SMARANIKA

2016

N

VO

T

IT

DE

Y

S A N T H WA N A M

ED

TO H

UM

A

K U WA I T

km´z\w
IpsshÁv

ANNUAL SOUVENIR

1960-2016

ഓർമ്മപ്പൂക്കൾ
“സാന്ത്വനം കുവൈറ്റ് ” എന്ന നന്മയുടെ ചിന്തക്ക് പ്രേരണയായി വർത്തിച്ചത്
ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ചാനലിലെ 'കണ്ണാടി' എന്ന പരിപാടിയും അതിലൂടെ ല�ോകം
കണ്ട കഷ്ടപ്പാടുകളും, വേദനകളും നിറഞ്ഞ മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളും ആ വേദനകളുടെ
പരിഹാരത്തിനായി മുന്നിൽ നിന്ന ടി.എൻ. ഗ�ോപകുമാർ എന്ന
മനുഷ്യസ്നേഹിയായ പത്രപ്രവർത്തകനും ആയിരുന്നു.
കർമ്മപഥത്തിലെ മഹനീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക�ൊണ്ട് അശരണർക്ക് നന്മയുടെ
പ�ൊൻവെളിച്ചം നൽകാൻ യത്നിച്ച് കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞ
ശ്രീ ടി. എൻ. ഗ�ോപകുമാറിന്റെ
ദീപ്തസ്മരണകൾക്കു മുൻപിൽ സാന്ത്വനം കുവൈറ്റിന്റെ
പ്രണാമം ....

Santhwanam wishes
Peace, Happiness & Prosperity to
H.H. Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
The Amir of the State of Kuwait

H.H. Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

H.H. Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabah

The Crown Prince of the State of Kuwait

The Prime Minister of the State of Kuwait

and the people of kuwait

ഉൾപ്പേജുകളിലൂടെ

10 ആമുഖം
പ്രവർത്തന
റിപ്പോർ്
സ്ഥിതിവിവരകണക്കുകൾ

18
28 കുവൈറ്റിലെ

22

സഹായങ്ങൾ

31

പ്രതിമാസ
സഹായങ്ങൾ

സഹായ 46
അഭ്യർത്ഥനകൾ

51 പ്രത്യേക

പദ്ധതികൾ 2016

അംഗങ്ങളുടെ 59
സംഭാവന

cover illustration: prakashan puthur
design & layout: nazar insight

Executive Committee 2016

President

Treasurer

Santhosh Kumar P.

Santhosh Kumar S

Vice-President

Joint Treasurer

Mrs. Shiny Frank

Anilkumar K.S.

General Secretary

Data Management

Poulose V.D.

Santhosh Joseph

Joint Secretary

Auditor

Abdul Sathar. V.

Hari.S.P

Advisory Board Members

Executive Committee Members

Working Committee Members

John Mathew

Aby Philipose

Biju Kurian

Shahid Kasim Khan

Mrs. Biji Thomas

Jolly joy

Pushpalal K.R.

Binu Sukumaran

Mohandas. K.

Babu Erinjeri

Bivin Thomas

Nazar M.K.

Hameed Keloth

Jyothidas P.N.

Polachan C.P.

Dr. Biji Thomas

Nelson Ninan

Suresh Kumar V.

Rajendran Mullur

Sandeep Janardhanan

Rameshan K.

Biju K. Thomas

Rishi Jacob

Mani K. Chacko

Ravindran M.N.

Sarangadhan C.

Riyas

Sunny John 

Saseendran T.S.

Sanju Issac

Yousef K.V.

Sreejith Prabhakaran

SANTHWANAM KUWAIT
PO Box No. 920 Farwaniya 8000 Kuwait
Phone: +965 23716491 | 23718938 | 24318727 | 24315209
Email: santhwanam@gmail.com
www.santhwanam.com

അകാലത്തിൽ വേർപിരിഞ്ഞ
സാന്ത്വനം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക്
ആദരാഞ്ജലികൾ

Dr. Narayanan Naboori

Bibin Paul

Moideen Manjalingal

Santhosh Kumar

Gigimol Sudhakaran

Dhanesh V

ആമുഖം

ഇദം ന മമ - ഇത് സമർപ്പണത്തിന്റെ
മന്ത്രമാണ്; ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്ന്
അർഥം. സാന്ത്വനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
ഈ സമർപ്പണ മന�ോഭാവമുണ്ട്. അതിൽ
ല�ോകനന്മക്കായുള്ള ഫലേച്ഛാ രഹിതമായ
കർമ്മമുണ്ട്, പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലം
അറിയപ്പെടാത്ത ചിലരെ തേടിയെത്തുന്നു.
അത് ചിലപ്പോൾ അകലെയെവിടെയ�ോ ഒരു
ചെറു വീടിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ ഡയാലിസിസിന്
പണമില്ലാതെ വിങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരാളെയാകാം.
അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ
ക്യാൻസറിന�ോട് പ�ൊരുതുന്ന നിസ്സഹായനായ
ഒരാളെയാകാം. അങ്ങിനെയുള്ള കുറച്ചു
പേർക്കെങ്കിലും ഒരു താങ്ങായി, സൗമ്യമായ ഒരു
തല�ോടലായി, സാന്ത്വനമായി മാറാൻ നമ്മുടെ
പ്രവർത്തികൾക്കാവുന്നുണ്ട്.
മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ
ശക്തിയും കൗശലവുമില്ലാത്തവർ ത�ോറ്റു
പിന്നിലാക്കപ്പെടുന്നു. അവർക്ക് ശക്തി
പകരുവാനും കൂടെ കൂട്ടുവാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം
നമുക്കുണ്ട്. ആ ബാധ്യത എത്രത്തോളം നിറവേറ്റുന്നു
എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ
അളവുക�ോൽ.
ശാരീരികമായും, മാനസികമായും
ആര�ോഗ്യപരമായും സാമ്പത്തികമായുമുള്ള
വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്ന കുറെ മനുഷ്യരും
മൂവ്വായിരത്തോളം വരുന്ന നമ്മുടെ അംഗങ്ങളും
തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തിന്റെ ഇഴകൾ ഈ
സ്മരണികയിൽ കാണാം. പൂർണമായ സുതാര്യത
ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിവതും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പുതുവർഷം നമ്മെ കൂടുതൽ കർമ്മനിരതരാക്കും
എന്ന പ്രതീക്ഷയ�ോടെ...

കവർ സ്റ്റോറി

കേരളം അറുപത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ആര�ോഗ്യപരിപാലനത്തിൽ നാം
തുടർന്നുപ�ോന്ന അലംഭാവവും, ഇന്ന് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും വിശദമായ
പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ലഭിച്ച അറിവുകളുടെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും
അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ കേരളം ഇന്ന്‌വളരുന്ന രീതി ആപൽക്കരമാണ്.
വ്യക്തിശുചിത്വം പ�ോലെതന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സാമൂഹ്യശുചിത്വം എന്ന്
മലയാളി മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന് ഫലപ്രദമായ ബ�ോധവൽക്കരണം
അനിവാര്യമാണ്...

ആര�ോഗ്യകേരളം

സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന ചില
കാരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പരിഹാരങ്ങളാണ്
നമുക്കു വേണ്ടത്‌. പഴയ കാലത്തേക്കുള്ള
ഒരു തിരിച്ചുപ�ോക്കല്ല, നമ്മുടെ മാറിയ ജീവിത
സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക്‌ക�ൊണ്ടുവരേണ്ടുന്ന
മാറ്റങ്ങളാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും
പാലിക്കേണ്ടുന്നതും.

കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന്റെ
60 ആണ്ട് പിന്നിടുമ്പോള്‍ നാം
നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളുടെ എണ്ണം
കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ്.
വ്യക്തിശുചിത്വത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന
മലയാളി, സാമൂഹ്യശുചിത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍
കടുത്ത അവഗണന കാണിക്കുന്നു.
ഈ അവഗണനയുടെ ഫലമാണ്
ഇന്ന് ജനങ്ങളെ മ�ൊത്തം
ബാധിക്കുന്ന മഹാമാരികളായി നമ്മെ
വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യ
സാംസ്കാരിക മേഖലകളില്‍ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
സംഘടനകളുടെ ക്രിയാത്‌മക
ഇടപെടലുകളിലൂടെ മലയാളി സമൂഹത്തിൽ
ഇതിനെക്കുറിച്ചു അവബ�ോധം സൃഷ്ടിക്കുവാനും,
ഇത്തരം വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുവാൻ പ�ൊതു
സമൂഹത്തെ സജ്ജരാക്കുവാനും സാധിക്കും.
അതുവഴി, ആര�ോഗ്യപ്രതിസന്ധികള്‍ക്ക്
കാരണമായ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക
ഘടകങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും സ്വയം
പരിഹാരം കണ്ടെത്തി മുന്നേറുവാനും
കഴിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ആര�ോഗ്യമുള്ള ചുറ്റുപാടിനും, വരും
തലമുറകൾക്കുമായി നമുക്കും
കഴിയുന്നതു ചെയ്യാം...
kvacWnI 2016

DE
VO

annual souvenir 2016

Y

പ�ൊതുവേ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം
പ്രകൃതിയ�ോടിണങ്ങി ജീവിക്കാനുള്ള
സിദ്ധി കൈവരിക്കുമ്പോൾ
മനുഷ്യൻ മാത്രം സുഖസൗകര്യങ്ങൾ
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രകൃതിയിൽ
നിന്നകന്നു പ�ോകുന്നതായാണു
കണ്ടുവരുന്നത്‌. കേരളീയരുടെ
ജീവിതശെയിലിയിലും ഈ മാറ്റം
പ്രകടമാണ്, അതാകട്ടെ നമ്മുടെ
ആര�ോഗ്യമേഖലയിൽ വലിയ
മാറ്റത്തിനിടവരുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്‌.

പരിസരങ്ങളിൽ ചെടിച്ചട്ടികളിലാണെങ്കിൽ
പ�ോലും ഇലക്കറികളും പച്ചക്കറികളും
വളർത്തുക, കഴിയുന്നത്ര പച്ചപ്പ്‌നിലനിർത്തി
ശുദ്ധവായു ലഭ്യമാക്കുക തുടങ്ങിയ ചെറിയ
കാര്യങ്ങൾ വഴി വലിയ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക്‌നമുക്ക്‌
ചുവടുവയ്ക്കാനാകും.

T

IT

ആര�ോഗ്യപ്രദമായ ഒരന്തരീക്ഷത്തിനു
വേണ്ടി നാം പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നു
മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ
അവസ്ഥയിലേക്കു നീങ്ങുകയുമാണ്.
പ്രകൃതി എന്നും പരിണാമത്തിനു
വിധേയമാണ്, അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ
മനുഷ്യനടക്കമുള്ള ജീവരാശികളും
ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളും മാറുന്ന
പരിതസ്ഥിതിയും ഈ പരിണാമത്തിനു
വിധേയമാകുന്നു.

ഇതിന�ൊക്കെ എന്താണു പരിഹാരം;
കഴിയാവുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും
വ്യക്തിഗതമായ�ോ സമൂഹമായ�ോ സ്വയം
പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുക.

ED

N

വിലമതിക്കാനാവാത്ത സമ്പത്താണ്
ആര�ോഗ്യം. മാറിവരുന്ന ജീവിതക്രമങ്ങൾ,
ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ ഇവയ�ൊക്കെ നമ്മിൽ
നിന്നപഹരിക്കുന്നത്‌ആര�ോഗ്യത്തോടെയുള്ള
ആയുസ്സിന്റെ നാളുകളെയാണ്.
വർത്തമാനകാലം ര�ോഗങ്ങളുടെയും അവയ്ക്കുള്ള
മരുന്നുകളുടെയും ലഘുലേഖ പ�ോലെ
ത�ോന്നിക്കുന്നു.

TO H U

M

A

13
km´z\w
IpsshÁv

I am happy to learn that
Santhwanam, Kuwait
is celebrating its 16th
Anniversary & Annual
General Meeting on Friday,
20 January 2017.
While extending my warm
greetings to Mr. Santhosh
Kumar P., President and
members of Santhwanam,
I wish all success to the
upcoming celebrations.

Sunil Jain
Hon'ble Ambassador of India to Kuwait

IT

Y

T

ED

N

VO

AMBASSADOR's MESSAGE

kvacWnI 2016

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

15
km´z\w
IpsshÁv

സന്ദേശം...
“പ്രിയ്യപ്പെട്ട സാന്ത്വനത്തിന്, ഇന്ന് സാന്ത്വനം കുവൈറ്റ് മെമ്പർ
നൽകിയ ചെക്ക് മാതൃഭൂമിയുടെയും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെയും
സാന്നിദ്ധ്യത് തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. പുറമെ നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന
മഴയും അകമേ ദുഃഖ പെരുങ്കടലും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന നീണ്ട ജീവ ിത
വ ിജനതയിൽ ഇനിയുള്ള 12 മാസം സാന്ത്വനം കുവൈറ്റിന്റെ
സൂര്യവെളിച്ചം കൂട്ടിനുണ്ടാകും. മനസ്സിലെ കുതിർന്നു ചീഞ്ഞ അസ്തമയ
പ്രതീക്ഷകളിലൂടെ ഒരു വൈദ്യുത തരംഗം പ്രവഹിക്കുന്നു. എന്നിലെ
ബലക്ഷയത്തിന് ഈ ഊന്നുവടി ധാരാളം”.

ഇത്, സാന്ത്വനത്തിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ലഭിച്ച അനേകം മറുപടി കത്തുകളിൽ ഒന്നിലെ ചില വരികൾ...
ജീവിതയാഥാർ��ങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ പകച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന നിസ്സഹായരായ സഹ�ോദരങ്ങൾക്ക്
സാന്ത്വനത്തിന്റെ എളിയ സഹായങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ കുളിർമഴയായെങ്കിലും
അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെയും അത് എത്രത്തോളം ആശ്വാസമേകുന്നു എന്നതിന്റെയും ഒരു
നേർക്കാഴ്ച്ചയാകുന്നു ഈ വാക്കുകൾ. ഇത്തരം മറുപടികളാണ്, ഇത് നൽകുന്ന ചാരിതാർ��മാണ്
സാന്ത്വനത്തിന്റെ നിസ്സീമമായ പ്രയാണത്തിനുള്ള ഉൾക്കരുത്തും പ്രച�ോദനവും.
കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് വർഷങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ 9,000ൽ പരം നിരാശ്രയരായ വ്യക്തികൾക്ക്
അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രതീക്ഷയെങ്കിലും നൽകുവാൻ സാന്ത്വനത്തിന് സാധിച്ചു
എന്നത് ഒട്ടും ചെറിയ കാര്യമല്ല. അന്യരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരാനും അവരുടെ വിഷമങ്ങളിൽ
ഉത്കണ്ഠപ്പെടാനും മനസ്സുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ - സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയുടെ ആത്മാർത്ഥവും
നിസ്വാർത്ഥവുമായ സഹകരണം ആണ് സാന്ത്വനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്‌എന്നും
ശക്തിയേകുന്നത്. ഇക്കാലമത്രയും സാന്ത്വനത്തിന്റെ താങ്ങും തണലുമായ ഓര�ോ അംഗങ്ങളും
നൽകിയ സ്ഥായിയായ പിന്തുണയ്ക്കും വിശ്വാസത്തിനും മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ നമ്രശിരസ്കരാകുന്നു...
നിങ്ങളുടെ സഹായങ്ങൾക്കും സുകൃതത്തിനും നന്ദി...
ചെയ്‌തതിലും എത്രയ�ോ ഏറെയാണ് ഇനിയും പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ബാക്കിയുള്ളതെന്ന
സത്യം ഒരു വിമർശനാത്മക ചിന്തയ�ോടെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. സാന്ത്വനത്തെ പ്രതീക്ഷയ�ോടെ
കാത്തിരിക്കുന്ന അനേകം ര�ോഗികൾ, അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ... അവർക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ആശ്വാസം
പകരുവാൻ, സാന്ത്വനമേകുവാൻ നമുക്ക് ഇനിയും ഈ യാത്ര തുടരാം...
പുതിയ പ്രഭാതങ്ങളുടെ ഉണർവിലേക്ക് സാന്ത്വനത്തെ കൈക�ോർത്തുനയിക്കുന്ന ഏവർക്കും
പുതുവർഷാശംസകൾ നേർന്നുക�ൊണ്ട്....
സന്തോഷ് കുമാർ പി.
പ്രസിഡന്റ് 2016

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

17
km´z\w
IpsshÁv

സാന്ത്വനം കുവൈറ്റ്

പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് 2016
"ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പ�ോകുന്നതിനുമുമ്പ് ഇവിടെ
ഒരടയാളം അവശേഷിപ്പിച്ചു പ�ോകണം. സൗമ്യമായ ഈ ഭൂമിയുടെ
മൺപാതകളിൽ നിങ്ങളുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകണം. അല്ലങ്കിൽ
നിങ്ങളും കല്ലും മരങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം?"
- സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ

ഇന്ന് മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിത
ശീലങ്ങളുമായി നെട്ടോട്ടമ�ോടുന്നതിനിടയിൽ
ഇത്തരം മൗലികമായ ജീവിത സത്യങ്ങൾ
വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു പ�ോകുന്നു. എങ്കിലും ആൾക്കൂട്ടങ്ങളും
ആരവങ്ങളുമില്ലാതെ മനുഷ്യരാശിയുടെ ക്ഷേമത്തെ
ലക്ഷ്യമാക്കി കുറെ സുമനസ്സുകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ
ജീവിതത്തെ ജ്വലിപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ഇതിനിടയിലും
ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈയവസരത്തിലാണ്
മാനവസേവയെന്ന മാതൃകാപരമായ ദൗത്യം
നിറവേറ്റിപ്പോരുന്ന സാന്ത്വനം കുവൈറ്റ് നിശബ്ദ
സേവനത്തിന്റെ മഹത്തായ 16 വർഷങ്ങൾ
പിന്നിടുന്നത്.
2016 ജനുവരി 22നു അബ്ബാസിയ യുണൈറ്റഡ്
ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ
സാന്ത്വനത്തിന്റെ 15 - മത് വാർഷികപ�ൊതുയ�ോഗം
നടക്കുകയുണ്ടായി. കുവൈറ്റിലെ നിരവധി
സംഘടനാ ഭാരവാഹികളും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും
പങ്കെടുത്ത ഈ യ�ോഗത്തിൽ വെച്ച് 2016
പ്രവർത്തന വർഷത്തിലേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളെ
തെരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രസിഡന്റായി ശ്രീ. പി. സന്തോഷ്
കുമാർ, സെക്രട്ടറി വി.ഡി. പൗല�ോസ്, ട്രഷറർ
സന്തോഷ് സ്വാമിനാഥൻ എന്നിവർക്ക് പുറമെ 13
അംഗ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മറ്റിയെയും 6 ഉപദേശക
സമിതി അംഗങ്ങളേയും 13 വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി
അംഗങ്ങളെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഇവരുടെ
നേതൃത്വത്തിൽ 2016 ലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
തുടർന്നുപ�ോന്നു.

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

18

TO H U

M

A

km´z\w
annual souvenir 2016
IpsshÁv

2016ലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രത്‌നച്ചുരുക്കം
2016 പ്രവർത്തന വർഷത്തിൽ 1202
ര�ോഗികൾക്കായി 1,32,62,392 രൂപയുടെ
ചികിത്സാസഹായം ലഭ്യമാക്കി.
മാസം ത�ോറും നൽകി വരുന്ന ചികിത്സാ സഹായ
പദ്ധതിയിലൂടെ 654 ര�ോഗികൾക്ക് 66,46,707
രൂപയുടെ ചികിത്സാ സഹായമെത്തിക്കുവാൻ
കഴിഞ്ഞു.
തുടർ ചികിത്സാ സഹായ പദ്ധതിയിലൂടെ 374
ര�ോഗികൾക്ക് 18,16,000 രൂപയുടെ സഹായധനം
നൽകുകയുണ്ടായി.
കുവൈറ്റിലുള്ള 49 ര�ോഗികൾക്ക് 10,34,611
രൂപയുടെ ധനസഹായം എത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചു.
412 പുതിയ അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ ആകെ
അംഗസംഖ്യ 2735 ആയി.
സാന്ത്വനത്തിന്റെ പ്രാരംഭകാലം മുതൽ ഇന്ന്
വരെയുള്ള 16 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന ഫലമായി
ഇന്ത്യയിലും കുവൈറ്റിലുമായി 9,141 ര�ോഗികൾക്ക്
7,94,13,494 രൂപയുടെ സഹായം നൽകുവാൻ ഈ
കൂട്ടായ്മയിലൂടെ സാധിച്ചു.

-

സാന്ത്വനം കുവൈറ്റ് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് 2016

ഓര�ോ മാസത്തെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ
വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇമെയിൽ മുഖേന എല്ലാ
അംഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു.
ഓര�ോ മാസത്തെയും കണക്കുകളും ബാങ്ക്
അക്കൗണ്ട് സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളും വിശദമായി
ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഓര�ോ നാല് മാസം കൂടുമ്പോൾ
ഓഡിറ്റിങ്ങിനു വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു.

1 . പ്രതിമാസ ചികിത്സാസഹായങ്ങൾ:

എല്ലാ മാസവും നേരിട്ടും ഇമെയിൽ മുഖേനെയും,
പത്ര ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ലഭിക്കുന്ന
കേരളത്തിലെയും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും
സഹായ അഭ്യർത്ഥനകളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും
അർഹമായവക്കുള്ള സഹായം ര�ോഗികൾക്ക്
എത്തിച്ചു ക�ൊടുത്തു പ�ോന്നു.

2 . തുടർ ചികിത്സാസഹായങ്ങൾ:

ഒന്നിലേറെ ര�ോഗികളുള്ള കുടുംബങ്ങൾ, മാരകമായ
അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സ നിലച്ചു പ�ോയവർ,
നിരന്തര ചികിത്സ വേണ്ടുന്നവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള
അപേക്ഷകളിന്മേൽ സാന്ത്വനം ഭാരവാഹികൾ
നേരിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തി അതിൽ നിന്നും
അർഹരായവർക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും,
സുമനസ്സുകളുടെയും സഹകരണത്തോടെ
മാസം ത�ോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ചികിത്സക്കായി
നൽകുകയുണ്ടായി.

കുവൈറ്റിലെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്നും
സഹായ അഭ്യർത്ഥനകൾ സാന്ത്വനത്തെ
തേടിയെത്താറുണ്ട്. ഗുരുതരമായ അസുഖം മൂലം
വരുമാനം നിലച്ചവരും തുടർചികിത്സക്കായി
നാട്ടിലേക്ക് പ�ോകുവാൻ പണം ഇല്ലാതെ
ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നവരും ഈ
വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു. സാന്ത്വനം ഭാരവാഹികൾ
ഇവരെ നേരിൽ കാണുകയും, അതുവഴി ലഭ്യമായ
വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അർഹരായവർക്ക്‌
ആവശ്യമായ സഹായം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
ദീർഘ ചികിത്സ വേണ്ടിവരുന്ന ര�ോഗികളെ
നാട്ടിലെത്തിക്കുവാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ
ഏറ്റെടുത്ത്, അത്തരം ദൗത്യങ്ങളിൽ കുവൈറ്റിലെ
മറ്റു സാമൂഹ്യ-സാംസ്ക്കാരിക സംഘടനകൾ, ഇന്ത്യൻ
എംബസി എന്നിവരുടെ സഹായം തേടുകയും
ചെയ്യുന്നു.

4 . ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സഹായങ്ങൾ:

കേരളത്തിലെ വിവിധ സംഘടനകളുടെയും
സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും സഹകരണത്തോടെ
ആദിവാസി ഊരുകളിലും, അനാഥാലയങ്ങളിലും,
മാനസികാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലുമ�ൊക്കെ,
ഓണസദ്യ ഒരുക്കിയും ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം
ചെയ്തും ത�ോട്ടം മേഖലകളിലെ നിർധന
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന�ോപകരണങ്ങൾ നൽകിയും
2016ലെ ഓണം വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാക്കിമാറ്റി.
2016 ലെ ഓണാഘ�ോഷത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത
കേന്ദ്രങ്ങൾ.

• ക�ൊല്ലം പത്തനാപുരത്തെ ഗാന്ധിഭവൻ
• നൂറനാട് കുഷ്ഠര�ോഗാശുപത്രി
• ചിന്നക്കനാൽ, സൂര്യനെല്ലി, മറയൂർ, തേറ്റമല
എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആദിവാസി ക�ോളനികൾ
• ഏലപ്പാറ, കണ്ണൂർ (ശാന്തി ദീപം)
എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്‌പെഷ്യൽ സ്‌കൂളുകൾ
• കരിമ്പുഴ (പാലക്കാട് ) അന്ധവിദ്യാലയം
• കുതിരവട്ടം മാനസികാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രം
• തിരുവനന്തപുരം ബഡ്‌സ് സ്‌കൂൾ

kvacWnI 2016

DE
VO

annual souvenir 2016

Y

കുവൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള സഹായ അഭ്യർത്ഥനകൾ
ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം സാന്ത്വനത്തിന്റെ ഭാരവാഹികൾ
നേരിട്ട് ര�ോഗിയെ സന്ദർശിക്കുകയും അതിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉചിതമായ സഹായം
ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു.

3 . കുവൈറ്റിൽ നൽകി വരുന്ന സഹായങ്ങൾ:

T

IT

എല്ലാ മാസങ്ങളിലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മറ്റി
യ�ോഗം ചേർന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി,
നിർണ്ണായക കാര്യങ്ങളിൽ അനുയ�ോജ്യമായ
തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു
പ�ോന്നു. ഓര�ോ മാസവും ലഭിക്കുന്ന സഹായ
അഭ്യർത്ഥനകളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അർഹമായവ
തിരഞ്ഞെടുത്തു ര�ോഗികൾക്കുള്ള സഹായം ചെക്ക്
മുഖേന നൽകി പ�ോന്നു.

ED

N

പ്രവർത്തന രീതികൾ

TO H U

M

A

19
km´z\w
IpsshÁv

സാന്ത്വനം കുവൈറ്റ് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് 2016

• ക�ോഴിക്കോട് ഗ്രെയ്‌സ് പാലിയേറ്റിവ് കെയർ
സെന്റർ

സഹായമാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രതിമാസം
10,000 രൂപയാണ് സഹായമായി നൽകുന്നത്.

• തുടർചികിത്സാ സഹായം നൽകിവരുന്ന 42 പെയിൻ & പാലിയേറ്റീവ് കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുള്ള
കുടുംബങ്ങൾക്ക് 1000 രൂപ വീതം അധികമായി സഹായങ്ങൾ:
ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ചു നൽകുകയുണ്ടായി.
5 . പ്രത്യേക സഹായ പദ്ധതികൾ

സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായി ഓര�ോ
വർഷാവസാനവും നിരവധി പ്രത്യേക സാമൂഹ്യ
ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ സാന്ത്വനം ഏറ്റെടുത്ത്
കൃത്യതയ�ോടെ നടപ്പാക്കാറുണ്ട്. 2016ലെ
പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി താഴെ പറയുന്നവ
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

വിശ്രം സങ്കേത് - തിരുവനന്തപുരം:

കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായി ദേവകി വാര്യർ
ഫൗണ്ടേഷനുമായി സഹകരിച്ചു ക�ൊണ്ട്
നടത്തുന്ന പദ്ധതി ഈ വർഷവും തുടർന്നു
നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം
റീജ്യണൽ കാൻസർ സെന്ററിലും മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജിലും ചികിത്സക്കെത്തുന്ന നിർധനരായ
ര�ോഗികൾക്കും അവരെ അനുഗമിക്കുന്നവർക്കും
സൗജന്യനിരക്കിൽ താമസമ�ൊരുക്കുകയാണ്
പദ്ധതിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. 46,000 രൂപ പ്രതിമാസം
വാടകയിനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം വികസന
അത�ോറിറ്റിക്ക് (TRIDA) നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ
പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

ക�ൊല്ലം കാൻസർ കെയർ സെന്ററിനുള്ള
സാമ്പത്തിക സഹായം:

ക�ൊല്ലം കാൻസർ കെയർ സെന്ററിലെത്തുന്ന
ര�ോഗികൾക്ക് പ�ോഷകാഹാരം നൽകുന്ന പദ്ധതി
കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലേതു പ�ോലെ തുടർന്നു
പ�ോരുവാനും നിശ്ചയിച്ചു. പ്രതിമാസം 10,000
രൂപയാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ചെലവ്.

സ�ൊലാസ്, തൃശൂർ:

ശ്രീമതി ഷീബ അമീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂർ
കേന്ദ്രീകരിച്ച പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ�ൊലാസിന്റെ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹത്തിനു മാതൃകയായ
ഒന്നാണ്. കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ
മാരകര�ോഗം ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ ര�ോഗചികിത്സാ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

20

TO H U

M

A

km´z\w
annual souvenir 2016
IpsshÁv

കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 5 സാന്ത്വന ചികിത്സാ
കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
പ്രതിമാസം 10,000 രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക
സഹായം ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
സഹായിക്കുകയാണ് ഇത�്കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

• ദയ പെയിൻ ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ,
ഇടവക, വയനാട്
• കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റ്
• മർഹബ പാലിയേറ്റീവ് ലക്കിടി, പാലക്കാട്
• വാഴക്കുളം പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ്
എറണാകുളം
• പൈനാവ് പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ്,
ഇടുക്കി എന്നിവയാണ് സഹായത്തിന്
അർഹമെന്നു കണ്ടെത്തിയ സാന്ത്വന
ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ.
ആദിവാസി ഊരുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള
സഹായം
വയനാട്ടിലെ കൽപ്പറ്റയിൽ ആദിവാസി
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന
ഹ�ോസ്റ്റലിനു നല്കുന്ന പ്രതിമാസ സാമ്പത്തിക
സഹായമായി 25000 രൂപ
Blood Component Separation Unitന്റെ
നിർമാണം.
ക�ോഴിക്കോട് സർക്കാർ ജനറൽ
ആശുപത്രിയിൽ (ബീച്ച് ഹ�ോസ്പിറ്റൽ) നിലവിലുള്ള
രക്തബാങ്കിന�ോട് ചേർന്ന് Blood Component
Separation Unitനുള്ള ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ച്‌
നൽകുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി.
ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന സാധാരണക്കാരായ
ഒട്ടേറെ ര�ോഗികൾക്ക് സഹായമായി മാറുന്ന ഒരു
പദ്ധതിയാണിത്.

സാന്ത്വനം കുവൈറ്റ് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് 2016

മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ:
• കഴിഞ്ഞ പ�ൊതുയ�ോഗത്തിൽ ഉയർന്നുവന്ന
നിർദ്ദേശങ്ങളില�ൊന്നായിരുന്നു
സാന്ത്വനത്തിന്റെ വനിതാവിഭാഗ
രൂപീകരണം. സംഘടനയിലെ സജീവ
വനിതാപ്രവർത്തകർ ഒത്തു ചേരുകയും
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും
ചെയ്തു.
• നാട്ടിൽ സാന്ത്വനത്തിന്റെ ഭാഗമായി
നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ഏക�ോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രവാസം
മതിയാക്കി നാട്ടിൽ പ�ോയ സാന്ത്വനം മുൻ
ഭാരവാഹികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചു.
ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പരിപാടികൾ
നടത്തുന്നതിനും, പ്രത്യേക സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ
പദ്ധതികളുടെ വിവര ശേഖരണം, ഏക�ോപനം
എന്നിവക്ക് ഈ കൂട്ടായ്മ നേതൃത്വം
നൽകുകയും ചെയ്തു.
• മുൻവർഷങ്ങളിലേതുപ�ോലെ രക്തദാനത്തിനു
തയ്യാറായ സാന്ത്വനം അംഗങ്ങളുടെ
സേവനം ആവശ്യമുള്ള ര�ോഗികൾക്ക്
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ
കൈക്കൊണ്ടു.

2016ലെ സാന്ത്വനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
സജീവ പിന്തുണ നൽകിയ മുഴുവൻ ഭരണ
സമിതി അംഗങ്ങള�ോടുള്ള അകൈതവമായ
നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. സ്മരണിക 2016
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ പരസ്യങ്ങൾ നൽകി
സഹായിച്ച എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും,
ഓര�ോ വ്യക്തികൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി
പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം തുടർചികിത്സാ
പദ്ധതിയിലൂടെ ര�ോഗികളുടെ ചികിത്സക്ക് വേണ്ടുന്ന
പ്രതിമാസച്ചിലവ് വഹിക്കുവാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന
വ്യക്തികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും പ്രത്യേകം
സ്മരിക്കുന്നു.
സാന്ത്വനം കുവൈറ്റിന്റെ ജീവകാരുണ്യ
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താങ്ങും തണലുമായി
നിലക�ൊണ്ട എല്ലാ അംഗങ്ങള�ോടും അഭ്യുദയ
കാംക്ഷികള�ോടുമുള്ള നിസ്സീമമായ നന്ദി
ഈയവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. സമൂഹത്തിലെ
നിരാശ്രയരായവർക്കും, നിർധന ര�ോഗികൾക്കും
പ്രത്യാശയുടെ വെളിച്ചം പകർന്ന്, അവരുടെ
ദുഖങ്ങളിൽ സാന്ത്വനമായി നിങ്ങള�ോര�ോരുത്തരും
തുടർന്നും കൂടെയുണ്ടാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയ�ോടെ ഈ
പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു.

സ്നേഹാദരങ്ങള�ോടെ,

സാന്ത്വനം 2016ലെ കമ്മറ്റിക്ക് വേണ്ടി
• സാന്ത്വനം അംഗങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്ത
ചാരിറ്റി ബ�ോക്സുകളിലൂടെ ചെറുതല്ലാത്ത തുക
ഈ വർഷവും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങിനെ
സമാഹരിച്ച തുക മുഴുവനായും കുവൈറ്റിലെ
നിർധനരായ ര�ോഗികൾക്ക് നൽകുവാനായി
നീക്കി വെച്ചു.

• പ്രവാസ ജീവിതം മതിയാക്കി നാട്ടിൽ
പ�ോയ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രസിഡന്റും,
സാന്ത്വനത്തിന്റെ സജീവഅംഗവുമായ
ഡ�ോ: ബിജി ത�ോമസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ
നന്ദിയ�ോടെ സ്മരിക്കുവാൻ ഈയവസരം
വിനിയ�ോഗിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സാന്ത്വനം
പ്രവർത്തകർ യാത്രയയപ്പ് നൽകി.

