ျခားး ေဆာင္ရြက္ခသူ

့ဲ ျမန္မာမင္းသား
သ တပါးျဖစ္ ပါတယ္။ သူကမက
႔က
ထေၾကာင္
င့္ မင္းတုန္းမင္း လက္ထက္ ေခတ္

မီ
စက
က္ ရံု ေတြေဆာာက္၊ ႏုိင္ငံျခားပ
ပညာသင္ေတြ ေစလြ

တ္ျပီး နယ္
ယ္ခ်ဲ့ရန္ ကုိ ကာႏိ
ႏုိင္ဖို႔ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သူလို႔ ထင္ရွား ပါတယ္
၁၈
၈၆၆ ဇြန္လ ၁၈
၈ ရက္ေန႔မွာ မႏၱ
မ ေလးယာယီ
ယေျမနန္းေတာ္မာွ နန္းေတာ္သစ္
သ ေဆာက္တာၾက
ၾကီးၾကပ္ေနတုန္
နး္ တူေတာ္ ျမင
င္ကြန္း
ျမင
င္း ခုန္တိုင္မင္းသား
သ ၂ ပါးက ဦးေဆာင္ျပီး ဥပါ
ပါယ္တံမ်ဥ္န႔ဲ လုပ္ၾကံတာေၾကာာင့္ ကြယ္လန
ြ ္ခ့ဲပါတယ္။ ၁၈၆၇
၇ မွာ မင္းတုန္း ဘုရင္
က လုပ္ၾကံျပီး ေသဆံ

ုးသြားတဲ
တ့ ယာယီနန္းေတ
တာ္ကိုဖ်က္ျပီး က
ကေနာင္မင္းသားနဲ
သာ ႔အတူ အလ
လုပ္ၾကံခံရတဲ့ စက
ကုမင္းသား။ ျပင္
ျပ စည္
မင္
င္းသား၊ မလြနမင္

္ းသားတို႔ အေလာင္

းေတြကိ
ကုိ ဂူသြင္းျပီး ဂူန
နဲဲ႔ ႏွစ္ေတာင္ (၃ ေပခန္႔) အက
ကြာမွာ စႏၵာမုနိ
နိရုပ္ပြားေတာ္ ထ
ထားျပီး
ပူေဇာ္
ေ ခ့ပ
ဲ ါတယ္။ ၁၉၈၈ စစ္အစိ
အ ုးရလက္ထက္
ကမွာ ကေနာင္
င္မင္းသားၾကီးရဲ့ အုတ္ဂူကို စႏၵ
ႏၵာမုနိ ေစတိ၀င္းထဲက ေရြ႔ျပီး အခု
မႏၱ
ႏၱေလးေတာင္အသြ
အ ား လမ္းဆံမွ
ုမာ အုတ္ဂူတည္ထားပါတယ္
၁၈၆
၆၆ ခုနွစ္ ႏိုင္ငေတာ္
ံေ
လုပ္ၾကံမႈ
မအ
ႈ မွား - အမွားတဲ
း ႔ - -ဤေလာာကတြင္ မည္သူ
သမဆို အမွားမ်ာားကို က်ဳးလြနမိ

္ ိေလ့ရွိၾကသည္
ည္။ ထိုသို႔
က်ဳးလြန္ၾကရာ၀ယ္
ယ္ ေျခေဆာ့၊ လက္
လ ေဆာ့၊ မေ
ေတာ္တဆ က်ဳဳးလြန္မိေသာ အမွ
အ ားမ်ားထက္ အေသအျခာ စနစ္တက် က်ဳး
က လြန္
ေသ
သာ အမွားမ်ား သည္
သ ပို၍မုိကမဲ

္ ဲ တက္ၾကသည္
ည္။ မိမိရ႔ဲ ေလာဘ
ဘ၊ အတၱ၊ မာန္မာနမ်ားေၾကာင္
င့္ မွားေသာ အမ
မွားအတြက္ မိမိ
မိ အျပစ္
ကို မိမိသာလွ်င္ခံယူ
ယရဲသည္ ဟုဆု
ဆိေသာ္ လည္း ထိုအမွားသည္ တုိင္းျပည္ တစ္
စ္ခုလံုး ႏွင့္ ကိယ
ု ္ျပည္သူေတြကို ရာစု နွစ္ႏင
ွင့္္ ခ်ီကာ
ကမၻ
မၻာႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ေအာက္က်ေန
နာက္က် ခံစားေ
ေစသည့္ ၾကီးမာားေသာ အမွားၾက
ၾကီးမ်ိဳးကို က်နု္ပ
ပ္္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိ
မ်ိဳးမ်ား ထဲမွ ၂.၈
၈.၁၈၆၆
တြင္
ငတ
္ စ္ၾကိမ္ က််ဳးလြန္ခ့ၾဲ က ဖူးေပသည္

