You are on page 1of 21

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego

I. WSTP
1.Mazowicki Konkurs Lingwistyczny (dalej zwany konkursem) obejmuje nastpujce
jzyki obce: angielski, niemiecki, francuski.
2. Konkurs jzyka :

- angielskiego adresowany jest do uczniw klasy VI szkoy podstawowej oraz uczniw


gimnazjum,
- francuskiego adresowany jest do uczniw klasy VI szkoy podstawowej oraz uczniw
gimnazjum,
- niemieckiego adresowany jest do uczniw gimnazjum.
3. Organizatorem i siedzib Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego jest :
a) jzyka angielskiego: Gimnazjum nr 113 z Oddziaami Dwujzycznymi im.
Zawiszakw Proporca Victoria, ul. Promienistych 12a, 02-428 Warszawa,
e-mail: szkola.promienista@wp.pl
b) jzyka niemieckiego: Spoeczne Gimnazjum nr 4, ul. Traktorzystw 16,
02-495 Warszawa, e-mail: katarzyna_bodych@o2.pl
c) jzyka francuskiego: Zesp Szk Publicznych nr 1 STO, im. rtm. W. Pileckiego,
Aleja Sztandarw 2, 04-423 Warszawa przy wsppracy LI L.O. im. T. Kociuszki, ul.
Kadrowa 5/15, 04-421 Warszawa
e-mail: sekretariat2@superszkola.pl
4. W celu przeprowadzenia konkursu powouje si komisje etapowe.
5. Uczestnik przystpujcy do konkursu zgadza si na przetwarzanie swoich danych
osobowych oraz publikacj ich na stronach internetowych poszczeglnych
organizatorw.
1

II. CELE KONKURSU


1. Motywowanie uczniw do nauki jzykw obcych i podnoszenie jakoci nauczania.
2. Rozwijanie wraliwoci na inne kultury poprzez ksztatowanie postaw tolerancji
wobec jzyka obcego.
3. Ksztatowanie wiadomoci uczniw na temat wartoci i zalet znajomoci jzykw
obcych w dzisiejszym wiecie.
4. Integracja uczniw rnych szk wojewdztwa mazowieckiego.

III.ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU


1. Konkurs organizuj i przeprowadzaj poszczeglne szkoy wymienione
w punkcie 3 wstpu.
2. Zgoszenie uczestnictwa szkoy przesyaj do 5 listopada 2014 roku drog
elektroniczn do siedziby konkursu poszczeglnych jzykw obcych.
3. Konkurs skada si z 3 etapw:
a) I etap konkursu - szkolny
13 listopada 2014 - jzyk niemiecki, godz. 10.00,
18 listopada 2014 jzyk angielski, godz. 10.00,
20 listopada 2014 jzyk francuski, godz. 10.00.
b) II etap konkursu - wojewdzki
21 lutego 2015 jzyk angielski,
24 lutego 2015 francuski,
28 lutego 2015 niemiecki.
Godzina rozpoczcia konkursu zostanie podana przez organizatorw w pniejszym
terminie.

c) III etap konkursu - wojewdzki


21 marca 2015 jzyk niemiecki,
25 marca 2015 jzyk francuski,
28 marca 2015 jzyk angielski.
Godzina rozpoczcia konkursu zostanie podana przez organizatorw w pniejszym
terminie.
4. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej na wszystkich etapach.
5. Do II etapu konkursu kwalifikuj si uczniowie, ktrzy w I etapie uzyskali co
najmniej 85% punktw.
6. Do III etapu konkursu kwalifikuj si uczniowie, ktrzy w II etapie uzyskali co
najmniej 80% punktw.
7. Tytu LAUREATA Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego uzyskuj
uczniowie, ktrzy w III etapie konkursu zdobyli co najmniej 80% punktw.
8. Tytu FINALISTY Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego uzyskuj
uczniowie, ktrzy w III etapie konkursu zdobyli co najmniej 70% punktw.
9. Nie przewiduje si adnych dodatkowych terminw poszczeglnych etapw.

IV. ORGANIZACJA I ETAPU - SZKOLNEGO


1. Etap szkolny organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursu, skadajca si
z dwch nauczycieli, ktra sprawdza i ocenia test. Komisj powouje Dyrektor Szkoy.
2. Test skada si z czci leksykalno gramatycznej oraz czci sprawdzajcej
rozumienie tekstu czytanego.
3. Zadania testowe nie wykraczaj poza poziom A2 wedug poziomw jzykowych
zalecanych przez Rad Europy.
4. Szkoy, ktre zgosiy swoje uczestnictwo w Mazowieckim Konkursie
Lingwistycznym, otrzymuj test drog elektroniczn wraz z kluczem oraz protokoem,
ktry naley wypeni po przeprowadzeniu I etapu - szkolnego.
5. Czas trwania I etapu konkursu: 60 minut.
6. Praca nie moe by pisana owkiem, nie wolno uywa korektora.
3