വി ഡി പൗല�ോസ്
ജനറൽ സെക്രട്ടറി

ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ സാന്ത്വനത്തോട്
ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഡ�ോ.നമ്പൂരി, സന്തോഷ്‌കുമാർ,
ജിജിമ�ോൾ സുധാകരൻ, മ�ൊയ്തീൻ, ധനേഷ് വി.,
ബിബിൻ പ�ോൾ എന്നീ അംഗങ്ങളുടെ വേർപാടിൽ
ദുഖവും അനുശ�ോചനവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

21
km´z\w
IpsshÁv

16 years Statistics of Santhwanam Kuwait
Beneficiary Statistics for last 16 years (2001 - 2016)

1400

1099

No. of Patients

1200
1000
800

400
200

53

98

126

2002

2003

210

274

387 427

982

1046

785 784

666

600

1202

509 493

0
2001

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

22

TO H U

M

A

2003

2004

2005

km´z\w
annual souvenir 2016
IpsshÁv

2006

2007

2008

2,862,940

2002

2,534,867

1,159,728

2001

2,132,714

827,854

0

485,000

2,000,000

386,500

4,000,000

142,000

6,000,000

1,690,078

8,000,000

2009

4,065,400

TREATMENT AID

10,000,000

2010

6,453,500

12,000,000

2011

7,933,629
2012

2013

2014

2015

13,262,392

12,576,595

12,354,506

14,000,000

10,545,791

Treatment Aid Satatistics for last 16 years (2001-2016)

2016

16 years Statistics of Santhwanam Kuwait
No. of Members supported (overall statistics 2001 - 2016)
3000

2690
2442

2325

2000

2735

2728

1801

1500

1424

1300

1224
954

1000

596
500

157

256

716

378

0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Patients & Treatment Aid Distribution Chart - 2016
7,000,000

6,646,707

6,000,000
5,000,000
3,765,074

4,000,000
3,000,000
1,816,000

2,000,000
654

374

49

PATIENTS IN INDIA PATIENTS I N KUWAIT
Total Amount

CONTINUOUS
TREATMENT AID

125
SPECIAL PROJECTS

No. of Patients

kvacWnI 2016

DE
VO

annual souvenir 2016

Y

0

1,034,611

T

IT

1,000,000

ED

N

NO. OF MEMBERS

2500

2791

TO H U

M

A

23
km´z\w
IpsshÁv

VO

T

IT

Y

DE

24

ED

N

TO H U

M

A

kvacWnI 2016

km´z\w
annual souvenir 2016
IpsshÁv

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

KIDNEY

HEART

1,717

CANCER

1,907

ACCIDENT

1,084

PARALYSIS

769

OTHERS

535

213

DEAF/DUMB/BLIND

777

BRAIN

244

BONE

163

UNKNOWN

147

1

LUNG/LEVER

151

MENTAL

131

ENDOSULFAN

71

48
BLOOD RELATED

38
DISABILITY

52

SPINAL

48

RARE

10

PATIENTS & DISEASE SURVEY REPORT (2001 - 2016)

BURN

POVERTY

45

HIV/AIDS

30

OLD AGE

18

SKIN

13

16 years Statistics of Santhwanam Kuwait

NO. OF PATIENTS

Santhwanam
The feeling of compassion with the
principles of humanity...
SANTHWANAM is a Non profit, humanitarian–voluntary organization of likeminded expatriate Indians in
Kuwait from all walks of life, irrespective of region, religion, caste, creed or class. It provides direct and
indirect help for medical treatment to diseased, distressed, homeless, highly needy individuals & poor
families in India and Kuwait. Founded in 2001, it became an organization over the years with around 3000
active members and 50 volunteers working to reach out the needy. The members voluntarily contribute
possible amount on monthly basis which is utilized for providing financial assistance to poor and helpless
people those are in acute distress.

Our activities:• MONTHLY FINANCIAL SUPPORT TO AN AVERAGE OF 80 POOR PATIENTS.
• MONTHLY CONTINUOUS MEDICAL TREATMENT PROGRAM FOR MORE THAN 50 INDIVIDUALS / FAMILIES
• FINANCIAL AID TO NEEDY INDIVIDUALS IN KUWAIT FOR REPATRIATION & MEDICAL TREATMENT.
• SPECIAL PROJECTS IN ASSOCIATION WITH WELL KNOWN AND TRUSTWORTHY NGOS IN KERALA.
• ONAM KIT / ONAM SADHYA TO SELECTED UNITS IN DIFFERENT PARTS OF KERALA EVERY YEAR

SOME OF OUR PREVIOUSLY EXECUTED PROJECTS:-

• Support to SANTHWANA BUDS
SPECIAL SCHOOL for Endosulfan
affected children.

• Nutritional supplement program for
poor patients at Cancer Care Centre,
Kollam, Kerala.
• Boiled drinking water facility at
Medical College, Kottayam through
‘Navajeevan Trust’.
• Support to Cochin Cancer Society’s
Mobile Mammogram Unit for early
detection of Cancer.
• Medical aid to Haemophilia patients
in association with Haemophilia
Society, Angamaly.
• Physiotherapy Unit at Badiadka
Community Health Centre for
Endosulfan victims of Kasargod.

• Aid to Heart Care Foundation for
free / subsidized heart surgeries.
• Dialysis machine to Santhi Medical
Infomartion Centre.
• Rehabilitation programs for
Endosulfan victims at Kasargod,
Wayanad, Palakkad, Idukki districts.
• Financial assistance to Pain &
Palliative care units all over Kerala.
• Nursing support program for tribal
patients at Attappadi Govt. Tribal
Hospital.
• Development aid to Kottathara U&V
Palliative Clinic.

• Special aid to “AMHA” Thrissur for
mentally handicapped adults.
• Rehabilitation of Tsunami victims.
• Repatriation support to needy
persons to take advantages of
Amnesty Scheme in Kuwait.
• Provided financial assistance to
domestic/marginal workers in Kuwait,
who were in need.
• Physiotherapy unit in Attapady in
association with Santhi Medical
Information Centre.
• Sensory Integration Therapy Centre
for Autistic children, in association
with AMHA Thrissur.
• Providing medical aid for critically ill
children in various districts of Kerala
with SOLACE, Thrissur

kvacWnI 2016

DE
VO

annual souvenir 2016

Y

• Treatment Aid to Cancer Patients at
RCC Trivandrum, Kerala.

• Financial support to Pratheeksha
Special School at Kozhikkode.

T

IT

• Sponsoring new Dialysis Machine at
LISA Pain & Palliative Care Centre,
Kozhikkode.

ED

N

• Free accommodation at VISHRAM
SANKETH, Thiruvananthapuram for
poor patients.

TO H U

M

A

25
km´z\w
IpsshÁv

Auditor's Declaration
I have audited the financial statements of Santhwanam, Kuwait for the year 2016 which comprise of
the Receipts and payments account and bank statements.
All the documents are maintained in a systematic way and the selected cases are supported with
documents like request letters, news paper cuttings for each month with reference numbers as per
the Beneficiary list.
All the cheques issued against SBT account in India have been verified with bank statements and
the balance shown in bank statement is reconciled with the figures given in the financial statement.
Receipts / acknowledgements / DD slips have been verified for each donation made for Kuwait
cases, bank transfers and found correct.
All the cases for donations have been selected and approved by the executive committee in line with
the approved case selection procedures. Also, the cases and amounts for special donations were
selected after proper deliberations in executive committee meetings.
In conclusion, the financial report is correct and supported by documents.
I take this opportunity to appreciate all concerned persons to complete the task in a very professional
and transparent manner.

Hari S. P.
Auditor - 2016
Date: 15th January 2017.

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

27
km´z\w
IpsshÁv

Kuwait Beneficiaries List 2016
Since few years, SANTHWANAM started supporting Indian expat patients in Kuwait who are developed
various illness and unable to continue their work. These patients are particularly domestic/marginal workers
those are in need of others urgent help for treatment and repatriation. By using additional fund generated
through commercial advertisements in Annual Souvenir, Charity Boxes collected from members and well
wishers, SANTHWANAM support an average of 4 to 5 such persons in a month.
Sl #.

Name of Patients

Location in Kuwait

Location in India

Disease

1

SHANTHAMMA

HASSAWI

KOLLAM

ACCIDENT

2

MOHANAN

ABBASSIYA

KOLLAM

CANCER

3

SARASWATHI

ABBASSIYA

KOLLAM

CANCER

4

JOSEPH RAJENDRAN

ADAN

THIRUNALVELI

ACCIDENT

5

DANIEL DANIEL

ABBASSIYA

KOLLAM

BRAIN HEMORRHAGE

6

JEEVA

ABBASSIYA

TAMILNADU

CANCER

7

KARUNAKARAN

ABBASSIYA

KOZHIKKODE

HEART

8

SARADHA RAGHAVAN

MEHBOULA

KOTTAYAM

ACUTE ARTHRITIS

9

RAHUL RAMESH

ABBASSIYA

THIRUVANANTHAPURAM

CANCER

10

SUBIADA

ABBASSIYA

KOZHIKKODE

KIDNEY

11

BINOY VARGHESE

FARWANIYA

IDUKKI

ACCIDENT

12

VINOD KUNJU PILLAI

ABBASSIYA

KOLLAM

UROLOGY

13

MINI WILSON

MANGAF

KANNUR

CANCER

14

NABEESSA BEEVI

MANGAF

PATHANAMTHITTA

TUMER

15

JEEVAN K.V

FAHAHEEL

THRISSUR

CANCER

16

PADMA

ABBASSIYA

ANDRA PRADESH

LEVER

17

WERASEKHARA

MANGAF

SRILANKA

NEURO

18

JOHNSON

ABBASSIYA

THRISSUR

SKIN

19

ROSAMMA

KAHITAN

PATHANAMTHITTA

CANCER

20

APARNA

QURAIN

ALAPPUZHA

KIDNEY

21

JOHNY KUTTY

ABBASSIYA

KOTTAYAM

KIDNEY

22

SOMAN

ABBASSIYA

KOZHIKKODE

BRAIN

23

SHEELA VASUDEV

ABBASSIYA

KOLLAM

REPATRIATION

24

EMY THOMAS

FARWANIYA

IDUKKI

BRAIN TUMER

25

DAISY GEORGE

MANGAF

PATHANAMTHITTA

CANCER

26

SABIRA

FARWANIYA

KOZHIKKODE

CANCER

27

ABDULLAKUTTY

FAHAHEEL

KOZHIKKODE

KNEE SURGERY

28

MATHEW P.S

FAHAHEEL

THIRUVANANTHAPURAM

CANCER

29

SANITHA SHAJI

FARWANIYA

KOTTAYAM

CANCER

30

VENKATA SUBBAIHA

SHUWAIKH

ANDRAPRADESH

KIDNEY

31

MARSHAL ANTONY

SHUWAIKH

KOLLAM

HEART

32

JOHNSON

ABBASSIYA

THRISSUR

SKIN

33

MAJEED

ABBASSIYA

MALAPPURAM

CANCER

34

BABY SOFIYA

FARWANIYA

MUMBAI

BIRTH DISORDER

35

MARTIN JOSEPH

ABBASSIYA

KOTTAYAM

HEART

36

SANTHOSH KUMAR

MANGAF

PATHANAMTHITTA

TUMOUR

37

ARJUN KOMALAN

MANGAF

KOLLAM

KIDNEY

38

LINU THOMAS

MANGAF

PATHANAMTHITTA

ABDOMAN

39

NOUFAL

ABU HALIFA

MALAPPURAM

PANCRIYATICS

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

28

TO H U

M

A

km´z\w
annual souvenir 2016
IpsshÁv

Continuous Medical Treatment
Support Program
In our every day’s life, we come across with many suffering from various life threatening ailments like cancer, Thalassemia, nephrotic
syndrome etc. and are living a most traumatic life struggling between life and death. They do not have capacity to meet treatment
expenses and not even able to help themselves at all, but just can look at others with a hope of getting help.
As a part of our Continuous Treatment Support Program, SANTHWANAM support such patients with treatment expenses each
month. This is facilitated with the help and support of our generous members and well wishers by sponsoring possible fund for
individual patients.
Sl Name of
#. Patients

Location

District

Sl Name of
#. Patients

Location

District

1

SANTHOSH

SREEKANDAPURAM

KANNUR

29

REMADEVI

POOKODE

THRISSUR

2

SANTHI MEDICAL INFO

GURUVAYOOR

THRISSUR

30

RAJESH.K.B

KOODALLUR

KOTTAYAM

3

SUSHAMA M

CHOVVA

KANNUR

31

VALSALAN & GIRJA

PAYYOLI

KOZHIKODE

4

SUMITH

AMALA NAGAR

THRISSUR

32

INDIRA VIJAYAN

NEMMARA

PALAKKAD

5

K.V.RAVICHANDRAN

KIZHAKKANCHERY

PALAKKAD

33

KUMARI.T.K

PUKKODE

THRISSUR

6

SANAL KUMAR

CHIRYANKEEZHU

TVM

34

SAJI.P

THIRUVALLA

PATHANAMTHITTA

7

PRADEEP KUMAR

MOVVAR

KASARGOD

35

SREERAG

CHIRAKKAL

KANNUR

8

PRIYA

VENJARAMOOD

TVM

36

GIRIJA

ALANGAD

ERNAKULAM

9

MAST.ABIN BINOY

THODUPUZHA

IDUKKI

37

SANTHA.K

MEENMOOTTIL

TVM

10

SASI KUMAR

ALATHOOR

PALAKKAD

38

SURESHNATH

MAVELIKKARA

ALAPPUZHA

11

SREENIVASAN

THODUPUZHA

IDUKKI

39

MONICHAN

EDAYARANMULA

PATHANAMTHITTA

12

JAISON SIMON

KIDANGOOR

KOTTAYAM

40

CEDRIC CYRIL DELMOS

VADUTHALA

ERNAKULAM

13

SUMITHA

SREEKRISHNAPURAM

PALAKKAD

41

NARAYANI AMMA

KANJANGAD

KASARGOD

AVALOOKKUNNU

ALAPPUZHA

14

SARAN BABU

IRINJALAKUDA

THRISSUR

42

LEENA
RADHAKRISHNAN

15

BIVIN.V.S.

CHENGAMANAD

ERNAKULAM

43

SHYAM KUMAR

PUTHUKKARI

ALAPPUZHA

16

UMESH

NANDIKKARA

THRISSUR

44

ABOOBACKER

KUTTIYADI

KOZHIKODE

17

SHIBIL & RASHID

MANNARKKAD

PALAKKAD

45

SINI ABRAHAM

UDUMBANCHOLA

IDUKKI

18

SWATHI, SANAL & ARJUN KONNI

PATHANAMTHITTA

46

PRABHAKARAN

KUNDALIYOOR

THRISSUR

19

BIPIN & VIPIN

MULLASSERY

THRISSUR

47

SAVITHRI AND SOBHA

PERALASSERY

KANNUR

20

SATHEESH KUMAR.S

PARAVOOR

KOLLAM

48

MAHESWARI

KUREEPUZHA

KOLLAM

21

VISHNU

IRINGAL

KOZHIKODE

49

THANKAMANI.K.

KODUNTHIRAPPULLY

PALAKKAD

22

ASBAQ THOUFEUE

BALARAMAPURAM

TVM

50

PARVATHY RAMAN

ETTUMANOOR

KOTTAYAM

23

VISHNU SADAN

OKKAL

ERNAKULAM

51

PADMINI

KOORKANCHERY

THRISSUR

24

THOMAS O.C.

CHUNKATHARA

MALAPPURAM

52

SMITHA

KALPETTA

WAYANAD

25

RENJITH

VANDAZHI

PALAKKAD

53

LISA MANOHARAN

MAPRANAM

THRISSUR

26

SANGEETH

THODUPUZHA

IDUKKI

54

RAJESH

KONATHAKUNNU

THRISSUR

27

SAM SALACE

AMBALLUR

THRISSUR

55

MAJEED

KODUVALLY

KOZHIKODE

28

FAISAL.K.M.

PERAMBRA

KOZHIKODE

56

LATE KHALID FAMILY

PERUMBAVOOR

ERNAKULAM

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

29
km´z\w
IpsshÁv

Our Support to the Needy
Catering to the needs of the marginalized society, SANTHWANAM not only offers
solace and comfort but support them to find means to sail smoothly in this turbulent
world. Every month we extend helping hand to an average of 80 poor patients and
less privileged people in the society with medical treatment aid, basic living support,
self-employment initiatives, etc.

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

31
km´z\w
IpsshÁv

IT

Y

T

ED

N

VO

Sl #

kvacWnI 2016

DE

32

TO H U

M

A

km´z\w
annual souvenir 2016
IpsshÁv

Name of Patient

Location in India

Disease

Sl #

Name of Patient

January

Location in India

Disease

January

1

SUDARMANI

VAMANAPURAM, TVM

UNKNOWN

51

WILLIAMS

PILATHARA , KANNUR

CANCER

2

K.YOHANNAN

ALUMOODU, KOLLAM

DIABETIC

52

DANI JOBI

MULAKKULAM, KOTTAYAM

CANCER

3

SURESH

PATHANAPURAM, KOLLAM

KIDNEY

53

PRABHU A

SANKARALINGAPURAM, T.N.

CANCER

4

MINI

PRAKKULAM, KOLLAM

CANCER

54

SUDHA.T

KARAKULAM, TVM

CANCER

5

REGUNATHAN C.M

POOMALA, ALAPPUZHA

ACCIDENT

55

SHEEJA.O

PANAVOOR, TVM

CANCER

6

RAGHIMOL

MARARIKKULAM, ALAPPUZHA ACCIDENT

56

RIJUL

PATTAMBI, PALAKKAD

CANCER

7

JAYAKUMAR

KONNI, PATHANAMTHITTA

HEART

57

ROOSEWELT SINGH

KUZHUTHURAI, KOZHIKODE

CANCER

8

BHAMINI

PANTHALAM, PTMTA

CANCER

58

MAYADEVI M M

NEDUPUZHA, THRISSUR

CANCER
CANCER

9

SANIL

KONNI, PATHANAMTHITTA

ACCIDENT

59

ASWATHY

CHEMPAZANTHI, TVM

10

ARYA

THUMBAMAN, PTMTA

PHINORHEA

60

JANARDHANAN

PATHANAMTHITTA, PTMTA

CANCER

11

C.K SASI

KODUMAN, PTMTA

CANCER

61

NIVEDHYA

MUTTIKULANGARA, PLKD

CANCER

12

CHANDY VARGHESE

THIRUVALLA, PTMTA

CANCER

62

SIMNESH.M

MANJAPPRA, PALAKKAD

CANCER

13

ABHIRAMI

MARIYATHURUTHU, KTYM

CANCER

63

RINSHADALI

KOLATHOOR, MALAPPURAM

CANCER

14

SAJIMON P.A

CHANGANASEERY, KTYM

CANCER

64

KANISHKA

KADAYANALOOR, T.N.

CANCER

15

MOHANAN

PALA, KOTTAYAM

ORTHO

65

SHEEBA C

AZHEEKAL, KANNUR

CANCER

16

SUNILKUMAR C.J

PAMPADI, KOTTAYAM

KIDNEY

66

LEELABHAI

THIRUVANANTHAPURAM

CANCER

17

ANEESH JOSEPH

ATHIRAMPUZHA, KOTTAYAM

KIDNEY

67

SHERIMINA.M

VEYYUR, KOZHIKODE

CANCER

18

SIJU A.T

THODUPUZHA, IDUKKI

CANCER

68

MANIKKOM.N

THONDI, TAMIL NADU

CANCER

19

THANKAMANI MURALI

THODUPUZHA, IDUKKI

LUNGS

69

NIRANJAN.T

NEMOM, TVM

CANCER

20

BIBIN V.S

CHANGAMANAD, EKM

CANCER

70

RANI

MALAYATTOOR, ERNAKULAM

CANCER

21

GIRIJA T.V

KARUMALOOR, EKM

KIDNEY

71

SATHISH KUMAR.D

MADURAI, TAMIL NADU

CANCER

22

MARY VARGHESE

ANGAMALI, ERANAKULAM

KIDNEY

72

ABDUL SHUKOOR

POONTHURA, TVM

CANCER

23

PURUSHAN N.K

THURAVOOR, ERANAKULAM

UNKNOWN

73

CHELLAMMA KUNJUNNI

PUNCHAVAYAL, KOTTAYAM

THYROID & HEART

24

SANTHOSH C.M

THRUVANKULAM, EKM

LIVER

25

BEENA K

MOOVATUPUZHA, EKM

CANCER

26

ANOOP ANTONY

PALLURUTHI, ERANAKULAM

CANCER

2

PRASANNA.S

SHAKTHIKULANGARA, KLM

CANCER

27

LENIN JOY

ASOKAPURAM, ERANAKULAM PARALYSE

3

GOPI.P.K

MULAKKUZHA, ALAPPUZHA

HEART

28

MANI K.C

KODANADU, ERANAKULAM

4

V.J.CHERIYAN

PUNNAPRA, ALAPPUZHA

KIDNEY

29

JAYASHANKAR

IRINJALAKUDA, THRISSUR

KIDNEY

5

THOMAS FRANCIS

THALAVADI, ALAPPUZHA

HEMOPHILIA

30

LALITHA

CHENGALUR, THRISSUR

CANCER

6

SIVAN.P

CHERTHALA, ALAPPUZHA

HYPOGLYCEMIC COMA

31

LALITHA

IRINJALAKUDA, THRISSUR

HEART

7

THOMAS.M.J

PLAYIKKARA, ALAPPUZHA

ACCIDENT

HEART

February
1

SIMI

POOVAR, TVM

PARALYSE

32

MAYA

VADOOKKARA, THRISSUR

HEART

8

VINEETHA

POOCHAKAL, ALAPPUZHA

PARALYSE

33

ZACHARIA

CHELAKKARA, THRISSUR

KIDNEY

9

T.P BABU

AROOR, ALAPPUZHA

CANCER

34

MANIKANDAN

VADANAPPALLI, THRISSUR

KIDNEY

10

BINU CHACKO MATHEW RANNI, PATHANAMTHITTA

KIDNEY

35

SHANTHINI

PANJAL, THRISSUR

CANCER

11

M.G.RADHAMANI

KOZHANCHERI, PTMTA

HEART

36

LATHA SUBRAMANYAN

ELAVATHOOR, THRISSUR

CANCER

12

C.L SINDHU

KOZHANCHERI, PTMTA

KIDNEY

37

SHIBIL & RASHID

MANNARKAD, PALAKKAD

ORTHO

13

JESSY SEBASTIAN

CHOTTI, KOTTAYAM

CANCER

38

SRILAYA

KANNAMBRA, PALAKKAD

UNKNOWN

14

JAISY JOSE

MATTAKKARA, KOTTAYAM

MENTALLY RETARD

39

SUNIL P.R

VADAKANCHERY, PALAKKAD

CANCER

15

AKSHAYAKUMAR

VALLIKKOD, KOTTAYAM

CANCER

40

MUSTHAFA. T

PONNANI, MALAPPURAM

ACCIDENT

16

MANOJ. M.T

KANJIRAPALLI, KOTTAYAM

CANCER

41

RAVI P

KUTHIRAVATTAM, KOZHIKODE ACCIDENT

17

SANDHYA JIBOY

THODUPUZHA, IDUKKI

CANCER

42

FATHIMA

PANAMARAM, WAYANAD

KIDNEY

18

JANAMMA

PASUPPARA, IDUKKI

KIDNEY

43

MUSTHAFA K

KELLUR, WAYANAD

KIDNEY

19

SUNIL MATHEW

NELLIPPARA, IDUKKI

KIDNEY

44

SANTHOSH T.V

SRIKANDAPURAM, KANNUR

ACCIDENT

20

VIJAYAMMA

PASUPPARA, IDUKKI

HEART

45

ANAYA SATHEESH

PADIMARATHU, KASARGOD

CANCER

21

IBRAHIM BADUSHA

ILAMDESHAM, IDUKKI

KIDNEY

46

DIVAKARAN P

SAKTHIKULANGARA, KOLLAM

CANCER

22

RAVEENDREN P.G

MOOVATTUPUZHA, EKM

CANCER

47

PRAJEESH

KARAPARAMB, KOZHIKODE

KIDNEY

23

SIJO GERVASIS

ADIVARAM, ERNAKULAM

ORTHO

48

AFNASHERIN

KOORACHUND, KOZHIKODE

CANCER

24

ABIN BIJU

KARUKUTTI, ERNAKULAM

APLASTIC ANEMIA

49

SANTHOSH KUMAR

KATTANAM, ALAPPUZHA

ACCIDENT

25

ANNAM AUGUSTIN

KAVARAPARAMBU, EKM

UNKNOWN

50

SUSHEELA

PERIYA, KASARGOD

KIDNEY

26

SHIVASANKARAN

THALIKKULAM, THRISSUR

KIDNEY

Name of Patient

Location in India

Disease

Sl #

Name of Patient

February

IT

Y

T

ED

N

VO

Sl #

kvacWnI 2016

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

33
km´z\w
IpsshÁv

Location in India

Disease

March

27

K.P JOSE

KOZHUKKULLI, THRISSUR

PARALYSE

16

RADHAMANI

CHENAPPADI, KOTTAYAM

DIABETICS

28

SUDHA

KOOLIMATTAM, THRISSUR

CANCER

17

BASINA BASHEER

MANIMALA, KOTTAYAM

PARALYSE

29

SHAJU

MELOOR, THRISSUR

CANCER

18

MAHIN. K SASI

KOOVAKANDAM, IDUKKI

EYE

30

DIXON

VELUPPADAM, THRISSUR

ACCIDENT

19

P.T.PRAMOD

NEDUMKANDAM, IDUKKI

KIDNEY

31

ANCY

KURICHIKARA, THRISSUR

KIDNEY

20

ARPHAS T.A

VANNAPPURAM, IDUKKI

KIDNEY

32

CHRISTI

VELLIKULANGARA, THRISSUR

LIVER

21

DAVIS K.P

NEELISWARAM, EKM

CANCER

33

KUMARAN. K

ELAPALLI, PALAKKAD

CANCER

22

ELDOSE .P . JOSEPH

KOTHMANGALAM, EKM

KIDNEY

34

MURALEEDHARAN. M

POLPULLI, PALAKKAD

KIDNEY

23

NISILA FARHEEN

DESAMANGALAM, THRISSUR

GOUCHER DISEASE

35

VISALAKSHI

KUZHALMANNAM, PLKD

CANCER

24

SAM SALAS

AMBALLUR, THRISSUR

OTTISAM

36

SURESH

KUZHALMANNAM, PLKD

KIDNEY

25

DARVIN DAVUIS

PULLAZHI, THRISSUR

KIDNEY

37

MOHAMMED MINHAJ

PONNANI, MALAPPURAM

CANCER

26

SARASWATHI

AMBALLUR, THRISSUR

DIABETICS

38

N.T VISWAN

ATHOLI, KOZHIKODE

PARALYSE

27

PHILOMINA ANTONY

CHIYARAM, THRISSUR

CANCER

39

PREMALATHA

KANNADIPOYI, KOZHIKODE

NEURO DISEASE

28

PRINCIL PAUL

CHETTUPUZHA, THRISSUR

ACCIDENT

40

BINOY

VATTIPPARA, KOZHIKODE

ACCIDENT

29

SREEJITH

MATTATHUR, THRISSUR

KIDNEY

41

AJEER

THALAPPUZHA, WAYANAD

KIDNEY

30

SUNIL

CHALAKKUDI, THRISSUR

ACCIDENT

42

PRAKASHAN

SRIKANDAPURAM, KANNUR

KIDNEY

31

KUMARAN

NEDUMPAL, THRISSUR

ACCIDENT

43

BABU M

MATTANNUR, KANNUR

KIDNEY

32

PARVATHI

NEDUMPAL, THRISSUR

HEART

44

SUNIL

PANUR, KANNUR

KIDNEY

33

SURESH . K.D

AZHIKKOD, THRISSUR

KIDNEY

45

DILEEP KUMAR K.T

THRIPANGOTTUR, KANNUR

LIVER

34

RENJITH

MUDAPPALLUR, PALAKKAD

SPINE

46

AARADHYA

PAYYAVOOR, KANNUR

HEART

35

MARIYU HAMZA

PONNANI, MALAPPURAM

KIDNEY

47

SATHEESHAN

NEELESWARAM, KASARGOD

ACCIDENT

36

ASHOKAN

PULIYAVIL, KOZHIKKOD

CANCER

48

BHASKKARAN

ATTENGANAM, KASARGOD

DIABETES

37

MOHAMMED A.K

DEVAR KOVIL, KOZHIKKOD

KIDNEY
KIDNEY

49

MOHD.RAZIN

ELAYAVOOR, KANNUR

HEART

38

T.V.MAMMOOTTY

THOLAMBRA, KANNUR

50

BABU KHAN

THENNURE, THAMILNADU

CANCER

39

JOSE. M.J

CHENGALAYI, KANNUR

ACCIDENT

51

SANEESH

OCHIRA, KOLLAM

KIDNEY

40

SREEJA & SREEJITH

NARATH, KANNUR

OTTISAM

52

SHYAMKUMAR

PUTHUKKARI, ALAPPUZHA

PARALYSE

41

NIYA FATHIMA

KALPETTA, WAYANAD

BONE MARROW

53

SANTHOSH ABRAHAM

KONNI, PATHANAMTHITTA

LIVER

42

JITH STEPHAN

MANANTHAWADI, WYND

ACCIDENT

54

BABU AGUSTIN

VELOOR, KOTTAYAM

PARALYSE

43

ANVAR ELIYAS

KALPETTA, WAYANAD

CANCER

55

SUSAN JOSE

KOTHAMANGALAM, EKM

KIDNEY

44

SASIDHARAN

MANATHAWADI, WAYANAD

CANCER

56

VINCENT P.D

PANANGAD, THRISSUR

AVASULAR NECROSIS

45

THAMSEERA.E.H

ADTHUR, KASARGOD

MENTALY RETARDED

57

SUNITHA

THATTHANADAM, PALAKKAD

KIDNEY

46

ADHISH

MADIKAI, KASARGOD

HEART

58

AMEEN MUHAMMED

PERAMBRA, KOZHIKODE

CANCER

47

RADHAMANI

KANHJANGAD, KASARGOD

CANCER

59

SONIA SAJI

KOKKAD, KOLLAM

CANCER

48

PRASAD

ERAVIMANGALAM, THRISSUR

BLIND

60

KALIDASAN

KALLACHI, WAYANAD

KIDNEY

49

P. LAWRANCE

KANYAKUMARI, TAMILNADU

CANCER

50

XAVIER ANTONY

RIPPEN PETTA, KARNATAKA

ACCIDENT

1

ASBAQ THOUFEUE

BALARAMAPURAM, TVM

NEURO

51

SRUTHI

CHENKALA, KASARGOD

PARALYSE

2

GIRIJA

KILIMANOOR, TVM

KIDNEY

52

VAISHAK

NEDUPUZHA, THRISSUR

KIDNEY & SPINAL

3

ASOK KUMAR

MUKHATHALA, KOLLAM

CANCER

53

SHABU

ALOOR, THRISSUR

DISC

4

GEORGE

PALLTHOTTAM, KOLLAM

CANCER

54

SHIMON

ERUMELY, KOTTAYAM

ACCIDENT

5

ANIL . A

KANNANALLUR, KOLLAM

CANCER

55

MANOHARI

KALLACHI, KOZHIKODE

KIDNEY

6

MANOJ KUMAR

CHARUMMOODU, ALP

ACCIDENT

56

RAJILA.K

PUTHIYANGADI, KOZHIKODE

BRAIN TUMOR

7

P.H.JOHN

EZHUMATTUR, PTMTA

HEART

57

PARVATHY KARTHIKEYAN

ANNAMANADA, THRISSUR

KIDNEY & SPINAL

58

NAJIA.P.N.

CHANGANACHERY, KTYM

MULTIPLE DISEASE

March

8

SUNIL KUMAR

KADAMURUTTY, PTMTA

BONE

9

PRAVEEN.P

THIRUVALLA, PTMTA

HEART

10

SAJIKUMAR

CHALAPALLY, PTMTA

KIDNEY

1

THUSHARA.S

PREOOR, KOLLAM

UNKNOWN
CANCER

April

11

SHEEJA

MEPRAL, PATHANAMTHITTA

HEART

2

DIVYA

KILIMANOOR, TRIVANDRUM

12

KARUTHA KUNJU

THIRUVALLA, PTMTA

HEART

3

SHOBHANA. J.R

KATTAKKADA , TVM

ARTHERITIS

13

SAKKEER. P.A

KANJIRAPPALLY, KOTTAYAM

PANCRIYATITS

4

SHABIN

VENJARAMMODU, TVM

ACCIDENT

14

SHANTHAMMA

CHENGANASSERRY, KTYM

CANCER

5

SINDHU

THAZHAVA, KOLLAM

CANCER

15

DASAPPAN NAIR

ERUMELI, KOTTAYAM

LUNGS

6

ALEEMA BEEVI

ANJAL, KOLLAM

CANCER

IT

Y

T

ED

N

VO

Sl #

kvacWnI 2016

DE

34

TO H U

M

A

km´z\w
annual souvenir 2016
IpsshÁv

Name of Patient

Location in India

Disease

Sl #

Name of Patient

April

Location in India

Disease

May

7

RAVEENDRAN

THAZHAVA, KOLLAM

HEART

4

MOHANDAS

VARKALA, TVM

ACCIDENT

8

SHIHABUDDIN

KARUNAGAPPALLY, KOLLAM

UNKNOWN

5

VIMALA

SANGHUMUGHAM, TVM

KIDNEY

PARASALA, TVM

KIDNEY

9

INDIRA. N

MAVELIKKARA, ALAPPUZHA

UNKNOWN

6

CHITRA SURESH

10

LEENA RADHAKRISHNAN

AVALOOKUNNU, ALAPPUZHA

CANCER

7

PURUSHOTHAMAN NAIR MANKULAM, TVM

CANCER

11

SANTHAMMA

KULANADA, PTMTA

CANCER

8

ABHIJITH

KIDNEY

12

ACHANKUNJU

CHUNKAPPARA, PTMTA

HEART

9

NOUSHAD

MAINAGAPILLI, KOLLAM

KIDNEY

13

CHARLES

PASUUPPARA, IDUKKI

ACCIDENT

10

MOHANAN

KARUNAGAPPILLY, KOLLAM

ACCIDENT

14

VINEETH VISHNU

NATTAKAM, KOTTAYAM

ACCIDENT

11

RATHEESH.R

KARUNAGAPPILLY, KOLLAM

KIDNEY

15

P.V MATHAI

THEEKKOYI, KOTTAYAM

CANCER

12

VENU.M

SAKTHIKULANGARA, KOLLAM

CANCER

16

RAJESH. K.B

KOODALLUR, KOTTAYAM

NEURO

13

WILSON

KARUNAGAPPALLY, KOLLAM

CANCER

17

P.N.RAVEENDRAN

KANJIRAPPALLY, KOTTAYAM

BRAIN

14

SUDHEESH

CHENGANNUR, ALAPPUZHA

ACCIDENT

18

JAYAN

CHENAPPADI, KOTTAYAM

KIDNEY

15

SIJA SAJI

MAVELLIKKARA, ALAPPUZHA

KIDNEY

19

BINI SAJU

MANJAPRA, ERNAKULAM

CANCER

16

SREELAKSHMI

ARYAD, ALAPPUZHA

ARTHRITIS

20

RAJESH

PERUMBAVOOR, ERNAKULAM ACCIDENT

17

SARASWATHY

VALLICODE, PTMTA

CANCER

21

RATHEESH

POYYA, THRISSUR

ACCIDENT

18

SUMA

MYLAPRA, PATHANAMTHITTA KIDNEY

22

RITHIK

NEDUMPAL, THRISSUR

HEART

19

PONNAMMA

CHENAPPADI, KOTTAYAM

CANCER

23

NILSHA

KODUNGALLUR, THRISSUR

CANCER

20

DURGA

MARAYUR, IDUKKI

APLASTIC ANEMIA

24

UNNIKRISHNAN

PARAPPOOKKARA, THRISSUR

CANCER

21

SUJITH

THODUPUZHA, IDUKKI

KIDNEY

25

CHANDRAN

CHEMBUCHIRA, THRISSUR

HEART

22

AJITHA

PASUPPARA, IDUKKI

HEART
KIDNEY

CHADAYAMANGALAM, KLM

26

MANU & MOHD. SHARIF

CHERUTHURUTHI, THRISSUR

ACCIDENT

23

AJESH

THODUPUZHA, IDUKKI

27

ANJALI

KORATTY, THRISSUR

CANCER

24

ABHINAV

ELAPPARA, IDUKKI

BRAIN

28

APARNA

THIRUR, THRISSUR

NEURO

25

ADIL

ERATTUPETTA, KOTTAYAM

DOWNSYNDROME

29

ANEETTA

ARANATTUKARA, THRISSUR

UNKNOWN

26

ANANTHU

PERUVA, KOTTAYAM

THALASIMIYA

30

JOMON & JOBY

VELLAMKALLUR, THRISSUR

ACCIDENT

27

JAFER KHAN

KANJIRAPILLY, KOTTAYAM

PLASTIC SURGERY

31

THANKA

VALAPPAD, THRISSUR

CANCER

28

AJEESH

KANJIRAPILLY, KOTTAYAM

DIABETIES

32

THANKAMANI

THALIKKULAM, THRISSUR

HEART

29

MARY JOSE

NEELEESWARAM, ERNAKULAM CANCER

33

ASHIQUE

PUNNAYURKULAM, THRISSUR CANCER

30

SASI GOPALAN

KADUNGALLUR, ERNAKULAM

KIDNEY & LIVER

34

ASOKAN.M

KERALASSERRY, PALAKKAD

31

THANKACHAN

KADAVANTHRA, ERNAKULAM

KIDNEY

35

DILEEP KUMAR

WADAKKANCHERRY, PLKD

CANCER

32

RASEENA

CHELAKKARA, THRISSUR

SPINE SURGERY

36

RENJITH

VANDAZHI, PALAKKAD

ACCIDENT

33

VARGHESE

KORATTY, THRISSUR

KIDNEY

37

VINOD KUMAR C.M.