။ ထို႔ေၾကာင္
ၾက ့ပင္လွ်င္ တိ
တုင္းျပည္ ဖရိုဖရဲျဖစ္ကာ တပါးကြၽန္ဘ၀သို႔ ၾက ေရာက္ ခဲ႔ရေပသည္။
ကိယ္
ုယ့ သားအရြယ္
ယတ
္ ုိင္းတပါးသာားကို ဒူးေထာက
က္၊ သခင္ေခၚ ၊ ဘုရားထူးေန
နၾက၇သည့္အျဖ
ျဖစ္ကို နာက်ဥ္
ဥး ခဲ႔ၾကသည့္ အတြ
အ က္
တတ
တိုင္းျပည္လံုး ကြ
ကၽန္ဘ၀မွ ကြင္
င္းလံုးကြၽတ္လတ္

ြ ေအာင္ လြတ
တ္္လပ္ေရးကိုေဆာင္
ဆ က်ဥ္းေပးခဲ႔သ
သည့္ အျပင္ အဂၤ
အ လန္ကို အမွ
မွီလိုက္ဖို႔
ဒိျမန္
ျု႔ မ မာေတြ ကုနးလု
း္ ပ္ ၊ ၾကံဳးလုပ္
ပ္ ၊ ျပဲေအာင္လပ္

ု မွ ေတာ္ရာက်
က်မယ္လို႔ သင္ ၾကားေပးခဲ
ၾက
႔တ႔ဲ တ
တမ်ိ္ဳးသား လံုး၏ ေက်း ဇူးရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေအ
အာင္ဆန္းကို လုပ္ၾကံခ႔ေ
ဲ သာ ၁၉.၇.၁၉၄၇

ေန
နတြင္ ဦးေစာတိ
တို႔ က်ဳးလြန္ခ႔ေ
ဲ သာ
သ အမွားသည္
ည ျပန္လည္ ၍ မရ
မ ႏို္င္ေသာ ဆံးု ရံႈးမႈကုိ
ျမန္
နမာတို႔ ဆံုးရံႈးခဲရသည္ျမန္
နမာတို႔သည္ ရာဇ၀င္

တေလွ်ာက္

ဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္၊ သတၱိ၊ စစ္မဟာဗ်ဳဟာ

မ်ာားကို ကြၽမ္းက်င္
င္ပိုင္ႏိုင္ ခဲ႔ၾကသ
သည္မွာ
သံသယျဖစ္

ဖြယ္မရွ
ရိေခ်။ အဘယ္
ယ္ေ
့ ၾကာင့္ဆုိေသာ္
သ အာရွတိုက၏
္ ေခတ္အဆက
က္ဆက္ ေျမမ်က္ ႏွာ သြင္ျပင
င္ေရာ လူဦးေရ
ရ အရပါ
ပိုမိုသာလြန္ေသာ အင္အားၾကီး ႏွ
ႏစ္ႏိုင္ငံၾကား တြ
တင္ မိမိတို႔ လူမ
မ်ိဳးႏွင့္ မိမိတို႔ နယ္
န နိမိတ္ကို ခိုင္မာစြာ ထားရ
ရစ္ခ႔ႏ
ဲ ိုင္ၾကသည္
ည္။ဤသို႔
တည
ည္တန္႔စြာ ရပ္တည္
တ ႏိုင္ရန္အတြ
တက္ က်ႏ္ုပ္တို႔ အဘိုး၊ ေဘးတိ
တုိ႔သည္ အသက္
က္၊ ေသြး၊ ေခြၽး ၊ တို႔နွင့္ ဘ၀မ်ာား မည္မွ်ေပး အပ္
အ ခ႔ၾဲ က
ရသ
သည္။ မည္မွ်စေ
ေတးခဲ႔ၾကသည္ကိ
ကု မွန္းဆ ၍ပင္
င္မရေခ်။ တည္တန္႔ျပီးသားႏုငငံ