7. Kad prac sprawdza i ocenia Szkolna Komisja Mazowieckiego Konkursu


Lingwistycznego.
8. Protok z uzyskan przez wszystkich uczniw iloci punktw naley przesa drog
elektroniczn do organizatora konkursu danego jzyka obcego Mazowieckiego
Konkursu Lingwistycznego w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2014.
9. Protok przysany po terminie nie bdzie brany pod uwag w postpowaniu
kwalifikujcym uczniw do II etapu konkursu.
10. Czonkowie Komisji II Etapu Konkursu potwierdzaj kwalifikacj uczniw do II
etapu konkursu i powiadamiaj szkoy drog elektroniczn do 19 grudnia 2014.
11. Do II etapu konkursu kwalifikuj si uczniowie, ktrzy w I etapie uzyskali co
najmniej 85% punktw.
12. Kademu uczniowi przysuguje prawo odwoania si od wynikw I etapu
w cigu 3 dni od dnia ogoszenia wynikw przez Szkoln Komisj Konkursu .
13. Rodzice lub opiekunowie prawni zwracaj si w formie pisemnej do Szkolnej
Komisji Konkursu z prob o moliwo zapoznania si z prac swojego dziecka.
14. Wgld do pracy powinien odbywa si w obecnoci czonka Szkolnej Komisji
Konkursu.
15. Nie wolno robi zdj pracy ani notatek.
16. W cigu nastpnych 2 dni rodzice lub opiekunowie prawni mog wystosowa
pismo do Szkolnej Komisji Konkursu uwzgldniajce wtpliwoci dotyczce punktw
przyznanych uczniowi.
17. Szkolna Komisja Konkursu w cigu kolejnych 3 dni odpowiada
pisemnej.

w formie

V. ORGANIZACJA II ETAPU - WOJEWDZKIEGO


1. Eliminacje II etapu konkursu przeprowadzaj organizatorzy konkursu poszczeglnych
jzykw obcych.
2. Komisje konkursowe powouj Dyrektorzy Szk przeprowadzajcych II etap
konkursu.
3. Komisje konkursowe zawiadamiaj szkoy biorce udzia w konkursie drog
elektroniczn o zakwalifikowaniu uczniw do II etapu konkursu do 19 grudnia 2014r.
4

4. Zadania testu II etapu konkursu obejmuj dla :


- jzyka angielskiego poziom B1 wedug poziomw jzykowych zalecanych przez
Rad Europy,
- jzyka niemieckiego poziom A2+ wedug poziomw jzykowych zalecanych przez
Rad Europy,
- jzyka francuskiego poziom A2+ wedug poziomw jzykowych zalecanych przez
Rad Europy i adresowane s do uczniw realizujcych program nauczania tego
jzyka w wymiarze nie wikszym ni 2 godziny tygodniowo,
- jzyka francuskiego poziom B1 wedug poziomw jzykowych zalecanych przez
Rad Europy i adresowane s do uczniw realizujcych rozszerzony program
nauczania.
5. Test skada si z czci leksykalno gramatycznej, czci sprawdzajcej rozumienie
tekstu czytanego, czci sprawdzajcej umiejtno tworzenia wasnego tekstu oraz
czci kulturoznawczej danego obszaru jzykowego.
6. Czas trwania II etapu konkursu: 90 minut.
7. Praca nie moe by pisana owkiem, nie wolno uywa korektora.
8. Kad prac sprawdza i ocenia Komisja II Etapu Konkursu.
9. Czonkowie komisji konkursowych ustalaj list uczniw zakwalifikowanych do III
etapu konkursu i powiadamiaj szkoy drog elektroniczn do 10 marca 2015.
10. Do III etapu konkursu kwalifikuj si uczniowie, ktrzy uzyskali co najmniej 80%
punktw w II etapie.
11. Kademu uczniowi przysuguje prawo odwoania si od wynikw II etapu konkursu
w cigu 3 dni od dnia ogoszenia wynikw.
12. Rodzice lub opiekunowie prawni zwracaj si do Komisji II Etapu Konkursu w
formie pisemnej z prob o moliwo zapoznania si z testem.
13. Komisja II Etapu Konkursu wyznacza termin wgldu do pracy.
14. Wgld do pracy powinien odbywa si w obecnoci czonka Komisji II Etapu
Konkursu.
15. Nie wolno robi zdj pracy ani notatek.
5

16. W cigu nastpnych 2 dni rodzice lub opiekunowie prawni mog wystosowa
pismo do Komisji II Etapu Konkursu poddajc w wtpliwo ilo punktw
przyznanych uczniowi.
17. Komisja II Etapu Konkursu w cigu kolejnych 3 dni odpowiada w formie pisemnej.

VI. ORGANIZACJA III ETAPU WOJEWDZKIEGO


1. Eliminacje III etapu konkursu
poszczeglnych jzykw obcych.

przeprowadzaj

organizatorzy

konkursu

2. Komisje konkursowe powouj Dyrektorzy Szk przeprowadzajcych III etap


konkursu.
3. Komisje konkursowe zawiadamiaj szkoy biorce udzia w konkursie drog
elektroniczn o zakwalifikowaniu uczniw do III etapu konkursu do 10 marca 2015r.
4. Zadania etapu wojewdzkiego obejmuj dla :
jzyka angielskiego poziom B2 wedug poziomw jzykowych zalecanych przez
Rad Europy,
- jzyka niemieckiego poziom B1 wedug poziomw jzykowych zalecanych przez
Rad Europy,
- jzyka francuskiego poziom B1 wedug poziomw jzykowych zalecanych przez
Rad Europy i adresowane s do uczniw realizujcych program nauczania tego
jzyka w wymiarze nie wikszym ni 2 godziny tygodniowo,
- jzyka francuskiego poziom B2 wedug poziomw jzykowych zalecanych przez
Rad Europy i adresowane s do uczniw realizujcych rozszerzony program
nauczania.
5. Test skada si z czci leksykalno gramatycznej, czci sprawdzajcej rozumienie
tekstu czytanego, czci sprawdzajcej umiejtno tworzenia wasnego tekstu oraz
czci kulturoznawczej danego obszaru jzykowego.
6. Czas trwania III etapu konkursu - wojewdzkiego: 120 minut.
7. Praca nie moe by pisana owkiem, nie wolno uywa korektora.
8. Kad prac sprawdza i ocenia Komisja III Etapu Konkursu.
9. Czonkowie komisji ustalaj list uczniw z tytuem LAUREATA i FINALISTY,
publikuj wyniki na stronie internetowej organizatora do 17 kwietnia 2015 roku.
6