PERAVOOR, KANNUR

KIDNEY

34

SANTHAMANI

THALIKULAM, THRISSUR

CANCER

38

MOHD. SHAFI

KUTTIPPALA, MALAPPURAM

KIDNEY

35

JAMALUDEEN

KAIPAMANGALAM, THRISSUR

CANCER&KIDNEY

39

BHAGYALAKSHMI

ALAMKODE, MALAPPURAM

KIDNEY

36

HRIDYA

KODUNGALLUR, THRISSUR

CANCER

40

THOMAS .O.C

CHUNKATHARA, MLPM

BLIND

37

DELNA DARVIN

PUDUKKAD, THRISSUR

APLASTIC ANEMIA

41

FARHANA

ATHAVANAD, MALAPPURAM

CANCER

38

HARISH

PERINNANAM, THRISSUR

LIVER

42

DEVI

KAVILUMPARA, KOZHIKKOD

THYROID

39

MANOJ

VADAMA, THRISSUR

ACCIDENT

KIDNEY

43

MITHUN.K.A

MANANTHAWADI, WAYANAD CERBARAL PALSY

40

HARIDASAN

PATTAMBI, PALAKKAD

ACCIDENT

44

B/O BINU JILSON

KAMMANA, WAYANAD

HEART

41

AMMALU

ALATHUR, PALAKKAD

INDESTINE

45

MOHANAN P.V

MANANTHAWADI, WYND

KIDNEY

42

SAFIYA

PONNANI, MALAPPURAM

SPINE

46

JITH STEPHAN

VALERI, WAYANAD

ACCIDENT

43

AJAYAN

KOILANDY, KOZHIKODE

ACCIDENT

47

K. RAVEENDRAN

PATHRIYAD, KANNUR

CANCER

44

SUSHEELA ANANTHAN

VALERY, WAYANAD

BRAIN TUMOR

48

SREENISH

MUNDALLUR, KANNUR

CANCER

45

VIMAL

KADACHIRA, KANNUR

CANCER

49

SHAFNA

KANJANGAD, KASARGOD

CANCER

46

GIREESH

DHARMADAM, KANNUR

MULTIPLE DISEASES

50

RAJESH

PALLATHUMALA, KASARGOD

ACCIDENT

47

A.B. AZEEZ

KASARGOD, KASARGOD

ACCIDENT

51

RAJAN

ECHIKKANAM, KASARGOD

KIDNEY

48

SREELAKSHMI

CHEEMENI, KASARGOD

GENETIC DISORDER

52

BINU.C.V

CHENAPPADI, KOTTAYAM

CANCER

May

49

AYISHA BANU SHAIKH

AHMEDABAD, GUJARAT

HEART

50

ANANDAN

RAMANATHAPURAM, T.N.

ACCIDENT

1

SARATH

NEDUMANGAD, TVM

CANCER

51

DIVYA SUMESH

PALARIVATTOM, EKM

UROLOGY

2

REVATHY

PARASALA, TVM

KIDNEY

52

GOURI NANDAN

THODUPUZHA, IDUKKI

HEART

3

VISHNU

KILIMANOOR, TVM

ACCIDENT

Name of Patient

Location in India

Disease

Sl #

Name of Patient

June

IT

Y

T

ED

N

VO

Sl #

kvacWnI 2016

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

35
km´z\w
IpsshÁv

Location in India

Disease

June

1

REVATHI

PARASSALA, TVM

KIDNEY

51

MARIAYAMMA CHACKO CHENAPPADI, KOTTAYAM

HEART

2

AJITHA KUMARI

BALARAMAPURAM, TVM

PARALYSED

52

ABDUL WAHID

CHEMBU, KOTTAYAM

ACCIDENT
PARALYSE

3

NITHIN SHA

KALLUVATHIKKAL, KOLLAM

PARALYSED

53

GAYATHRI

VYPIN, ERNAKULAM

4

VIJAYAN

KARUNAGAPPALLY, KOLLAM

HEART

54

ALWYN

GURUVAYOOR, THRISSUR

CANCER

5

PRAHLADAN

THAZHAVA, KOLLAM

KIDNEY

55

NOUSHAD

VADANAPPALLY, THRISSUR

KIDNEY

6

MOHANAN

THAZHAVA, KOLLAM

KIDNEY

56

SUNDARAN

GURUVAYOOR, THRISSUR

HEART

7

RATHEESH KUMAR

KOTTARAKKARA, KOLLAM

ACCIDENT

57

SAJINA

CHOKLI, KANNUR

KIDNEY

8

AMBILI JAYAKUMAR

BHARTHIPURAM, KOLLAM

CANCER

58

AVANTHIKA

KARIVELLUR, KANNUR

UNKNOWN

9

AMRUTHA

ALAPPUZHA, ALAPPUZHA

CERIBRAL PALSI

59

PREMARAJAN

PADIYOOR, KANNUR

KIDNEY

10

JOY

HARIPPAD, ALAPPUZHA

DIABETICS

60

ANU

KARUNAGAPPALLY, KOLLAM

CANCER

11

MADHUMITHA

AVALUKUNNU, ALAPPUZHA

PARALYSE

61

RAMYA SANTHOSH

PIRAVAM, ERNAKULAM

LEVER

12

ANANDAVALLI

PERNGARA, PTMTA

CANCER

62

ANJU JOSE

PERMBAVOOR, ERNAKULAM

KIDNEY

13

THOMAS VARGHESE

NEDUMON, PTMTA

KIDNEY

14

WILLIAM JAMES

ERAVIPEROOR, PTMTA

CANCER

1

SANTHA. C

VAMANAPURAM, TVM

BLIND

15

SURESH

OMALLUR, PTMTA

ACCIDENT

2

GOPAN. S

KARAMANA, TRIVANDRUM

ACCIDENT

16

SREEVIDHYA

BHRAHMAMANGALAM, KTM

CANCER

3

ANWARSHA

NEDUMANGAD, TRIVANDRUM KIDNEY

17

DEVASSIA ANTONY

THALAYAZHAM, KOTTAYAM

CANCER

4

MANU MON

PATHANAPURAM, KOLLAM

KIDNEY

18

SHYMON

KANJIRAM, KOTTAYAM

NEURO

5

SHEIK SHAHADUL

HOURA, WEST BENGAL

ACCIDENT

19

RAJU V.R

KOLANI, IDUKKI

NEURO

6

SOJI K VARGHESE

CHITTAR, PATHANAMTHITTA

KIDNEY

20

B/O MONISHA

VANNAPPURAM, IDUKKI

HEART

7

AMMINI. O

ELAVUMTHITTA, PTMTA

KIDNEY

21

SABAH. K.S

CHOTTUPARA, IDUKKI

KIDNEY

8

SURESH KUMAR

OMALLUR, PTMTA

ACCIDENT

22

SUJITH

THODUPUZHA, IDUKKI

KIDNEY

9

VIMALA DEVI

PALLIPAD, ALAPPUZHA

CANCER

23

SHANMUGAN

ANGAMALI, ERNAKULAM

KIDNEY

10

BALACHANDRAN PILLAI

KARTHIKAPALLY, ALAPPUZHA

KIDNEY

24

SHAYMAL

PARAKKADAVU, ERNAKULAM

HEART

11

OMANA

NEDUMNGANDAM, IDUKKI

CANCER

25

THOMSON JOSHI

MALAYATTOOR, ERNAKULAM

CANCER

12

AYON RINEESH

PASUPPARA, IDUKKI

KIDNEY

26

ASHOKAN

VYPIN, ERNAKULAM

PARALYSED

13

HARIDAS T.G

VAZHAVARA, IDUKKI

KIDNEY

27

MANSOOR

VENNALA, ERNAKULAM

KIDNEY

14

MANIYAMMA

KALLAR, IDUKKI

CANCER

28

BABU. K.N

VATTANATHARA, THRISSUR

SPINE

15

KUTTAPPAN

VAKATHAN, KOTTAYAM

ASTHAMA

29

MOHAMMED ASLAM

GURUVAYOOR, THRISSUR

KIDNEY

16

BALAKRISHNAN

CHENGANASSERRY, KTYM

HEART

30

T.V.CHANDRAN

IRINJALAKUDA, THRISSUR

KIDNEY

17

SHAMAYON

THALAYAZHAM, KOTTAYAM

ACCIDENT

31

ANJALI

IRINJALAKUDA, THRISSUR

LIVER

18

ANSARI

ERUMELI, KOTTAYAM

PARALYSE

32

USHA

NATTIKA, THRISSUR

CANCER

19

RIZA RIYAS

PANAYAPPILLY, ERNAKULAM

KIDNEY

33

P.P.JOHNSON

ANNAMANADA, THRISSUR

NEURO

20

MARY YOHANNAN

THURAVOR, ERNAKULAM

ORTHO

34

DANU KRISHNA

KUNNAMKULAM, THRISSUR

PARALYSED

21

VIJESH

CHOTTANIKKARA, EKM

BRAIN TUMER

35

SENTHIL KUMAR

AGALI, PLAKKAD

PARALYSED

22

MINI JOSE

POTHANICAUD, ERNAKULAM

CANCER

36

BYJU

NENMARA, PALAKKAD

DIABETICS

23

SUMITH

KADUNGALOOR, ERNAKULAM ACCIDENT

37

GOPALAKRISHNAN

PULASSERRY, PALAKKAD

KIDNEY

24

P.V. RAJEESH

VELIYANUR, THRISSUR

CANCER

38

VIPIN

KUMARNELLUR, PALAKKAD

KIDNEY

25

SIVAN

WADAKKACHERY, THRISSUR

CANCER

39

BINYAMIN

EDAVANNA, MALAPPURAM

CANCER

26

NIMISHA

PUNNAYOORKULAM , TSR

KIDNEY
HEART

July

40

IMBICHUTTY

VAZHAKKAD, MALAPPURAM

KIDNEY

27

SURESH V.C

CHERPP, THRISSUR

41

JANU P.M

KOZHIKKODE, KOZHIKKODE

CANCER

28

VIPIN

ANAKKARA, PALAKKAD

KIDNEY

42

V.T.RAFEEQUE

KOLATHARA, KOZHIKKODE

KIDNEY

29

THRITHIYANJAN

KONDOTTY, MALAPPURAM

HEART

43

CHOI AND ASOKAN

PAYYOLI, KOZHIKKODE

CANCER

30

SALIYA

THIRUR, MALAPPURAM

KIDNEY

44

C. RAJEEVAN

KAYAKKODI, KOZHIKKODE

KIDNEY

31

MUSTAFA. K

MANANTHAVADAI, WYND

KIDNEY

45

ANILKUMAR

KADACHIRA, KANNUR

KIDNEY

32

AYYAPPAN KUTTY A.P

BATHERI, WAYANAD

KIDNEY

46

VISHNU

KALYASSERRY, KANNUR

CANCER

33

BRIJITHA

AMBALAWAYAL, WAYANAD

TB

47

PRAKEERTH PRADEESH

THOTTADA, KANNUR

KIDNEY

34

SHAJI

PONNANI, MALAPPURAM

ACCIDENT

48

GANGADHARAN. K

KADAMBOOR, KANNUR

CANCER

35

BENNY JOHN

MANANTHAWADI, WAYANAD ACCIDENT

49

K.P.VIJAYAN

OZHINJAVALAPPU, KSGD

KIDNEY

36

ABHISHEK

KODUNGALLUR, THRISSUR

SPINE

50

IMMANUVEL

VELLAMUNDA, WAYANAD

CANCER

37

RABEESH

THALORE, THRISSUR

ACCIDENT

IT

Y

T

ED

N

VO

Sl #

kvacWnI 2016

DE

36

TO H U

M

A

km´z\w
annual souvenir 2016
IpsshÁv

Name of Patient

Location in India

Disease

Sl #

Name of Patient

July

Location in India

Disease

August

38

AKHILESH

MUNDOOR, PALAKKAD

BLIND

17

SAHAD

AMBALAPPUZHA, ALP

LIVER

39

ANU

THOTTILPALAM, KOZHIKKODE

LIVER

18

SREEDHARAN

MAVELIKKARA, ALAPPUZHA

LIVER

40

V.V.VINOD

PERIYA, KASARGOD

BRAIN

19

RENI JOSEPH

EDATHUVA, ALAPPUZHA

LIVER

41

DIKSHITHA

KUDALU, KASARGOD

THROAT

20

RAJU

AMBALAPPUZHA, ALP

KIDNEY

42

MALAVIKA

KANJANGAD, KASARGOD

LEVER

21

ATHULYA RAJAN

KURUVILANGAD, KOTTAYAM

EYE

43

MOHANAN

KOLAVAYAL, KASARGOD

CANCER

22

KURUVILA MATHEW

MALLAPPALLI, PTMTA

CANCER

44

JISHNU

SREEKANDAPURAM, KANNUR

BRAIN

23

VIJAYAMMA

PUTHUPPALLI, KOTTAYAM

CANCER

45

SREERAG

CHIRAKKAL, KANNUR

ACCIDENT

24

STEPHAN JACOB

KAVUMBHAGAM, KOTTAYAM

ACCIDENT
KIDNEY

46

JISHNU

VADAKARA, KOZHIKKODE

ANTIBODY SYNDROM

25

ALTHAF

CHENGANASSERRY, KTYM

47

ABDUL KAREEM

KARWAR, KARNATAKA

ACCIDENT

26

CHINCHU MOL

AYARKUNNAM, KOTTAYAM

PARALYSE

48

DURAIRAJ

PATTUKOTTAI, TAMILNADU

PARALYSE

27

PATHUMMA

KANJIRAPPALLY, KOTTAYAM

CANCER

49

SARASWATHI

COIMBIATUR, TAMILNADU

PARALYSE

28

KUNJAPPAN

KALLARA, KOTTAYAM

CANCER

50

MONISHA

CHENAPPADI, KOTTAYAM

HEART

29

RIYAS MON

KANJIRAPPALLY, KOTTAYAM

BRAIN

51

SHAJI KURIAKKOSE

KOTHAMANGALAM, EKM

KIDNEY

30

ABIMANYU JINESH

KODIKKULAM, IDUKKI

MENANJETTIS

52

ADRAJA

VALLIKODE, PATHNAMTHITTA LIVER

31

VINOD .T.J

KARMANNUR, IDUKKI

ACCIDENT

53

KRISHNAN KUTTY

KARUNAGAPPALLY, KOLLAM

CANCER

32

SIVADASAN A.K

PUTHENVELIKKARA, EKM

ACCIDENT

54

PEOPLES CLUB

PASUPPARA, IDUKKI

MEDICAL CAMP

33

PRINCY BHASI

AZHAKAM, ERNAKULAM

PARALYSE

55

PRADEEP

MARIANADU, TRIVANDRUM

KIDNEY

34

E.P SUDHEER

ALUVA, ERNAKULAM

PARALYSE

56

AMANDA MARKOSE

SHANGHUMUGAM, TVM

HEART

35

NOUSHAD C.A

PALLURUTHY, ERNAKULAM

ACCIDENT

57

UNNI

KARUMAM, TRIVANDRUM

KIDNEY

36

JOHN PAUL

THRIPPUNITHARA, EKM

DEAF & DUMB

58

PRAMOD. G

MAVELIKKARA, ALAPPUZHA

CANCER

37

MOHAMMAD SAMEER

VYPIN, ERNAKULAM

ACCIDENT

59

RAJA LESKSHMI

KAYAMKULAM, ALAPPUZHA

KIDNEY

38

ANAMIKA

VYPIN, ERNAKULAM

LIVER

60

GOUTHAM SANKAR

PARAKKADAVU, ERNAKULAM

KIDNEY

39

SREEJITH M.A

PANAGAD, THRISSUR

PARALYSE

61

AJITHA

PARAVOOR, ERNAKULAM

KIDNEY

40

VIJAYAMMA

NANDIKKARA, THRISSUR

CANCER

62

JAIBY JOSEPH

KADVANTHRA, ERNAKULAM

CANCER

41

KRISHNAN K.A

NATTIKA, THRISSUR

HEART

63

GEETHA

PERINJANAM, THRISSUR

ORTHO

42

SANTHA

CHERPU, THRISSUR

CANCER

64

JAYASREE

IRINJALAKKUDA, THRISSUR

HEART

43

LENIN

VADAKKANCHERRY, THRISSUR ACCIDENT

65

SHEENA.K

AZHIKKODE, KANNUR

SPINE

44

CHANDRASEKHARAN

MULANKUNNATHUKAVU, TSR CANCER

66

RAJAN C.V

KADACHIRA, KANNUR

PARLYSE

45

AJI

ARIMBOOR, THRISSUR

BRAIN

67

ADYA AJAYAN

CHERTHALA, ALLAPUZHA

LIVER

46

RAJESH

VELLANKALLUR, THRISSUR

MULTIPLE SYROSIS

68

ADRAJA

VALLIKODE, PATHNAMTHITTA LIVER

47

YOUSEF

ONGALLUR, PALAKKAD

SPLEEN

69

KRISHNAN KUTTY

KARUNAGAPPALLY, KOLLAM

CANCER

48

ARUN

KALLUVAZHI, PALAKKAD

CANCER

70

ALPHONSA MATHEW

KOOTHATTUKULAM, EKM

HEART SURGERY

49

P. MALIK

THANUR, MALAPPURAM

KIDNEY

50

NAZRIYA

ALAMKOD, MALAPPURAM

SPINE

August
1

GOPI PILLAI

VENJARANMOOD, TVM

CANCER

51

MOHAMMAD NIFLU

KURUVATTUR, KOZHIKKODE

CANCER

2

LAKSHMANAN .A

THIRUVANANTHAPURAM

CANCER

52

S.P. ABOOBACKAR

KOMERI, KOZHIKKODE

KIDNEY

3

SHIBU.V

PANAVUR, TVM

CANCER

53

LEELA

KUTTIYADI, KOZHIKKODE

KIDNEY

4

NIDHESH. V.V

PAYYOLI, KOZHIKKODE

CANCER

54

ANANTHU

PASUKKADAVU, KOZHIKKODE

CANCER

5

SAVITHRI

KOVALAM, TVM

CANCER

55

NIJISHA

ERINJIKKAL, KOZHIKKODE

LIVER

6

ABHI JOHN

PULLUVILA, TVM

CANCER

56

RAJANEESH

MADAPPALLY, KOZHIKKODE

ACCIDENT

7

VASANTHA

RAJAPURAM, KASARGOD

FITS

57

MERCY

PULPALLY, WAYANAD

EPILAPSY

8

KUMDAM

CHERKALA, KASARGOD

MANTALY RETARDED

58

VISHNU.A.S

VADUVANCHAL, WAYANAD

KIDNEY
BRAIN

9

SURESH KUMAR

KUNNATHUKAL, TVM

EYE

59

SUNIL KUMAR

EDAKKAD, KANNUR

10

KANNAN

PALLICHAL, TVM

KIDNEY

60

ABHIMANYU

KADACHIRA, KANNUR

ACCIDENT

11

SHEEBA

THIRUVALLAOM, TVM

KIDNEY

61

SHOBHANA

RAJAPURAM, KASARGOD

CANCER

12

RAJESH .R

ALUMMOOD, KOLLAM

KIDNEY

62

KUNJIKRISHNAN

KANJHANGAD, KASARGOD

CANCER

13

RESHMI KRISHANAN

KULASEKHAPURAM, KOLLAM

BRAIN

63

PURUSHOTHMAN

UDUMA, KASARGOD

KIDNEY

14

REVATHI

SHASTHAMKOTTA, KOLLAM

CANCER

64

NIKHIL SUSHEELAN

PERINGARA, PTMTA

BRAIN

15

VISHNU.A.S

EZHUKON, KOLLAM

KIDNEY

65

CHILDERN OF ANU

NORTH PARAVUR, EKM

BRAIN

16

NISHA

CHETTIKULANGARA, ALP

KIDNEY

66

C. RAJEEVAN

KAYAKKODI, KOZHIKKODE

KIDNEY

Name of Patient

Location in India

Disease

Sl #

Name of Patient

September

IT

Y

T

ED

N

VO

Sl #

kvacWnI 2016

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

37
km´z\w
IpsshÁv

Location in India

Disease

September

1

SURESH

PARASSALA, TVM

UNKNOWN

51

K.P.LATHA

ANACHAL, KASARGOD

CANCER

2

GOPIKA

KADINAMKULAM, TVM

PARALYSE

52

AJITH KUMAR

KODUNGAYUR, CHENNAI

SKIN

3

AMBIKA

SHANKUMUGAM, TVM

CANCER

53

RASLY SUKUMARAN

GOWRIMEDU, PONDICHERRY

TUMER

4

SARASWATHI

BHARANIKAVU, KOLLAM

PARALYSE

54

REJI

GUDALUR, TAMILNADU

PARALYSE

5

MOLY

CHAVARA, KOLLAM

CANCER

55

NAVEEN

PADI, TAMILNADU

KIDNEY

6

BLAIZY BABU

CHAVARA, KOLLAM

CANCER

56

SADHI KUMAR

RALIKKONAM, TAMILNADU

PARALYSE

7

VIJAYAN

SOORANADU, KOLLAM

CANCER

57

DILEEP

NEYYATTINKARA, TVM

KIDNEY

8

AMMUKKUTTIYAMMA

THIRUVALLA, PTMTA

CANCER

58

B. RAJAN

KALLAMBALAM, TVM

KIDNEY
CANCER

9

MOHAMMED RAFI

ELAMANNOOR, PTMTA

KIDNEY

59

THANKAMMA

THIRUVALLA, PTMTA

10

JAMES VARGHESE

HARIPPAD, ALAPPUZHA

CANCER

60

SETHU

KAYAMKULAM, ALAPPUZHA

ACCIDENT

11

VALSAMMA JACOB

THALAVADI, ALAPPUZHA

KIDNEY

61

THOMAS & SOFIYA

THRIKKODITHANAM, KTYM

CANCER

12

OMANAKKUTTAN

VENMANI, ALAPPUZHA

PARALYSE

62

DEVANANTH

PERUMBAVOOR, EKM

KIDNEY

13

JISHNU SHAJI

CHENAPPADI, KOTTAYAM

CANCER

63

ANIL

THALIKKULAM, THRISSUR

KIDNEY

14

USHA MOHAN

VAZHOOR, KOTTAYAM

CANCER

64

SHYJU.K.P

KODAKARA, THRISSUR

CANCER

15

BINDU MOHAN

KANJIRAPPALLI, KOTTAYAM

CANCER

65

UMESH BABU

MUNDALOOR, KANNUR

KIDNEY

16

SABU.V.N

ERIKKAD, KOTTAYAM

KIDNEY

66

PRAJEESHA

PALLIYAMOOLA, KANNUR

KIDNEY

17

MAYA MOHAN

ERUMELI, KOTTAYAM

HEART

67

SUDHADEVI.P

MUPLIYAM, THRISSUR

SURGERY

18

BIJU

VAIKOM, KOTTAYAM

ACCIDENT

68

VASUDEV

MALAYALAPUZHA, PTMTA

HEART DISEASE

19

MANOJ M.S

PARIAYARAM, KOTTAYAM

EPILEPSY

20

THULASI BALAKRISHNAN PALLIKKATHODU, KOTTAYAM

KIDNEY

1

SAJITH

VAMANAPURAM, TVM

HEART

21

T. K. SURESH KUMAR

KOTTAYAM, KOTTAYAM

KIDNEY

2

SETHUNATH K.R

MADAVOOR, TVM

KIDNEY

22

C.P.PRAKASH

KADAPLAMATTOM, KTYM

PARALYSE

3

MOHMED ALI

VATTIYOOR KAVU, TVM

CANCER

23

AYANA MOL

THODUPUZHA, IDUKKI

CANCER

4

RAMAKRISHNAN

SASTHAMKOTTA, KOLLAM

ACCIDENT

24

SHEMI

PATTIKKADU, THRISSUR

KIDNEY

5

SARASWATHI.N

MARTHANDAMKARA, KLM

CANCER

25

AJITH

KUDAYATHOOR, IDUKKI

KIDNEY

6

ANILAL.K

PARAVOOR, KOLLAM

KIDNEY

26

PONNAPPAN CHETIYAR

NEDIYASALA, IDUKKI

CANCER

7

DEVAKI

PERINGARA, PTMTA

CANCER

27

SREEJESH A.K

UPPUTHARA, IDUKKI

PANCRIYATIC

8

MRIDULA

RANNI, PATHANAMTHITTA

HEART

28

ATHUL

EDACOCHI, ERNAKULAM

ORTHO

9

ANCY BAIJU

CHANGANACHERRY, KTYM

CANCER

29

RATHEESH

PIRAVAM, ERNAKULAM

LIVER

10

PONNAMMA

CHANGANACHERRY, KTYM

CANCER

30

AJITHA

KURUMASSERRY, ERNAKULAM CANCER

11

MARIYAM.V.I

KANJIRAPALLY, KOTTAYAM

CANCER

31

SONA

CHALAKKUDI, THRISSUR

12

K.K.SAJIMON

NEDUMKANDAM, IDUKKI

DIABETIC

32

MANOJ M.S

NATTIKA, THRISSUR

KIDNEY

13

NILA

PAINAVU, IDUKKI

CANCER

33

SHAJUMON V.A

PULLAZHI, THRISSUR

LIVER

14

BIJU.K.P

NEDUMKANDAM, IDUKKI

KIDNEY

34

SASEENDRAN P.K

KOORKANCHERRY, THRISSUR

KIDNEY

15

ASHOK KUMAR

MANNAR, ALAPPUZHA

CANCER

35

SUSHIL.C

THRIKKUR, THRISSUR

KIDNEY

16

LENEESH

KAVALAM, ALAPPUZHA

CANCER

36

BINUSHA

PONNOOKKARA, THRISSUR

PARALYSE

17

SATHEENDARAN

KALARKODU, ALAPPUZHA

KIDNEY

PARALYSE

October

37

RAMAKRISHNAN

KORATTY, THRISSUR

KIDNEY

18

BIJU.A.G

AMBALAPUZHA, ALAPPUZHA

ACCIDENT

38

RINEESH

THOTTIPPAL, THRISSUR

PARALYSE

19

SUMESH .T.R

PINDIMANA, ERNAKULAM

KIDNEY

39

JAYAKUMAR

NENMMARA, PALAKKAD

PARALYSE

20

STELLA

MALAYATOOR, ERNAKULAM

CANCER

40

MEHABOOB

MANNARKADU, PALAKKAD

CANCER

21

K.K.SUDHAKARAN

CHETHIKODU, ERNAKULAM

KIDNEY

41

BHASKARAN

VAZAKKAD, MALAPPURAM

PARKINSON

22

OUSEPH

KARUKUTTY, ERNAKULAM

HEART

42

NISHAD

THAZHEKODE, MALAPPURAM

KIDNEY

23

RATHEESH

PIROVAM, ERNAKULAM

LIVER

43

PRAKASAN M.K.

PERUVANNAMUZHI, KKD

PARALYSE

24

SIJI

VARANDARAPILLY, THRISSUR

LIVER

44

SIBY THOMAS

PANAMARAM, WAYANAD

KIDNEY

25

FRANCIS.C

KOONAMOOCHI, THRISSUR

PARALYSIS

45

AMINA

KATTIKULAM, WAYANAD

CANCER

26

MAHESH

KODUNGALOOR, THRISSUR

KIDNEY

46

SARAOJINI RAMANNAN

BAVALI, WAYANAD

CANCER

27

SANTHA

NATTIKA, THRISSUR

CANCER

47

HARKESH

KADANNAPPALLY, KANNUR

CANCER

28

KAREEM

KODUNGALOOR, THRISSUR

CANCER

48

FREDRICK LABAN

CHALA, KANNUR

PARALYSE

29

GOPALAKRISHNAN

PAZHUVIL, THRISSUR

HEART

49

SUMATHI. M

NEELESWARAM, KASARGOD

CANCER

30

NIVYA

POYYA, THRISSUR

CANCER

50

VIJESH

NEELESWARAM, KASARGOD

BRAIN

31

V.R.PARAMESWARAN

PERINGOTTUKARA, TSR

KIDNEY

IT

Y

T

ED

N

VO

Sl #

kvacWnI 2016

DE

38

TO H U

M

A

km´z\w
annual souvenir 2016
IpsshÁv

Name of Patient

Location in India

Disease

Sl #

Name of Patient

October

Location in India

Disease

November

32

VINESH

MELOOR, THRISSUR

PARALYSIS

23

SHEEJO

NAYATHOD, ERNAKULAM

CHRONIC DIABETIC

33

BAIJU

KUMARAMPUTHOOR, PLKD

ACCIDENT

24

LALITHA

PALLURUTHY, ERNAKULAM

KIDNEY

34

SASIKUMAR

ALATHUR, PALAKKAD

ACCIDENT

25

LIJI BABU

ANCHERI, THRISSUR

HEART

35

ARUN

KALLUVAZHY, PALAKKAD

CANCER

26

VELAYUDHAN

ARATTUPUZHA, THRISSUR

HEART

36

KURUPPU SWAMI

MUTHALAMDA, PALAKKAD

KIDNEY

27

KUMARI

THOTTIPPAL, THRISSUR

CANCER

37

SRUTHI MOL

VALANCHERI, MALAPPURAM

LIVER

28

SASIKALA

KODAKARA, THRISSUR

CANCER

38

SMITHA

KONDOTTI, MALAPPURAM

LIVER

29

SURESH KUMAR

MOORKANIKKARA, THRISSUR

ACCIDENT

39

JISHNU

EDAPPAL, MALAPPURAM

ACCIDENT

30

RAGIN

ENGANDIUR, THRISSUR

KIDNEY

40

BABY RAMYA

NILAMBUR, MALAPPURAM

HEART

31

PARVATHY

KODAKARA, THRISSUR

LIVER

41

DISHA

CHELANOOR, KOZHIKKODE

ACCIDENT

32

KRISHNANKUTTY

KANNAMBRA, PALAKKAD

HEART

42

N.P. VIJAYAN

NADUVANNUR, KOZHIKKODE

KIDNEY

33

CHENTHAMARAKSHAN

NENMARA, PALAKKAD

CANCER

43

SAROJINI

BAVALI, WAYNAD

CANCER

34

A.LATHIF

ALANKODU, MALAPPURAM

KIDNEY

44

ATHULYA RAJ

PANAGODE, WAYNAD

CANCER

35

NANU

MARUTHONKARA, KKKD

ACCIDENT

45

SONA.P.P

CHERUKUNNU, KANNUR

KIDNEY

36

SUMITH

CHOMBALA, KOZHIKKODE

KIDNEY

46

SUSHI.N.K

ELAKUZHY, KANNUR

KIDNEY

37

MOOSA

KALPETTA, WAYANAD

KIDNEY

47

NALINI.M.K

PERALASSERY, KANNUR

CANCER

38

BABU

KOTTATHARA, WAYANAD

KIDNEY

48

SANTHOSH KUMAR M.V THRIKKARIPPUR, KSGD

PARALYSIS

39

ANANYA

PULPALLY, WAYANAD

ARTHRITIS

49

RIJU

KOLAVAYAL, KASARGOD

KIDNEY

40

PURUSHU

KATHIROOR, KANNUR

KIDNEY

50

PADMANABHAN

PILIKKOD, KASARGOD

CANCER

41

IBRAHIM KUTTY

KAYOOR, KASARGOD

KIDNEY

51

VIJAYAN

VASHI, MUMBAI

KIDNEY

42

NANDANA

KALLYAD, KANNUR

CANCER

52

THANKAMMA

AROOR, ALAPPUZHA

DIABETIC

43

VASANTHAN

ADOOR, KANNUR

HEART

53

NANDANA

UDAYAMPEROOR, EKM

PARALYSIS

44

RAJITHA

CHIRAKKAL, KANNUR

KIDNEY

54

M.D ANTONY

KORATTY, THRISSUR

KIDNEY

45

ABHIJITH

SREEKANDAPURAM, KNR

HEART

55

PUSHPAKARAN.K.R

ANJOOR, THRISSUR

KIDNEY

46

K.AMBU

PADANNA, KASARGOD

LIVER

56

SRIHARI

CHALAKUDY, THRISSUR

HEART

47

ARUNAKSHI

AJANOOR, KASARGOD

LUNGS

57

KUNJAMINA

KADAMBUR, KANNUR

CANCER

48

KUNHIKANNAN

KANHANGAD, KASARGOD

KIDNEY

58

JISHNU

BEYPORE, KOZHIKODE

HEART SURGERY

49

RIJU

KANHANGAD, KASARGOD

KIDNEY

50

CHAUHAN SAGAR

MATUNGA, MUMBAI

ACCIDENT
KIDNEY

November
1

SHYAM ANISH

NEYYATINKARA, TVM

CANCER

51

VENU

CHALAKUDY, THRISSUR

2

THARA

THIRUVANATHAPURAM

KIDNEY

52

PRANAV

MURINGOOR, THRISSUR

BRAIN

3

STANLY

KATTAKADA, TVM

ACCIDENT

53

UDAYAN

KORATTY, THRISSUR

TUMOUR

4

FATHIMA

THOLICODE, TVM

AUTISM

54

PRADEEPAN C.H

THULICHERRY, KANNUR

KIDNEY

5

P.T.JOHNSON

KARUNAGAPALLY, KOLLAM

CANCER

55

THAHIRA.K.V

ATTADAPPA, KANNUR

KIDNEY

6

NIXON

KUNDARA, KOLLAM

ACCIDENT

56

ALICE JOHNY

VELLIYAMATTOM, IDUKKI

HEART SURGERY

7

SARITHA.S

KAVANADU, KOLLAM

HEART

57

BABY PARVATHY

KODAKARA, THRISSUR

KIDNEY

8

CHANDRA BOSE

ILAVUMTHITTA, PTMTA

KIDNEY

December

9

VIJAYAN

ILAVUMTHITTA, PTMTA

ACCIDENT

1

GEETHAKUMARI

NEYYATTINKARA, TVM

10

ALINA & ALONA

PRAMADAM, PTMTA

AUTISM

2

MADHUSUDHANAN

KULATHOOR, TVM

KIDNEY
ACCIDENT

11

OMANA

KAINAKARY, ALAPPUZHA

CANCER

3

JAMEELA BEEVI

KILIMANOOR, TVM

KIDNEY

12

HARI KUMAR

SANATHANA PURAM, ALP

LIVER

4

SANTHOSH

NEYYATTINKARA, TVM

KIDNEY

13

KALESH

ATHIRAMPUZHA, KOTTAYAM

ACCIDENT

5

REJIN RAJ

PARASALA, TVM

KIDNEY

14

ASHARAF

KILIROOR, KOTTAYAM

KIDNEY

6

AJITHA

THAZHAVA, KOLLAM

PARALYSIS

15

ANTONY THOMAS

ERAVIMANGALAM, KTYM

ACCIDENT

7

USHAKUMARI

KADATHOOR, KOLLAM

CANCER

16

SRUTHI LAKSHMI

KATTAPPANA, IDUKKI

KIDNEY

8

SURENDRAN

SAKTHIKULANGARA, KOLLAM

CANCER

17

SHIVAKUMAR

KATTAPPANA, IDUKKI

KIDNEY

9

BARGAVI

KARUNAGAPALLY, KOLLAM

CANCER

18

GEORGE CHACKO

PASUPPARA, IDUKKI

CANCER

10

VIJAYAN

KAVANAD, KOLLAM

KIDNEY

19

VANAJA

PASUPPARA, IDUKKI

CANCER

11

SREEKUMAR

CHAVARA, KOLLAM

KIDNEY

20

SILVI

NAYATHOD, ERNAKULAM

CANCER

12

GRACY JACOB

MUKHATHALA, KOLLAM

CANCER

21

JOHNSON

THRIPPUNITHURA, EKM

PARALYSE

13

SURSHKUMAR

KULANADA, PTMTA

KIDNEY

22

PRABHAKAR RAO

EDAKOCHI, ERNAKULAM

CANCER

14

ASIF

ADOOR, PATHANAMTHITTA

CANCER

Name of Patient

Location in India

Disease

Sl #

Name of Patient

December

IT

Y

T

ED

N

VO

Sl #

kvacWnI 2016

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

39
km´z\w
IpsshÁv

Location in India

Disease

December

15

ARYA

NEDUMONKAVU, PTMTA

CANCER

48

KUNJAN

PARPUKKARA, THRISSUR

HEART

16

RADHAKRISHNAN

KARTHIKAPALLY, ALAPPUZHA

ACCIDENT

49

SATHI

KODAKARA, THRISSUR

CANCER

17

THRIKALA

HARIPAD, ALAPPUZHA

CANCER

50

MURALEEDHARAN

KODUNGALLOOR, THRISSUR

ORTHO

18

RAJU

HARIPAD, ALAPPUZHA

CANCER

51

ANILAN

MANNAMPETTA, THRISSUR

LIVER

19

KANNAN

VANDANAM, ALAPPUZHA

CANCER

52

ABY MOL

ATTAPPADI, PALAKKAD

ORTHO

20

MARIYAM

LAKATTOOR, KOTTAYAM

LUNGS

53

BASHEER

VAZHAKKAD, MALAPPURAM

KIDNEY

21

SEBASTIAN

MATTAKARA, KOTTAYAM

HEART

54

CHANDRI

VADAKARA, KOZHIKKODE

KIDNEY

22

KASIM

CHENAPADI, KOTTAYAM

HEART

55

PRAKASHAN

KOILANDY, KOZHIKKODE

KIDNEY

23

M.R.RANJITH

KOOVAPALLY, KOTTAYAM

LUNGS

56

JAYAPRAKASHINI

MAVOOR, KOZHIKKODE

KIDNEY

24

LEELA MANI

CHENAPADI, KOTTAYAM

CANCER

57

AYISHA

SULTAN BATHERY, WAYANAD

CANCER

25

RAMACHANDRAN

CHENAPADI, KOTTAYAM

DIABETIC

58

SAJEER

THALAP, KANNUR

HEART

26

JOSE MATHEW

ANAKALLU, KOTTAYAM

LUNGS

59

SAKHARIYA

CHERUKUNNU, KANNUR

KIDNEY

27

SASI

MANGANAM, KOTTAYAM

SKIN

60

PRASEETHA

AZHIKKOD, KANNUR

CANCER

28

JOEL RONI

KARTHIKAPALLY, KOTTAYAM

HEART

61

K.MOHANAN

CHERUVARAKONM, TVM

CANCER

29

BISI MOL

KATTAPANA, IDUKKI

CANCER

62

A.K.PUSHPPAN

KAVALANGAD, ERNAKULAM

CANCER

30

SRIRAM RENEESH

MUKKUDAM, IDUKKI

CANCER

63

ABHINAV

VELUTHUR, THRISSUR

CANCER

31

BIJI JAYAPRAKASH

MUTTAM, IDUKKI

KIDNEY

64

THANKAPPAN

POTHANICAD, ERNAKULAM

CANCER

32

JAMEELA

MULLARINGAD, IDUKKI

CANCER

65

MANIKANDAN

KANNAMBRA, PALAKKAD

ACCIDENT

33

SAROJINI

MUTTAM, IDUKKI

HEART

66

ASOK DAYAL

KOTTEKKAD, PALAKKAD

ACCIDENT

34

RASIYA

KOTTAKKAL, MALAPPURAM

KIDNEY

67

ADARSH

PATTAMBI, PALAKKAD

CANCER

35

REMANI

PARAKADAVU, ERNAKULAM

NEURO

68

DEVANJANA

ULIYIL, KANNUR

UNKOWN

36

SREEJA

KALAMASSERRY, ERNAKULAM CANCER

69

PRASAD.K

KANNADIPARAMB, KANNUR

KIDNEY

37

ANTU B.C.