ိ ္ ေတာ္ ကို ကမၻ
မၻာႏွင့္ယွဥ္၍ ေခ
ခတ္မွီတိုး တက္
က္ေအာင္
လုပ္
ပေ
္ ဆာင္ေန ေသ
သာ ကေနာင္ မင္းသားၾကီးကို လုပ္ၾကံလုိကၾကေသာ
က္
အျဖစ္သည္ကား ဘ
ဘယ္လုိအေရးကိ
ကိုမွ ေမွ်ာ္ေတြးမ ၾကည့္
တက
က္ၾကေသာ အာဏာရူ

း မိုကကန္
က

းကန္း လူ တစ္ စုပင္ ျဖစ္
စ္ေတာ့သည္။ သက္
သ ဦးစံပိုင္ ဘု
ဘရင္ စနစ္တြင္ လုပ္ၾကံမႈ မ်ာားစြာထဲမွ
ဆံးရံ
းု ႈးနစ္နာမႈအၾကီးမားဆံုးလုပၾကံ
ၾ္ ကမႈပင္ျဖစ္သည္။

16 
၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

ျမင္ကြန္း၊ ျမင္းခုန္တုိင္ မင္းသားႏွစ္ပါးသည္ မင္းတုန္းမင္းၾကီး၏ သားေတာ္ အရင္းေတြ ပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရင့္ သားဆုိသည့္အတြက္
သူတုိ႔လည္း ဘုရင္ ျဖစ္ခ်င္ေပမည္။မင္းတုန္းမင္းက ညီေတာ္ ကေနာင္မင္းသားကို အိမ္ေရွ႔အရာအပ္ႏွင္းသည့္ အခါမွာ သူတို႔
အတြက္ ရာဇပလႅင္သည္ ေ၀း၍သြားခဲ႔ေပသည္။ဆိုးသည္က ျမန္မာ မင္းေတြသည္ မိဖုရားမ်ားမ်ားထားျပီး ေမြးလာတဲ႔ သားေတာ္
တိုင္းဟာ ဘုရင္ဆိုသည့္ အိမ္မက္ ကို မက္လို႔ရသည့္ အျဖစ္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ တေန႔အခါ ျမင္ကြန္း၊ ျမင္းခုန္တိုင္ မင္းသား
ႏွစ္ပါးသည္ ဥယ်ာဥ္ ေတာ္မွာ ေပ်ာ္ပါးကစားၾကပါသည္။ ထမင္းစားခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ ဆာလာသည္ႏွင့္ ျပန္ၾကေတာ့ ေလးသိန္းတံခါး
အထြက္တြင္ ႏြားျဖဴေလး တစ္ရွဥ္းကိုေတြ႔ျပီး သတ္စားၾကပါသည္။ ထိုႏြားႏွစ္ေကာင္ သည္ မင္းတုန္းမင္း၏ မဂၤလာ ႏြားျဖဴေလး
ႏွစ္ေကာင္ပင္ျဖစ္သည္။ မင္းတုန္း မင္း က အက်ဥ္းခ်ေသာ အခါ ညီေတာ္ အိမ္ေရွ႔မင္းသားကို တာ၀န္ေပးပါသည္။ အိမ္ေရွ႔မင္း
သားၾကီးက ႏွစ္ပတ္ခ်ဳပ္ျပီး ျပန္လြတ္ေပး လိုက္ပါသည္။ ထိုအျဖစ္ေၾကာင့္ပင္ အိမ္ေရွ႔ကိုယ္ေတာ္ၾကီးအား ျမင္ကြန္း မင္းသားက ပိုမို
အျငိဳးျပင္းထန္လာခဲပ
႔ ါသည္။ ထိုအခ်ဥ္းအရာ ကို သတိထားမိေသာ ကိုယ္ေတာ္ၾကီးက ျမင္ကြန္းမင္းသား ေၾကး တုိက္မွ ထြက္ေသာ
ေန႔မွာပင္ သမီးေတာ္ ေတာင္ညိဳမင္းသမီး သီရိဘဒၵါ၀တီ နဲ႔ လက္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ လူၾကီးစိတ္န႔ဲ အရွက္ ေတာ္ေျပေအာင္
မျငဳိးမထားေအာင္ စီမံလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တူေတာ္ ကို သမီးေတာ္ ေပးျပီး သမက္ေတာ္ခ႔ျဲ ခင္း လည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သစ္
