Elemen 3

Bagaimanakahsambutanperayaantradisipelbagaikaumdapatmemperkukuhkandanmengek alkanperpaduandalamkalanganrakyat Malaysia.

Perayaanadalahsuatuaktiviti yang disambutolehsesebuahmasyarakatataupunkaum.Kebiasaannya, sesuatuperayaanitudisambutbertujuanuntukmemperingatiperistiwapenting pernahberlakupadasuatumasadahulu.Selainitu, yang dianutisesebuahkaumataupunmasyarakat. perayaanjugaakandisambutberdasarkan yang agama

Di negara Malaysia, terdapatpelbagaiagamadankaum.Tigakaumutama di Malaysia ialahMelayu, India danCina.WalaupunterdapatHari Raya Aidilfitri, Deepavali, TahunBaruCinadan lain-lain, masyarakat Malaysia jugamenghormatiperayaansesebuahkaumatau ³berkongsi´ yang raya lain. UP agama lain. yang 1:

Merekajugamenggunakanamalan

menggabungkansesebuahperayaankaumdenganperayaankaum unsurpatriotikpertama

Tambahan

pula,

negarakitaMalaysia

yang

sedanggiatmajudalampelbagaibidanginitelahmembawakepadamigrasidariluarnegarakepadanegar aini.Hal inimenyebabkanpertambahankaumdan agama di negara yang gemilangini.Orang luardari Korea, Kanada, Jepun, Greenland

danAfrikamisalnyatelahmemperkenalkanperayaanbaruuntukdisambutbersamasama.Walaupunterdapatjurangperbezaan, kesemuaperayaantersebutdapatdiraikandenganamandanharmonikeranawujudnyasatukesefahaman

yang

menyebabkanperpaduanmenjadikukuhdalamsesebuahmasyarakattersebut.UP

2:

unsurpatriotikkedua

Dari sudutperspektif yang berbeza, pemimpin yang dahulunyahanyameraikanperayaanyang samasemasazamankecil-kecilnyapastimengubahpersepsidanpandanganterhadapperayaanorang lain. Inimenyebabkanberlakunyasikapadilterhadapsetiapmasyarakat yang

telahbertambahdenganbanyaknya.Pemimpintersebutakanmeraikanperayaanbersamasamadanadilsupayatidakberlakurusuhan pastiakanmembawakepadakeadaan bijakdanadilakanmembawanegara di yang Malaysia antarasesamamasyarakatataukaum yang

amandanharmoni.Pemimpintersebutyang kearahnegara yang

setarafdenganperingkatantarabangsamalahlebihdaripadaitu. UP 3: unsurpatriotikketiga

Di

sampingitu,

denganadanyapelbagaiperayaan

di

Malaysia

inipastiakanmenyerikandanmenceriakanlagikehidupanpenduduk-penduduknya. Sesebuahmasyarakatataukaummahupunseseorangitujikamemandangkepelbagaianperayaaniniseb agaiperkara yang positifdanberfikiranjauhsertarasional, Malaysia

iaakanmembawakitakepadalebihmenyayanginegara

inikeranamempunyaikepelbagaianperayaandalamsatunegarasahaja yang tidakada di negaranegara lain apatahlagi di sebelah Barat. UP 4: unsurpatriotikkeempat

Perayaanamatpentingbagisetiap Negara di dunia.Perayaantersebutakanmenjadilambangpada Negara itu.Bagi Malaysia, setiapperayaanyang

diraikanadalahlambangnya.Semuaperayaantersebutterhasildaripadapenduduk-pendudukMalaysia yang mempunyaisifatbertimbang rasa, bertolak-ansurdanadil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful