You are on page 1of 408

Sr a n M a r k o v i

KAD JE CVETALA
VUTRA

PREDGOVOR
P t i c a k o ja tvrdi da iz v o r sk e vo d e nije,
N e k slo b o d n o itav ivot slanu vo d u pije.
Sufi iz re k a

P ro b u d io sam se u znoju. K r o z g la v u m i j o uvek o d z v a n ja j u z v u c i b u b njeva. S a n ja o s a m da s a m se v ra tio na Ja m a jk u . U


to m snu svi m o ji d rag i p rijatelji sa to g d iv n og o s tr v a su hteli da
m e zagrle. N a n jih o v im l ic i m a se r a z v la io o s m e h k o ji m i j e dov o ljn o sta v ljao do z n a n ja da su m i o p ro s tili to s a m ih napustio.
M i r i s a l a j e g a n d a svu d a o k o m e n e u to m snu. O n a g a n d a sa
P la v ih p lan in a k oja j e s u n c e m o k u p a n a . O r g a n s k a g a n d a koju
ra s te z o v u trav a m u d r o s ti. N je n m i r i s j e p rirod an i dugo o sta je
u n o z d rv a m a . To n ije m ir is o n o g a to pui n e o b ra z o v a n a o m la d ina po v e l ik i m g ra d o v im a . To n ije o n a g a n d a k o ja j e rasla pod
la m p a m a k o je in sta liraju g a n g s te ri i nad g le d a ju panduri. K a e m ,
o n a j e s u n c e m o k u p an a i od p tic a o p ev a n a. S a v s a m u z n o ju i
te k o m i j e da shvatim da se b u d im u stanu m o ji h ro d itelja na
D u a n o v c u u B e o g r a d u . U stva ri, sa d a j e ta m o s a m o m o ja m a jk a .
M o g a o c a v i e n e m a . B a k a o to n e m a i m o g a n a jb o lje g druga
sa D u a n o v c a . P re ne k i dan s a m im o is tio sneg sa g ro b o v a . N ije
ta jn a d a se sad a e s t o iz g u b im na to m m o m D u a n o v c u . Z u r im u
m e s to gde j e b ila ,,ipka kod a u tob u ske sta n ic e i gde se skupljala
m a n g u p a rija . R o b n a k u a j e n a isto m m estu. O ro n u la , siva, ista
o n a k v a k a k v a j e bila i u d ob a s o c i ja l iz m a . N e k a d su iz n je v ir ili
fri id e ri i m a in e z a v e ,,O b o d in . S a d a u nas z u r e e n s k e a ra pe i g a e u v ezene iz Italije. P a rd on, iz g le d a da la em , j e r u izlozim a ro bne k u e na D u a n o v c u n e m a nita. Sve j e prazn o. Z e n s k i
v e j e p o k u p lje n i s trpan u k a m i o n koji j e o tia o u n e p o z n a to m
pravcu z a je d n o sa b iz n i s m e n i m a koji m iriu na prutu. K r i z a j e ,
k a u . N e k o j e z a v r n u o slav in e i sada svi k r i z ir a m o z a je d n o sa
n a r k o m a n i m a n a v u e n im na h eroin. N i t a se n ije p r o m e n ilo svih
ov ih d e c e n ija . S a m o su naa o e k i v a n ja v e a. G l e d a m na C N N - u

k a k o do ju e m irn i felasi sada o b u e n i u j e f t i n e k a m u fla n e unifo rm e i sa po par m itra lje z a v iu iz ja p a n s k ih pikapov a A la h u


e k b e r . M u k a mi j e . S v a t a a g re s ija . S v a ta o e k iv a n ja . M o d a u
p onovo na put. K a u ,,ak o k r e e na put ra u n a j se u m r t v e ili
,,ak o u m re u tuoj z e m lji d o b i e u raju m e s ta v e liin e k a o od
d o m a ro d no g do m e s ta gde si s k o n a o ". D e r v ii pri po v ra tk u sa
h o d o a a briu pramu sa svo jih sandala. N a m o jim s a n d alam a
se sve zalepilo. N e m o g u to da s k in e m . N e m o g u da za b oravim ...

VREM E d o s a d e

ZLATNIZUB
BEOGRAD, JANUAR 1972.
Z in ia j e . O n a prava sa sn e g o m od dva m e tra i m i k lin c i sa
D u a n o v e a o b m o ta n i a lo v i m a i sa n a v u e n im v u n e n im ru k a v ic a m a se v r s t o d r im o za s a n k e k o je p ra k ti n o lete u o n o m slepom delu ulice M a k s i m a G o r k o g . Na vrhu pad ine p o nosno stoji
kola M a k s i m G o r k i koju s m o pohaali. P rola j e nova g od ina.
S v i paketi su bili o tv o re n i i p o je lo se puno k o laa . Na d ra vno j
te le v iziji ca ru ju dva k o m e d i ja a - M i j a i k a l ja . N arod u s h ie n o
g uta o i m a dva r e im s k a k lo v n a i na sv ak u priprostu d osetk u
g ro h o to m se sm e je . O p ti j e utisak d a j e narod sit i kad a j e narod
sit o nd a j e m ir u dravi. D r u g T ito vlada g v o z d e n o m ru k o m . A k o
h o e da se b a v i b iz n is o m on d a ti j e b olje da pali iz Ju g e na
Z apad j e r nae m p asou ne tre b a ju vize. O p e t z a h v a lju ju i drugu
Titi j e r j e o d lu n o re k a o ,,ne I s to n o m bloku i p o brinuo se da
m i Ju g o v i i ra d im o ta h o e m o i za k olik o h o e m o . A k o si bio
v is o k i p a rtijsk i i n o v n ik i d o m o g a o se n e k ih para b ilo j e bolje
da se gu b i ta m o preko g ra n e . O p tin s k i f u n k c io n e r i su otvarali
k a fa n e na Ib arsk o j m a g is tra li. C a r e v a li su fu d b a leri i n aro dn e
p e v a ice . R a ja n ije im ala p o tre b e da puno k ra d e i s a m o j e krad u ck ala d r a v n e firm e.
S e a m se da j e u m o m d e i je m m o zg u bilo n e to n e ja s n o kad a
j e na a u ite ljica u v e p o m en u to j koli na D u a n o v c u rekla posle nov o g o d in jih p r a z n ik a k a k o se priblia va roend an n jen o g
sina i k a k o bi bilo d obro da se roditelji prip re m e za taj m o m e nat u istoriji. D r u g im r e im a z d ep asta 5 0 i k u s u r g od in a stara
u iteljica j e p o ru ila ro d ite ljim a da ne p o troe svu kintu u novo g o d i n jo j z i m s k o j idili. O v a l n o g lica k o m e j e s a m o ned ostaj a l a s e lja k a m a r a m a , ova u ite ljica j e p o k a z iv a la neverovatnu
lucidnost u m a n ip u lis a n ju d e c o m . S a z n a la j e od nas putem pis m e n ih za d a ta k a i m e se nai roditelji bave i ond a redom z a k a z ivala p o je d in a n e sa s ta n k e . D o k bi ro d ite ljim a o b ja n ja v a la koje
su v r lin e i m a n e n jiho vog p o to m k a vrlo s pretno bi pro vla ila u
ra zgovoru k a k o j e s a m o h r a n a i k a k o im a sin a je d i n c a od 2 2 godine. P rim e tili s m o mi k lin c i iz razred a da kad god bi g ov orila o

p o k lo n im a da joj j e zlatni zub, m i s li m e tv o rk a , sija o sa p o se b nim , gotovo d e m o n s k im s ja je m . Z n a la j e n ara v n o da m o ja m a jk a


radi u o rg a n iz o v a n ju v e lik o p ro d a je produkata koji su dolazili sa
k o m u n is ti k ih g a zd in sta v a . V rlo j a s n o j e stavila do z n a n ja m o jo j
m ajc i da eli prase k ao p oklon za roendan svoga sina. S v e e
p rik la n o prase koje e ona li n o od neti pekaru da ga isp e e k ak o
ona i njen sin vole. S e a m se da j e m o ja m a jk a bila z b u n jen a
o v om e ljo m . A li ne i iz n en a e n a z a h te v i m a za p o k lo n im a j e r j e
uiteljiea njih tra ila i ranije od svih roditelja. u n o j e d isku tovala o ov om z ahtevu sa m o jim o c e m i pravdala se da ona i n ije u
k ontak tu sa k l a n ic a m a v e da radi u ra u n o v o d stv u firnie. B ila
j e uplaena z ahtevo m i zab rin u ta za m o j uspeh u koli. U ite ljic a
n ije dobila prase niti bilo k a k a v poklon.
U m e s e c i m a koji su doli bio sam izloen torturi uiteljice
koja mi se a k sa p o se b n im s a d iz m o m izrug ivala pred osta lim
a c im a . N je n e sitne p r a s e e o i su se lukavo skupljale, zub j e
sijao i po d v a lja k se tresao. Z n a o sam za ra zlog e sveg a to ga i bio
sam ljut na m o ju m a jk u . N o u sam se budio ob u ze t m o r a m a gde
prasii igraju kolo i p o d v risk u ju : G u b itn i e , g u b i t n i e . . U z i m a o sam k n jig e iz m a j in e b ib lio te k e i o tv ara o one k o je su bile
sa po sv etom n a s ta v n i k o g v e a k o je j e e stita lo m o jo j m a jci na
o d li n o m vlad a nju i s v im p e tica m a . B i o sam zb unjen. Z n a o sam
da moj deda nije m o g a o da p o tp la u je n a s ta v n ik e p ra s i im a j e r j e
bio s ir o m a a n , a opet sve te petice. Tad a nisam z n a o za patafiziku, nauku im a g in a r n ih re e n ja , j e r da sam j e p o z n a v a o lako bih
o b ja s n io fa n t a z m a g o r i n i svet ne k o g na ro d a na B a lk a n u u k o m e
j e prase b o a n s tv o o k o koga se lom e k a rije re . D a, bio s a m v e o m a
Ijut na svoju m a jk u to mi n ije p o g u rala lea. O n a j e i k a s n ije u
svo joj k a rije ri kad a j e uzn a p re d o v a la do d irek to ra b a n k e pokazivala z a u u ju u kru tost a la n e m a pra se i u m o m tinejd erskom m o zg u izazivala revolt j e r sam im a o elju da tro im vie
para m o jih roditelja i da iv im u v e e m stanu neg o to j e bio onaj
d vosobni na D u a n o v cu .
K a s n i je k ad a sani iv e o u A m e r ic i i od and e g le d a o k a k o se
raspada Ju g o s la v ija na v e o m a bru ta la n n a in , sve se p ro m enilo. B io sam po nosan na svoju m a jk u k a o nik ad pre ili k a s n ije u
ivotu. Z n a o sam da b ar to se nje ti e propast J u g o s la v ije nije

10

iao njoj na teret. To j e bio b iz n is onili koji su k re tali od krae k o n z e rv e patete pa ospeli do s k rc a v a n ja itav e d rave b ez
im a lo stida. To n ije bila n jena ek ip a. O n a se trudila da da sve od
s eb e u sistem u pa m a k a r on bio i tru li k o tn u n iza m . T ad a kad a su
padale b o m b e po B e o g r a d u , j a s am d iv lja o po N ju jo r k u , ona je
pak s m iro m b u d istik o g lam e o d la z ila u m o ju radnju sa p lo a m a
negde u ce n tru B e o g r a d a i pod u p a ljen o m s v e o m p o k u a v a la da
odri b izn is . S v i k lin ci koji su radili u radnji bi bili poslati kui i
in o ja m a jk a j e m irn o sedela ra z g o v a ra ju i sa n e k o lik o e n tu z ija s ta
koji su n a v ra a li u n apu ten i trn i centar. Ispade da j e prosed a
g o s p o a p o k a z a la v i e petlje n e g o svi mi v ajni ro keri koji sm o
se ra z b e a li pred n a v alom s e lja n a i b o m b i. Ipak, to j e d eo neke
d ru ge prie.
V id eh to g pro le a 1972. u ite lji in o g sin a k ak o izlazi iz park ira n o g fie ispred kole. F i a j e im a o fensi ratkap ne i tim e j e
sin d a v a o do z n a n ja da p o la k o ali s ig u rn o izlazi iz m a j in o g selja k o g z a g rlja ja i ulazi u tok ivota u velegradu. C k a l ja se k ezio
vi e nego ikad na d ra vno j te le v iziji. P ri a lo se da j e sin d ru g o g
v e lik o g srp sk og k o m e d ija a M i je n a rk o m a n i ispred d u a n o v a ke o p tin e svatovi su n e d eljo m igrali pijani ko u s k i je sa sve pras i im a n a b ije n im na raanj. O g a d ila mi se prasetina.

11

M A N G U P I N A IP C I
BEOGRAD, DECEMBAR 1973.
S a u e n je m o k r e e m k n jig e iz k la s i n e k n ji e v n o s t i k o je
j e m o ja m a jk a d ob ijala k a o o d li a n a k pred c e li m raz re d om u
o n im is p o s n i k im p e d es e tim k a d a j a j o n is am ni po stojao . itam u p osveti da j e im ala sve petice. M e n i j e to sve izg ledalo
v e o m a a p s tra k tn o j e r j a kolu n is a m v o le o i n isam im a o n am e ru
da budem petiar. Z a m o ju m a jk u k ola j e b ila n a jv a n ija . N je n u
nasle enu h r i a n s k u n a v ik u da trpi u d a rce sud bine i da prata
grehe d ru g im a p o m e a la j e n a b iz ara n n a in sa k o m u n is ti k im
g e slo m da tre b a uiti, uiti i s a m o uiti. To j e kod m e n e izaziv alo revolt. M e n e su petia ri u m o m razred u n e rv ira li i iz bega vao
sam njihovo drutvo. D elo v a li su m i k a o neki lik ovi koji n e m aju
svoju lino st, v e s v o jo m s n ish o d ljiv o u p re m a uiteljici poprim aju d eo n jen e lino sti. U ite ljic u s a m m rze o . P red stav ljala j e
deo surove realn osti k a o to j e red z a u la z a k u autobus po c i i
z im i. T ru d io s a m se da z a d o v o ljim m a jk u k o lik o to m o g u i da
o n d a z b ri e m sa o c e m u b io sk o p ili se z a tv o rim u svoju sobu
i ita m stripove. J o uvek m i j e u s e a n ju bio d og a aj sa ulica
D u a n o v c a od pre nek u god inu k a d a su m e dva k l in c a s a e k a la
i napala. P o lo m ili su m i nos. O n d a s a m j a j e d n o m od njih uao
u tra g i s a e k a o g a posle k o le i nalupao g a sa k a m a to m . Tad a
n is a m im a o ni d eset g o d in a i v e rne j e u lica n au ila zla tn oj lekciji. S te k a o sam n e k o lik o d ru g o v a sa ulice i n a la zio se sa njiina
posle kole. To su u g lavn om bili k l in c i s ir o m a n i, koji su beali
iz k ole i v is ili ispred s a m o p o s lu g e t r a e i od g ra a n s tv a sitni
za o k o la d ic e . Ja sam im im p o n o v a o j e r su m is lili da d olazim
iz b og a te k u e to n ije bilo ta n o . P rip a d a o sain sre d n joj k lasi u
razv oju i i m a o sam roditelje koji su m e voleli i pazili. V o le o sam
i j a njih, ali s am shvatao da prijatelji sa ulice z n a e i op sta n ak .
M r z e o s a m tatine i m a m in e sin o v e koji n a d m e n o izla ze iz auta i
p o d s m e ljiv o g led aju sirotinju . P re tp o s ta v lja m da m e j e m o j razb ijeni nos n au io da c e n im uliare. M a l o - p o m a l o o n a k o k l in a k i
s m o se u v u k li u d ru tv o o d ra s lih m a n g u p a koji su se ep urili i
priali v ic e v e kod ip ke na a u tob u sk oj stanici. B io j e to svet m u -

12

k a ra c a . N e daj b o e da m e j e m o ja m a j k a videla u to m d rutv u


i da se p o ja v ila da m e vodi k u i. P o s le to g a v i e n ik a d a ne bih
s m e o da pri em tim e s t o k i m m o m c im a . V ero v a tn o b ih d ob io i
b a tine i od njih i od roditelja. M a n g u p i su o tv o re n o stavljali do
z n a n ja da se ne plae ni m u rije a k a m o li roditelja. M n o g i od njih
nisu ni p a m tili svo je roditelje. S a iz g ra d n jo m s o c ija l is ti k e J u g o slav ije raali su se i oni k a o plod sla tk ih n oi n a radnitn a k c ija ma. B i l o m i ih j e ao j e r bi s v a k i a s ne k o od njih d ob io b a tin e od
nekog m u rija a ili sta rije g o k o re lo g m a n g u p a i onda bi se v id eo
sav e m e r. N a te k lo lice od a m a r a i on ih suza za ro d iteljsk o m
Ijubavi k o ja nik ad n ije b ila tu. M i s li m da j e n e d o s ta ta k p a n je i
ljubavi b o le o v i e od b ilo k a k v i h ran a od tu a sa asfalta. D a v a o
sam im stripov e k o je sam sk u p lja o i oni su m e u z a m e n u z a to putali da se d im sa n jim a d ok ig raju fu d bal ili se k o c k a ju . V rlo brzo
posle to ga su p o e li i o tv o re n o da p ri aju o sv o jim p restu pim a
preda m n o m . S a n im j e b io da odu n a Z ap ad i postanu k rim o s i
poput L a k i j a L u a n a ili A l a K a p o n e a . I m a l i su j a k i p reu ranjen
h o r m o n s k i n ad ra aj i v e k a o m la d i h u lig ani su na p ad a li ene.
B i l o j e puno silo v a n ja tih g o d in a . B e o g r a d s k e u lic e su se lom ile
izm e u e m b r io n a e m a n c i p o v a n ih e n a i arh e tip skih ra tn ik a koji
su bili u b e eni da im po sili z a k o n a o n e pripadaju . Po d r a v n im
b io s k o p im a su se v e vrteli m e k i p o rn i i p ro izv ed e n i u Italiji ili
S k a n d in a v iji. S e a m se d a su n a s stariji m an g u p i u v e r c o v a h na
p ro je k ciju je d n o g od tih film o v a . S a l a dupke puna, sve m u k a rc i,
m n o g i pue i sa u s h i e n je m o e k u ju p o k re tn e slike. M e n i j e srce
d ivlje lupalo u g ru d im a . M a n g u p i su se s m e k a li i gov orili mi da
u sad a da v id im k a k o se rade o n e stvari. D o k su se s c e n e s ek sa
v rtele na platnu u sali j e bila to ta ln a tiin a . M is lim da bi se i g rki filo zofi z ad iv ili k o n c e n tr a c ijo m a u d ito riju m a u n i e r a z re d n o m
b e o g r a d s k o m biosko pu. K a s n i je k ad a bi se a tm o s fe ra ras k a ra v ila
po n ek i m a n g u p bi d o b a c io m u k u m u d rost tipa: T a k o j e m a to ri,
radi s a m o radi.... I svi su se g ro h o to m s m e ja li. P osle film a a k ^
ne bi d olo do tu e usled e k sp lo z iv n e e n e r g ije ispred b io s k o p ^i
do tu e bi s ig u rn o d olo u autob usu k a D u a n o v c u . C e s t o s; -Q
g led a o k a k o se na nekoj od s ta n ic a m an g u p i skidaju i prave kr aizm e u vo e i n e k o g Ievaka koji bi b io d ovoljno glup da se k.'iri
sa n jim a . G l e d a o bih iz s ig u rn e d a ljin e k a k o se te la va lja ju >ni

13

s neg u , k a k o se ce p a ju s o c ija lis ti k i d em p eri i ka ljaju koulje.


S v e to z b o g n e k o lik o golih g u z a u bioskopu i d oiv lja ja j u n a k a iz
stripa, s k le p a n ih negde u Italiji. K o d k u e bih lukavo izb e g av ao
pitanja svo je m a jk e koja j e j o uvek m is lila da g led a m D iz n ije v e
film ove sa svo jim d ru g o v im a iz razred a. J a sam ispod jo r g a n a
s a n ja o erotsk e snove i svak i put kad a bih se probudio setio bih
se onih glu p ana koji su isc e p a n i i k aljavi ulazili u g ra d s k i prevoz
posle tu a sa d u a n o v a k im m a n g u p im a .

14

HIPI DEVOJKA
BEOGRAD, AVGUST 1974.
A sfalt na D u a n o v c u se p o lak o rasta p ao tog avg u sta. T a m o
.... uglu I b a r sk e i U s ta n i k e j e bio au tom at sa slad o le d o m koji
j e t o io s a m o dve vrste: va n ilu i lim u n. Preko puta legendarna ip k a " iza autobuske s ta n ic e gde se o k u p ljala m a n g u p a rija .
K a d a bi su n c e za lo m an gu p i su ispredali e p o h a ln e p ri e o duan o v a k im p u sta h ija m a : B o r a G l a v o n ja p onovo j e g lav o m razbio
p o ta n sk o sa n d u e . R o ra i M a n d o ra su pili vino iz lavora, C o ra vi j e iz o p k la d e k rljn u o valu c r n c u stu dentu ispred d rag stora u
ce n tru grad a , i ta k o dalje. V l a d a la j e ona tipina d u a n o v a k a
a tm o s fe ra o k ojoj j e pisao D ra g o s la v M ih a ilo v i u svo m rom anu
K a d a su cv e ta le tik v e ". J o uvek j e d u a n o v a k im u l i c a m a vladala sila. A k o si bio k l in a c od 10 g o d in a i uk o lik o ti n isu p o lom ili
nos onda ti i n ije bilo m e s to na D u a n o v cu . Ja sam to g leta bio u
svo joj e tr n a e s to j i ve s am im a o sta tu a iza seb e. L o m i li su
m e n i nos, lom io sam i j a d ru g im a . N ita u dno. V l a d a l a j e m a o
a tm o s fe r a gde se na e n e g le d a lo k a o na d o m a i c e ili k u rafte .
S te re o tip d u a n o v a k o g m a n g u p a j o od z a v r e tk a D ru g o g svetskog rata j e bio sled ei: m a lo kole, s iro m a tv o , sestra k u r a fta ,
m a jk a k u v a rica , a le pijanac ili k ock a r, iz b a c iv a n je sa posla i
llert sa tad a n e o r g a n iz o v a n im k r i m i n a lo m . tj. d e p a re n je i otim a n je para z a uinu s re d n jo k o l c i m a . M i k lin c i s m o g led ali u
njih k a o h e roje koji su izali iz svili tih n a ro d n o o s lo b o d ila k ih
borbi gde su se v a b a m a n a g u z ili k eva i sada se k a o o s lo b o d io c i
ep ure okolo. J a s n o j e da su m n o g i od ovih m an g u p a zavrili
k a o panduri ili na Z apad u k a o p ro fe sio n aln i k ri m i n a lc i . N e k i su
se u strejtili, za p o slili p onovo k a o lim a r i ili z a v a r iv a i, napravili
g o m ilu k l in a c a i iveli za s p o rtsk u pro g n oz u i flau piva. U m o jo j
g e n e r a c iji su v e bili oni koji su prezirali ov u vrstu i sa razlogom
ih izbegavali. K o li k o god da su se ,,iz b re n d ira n i d u a n o v a k i
m a n g u p i trudili da z a d r e h a riz m u n e u n itiv ih ta b a d ija to lik o
su z a n e m a riv a li i n a s ta n a k nove v rste, tj. spletk a roa. D a se raz u m e m o , na D u a n o v c u j e uvek b ilo d ru k a r a od k ojih su panduri
za flau piva ili a m a r d ob ijali i n f o r m a c ije i oni su bili ustaljeni

15

DECA REVOLUCIJE
BEOGRAD, M A J 1975.
P o e o s a m da p r im e u je m d ev o jk e na d ru g aiji n a in . D o p a dale su mi se one koje su im ale v e razvijen stav o svom imidu. P o e o sam da iz b e g a v a m m a n g u p a riju koja j e j o uvek pod rigivala kod pote ili autob usk e s ta n ic e i koja se h v aliia k ak o
j e tu c a la pola grada. To p ro le e j e razbud ilo m o je tin e jd e r s k e
h orm on e . M an g u p i su p o eli da m e prozivaju z b o g m o jih hipi
k ou lja k o je sam n a ru iv a o od ro a k a sportista kad god su ili
na neki oz b iljn iji put na Zapad . S e a m se da j e u razredu bila
ne ka cu ra, d osta z g o d n a i lib e ra ln a k oja j e uspela da m e z b o g
neke gluposti isp rovo cira pa s am j o j o n a k o glupavo, d u a n o v a k i
z v e k n u o amar. O d to g a j o j j e p u k a o k apilar na o b ra zu i ona j e
par sati ro nila p o v e e suze. To j e bio m oj prvi i po slednji sluaj
da sam udario nek u enu. S e a m se da nisam spavao n o im a
z b o g toga. P onos mi n ije d o z v o lja v a o da j o j se ja v n o iz v in im
pred sv im o n im c u r a m a i ond a s a m to uradio polako, p rilaz ei
poput pu m e k oja m e rk a plen. O v o g a puta se pu m a pretvorila u
m a o ra koji rnjaue. D o b il a j e od m e n e n e k o lik o on ih o k o la d ic a
,,m ilk y w a y k o je su se ku p ov ale s a m o u skupim k o m is io n im a .
S m u v ali s m o se i n a v e lik im o d m o r im a s m o se ljubakali. V e par
g od in a s a m slu a o T - R e x i M a r k a B o l a n a . M o ja cu ra j e otk in u la
na kolek ciju ploa i za h te v a la da se e s t o o s a m l ju je m o i sanja m o g led a ju i o m o t sa u p a v im m l a d i e m koji j e n osio n e k a k a v
lem na glavi. M a r k B o l a n j e bio s e k s sim b o l n evi enih ra zm e ra .
U n e o j e u rokenrol o n o to se z ov e glam ur. M i k lin c i s m o otk idali na n jeg o v u g ard erob u, k o sija n u , n a n iin k a n o lice, g itaru,
g las, sve. N a ra v n o da to n is a m s m e o da prijav lju jem m a n g u p im a
na ulici sa k o jim a sam j o p o k atk ad z a s ta ja o i r a z m e n jiv a o rei.
V ero vatn o bi p o m is lili da s am p o sta o p e k ir i v ero vatno bi m e
p olom ili. Z a N ov u godinu i u rk u k oja j e bila o rg a n iz o v a n a u razredu im ao s a m z a d a ta k da pu tam m u z ik u . Stig la j e k o le k c ija TR e x , S lade, P in k Floyd, A l i c e C o o p e r i j o po neto od e k sk lu z iv e
sa ljo k ic a m a . N is a m se libio da o b u e m m oj d in s te k pristigao
iz S v e d s k e koji j e bio proaran v e l ik i m ru i a s tim c v e to v im a .

18

Zvonasti d in s koji se lelujao s v a k i put k a d a bi se u o gla s M a r k a


B o la n a . M o ja cu ra j e bila sva v a n a i n e k i od d ru g a ra iz razred a
su nas g led a li ra z ja p lje n ih usta sa n e v e r ic o m . S h v a ta o sam polako i s ig u rn o da ne e lim da b u d em e sto k i m o m a k . H teo sam da
budem o k r u e n d e v o jk a m a k o je mi se s m e ju i j a se s m e je m njim a
b ez strah a da e m e n e k o n az v a ti sis o m . T ih g od in a sam ita o
N o r m a n a M e jl e r a koji j e je d n o m r e k a o da e sto k i m o m c i nik ad a
ne pleu. T a k o j e , i k a N o r m a n e , n e k a ni ne pleu, zato p le e m o
m i m la k o n je g ov o rio bih u sebi i k e z io se p e g a v im , m i r i s n im i
z an o s n im d ru g a r ic a m a .

19

KUKASTI KRST U U IO NICI


BEOGRAD, NOVEMBAR 1976.
Je d a n a e s ta b e o g r a d s k a g i m n a z ij a se nalazi povrh D u a n o v c a
u ve lik o m parku z v a n o m S u m ic e . Taj park j e n e k a d a posle rata
bio prava u m a k oja j e pred stavljala g ran icu grad a sa o k o ln im
selim a . S e z d e s e t ih i s e d a m d e s e tih u m a j e p o s e e n a i n i k le su
stotine z g ra d a u s o c ija lis ti k o m stilu najavlju ju i d o m i n a c i ju b etona. N e k e od tih m a s o v n ih s p a v a o n ic a su im ale i do 10 spratova.
Ispred njih su bili pa rkira n i fie i k a s n ije stojad in i pa i poneki
fensi auto lo k a ln o g g a s ta rb a jte ra . Profil o m la d in e u toj otuenoj
n as e o b in i se d ra s ti n o ra z lik o v a o od o n o g a to s m o z v ali ,,du a n o v a k i tip . K re ta li su se u g r u p a m a i po k az iva li su do tad a
nevienu surovost. N e to s lin o se v e d og a alo na N o v o m B e ogradu gde su z g ra d u rin e bile j o o d v r a tn ije i v e e . E le m , m oji
m ato rci su m e upisali u P rv u b e o g r a d s k u g im n a z iju k oja j e bila
na D oro lu i koja j e im a la sjajnu repu taciju. N ad ali su se da e ba
u toj g i m n a z iji o tp o e ti m o ja k a rije ra . J a sam se, pak, na prevaru
isp isao iz te g i m n a z ije i p re b a c io se u Je d a n a e s tu na D u a n o v cu .
H teo sam da budem u m o m e k raju i lik ovi iz gra d a su mi ili na
nerve. M is lio s am da su cave. U Je d a n a e s to j d osta po znatih lica
iz o s n o v n e skole, neki p o se lja sti, n e k r kul. P ro fe so ri u Je d a n a estoj su opet bili m e a v in a s e lja k a , in te le k tu a la c a i lopurdi. Ta
g i m n a z ija n ije im ala dobru rep u taciju i bila j e p o znata po to m e
da u njoj p o haaju nastavu o m la d in s k i fu d baleri b e o g r a d s k ih
p rv olig aa i d e ca p riv a tn ik a s k lo n a prestu p im a . B il a j e p o znata
po to m e to j e d osta a k a napu talo v e prvi razred z b o g n e m o g u n o s ti p rila g o a v a n ja b ilo k a k v o m redu i nastavi. S e a m se da
j e dosta ta k v ih sa D u a n o v c a z a v r a v a lo na Z apadu k a o lopurde
ili su hvatali zad nji voz u n e k a k v i m z a n a ts k im k o la m a k a k o bi
se u k lju ili u d rutvo. K a d a s am p ristig a o u m o je novo o d e lje n je
iza m e n e j e s e d e o neki n a o iti m la d i koji j e delovao dosta s ta rije
od nas. U razred u su ga apatom z v a li ,,p o n a v lja j e r j e prethodnu godinu z a v r io sa g o m il o m k e e v a . P rv ih n e k o lik o nedelja
j e s a m o u ta o i g le d a o nas ispod oka. J e d n o m mi j e p o k a z a o
o g r o m n u k a m u koju j e d ra o u u n utranjosti sv o je k o n e ja k n e .

20

N isam im a o p ro b lem a sa n jim . I ond a to g n o v e m b a rs k o g ju t r a


kada se o g la s ilo z v o n o i kad a s m o svi otili na o d m o r dogod io
se incident. Is p o s ta v ilo se da d ok j e re d ar c e d io sun er u W C - u
ncko j e u rez ao k u k a s te k rsto v e na z e le n o j tabli. Te sv a s tik e su
nas o n a k o tu po p o sm atra le dok s m o m i o tv o re n ih usta ula zili u
razred. P ro fe s o r koji j e d oa o, neki s e ljo b e r koji j e p red avao tehniko o b ra z o v a n je , p reb led eo j e i n a r a v n o da n ije e le o da odri
nastavu ispred te p o g ani u k le s a n e n a tabli. Z v a o j e d ir ek to ra i
sek retara g i m n a z ije koji su z v a li m u riju . I ta k o j e p o e lo p o zoriftte. M i p o stro je n i s to jim o u razred u d ok d ir e k to r c rv en k a o argarepa m a e r u k a m a i tr u a k a k o j e ov o napad na ra d n i k i san i
ustrojstvo k o je j e k rv lju p la e n o u n a r o d n o o s lo b o d ila k o j borbi.
Panduri u te i m e re m u k a rce . D ir e k to r po ziv a iz g re d n ik a da se
sam prijavi i o la k a duu i k a e da on i m u rija znaju ko j e to, no
ele da mu daju j o je d n u ansu. O n a k o za jap u re n sa isk r iv lje n im
ustim a j e n e k o lik o puta z a d r a o pog led na ,,p o n a v ljau . O v a j
se p o d ru g ljiv o s m e k a o . Z n a o j e d ir e k to r ko j e u rezao k u k a s te
k rstove j e r su se oni p o ja v ili i prole g o d in e, no nije im a o muda
da d ir e k tn o op tu i o n o g a na k o g a j e s u m n ja o . P o e o sam i j a
p o dru g ljiv o da se s m e je m g led a ju i o s ta le u e n ik e k a k o d r e pognute g la ve i prihvataju kole k tiv n u k riv ic u . D a , svi s m o mi bili
,,S a a u tom m o m e n tu ali n e k i p la ip ik a s ti S a a koji j e v i e .
ra z m i lja o o p re ic i u k a rije ri neg o b ilo k a k v o m sudaru sa autoritetim a. Posle j e m u rija o r g a n iz o v a la s m e ju riju od u p ore iv anja
ru k opisa i c r te a nas u e n i k a sa s tilo m sa k o jim su b ile u reza ne
svastik e. To n ije d a lo rezultata i m u rija se po k upila i ve ro v a tn o
otila u ob li n ji bistro da s k v as i suva drela. D ir e k to r j e pretio
j o nek o v r e m e sav z n o ja v u o n o m n jeg o v o m j e f t i n o m s u k n e n o m
odelu. O n d a j e n a ru io da se z a m e n i ta bla. D ru g a r koji j e sed eo
iza m e n e j e uao u legendu k a o tip koji j e d oneo pank rok u gim n a z iju i na D u a n o v a c . N ije 011 ni z n a o ta j e pank rok i ko su
Sid V i is i D on i R o te n . B o l e l a j e n je g a kita i za e tn i k e i n aciste. O n j e s a m o p o k a z a o g e st n e p rija te ljs tv a prem a z a k r e n o m
sistem u koji j e o g r e z a o u s a m o lju b lje i k oru p ciju . S o c i ja l iz a m j e
bio m rta v z ah v alju ju i neradu i p rim itiv n o m n e p o tiz m u koji j e
u z im a o m a h a . U v la k a i i d e m a g o z i su o d a v n o preuzeli kontrolu
i m o g lo se naslutiti da e z b o g s e k s u a ln i h fru s tra c ija k o je v u k u

21

iz m la d osti k a s n ije uv ui d ru tv o u o g r o m n e problem e. Ju n a k u


c rn o j k o n o j j a k n i j e p re d sta v ljao s im bol h ladn e d e t e r m in is a n o sti sa d ivljim p o g le d o m i a r m o m d o s to jn im a n Pola B e lm o n d a .
R u k a mu n ije drhtala dok j e re z b a rio one sv a s tik e b a k a o to
D oni R o te n n ije p o k a z iv a o strah dok se sa iscr ta n o m svastik om
na svo joj j a k n i etao m eu tu pavim tu ris tim a i s u p ijan im robov im a u ulici K a rn a b i u L o n d o n u b a te je s e n i.

PANK I REGE
BEOGRAD, LETO 1977.
Tog leta doiveli s m o vr h u n a c so cijalisti k o g ustrojstva. U
gradu gde stanov nici nisu spavali dok su hodali, ali nisu ni bili
spremni za e k sp erim ente. N a ro ito ne u sferam a supkulture. D ohro nahran je n i studenti i sredn jokolci su flertovali sa b ritan skim
popom tipa Su z i Kvatro, Slejd, T- R e x , naravno R oling sto nsi i sve
o n o to nije uzn em irav alo ro diteljski san o deci k oja e je d n o g
ilana biti advokati, inenjeri ili lekari. O n i napredniji su flertovali
sa p ro gresivnim ro kom gde j e G a b rije l bio kralj, a Frip carevi.
Otl tak v ih se o e k iv a lo da budu vrhunski novin ari, diplom ate ili
tolevizijski urednici. N ik o nije lju ljao i nita nije uljalo. F o k u s na
nepravedni V ije tn a m s k i rat i ne preterano z a m e ra n je U jk a - S e m u
nas j e sig u rno usm eravalo u poluraj za koji j e i M a r k u z e im ao
rci hvale. O n d a se p ojavio pank rok. T eka recesija na britanskom
ostrvu i prvo v e e z a g u e n je k o n z u m e n a ta na sev ern o am e rik o m
kontinentu porodili su pokret koji se vezao za m u zik u i za protest.
Io e le su da pucaju prve arkade na k o n c e rtim a . L etele su c ig le i
llae na k raljiinu policiju. S v e se prom enilo. O d je d n o m , svako j e
m o gao da se oseti k ao rok zvezd a. B ilo j e dovoljno ispolivati.se
pivom, z ak a iti m inuu na je d n o od uiju i iscepati pantalone i
m ajicu. B ilo j e poeljn o rei kontroloru u gradskom prevozu da
od jeb e pri overi karata ili se ispodrigivati na asu istorije u srednjoj
koli. D o k su stizale vesti sa Z a p a d a da se om lad in a u druuje u anIikapitalistike g ru pacije sa oz b iljn im suprostavljanjem oligarhiji,
ini s m o sve to prihvatili k ao trend i k ao elju da se trg n e m o iz neke
vrste d rem ea. B a r sm o tak o raz m ilja li m i, m o m c i sa D u an o v ca,
kraja B e o g ra d a poznatog po m a n g u p im a koje su opisivali pisci
pedesetih. Na kraj s a e k a o j e tu revoluciju vie nego spreman.
Duga leta, m iris treanja i m ini s u k n je su in ili da se o s e a m o kao
i centru g alak sije. N ara v n o p o s t o j a o j e 1 fudbal. Sve se zavravalo
na ponekom pivu i raz b ijen o m nosu. N ije bilo pitolja, noeva i
tek ih droga. K ad se dobro prisetim nije bilo ni duvanja.
Ju la te god in e dok sam z e v a ju i etao D u a n o v ce m sreo sam
s tarije g k olsk og druga k o m e se neko v r e m e izgub io trag. uli

23

sm o bili da j e u zatvoru ili p o pravno m domu to mu izae na


isto. Je d in a e iz braka ratnili v o jn ih invalida, m ajk e prv ob orca,
izuzetno tople i drage ene i o c a ne ba prv ob orca i tipi nog du a n o v a k o g k o ck a r a i m angu pa. G a n je , drug m oj, p o v u k a o j e na
o ca . Im a o j e m ajin u toplinu i naivnost, no o e v a ulina mudrost
ga j e usm erila u p o g ren o m pravcu v e u osn o v n o j koli. Da se
ra zu m e m o , m n o g i od nas nisu m o g li da o e k u ju od roditelja da
nas zalivaju para m a ta k o da su m n o g i m o m ci sa D u a n o v c a preuzim aii inicijativu u realn om ivotu. I realn i ivot ih j e ujedao.
G a n je j e sa 16 god in a v e im ao sta u p o pravnim d o m o v im a i
dobro isp eeni zanat b e o g r a d s k o g d ep aroa. Sa 18 j e ve im ao
heroinsku zavisnost. Tad m e j e i z ate k ao kod kiosk a na D uanovcu sa re im a : ,,Ti, slinavi... K a d e da se o p a m e t i ? Pritom
j e v e om a g la sn o uk az iv ao na sv o je italijanske m o k a sin e , i kako
j e k az ao ,,k ao salive n e s v ile n e pantalone koje su bile zategnute
o ko dupeta i leprale tik iznad m o k a sin a . M a jic a j e bila toliko
koloritna da j e se ne bi postideli ni voe bandi iz sla m ova S a o
Paola. B e z o b z ira na njego vo po nek ad a g re s iv n o p o n a an je i apsolutn o s k re ta n je panji slu ajnih p ro la z n ik a voleo sam ovog tipa.
J o dok s m o bili d e c a delio j e svaki k om ad o k o la d e ili v o a sa
svo jim d rugo vim a. I u tom n a e m d u a n o v ak om m a n iru , na njegov poziv zavrili s m o kod njeg o vih na ruku. Roditelji su bili
kul kao i uvek, ipak sam prim e tio p.ekakvu tu nu sen k u na m ajin o m licu. Poto j e G a n je k a o stariji uvek u z im a o za pravo da
mi soli paniet ta j e d obro da se slua, ta j e kul na Z apadu i ta
se radi meu e s to k im m o m c im a , odvojili sm o n e k o lik o sati za
preslu avanje njeg o ve nove k o le k c ije ploa koja j e v ero vatno bila
plod ne k olik o provalnih kraa. P o in je n ih na Zapadu, naravno. I
ta ko ti j a , s lin av a c sa D u a n o v ca u o i m a m o g m a n g u p sk o g druga
prvi put u h stihove B o b a M a r lija i prvi put rege m u z i k a j e ula
u m oj ivot. B ilo j e to pre v i e od 3 0 g odina. S e a m se da m e j e
ritam o d m a h ob uzeo. S a k o ric a long plejk e m e j e g led a o c rn a c
koji j e iz gledao p o m alo k a o D im i H end riks. Koloriti u odevanju
k aripsk ih m u z i a r a su m e doveli do z a k l ju k a da ovi um etn ici
polau puno panje na tradiciju k ontinenta sa koga su o r ig in a ln o
doli. M is lim na njihove pretke. To j e bila novina za m e n e , j e r
ce la trad icija s k upljan ja i n fo r m a c ija o rok muzici tih d a n a bila j e