ေကာက္၊၀ါးေကာက္တာကိုသာျမင္ရျပီးလူစိတ္ရ႔အ
ဲ တြင္းေကာက္မႈကုိကေနာင္မင္းသားၾကီးမျမင္ရွာခဲ႔ပါ။
လုပ္ၾကံမႈအေရးေတာ္ပံုမွာ ဦးပုည ေျမာက္ေပးေနတယ္လုိ႔ၾကားေသာအခါ ကေနာင္ မင္းသားၾကီးက ေခၚစစ္ပါ သည္။ ဦးပုည က
ဘူးခံေနေသာ အခါ မင္းတုန္းမင္းက ပညာရွိတစ္ေယာက္ ခ်မ္းသာစြာေနပါေစလို႔ အမိန္႔ ေတာ္ခ်ခဲ႔ေလသည္။ ေနာက္ဆံုး ဦးပုည ကို
နန္း ေတာ္တင
ြ ္း သံုးႏွစ္ ၀င္ထြက္ခစားျခင္းမျပဳရလို႔ အမိန္႕ေတာ္ခ် မွတ္ လိုက္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမင္ကြန္းမင္းသားၾကီး ၏
အၾကီးေတာ္ ငသံမိႈ သည္ ကြၽန္ ေတာ္မ်ိဳးငါးဆယ္ နဲ႔ ဓါးေရး လွံေရး လွိဳ႕၀ွက္ သင္ၾကား
ေနပါသည္။ ကေနာက္ မင္း သားၾကီးသည္ ဓါးျပီး လွံျပီးသည္ဟု ဆုိ၍ ျမင္ကန
ြ ္းမင္း
သားတုိ႔က အစီအရင္မ်ား လုပ္ၾက ပါသည္။ ငသံမိႈ က ဦးစီးျပီး ဓါးလုပ္မည့္ သံေခ်ာင္းကို
ကိုးသခ်ိဳင္းမွာ ကိုးရက္ ျမဳတ္ ေစျပီးမွ ဓါးလုပ္ပါသည္။ ဓါးျဖစ္လာျပီဆုိေသာအခါ ေဆး
၀ါး မႏၱန္တို႔န႔ဲ အစစအရာ ရာ မလိုရေလေအာင္ သိဒိၶတင္ထားပါသည္။ ဦးရီးေတာ္ ကို
လုပ္ၾကံဖို႔ ေပၚေပၚ ထင္ထင္ေျပာေနသည့္အျပင္ အခါေတာ္ေပးဖို႔ ဦးပုည ကို မိန္႔ဆို
ေနသည္ကို သိရွိသြားတဲ႔ ေတာင္ညိဳမင္း သမီးသည္ ခမည္း ေတာ္အိမ္ေရွ႔ မင္းသား ၾကီး
ထံသို႔ အေစေတာ္လြတ္သည္။ ထိုအေစေတာ္က ျမင္ကြန္း မင္းသားထံသို႔ စာကို အပ္
လိုက္ေသာ အခါ ျမင္ကြန္းမင္းသားက စာကိုဖတ္ျပီး အိမ္ေရွ႔မင္း သားၾကီး ထံသို႔ သြားပို႔
ေစ ပါသည္။ ထုိ႔ ေနာက္ ေဒါသထြက္ ေန ေသာ ျမင္ကြန္း မင္းသား၏ လက္တြင္ ေတာင္
ညိဳမင္းသမီး နတ္ရြာလားရရွာ ေလေတာ့သည္။ သမီးေတာ္ရ႔ဲ သတင္း ေပးစာနဲ႔ သမီး ေတာ္ အသတ္ခံ ရ သည္ကို မည္သို႔မွ်
အေရးမယူေသာ အိမ္ေရွ႔ ကိုယ္ေတာ္ ၾကီး၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို နားမလည္ ႏိုင္ျဖစ္မိသည္။ ထိုသို႔ အမွတ္မထင္ ေနမႈ ေၾကာင့္ မၾကာ
လိုက္ မီ အခ်ိန္ေလးအတြင္းမွာပင္လွ်င္ အိမ္ေရွ႔စံ ကေနာင္မင္း သားၾကီး အဖို႔အျဖစ္ ဆိုးနွင့္ ၾကံဳေတြ႔ခ႔ရ
ဲ ေပေတာ့ သည္။
ထုိေန႔ အတိအက်မွာ ၁၂၂၈ ခုႏွစ္ ဒုတိယ၀ါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ ( ၇ ) ရက္ - ခရစ္ႏွစ္ (၂.၈.၁၈၆၆) ေန႔ျဖစ္သည္။အခ်ိန္က ေန႔လည္