KIDANGOOR, ERNAKULAM

CANCER

70

PRADEEPAN .K

KAKKAD, KANNUR

KIDNEY

38

ELSY JOHNY

THURAVOOR, ERNAKULAM

CANCER

71

SASEENDRAN

THAMARASSERY, KOZHIKKODE CANCER

39

REMESHAN V.K.

CHENGANNUR, ALAPPUZHA

KIDNEY

72

ROBIN

KONNAKKAD, KASARGOD

KIDNEY

40

SREEDHARAN

ERUMAPETTI, THRISSUR

LIVER

73

BIJU

PERAMBRA, KOZHIKKODE

ACCIDENT

41

VIJAYAKUMAR

THIRUVILWAMALA, THRISSUR

PARALYSIS

74

SHAJI

KANJIRAPPALLI, KOTTAYAM

ACCIDENT

42

SAJEEVAN

KAIPPAMANGALAM, TSR

LIVER

75

SREELEKHA GHOSH

HYDERABAD, ANDRAPRADESH KIDNEY

43

REKHA

CHELAKKARA, THRISSUR

CANCER

76

KARTHIK

KOORKANCHERRY, THRISSUR

CROWSON SYNDROME

44

SUDHEESH

OLLUR, THRISSUR

NEURO

77

DINESH KUMAR

PAVARATTY, THRISSUR

KIDNEY

45

KALESH

KUTTICHIRA, THRISSUR

LIVER

78

AMMU

WAYANAD, WAYANAD

SPINE FRACTURE

46

BINDU

IRINJALAKKUDA, THRISSUR

CANCER

79

DIVAKAR.T

THEVARA, ERNAKULAM

EYE OPERATION

47

DEVASSIKUTTY

THAZHEKADU, THRISSUR

CANCER

80

CHRISTO SHIJU

PAYIPPAD, KOTTAYAM

BLOOD DISORDER

Help the Helpless

DROP A COIN

Implementation of
Special Projects 2015
01

FREE ACCOMODATION FOR RCC PATIENTS
IN VISHRAM SANKETH TRIVANDRUM IN

02

ASSOCIATION WITH DEWAKI WARRIER

Attapadi has no physiotherapy facility for
paralysed patients and others in the region
who need physiotherapy. SANTHWANAM
facilitated physiotherapy unit attached to
Santhi rehabilitation centre Mattathukadu,
Attapadi, which can give service to nearly 20
patients per day.

SANTHWANAM sponsored rent
for a building and made the
accommodation free to the waiting
patients and their accompanying
relatives. This accommodation called
as “TRIDA VISRAM SANKETH” is located
at the Trivandrum Medical College
junction, having 70 rooms and capable
of accommodating 70 patients and
accompanying persons per day.
SENSORY INTEGRATION THERAPY CENTRE
FOR AUTISTIC CHILDREN, AMHA, THRISSUR

04

There are very few treatment centres
for Autism in Kerala and they are
mainly in private sector beyond the
reach of common man. SANTHWANAM
provided financial aid to AMHA,
an organization for Mentally
Handicapped Adults to start sensory
integration therapy centre for autistic
children to provide free treatment
for these children at their centre in
Thrissur.

05

AID FOR HEMOPHILIA PATIENTS
HEMOPHILIA SOCIETY, ANGAMALY

SANTHWANAM extended financial
support to Haemophilia patients
through Haemophilia Society,
Angamaly. Haemophilia patients suffer
from spontaneous bleeding in various
organs and are in urgent requirement
of clotting factors.

SANTHI REHABILITATION CENTRE, MATTATHUKAD
P.O, ATTAPADI)

MEMMORIAL TRUST, TVM.

03

SANTHI PHYSIOTHERAPY UNIT (ATTACHED TO

AID FOR PROVIDING LIFE SAVING MEDICATIONS
FOR CHILDREN, SOLACE, THRISSUR

In association with SOLACE Thrissur,
SANTHWANAM provided lifesaving
medicines on a monthly basis in different
districts of Kerala. SOLACE is a Health
Charitable Organization helping children
suffering from various life threatening
ailments. At SOLACE, children are
support with financial and medical aid,
rehabilitation and counselling.

06

NUTRITIONAL SUPPLEMENT PROGRAMME FOR
CANCER PATIENTS AT CANCER CARE CENTRE,
KOLLAM

Cancer Care Centre situated in Neendakara,
Kollam, a unit of RCC Trivandrum. Most of
the patients in this region are struggling to
meet the daily needs such as food clothing
etc. SANTHWANAM supports the centre with
financial assistance for providing nutritional
food, educational support, clothes etc. to
the patients coming there.

In addition to the above, SANTHWANAM continued supporting patients suffering from chronic diseases and requires specialized
treatment in different parts of Kerala. SANTHWANAM’s treatment aid reaches them every month.

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

41
km´z\w
IpsshÁv

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

42

TO H U

M

A

km´z\w
annual souvenir 2016
IpsshÁv

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

43
km´z\w
IpsshÁv

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

46

TO H U

M

A

km´z\w
annual souvenir 2016
IpsshÁv

ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെ എല്ലാ മഖലകളിലും തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം നിലനിർത്തുന്ന സാന്ത്വനം
കേരളത്തിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും നിർധനരായ ര�ോഗികൾക്ക് ഒരു
കൈത്താങ്ങായി പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണ്.
ദൃശ്യ പത്ര നവമാധ്യമങ്ങൾ വഴി ലഭിക്കുന്ന സഹായ അഭ്യർത്ഥനകൾ,
ര�ോഗികൾ നേരിട്ടയക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ, അംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും മറ്റു
സാമൂഹ്യക്ഷേമസംഘടനകളും വഴി ലഭിക്കുന്ന അഭ്യർത്ഥനകൾ, ഇവയെല്ലാം വിശദമായി
പരിശ�ോധിച്ച് അതിൽ ഏറ്റവും അർഹരായ ര�ോഗികൾക്ക് അതാത് മാസങ്ങളിൽ ചികിത്സാ
സഹായം ചെയ്തു വരുന്നു.

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

47
km´z\w
IpsshÁv

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

48

TO H U

M

A

km´z\w
annual souvenir 2016
IpsshÁv

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

49
km´z\w
IpsshÁv

Special Social welfare
Projects- 2016
Every Year Santhwanam Kuwait introduce various socially relevant projects in addition
to the regular monthly support for the medical treatment directly to the patients. These
social welfare projects are chosen in view of their beneficial impact to a large number
of people whom we can not reach out by ourselves as an organization in Kuwait.
These Special Projects are implemented in association with reputed, well known and
trustworthy NGOs in Kerala. These organizations are able to implement these projects,
only with the financial help from various sources like Santhwanam.
All these projects were selected and considered after adequate feasibility studies
conducted by Santhwanam Team. In 2016 also we have introduced a range of projects
covering various areas in Kerala. Some of them were continuation of our previous
programs. These have been introduced because of the positive impact they have had
in the past few years. The activities mentioned below were a real blessing for many
unfortunate people who are battling diseases and poverty at the same time.
Sl.

PROJECT DETAILS

LOCATION

1.

Construction of Building for Blood Component Separation
Unit at Govt. General Hospital

2.

Support for Pain & Palliative Units in Wayanad, Kannur,
Palakkad, Ernakulam & Idukki Districts

3.

Education Support for Tribal Children in Kalpetta

4.

Sponsoring accommodation at TRIDA VISRAM SANKETH
for patients reaching RCC and SCT Hospitals.

5.

Nutritional Supplement Program for Poor Patients at
Cancer Care Center, Panmana

Kollam

6.

Support to the Poor Children for their Treatment and daily
needs – with SOLACE

Thrissur

Kozhikode
Various Districts
Wayanad
TVM

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

51
km´z\w
IpsshÁv

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

52

TO H U

M

A

km´z\w
annual souvenir 2016
IpsshÁv

സാന്ത്വനക്കാഴ്ചകൾ....

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

53
km´z\w
IpsshÁv

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

56

TO H U

M

A

km´z\w
annual souvenir 2016
IpsshÁv

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

57
km´z\w
IpsshÁv

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

64

TO H U

M

A

km´z\w
annual souvenir 2016
IpsshÁv

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

59
km´z\w
IpsshÁv

Member's & Well-Wisher's Contribution in Year 2016
Member Name

Sl #

Location

Amount
(Kd) *

A

Member Name

Sl #

Location

Amount
(Kd) *

60

ABRAHAM MATHEW ABRAHAM

ABBASSIYA

12

61

ABRAHAM NINAN

MANGAF

15

1

A. SURESHBABU

ABU HALIFA

10

62

ABRAHAM P.M.

SABHAN

2

AARYAN ARCHITH

FAHAHEEL

12

63

ABRAHAM PUNNOOSE

ABBASSIYA

15

2

3

ABBY FRANK JAMES

MANGAF

12

64

ABRAHAM THOMAS

MANGAF

12

4

ABDU RAB M.P.

AHMADI

12

65

ABY JOHN

ABU HALIFA

12

5

ABDU RAHIM K.V.

MANGAF

2

66

ABY PHILIPOSE

MANGAF

12

6

ABDU RAHMAN K.

FARWANIYA

6

67

ABY PUNNOOSE

MANGAF

25

7

ABDU T.K.

ABBASSIYA

12

68

ACELYNN MARIAM ROSHAN

ABBASSIYA

12

8

ABDUL ALEEM

FARWANIYA

12

69

ADITYA BHASKAR

MANGAF

12

9

ABDUL AZIZ

5

70

ADWAITH VIDHUGOPAN

SALMIYA

12

10

ABDUL AZIZ MOURAD HOSNI

JAHRA

12

71

AGNUS ANIL MATHEW

ABU HALIFA

12

11

ABDUL KARIM

ABU HALIFA

12

72

AHMED ISMAIL

MANGAF

20

12

ABDUL MAJEED

FARWANIYA

2

73

AHMED YAHIA HAMED (Egypt)

FARWANIYA

13

ABDUL MAJEED P.V.

FARWANIYA

5

74

AJAI THOMAS

RIGGAE

12

75

AJAY KUMAR

ABBASSIYA

3

76

AJAY KUMAR (AL RASHED)

KUWAIT CITY

1
12

14

ABDUL RAZAK K.C.

ABBASSIYA

15

ABDUL RAZAK KANNIYAN

MANGAF

1

16

ABDUL SAGEER O.E.

FARWANIYA

12

77

AJAYAKUMAR

17

ABDUL SALAM K.V.

FAHAHEEL

1

78

AJAYAN ERANEZHATH

ABBASSIYA

50

18

ABDUL SALAM V.C.

ARIS

2

79

AJAYAN R.

ABBASSIYA

12

19

ABDUL SAMAD A.G.

FAHAHEEL

3

80

AJAYKUMAR RAMAN NAIR

MANGAF

12

20

ABDUL SAMAD SULAIMAN

MAHBOULA

10

81

AJAYKUMAR C.K.

MANGAF

12

21

ABDUL SATHAR V.

MANGAF

12

82

AJEESH JOSEPH V.

JLEEB

11

22

ABDUL SHAFIQ (BEC)

FAHAHEEL

12

83

AJEETH KUMAR

23

ABDUL SHUKUR A.P.

FAHAHEEL

11

84

AJENY SARA THOMAS

FAHAHEEL

24

ABDULLAH T.K.

FARWANIYA

5

85

AJESH N. MOHANAN

RIGGAE

25

ABEER MOHD AL ANSARI

ANDALOUS

12

86

AJESH SOMASUNDARAN

MANGAF

8

26

ABEL ANIL MATHEW

ABU HALIFA

12

87

AJI EAPEN

MANGAF

10

27

ABEY JACOB

ABBASSIYA

24

88

AJI JOHN MATHEW

ABBASSIYA

12

28

ABEY JOSEPH

ABBASSIYA

12

89

AJI KUMARAN NAIR

ABBASSIYA

1

29

ABEY JOY

ABBASSIYA

15

90

AJI KUTTAPPAN

ABBASSIYA

1

30

ABEY VARGHESE

ABBASSIYA

12

91

AJI NIBU

MAHBOULA

10

31

ABEY VARIKAD

ABBASSIYA

50

92

AJI VARGHEES

HAWALLY

12

32

ABHIJEET PATHAK

SALMIYA

12

93

AJIKUMAR A.C.

MANGAF

12

33

ABHILASH RAJENDRAN

HAWALLY

12

94

AJIL JOY

SALMIYA

24

34

ABHILASH A.J.

FARWANIYA

12

95

AJITH ABRAHAM

HAWALLY

35

ABHILASH K.G.

ABBASSIYA

12

96

AJITH ABRAHAM

ABBASSIYA

36

ABHILASH KUMAR

ABBASSIYA

12

97

AJITH CHACKO

MANGAF

37

ABHILASH PULLATTU

ABBASSIYA

12

98

AJITH CHARLY

ABBASSIYA

8

38

ABHILASH RAMACHANDRAN

ABBASSIYA

18

99

AJITH KRISHNAN

ABBASSIYA

25

39

ABHILASH STALIN

MANGAF

5

100 AJITH KUMAR A.K.

ABBASSIYA

12

40

ABHILASH SUSHEELA

SALMIYA

15

101 AJITH KUMAR C.

ABBASSIYA

20

41

ABHIMANYU SANTHOSHKUMAR

ABU HALIFA

12

102 AJITH KUMAR G.

MAHBOULA

12

42

ABHIRAM UNNIKRISHANAN

THRISSUR

12

103 AJITH M ASHOKAN

MANGAF

12

43

ABHIRAMI SANTHOSH KUMAR

ABU HALIFA

12

104 AJITH PAUL

MANGAF

12

44

ABHISHEK P.V.

ABBASSIYA

12

105 AJITH PRASAD K.S.

FARWANIYA

10

45

ABI JOSE

ABBASSIYA

10

106 AJITH THOMAS

ABBASSIYA

13

46

ABI THAIKKATIL KUNJIPALU

MAHBOULA

12

107 AJITH ZACHARIAH PETER

MAHBOULA

12

47

ABIJITH LOHIDAKSHAN

SHARQ

24

108 AJITHA P.S.

MAHBOULA

30

48

ABILASH HEISCO

FAHAHEEL

2

109 AJITHKUMAR T.R (104)

MANGAF

49

ABIN JOSEPH THOMAS

HAWALLY

12

110 AJOY FELIX

FARWANIYA

50

40
37

6
1
25

12
128
12

8

50

ABINSON BABY

ABBASSIYA

2

111 AJU GEORGE MOHAN

ABBASSIYA

15

51

ABOO BACKER K

ABBASSIYA

5

112 AJU ISSAC

FAHAHEEL

22

52

ABRAHAM JOSEPH

SHARQ

12

113 AJU JOHN

ABBASSIYA

53

ABRAHAM K.A.

MANGAF

12

114 AJU KOLANCHERY ANTONY

MANGAF

54

ABRAHAM KG (NBTC)

ABU HALIFA

1200

115 AKHIL BABY

ABBASSIYA

6

55

ABRAHAM KURIAN

ABBASSIYA

12

116 AKHIL ITTY MANI

ABU HALIFA

12

56

ABRAHAM L. VARGHESE

MANGAF

10

117 AKHIL P. RAVI

ABBASSIYA

12

57

ABRAHAM M. ABRAHAM

JLEEB

12

118 AKHIL S. ANAND

MAHBOULA

12

58

ABRAHAM MALETH

119 AKSHAY RAVINDRAN

ABBASSIYA

19

59

ABRAHAM MAMMEN

120 AKSHAYA UNNIKRISHANAN

THRISSUR

12

5
MANGAF

12

5
12

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

61
km´z\w
IpsshÁv

Member's & Well-Wisher's Contribution in Year 2016
Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

121 ALAAP SASEENDRAN

NATTIKA

12

182 ANIE P. VARGHESE

JAHRA

122 ALAN ANTONAY

MANGAF

20

183 ANIL

ARIS

5

123 ALBERT BENNY

MANGAF

12

184 ANIL C MENON

ARIS

20

124 ALBERT SHINE

ABBASSIYA

12

185 ANIL C. JOSEPH

MANGAF

125 ALBINO BALTASAR JOSE

MANGAF

12

186 ANIL CHACKO

ABBASSIYA

126 ALEKH SASEENDRAN

NATTIKA

12

187 ANIL KUMAR

ABBASSIYA

5

127 ALEX BINO JOSEPH

ABBASSIYA

10

188 ANIL KUMAR K. PADIKKAL

ABBASSIYA

12

128 ALEX E JOY ( 6/47)

MANGAF

13

189 ANIL KUMAR K.S.

ABBASSIYA

15

129 ALEX POLACHIRAKKAL ALIAS

SALMIYA

12

190 ANIL KUMAR KRH

MANGAF

130 ALEXANDER GEORGE K.

ABBASSIYA

191 ANIL KUMAR P.

ABU HALIFA

12

131 ALEXANDER K.

JLEEB

12

192 ANIL KUMAR P.G.

JLEEB

12

132 ALEXANDER K. JOHN

SALMIYA

5

193 ANIL KUMAR P.K.

ABU HALIFA

20

133 ALEXANDER VAIDYAN

JLEEB

194 ANIL KUMAR R.

MANGAF

12

134 ALEYAMMA DANIEL

FAHAHEEL

5

195 ANIL KUMAR(PRANAVAM)

MAHBOULA

25

135 ALEYAMMA ISSAC

ABBASSIYA

60

196 ANIL MATHEW

KHAITAN

12

136 ALEYAMMA THOMAS

MANGAF

12

197 ANIL P. NAIR

FARWANIYA

12

137 ALFIYA ASSAINAR

ABU HALIFA

12

198 ANIL PATCH

138 ALI T.T.

FARWANIYA

5

199 ANIL T JOY

ABBASSIYA

12

139 ALICE P.M.

MANGAF

12

200 ANILA ABRAHAM

FAHAHEEL

10

140 ALICE UTHUPPU

SULAIBIYA

12

201 ANILKUMAR (KOC)

ABU HALIFA

30

141 ALITA ANN JOSE

MANGAF

12

202 ANILKUMAR B.

ABBASSIYA

12

142 ALIYA MMA THANKACHAN

FAHAHEEL

10

203 ANILKUMAR B.T.(KEA)

SALMIYA

12

143 ALVINA MARIA JOSE

MANGAF

12

204 ANILKUMAR M.N.

ABBASSIYA

12

144 AMAL KUMAR B

FARWANIYA

10

205 ANILKUMAR R.

ABBASSIYA

12

145 AMAL RAZIK

ABU HALIFA

12

206 ANILKUMAR RAVI

FARWANIYA

12

146 AMAL TRESA POLACHAN

ABBASSIYA

30

207 ANILKUMAR SUKUMARAN NAIR

FARWANIYA

14

147 AMBIKA SANDEEP

SALMIYA

47

208 ANILKUMAR THANKAPPAN NAIR

MAHBOULA

12

148 AMBUJAM RATNAKUMAR (CKR)

ABU HALIFA

12

209 ANILKUMAR VASUDEVAN

ABBASSIYA

12

149 AMITH KRISHNAN

SALMIYA

12

210 ANIMOL M.S.

ABBASSIYA

1

150 AMITHA ISSAC

ABBASSIYA

27

211 ANIMOL JOHNY M.

ABBASSIYA

12

151 AMR YAHIA MEKAVY (Egypt)

FARWANIYA

12

212 ANIRUDH SREEKUMAR

RUMATHIYA

12

152 ANAND

ARIS

213 ANISH ALIA

ABBASSIYA

12

153 ANAND ANTO

FAHAHEEL

12

214 ANISH BALAKRISHNAN NAIR

MANGAF

154 ANAND C.

MANGAF

12

215 ANISH PAPACHAN

ABBASSIYA

10

155 ANAND PRAKASH

MANGAF

5

216 ANISREE SREEKUMAR

ABBASSIYA

12

156 ANANDAN KURUVATH

MANGAF

5

217 ANITHA ABRAHAM

ABU HALIFA

12

157 ANANTASIVAN. N.N

ABBASSIYA

6

218 ANITHA K.S.

ABBASSIYA

9

158 ANAS P.C.

MANGAF

12

219 ANITHA MOHANDAS

ABBASSIYA

12

159 ANCY BINU GEORGE

MAHBOULA

12

220 ANITHA VIJAYACHANDRAN

MANGAF

25

160 ANCY JOSE MATHEW

MANGAF

12

221 ANIYANKUNJU G.K.

ABBASSIYA

15

161 ANCY STEPHEN

HAWALLY

15

222 ANJELITA RAMESHAN

ABBASSIYA

47

162 ANCY THOMAS

AHMADI

25

223 ANJU MATHEW

KUWAIT CITY

163 ANDREA ANIL MATHEW

KHAITAN

12

224 ANJU MOL JIJU

MAHBOULA

15

164 ANEESH

ARIS

5

225 ANJU NADESAN

FAHAHEEL

14

165 ANEESH C. PILLAI

MANGAF

226 ANN MARIA KALAMBUKATTU

MANGAF

12

227 ANN MARY BENNY

ABBASSIYA

12

166 ANEESH GOPALAKRISHNAN UNNITHAN HAWALLY

4

12

5

20
1

15

12
100

7

5

6

1

167 ANEESH K A

ABBASSIYA

12

228 ANN MERIL N. SHIJU

MANGAF

12

168 ANEESH KATTIL

JLEEB

11

229 ANN SHAJI THEKEKARA

MANGAF

50

169 ANEESH KUMAR K.

JLEEB

12

230 ANNA FILENA

MANGAF

36

170 ANEESH MATHEW

MANGAF

5

231 ANNA GEORGE

ABBASSIYA

12

171 ANEESH MATHEW

ARIS

5

232 ANNA MATHEW ROY

BAYAN

12

172 ANEESH POULOSE

JAHRA

12

233 ANNA SHEJU (AFH)

SALMIYA

13

173 ANEESH TM

MANGAF

10

234 ANNAMMA DANIEL

ABBASSIYA

174 ANEY GEORGE

SHUWAIKH

12

235 ANNAMMA JOHN

JLEEB

12

175 ANGAJAN RAMU

FARWANIYA

12

236 ANNAMMAA ABRAHAM ISSAC

SALMIYA

24

176 ANGELA KALAMBUKATTU

MANGAF

12

237 ANOOP CHANDRAN

ABBASSIYA

177 ANGELA MATHEW

ABBASSIYA

12

238 ANOOP ESWARAM VEETTIL

MANGAF

178 ANGELINA ANN MATHEW

SALMIYA

239 ANOOP KUMAR P.S.

MINA ABDULLA

179 ANI K JOHN

FAHAHEEL

10

240 ANOOP MURALI

ABBASSIYA

100

180 ANIE ANTONY

ABBASSIYA

15

241 ANOOP NARAYANAN NAMBOOTHRI

ABBASSIYA

12

181 ANIE MATHEW

ABBASSIYA

12

242 ANOOP SASIDHARAN

MAHBOULA

12

1

5

8
12
12

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

63
km´z\w
IpsshÁv

Member's & Well-Wisher's Contribution in Year 2016
Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

243 ANOOP SIVASANKARAN

SALMIYA

12

304 ARUN RAVINDRAN

AHMADI

244 ANOOP SUDEVAN

JLEEB

12

305 ARUN T. PILLAI

ABBASSIYA

25

245 ANOOP THOMAS

MANGAF

1

306 ASHA BIJI

FAHAHEEL

12

246 ANSAMMA SAM

MANGAF

12

307 ASHA CHANDRAN

ABBASSIYA

5

247 ANSY KISHORE KHAN

MANGAF

12

308 ASHA M. MATHEW

ABU HALIFA

12

248 ANTHONY D'SOUZA

SALMIYA

12

309 ASHA MATHEW

ABBASSIYA

10

249 ANTO JOHN THUNDIYIL

ABBASSIYA

17

310 ASHA P. MATHEW

ABU HALIFA

7

250 ANTONY C.P.

ABBASSIYA

88

311 ASHA RARI

ABBASSIYA

22

251 ANTONY BERNARD

KUWAIT CITY

11

312 ASHA SUSAN PHILIP

ABBASSIYA

20

252 ANTONY JAMES

ABU HALIFA

2

313 ASHA VARGHESE

FARWANIYA

25

253 ANTONY JOSE MANNUTHY

ABU HALIFA

12

314 ASHBEL GEORGE

JAHRA

254 ANTONY MARSHAL PEREIRI

SALMIYA

12

315 ASHISH ALEXANDER VAIDYAN

ABBASSIYA

22

255 ANTONY NEELANKAVIL

ABBASSIYA

12

316 ASHOK

ARIS

20

256 ANTONY P.J.

ABBASSIYA

10

317 ASHOK KUMAR BUDH SINGH

MANGAF

12

257 ANTONY T.V.

RIGGAE

6

318 ASHOK KUMAR C.R.

ABBASSIYA

2

258 ANU ATEX

FAHAHEEL

2

319 ASHOK KUMAR PAI

ABU HALIFA

20

259 ANU CHACKO THOMAS

MANGAF

12

320 ASHOK MATHEW

ABBASSIYA

10

260 ANU GANGADHARAN

JLEEB

17

321 ASHOKAN AYYAPPAN

SUBHAN

12

261 ANU JOY

MAHBOULA

12

322 ASHOKAN G.P.

FARWANIYA

12

262 ANU K. OOMMEN

MANGAF

2

323 ASHOKAN THAMPURAN

ABU HALIFA

12

263 ANU LIVIN

SALMIYA

12

324 ASHRAF N.M. (KOC)

MANGAF

60

264 ANU MOHANAN

MAHBOULA

12

325 ASOK KUMAR (EQUATE)

ABU HALIFA

50

265 ANU S.

FARWANIYA

12

326 ASSAINAR CHELAKULAM

ABU HALIFA

12

266 ANU SIBY JOHN

ABU HALIFA

312

327 ASWANI RAVINDRANATHAN

ABBASSIYA

7

1

328 ASWANIKUMAR

ABBASSIYA

12

267 ANUP HEISCO

6

3

268 ANUPAMA VARGHESE

ABU HALIFA

5

329 ASWATHY ANAND

ABBASSIYA

2

269 ANURADHA SURENDRAN (CKR)

MAHBOULA

12

330 ASWATHY HARISH KUMAR

ABBASSIYA

15

270 ANUSMITHA JAMES

RIGGAE

10

331 ASWATHY RAMESH

ABBASSIYA

2

271 ANWAR K.P.B.

FARWANIYA

332 ATUL LELE

SALMIYA

272 ANWAR SADATH K.

SHARQ

7
12

333 AUGESTIN HEISCO

1
1

273 APSARA ANOOP

MANGAF

12

334 AUGUSTINE C.

MANGAF

10

274 ARATHY MELPARAMBIL RAJAN

JLEEB

10

335 AUGUSTO CARLOS GONSALVES

MANGAF

12

275 ARAVIND K.

MANGAF

10

336 AVINASH STANLY SAM

SALMIYA

11

276 ARAVIND KURUPATH

ABBASSIYA

5

337 AYAAN MOHAMMED

FARWANIYA

12

277 ARAVIND S. KUMAR

MAHBOULA

12

338 AYYAPPAN

MAHBOULA

25

278 ARAVIND SREEKUMAR

RUMATHIYA

12

339 AYYAPPAN MOHANAN

RIGGAE

12

279 ARAVINDAN BALAKRISHNAN

ABU HALIFA

10

340 AYYAPPAN SURESHKUMAR

KHAITAN

12

280 ARAVINDAN NAIR

SALMIYA

12

341 AZEEM ABDUL HAKIM

MAHBOULA

12

281 ARCHANA THOMAS

MANGAF

12

342 AZIZ

MAHBOULA

2

282 ARCHITH RAAJ

FAHAHEEL

12

343 AZIZ O.E

ABBASSIYA

12

283 ARDRA RAVINDRAN

ABBASSIYA

19

284 ARJUN PURUSHOTHAMAN

ABU HALIFA

1

285 ARJUNAN P.

ABBASSIYA

12

344 B. MADHUSOODHANAN NAIR

JLEEB

10

286 ARKIN JOSE

MAHBOULA

12

345 B.S. PILLAI

SALMIYA

20

12

346 BABIN M JOSEPH

ABBASSIYA

15

12

347 BABU BABY MON HEISCO

287 AROGYASWAMY
288 ARULKUMAR P.G.

ABBASSIYA

289 ARUN THAMBI HEISCO

B

2

3

348 BABU ERINJERI

MANGAF

1280

290 ARUN ASHOKAN

MAHBOULA

1

349 BABU JOSEPH

ABBASSIYA

12

291 ARUN BABY

ABBASSIYA

6

350 BABU JOSEPH - BARAH TRDG.

RIGGAE

15

292 ARUN CHERIAN

ABBASSIYA

12

351 BABU KAVUNGAL

ABBASSIYA

12

293 ARUN CHERIAN

ABBASSIYA

12

352 BABU NARAYANAN

ABBASSIYA

12

294 ARUN GOPINATH

MANGAF

12

353 BABU NARAYANAN NAMBOOTHRI

ABBASSIYA

12

295 ARUN KUMAR N

ABU HALIFA

25

354 BABU P.R.

ABU HALIFA

12

296 ARUN MOHANDAS

ABBASSIYA

12

355 BABU RAVINDRAN

ABBASSIYA

12
22

297 ARUN MULLOOR

MANGAF

12

356 BABU V.J.

ABBASSIYA

298 ARUN P. RAJ

FARWANIYA

12

357 BABU VARIER

HASAWI

299 ARUN PAUL JOHNSON

HAWALLY

11

358 BABURAJ

FARWANIYA

12

300 ARUN PRASAD

SALMIYA

20

12

301 ARUN RAJ HEISCO

1

9

359 BABURAJ T.R.

MANGAF

360 BABY BABYMON

FARWANIYA

11

302 ARUN RAJAGOPALAN NAIR

ABBASSIYA

12

361 BABY CHACKO

JLEEB

11

303 ARUN RAVI

ABBASSIYA

12

362 BABY JOSEPH

ABBASSIYA

29

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

65
km´z\w
IpsshÁv

Member's & Well-Wisher's Contribution in Year 2016
Sl #

Member Name

Location

363 BABY KUTTY K J

Amount
(Kd) *

Sl #

Member Name

Location

12

424 BIJI JACOB

364 BABY TILLY

MANGAF

12

425 BIJI JORGE HEISCO

365 BABYMOL JOSE

ABBASSIYA

12

426 BIJI K. MURALI

MANGAF

12

366 BAIJU P.K.

FAHAHEEL

6

427 BIJI P. SAMUEL

ABBASSIYA

17

367 BAIJU ANTONY

RIGGAE

24

428 BIJI SIDDIQUE

MANGAF

12

368 BAIJU CHERIAN

MAHBOULA

429 BIJI THOMAS

MANGAF

287

1

ABBASSIYA

Amount
(Kd) *
5
2

369 BAIJU KOILPARAMBIL AMBI

FARWANIYA

17

430 BIJI VARGHESE

370 BAIJU PATINHAREYEAL

FAHAHEEL

12

431 BIJIKESH B.

MAHBOULA

12

371 BAIJU PAYYAPPILLY JOSE

ABBASSIYA

12

432 BIJO JACOB

ABBASSIYA

12

372 BAKER E.M.

RIGGAE

25

433 BIJO MATHEW

MANGAF

20

373 BALA

ARIS

20

434 BIJO MATHEW

MANGAF

12

374 BALA ELAMARAN

ABU HALIFA

12

435 BIJO VARGHESE

SALMIYA

11

375 BALACHANDRAN C.

FAHAHEEL

12

436 BIJOU VARGHESE

SALMIYA

6

376 BALAKRISHNAN EDADAN

JLEEB

12

437 BIJOY ABRAHAM

MANGAF

377 BALAN E.K.

ABBASSIYA

11

438 BIJOY JOSEPH

ABBASSIYA

378 BALARAM

ARIS

5

439 BIJU ANTONY

379 BALASUBRAHMANIAM

MANGAF

1

440 BIJU BABU

380 BARNABAS K.G.

KHAITAN

13

381 BASHEER

KHAITAN

9

382 BASHEER MOHAMMED

SALWA

383 BASIL JOJU

ABBASSIYA

10

384 BASIL KURIAKOSE

HAWALLY

11

385 BASIL MATHEW

MANGAF

2

386 BASIL N. MATHAI

HAWALLY

12

387 BASIL SKARIA

SALMIYA

5

388 BASKARAN K.

FARWANIYA

389 BEENA DILEEPKUMAR

JAHRA

390 BEENA KURIAN

2

9
10
5
13

441 BIJU DANIEL

ABBASSIYA

20

442 BIJU GANGADHARAN MOOTHEDATHU

SALMIYA

30

444 BIJU JACOB JACOB

RIGGAE

40

445 BIJU JANARDHANAN(CFP)

FAHAHEEL

12

446 BIJU JOHN

ABBASSIYA

16

447 BIJU JOSEPH

ABBASSIYA

448 BIJU K.R. (KNPC)

SALMIYA

12

12

449 BIJU K.V.

MANGAF

12

15

450 BIJU KALLADA HEISCO

ABBASSIYA

12

451 BIJU KORATH RAVINDRAN

ABBASSIYA

10

391 BEJO THOMAS

ABBASSIYA

12

452 BIJU KUNJU KRISHNAN

ABBASSIYA

392 BEJOY KARINCHAKUZIYIL GEORGE

FARWANIYA

12

453 BIJU KURIAKOSE

SALMIYA

28

393 BEJOY KURUVILA ABRAHAM

FINTAS

10

454 BIJU KURIAN

ABBASSIYA

12

394 BENANCE PRATHEEP BENANCE

ABBASSIYA

12

455 BIJU MATHAI

ABBASSIYA

12

395 BENCHAMIN BENNY

MANGAF

12

456 BIJU MATHEW

ABBASSIYA

12

396 BENCY JACOB

ABBASSIYA

30

457 BIJU N.C.

ABU HALIFA

266

397 BENEDICT R.

MANGAF

12

458 BIJU OOMMEN

FAHAHEEL

13

398 BENEY THARIAN

ABU HALIFA

200

459 BIJU P. VARGHESE

ABBASSIYA

45

399 BENNY DANIEL

ABBASSIYA

5

460 BIJU RAVIKUMARAN

ABBASSIYA

12

400 BENNY GEORGE ( ADAN)

MANGAF

461 BIJU S. RAVEENDRAN

FARWANIYA

12

401 BENNY ISAC

MAHBOULA

3

462 BIJU SABASTIAN

ABBASSIYA

14

402 BENNY JACOB

ABBASSIYA

12

463 BIJU SAMUEL

ABBASSIYA

15

403 BENNY MATHEW

ABBASSIYA

12

464 BIJU T.P. (ABC)

SUBHAN

12

404 BENNY MATHEW

JLEEB

20

465 BIJU THOMAS

FARWANIYA

20

405 BENNY MI

ABU HALIFA

12

466 BIJU THOMAS

ABBASSIYA

12

406 BENNY P. JACOB

JLEEB

12

467 BIJU THOMAS

MANGAF

25

407 BENNY PAUL

ABBASSIYA

5

468 BIJU V. JOSHWA

ABBASSIYA

8

408 BENNY T.T.

MANGAF

12

469 BIJU VARGHESE

ABBASSIYA

12

409 BENOY A. ERINJERI

ABU HALIFA

12

470 BIJU VISWARAJ(ATESCO)

FAHAHEEL

12

410 BETTY BENNY

MANGAF

12

471 BIJU XAVIER

ABBASSIYA

10

411 BHASI E.G.

SHUWAIKH

12

472 BILLU KARTHA

ARIS

412 BHASKARAN C.

MANGAF

10

473 BIMAL K ABRAHAM

KHAITAN

6

413 BHAVANA THOMAS

MANGAF

12

474 BINCY BENNY

FAHAHEEL

1

100

12

443 BIJU HEISCO

1

6

1
6

5

414 BHAVYA SHINE

MANGAF

12

475 BINDHU VARGHESE

JLEEB

12

415 BHUVAN DAS

FARWANIYA

12

476 BINDU FINNEY GEORGE

SALMIYA

12

416 BIBIN

ARIS

417 BIBIN & SUNNY

MANGAF

418 BIBIN GEORGE

JAHRA

419 BIBIN JOSE
420 BIBIN MATHEW

5
300

477 BINDU JOSEPH

12

478 BINDU K.S.

MANGAF

5

10

479 BINDU KURIAKOSE

ABBASSIYA

6

ABBASSIYA

12

480 BINDU MOHAN

KUWAIT CITY

ABBASSIYA

5

481 BINDU PAUL

ABBASSIYA

5
15

421 BIBIN PAUL

MANGAF

12

482 BINDU RAVINDRAN

ABBASSIYA

19

422 BIBIN THOMAS VARGHESE

MANGAF

12

483 BINDU SAIJU

ABBASSIYA

12

423 BIJI ANTONY

ABBASSIYA

12

484 BINDU SAJEEV

MANGAF

12

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

67
km´z\w
IpsshÁv

Member's & Well-Wisher's Contribution in Year 2016
Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