24

tiHinerena na a n g lo a m e ri k o k u ltu rn o p o d ru je . N a rav n o, uticaj


A f r o a m e r i k a n a c a u dezu i soulu j e bio o g ro m a n u m e d ijim a ,
ipak se nije m n o g o s lu a o c im a stavljalo do z n a n ja da postoji i
o g rom an uticaj a fr i k o g kontinenta na industriju. D ok m e j e veoitia an g a o v a n a lirik a R o b e r ta N e s ta M a r lija polako od vlaila
od realn osti s o c ija lis ti k o g ustrojstv a prim e tio sam k ra ji k o m o ka
dn moj d rug G a n j e radi n eto n e o b in o . Palio j e staniol koji j e
i/.vadio iz pa kle cig areta. P otom j e taj staniol z g u v a o u lopticu
i uglavio u g rli fla e koju j e prethodn o p o lo m io tak o da j e grli
o stao itav. Izd rob io j e cigaretu u g rli za p u en staniolom i na to
ilodao sm e su n e e g a to j e liilo na svetlu okoladu. P oto j e to
neto pretlio dno z a g re ja v a o u p a lja e m u sobi se rasprostro v e o m a
upadljivi m ir is koji j e im ao v e o m a eteria n efekat. M is lim kao
iniris. O n d a G a n je ree: E to , D u a n o v a n in e , sad e da proba
najbolji m o g u i libanski hai, i sva ova m u z ik a e ti z v u a ti j o
lcpe. Poto sam od b io m oj d ru ga r se oz b iljn o nalju tio j e r k ak o
je k a z a o da j e stavio tia za dvojicu i da e sad morati sam da se
razbije. S m a tr a o j e da nikad neu m o i da skapiram rege i B o b a
M arlija ak o se ne nad uvam . I b i o j e u pravu, je d i n o to sam j a tada
bio m n o g o mlad i zaplaen od p s ih o a k tiv n ih supstanci. O tia o
sam uzbuen zb o g novog isku stva, dok j e on osta o da stondira
zavaljen u fotelji. D o k sam se sputao s te p e n ic a m a u pravoj s o c re alistikoj zgradi iz sredine pe d ese tih , pratile su m e rei: U p u ca o
sam erifa , ali ne i z a m e n ik a . N e t o v i e od dvadeset godina
k a sn ije dok sam j a iveo m oj a m e r i k i san u N ju jo rk u m oj drug
( l a n j e j e ov erd o z ira o u je d n o m b e o g r a d s k o m hotelu. I, opet, sve
je uradio u n jeg o vom stilu ; zak u p io j e sobu na n e k olik o s ed m ica ,
kupio o g r o m n u k oliinu heroina i d a n im a se utirao. M u d ro j e sau vao odreenu k oliinu za tzv. zlatni ud arac, onaj poslednji koje
tclo ne m o e da izdri. N a en j e s le d e e g ju tr a i s a h ra n je n pored
njegovih roditelja koji su otili n e k o lik o g od in a pre. O s ta o j e upisan k a o legenda sa D u a n o v c a koji j e u taj uglavn om radniki
kraj d oneo re ge m u zik u . D o n e o j e j o po neto to j e u n ared nim
d c c e n ija m a im alo pogubne rezultate po sinove i keri d u a n o v akili potara, n iih s lu b e n ik a u d r a v n im firm a m a i svih onih koji
nisu ni slutili tam u k oja nadolazi.

jUBILEJ T E R O R A
BEOGRAD, FEBRUAR 1978.
B iti g im n a z ija la c u B e o g r a d u s re d in o m s e d a m d e s e tih j e bilo
ugodno. N a s m e ja n i o m la d in c i koji su flertovali sa ro k enrolo m
i itali ru s k e pisce. M o d a se s a s to ja la od n e iz b e n o g d in s a i
friz u re su v a rira le od posthipi d u g a k ih k osa do m i n k e r s k i h
isfe n ira n ih ta la s ia . P an k rok se p ribliavao, u g la v n o m , preko
u v ezenih p lo a iz E n g le s k e i S A D i iz m a lo b ro jn ih l a n a k a u
d r a v n im n o v in a m a . N ije b ilo fa n z in a . I onda ud arac g ro m a . N a
s p e c ija ln o m p rogram u F esta te z im e se n aa o i film tad a totalno n e p o z n a to g re ise ra i u m e t n ik a D e r e k a D a rm a n a . N je g o v a
p a n k rok m a ta r i ja , ,J u b i le j. D o to g tre n u tk a k r a lji in roendan
ili Ju b ile j, k a k o g a n a ziv a ju u E n g le s k o j, bio j e s a m o j o j e d a n od
d a tu m a u k a le n d a ru d ip lo m a tije i b la z ira n o g prija teljsk o g o d n o sa
prem a E n g le s k o j. D a r m a n o v , , J u b i le j j e sve s a m o ne bla zira nost. S a h ra b ro u n e k o ru m p ira n o g u m e t n ik a D a r m a n p o sm a tra taj p ra z n ik k a o dan ap o k a lip se.
N a o s m o se te z i m s k e v e e r i m o j d rug D a m i r i j a u prohladnoj sali S K C - a . B io sk o p isp u njen do po sle d n jeg m e s ta , uglavn o m , ra d o z n a lim au d ito riju m o m . D o m a i n j e n ajav io i p o se b n o g
g o sta i na D a m i r o v o i m o je o d u e v lje n je to j e bila T o ja , g la v n a
g lu m ic a u film u. S a k o s o m o f a r b a n o m u ljub iasto, o b u e n a u
zateg nute k o n e p an ta lon e i sa isp u p e n im s is a m a iz a z v a la j e
u s k lik od u e v lje n ja u publici. O d je d n o m su svi po sta li p an k e ri,
i re g u la rn i pija n ci koji su v is ili n o n -s to p u S K C - u , i tapkaroi
koji su p repro dav ali k a rte za F e st, i cr n o g o r s k o o b e z b e e n je i svi
ostali. P u b li k a j e p o e la i da g e s t ik u li r a i da j e z i k o m tela stavlja
do z n a n ja Toji da j e v i e n e g o d o b ro d o la u Ju g o s la v iji i s lo bo d arskom B e o g r a d u . D o m a i n koji j e p o stav lja o pita nja na englesk om i p o k u a v a o to da p reved e e g z a ltira n o j publici j e bio iz v i
dan i uz u rlik ene s er i i b rii, bre, od a tle i pusti nju da u sk a
bio prim o ran da uuti. S v a p a n ja j e b ila u s m e re n a na p rin ce z u
panka. N e k i B o s a n a c j e v r i ta o , j e b o k ra ljicu i njen roend an,
ivio p ank , vidi k o l ke su j o j c i c e . T o ja j e bila o d u e v lje n a. N ita
n ije ra z u m e la no o s e a la j e s e k s u a ln o -re v o lu c io n a rn u en erg iju

26

za koju n ije m o g la ni da sluti da po stoji. S i g u r n o ne u o p lja k a n o j


i p o slo v i n o hlad n oj E n g le s k o j. F i lm j e b io u d ara c za seb e. A d a m
A n t u ulozi s vo g ivota. u b re n a u l i c a m a L o n d o n a , palje v in e ,
napu ten e zg ra d e, d ro g a na sve s trane, p s ih o ti n a p o licija, paranoja i sve on o to nam naa ta m p a n ik a d a n ije ser v ira la . D a ne
p r i a m o o m a g i n o j kutiji z v a n o j te le v iz ija . D a m i r i j a s m o se
slatko s m e ja li u ta d a n jo j t r in a e s tic i k o ja nas j e v o z ila ka D u a novcu. Z n a li s m o d a j e p o e la re v o lu cija i zn a li s m o da e m o j o j
se pridruiti.

27

DUANOVAKA LETA
BEOGRAD, JU L 1978.
H u k sa sev e r n e trib in e Z v e z d in o g stad io n a j e raz b u iv a o blag u a g re siju u na m a . L e t a su bila duga i topla. S e d e li b is m o na
onoj ipci dole kod autob usk e s ta n ic e i z u r ili u g ra a n s tv o koje
j e ilo na p o s a o i v r a a lo se sa posla. Pred m iris n o v e e e sto
bi se u li k r i c i iz o b li n je k a fa n e ,,Vis. Istu rili b is m o glave i sa
p o d o z ren je m p o sm a tra li tu u p ija n a c a ispred te ru p a g e gde su
se u skoro n a d re a ln o m z a g rlja ju d ru ili k u r v e iz u n utranjosti,
d u a n o v a k i panduri, lok aln e p ro p a lice i z a p ije n o rad no stanovnitvo. N i k a d a n is am seo u to leglo p ro m a e n o g s o c ija lis ti k o g
sna gde su zidovi m ir is a li na dim j e f t i n i h c ig a reta i o s e a o se
zad ah od s u m n jiv ih a lk o h o ln ih pia. Je d n o m sam g le d a o iz blizin e k a k o pandur koji j e s ed e o sa n e k o m k re z a v o m pro stitu tk om ,
skida u p rtae i pitolj, z a v r e ru k a v e n a pand u rskoj kou lji k oja
j e bila z a k o r e n a ispod m i k e , prilazi pijancu za s u s e d n im stolom
i z ad aje mu kiu u d ara ca u glavu j e r j e d o b a civ a o njeg o v o j lep o tic i. P ija n a c se isp uzao o k r v a v lje n e n ju k e i na ulici se v a lja o i
psov ao n e p o te n i r a d n ik i s iste m u k o m e on dobija b atine i ostaj e b ez k a ran ja. Is p a d a po pijancu da su k a rali s a m o panduri po
D u a n o v cu i to na ra u n p o re s k ih o b v e z n ik a .
Je d n o m s m o sed eli na toj istoj ip ci i g led ali k a k o narod iz
p retrp anog a utob usa br. 13 iz v la i d vojicu p ro valjenih d e p a ro a. D e s e t a k pu tnik a j e d e p a ro e o p k o lilo dok n ije stigla m u rija.
P oto su m u rijai p o e li o d m a h da ih lem aju pred n aro d o m , d e paroi z ap e v a e : D r u e T ito m i ti se k u n e m o , to j e kod naroda
iz a z v a lo s im p a tije i taj isti narod z a m o li m u riju da d e p a ro e
od ve ze i iz le m a u pand u rskoj sta n ici. Ili ond a k ad a j e M u a C iganin iz le m a o d rv e n im n a n u la m a ispred d u a n o v a k e po te par
m a n g u p a koji su se drznuli da tu u n je g o v o m c a rs tv u d ob a cu ju
n e k im rib am a.
Tople su bile i d osa d n e n o i na D u a n o v c u i huk sa sev ern e
trib in e Z v e z d in o g sta d io n a j e u n a m a prav io lanu sig u rn o st. S e a m se da s m o je d n e n oi o stali k a s n o tu iza z g rad a na s a m o m
D u an o v c u i sluali lo k aln o g sta rije g m a n g u p a k a k o se hvali da

28

j e tu c a o pola B e o g r a d a , e n s k e iz z a d o v o ljs tv a i m u k e za. k intu i


dok j e on to p ri a o p ri u n ja o n am se pand u r koji j e sk in u o apku
da ga ne p ro v a lim o i tra io Iine ka rte. Tupav ne k i pandur i nov u
d u a n o v a k o j sta n ic i j e r da j e bio tu n e k o v r e m e z n a o bi nas sve
po im enu i gde s ta n u je m o . O n a j m a n g u p mu odgovori da bi bilo
x>lje da on s k in e u p rta e i kou lju pa da se oni m u ki pobiju tu
aa p ark ing u . Z a je b a se pandur pa ga p o slu a m is le i da e ta k o
da o ita iekciju b a ra bi i n a m a o s ta l im a p o k a e da j e d o a o novi
e r i f u kraj. N i je pre d vid e o da e dobiti d ob re b a tin e od m a n g u pa koji e mu na kraju dati m a r a m ic u da o b ri e k rv a v u g ub icu
i p o m o i da o b u e k ou lju i u p rtae. O d e p a o j e u n o i v i e ga
n ik a d a n is m o videli. P osle su n je g o v e k o le g e iz sta n ic e rekli da
j e tra io p re m e ta j i s m e ja li su se d ok su pili pivo posle fu d b alsk e
partije koju bi panduri p o sle lja k e ig rali sa n a m a ta m o dole na
te renu kod d u a n o v a k e sa m o p o s lu g e.
K a s n i je , m n o g o k a s n ije , k a d a s am pripit u N ju jo rk u p ri a o tu
priu o panduru i m an g u p u n e k o m n ju jo r k o m p o slo v n o m o v e ku m is le i da e j e shvatiti k a o d eo fo lk l o r a sa B a l k a n a , on m e j e
tu po g le d a o i sa n e v e ric o m u o i m a pitao m e zato pandur n ije
izv a d io pitolj i s a m o ubio p ro palicu koji mu j e ponudio fe r tuu.
M is lim da j e j o d o d a o da bi u c iv i li z o v a n o j A m e r ic i to s v a k a k o
bio sluaj. O n d a sam j a n je g a tu po g le d a o i, s e a m se, b e e to u
doba prv og Z a liv s k o g rata. D u a n o v a c j e leti m i r i s a o na v o e
k o je j e raslo po b a t a m a i m i s m o ga brali i ne pitaju i v la s n ik e
bati. P rili su B u z z c o c k s i M a g a z i n e iz u v oz n ih z v u n i k a i mi
s m o priali v i c e v e sa p a n d u rim a i d e p a r o im a kod o n e ip ke na
d u a n o v a k o j autob uskoj sta n ici. H u k sa sev e r n e tribin e Z vezdinog stad io n a j e budio a g re s iju u nam a.

29

JA SAM A N T I H R I S T
BEOGRAD, SEPTEMBAR 1979.
P onovo s a m se o b re o u g i m n a z iji u koju s am o r ig in a ln o bio
upisan 1976. B i l o mi j e su eno da u njoj m a tu rira m po to u Je d a n a e sto j v i e n ije bilo m e s ta z a m e ne. C e la prethodn a g im n a z ijs k a g o d in a j e bila n o n a m o ra i za m e n e i za m o je roditelje.
a k a e k s k u r z ija u tr e e m razred u se za v rila m a s o v n o m tu o m
u je d n o m od p rim o rs k ih m e s ta ta k o da su o to m e pisale i novine. S a v e t roditelja i n a s ta v n i k o v e e su m e s e c i m a r a z m i lja li
da iz J e d a n a e s te g i m n a z ije iz b a ci na s d ese tak u e n i k a koji s m o
se istakli n a s i ln i k im i r u il a k im p o n a a n je m . O d je d n o m su
se profesori u J e d a n a e s to j g i m n a z iji podelili na tv rd e k o m u n ja re koji su tra ili n a e glave i o n e n a c io n a lis ti k e p ro fe so re koji
iz ronie iz m r a k a i koji su sm a tra li da s m o ju n a c i . N u d ili su nam
n a cio n a lis ti i zatitu. T ad a s am i shvatio k olik o j e tru la Ju g o s la vija. P o d je d n a k o su m i bile o d v ra tn e o b e struje. P o k u a v a o sam
da im sta vim do z n a n ja da njih o v a posla n e m a ju nita z a je d n i k o
sa m o jim p o slo v im a . A g r e s i ja koju s a m p o k a z iv a o p re m a autoritetim a j e b ila revolt p rem a n jih o v o m lice m e rju . N i k o od nas
na k o je su p o k a z iv a li prstom n ije v i e ve ro va o n jih o v im upljim
p ria m a . O n a k o b esn i i m lad i, hteli s m o da se u z d ig n e m o iznad
svih njih i p o k u a m o da o s n u je m o b ratstvo koje j o uvek ve ru je
u je d n a k o s t , ali isk lju iv o b az ira n u na individualnosti. B il i sm o
b esn i na sistem u koji v i e n ik o ne v e ru je i n is m o hteli da se
p e tlja m o sa p ritajen im le in a rim a koji e k a ju da se sve urui i
da ond a poput leinara m r c v a r e truplo. Hteli sm o da s k r e n e m o
panju na s e b e h u lig an s k im a k to v im a . K a o da j e negde u naim
tin e jd e r s k i m m o z g o v im a z v o n ilo z v o n o na uzbunu i mi n is m o
im ali v r e m e n a da iz a b e re m o lep n a in da to o b ja s n i m o um ornim p o d a n ic im a sis te m a u ra spad anju . K ap irali s m o da j e ok
terapija j e d i n i nain. I n e g a c ija sveg a. P ar n e k a k v ih p am fle ta j e
k ru io okolo . D u h pa risk ih situ a c io n ista j e bio prisutan. U iv a o
sa m ita ju i A l f r e d a arija. Ideja da na n jeg o voj p re m ije ri K r a
lja Ib ija izae na binu i s a m o izg ova ra sran je, sranje, s ra n je .
iz g led a la m i j e fantastino . Ili kad su B r e to n , P ik a b ija i A p o lin e r

30

na j e d n o j pred stavi dod ali g lu m c u pitolj na p u njen o r c i m a i on


ga j e ispalio u gled alite . P a n ik a m e u u sp a v a n im intelektualc im a j e pro u z ro k o v a la p o lo m lje n e ru k e, isce p a n a od ela , izg a ene d a m e i d e m o lira n o p o zorite. U iv a o sam z a m i lja ju i neto
tako. D o m e n e j e dopro tra da su neki n a rk o m an i u lju d no na
p ro m etnoj ra s k rs n ic i u B e o g r a d u p o slu ili p o lic a jc a g u m e n o m
b o m b o n o m u k o jo j j e bio m i k r o - L S D . Posle su g led ali ja d n o g
p ajk ana k a k o svlai u n ifb rm u i u g a a m a radi s k le k o v e iz m e u
z b u njenih v o z a a . I ta k o sve dok n ije dola hitn a po m o . S v i a la
mi se b ilo k o ja v rsta s u b v e rz ije k o ja h ip n o tisa n im s u g ra a n im a
razbija ilu ziju to ta ln o g po v e ren ja u s iste m . U novoj g i m n a z iji
novi kon flik ti. N e k i p ro feso ri su u m o ji m i z m a m a pre p o zn a li
b uenje fa i z m a . a k su neki likov i iz o d e lje n ja na a s u narodne o d b ra n e p rip re m ili referat o p a n k p o k retu u svetu i kod nas.
Z a k lju ili su da se u tom po k retu k r ije n e v i e n a op asn o st po sam ou p ra v ljan je i s o c i ja l iz a m . G r o h o to m s a m se s m e ja o paorskoj
m a lo g ra a n tin i i u p o zo rav ao ih da p a n k p o k ret nije o p a sn o s t za
sa m ou p rav lja n je n e g o za s a m o u p re g n u e Ijigavih k u k a v ic a koje
se u v la e u bulju a k i onda kad to n ik o ni ne trai od njih. S o k i rane k o m u n ja re su tra ile is k l ju e n je iz e litne g im n a z ije . I opet,
intelektu a lni n a c io n a lis ti se s m e k a ju i p o k a z u ju z n a k e s v a stik e
koje su na sled ili od svojih o e v a . J a i n jim a k a e m da za mene.
nem a b o g a, n e m a g o s p o d a r a i n e m a drave. O n i ra z ro g a i e oi
i re k o e m i da s am antihrist.

31

F O N O G R A F I JA
BEOGRAD, DECEMBAR 1979.

B io s am u agoniji. V e ne k o v r e m e m oj ota c i j a sm o delili stari g ra m o fo n . O n bi putao sv o je op ere i z a n e o bi se g la so m nek og


starog italija n sk o g m a jsto ra sa a o m v in a u j e d n o j ruci. D ru g om
j e pravio po k rete k a o da d ir ig u je to m nae m sta ro m g ram o fon u .
K a d a bi on i m a jk a otili v ik e n d o m u njihovu malu planinsku
k uu na o b r o n c im a R u d n ik a , g ra m o fo n j e bio izloen to rtu ri vrtenja p lo a na koje n ije do tad a n av ik a o . D o m a e iz d a n je ploa
V ib ra to rs i S a in ts bi z a m e n jiv a li piskutave L a tin e i rifovi gitara su poput m u n ja proletali p o lu o a m u e n o m k o m ilu k u kroz
glavu. O n d a j e o ta c je d n o g a d a n a te j e s e n i g u cn u o v in a m alo
v i e nego o b i n o i d rhtavom ru k o m pro m a io o m ilje n u plou i
ta k o se ona ose tljiv a d ija m a n ts k a igla z a rila u plastinu m asu
koja j e o b la g ala taj na stari g ra m o fo n . P u k la j e igla, pu kle su i
m o je m a le u rke v i k e n d im a k a d a su roditelji o d la z ili na planinu.
S k u p io s a m pare i pre n o v o g o d i n jih p ra z n ik a s am o ti a o u N e m a k u po novi g ra m o fo n . S e a m g a se k a k o j e b lista o k a o letei
tan jir i k a k o j e m i r i s a o poput n e e g a to j e novo. Pogled na njega
m e j e uverio da j e n a s ta o te h n o lo k i napredak. T ih g o d in a svi su
bili ludi z a ,,te h n ik s o v im g r a m o f o n im a ta k o da s am se i j a odluio da kup im tu m a rk u . O c u sam o r g a n iz o v a o k aseto fo n i k ak o
j e n jeg o v a ko le k c ija p lo a bila up ak ov an a u k a s e te sa d a g a j e od
a u d io -v in s k o g uzb u enja d elio s a m o je d a n pritisak na ureaju
m a rk e ,,filips. M o je m a le u r k e su po stale m a lo v e e . S i ja o se
strob na g ra m o fo n u i b a c a o sk o ro g ro te s k n u svetlost na n e k o lik o
r a z b a ru e n ih glava koje su sk oro hipn otisan e buljile u njega. I
onda j e d n e v e e ri k a d a s am se m i lo v a o sa n e k o m d e v o j ic o m
i dok se vrtela m o ja o m il je n a p e s m a U d a ra c sa o b e s tra n e od
, M a g a z i n e , m oj prijatelj f o n o g r a f j e p o e o da ubrzava k a o lud.
B io j e to neshvatljivi ok i o s e tio s a m se izdano g le d a ju i j e d n im ok o m p o m a h n ita li g r a m o fo n i d ru g im ok o m u k is e lje n o lice
m o je prija teljice. Ispalo j e da neki tra n z is to r i u sku p o j spravi
iz Ja p a n a i n ije b a s a s v im svoj. P rola j e k ro z nioju sobu fa lang a

32

n a d rie le k tro n s k ih i n e n je ra koji su svi do je d n o g im ali ra zliito


m i lje n je o to m e ta nije u redu sa m o jim d ru g o m . N a kraju sam
p o ru io taj tr a n z is to r i i z N e m a k e i po pravio g ra m o fo n . N isa m
ga v i e voleo. H teo sam da ne k i d rug i g ra m o fo n d o e na n jeg o vo
m esto. D a o sam o g las, o d n e o g r a m o fo n kod m o g d ru g a D a m i r a
i ond a s m o strpljivo e k a li da se ja v e kup ci. N e k o l ik o njih se
p o javilo . U p a m e n ju j e o s tala n a d re a ln a s itu acija sa j e d n i m od
ku p a ca. D o a o j e o v e k u s v o jim k a s n im trid es e tim sa podvaljkom koji j e j a s n o p o k a z iv a o da u iva u g u r m a n l u c i m a i k o n im
kapu tom s k r o je n im da ,,izda n e k o g a ko j e na m o n o j fu n k ciji.
Taj n ije slu a o p a n k rok ili novi talas. P oto sino mi bili uspaljeni
i p o to nam j e p o sa o bio na d ru g o m m e s tu i Ijubav p re m a revolu c io n arn o j m u z ici na p rv o m , m i s m o m u k ao test za ja p a n s k i
g ra m o fo n pustili plou g ru p e z v a n e P o p G ro u p i k o m p o z iciju
, ,K o j e p o licija nad p o lic ijo m . S r e a da k u p a c n ije z n a o e n g le s k i
j e r na z a u rla v a n je M a r k a S tju a r ta , p e v a a Pop G ro u p , ko kontrolie p o liciju m o g a o j e lako d a n a m k a e da j e on u stvari p o lic a ja c
i da n ik a d a n ije ra z m i lja o k o m e bi m o g a o da po la e raune.
Ipak, v ra tio bih se na m o m e n a t tzv. is t o g a u d io -s ig n a la sa ploe
u k o m e P o p G r o u p isputa leg end arnu distorziju b asa . Sig n al
j e bio v is o k o f r e k v e n ta n i d elov a o j e na m o d a n e v iju g e k o je su
v e bile n av ik n u te na isp o lja v a n je nez ad ovo ljstva i u iv a n je psih o a k tiv n ih supstan ci. M o g lo bi se rei da k o m p o z ic ija i ploa
s ig u rn o nisu u laz ile u red on ih k o je su n a jz a h v a ln ije z a testira nje.
S i g u r n o ne h ilja d a m a k ilo m e t a r a od e n g le s k o g s k v o ta gde j e muz i k a o r ig in a ln o nastala i sa d a se p o m o u fo n o g ra m a re p ro d u k u je
na brdo vitom B a lk a n u i to u prisu stv u n ek og a ko j e , vero vatno ,
ra z b ija o a e na s o lis ti k im k o n c e r t im a p e v a a n a ro d n e m u z ik e
i sada po to mu j e d obro k re n u lo u ivotu eli da kupi g ra m o fo n
i slu a n e to m o d e rn ije . N e t o poput B o n n i e M ili N o v ih fosila.
O s t a e z a b e le e n e rei k u p ca k o je su izg ovoren e iz usta nalik
na dve stru ne i to na licu p e p e lja sto s iv o m koje se tek o p o ra v ilo
od s o n i n e e k sp lo z ije: ,,D a li j e ova p lo a k v a r n a ? M i tek tada
s h v a tis m o da od k u p o v in e g r a m o fo n a n e e biti nita. S e a m se
da j e u je d n o m trenu tku i strob na totn g ram o fo n u z a s ija o j o
j a e . K a o da j e i g ra m o fo n sh v ata o k a k v i sm o a m ate ri bili kad
s m o propustili ansu da se d o k o p a m o tih 5 0 0 n e m a k i h m a ra k a

33

od lica u braon kononi kaputu. S v e s m o uprskali po to s m o pustili tu plou. K u p a c j e o tia o sk oro tr e i. M i sm o nastav ili da
s lu a m o istu plou. Taj g ra m o fo n j e u nekorn trenutku bio prodat
i z a m e n io ga j e b o a n s tv u slia n m o d e l iz one s er ije e zo te rin ili
b ritan skili p ro izv od a k oji su radili b e z tra n z is to r i a i n ije pretila
tiik ak v a o p asn o s t da e se oni u n je m u kvariti. B io je dosta m asivan i te a k , ipak n e p o k v a rljiv i k a o ta k a v j e bio p o z ajm ljiv a n za
v e e u rk e pa a k i n e k im k l u b o v i m a koji su p olako ali s ig u rn o
nastajali u B e o g ra d u . I ta k o taj m o j lepotan od fo n o g ra fa b e e
izloen n e o b i n o m p o n i e n ju k a d a j e bio p o z a jm lje n p o e tk o m
o s a m d e s e tih na v ik e n d je d n o m klubu u ce n tru g ra d a i kad a j e
d id ej koji j e o ig le d n o bio kul m o m a k bio od g u rnut od pripitog
la n a o b e z b e e n ja kluba rodom iz N i k i a . K a e m o d g u rn u on
d id e ja i p o e da puta svoju m u z ik u , a da mu to niko n ik a d a nije
tii traio. M is lim da j e v e e z a v r e n o uz tu m u z ik u o b e z b e e n ja
j e r se gazd a n ije usu ivao da se k o n fro n tira sopstv eno m o b e z b e enju eljn om slave. Istrp e li sm o to svi z aje d n o , op rostili se za
sva v r e m e n a sa tim k lu b o m i j a satrt d osta v r e m e n a po troio na
m o litve g ra m o fo n u da mi oprosti ispad. M i s li m da m i j e on to i
oprostio, osiin to j e j e d n e v e e r i pred m oj o d la z a k u A m e r ik u
p o e o u d n o da se po n aa i u in ilo m i se da ploa koju sam vrlo
dobro po z n av ao ne svira b a o n a k o k a k o bi trebalo. K a o da j e
g ra m o fo n sam u sp o sta v io b rzinu k oja mu od gov ara i kro z z v u n ik e su izlazili sig nali koji su liili na delove n e k a k v o g rituala
c rn e m a gije . P riz iv a n ja A jv a s a ili ta k o neto. M o d a sam s a m o
bio stond, ali i kad s a m bio stond z n a o sam svoju m u zik u . M o d a
m i j e f o n o g r a f sla o signale k a k o bi tre b a lo da se istim iz J u g o slavije. T a k o sam u in io i on j e bio prodat n e p o s re d n o pred put.
C u je m da i dan d a n a s radi k a o v a jc a r s k i sat. O s ta la j e ta Ijubav
prem a g r a m o fo n im a i p lo a m a i ona m e j e pratila i u A m e r ic i i
E n g le s k o j. Je d n e letnje v e e r i dok sam sav va a n i ponosit sed eo
iza d id e ja koji j e v r te o p loe na dva g ra m o fo n a i dok j e ispod
njeg o v ih nogu usk alo 15 0 0 0 ljudi o d je d n o m se iz m r a k a pojav io lik sa o b e z b e e n je m i usp e o se n a d id e je v o postolje. Z n a o
sam da se radi o ne k om vrlo k ru p n o m k r i m i n a lc u j e r su ga pustili
da se u m e a u nastup in te rn a c io n a ln e zvezd e. N a m ig n u o m i j e i
stavio do z n a n ja da m u se svi a m u z ik a d id e ja i s a m im tim moj

34

p o sao p ro m otera. J a sam k l im n u o g la v o m i na sta v io da u tim .


D id e j j e v r te o p lo e i ne z n a ju i ko mu stoji iza lea. M a s u j e
n osio d v o e tv r tin s k i ritam i k u p ala j u j e b ljeta v a svetlost skupih
s ken era i reflektora. K r i m o s i j a s m o bili z ag led a n i u m a g i n e
s tro b o s k o p e koji su svetleli sa g ra m o fo n a .

35

LEPI TERORISTI
MINHEN, DECEMBAR 1979.

N ije m o g u e da sam se zalju bio u teroriste. G le d a m plakat koji


j e o k a ila n e m a k a policija i koji visi na eleznik oj stanici. Lica
razb aruene o m la d in e koja se tereti za te k a krivina dela poput
o tm ica , pljaki b anak a, ubistva polica jaca . N ag ra d a j e poz a m a na
za onoga k o ih prepozna i prijavi. O k r e e m se i iza sebe spazim
dva n e m a k a pandura u z e le n im u n ifo rm a m a n a oruana automats k im o r u je m k ak o zure u mene. Verovatno i oni ele nagradu
pa m e uporeuju sa m la d u n c im a na slik am a. J a se o k r en e m ka
plakatu i paljivije se zag led a m u ta lica. Sviaju m i se ti otpadnici ne zb og njihovih dela v e tak o k a k o izgledaju na tom posteru.
Izgledaju ne k a k o specijalno, d ru g a ije od uobiajenog radnog stanovnitva tada prijateljske Sa v e z n e R ep u b like N e m a k e . Izgledaju
k ao aneli garavih lica, nek o ko se v e o m a ne slae sa n e im sa
i m e se v e in a slae. K a o potok koji on a k o divlje struji padinam a
neke prelepe planine i odbija da se ulije u glavnu reku.
K u p o v a o sam p loe tih d a n a u N e m a k o j i g le d a o nek u utak m ic u u M in h e n u gde nas j e uvek o s tr a e n i B a je r n pobedio.
M e u Z v e z d in im n a v ija im a a r m i je ra d n ik a iz b ive Ju g e koji
o n a k o pijani veru ju da e Z v e z d a po bediti B a je r n . N e tog puta.
D o g o d ilo se to v i e od d e ce n iju k a s n ije pred raspad Ju g e , pa ta d a
na stadionu n ije bilo ra d n ik a sv ih re p u b lik a, a i B a je r n j e bio
z a staro g vo e . U sv ak o m slu aju m o ji k asni tin e jd e r s k i dani
k ra je m se d a m d e s e tih su bili n a b ije n i a g re s ijo m . P o tu k o s m o se sa
n e k im S v a b a m a . G le d a o sam da prip a lim nek og ko lii na Hitlera. N ije ga b ilo u g u v i, sve n e k i k lin c i k a o i j a , pijani i b ezo b razni. Posle mi j e bilo a o j e r b a tin e n is a m dobio j a i nai v e oni.
P red p o la za k ku i u j e d n o j k n ji a r i k up ih k njig u na n e m a k o m
sa puno s lik a. B ila j e to k n jig a o A n d r e a s u B a d e ru i U l r i k i M a jn hof, u d n o v ato m paru te ro r is ta koji su a rili i palili N e m a k o m
s ed a m d e setih . O n i k lin c i na po steru koji j e visio na s ta n ici su bili
n jihovi v o jn ici koji su se b o rili i d a lje p o to su A n d r e a s i U l r i k e
v e n e k o lik o g o d in a bili m rtv i. N a e n i su m rtv i u s v o jim e li-

36

j a m a u zatv oru koji j e bio v i s o k o o b e z b e e n od fe d e r a ln ih slubi


b ezb ed n o sti.
K a s n i je , m n o g o k a s n ije , k a d a sam iv e o u N ju jo rk u neki aktivista m i j e d o n e o audio zapis koji j e U l r i k e M a j n h o f o s ta v ila
n e p o sre d n o pred svoju sm rt. U n je m u o n a o b ja n ja v a k a k o zate e
kai k o jim p lanira da se o b e si i p o z iv a sve re vo lu cio n are da od
s v o je s m rti naprave ja v n i p e rfo rm a n s . K a e da se g ui i da j e sig u r n a da su v a n z e m a l jc i tu i da j e d a n od njih upravo vodi ljubav
sa n jo m . O n a im se p rid ru u je na putu ka njihovoj planeti gde
vlad aju ljubav i ra z u m e v a n je .
O s a m d e s e tih sam g le d a o neki film gde su U l r i k e i A n d r e a s
pred stavljeni k a o tip i an par z ab lu d e lih h ip ik a koji su pod uticaj e m n a rk o tik a p o in ja v a li k r i v i n a dela. O s ta lo j e n e o b ja n je n o
k a k o se d o g o d ilo da U l r i k e k o ja j e bila iz u g ledn e p o ro d ic e i
ud ata za p o slo v n o g o v e k a o d b a c il a sve to i s p e k ta k u la r n o org a n iz o v a la o t m ic u iz za tv ora A n d r e a s a B a d e r a , p ro p alice i svog
bu d u e g lju b a v n ik a . U l r i k e se p re d sta v ila k a o n o v in a r i dok su
d ru g e dve z a n o s n e d a m e z a v o d ile u v a re z atv ora o n a j e u m a k la
sa A n d r e a s o m . U sled ile su p lja k e b a n a k a i ubistva la n o v a fin a n s ijs k e elite. G o d i n a m a j e tada p rija teljs k a S a v e z n a R e p u b lik a
N e m a k a ivela u strahu od o v ih m o d e r n ih B o n i i K l a jd a koji
su postali to lik o pop u la rni da su za v rili i m eu p a le s tin s k im
b o r c i m a u P a le stin i. B r z o su ih o d a n d e iz ba cili j e r su voe P L O
sm a tra le da u iv a n je d roge i o tv o re n i s e k s koji j e ovaj d voja c
e s t o u p ra n ja v a o re m e te b o rb en u g o to v o st revo lu cio nara.
D u b o k a m e d ita c ija nad s li k a m a o v ih n a d re aln ih k a r a k te r a j e
bila prekinuta m e h a n i k im g la s o m n e m a k o g pandura koji j e sa
m a i n k o m uao da pregled a p asoe . N ije liio ni ovaj n a H itlera,
ipak ia o mi j e na ne rv e sa tim p o g le d o m koji strelja. N e k a k o u
tom trenutku U l r i k e i A n d r e a s m i p o sta d o e j o b lii. K a s n i je
kad d o o s m o u s o c ija lis ti k u J u g o s la v iju ue na pandur, p o m alo n e iz b rija n i sve e probu en i s a m o m a h n u ru k om kad izvad is m o pasoe. Iz g le d a o j e taj pandur k a o o b ia n o v e k koji voli
m ale stvari i ne eli n ik o m d a se z a m e ra . B e e mi j a k o sim p atian i sigu ran sam da g a m o ji lju b im ci U l r i k e i A n d r e a s ne bi
u z n e m ira v a li.

37

T H E RUTS U BEOGR ADU


BEOGRAD, FEBRUAR 1980,
D o a o j e i taj dan kad a j e prvi pravi pank bend g osto v a o u B e o gradu. U D a m iro v o j sobi v e j e n e d e lja m a b u b n jao hit B a b y lo n
is b u rn in g . T h e R uts su bili n ajav lje n i z a svirk u u g im n a stia rs k o j sali u Z e m u n u . Z a na s koji s m o v e im a li n e k a k a v sta
u preslu avanju ploa u v e z en ih iz inostranstv a , k o n c e rt benda
T h e Ruts j e p red stavljao d oga aj god ine. M e d iji, j o uvek pod
s te g a m a d ra v n e kontrole, tru b ili su o reta rd iran im ro k e r im a iz
B r ita n ije koji flertuju sa n a c i z m o m i ije m u z i k o ob ra zov a n je
j e je d n a k o nuli. R uts su bili an tin a c isti i k a s n ije se ispostavilo
da ih j e to k o talo ivota p e v a a . G r u p a pan k e ra sa D uano vc a o p sed nuta n o v im z v u k o m j e v e 3 sata pre k o n c e r t a stajala
ispred ,,P in k i ja u Z em u n u . S ta rk e k o je s m o im ali na n o g a m a su
b ile m o k re i c v o k o ta li su n a m zubi. P od ozrivi pogledi z e m u n s k ih p a jk a n a su pridodavali j e z u na leim a. P re tp o s ta v lja m da
su m n o g i od njih prvi put u ivotu videli ve rz ije s o c ija lis ti k ih
p ankera. N isu s k rivali g n u a n je . K o n a n o su nas pustili u z aleenu salu. N a ra v n o da s m o se k a o p o nosni D u a n o v a n i izborili
za s ta jan je do ipke. H teli s m o da bend z a s ip a m o p lju v a k o m i
pivom. P ro b le m j e n as tao kad su se panduri o n a k o d eb e lo g u z i
n a m o n tira li izm e u b ine i nas. S v ir k a j e p o e la sa s o n i m psovk a m a M a l k o l m a O v e n a , vo e i p e v a a benda. M i b is m o o d g ov orili p s o v k a m a i s a lv a m a p lju vak e. K a d a su panduri provalili da
se n ala ze izm e u p o m a h n ita lih ro k era iz L o n d o n a i o s tr a e n e
d o m a e pu blike bilo j e kasno. R a z r o g a e n i h o iju sa p e n d re cim a
s p re m n im z a b a tin a n je o k r e ta li su se o k o s eb e k a o da pro cen ju ju
gde prvo da z ad aju u d a rac nep rijatelju . in ilo im se da su opkoljeni. Plus p lju v a k a j e z a v rile na n jim a . U je d n o m trenutku
p e v a bend a j e sk in u o pantalon e i n a g u z io se ta k o p rem a publici
da su se a k videla i m uda. U to m trenu tku p a n d u rim a j e bilo
j a s n o da se o b ru m o ra probiti i p o e li su b e s u m u n o da udaraju
po nam a. N e k i su po k u a li da se popnu na binu i o b r a u n a ju sa
bend om . S r e o m ih j e nek o od o r g a n iz a to ra zaustavio. M a lk o lm
j e spustio loptu i k o n c e rt j e z a v r e n re g u la rn o k o lik o j e m oglo.

38

Posle sv irk e d o lo j e do p rija te ljs k o g a s k a n ja sa l a n o v i m a benda. S e a m se da j e M a l k o l m , n a ro ito , iao od je d n o g do d ru g o g


b e o g r a d s k o g p a n k e ra i op ipav ao n a k o s tr e e n e k ose i g riv e pankera za d o v o ljn o se s m e k a ju i. M i m o m c i sa D u a n o v c a , pankeri
po o p red e ljen ju , o s e a li s m o se k a o na s e d m o m nebu. N ai heroji
su m o g li da budu dodirnuti. B i l i su ljudi k a o i mi.
D v a d e se t g od in a k a s n ije d ok s a m s ed e o u bati s v o g a us bara
u L o n d o n u d ru g u ju i sa n e k o lik o r a s ta fa r ija n a c a , splifovi su se
arili i varili. R u d i, brat e n e M a k s a R o m e a , po verio m i j e tajnu
vezanu za bend T h e R u ts i n jih o v o g p e v a a M a l k o l m a O v e n a .
M a lk o lm j e p re m in u o n e k o lik o m e s e c i posle b e o g r a d s k o g giga,
nav od no h e ro in s k o p re d o z ira n je . N a e n j e u kadi sa iglom u
veni. S lu a jn o se to d esilo posle k o n c e r t a R o c k a g a in st ra c is m
gde su R uts bili v i e neg o e n tu z ija s ti n i u e s n ici. Rudi koji j e
s v ira o sa M a l k o l m o m tih d an a i koji j e bio je d a n od njeg o v ih
n a jb o ljih prijatelja, z a k l e o se J a h o m s v e m o n im da su M a l k o l m a
ubile o r g a n iz o v a n e ra s istik e fr a k c i je . R e k a o j e da, iak o se M a lkolm s v r e m e n a na v r e m e z e z a o sa h o r s o m , nije n ik a d a k oristio
intravenozno. Rudi m i j e j o re k a o da se n e k o lik o njih a k tiv ista
sa te m a n i f e s t a c ije k rilo j o g o d in a m a , pla ei se da e ih nacisti
nai i ubiti b a k a o M a l k o l m a . I s tv arn o , kad se s etim n a s m e ja nog lica M a l k o l m a posle n je g o v o g k o n c e rta u B e o g r a d u i njeg ov og e n e r g i n o g nastupa te v e e r i re k a o bih da n ije b ilo anse
da j e taj m la d i n a rk o m a n . V e ro v a o sam rasti Rudiju sv a k u re.
V ero vao sam i svo m o s e a ju od pre 2 0 g od in a . Je d a n od v o jn ik a
koji j e sta ja o sp iritu a ln o na liniji fro n ta c e le svoje k a rije re o tia o
j e posle m u k ih u d araca rasista. M i m o m c i sa D u a n o v c a sm o
mu se divili i ne z n a ju i da j e ispred nas j e d a n od n a jv e ih h eroja
u m o d e rn o j m u zici.

39

EVO M LAD IH LJUDI


BEOGRAD, M A J 1980.
Evo mladih Ijiuli, s teretom na pleima,
Evo mladih Ijudi, gde su oni bili?
Kucamo na vrata tamnih odaja pakla,
Gurnuti na ivicu, unutra se uvukli
Gledasmo sa strane scene koje se vraaju
Videsmo sebe kao nikadpre...
Joy Division, Closer
P ak le n j e bio taj m aj, n e m a ta. U m r o j e d rug T ito i nai roditelji su bili o a m u e n i od tuge. P on e k i n a cio n a lis ta j e trljao
ruke u svo jim m e m l ji v i m o d a ja m a . S v e ts k a k le p to k ra ts k a s c e na se oku pila 11 B e o g r a d u da o d lui ta e sa T ito v im s ir o e to m
z v a n im Ju g o s la v ija . A k o nita, bila j e to v e o m a z g o d n a prilika da se izvri atentat na M a r g a re t T a er. K ad sm o ve kod te
va m p irice , tre b a dodati da j e na d r u g a r i heroj, voa g ru p e T h e
Ruts, M a lk o lm O v e n p re m in u o pod s u m n jiv im o k o ln o s tim a u
E n g le s k o j tog istog m a ja . Z v a n i n o j e k riv a c bio h e ro in s k a pred oziran ost i n e z v a n i n o atentat n a c is ta pod o k r ilje m d ra v n ih
slubi b ezb ed n o sti. J o j e d n a o k a n tn a vest j e dola iz E n g le s k e .
U M a n e s te r u se o b e sio p e va ku ltn e g ru p e Jo y D iv isio n , Ijan
K e rtis . N ije d n a d rug a g ru p a n ije o b e le ila tu z im u 79. i '8 0 . k ao
Jo y D iv ision. E g z is te n c i ja l iz a m zaprljan b lag im s a d o m a z o a m b ijen to m , dignut na nivo b o a n s tv e n o g s a m o u b istv a. M n o g i od
nas su p retpostavljali da e Ijan K e r tis dii ru k u na seb e je d n o g
dana. Avet isk a lk u lisa n ih b ro jk i u r u k a m a pro d u cena ta j e vrila
pritisak na u m etn ik e . C i f r e su s k ia le : A jd e , uradi to se r o n jo j e r
i D im M o ris o n j e to uradio i m n o g i d ru gi pre njega. To j e put do
s!ave . Z a r m o ra m re i da j e drugi a lb u m Jo y D iv ision ,,C Io s er\
koji j e iz a a o p o sth u m n o , p o sta o k la sik ija prodaja n ije p restala
ni do druge d e c e n i je 21. v eka, trid ese t g o d in a posle Ijano ve smrti. M a lo ljudi j e zn a lo prostu i n je n ic u da j e Ijan je d n o s t a v n o po e o da m rzi svoj bend i da j e o a jn i k i hteo da izae iz s c e n a r ija
koji su m ed iji, m e n a d e r i i v la s n ic i klu b ov a o s m is lili. D e n e z is

40

Porid, fro nt b en d a T h r o b b in g G r is tle i Ijano v d ru g ar iz M a n e stera , p o tvrd io j e g o d in a m a posle Ija n o v o g s a m o u b is tv a da ga


je on e s t o z v a o te le fo n o m i a lio se da mu se ne svi a s m e r
m u z ik e koju svira njeg o v bend. S m a t r a o j e da se sve k r e e ka
k o n z u m e n ts k o j p e rife riji koja im a za c i l j je f t i n u zab avu i pokoju
aku funti. Hteo j e da njegov bend bude e k s p e r im e n ta ln iji, m ilitantniji, ra d ik a ln iji. H teo j e da k re n e s ta z a m a k o jo m j e D e n e z is
ve k o ra ao . N ije hteo sa b en d om na tu rn e ju po A m e r ic i . M r z e o
je tu ideju, j e r t u r n e ja po A m e r i c i bi g a j o v i e z a g la v ila u prohte v im a m e n a d e r a i halapljivosti m e d ija . N ije hteo da nastupa
pred o a m u e n im k a u b o jim a u i z m a m a od z m ijs k e koe. T ak o
je o ti a o Ijan K e rtis . O s ta ta k b end a pod im e n o m Nevv O rd er i sa
ra z ara ju im hitom B lu e M o n d a y j e p o lo m io a m e r i k e i e v ro p ske klub ove. S e a m se u zim u 83. k a k o e k s t r e m n o m alo svira ju
za na e pare u b rik s to n s k o m klubu , ,A c a d e m y . S a n e v e rico m
sam p o sm a tra o k a k o sc 0110 to j c o s ta lo od b en d a Jo y D iv ision
na n a jb ru taln iji n a in tra n s f o rin i e u o r u je b iro k ratije i m e d ija
protiv nas. J e fti n i d isk o e fe k ti, b a u lja n je po bini o k o 45 m in u ta i
najava sm rd ljive d o m i n a c i je e le k tro d isk a i trp a n ja u bulju po novim s tan d a rd im a k o r p o ra c ija i n ov og sv e ts k o g poretka. M is lim
da sam p o v r a a o u W C - u b r ik s to n s k o g kluba.

41

RA D IO F ON IJA - IZOFONIJA
BEOGRAD, PROLEE 1980.
D a li ste ik ad a u li na radiju svoju sopstvenu s m r t? To nije
iz o fre n ija , to j e izo fo n ija . K a d a j e A n to n e n A r to k o n a n o otputen iz lud nice gde j e proveo duge g o d in e, o b re o se k ra je m 1947.
u p ariskom studiju , gde j e s n i m io leg end arnu radio e m is iju pod
n a zivom Z a v r ili s m o sa p ro su iv a n je m b o g a s a m o g a . E m i s i ja
j e tre b a lo da bude e m it o v a n a p o e tk o m 1948. i bila j e z a b ra n je n a
z b o g a n ti a m e r i k a n iz m a i a n tik a to lic iz m a . Ja u c i A r to a p o m e a n i
sa g lo s a la lijo m sv o js tv e n o m ra n im d a d a is tim a , ritu a ln im po jan jem n a lik m e k s i k i m a m a n i m a su se p rolam ali stu d ijem na zau e n o s t to n a ca . V e i n a in te le k tu a ln o g P ariz a se po b u n ila z b o g
ce n z u re , no uticaj j e d n o g R e n e a K l e r a , V itr a k a , B re to n a , K e n o a
i o stalih nisu uspeli da g a z d a m a rad ija p ro m e n e m i lje n je . A r t o
j e nedugo posle to g a i umro.
O d b ija m sv o je k r te n je
S e r e m se h r i a n im a na k rs n a im e n a
D r k a m na k rst i p o se b n o na papu P ija X 1 I
,,To sam j a bio razapet na G o lg o ti zato to sam j a o v e k .
To su bili s a m o d elovi A r t o o v ih p o k li a u studiju i b ilo j e raz u m ljiv o o e k iv a ti da e se elita u P arizu o s lo b o e n o m od n acista s k a n d a liz o v ati i za b ra n iti radio p ro g ram .
U p ro lee 19 80 , v i e pod u tica je m R e m b o a neg o A r to a n a a o
sam se iza m ik r o f o n a , gde sa m p ro m e n io m a lo p ro g ra m s k i kurs
iz abranih p e s a m a u rad ijskoj e m is iji na D ru g o m p ro g ra m u R a d io
B e o g r a d a . D o b io sam o d o b re n je od m o g a d irektora p ro g ram a ,
o v e k a n e z a v is n o g , d u h o v n o g i d ov o ljn o m u d rog da se d ista n cira
od m e d io k rite ta koji su tih g o d in a c a re v a li m e d ijim a . N ije bilo
m n o g o radio s ta n ica u gradu tih d ana. B i l a su dva p ro g ram a na
d r av n o m radiju i je d a n altern a tiv n i g ra d s k i radio koji j e , opet,
kon trolisala d rava. M o ji je d n o n e d e l jn i nastupi su z a p o e ti u j e sen 1979. i s e le k c ija j e bila b ri ljiv o n a p rav lje n a od k o m b in a c ije
pow er popa, popa, synth popa i sv e g a o n o g a to ne bi preterano
u z n e m irilo m ilio n s k i a u d itorijum . I o n d a t o g pro lea, 1980. reih
da se upustim u vo d e ra d ik a liz m a . M a r k S tju a rt i Pop G roup,

42

T h i s Heat, P ere U b u , R e d C ra y o la , J o y D iv is io n i C l o c k D V A su
u v elik o bili fav oriti na d u a n o v a k im i g r a d s k im u r k a m a gde se
vrtela naa m u z ik a . P o licijs k a s ta n ic a ispod suda na D u a n o v cu
j e v e z n ala na zive n e k ih p e s a m a p o to su usred n oi dolazili
na pozive u sp lah ire n ih g ra a n a koji su p rijav ljiv ali da se u ob li n je m stanu o d ig ra v a n e k a k a v ritual, v e ro v a tn o ritual isterivan ja
avola. M i b is m o s m a n jiv a li ton i e k a li da se pubovi u d alje i
p otom b is m o se s v e tiji k o m ilu k u sa j o ra d ik a ln ijim z v u k o m .
P on e k ad bi se p a jk a n i vra tili i o d v u k li u sta n ic u p o n ek o g od nas.
B i l o j e s a m o p itanje v r e m e n a kad a e is te riv a avola" da progovori u e ta r p rek o r a d io -d ifu z ije . C a s t j e bila m o ja . S e a m se da
dok j e d is to rz iran i b a s P op G ro u p i re v o lu cio n arn i g las M a r k a
S tju a r ta p ro k la m o v a o ,,da s m o svi pro stitu tk e a k o p ro d am o im p e rija lis tim a sv o je snov e to n a c u studiju broj 5 u radio stanici
u H ila n d a rs k o j j e p o b led e o i p o e o da o k r e e slu beni telefon.
U v e k su k a s n ili. V ero v a tn o z b o g p re v i e h ole sterola u telu i pritisk a na m o z a k . N ik a d nisu ni b ili s p re m n i za uzbunu. U lju ljk a nost j e f t i n i m a lk o h o ln im d e r iv a tim a , n e s a v a k a n i kom a d i m e s a
je f t i n o p la en i u d o tira n o m ra d ijs k o m restoran u, te k o su padali
na s to m a k e ra d ijs k ih pro d u cenata. Ti s to m a c i su bili pretera no i
je d i n o ra z v ije n i u t a k o z v a n o m s o c i ja l iz m u i rad ijsk e produ cente
su i n il i v e o m a n e k o m p e te n tn im , s p o r im i tu p avim . D o k su se
oni p o ja v ili v e su g a zili na z v u n i c i m a T h i s Heat sa n jiho vom
p s ih o d elin o m g lo s o la lijo m i k o m p o z i c ijo m za sve g e n e r a c ije
T h e Fall o f S a ig o n . I ta k o u s o c i ja l is ti k o m radiju gde su se
p o d je d n a k o plaili da po alju p o g r e n e sig n a le k a Z apadu i ka
Istoku nadoh se na o p tu e n i k o j k lupi .
P rv o pitanje : O tk u d ti ta k v a d rs k o s t d a e m it u je retardiranu
i nazad nu m u z ik u ?
P rvi o d g ov or : N ije d rsk ost n e g o hrab rost. U r a v n ilo v k a izra e n a u ze v a n ju to n a c a , pre d era vanju m u z i k i h u red n ik a i kurvarluku p rip ra v n ica i s e k r e ta r ic a m e j e n aterala na to.
D ru g o pitanje: ,,D a li z n a da te k s to v i p e s a m a i nazivi tih pes a m a k o je si ti preveo i izg ovo rio u pro g ra m u alju p o g re n e sig n a le p rija teljs k im z e m lja m a koji su nai s a v e z n i c i?
D ru g i od gov or: N isa m z n a o da su n am sav e z n ici im p e rija ln e
sile i n jih o v a olig a rh ija. V e ru je m da su n am sp on z o ri koji e k a ju

43

m o m en a t da nas dovedu do b a n k r o s tv a i rasture. F in a n s ijs k i i


fizik i. V e r u je m da ste z b u n jen i to iz z e m a lja k o je vi n azivate s a v e z n ic a m a dolaze ra d ik a ln i u m e tn ic i koji h rab ro p o kazuju
o s ta lo m delu sveta da i m p e rija liz a m im a neprijatelja iznutra. V eru jem da m u z i k o u red n itv o o v o g radija tre b a da shvati da svet
n ije podeljen na c r n o i belo, n a ro ito ne m u z i k i svet.
T r e e i p o sle d n je pitanje: ,,D a li shvata da su svi nai o b ra z o vani m u z i k i u red nici rek li da j e tvoj m u z i k i izbor bio na ivici
g ro tcs k e i da se c e o p ro g ram nierio sa iz o fr e n i jo m ?
T re i o d g o v o r i poslednji: N ije iz o fre n ija , to j e iz o fo n ija .
C itira u A n to n e n a A r to a : K a d k a e m k a k a , zatvor, otrov, kazn e n a p o litik a, so d o m ija , a s a s in a c i ja , nuda, e, b rz o pianje,
S o d otn a, G o m o r a i b o g koji o d g o v a ra ra sp a lje n o j logici. S ad a
j e d n o pitanje za vas, da li ste ik ad a preko radija sluali sopstvenu
sm rt?

44

THIS HEAT
LONDON, JU L 1980.
V ik e n d i na K i n g s roudu tih g o d in a su liili na fe s tiv a le alte rn ativ n ih k ultu ra. P a n k rok m o d a j e zavlad ala. P r o d a v n ic e
sa b e d e v im a , m a jic a m a , s p e c ija ln o a d ap tiran im p a n ta lo n a m a
i ja k n a m a sa puno ra jsferlu sa , fa r b e z a kosu i friz e ri koji su
bili s p re m n i da od te b e naprave ,,fa c u ta k o da bi te se i m a jk a
o d re k la . O s e a o s a m se b la g o s lo v e n o k o r a a ju i tim u lic a m a u
zap a d n om L o n d o n u o k r u e n k u ltu ro m k oja j e postaja la sve blia
m o m e srcu. S p a v a li s m o u o b li n je m s k v o tu gde su se stanari
inenjali m u n je v ito m b rz in o m . H ra n ili s m o se u o b li n je m koledu gde bi studenti proturili p ro pusnicu s v o jim is t o m i lje n ic im a
sa ulice. R a n i v e e r n ji sati su bili re z e r v is a n i za svirk e na koje
s m o red ovno o d laz ili. T ih d an a ulaz na sv irk u nije bio v i e od
dve funte. P o s e b n a j e bila s v irk a sa C o c k n e y R e je c ts . S v e v r e m e
lokaln i s k in si su pravili nerede. Pri k ra ju sv irk e izbila j e m a so v na tu a u k o jo j j e u e s tv o v a o i bend. N e k o l ik o dana k a s n ije itao
sam u M e lo d i m e jk e r u l a n a k n e k o g a k o j e dobio b a tin e na
toj sv irci i n o v in a r se a lio da se na k o n c e r t im a g ru p e C o c k n e y
R e je c t s o k u p lja n a jv e i lja m E n g le s k e . N is a m bio uvreen proz iv k o m , naprotiv, dopala m i se ideja da nez avisni p o sm a tra
m o e da d o b ije b atine na k o n c e rtu u k o lik o se nae na p o g renom m estu . N isu svi k o n ce rti tih d an a z av rav an i sa up a d im a
k o n jik e p o licije i b a c a n je m s u z a v ca na g led a o ce . N a je d n o m od
njih, u p o d r u m s k i m p ro s to rija m a negde na trg u L e s te r im a o sam
posebnu a s t da b u k v a ln o leim na podu i iz p erspek tiv e e tv o ro n o c a p o s m a tra m k o n ce rt le g e n d a rn ih T H I S H E A T . To j e k ao
kad r a d n ik i san p o sta n e rea ln ost. G r u p a m la d ih lev i a ra koja j e
od m a g a c i n a tj. na p u ten e fa b r ik e za izradu od vratnih pita negde u is to n o m L o n d o n u nap rav ila studio iz k ojeg su izali najpro g re siv n iji z v u c i k a s n ih s e d a m d e s e tih , k o n a n o j e n astu pala
uivo. S lu a jn i p o se tila c koji bi p re n e b r e g a o viz u e ln i u tisak blag e a n a rh ije u e n te rijeru k o n c e r t n e sale, da ne k a e m o ru p a g e ,
ve ro v atn o bi bio uplaen s ta n a r im a iste te rupe. M la d i anarhisti,
lev iari, u lini b orci, sp iritualisti, v a r a li c e i svi oni koji nisu pla-

45

a li op tin s k u taksu ili T V pretplatu bili su tu. I onda zv u k . U


prvom trenutku slu a o cu bi to z v u a lo k ao k a k o fo n ija , 110 repetitivnost bi u v laila s lu a o ca u sfere tra n sa i sa v o k a lim a onili koji
diu g las protiv elite ugo aj bi p o s ta ja o sve bolji. G ita r e su parale
ui. N a d im a le su mi se grudi m la d a la k e , to od uzb u d enja izaz v a n o g o v im u rb an im ritu a lo m , to, pak, od d u b ok og u v lae n ja
d im a iz d o in ta koji j e k ru io . E n e rg e tsk i prstenovi o b av ija li su
bend i nas koji s m o k a o p o to v a o ci ove u m etnosti sv o jim u lim a
i pu nim p lu im a u es tv o v a li u p e rfo rm a n s u . U k a z a l e su se v iz ije
k o m a d a m e s a koji v is e sa he lik o p tera u b ek s tv u . P ad S a jg o n a ,
n u m e ra o d s v ira n a k a o po slednji poziv za poslednji n e k ro lo g siste m a o g r e z lo g u k rv i i lai. To j e urbani g a m e la n koji te uvlai
u stanje tra n sa . To j e h im n a o d s v ir a n a dok n a v la im o g as m a sk e .
R itu al sa ra z b ija n je m a k te n -ta n i o g lave b an k ara . Poziv na m an tru protiv a g re s o ra , o p res o ra i lihvara.
V e e bi se z a v ra v a lo u parku b lizu K i n g s rouda sa v e rb a ln im
isp o lja v a n jim a e m o c i ja nasta lih n a k on k o n c e rta . Pso vk e su bile
e s t e i v e o m a u k on tek stu g lo b a ln e politike. L o n d o n s k i po licajci
bi koji put pristigli i u p ozoravali nas da se lepo p o n a a m o . Mi
b is m o k lim n u li g lavom i sa r e im a ,,Yes, Mr. B a b y l o n , p olako
kretali ka skvotu gde se urka n astav lja la .

46

MLADI HUL IG ANI


LONDON, AVGUST 1980.
Tom j e im a o n ep u n ih 15 g od in a . O b r e o se u za tv oru v e po deveti put. P rip a d ao j e ono j n a j e o j gru pi m la d ih hu liga na, onih
koje su svi napustili: roditelji, k ole, su s e d s tv a i sam sistem . Tom
j e bio n e p ism en i n ije m o g a o da b roji preko deset. I m a o j e problem a da shvati k o lik o duga e biti k a z n a o v o g a puta n a d a ju i se da
e biti o k o n a n a pre B o i a . L e p u k a s t sa plavim o i m a i ja r k o c rv e n o m b o jo m kose, isteto viran , s m e ja o se n ae m slo ve n sk om
a k ce n tu i bio vrlo ra d o z n a o da s a z n a k a k o s m o se nas par B e o g ra a n a obreli tu pored n jeg a u s a b ir n o m c e n tru za m a lo letn e
d elin k v e n te . K a k o ? Vrlo lako, s k ita ju i po L ond onu to g v r u e g
leta 1980, d ru e i se sa tv rd im p a n k e r i m a i ra s ta m a , s p avajui
po p a rk o v im a i g a jb a m a posle m a s o v n ih u rk i ili s k v o to v im a
kojih j e tad a bilo dovoljno. S v e bi to b ilo kul da s v r e m e n a na v rem e n is m o u es tv o v a li u o r g a n iz o v a n o m ,,d iz anju hran e u superm a rk e tim a , sp o r a d i n im a m a r a n jim a sa s e lja n im a koji su nam
po k az iv ali srednji prst i z b o g to g a to s m o j a k o b e z o b ra z n o izduvavali sprave na j a v n i m m e s tim a . Plus, d rsk o sm o m a zn u li neke
pank p loe i m a jic e u su p e r-m eg a p ro d a v n ici u O k s fo rd s k o j ulici
i to j e prepu nilo a u . Panduri su nas pokupili i odveli u s a birni
c e n ta r za sve m a lo letn e d e lin k v e n te u gradu L ond onu . B i l o nas j e
po trid e s e ta k u e li ja m a . a r o lik a g ru p a p ank era, s k in h e d a , ulia ra , s ile d ija i sv ih d ru g ih koji su se u k lapali u opis on ih k o jim a
nije b ilo m e s to na u lic a m a k ra l je v s k o g L o n d o n a . U p rije m n o m
od e ljen ju gde su nas s lik a li i u z im a li o tis k e po stojao j e prostor,
tj. o g r o m a n zid gde su panduri v e a li z a p len je n e trofeje. U o i bi
upadala c r n a k o n a j a k n a sva u n i tn a m a sa z n a c i m a a n a rh ije i gig a n ts k im s lo v im a preko c e lih leda: U N I T I S I S T E M . K a k o sam
sa m o e le o da p o se d u jem taj n e d od irljivi trofej na koji su lond onski panduri bili p o se b n o po n osn i. S v i su govorili a rg o n o m
sa lond onsk ih ulica, u k lju u ju i i pandure. S v i su n am se sm e ja li
z b o g n a e g n e r a z u m ljiv o g e n g le s k o g i to n a jv ie panduri. Pankeri su bili lju b az n i p rem a n a m a k a o da su bili ponosni to ce la
ta ig ran k a o k o a n a rh ije na u lic a m a L o n d o n a prima in te r n a c io -

47

naln i z n a a j, pa eto ta m o neki Slove n i iz Isto n o g b lok a sada se


pridruuju i d od a tno u z n e m ira v a ju tru li po red a k na b rita n sk im
o s tr v im a . S e p u rili su se ovi m lad i huligani. P ank eri vole da se
epure. P o k azivali su sv o je te tov a e, m n o g e od njih p o g re n o napisane, g ladili svo je k re ste na g l a v a m a , uskali dok su ih panduri
b lago udarali p e n d re c im a i, n arav no, psovali na sav g las k raijicu ,
donji i gornji p a rlam ent, sve njih o ve sluge u k lju u ju i m uriju ,
vo js k u , b a n k a re i m a n e k e n e . T om j e bio p o se b n o autoritativan.
Vrlo veto j e utnuo u glavu n e k a k v o g reta rd iranog sk in h ed a
koji se p riu n ja o i p o k u a o da u k r a d e m o ju ja k n u . N i k o v i e se
nije usuivao da nas dira. B il o mi j e u d n o da ,,k l in a c tri g o d in e
mlai od m e n e titi m o ja lea. O p e t, s a m o pogled na o iljk e koje
j e Tom im ao preko lica i m i i a bio j e d ovoljan da se shvati k a k o
se radi o v e o m a isk u sn o m borcu. R e k a o m i j e da j e prvu ozbiljn u
ulinu tuu im a o sa 12 g od ina. N isu m u bile strane provale u
autom o bile, kra e po r a d n ja m a , d u v a n je lepka na ja v n o m m e stu ,
sk ita ra n je i n a p as tv o v an je p ija n ac a. N ije se s e a o roditelja. S a m o
hladn ih p o g leda v asp ita a u d o m o v i m a za naputenu d ecu i cin in ih k o m e n ta ra v asp ita a u p o p rav n im d o m o v im a . Taj put se
o b re o u zatvoru z b o g o z b iljn e p ro valne k ra e u neku piljaru gde
ih j e v la s n ik d o e k a o sa u p ereno m d v o ce v k o m . Iskeeni panduri
su nam dod avali j e f t i n e b isk v ite i sip ali a j u m e ta ln e olje kom e n tari u i k a k o s m o neverov atan olo koji treba poslati na neki
front. M i s m o se s m e ja li i g ov orili p a n d u rim a k a k o e g o m il a nas
postati ili poznati fu d baleri ili rok z vezd e. Je d a n od pandura k ao
o d g ov or na to j e im p ro v iz o v a o z v u k prd ea. Tom bi se izdvojio,
p o e o da s k a e u vis i peva: , , J E , J E , J E J E B I S I S T E M , J E , J E ,

J E .

48

KOD KUE SAM T UR IST A


ZAGREB, M AJ 1981.
G a n g o f F o u r e svirati u Z a g re b u . K a d a sam dobio tu info rm a c iju o s e tio sam se k a o da m e j e udario strujn i bi. i m a o
sam na sebi u n ifo rm u Ju g o s lo v e n s k e n a ro d n e a r m i je i bio s a m na
od slu enju v o jn o g roka p e d e s e ta k k ilo m e t a r a od Z a g re b a . C u o
sam se sa d r u g a r im a u B e o g r a d u i u najavi j e bio e g z o d u s ka
Z a g re b u j e r k o n c e rt n ije bio z a k a z a n i z a B e o g r a d . N a ra v n o da
n isam d ob io dozvolu z a iz la z a k i n a r o ito ne dozvolu da p o se tim
d rugi grad. B o l e l o m e j e uvo. B i o s a m sp re m a n da r i z ik u je m
pritv or z b o g k o n c e r t a m o jih heroja. O m o t n jih o v o g prvog m a k s isingla sam d r a o prik ov a n na zid m o je so b e v e par g od in a. N a
njem u m a tad o r i b ik u areni ra zg o v a raju i m a tad o r k a e b ik u da
e m o rati da zad ovo lji pu bliku j e r j e to j o uvek bolje za njega
neg o da g rb a i od devet do pet u n e k oj fa b ric i ili firm i. B i k mu
o d g o v ara da svi m o r a m o po nek ad da p r e u z m e m o stvari u sv o je
(ruke. O v i post p a n k e ri su se b e z im a lo m ilo s ti ob ru ili na tru h
sistem u c e n tr i m a z ab a v e z a p a d n e h e m is f e r e . V id elo se da su
d obro savlad ali g ra d iv o iz le v i a rs k e literature. M a r k u z e , Luk a, L efev r, M a r k s sa s v o jo m b ra d u rin o m , sve j e to v r c a lo iz
o n ih p u ck eta v ih g ita ra sa duplom d o z o m b a sa i g la so m p e v a a
koji j e lako m o g a o da bude te rorista . K a d a se njihov prvi album
5ojavio sa g rafik o n i gde Old S e ter h en d pru a ruku prijateljstv a
Vinetu u i r a z m i lja k a k o e k a o b e la c da p o je b e In d ija n c a , ta
p loa j e po stala m o m e n ta ln o kult. I on d a s a m po b e g ao iz kasarne p o to sam c e lo m odredu re k a o gde idem. S a m o sam se m o lio
d rugu K a rd e lju i seni d rug a T ita da m e v o jn a policija ne uhvati
pre k o n ce rta . Posle k o n c e r t a sam bio s p re m a n da idem i na vojni
sud. T a m o bih re k a o da s a m o t i a o na k o n c e rt radi p o d iza n ja
b o rb en e g otovosti protiv im p e rija lis ta j e r su ovi m lad i i iz Lidsa
zna li v i e o e k sp lo a ta c iji neg o na supijan i m a jo r koji j e s rica o
fraz e iz n e k a k v e b e le n ic e i k ra o v i a k k o n z e rv i sardina k o je su
bile pred viene za v o jm k u uinu. M o jo j s rei n ije bilo k r a ja kad
s am se p ri u n ja o s p ortsk oj sali gde j e bio k on ce rt. Jo su m e neki
kul tipovi pustili za d a b a k a unutra sa r e im a : H e j, soldat, pa ti

49

si u g r o z n ic i. U sali se sretoli sa e k ip o m iz B e o g r a d a . O n i razrog a ili o i, g led a ju un ifo rm u i pitaju m e to se nisain p re s v u k a o


za ovu priliku. K a e m im da ne k e n jaju j e r sada e prisustv ovati
n e e m u to Ijudske o i ne v id e e pre: divlji trans pro p ra e n usk om prip a d n ika J N A . I k a d a se z a u e rifovi koji seku k a o najotriji b rija p o e o sam da g a z im v o jn i k im i z m a m a sve pred
sob om . S k i n u o sam in jel i p o e o n jim e da m a e m . M o ji drugari
p o m is li e da sam to ta ln o lud. O n d a su se ok ren u li i shvatili k ak o
v i e hiljada ljudi u sali uska i p o n a a se p o d jed n a k o ludo k a o i
j a . Srbi, H rvati, S lo v e n ci i svi ostali u grotlu on o g a to j e treb alo
da im bude m a n tra za s le d e ih tisuu g o d in a - izd istorz ira n i post
p ank koji sn a g o m lasera ree lanu d em o k ra tiju . Prev aranti bankari i op resori su j e z ap a k o v ali, a sada j e mi o k r e e m o na lea
da m o e m o svi m i, Ju n i Slo v e n i, sa b ra o m iz L id sa da j e pov a lju je m o . D on K in g , p e va , m la ta ra r u k a m a i c e p a grlo, Endi
G il, gitarista , p o g le d o m n ih iliste i tom j e b a n o m g itarom koju j e
uio od ja m a j a n s k i h d em o n a razd ire nam grudi. B a s is ta D e jv
A le n koji prolazi ispod parketa i uv lai na s u dubine ili dabine.
k ak o h o e te , i b u b n ja r koji lii na s k in s a i koji j e pre k o n c e rta
b uljio u o n o g u d n o v ato g Vda koji j e lupao b u b njeve u b end u pre
G a n g o f Four. M is li m da sam isc e p a o o n e o h a n e pantalon e k oje
sam z ad u io od vo jsk e. N e k a Z a g r e p a n k a se to ta ln o od valila od
gud re i s k a e m i na lea. T a k o j e Ijubavi v ri tim j a , j e r p e s m a o
o te e n o j robi k o ja se n ije v ra tila u m a g a c i n e nego su j e uvalili
k o n z u m e n ti m a s im b o li n o u k a z u je da b a r j a n is a m o te e n pa
ni ova lep o tica to m e j a e . T o ta ln a uska u sali. Iz rad n ik o g
raja n am se s m e e T r o c k i i K r o p o tk in . Posle k o n c e rta o n a k o razd ragani s k i i m o polugluvi po slo b o d n o m Z a g re b u . N ik o ne daje
suvu ljivu na p rik a z u od rpanu u o n o m e to bi se m o g lo nazvati
v o jn i k a u n ifo rm a . V ero va tn o sam iz g le d a o k a o pijani re z erv ista
koji se na n e k oj vebi otiako pijan s k o tr lja o niz neku padinu i
sada se ep a ju i v r a a kui.

50

G O SP O D IN LINDZI A N D E R SO N
BEOGRAD, NOVEMBAR 1981.
P r a k ti n o v e dok sam s k id a o v o jn i k u u n ifo rm u uplovio sam
u urke. Z a liv a ju i se je f t i n i m k o n ja k o m i sa s lu a lic a m a prve
g e n e r a c ije v o k m e n a na glavi visili s m o na v r a tim a k u p ea voza
koji nas j e lenjo tr a n sp o rto v a o ka B e o g r a d u . U B e o g r a d u lude
urke. Po sto ljudi u je d n o s o b n o m stanu, m u z ik a treti, k o m ije
zovu m u riju. D a b e . B e o g r a d k a o da j e uhvatila ne k a stru ja hed o n iz m a . O d je d n o m se svi m in k a ju . N e m a tu a o k o tuih d ev oja k a . S v i flertuju. O d s k u p lje n e love k o ju sam d ig a o iz p o ta n sk e
te d io n ice kup io s a m o ko 100 ploa. G la d za n o v o ta la s n im nov ite tim a m e j e ra zd ira la dok sa m a m i o u k a sarn i. S a d a sam ih
o tp a k iv a o p o la k o i sputao na g r a m o fo n dok su nae d r u g a r ic e
prek rtale sv o je vitk e n o g ic e i p o k a z iv a le n am k a o sneg b ele ga ic e . U svoj toj ludoj ak ciji j e tre b a lo izjaviti i po neto pam etno.
N ije bilo d ovo ljno n a m a z a ti kosu pivom , isce p a ti ja k n u , ok a iti
k a ta n a c o ko v rata i reati na n a s to jn i k a u z a d rig lo j so c ija lis ti k o j
zgradi. S a d a se o e k i v a l o m a lo v i e stila i e le g a n cije . I s n o b iz m a
a k . S e a m se da s am u m o rn o z e v a o posle s er ije urki pro p ra ene h l a d n ja a m a piva k ad a se na d r a v n o j te le v iz iji p rik ra o film
L in d zi A n d e r s o n a ,,A k o . G la v n i g l u m a c M a lk o lm M ek d auel
j e ve bio legenda u n a e m d ru tv u z a h v a lju ju i ulozi A l e k s a u
P a k le n o j p o m o ra n d i. D a, to j e o n a j sa p lavim o i m a i ludakim p o g le d o m koji utira p ro s ja k a u p o d z e m n o m prolazu i peva
hit F red a A s te r a S i n g in g in the rain. U A n d e rs o n o v o m film u
M a l k o l m g lu m i s re d n jo k o lc a u koli za d ecu iz v is o k o g d rutv a.
O n j e p o b u n je n ik protiv p e rv e rz n o g d ru tv a o g r e z lo g u gla z ira nu i sv a ku d ru gu vrstu k o r u p cije , s o d o m i je i prevare. U g la en i
profesori koji p rim a ju na re en ja od m ilita n tn ih politiara, pederasti v as p itai, u en ic i p o n iz n i i la n o re lig io z n i, k ler o te k a o
od lai i p o hlepe, k o n z u m e r i z a m i nepravda na svak o m kora k u .
A n d e rs o n o v an tiju n a k se buni protiv t a k v o g ustrojstva i za v rav a
k a rije ru koja n ije ni z a p o e la ta k o to se na dan S v ih svetih kada
su se nap u d erisa ni b u ru ji, d ebeli s v e te n ic i i psihopatski g e n e rali ok u p ili da proslave sa p ro fe s o r im a i u e n i c im a taj sveti dan,

51

ob ru av a g ra n a ta m a i m e c im a sa krova un iverziteta po njim a.


S lav n a j e s c e n a kad d irek to r re n o m ira n e kole moli za ob ustav u
vatre i pored iz re e ta n ih te la m a e n a e m ju n a k u da se preda i
o b e a v a mu da e imati n o r m a la n na stav ak ivota j e r d irek to r
ra z u m e revolt kod m la d ih . O n b iva izree ta n sa s p e c ija ln im bes o m , j e r A n d e rs o n o v a n tiju n ak m rz i n a jv ie te koji po k u a vaju
da ga ra z u m e ju i ne i n e nita da se tru la situ a cija iole pro m e ni. N a kra ju , a n g a m a n o m v o js k e teroristi tj. p o bu n je n i u en ici bivaju e le m in is a n i i iznad n a jsk u p lje i n a jp re sti n ije kole u
B rita n iji d ie se gusti d im . R e is e r o v o g film a L in d z i A n d e rs o n
j e b rzo p o stao ju n a k u n a e m d ru tv u . T e k o m m u k o m s m o se
d om o g li v id eo tra k a sa j o dva n je g o v a film a 0 s re n i o v e e i O v o j e sportski iv o t. S re tn i o v e k j e p onovo M a lk o lm
M ek d auel koji u ulozi m la d o g a m b ic io z n o g B r i ta n c a b riljira i
j o je d n o m vodi g l e d a o c a k ro z svet iz o p a e n ih lju dskih od n o sa
z lo u d n o g k a p ita liz m a . O v o g puta c rn i h u m or d ostojan d ru in e
M o n tija P ajto na o s v e u je p o s m a tr a a i na vrlo e k sp licitan na in
potvr u je da j e prag to le ra n cije L in d z ija A n d e r s o n a p rem a uzurpato rim a, m a n ip u la to rim a i p o r e z n i c i m a u b ritan sk o m d rutv u
v e o m a niz ak . U stvari, u ovom film u j e to i njegov o b ra u n b ez
pardona gde se autor stavlja na stranu h ipik a, anarhista i lutalica
protiv isk e e n o g M o lo h a po h le p e koji u o b lik u k o r p o ra c ija m e Ije sve Ijudsko u n aoj vrsti. M i s li m da s m o u je d n o m trenutku
posle d u b ok og pijanstv a i nek e p a n k u rk e hteli da k a m e n u je m o
b rita n sk u am b a s a d u pod u tica je m A n d e r s o n o v ih film o v a. J a sam
sprejo m hteo da ispiem po zidu a m b a s a d e L in d z i za predsedn ik a E n g le s k e i ce le g a la k s i je . N je g o v prvi film O v o j e sp ortski
ivot j e ve ro v a tn o i n ajsu ro v ija i n a jp o te n ija film sk a s lik a o
ro b o tiz a ciji Ijudi i flek s ib iln o s ti kap ita la u ind u strijsk im d ru tv im a uopte napravljena. O v o g puta b riljira mladi R ia r d Haris.
S n a a n i a m b ic io z a n i ne b a inteligentan bivi rudar i fiz i k i
rad nik p o sta je pro fe sion aln i ragbista. Z alju b lju je se u udovicu
k olege rudara koji j e p o in io sa in o u b is tv o u ru darsk o m oknu . N a
terenu j e s uperioran , 110 u d ru tv e n im s fe r a m a se gubi z b o g v e e
k o liin e nov ca k oja se iz n e n a d n o z a te k la u n je g o v im d e p o v im a
i n e m o g u n o s ti da ra zb ije n a j v r u od branu sa k ojom se suo io - k o m p le k s in fe rio rn o s ti i o s e a j p ro k le ts tv a koji j e delio sa

52

u d o v icom b iv e g kolege. F roputa da u o p tem kupleraju sporta, para, a lk o h o la i m e d ijsk e p a n je n a m e s ti dupe o n o m e ko se


n a jv ie pita i da probui n i m f o m a n s k u aspidu u in k a rn a c iji ene
svoga m e n a d er a . P o s ta je ne p oslu a n i ja v n o proziva elitu koja
sm rd i na tru le i n ije g a briga z a to. L in d z i A n d e rs o n n ik a d a nije
im a o m ilo sti za svo je lieroje niti za nas g le d a o c e . U v ek su lieroj i ie z av ali s a m le v e n i n a jo k r u tn ijim m a te r i ja l iz m o m i lihvarsk om p o h le p om . M i g le d a o c i s m o stez ali p e s n ic e i regru tovali
se u od red e on ih koji m rz e , ali isk r e n o m r z e olig arhiju i njihove
p o slunik e. K a s n i je u N ju jo rk u sam se d o m o g a o A n d e rs o n o v ih
e se ja koji su v i z io n a r s k i o b ja v lje n i pod n a slov o m N ik ad se ne
iz v in ja v a jte . D e c e n i ja m a v e k ritia ri p o k u av aju da definiu
ko j e taj ko j e s v o jim f i lm o v i m a d o a r a o v r e m e pank revolu cije.
D a li heroj D e r e k D a r m a n , ili pak b e s k o m p r o m is n i A l e k s K o k s
ili p o s v e e n i A la n K l a r k , m o d a P iter V o tk i n s ili neko d rugi ko
j e bio zg ro en p o h le p o m o n ih koji se hv ale da o d rav aju tu apstraktn u slo bo du za sve nas. Iz g le d a da im j e s v i m a bio tata ba
L in d zi A n d e rson .