10. Tytu LAUREATA Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego uzyskuj uczniowie,


ktrzy w III etapie konkursu zdobyli co najmniej 80% punktw.
11. Tytu FINALISTY Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego uzyskuj uczniowie,
ktrzy w III etapie konkursu zdobyli co najmniej 70% punktw.
12. Kademu uczniowi przysuguje prawo odwoania si od wynikw III etapu w cigu
3 dni od dnia ogoszenia wynikw.
13. Rodzice lub opiekunowie prawni zwracaj si w formie pisemnej do Komisji III
Etapu Konkursu z prob o moliwo zapoznania si z testem.
14. Komisja III Etapu Konkursu wyznacza termin wgldu do pracy.
15. Wgld do pracy powinien odbywa si w obecnoci czonka Komisji III Etapu
Konkursu.
16. Nie wolno robi zdj pracy ani notatek.
17. W cigu nastpnych 2 dni rodzice lub opiekunowie prawni mog wystosowa
pismo do Komisji III Etapu Konkursu poddajc w wtpliwo ilo punktw
przyznanych uczniowi.
18. Komisja III Etapu Konkursu w cigu kolejnych 3 dni odpowiada na podanie w
formie pisemnej.

VII. NAGRODY
Laureaci i finalici otrzymuj dyplomy potwierdzajce udzia w Mazowieckim
Konkursie Lingwistycznym.
Uroczyste rozdanie nagrd odbdzie si na pocztku maja (data i miejsce zostan
ustalone w terminie pniejszym).

VIII. POSTANOWIENIA KOCOWE


Do regulaminu doczone s zaczniki z wymaganiami dotyczcymi poszczeglnych
jzykw obcych.
Integraln czci regulaminu s zaczniki zawierajce zakres wymaga danego jzyka.

Zacznik nr 1
Zakres wymaga na konkurs jzyka angielskiego w ramach Mazowieckiego Konkursu
Lingwistycznego.
Zakres gramatyczny na wszystkie etapy:
Zadania na etap szkolny obejmuj poziom A2, pozostae etapy obejmuj poziomy B1 oraz B2
- Czasownik to be
- Czasownik to have got
- Czasownik have to
- Czasowniki modalne can/must/mustnt/could/would/should/need/neednt
- Czasowniki wyraajce stany/czynnoci
- Phrasal verbs
- Verb patterns/Gerund/Infinitive
- Regularne/nieregularne formy czasownika
- Tryb rozkazujcy
- Zaimki osobowe, dzierawcze, zwrotne, wskazujce, pytajce
- Konstrukcja there is/there are
- Liczebniki gwne/porzdkowe
- Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
- Okrelniki some/any
- Tworzenie liczby mnogiej
- Dopeniacz saksoski
- Wh-questions
- Przedimek okrelony, nieokrelony, zerowy
- Stopniowanie przymiotnikw
- Przymiotniki dzierawcze
- Przyimki czasu, miejsca, kierunku
- Spjniki
- Przyswki czstotliwoci i ich pozycja w zdaniu
- Zdania przydawkowe z who, which, where, whose
- Uycie since/for

- Konstrukcja used to/would


- Konstrukcja wish/should have
- Question Tags
- Konstrukcja- to be going to
- Czasy: Present Simple
Present Continuous
Past Simple
Past Continuous
Present Perfect
Simple Future
Past Perfect
Present Perfect Continuous
- Tryby warunkowe(I, II, III)
- Mowa zalena
- Strona bierna
- Mowa zalena(twierdzenia, pytania, rozkazy,
proby)

Zakres tematyczno/leksykalny
- Informacje oglne
przedstawianie si, data, miejsce urodzenia,
adres, kraje, narodowo, wyksztacenie, zainteresowania, wygld zewntrzny
cechy charakteru, miary
- Dom
rodzaje domw, pomieszcze, meble, sprzty domowe, wzory, architektura
- Szkoa
przedmioty szkolne, plan zaj, nauka, kursy, sposoby zdobywania wiedzy, odkrycia, wynalazki
- Praca
zawody, zajcia domowe
- Czas wolny
sposoby spdzania wolnego czasu, hobby, rozrywka, zabawa, sport, muzyka, TV, programy telewizyjne, film, ksika, internet, sztuka, prasa
- Zdrowie
czci ciaa, styl ycia, posiki, ywno, dieta, dolegliwoci, choroby
- Zakupy
Rodzaje sklepw, ceny towarw, nazwy produktw, ubra, robienie zakupw, materiay, akcesoria, moda
- ycie rodzinne, spoeczestwo
czonkowie rodziny, tradycje i uroczystoci rodzinne, codzienna rutyna, czonkowie rodziny, kampanie, prawa ludzi i zwierzt, emigracja, problemy
spoeczne
- Rok kalendarzowy
dni tygodnia, miesice, pory roku, daty, godziny, wita
- rodowisko naturalne
nazwy rolin, zwierzt, okrelanie pogody, klski ywioowe
- Podre
rodki transportu, lotnisko, stacja, czynnoci wakacyjne, pastwa i narodowoci, lokalizacja obiektw,
pytanie o drog i jej wskazywanie, kierunki, udzielanie i uzyskiwanie informacji

Komponent kulturowy wiedza oglna, zagadnienia podstawowe z zakresu:


ycie codzienne i obyczaje
film
wita, uroczystoci, tradycje
sport
historia
muzyka
geografia
polityka
znane zabytki
legendy
sawni ludzie
literatura(najbardziej znani twrcy)
Wielka Brytania(Anglia, Szkocja, Walia), Irlandia, USA, Kanada, Australia