485 BINDU VERGHESE

ABBASSIYA

12

544 CHIRAMMAL AUGUSTINE LALU

ABBASSIYA

40

486 BINNY MATHEW

ABBASSIYA

12

545 CHITTILAPPILLI DEVASSY JOY

FARWANIYA

12

487 BINO MAVURUS

FARWANIYA

24

546 CHRISTABELLE MARY DREGO

KUWAIT CITY

15

488 BINOL THOMAS

MANGAF

12

547 CHRISTIN GEORGE

MANGAF

12

489 BINOY VIJAYAN

FAHAHEEL

12

548 CHRISTINA SUSAN ABRAHAM

MANGAF

237

490 BINU BIBU

ABU HALIFA

12

549 CHRISTY VARGHESE

MAHBOULA

15

491 BINU GEORGE

SALMIYA

12

550 CIBI DANIEL VARGHESE

MANGAF

12

551 CIGI P.K.

JAHRA

12

552 CIJI MATHEW

FAHAHEEL

10

492 BINU HEISCO

2

493 BINU JACOB

ABBASSIYA

494 BINU JOHN PHILIP

MANGAF

12

553 CINESH MOHAN

MANGAF

15

495 BINU K.B.

ABU HALIFA

12

554 CINI ALBERT SHINE

ABBASSIYA

12

496 BINU KURIAN

ABBASSIYA

1

555 CLEETUS T. JOSEPH

MANGAF

12

497 BINU MUTHUKAD

ABU HALIFA

7

556 CLETUS MATHEW

ABBASSIYA

1

557 CYRIAC PHILIP

ABBASSIYA

10

498 BINU RAVEENDRAN

159

32

499 BINU SUKUMARAN

MANGAF

500 BINU SUSAN JOHN

103

D

10

501 BINU T.P.

ABBASSIYA

558 DAISON PYNADATH

ABBASSIYA

12

502 BINY

MANGAF

5

559 DAISON V.P.

MANGAF

15

503 BINZ (AL RASHED)

ARIS

5

560 DAJI JOHN

ABBASSIYA

2

2

561 DAMODHARAN VIJAYAKUMAR

ABBASSIYA

12

504 BIPIN

12

505 BIPIN K.R.

JABRIYA

6

562 DAN GEORGE

ABBASSIYA

12

506 BIPIN MADHAVAN

SALMIYA

12

563 DANIEL K. DANIEL

ABBASSIYA

63

507 BIVIN THOMAS PALATHINGAL

MANGAF

62

564 DANIEL MONACHAN

FAHAHEEL

12

508 BLARE THOMAS

MANGAF

12

565 DANIEL THOMAS

ABBASSIYA

2

509 BLASE THOMAS

MANGAF

12

566 DARSHAN AMBAT

FARWANIYA

12

510 BLESSON SAMUEL

MANGAF

12

567 DARSHAN SEKHAR

ABBASSIYA

1

511 BLESSY GEORGE

MAHBOULA

11

568 DAVE ANTONY PALLAN

JLEEB

512 BOBBY PAPPACHAN

MANGAF

32

569 DAVID EASOW

ABBASSIYA

10

513 BOBISH K. THOMAS

RIGGAE

10

570 DAVID P.S.

SULAIBIYA

12

514 BONY JOSEPH

ABBASSIYA

5

571 DAVID PALLIPPADAN VARGHESE

SULAIBIYA

7

515 BRIJISH N NARAYANAN

ABBASSIYA

13

572 DAVIS NEELANKAVIL JOHNY

ABBASSIYA

77

516 BRYON THOMAS

MANGAF

12

573 DAVIS THOMAS NARIKULAM

BAYAN

13

517 BURNY JOSE

ABBASSIYA

12

574 DAYANA VICTOR

KUWAIT CITY

575 DEENA DAVIS

RIGGAE

576 DEEPA DANIEL

ABBASSIYA

577 DEEPA HARI

ABBASSIYA

5

C
5

1

1
12
140

518 C.J. SINGH

ARIS

519 C.K. BINDU

JABRIYA

10

578 DEEPA KUMARI ANIL

FARWANIYA

12

520 C.O. KOSHY

SALMIYA

12

579 DEEPA ROSHAN

ABBASSIYA

12

521 C.U. BALAN

MANGAF

13

580 DEEPA SASEENDRAN

NATTIKA

12

581 DEEPA THOMAS

SALMIYA

20

582 DEEPAK S.

ABBASSIYA

12

522 C.U. RAVI

8

523 CCC Staff

11

524 CHANDRA MOHAN DAS

FARWANIYA

3

583 DEEPAK BABU (AL RASHED)

ARIS

525 CHANDRA SEKHARAN K.Y.

ABBASSIYA

12

584 DEEPAK GEORGE STEPHEN

FARWANIYA

11

5

526 CHANDRALEKHA V.

MANGAF

7

585 DEEPAK JOSE

FARWANIYA

20

527 CHANDRAN A.M.

MANGAF

12

586 DEEPTHI SUNIL

ABU HALIFA

12

528 CHANDRAN P HEISCO

MAHBOULA

5

587 DEEPU JACOB

MAHBOULA

10

529 CHANDRAN T.R. (KNPC)

ABU HALIFA

17

588 DENNIS JOHN

ABBASSIYA

20

530 CHANDRAN VELLASWAMI

SULAIBIYA

12

589 DENNIS LOUIS

ABBASSIYA

40

531 CHANDRASEKHARAN P K

MANGAF

1

590 DENNIS PETER

ABBASSIYA

40

532 CHANDRASENAN E.M.

MANGAF

20

591 DENNY JOSE

ABBASSIYA

11

533 CHANDY ALEX

ABBASSIYA

12

592 DEVADAS

FARWANIYA

1

534 CHANJU K. SATHEESH

ABBASSIYA

23

593 DEVADETHAN P.D.

FARWANIYA

535 CHARLES PETTENADEN

AHMADI

12

594 DEVADUTTAN

MANGAF

14

8

536 CHARLS K.I.

ABBASSIYA

29

595 DEVANANDA SANTHOSH

ABU HALIFA

12

537 CHEBROLU VENKAT RAO

MAHBOULA

12

596 DEVASIA JOY

ABBASSIYA

5

538 CHERAIN JOHN ABB

SALMIYA

12

597 DEVESSY S HEISCO

539 CHERAKKAL MATHEW SUNNY

MAHBOULA

10

598 DEVI SUBHA R.

MAHBOULA

12

540 CHERIAN OMMAN (KNPC)

ABU HALIFA

12

599 DHANESH JIMMY

JAHRA

12

541 CHERIAN THOMAS

ABBASSIYA

12

600 DHANESH VISWANATHAN

JLEEB

12

542 CHERIYACHAN JOSEPH

ABBASSIYA

12

601 DHANOOP CHACKO

MANGAF

17

543 CHINKU THANKAPPAN

RIGGAE

602 DHANYA RAJEEV

ABBASSIYA

10

100

2

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

69
km´z\w
IpsshÁv

Member's & Well-Wisher's Contribution in Year 2016
Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

603 DHIJI RAVINDRAN

SALMIYA

50

604 DHIMILI P.T.

MANGAF

12

605 DIANA ELSA GEORGE

MANGAF

7

606 DIJO K JOHN

MANGAF

607 DILEEP DAVID

Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

E
662 E.N.N. UNNI

MANGAF

25

663 EASO SAJI JOSEPH

HAWALLY

ABBASSIYA

12

664 EDISON THOMAS

ABBASSIYA

12

608 DILEEP KUMAR G.

FARWANIYA

12

665 EDWARD PETER

ABU HALIFA

12

609 DILEEP KUMAR K.G.

SHUWAIKH

12

666 EDWIN ANISH

JLEEB

12

610 DILI V.

MANGAF

12

667 EDWIN SAJI

MANGAF

12

611 DILIP ISAC N PUTHENPURAKYIL

RIGGAE

5

668 ELDHO PAUL

MANGAF

2

669 ELDHO VARGHESE

MAHBOULA

12

612 DILIP KUMAR HEISCO

120
5

5

613 DILIP KUMAR T.

JAHRA

37

670 ELDHO VARGHESE

MANGAF

12

614 DILU JOHN

AL-RAI

15

671 ELDHOSE K. KURIAKOSE

JLEEB

12

615 DINESH KUMAR.K.MAKKORAM VEETIL

FAHAHEEL

12

672 ELDO JOHN

616 DINISH K.K.

ABBASSIYA

12

673 ELENJICKAL KOSHY MATHEW

SALMIYA

24

617 DINNYMON VISWAN

MANGAF

674 ELIAS JOHN

ABBASSIYA

12

618 DIPU THARUTHU PALAYOOR

ABBASSIYA

12

675 ELINJIKOTTIL RAMAN SAJIKUMAR

ABU HALIFA

10

619 DISILVA T JHON

ABBASSIYA

20

676 ELIZABETH JOHN MATHEW

BAYAN

12

620 DIVYA SANTHOSH

ABBASSIYA

2

677 ELIZABETH THOMAS

MANGAF

12

621 DIYA SARAH MATHEW

ABU HALIFA

12

678 ELSY A.L.

JLEEB

12

622 DOMINIC VARGHESE

ABBASSIYA

12

679 ELSY MANAVALAN

MANGAF

12

623 DONALD T. PEREIRA

FAHAHEEL

17

680 EMILY JACOB

ABBASSIYA

10

624 DONN THOMAS

FARWANIYA

12

681 EMMANUEL KURIAN

ABU HALIFA

12

85

682 ETHA POTHEN

ABBASSIYA

12

625 DR. AMBILY KUMARAN

9

626 DR. BELLA RACHEL

ABBASSIYA

627 DR. BIJI THOMAS

SALMIYA

628 DR. BINU K.U.

ABBASSIYA

12

683 FAHIMA AHMED ABDUL FATAH

MAHBOULA

12

629 DR. DIVYA C.R.

SALMIYA

12

684 FAISAL (KOC CORROSION)

MANGAF

50

630 DR. E.T. ROY

MANGAF

12

685 FAISAL KAMAL

JLEEB

14

631 DR. GEETHA UNNIKRISHNAN

SALMIYA

300

686 FAISAL PATTANI

ARIS

5

632 DR. KURIEN TOBI VARGHESE

RIGGAE

120

687 FANAN YOUSEF

MANGAF

8

633 DR. KVL.SUNEETHA

SALMIYA

10

688 FAROOQ M.A.

MANGAF

20

634 DR. LAIJU ZACHARIA

FARWANIYA

12

689 FAROOQ EBRAHIM E.

MANGAF

12

635 DR. LIGY MATHEW

JAHRA

20

690 FAROOQ GHAFOOR M.

SALMIYA

12

636 DR. MADHUSOODANAN PILLAI S

SALMIYA

156

637 DR. MUFTHY

SALMIYA

5

692 FELIX CHALIL STEPHEN

ABBASSIYA

10

638 DR. N. NAMPOORY

RIGGAE

12

693 FINCY SAMUEL

MANGAF

12

639 DR. PHILIP VARGHESE

RIGGAE

275

694 FIROS CHNGAROTH

ABBASSIYA

12

640 DR. POOJA

ABU HALIFA

120

695 FIROSH MOHAMMED

MANGAF

12

641 DR. REENA KURIAN

RIGGAE

150

696 FLAVIA K. VARGHESE

SALMIYA

12

642 DR. RINO ROY

RIGGAE

12

697 FOUR FRIENDS

FAHAHEEL

643 DR. SADIQ ABDUL

MAHBOULA

12

698 FRANCI PUDHURKARA JOHN

MANGAF

50

644 DR. SERENE RACHEL KOSHY

SALMIYA

12

699 FRANCIS AND NISHA

SALMIYA

15

645 DR. SHOBA THOMAS

SHARQ

12

700 FRANCIS AUGSTINE

ABBASSIYA

30

646 DR. SIBY THOMAS

RIGGAE

25

701 FRANCIS SEBASTIAN

SALMIYA

50

647 DR. SREEKANTH K.J.

SALMIYA

12

648 DR. SUBU THOMAS

ABBASSIYA

649 DR. SUDHA RAVEENDRAN

RIGGAE

257

702 G. SURENDRAN

ABU HALIFA

10

650 DR. SUSAN MATHEWS

SALWA

50

703 GAMEEL EGYPT

FARWANIYA

20

651 DR. TILAK SOLOMON

SALMIYA

28

704 GANESH SASIDHARAN

MANGAF

12

652 DR. VARGHESE P.K.

SALMIYA

12

705 GANGA PRASAD

AHMADI

5

653 DR. VINOD

SALMIYA

40

706 GANGA VINOD

MANGAF

25

654 Dr.ABDUL HAMEED AL HASHEM

50

707 GARGY PUSHPALAL

MANGAF

12

655 Dr.ANGELA

15

708 GAYATHRI (AL RASHED)

ARIS

10

RIGGAE

14

709 GEENU MARY MATHEW

ABBASSIYA

20

657 DR.ASHA NANDAN

SALMIYA

30

710 GEETHA PUSHPALAL

MANGAF

12

658 DR.LAKSHMI PRIYA

ABBASSIYA

20

711 GEETHA RENJEN

659 DR.REMYA

ABBASSIYA

12

712 GEETHA SHYAM MOHAN

MAHBOULA

25

713 GEMMY JOSEPH

ABBASSIYA

24

714 GEO GEORGE

FARWANIYA

22

715 GEOCHAN JOSEPH T

ABBASSIYA

162

716 GEORGE T.X.

WAFRA

656 DR.ANTONY JOSEPH

660 DR.UNNI NAYANAR
661 DR.UNNIKRISHNAN (PMR)

12

11

F

1010

691 FAROOQ KGL

5

3

G

12

10

1

10

9

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

71
km´z\w
IpsshÁv

Member's & Well-Wisher's Contribution in Year 2016
Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

717 GEORGE ABRAHAM

MANGAF

12

776 HARI KUMAR MENON

MAHBOULA

718 GEORGE DSOUZHA

ABBASSIYA

12

777 HARI KUMAR MOHANDAS

ARDIYA

20

719 GEORGE JACOB

SALMIYA

7

778 HARI NARAYANA SARMA

ABBASSIYA

20

720 GEORGE JOSEPH

ABBASSIYA

10

779 HARI S. PANICKER

ABBASSIYA

17

721 GEORGE MANUEL

ABBASSIYA

12

780 HARIDAS ELEDATH

MANGAF

14

722 GEORGE MATHEW

ABBASSIYA

12

781 HARIDASAN E.K.

MANGAF

12

723 GEORGE P. MATHEW

SALMIYA

100

782 HARIDASS P.

MANGAF

12

724 GEORGE SEBASTIAN MENACHERY

RIGGAE

20

783 HARIHARA KUMAR.G

SALMIYA

12

725 GEORGE THOMAS

ABBASSIYA

12

784 HARIS ALI V.

ABBASSIYA

17

726 GEORGE THOMAS

ABBASSIYA

12

785 HARISH REGHUNATHAN

SALMIYA

12

727 GEORGE VARGHESE

ABBASSIYA

12

786 HAROON SYED TAJUDDIN

ABBASSIYA

12

728 GEORGE VARGHESE

JLEEB

12

787 HASEENA YOUSEF

MANGAF

729 GEORGE VARGHESE /HYATH

ABBASSIYA

12

788 HASHIK MUHAMMED

FARWANIYA

730 GEORGI MATHAI

SALMIYA

12

789 HASKAR MELEDATH

RIGGAE

731 GERALD RIJO

ABBASSIYA

18

790 HASSAN SHAJI

MANGAF

4

732 GIBI EZZA THOMAS

ABBASSIYA

12

791 HAYAT AHMED

SALMIYA

30

733 GIBI MATHEW

FAHAHEEL

6

792 HAZEL MENEZES

ABBASSIYA

734 GIBU PARAKKAVETTY MAJEED

FAHAHEEL

3

793 HEMACHANDRAN RAVEENDRAN

MANGAF

735 GIBU VARGHESE

SALMIYA

12

794 HIDAYATH KHAN

MANGAF

12

736 GIGI RAJENDRAN

ABBASSIYA

12

795 HOLISTIC INTERNATIONAL

SALMIYA

1100

737 GIGIMOL SUDHAKARAN

MANGAF

15

796 HONEY GIRISH(CFP)

MANGAF

6

738 GIJI ABRAHAM

HAWALLY

12

739 GIJI RAMESH

ABBASSIYA

12

740 GIJO GEORGE

ABBASSIYA

6

741 GIJO JACOB

SALMIYA

12

798 IMTIAZ C.E.V.

SALMIYA

15

742 GIJO PAPPACHAN

ABBASSIYA

13

260

8
50
7

1
12

I
797 IBRAHIM

12

799 INDIRA RADHAKRISHNAN

SALMIYA

12

743 GILISH HEISCO

3

800 INDIRADEVI M.V.

ABBASSIYA

12

744 GINU (KGL)

5

801 IRIN KURIAKOSE

MANGAF

12

802 ISSAC MATHEW

MANGAF

10

803 IYPE NES RAJ

MANGAF

6

745 GINU BINU

MANGAF

746 GIRIJA (AL RASHED)

ARIS

5

747 GIRIJA PRABHAKARAN

FAHAHEEL

5

748 GIRISH K.S.

ABU HALIFA

180

749 GIRISH KARUNAGAPPALLY

ABBASSIYA

12

804 JACOB ALEX

750 GISHA GEORGE FELIX

SALMIYA

12

805 JACOB CLRATUS

12

806 JACOB GEORGE (KISR)

FARWANIYA

12

6

807 JACOB JOHN MANAYIL

MANGAF

30

808 JACOB KURUVILLA

RIGGAE

80

809 JACOB KUTTY

ABBASSIYA

12

751 GITHISH KUMAR
752 GLADWIN B.

12

J
ABBASSIYA

12
20

753 GLADY K. THOMAS

MANGAF

10

754 GLOBAL INTERNATIONAL GEN. TRAD.

AHMADI

1040

755 GOGIN PUSHPALAL

MANGAF

12

810 JACOB P. MATHEW (JAIMON)

ABBASSIYA

12

756 GOPAKUMAR

ABBASSIYA

15

811 JACOB V. JOB

ABBASSIYA

61

757 GOPAKUMAR

MANGAF

17

812 JACOB VARGHESE

ABBASSIYA

11

758 GOPAKUMAR (KOC)

MAHBOULA

12

813 JACOB ZACHARIAH

RIGGAE

12

759 GOPAKUMAR M.R

ABBASSIYA

12

814 JAFER NALAKATH

SHUWAIKH

760 GOPAKUMAR R

ABBASSIYA

12

815 JAGADEEP P.K.

MANGAF

12

761 GOPAKUMAR S PILLAI

ARDIYA

12

816 JAGDEV SINGH BANSAL

SULAIBIYA

17

762 GOPAL MOHAN K.

ABBASSIYA

12

817 JAI JOHN ALAPPAT JOHNY

ABBASSIYA

12

763 GOPALAKRISHNAN P.

ARIS

818 JAILESH P. DOMINIC

JLEEB

764 GOPI JOBISH

SABHAN

12

819 JAIMON P MATHEW(ZAIN)

ABBASSIYA

765 GOPINATH MANI

ABBASSIYA

12

820 JAIMON THOMAS

MANGAF

766 GOSH AVANUR

ABBASSIYA

12

821 JAIN CHERIAN

ABBASSIYA

60

767 GRACY MATHEW

JAHRA

15

822 JAIS GEORGE

ABBASSIYA

12

768 GRACY THOMAS PALLIKKARA

MANGAF

12

823 JAISE JOSEPH

ABBASSIYA

7

824 JAISON

ARIS

825 JAISON GEORGE ( SRE)

ABBASSIYA

5

H
769 HAJU ANVAR

HAWALLY

770 HAMZA MELAKANDY

RIGGAE

1
50

1

5
12
5

5
12

826 JAISON JOSE MELODY

ABBASSIYA

10

827 JAISON JOSEPH

JLEEB

20

771 HAMZA P.

ABBASSIYA

12

828 JAISON JOSEPH

ABBASSIYA

5

772 HAREESHKUMAR S.

ABBASSIYA

10

829 JAISON MATHEW

ABU HALIFA

12

773 HARI BHASKARAN

JLEEB

12

830 JAISON NISHA

ABBASSIYA

12

774 HARI INDRAN

ABBASSIYA

12

831 JAISON P.O.

ABBASSIYA

12

775 HARI KULANGARA

ABBASSIYA

12

832 JAISON XAVIER MUNDAPLACKAL

ABBASSIYA

12

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

73
km´z\w
IpsshÁv

Member's & Well-Wisher's Contribution in Year 2016
Sl #

Member Name

833 JALAJA

Location
ABU HALIFA

834 JALAK CHANDRAN

Amount
(Kd) *

Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

12

894 JEEVES JOSEPH ERINJERI

MANGAF

20

895 JELJO MATHEW

ABBASSIYA

100
20

835 JALITHA GABRIEL

ABBASSIYA

12

896 JENCY JOSY

SULAIBIYA

12

836 JAMALUDEEN

FARWANIYA

12

897 JENSON JOSE MATHEW

MANGAF

12

837 JAMES ALAPPAD JOHNY

JLEEB

12

898 JEOTHISH (KALA)

MANGAF

12

838 JAMES BASIL

FINTAS

12

899 JERIL SKARIA

ABBASSIYA

12

839 JAMES C B

ABBASSIYA

12

900 JERIL T. AUGUSTINE

MANGAF

20

840 JAMES JOHN

ABBASSIYA

19

901 JERRY BOY

SALMIYA

12

841 JAMES JOSEPH

JLEEB

12

902 JERRY JOSY MATHEW

ABBASSIYA

8

842 JAMES K. ANTHAPAI

MANGAF

12

903 JERRY M. CHERIAN

ABBASSIYA

12

843 JAMES K. THOMAS

MANGAF

12

904 JES JOSEPH

ABBASSIYA

20

844 JAMES MATHEW

MANGAF

108

905 JESSY SHIBU

ABBASSIYA

6

845 JAMES T.K.

MANGAF

12

906 JESWIN (AL RASHED)

ARIS

846 JAMES VARGHESE

ABBASSIYA

12

907 JEYARAM (ELMEC)

FAHAHEEL

20

847 JAMINI LINU

ABBASSIYA

6

908 JHONSON C.O.

MANGAF

12

848 JAMON JOHNY

SALMIYA

8

909 JIBI JACOB

FAHAHEEL

12

849 JAMSHEED AYDEED

FARWANIYA

12

910 JIBI P DANIEL

FARWANIYA

20

5

911 JIBIN JOSEPH

ABBASSIYA

5

850 JANARDHANAN MAHADEVAN

5

851 JANARDHANAN T.

SUBHAN

12

912 JIBY JOSEPH

ABBASSIYA

12

852 JANCY GEORGE

ABBASSIYA

20

913 JIBY VARGHESE

ABBASSIYA

12

853 JANETTA JOSE MATHEW

MANGAF

12

914 JICE GEORGE

ABBASSIYA

30

854 JANITA MILAN

ABBASSIYA

915 JIDESH CHETTIYODEN

MANGAF

12

855 JASEETTA JOSE MATHEW

MANGAF

12

916 JIDESH JOHN

ABBASSIYA

12

856 JASHEENA OTHAYAMANGALITH

FARWANIYA

12

917 JIJI SUVEESH(CKR)

FARWANIYA

12

857 JASLY

ABBASSIYA

12

918 JIJO B. JOHN

MANGAF

858 JASSY KUMARAN (EQUATE)

ABU HALIFA

20

919 JIJO JACOB JOY

ABBASSIYA

12

859 JATHIN GANGADHARAN

MANGAF

12

12

860 JAVED ( KDC)

3

920 JIJO JACOB MATHEW

HAWALLY

6

921 JIJO JOSEPH

HAWALLY

5

7

861 JAWAHAR K ENGINEER

FAHAHEEL

10

922 JIJU MATHEW

RIGGAE

60

862 JAWED BIN HAMEED

RIGGAE

20

923 JIJU MATHEW

MANGAF

13

863 JAYA KUMAR V.S.

KHAITAN

12

924 JIJU RAMANKULATH

ABBASSIYA

12

864 JAYACHANDRAN (EQUATE)

ABU HALIFA

15

925 JILTA JOBY

MANGAF

12

865 JAYACHANDRAN G.

FAHAHEEL

12

926 JIM CHERIAN JACOB

JLEEB

12

866 JAYACHANDRAN P.K.

MANGAF

50

927 JIM THOMAS CHACKO

ABBASSIYA

12

867 JAYADEVAN NAMBOODIRI

SALMIYA

12

928 JIMMY GEORGE

JLEEB

12

868 JAYADEVAN S.V.

JLEEB

12

929 JIMSON THOMAS

ABBASSIYA

12

869 JAYAKRISHNAN V.J.

ABBASSIYA

3

930 JINCE MATHEW

MANGAF

870 JAYAKRISHNAN. R. PILLAI

HAWALLY

12

931 JINCY GEORGE

ABBASSIYA

12

871 JAYAKUMAR MENON

ABBASSIYA

5

932 JINCY BABY

ABBASSIYA

15

872 JAYAKUMAR S.

FARWANIYA

12

933 JINCY ELIZABATH GEORGE(CKR)

FARWANIYA

12

873 JAYAKUMAR SAHADEVAN

MANGAF

15

934 JINCY MANISH

MANGAF

12

874 JAYALAKSHMI G.

SALMIYA

20

935 JINCY PHILIP

ABBASSIYA

12

875 JAYAMOHAN

MANGAF

6

876 JAYAMOHAN D.S.

MANGAF

12

937 JINIMOL JACOB

MANGAF

12

877 JAYAN C.R.

ABBASSIYA

12

938 JINO JOSE

ABBASSIYA

12

878 JAYAN C.R.

ABBASSIYA

15

939 JINSON K JOSE (SRE)

ABBASSIYA

12

879 JAYAN GABRIAL

ABBASSIYA

12

940 JINTO VARGHESE

JLEEB

12

880 JAYAN KOTHANATH

SALMIYA

22

941 JISHA JAISON OLIKKAN

RIGGAE

25

881 JAYAN N .P.

MANGAF

9

942 JISHA KRISHNAN

MANGAF

15

882 JAYAPRAKASH DEVARAJ

SALMIYA

55

943 JISHA SOORAJ

ABBASSIYA

15

883 JAYAPRAKASH P. (REC)

ABU HALIFA

12

944 JISHA VARGHESE

RIGGAE

20

936 JINESH RAMAKRISHNAN (JO)

9

15

884 JAYARAJ M.J.

ABBASSIYA

12

945 JISMON GEORGE

MANGAF

30

885 JAYARAJ (KGL)

MAHBOULA

13

946 JITHESH CHEKKI CHALIL

ABBASSIYA

12

886 JAYASANKAR

ABBASSIYA

12

947 JITHESH KRIPARAM

MANGAF

20

887 JAYASREE CHAKKAMALAYATH

RIGGAE

15

948 JITHESH T.

ABBASSIYA

12

2

949 JITHIN

ARIS

6

950 JITHIN CHACKO

ABBASSIYA

12
72

888 JAYASREE MENON
889 JAYESH J.

ABBASSIYA

2

890 JAYESH JANARDHANAN

ABBASSIYA

12

951 JITHIN JOSE (JO)

HAWALLY

891 JCC CRICKET CLUB

JABRIYA

93

952 JITHIN T. ELDOSE

HAWALLY

7

892 JEBY K PAUL

MANGAF

12

953 JITHISHA SREEJITH

MANGAF

12

893 JEENA JIDI

RIGGAE

2

954 JITHU ABRAHAM KURIAN

ABBASSIYA

55

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

75
km´z\w
IpsshÁv

Member's & Well-Wisher's Contribution in Year 2016
Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

955 JITHU MATHEW

ABBASSIYA

12

1016 JOJU THOMAS

MAHBOULA

12

956 JO MARY MATHEW

JLEEB

10

1017 JOJY CHERY MATHEW

ABBASSIYA

18

957 JOBBY LISSY RAJAN

ABBASSIYA

12

1018 JOJY THOMAS

MANGAF

1

20

1019 JOLLY K.J.

MANGAF

12

958 JOBIN THOMAS
959 JOBIN V. MOHAN

ABU HALIFA

1020 JOLLY MATHEW

ABBASSIYA

12

960 JOBSON JOHN

SALMIYA

11

1021 JOLLY ROSE ANTONY

ABBASSIYA

12

961 JOBY ABRAHAM

SALMIYA

12

1022 JOMON THOMAS

ABBASSIYA

12

962 JOBY ABRAHAM

SALMIYA

6

1023 JOSBIN THOTTATHUPARAMBIL

JAHRA

963 JOBY JACOB

ABBASSIYA

10

1024 JOSE ANTONY

SALMIYA

10

964 JOBY JOHN

ABBASSIYA

15

1025 JOSE C. KURUVILA

ABBASSIYA

12

965 JOBY JOSEPH

ABU HALIFA

12

1026 JOSE ERINJERI

FAHAHEEL

12

966 JOBY JOSEPH

ABBASSIYA

1

1027 JOSE JOEL

SALMIYA

12

967 JOBY LUKOSE

MANGAF

10

1028 JOSE JOHN

968 JOBY MANJALY

JLEEB

20

1029 JOSE KARUNATTIL ULAHANNAN

MANGAF

12

969 JOBY MATHEW

MANGAF

12

1030 JOSE KURIAN K

970 JOBY MATHEW

KHAITAN

12

1031 JOSE MATHAI

ABBASSIYA

15

971 JOBY MATHEWS

ABBASSIYA

20

1032 JOSE MATHEW

MANGAF

12

972 JOBY SEBASTIAN

ABBASSIYA

12

1033 JOSE MATHEW

SALMIYA

50

973 JOBY THOMAS

ABU HALIFA

12

1034 JOSE MATHEW

ABBASSIYA

12

974 JOBY THOMAS

SUBHAN

10

1035 JOSE NISHA

ABBASSIYA

12

975 JOE VARGHESE

ABBASSIYA

12

1036 JOSE P.A.

FARWANIYA

12

976 JOEL SANTHOSH

ABBASSIYA

12

1037 JOSE PAUL

ABBASSIYA

12

977 JOEL V JACOB

ABBASSIYA

25

1038 JOSE PHILIP

ABBASSIYA

12

978 JOFFY JOSEPH ERINJERI

MANGAF

12

1039 JOSE T JACOB

ABBASSIYA

12

979 JOGIMON THOMAS

ABBASSIYA

2

1040 JOSE T.K.

JLEEB

5

980 JOHAN JOSY

SULAIBIYA

12

1041 JOSE THOMAS

JLEEB

12

981 JOHN XAVIER

SALMIYA

20

1042 JOSE TOM

ABBASSIYA

982 JOHN (KOLENCHERI)

FARWANIYA

10

1043 JOSEKUTTY ALEX

MANGAF

30

983 JOHN ABRAHAM

ABBASSIYA

12

1044 JOSEPH BABU

MANGAF

12

984 JOHN C. THOMAS

ABBASSIYA

12

1045 JOSEPH GEORGE C.

ABU HALIFA

12

10

1046 JOSEPH KAITHAKKAL

985 JOHN GEORGE

1

5

2
45

3

10

986 JOHN K.ABRAHAM

ABBASSIYA

12

1047 JOSEPH KALLARAKKAL

FARWANIYA

63

987 JOHN MATHEW

BAYAN

24

1048 JOSEPH M.C.

ABBASSIYA

12

988 JOHN MATHEW

MANGAF

1049 JOSEPH MATHEW P.M.

MANGAF

12

989 JOHN MATHEW SAJI

ABBASSIYA

1050 JOSEPH MOSSES

FAHAHEEL

5

990 JOHN MATHEW VARGHESE

MANGAF

200

1051 JOSEPH P.J.

MANGAF

5

991 JOHN PHILIP

ABBASSIYA

12

1052 JOSEPH P.K.

ABBASSIYA

10

992 JOHN PRAKASH

FARWANIYA

15

1053 JOSEPH VARGHESE. P

HAWALLY

10

993 JOHN THAMPY

SALMIYA

12

1054 JOSEPH VARIATH UKKAN

MANGAF

12

994 JOHN THOMAS

MANGAF

12

1055 JOSEPH VERGHESE

MAHBOULA

1

995 JOHN THOMAS

ABBASSIYA

12

1056 JOSEY JOSEPH

MAHBOULA

10

996 JOHN THOTTAN

MANGAF

7

1057 JOSHY DAVIS SAM

SALMIYA

997 JOHNSON (HOT)

MANGAF

20

998 JOHNSON ARACKAL JOSEPH

FARWANIYA

12

999 JOHNSON C.T.

5
12

5

1058 JOSHY GEORGE KOMBAN

2
11

1059 JOSHY JOSEPH

MANGAF

12

1060 JOSHY K.D.

ABBASSIYA

12

1000 JOHNSON JACOB

FARWANIYA

3

1061 JOSHY SEBASTIAN

AL-ESSA

12

1001 JOHNSON KANICHAI CHACKO

ABBASSIYA

12

1062 JOSHYMON FRANCIS

FAHAHEEL

12

1002 JOHNSON NINAN

MAHBOULA

12

1063 JOSSY P AUGUSTINE

FAHAHEEL

1003 JOHNSON VARGHESE T.

FAHAHEEL

12

1064 JOSY JOSE

FARWANIYA

12

12

12

2

1004 JOHNY ABRAHAM

SALMIYA

1065 JOSY K.U.

SULAIBIYA

1005 JOHNY C.V.

ABBASSIYA

9

1066 JOTHI KUMAR

ABBASSIYA

1006 JOHNY KUMAR

ABBASSIYA

8

1067 JOY A. CHERIYAN

MANGAF

20
12

1007 JOHNY KUNNIL

SALMIYA

82

1068 JOY BERNARD

SALMIYA

1008 JOHNY PAUL

MANGAF

12

1069 JOY JACOB

MANGAF

1009 JOJAN K. JACOB

ABU HALIFA

12

1070 JOY JOHN

JLEEB

5

5
22

1010 JOJI GEORGE

ABBASSIYA

10

1071 JOY JOSEPH ARIKKATT

ABU HALIFA

12

1011 JOJI IYPE

ABBASSIYA

12

1072 JOY K.S.

ABBASSIYA

20

RABIA

20

MANGAF

20

1012 JOJI IYPE

FAHAHEEL

12

1073 JOY MANGALAN

1013 JOJI JOSE

FARWANIYA

12

1074 JOY NELLIASSERY

1014 JOJO GABRIEL

RIGGAE

10

1075 JOY T. JACOB

1015 JOJU M. THOMAS

ABBASSIYA

10

1076 JOY V.A.

2
10

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

77
km´z\w
IpsshÁv

Member's & Well-Wisher's Contribution in Year 2016
Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