53

N O N A D R E A L N I H NADANJA
BEOGRAD, MART 1982.
O tv a r a m prozor u toj sobi gde se dim izv ija do plafona, od b ija
od n jeg a i plete z a m r e n i ples v i s e i nad naina. K r o z prozor ulazi
svei v azd u h g rad a p o sp a n o g i u k le to g u svo m siv ilu. V id im psa
s k itn icu koji m i sv o jo m v e o m a o s o b e n o m m i m i k o m stavlja do
z n a n ja da j e sve u redu na u lic a m a i da oni koji rade i g ra d e m o g u
m irn o da spavaju, j e r mi b lu d n i im o i u v a m o ilu ziju iz koje oni
m o g u d alje da crp e svoju n e z asito st i gra d e v rlin e, v r lin e tak o
pro zirn e i slabe k ao pena na u z b u rk a n o m m oru. U d i e m punim
p lu im a vazduh o b o g a e n m i r i s o m tru le i i p a lje v in e svih naih
pre d a k a koji o s ta v i e peat, b o lje re i otis a k koji m i sada m o ram o da li e m o i laem o . C e r e k a m se, j e r to j e m a n i r nae ek ipe
i tr a im da se p o ja a to j e b e n o , uv ozno p o ja a lo k o je u d e sn o
proizvodi z v u k koji dolazi i sa d esn e i sa leve strane, ipak g lasovi u n a m a su j a i i k a u : P o ja a j m u z ik u , s ero n jo , j e r buka
j e za h e roje i m u z ik a za nule, p o ja a j n e k a se bude proleteri iz
svog la n o g i m a s n o g sna. N e k a se podignu p o k lo p ci na k a c a m a
k upusa u n jih o v im s m r a d n im p o d r u m i m a gde se g u ra blato ispod prostirke i d e c a c i e od hole sterola . N e k a uskaju panduri u
s v o jim z a g u ljiv im , c r v o t o n im p an d u rsk im s ta n ic a m a d ok se
z aliv a ju j e f t i n i m a lk o h o lo m i k eze nad j e f t i n i m e ro ts k im so cij a l i s t i k i m m a g a z i n im a . N e k a im drhte njihove m lo h a v e kite u
n jih o v im m a s n i m r u k a m a n a v ik l im da guraju p a k le cig a ra ispod d ron jav ih u n ifo rm i, d ok se pro fe so r u stav nog prava m e kolji u sv o jo j fotelji n ad a ju i se da s tu d e n tk in ja nije u la prde,
tihi prde, ipak d ovoljno ja s a n da stavi do z n an ja da k rm e n a d le
nisu bile sve e kod o n o g m e s a ra , g a d n o g m e s a r a koji n ou to vari
s u m n jiv o m e s o , ta m o na d u a n o v a k o j pijaci, izvoru sv ih pohlepa i zala, gde m a jk e og o v ara ju sv o je sin ove, o e v i k o c k a ju sv o je
p e n z ije na to m b o li i ispijaju je f t i n o s o c ija lis ti k o pie, gde sestric e n a e z ad i u su k n ju za g ro i p o k a z u ju svoje m la d e pice dok
s m o m i, sin ovi, na fro n to v im a d e p a r e n ja i v ar a n ja po z a p ad n im
m e tro p o la m a . N o i , n oi ljubavi, ti si sve to n am j e o sta lo, ti si
ono to traje, ti si c r n a i c r n o j e to p o n o n o s u n ce k a o n a e due.

54

V e e r a s ti se ini ra d u jem o u n a e m pred g ra u, na n ae in D u anovcu u ovoj sobi gde pre z v u n i c i sv a k u p r im is a o da bi sutra


m o g lo da bude b o lje u ov om gradu m r t v i h i d osad n ih i b ed nih.
N o i p o b e d n ic e .

55

SVI SMO PROSTITUTKE


LONDON, LETO 1982.
L o n d o n s k o leto, u z n e m ira v a ju m e n e p re sta n e uzbune od strane
p o licije z b o g d oja va o p o s ta v lje n im b o m b a m a na ja v n i m m estima. S e ta m se u l i c a m a B r i k s t o n a i m iris p a lje v in e j e d o m in an ta n .
P o g led im a p o k u a v a m da o b ja s n i m A f r o b r i t a n c im a da n ije m o ja
g re k a to s a m se rodio k ao b ela c. K r a t k o po d ian a k o sa na m a z an a e la tin o m , i sc e p a n a m a jic a sa slik o m M e g i T a e r i r e im a
iz re fre n a leg e n d a rn o g bend a T H E P O P G R O U P : S v i s m o mi
prostitutke, k u p o v a la m i j e slo bo du k re ta n ja po B rik s to n u . Sve
dok m e ne bi presrela p o licija. K a d bi im p o k a z a o c rv e n i paso
sa g rb o m s o c ija lis ti k e J u g o s la v ije g led a li bi m e bledo: ta e
ovde budalo , u b ie te o v i . P o k u a v a o sam da im o b ja s n im k a k o
j e m u z ik a u B r ik s to n u on o to m e p rivlai i k ak o sam sprem an
da riz ik u je m . I stvarn o tog leta leve f r a k c i je su p o drale svoju
brau s e r ija m a super k o n ce ra ta . A U P A I R S , K I L L I N G J O K E ,
T H E F A L L , B I R T H D A Y P A R T Y , W A S T E D Y O U T H i drugi
su nastu pali re g u la rn o u b rik s to n s k o j ,,A k a d e m i ji . L e a li b ism o
na podu ispred k o n c e rtn e sale i pili pivo. R a s te bi se intereso va le
o d a k le s m o i nudile s k a n k . G o v o r ili b is m o im da j e k olov an je
b esplatno u z e m lji iz k o je m i d o la z im o i da studenti iz A f r i k e
im aju privileg ije. G o v o r io sam im da j e H ajle S e la s ije n e k o lik o
puta po setio nau z e m lju i sa m a r a lo in T ito m p arad irao pred
s to tin a m a h iljad a Ju g o s lo v e n a . R a s t e bi v ik a le ivela Ju g o s la v ija i b a c a le prazn e k o n z e rv e piva na p o lic ijsk a kola k o ja su
prolazila. R a s te bi gov orile k a k o j e h eroin zavlad ao lon d on skim
u licam a . Z v u a lo m i j e poznato. B e o g r a d j e bio preplavljen istom
s u p sta n com . K l i n c i na u r k a m a su iz z e z a n ja m rk ali beli ili braon prah koji bi D B - o v s k i implanti sa s m e k o m nudili i g ov orili
da j e to kul. G i m n a z i je su bile u kinu te i k lin ci su se ugu ravali u
to rove pre la zn og p e rio d a iz k o m u n i z m a u k ap italiz am . T re b a lo
j e da bude ob rnu to, k a u o zb iljn e k n jig e . D e c a ra d n ik a tre b a lo
j e da budu j o b istrija, j o h ra b rija , j o pravednija. U m e s to toga
posluila su k a o in es o za k u g u k o ja j e nad olazila. P o licijs k i g enerali sa p o d v a ljc im a od p r a s e e g p e e n ja i bevandi su upozora-

56

'ali na P rv o m pro g ra m u te le v iz ije da e m o se odupreti zlu koje


nadolazi i sa Z ap ad a i sa Istok a. S u p ro tn o n jih o v im tv rd n ja m a ,
na b e o g r a d s k im u lic a m a j e b ilo h e ro in a k a o da su ga izbaciva li
iz aviona. P o ja v ili su se prvi pitolji u r u k a m a propalica. G orki ukusi ra z o a r a n ja su bili spirani pivom ispred b rik s to n s k ih
k o n c e rtn ih rupa. B r u t a ln o s t lond onsk e p o lic ije j e bila neviena.
K o d k u e su nas e k a li d o m a i ljigavci. E k s p lo z ija bunta koji j e
d o n e o p ank rok i novi talas p o e la j e da se o s e a . N aja v e da bi
Is to n i blok k o n a n o m o g a o da b a n k ro tira nate ra le su o s tr a e n u
olig arhiju na Z apad u da p o n e p riprem e. P r v o j e tre b a lo uguiti
un u tra n jeg nep rija te lja . Im ig ra n ti, sa n jih o v im n a v ik a m a i kultu rom koja n ije n e o p h o d n a za z a u z i m a n je nove p o z ic ije u zlatnoj
gro z n ici, bili su na udaru . S v i oni k o ji su se p rim ili na uticaj supkulture su bili pod p ris m o tro m . L o k a l n i p ro sta ci sa isteto v iran im
k u k astim k rs to v im a su p o lak o n o u p re u z im a li vlast. P o lic ija j e
ok reta la glavu na d ru g u stranu. R o d ite lji koji su to lerisali da njihova d e ca iz la z e i provode se sa i m ig r a n tim a , p olako su p o eli
da u s m erav aju p anju d e c e na s is te m e koji j e tre b a lo da ih to pre
m a te rija ln o o d v o je od e m ig r a n a ta i p rib li e v la d a ju o j klasi. D o k
su se R o n iju R e g a n u i M a r g a r e t T a e r s livale bale od poude pri
p o m isli da e se Is to n i b lok raspasti, n jih o v e po licije su sprovele
n evienu to rturu po g r a d o v im a u z a p a d n o j E vropi i A m e r ic i . Pri
p o vratk u na b e o g r a d s k i a e ro d ro m o s e a o se m iris n e sp ok ojstv a .
L ok alni iz o fre n i p o litiari su p o eli d a opipavaju puls za p ad n ih ,
j n i h koji su v e bili sig u rn i u o n o m e to rade. N ad ali s m o se da
e biti j o n e k o lik o g o d in a d ob rog ivota.

57

V I D EO D R O M
BEOGRAD, SEPTEMBAR 1982.
V ratio sani se u B e o g r a d iz L o n d o n a posle n e k o lik o m e s e c i
d iv ljeg ivota u p restonici ro kenrola. N a ta n k o v ao sam se plo
a m a , s trip o v im a , o k u ltn im k n jig a m a i v id e o -k a s e t a m a . Vi
d e o -k a s e t e su hile k lju za o tv a ra n je vrata svih o v o z e m a ljs k il
h e d o n istik ih u rk i u B e o g r a d u tih g od in a. N a ra v n o da j e videohisterija p o ela sa loim k o p ija m a f ilm o v a iz H olivud a gde su se
oblici usled d ek o m p re s ije isk riv ljav ali do ivice prepoznatljivosti.
R itu al z u r e n ja u splainu sa b lo k b a s te ra j e bio to liko j a k da j e poin ja l a da se f o r m ir a to ta ln o nova d im e n z i ja govora i p o n aa n ja.
K a s n i je , k a d a su rato vi b esn e li B a l k a n o m , m o g li s m o da sagled a m o svu trag ed iju k oja j e o t p o e la sa re tard iranim ,,h e ro jim a
iz na brzinu s k le p a n ih stud ija u bu lev a ru p re lo m lje n ih snova. Ja
sa m , pak, im a o sre e, j e r su m e m o ji d rugari iz L o n d o n a napunili film o v im a koji su retko bili p rik a z iv a n i po b io s k o p im a koji
m iriu na n a fta lin u z a p a d n im m e tro p o la m a . M o je ra z u m e v a n je
sveta priv ile g ija sa n a jo k ru tn ijim p o v re d a m a lju dskih slobodi
j e n a sta lo z a h v a lju ju i tim f ilm o v im a . S e a m se, k a d a j e mladi a n a rh ista koga j e g lu m io M a l k o l m M e k d a u e l u film u , ,A k o
iz re e ta o sa k ro v a privatne kole negde u E n g le s k o j biskup a
direk to ra kole i u n ifo r m is a n o lice, m o jo j srei nije bilo k raja.
Tak o sam i u p oz n ao tu d ru g u E n g le s k u . O nu k ojoj sam se divio
i p o k u a v a o da j o j priem to blie. M la d i pro valnik k og a glu m i
M a jk l R e g re jv u film u L o n e li n e s s o f th e long d is ta n ce r u n n e r
p o stao j e heroj D u a n o v c a p o e tk o m o s a m d e s e tih . F ilm T o n ija
R i a r d s o n a j e p resek b rita n sk o g d ru tv a o g r e z lo g u k o n z u m e r iz mu, zlou p otrcb i s lu b e n e d unosti i ra s iz m u koji od istero risanih o m la d in a c a p o k u a v a da napravi p e rfe k tn u m a in eriju za rat
ili, pak, s p e k ta k u la rn u sp ortsk u priredbu gde su sve k a rte uvek
otvorene. O tk r i o sam Pitera V o tk in s a , e n g le s k o g re is e ra stavljenog na crnu listu z b o g njego ve isk ren o sti i pre svega n jeg o v o g
talen ta koji n ije u slubi k le p to k ra ta i op reso ra . N je g o v ,,M u n k
j e saga o Ijubavi i e m o c i ja m a k o je su z a b ra n je n e u o k r u e n ju
indu strijskog te ro ra i ludila iz a z v a n o g a lk o h o lo m , s ek s o m i div-

58

l ja k im a m b ic i ja m a , opet, onili koji se o s e a ju p riv ile g o v an im .


K a k o s m o s a m o v r i ta li od s r e e kad j e g orelo sv e ten o i pand ursko lice, n a m a m lje n o od h ipika i sa ta n is ta u kultno m ,,W ick er
m an. Pa tek film o v i A l a n a K l a r k a gde j e o g o lje n a poz ad ina tako
p o z n ato g o s tr v s k o g h u lig a n iz m a . K l a r k j e bio i o s ta o heroj film a ,
g igant ne p otku p ljivosti i vitez p o ten ja na svu zlu sreu Ijigavih
p ro d u cenata iz B B C - j a i m r a n ih k a n c e la r ija p ro d u cenata koji
su proli d op u nsku nastav u M I - 6 na te m u d o m a e b ez b ed n o sti
T im R o t u K l a r k o v o m film u M a d e in U K j c m lad i n a cis ta koji
lomi i divlja ne zato to j e p ro ita o M e i n k a m p f v e zato to se
d ubina n jeg o v o g b ia buni protiv l ic e m e r ja ta e ro v s k e B rita n ije .
D ug e, duge n oi pro vodili s m o pored v id e a i te le v iz ije g led a ju i
radove ovih h e ro ja, z a liv a ju i se pivom , p o n e k im splifom i g rlei
p loe naih o m ilje n ih b end ov a iz iste te E n g le s k e , E n g le s k e koju
s m o voleli.

59

PRESTONICA MAGIJE I PREVARE


BEOGRAD, M AJ 1983.
K r a j e m s e d a m d e s e tih mi j e n e k o uvalio k n jig u o z a p ad n o m
h e rm e tiz m u i m ag iji u ruke. D o p a ia m i se b ez o b z ir a na stil pisca
koji j e bio na ivici k i a i na op rem u k n jig e nad k o jo m bi se z g ro zili i ured nici ta d a n je g j e d i n o g s o c ija l is ti k o g erotsk o g u rn a la .
Iz g i m n a z ije s a m iz a a o isp unjen r u s k im fa ta liz m o m i a m e r i kom pop k u ltu ro m , ta k o da j e ov o je f t i n o tivo od m a g ije d obro
d olo da raz b ije u m alo st. E to tak o , to g pro le a 1983. d ok j e lepi
ve tri lelujao k ro z p ro cv a lo d r v e e , j a sam se za lju b io u m a g iju .
U stvari sve se to d obro u k lapalo u sa d a v e rasputeni stav o dr a v n o m ureenju , o d n o su p re m a p rivre iv a nju , zab avi i, naravno, s e k s u a ln o m ivotu . D o v u k a o sa m iz L o n d o n a s and uk k n jig a
P a ra c e lz u s a , B e m e a , K r o u l ija , F i in a , R e g a rd ije a , E li fa s a L e v ija
i s v a k o g d ru g o g ko j e u po sle d n jih h iljadu g od in a im a o ta da
k a e o m ag iji i o k u ltiz m u . P r o d a v a ic a j e d n e od n a jb o ljih o k u ltnih k n ji a ra na svetu k o ja se n a la z ila b lizu B r ita n s k o g m u z e ja u
L on d on u j e bila o k ira n a k a d a s a m iz v ad io p oveliki sve an j brita n s k ih funti i z a m a h a o ispred n je n o g nosa. N a g ra n ic i tad a n je
Ju g o s la v ije c a r i n ic i su m e g led a li sa p o d je d n a k o m z b u n je n o u
j e r n is a m v e rc o v a o k a fu ili m u z i k e u r e a je v e k n jig e napisane o n jim a v e o m a n e ra z u m ljiv o j te m i. K n jig e su m e s e c i m a bile
iita v a n e pod sv e tlo u lam pe d ok m i se n ije po m utila svest.
O k , o k u ltiz a m se s a v r e n o sla e sa lu e n je m p s ih o a k tiv n ih sups tanci to j e , p re tp o s ta v lja m , ik on a sv ih m a g i a r a A l i s t e r K r o u l i,
i d o k a z a o sv o jo m n e s v a k id a n jo m k a rije ro m te k o g n a rk o m a n a
k oja j e tra jala 4 0 g od in a. U je d n o m m o m e n tu se isp osta v ilo da
p ra k ti n o n e m a n a rk o m a n a u B e o g r a d u koji nije im a o v e ze sa
m a g ijo m o v a k o ili on a ko . U z i m a ju i u o b z ir broj n a rk o m a n a u
n a e m g la v n o m gradu v r sto sam v e ro v a o da j e B e o g r a d o k u ltn a
p re ston ica E v ro p e. S v a k i put kad a bih p o z a jm io neku od svojih
s k u p o c e n ih k n jig a ona bi mi bila v r a e n a sva iz m a e n a , ispodvla e n a , sa u im a i p o n ek a d sa o t c e p l je n i m k o m a d o m k o r ic a koji
j e pretp o stavljam sluio z a filter kod sp rav lja n ja d ointa. S e a m
se da sam se d o m o g a o vrlo retke k n jig e g ro fa Z e r m e n a o liiro-

60

m antiji. H ip n otisan sv im o n im lin i ja m a na dlanu p re p o z n a o sain


u sebi ta len a t za p ro ric a n je sudbine. N a r a v n o da sam v o le o da
g led a m u dlan s a m o d e v o jk a m a i v rlo e s t o n jiho vo o d u e v lje n je
m o jim ta ja n s tv e n im z n a n je m se z a v r a v a lo u krevetu . Ja sa m im
g ov o rio sve u superlativu i n ik a d a n is a m u z im a o n o v ac za to.
L o v e j e b ilo i in te reso v a la m e j e is k lju iv o e n e r g ija m o jih prija t e l ji c a od kojih su m i nek e p o sta le v e o m a bliske. P re s ta o sam
da up ore u je m k o r e s p o n d e n c ije a s tro lo k e i k a b a listi k e prirode
sa lin ija m a na dlanu i p o e o sam da iz in i lja m fa n ta s ti n e prie.
Ispalo j e da s am u to m e v e o m a u sp e a n . K a d a bih n aletao na
n ek u s u in n ji a v u c u ru koja j e treptala i g u g u ta la j a bih iz s v ile n e
m a ra n ie v a d io p o se b a n pil taro ta , ra z v rs ta v o g a na podu, palio
m irilja v e tap ie, p o ja a v a o m u z ik u i p ad ao u trans. L ep i dani
su to bili. P riz iv a n je duho va i o s ta lih entiteta sam radio s a m o
kad a sam od la z io na duga pu tovanja . T ih d ana sm o putovali na
v i e s tr u k o u p otre b lja van oj i v e i s k o r i e n o j interejl karti. K a d a
j e ona bila sva u fr o n c la m a i to lik o z g a e n a od prepravki da bi i
s lepac provalio prevaru, tad a bih o d ra iv a o s p e c ija ln e rituale u
k up eu voza koji j e tu tn ja o k ro z N e m a k u sa isc r ta v a n jim a penta g r a m a na podu. N a d a o sam se da e k o n d u k ter biti ili s lepac
ili pijan k a o u s k ija . N a s re u , u s p e v a lo m i j e . N e k i put bi kond ukteri s a m o o tv o rili vrata i u g le d ali g ru pu ra z b a ru e n ih o m la d in a c a koji d re c r v e n e p a s o e u r u k a m a , k lim n u li bi g lav om i
sa k ise lim i z r a z im a lica nasta v ili k r o z k o m p o z ic iju voza. Posle
sam u o da j e je d a n od naih d ru g a ra pao i da su mu z a ra u n a li
sve ispravke i sve d e s tin a c ije k o je su uspeli da proitaju u interejl
k arti k o ja se rasp ad a la . Tu m a g ija v i e n ije po m ag a la . P red m oj
o d la z a k u A m e r i k u fle r to v a n je sa m a g i jo m u gradu B e o g r a d u j e
p o p rim ilo tra g i n e d im e n z ije . N e k i su um rli od pred oziranosti
z e z a ju i se sa j a k i i n d ro g a m a , neki su se zb u n ili i posle v i e g o d i n je g b is e s k s u a ln o g isk u stv a raz v eli od svo jih supruga i posvetili isk lju iv o istom polu, neki su p ro sto poludeli. V e r t ik a ln i
B e o g r a d j e probio j o je d n u sferu u k o jo j v i e n ije b ilo nita za
ta si m o g a o da se uhvati. P r iz e m l je n je m eu s v in jarsk e trgo vce
koji su, za g rlje n i sa pro p alim k o m u n i s tim a , reili da izvedu pu i
tak o po tpale n a c i o n a l iz a m , s ig u rn o n ije bila o p cija. O n i koji nisu
m o g li da p o b e g n u e k a li su da d em o n i z a k u c a ju na vrata. K a s n i -

61

j e dok sam tu c a ju i pratio svoju suprugu po iv op isn im u lica m a


N ju jo rk a naleteli s m o na k n ji a ru sa o k u ltn im k n jig a m a . O n a se
okrenu i sa s m e k o m m e pozva da u d e m o unutra. ,1a prestadoh da
tu c a m i s a m o sam izustio: ,,J a o j.

BAUHAUS: KONC ERT


LONDON, JU L 1983.
Z a v r a v a la s e j e d n a epoha. Je d a n od n a ih n a jo m ilje n ijih bendova j e reio da zavri k arijeru . P o e li s m o ve u m a ju m e s e c u te
g o d in e da k u je m o planove na D u a n o v c u k a k o da se d o k o p am o
L o n d o n a u prvoj po lov in i j u l a i isp ratim o bend B a u h a u s u n jih o voj o p ro ta jn o j svirci. Od 1980. taj bend j e bio prioritet na svim
n aim u r k a m a , s e d e ljk a m a i u s k a n jim a na sofi u s e d e e m poloaju sa p artn ero m ili b ez njeg a. G o t i k rok se raao na ru ev in a m a p ank roka i n a m a se to dopad alo. S v i oni bivi g ro b a ri, m e sari, p e k a ri i s k u p ljai fla a po p a b o v im a , koji su se u epohi pank
roka d obro iz v e b a li na is t r u m e n tim a i pro ita li poneku k n jig u
iz e p o h e v i k to r ija n s k e E n g le s k e i S r e d n je E v ro p e, z a k o r a ili su
u nov om pravcu. S m i n k a j e p o staja la g u a , c r n a boja j e preovladala i o tp a d n i k o p o n a a n je j e p o d r a z u m e v a lo m alo v i e stila.
B il o j e puno fo lira n a ta koji su tro ili v i e para na m o d n e o d e v n e
p red m ete negoli na ploe, no sve j e to bio ro k enrol b iz nis. M o gla je da se od voji p o n ek a d e v o jk a za to to bi se po D u a n o v c u
p roetale c r n e im i c ip ele k u p ljen e j e f t i n o u ulici K a rn a b i. A tek
u k o lik o bi se z a d ig la c r n a duga k o sa n a m a z a n a e la tin o m . I tak o
n ao ru a n i po sed m i put isp ra v lje n im tzv. interejl k a rta m a gru pa od nas d e s e ta k se uputila v o z o m za L on d on . Svi sm o stigli
u g la m u ro z n i grad na v r e m e z a k o n c e rt. S v i r k a se p retv orila u
svetk ov inu . S v e on o to j e k ra s ilo p a n k ro k, a pri to m e m is lim na
e n e r g i n o s t m u z i a r a , plus f a m a k oja j e k r u ila o ov om e bendu
sa u m e t n i k i m p r e te n z ija m a , d oprineli su doga aju za p a m e nje. Hit za hitom i sve m a n je o d e v n ih p re d m e ta na g le d a o c im a .
R ita li s m o se, u je d a li, tu k li i plju vali sve v r e m e u publici. B il o
j e po v re e n ih . Ne teko. Po z a v r e tk u k o n c e r t a o d loio s am u
kantu za dubre o s ta tk e o n o g a to je pred sta vija lo m oju m ajicu .
P anta lone su v isile u fr o n c la m a . N e k i d ru gi su izlazili u g a a m a .
B i l o j e p o lo m lje n ih n o s e v a i ark ad a. S v i s m o bili sreni. U vozu
pri povratku na B a l k a n , zaliv en i pivom i polu goli s m e ja li s m o se
i pevali. R e tk o koji k o n d u k ter bi z a tra io k artu na pregled.

63

LSDTRIP
BEOGRAD, DECEMBAR 1983.
N o v o g o d in je v e e . K o s a m i j e n a m a z a n a e la tin o m , o b u e n
sam u k r p e k o je sam p o n o s n o o d a b ra o po b u ticim a na K i n g s
roudu u Lond onu i u depu im a m n e k o lik o srolanih doinata.
P ok u p io sam n e k o lik o fla a v in a i uputio se ka ce n tru gra d a. T rebalo j e da se d obro p ro z e z a m o te v e e r i i d o e k a m o puni e m o c i ja
1984. S tan u k o m e j e bila u r k a j e bio izdeljen na tri dela. U j e d nom su sedeli neki m ato ri hipici, p re tp o sta v ljam duvali i d ruili
se s ed e i na podu. N is u se m e a li p re te ra n o sa o s ta lim g o s tim a .
I m a li su svoju klopu , sv o je p ie i svoj trip. N a jv e i, ce n tra ln i deo
sta n a j e bio re z e r v is a n z a n a lo e n e in te le k tu a lc e koji su svoju
a m b ic iju zad ov o lja v a li piui za m u z i k e m a g a z in e , radio prog r a m e ili a k p o n ek i T V p rilog na j e d n o m od dva p ro g ra m a nacio n a ln e te le v iz ije . D ro g e su im se g ad ile, sluali su B o b a D ila n a
p re s e e n o g E lv is o m K o s te lo m i m n o g i od njih su k a s n ije , kad
se raspad ala Ju g o s la v ija , po stali m a n i n i n acion a listi. U tr e o j i
n a jm a n jo j prostoriji bili s m o m i, tzv. altern a tiv ci. M a n ja prostorij a n a m n ije s m e ta la d a iz g u ta m o po ,,s u p e rm e n a , ta d a popularni
k a rto n i nato pljen L S D - o m p o re k lo m iz A m s te r d a m a . B i o j e to
m o j prvi trip. I v e o m a uasan. P re k r io s a m prvo pravilo T i m ija
L ir ija da j e o k r u e n je on o to j e n a jv a n i je p rilik o m o b e z b e iv an ja prostora z a trip ov anje. J a i n is a m hteo da z u r im u je d n u
ta k u i z a p o n e m unutranji d ija lo g sa s a m i m s o b o m . H teo sam
da se z e z a m . T o p lin a k o ja m e j e o b u z i m a l a bila j e n a ru e n a glupav im p ita n jim a o n ih koji su d o lazili iz d ru g ih prostorija. P oto
su p rim etili da s m o na d rugo j fr e k v e n c iji i, tip i n o za b e o g r a d s k e
m in k e r e , hteli su da putaju njih o vu m u z ik u i u n a e m prostoru.
Tip a ,,D a li si provalio B a d i ja H olija ili E lv is a P r is lija ? K a k o fo n ija z v u k o v a , e lja , z n o ja v ih lica i prstiju z a m a e n ih od send via. M o ja cu ra se p o n a a la iritantno. S a n jo m sam se p o m ir io
posle njen ih v a le r is a n ja , ali i m o jih , d ok j e ona bila est m e s e c i
u L ond onu . M is li m da j e p o k u a la da m e napravi lju b o m o rn im
sa n e k a k v i m in te le k tu a lc e m k le m p a v ih uiju . G a l a m a iz hodnika m e j e p rim o ra la da p ro v irim i s h v atim da j e nek o k o g a j a

64

znam d o a o na u rk u i d oveo j o 2 0 ljudi. Tupava rasprava sa


m i n k e r im a i j o v e a k a k o f b n ija z v u k o v a i isk riv ljen ih lica od
alkohola i vu tre. I o n d a su svi p o e li da se lju be. S re tn o i spretno
li O rv e lo v o j 1984. O s e a o s a m se u asno . L o trip. M o ja d raga
se p o sle hv alila da s a m u naletu o n o g a to j e o n a p ro tu m a ila k ao
,,ljubav j o o b e a o k u le i gra d ov e i pri to m e p la k a o ? ? ? !!! N i e g a
se n is a m sea o . O d s u p e r m e n a n ije b ilo ni ,,s.

65

BEZIDEJA
BEOGRAD, FEBRUAR 1984.
B e z i d e ja j e n im fa . Iz a la j e po tp u no g ola iz saune k oja j e bila
u p o d r u m s k im p ro s to rija m a n o v o k o m p o n o v a n e k u e . K u u j e
napravio ise lje n ik koji r m b a i po v e d s k o j, dok se njeg o v e keri
z a je b av a ju po B e o g r a d u i prave u rk e. N a j e d n o j od njih n a a o
s am se i j a , negde u K a lu e rici. S k i d a j g a e k a e B e z i d e ja i
silazi u saunu. N ik o na u r c i od nas trid e s e ta k se n ije iznena d io
n je n im postupk o m j e r j e v e s v i m a bila p o zn a ta k a o e k s c e n tr i na d a m a b e o g r a d s k i h urk i. S v i su buljili u m e n e i o e k i v a l i da
u radim ono to j e B e z i d e ja n a re iv ala. U m e s to da s k in e m g a e ,
pripalio sam doint sa n a jfin ijim a v g a n is ta n s k im h a o m i d od ao
g a o b n a e n o j prin ce z i. O n a ga j e sa za d o v o ljs tv o m p rim ila, dub ok o p o v u k la dim i sla d o s tra sn o ispustila. B a s j e bubnjao. N o
j e bila z a n im ljiv ija ne g o to j e to prv o b itn o o b e a v a la . J o neke
d ev o jk e su se o b n a ile . N jih a le su s v o jim m la a n im g u z o v im a .
M i s m o im ljubili te slatke g u ze . B e z i d e j a ih j e pljesk ala po n jim a
i g ov orila da im a ju j o puno, puno da ue. Z a p a li e se i la m i ,
p rig asie se svetla. M i r is i z a p a lje n ih ja s m i n o v i h tapia su se
kovitlaii o k o naih nozd rv a. B e z i d e ja se s m e ja la i r u k a m a za d iz ala n jen e do s a v r e n s tv a o b le grudi. O n e su bile k a o dva ob e lisk a koja hipnotiu pijane pu tnike na putu do kafane. M u z ik a se
p o ja a la ba k a o i naa strast. O d je d n o m sm o svi po sta li k rd o
satira b ez lin ih k arata. S m e h i m i r i s slatk a stog z n o ja se irio
tom k u o m nap ravlje n om od g a s ta r b a jte r s k ih para. P oliv ali s m o
se v in o m i opijali h a io m . B e z i d e ja m i j e m ilo v ala kosu. S k id a j
te g a e i tri u saunu, p onovo m i j e proaptala u uvo. J a sam
j e poljubio u o b ra z i re k a o j o j da j e k r a l ji c a B e o g r a d a . K a s n ije
te iste g o d in e s a m j o j iz A m s t e r d a m a d o n e o paso, o n a j crv en
k o m u n is ti k i, koji j o j j e o d u zela h o la n d s k a policija z b o g bluda
d roge i k o j i j o j n ije p o m o g a o da napusti tu nau ja d n u Ju g u i vrati
se nazad u A m s t e r d a m , je r , k r a ljic a B e o g r a d a , B e z i d e ja , um rla j e
k a s n ije u d ev ed e s etim od side tu u n a e m , je b e n o m , B e o g ra d u .

66

LEPUKASTI LOPOV
BEOGRAD, M A J 1984.
U B e o g r a d u lopovi su uvek bili p o to v a n soj. B il o da se radilo o b iro k ra ts k im lo p o v im a u d ob a s o c i ja l iz m a , k a d a j e sve
b ilo nae pa se k ra d u c k a lo s a m o z a seb e , ili u d ob a z a k a s n e lo g
k a p ita liz m a k a d a j e n a e p ostalo p rek o n o i njihovo, ili a k o se
rad ilo o onoj vrsti lopova u k o je su svi upirali prstoin u svim
s is te m i m a , za to to o p te l ic e m e r s tv o tra i ja s n e i g lasn e rtve.
M o j ro ak M a r k o j e bio od te p o s le d n je fele, b e s k o m p ro m is n i
a v an tu rista koji se p ro fe sio n a ln o b a v io lop ov lu k om od sv o je 16.
god ine. Z a p u te n i sin v is o k o g o ficira J N A j e d o ive o svoj prvi
e m o tiv n i o k u ra n im ti n e jd e r s k i m g o d i n a m a k a d a ga j e kruti
o t a c k a z n io ta k o to m u j e po d av io g o lu b o v e k o je j e M a r k o kri o m g a jio na k ro v u z g ra d e u k o jo j su iveli. N ap u stio j e d om i
d om o vin u i o d je z d io u P ariz, t a m o gde su svi dobri b e o g r a d s k i
lopovi z a v r a v a li ez d e s etih . S ti z a le su vesti o M a r k o v im avantu ra m a , o b ija n jim a ju v e l i r n i c a i k u a b o g a ta a . S e a m g a se kao
k lin a c ; kad god bi d o a o iz P a riz a , d ob ro o b u e n i n a s in eja n ,
p ria o mi j e prie iz p arisk o g p o d z e m lja . G o d i n e su prolazile, pa
i d e c e n ije . M a r k o bi d olaz io i ne k a d bi o d s u s tv o v a o po n e k o lik o
g od in a . To su u g lav n o m bile o n e g o d in e k o je j e provodio u zatvoru. Je d n o m n am j e neki drugi lopov iz P a riz a isp ria o k a k o
j e M a r k o p o b e g a o iz z atv ora sa p i to lje m la n ja k o m koji j e napravio od sapun a i koji j e o f a rb a o im a lin o m . K a d a bi se p o javio
u B e o g r a d u posle d ugih pau za, iz g le d a o j e op et v e o m a sreeno,
n a s m e ja n o i s v a k i put bi d od a o po n e k u d e z plou u svoju k olekciju k oja j e bila na d o b ro m i s ig u rn o m m e s tu . G o v o rio bi da
sve to skuplja za p e n z iju i da ga za lovu z a b o le , ona j e d o laz ila i
o d laz ila. N o, p loe k o je j e s a k u p lja o n ik a d a ne bi otuio , i na d ao
se k a k o e je d n o g a d an a m o i p o tp u n o da im se posveti. J a k o
d obro j e p o z n av a o d e z m u z ik u . T o g p ro le a 1984. se o b r e o u
B e o g r a d u b e z kinte. R e k a o m i j e da im a za b ra nu svoga b o ra v k a
u pola E v ro p e i da e u B e o g r a d u provesti neko v rem e. U zatvoru j e na u io da pravi ra z n e v r ste ptica od slam e. O n e su bile
fan ta stin e . P o m a g a o s am mu da ih proda i ta k o prehrani seb e ,

67

svoju novu enu i n o v oro ene. M i s li m da j e to bilo d ev eto dete


k o je j e M a r k o napravio irom E v ro p e . Je d n e v e e ri s m o se etali
B e o g r a d o m i on j e z a s ta o ispred p o v e e sa m o p o s lu g e k oja j e bila
zatv orena. M r ta v hlad a n j e iz v a d io sveanj k lju e v a i o t k lju a o
sain op oslu g u uavi unutra. Ja sam bio za le en i nisam ni stigao
da ga pitam ta on to zapravo radi. U je d n o m m o m e n tu j e provirio i upitao m e da li mi n e to treb a . J a n is a m ve ro v a o da on m o e
da bude to lik o h la d n o k rv a n i n is a m se a k usudio da o d g o v o rim .
Posle n e k o lik o m inuta j e i z a a o sa pu nom k e so m m a te rija ln ih
dobara. Z a k lj u a o j e vrata i p o la k o k re n u o niz ulicu. O b ja s n io mi
j e da j e fo ra da se u ziin a p o m a lo k a k o p o slov o a ne bi lako provalio ta se deava. N je g o v plen j e bila u n k a , k om ad k a k a v a lja ,
dve pa k le cigara,. sok, m le k o i p elene. Pitao sam ga da li svako
v e e dolazi u tu s a m o p o s lu g u . O n se n a s m e ja o i p o k a z a o m i sveanj od o k o 100 klju e v a . D v a d e s e t a k s a m o p o slu g a nas hrani
trenu tno i na d a m se da u u sk o ro dobiti s ok u , j e r mi se pali
nazad na Z apad po n a k it i kintu o n ih ta m o g ad ova, o d g o v o rio bi
sa s m e k o m . K a s n i je , dok sam iv e o a m e r i k i san, dobio sam info rm a c iju da j e k ra je m rata u B o s n i M a r k o pao negde u N e m a koj. N e m a k a i a u s trijsk a ta m p a su se hv aliie da j e p o licija staia
na put o rg a n iz o v a n o j grupi k r i m i n a l a c a k o ja j e b roja la do 150
lan ova i k o j a j e la n im e k o v i m a o te tila B u n d e s v a r z a d ese tin e
m ilio n a m a ra k a . M a r k o j e bio o z n a e n k a o voa i o r g a n iz a to r te
g rupe. D o b io j e d osta g o d in a ro bije i p ria lo se da j e to zb o g toga
to n ije p evao n ik o g a . P ri a se da j e po od slu e n oj k a z n i o tiao
put J u n e A m e r i k e i da mu j e t a m o j a k o dobro. V ero v atn o negde na nekoj verandi o k r u e n o j p a l m a m a uiva u s v o jo j kolek ciji
d e z ploa. J a se e s t o s etim le p u k a sto g p lavoko sog i plavoo k og
lopova koji j e im a o k e z od k o g a su e n e padale u nesvest.

68

G O TI A RS K E VIZIJE
LONDON, M A J 1984.
S u n c e k ilji kro z g u ste k in e o b la k e . P ro b ija m se k ro z g u v u
K e m d e n ta u na k a m ir n i ji m d e lo v im a p a rk a B e l s a jz . K a u da j e
p e sn ik K i t s n e k a d a iv e o ovde. P od u p ire m se le im a o zgradu
staru n e k o lik o sto tin a g o d in a n a d a ju i se da n e e opet pasti k ia.
L is ta m k n jig u koju s am kup io u j e d n o j od a n tik v a r n ic a u K e m den taunu. K n j i g a j e an to lo g ija s v ih o n ih p is a c a koji su imali
v e ze sa b o e m s k im L o n d o n o m iz v i k to r ija n s k o g perioda. O v a k v o
tivo n is a m i m a o za lek tiru u o s n o v n o j ili sre d n joj koli. J e jt s o v e
v iz ije u k o r e s p o n d e n c iji sa p la n e ta m a i e le m e n tim a keltske m ito logije. D e K v in s ije v e fa n t a z m a g o r i je p ro u zro k o v an e m a l a js k i m
o p iju m o m . S e k s u a ln e trav es tije O s k a r a V ajlda. S v in b u rn o v i razg ovori sa s v e tle im b i im a . C ita m i p o in je m da se sta p am sa
s u rim g ra n ito m te g o tsk e c rk v e o k o ju s am g r e b a o lea. P og ledom tra im v r ata u zidu k o ja bi o tv o rio i uao u svet s m e ju e g
g a s a koji v i k to r ija n s k i u m e tn ic i k rad u ili k upuju od svo jih zubara. G d e se m o e n a ru iti z e le n k a s t a te k u i n a apsinta k o ja pali
grlo i o m e k a v a re a ln o s t? Z a te tu r a o s a m se n iz ulicu i n a i a o na
siv u zg rad u na k o jo j stoji natpis da j e to bila nekad b o ln ic a za
k o n e i v e n e r i n e b olesti. V id im da na v r a tim a stoji D on M e r ik ,
o v e k -slo n , p re k riv e n n e k a k v o m p o n ja v o m sa dva n e s im e tr i n a
p ro reza k o ja iz o b li e n o j glavi d aje j o g r o te s k n iji utisak. o v e k slon mi prilazi i tek ta d a shvatam da j e to u stvari k lo a r koji j e
d ro n ja v im a lo m v e z a o pokislu glavu. M u m l a ju i trai 2 0 p e n ija
za pivo. B a c a m mu sitninu i skoro t r e i m k ora k om se povla i m u o b li n ji kafe. S e d a m i n a r u u je m v r u u oko lad u. L is ta m
k njig u k o ja k a e da j e leg end a rni D e k T r b o s e k bio lan elite,
tj. la n k r a lje v s k e k u e , i da j e S kotla nd Ja rd sve v r e m e z n a o ko
stoji iza b ru taln ih k a s a p lje n ja lo n d o n sk ih prostitu tki. K n jig a j o
k a e da j e b u r o a z ija htela da stavi do z n a n ja p la e n i k o j p oliciji
i ob e sp r a v lje n o j sirotinji k a k o j e plava k r v , iako n a g ri e n a sifilis o m , j o uvek plava k r v . D i e m po g led i v id im h lad n o lice
M a r g a re t T a e r k o je v iri sa n a s lo v n e s tran e d e s n i a rs k o g Teleg ra fa . U p la io sam se i u bunilu p ro ita o po dnaslov ispod slik e

69

g v o z d e n e d am e. K a e k a k o se ,,law and ord e r m o ra ju braniti


sv im sre d s tv im a . S k r e n u o s am po g led k a iz la z n im v ra tim a . O n a
se otv ara ju i u k a f e u lazi panker, up adljivo n a m i n k a n i sa razb a ru e n o m k o s o m c r n o m k a o ugalj. I z a njeg a, sa u lic e j e v irio
o tc e p lje n i p lak a t sa u n a k a e n i m te li m a P a le s tin a c a . P a n k e r mi
d aje flaje r koji k a e da se sp re m a u r k a u Is lin g to n sk o j kapeli.
K a e , brate do i i ponesi sv o je d u v an je j e r e biti super zeza nje. R e z a k i e z o te r i a n m iris lib a n s k o g c r v e n o g h a ia m i para
nozd rv e i shvatam d a j e lice k o je j e ita lo ,,T e le g ra f n e k i m ato ri
v ag a b u n d a i da j e m rt a v h la d a n p ripalio g ig a n ts k u spravu. P rim e u je m da j e i z g u v a o i b a c io na pod d e s n i a rs k e n o v in e. L ic e
g v o z d e n e d am e j e b ilo ta k o iz d e fo rm is a n o da bi se i o v e k -slo n
u sra o od straha. V a g a b u n d a m i pru i sprav u i kaza: H o e d im ,
b a b a ? J a uzeh sprav u, re k o h hv ala i p o v u k o h d ubok d im . D o k
satn isp utao ditn k a m a s n o m plafonu sev e r n o lo n d o n s k o g k a fe a ,
n og a tn a sa m g a z io izg u v an u slik u g v o z d e n e d a m e u d esn iars k im n o v in a m a k o je su se n atapale b la to m , plju va k om i prosut i m pivom . O m e k a o s a m poput g ig a n ts k e m e d u z e , z a lep io sam
se za e la tin s k i zid k a fe a i k ro z v itra na prozoru sam b uljio u,
in i m i se, V i l i j a m a B l e j k a k oji j e ig rao p o k ro v o v itn a londons k ih k u a sa g ra e n ih pre v i e s to tin a g od in a .