တိမ္စျပဳ ေနခ်ိန္၊ လြတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း မွာ စတင္ေနျပီျဖစ္သည္။ ကင္း၀န္မင္းၾကီး
ဦးမာလိန္၊ သူရဲ၀န္ ဦးေရႊလံုး၊ ျမေတာင္ ျမိဳ႔စား ေသနက္၀န္၊ မလြန္မင္းသား၊ ျပင္စည္မင္း
သား၊ စကုမင္းသား စသည့္မင္းသား မ်ားသည္ အဆင့္အတန္းလိုက္ ခစားေနၾက ေလ
သည္။ လြတ္ေတာ္ခန္းမရဲ႔ ထိပ္တြင္ အိမ္ေရွ႔စံက ေနာင္မင္းသားၾကီးက ထုိင္ေန ေတာ္မူ
သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ ျပည္ထဲေရး ၊ အဂၤလိပ္ တို႔ရ႔ဲ နယ္ခ်ဲ႔မႈ မ်ားကို စီစစ္၊ေစငု၊ စစ္ေၾကာ
ေနသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ လြတ္ေတာ္္ဆီသို႔ မင္း သား တစ္ပါး အသက္လု၍ ေျပးလာ ေန
သည္။ ထိုသူမွာ ျမင္ကန
ြ ္းမင္း သား ပင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ မွ လက္သံုးေတာ္ၾကီး ငျဖဴသီးက
ဓါးလြတ္ကိုင္၍ ေျပးလိုက္လာ သည္။ ျမင္းကြန္း မင္းသား က လြတ္ေတာ္ အတြင္း သို႔
ဦးရီးေတာ္
ကေနာင္မင္းၾကီး အားသတ္သူ ျမင္းကြန္းမင္းသား
ကယ္ပါအံုးဘုရားဆုိျပီးေျပး၀င္လာသည္။ ရုတ္တရက္ေၾကာင္ သြား ေသာ္လည္း အေျခ
အေနမူ မမွန္ သည္ ကို သိေသာ ကေနာင္မင္းသားက ေလွကားမွ လြတ္ေတာ္အေပၚအထိ ေျပးတက္သြားသည္။ အနားေရာက္
လာေသာ ငျဖဴသီးက ဓါးျဖင့္ခုတ္ရာ ေျခသလံုးကို ခုတ္ မိျပီး ေလွကားေပၚတြင္ လဲက်သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ လဲက် သြားေသာ
ကေနာင္ မင္းသား ၏ ဇတ္ေတာ္ ဆိီသုိ႔ ငျဖဴသီးက တခ်က္တည္း ပိုင္းခ်လိုက္ေလေတာ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အိမ္ေရွ႔ကို္ယ္ ေတာ္ၾကီး
၏ ေသြးတို႔ သည္ ရာဇပလႅင္ေျခရင္းတြင္ စြန္းထင္းေပခဲ႔ေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္တိုင္းျပည္သည္လည္း စက္မႈႏိုင္ငံတည္ ေထာင္စ
မွာ ပင္ တစ္စခန္း ရပ္ခ႔ဲ ရေပေတာ့သည္။ ျပည္သူ ေတြ အက်ိဳး တိုင္းျပည္အက်ိဳးကိုေဘးခ်ိတ္ျပီး ထင္ရာစိုင္း ထင္တုိင္း ၾကဲခ႔ၾဲ က
ေသာ အာဏာရူး တုိ႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဗိသုကာ မ်ား ဆံုးရံႈးခဲ႔ရ သည္မွာ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးကို လုပ္ၾကံျခင္းမဟုတ္ ပဲ တုိင္းျပည္
ႏွင့္ ျပည္ သူ ကို လုပ္ၾကံျခင္း ပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။   