Sl #

Member Name

Location

1077 JOY VAZHAPPILLY

ABU HALIFA

12

1136 KRISHANAND PREMANAND

ABBASSIYA

1078 JOYKUTTY P.D.

MANGAF

12

1137 KRISHNA KUMAR

SALMIYA

1079 JUBIN

MAHBOULA

12

1138 KRISHNA KUMAR (EQUATE)

ABU HALIFA

Amount
(Kd) *
12
1
12

1080 JUBIN ALEX JOSEPH

ABBASSIYA

12

1139 KRISHNA KUMAR N.C.

ABBASSIYA

12

1081 JUBY ANIL MATHEW

ABU HALIFA

12

1140 KRISHNA KUMAR(KALA)

ABBASSIYA

12

1082 JUDE BABU A.L.

JLEEB

12

1141 KRISHNA PRASAD A.

HASAWI

12

1142 KRISHNAKUMAR

ABU HALIFA

1083 JULIE BABU
1084 JULIE JOSEPH

MANGAF

1085 JUNY JAIN VARGHESE

ABBASSIYA

12
2

1086 JUSTIN JOSE

ABBASSIYA

12

1145 KRISHNAN RAMACHANDRAN

1087 JUSTIN JOSEPH

MAHBOULA

50

1146 KRISHNAN V.K.

1
12

1143 KRISHNAKUMAR(CKR)

SALMIYA

12

1144 KRISHNAN KALLALI

ABBASSIYA

12

MANGAF

15

10

1088 JUSTIN MATHEW

MANGAF

12

1147 KRISHNAN V.K.

AMGHARA

12

1089 JUSTIN THOMAS JACOB

HAWALLY

12

1148 KRISHNANKUTTY V.K.

FAHAHEEL

22

10

1149 KRISHNAVENI RAJAGOPAL

KHAITAN

2

12

1150 KUMAR KRISHNA

SALMIYA

10
12

1090 JUSTINE JOHNSON
1091 JYOTHI MUKUNDAN

AHMADI

1092 JYOTHI KUMARI K.

ABBASSIYA

12

1151 KUMARANUNNI C.

ABBASSIYA

1093 JYOTHIDAS P.N.

ABU HALIFA

250

1152 KUMARI GEORGE

FAHAHEEL

5

1094 JYOTHISH (AL RASHED)

ARIS

1153 KUNJAMMA JOSEPH

ABBASSIYA

12

20

1095 JYOTHISH NATARAJAN

SALMIYA

32

1154 KUNJUMON JOSEPH

ABBASSIYA

12

1096 JYOTHY CHELLAPPAN

ABBASSIYA

20

1155 KUNJUMON MALIAKKAL

ABBASSIYA

12

1097 JYOTHY KUMAR V. (KGL)

MANGAF

2

1156 KUNJUMON MATHEW

SALMIYA

12

1098 JYOTHY SIVARAMAN NAIR

FAHAHEEL

1

1157 KURIAN ABRAHAM

ABBASSIYA

13

K

1158 KURIAN MATHEW

ABBASSIYA

1159 KURIAN VARGHESE

HAWALLY

1160 KURSHID MARAKKAYAR

MANGAF

1161 KURUVILA CHERIAN

ABBASSIYA

10
120

1099 K.C. GEORGE

ABBASSIYA

12

1100 K.E. RAMESH

ABBASSIYA

3

1101 K.P. DINESH

SALMIYA

12

1102 K.R. PRADEEP

ABBASSIYA

12

1103 K.T. HARIDAS

ABBASSIYA

12

1162 LAIJU P.A.

ABBASSIYA

12

1104 K.T. SALIMKUMAR

MANGAF

12

1163 LAJ JOSEPH

ABBASSIYA

12

1105 K.V. RAJEEV

MAHBOULA

50

1106 K.V. THOMAS

FARWANIYA

6

1107 KALAISELVAN V. (KNPC)

MANGAF

1108 KALESH C.

FARWANIYA

12
2

4
12

L
1164 LAJIT K.S.

ABU HALIFA

12

1165 LAKSHMANAN KAMMARA

ABBASSIYA

12

1166 LAKSHMI RAKESH

ABBASSIYA

7

1167 LAKSHMY VIJAYAKUMAR

MAHBOULA

12
75

1109 KAMALA SHAJU

SALMIYA

25

1168 LAL OOMMEN T.

ABBASSIYA

1110 KARTHIKEYAN (KNPC)

FAHAHEEL

10

1169 LAL SHANKAR

ABBASSIYA

1

1111 KARTHIKEYAN M

FARWANIYA

1

1170 LALICHAN THOMAS

FAHAHEEL

10

1112 KARTHIKEYAN R.

ABU HALIFA

12

1171 LALU MADHAVAN

FAHAHEEL

1113 KARUNAKARAN C.P.

JLEEB

13

1172 LATHA P. JOHN

SALMIYA

1114 KARUNAKARAN MAYA

ABBASSIYA

20

1173 LATHEESH C.P. KANNUR

ABBASSIYA

5

1115 KASSIM (AL RASHED)

ARIS

5

1174 LATHEESH V.

ABBASSIYA

12

1116 KAUVALLIL VARGIS THOMAS

JLEEB

12

1175 LAZER CHIRAYATH LONAPPAN

ABBASSIYA

1117 KAVITHA THOMAS

ABBASSIYA

12

1176 LEENA ANIL

SALMIYA

8
12

5
12

1118 KELOTH HAMEED

RIGGAE

40

1177 LEENA VARGHESE

ABBASSIYA

20

1119 KENETH PHILP ABRAHAM

MANGAF

102

1178 LEENAMOL ILIAS

MAHBOULA

12

1120 KESHAVAPANIKAR RADHAKRISHNA KURUP

12

1179 LEETHU THOMAS

SALMIYA

12

1121 KEVIN JOE ABRAHAM

12

1180 LEKHA MADHU

FAHAHEEL

25

MANGAF

1122 KEVIN SAJI

MANGAF

12

1181 LEKHA VIJAY

ABBASSIYA

20

1123 KEVIN THOMAS KALAMBUKATTU

MANGAF

12

1182 LICYMOL JOHN

RIGGAE

12

1124 KIPSON JOJO

JLEEB

12

1125 KIRAN G.

MANGAF

1
12

1183 LIGIMOL THOMAS

ABBASSIYA

14

1184 LIJIL K.K.

FARWANIYA

12

1126 KISHAN JOHN RYLEY

BAYAN

1127 KISHOR KUMAR C.P.

ABBASSIYA

1

1185 LIJO
1186 LIJO GEORGE ABRAHAM

ABBASSIYA

150
38

1128 KISHOR P.K.

KHAITAN

12

1187 LIJO JOHNY

ABBASSIYA

12

1129 KISHORE

FAHAHEEL

12

1188 LIJO JOSEPH

JLEEB

10

1130 KISHORE KARTHIKEYAN

SALMIYA

12

1189 LIJO JOY

FAHAHEEL

12

1131 KISHORE KHAN

MANGAF

13

1190 LIJO JOY

MANGAF

1132 KITTE DALLY UKKAN

MANGAF

12

1191 LIJO MATHEWS

20

1192 LIJO RAPHEL

ABBASSIYA

6

14

1193 LIJO THOMAS

ABBASSIYA

12

1194 LIJO THOMAS KALAMBUKATTU

MANGAF

1133 KOC PIPE LINE
1134 KOSHY K. NINAN
1135 KRINCY

ABBASSIYA

1

1
12

287

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

79
km´z\w
IpsshÁv

Member's & Well-Wisher's Contribution in Year 2016
Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

1195 LIJU SAMUEL

ABBASSIYA

12

1254 MANI K. CHACKO

MANGAF

22

1196 LIJU THOMAS

FARWANIYA

10

1255 MANI PAPPU

ABBASSIYA

15

1197 LIJU V DANIEL

FARWANIYA

20

1256 MANIKANDAN

ABU HALIFA

12

1198 LILLIAMMA JOSEPH

JLEEB

10

1257 MANIKANDAN KOLLAMTHODI

FARWANIYA

12

1199 LIMI PAUL

SALMIYA

1200 LINCY

12

1258 MANIKANDAN Panikkaveetil

MANGAF

12

20

1259 MANISH MATHEW

MANGAF

12
125

1201 LINCY DISILVA

ABBASSIYA

20

1260 MANJOOS JOSEPH

SALMIYA

1202 LINCY PETER

ABBASSIYA

12

1261 MANJU CHARLES

ABU HALIFA

12

1203 LINCY POLACHAN

ABBASSIYA

340

1262 MANJU SREENATH

SALMIYA

12

1204 LINET KURIAKOSE

FAHAHEEL

1205 LINI JOSE

MANGAF

1206 LINSMON VARGHESE

ABBASSIYA

1207 LINU ABRAHAM MAMMEN

ABBASSIYA

2

1263 MANJULA VIDHUGOPAN

SALMIYA

12

1264 MANJUSHA BENNY

ABBASSIYA

12

5

1265 MANMOHAN BHAT (AL RASHED)

ARIS

6

1266 MANNA PRINCE

MANGAF

12
12

12

1208 LINY SANTHOSH

ABBASSIYA

12

1267 MANOJ BABU K.P.

ABBASSIYA

1209 LISSY JOHN

FARWANIYA

12

1268 MANOJ JACOB

ABU HALIFA

1210 LISSY KURIAN

ABBASSIYA

10

1269 MANOJ JOHN JACOB (KNPC)

SALMIYA

1211 LISSY VARKEY

ABBASSIYA

12

1270 MANOJ K D C

ABBASSIYA

1212 LITTYMOL THANKACHAN

FAHAHEEL

1

1271 MANOJ K.

MANGAF

1213 LOHIDAKSHAN. K.V.

MANGAF

1214 LOURDES MARIA BEITTO

ABU HALIFA

12
5

2

6
42
5
12

1272 MANOJ KOYITHARAYAIL

ABBASSIYA

12

1273 MANOJ KUMAR

SALMIYA

15

1215 LOVELY JAMES

MANGAF

10

1274 MANOJ KUMAR M.

FAHAHEEL

12

1216 LUCY JOSEPH

ABU HALIFA

12

1275 MANOJ KUMAR P.

ABBASSIYA

12

1217 LUCY JOSEPH T. CHACKO

ABBASSIYA

15

1276 MANOJ KUMAR V.

MANGAF

1218 LUSY PEROMPALLIL

FAHAHEEL

5

1277 MANOJ KUMAR(SRE)

ABBASSIYA

12
12

1278 MANOJ M OLIKARA

ABU HALIFA

1279 MANOJ M.V.

ARIS

12

1280 MANOJ MATHAI

MANGAF

1281 MANOJ MATHEW

ABBASSIYA

1282 MANOJ MENON

SALMIYA

M
1219 M. PARAMESWARAN

ABBASSIYA

1220 M.C. THILAKAN

ABBASSIYA

9

1221 M.L. SAJEEV

ABBASSIYA

12

5

5
15
5
25

1222 MADANAGOPALAN K.K.

ABU HALIFA

12

1283 MANOJ NILESWAR

RIGGAE

80

1223 MADHU E.S.

FAHAHEEL

12

1284 MANOJ OOMMEN

SALMIYA

12

1224 MADHU KARTHIKEYAN

MANGAF

20

1225 MADHU KRISHNA

SALMIYA

5

1285 MANOJ PHILIP MATHAIKUTTY

ADAN

62

1286 MANOJ VARGHESE

SALMIYA

15

1226 MADHU KUMAR

MANGAF

11

1287 MANOJKUMAR. M

KHAITAN

12

1227 MADHU T.

MANGAF

12

1288 MANSHOOR AZEEZ

SALMIYA

12

1228 MADHU VARRIER (AL RASHED)

ARIS

1229 MADHURAJ

ABBASSIYA

13
10

1230 MADHUSOODANAN NAIR K.

FARWANIYA

1231 MADHUSUDANAN

AHMADI

1232 MADHUSUDANAN K.J.

FARWANIYA

1233 MADHUSUDANAN NAIR

ABBASSIYA

1234 MAHADEVAN

ABBASSIYA

1235 MAHESH

MANGAF

1236 MAHESH MOHANAN

FARWANIYA

5

1289 MANSOOR ABDUL KHADER

MANGAF

10

1290 MANU C. KOSHY

ABBASSIYA

17

1291 MANU C.S.

AL-RAI

12

1292 MANU E. THOMAS

ABBASSIYA

12

40

1293 MANU JACOB

ABBASSIYA

6

14

1294 MANU MARKOSE/PRIA

ABBASSIYA

12

12

1295 MANU MATHEW

KHAITAN

6

5
11

1296 MANU MATHEW HEISCO
1297 MANU PRATHAP

2
1

FARWANIYA

15
12

1237 MAHESH NAIR

MANGAF

20

1298 MANUP S.

FARWANIYA

1238 MAHESH S.M.

ABBASSIYA

12

1299 MAREENA MATHEW

FAHAHEEL

1239 MAHESHKUMAR U.

ABBASSIYA

12

1300 MARIA ABHILASH

MANGAF

12

1240 MAJU N.A.

ABU HALIFA

1241 MALABAR GOLD AND DIAMONDS

KUWAIT CITY

1302 MARIA VARGHESE

JLEEB

12

1242 MALAVIKA VIDHUGOPAN

SALMIYA

12

1303 MARIADAS THOMAS

ABBASSIYA

1243 MALAYIL MOOSAKOYA

ABBASSIYA

10

1304 MARIAMMA ANDREWS

ADAN

12

1244 MALIKA ZOE RICE

BAYAN

12

1305 MARIAMMA RODRIGS (KOC)

AHMADI

25

1245 MALIN WILLIAMS

SALMIYA

1

1306 MARIAMMA THOMAS

SABA

1246 MALLESWARI P. (AFH)

ABBASSIYA

3

1307 MARKUS

ARIS

1247 MANAV PRINCE

MANGAF

1308 MARSHAL D'CRUZ

KHAITAN

40
125

12

1301 MARIA BOBBY

2
12
3

6
5
10

1248 MANEESH

FARWANIYA

12

1309 MARTIN KURIAN

MANGAF

12

1249 MANESH MANIYERI

FARWANIYA

20

1310 MARTIN M. THOMAS

MANGAF

10

1250 MANGALATH GEORGE JOHNY

MAHBOULA

12

1251 MANGALATH. K. HARSHANATH

MANGAF

1252 MANI FRANCIS

ABBASSIYA

1253 MANI GANESH

SAFAT

6
3
100

1311 MARTIN VARGHESE

MANGAF

12

1312 MARY JOSEPH

ABBASSIYA

10

1313 MARY K JOHN

JABRIYA

10

1314 MARY MILDA DIAZ

ABBASSIYA

5

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

81
km´z\w
IpsshÁv

Member's & Well-Wisher's Contribution in Year 2016
Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

1315 MARY ROY VARGHESE

ABBASSIYA

25

1376 MOHAN K.K. (HOT)

MANGAF

4

1316 MATHACHAN KAPPUKALAYIL

MANGAF

25

1377 MOHAN PANDEY

SALMIYA

12

1317 MATHEW T.V. (Khalil Bahman)

MANGAF

12

1378 MOHANAN MURUPPEL

SALMIYA

30

1318 MATHEW ABRAHAM

ABBASSIYA

15

1379 MOHANDAS K.

ABBASSIYA

33

1319 MATHEW C.V.

MANGAF

30

1380 MOHANDAS K.P.

MANGAF

12

1320 MATHEW CHANDY - HOT

SALMIYA

12

1381 MOHANDAS P.N.

ABBASSIYA

12

1321 MATHEW DAVID RYLEY

BAYAN

12

1382 MOHANDAS V.R.

SHUWAIKH

1

1322 MATHEW JACOB

SALMIYA

15

1383 MOHANKUMAR S.

ABBASSIYA

12

1323 MATHEW K. JOHN

ABBASSIYA

30

1384 MOLLY VARGHESE

ABBASSIYA

12

1324 MATHEW M.K.

MANGAF

12

1385 MONCY ABRAHAM

ABBASSIYA

12

1325 MATHEW P.JACOB

ABU HALIFA

16

1386 MONCY K. MATHEW

ABBASSIYA

12

1326 MATHEW PULINTHITTA THOMAS

SALMIYA

5

1387 MONS KALLUKALAM

ABBASSIYA

10

1327 MATHEW T.V.

MANGAF

20

1388 MONU ANTONY

FARWANIYA

1328 MATHEW VENATTU V M

ABBASSIYA

12

1389 MOTI DAVID KOCHAKKEN

SALMIYA

6
362

1329 MATHEWKUTTY THOMAS

ABU HALIFA

12

1390 MUHAMAD REFEEQ

KHAITAN

50

1330 MATHEWS JOHNSON

ABBASSIYA

12

1391 MUHAMMAD ASHRAF

ABBASSIYA

22

1331 MATHEWS KUNJU KUNJU

JLEEB

1332 MATHEWS M. (SEFEENA)

QADSIYA

1333 MATHEWS MAMMEN

ABBASSIYA

1334 MATHEWS P. THOMAS

JLEEB

1335 MAXON MATHEW

ABBASSIYA

12

1392 MUHAMMAD RAFI

FARWANIYA

10

1393 MUHAMMED KEELATH

MANGAF

10

35

1394 MUHSIN K.

FARWANIYA

20

1395 MUJEEUDHEEN K PONANI

SHUWAIKH

1396 MUKUNDAN

AHMADI

600

1

8
3
12

1336 MAYA KARUNAKARAN

ABBASSIYA

25

1397 MUNEER AHMED

ABBASSIYA

12

1337 MEENU GEORGE

MAHBOULA

10

1398 MUNEER K.

MANGAF

12

1338 MEERA SANALKUMAR

MANGAF

15

1399 MURALEEDHARAN K.K.

MANGAF

10

1339 MELEVEETIL SHAJU

SALMIYA

12

1400 MURALEEDHRAN PALLIYANI

ABBASSIYA

12

1340 MELTY CHANDY

MANGAF

13

1401 MURALI M.V.

ABBASSIYA

50

1341 MELVIN & MELISSA KALAYIL

ABBASSIYA

41

1402 MURALI NADADHARA

ABBASSIYA

15

1342 MERCILIN A.P.

JLEEB

5

1403 MURALIDHARAN (DABBOUS)

ABU HALIFA

10

1343 MERCY ROBIN

FAHAHEEL

4

1404 MURUGANANDAM SUNDARRAJAN

ABU HALIFA

40

1344 MERITHA M. THOMAS

MANGAF

10

1405 MUSTHAFA

1345 MERLIN PHILIP

ABBASSIYA

12

1406 MUTHURAMAN V.

FARWANIYA

12

1346 METILDA RAJU

FAHAHEEL

1347 MIBIN BABY ANTONY

JLEEB

12

5

1348 MIDHU DAVIS

MAHBOULA

10

1349 MIDHUN (AL RASHED)

ARIS

5

12

N
1407 N. KRISHANUNNI MENON

ABBASSIYA

8

1408 N.P. KURIACHAN

ABBASSIYA

12

1350 MIDHUNDAS K.H.

FARWANIYA

7

1409 NADESH C.P.

MANGAF

12

1351 MIJITH

ARIS

2

1410 NAGANADHAN

ABU HALIFA

12

1352 MILAN KUNJU

MANGAF

30

1411 NAINA MOHAMED

1353 MINI ABRAHAM

ABBASSIYA

16

1412 NAIZAM NOORUDDIN

MANGAF

10

1354 MINI JASSY

ABU HALIFA

25

1413 NANDAKUMAR

MANGAF

12

1414 NANDAKUMAR M.G.

ABBASSIYA

12
12

1355 MINI JAYASEELAN

5
5

1356 MINI SABU

MANGAF

11

1415 NANDAKUMAR N.

ABU HALIFA

1357 MINI SAJEEV

MANGAF

12

1416 NANDHAN M.G.

ARIS

5

1358 MINTOO ANTO PELLISSERY

MANGAF

7

1417 NANDHAN VARRIER

ARIS

10
15

1359 MINU JOJU

ABBASSIYA

10

1418 NARAMBRETH HARIDASAN

ABBASSIYA

1360 MIRIUM JOHN MATHEW

BAYAN

12

1419 NARAYANA PILLAI RAVEENDRAN

MAHBOULA

7

1361 MITHIN MOHANAN

MANGAF

10

1420 NARAYANAN NAIR K.P.

MAHBOULA

12

1362 MITHIN SREENI

MANGAF

12

1363 MITHUN HEISCO

1

1421 NARAYANAN UNNI

ABBASSIYA

15

1422 NARENDRAN MENON (AL RASHED)

ARIS

10

SALMIYA

12

1364 MITHUN JACOB

MANGAF

12

1423 NASEED MEEMPATTA HEISCO

1365 MOBIN PHILIP

HAWALLY

32

1424 NASSAR M.K.

2

1366 MOBY YOHANNAN (SRE)

ABBASSIYA

12

1425 NATARAJA PILLAI SURESH

ABBASSIYA

30

1367 MOHAMED RIYAS (AYANAM)

FARWANIYA

12

1426 NATHAN VARGHESE

ABBASSIYA

60
12

1368 MOHAMED YAHYA

JLEEB

12

1427 NAUSHAD A.R.K.

SALMIYA

1369 MOHAMMED SHAJID

MANGAF

12

1428 NAUSHAL V.V.

FARWANIYA

7

1370 MOHAMMED ASHFAQUE ALAM

MANGAF

10

1429 NAVAB A.

FAHAHEEL

6

1371 MOHAMMED NAUSHAD

KUWAIT CITY

12

1430 NAVAS MAOHAMMAD

MANGAF

1

1372 MOHAMMED SEEDI HAJI

JLEEB

12

1431 NAVEEN BABY VARGHESE

HAWALLY

12

1373 MOHAMMED SHINAS P.M.

KHAITAN

1374 MOHAN C HEISCO
1375 MOHAN JOHN

SUBHAN

1

1432 NAVEEN KRISHNAPILLAI RADHAMONY

2

1433 NAVEEN PETER

MANGAF

12

1434 NAVEEN VARRIER

MANGAF

312

14

20

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

83
km´z\w
IpsshÁv

Member's & Well-Wisher's Contribution in Year 2016
Sl #

Member Name

1435 NAYNA ELDHOSE

Location
FAHAHEEL

1436 NAZAR FRONT LINE

Amount
(Kd) *
1
25

Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

1496 NOBY JOSE

HAWALLY

13

1497 NOBY VARGHESE

FARWANIYA

35

1437 NAZEEM

MAHBOULA

10

1498 NOEL THOMAS

ABBASSIYA

12

1438 NEELIMA RAJESH

MANGAF

13

1499 NOJI P. MATHEW VAIDYAN

MANGAF

20

1439 NEENA MITHUN

MANGAF

12

1500 NOUSHAD ABUBAKER

ABBASSIYA

1

1440 NEENA VINAYAN

AHMADI

12

1501 NOUSHAD C.K.

ABBASSIYA

62
10

1441 NEERAJ PULPARAMBIL

SALMIYA

22

1502 NOUSHAD I.T.

ARIS

1442 NEETA RADHAKRISHNAN

SALMIYA

50

1503 NOUSHAD P

MANGAF

1443 NEETHU ARUN

FAHAHEEL

1444 NEETHU JAMES

FAHAHEEL

1

1445 NEETHU N.T.

ABBASSIYA

12

1446 NEETHU THOMAS VALIYAPARAMBIL

FAHAHEEL

1

2

2

O
1504 OLIVE AUDITORIUM

ABBASSIYA

12

1505 OMANA JOSEPH

FAHAHEEL

12

1447 NEHA JACOB

ABU HALIFA

6

1506 OMANAKUTTAN PARAMBIL

ABBASSIYA

22

1448 NEHA SHEJU (AFH)

SALMIYA

12

1507 OUSEPH M. JOS (JOMON)

MAHBOULA

12

1449 NEIL REJI

MANGAF

12

1450 NELSON P. NINAN

ABBASSIYA

15

12

P

1451 NELSON PERERA

MANGAF

7

1508 P. MURALIDHARAN NAIR

FAHAHEEL

1452 NESHVA YOUSEF

MANGAF

8

1509 P. PRATHEESH

KHAITAN

1453 NIA JACOB

ABU HALIFA

6

1510 P. RAJEEVAKSHAN

ABBASSIYA

6

1454 NIBIN OLIYANIKAL

MANGAF

5

1511 P. SUNDARA RAJ

FARWANIYA

12

8

1455 NIBIN THOMAS

SALMIYA

13

1512 P.C. SAJU

SHUWAIKH

12

1456 NIBU VIJAYAN

MAHBOULA

12

1513 P.G. RENEESH (ADAN)

MANGAF

12

1457 NICOLE REJI

MANGAF

12

1514 P.M. SURESH

MAHBOULA

10

1458 NIDEESH M THOMAS

ABBASSIYA

12

1515 P.N. MUKUNDAN

ABBASSIYA

12

1459 NIDESH KARIKKAD

MANGAF

12

1516 P.O. JOSE

ABBASSIYA

5

1460 NIDHI SUNEESH

MANGAF

12

1517 PADMANABHAN Bhuvanedran

AHMADI

1461 NIGEL REJI

MANGAF

12

1518 PADMARAJAN CHERUVLATH

FARWANIYA

5
12

1462 NIJEESH K.

ABBASSIYA

10

1519 PARAMESWARAN K.V.

ABU HALIFA

12

1463 NIJIL DAYARAN KANDY

ABBASSIYA

12

1520 PARAMESWARAN PILLAI

JLEEB

12
10

1464 NIJO P. MATHEW

10

1521 PARESH K. MAHAJAN

ABBASSIYA

1522 PARVEZ ABDUL MAJEED NADKAR

JLEEB

12

1523 PATHEESH M.M.

AHMADI

FAHAHEEL

12

1524 PATRC FINI MICHEAL

FARWANIYA

12
31

1465 NIKHIL CHANDRA

MANGAF

2

1466 NIMISHA SURESHKUMAR

MANGAF

1467 NIMYA RAJESH
1468 NINAN MATHEW(CKR)

SALMIYA

12

1525 PAUL (AOL)

ABBASSIYA

1469 NINAN VARKEY

MANGAF

9

1526 PAUL MATHEW MAMPILLI

MANGAF

1470 NIRMAL (AL RASHED)

ARIS

5

1527 PAUL T. KURIAN

MAHBOULA

1528 PAUL THOMAS VELIYATH

ABBASSIYA

5

3
6

8
12

1471 NIRMALA DEVI

ABBASSIYA

1472 NIRMALA SANJAY

SALMIYA

10

1529 PAULSON

1473 NISANTH AYYANCHIRA KUTTAN

MANGAF

12

1530 PAULSON DOMINIC

ABBASSIYA

1474 NISARI

ABBASSIYA

12

1531 PAVAN KUMAR VERMA

JLEEB

3

1475 NISHA AJU

ABBASSIYA

15

1532 PAVAN MATHEW WEIGEL

BAYAN

12

1476 NISHA PAPPACHAN

ABBASSIYA

1533 PAVITHARAN CHIRAYIL

MANGAF

1477 NISHA SHINSON

MANGAF

12

1534 PAVITHRAN T.S.

FARWANIYA

7

1478 NISHA SUNIL

ABBASSIYA

14

1535 PAVITHRAN. V (SRE)

ABBASSIYA

12

6

1479 NISHAD SALIM

FARWANIYA

4

1480 NISHANT

FARWANIYA

12

1481 NITHEESH BALAKRISHNAN NAIR

FAHAHEEL

1482 NITHEESH V.

MANGAF

1483 NITHESH

20
12
6

1

1536 PAZHANI RAJ T.

AHMADI

12

1537 PEANAM MANI SKARIAH

FINTAS

10

3

1538 PEETO VARGHESE

MAHBOULA

6

1539 PETER BIJOY

MANGAF

5

1540 PHILAN PHILIP JOHN

ABBASSIYA

252
1
12

1484 NITHIN BAIJU

HAWALLY

12

1541 PHILEN ROSHAN

ABBASSIYA

12

1485 NITHIN PRAKASH

ABU HALIFA

12

1542 PHILIP c/o Sajeev. P.R.

ABBASSIYA

12

1486 NITHIN THOMAS PALLIKKARA

MANGAF

12

1543 PHILIP K. JOY

ABBASSIYA

12

1487 NITHINKUMAR P.P.

ABBASSIYA

12

1544 PHILIP M. VARGHESE

ABBASSIYA

10

1488 NITHYANANDAN PANDI

MAHBOULA

12

1545 PINTU SAM

MAHBOULA

1489 NIZAM U.

SALMIYA

20

1546 PLESSY MATHEW

SALMIYA
ABBASSIYA

1490 NIZAR IBRAHIM

KHAITAN

12

1547 POLACHAN C.P.

1491 NIZAR KUNNAPPALLY

MANGAF

10

1548 PONCY RIXON

1492 NOBLE HASEES

ABBASSIYA

1493 NOBLE JOHN

RIGGAE

2
75

2
12
70
12

1549 PONMANY NIRMAL JOHN BENNY

ABBASSIYA

12

1550 PONNAN N.K.

MANGAF

12

1494 NOBLE K.L.

JLEEB

12

1551 PONSON CHACKO

MANGAF

12

1495 NOBY ANTONY

MANGAF

12

1552 POULOSE K.P.

MANGAF

37

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

85
km´z\w
IpsshÁv

Member's & Well-Wisher's Contribution in Year 2016
Sl #

Member Name

1553 POULOSE V.D.

Location
FARWANIYA

1554 PRABBURAJ T. SOMAN

Amount
(Kd) *

Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

25

1614 PREENI RAGHULAL

FAHAHEEL

5

3

1615 PREETHA THOMAS

FAHAHEEL

12

1555 PRABHA K.J.

FARWANIYA

10

1616 PREETHY SUMI VARGHESE

ABBASSIYA

12

1556 PRABHAKARAN PILLAI

ABU HALIFA

10

1617 PREETHY VIBIN

RIGGAE

12

1557 PRABHAT K.V.

ABBASSIYA

9

1618 PREM KUMAR C.

ABBASSIYA

35

1558 PRABHU VELAYUTHAN

FAHAHEEL

3

1619 PREM KUMAR C.

ABU HALIFA

14

1559 PRADEEP KADAMURY

MANGAF

10

1620 PREM THOMAS

ABU HALIFA

12

1560 PRADEEP KUMAR .O

MANGAF

20

1621 PREMALATHA SANTHOSH

MAHBOULA

25

1561 PRADEEP KUMAR K.O.

MAHBOULA

12

1622 PREMDAS V.K.

ABBASSIYA

1562 PRADEEP KUMAR KAKKOTH

ABBASSIYA

12

1623 PREMKUMAR V.P.

MANGAF

5
12

1563 PRADEEP MENON (AL RASHED)

KUWAIT CITY

50

1624 PRETHUESH

ABBASSIYA

58

1564 PRADEEP THARAYIL

MAHBOULA

12

1625 PRIJITH PRAKASAN

ABBASSIYA

12

1565 PRADEEP VIVKANATHAN

2

1626 PRINCE (AL RASHED)

ARIS

10

1566 PRADESH HEISCO

1

1627 PRINCE ANTONY

ABBASSIYA

20
10

1567 PRADHAMA (KOC)

ABU HALIFA

5

1628 PRINCE JACOB

MANGAF

1568 PRAJEESH E.V.

MAHBOULA

1

1629 PRINCE JOSEPH

FARWANIYA

1569 PRAKASAN C.G.

ABBASSIYA

10

1630 PRINCE PHILIP

MANGAF

5
12

1570 PRAKASAN M.K.

MANGAF

4

1631 PRINCE RAPHEL

ABBASSIYA

12

1571 PRAKASH GEORGE

MANGAF

12

1632 PRINCE U CHERIA

MANGAF

50

1572 PRAKASH KUMAR MENON

SALMIYA

12

1633 PRINCE V. ISAAC

ABBASSIYA

1573 PRAKASH KUMAR N.K.

ABBASSIYA

12

1634 PRINCY THOMAS

ABU HALIFA

7

1574 PRAMEELA SUSAN SHIBU

ABBASSIYA

12

1635 PRINSON A.C.

FARWANIYA

17
12

9

1575 PRAMIL PRABHAKARAN

ABBASSIYA

12

1636 PRINSON AMBOOKEN

SALMIYA

1576 PRAMOD (KOC)

FAHAHEEL

12

1637 PRINSTON D'CRUZ

ABBASSIYA

1577 PRAMODAN KANDOTH PAINGOLI

MANGAF

6

1638 PRIYA A.

JABRIYA

1578 PRASAD ARIKUPURAM (KKM)

ABBASSIYA

5

1639 PRIYA SARA MATHEW

FAHAHEEL

1579 PRASAD K.P (AL-NISIF)

FARWANIYA

7

1640 PRIYA SREEKUMAR

RUMATHIYA

14

1580 PRASAD K.R.

MANGAF

12

1641 PRIYANKA H MENON

FARWANIYA

2

1581 PRASAD P.G.

FAHAHEEL

15

1642 PUSHPA JOSHY

ABBASSIYA

1582 PRASAD T MADATHIL

MAHBOULA

12

1643 PUSHPA SUBRAMANIAN

SALMIYA

30

1583 PRASANNA KRISHNAKUMAR(CKR)

SALMIYA

12

1644 PUSHPA THOMAS

1584 PRASANNA KUMAR

MANGAF

7

JLEEB

12

1585 PRASANNA KUMARAN T.K.

SHARQ

12

1646 PUSHPALAL K.R.

MANGAF

ABU HALIFA

30

1647 PUSHPARAJAN M.

FARWANIYA

12

1588 PRASANTH S.

MAHBOULA

6

1589 PRASANTH SOMAN

WAFRA

2

1590 PRASANTH VETTATH (MACE)

ABU HALIFA

20

1591 PRASANTH. P (SRE)

RIGGAE

12

1

7
4

1645 PUSHPADAS KUMARAN

1586 PRASANT R .NAIR
1587 PRASANTH

3
25

438
12

Q
1648 QUEENA

ARIS

5

R

1592 PRASEENA V S

KHAITAN

12

1649 RADHAKRISHANAN P.N.

RIGGAE

30

1593 PRASHANTH KAVALANGAD

MANGAF

10

1650 RADHAKRISHNA PILLAI

ABBASSIYA

12
15

1594 PRASHANTH P

FARWANIYA

3

1595 PRASHANTHAN THAZHEKANDY

ABBASSIYA

12

1651 RADHAKRISHNA PILLAI S

FARWANIYA

1652 RADHAKRISHNAN

MANGAF

1596 PRASOBH PATHIYATTIL

FARWANIYA

4

1653 RADHAKRISHNAN M.P.

MANGAF

1597 PRATHAP M.B.

SUBHAN

22

1654 RADHAKRISHNAN R.

ABU HALIFA

1598 PRATHEESH JOHN
1599 PRATHYUSH P.V.

ABBASSIYA

12

1655 RAFEEQUE P.

QUORTOBA

5

FAHAHEEL

1

1656 RAGHUNATH

ABBASSIYA

12

5
6
12

1600 PRATISH SHANKARAN

SALMIYA

12

1657 RAGHUNATH DAMODARAN P.

ABBASSIYA

12

1601 PRAVEEN ANTONY

JLEEB

20

1658 RAGUNATHAN (THANIMA)

ABBASSIYA

12

1602 PRAVEEN CHANDRA S. PILLAI

ABBASSIYA

12

1659 RAHUL K.G.

JLEEB

24

1603 PRAVEEN FRANCIS

MANGAF

6

1660 RAHUL T.S.

ARIS

2

1

1661 RAHULMAJANA(ROY)

MANGAF

9

1604 PRAVEEN HEISCO
1605 PRAVEEN K. KESAVAN

SHUWAIKH

12

1662 RAIMOL THOMAS

ABBASSIYA

20

1606 PRAVEEN KUMAR C.

FARWANIYA

10

1663 RAINA SHANLY

FAHAHEEL

12
12

1607 PRAVEEN KUMAR M.

SHAAB

1608 PRAVEEN NANDILATH

ABBASSIYA

275
20

1664 RAJ NAIR

FAHAHEEL

1665 RAJA KUMAR K.S.

ABBASSIYA

1609 PRAVEEN PAULOSE

ABBASSIYA

1

1

1666 RAJA RAJESH

ABBASSIYA

10

1610 PRAVEEN POULOSE (ADAN)

MANGAF

1611 PRAVEEN SHARATH

ABBASSIYA

10

1667 RAJALEKSHMI AJIT (UAE EX)

ABBASSIYA

1

12

1668 RAJAN

1612 PRAVEEN VARGHEESE

ABBASSIYA

12

1669 RAJAN JOSE

1613 PRAVEENA ANOOP

MANGAF

12

1670 RAJAN NADUVILAKANDIYIL

2
12
FAHAHEEL

20

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

87
km´z\w
IpsshÁv

Member's & Well-Wisher's Contribution in Year 2016
Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