70

'

AN KO ZE
BEOGRAD, JU N 1984.

S e d e o s a m u b ati , ,M a n je a i p o la k o p o m e r a o glavu m o tre i b e o g r a d s k e d ev o jk e k o je su se g e g a le iz m e u stolov a te stare


b e o g r a d s k e k a fa n e . D r u g a r u k oji j e s e d e o sa m o je d esne strane
p o la k o j e p a d a la glava. S v a k i h , o tp rilik e , tri m in u ta g l a v a j e ponira la za k o ji c e n t i m e t a r nie. D r u g a r k oji j e s e d e o sa m o je leve
s trane j e k i ljio sa up adljivo m a l i m z e n ic a m a i e a o se o b e m a
r u k a m a p o telu. O b o ji c a su sto n d irali n a h o r su i nisu se p reterano
u zb u ivali z b o g p arad e lepih i z g o d n ih B e o g r a a n k i. ,,E j, dru e o d je d n o m p rogovori m o j p ajta o b u z e t e a n je m setio sam
se d a d ok s a m b io u z a tv o rs k o j b o ln ic i pre n e to v i e od god inu
dana, da j e bio t a m o n e k i a n k i P e r a sa Z v e z d a r e i da j e usp e o
da n a g ov ori g lavnu s e stru d a m u u p r ic a v a u z a d n jicu m o rfiju m
skoro s v a k o g d a n a i j e d n o m se n a u z im a o pre g la v n e v izite i kad
g a j e g la v n i d o k to r s n i m io p o e da g a k in ji da se, k a o , on n ik a d a
n e e spasti od g u d re i d a e se v rlo b rz o vratiti u m ardelj i ta k o
dalje, n a ta j e P era o d lu n o re k a o da se n e e v i e n ik a d a vratiti i kad g a j e d o k to r upitao k a k o to m is li on m u sa k re z a v im
o s m e h o m r e e . .. pa, d ok to re, r ik n u u , h a -h a -h a . M o j d ru g ar sa
d esne stra ne k o m e j e gla v a skoro v i s il a o d je d n o m se tre na ov u
isp rianu d ogod ov tin u i p o e h i s te r i n o da se sm e je . O b a druga ra su uiv a la u ovoj prii n a r k o m a n s k o g f a ta l i z m a i u in ili da
to b e o g r a d s k o lenjo p o p o d n e d ob ije nov u d im e n z iju . R a z b u e n i
i n je n i c a m a iv o ta n a r u i e k a fu i p o e e d a s m ilja ju k a k o da
dou d o s le d e e d oze. N a r k o m a n e tih g o d i n a j e k ra s ila inteligenc i ja i k re ativ n o s t. V rlo re tk o su se o d lu iv a li z a k la s i n e prevare
i na silje . T a k v a su bila v r e m e n a . D r a v a re lativ n o stab ilna, p o rod ice rela tiv n o site sa n e k o m d o d a tn o m lovo m i b e z k s e n o fo b i n ih nap a d a iz a z v a n ih T V v e s tim a ili s p e c ija ln i m p ro g ra m im a za
p o d s tre k iv a n je n a c i o n a l iz m a . T e k i uz d ah j e propratio u sta n a k
iz k a fa n e j e r sve te c u re su b ile la n o z a m i lje n e e k a ju i da im
se u vrh u n cu d o s a d e o b rate svi ti m la d i i tj. m i, tj. oni k o ji su
u v ek v r e m e k o r is tili z a glupe stvari, s p o rt ili gud ru . B o l je bi b ilo

77

da se sve z a v ra v a lo na g u g u ta n ju , s ek s u i g a je n ju d ece. N o , nas


j e z a n im a lo z a b ra n je n o v o e i ta k o se j a uputih za m o jim d rug arim a u njihovoj leg e n d arn oj po trazi ,,da se zgotnu j o je d n o m " .
Put nas j e od veo do m e s ta u N je g o e v o j ulici. S ta n m ali, ipak
dovoljan za d istrib u ciju on o ga to j e tih d an a bilo v e o m a tra e n o
i to se z v a lo heroin. Z a stan su znali svi, pa a k i m u rija k oja j e
tu red ovno n a v ra a la da pokupi stare i nove m u te r ije sva ki put
kada nisu im ali n ita d ru g o da rade. V rata j e otvorio s im patini
plavuan k o m e se u o i m a italo : D o b ro d o li, ne m o ra m da se
r e k la m ir a m j e r on o to j a p o se d u jem e vas izv u i k a o p a co v e
iz k a n a liz a c ije da napravite red ispred m o jih vra ta . Z n a ti e ljn o
m e j e g led a o j e r m e n ije p o znavao. Ponu dio nas j e da sed n e m o .
Na sofi j e v e sedelo neko lice polu golo i sa fik s o m u ruci. G la v a
mu j e visila i i n il o se da se m inu t pre to g a zgotnuo. K a d g a j e
d o m a in pred stavio k a o brata on se trgnu i sa ru k om u k o jo j j e
bio za b o d en fik s p o zdrav i se m n o m sa re im a : Z d rav o, j a sam
je d n a pika od o v e k a . D o k j e to g o v o rio i dok se ru k o v a o sa
m n o m fik s se lelujao k a o antena i c e la s itu a cija j e iz g le d ala veo m a nad realno. D o m a i n i brat nisu o b r a a li preteranu panju
na m o je d rugare. Z n a li su da e se oni sa m i izjasniti ta i za
koliko. D o m a i n a sam in te reso v ao j a . D a li sam z a v is n ik , gde se
k r e e m i ta ra d im ? S k e n ir a o m e j e poput robota. K a d se isp ostavilo da m o ji pratioci n e m a ju n o v ca i da o e k u ju gud ru na kredit
a tm o s fe ra u sobi se z aled ila. N isu d obili ni potvrdan ni od ria n
odgovor. D o k j e brat na sofi n a s tav ljao sa pognutom g la v om da
stondira d o m a in j e iz stola iz v ad io s p e cija ln u m a s t za m a z a n je
ra n ica n astalih od b rojn ih u b od a f ik s o m i p re c iz n o c u ja p a n s k o g
c r t a a m in ija tu ra p o e o da m a e ra n ic e po ru k a m a . To j e iz az v a lo n eob inu re a k ciju kod m o jih d ru g ara . P o e li su da se v r p o lje i
e u po c e lo m telu. D o k se m a z a o d o m a in se n e p re sta n o ob ra a o m eni m is le i na m o je p ra tioce , tipa da n ije u redu d rog irati se
a k o n e m a para, da se ne m o e verovati n a r k o m a n im a b e z posla
i b ogatih roditelja itd. N a kraju rituala kad j e utrljavao m a s t na
po sled njoj ranici, s m ilo v a o se. U r u io j e dva pa keta z a dva heroja. To j e bio z n a k da j e i m o je s trp lje n je n a kraju. N is a m e le o
da p ris u s tv u jem k o le k tiv n o m stond iranju i o s ta n e m sam s a m ca t
u ovom strejt svetu o k r u e n g la v a m a k o je k lju ca ju . Z a h v a lio sam

se d o m a in u na g o s to p r im s tv u i re k a o d ru g a r im a da ih e k a m
u k a fa n i ,,K a l e n i na uglu. N isu o b ra tili panju na m e n e dok
sam izlazio. I tak o , ponovo, lenjo letn je v e e u B e o g r a d u i dok
p iju ck am pivo i z u r im u b e o g r a d s k e d e v o j ic e k o je g lu m e obuzetost v e o m a v a n im m i s li m a , u gledah dve siluete k o je su liile
na m o je d ru ga re k a k o se p ribliavaju bati kafane.

73

PRVI PUT
AMSTERDAM, DECEMBAR 1984.
N e m a B e o g r a a n i n a koji n ije bio fa s c i n ir a n A m s te r d a m o m
t a m o ez d e s etih , s e d a m d e s e tih i o s a m d e s e tih . D o b a pre side i
fa isti k ih vlada j e k o r i te n o z a u p o zn a v a n je altern a tiv n ih sistem a koji su p o sp eiv a li m a tu i k re a tiv n o s t. A m s te r d a m j e bio, ne
z n a m da li j e i o s tao , n a jk o s m o p o lits k iji grad u E vropi. B u v lje
p ija ce gde si m o g a o da se o b u e o t k a e n o za m alo para. H osteli
gde si m o g a o da se isp rui z a j o m a n je para i n e iz b e n i kafei gde se n e s m e t a n o i s a s v im leg aln o k u p o v alo duvanje. C r v e n i
L ib a n , M a z a r i a rif, K e t e m a k r i m , a r a z , s k a n k , sen si, P urp le
H a z e , k a k o god i ta god , za nas, n a p alje n e um ove iz B e o g r a d a ,
to j e bio raj. P r o d a v n ic e p lo a i k n ji a r e su b ile fascin a n tn e . M o g a o si da n a e b a sve.
Tog d e c e m b r a s a m se o b re o sa m o jim d o b rim d ru g o m , ta d a n jim m u z i a r e m i d a n a n jim u s p e n im b iz n i s m e n o m , u c a rs tv u
ponude i p o tranje. B i l i s m o m la d i i z n a ti e ljn i studenti iz B e o grad a. N je g o v i m u z i k i u k u s se bitno ra z lik o v a o od m og, s obzirom da j e u sp eno n astu p a o u b e o g r a d s k o m pop bendu. N e k o lik o
dodira na v e i s p ro g ra m ira n o m s in tis a jz e ru su bili d ovoljni da
ushite tin e jd ere. O s ta ta k b e n d a j e p o d je d n a k o u m e n o ru k o v a o
o s ta lim in s tru m e n tim a . N e k a v r sta p ra k a r a o k e postavke. U red no p o dian i i n a lic k a n i sa p o n e k im k o m a d o m g ard erob e iz L o n dona, izg ledali su k a o b a lk a n s k a v e r z ija D u r a n D uran. u rk e
posle k o n c e ra ta su se z a v ra v a le u b e o g r a d s k im s ta n o v im a sa
g o m ilo m alkohola. D u v a n je n ije bilo p o z n a to u ov im k ru g o v ima. A m s te r d a m j e bio v i e n e g o fa s c in a n ta n za m o g a d rug ara. S
o b z ir o m da s a m j a n e k o lik o puta v e bio u n jem u , o s e a o sa m se
p o z v a n im da m o m d ru g u p o k a e m tajn a m e s ta . Uputili s m o se
u je d a n od s k riv e n ih k a fia u e tv r t i Jo rd a n . Jo rd an j e tih dana
iz g le d a o super. G o m i l e n a p u ten ih d v o s p r a tn ica sa s k v o te r im a
i g o m ilo m alte r n a tiv n ih radnji. Iz g le d a o j e b a k a o Ist v ilid u
N ju jo rk u , K e m d e n u L o n d o n u ili K r i s t i ja n i ja u K o p en h a g en u .
P retp o s ta v lja m da k o r p o r a c ijs k i k a p ita liz a m tih g od ina n ije bio
to lik o sn a an da bi m o g a o g r a d s k im fu n k c io n e r im a da n a re uje

74

ise ljav an je i k o m e r c i ja l i z a c iju ita v ih e tv r t i. G r a d s k i o c i i po licija su bili kul sve d ok se nisu o r g a n iz o v a n o rastu rale te k e
d roge i p o zivalo na oru an u po bu nu protiv sis te m a . S v e o stalo
j e b ilo do tebe. N i k o ko j e im a o b a r m a lo isk u stv a n ije ku p ova o
n ita na ulici. Z a to bi, kad su p o sto ja li n e b ro je n i kafei gde j e bio
z a g ara n to v a n kvalitet. Z a 2 5 g u ld en a im a o si iz b o r b ar 10 k valitetn ih v rsta duvanja . P ri a lo se da v e i n a o v ih k a fia plaa porez
i da se pare koriste za a s is te n c ije o n i m a koji su zastra n ili sa psih o a k t iv n im s u p s ta n c a m a . L o k a l n o j v lad i j e b ilo b itno da se lake
i te k e d roge o d v o je od o r g a n iz o v a n o g i u l i n o g k r im in a la . U
to m e su u spev ali z a h v a lju ju i lib e ra ln o j i m u droj politici. E le m ,
o b r e s m o se u j e d n o m od jo r d a n s k i h k a fia. M o j drugar, im pres io niran lja te i m iz lo z im a k o m e r c i ja l n e e tv r t i k o ja j e bila na
d v ad e se t m in u ta hod a, in sistira o j e da j o je d n o m p o se tim o radn je i o b a v im o oping. N i je se o s e a o v e o m a k o m fo r n o u kraju
gde j e bilo ra z n ih v rsta v ib ri. N ije mu se d o p a o ni kafi. G o v o rio
j e da ne eli da sedi na n a r k o m a n s k im m e s tim a . N a r u is m o dva
a ja i z a v a lis m o se na sofi. S a z v u n i k a j e d op irao glas Pitera
T oa. M o j d ru g j e m r z e o rege i n ije ni o b r a a o p anju na m u z iku. N a r u io sam k e sicu p rv o k la sn e s e n s i m i li je za 2 5 guldena.
B a r m e n m i j e e le g a n tn o d o d a o k e sicu sa riz lo m i k a r to n i e m
za filter. K a d s a m izd robio cig a ru i p o e o da m r v im vutru, m oj
d ru g a r j e o tk a io . M i s li o j e da e m o biti u h ap en i. P retio mi j e da
v i e n i k a d a n e e hteti da se d ru i sa m n o m i ostalo. R e k a o sam
m u da j e ovo leg aln o u c i v iliz o v a n o j H oland iji i da se isku lira.
P o to s am z a p a lio spravu i p o v u k a o dim d o d a o sa m j e nekoj sim p atin oj cu ri k o ja j e sed e la pored nas. O n a se z a h v a lila , po v u k la
dim i pro sled ila d o in t b a rm e n u . O n j e u in io isto i d odao doint
m o m drugu . Z b u n je n i n e m , m o j d ru g a r n ije im a o izbora nego
da uradi isto to su u radili b a svi u kafeu. P o n o v ili s m o radnju
n e k o lik o puta. I ond a j e n a s ta o c irk u s . B e o g r a d s k i m u z i a r se
p r v o j a k o uutao. N e k ih p e tn a e s t m i n u t a j e b io z a g led a n u je d n u
t a k u . O i su mu b ile upadljivo c rv e n e . U s t a su mu se osuila.
O d je d n o m j e ipio i pitao m e k o lik o j e sati. K a d a s am mu re k a o
k o lik o j e sati sa n e v e ric o m j e o d m a h n u o g lav o m i re k a o da j e to
n e m o g u e . M i s li o j e da m i se sat zau sta v io . N a r u io j e m ine raln u
vodu i p o e o n a g lo da uska. S a z v u n i k a j e dopiralo: D o n i,

budi d o b a r, sa te k im r ifo v im a gitara. P e s m a Pitera T oa koju


su i v rap ci znali: S t o j e dobra ova s v irk a , ta j e o v o ? , upitao j e
m oj drugar. R e k a o sam mu da j e to ona m u z ik a koju n a jv ie m rzi
zva n a rege. ,,M a n e m o g u e j e . B a j e super. D ok se m la ta ra o
okolo k on tra ritam ga j e o k r e ta o o ko b arske stolice. K a d ga j e efekat T H C - a p o la k o napustio k renuli s m o u oping. M o j d ru g a r se
s m e ju ljio i pitao da li im a m u B e o g r a d u p loe sa re ge m u z ik o m .
N a tnoj potvrdni o d g ov or z a d ov o ljn o se s m e k a o i re ka o j e da e
kupiti m n o g o k a s e ta da sve to s n im i. E fe k ti m a rih u a n e su j o bili
vidljivi. N a p a d n o se o k r e ta o za z a n o s n i m plavokosim H olan ank a m a i re a g o v a o na iz nenad nu buku u ce n tru grada. K a d a sm o
uli u robnu k u u o k ira o m e j e . Z a h te v a o j e da s m o ta m j o j e dan doint. P olak o sam mu o b ja s n io da b e z ob zira na op utenost
i lib eraliza m H olan a na n ije z g o d n o raditi te radnje na j a v n i m
m e s tim a , n a ro ito ne u robnoj k u i, i n a ro ito ne kad su u pitanji.
B a lk a n c i . S h v a tio j e da j e d is k r e c ija d eo k o n z u m ir a n ja b lag ih
p s ih o a k tiv n ih s upstan ci. K ad s m o d oli u hotel za h te v a o j e ponovo da s frk a m doint. R e k a o s a m mu da j e trava dosta j a k a i da
im am n a m e ru da u iv a m u njoj b ar j o n e k o lik o sati. O ig le d n o
ga j e p o e tn a fa s c i n a c ija p re lask a iz s tan ja to ta ln o g r a c io n a liz m a
u stan je b lag e o m a m lje n o s ti v e o m a z a in te re s o v a la i p o k u a o sam
da mu o b ja s n im da re p e ticija u ovom slu aju nije klju. U p ravo
obrnuto. U iv a u trenutku to v i e m o e i pravi j a k o duge pauze. N a k ra ju k ra je v a , re k a o sam mu, n e m a m o ni re ge m u z ik u da
sluam o. S lo io se da j e m u z ik a v e lik i d eo isku stva i p re sta o da
zahteva. U g o d in a m a k oje su d o laz ile i sa s p o radinini v i a n jim a
dugo b ism o se s m e ja li n a im m l a d a la k i m a v a n tu ram a . N ije v i e
tra io da frk a m d oin te i n ije se v i e s uprotstav ljao m o jim muz i k im u k u s im a . P osta o j e prim e ra n po slov n i ov ek.

16

DEATH ROK
MINHEN, APRIL 1985.
E k s p e r ti k a u da kad se d ovoljna k o li in a T H C - a a k u m u lir a
u o r g a n iz m u on g a v i e ne p re p o z n a je k a o pre. D r u g im re im a
d u v a nje vie ne radi k a o pre. Isto ta k o sa m u z ik o m . B e s o m u no preslu ava nje ploa b en d o v a koji su re p lik a v e o d slu an og
dovod e s lu a o c a do apatije. Pojav a M T V - a i m e d ijsk o v e ziv an je
z a pro d u ce n tske k u e , h e m ijs k e d rog e k a o M D M A ili M D A su
po eli da o g r a n i a v a ju on o to se z ov e m u z i k o iskustvo. P oja v io
se death ro k \ N e t o k a o p o stp a n k rok koji se ned ovo ljno o sn aio da p o stane indastrijal, ne g o p o ja a n i h g ita rs k ih rifov a trai
svoj put do nov ih s lu a o ca . N a a lo s t, i slu a o ci i k om p oz itori su
v e ob oleli od n e d o s ta tk a inventivnosti p o tp o m o g n u ti v e ta k i m
p o p u n ja v a n je m ru pa n a s ta lih u p sih o d ran ii z v a n o j kraj H la d n o g
rata. B ilo j e o ig le d n o da j e platfo rn ia koju su n e o k o n z erv a tiv ci
po sta vili na elu sa R o n i je m R e g a n o m i M e g i T a e r po stala v i e
n e g o uspena u tro je n ju duha. S id a , h e ro in s k a e p id e m ija , e k sta ziji po k lu b o v im a i m a fija k i k a rte li koji profitiraju na a utizm u
po tro a a postaju realn ost. N a D u a n o v c u j e v e bilo n e k o lik o
s m rti p ro u z ro k o v a n ih p re d o z ira n o u . N e k i m o m c i su se naoru ali v a tren im o r u je m i p o in ja li stidljivo da ga koriste pri naplata m a . M n o g i od m o jih d ru g ara su po sta li sivi 11 licu, m n o g i su se
n a v u k li na hors. N ita v i e n ije o s ta lo od e n tu z i ja z m a koji nas j e
o b a v ija o s a m o n e k o lik o g o d in a pre. N a horizo n tu se uspravlja o
novi din u industriji z a b a v e s v o jstv e n s a m o n a oj teritoriji. N je govo v e li a n s tv o tu r b o -fo lk se usp ravljalo n a p o je n o a lk o h o lo m
i p o ta jn im s tra s tim a n a c io n a lis ta koji su po eli da p repo znaju
istorijski m o m en a t. N a e u rke su p o sta le ka rik a tu ra ln e . U strahu da se neki na d ru g a r ne overi u W C - u v i e s m o provodili v rem e n a e k ir a ju i ispred istog tog W C - a ne g o u ivajui u m u z ic i i
d rutv u. Iz z v u n i k a su dopirali dugi 1 te k i gita rsk i rifovi prae n i v o k a lim a koji su p o d s e a li na n a d o la z e e katastrofe. D va
bend a su osta v ili p o se b an peat: S iste rs o f M e r c y i C r im e and
C ity Solution . I k a o to to biva u indu striji kad a producenti ree
da od je d n o g b en d a naprave tri, S isters i su naprasno re ili da se
77

raspadnu. I op et ista p ria , da li da se up utim o u L on d on na veo m a zadnji k o n c e rt ili k a N e m a k o j i M in h e n u nedelju d a n a pre.


O d lu ili sm o se za M in h e n . N ije nas v i e bilo u tim b r o je v im a
kada sm o puni htenja i e n tu z i ja z m a prevaljivali hiljade k ilo m eta ra s a m o z b o g svirke. N a put za M in h e n s m o krenuli s a m o D a m i r
i j a i neki tip iz m u z i k o g m e s e n i k a ,,J u k e b o x . B ili sm o gosti
benda i m o g li s m o da r a u n a m o da e m o posle svirk e provesti
par sati sa n jim a u b e k s te jd u . S v i r k a j e bila dobra, ta m a n za
oprotaj. O n o to j e usledilo posle sv irk e rasprilo j e prvu kop renu sa o iju m u z i k o g z a n e s e n ja k a iz I s to n e E vrope. U v ije n o j e
bilo d esetine d o in a ta i isp ijeno m n o g o litara votke. S n i m io sam
basistu k a k o soli d oint h orsom . K a s n i je sain vid eo k a k o iz to g
istog d ointa n e k o lik o n o v in ara p o vla i d im ove. J a sam odbio.
O tp rilik e kad j e p o e o intervju i kad je uspavljujui g la s p e vaa
b end a p o e o da propoveda o sv o jim m is ti n im isk u s tv im a , prvi
novin ar, neki m o m a k iz S lo v e n ije , se onesvestio. D o k sam ga
j a a m a r a o pla ei se pred oziran osti p e v a benda j e tn irn o nastavlja o svoju priu. G ita rista se s m e k a o i basista koji je ta jn o
po so lio duv anje j e spavao. K a o da se nita ne dogaa. N o v in a r
iz B e o g r a d a koji j e bio strejt sa n e v e ric o m j e pratio c e o incident.
Poto se in te rvju z a v r io z a m o lio s a m bend da nas povezu do
ce n tra , j e r s m o im ali p o lu o n e s v e e n o g S lo v e n c a koji j e le ao na
podu. B e n d nas j e h la d n o od b io i ta k o se mi entu z ija sti n a o s m o
u tri ujutru u m in h e n s k o m predgradu sa bratom iz S lo v e n ije koga
s m o n a iz n ie n i n o nosili z a k a e n o g na ra m e n im a . K a f a i z e m i k e
u ju t a r n jim s atim a su nas o k rep ili i sv a k o j e k renu o svo jim putem. D eath rok n a m j e o i ta o lekciju o v r e m e n i m a k o ja dolaze i
u k o jim a e se sv a k o zatei ta m o gde i pripada. M o d a naputen.
m o d a stond, m o d a mrtav. U vozu ka B e o g ra d u k o n d u k ter nam
j e d oneo vesti iz ro d no ga grad a. J o j e d a n o b ra u n pitoljim a.

C R N A MAGIJA
BEOGRAD. OKTOBAR 1985.
Je s e n u B eo g ra d u j e n aroito opasna. Policija uvek napravi racije u je s e n i pregrupie narko-d ilere. N e sta ic e heroina i ostalih
te k ih droga su v e o m a e ste u to doba. Posle letnjih dugakili noi
k lju ca n ja po b e o g ra d s k im b atam a, avo bi d oa o po svoje u vrem e kad se b oja lia na drveu m e n ja la iz zagasitozelene u crvenu.
avolova o m ilje n a b oja j e crv en a u sv ak o m sluaju. N e staice su
uzrokovale tek u paniku kod hiljade b eo g ra d s k ih k onzu m enata.
N eki od njih su bili um etnici. I to v e o m a dobri um etnici. Je d a n
od njih j e bio V. Stariji od m e n e d esetak g od ina. m o g a o j e da se
pohvali iskustvom j o iz hipi v rem e n a. D o k j e prelazio e tk ic o m
preko slik arsk og platna tiho, v e o m a tiho bi priao prie pune ezoterije i m ag ije . U studiju na im provizovanoj polici su stajali svi
bitni spisi vezani za praktinu m a giju . K a e m spisi j e r bilo j e puno
iskrzanih knjiga, fo tokopija i ru kopisa grafitnim olovkam a. V. j e
m islio da j e je d n a od in k a rn a c ija A lis te ra K ro u lija. A k o nita, balk an ska in k a rn a cija ovoga proslavljenog vagabunde i po m n o g im a
o c a svih hipika. M o ra m priznati da n ik o nije vie z nao o K ro uliju od V. O n m e j e svo jom m i m ik o m i sp oljanjou p o d se ao na
slavnog m aga. B a r na ono to sam v id eo od fotografija u poutelim k njiga m a . V. j e voleo ene i bio j e v e o m a promiskuitetan, no
su m n ja o sam d a j e b iseksu alac. To op red eljenje bi se uklopilo u
jednu od m n o g ih te lesnih vebi koju j e upranjavao slavni m ag i a r K ro uli i p reporuivao s v im a o n i m a koji bi krenuli njegovom
stazom . Iskustv a sa d rog am a A liste r K ro u li j e opisao v e o m a dobro i j a k o o p irno u svojim d elim a. R o m a n i su mi bili prosti, no
njegove k orespo ndencije sa planeta m a i d ro g a m a su bile vie nego
z anim ljiv e. Z n a o sam m n o g e B e o g r a a n e koji su tripovali goli na
m e s e in i, sed ei u kred om iscrta nim m a g i n im k ru g ov im a. Ili
stond k a o z m ije lelujali po z id in a m a kalernegdanske tvrave pnzivaju i d revne bogove. B o g o v i nisu dolazili, no dolazili su m asni
so cijalistik i panduri koji bi prvo isp end reili m ag ia ra pred penzio n e rim a i potom bi ga uk rcali u poluslupanu hitnu p o m o koja
bi n e s re n ik a odvela na G u b e re v a c, k ak o sm o zvali beogradsku

79

ludaru. Posle bi roditelji upotrebljavali svoje partijske veze, oslo


baali m e z im c a i zatakavali sluaj k a o sto su zatakavali propali
poslovne p o k uaje u svo jim firm a m a . Ipak da se vratim na V.-a
O n nikada nije izvodio k erefeke po B eo g rad u . C a k j e izgledao veo m a suptilno i sredeno. Ni p o m is a o na nek og hipika koji j e izgledao k ao Carls M e n so n i m a h a o m a k a z a m a okolo. V. bi se poput
k raljevske kobre zag led ao u tv oje oi i e k ao . C e k a o bi d okle god
j e bilo potrebno. O b i n o kada bi se zainteresovani klin ac ili klin k a
,,otvorili pozivajui V -a na veeru ili druenje, m re e su ve bile
zategnute. Plen se kop rcao u m rei uitaka o m ek a n v e om a e sto
prv ok lasn im heroinom ili op iju m o m . Sled ilo bi ispiranje m ozga
sa tan trik im ve b a m a, prie o a n elim a i to naroito onim palim
i tru anje o pravljenju love. L o v a se n a jlak e pravila u to doba
opteg drem ea blagom preprodajom opijata. Posle v i e n ie s e n o g
hipnotisanja, rtv a tj. beo grad ski k lin a c, j e bio navuen na hors,
v e om a dostupan za povaljivanje bilo gde i bilo kad i uvek spreman
za potarske usluge. Pri svemu to m e, k lin a c bi mislio d a j e odradio
j o j e d n u m ag ijsk u vebu koja ga j e stavljala u povlaeni poloaj
medu sm rtn icim a . V eo m a e sto V. nc bi izlazio iz svoje g ajb e danim a. D olazili su i odlazili klinci. S e a in se da j e V. po sebn o surovo k az n io je d n o g neposlunog k lin ca koji se odmetnuo. K l in a c j e
hteo da postane pravi pravcati n ark o -d iler i p o eo j e da potkrada
V. -a. V. -u su bili potrebni s a m o potari, ne i nav ueni k linci koji
su sanjali o velikoj lovi i slavi u svetu k rim in ala. V. -u bili potrebni
zom biji, nav ueni, koji bi skinuli g a e i sluali njegovo blebetanje
o astralnim p ro jek cija m a . N ije eleo vo jn ike. K a s n ije sam na ulici
u o da j e V. b a cio tak o strane ini na neposlunog k lin ca da bi se
ovaj u k a k io u pantalone svaki put kada bi s a m o i pom islio na V.-a.
O k. K l in a c j e verovatno k rizirao i p o k u ao da posle neuspenih
traenja gudre pozove V.-a i trai oprotaj. Z a m ilja m da mu j e V.
deset puta u roku od je d n o g minuta govorio d a j e usranko koji e
propasti bez njegove p o m oi i tako... k lin a c se usrao. G la sin e sa
ulice su potvrdile da j e k lin a c zavrio na psihijatriskoj klinici. V.
se nije m no g o uzbudivao zb og toga to ga j e ulica kru n isa la kao
vou sekte i postavila za kralja c rn e m ag ije . S a m o se blazirano
s m e k a o i pok uavao v e o m a ozbiljn o i precizno da mi ob jasni u
em u j e lepota ranog hrianstva.

80

SELJAICA BUNA 1
BEOGRAD, SEPTEMBAR 1986.
D. j e ta len to v a n i g itarista koji v e i m a solidnu repu taciju u
b e o g r a d s k im rok k r u g o v im a . P ro b le m j e n jeg o v a za v is n o s t od
heroina. S r e d in o m o s a m d e s e tih ov a d ro g a j e z avlad ala B e o g r a dom . u rke , n a ro ito one na k o je su d o lazili vid eniji g l u m c i i
m u z i a r i, nisu se m o g le z a m is liti b e z k on ja. B e o g r a d i Z a g r e b
su o tp o e li blagu trku u e p id e m iji z v a n o j hors. U r e m ljiv a li su
se svi o b je k ti koji su im ali bilo k a k v u v r e d n o s t kod dilera zb og
polutke iliti lu tk e " k a k o se p o p u la rn o n a z iv a o pak eti od pola
g ra m a . D. j e ra sp ro d ao ili u r e m io sve to j e p o se d ov ao iz svoga
nekad lu k su zn o g stana na D o ro lu . O s ta v i o j e s am o krevet, gitaru , p o ja a lo i n e k o lik o piksli. B i o j e lepe s p oljan josti, iz ra ene d u ho vno sti i sa d o b rim s m islo m z a humor. C e s t o bi iz v u k a o
gita ru posle dugih razg o vora i p o e o da plete rifove kro z no.
O n i su o d z v a n ja li h o d n ic im a u p o v e lik o j zgradi na D o r o lu , no
s tanari se nisu pojavljivali i alili z b o g buke. Iz g le d a lo j e da u
ov om starom b e o g r a d s k o m naselju sa s ta rim b e o g r a d s k im poro d ic a m a postoji re s p ek t k a e le g ija m a e le k tr i n e gitare k o je su
izlaz ile iz zg rad e pored reke i za v ija le po u s k im u lica m a . G le d a o
sam sv o jim o i m a iz u m ir a n je m o g a gra d a . P iljio sam u d ru ga ra
koji j e av o lsk o m v e tin o m pre b irao po i c a m a i stond irao u nekom svom v e o m a u n u tra n jem svetu. P onek ad bih mu zavideo.
V e o m a e s t o s a m i j a p o m i lja o da se upustim 11 galop k o n ja koji
bi nas uzdigli iznad, sada, n a ru e n o g g ra d a gde su vlad ari, polako ali sig u rn o , po staja li zad rig li i nev asp itan i seljani. J e d n e od
tih pro h la d n ih j e s e n j i h v e e ri D. m e j e p o z v a o sa dozom u r b e
u glasu. Pitao m e j e da li im a m 5 0 m a r a k a . O ti a o sam do njega.
S e d e o j e na patosu sv o je d n e v n e s o b e sa j o dvojico m likova.
Je d a n od njih je sv o jim d r a n je m p o k a z iv a o da p n p a d a m iljeu
b e o g r a d s k o g p o d z e m lja u uzd iza n ju . D ru g i, ob uen u sirovo
ispleten d e m p e r negde u ok o lin i Z la tib o ra i sa v u n e n im a ra p a ma k a k v e bi pristaja le a r k ti k im S a m o je d i m a , sed eo j e p o g rbljen
sa glavom koja p o n ire i b a la m a k o je su v is ile iz n jeg o vih poluotv orenih usta. P o m is lih , gle s elja n a ala se ustondirao. U k a s n ijo j

81

k o m u n ik a c iji izm eu ove tro jice shvatio sam da j e seljan in taj


od koga sve zavisi. K a m i o n d i ja koji j e radio b lisk o is to n e tu re
j e d o a o do z a m is li da zaradi d od atne pare. N e k o lik o d esetina
g ra m a dopa iz T u rsk e ga j e v o dilo u ca r s tv o gde j e m o g a o da se
o s e a k a o v e o m a v a n a os o b a . K ad god bi se povratio iz stonda
o b risa o bi bale i s lin e ru k avom d e m p e r a iz S iro g o jn a i v e om a
prepotentno bi se z a g le d a o u sve nas. M a h a o j e d is k m e n o m koji
j e dobio u rem od m o g d rug ara i z a h te v a o j o para. J a sam izvuk a o zg u v a n u n o v a n icu od 5 0 m a r a k a , p ru io j e D.-u koji j u j e
p re u zeo i potom p o e o da g u r k a s e lja n in a koji bi p o e o ponovo
da po n ire zad ovoljan k v a liteto m svo g a s o p s tv en o g stafa. D ok
sam od la z io o s v rn u o sam se j o je d a n p u t na g ro tesk n u kreatu ru
u v u n e n im a r a p a m a k oje su sm rd ele na sav glas i na z ad riglo
lice seljan in a sa k og a su cu rele bale i koji j e s lina vio stondiraju i
u m o m gradu koji j e u m ro te je s e n i .

82

LEPOTICA SFINGA
KAIRO, GIZA, FEBRUAR 1987.

E g ip a n i k a u : L ju d i se plae v r e m e n a , v r e m e se plai sfinN a a o sam se pred g o r o p a d n o m sfing om p o k u av aju i da


j otop lim srce. i n i lo se da n ije po d leg la m o m e arm u . N is a m
j u zeo to za zlo. D iv io s a m j o j se sa sv ih strana, ba k a o Ijuivnik koji n ije z a s itio svoju strast. L e a o s a m na p e sk u u sen ci
eopsove piram ide i S fin g i slao p o lju p c e k r o z vazd u h. Turisti su
e p re sk a k ali i na r a z n im j e z i c i m a m e naz iv a li k lo aro m . G o i k a m i la su se s m e ja li i nisu m i nudili j a h a n j e na k a m ila m a ,
la tra li su m e sv o jim . B io s a m p o a stv o v a n . T a k s is ta koji m e j e
>vezao iz c e n tr a ln o g K a i r a j e o t i a o do o b li n je d a m ije da se
oli. J a sam se v e molio. D o k s m o p ro m ic a li o g r o m n o m avejo m ka G i z i m o je m o litv e su v e bile u sliene. K olorit K a i r a
e j e o p in ja v a o . B a k a o to svi m la d i ava n tu risti d oivljavaju
oju prvu ljubav sa O r ije n to m i j a s a m mu se pred ao sa podignun ru k a m a . M i r is i z a i n a i plavo n e b o iznad zlatom p rekrivenih
na u d aljini, p o tp o m o g n u ti d ejs tv o m n a jfin ije g z la tn o g L ib a n a,
)stavili su m e na letei tepih. Plivao s am iznad K a ir a i radovao
s r e n o m trenu tku s u sre ta sa g o s p o d a r ic o m s v e m ira Sfin g o m .
o m u k li glas n e iz b rija n o g ta k s iste m e j e p riz e m ljio : ,,Ja sam
)k tor za hai. D a li e li sto k i la ? upitao m e j e ke z ei svoje
lte zub e. P o g led a o sam budalu i p o k a z a o prstom ka G izi. Posle
e v i e nije pitao. N e is p u n je n e p o slo v n e z a m is li j e nad om e stio
o l it v a m a u o b li n jo j d a m iji. N e k i k lin c i su mi doneli aj od
me. L e g a o j e k a o m e le m . P rib li a v a o se s u m r a k i m o ja draga
iz g led a la j o lepe, j o m is te r io z n ije , j o ned od irljivije. N ije
i s m e ta lo to im a ra z b ije n nos. P r o k le o s a m tu rs k o g pau koji
o n o m a d nared io paljb u. V ero v a tn o j e to u in io u nastupu Ijum io r e i z b o g n e u z v r a e n e Ijubavi. N ije shvatio da e je d n o g a
ina i on biti pe p e o i p e sa k ispred g o s p o d a r i in ih nogu. Nije
la o da j e Ijubav ve ita i da se ne m o e p osed ovati i zagrabiti.
ije z n a o da se i v r e m e , g o s p o d a r nad s v im g o s p o d a r im a . potaj) udvara k ra ljic i Sfingi. I e k a .

83

BEKSTVO PRED SUNCEM


JADRANSKA OBALA, AVGUST 1987.
D r u e , loe m i j e ! ! ! g ov orio bi m oj d ru g a r Dr. dok bi sed e o
za up ravljaem c r v e n o g B M W - a , z a k l o n je n ta m n im n a o a r im a i
dok bi p o v e a v a o brzinu v o z e i nas iznad D u b ro v n ik a po o n im
z a s tra u ju im s e r p e n tin a m a . K a k o m isli, loe ti j e ? upitao
bih j a dok se v o z ilo k re ta lo k a o z m i ja po a fr i k o m suncu i dok
j e glava m o g d ru g ara, v o z a a , ponirala. L o e mi j e j e r j e gudra bila loa. u b re n e k o . P o ja a o bih m u z ik u u vozilu ne bi
li to n ateralo v o z a a -d r u g a da progled a. Iz z v u n i k a j e k r k lja o
g la s E n d ija O ld ria , fro n tm e n a g ru p e S iste rs o f M ercy, i p e sm a
j e bila sve s a m o ne od on ih k o je po d iu rasp o lo enje. Naprotiv,
bila j e idealna za s u r v a v a n je u k a n jo n istesan u surom k am e n u
sa naizgled id ili n im k u i c a m a u d a ljin i pored mora. M o j drug
Dr. j e bio n a v u e n na hors v e n e k o v r e m e . M o lio m e j e da mu
neki put pridrim ru k u dok se ubadao. B i l o mu j e s im p a ti n o to
to j a n jeg o vom problem u p rila zim v e o m a lib eraln o i to to ga
n isam k in jio z b o g m a jm u n a k o je g j e o k a i o na ram ena. D ob ro
s m o se zeza li b ez o b zira na n jeg o vu za v isn o st. V rh u n a c j e na sta o
kad sm o se na nu distiko j plai u C a v ta tu upoznali sa dve slatke
B e o g r a a n k e k o je su v e bile z a p o sle n e k a o psiholozi u u d ru e nom radu i to ni m a n je ni v i e nego k a o referenti za borbu protiv
bolesti zavisn osti. D e v o jk a k oja j e z ap a la m om drugaru Dr. nije
p rim e tila kod nove s im p a tije nita n e o b i n o , a k j e tv rd ila da j e
im p re sio n ira n a njeg o v o m s ta b iln o u i re a ln o u . M o d a zb og
c r v e n o g B M W - a koji j e Dr. p o se d o v ao . I dok b ism o uivali u
p rv o k la sn o m b a n a n a -s p litu , m oj d ru g Dr. bi se iz v in io d am ama i od la z io na p o lu a so v n e izlete do W C - a , gde bi u b rizgavao
op ojn u te k u in u . V r a a o bi se uvoten, m i r n o n astav ljao da guta
ban an a -sp lit i alje z a n o s n e po glede cu ri. O v o g a puta sa znatno
u m a n je n im z e n ic a m a . P siholog i b o ra c protiv a lk o h o liz m a i nark o m a n ije bi u z v r a a la o s m e h i v e s elo g u g u ta la . P itao s a m se ta
ti psiholozi u e u kola m a. M o d a su m o g li da n au e nek u kolu
i na ulici. L e t o j e b ilo uareno. P re tv o r ilo se u je d n u o g r o m n u

84

urku. N e k o lik o praz n ih gajbi k o je su n a m roditelji ostav lja li na


moru pretvorila su se u m e sta slasti. B u d i li b is m o se u podne
sa p o g le d o m na o b n a e n a te le sa svu d a gde j e bila ravna povrin a. N ik o se nije b u n io z b o g to g a to bi se o m e la g re k a pa j e
tua d e v o jk a z a v rila sa z n a n im ili n e z n a n im d ru g arom . V rz in o
kolo. Tele sn a z a d o v o ljs tv a p o sp e e n a dugini z u ren je in u z a la sk e
s u n c a nato p ljen e k i s e l in a m a i b la ziran i o s m e s i p o lak o su prelazili u retard iranost. N a v rh u n c u otu p elo sti m o j d rug Dr. i j a bi
s m o naputali d ru tv a s k lu p a n a u kolo h e d o n iz m a sa r e im a
vid im o se u B e o g r a d u i sa m a k s i m a l n i m u b rz a n je m n jeg o v o g
B M W - a koji s a m j a z v a o ist s e k s n e s ta ja li bi put serp en tin a
i surog a k ra. M o z a k bi mi p u lsirao od d o g a a ja i v iz ija j e bila
o g r a n i e n a na usku trak u puta koji bi faro vi osv etljav a li u n oi.
S p o ro bih o k r e n u o gla vu te k u k a o m e s e c ka v o z a u -d ru g u koji
bi s a m o p ro zbo rio dok j e u k o e n o g p o g le d a z u r io u m ene: ,,U h,
d ru e , loe mi j e ! ! ! .