Zacznik nr 2
Zakres wymaga na konkurs jzyka francuskiego w ramach Mazowieckiego Konkursu
Lingwistycznego.
POZIOM A2
Na poziomie A2 wymagane s ponisze kompetencje jzykowe:
Wypowiedzi ustne rozumienie ( i tworzenie)*.
Ucze potrafi zrozumie proste pytania o cen, drog, wybr, dane osobowe, samopoczucie,
numer telefonu. Rozumie informacje podawane na dworcu na temat rozkadu jazdy pocigu, na
lotnisku, na temat rozkadu zaj w cigu dnia. Rozumie te nagran na sekretarce informacj,
proste polecenia. Potrafi zapyta o drog, o samopoczucie, o danie, ktrego nie zna, o cen, o
rozmiar, o numer telefonu. Umie poprawnie uywa zwrotw grzecznociowych w codziennych
sytuacjach, umwi telefonicznie wizyt, przekaza krtk informacj przez telefon. Potrafi
rozmawia o przyszoci, opowiedzie, co robi, wyrazi zdanie o potrawach, posikach, napojach,
porwna rzeczy i osoby. Umie opisa mieszkanie i
wyposaenie oraz jego otoczenie.
Rozumienie tekstw pisanych.
Ucze potrafi zrozumie nieskomplikowane teksty (karty informacyjne, ulotki reklamowe, afisze,
anonse), objanienia na tablicach informacyjnych i w rodkach transportu, rozumie te krtkie
wiadomoci, kartki pocztowe, listy, faksy, maile, programy (teatr, kino telewizja, menu).
Tworzenie tekstw pisanych.
Ucze umie wypeni prosty formularz, napisa relacj z wakacji na kartce pocztowej lub w
krtkim licie, napisa zamwienie, list, prob o rezerwacj pokoju, o wynajem mieszkania.

Tematyka.
Rozkad dnia, czynnoci dnia codziennego.
Podr - program podry i pobytu.
Rozrywka - zwiedzanie miasta, wyjcie do kina, teatru, na dyskotek.
Mieszkanie - opis mieszkania, pokoju.
Posiki - restauracja.
wita i przyjcia.
Choroba, lekarz, apteka.
Zagadnienia gramatyczne.
Czas przyszy - futur simple
Czas przeszy - pass compos
Tryb rozkazujcy.
Bezokolicznik po czasownikach modalnych i zwrotach przyimkowych.
Zaimki osobowe dopenienia bliszego, dopenienia dalszego, zaimek przyswkowy y, en.
Zaimki wzgldne qui, que, o
Przeczenia ne..rien, ne...personne, ne...jamais, ne...plus
Wyraenie przyczyny, celu.
Zwroty wyraajce ilo (troch, duo, kilka, do, za duo)
Przymiotnik i jego miejsce w zdaniu.
Zagadnienia programowe dot. znajomoci jzyka francuskiego na poziomie A2 opracowano
zgodnie z zaoeniami zawartymi w Europejskim systemie opisu ksztacenia jzykowego
9

Rady Europy.

10

POZIOM B1
Na poziomie B1 wymagane s ponisze kompetencje jzykowe:
Wypowiedzi ustne - rozumienie (i tworzenie)*.
Ucze potrafi zrozumie oglne informacje w rozmowach (dowiadczenie, uczucie,
wraenia), opinie wypowiadane na jaki temat, gwne informacje dotyczce oglnych
wydarze na wiecie (mwione wyranie i powoli). Umie wypowiada si na znane tematy,
porozumie si w podry, w hotelu, restauracji, banku, biurze, w sklepie, w agencji
turystycznej i agencji nieruchomoci. Umie zareagowa na okazane zainteresowanie,
opowiedzie wydarzenie, wypadek, legend, mwi o szkole, pracy, filmie, ksice, programie TV.
Wypowiada si na temat swoich zainteresowa i pasji, swoich wrae, prezentuje znane mu miejsca
i zabytki. Umie wyraa, przyjmowa i odrzuca propozycje, rady, sugestie, przedstawi swoj
opini i j uzasadni.
Rozumienie tekstw pisanych.
Ucze rozumie teksty o tematyce aktualnej, informacje o znanych wydarzeniach, krtkie
opowiadania, prospekty turystyczne, proste artykuy popularno-naukowe. Umie odrni
informacje od sdw i opinii, rozumie opisy uczu, emocji, ycze, a take ogoszenia prasowe (np.
ogoszenie o zaginiciu).
Tworzenie tekstw pisanych.
Ucze potrafi stworzy prosty tekst na znany temat, napisa yciorys, list motywacyjny, list
prywatny, zaproszenie, odmow, podzikowanie, fax, list z zamwieniem lub skarg (reklamacja).
Umie zda relacj z obserwowanych wydarze, opisa miejsca i zdarzenia (z przeszoci i
teraniejszoci).

Tematyka
Prezentacja osb i charakterystyka (cechy fizyczne i psychiczne, zalety i wady). Zachowania
ludzkie.
Praca, warunki pracy.
Wspomnienia z przeszoci.
Hipotetyczna przyszo.
Ktnia, dyskusja, udzielanie rad.
Media - prasa, telewizja, radio, Internet.
Zabytki, legendy, historia, zwiedzanie.
Szkoa, system szkolnictwa, rwnie szkoy wysze.
ycie szkolne, kulturalne (kino, teatr, festiwal), prywatne (rodzina, dom)
Spotkania rodzinne i towarzyskie

Zagadnienia gramatyczne.
Conditionnel prsent, conditionnel pass.
Futur simple, futur antrieur
Subjonctif
Imparfait/pass compos
Plus-que-parfait
Participe prsent, grondif
Mowa zalena
Strona bierna
Zdania warunkowe
Zdania wzgldne
11

Zdania przyczynowe, skutkowe, celowe


Nastpstwo czasw
Zaimki pytajce, zaimki wskazujce, zaimki dzierawcze, zaimki wzgldne
Zagadnienia programowe dot. znajomoci jzyka francuskiego na poziomie B1 opracowano
zgodnie z zaoeniami zawartymi w Europejskim systemie opisu ksztacenia jzykowego Rady
Europy.