Sl #

Member Name

Location

1671 RAJAN P.N.

ABBASSIYA

12

1732 RAJITH MURIKKOLI

MANGAF

1672 RAJAN POYILIL

JAHRA

12

1733 RAJITHA ANTONY

ABBASSIYA

1673 RAJAN RAMAMOORTHY

MAHBOULA

15

1734 RAJIV MENON C.P.

SALMIYA
ARIS

2

1735 RAJKUMAR

1675 RAJAPPAN KESAVAN NAIR E.K.

1674 RAJANI KUMAR
MANGAF

6

1736 RAJU JOHN VALAKOM

1676 RAJASREE PREM

MANGAF

12

1677 RAJEENDRAN M.V.

FARWANIYA

6

Amount
(Kd) *
1
2
40
5
2

1737 RAJU K.N.

WAFRA

1738 RAJU KALAPPURAKKAL BALAN

MANGAF

9
12

1678 RAJEESH ANANDAN

SALMIYA

12

1739 RAJU P.

ARIS

20

1679 RAJEESH KUMAR M.R.

ABBASSIYA

12

1740 RAJU P. NAIR

ABBASSIYA

12

1680 RAJEESH MUNDAYATTU PARAMBIL

ABBASSIYA

12

1681 RAJEEV C.R.

ABBASSIYA

9

1682 RAJEEV CHERIL

MAHBOULA

1683 RAJEEV K. JANANI

MANGAF

1684 RAJEEV K.P.

ABBASSIYA

1685 RAJEEV KUMAR HEISCO
1686 RAJEEV M.S.

ABBASSIYA

1687 RAJEEV MUKUNDA MENON (JO)
1688 RAJEEV P.N.

1741 RAJU P.K.

ABBASSIYA

10

1742 RAKESH CHERIAN

ABBASSIYA

12

30

1743 RAKESH RAGHUNATH

ABBASSIYA

12

1744 RAM KUMAR

SOUK AL SABAH

12
12

7

1745 RAMACHANDRAN K.

SHUWAIKH

2

1746 RAMACHANDRAN K.P.

ABBASSIYA

10

1747 RAMACHANDRAN K.V.

SALMIYA

10
SALMIYA

1689 RAJEEV THOMAS

ABBASSIYA

1690 RAJENDRAN E.(CKR)

SALMIYA

5
5
12

7

6
12

1748 RAMADAS C.

ABBASSIYA

12

1749 RAMADAS MOHANAN

SALMIYA

20

1750 RAMADEVI TULSI

SALMIYA

10

1751 RAMAKRISHNAN K.C.

ABU HALIFA

12

1691 RAJENDRAN K.R.

MANGAF

17

1752 RAMAKRISHNAN N.

ABBASSIYA

12

1692 RAJENDRAN MULLUR

ABBASSIYA

12

1753 RAMASWAMY TRITHALA

SALMIYA

52

1693 RAJENDRAN PILLAI (AE)

MANGAF

12

1754 RAMESH B.

1694 RAJESH KALLAYIL KRISHNAN

ABBASSIYA

12

1755 RAMESH BABU M.P.

1695 RAJESH (AL RASHED)

ARIS

20

1756 RAMESH C.R.

1696 RAJESH A.

KHAITAN

12

1757 RAMESH CHANDRAN

2
MANGAF

1
5

ABBASSIYA

12
20

1697 RAJESH A.C.

MANGAF

12

1758 RAMESH KASI

MANGAF

1698 RAJESH BALADEVAN

MAHBOULA

12

1759 RAMESH KUMAR CHEMMAT

ABBASSIYA

1

1699 RAJESH BALAKRISHNAPILLAI

FARWANIYA

12

1760 RAMESH M.P.

ABBASSIYA

5

1700 RAJESH C.A.

MANGAF

12

1761 RAMESH MUNISAMY

SALMIYA

1

1701 RAJESH CHERUKULATHU SUBHASH

ABBASSIYA

1762 RAMESH PERUMBA

MANGAF

1702 RAJESH GEORGE

MANGAF

1763 RAMESHAN K.

ABBASSIYA

2
20

1703 RAJESH GOPAL M.

FAHAHEEL

1

1704 RAJESH GOPI

ABBASSIYA

12

4
27

1764 RAMMOHAN MENON (KEA)

ABU HALIFA

12

1765 RAMYA MUTTIKKATTILL

SALMIYA

12

1705 RAJESH GUPTA

ARIS

10

1766 RAMYA VENKATESH

SALMIYA

25

1706 RAJESH I.

ABBASSIYA

12

1767 RANBIR MUDALIAR

SALMIYA

60

1707 RAJESH K.M.

ABBASSIYA

12

1768 RANI GEORGE

KHAITAN

10

1708 RAJESH KANAT (SRE)

ABBASSIYA

12

1769 RANI MOL PRATHUESH

ABBASSIYA

12

1709 RAJESH KONERI MADAM

ABBASSIYA

10

1770 RANJIT RAMANAN

MAHBOULA

20

1710 RAJESH KUMAR

MANGAF

20

1771 RANJITH K.V.

HAWALLY

12

1711 RAJESH KUMAR BALAGOPALAN

SALMIYA

10

1772 RANJITH KUMAR PAYYOLI

MANGAF

1

1712 RAJESH KUMAR M.

ABBASSIYA

9

1773 RANJITH RAVI

FAHAHEEL

8

1713 RAJESH KUMAR R.

MAHBOULA

3

1774 RAPHAEL & THOMAS (JOY ALUKKAS)

1714 RAJESH KUMAR R.

ABBASSIYA

12

FAHAHEEL

12

1775 RAPHAEL JOSE ERINJERI

2

1715 RAJESH KUMAR R.N.

ABBASSIYA

1

1776 RAPPAI K.V.

ABBASSIYA

12

1716 RAJESH KUMAR V.

FAHAHEEL

6

1777 RASHEED KULACHALIL

MANGAF

12

1717 RAJESH MATHEW

MAHBOULA

6

1778 RASHEED VALIYAKATHU

ABBASSIYA

1718 RAJESH MATHIARY

ABBASSIYA

10

1779 RATEESH C.V.

BENIED AL GHAR

10

1780 RATHEESH KUMAR

ABBASSIYA

12

SALMIYA

12

1719 RAJESH MENON (JO)
1720 RAJESH P. VARUGHESE

ABBASSIYA

12

1781 RATHI SHARMA

1721 RAJESH PARAKKOTH

SALMIYA

17

1782 RATISH P.S.(CKR)

4
1
25

1722 RAJESH PERUMBADARI

SALMIYA

12

1783 RATNA KUMAR V.K.(CKR)

ABU HALIFA

13

1723 RAJESH RAVEENDRAN

MANGAF

12

1784 RAVEENDRAN T.

FARWANIYA

10

1724 RAJESH T.K.

ABBASSIYA

1725 RAJESH THAMBI

KHAITAN

1
16

1785 RAVI KUMAR

MANGAF

1786 RAVI VARRIER

ARIS

12
100

1726 RAJESH THANISSERY

SALMIYA

14

1787 RAVINDRAN M.N.

ABBASSIYA

30

1727 RAJESH THOMAS

FAHAHEEL

12

1788 RAVINDRANATH K.

MAHBOULA

30

270

1728 RAJESH THOMAS JOSEPH

ABBASSIYA

1789 RAYMEND ROY

MANGAF

10

1729 RAJESWARA KUMAR

MANGAF

12

1790 REASON JOSE THAZHEKKADAN

MANGAF

12

1730 RAJI GEORGE

ABBASSIYA

12

1791 REEGAN SUNNY

MANGAF

1731 RAJI KURIAN

HAWALLY

12

1792 REENA ABALAPARAMBIL

FAHAHEEL

4
10

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

89
km´z\w
IpsshÁv

Member's & Well-Wisher's Contribution in Year 2016
Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

1793 REENA ANTONY

MANGAF

12

1854 RIYAS K.V.

KUWAIT CITY

1794 REENA PAUL

ABBASSIYA

31

1855 ROBBIN MATHEW

ABBASSIYA

12
5

1795 REENA PAUL

SALMIYA

12

1856 ROBERT (ACME)

MANGAF

1

1796 REGHU R. NAIR

ABBASSIYA

12

1857 ROBERT DMELLO

AHMADI

1797 REGI BHASKAR

HAWALLY

12

1858 ROBERT ZACHARIYAS

ABBASSIYA

6
10

1798 REJANI ANILKUMAR

FARWANIYA

12

1859 ROBIN ANTONY P.

FINTAS

10

1799 REJANI R. NAIR

ABBASSIYA

12

1860 ROBIN JACOB THOMAS

ABBASSIYA

12

1800 REJEESH MATHEW - UAE Exch.

ABBASSIYA

17

1861 ROBIN MATHEW

SALMIYA

12

1801 REJI SAMUEL

ABBASSIYA

30

1862 ROBIN ROY

ABBASSIYA

12

1802 REJI JOHN CHERIYAN

ABBASSIYA

1803 REJI JOSEPH

MANGAF

2
12

1863 ROBINSON

MANGAF

12

1864 ROHAN JACOB

SALMIYA

10
12

1804 REJI K. THOMAS

ABBASSIYA

12

1865 ROJIN ANTONY

ABBASSIYA

1805 REJI MATHEWS

ABBASSIYA

12

1866 RONAK PILLAI

SALMIYA

5

1806 REJI SABU

MANGAF

12

1867 RONY ANTONY

MANGAF

12

1807 REJI T.B.

JLEEB

12

1868 RONY G VARGHESE

1808 REJI VARGHESE

MANGAF

20

1869 ROOHI PILLAI

SALMIYA

1809 REJIMOL MATHEW

ABBASSIYA

10

1870 ROOPESH N.S.

ABBASSIYA

15
12

212
5

1810 REJIMON ABRAHAM

ABBASSIYA

12

1871 ROSAMMA THOMAS

ABBASSIYA

1811 REJIMON THOMAS

ABBASSIYA

5

1872 ROSAMMA XAVIOR

ABBASSIYA

2

1812 REJINLAL C.D.

MAHBOULA

12

1873 ROSHAN MATHEWS PHILIP

ABBASSIYA

12

1813 REJU REGHUNATHAN

MAHBOULA

11

1874 ROSHAN VARGHESE

ABBASSIYA

10

1814 REKHA JAIMON (AFH)

ABBASSIYA

12

1875 ROSHNI SHINSON

MANGAF

12

1816 REMITHA THAMPI

ABBASSIYA

12

1817 REMSY JOHN

MANGAF

1818 REMYA MATHEW

ABBASSIYA

1815 REMESH CHANDRAN

2

1876 ROSY FRANCIS

ABBASSIYA

12

1877 ROY ALAPPAT JOSEPH

ABBASSIYA

12

1

1878 ROY CHACKO

MANGAF

9

12

1879 ROY GEORGE

SALMIYA

15

1819 REMYA MOHEN

ABBASSIYA

12

1880 ROY JOSEPH

ABBASSIYA

12

1820 REMYA SANTHOSH

ABU HALIFA

12

1881 ROY JOSEPH

ABBASSIYA

12

1821 RENGINI SATHYAN

ABBASSIYA

12

1822 RENGITH HEISCO

5

1882 ROY MATHEW

MANGAF

1883 ROY MOOLATHARAYIL GEORGE

ABBASSIYA

1
12

1823 RENI BIJU

ABBASSIYA

12

1884 ROY PAZHAYAKAD GEORGE

RIGGAE

1824 RENI MATHEW

ABBASSIYA

12

1885 ROY T.K.

ABBASSIYA

12
15

1825 RENIL PETER C.

MANGAF

12

1826 RENIT JOY

RIGGAE

3

1827 RENJI JOHN KISR

MANGAF

1828 RENJIT KRISHNA (KEA)

1

1886 ROY VARGHESE

ABBASSIYA

1887 ROYSON T.A.

MANGAF

12

1888 RUBY RACHEL PHILIP

MAHBOULA

ABU HALIFA

20

1889 RUBY ZACHARIA

SALMIYA

1829 RENJITH REMESHAN

HAWALLY

12

1830 RENJITH E.P.

ABBASSIYA

15

1831 RENJITH KURUVILLA

ABBASSIYA

10

1890 S. VIJAYAKUMARAN NAIR

MAHBOULA

28

1832 RENJUMON V P

ABBASSIYA

12

1891 SABALU M.J.

ABBASSIYA

12

6
7
12

S

1833 RENU KOSHI

ABBASSIYA

12

1892 SABASTIAN (CKR)

RIGGAE

12

1834 RENY ZACHARIA

SALMIYA

12

1893 SABASTIAN CYRIAC

JABRIYA

10

1835 RESHMA SURESH

MANGAF

20

1836 RESHMA V. KUMAR

SALMIYA

5
12

1894 SABI JOHN

ABU HALIFA

12

1895 SABIN BABY

ABBASSIYA

12

1896 SABIN THOMAS

ABBASSIYA

23

1897 SABU ABRAHAM KARINTHAYIL

ABBASSIYA

3

ABBASSIYA

32

1837 RESMI RAMANEZHUTH

SALMIYA

1838 RESTINE THOMAS

ABBASSIYA

6

1839 RETHEESH KUMAR K.

ABU HALIFA

12

1898 SABU JACOB

1840 RETHEESH KUMAR R.

ABBASSIYA

8

1899 SABU JACOB

1841 REXY

ABBASSIYA

10

1842 REYON KOYOBRON EDAMANA

KUWAIT CITY

6

5

1900 SABU M. MATHEWS

ABBASSIYA

12

1901 SABU VASAVAN

ABBASSIYA

12
12

1843 RICHA SHINSON

MANGAF

12

1902 SACHIN

FARWANIYA

1844 RIJO JOHN

ABBASSIYA

12

1903 SACHIN PHILIP

SALMIYA

12

1845 RIJO JOSE

SUBHAN

13

1904 SADANANDAN K.V.

ABBASSIYA

12

1846 RINU JOSEPH

ABBASSIYA

12

1847 RINU PRINCE

SALMIYA

1848 RISHAB PACHORI

ABBASSIYA

1849 RISHI JACOB

RIGGAE

1850 RIXON

5
12
170
12

1851 RIYA ANN

3

1852 RIYA SHINSON

MANGAF

12

1853 RIYAS E.K.

MANGAF

8

1905 SADANANDAN PAYYUR

MAHBOULA

12

1906 SADEESAN

KHAITAN

12

1907 SAFARULLA K T

MAHBOULA

10

1908 SAFEER V HARRIS

MANGAF

11

1909 SAHADEVAN VELAYUDHAN

MANGAF

12

1910 SAHYAN P. APPUKUTTAN

RIGGAE

50

1911 SAIBU SIMON ABRAHAM

HAWALLY

12

1912 SAIDALAVI PUTHUPARAMBIL

ABBASSIYA

6

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

91
km´z\w
IpsshÁv

Member's & Well-Wisher's Contribution in Year 2016
Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

1913 SAILAJA KAVIL

FAHAHEEL

12

1974 SALIM KOMMERI

RIGGAE

1914 SAIRA JOHN MATHEW

BAYAN

12

1975 SALIMON T.S.

MAHBOULA

5
8

1915 SAITHYA PRAJEESH

MANGAF

12

1976 SALJU CHACKO (KKM)

ABBASSIYA

15

1916 SAJAN DANIEL EASOW

MANGAF

10

1977 SALLY ROY

SALMIYA

30

1917 SAJAN GEORGE

ABBASSIYA

12

1978 SALOMI SEBASTIAN

MANGAF

12

1918 SAJAN JOSEPH

MAHBOULA

10

1979 SALU PETER CHIRAYATH

ABU HALIFA

12

1919 SAJAN K BENJAMEN

FAHAHEEL

21

1980 SAM MATHEW

SALMIYA

12

1920 SAJAN MATHEW

MANGAF

12

1981 SAM NANTIDIYATTU

ABBASSIYA

12

1921 SAJEE GEORGE

ABBASSIYA

30

1982 SAM PINAMMOODE

ABBASSIYA

15

12

1983 SAM THOMAS KANNADIKKAL

RIGGAE

12

MAHBOULA

12

1984 SAMEERA SHEIKH

MANGAF

12
22

1922 SAJEESH
1923 SAJEEV ABRAHAM
1924 SAJEEV C.K.

ABBASSIYA

25

1925 SAJEEV K.P.

ABBASSIYA

3

1926 SAJEEV KUMAR A.U.

KHAITAN

1927 SAJEEV KUMAR U.P. (KNPC)

FARWANIYA

12

1928 SAJEEV M.G.

ABBASSIYA

167

1929 SAJEEV PURUSHOTHAMAN

ABBASSIYA

1930 SAJEEV SURENDRAN
1931 SAJEEV THIRUTHIYIL

14

1985 SAMJI SAMUEL

SALMIYA

1986 SAMSON BERNABAS

ABBASSIYA

1987 SAMUEL JEFF OOMMEN

RIGGAE

1988 SAMUEL THOMAS

6
50
12

1989 SAMYAPPA ANANDAN

MANGAF

7

17

1990 SANAL KUMAR G.

MANGAF

15

ABBASSIYA

12

1991 SANAL KUMAR K.S.

ABBASSIYA

4

SALMIYA

15

1992 SANALKUMAR P.S.

ABBASSIYA

10

1932 SAJEEVAN KUNIMAL

MANGAF

20

1993 SANAM RAFI

ABBASSIYA

12

1933 SAJEEVE K.B.

FAHAHEEL

12

1994 SANCHU MADHAVAN

ABBASSIYA

13

1934 SAJEEVE KOSHY

MANGAF

38

1995 SANCYLAL

MANGAF

10

1935 SAJEEVKUMAR M.S.

MANGAF

12

1996 SANDEEP JANARDHANAN

SALMIYA

182

1936 SAJESH JOSEPH

ABBASSIYA

1937 SAJI ALAPATTU

45

1997 SANDEEP M.S.

MANGAF

12

10

1998 SANDEEP N.

HAWALLY

12

1938 SAJI GEORGE

ABBASSIYA

11

1999 SANDHYA SOORAJ (Fusion)

SALMIYA

50

1939 SAJI JACOB

MANGAF

12

2000 SANDHYA(AFH)

RIGGAE

18

1940 SAJI JOHN

MANGAF

3

2001 SANDOSH BABU K.K.

JLEEB

1941 SAJI JOSE (GULF ENGG.)

ABU HALIFA

62

2002 SANDRA SANTHOSH

ABBASSIYA

7
12

1942 SAJI JOSEPH

ABBASSIYA

21

2003 SANDRA SIBY JOHN

ABU HALIFA

12

1943 SAJI K.A.

MANGAF

12

2004 SANEAKA J. DIAS

MANGAF

10

1944 SAJI MARKOSE

ABBASSIYA

12

2005 SANIL T.P.

ABBASSIYA

1945 SAJI MATHEW

ABBASSIYA

12

2006 SANJAY (AL RASHED)

ARIS

1946 SAJI SAMUEL

ABBASSIYA

10

2007 SANJAY CHERIAN

SALMIYA

2
2
12

1947 SAJI SHIBU VARGHESE (AFH)

ABBASSIYA

20

2008 SANJAY DAS

ABBASSIYA

12

1948 SAJI VARGHESE

ABBASSIYA

12

2009 SANJAY HENRIQUES

SHARQ

36

1949 SAJI VERGHESE

AHMADI

6

1950 SAJIN MURALI

MANGAF

12

2010 SANJAY NARAYANAN KUTTY

SALMIYA

65

2011 SANJAY TARI

SALMIYA

20

1951 SAJIN N. PHILIPS

SALMIYA

50

2012 SANJITH KRISHNAN

SALMIYA

25

1952 SAJISH C.

FARWANIYA

12

2013 SANJU ISSAC

HAWALLY

62

1953 SAJITH JS(BB)

ABBASSIYA

12

2014 SANJU THOMAS

ABBASSIYA

1954 SAJITH THAIVALAPPIL SANTHOSH

MAHBOULA

2

2015 SANKAR

MANGAF

1955 SAJITH. M. PARAMBIL

ABBASSIYA

5

2016 SANKARA NARAYANAN C.V.

PERINJANAM

1
5
20

1956 SAJO MON MATHEW

ABBASSIYA

12

2017 SANOJ JACOB

ABBASSIYA

12

1957 SAJU

ARIS

20

2018 SANOOJA GIRISH

ABU HALIFA

15

1958 SAJU ABRAHAM

ABU HALIFA

120

1959 SAJU ANTONY

ABBASSIYA

12

2019 SANOOP K.S.

MANGAF

15

2020 SANOOP KOCHUNNY

ABBASSIYA

12

1960 SAJU JOSE AVARAN

JLEEB

10

2021 SANTHAKUMAR MANATHANATH

MAHBOULA

20

1961 SAJU MATHEW

MANGAF

20

2022 SANTHO MATHEW

ABBASSIYA

14
12

1962 SAJU PURACKAL

ABBASSIYA

12

2023 SANTHOSH KUMAR A.P.

ABBASSIYA

1963 SAJU S. NAIR

ABBASSIYA

12

2024 SANTHOSH ATHROSE

JLEEB

12

1964 SAJU THOMAS

ABU HALIFA

12

2025 SANTHOSH JOSEPH

MANGAF

20

1965 SAJU VARGHESE(AL-NISIF)

ABBASSIYA

30

1966 SAJUMON VARKEY

FARWANIYA

9

2026 SANTHOSH K JOSE

ABBASSIYA

12

2027 SANTHOSH K.B.

MANGAF

35

1967 SALAHUDHEEN K.P.

SALMIYA

2

2028 SANTHOSH KUMAR

MANGAF

10

1968 SALANU GEORGE

ABBASSIYA

9

2029 SANTHOSH KUMAR (KOC)

ABU HALIFA

12

1969 SALAX KURIAN

MANGAF

12

2030 SANTHOSH KUMAR CHEEROTH

SALMIYA

12

1970 SALEEM M.N.

FARWANIYA

12

2031 SANTHOSH KUMAR NAIR

SALMIYA

12

10

1971 SALEEM VALIYAKATH

MANGAF

1972 SALEEMA HAMZA

ABBASSIYA

1973 SALIL MATHEW

SALMIYA

6
12

2032 SANTHOSH KUMAR P.

ABU HALIFA

20

2033 SANTHOSH KUMAR P.V.

MANGAF

50

2034 SANTHOSH KUMAR R.

AHMADI

8

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

93
km´z\w
IpsshÁv

Member's & Well-Wisher's Contribution in Year 2016
Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *
201

Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

2035 SANTHOSH KUMAR S.

MAHBOULA

2096 SESH K.S.

MAHBOULA

32

2036 SANTHOSH NARAYANAN

MANGAF

12

2097 SHABI K. PADMANABHAN

ABBASSIYA

45

2037 SANTHOSH V THOMAS

ABBASSIYA

12

2098 SHABU MATHEW

ABBASSIYA

2

2038 SANTHOSH VARGHESE

ABBASSIYA

73

2099 SHAFEEQ PUTHIYYA

FARWANIYA

15
60

2039 SANTINA ROSHAN

ABBASSIYA

12

2100 SHAFEEQUE KALLUNGAL

SALMIYA

2040 SANTO PHILIP

ABBASSIYA

17

2101 SHAHEEN

JAHRA

2041 SANU ANAND (IMCO)

MANGAF

2102 SHAHID KASSIM KHAN

FARWANIYA

32

2042 SARA ARCHITH

FAHAHEEL

12

2103 SHAHIM K.P.

2043 SARAH YASHU (UAE EX)

ABBASSIYA

12

2104 SHAIJO SCARIA

ABBASSIYA

12

6

1
1

2044 SARATH NARAYANAN

FARWANIYA

12

2105 SHAIJU JOHN

ABBASSIYA

10

2045 SARATH BHAMA

ABBASSIYA

12

2106 SHAIJU MATHAIKUTTY

ABBASSIYA

12

2046 SARATH CHAND S.

FARWANIYA

2047 SARATH T.P.

12

2107 SHAIJU PALLIPPURAM (SRE)

ABBASSIYA

12

12

2108 SHAIJU THOMAS

ABU HALIFA

12

2048 SARAVANAN. N

FARWANIYA

2049 SARENTH VALLATH

MANGAF

11
1

2109 SHAJAHAN K. KADER

KHAITAN

12

2110 SHAJAN K.C.

ABBASSIYA

12

2050 SARIL K. SARVADAMANAN

SALMIYA

2051 SARUN KUMAR

FINTAS

20

2111 SHAJAN KUMAR

MANGAF

5

21

2112 SHAJI BHARATHAN

KHAITAN

12

2052 SASEENDRAN T.S.

ABBASSIYA

77

2113 SHAJI BHASKAR

ABBASSIYA

12

2053 SASHI GOVINDAN

ABU HALIFA

10

2114 SHAJI CHACKO

KHAITAN

12

2054 SASI R.

MANGAF

12

2115 SHAJI DAVID SKARIAH

QUORTOBA

12

2055 SASI RAJEEV ((AL-NISIF)

ABBASSIYA

12

2116 SHAJI JACOB

ABBASSIYA

22

2056 SASI VANI

FAHAHEEL

12

2057 SASIDHARAN

ABBASSIYA

1

2058 SASIDHARAN

ABBASSIYA

2059 SASIDHARAN KODANADAN

SALMIYA

5
12

2117 SHAJI JOSE (NCC)

RIGGAE

12

2118 SHAJI JOSEPH

MANGAF

12

2119 SHAJI K.K.

SALMIYA

14

2120 SHAJI KADAYAPRATH

MANGAF

12

2060 SASIDHARAN KOTTAPURATH

ABU HALIFA

8

2121 SHAJI KUNNATH(CKR)

FARWANIYA

12

2061 SASIDHARAN NAIR R.

RIGGAE

12

2122 SHAJI MATTAPPALLIL

ABBASSIYA

12

2062 SASIDHARAN PERUMTHOD (AL-NISIF)

ABBASSIYA

12

2123 SHAJI P.R.

WAFRA

2063 SASIKUMAR

MANGAF

5

2124 SHAJI PRABHAKARAN

ABU HALIFA

20

3

2125 SHAJI RAGHUVARAN

ABBASSIYA

10

2065 SATHAR KUNNIL

HASAWI

4

2126 SHAJI SREEDHARAN

ABBASSIYA

3

2066 SATHEESH

ARIS

2

2127 SHAJI T.K.

MANGAF

1

2067 SATHEESH KUMAR G.

JLEEB

11

2128 SHAJI THANKACHAN

SALMIYA

12

2068 SATHEESH KUMAR K.B.

MAHBOULA

12

2129 SHAJI THOMAS

ABBASSIYA

12

2069 SATHEESHAN V.

MANGAF

1

2130 SHAJI THOMAS

ABBASSIYA

12

2064 SASIKUMAR M.K.

2

2070 SATHISH KUMAR K.B.

ABBASSIYA

12

2131 SHAJI VARGHESE ARACKAL

RABIA

10

2071 SATHISH KUMAR K.R.

ABBASSIYA

11

2132 SHAJITH LAL K.P.

ABBASSIYA

12

2072 SATHISH KUMAR SANKARAN

FARWANIYA

20

2133 SHAJU

2073 SATHISH PALLISSERY

ABBASSIYA

10

2134 SHAJU CHERPANATH

FAHAHEEL

12

25

2074 SATHISH SHANMUGAM

ABBASSIYA

8

2135 SHAJU FRANCIS

SALMIYA

12

2075 SATHYAN C.S.

FARWANIYA

12

2136 SHAJU K.G.

ABBASSIYA

10

2076 SATHYAN SUKUMARAN

ABBASSIYA

12

2137 SHAJU K.K

ABU HALIFA

2

2077 SATHYAPALAN N.

SALMIYA

12

2138 SHAJU K.U.

ABU HALIFA

12

2078 SAURAV JYOTHI

ABU HALIFA

12

2139 SHAJU MATHEW

JLEEB

2079 SAURAV SREEJITH

MANGAF

12

2140 SHAJU PAKRATH JOSE

ABBASSIYA

5

2080 SAVYADEV RETHEESH

ABU HALIFA

12

2141 SHAJU PUNNULLI

FARWANIYA

75

2081 SAYAN ASANARUKUNJU

SALMIYA

12

2082 SAYED

ARIS

5

2

2142 SHALBIN (AL RASHED)

ARIS

10

2143 SHALI MOHANDAS

ABBASSIYA

12

2083 SAYED ABDUL AZIZ

KUWAIT CITY

10

2144 SHALY ABY

ABU HALIFA

12

2084 SEBASTIAN JOSEPH

ABU HALIFA

15

2145 SHALY V.J.

ABBASSIYA

12

2085 SEBASTIAN CYRIAC

MAHBOULA

40

2146 SHAMLY CHACKO

ABBASSIYA

13

2086 SEBASTIAN K. ISSAC

ABBASSIYA

20

2147 SHAMNA RETHEESH

ABU HALIFA

12

2087 SEBASTIAN MATHEW

JLEEB

5

2148 SHAMSUDHEEN K.K.

KHAITAN

2088 SEBASTIAN P. SALUS

MANGAF

5

2149 SHAMSULHUDA

2089 SEBIN ITTIRA (DIJO)

MANGAF

12

2150 SHAN ABRAHAM

ABBASSIYA

2090 SEBIN JOHMY

MANGAF

15

2151 SHANA BIVIN

MANGAF

2091 SEDUMADHAVAN E.U.

ABU HALIFA

12

2152 SHANAVAS

AMGHARA

2092 SELINE RAJ

FAHAHEEL

62

2153 SHANIM V.K.

MANGAF

12

2154 SHANKARLAL. N.

FARWANIYA

2093 SELVAKUMAR PANDIAN

7
12
12
372
10
1
10

2094 SELVARAJ M.B.

MANGAF

12

2155 SHANLY E.R.

MANGAF

12

2095 SENTHIL RAJAN

SALMIYA

20

2156 SHANMUKHAN PUTHENVEETTIL

MAHBOULA

70

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

95
km´z\w
IpsshÁv

Member's & Well-Wisher's Contribution in Year 2016
Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