85

PREDOZIRANOST
BEOGRAD, SEPTEMBAR 1987.
I d ogod ilo se ono e g a sm o se svi pribo jav ali. K o n a n o j e od
h e roin sk og p re d o z ira n ja p re m in u o b liz a k drugar. P r im io sam
vest sa n e v e r ic o m . N ek i d ru g ari su s a m o slegnuli r a m e n im a i sa
r e im a su v ie se z e z a o sa d o p o m stavljali ta k u na taj sluaj.
Ja sam bio u o k u d a n im a . Z n a o sam m u o c a . m a jk u 1 sestru.
B ili su to ta ln o p r im e r n a po rod ica. Z n a li su da sin im a problem
i g o d in a m a su p o k u a v a li sve. J a sam prolazio faze sa njini od
te.ke k ritike do p rib li a v a n ja psihi k oja j e bila u agoniji i traila po m o . V e j e im a o status d a n k ija i to nije vie krio. Iza
z atv o re n ih vrata z lo b n ic i su aputali i v red ali njegove roditelje
koji su bili uspeni p olitiari. N ik o se n ije nudio da p o m o g n e .
U B e o g ra d u j e tad a b ilo s a m o d v a d e se ta k k reveta u b o ln ic i za
l e e n je zavisn ih od droge. C in ilo se da m o ja g e n e r a c ija p o in je
p olako da gubi rat. U li s m o u taj rat, a da n is m o znali da postoji.
Z u rk e i m u z ik a su po p rim ili to ta ln o d ru g u d im en ziju . P ri a lo
se s a m o o dopu. K o j e ubijen, ko se o v erio, ko j e pao, k o g a su
m ato rci iselili iz B e o g r a d a i sv im o n im m a lim tra g e d ija m a k oje
su se nakupile to lik o da s m o svi m o rali da se predam o. P rvi put
su se u B e o g ra d u p o javiii p ro fe sio n aln i n a rk o -d iler i. Po uzoru na
a m e r i k e film ove. S a d a to v i e n ije bio b iz n is sa z a b ra n je n im vo e m , sada j e to bio pravi biznis. Z b o g k og a se gubila glava. Ja k o
je bilo m alo onih iz n a e g d ru tv a koji su ostali dosledni m e k im
s tv a r im a i nisu se kaljali r a z n o r a z n im k o m b i n a c ija m a . Svi su poeli da s u m n ja ju u svak o g a. Iz ga jb i su p o e le da nestaju stvari
koje su nai prijatelji d a n k iji prodavali b u d za to ne bili um anjili
k rize. P ojav ila s e j e d n a potpuno nova filo zofija pre iv ljav an ja u
B e o g ra d u . O pija ti, nasilje, sve z ate g n u tija p o litika situ a cija sa
apatijom sta n o v n itv a , suroviji film o v i h olivud sk e p ro d u k cije i,
naravno, pohlepa, d oprineli su da se na b e o g r a d s k im u lic a m a
ra z v ije j e d a n potpuno novi pro g ram . M o j p re m inuli d rug j e sah ranjen tajno. S e a m se da s am bio to lik o Ijut na n jeg o v e roditelje
to su n a m a , n e k o lic in i, uskratili da b a r z n a m o gde mu j e grob.
N e k o lik o g o d in a k a s n ije na je d n o m od m o jih d ola za k a iz N ju -

86

j o r k a s lu a jn o sam p ro la ze i N o v im g r o b lje m n ab a sao na g ro b


ovog m o m k a . S e a m se da sam plakao. B i l o j e to po slednji put
da p laem za n e k im ko j e u m ro od d a n k a . D o k ovo piem nisam
vie Ijut na njeg o v e roditelje. Z a li m ili to nisu uspeli da sauv aju
svoga sin a koji j e bio d o b a r m la d i. Ipak, ne d ovoljno d o b a r da
sa u v a seb e od n a jlju e g n e p rija te lja koji se ta k o naiv n o uetao
u na grad i nae ivote. J e d n a epolia se bila za v rila t e j e s e n i i
m o je p rip re m a n je za n ap u ta n je z e m lje se ubrzalo. Z n a o sam da
j e izgub ljen na rat.

87

M RZIM SEBE
BEOGRAD, NOVEMBAR 1987.
K u lm i n i r a lo j e j o to g leta kad a su se k ra ljic a B e z i d e ja i njen
novi m o m a k o n a k o v e o m a uraeni na horsu popeli do e tv r t o g
sprata u m esto p e tog gde s a m j a iv e o i po z v on ili na vrata k o m ije. K o m ija koji m e j e m r z e o i sp letk ario okolo da s a m silovatelj, n a rk o m a n i prep ro d av a c d ev iz a j e o tv o rio v rata i bio zgranut
slik om d v o jc a b ez k o r m ila ra . Z a lu p io j e v rata i v ero vatno im a o
non u m oru j o m e s e c dana. B e z i d e ja m i j e sve to o n a k o hladno
op isala dok j e njen m o m a k rzao i s m e ja o se k a o lud na brano.
P otom su o n a k o stond z a d re m a li. B io s am um oran od svega. O d
len a ren ja , b la z ira n ih iz la z a k a u isfolira ni grad , od m o jih prija t e l ja , sada v e o v e ja n ih n a rk o m a n a koji su se palili da e biti
s lik ari, m u z i a r i ili pisci. O d to g n ov og k o m ilu k a na D o ro lu
gde sam iv e o po sle d n jih god inu i po d ana. D u a n o v a c n ije bio
nita bolji. Heroin j e to lik o z a v la d a o n jiin e da j e na u lic a m a a k
i bilo op asno etati se z b o g k l in a c a b e z k inte i n a v u e n ih do
g u e . V i e nita n ije o stalo od p a n k e rs k o g e n tu z ija z m a s kraja
s ed a m d e s etih ili sveta ivih ideja s p o e tk a o s a m d e s e tih . S a d a
sistem v i e n ije bio k riv a c . K r i v c i s m o bili m i s a m i to s m o se
tak o lako predali.
O d la z io bih kod m o g prija telja , tad a v e sla v nog m u z i a r a , na
N ovi B e o g ra d i onda bi njegov a le up adao svak ih pola sata bez
k u c a n ja da proveri da li se d ro g iram o . T elefo n j e zv o n io sv a k ih
pet m inu ta i m oj d ru g a r j e sav s la d a k o b ja n ja v a o svo jim o b o a v a te ljk a m a , ti n e jd e r k a m a u g la v n o m , gde ga m o g u videti ili
sresti. Pitao bih ga da li j e lud da dovodi k l in k e na gajb u kad ale
mu upada m a lo -m a lo . K a e da a le nije protiv k a ran ja v e s a m o
protiv d uvanja vutre. P itam ga da li j e s p re m a n da iz n a jm i gajb u
j e r mu j e skoro 3 0 g od in a i bavi se p o slom koji n e m a neko radno
v r c m e . pa bi b ilo d obro da im a neku vrstu p rostornog inte g rite ta. K a e , la k e mu j e ov ak o, j e r keva k u v a i a le donosi n o v in e
ujutru.
Ili kad a sm o sedeli u kultno j k n ji a r i u ce n tru grad a i razg o varali o m a n d a la m a u ti b e ta n s k o m bu d izm u da b is m o shvatili

88

k a k o v la s n ik k n ji a r e za s u s e d n im stolom ivo d isk u tuje o m o g u n o sti ta m p a n ja k n jig e koja j e p a m fle t n a c io n a liz m a o b o je na k i a stim p s e u d o ro m a n tiz m o m . P is a c pijan, sa b ra d u rin o m i
p o gledo m a rp la n in ca . K a s n i je j e to lice po stalo rev o lu cio n ar u
o p tem rasulu , p o tom b iz n is m e n i d osta k a s n ije ti e n ik a m e r i ke C I A . K a o neko ko bi u srpsku p o litik u uvek m o g a o da u n ese
neki nemir.
U stvari p o e o sam da m rz im s a m o g s e b e najv ie . N ije mi se
n a v la ilo na heroin. M r z e o sam to ubre sv im srce m . N ije mi
se v i e ni puila vu tra sa lik o v im a k o jim a pada glava. N isa m
hteo da z a v rim k a o T i m R o t u n jeg o v o m te le v iz ijs k o m debiju na
B B C - j u , gde g lu m i s k in h e d a sa iste to v ira n im k u k a s tim k rsto m
na elu i k rv ari p oto se z a l e e u zid i g lav om iz sve snage udara
u njega. N ita v i e n ije o stalo od m o g u n o s t i da se ra d n ik a klasa e d u k u je i ue u raj. Postali su n a jje f t i n iji k o n z u m e n ti koji su
sa m i sebi radili o glavi.
O n o u d o v ite R o n i R e g a n j e trljao ru k e preko b a r e j e r izvetaji o p ijan im r a d n i c im a koji o sta ju b e z posla dok re e na n a cio n a ln e m a n jin e postaju s v a k o d n e v ic a . S i g u r n o ga j e to ushiivalo.
T re b a lo j e s a m o da nek o podeli o r u je . O t i a o sam u nov in sk u
a g e n ciju P o litik a '4 da dam o g la s k a k o p ro d a je m svoj g ra m o fo n i
ploe. T a m o m e u m a lo nisu lin o v a li, j e r sam se bunio to ne k a
b a b a ulazi preko reda. B a k u t a j e im a la spisak od n e k o lik o telev izora i n e k o lik o m u z i k ih stu b ov a za koje j e davala o g las i
o ig le d n o j e bila isturena od o r g a n iz o v a n ih vercera. S k i a la j e
poput s v in je k a k o j e slepa. gluva i n e m o n a n a ziv a ju i m e n acistom i z l o in c e m . K re z a v i i m a s n i s u g ra a n i u redu j e p o d ra e
i j a sam se e v a k u is a o iz zg rad e d r a v n o g m e d ija poto sam utnuo ne k o g g o r ta k a u iz n o e n o m od elu , koji se prestavio k ao
o b e z b e e n je .
N e d u g o posle to g a incid enta, na dan B e o g r a d a , 20. o k to b r a ,
ispred ulaza u zgradu napao m e je lok aln i pijanac bez i k a k v o g
razloga. Is p o s ta v ilo se da se v r a a o sa proslave dana B e o g r a d a
kod K a l e m e g d a n a gde se iz c is t e r n e slu ilo pivo. N a u z im a n za
d a b e ish a lu c in ira o j e da sam d em o n i z a d a o mi udarac u vrat.
M is le i da sam rtv a zavere u s p a n i e n o sam mu zad ao salvu
u d a raca i s e a m se da m e j e n e k o lik o ljudi d r alo dok j e 011 leao

89

u Iokvi k rv i. D o la je m u rija , rasterala g ra a n s tv o i nas strpala u


m aricu . M u rija sa likom g la d ijato ra m i se obratio re im a : ,,D o bro, n a rk o m a n e , to prebi ov og b ra d o n ju ? J a nisa m ni otvorio
usta a polupani p ijan a c se probudio i ob ratio pand u rim a: ,,Pubovi, n ajeb ali ste j e r ja radim za D ra v n u b e z b e d n o s t !. O n i ga
s am o p o g le d ae i kad s m o stigli u p o licijsk u stanicu b a c i e ga na
pod e lije , a m e n i re k o e da se g u b im . O d p ijan e v ih p o lo m lje nih ark ad a m o je sk upe i uvozne panta lon e su bile krv ave. N ije
bilo govora da e m e bilo koji tak si pokupiti. O n a k o krv a v sam
hod ao k ro z m oj B e o g r a d na taj s la v lje n ik i dan i m a jk e sa d ec o m
su b e a le na d ru g u stranu ulice. P on e k i slav ljen ik , p ijan a c, potr a o bi da se o b r a u n a sa m n o m , no g ra d s k a vreva ga j e u s m era vala na d rugu stranu. K r o z par d ana s am izvad io a m e r i k u v izu
i kupio k artu za N ju jo rk .

90

AM ERIKl SAN

91

HA RL EM BLUZ
NJUJORK, DECEMBAR 1987.
U g a o 116. u lice i D ru g e avenije. S tan u na brzinu sk le p an o j
zgradi negde u e z d e s e tim . S e d im p o g u re n z a im p ro v iz o v a n im
stolom

i k a ik o m z a h v a ta m p o d g re ja n u sad rinu k e m p b e l

k o n ze rv e. T a supa i nije t a k o loa, ti h o iz govara m . Z id ov i u stanu


su ta n k i i prozori slab o d ihtuju. S a u lic e se u je kripa k o n ic a ,
n e k o lik o psovki i z a tim pucnji iz pitolja. T iin a . O p e t pucnji,
ov oga puta iz p o lu a u to m a ts k o g o r u ja . P onovo tiin a. P onovo
k rip a k o n ic a . T i in a . P otom z a v ija n je siren a i iz m e g a fo n a se
u je n a re e n je da se o d b a c e revolveri. S k u p lja m snagu i p rila z im
prozoru i u po loaju v e o m a o p rez n e m a k e v ir im k ro z za tv oreni
prozor u pravcu i z re e ta n o g au to m o b ila . N e k o j e izb ac io pitolj
iz to g a u to m o b ila na kolovoz. Z a tim s iren e hitne p o m o i, dolaz a k j o p and u rsk ih a u to m o b ila i o s v e tlja v a n je ulice na holivudski na in. S m i r i o sam se i z a d o v o ljn o k o n s ta to v ao da n ije d an
m e ta k nije uleteo u stan. P alim T V gde su vesti od sin o. Ponovo
pansk i Marlem i k o n s ta ta c ija da se pre 18 sati dva b lok a dalje,
negde o k o a v e n ije L e k s i n g to n , d o g o d ilo tro s tr u k o ubistvo u stilu
e g z e k u c ije u vezi sa p re p ro d a jom d roge, k a e spiker. G a s im T V
i u z im a m N ju jo r k t a jm s gde j e op ira n la n a k o k in e s k o m heroinu koji j e preplavio H a rle m . K a u da se m e k s i k i karteli pozic io n ira ju u p a n s k o m Harlem u i p ro d ajom k o k a in a ugroavaju
sveprisutnu prodaju n jeg o v o g v e li a n s tv a - heroina. N ik o ne pom i n je m a rih u an u . O d la e m n ov in e i s ila z im na ulicu do o b li n je
piljare da kupim m lek o . Ispred p iljare tu c e I l is p a n o a m e r ik a n a c a
stoji, v iu pi-pi-pi pilii i p o k a z u ju k e s ic e sa m a rih u a n o m . Z a pet
ili d eset dolara. O v i sirotani koji su p ro v e rco v a n i u z e m lju ,,hrabrog i s lo b o d n o g , k a k o p o n ek ad z o v e m o A in e r ik u , ne ra u n a ju
se u o g r o m a n ob rt od n a rk o tik a u p a n s k o m H arlem u. N i k o ih
ne dira. Ni m u rija ni ostali narko dileri. S v i shvataju da ovi siro tani, koji n e m a ju s o c ija ln i broj niti priaju e n g le s k i, m o ra ju od
n e e g a da ive. S m e ju m i se j e r z n a ju da p o n ek ad kupim k esicu
od njih. N isa m to u radio tada j e r se u d a ljin i u la kripa k o n i c a

95

z a koju s m o svi z n a li ta z n a i. Z a le g o s m o svi z a je d n o iza g a jbi punili k ro m p ira i j u k e . D v a a u to m o b ila pro tu tnja e av e n ijo m
L e k s in g to n , u la su se dva pu cnja i v e o m a liisterian glas koji j e
izg ovo rio : ,,M o t h e r f u c k e r !

94

MOJ LEPI H A R L E M
l

NJUJORK, JANUAR 1988.


S a n j a li o d o i n t u k o ji j e

d u g a a k p o l a m e tr a , ta j m o n i

M e z e t e u d a r i t i , b i e h a j, a l i n e z a d u g o a k o s e i s p o s t a v i d a s i
D oskok.

O v u p e s m icu su isp ev ali m a n g u p i tipu koji se z v ao M ilt o n


M e z ro u i k o g a su svi u H arlem u z n a li k a o M e z . O v a j b elac i d ez
m u z i a r koji j e s v ira o s a k s o fo n j e n e k o ko j e trid ese tih g o d in a
2 0 . v e k a o z n a e n k a o g la v n i d istrib u te r m a r ih u a n e u d e lo v im a
iznad C e n tral P arka, z n a n i m k a o H a rle m . Z a lju b lje n ik u zlatne
listove koji su s tiz a li iz M e k s ik a , M e z j e sa istinskom ljubavlju
prvih ap o stola d elio v u tru a k o m i k a p o m . P rev lad an e su bile
ra sn e ra z lik e i lju bav j e bila v e lik a k a o planin a. M e z j e k asn ij e p o stao i n s p ira c ija K e r u a k u i G i n z b e r g u k oji su se m u vali po
H a rlem u k a s n ih e trd e s e tih i p e d ese tih . Tad kad sam se j a nasta n io u H a rlem u v u tra j e m iris a la svu d a : u p e rio n ic a m a v e a ,
p ilja ra m a , o b d a n i tim a , p o lic ijs k im s ta n i c a m a , na s ta d io n im a i
u g a jb a m a . N i k o se n ije uzb u ivao z b o g to g a. N a 116. ulici su
stojali redovi d ilera koji su urlika li p o n o s n o naz iv e vrsta k o jim a
su im bili isp unjeni d ep ovi. S e n s k a o s e n s i m i li a , Purple Haze,
C a l i fo r n ia S u n s h in e , Ja m a i c a n H ig h , M e x i c a n B li s s i sva os ta la
e g z o ti n a im en a k o ja su u livala p o v e re n je a rm iji k o n z u m e n a ta
koji su se tu m u vali. G o d i n a m a k a s n ije k a d a s am se pre selio u
,,b e z b e d n iji d eo M e n h e tn a i k a d a s a m se p o e le o da p o je d e m
k in e s k u b rzu hranu k o jim s am se h ra n io na p o etk u k a rije re ,
svratio sam u H a rlem . Ispred k i n e s k o g re sto ra n a su me presreli
pand uri i pitali ta tu rad im . K a d s a m im re k a o da sam se ueleo
k in e s k e h ra n e iz H a rle m a um rli su od sm e h a . R e k li su m i da
isp ra z n im d ep o v e i da im pred am v u tru i ta k o e m e pustiti da
od e m . K ad s a m ih ub edio da n e m a m v u tru i da stvarno e lim
da uem u taj re storan b e s n o su m i re k li da a k o ne k u p u jem
vutru i ne bi tre b a lo da se m u vam tuda. O d o e panduri i iz ulaza
iza o e dileri i p o e e da k o k o d a u : pi-pi-pi. T a k o su prizivali
m u terije. Z im a p o e tk o m 1988. j e b ila u a s n o hladna. U naoj

95

zg rad i j e pu kao sistem za g re ja n je ta k o da sm o se o s e a li u gajb i


kao da sm o na ulici. P restali s m o da p la a m o rentu i v la sn ik nas
j e tu io . D o b ili s m o poziv za s u enje i po to s m o bili s iro m a n i
em ig ran ti d obili s m o ad vok ata po s lu b e n o j dunosti. To j e bio
neki s im p atin i c r n a c iz B r o n k s a . P ri ao m i j e i p otvrd io adresu
zg ra d e u k ojoj s m o iveli. C u d io se da k a o belci s ta n u je m o tamo.
U je d n o m trenutku m e j e pitao k a k a v j e kvalitet vutre na 116.
ulici. R e k a o sa m mu d a j e n a jb o lja u V e lik o j ja b u c i i da bi tre b alo
da dode na d eg u s ta ciju . To mu se svidelo. K a s n i je nas j e tak o
d obro pred stavio da j e sudija n are d io g azd i da popravi g re ja n je i
oprosti dva m e s e c a n e p la e n e rente k a o naknad u za s m rz av an je .
D ok s m o se s m e ja li iz la z e i iz m e tro a na 125. ulici, palo mi j e na
pa m e t da j e taj tip IVIez koji j e p o p u la riz o v a o vutru u Harlem u
o p isa o svoj prvi stond od m a rih u a n e k a o fa s c in a c iju gde mu se
u in ilo da njego v sa k s o fo n s v ira sam od s eb e i dolazi d ub ok o iz
njeg o ve glave, j e r ga on n ije o s e a o u ru k a m a . P ok lon ili s m o se
poput v e rsk ih fa n a tik a ispred k lu b a ,,A p o lo na 125. ulici i pretrali j e poput in to k s in ira n ih satira u potrazi za p are to m pice.

96

SOMA
NJUJORK, FEBRUAR 1988.
K a u da j e to bila n a jh la d n ija n ju jo r k a z i m a u po sle d n jih 2 0
g od ina. L e d se z a k o r io na n ju jo r k im a v e n ija m a . N a s n e k o lic in a
sve ih im ig r a n a ta j e m o ra la da deli fla je re po toj cii. 5 0 a m e ri k ih dolara k o lik a j e bila n a d n ic a za s m r z o tin e su g ara n tov ali
p la a n je stana, stru je, g r e ja n ja i hrane. Z a taj dan. S ta ja o sam
tre su i se na uglu av e n ije L e k s i n g to n i 60 . ulice i g u rao flajere
koji re k la m ir a ju ita lija n s k a od ela u g o je n im p ro la z n icim a . B io
j e to b o g a ta k i kraj. N e k i od njih bi p o k upili flajer, m n o g i bi
m e s a m o za ob ili. N isa m se u zru jav a o. T op la o k o la d a i s o k od
k o k o so v o g o rah a su m e od r av a li u d ob roj fo rm i. P rim e tio sam
n ek og a k a k o sedi na ulici. P o m is lih da j e prosto n e m o g u e da
taj b e s k u n ik na tom vetru i toj h la d n o i m o e da sedi na g olom
betonu. B i l o j e m in u s 2 0 i led svu d a o k o nas. I m a o j e belu kosu
poput p ap e rja i bio j e og rn u t n a ra n d a s tim e b e to m . Z n a ti e ljan, priao sam m u. B io j e u sv o jim p e d e s e tim i pretpostavljam
A m e r i k a n a c . Z a g le d a o sam mu se u n e b e s k o p la v e oi i odlepio.
N a sre d e la mu se o tv o rilo j o j e d n o oko. B i l o j e z eleno i m n o g o
v e e ne g o os ta la dva. B e j a h h ipnotisan. C u o sam glas: S i n e moj
koji d olazi iz d a le ka , budi d o b ro d o a o u z e m lju obilja. I Irab ar j e
onaj koji m o e da se o k r e n e o k o s e b e i z a k o r a i izvadiv i nog e iz
blata. S lo b o d a n j e onaj ko ne ro bu je ilu z ija m a . Prepusti se silam a
k oje su v e n e i ku a j H a om u. O n a e ti p o m o i da i iz tv o g e la
izae so larn a svetlost. S v a k i o v e k i s v a k a e n a poseduju tu svetlost i na dan p re o b ra e n ja ta v e lik a svetlost koja e izlaziti iz te la
e goreti n e p re k id n o na ovoj z e m lji. O v o j e v a n z e m a l ja c , pom islih. S a m o j e u z e o o b li je lo k aln o g n ju jo r k o g k loara. M o ra
da ga ta un utranja svetlost g r e je i m m o e da sedi na ledenom
tro toaru . P ola k o s a m se o d g e g a o do te le fo n s k e go v o rn ice i drhtavo m ru k o m iz v u k a o n o v i i g u r n u o u z a le e n i telefo n. O k re n u o
sa m gajb u u Harlem u o e k u ju i da se ja v i cim er. H a lo , u o
se uspavani glas. ,,Ja sam . M o ra m da ti k a e m da se n e d ale k o
od m e n e nalazi v a n z e m a l ja c , rekoh j a . S ta si to dobro pu io?
upita m e cim er. ,,IIi m o d a h a lu c in ir a od h l a d n o e ? J a sam

97

se ok ren u o ka m e s tu gde je s ed e o n e z n a n a c i njega vie tam o


nije bilo, u stvari potpuno je n e s ta o iz v id ok ru ga. H alo, j e s i li
j o uvek t a m o ? pitao j e cim er. , ,J a je s a m , ali njega v i e nem a.
S lu aj, p o m in ja o j e n e k a k v u H A O M U . J e s i li u o za ta k o neto?
T renu tak u tn je i onda . . . M i s li li na S O M U , drevni napitak
azijskili naro d a? To j e vu tra p o m e a n a sa v in o m od p a lm ov og
lia i m e d om . S u p e r stvar. K o je taj u d a k ? R e k a o sam cim e r u
da se v id im o v e e r a s u stanu u H a rle m u i da e m o d obro izanalizirati ovaj d og a aj. S p u stio s a m slu alicu i uputio se na suprotni
ugao ra s k rs n ic e u b o g ato m kraju N ju jo rk a . P o e o sam da se zaljub ljujem u ovaj grad koji n ik a d a ne spava. Te ve e ri sam posle
d ugog razg o vora sa c i m e r o m ipak zasp a o. U snu Z a ratu stra mi
se p rik a za o. S v e tlo s t ja r k a iji o b lik n is a m m o g a o da rasp o zn a m
mi j e pevala: T a m o gde j e v e n a svetlost, u svetu gde j e su n ce
v isok o, u tom svetu gde b e s m r t n i gordo stoje, o s o m a . ..
G d e ivot j e s lo bo dan, u tr e e m raju svih ra jev a, gde sijaju
blistavi horizo nti, budi v e i t .. ..
T a m o gde su sre a i pro sve tljen je , gde z a d ovo ljstvo i u iv a n je
sede z a g rlje n i, gde j e elja nad e lja m a isp unjena, ta m o , ta m o ,
o, s o m a .
U k a z a lo mi se lice n e z n a n c a za k o g a sam m islio da j e prosjak.
L ic e k o je u pamtiti c e lo g a ivota.

98

HOTE L ELZI
NJUJORK, APRIL 1988.
P oz van s a m na u r k u u hotelu e lz i. To j e onaj hotel gde j e Sid
V i is izbo n o e m svoju cu ru N ensi. Isti onaj hotel gde se fik s a o
B a r o u z , pijan u foajeu leao K e r u a k , D i m i H e n d rik s o r g ija o sa
s v o jo m svitom . B i o sam v e o m a uzbuen. ita o sam u m a g a z in im a o ovom m e stu koji k a o a rd a k ni na nebu ni na z e m lji stoji
t a m o usred b o e m s k o g e l z ija i p red stavlja u toiste za vag a b u n d e
v e petu d e c e n iju . N a d o m a in , A m e r i k a n a c sa S re d n je g zapada, izg le d a o j e k a o n e k o ko j e i z a a o iz stripa F r e a k B r o th e r s
D u g a k osa, m a s n i e ir sa ir o k im o b o d o m , c r n , podvezan c r v e nom m a r a m o m , d u g a k i brkovi, m in u e u o b a uha, psih od elina m a jic a i isc e p a n e leviske. S m e ja o se ir o k im o s m e h o m i pokaz iv a o sv o je ute zub e. D o m a i n j e bio p ro fe sio n aln i preprodavac
svili v rsta op ijata, re k re a tiv n ih d rog a, h e m ijs k ih d iz a a i sputa a , p e u r a k a i sv e g a o s ta lo g to vole m lad i. Pa i stari, j e r na
u rci se o k u pila e k ip a od 17 do 7 7 g o d in a . B i l o nas j e p e d ese ta k
u dosta v e lik o m a p a rtm a n u . E n e r g i j a j e bila sja jn a . N e k i u d a k
n a u z im a n p s ilo c ib a j e p o k u a o da o s tv a ri astraln u k o m u n ik a c iju
sa m n o m . U h v a tio m e j e za ru k u i p o e o da se njie. M o d a j e bio
gej. U sv a k o m slu a ju po to sam g a lju b a z n o usm erio u d ru g o m
pravcu n a leteo sam na C ig a n k u , v e o m a zg od nu C ig a n k u plavih
o iju koja mi j e nudila da mi p ro ita sudbinu sa dlana. J o j e kaz ala da im a em u z a k e ta m u , m a r o k a n s k i hai. P ri u n ja la nam
se vitk a plavokosa N ju jo r a n k a i ponud ila da o d e m o do W C - a
i i z v u e m o po liniju kok te. L ju b i a s to o fa rb a n i c rn a c j e sve to
propratio k ik o to m i poput duha iz la m p e p o k a z iv a o ka W C - a gde
j e v e bio fo rm ira n red. O ta r a s io sam se v e s e lja k a i n aslonio na
zid ispod gig a n tsk e m a n d a le, v e ro v atn o , sa N e p a la . D o m a i n j e
iz n ik a o i ponudio m i d eb eli doint. K a e : ,,S e n s im i l ja . Z a p alih spravu, p o vu ko h d im i p ru ih j e p o g rb lje n o m stariu pored
sebe. Tip j e prihvatio d oint i z a g le d a o se p o gledo m fa ra o n a u
m ene. P o v u k a v i dim z a d r a o g a j e u p lu im a l potom g a j e eleg an tn o ispustio k ao da to radi v e 5 0 god in a. P itao m e j e : Z n a
li ko sam j a ? R e k o h ne i z ap iljih se u n e s v a k id a n je g ik icu .

99

Z id ov i ap a rtm a n a u hotelu e lz i su p o e li da titraju kao biseri


o b a s ja n i k a rip s k im su n ce m . Iz z v u n i k a j e izbijao refren pes m e ,,W hite R a b b it od J e ffe r s o n A i r p l a n e i p olako m e rastapao
kao k om ad o k o la d e u ustim a deteta. Tepih se pretvorio u uinu
sre brn ih j e g u l j a k o je su se b e z b e d n o m ig o ljile lzm eu nogu gostiju. i k i c a j e im ao pogled b o je safira. K a e , bilo j e to skoro
pre 4 0 g o d in a kad a sam tri iljo k u ra n a z v a n a K e r u a k , B a r o u z i
G i n s b e r g p o zv a o na urku u H arlem . T a m o nas j e e k a o B i r d "
tj. arli P arker sa sv o jo m svitom . S v i s m o se fik sali dok su tri
iljo k u ra n a g led ali irok o otv ore n ih o iju . B ili B a r o u z j e skupio
m u da, o tk o p a o k ou lju , z av rn u o ru k av i m u re i re k a o ,,udri .
D e k i A la n su popuili doint. O s ta lo j e istorija. R e k a o j e to i
vratio mi doint. P olak o j e o d e ta o do d o m a i n a urke koji g a j e
poljubio u ob raz. Ja sam k liz n u o na pato s i seo. O s ta lo j e istorija.

100

TRANSVESTITI
NJUJORK, M AJ 1988.
O v o j e m o j suprug, re k la bi K ., B e o g r a a n k a n a v u e n a na
liors, i o k r e n u la se k a m u k a rc u u s v o jim trid e s e tim u satenskoj
lju b ia stoj haljini, sa dugom k o s o m b o je m a h a g o n ija , n a m in k a n o m , p o m a lo n e iz b rija n o m i sa c ip e la m a na v is o k im potpetic a m a . Tip j e bio o l i e n je istv ilid o v s k o g propaliteta koji j e od
re g u la rn o g p ek a p o stao n a rk o m a n tra n sv estit. S o k a n t n o j e bilo
to da j e K. ured no p o d n e la d o k u m e n ta za le g a liz a ciju svoga statu sa u A m e r ic i za k o je j e im ala puno pravo, po to j e z a k lju ila
brak sa ov im frik o m . 1 j o su ured no proli prvi intervju gde su
g lu m ili z alju b lje n o st. S a m o u N ju jo rk u . S a m o u Ist V ilid u . Tip
je bio ne rvo z an i tra io m i j e 2 0 dolara da se uradi. B e o g r a a n k a
K . j e bila ta len to v a n a u m e t n ic a k o ja j e , kad god n ije bila stond,
k ro jila n e k a k v e m a te rija le i iji talen at j e d ob io m o ju naklonost.
P o s e d o v a o sam sva taru na d evetoj ulici i uglu avenije A, ba
kod leg e n d a rn o g T o m p k in s sk v e r p a rk a i, pored o t k a e n i h odevnih m a te rija la , v a lja o s a m i preprav ljen i n a m e ta j o s lik a n psihod e li n im m o tiv im a . P ita n je j e b ilo ko j e bio ludi: u m etn ic i koji su
sara iv a li sa m n o m , ili kup ci koji su d o lazili po pred m ete koji su
se slag ali u ovoj buvari. M o ji susedi u bloku su bili: Toni i S m o i<i, d v o jica K a r i b l ja n a koji su iza im p ro v iz o v a n e p ro d a v n ice za
ploe, u k ojoj nik ad n ik o n ije kup io plou, prodavali ispod tezg e
p rv ok lasn u vutru i k oka in . P rek o puta u lice j e bio m a ro k an sk i
p ro d av ac fala fe la koji j e im ao em u za hai. Tu j e j o bio i D eri,
A f r o a m e r i k a n a c , prevarant i bivi ro bija koji j e im a o radnju sa
a f r i k i m m a s k a m a . N a ra v n o da j e D eri uvek bio sprem an da ti
'a v r i bilo koju gudru 2 4 a s a u s e d a m ra d nih dana. P ria lo se
J a kad se n a u z im a k o k a in a e s t o o r g a n iz u je u rk e u podrunni
svoje rad nje, k oje su bile k o m b i n a c ija v u d ua i orgija. U svako m
slu aju , su s e d s tv o j e b ilo vrlo z a n i m l jiv o i kad a sam izvad io nov a n icu od 2 0 dolara i p ru io j e n e rv o z n o m tran sv estitu , tj. suprugu m o je s a ra d n ice , o e k i v a o sam da e ui u je d n u od o b li n jih
radnji. O n j e , pak, k re n u o ka A l f a b e t g rad u, notorno m delu Ist
V ilid a , gde j e a k i m u rija izb e g av a la da se m uva. B e o g r a a n k a

101

K. m e j e z a m o lila da p ris tign em n je n o g supruga tra n sv estita i


pravim mu d ru tv o dok k upuje g u d ru , j e r j e p o su m n ja la da se on
n e e vratiti uopte. S h v a ta ju i da s am o s ta o b ez 2 0 dolara i da
u uskoro ostati i b ez rad ne snage, p o tr a o sam za frik o m . N ije
se preterano izn en ad io kad sam g a pristigao. Z a m o l io m e j e da
,,k a o prava d a m a stavi ruku ispod m o je m i k e i da k a o pravi par
u m a r ir a m o u S o d o m u i G o m o r u . S e ta o sam sa n ju jo r k im transvestitom koji j e m a h a o b o k o v im a . N je g o v i mloliavi g u z o v i su
privlaili panju o k o ln ih b araba. N i s a m bio siguran da nosi g ae.
U je d n o m trenu tk u mu j e p u k la tik la na je ftin im k u r v a n js k im
c ip ela m a . S k in u o j e cip ele i n a s ta v io bos. D oli s m o do zg rad e
ispred koje j e bio p o vei red d a n k o z a . Stali sm o u red. N ik o se
nije preterano iz n en a d io to su u red stala dva m la d a m u k a rca
od kojih j e je d a n bio o b u e n k a o e n a . V ero vatn o su m islili da
sam m ak ro . S a k rova zg rad e se sputala kofa u koju su ko n z u m enti stavljali n o v a c i potom su k ofu p o vlaili k o n o p c e m ka k ro vu. V ratila bi se sa ta n o iz b ro ja n im p a k e ti im a i n a lep n ico m :
H V A L A . M o ja c u r a " j e s tavila 2 0 dolara i sa o s m e h o m gde je
bilo o ito da mu fali zub broj pet m i r n o e k a la na spu ta n je kofe.
S tig o e dva pa ke tia. Hvala i doite ponovo. M i r n o k a o da s m o
kupili dva k o m a d a p ice od e ta li s m o nazad ka T o m p k in s parku.
M o ja ,,cura j e j o z a n o s n ije n jih a la m lo h av o m g u z ic o m .

102

DEKSMIT
NJUJORK, M AJ 1988.
S e d im u T o m p k in s sk v e r parku na klupi i uivam u pro le-

110111 suncu . M o j d r u g a r T o m , n ju jo r k i s lik a r i m u z ia r, u g a s i o j e


doint. O d je d n o m j e p o sk o io i p o e o da p o k a z u je na p o g rb lje nog s ta r i a koji j e proao pored nas: ,,E j, pa to j e D e k S m i t !
P o g led ao sam p o g rbljenu siluetu p o k riv en u p o h a b a n im e b e to m
k a k o p ro m i e k ro z d rvored i lo k a ln e k lo a r e koji su se o ku pljali
u parku. T a d a n is a m z n a o ko j e D e k S m it. Tad a sam ga prvi i
p o slcd n ji put v id eo , j e r j e god inu d a n a k a s n ije prem inuo u svo jim
k a s n im p e d es e tim od side. Z a h v a lju ju i m o m prijatelju , slik aru
T om u . o ti a o s a m posle njeg o v e d u b o k e i u v eravajue b e s e d e da
p o g le d a m j e d i n i za v r e n i film D e k a S m i t a S tv o r e n ja u plam enu. ,,D a, D e k S m i t j e bio f i lm a d i ja , u m e t n ik p e rfo rm a n s a
i k u ltn a fig u ra u N ju jo rk u e z d e s e tih i s ed a m d e s etih . G le d a ju i
n jegov dugo z a b r a n je n i film o s e tio s am se in ic ira n im u svet m agije. K a o da j e nek o o tc e p io p a re ov e n a e sive realnosti i propustio m e u svet m a ta rija i m a g ije . B i o sam hipnotisan s v e tlo u ,
p re d s ta v a m a i p o k reto m . Hipi o rg ije k o je su se poput planin a
H im a la ja u spravile nad la n im m o ra lo m p o s t m a k a r tn ije v s k e
A m e r ik e . D e k S m it j e p o stao m o j u zo r u d e v ed e setim . N ije mi
s m e ta lo to j e im a o repu taciju tv rd o k o rn o g p e k a i k o n s ta n tn o g
l o b u n je n ik a . S h v a tio sam da j e u k o r p o ra tiv n o j A m e r ic i biti gej,
;o cija lis ta i slo bo dni u m e t n ik rav no sa m o u b is tv u . O v a j v iz io n a r
e p rek inuo sve k o n c e i v e z e sa k o n v e n c io n a ln o u . I sa sivom reiln ou. S re d in o m ez d e s etih s v a k i n jeg o v p o k ret j e bio p rae n
llad n iin po g le d o m , z a m is lite k og a ? G o s p o d in Endi Vorhol j e bio
aj koji j e p re p o z n a o sve on o to j e e le o da pre p ak u je i proda,
lok j e to D e k S m it radio za to to j e on bio D e k S m it i s a m o
Dek S m it. O n j e bio kralj tog j e d n o g tre n u tk a , a Endi j e po stao
/a a r o za e o n e koji su dolazili. N ije D e k pro m enio brave na
ivojoj u m e t n i k o j rad ionici posle p ritis a k a lok aln ih D B - o v a c a i
a z ju rio k oleg e u m e t n ik e koji su se tu o k u pljali. Endi j e to uilio. Endi j e p o v u k a o liniju sa k im tre b a da bude vien, gde i u
cojoj pozi. D e k e s t o n ije ni iinao bravu na v ratim a svo g a stana,

103

tj. im p ro v iz o v an o g studija. D e k n ije k oristio gips da zag itu je


upljine po o n o m e to se z v alo u m etn o s t a nd erg raun da. Endi j e
to uinio. D e k j e govorio: B o l je j e da g la sate za on o to elite
i ne d ob ijete to, nego da g la sa te za o n o to ne elite i d ob ijete
to. Endi nije im a o p o trebe da g la sa , on j e s a m o p re s v u k a o dres.
D ek j e p o z iv ao na ja v n i lin sv ih s k u p lja a i prodavaea u m e tn o sti. Endi im j e lizao bulju. Z a to d a n as, kad se s etim p o g rb lje n o g
f r i k a koji j e pro bau ljao pored m e n e tog lepog m a js k o g d ana u
T o m p k in s sk v e r parku, b la g o s ilja m sta ze kojiina j e 011 koraa o.
K o lik o god da su bile k riv u d a v e i krvave.