 

8888 People Power – Vol 5 No 9– July 1‐07‐ 2010                          Peoplepower2008@gmail.com |  
 

17 
၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

Public Health

ဗီတာမင္ စီေဆးႏွင့္ ပင္လယ္စာ တြဲမစားပါနဲ ့
ဗီတာမင္စီ ပင္လယ္အစားအစာထိုင္၀မ္ႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးဟာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ
သူမရဲ့ နား၊ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္နဲ ့ မ်က္လံုး ေတြကေန ေသြးေတြထြက္ၿပီး ရုတ္တရက္ေသ
ဆံုးသြားခဲ့ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္တို ့ဟာ တစ္ခါတစ္ရံ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္း မိဘေဆြ
မ်ဴိးေတြနဲအတူ အေနာက္တိုင္းစားေသာက္ဆိုင္ ေတြေရာက္ၿဖစ္တ့ဲ အခါ ပုဇြန္၊ဂဏန္း၊
ငါးအဲဒါေတြ အကုနပ
္ ါ၀င္တ့ဲ ပင္လယ္စာ ခပ္ၾကီးၾကီး တစ္ပြဲနဲ ့ အတူ၀ိုင္ေသာက္တတ္တ့ဲ
သူက၀ိုင္ ၊ ၀ိုင္မေသာက္တတ္တ့သ
ဲ ူေတြအတြက္ Vitamin Cပါ၀င္တ့ဲ Orange Juice
လိုေဖ်ာ္ရည္မ်ဴိးကို တြဲဖက္ၿပီးစားသံုးခဲ့ၾကဖူးပါတယ္။ အဲ႕ဒီလိုပဲ တစ္ခ်ိဳ ့တရုတ္မဂၤလာ
ေဆာင္ေတြ ညစာစားပြဲ ေတြမွာဘူ ေဖးေကြ်း တဲ့ အခါ ပုဇြန္တစ္ပန္းကန္နဲ ့အတူ Orange Juice တစ္မ်ဳိးကေတာ့ပါ၀င္မွာ ေသခ်ာ
ပါတယ္။ ဒီလိုတြဲဘက္ စားသံုးမွ ုမ်ဳိးဟာ ဘာမွ မထူးဆန္းတဲ့အလြန္ကို ေဘးကင္းတဲ့ ရုိးရွင္း မွ ုေလးလို ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့ထင္ ခဲ့ၾက
ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ပုဇြန္လို ပါးလႊာတဲ့ အခြံပါး ေလးေတြပါတဲ့ပင္လယ္စာမ်ဳိးနဲ့ Vitamin C ပါ၀င္တ့ဲ Orange Juice
ကိုတစ္ခ်ိန္ထမ
ဲ ွာ တြဲဘက္စားသံုးတဲ့ အခါ အခန့္ မသင့္ ရင္ အသက္ အႏၲရာယ္ ကိုပါစိိုးရိမ္ရ ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို ့ အခုသိခဲ ့ ရ
ပါၿပီ ။ထိုင္၀မ္ႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးဟာ မေမွ်ာ္လင့္ ဘဲ သူမရဲ့နား၊ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္နဲ ့ မ်က္လံုး ေတြကေနေသြး ေတြထြက္ၿပီး
ရုတ္ တရက္ေသဆံုး သြားခဲ့ပါ တယ္။ သူမရဲ့ ႐ုပ္ ကလာပ္ကို ခြဲစိတ္ၿပီး စစ္ေဆးတဲ့အခါ Arsenic အဆိပ္ သင့္လို ့ေသဆံုး ရေၾကာင္း
အေၿဖထြက္ လာပါတယ္။ အဲဒီ Arsenic အဆိပ္ ဟာ ဘယ္က လာပါသလဲ ။ရဲေတြဟာ ေသမွ ု ေသခင္း ဖြင့္ၿပီး အၿပင္းအထန္
စစ္ေဆးမွ ု ေတြလုပ္ပါေတာ့ တယ္။
ေဆးတကၠသိုလ္ တစ္ခု ရဲ့ ပါေမာကၡတစ္ဦး ကိုလည္း ဒီျပႆနာကို ေၿဖရွင္းဖို ့ဖိတ္ ေခၚ ခဲ့ပါတယ္။ ပါေမာကၡၾကီး ဟာနာရီ၀က္