12

POZIOM B2
Na poziomie B2 wymagane s ponisze kompetencje jzykowe

Wypowiedzi ustne - rozumienie (i tworzenie)*.


Ucze rozumie wypowiedzi wyraane jzykiem jasnym i standardowym, ledzi gwne
wtki audycji radiowych i telewizyjnych, rozumie dusze wypowiedzi na znane sobie tematy,
rozumie wikszo filmw, o ile mwi si jzykiem standardowym.
Umie zaprezentowa przygotowany temat, przytacza wypowiedzi i je relacjonowa. Potrafi
prezentowa swoje stanowisko i logicznie je argumentowa, a take komentowa stanowisko
innych.
Rozumienie tekstw pisanych.
Ucze rozumie artykuy pisane codziennym jzykiem, opisy wydarze i emocji, artykuy
dotyczce wspczesnych problemw, w ktrych jest zawarte stanowisko w jakiej sprawie.
Czyta ze zrozumieniem tekst literacki proz (opowiadanie, popularna powie).Umie analizowa
wyniki ankiet i sonday. Potrafi wyszuka istotne dla siebie szczegy, zawarte w
duszych tekstach.
Tworzenie tekstw pisanych.
Ucze potrafi pisa listy na wikszo tematw, podkrelajc osobiste znaczenie wydarze i
dowiadcze. Umie w skuteczny sposb formuowa informacje i pogldy, a take
ustosunkowywa si do pogldw wyraanych przez innych. Umie rozwaa przyczyny,
konsekwencje i sytuacje hipotetyczne. Potrafi stosowa rne wyraenia czce, by wyranie
zaznacza zwizki midzy poszczeglnymi wtkami.

Tematyka.
Podre, zjawisko globalizacji.
Podzia administracyjny, regiony francuskie.
Symbole francuskie.
Europa - Unia Europejska, idee i instytucje.
Stosunki midzyludzkie.
Spoeczestwo obywatelskie, stowarzyszenia, organizacje pozarzdowe.
Przestpczo.
Religie, rnorodno kulturowa.
Postp naukowy.
Ekologia.
wita pastwowe i religijne zwyczaje.
Rozrywki, czas wolny.
Edukacja, system szkolnictwa.
Praca, formy zatrudnienia
Zagadnienia gramatyczne.
Panorama czasw przeszych, teraniejszych i przyszych.
Panorama zaimkw.
Niuanse zastosowania trybw (conditionnel - subjonctif - indicatif)
Mowa zalena.
Strona bierna
Nominalizacja.
Zdania przyczynowe, skutkowe, warunkowe, celowe, przyzwalajce.
Zdania wzgldne, zdania spjnikowe.
Szyk wyrazw i jego znaczenie.
13

Zagadnienia programowe w nauczaniu jzyka francuskiego na poziomie B2 opracowano


zgodnie z zaoeniami zawartymi w Europejskim systemie opisu ksztacenia jzykowego Rady
Europy. Zaliczenie kursu B2 odpowiada nabyciu kompetencji jzykowych na poziomie
B2 skali Rady Europy.

Proponowane lektury :
Podrczniki dla szkl gimnazjalnych dopuszczone do uytku szkolnego przez MEN, Materiay
pomocnicze typu: repetytoria, sowniki tematyczne
Grammaire progressive du franais. Niveau dbutant et intermediaire, Wyd. CLE International.
Vocabulaire progressif du franais. Niveau dbutant et intermediaire, Wyd. CLE International.
Exercices de grammaire expliqu du franais. Niveau dbutant.
Vocabulaire progressif du franais. Niveau intermdiaire.
Exercices de grammaire en contexte, Niveau intermdiaire. CLE International
Grammaire progressive du franais. Niveau intermdiaire et avance. CLE International
Vocabulaire progressif du franais. Niveau intermdiaire et avance. CLE International
Materiay dodatkowe :
Ross Steele, Civilistation progressive du francais, niveau intermediaire, Wyd. CLE International
http://www.france.fr/index.html
Grand - Clement Odile, Civilisation en dialogues, CLE International
Ross Steele, Civilistation progressive du francais, niveau intermediaire, Wyd. CLE International
http://www.france.fr/index.html

14

Zacznik nr 3
Zakres wymaga na konkurs jzyka niemieckiego w ramach Mazowieckiego Konkursu
Lingwistycznego.
KATALOG TEMATW:

Rodzina czonkowie rodziny; obowizki i prawa w rodzinie; wita i uroczystoci;


przyjmowanie goci;
wyraanie sympatii i antypatii;

Szkoa plan lekcji i przedmioty; nauczyciele; koledzy ze szkoy; wyraanie opinii;


relacjonowanie rnych wydarze szkolnych;

Przyja przedstawianie siebie i innych; dane personalne; nawizywanie kontaktw;


opisywanie i porwnywanie osb; wygld i cechy charakteru;

Dzie powszedni - opis dnia; czynnoci codzienne; zachowanie si w typowych sytuacjach


ycia codziennego;

Czas wolny hobby; zainteresowania i upodobania; rone moliwoci spdzania czasu


wolnego; planowanie czasu wolnego; pogoda;

Podre uzyskiwanie i udzielanie informacji; planowanie wyjazdw; opowiadanie o


podrach i wydarzeniach; lokalizowanie miejsc i ich opis; rodki lokomocji; opis drogi

Dom opis miejsca zamieszkania; okolice; wyposaenie i meble; okrelanie upodoba;

Jedzenie i picie produkty spoywcze i posiki; zapraszanie i reakcja na zaproszenie;


nawyki ywieniowe; restauracja; zakupy;

Zdrowie czci ciaa; samopoczucie i dolegliwoci; zdrowy tryb ycia;

Uczucia wyraanie ronych uczu i mwienie o nich; zachowania w sytuacjach


konfliktowych.