104

SUPERJM POZICIJA
NJUJORK, AVGUST 1988.
Idem odpostelje dopostelje... spavam sa drugim spavaima, sa svakim od njih redom.
Sanjam u snovima svojim sve snove drugih sanjaa,
I sam postajem ti drugi sanjai.
Volt Vitmen
Z a sve su k rive p eurk e. I z la z a k u g ra d tog petka se pretvorio
u vatrom et. S v e j e p o e lo u o b i a je n o , m o j c i m e r i j a s m o svratili
do ene b e o g r a d s k o g s lik a ra k oja j e iv e la na sed m o j ulici i Aveniji A . D o k s m o p iju ck a li je f t i n o v in o i raz g lab ali o u o b i a je n im
s tv a r im a k o je su se tic a le e m ig r a n ts k o g ivota , po javio se iznenad no, k a o duh iz b o c e , n e k a k a v o d rp a n i tip koji j e nudio sve
vrste p s ih o a k tiv n ih supstan ci. O d lu ili sm o se da k u p im o uncu
n e k a k v ih s a s u e n ih p e u r a k a za k o je j e o d rp a n a c tv rd io da su
fa n ta stin e . K a s n i je u to k u v e e ri. p rid ru ila nam j e se j o ne ka
ek ip a d ok on ih u m e t n ik a i ta k o svi p o o sm o u vrelinu n oi Ist
V ilid a . N a uglu A v e n ije A i pete u lice z aseli sm o u k afe koji j e
bio popularan kod a ro lik ih itelja o v o g dela M e n h e tn a . O v d e nikad a nije bilo d osad no. P e u rk e su p o e le da rade, pa vie nisam
bio s ig u ran ta j e re a ln o o e k i v a ti da se dogodi te v e e ri. N e k a
isteto vira n a d e v o jk a j e d r ala p o v e lik o g pitona o b m o ta n o g oko
svoga vrata. P ito n se z a g le d a o u m e n e i o s ta o da tak o pilji dok
m i n ije po sta lo m alo nep rijatno , te z a m o li h dev ojk u da pogled
s voga Iju b im ca u sm eri u n e k o g a d ru g o g za n a im stoloin. O n a
se n a s m e ja i r e e da njen pitonk o o i g le d n o gaji sim patije p rem a
m e n i i lukavo m i n a m ig n u . C u je li ti o v o ? zapitah d ru ga ra sa
m o je d esne s trane i ok r e n u h se k a n je m u da bih shvatio k a k o j e
s tolica prazna. O n je s ed e o na podu p ilje i u neku ta k u s a m o
n jem u poznatu. O s ta li su se k re v e ljili, in i se, svak o za seb e i iz
svojih interesa. S v e u sve m u , naa e k ip a j e izg led ala j o i ulju dno
u p o red enju sa n e k im g o s tim a k a fe a . M a l o d alje za ne k im stolom
su sedeli, b o lje re i leali, neki d a n k iji od k ojih j e je d a n ak
uspeo da stavi glavu u po v e lik i ta n jir sa p a la in k o m . I tad a j e

105

u na vik e n d u etala N ad in. V is o k a A r a p k in ja sa fra n cu s k o m


k rvlju se s a m o u m ig o ljila izm e u m e n e i m o g a c im e r a sa irok im o s m e h o m svojih v e o m a m e s n a tih i ru m e n ih usta. I m a la j e
kratku crnu kosu, o i c r n e k a o ugalj i ten tainan k a o B e r b e r k a iz
M aro k a. K a e da j o j se s v i a m o i j a i m o j c i m e r i da bi elela da
provede no sa nam a. M i s m o n e m o g led ali ovu p o v iso k u curu i
b e z re i j o j stavili u usta poveu p e u r k u koju sm o ra nije kupili
O n a j e sva u s h ie n a iz vad ila p o veu kesu punu vutre ispod sv o je
letn je h aljin e od lana. N ije mi iz g le d a lo u d n o to j e v u tru sve
v r e m e d rala z a k a e n u z a neku pantljiku od h aljine i to j u j e
k rila izm eu nogu. K a d a j e za d ig la haljinu prim e tio sam da ne
nosi d onje ru blje. V utra j e u tren o k a bila ra z g ra b lje n a sa stola
od d rutv a koje j e tu sedelo, pa i od on ih koji su prili od drugih
stolova. N a d in se s a m o s m e ja la . Z n a o s am tada da e d ru b a sa
ov om d ev ojk om biti k ao hod po iletu. O s ta ta k v e e ri j e p roao
u m a g n o v e n ju . S e a m se da s m o se s m u c a li svi z a je d n o od u rk e
do u rk e u Ist V ilid u i da se d ru tv o p o la k o ali sig u rn o osipalo.
N e k o bi z a s ta o da p o v ra a , pa bi se s a m o sruio u svoju b ljuzgu.
N e k o g a b ism o s a m o k ra ji k o m o k a videli k a k o od v la i Ijubavn ik a ili Iju bavnicu u sporednu prostoriju ili hod nik . S e a m se
da s m o se z a te k li u n ae m s p a rn o m h a rle m s k o m stanu N a d in ,
m oj c i m e r i j a . J o uvek se sm e ja la . C i m e r i j a sm o se sputali
sa p e u r a k a i n e m o g led ali z a ro b lje n i u zoni n ag o v eta ja u ln ih
zad ovoljstava. N a d in j e podigla donji d eo sv o je h aljine i p o k a z a la
nam svoju m a k ic u . B il a j e o b rija n a . P re k r stila j e noge i upitno
se za gled ala u dva e m ig r a n ta . K o e prvi ili biste eleli u isto v r e me, gov orile su n jen e ua ren e oi. J a sam ustao, po eleo im laku
no i o d g e g a o se u svoju sobu. Z a d o ru k o m s m o se svi s m e ja li
s e a ju i se d etalja iz Ist V ilid a . Is p o s ta v ilo se da j e N ad in udata
za fra n c u s k o g diplom atu koji j e bio na slu b e n o m putu i saznali
s m o da su njene e s k u r z i je v ik e n d o m bile a m in o v a n e i od s a m o g
m u a. B io j e sre a n sve dok mu se d ra e sn a N adin v r a a la . N isam im ao elju da u p o z n am n je n o g m u a. U n e d e lja m a k o je su
sled ile izla zio sam sa N a d in dosta e s t o u bio skop ili na k n jie v no v e e . O n a j e im ala redovan s e k s sa m o jim c im e r o m i n ik a d a
sa m n o m . Is p o s ta v ilo se d a j e ona i m a la j o n e k o lik o Iju bav nika
koji su eljno e k a li da ih pozove. N i k a d a pre n is am po zn a v ao
106

'
e n s k o b ie k oje mi j e prilo ta k o b lizu i k o je j e o tv o re n o iznosilo
utiske o ta ko m n o g o m u k a r a c a k o je j e p o sed ovala. S e a m se
da m i j e uvalila k n jig u A n a is Nin u ru ke. G r a f i k i prik a zi s ek sa
A n a is sa H e n rije m M i le r o m i n je n im m u e m , Ja n o m H u gom ,
plus le z b e js k e s c e n e sa M ile ro v o m e n o m D u n , i sve to z a in jen o a tm o s fe ro m d e k a d e n c ije ra n o g d v a d e se to g veka, k a o da
su otvorili novu d im e n z iju u m o jo j svesti. S a v onaj podsvesni
m a o iz a m n asle en sa ulica D u a n o v c a u m o jo j ranoj m lad osti
>e topio pod u tica jem N a d in . Is p o s ta v ilo se da j e m u A n a is N in
pedesetih g od in a p ro log v e k a nap u stio svoj ugledni b a n k a rs k i
oosao i z a p o e o k a rije ru e k s p e r i m e n ta l n o g film sk o g reisera.
Mavodno j e k r i o m o tv a ra o d n e v n ik e sv o je e n e A n a is i ita o
) n jen im d eta ljn im i z v e t a jim a sa sv ih tih s ek s u a ln ih avan tura
,<oje j e A n a is im ala sa m n o g im m u k a r a c im a . K a d a bi je Hugo
nou s a e k i v a o u v e toplom k re v e tu i im a o j e kao to svaki
m u im a svoju enu, d o b ija o j e sa n jo m i e nergiju H e n rija M ilera i D u n i m n o g ih d ru g ih koji su u e s tv o v a li u ovom k ru g u .
N a jv e i greh j e o g r a n ia v a ti s a m o g a seb e , g ov o rila j e N ad in dok
mi j e itala iz k n jig e A n a is N in. T e j e s e n i s m o z a je d n o gledali
re tro sp ek tiv u film o v a M a je D eren i K e n e t a E n g era . U je d n o m
od E n g ero v ih film o v a p o ja v ila se i A n a i s N i n . U lo g a m itsk e Lilit
j o j j e s a v r e n o p ristajala. O n a k o n a d m e n a i n a k i e n a b ljeta v im
d ra g u ljim a terala j e i s a m o g satanu da j o j se divi. N ad in se s m e j a l a o n a k o od s rca i r a z v la ila one n je n e m e s n a te i ru m e n e usne
b a k a o one v e e r i kad a se u m ig o ljila i sela na praznu stolicu
izm e u inog a c n n e r a i mene.

107

AM E R I K I SAN
NJUJORK, DECEMBAR 1988.
D u g o g o d i n je m ludovanju j e d o a o kraj. P ob eg a o s a m iz B e o g rad a pred e p id e m ija m a z v a n im heroin i b rato u b ilak i rat. IJ
N ju jo rk u su se s m e ila ra z n a d ru g a ija isk u en ja . S e k s , d rog a i
alkohol su p o la ko ali sig u rn o iscrp ljiv a li m oju duu. D a li rekoh
duu? D a, p re p o z n a o sam da im am neto tako, tek kad sam se
naao u v e lik o m i za m e n e n e p o z n a to m gradu. N isa m se plaio.
ipak. n is a m hteo te k ta k o da iz a r im s a m o g seb e na n ju jo rk om
v relo m asfaltu. U l i c e N ju jo rk a nisu n a ro ito m arile za duhovnost. ali su ra z v ija le in stin k te. O n i su gov orili da se liim v e lik o g
dela p o z n a n ik a iz B e o g r a d a i da p rem a N ju jo r a n i m a iz g rad im
n a jv e u m o g u u dozu o b a zriv o s ti. T r a io sam p artnera sa kojim
bi m o g a o da po d e lim sk lo nite. O n a se p o javila na s a m o m kraju
j e s e n i kad a j e v r e m e u N ju jo rk u n a jle p e i kad a nag ov etaj z im e
budi u m u k a rc u elju za toplim o g n ji te m . U e ta la j e na tu urku na A p e r vest sajdu kao p o sta rija hipi d ev o jk a k o j a j e dola iz
S a n F ra n c is k a da o k u a s reu u V e lik o j ja b u c i . K a e mi: j a sam
Pem is S a n F ra n c is k a . J a k a e m : j a sa m i i iz B e o g r a d a . M e s e c
i po dana k a s n ije nali s m o se ispred m a ti a r a u dravno j usta n ovi. S v e j e bilo m u n je v ito. C e k a li s m o u redu iza j o n e k o lik o parova koji su u lazili iza ta p a cira n ih vrata i izlazili sa s ertifik ato m .
Un utra lice k a o i z f i l m o v a D o n a V o te rs a , skoro m e h a n i k i k a e
da se usp ra vim o, p ris ta n e m o ili ne p ris ta n e m o na brak, p oljubim o, z a k a i m o prsten i m a r napolje, j e r z a cenu od 65 dolara i ne
m o e da o e k u je nek u uslugu. Posle, kad a sm o im ali intervju
za m o ju zelenu kartu , b iro k ra ta m e j e pitao ta s a m radio u e h oslov ak oj. Na m o j glupi izraz lica se z a k a lja o , iz v in io , m is le i
na Ju g o s la v iju i kad a sam mu j a re k a o da sam bio student, on j e
sa m o k lim n u o g lav o m i z a o k r u i o po z itivnu ifru u m o m e dosijeu. D o b io sam zelenu k artu i s o c ija ln i broj. M o ji u B e o g ra d u
nisu m ogli da veru ju da sam se o e n io i m islili su da sam to uradio da bih dobio zelenu k artu . U stvari, oni su se nadali da u dii
ruke od A m e r ik e i vratiti se u S rb iju. P a m e lin e kolege sa posla su
m e s u m n jia v o p o sm a tra le i pitale P a m e lu gde j e nala pustahiju

i zato j e po to d ola u N ju jo rk kad a ili u S a n F ra n cis k u im a na


svako m koraku. P a m e la se s m e je i n a m i g u je m i. U iv a m o u strip o v im a , f i lm o v i m a i k o n c e r t im a . N e voli da pui m a rih u a n u , ali
to to le rie kod svoga supruga i n e k o lik o prija telja koji s v r e m e n a
na v r e m e dou u goste. B io sam sretan to s am ispunio svoj tajni
san iz d e tin jstv a gde j e m oj ivotni s a p u tn ik hipi cu ra iz K a lifo rnije. K a e m j o j da z a d e n e m o po c v e t u kosu i idem o nazad bosi
u S a n F ra n cis k o . O n a o d g ov ara da su ta v r e m e n a prola i da j e
dola u N ju jo rk da pravi k a rijcru . Ja k a e m k a k o god, s am o zadri taj s m e a k na licu i u vaj taj o d b lje s a k u o i m a i taj a k c e n t iz
S an F ra n c is k a koji si po k upila na H ejt E b e r iju . O n a k a e da e
se odupreti m a in e r iji M e n h e tn a i da e m o lebdeti iznad n e b o dera k a o dva p ap e rja sta o b la k a k o je v e ta r od u vava ka horizontu.

109

DAJ MI PET DO LA RA
NJUJORK, JANUAR 1989.
D a li j e to bila p o hlep a ili n e o p re z n o st? S v e je d n o , svo dilo se
na isto u tom trenu tku. K o m b i koji n a m j e z a ak u dolara sluio
z a tra n sp ort b ilo e g a u bilo kom pravcu se n a laz io usred bare
ili, bolje re e n o , m a lo g j e z e r a na poljani koja j e in a e bila gro blje
a utom o bila. V id im c r n c a koji j e sve do tog m o m en ta im a o prijate ljsk i izraz na licu k a k o m a e o g r o m n o m ipkom i urla i vidim
m o g pajtaa, e m ig r a n ta iz B e o g r a d a , k a k o se k rije iza n a s u k a n o g
k om bija . J a p rila zim i d rim o g r o m n i ra fc ig e r u ruci.
S v e j e p o e lo ta k o to s m o zasta li na uglu 133. ulice i B ro d v e ja
da k u p im o u o b li n jo j piljari po sok k a k o b ism o osv eili n a p a e na te la posle c e lo d n e v n o g g rb a e n ja . N a p olju hladn o n ju jo rk o
popod ne i g o m ile p ro la z n ik a koji tu m a r a ju kroz su sne icu . Vid im grupu tipi nih h a rle m s k ih d ilera vutre k a k o nas g led a ju i
diu obrve. M i o d m a h u je m o g la v a m a i p o lak o k r e e m o put k om bija, kad iz blata i snega isko i c r n a c u sv o jim k a s n im trid es e tim .
K a e da m o e da n am z a m e n i polu pani re tro vizor za 5 dolara.
G l e d a m o ga, g le d a m o raz b ijen i re tro v iz o r i r a z m i lja m o da j e to
o d lin a ponuda, j e r bi nam u radnji tra ili bar 3 0 dolara za z a m e nu. K a e on da ga pratim o i da ta m o pored autoputa im a g o m ila
naputenih olupina o d a k le e on da d o n e s e ba tak av retrovizor.
P oeli s m o da v o z im o sporo za njim i u je d n o m trenutku j a sam
isk o io da u o b li n jo j p ro dav nici alata k up im ra fcig e r za koji
sam m is lio da e n am ustrebati. M o j pajta odjezdi za njim i j a
uoh u radnju. Posle 5 m in u ta s am p ro ao sve one z g ra d c za
s ir o m a n e i z a le te o se preko Hadson d ra jv a , kako su po pularno
z v a li taj k ra k autoputa pokraj M e n h e tn a . V id e o sam g o m ilu naputenih ind u strijsk ih zg rad a i n a z re o g ro b lje a u tom o bila . K a d a
sam se pribli io o lu p in am a , shvatio s a m da s m o glupavo upali u
klopku. C r n a c j e v itlao pa jse ro m i g r a k t a o k ao d in o v s k i galeb
i iz ok o ln ih ru ina su se n az irale s e n k e . Shv atio sam da a k o ne
p o b e g n e m o v e o m a b rzo da e m o biti o k r u e n i sv im o n im otpadn ic im a koji ive u p o d z e m n i m tu n e l i m a m e tro polisa. N e k i od
njih su bili o z b iljn o d ro g ira n i i ag re s iv n i. P rvo j e tre b a lo skinuti

110

sa lea n a e g ,,d rug ara koji o i g le d n o n ije n a a o re tro v iz o r i


sada j e urlao da 11111 se da tili pet d olara. M o j p artner j e iz v irio
iza k o m b ija i d o v ik n u o mi da se u v a m ludaka. J a mu k a e m da
ovaj nije lud, v e da j e n a v u e n na k re k , i da n e e birati n a i n a da
doe do para i s a m im tim do lulice sa k o k a in s k o m pasto m koja
ga j e e k a la u n e k o m od zapianili ulaza. S a d a j e on priao m eni
vitla ju i ip kom i z a h te v aju i pare. Ja mu k a e m da nije n a a o
re tro v iz or i da para n e m a . O n m e g led a i p o k a z u je na gigantski
ra fcig e r napravljen u K i n i koji sam d r a o u ruci. K a e da sam
j a j e d a n u p ak i b aci 01111 ip ku koju j e d r a o u sneg. P od ig ao j e
d e m p e r sa s vo g a s to m a k a i r e e 111 i da m o g u slo b o d n o da ga
ub od em u s to m a k ali mu m o ra m dati tih pet dolara. D ra o se k a k o
u sto m a k u v e 1111a m e ta k i da z b o g to ga uvek svira kad ulazi
i izlazi 11 s a m p o slu g u j e r d etek to ri re a g u ju na metal. Pogled ah
p a ljiv ije n jeg o v s to m a k i videh b ro jn e o iljk e . J a b a cih ra fcig e r
u sneg, izvad ih pet dolara i dadoh mu. O n se zahvali lju b a z n im
o s m e h o m i po elev i nam lep dan, o d g e g a se ka r u e v in a m a .
J a z a m o lih m o g p a rtn era da to pre upali k om bi koji je u a o u
ono j b arutini i da p a lim o odatle. D o k se k om bi m u io ,ja n isam
s k id ao o k a sa ra z ru e n ih s k lad ita iz k ojih su se p olako ali sig u r n o pojav ljiv a li g ro te s k n i likovi. M o li o sam se bogu da kom bi
upali. U p a lio j e i z a p a lis m o iz te klopk e. M o j p artner u ti, u tim
i j a . Pao sam na te stu o s n o v n o g pre iv lja v an ja. D a sam pustahiji
z a rio onaj ra fc ig e r u trbuh s a u v a o bih pet d olara i s te k a o sam o p o u z d a n je za m n o g o b ro jn e iz a z o v e na v r u i m u lic a m a N ju jo r k a . P u k a o s a m v e na prvoj s te p en ici u s p in ja n ja ka n jeg o v o m
ve li a n s tv u lib e ra ln o m k a p ita liz m u . Pa zar nisu zabadali seiva
svi oni j u n a c i koji su po m o g li da se izgradi j e d n a od n a jm o n i ji l i im p e rija u m o d e rn o j istoriji? M o d a bih to lik o n apred ov ao
da bih p o sta o v lasn ik neke p e r io n ic e kola na g la v n o m putu sa
sviin d u n im p o to v a n je m o k o ln o g o loa . O v a k o , pukoh v e na
sa m o m p o e tk u s a v ija ju i k im u pred p revarom . K a s n i je u k arije r i j e b ilo j o o v a k v ih d o g a a ja i uvek sam se rado setio ovoga
prvog. S e a m se j o da sam se u sebi ra d o sn o s m e ja o o n a k o zam rzn ut na seditu onoga k ra od k o m b ija 1 da sam c r n o m bratu
po eleo prijatan stond b a k a o to j e on m eni p o eleo prijatan
dan po to m e j e o p lja k ao .

111

P RO TI VP RI RO D N I BLUD
NJUJORK, MART 1989.
G ra d N ju jo rk j e ta k a v grad gde stv a rn o n e m a n i k a k v a prava na b ilo k a k v u vrstu iz n en a e n ja . C a k i k ad a se dogod i neto
ispred te b e to j e u d om enu fa n ta sti n o g ili sk a re d n o g i k a d a si
potpuno ub een da ta k o n e to n ik a d a nisi ni vid eo ni u o, drugi
d eo svesti te skoro iste sek u n d e p r im ir i i k a e da sve to im a svoje
o b ja n je n je . T a k o j e upravo i b ilo to g p ro hlad no g n ju jo rk o g ju tr a
d ok s m o j e z d i l i j e d n i m od autoputeva u B ru k lin u . S lo e n i sistem
autostrada p o n ek a d j e iz g le d a o k a o m r e a u k ojoj im a m e sta
s a m o za vo zila i n ik a k o za p e a k e ili za bilo ta to se o slan ja
na dve n o g e ili v i e njih. I o tk u d a on d a u toj d ungli od rnetala
i a sfalta klupa k o ja j e n a m e te n a tik pored autoputa iza zatitne
og ra d e ? J o u d n ije j e bilo to j e na toj klupi sed e o s re d o v e n i
b rado nja sa d ug o m k osoin o b u e n u vetrovku . N a j u d n ije j e bilo
to to j e b ra d o n ja d rao rairen e nog e i o tk op an u vetro vk u i dok
sm o b rz in o m m u n je proletali pored n je g a p rim etili s m o d a j e brad onja vrlo lucidno izrez ao na sv o jim f a r m e r k a m a k ru g o ko ge
nitalija te su one u s v o jo j punoj m ilo s ti bile izloene p o g le d im a
vo z a a . M is lim da j e on j o s v o jo m d e s n o m ru k o m d r a o penis
pri dnu i u je d n a e n im ritm o m m a h a o n jim e ka naina. S v e j e bilo
p e rfe k tn o s m i lje n o od ov og e g z ib ic io n is te j e r se n a c rta o ta n o
t a m o gde m o e da ga vidi h iljade o iju v o z a a koji putuju sv o jim
poslom i, isto ta k o , n ik o od v o z a a n ije m o g a o da sta ne pri tim
b rz in a m a na autoputu. T ad a n ije bilo m o b iln ih te le fo n a i niko
n ije m o g a o da p o zove po liciju, a ona, a k o bi se i p o jav ila, m o rala
j e da pravi oz b iljan k ru g o k o B r u k l i n a da bi izala u pravoj ulici
i ta ko posle puno napora prie b rad o nji za lea. J e d n o m re i,
b rado nja j e im a o totalnu kontrolu nad n a m a n e d u n im v o z a im a
u vrleti m e g a lo p o lis a . Z a m i l ja m da bi utisak bio potpun da j e
bradonja uspeo da za b ije m alu a m e r i k u z a stav icu u svoj g la v i i
ta k o svem u pridoda i rodoljubivi ka ra k ter.
V i e g o d in a k a s n ije k a d a s a m k o n a n o s a z n a o da su u B e u
k ra je m p e d ese tih postojali u m e tn ic i z v a n i b e k i a k cio n isti. koji
su 11 o k v iru svojih p e rfo rm a n s a v rlo e s t o izlagali i upotrebljava-

li sv o je g e n ita lije , tad a s a m shvatio sutinu incid enta ili perform a n sa iz B r u k l i n a . B r a d o n ja nas j e u stvari razbu ivao iz sna ili
bolje re i ilu zije p o tro a k o g u s tro jstv a . Je d a n od b e k i h a k c io nista, m i s li m da se zov e O to M i l, bio j e osu ivan z b o g svoga perfo rm a n s a u k o m e po tp u no g ola d e v o jk a stavlja labudovu glavu
u svoju v ag in u . D r u g o m p rilik o m isti u m e t n ik j e pred o k i e n o m
n ov og o d injo in j e l k o m v r io v e lik u i m alu nudu. J a v n o s t se
zg ro zila sa s li k a m a n o v o g o d i n jih p a k e ti a koji lee pored um etn ik o v ih g ov ana. Ili kad a j e drugi b e k i a k c io n is ta za kog a mislim da se z o v e N i la n s ira o k ratk i film u k o m e m la i b ra n i par
sa b e b o m d o e k u je g o sta z a v e e r o m . S v e bi to izg le d a lo lepo
u svetu lanih p rijatelja i d ru e n ja iz k oristi da autor n ije svoje
u m e tn ik e po tp u no ob n a io . U j e d n o m m o m e n tu , g ost za v r e m e
v e e r e sputa pantalon e i n a g a d o m a i c a mu sv o jom ru kom gladi
kou na penisu . Z a d o v o ljn i suprug se s m e i i drzi e s to m e s e n u
bebu u ru ci koja p o sm a tra prisni o d n o s gosta i m ajke. Z a tim i
suprug, poto j e m a jc i u r u io dete, m a a se p e n isa to g sretnog
g o sta i fin iira u g o d n o v e e . P o z n ato j e da se s lo b o d a r sk a A u s trija p o d igla protiv s k a re d n ih u m e t n i k i h e k s p e r im e n a ta ove
g rupe. U m e t n ic i su bili p ro g a n jan i i od vlasti i od fre n e tin o g
sta n o v n itv a pod u tica je m vlasti. J e d a n ugledni n e m a k i k onzerv a tiv ni k r iti a r se a k p o z v a o i na N ik itu H ru o v a , koji j e nav o d n o izja v io da n e m a ra z lik e iz m e u u m e t n i k i h dela ta k o z v a nih m o d e rn ih u m e t n ik a ili kad z a m o it e rep kra v e ili m a g a r c a u
kofu sa b o jo m i pustite ih da m a u po zidu. N ije p oznato gde j e
leg end a rni s o v je ts k i p re d s e d n ik p o z n a t po n u k le rn o j ratn oj k rizi
u io o m o d e rn o j u m etn o s ti. A li j e p o z n ato da, kad god su se u
istoriji pojavljivali u m e t n ic i d ov o ljn o hrab ri da ra zm rd aju ono
to se zov e ljud sk a svest ili savest, da su se z a r a e n a p lem en a
uje d in jav ala protiv njih svo m s n a g o m na s v im fro n to v im a . Sv i ti
robovi u k a p ita liz m u koji su e k a li da o tp a k u ju b ljetav e n o v o g o d inje pakete, k ao i tra u m a tiz o v a n i rad n ic i m a m u rn i od j e f t i n o g
piva u k o m u n iz m u , titili su se od j e r e s i z v a n e u m e tn i k i blud.
N ije o n d a n i u d o to su isti ti M i l, N i i B r u s u je d n o m m o m en tu
na v r h u n cu slave b e k i h a k c i o n i s t a o r g a n iz o v a li p e rfo rm a n s u
k o m e su paljivo, v rlo paljivo p ro pirali sv o je g e n ita lije u spec ija ln o za tu prilik u n a r u e n im h r o m ir a n im p o su d am a i ond a ih

113

ob avijali n a jfin ijo m g a z o m k a k o im kreatori ja v n o g m n je n ja ne


bi z a m e ra li na prljavtini koju su osta v ljali za sob oin. Z a sve to
v r e m e slik e s p a lje n ih sela po V ije tn a m u su se sa m a te m a tik o m
p re c iz n o u v rtele po k a n a l im a o s lo b o e n o g dela sveta. D ru g i,
ne o slo b o e n i d eo s v e t a j e ili g o reo ili j e p o k a z iv a o sk lo n o s t ka
so fis ticira n ije m u m e tn i k o m nainu ra z m i lja n ja . Ili genocidu .
Pitam se s a m o ta bi na sve to r e k a o onaj na b rado nja koji j e
in ah a o svo jom kitom pored autoputa u B r u k lin u je d n o g h ladn og
ju tra .

LEPOTICE I ZVERI
NJUJORK, M AJ 1989.
Poziv za n a jg la m u ro z n iju m o g u u u r k u m o ja suprug a Pam ela i j a n is m o od bili. R e n tir a n j e itav z o o lo k i vrt u C entral
parku za ovu priliku. V la s n i k m o d n o g m a g a z i n a N ju v u m e n ,
i n a e j e d a n od n a jb o g a tijih ljudi na svetu , reio j e da potroi nova c na n a in po k o m e e ga p o m o d n i N ju jo r k pamtiti. P ri a lo
se za v la s n ik a da j e nepopravljivi rasist, a i da j e v e o m a b liz a k
n a j k o n z e r v a tiv n ijim b o g a tim s lo je v i m a A m e r i k e i s a v e z n ik a.
u rk a j e bila sve s a m o ne k o n z e rv a tiv n a . M e u k a v e z im a zbunjenih iv o tin ja leprale su lako o d e v e n e za v o d ljiv e d ev ojk e, dok
su liv rejis a n i k o n o b a ri u k o e n o sta jali sa p re k r te n im r u k a m a u
k o jim a se nala zilo sk u p o vino. M e u g o s ti m a se n alaz io kre m
n ju jo r k o g m o d n o g p o slo v n o g sveta. U s ilje n i o s m e s i, razliiti
stilovi fra k o v a i lake, v e o m a lake h a ljin ic e . K o li in e iz d iz ajn irano g n a k ita su bile to lik e da se s a m o s u n c e p o m ra ilo od odb lje s a k a istog. S k l a d n o iz d iz a jn ira n e c ip ele na svee o b r i ja n i m
n o g a m a su m a m il e i s a m o g p rin ca t a m e da priz n a k a k o j e o s ta o
b ez rei. K o k e tn e k o n v e r z a c ije sa b la g im p o z iv im a na s e k s , oralni, an a ln i, ve rb aln i, k ak a v god. Je d n o m re i u rk a , o n a k v a o kakvo j za pad ni tablo idi s a n jaju da se d ogodi. P o s m a tra o sam sa
a o m u ru ci z veri u k a v e z im a k a k o se ne rv o zn o e tk aju dok
se ljud sk a m e n a e r ija sa d ru g e s tran e k a v e za p olako od ava la i
predavala kralju alkoholu. Fo k e u b a zen u su ke vtale na fo r m ir a n i
red z a hranu od s trane gostiju ove g la m u r o z n e urke. M n o g ii n a
su z avijali s to m a c i, m is lim na g oste , ne na ivotinje. K a s n i lo se
sa p o sta v lja n je m g ig a n ts k ih stolova isp u n jen ih d a k o n ija m a pa j e
to pro u z ro kovalo blagu ne rv o z u m e d u sv im o v im d iz a jn e r im a ,
fo to g ra fim a . d ir e k to r im a lepote, a s is te n tim a , m a n e k e n im a , starletam a, in v e s tito rim a i sv im o n im koji su bili nek o ili n e to u tom
svetu prodaje fa n t a z m a z v a n o g m o d a . G la d j e glad. I n a ro ito
sm a ra posle b e s u m u n o g r a z g la b a n ja i nalok a van ja . C u d n o j e
bilo to to su neki od s la v n ih gostiju p o k a za li nervozu i agresiju
to m o raju da e k a ju u redu. I z g le d a lo j e da psihologija g o m ile
p o b e u je sve one m a n ir e i k o s tim e o k o jim a g le d a m o sve te seri-

115

o b av ija li n a jfin ijo m g a z o m k ak o im kreatori ja v n o g m n je n ja ne


bi z a m e ra li na prljavtini koju su osta v lja li za s o b o m . Z a sve to
v r e m e slik e s p a lje n ih sela po V ije tn a m u su se sa m a te m a ti k o m
p re c iz n o u v rtele po k a n a lim a o s lo b o e n o g dela sveta. D ru gi,
ne o slo b o e n i d eo sveta j e ili g o r e o ili j e p o k a z iv a o sk lo n o st ka
s o fis ticira n ije m u m e tn i k o m n ain u ra z m i lja n ja . Ili genocidu .
P itam se s a m o ta bi na sve to re k a o onaj na b ra d o n ja koji j e
m a h a o sv o jo m k itom pored autoputa u B r u k lin u je d n o g h ladn og
ju tra .

114

LEPOTICE I ZVERI
NJUJORK, M AJ 1989.
Poziv z a n a jg la m u ro z n iju m o g u u u rk u m o ja supruga Pam ela i j a n is m o odbili. R e n tir a n j e itav z o o lo k i vrt u C e n tral
parku za ovu prilik u . V la s n i k m o d n o g m a g a z i n a N ju v u m e n ,
in a e j e d a n od n a jb o g a tijih Ijudi na svetu , reio j e da potroi novac na n a in po k o m e e ga p o m o d n i N ju jo rk pamtiti. P r i a lo
se za v la s n ik a da j e nepopravljivi rasist, a i da j e v e o m a b liza k
n a jk o n z e r v a tiv n ijim b o g atim s lo je v i m a A m e r i k e i s a v e z n ik a .
Z u r k a j e bila sve s a m o ne k o n z e rv a tiv n a . M e u k a v e z im a zbui je n i h iv o tin ja leprale su lako od e v e n e zav o d ljiv e d ev ojk e, dok
>u liv rejis a n i k o n o b a ri u k o e n o s ta jali sa p re k r te n im r u k a m a u
Kojima se n a la z ilo sk u p o vino. M ed u g o s ti m a se na la zio k re m
n ju jo r k o g m o d n o g po slo v n o g sveta. U s ilje n i o sm e si, razliiti
stilovi fra k o v a i lake. v e o m a lake h a ljin ic e . K o li in e izd iza jn irano g n a k ita su bile to lik e da se s a m o s u n c e p o m ra ilo od odb lje s a k a istog. S k l a d n o iz d iz a jn ira n e cip ele na svee o b r ija n im
n o g a m a su m a m il e i s a m o g p rin c a ta in e da p riz n a k ak o j e o s ta o
b ez rei. K o k e tn e k o n v e r z a c ije sa b la g im p o z iv im a na sek s, oralni, an a ln i, v e rb a ln i, k a k a v god. Je d n o m re i u r k a , o n a k v a o kakvo j z apad ni tablo id i s a n jaju da se d ogodi. P o s m a tra o s am sa
a o m u ru ci zveri u k a v e z im a k a k o se ne rv o zn o etk aju dok
se Iju ska m e n a e r ija sa d ru g e s tran e k a v e za polako od ava la i
predavala k ralju alkoholu. F o k e u b a zen u su k e v tale na fo r m i r a n i
red za hranu od s trane gostiju ov e g la m u r o z n e urke. M n o g ii n a
su za vija li s to m a c i, m i s li m na g oste , ne na ivotinje. K a s n i lo se
sa p o sta v lja n je m g ig a n ts k ih stolov a isp u n jen ih d a k o n ija m a pa j e
to pro u zro kovalo blag u ne rv o zu m e u sv im ov iin d iz a jn e r im a ,
fo to g ra fim a , d ir e k to r im a lepote, a s is te n tim a , m a n e k e n im a , starleta m a, i n v e s tito rim a i s v im o n im koji su bili nek o ili n e to u tom
svetu prodaje fa n t a z m a z v a n o g m o d a . G lad j e glad. I naro ito
sm a ra posle b e s u m u n o g r a z g la b a n ja i na lok ava n ja. C u d n o j e
bilo to to su neki od sla v nih g ostiju p o k az ali n ervo zu i agresiju
to m o ra ju da e k a ju u redu. Iz g le d a lo j e da psihologija g o m ile
p o be u je sve one m a n ir e i k o s tim e o k o jim a g led a n io sve te seri-

115

je . Z a r j e u s k la en o st p o k reta sa pista p o m o d n o g M ila n a , Pariza


i N ju jo rk a m o g la biti n a ru en a z b o g tako proste i n je n ic e k a o to
je prazan sto m a k . I g le u da, izbi prva p ro s ta k a svaa z b o g gurk anja u redu, p o c e p a se prvi ru k av s k u p o g a sak o a z b o g n eusk laenog p o z ic io n ira n ja u m asi. O h , z a b o g a , je d a n gosp o d in j e prok liz a o na travi poput z d e p a sto g fu d b a lera i upropastio m o d e rn e
pantalone. G le d a m g la m u ro z n i N ju jo r k k a k o trpa p revie hrane
u svoje ta n jire i k a k o neki ostaju u s k r a e n i z a lo g a ja posle napornog rad nog dana. S r e o m , na iz la sk u iz C e n tra l parka j e M e k d o nalds. S a ra d a se nastavlja. O d s t ra n je n i su otpaci hra n e i prelazi
se na ru jn o vino. K e ln e r i lukavo m e a ju b elo i c r n o v in o u gos tin s k im a a m a i k ik o ta n je p o sta je g la sn ije . V id im d e n tlm e n sku ru ku k a k o k ri o m ro vari ispod d a m in e s u k n je. G o s p o d a r
sek s se s m e je i o g r o m n a usta n a lik o n i m a M e n a R e ja se u k o e n o
d re o iv i e n a n a js ja jn ijim k a r m in o m . Dior, re ka o bih. P o la k o se
o k r e e m ka o g r o m n o m h ip n o ti k o m ok u k o je p e rio d in o tre p e .
O g r o m n e tre p a v ice kre iraju v ih o r za d ov o ljstv a . N a k it z v e c k a i
ostavlja za s o b o m eho iznad m r t v o g m o ra . O tk la n ja m od seb e
ruku koja m i se uvlai pod k ou iju i shvatam da j e to bila s a m o
a sis te n tk in ja iz k a n c e la r ije m o je supruge. V ero va tn o j e htela da
d o iv im neto e k stra ili k a k o se k a e dodatnu v r e d n o s t na sav
ovaj sjaj. T e tu ra m se ka kavezu sa m a jm u n im a koji m irn o sede
i p o sm atra ju nas m o d e rn e N ju jo r a n e u svom s a m rtn o m plesu.

UBISTVO BR.l
NJUJORK, JU N 1989.
N i k a d a pre n is a m v id eo iz b liz in e ta k v o nasilje. B i o j e lep
s u n a n dan. U o b i a je n o j e bilo da kad lepi d ani dou N ju jo rk
e k sp lo d ira od strasti, kolorita, ideja i s v e g a o n o g a to prati ivot
o v og v i e m il io n s k o g m e g a lo p o lis a . U Ist V il id u sve to j e bilo
j o j a e , n a ro ito n a s ilje i to o n o k o je se 9 9 % dovod ilo u ve z u sa
ra s tu ra n je m n a rk o tik a . e ta o sa m se uz devetu ulicu od A v en ije
A k a A v en iji 1 i z a lo m io n a d e sn o k a 10. ulici. Tu na to m uglu se
n a laz io bar , ,B e j r u t , rupa j e d n a sa g o m il o m o d rp a n ih b itn ik a
n a u z im a n ih a lk o h o la i loeg h e ro in a. U v e k su tu bili n e k a k v i
neredi. M u z ik a j e p ratala iz bara i to hevi metal. S p a z io sam
c r n c a u sv o jim e z d e s e tim sa d u g a k i m c rn in i m a n tilo m , na o a r i m a z a s u n c e i tapo m k a k o se k r e e k a m eni. S a m o j e re k ao
,,s en si to j e u prevodu z n a i lo i m a m v u tru u p a k e ti im a za
pet i d eset dolara. Z a o b i a o s a m g a i sp re m a o se da pre trim
aveniju k a n je n o m z a p a d n o m delu. I d o k s a m e k a o da se kolona
a u to m o b ila z au sta v i na s e m a fo r u , c r n c u j e priao H is p a n o a m e r ik a n a c u s v o jim p e d es e tim . B i l i su sv e g a n e k o lik o m e ta ra udaIjeni od m ene. R a z m e n i l i su n e k o l ik o re i i potom ga j e c r n a c
udario o n im ta p o m po glavi. H is p a n o a m e r i k a n a c j e b rzino m
k obre i z v u k a o d u g a k o s e iv o iz p a n ta lo n a i p o e o n jim e da
ubada c r n c a . N is a m m o g a o da v e r u je m s v o jim o i m a da se tu
ispred m e n e d eav a h la d n o k r v n a e g z e k u c ija d ilera trave. P o e o
sam da b ro jim ubode: Je d a n dva... pet, est... P r o lo m io se v r is a k
neke d ev ojke k o ja j e prolazila. C r n a c j e pao sk oro iska sa p ljen na
trotoar. N e k i m o m a k , sav bied, uhvatio m e j e za ru k u i m o lio da
s p re im ubicu. O tk l o n i o sam n je g o v u ru k u i nastav io da hod am
du avenije. O k r e n u o s a m gla vu i uasnu t shvatio da se H isp a n o a m e r i k a n a c k re ta o ti k pored m e n e . N a u s tim a mu j e bio s m e a k ,
n ije se u r io i u in ilo mi se da m i a k n a m ig u je . O k re n u o s am se
i v id e o c r n c a k a k o lei u lok v i k r v i i g o m ilu sveta koja stoji oko
n jeg a i g e s t ik u lir a p o k a z u ju i u pravcu ubice. S t a o sam i propustio ubicu da proe napred. P o lic ijs k e s irene su se ule. N e k o lik o
n ju jo r k ih p a jk a n a se ra stra lo okolo. P o e li su da stavljaju lisice

117

n e k im o d r p a n c im a koji su izali iz te ru petine na zv ane B e j r u t .


P ro laz n ici su im v r is k o m o b ja n ja v a li da hapse p o g re n e Ijude
i po k a zivali u pravcu ugla iza k og a j e ubica z a m a k a o b e z urbe. Ja sam se s am o naslonio na park iran i auto p o k u a v a ju i da
uh vatim z a k lo n a k o doe do p ripu cavanja. N ije ga bilo. M u rk an i
su stigli ubicu, stavili mu lisice i vratili ga na m e s to z lo in a . Ja
sam u z im a o dah u su v im u stim a i g le d a o k a k o m o m c i iz hitne
p o m o i s v la e rtv u i po k u ava ju da j e re a n im ir a ju tu na vrelom
n ju jo r k o m asfaltu. C r n c u n ije b ilo p o m o i. V id n e su bile rupe
svuda po njeg o v o m telu, poto su bile o i e n e od krvi. Pet m e tara od u m ir u e g d istrib utera m a rih u a n e stajali su njujorki plavci
u d rutvu u b ice koji se i d alje up orno sm e k ao . M is lim da nije
s k id ao taj o sm e h sve dok ga nisu u g u ra li u m a ricu . Lju di su vritali okolo, p re p riavaii dogad aj i d o b a civ a li ubici po g rdn a im ena. To nije im a lo e fe k ta na n jeg a. N iti na pajk ane. U n e k a k v o m
d ijab o lin o m skladu policija i u b ica su se ponaali v e o m a profesionaln o. O s v e tlje n i s v e tlim a sa k ro va p o lic ijsk ih vozila izgledali
su k ao polu dem oni uzdignuti iznad nas, o b i n ih s m r tn ik a . Pola
sata k a sn ije sve se v r a tilo u n o rm alu . P ajk ani su nesta li, hitna
p o m o j e od nela telo u m r t v a n i c u , n e k o j e kofom isprao k rv sa
p lo n ik a i, n arav no, n e k o j e j o v i e p o ja a o lievi m etal u onoj
rupi z van oj , , B e j r u t .