ခန္ေသသူရ့ဲ အစာ အိမ္ ထဲ မွာပါ၀င္တ့အ
ဲ စိတ္အပိုင္းေတြ အားလံုးကို ေသေသ ခ်ာခ်ာစစ္ေဆးၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ဒီလွၽိဳ႕၀ွက္ခ်က္
ကို ေၿဖရွင္း ႏုိင္ခ့ပ
ဲ ါ တယ္။ ” ေသသူဟာ အသတ္ခံရတာ မဟုတ္သလို ကိုယ့္ကိုယ္ ကို သတ္ေသခဲ့တာလည္း မဟုတ္ပါဘူး၊
သတိလတ္ လြတ္ၿဖစ္မွ ုေၾကာင့္ မ ေတာ္တဆေသဆံုးခဲ့ရတာပါ။ “ လို ့ပါေမာ ကၡၾကီး ကေၿပာခဲ့ပါတယ္။“ဘာေၾကာင့္ မေတာ္တဆ
ေသဆံုးရတာ လဲ “ဆိုၿပီး လူေတြ ဟာ အံ ့ၾသ ကုန္ၾကပါတယ္ ။“Arsenic အဆိပ္ဟာ ေသသူရ့ဲ အစာအိမ္ထဲကေန ထြက္လာတာပါ။
ေသသူဟာ ဗီတာမင္ စီကို ေန့ တိုင္း မွီ၀ဲခ့ပ
ဲ ါတယ္ ၊ ဗီတာမင္စီဟာ လည္း သူ ့အလို လိုဆို ၿပႆနာမရွိပါဘူး ၊ သူမဟာ ညစာစား
ခ်ိန္မွာ ပုဇြန္ေတြ ေတာ္ ေတာ္မ်ား မ်ားစားသံုးခဲ့ပါတယ္၊ ပုဇြန္စားတာ က လည္း ၿပႆနာ မဟုတ္ေသးပါဘူး သူမနဲ ့အတူတူည
စာမွာပုဇြန္ စား တဲ့သူ ေတြ လည္း ဘာမွမၿဖစ္ခ့ပ
ဲ ါဘူး ၊ ဒါေပမယ့္ သူမဟာ ပုဇြန္စားရင္းနဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဗီတာမင္စီပါ၀င္တ့ဲ
ေဖ်ာ္ရည္ တစ္ခုခုကို ေသာက္ ခဲ့ပါ တယ္. အဲဒီအခ်က္ဟာ ၿပႆနာပါပဲ” လို ့ ပါေမာကၡၾကီးကရွင္းၿပခဲ့ပါတယ္။
ဲ ို ့¬ပါးလႊာႏူးညံ ့တ့ဲ အခြံေတြပါတဲ့ အစားအစာေတြမွာ
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ခ်ီကာဂို တကၠသိုလ္ရ့ဲ သုေတသီေတြဟာ ပုဇြန္က့သ
သိပ္သည္း ဆၿမင့္မား တဲ့ပိုတက္ဆီယမ္ အာဆင္းနစ္ ၿဒပ္ေပါင္း ငါးမ်ဳိး ပါ၀င္တာကို ေလ့လာ ေတြ ့ရွိခ့ၾဲ ကပါတယ္။ အဲဒီ လတ္
ဆတ္တ့ဲ အစားအစာ ေတြဟာ လူရ့ဲ ခႏၶာကုိယ္ ကိုေဘးမၿဖစ္ေစပါဘူး ဒါေပမယ့္ သူဟာ ဗီတာမင္စီနဲ ့ေပါင္းစပ္မိသြား ရင္ ေတာ့
ဓါတ္ျပဳမႈ ေတြၿဖစ္လာၿပီး မူလက အဆိပ္အေတာက္မရွိတ့ဲ ပိုတက္ဆီယမ္ အာဆင္းနစ္ၿဒပ္ေပါင္း ငါးမ်ဳိး အၿဖစ္ ေၿပာင္း လဲသြား
ပါတယ္။အာဆင္းနစ္အဆိပ္ရ့ဲ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ လူရ့ဲ ခႏၶာကုိယ္မွာာ အေရးအပါဆံုးအစိတ္ အပိုင္း ေတြၿဖစ္တ့ဲ ႏွုလံုး ၊ အသည္း ၊
ေက်ာက္ကပ္ ၊ အူသိမ္ နဲ အ
့ ာရုံေၾကာ ေတြရ့ဲ ေသြးေၾကာေတြကို ေပါက္ထြက္ၿပီး ခႏၶာကုိယ္ မလႈပ္ရွားႏုိင္ၿခင္းပဲ ၿဖစ္ပါ တယ္။
ဒါေၾကာင့္ အာဆင္းနစ္အဆိပ္ေၾကာင့္ေသတဲ့လူေတြဟာ နား၊ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္နဲ ့ မ်က္လံုး ေတြကေန ေသြး ထြက္တ့ဲ လကၡဏာ
ေတြၿဖစ္လာပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ပုဇြန္ကို ဗီတာမင္စီ နဲ့ ပူးတြဲ မစားၾက ဖို ့သတိေပးထားပါတယ္။