Elementy wiedzy o krajach niemieckojzycznych atrakcje turystyczne, znane postacie,


organy pastwa, wane wydarzenia historyczne.
Proponowane strony internetowe:
www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/
www.dw.de/deutschland
www.deutschland.de/de
Kompetencje jzykowe
Kompetencje jzykowe na poziomie A2 wedug Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia
Jzykowego
Kompetencja globalna: interakcja ustna
Potrafi bra udzia w zwykej, typowej rozmowie na znane mu tematy, jeeli ma moliwo
poproszenia o powtrzenie lub parafraz.
Stosujc podstawowe struktury zda, potrafi porozumiewa si w sytuacjach dotyczcych
codziennych, prostych potrzeb. W sytuacjach nietypowych wystpuj czste zaamania komunikacji
i nieporozumienia.
Stosujc podstawowe struktury zda, przekazuje ograniczone informacje w znanych mu
15

codziennych sytuacjach komunikacyjnych.


Potrafi wypowiada si w krtkich zdaniach, cho przerwy, falstarty i przeformuowania s
nagminne w jego wypowiedziach.
Potrafi poradzi sobie z prost, rutynow wymian zda, w ktrych rozmwca mwi wolno i
wyranie. Potrafi poda za tematem, zadawa pytania i odpowiada na nie.
Wymowa jest na og na tyle wyrana, by zrozumie wypowied, mimo wyranego obcego akcentu
rozmwcy musz jednak, co jaki czas prosi o powtrzenie.
Potrafi waciwie operowa intonacj, by wyraa zdania oznajmujce, pytajce i rozkazujce.
Potrafi w prosty sposb poprosi o powtrzenie lub przeliterowanie tego, czego nie zrozumia oraz
speni tak prob.
Kompetencja szczegowa: interakcja ustna
- potrafi prosi o towary i usugi codziennego uytku i oferowa je innym,
- umie uzyskiwa proste informacje dotyczce podrowania i korzysta z komunikacji publicznej,
- radzi sobie z wyszukiwaniem i przekazywaniem prostych, konkretnych informacji zwizanych z
sytuacjami dnia codziennego,
- potrafi formuowa i uzyskiwa informacje o iloci, numeracji, cenach itp.
- potrafi wyraa praktyczne potrzeby dnia codziennego
- umie zadawa pytania dotyczce zwyczajw i rutynowych czynnoci oraz odpowiada na tego
typu pytania
- potrafi stosowa proste strategie rozpoczynania, podtrzymywania lub koczenia krtkiej rozmowy
telefonicznej
- potrafi nawiza kontakty towarzyskie: wita si, zegna, przedstawia si, dzikowa,
- umie odpowiada na zaproszenia, propozycje i przeprosiny, a take zaprasza, proponowa i
przeprasza,
- potrafi w prosty sposb wyraa uczucia takie jak strach czy rado
- potrafi powiedzie co lubi, a czego nie,
- umie w prosty sposb poprosi o powtrzenie lub wyjanienie tego, czego nie zrozumia
Kompetencja globalna: interakcja pisemna
Dysponuje wystarczajcym sownictwem, aby pisa krtkie, proste notatki na znane sobie tematy z
ycia codziennego.
Potrafi zrozumie proste listy prywatne dotyczce wydarze i wyraajce yczenia, podzikowania
bd przeprosiny i reagowa na nie uywajc prostych wyrae.
Przestrzega tylko niektrych regu ortograficznych, mimo to wypowied jest zazwyczaj zrozumiaa.
Kompetencja szczegowa: interakcja pisemna
- potrafi pisa krtkie, proste notatki na temat najpilniejszych, codziennych spraw,
- potrafi zasign i udzieli informacji na tematy dobrze znane,
- potrafi wypenia proste formularze, wymagajce uzupenienia danych osobowych i zwizanych z
wyksztaceniem lub prac,
16