2157 SHANOJ T.C.

MANGAF

10

2218 SHIJO CHERIYAN MATHEW

ABBASSIYA

16

2158 SHANTA KUMARI BABUJI

FARWANIYA

12

2219 SHIJO K. CHACKOCHAN

FARWANIYA

12

2159 SHANTHA R. NAIR

MANGAF

12

2160 SHANY MATHEW

MANGAF

6

2161 SHARANGADHAN C.

MANGAF

15

2162 SHARAVI (EGYPT)

9

2220 SHIJO KUMAR POTHALTHU

ABBASSIYA

12

2221 SHIJU JOY

MANGAF

10

2222 SHIJU SUKUMARAN (AL-NISIF)

ABBASSIYA

8

2223 SHIJU THOMAS (SRE)

ABBASSIYA

12

2163 SHARMA B.P.

FARWANIYA

5

2224 SHIJU THOMAS G.

JLEEB

11

2164 SHEEBA AJITH PRASAD

FARWANIYA

2

2225 SHIJU VARGHESE

MAHBOULA

12

2165 SHEEBA ANGAJAN

FARWANIYA

12

2226 SHILLU THOMAS

ABBASSIYA

12

2166 SHEEBA UNNIKRISHNAN

THRISSUR

12

2227 SHINCY PAPPAN

MANGAF

12

12

2228 SHINDO GEORGE

HAWALLY

12

2168 SHEEJA SHAJI ARAKKAL

RIGGAE

10

2229 SHINE C. MATHEW

ABBASSIYA

2169 SHEENA ELZA JACOB

MANGAF

30

2230 SHINE M.K.

MANGAF

2167 SHEEJA BIJU

5
12

2170 SHEENA KURIAN

MAHBOULA

10

2231 SHINE MATHEWS DAVID

ABBASSIYA

16

2171 SHEENA REJI CHACKO

JLEEB

15

2232 SHINE.K.P

MANGAF

12

2172 SHEFEER P.V.

FARWANIYA

12

2233 SHINI JOHN

ABBASSIYA

5

2173 SHELBY C. JOHN

FAHAHEEL

2234 SHINOD ABRAHAM

ABBASSIYA

12

3

2174 SHELLY MATHEW

ABBASSIYA

12

2235 SHINOJ

MANGAF

12

2175 SHEMEJ KUMAR

FAHAHEEL

20

2236 SHINSON KURIAN

MANGAF

12

2176 SHERIN GEORGE

SALMIYA

12

2177 SHERIN JACOB

ABBASSIYA

1

2237 SHINTO

ABBASSIYA

12

2238 SHINU THOMAS GEORGE

ABBASSIYA

30
12

2178 SHERIN THOMAS

JLEEB

12

2239 SHINY JOHN

SALMIYA

2179 SHERIN THOMAS MATHEW

SALMIYA

12

2240 SHINY JOSEPH

FAHAHEEL

5

2180 SHERLY JOHN

RIGGAE

20

2241 SHINY PAUL

ABBASSIYA

12

2181 SHERLY MATHEW

ABBASSIYA

12

2242 SHIRAZ BASHEER (JO)

ABBASSIYA

24

2182 SHETTY U.N.

ABU HALIFA

10

2243 SHIRIL SIMON

ABBASSIYA

12

2183 SHIBIN K.P.

MAHBOULA

12

2244 SHISA MATHEW

FAHAHEEL

1

2184 SHIBIN MOHAN

ABU HALIFA

12

2245 SHOBA OOMMEN(AFH)

SABAH SALEM

4

2185 SHIBIN S.

MANGAF

4

2246 SHONA JOSE

HAWALLY

1

2186 SHIBIN SEBASTIAN

MANGAF

5

2247 SHOUKATH ALI

SALMIYA

12

2

2248 SHRUTHI A.K.N.

RIGGAE

17

2188 SHIBU & KIT

MANGAF

300

2249 SHYAM MENON

SALMIYA

100

2189 SHIBU ABRAHAM

SALMIYA

11

2250 SHYBIN A.P.

FARWANIYA

2190 SHIBU ASARI

MANGAF

12

2251 SHYJA ANILKUMAR

JLEEB

2191 SHIBU D PLACKAL

ABBASSIYA

10

2252 SHYJU ABRAHAM

ABBASSIYA

5

2192 SHIBU DAVIS

ABBASSIYA

10

2253 SHYJU BHASKER

FARWANIYA

12

2187 SHIBU

2193 SHIBU E.K.

ABBASSIYA

7

2194 SHIBU GEORGE

ABBASSIYA

11

2195 SHIBU JACOB

ABBASSIYA

2196 SHIBU JACOB HEISCO
2197 SHIBU JOHN & FRIENDS

SALMIYA

2198 SHIBU JOHN VARGHESE
2199 SHIBU JOSEPH

2254 SHYJU P. EAPEN

HASAWI

12

2255 SHYJU T.S.

FAHAHEEL

12

1

2256 SHYLAJAN S.

JLEEB

20

2

2257 SHYNY CHANDY JOSEPH

MANGAF

12

439
10

ABBASSIYA

5
12

5

2258 SHYNY FRANK

ABBASSIYA

2259 SIBI ALEX (AL RASHED)

ARIS

312
20

2260 SIBI JACOB

MAHBOULA

12
320

2200 SHIBU JOY

FAHAHEEL

6

2261 SIBY JACOB

ABBASSIYA

2201 SHIBU KUNDUKULANGARA PETER

FARWANIYA

9

2262 SIBY JOHN C.

ABU HALIFA

36

2202 SHIBU P.CHERIAN

ABBASSIYA

32

2263 SIBY JYOTHIDAS

ABU HALIFA

15

2203 SHIBU P.N.

ABU HALIFA

10

2264 SIBY PAUL

ABBASSIYA

10

2204 SHIBU PATTAN

FAHAHEEL

12

2265 SIBY VARGHESE

ABU HALIFA

12

8

2266 SIBY VARGHESE (BB)

ABBASSIYA

6

5

2267 SIDDARTHAN KOMATTUMEETHAL

KHAITAN

2

2268 SIDDIQUL AKBER

FAHAHEEL

12

2205 SHIBU PUSHPAGADAN KGL
2206 SHIBU SAM

ABBASSIYA

2207 SHIBU SAMUEL

MANGAF

12

2208 SHIBU SHAJIKUMAR

ABBASSIYA

2209 SHIBU THOMAS

MANGAF

12

2210 SHIBU V. SAM

RIGGAE

20

2211 SHIBY HEISCO

5

1

2269 SIDHARTHHAN ARYAKANDY

ABBASSIYA

15

2270 SIJI JICE

ABBASSIYA

30

ABBASSIYA

20
12

2271 SIJI MATHEW
2272 SIJO ABRAHAM

8

2212 SHIGILY JOSE

ABBASSIYA

12

2273 SIJO CHACKO

ABU HALIFA

2213 SHIHAS ABDULKARIM

JLEEB

11

2274 SIJO CHITTEKKARA DEVASSY

MAHBOULA

5

2214 SHIJI DEVAPALAN PRABHA

SALMIYA

2275 SIJO JAMES

MAHBOULA

12

312

2215 SHIJI JOSEPH K.

ABBASSIYA

11

2216 SHIJI K.

FAHAHEEL

2

2217 SHIJIN JOSE

ABBASSIYA

12

2276 SIJO JOSE EALAN

ABBASSIYA

22

2277 SIJO JOY

ABBASSIYA

12

2278 SIJO M CHACKO

MANGAF

20

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

97
km´z\w
IpsshÁv

Member's & Well-Wisher's Contribution in Year 2016
Sl #

Member Name

Location

2279 SIJU AYYAPPAN

ABBASSIYA

2280 SIJU CHELLAPPAN

ARIS

Amount
(Kd) *
10
5

Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

2340 SREEDHARAN KOTTAYI

AHMADI

10

2341 SREEJA SAJEEV

ABBASSIYA

17

2281 SILO AUGUSTINE

ABBASSIYA

20

2342 SREEJA SANCHU

ABBASSIYA

12

2282 SIMI ABDUL MAJEED

FARWANIYA

2

2343 SREEJISH KUMAR

ABBASSIYA

12

2283 SIMI JIJO

FAHAHEEL

12

2344 SREEJITH

ARIS

20

2284 SIMI JOHN

ABU HALIFA

12

2345 SREEJITH E.S.

MAHBOULA

12

2285 SIMI JOSE

ABBASSIYA

12

2286 SIMILY BONY

ABBASSIYA

5

2287 SIMON BABY

FAHAHEEL

10

2288 SIMON M.K.

MANGAF

6

2346 SREEJITH EDADAN VEEDU

ABBASSIYA

12

2347 SREEJITH K.

SALMIYA

20

2348 SREEJITH K.M. (KOC)

MANGAF

20

2349 SREEJITH M.K.

ABU HALIFA

20

2289 SINDHU G.NAIR

ABBASSIYA

12

2350 SREEJITH PALAKKURUSHI

MANGAF

12

2290 SINDHU MADHURAJ

ABBASSIYA

12

2351 SREEJITH PRABHAKARAN

HAWALLY

12

2291 SINDHU MAHESH

AHMADI

15

2352 SREEJITH RAJAGOPAL

ABBASSIYA

12

2292 SINDHU MATHEW

RIGGAE

20

2353 SREEJITH RAMACHANDRAN NAIR

FARWANIYA

11

2293 SINI KUMAR T.S.

MAHBOULA

6

2354 SREEJITH SREENIVAS

FARWANIYA

1

2294 SINO JOSE

MAHBOULA

2

2355 SREEJITH SURENDRAN(CKR)

ABBASSIYA

12

2295 SINOSH P.V.

ABBASSIYA

2

2356 SREEJITH V.K.

MANGAF

64

2296 SINTO PAUL

MANGAF

4

2357 SREEKANTH VASUDEVAN PILLAI

JLEEB

30

2297 SIRATUDIEEN

MANGAF

4

2358 SREEKUMAR C.S.

ABU HALIFA

12

2298 SIRIN KUMAR KRISHNAN

MANGAF

10

2359 SREEKUMAR K.S.

ABBASSIYA

17

2299 SIVADAS KULANGARA

SULAIBIYA

17

2360 SREEKUMAR MANKUZHY

RUMATHIYA

12

2300 SIVADAS MULLASSERY

SALMIYA

25

2361 SREEKUMAR S.N.

ARIS

20

2301 SIVADASAN SUDIR DAS

ABBASSIYA

12

2302 SIVAKUMAR (JO)

SALMIYA

1

2303 SIVAN KRISHNAN

ABBASSIYA

5

2304 SIVANI JYOTHI

ABBASSIYA

12

2305 SIVAPRABHA KRISHNA KUMAR

ABU HALIFA

12

2306 SIVARAM JAYARAM

MAHBOULA

1

2362 SREEKUMAR TP

ABBASSIYA

12

2363 SREELAKSHMI VIJAYAN

FAHAHEEL

12

2364 SREENISH SREENIVASAN

ABBASSIYA

70

2365 SREENIVASAN P.

ABBASSIYA

12

2366 SREERAJ K.G. NAIR

JLEEB

2367 SREERAM MENON

SALMIYA

12
100

2307 SKARIAH KOCHETHU

JLEEB

12

2368 SREEVIDYA SURENDRAN

MAHBOULA

2308 SMITHA (AE)

MANGAF

10

2369 SRINIVASAN P.N. (JO)

MANGAF

12
5

2309 SMITHA ANAND AISWARYA

MANGAF

36

2370 SRINIVASAN THIRUVENGADAM

MANGAF

12

ABU HALIFA

12

2310 SMITHA JOHN

ABBASSIYA

12

2371 STAN SIBY JOHN

2311 SMITHA JOHN

SALMIYA

10

2372 STANLY PAUL

2312 SMITHA SAJI JOSE

ABU HALIFA

10

2373 STANLY VARGHESE

FAHAHEEL

2313 SNEHA JOSEPH

ABBASSIYA

20

2374 STEEPHEN B.

ABBASSIYA

6

2314 SNEHA KALLELIL JACOB

ABBASSIYA

12

2375 STELLA SUNNY

ABBASSIYA

12

10
5

2315 SOBHA BALAKRISHNAN

MANGAF

5

2376 STEPHANY CRASTO

SHUWAIKH

20

2316 SOBI THOMAS (SRE)

ABBASSIYA

12

2377 STEPHEN GEORGE

ABBASSIYA

12
12

2317 SOJI KALARICKAL OUSEPH

ABBASSIYA

10

2318 SOJI MARIN ALEX

ABBASSIYA

7

2378 STERIL N SHIJU

MANGAF

2379 SUBAIR

ARIS

2319 SOJI P GEORGE (BB)

ABBASSIYA

12

2380 SUBAIR T K (KRH)

MANGAF

2320 SOMASHEKHARA RAI K.

SALMIYA

12

2381 SUBASH BABU

FARWANIYA

12
72

1

5
1

2321 SOMIYA JINO

FAHAHEEL

2382 SUBASH PUTHAN VEEDU

FARWANIYA

2322 SONI FRANCIS

ABU HALIFA

12

2383 SUBHASH P.K.

MANGAF

5

2323 SONIA VIJU (AFH)

MAHBOULA

60

2384 SUBHASH T.S.

SALMIYA

10

2324 SONY ABRAHAM

ABBASSIYA

12

2385 SUBIN JOHN

2325 SONY JOSE

ABBASSIYA

30

2386 SUBIN KOVOOR JOHN

HAWALLY

12
12

12

2326 SONY MON MATHEW

ABBASSIYA

11

2387 SUBRAMANIAN K.N. (KOC)

MANGAF

2327 SONY NINAN ZAKARIA

ABU HALIFA

12

2388 SUBRAMONIAM P.

ABU HALIFA

2328 SONY SABASTIAN VATTAMALA

SALMIYA

2389 SUBU DOKA

MANGAF

300

2329 SONY THOMAS

MANGAF

8

2330 SOORAJ C.S

MANGAF

10

6
50

2390 SUDHAKARAN S.

ABBASSIYA

12

2391 SUDHAKARAN T.R.

MANGAF

13

2331 SOORAJ KAKKOTH

ABBASSIYA

15

2392 SUDHEENDRAN KUNNATH

SALMIYA

62

2332 SOORAJ SANTHAKUMAR

ABU HALIFA

1

2393 SUDHEENDRAN KAPOOR

MANGAF

12

2333 SOORYAKUMARI ANAND

ABBASSIYA

6

2394 SUDHEER (AL RASHED)

ARIS

5

2334 SOUMYA P. JACOB

MAHBOULA

12

2395 SUDHEER K.G.

SALMIYA

1

2335 SOUMYA BABY

FAHAHEEL

1

2396 SUDHEESH (AL RASHED)

ARIS

5

2336 SOUMYA K SUKRITHAN

ABU HALIFA

5

2397 SUDHEESH C.K.

ABBASSIYA

1

2337 SPURGEN ROBERT M.

ABBASSIYA

12

2398 SUDHEESH SADANANDAN

FARWANIYA

12
40

2338 SREEDEVI A.P.

FARWANIYA

12

2399 SUDHINA SALIM

MANGAF

2339 SREEDHARAN K.

MANGAF

10

2400 SUDHIR KUMAR K.K.

JLEEB

1

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

99
km´z\w
IpsshÁv

Member's & Well-Wisher's Contribution in Year 2016
Sl #

Member Name

Location

2401 SUGUNAN E.N.

SALMIYA

2402 SUHAIR KANDOTH

FARWANIYA

Amount
(Kd) *
12
5

Sl #

Member Name

Location

2462 SUNNY SHYJESH C.

ABBASSIYA

20

2463 SUNNY THOMAS

SALMIYA

12
20

2403 SUJAI V.

FARWANIYA

6

2464 SUNOJ K.P.

FARWANIYA

2404 SUJATHA MURALIDHARAN

ABU HALIFA

5

2465 SUNU C. SUNNY

SALMIYA

2405 SUJI S VENU (BB)

ABBASSIYA

12

2466 SURABI SUPER MARKET

FAHAHEEL

2406 SUJIT T CHERIAN

ABBASSIYA

22

2467 SURENDAR K.

FARWANIYA

2407 SUJITH BANERJY M.R.

MANGAF

2468 SURENDRAN

WAFRA

2408 SUJITH KUMAR

JLEEB

2469 SURENDRAN K.P.(CKR)

MAHBOULA

4
17

Amount
(Kd) *

8
7
10
6
12

2409 SUJITH P. (SRE)

ABBASSIYA

12

2470 SURESH BHASKAR (KOC)

MANGAF

37

2410 SUJITH PAILY

JABRIYA

22

2471 SURESH C. PILLAI (MARK)

RIGGAE

50

2411 SUJITH SURESH

ABBASSIYA

20

2412 SUJITH XAVIER

JABRIYA

5

2472 SURESH CHIRAMEL JOSE

MANGAF

12

2473 SURESH EDAYOOR

FARWANIYA

12

2413 SUJITHA SAJI MATHEW

KHAITAN

12

2474 SURESH JOHN K.

FAHAHEEL

12

2414 SUKUMARAN NAIR K.

MAHBOULA

12

2475 SURESH K.S. NAIR

ABBASSIYA

12

2416 SULEKHA SASIDHARAN

ABBASSIYA

15

2477 SURESH KRISHNA (KEF)

MAHBOULA

12

2417 SULFIKAR ALI PUTHIYAPURAYIL

MANGAF

1

2478 SURESH KUAMR V.

FARWANIYA

2418 SULFIKKAR

ARIS

5

2479 SURESH KUMAR K.

FAHAHEEL

2415 SUKUMARAN PUTHIYARAMBAN

1

2476 SURESH KGL

5
1
12

2419 SUMA MENON

MAHBOULA

12

2480 SURESH KUMAR M. K.

MANGAF

60

2420 SUMA NAIR

ABBASSIYA

12

2481 SURESH KUMAR M.J.

ABBASSIYA

15

2421 SUMESH BHASKARAN

MAHBOULA

12

2482 SURESH KUMAR NAIR

ABU HALIFA

40

2422 SUMESH G.

ABBASSIYA

12

2483 SURESH KUMAR S.

ABU HALIFA

20

2423 SUMESH MATHEW

MANGAF

5

2484 SURESH KUMAR V.

FARWANIYA

4

2424 SUMESH N.S.

MANGAF

12

2485 SURESH LAXKAR

SHARQ

2425 SUMESH P.

SALMIYA

5

2486 SURESH MANIYAN

ABBASSIYA

2
10

2426 SUMESH SUDHAKARAN

ABBASSIYA

50

2487 SURESH MATHEW

RIGGAE

24

2427 SUMITH (AL RASHED)

ARIS

10

2488 SURESH S

MAHBOULA

12

2428 SUMON JAMES

ABBASSIYA

11

2489 SURESHKUMAR R.

ABBASSIYA

12

2429 SUNIL CHAKRAPANI

MANGAF

12

2490 SURULI RATHINAM P.

ABU HALIFA

12

2430 SUNIL CHANDRAN R.

MANGAF

32

2491 SUSAN MATHEW

2431 SUNIL ERASSERIL KUNJU KUNJU

ABBASSIYA

12

2492 SUSAN VARGHESE

ABBASSIYA

12

81

2432 SUNIL GEORGE

ABBASSIYA

12

2493 SUSAN VENUS

ABBASSIYA

12

2433 SUNIL JACOB

ABBASSIYA

12

2494 SUSHA SHAJI GEORGE

ABBASSIYA

12

2434 SUNIL JOHN

ABBASSIYA

20

2495 SUSHAMA

ABBASSIYA

3

2435 SUNIL JOSEPH

RIGGAE

20

2496 SUVEESH C.S.(CKR)

FARWANIYA

12
60

2436 SUNIL K G

ABBASSIYA

15

2497 SWAPNA GEORGE

RIGGAE

2437 SUNIL K. DIVAKARAN

ABU HALIFA

12

2498 SWAPNA JOGI

ABBASSIYA

2438 SUNIL KUMAR

MINA ABDULLA

12

2499 SWATHI SREEJITH

MANGAF

2439 SUNIL KUMAR

ABBASSIYA

12

2500 SYAM KUMAR A K

FAHAHEEL

2440 SUNIL KUMAR K.S.

SALMIYA

12

2501 SYAM S PILLAI (AL RASHED)

ARIS

9

1
12
5
10

2441 SUNIL KUMAR K.C.

FARWANIYA

2442 SUNIL KUMAR P.N. KOC

MANGAF

25

2502 SYED HUSSAIN HAJA MUHAINUDEEN

FAHAHEEL

12

2503 SYEDALAVI MEKADAN

FARWANIYA

12

2443 SUNIL KUMAR V.P.

MANGAF

12

2444 SUNIL KUMAR V.V.

FARWANIYA

36

2445 SUNIL M G

ABU HALIFA

20

2504 T.G. VENUGOPAL

ABBASSIYA

12

2446 SUNIL M. KANDY

ABBASSIYA

13

2505 T.L. VARGHEESE

ABBASSIYA

12

T

2447 SUNIL MAMMEN THOMAS

ABBASSIYA

12

2506 T.S. SIVARAMAN

FARWANIYA

12

2448 SUNIL MANIKUZHY SEBASTIAN

ABBASSIYA

12

2507 T.S. SOMAN

HASAWI

12

2449 SUNIL MOORKOTH

ABU HALIFA

20

2508 TAJUNISSA NASSER

ABU HALIFA

2450 SUNIL N.S.

MANGAF

32

2509 TANWIR MALEK(Pak)

KHAITAN

2451 SUNIL RAJAN PILLAI

RIGGAE

5

2510 TEENA ANTONY

RIGGAE

2

2452 SUNIL RAPPUZHA

JLEEB

5

2511 TEENA ELSA JOSE

RIGGAE

12

5

2512 TEENA RACHEL MATHEW

SALMIYA

2513 TERANCE D'SILVA

ABBASSIYA

2453 SUNIL SIVASANKARAN HEISCO
2454 SUNIL SOMAN NAIR

ABBASSIYA

12

4
12

2
12

2455 SUNIL VARGHEESE

SALMIYA

36

2514 TERRY CRASTO

SALMIYA

60

2456 SUNILRAJ K.V.

FARWANIYA

12

2515 TESSY SABU MATHEW

FARWANIYA

12

2457 SUNITHA ALEXANDER THOMAS

ABBASSIYA

12

2516 THADEUS T.S.

MANGAF

7

2458 SUNITHA SETHUMADHAV

MANGAF

30

2517 THAMANNA THOMAS

MANGAF

12

2459 SUNNY JOHN CHERUMALAYIL

KHAITAN

370

2518 THANGARAJ SUGUMARAN

MAHBOULA

12

7

2519 THANKACHAN KURUVILA

ABBASSIYA

12

9

2520 THANKACHAN AO

KHAITAN

12

2460 SUNNY MATHEW JOSEPH
2461 SUNNY PAPPACHAN

JLEEB

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

101
km´z\w
IpsshÁv

Member's & Well-Wisher's Contribution in Year 2016
Sl #

Member Name

2521 THANVEER N.M.

Location
SOUK AL SABAH

2522 THARACHAN PARAYIL

Amount
(Kd) *
8
12

Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

2582 TOMY PAUL (CFP)

MANGAF

10

2583 TONY JOSEPH

RIGGAE

12

2523 THARAKAN K.M.

MANGAF

12

2584 TONY JOSEPH (KOC)

MAHBOULA

12

2524 THATTAMVELY PYLO JACKSON

ABBASSIYA

12

2585 TONY P.L.

MANGAF

12

2586 TONY V. MATHEWS

JLEEB

10

2525 THEJAS ANTONY

SALMIYA

2526 THILAKAN PULARI FABRICS

ABBASSIYA

10

2527 THOMAS A VARGUGHESE

ABBASSIYA

12

2528 THOMAS ANTONY

ABBASSIYA

10

2587 UDAYABHANU B.

MANGAF

12

2529 THOMAS C.A.

ABBASSIYA

12

2588 UDAYAKUMAR P.S.

ABBASSIYA

12

MANGAF

12

2530 THOMAS CHERIYAN
2531 THOMAS E.R.

2

2

U
2589 ULLAS K.S.

ABU HALIFA

12

2590 ULLAS S. PILLAI

FARWANIYA

12

2532 THOMAS GEORGE

ABBASSIYA

12

2591 UMAKANTH K.P.

ABBASSIYA

10

2533 THOMAS JOHN

ABBASSIYA

12

2592 UMER ABDUL AZEEZ

SALMIYA

12

2534 THOMAS JOHN

ABBASSIYA

4

2593 UMMER MUHAMMED

ABBASSIYA

2535 THOMAS JOSEPH(BB)

ABBASSIYA

12

2594 UNNI

2536 THOMAS JOY

SALMIYA

12

2595 UNNI MULLUR

ABBASSIYA

2537 THOMAS K AUGUSTIN (ADAN)

MANGAF

20

2596 UNNIKRISHNAN (AL RASHED)

ARIS

2538 THOMAS K.A.

MANGAF

12

2597 UNNIKRISHNAN C.K.

ABBASSIYA

2539 THOMAS KALAMBUKATTU

MANGAF

12

2540 THOMAS KANNI VEETTIL

ABBASSIYA

5

9
12
20
3
20

2598 UNNIKRISHNAN G. (KOC)

ABU HALIFA

12

2599 UNNIKRISHNAN M.R.

FARWANIYA

62

2541 THOMAS KOSHY

FARWANIYA

10

2600 UNNIKRISHNAN PILLAI

SALMIYA

25

2542 THOMAS KURUVILA

ABBASSIYA

17

2601 UNNIKRISHNAN R.

FARWANIYA

12

2543 THOMAS M. JOSEPH

FARWANIYA

10

2602 UNNIKRISHNAN. TP

MANGAF

20

2544 THOMAS M. POULOSE

ABBASSIYA

12

2603 USHA BENNY

ABBASSIYA

12

2545 THOMAS MATHEW

ABBASSIYA

12

2604 USHA JAISON

ABBASSIYA

12

2546 THOMAS MATHEW

ABBASSIYA

10

2605 USHA JAYASANKAR

ABBASSIYA

12

12

2606 USHA KUMARI

ABU HALIFA

4

ABU HALIFA

276

2607 UTHAMAN P.R.

MANGAF

6

2608 UTHUPPU K.J.

SULAIBIYA

2547 THOMAS MYLADOOR
2548 THOMAS P.J.
2549 THOMAS P.J.

MANGAF

12

2550 THOMAS P.V.

ABBASSIYA

10

12

2551 THOMAS PALLIKKARA

MANGAF

30

2552 THOMAS PERARA

ABBASSIYA

20

2609 V.J. MOHANAN

ABBASSIYA

2553 THOMAS T.K.

ABBASSIYA

10

2610 VADIVEL THIYAGARAJAN (JO)

MANGAF

10
20

V

2554 THOMAS THANIPPILY

ABBASSIYA

12

2611 VALSA MATHEW

MANGAF

2555 THOMAS TITUS

HASAWI

12

2612 VALSALAN THAROL

AHMADI

2556 THOMAS VARGHESE

ABU HALIFA

12

2613 VALTOR (AL RASHED)

ARIS

8

3
10

2557 THOMAS VARGHESE

ABBASSIYA

11

2614 VAMADEVAN NAIR V.

ABBASSIYA

12

2558 THOMAS VARUGHESE

ABBASSIYA

12

2615 VANDANA VALSAKUMAR

MANGAF

17

2559 THOMASKUTTY K.K.

MANGAF

10

2616 VARGHEESE ISSAC

ABBASSIYA

60

2560 THOMSON MOOLAYIL JOSEPH

MAHBOULA

12

2617 VARGHEESE K.S.

ABBASSIYA

12

2561 THOPPIL KAREEM SHERIF

SHARQ

12

2618 VARGHESE (JO)

MANGAF

12

2562 THRESIAMMA JOSEPH

ABBASSIYA

12

2619 VARGHESE JOHN

FARWANIYA

12

2563 THULASI R ACHARY

SHARQ

12

2620 VARGHESE MATHEW

MANGAF

2564 TIBU JOSSY

MANGAF

12

2621 VARGHESE PUTHUKULANGARA

ABBASSIYA

5
20

2565 TIGY THOMAS PALLIKKARA

MANGAF

20

2622 VARGHESE YOHANNAN

ABBASSIYA

12

2566 TIJU JOSSY

MANGAF

12

2623 VARIJAKSHAN KALATHIL

SHUWAIKH

12
12

2567 TILLY THOMAS

MANGAF

12

2624 VARKEY JOHN

ABBASSIYA

2568 TINCY THOMAS

MAHBOULA

18

2625 VARSHA VALSAN

MANGAF

2569 TINKU ABRAHAM MATHEW

SALMIYA

12

2626 VARUN KUMAR V

MAHBOULA

12

2570 TINNY RAYMOND

ABBASSIYA

12

2627 VASURAM

2571 TINTO K JACOB

MAHBOULA

1

2628 VENGAL JOHN

FAHAHEEL

12
12

6
10

2572 TINTU K. MATHEW

FAHAHEEL

12

2629 VENKATAKRISHNAN GOVINDARAJAN

FAHAHEEL

2573 TIS THOMAS

ABBASSIYA

40

2630 VENUGOPAL

ABU HALIFA

12

2574 TISS THOMAS

MANGAF

12

2631 VENUGOPAL K.

ABBASSIYA

12

2575 TISSY AUGUSTINE

SALMIYA

2576 TITAS HEISCO

2

2632 VENUGOPAL T.

ARIS

10

1

2633 VENUS CHACKO

ABBASSIYA

13

2634 VIBIN K.G.

FARWANIYA

2

2635 VIBIN MICHAEL

MAHBOULA

12

2577 TITTO THOMAS

ABBASSIYA

2

2578 TITUS THOMAS

FARWANIYA

72

2579 TOM MATHEW

ABBASSIYA

12

2636 VIBINA SHIBU

ABU HALIFA

12

2580 TOM THOMAS

MANGAF

12

2637 VIDHUGOPAN

SALMIYA

24

2581 TOMY P. VARGHESE

FARWANIYA

18

2638 VIDHYA SANDEEP

SALMIYA

28

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

TO H U

M

A

103
km´z\w
IpsshÁv

Member's & Well-Wisher's Contribution in Year 2016
Sl #

Member Name

Location

Amount
(Kd) *

Member Name

Sl #

Location

Amount
(Kd) *

2639 VIDYA JITHESH

MANGAF

20

2700 VIPIN JOSEPH K

FARWANIYA

5

2640 VIDYANANDA BABU

FAHAHEEL

12

2701 VIPIN KOZHI

ABBASSIYA

5

2641 VIDYANATHAN ESWARA IYER

ABBASSIYA

20

2702 VIPIN LAL VIKRAMAN

MAHBOULA

2642 VIJAY JOSE

ABBASSIYA

50

2703 VIPIN NAMBIAR

RIGGAE

12
12

2643 VIJAY KUMAR

RIGGAE

2704 VIPIN VIJAYABHANU K.

ABU HALIFA

2644 VIJAY PARRE

ABU HALIFA

100
12

2705 VISHNU

ARIS

2645 VIJAYACHANDRAN K.S.

MANGAF

25

2706 VISHNU PRASAD

MANGAF

2646 VIJAYAKUAR R. NAIR

FARWANIYA

12

2707 VISHNU V.

ARIS

2647 VIJAYAKUMAR

MAHBOULA

2

2708 VISHNU VARDHAN REDDY

MAIDN HAWALLY

2648 VIJAYAKUMAR KALASADAN

ABBASSIYA

12

2709 VISWANATH

ARIS

2649 VIJAYAKUMAR M.B.

MANGAF

62

2710 VISWANATHAN

MANGAF

2650 VIJAYAKUMAR M.N.

ABBASSIYA

12

2651 VIJAYAN KARTHA (KOC)

MANGAF

1

2652 VIJAYAN NARAYAN

MAHBOULA

1

2653 VIJAYAN U.

ABBASSIYA

10

2654 VIJESH K.P.

FARWANIYA

1

1

5
15
1
12
5
11

2711 VISWESWARAN KRISHNAN

ABU HALIFA

25

2712 VIVEK CHANDRAN

ABBASSIYA

25

2713 VIVEK K.M. (KNPC)

MANGAF

62

FAHAHEEL

12

2714 VIVEK ROSHAIN

12

2715 VYAS N.S.

2655 VIJESH P.V.

JAHRA

2656 VIJI REJI

MANGAF

1

2657 VIJITH KADUMBERY

MAHBOULA

6

2716 WELL WISHER

2658 VIJITH VIJAYAN

ABBASSIYA

17

2717 WELL WISHER

2659 VIJU KUNJU KUNJU

MAHBOULA

12

2718 WELL WISHER

ARIS

2660 VIJU SEBASTAIN

MAHBOULA

60

2719 WELL WISHER

MANGAF

2661 VIJU VARKEY

ABU HALIFA

12

2720 WELL WISHER ( Al Nisf)

2662 VIMAL (AL RASHED)

ARIS

2

2721 WILLIAM KALEECKAL DANIEL

ABBASSIYA

38

2663 VIMAL KUMAR VIJAYAKUMAR

ABBASSIYA

5

2722 WILLIAM KALEECKAL DANIEL. Mrs

ABBASSIYA

12
12

W

12

1
1
5
960
400

2664 VIMAL VARGHESE M.

MANGAF

12

2723 WILSON FERNNDES

MAHBOULA

2665 VINAYAKUMAR

HAWALLY

12

2724 WILSON PULINTHITTA NINAN

ABBASSIYA

3

2666 VINAYAN NAIR

AHMADI

12

2725 WINNER ANTONY

ABBASSIYA

20

2667 VINEESH

SALMIYA

2668 VINEESH KATTIL

JLEEB

11

5

2669 VINEESH THOMAS

FARWANIYA

12

2726 XAVIOR SANEESH

ABU HALIFA

2670 VINEETH PHILIP MATHEW

ABBASSIYA

12

2727 XAVIOUR ANTONY

FAHAHEEL

2671 VINEETHA RAVEENDRAN

ABBASSIYA

12

2672 VINOB WILSON

MANGAF

12

2673 VINOD A. VARKEY

ABBASSIYA

60

2728 YOHANAN ABRAHAM

ARIS

2674 VINOD A.N. (BB)

ABBASSIYA

12

2729 YOHANNAN KUNJUKUTTY

ABBASSIYA

2675 VINOD A.P. NAIR

SALMIYA

12

2676 VINOD DEVASIA

ABBASSIYA

1

X
1
10

Y
5
12

2730 YOHANNAN THOMAS V.

FARWANIYA

12

2731 YOUSEF

MAHBOULA

10

2677 VINOD JOHN

ABU HALIFA

12

2732 YOUSEF K. VEEDU

MANGAF

16

2678 VINOD JOSEPH

JAHRA

17

2733 YOUSEF (KGL)

MAHBOULA

16

2679 VINOD K.

FAHAHEEL

12

2680 VINOD KUMAR

MANGAF

3

2681 VINOD KUMAR M.S.

SALMIYA

12

2734 ZACHARIA THOMAS

ABBASSIYA

20

2682 VINOD KUMAR C.S.

ABBASSIYA

10

2735 ZAFEER ABDUL MAJEED

MANGAF

2683 VINOD KUMAR K.

MANGAF

12

2684 VINOD KUMAR K.T.

ABBASSIYA

5

2685 VINOD KUMAR UNNI

ABBASSIYA

12

ALL OTHER VOLUNTRY CONTRIBUTIONS GIVEN DURING
YEAR 2016

2686 VINOD MATTUVAYIL

FARWANIYA

11

2687 VINOD MENON

FAHAHEEL

12

2688 VINOD NAMBIAR

ABU HALIFA

2689 VINOD S KURUP

AHMADI

67

2690 VINOD SIMON

ABBASSIYA

10

2692 VINODAN THAYYULLATHIL

MANGAF

12

2693 VINODKUMAR G.P.

SHUWAIKH

12

2694 VINU GEORGE

ABBASSIYA

10

2695 VINU NATARAJ

ABBASSIYA

40

2696 VINU P. POULOSE

ABBASSIYA

5

2697 VINUNATH

MAHBOULA

20

2691 VINOD SRINIVAS

2

2698 VIPIN
2699 VIPIN DAS

1

2
ABBASSIYA

2

Z
*

AMOUNT INCLUDES MONTHLY SUBSCRIPTIONS &

1

We express our sincere gratitude to the following Well Wishers
in bringing out this Annual Souvenir of Santhwanam Kuwait
“Smaranika 2016”
SL #

NAME OF SPONSOR

PAGE #

SL #

NAME OF SPONSOR

PAGE #

1

AL AJMI MECHANICAL TOOLS

82

23 GRAND KUWAIT LINK EST.

76

2

AL DABBOUS INTL

82

24 GLOBAL INTERNATIONAL

106

3

AL MAILEM WINDSHIELD

88

25 GOLDEN CROWN STATIONERY

98

4

AL NAJI INFOTECH CO. W.L.L

92

26 GULF ATLANTIC CO.

102

5

AL QUDAIBI STEEL

108

27 HEAL AUTISM FOUNDATION

86

6

AL ZUMORRODAH JEWLLERY

14

28 HOLISTIC INTERNATIONAL

40

7

AL-AYEES VEGETABLES

94

29 ISHRAQAAT AL-TAQWWA GROUP

60

8

AL-BUHAIRA AL SALMIYA GENERAL TRADING

86

9

AL-RASHED CARGO

96

30 KUWAIT BUSINESS TOWN

10

31 LULU HYPERMARKET

68

32 MARKAZ

94

10 AL-RASHED INTERNATIONAL SHIPPING CO.

90

11

96

AL-RASHED TRAVELS

33 NACE KUWAIT

44 & 45

12 ARABI ENERTECH CO.

80

13 BAHMAN TRAVELS

30

14 BAHRAH TRADING

2

15 BAHRAIN EXCHANGE (BEC)

78

16 BEST WISHES - CORROSION TEAM KOC

84

17 BEST WISHES Ms ANN THEKKEKARA

8

38 RAKAZ

70

18 BEST WISHES

58

39 ROYAL CITY CLINIC

66

19 CLASSIC TYPING

86

40 SUNRISE RESTAURANT, FAHAHEEL

72

20 DESIGN AIM

88

41 TRANS ATLANTIC

98

21 FAKHRI HYDRAULIC

62

42 UNITED LOGISTICS CO.

74

22 FRONTLINE LOGISTICS

50

43 UNION TRADING CO.

4

34 NBTC

107

35 NAPESCO

16

36 NOURAS AL-BAHAR CO

100

37 QATAMI STEEL

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

annual souvenir 2016

54 & 55

TO H U

M

A

105
km´z\w
IpsshÁv

kvacWnI 2016

ED

N

VO

T

IT

Y

DE

104

TO H U

M

A

km´z\w
annual souvenir 2016
IpsshÁv