၀မ္းေရာဂါ အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ              ၀မ္းေရာဂါဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ က်န္းမာေရးတြင္ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္

သင့္ေသာ ေရာဂါျဖစ္ပါတယ္။ ၀မ္းေရာဂါဟာ ရာသီမေရြးျဖစ္ႏုိင္ေပမယ့္ အထူးသျဖင့္ မိုးဦးက်အခ်ိန္ေတြမွာ ျဖစ္ပြား တတ္ပါတယ္။
မိုးရာသီမွာ ျဖစ္တဲ႕၀မ္းနဲ႕ပတ္သက္တ့ဲ ေရာဂါေတြကေတာ့ ဥတုအေျပာင္းအလဲနဲ အစားအေသာက္ မွားယြင္းမူဆိုတ့ဲ အဓိက
အေၾကာင္းႏွစ္ပါးေၾကာင့္ျဖစ္တာ မ်ားပါတယ္။မိုးရာသီမွာ ရာသီဥတုဟာ ပူတစ္ခါ ေအးတစ္လွည္႕နဲ အေျပာင္း အလဲမ်ား
လွပါတယ္။ စားထားတဲ႕ အစာအာဟာရေတြဟာလည္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေၾကက်က္ႏူးနပ္ျခင္း မရွိဘဲ ခ်ဥ္သိုးမူ အျဖစ္ျမန္တတ္
ပါတယ္။ ဥက မာျပရရင္ သားငါးေတြကို ေနပူရွိန္ေကာင္းေကာင္းေအာက္မွာ လွန္းရင္တစ္ဖက္သတ္ အပူအား ေကာင္းတာမို႕
ေသြ႕ေျခာက္ သြားျ၏ၿပီး မပုပ္သိုးေတာ့ပါ။ တစ္ခါတစ္ဖက္သတ္ အေအးျဖစ္တ့ဲ ေရခဲထဲမွာထားရင္ ေရခဲရိုက္ထား ရင္လည္း သားငါး
ေတြ ဟာ မသိုးမပုပ္ၾကာရွည္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပူတစ္ခါ ေအးတစ္လွည္႕ျဖစ္ျခင္း စိုစြတ္ထိုင္းမူင္းၿပီး ပူေႏြး ျခင္းဆိုတဲ႕ အျခအေန
မ်ဳိးမီာေတာ့ အလ်င္အျမန္ပဲ ပပ္သိုးကုန္ပါတယ္။ ဒီဥပမာလိုပဲ မိုးရာသီသဘာ၀နဲ ကိုယ္ထဲေရာက္ရွိ ေနတဲ့ ရာသီေပၚ အစာအာဟာ
ရေတြဟာ ခ်ဥ္၊ သိုး ၊ ပုပ္စပ္တဲ အစာေဟာင္းေတြျဖစ္ေပၚေရကို အားေပး သလို ျဖစ္ေန ပါတယ္၊
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဇင္ေယာ္ရဲ႕ သမီး မဇင္မြန္ေအး (၂၅ ႏွစ္) ဟာ မိသားစု အခ်က္အလက္မွန္ေတြကို ဖုံးကြယ္ ေျပာင္းလဲၿပီး
ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံ ဆစ္ဒနီ တကၠသိုလ္မွာ တက္ေရာက္ေနတာကို ၾသစေၾတးလ် အာဏာပိုင္ေတြက သိသြားပါတယ္။
မန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ေခၽြးနည္းစာေတြကို ေခါင္းပုံျဖတ္ၿပီး ေဒၚလာေတြကုိ သုံးျဖဳန္း ပညာလာသင္ေနတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သား
ဒါေၾကာင့္ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခတ္ၿပီးျမန္မာျပည္ကိုျပန္ပုိ႔တာပါ။
သမီးေတြကို
ၾသစေၾတးလ်အစိုးရကလက္မခံဘူး။

8888 People Power – Vol 5 No 9– July 1‐07‐ 2010                          Peoplepower2008@gmail.com |  
 

18 
၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

Political cartoon

we fight for truth and justice in Burma. 

 

 

 
၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္သည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က်ဆံုးေရးအတြက္ ျပည္သူ ့တိုက္ပြဲျမုင့္တင္ေရးတြင္
နည္းလမ္းတခုအေနႏွင့္ မိမိတို ့ အသိစိတ္ဓါတ္ ျဖင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
peoplepower2008@gmail.com 

စာဖတ္သူအေပါင္း ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ..။

8888 People Power – Vol 5 No 9– July 1‐07‐ 2010                          Peoplepower2008@gmail.com |