- potrafi pisa bardzo proste listy prywatne, pocztwki i e-maile,


- w licie formalnym potrafi stosowa odpowiednie zwroty rozpoczynajce, podtrzymujce i
koczce wypowied pisemn
Kompetencja globalna: rozumienie ze suchu
Potrafi zrozumie pojedyncze zdania oraz wyraenia czsto uywane i zwizane bezporednio z
yciem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najblisze otoczenie, praca).
Potrafi rozpozna temat prostej, wypowiadanej jzykiem codziennym wypowiedzi o znanej mu
tematyce.
Rozumie pojedyncze wypowiedzi w tekstach o znanej mu tematyce, mwionych wolno i wyranie,
zawierajcych tzw. sowa midzynarodowe.
Rozumie gwne informacje, dotyczce codziennych potrzeb z prostych, krtkich tekstw
wypowiadanych na znane mu tematy.
Kompetencja szczegowa: rozumienie ze suchu
- potrafi w sytuacjach codziennych zrozumie proste informacje lub dane liczbowe,
- potrafi zrozumie tre krtkich, prostych i jednoznacznych wiadomoci, zapowiedzi i
komunikatw,
- potrafi zrozumie proste wskazwki, dotyczce sytuacji dnia codziennego
- potrafi rozpozna temat rozmowy toczcej si w jego obecnoci, pod warunkiem, e wypowied
rozmwcy artykuowana jest wyranie i powoli
- potrafi wyowi znaczce informacje w wypowiedzi zwizanej z najwaniejszymi dla obszarami
tematycznymi
- potrafi okrela gwne informacje w wiadomociach telewizyjnych na temat zdarze, wypadkw
itp., gdy obraz towarzyszy wypowiedzi
- potrafi wyowi gwne fakty w prostej prezentacji na znany mu temat, gdy obraz i gesty
towarzysz wypowiedzi
- potrafi poda za gwnym wtkiem prostej historii z ycia codziennego
Kompetencja globalna: czytanie ze rozumieniem
Rozumie krtkie, proste teksty na znane mu konkretne tematy.
Rozumie krtkie, proste teksty, zawierajce w wikszoci najczciej stosowane sformuowania
oraz tzw. sowa midzynarodowe istniejce w wielu jzykach.
Potrafi wyowi interesujce go informacje z duszych tekstw na znany mu temat.
Kompetencja szczegowa: czytanie ze rozumieniem
Potrafi wyszukiwa konkretne, moliwe do przewidzenia informacje zawarte w prostych tekstach z
ycia codziennego.
Umie zlokalizowa konkretne informacje w wykazach/spisach i wybra potrzebne dane (np.:
znale w ksice telefonicznej punkt usugowy lub sklep)
Potrafi wyszukiwa konkretne, moliwe do przewidzenia informacje zawarte w prostych
materiaach codziennego uytku, np.: reklamach, prospektach, jadospisach, listach polecajcych i
rozkadach jazdy.
17

Rozumie popularne oznaczenia i ogoszenia spotykane w miejscach publicznych, takich jak ulice,
restauracje, stacje kolejowe.
Potrafi wyszukiwa konkretne, informacje zawarte w jasno sformuowanych ogoszeniach
prasowych, pod warunkiem, e nie zawieraj one zbyt duo skrtw.
Rozpoznaje konkretne informacje w napotykanych prostych materiaach tekstowych, takich jak
listy, broszury czy krtkie artykuy prasowe, w ktrych opisano konkretne wydarzenia.
Rozumie krtkie i proste listy prywatne.
Rozumie proste instrukcje obsugi sprztu codziennego uytku np.: automatu telefonicznego, jeli
zawieraj ilustracje.
Rozumie podstawowe rodzaje standardowych i rutynowych listw i faksw (zapytania,
zamwienia, potwierdzenia itp.) na znane sobie tematy.
Rozumie proste polecenia obsugi programw komputerowych.

Kompetencja globalna: produkcja - mwienie


Potrafi wypowiada si w sytuacjach ycia codziennego za pomoc prostych rodkw jzykowych,
chocia musi czasem ogranicza przekaz, robi przerwy i szuka sw w pamici.
Umie opisywa ycie codzienne wasnego otoczenia, odnoszc si do ludzi, miejsc, pracy lub nauki
/ studiw.
Potrafi, uywajc prostego jzyka, wypowiada si na znane mu i interesujce go tematy.
Umie okaza, e wie, o czym jest rozmowa.
Wymowa jest na og na tyle wyrana, aby zrozumie wypowied, mimo wyranego obcego
akcentu.
Akcent zdaniowy i intonacja jest stosowana prawidowo, a dusze wypowiedzi podzielone
odpowiednio pauzami.
Potrafi opowiedzie o znanym mu wydarzeniu, stosujc w wypowiedzi sowa takie jak zuerst,
dann, nachher, spter, zum Schluss w odpowiedniej kolejnoci.
Potrafi czy grupy sw prostymi spjnikami und, aber, weil
Kompetencja szczegowa: produkcja - mwienie
Potrafi opowiada o znanych mu osobach i posiadanych przedmiotach.
Potrafi przedstawia krtkie, proste opisy osobistych dowiadcze, zdarze i czynnoci.
Potrafi w prosty sposb wyraa swoje zdanie na temat rutynowych czynnoci ycia codziennego.
Potrafi opisywa plany i ustalenia.
Potrafi w prosty sposb wyraa przypuszczenia.
Potrafi w prosty sposb opowiedzie historyjk lub co opisa, wymieniajc kolejno zdarzenia i
fakty.
Potrafi formuowa informacje o iloci, numeracji, cenach.
Potrafi przedstawi krtk, przewiczon wczeniej wypowied na znany sobie temat.
Potrafi za pomoc prostych rodkw jzykowych opisa czynnoci.
18

Kompetencja globalna: produkcja - pisanie


Potrafi napisa cig prostych wyrae i zda o wasnej rodzinie, warunkach mieszkaniowych,
wyksztaceniu.
Potrafi, uywajc prostego jzyka, wypowiada si pisemnie na znane mu i interesujce go tematy.
Potrafi opisa o znane mu wydarzenie, stosujc w wypowiedzi sowa takie jak zuerst, dann,
nachher, spter, zum Schluss w odpowiedniej kolejnoci.
Potrafi czy grupy sw prostymi spjnikami und, aber, weil.
Potrafi stosowa niektre wane reguy ortograficzne.
Kompetencja szczegowa: produkcja - pisanie
Potrafi opisa znane mu osoby i posiadane przedmioty.
Potrafi w formie poczonych zda pisa o codziennych sprawach wasnego otoczenia.
Potrafi przedstawia krtkie, proste opisy osobistych dowiadcze, zdarze i czynnoci.
Potrafi zapisa informacje wedug wzoru, dotyczce znanego mu tematu.
Potrafi pisa o codziennych sprawach i wyraa przy tym swoje zdanie.
Potrafi zanotowa krtk, prost wiadomo.
Potrafi pisa krtkie, proste notatki na temat najpilniejszych, codziennych spraw.
Kompetencja globalna: przetwarzanie informacji z jzyka niemieckiego na jzyk ojczysty
Potrafi przekaza innym osobom w jzyku ojczystym najwaniejsze informacje z krtkiego,
mwionego po niemiecku tekstu, jeli dotyczy on tematyki dnia codziennego.
Potrafi przekaza (ewentualnie z pomoc sownika) innym osobom w jzyku ojczystym
najwaniejsze treci prostego, jasno sformuowanego i napisanego po niemiecku tekstu, jeli
dotyczy on najwaniejszych obszarw i potrzeb ycia codziennego.
Kompetencja szczegowa: przetwarzanie informacji z jzyka niemieckiego na jzyk ojczysty
Potrafi wyowi najwaniejsze informacje z krtkiej wypowiedzi po niemiecku na znane mu tematy
i przekaza je innym osobom w jzyku ojczystym.

