You are on page 1of 1

Ang Magkakatay ng Karne at ang Baboy

May kwento si Rowland Hill (isang guro at imbentor noon mga 1850s) na nag lalarawan ng
kahangalan ng mga makasalanan sa pamamagitan ng isang kuwento patungkol sa isang magkakatay ng
karne na sinusundan ng baboy patungo sa katayan. Hindi karaniwa sa mga baboy na pumunta kung saan
dapat, ito’y tila isang misteryo kung paano itong mga hayop ay sabik na sumusonod sa kanilang
magkakatay; pero mapapansin na mayroon siyang daladala na isang supot na may mga gisantes at
patani na ginagamit niya upang umakit sa mga baboy na pasulong, at ang bugtong ay malulutas. Hindi
mapaghihinalaan nang mga baboy ang sakuna sapagkat pinagaalaga lang nila ang kanilang tiyan, at tuloy
sila sa katayan. Ganoon din sinusundan mga makasalanang tao ang dakilang kaaway ng kaluluwa
patungo sa panga ng impyerno, sapagakat ang kanilang mahalay na kinahihiligan ay nalulugod ng laman,
at kaligayahan ng kasalanan na ibininigay ng demonyo na dakot sa kalsada.
Ang kaligayahan ng kasalanan ay maiksi at hindi kasiya-siya. Kayo na mahilig sa makamandag na
matamis na kasalanan, tandaan na bagamat na matamis sa bibig ang sandali, ang kabayaran ng
kasalanan ay magpakailanman. Sana ikaw ay matalino at pagisipang mabuti ang katapusan. Payagan ang
salitang “Walang Hanggan” na tumawag sa inyong mga tainga at palayasin ang lukolukong pagtatawa ng
kamundohan at kasalanan. “Ang kabayaran ng kasalanan ay kamtayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na
walang bayad ay buhay na walang haggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin.” Si Jesus ay tumatanggap
nang mga makasalanang tao. Lumapit ka sa kanya at hindi ka niya itataboy.