Potrafi wyowi proste informacje dotyczce innych osb (np.: pochodzenie, hobby, wyksztacenie)
z krtkiej wypowiedzi po niemiecku i przekaza je innym osobom w jzyku ojczystym.
Potrafi przekaza innym osobom proste, sformuowane po niemiecku proby / yczenia,
wskazwki, zaproszenie w jzyku ojczystym.
Potrafi przekaza innym osobom w jzyku ojczystym niektre wane informacje zawarte w
niemieckojzycznych wykazach/spisach i ogoszeniach o tematyce codziennej.
Potrafi przekaza innym osobom w jzyku ojczystym proste informacje o charakterze prywatnym
lub oglnym, zawarte w niemieckojzycznym tekcie o klarownej strukturze i opatrzonym
materiaem ilustracyjnym.
Potrafi przekaza innym osobom w jzyku ojczystym niektre wane informacje zawarte w
prostych, niemieckojzycznych pismach.
Kompetencja globalna: przetwarzanie informacji z innego jzyka na jzyk niemiecki
19

Potrafi prostymi sowami przekaza innym (niemieckojzycznym) osobom w jzyku niemieckim


wane informacje zawarte w wypowiedzi w ojczystym/innym jzyku, przy czym czasem konieczna
jest pomoc rozmwcy.
Potrafi przekaza za pomoc prostych sw i struktur (ewentualnie z pomoc sownika) innym
osobom w jzyku ojczystym najwaniejsze informacje z napisanego w innym/ojczystym jzyku
tekstu, jeli dotyczy on codziennych lub znanych mu tematw, przy czym przerywa wypowied i
szuka odpowiednich sw.
Kompetencja szczegowa: przetwarzanie informacji z innego jzyka na jzyk niemiecki
Potrafi w prosty sposb przekaza innym (niemieckojzycznym) osobom w jzyku niemieckim
znane mu ustne informacje, pytania, proby w sytuacjach dnia codziennego usyszane w
ojczystym/innym jzyku.
Potrafi przekaza ustnie prostymi sowami po niemiecku pojedyncze wskazwki lub komunikaty
usyszane w ojczystym/innym jzyku.
Potrafi w prosty sposb przekaza innym (niemieckojzycznym) osobom w jzyku niemieckim
najwaniejsze informacje zawarte w tekstach lub napisach (w ojczystym/innym jzyku) w
sytuacjach dnia codziennego.

Potrafi przekaza prostymi sowami po niemiecku innym (niemieckojzycznym) osobom


najwaniejsze informacje zawarte w listach formalnych i prywatnych.

ZAKRES STRUKTUR GRAMATYCZNYCH:

Skadnia

-Zdania pojedyncze: oznajmujce, pytajce i rozkazujce


-Szyk wyrazw, prosty, przestawny, szyk zdania podrzdnego
-Przeczenia nein, nicht, kein,nie, niemand i ich miejsce w zdaniu
-Zdania zoone wsprzdnie ze spjnikami: aber, denn, oder, und, sondern, deshalb,
sonst, trotzdem
-Zdania podrzdnie zoone ze spjnikami: dass, ob, weil, wenn, als, bevor, obwohl,
-Zdania przydawkowe
-Konstrukcje bezokolicznikowe z zu i bez zu

Czasownik

- Strona czynna czasownika: Prsens, Prteritum, Perfekt


- Czasowniki posikowe: sein, haben, werden, zwrotne i rozdzielnie zoone
- Czasowniki modalne w Prsens i Prteritum
- Strona bierna czasownika w Prsens i Prteritum
- Tryb rozkazujcy
- Tryb przypuszczajcy czasownikw sein i haben

Przymiotnik
20

- Przymiotnik jako orzecznik


- Przymiotnik jako przydawka
- Regularne i nieregularne stopniowanie przymiotnika
- Przymiotniki w porwnaniach als i wie

Zaimek

- Odmiana zaimkw osobowych, wskazujcych, dzierawczych, zwrotnych i wzgldnych


- Zaimki nieosobowe es i das
- Zaimki nieokrelone alle, einige, etwas, jeder, jemand, man, niemand, nichts, alles
- Zaimki pytajce np. wer?, was?

Liczebnik

- Liczebniki gwne i porzdkowe

Przyswek

- Regularne i nieregularne stopniowanie przyswkw


- Przyswki czasu i miejsca, np.: morgen, bald, dann endlich, damals, gestern, heute, hier,
links, rechts

Rzeczownik

- Uycie rodzajnik okrelonego i nieokrelonego


- Odmiana rzeczownika w liczbie pojedynczej i mnogiej
- Odmiana imion wasnych

Przyimek

- Przyimki z celownikiem
- Przyimki z biernikiem
- Przyimki z celownikiem i biernikiem

21