118

BOBI, MOMAICZA KONTEJNERE


NJUJORK, AVGUST 1989.
L en ji letnji d an se ra z v la io u Ist V ilid u . M o ja pa rtn erk a, B e o g r a a n k a K v e j e bila prolost. N e s ta la j e sa nov cem koji j e
uzela sa p o slo v n o g r a u n a , T o m p k in s sk v e r park j e v e m e s e c i m a bio zatv oren posle p ro lo g o d i n jih n e reda i ra ste riv a n ja prop alica, p a n k e ra i d ilera gudre. S a d a su se videli panduri svu da
o k o parka i dileri d rog e koji ih p o sm a tra ju iz p o p re n ih ulica.
G l a s i n a se iri ok o lo k ak o g o m ile investitora kupuju z g rad e u
o k o lin i i da j e Ist V il id k o n a n o u m ro. U n o v in a m a sam pro itao da g r a d o n a e l n ik tvrdi k a k o j e p o tro io d ese tin e m ilio n a dolara da grad N ju jo r k os lo b o d i od oloa . Z a u e n sam z b o g c ifre
k oja se p o m in je , j e r ne v e ru je m da j e pand u rim a bila po trebna
d od atna fin a n s ijs k a in je k cija za k r v o lo a n n asrtaj na s k v o ter e i
o n e koji su u ivali u koloritu parka. O k e j, letele su k a m e n i c e i
bilo j e ra z b ije n ih g lav a na ob e s trane, ipak, tu k li su se ak tivisti
i u m e tn ici koji b ra ne slo bodu. N isu se tu k li preprodavci droge.
O n i u s peniji su izren tirali g a jb e o k o lo da ne izgube d u g o god inju k lijentelu. O n i j o u s peniji su v e ro v a tn o platili g ra d o n a e lniku z a in vaz iju k a k o bi se d o m o g li j e f t i n i h z g ra d a i p reob ratili
ih u lu k su zn e dupleks de luxe a p a r t m a n e z a ja p ij e koji d olaze iz
Ju te ili P ensilv a nije.
U m oju s v a taru sa p s ih o d e li n im n a m e ta je m ulazi B o b i , je d na od n ajteih d a n k o z a k o je sam u p o z n ao u ivotu , i sa o s m e hom avola trai mi pet dolara. D a je m mu ih, j e r B o b i ih uvek
zaslu i, p o to s v a k o g dana sreu je o n e po z n ate njujo rk e kante
za dubre j e r su ih huligani utirali n a u z im a n i j e f t i n i m spido vim a
ili P C P -o m . B o b ije v p o sa o j e bio: d ek o ra te r kanti za ubre. Ponudio s a m ga d u v an je m . B o b i j e bio zgranu t. Z a r nudi m e n e ankija d u v a n je m ? , re k a o bi i z a u e n o piljio u m o ju facu. S h v a ti,
da sam j a a n k i i da m e z a n i m a s a m o je d n o , njegovo v e lia n s tv o
heroin i s a m o heroin. I shvati da u ovoj z e m lji A m e r ic i m o ra da
se s p e c ija li z u je da bi bio kul. J a se u tiram h o r so m i ra z m e ta m
kante za ubre i to rad im svo m sn a g o m . K a p i ?

Je d n o m sam g a vid eo k a k o sedi u parku dok j e j o bio o tvoren za ja v n o s t , sa a k u s ti n o m g ita ro m , k a k o drhtavim gla so m
peva n e k a k v u ju n j a k u serenadu. B i l o j e n e k ak o te k o sluati to
o k r u e n n ju jo r k im p u sta h ija m a , b e z o b z i r a t o j e B o b i im a o neskriven talenat. P onek ad bih ga v id e o k a k o sklu pan lei na tim
k lupam a dok r o m in ja k ia. 1 onda je d n o g d ana dok sam z e v a o
na ulazu svo je rad nje, videh B o b i j a k a k o ulazi u svoju zgradu
sa n e k im lik om koji m e j e n e o b i n o p o d se tio na fro n tm e n a Velvet un derground i m u a k o n e e p tu a ln e u m e t n ic e L ori A n d e rson .
O p a, re k a o sam i je d v a e k a o m o m e n a t n a s a m o sa B o b i j e m iz
rad oznalosti. K a d se k o n a n o u k a z a la p rilik a za m o m e n a t istinc
u Ist V ilid u B o b i j e s a m o o d m a h n u o ru k om i rekao: ,,A h , taj
kloar. D olazi svak ih est m e s e c i i k up uje od m e n e m oju po eziju .
D a mi 3 0 0 dolara za punu svesk u. U sv ak o m sluaju svu tu lovu
sam v e sprio. I m a pet dolara, b a b a ?

120

NERED NA KONCER TU
NJUJORK, OKTOBAR 1989.
S e tlim u z a d im lje n o m b aru na A v en iji A i e k a m prijatelja, beo g r a d s k o g s lik a ra G ., koji ve n e k o lik o g o d in a ivi u N ju jo rk u .
O b li n ji T o m p k in s s k v e r park j e z a tv o re n z b o g pro log o d injih
nereda i o k r u e n j e p o licijo m . S v e n a l ik u je ratnoj zoni ta k o poznato j iz sv ih tih f ilm o v a k oje s m o k a o tin e jd e r i gled ali. Pojavljuje se slikar. P r i m e u je m da se d ob ro n a m a z a o horso m . L ep
m o m a k i ta len to v a n , s a m o nije mu ba d ob ro sta ja o taj slepljeni
pogled i m u m l a n je sa b la g o m s k r a m o m pe n e u u g lo v im a usta.
P o k u a v a m da ga a n i m i r a m ta k o to b is m o otili do A v en ije C
i 2. ulice gde se nalazi klub ,,World, rupa nad ru p am a , u kojoj te v e e ri sviraju B u tth o le su rfers. G . m e p o d sm e ljiv o pita
da li su oni ti koji su rfu ju na bulji ili n jim a su rfu ju po bulji. Ja
p o k u a v a m da prid od am n e k a k v u e ste ts k u norm u na ovo kontra d ik to rn o im e b en d a, tipa ,,sve j e to revolt protiv svih upaka
i m o m c i je d n o s t a v n o su rfu ju kroz m o re sran ja . G . se s m e je i
dri gla vu uspravno to j e bio d o b a r z n a k i kae: Z n a , c e o ovaj
novi ta la s sranje, to u stvari nik ad n ije ni p ostojalo. N is m o hteli
da k a e m o da s m o rokeri j e r j e to z v u a lo s elja k i. opet, bili
s m o prestareli da k a e m o da s m o p a n k e ri, pa da nam ne daju
po tu liniju ko k te neg o da n a m uvale po pivo, pa tako s m o svi
postali m is te r io z n i n o v o v a lci . N ije hteo na k on ce rt. Z a v a lio se u
udobnu stolicu bara l nastav io da stond ira. J a odoh. D ok s am se
pribli ava o klubu p a jk a n i su m e k ib ic o v a li. N a Aveniji B pridoe
mi n e k o lik o dilera g u d re sa r e im a : A jd e , ajd e, za ovaj k o n c e rt
ti treba n eto s tv a r n o o o d o o o b r o o . N udili su m e k s i k i kom pot,
k a k o s m o z v ali taj n is k o k v a lite tn i hors. P u b o v i se nisu u z n em iravali na ovu o ig le d n u i ja v n u p repro daju n ark o tik a . B rin u li su
o v e i m g ru p a m a a n a rh ista koji bi m o g li da dou na k o n c e rt i
otponu prepirku o k o z a tv o re n o g parka. Uoh u ,,World. S ala
je bila puna i m o g u slo b o d n o da k a e m da su bili retki oni koji
su izgledali strejt. S v a k o ko nije p risu stv o v ao k o n ce rtu B u tth o le
surfers izg ub io j e ansu da shvati ta z n a i re N E R E D . T e ki
rifovi gita ra iz p s ih o d e li n o g period a , s a m o ubrzani do g r a n ic e

121

izdrljivosti uiju i tela. K a d k a e m tela, ond a m is lim na pritisak


svih onili koji su b e s o m u n o s k a k a li i igrali m lata raju i r u k a m a i
z ad aju i ud arce i p rija te ljim a i n e p rijate ljim a . M n o g i su bili ta k o
stond na horsu da ne s a m o da nisu igrali nego su padali kad god
bi se telo ispred njih p o m e r ilo i kad god bi izgubili o s lo n a c ispred
ili iza sebe. I ta k o d o b is m o k o m b in a c iju te la koje sk a u i tela koja
padaju i lee na podu dok ih ne k o ne pridigne. S a bine m ilija rd e
svetlosnih e fe k ata i d iv lja nje benda u s im b io z i onoga to se zove
post pank p sihod elija. P ev a v riti i po ziva na totalnu pobunu.
K a e : ,,Ja z n a m da vi zn a te da su n apo lju, izvan ove z g rad e, svinje k o je n a o r u a n e u v a ju prilaz r a s e lje n im z g ra d a m a i e k a ju
im p e rija lis te da re n o v ira ju zg ra d e i prodaju ih ja p i j i m a koji nadiru ko m ravi. V r e m e j e za nerede. P r id r u im o se b rai i s es tram a
na u lica m a ov og u sranog g ra d a . M a s a od ob rav a i p o in je prvo
m e d u s o b n o da se m lati, pa po tom da k u lja na ulice v e leg rad a gde
j e nered v e u toku. A t m o s fe r a k o n c e r t a se p relila na u lice L o v e r
ist sajda. Panduri pristiu u vidu k o n jic e i m late sve to se mrda.
L e t e k a m e n ic e i flae. N a uglu A v e n ije B i 2. ulice gori zgrada. P oa r o ig le d n o p o dm etnu t od p a n k e ra ili, m o d a , od novog
v la s n ik a koji j e p ro c e n io da mu j e b o lje da k re n e od nule. Puno
raz b ijen ih glava. P o k u a v a m da o d m a g l im odatle i dok d olaz im
do dalia i p olako g ra b im k a aveniji 1, prilazi mi ulini prodav ac
d roge koji kae: A jd e m a c a n e n e to za usput, neto j a a a k o o o
d o o o b r o o o .

122

HEDONIZAM
SAN FRANCISKO, NOVEMBAR 1989.
K o m u n i k a c i ja j e z a d o v o ljs tv o a ne s a m o fu n k c ija . Z a d o v o ljstva i h e d o n iz a m su m e od u vali p rek o s e d a m m o ra i s e d a m dolina. S e d i m na klupi u z a liv u S a n F r a n c i s k a i o d m a r a litu zva nom S a u s a lito . N e k a d hipi k o lo n ija , sad a s im p a ti n o izle tite
k o je m n o g o b r o jn e tu ris te p o d s e a na s lav n e d a n e i revo lu ciju
ez d e s etih . K a s n a j e s e n n ije b a k l im a t s k i d ra m a ti n a u ov im
k r a je v im a . S u n c e mi m i lu je lic e i b lagi v e tri m i leluja poduu
kosu. S a m o je d e s n e s trane sedi P a m e la , m o ja supruga i ta d a n ja
p rin c e z a , ro d e n a u S a n F ra n c i s k u , n e k a d a student B e r k li ja , sada
u r e d n ik u v i s o k o t ir a n o m m o d n o m m a g a z in u ,,Vog . S a leve
s tran e n je n a n a jb o l ja d r u g a r ic a iz s tu d e n ts k ih d ana n a s lo n je n a
sv o jo m le p u k a sto m g l a v i c o m pu nom p e g a na m o je ram e . O
b la e n s tv a . K r o z g la v u m i pro la ze v i z i je e z d e s to s m a a , m ad a
s a m p o p rili n o z a k a s n io ro d e n je m za tu bitku. Ipak, d o k ove
dve dive iz K a l i f o r n i je sed e pored m e n e , v i z i je mi dolaze. V id im
i u je m m a s e m la d ih k o je nad iru sa s v ih strana. Podrhtava G o l den gejt. Istok se budi i Z ap a d upada u d ile m u . N isa m li d o a o
do k r a jn je ta k e Z a p a d a da bih d o d ir n u o Istok. S u i koji sam j e o
tog p o p o d n e v a u ja p a n s k o m re storan u s ig u rn o govori 11 prilog
to m e. O s e a m n osta lg iju z a v r e m e n o m k o je sam p ro m a io za
s a m o m alo . ,,It is t i m e to get i n to x ic a te d ! S o as not to be marty r iz e d s lav es o f t im e , c e a s e l e s s l y in to x ic a t e y o u rselv e s! W ith
vvine, w ith po etry , o r vvith v irtu e , a s y ou w i s h . ( V r e m e j e za
in to k s ik a c iju . 1 da ne b is m o po sta li m u e n i k i robovi v r e m e n a ,
s lo b o d n o se uradite. V in o m , p o e z i jo m , ili v r lin o m , k a k o elite),
c itir a o s a m B o d le r a i ta k o i m p r e s io n ir a o svoju suprugu i njenu
n a jb o lju d ru g a r ic u da su m e o b e p o m ilo v a le s v a k a sa sv o je strane. S e tih se D u a n o v c a iz n en a d n o . Z a tu p a sti 1 a lk o h o lo m der a n ira n i p o g led i k o m ija , m i r i s k is e l o g k u p u sa koji prodire iz
z a je d n i k o g p o d r u m a , p o lic a ja c sa a k a l i c o m u ustim a... M ir is
p a u lija koji j e d o la z io od para hip ija koji su prolazili v r a tio m e
j e n azad na S a u s a lito . Podigoh se sa k lu p e , rasteg nuh , poslah
po zd ra v e i ka Z ap ad u i ka Is to k u i z a g r l je n sa dve dive k rcn u h

123

ka parkiralitu . D o k s m o h od ali re c it o v a o sam im O m a r a H ajam a: P o g le d a j to nebo: koja nam sva zla za d a, g lc d a j svet bez
d ra g ih : A la j e pust, pun ja d a ! A k o a s a k m o e , budi s a m o za
se: Pusti sutra, b aci ju e , g led a j s a d a !

124

UBISTVO BRO) 2
NJUJORK, JANUAR 1990.
S v i m a su n am po z n ate B o d le r o v e fa n ta z ije dok j e bio intoksiniran v in o m , h a io m i k o k a in o m . N je g o v a od a k o k a i n u j e vrhunac d e k a d e n c ije u k o m e z a n e s e n i p e s n ik up oreuje d ejstvo ove
s u p sta n ce p o re k lo m iz Ju n e A m e r i k e sa b o a n s k im a m b ro z ija m a k o je ga uvode u a n e o s k e v rto v e gde j e sve slatko i e terin o .
Pa, j a m o g u da k a e m s a m o to da bih uz d u n o p o tov a n je ovom
v e lik o m p e s n ik u koji j e izv r io to lik o u tic a ja na sve one pankere,
g lu m c e , artiste i nas o b i n e san ja re, v o le o da j e on bio tih g od in a
u Ist V ilid u . M o d a bi p ro m e n io m i lje n je o toj beloj supstanci
k oju j o na ziv a ju sneg, arli. k ok s, k o k o k a , k ok ta, kouk. J e r da
j e m e s je B o d l e r bio tu, shvatio bi k o lik o se in to k sin ira n i m o z a k
m o e re tardirati i spustiti na nivo s p a lje n e m a s e koju vie ne m o e vratiti na nivo bilo e g a sm isle n o g . S v e te g la m u ro z n e u rk e
na k o jim a se c u r ic e a a v a ju sa u v ije n o m n o v a n ic o m od sto
d olara i udiu beli prah, po tom se s a g in ju ispod stola da svo jim
m u ja c i m a prirede sve a ri o r a ln o g s e k s a . Ili sve te 'I'V arade
u k o jim a su g lu m ci n e o b i n o ra zd rag a n i, a producenti d iriguju
r u k a m a ia ra n im od p s o rija ze, k e z e i se u s n a m a punih plikova
i b ri u i nos koji ne p re staje da cu ri. V o le o bih da vid im sve te
v ik e n d a k e iz le tn ik e u portabl d e k a d e n c iju k a k o bi se po n aali kad a im u n ju jo r k o m m etrou priu z a v is n ic i od k re k a kojima ispadaju zubi, koji sm rd e k ao tv o ro v i i g led aju te pogledom
z om bija svee izalih iz n a jn o v ije v e r z ije fi lm a D ord a R o m e ra .
Ili k a k o s a m se j a o s e a o tog je b e n o g m i z e r n o g p re d v e e r ja u
ja n u a r u u toj ve propalo j m o jo j radnji za sve i svata. U asno.
U a s n o sam se o s e a o v e m e s e c i m a u Ist V ilid u koji j e um irao. K r e a tiv n i frik o v i su bili isterani i z a m e n je n i d ile rim a d roge
koji nisu gov orili e n g le s k i, nisu im a li s o c ija ln i broj i nisu im ali
n ik a k v u n a m e ru da p laa ju taksu. P rep lav ili su V ilid sv o jim
isk e e n im l ik o v im a i j a k n a m a ispod k o jih si m o g a o da n az re
polu a u to m atsko o r u je . S m o k i i Ton i. d v o jica K a r ib lja n a koji su
va ljali solidnu vu tru i po nek ad se z e z a li sa k o k to m , bili su eng le s k a a ris to k ra tija u po red enju sa n o v o p rid o lim k ri m i n a lc i m a .

125

KOKAINSKI G R A D
NJUJORK, M AJ 1990.
Z ivot u gradu koji n ik a d ne spava, gde se velik e ribe p ra a k a ju
i d eca plau u divljini. D a li ste ik a d a im ali lepu k o n v erz ac iju
sa m e tk o m koji leti? U stvari, sa m e tk o m koji prolee, z as tan e ,
pogleda vas upadljivo sa uzd ig n u tim o b r v a m a , ra z m e n i koju re
i nastavi let.
V ru in e u N ju jo rk u su nep od n oljive . N a ro ito na M e n h e tn u
gde se asfalt i s ta k lo z a g re ju do iv ice izdrljivosti. Z itelji ovoga
v e lik og g ra d a se po nek ad po naa ju n e o b ja n jiv o , i to sa v id n im
iz liv im a a g re s ije, n a ro ito u letn jim d a n im a . R a s iz a m mi j e uvek
bio stran. S a d ra g om m o jo m e n o m iz K a l if o r n i je sam se nastan io na j u n o m obod u H a rle m a u b liz in i kole d a ,,K o lu m b ija
na ivici reke H ad son. Stan j e bio p ro stra n, sa ulice j e dopirala
m e a v in a ag ora, salse, repa i p o nek e psov k e z b o g nezad ovo ljnih
ku p a ca n a rk o tik a. lli d ilera. N ita n e u o b i a je n o za M e n h e tn , i
a k j e bilo m n o g o m iro lju b iv ije nego ivot u pansk om H a rlem u
sa p o e tk a m o je k a rije re 11 A m e r ic i.
E, onda upali z v e z d a na nebu i sve p o in je polako da se m e n ja .
S e a m se da sam tog dana im a o puno posla i m o ra o s am da rano
u stan em . M u te r ije u n aoj tra n sp o rtn o j kom p a n iji su b ile mrz ov oljne toga d a n a i tra io sam n a in a da ih se o ta ras im . S a n ja o
s am na oh la en i stan na R iv e r sajd d rajv u i b ro jao m inute do
po laska kui. N isa m im a o snag e da se uputam u lavirinte njujo r k o g m etroa. Z a u s ta v io sam uti ta k si i ugod no se z a v a lio na
z a d n je m seditu. P o to sam v o z a u , s u v onjavom H is p a n o a m e rik a n c u , re k a o gde da m e vozi, o d lu ta o s a m po g ledo m niz aveniju i g ig a n tsk e zgrad e. U je d n o m tre n u tk u v o z a m e j e upitao
gde e lim da p r e s e e m o H arlein, na 125. ulici ili 134. K a p ira ju i
da j e g u v a posle posla, re k a o s am mu da ide 134. I tu p o e e
problem i. Z n a o sam da p ro la z im o k r o z c o c a i n e c i t y , deo Harlem a gde v i k e n d i m a p o licija sk u p lja tri do pet te la sa ulica posle
o b r a u n a uslov ljenih p o slo v im a o k o n a rk o tik a . Poto su bili vreli
dani i poto su ulice bile pune d e c e k o ja su se tu irala v odom iz
hidranta, p e n z io n e ra koji su sedeli ispred zgrad a na iz n e s e n im

128

s o fa m a i r a z n o ra z n ih d a n gu b a k o je su u sk a le pored v e lik ih kas etofo na u ritm u salse ili r u m b e , k a p ira o sam da su m ale a nse da se n a e m u c e n tru n e k o g o b ra u n a . I dok j e ta k si v o zilo
m ililo u lic o m isp u n jen o m n a jk o lo ritn ijim e le m e n tim a H arle m a ,
o d je d n o m sam sa z a d n je g sed ita preko gla ve o k ira n o g v o z a a
u g le d a o u s p a n i e n o g o v e k a u s v o jim trid es e tim k a k o tri preko ulice o d b a c u ju i s v ak o g a ispred seb e . Iza n jeg a s m o ugledali
isk e e n o lice D o m i n i k a n c a u sv o jim p e d e s e tim koji sa pitoljem
u ruci n i an i u b e g u n c a . Sled ili s m o se. B e n g , u o se prvi pucanj.
B e n g , u o se drugi pucanj. O n d a tre i pu canj i tada sa m se na a o u stanju iz m e u to ta ln o g straha i o s e a ja koji j e p o d se tio na
o s lo b a a n je od to g stra h a i koji j e bio nov za m ene. Posle tre e g
p u cnja, m e ta k j e sta o izm e u v o z a a b le d o g k a o sm rt i m ene.
O brati se m e n i: S l u a j, b elo dupe. M i s li da si fa c a to se sniuc a ovuda. G le d a j ov og b e d n ik a koji te vozi i k a k o se tre se k ao
prut. R i z i k u j e svoj ivot za b cd n u n a d n ic u i a lje svu ute evin u
u H onduras eni i d eci. T o lik o j e ja d a n da ne elim njega. Nisi
mi ni ti z a n im ljiv , j e r si j o b ed niji. M i s li da si uhvatio b o g a za
muda to se e tk a tu po N ju jo rk u , im a p a r e b ele g u z i c e u gajb i
i z a je d n o sa n jate san koji nik a d d oi n e e. P utam te da s a n ja
j o m alo. To ti j e n a jv e a k a z n a . M e n i treb a svee, n a jn e v in ije
m o g u e m eso. N e k o d erite, ne k a svest k o ja j e to liko n a iv n a i
neza p rlja na da u s a m o ta k o opravdati sv o je prisustvo. O v a j koji
puca vredi m alo, onaj u koga puca vred i j o m a n je od njeg a. Z a bludele d ue u svetu ponude i p o tra n je . O n i su v e m rtv i I prolete taj tre i m e ta k . T a k s is ta se p o k re n u o iz u k o en o s ti i p o la k o
dao gas. O k r e n u o sam se da v id im da li j e n e k o pogoen. V id e o
sam p ro g o n je n o g k a k o u le e u neki o tv o r u zidu i revo lv eraa
k a k o hita za n jim . C u o se j o je d a n p ra s a k , beng. Na ulici n is a m
p rim e tio n ik o g a ko lei u k rv i. N aprotiv, izgledalo j e k a o da su
p ro trala ne k a d e c a sa p e tard am a u ruci. Z iv ot se k re ta o sv o jim
u o b i a je n im to k o m . M i s li m , za H arlem . K a d s m o k o n a n o stigli
i dok sam p ru a o 10 d olara v o z au upitao s am ga da li se d ogod ilo on o to sam m is lio da sam vid eo . O n a k o bled, rek ao j e sam o:
M u c h o s p ro b lem o s , a m i g o .

129

C A L IF O R N IA UBERALLES
BERKLI, DECEMBAR 1990
A v en ija T e le g r a f p re s e c a B e r k li na dva dela. Je d a n j e rezerv isa n za hogate studente i sve njih o ve potrebe, a u d rug o m ivi
re g u la rn o s ta n o v m tv o . I m p r e s i v n a j e sn a ga to g m te lek tu a ln o g
ce n tra K a l if o r n i je , pa i ce le A m e r ik e . G le d a m k lin c e k a k o o p o naaju svoje s la v ne uzo re iz ez d e s etih . S e ta ju se b o s o n o g i u
m a r o k a n s k im k a f t a n i m a i pue vutru. Ipak, p rim a n ja njiho vih
ro ditelja im o m o g u a v a ju da o s e te taj gutljaj slo bo de koji se sada
ineri na k afenu k a iicu . B e r k li j e v e o m a skup ovih dana. C e n e
su skoro k ao na M en h e tn u . M o ra m da p riznam da m e j e j a k o
uzbudila n a jc e lo v itija re tro sp e k tiv a skulptu ra M a k s a E r n s ta u
k u ltu rn om ce n tru B e r k li ja . To j e bila i n a jv e a ikada postavljena.
O ig le d n o j e da g rad ski i re p u blik i oci nisu potroili m n o g o
para s a m o u tu o g r o m n u g ra e v in u . K u ltu rn i d ogaaji nisu retki
u B e r k liju . K u h in je iz c e lo g a sveta se nude tu ris tim a i studentim a. S a param a u depu ne po stoji g o r n ja g ra n ic a h e d o n iz m a
ovde u B e r k li ju . N e k a d a n ije bilo tako. K a u da su tu e studenata i p o licije bile n a ro ito su rove ba ovde sredinom ezd esetih.
N e z av isn i izvori su m i potvrdili da su k u e bile p re traivane,
ba k ao i u v a r a v s k o m getu za v r e m e n acista. M n o g i ak tivisti
su nestali u n oi. B o l i p o d ata k da j e ta d a n ji sen ator R o n i R e g a n
slao borna kola na studente. Eto, dve su god in e otk a d a se o tres o sm o tog t r e e r a z r e d n o g g lu m c a k a o p re d s e d n ik a A m e r ik e , i j o
uvek ljndi priaju o n a k itu , k r z n i m a , p o rcela n u i n a m e ta ju njegove prve d am e N e n si ili, k a k o su j e pop u la rno zvali, K iti Keli.
C e r k a propalog pro dav ca a u to m o b ila i p o e rk a je d n o g od najv e ih rasista u A m e r i c i j e e k sp re s n o napravila g lu m a k u karije ru
u Holivudu. D e fri Li Pirs, voa b en d a G u n C l u b " j e je d n o m
ja v n o izja vio da ne bi k ara o N e n s i R e g a n za sve b lago ovoga
sveta, no to m i lje n je nisu delili g la v n i producenti M G M - a tih
dana u Holivudu, kad a se K iti K e li probijala. i n a ro ito su hvalili
njen talen at za oraln i seks. I dok j e k a s n ije R o n i u kid ao b ud cte
za kole irom A m e r ik e , Kiti K eli j e pravila g la m u ro z n e urke
u B e l o j kui i d ostigla v rh u n a c s vo g Iju b av n i k o g ;v o ta u aferi

130

sa F re n k o m S in a tro m . K a k a v g lam ur, k a k a v s ek s, d o s to jn o najbogatijih h o liv u d sk ih s apun ica. M u ik , tj. R o n i R e g a n , u sv o jim


;e k su a ln im f r u s tr a c i ja m a j e n a p a o n e k o lik o k arip sk ih z e m a lja ,
l a o ru a v a o Iran i Ira k , pre g az io san d in is te , zapretio k o m u n is tiiiia j o j a e i iz ja v io ljubav g v o z d e n o j lejdi, tj. M a r g a re t Taer.
N ije u do da se u K a lif o r n iji D e lo B ia f r a , voa g ru p e D e a d
K e n n e d i e s , k an d id o v a o za g u v e rn e r a i za pro tiv nik a iinao D e rija B ra u n a , d em o k ra tu i je d n o g od n a jk o n tro v e rz n ijih politiara
u A m e r i c i ikada. D o ti n i p o litia r j e tih g o d in a dok s a m se j a
iu ava o po B e r k li ju fin a n s ir a o j e d n o g p o litiara srp sk og porekla koji se k a nd id ov ao i za s rp s k o g p re d s ed n ik a k a o protivtea
d ik tatoru koji j e d iv ljao po B a lk a n u . B i o j e po ra en , no dobio j e
k a o nagrad u za p o raz pro du k ciju i d is trib u c iju lekova po B a lk a nu i ta k o d o k u su rio srpski narod na d e m o k ta ts k i n a in . R as p u s t
u S rb iji, K a m b o d i ili u B e r k li ju j e tih d ana u g o d in a m a poslednje d e c e n i je 2 0 . v e k a iz g le d ao s a s v im slino. P uno lai i k ra a i
s m rtn ih s lu a je v a on ih koji se suprotstavljaju .

131

AN EO SK I SLAPOVI
VENECUELA, FEBRUAR 1991.
G le d a m k ro z g ig a n ts k i s tak len i zid n ju jo rk o g a e ro d ro m a
k a k o pistu pre k riv a sneg. N ju jo r k e z im e su ponekad surove.
N a d a m se da let za K a r a k a s n e e biti o tk a z a n z b o g snega. Pole e m u pratnji sv o je ne z ad ov o ljn e ta d a n je supruge Pam ele. Fru s trac ija tro e n ja para na putovanje u e g z o ti n u z e m lju u m esto
oping a na Petoj aveniji j e u in ila svoje . Pun sam ob o d ra v a n ja
m o je lepe p o lov in e i o b e a n ja da c e s le d e e putovanje biti ka
P arizu ili M ila n u .
O b r e s m o se to g po p o d n e v a u K a r a k a s u . T e m p e ra tu ra j e v is o ka, ona e k v a to rija ln a , k oja m i n a jv i e prija u z i m s k im m e s e c i m a .
V e e ra u tip in o la tin o a m e ri k o m restoran u j e bila div na. L ju di
u K a r a k a s u su s im p a tin i i usluni p re m a s tra n c im a . N a vreine s m o bili up ozoreni da se ne k r e e m o ka fa v elam a, ta m o gde
ive sirom a n i. Z a k o n i fav ela su van d o m a a ja z v a n i n ih z a k o n a
i z atita nije z a g a ran to v a n a. To m i j e sve z v u a lo kao o d lin a
p o d lo k a za ava n tu ru , no prisustv o supruge A m e r i k a n k e m e j e
od v ra tilo od te ideje. S e ta li s m o se a v e n ija m a k o je p o d s e a ju na
N ju jo rk .
K r u n a puta j e dola sa p o se to m A n e o s k i m v o d o p a d im a stotin a m a m ilja j u n o od K a r a k a s a ka g r a n ic i sa B ra z ilo m . K a m p
j e bio sm e ten u d olini p o v e e reke, gde su se lokalni Ind ijanci
trudili da udovolje g o s tim a na sve n a in e . K a d a sam ih z a m o lio
za neko d obro d uvanje n a m r tili su se i d oneli su mi bocu v is k ija .
Na m o je vid no ra z o a r a n je o tr a li su u dunglu i nabrali lie
koke. P o k az iv ali su m i k a k o da to s a v a e m i p rim irim elju za
T H C - o m . Ja sam li e d ao n e k im tu r is tim a koji su bili to lik o
im p re sio n ira n i da su nas k a s n ije u k am p u nudili ru n d a m a koktela koje su m u k a li nai d o m a i n i In d ija n c i o b u e n i u ,,ad id as
d resove.
Z o ra u d u n g li j e z latn a , s u m r a k ljub iast. K a a n e o s k im vod op a d im a s m o poleteli u m a loj ,,c e s n i z a je d n o sa je d n i m a m e r i k im parom . G o s p o d in koji j e bio u s v o jim se d a m d e s e tim napo m en u o mi j e da p o s e u je vo do pad e tre i put. B i o j e fa s c in ir a n

132

n jim a. V id e o s a m i zato. P lan in a, k o ja se iz nepoznatili razloga


nala u s redini d u n g le , izdu en a i sa v e g e ta c ijo m k o j a j u j e per io d in o o b a v ija la , im ala j e slap ove k o ji su sa svih strana padali
sa vrha. D u b o k a im p re s ija nas j e o b u h v atila kada sm o shvatili
da ob la ci koji su o b a v ija li vrh pla n in e k riju izvore, pa j e izgledalo k a o da voda lije iz p a p e rja stih n a slag a. Iz g le d a lo j e k a o da
se andeli igraju negde m edu sv im tim o b la c i m a na vrhu planine
i prosipaju r a v n o m e r n o vodu dole ka d u n g li. U li s m o m edu
o b la k e ka vrhu planin e. P ilot j e d r a o levu ruku naslonjenu na
otvoreni p rozor ,,c e s n e , ba k a o da vo zi tak si negde u K a r a k a s u
ili Istanbulu. S k r e t a o j e nag lo i iin a o sam u tisak da m o g u da ruk om d ohv atim vodu k oja j e p ad ala iz o b la k a . N e t o m e j e g o n ilo
da p ri em o blie. Pilot j e o d b io o b ja n ja v a ju i da bi m o g lo da
bude opasno. J a sam in sistira o i kad su se P a m e la i onaj a m e r i k i
par z a g led a li u m e n e , j a sam im s a m o o n a k o glupavo p o k a z a o
u pravcu o b la k a i re k a o da m e n e k o e k a tam o . Svi o n e m e e i
videh im u p o g le d im a p a n ik u . V e ro v a tn o su po m islili da sam od
u zb u enja poludeo.
K a s n i je dok sam s e d e o pored reke u d u n g li, p o k u a o sam
da o b ja s n im svo joj supruzi da j e sve to bilo plod m o je m a te
i rezultat on ih pola tu ceta k o k tela od prole n oi. P a m e la j e i
d a lje u tala. Ja sam se o k ren u o ka reci b o je k rv i i znao sam da
j e iz o s ta o m o j susret sa d v o jn ik o m . S m a t r a o sam da, a k o postoji
m e s to gde b is m o se k o n a n o s a sta li, ond a bi to bilo ovo m esto. U
u b oru o n e vode k oja j e padala iz o b la k a pre p o z n ao sam njegov
glas. Taj glas se ja v l j a o i u n a re d n im g o d i n a m a , 110 m e s to susreta
se n ik a d a n ije utvrdilo. N a d a m se da mi n ije z a m e rio to te z im e
u v e n e c u e la n s k im d u n g la m a n is a m p ri ao b li e i k o n a n o se
z a g le d a o d ub ok o u n jeg a ili, m o d a , s e b e s am o g a. M u d ro j e izb e g a v a o o d g o v o r na to m o je p itanje i o s ta v io m e da e k a m . J o
uvek e k a m .

133

SLAMNATO STRAILO I SKUPO OBUENI


BALKANAC
NJUJORK, 9. MART 1991.
O g le d a lc e , o g le d a lc e , k o j e n a jn a p a lje n iji na svetu? O g le d a m
se, s to je i u d n e vu o j sobi lu k s u z n o g a p a rt m a n a na M e n h e tn u .
P rese lili s m o se n a 2 5 . ulicu tik iznad slav nog hotela ,, e lzi.
K o m ilu k koji vri 2 4 sata od n a p alje n ih fo to m o d e la, g l u m a c a i
d iz ajnera. R e sto ra n i su g la m u ro z n i i skupi. K o n c e n t r a c ija n o nih k lub ova j e n a jv e a na M en h e tn u . e s t o v e e r a v a m o napolju.
T og d a n a v e e r a j e bila z a k a z a n a u sk u p o m m e d ite ra n s k o m
restoranu negde u d o n je m gradu. M o ja supruga dolazi u d rutv u p o zna tog fo to m o d e la sa k o jo m j e im a la n e k o lik o tzv. m o d nih
s n im a n ja . N a m e n i su g ilje od 3 5 0 a m e r i k ih dolara k u p ljene u
ja p a n s k o j p ro dav nici u e lz iju , pantalon e od 150 dolara k u p ljene
u V est V ilid u , ro lk a od n a jfin ije g k a m i r a ku p ljen a na rasprodaji za 170 dolara i k o n a ja k n a , p o lo v n ja k , p la e n a 5 0 0 a m e r i kih olara u S a n F ra n c is k u . M o p re o b ra a ja u kap ita listik om
ustrojstv u k a o plod elja b a z ira n ih na sv e m u on o in e to se m o e
dobiti n o v c e m . M i s li m , d o la rim a . P o s ta o sam m a jstor preduz e tn itv a zarad sve b o lje g p o z ic io n ira n ja u d rutv u k lasa. A ta
d rugo da se o e k u j e od e m ig r a n ta ? R a n o ujutru, od even u rite
o d la z im sa sv o jim r a d n ic im a na lo k a cije gde dolazi do utovara, a
potom do istovara, i onda p onovo d o utovara zele n ih n o v a n ic a
u d uboke d ep ov e je f t i n i h pan talon a k o je s a m nosio u tim prilik am a. P a rtn e r i j a s m o se uvek s a m o iv o s m e ja li i alili p rilik om
raspo dele para k oja n am j e ova m la d a i uvek za e rek ciju s p re m n a
tra n sp o rtn a k o m p a n ija o m u g u a v a la . O k o podneva brz trk kui
na tu ira n je i p re o b la e n je u ro k ersk o p e r je za nastavu u skupoj
film s k o j koli u V ilid u . O k o est p o p od ne v e sain na prvom
d ointu uiv a ju i u sv o jo j b og a toj k o le k ciji ploa. A h , snovi.
S a d a sam sp re m a n da u d arim po aveniji ta k si v o z ilo m i ueta m g izd av k a o paun u taj skupi restora n gde e sedeti m o ja
z a n o s n a supruga u d ru tv u sup e rse k si fo to m o d e la . I love Ne\v
Y ork. N a d u v ao sam se k ao k v a s a c . P r in o s im u stim a a u sa koktelo m i g u g u e m sa c u r a m a . S v r e m e n a na v r e m e se o k r e n e m

134

o k o sebe, p o g le d o m p o m a z im g o s te s k u p o g restoran a i n a m ig n e m p e d era sto m b a rm e n u . Iz z v u n i k a izlazi z v u k slad ak k ao


p e k m e z . N e k a k a v p o w e r pop. T V radi i na g ig a n ts k o m e k ranu
s a m sp az io z n a k C N N . I dok se ritam b la z ir a n o g popa ubrzava,
ek ra n p o in je da m e usisava. V id im o b ris e p o zn a to g grad a. V id im m asu koja k ulja. V id im na terasi p o z n a te zg rad e uv oteno
lice, b radato i a g re s iv n o . N e , n ije K a b u l, to j e B e o g r a d , m oj B e ograd. O k r e e m se supruzi i p rijateljici i k a e m da j e na e kranu
B e o g r a d i S rb ija . S ib ir ija , gde j e to, k a e p lavoko sa fo to -b o g in ja
i pilji u m e n e k a o da sam pao sa M a r s a . N e, S rb ija , od g ov ara m j a
i o k r e e m se ka ek ran u . M a s o v n a tu a , prevrnuti au tom obili. S e a m se da mi j e u trenu tku b ilo a o onili s o c ija lis ti k ih pandura
koji su se z a te k li tu u grotlu m a s e i koji su d obili batine. Z a o mi j e
bilo i Ijudi r a z g n e v lje n ih koji su k a n a lis a li svoj g n e v na o n e koji
su bili z a d n ja ru pa na s virali i delili u lice sa n jim a. B ra d a to lice
se p o v u k lo iz kad ra i za tren m i se u in ilo da izgleda k ao s e o s k o
stra ilo p re o b u e n o na brzinu u lju dsku o d e u ta k o da j e sen o virilo na sve strane. M a r m e la d n i pop j e d o a o do svo g k re en d a i u
k a fa n i su svi v e bili siti i napiti, n a s m e ja n i i b la zira n i. N ik o nije
o b r a a o panju na b oln u g r im a s u na s k u p o o b u e n o m B a lk a n c u .
N e d e lja m a ka s n ije , n eg d e u c e n tru g ra d a na u rci u a s t je d nog j a k o m o n o g po litia ra, prila m i j e g ru pa diplom ata iz U je d in jen ih n a cija i v e z n a ju i da sam p rip a d n ik naroda najstarij e g , pitali za m i lje n je o situ a ciji u B e o g r a d u i elji n aro da da
s v rg n e d ik tatora. O d g o v o rio sain im: S e a t e se R o n ija R e g a n a
k a d a j e 1967. p o slao te n k o v e na stud ente u K a l if o r n i ji , i m e j e
ste k a o m o da od g u v e rn e r a te b o g a te d rave postane predsedn ik svih s je d in je n ih d rava. T e n k o v i na u lic a m a m o ga g ra d a su
sa m o p o e ta k d ra m e o r g a n iz o v a n e od on ih koji kupuju je f t i n o .
B ir o k r a te su se b e z d aljih pitanja p o v u k li iza svojih a a . Ja sam
nasta v io da z u r im kro z p rozor u s u n e v e o d b lje s k e svih tih stak le n ih z g ra d a u ok r u e n ju .

135

LAJON
SEN T VINSENT, JUNI KARIBI, AVGUST 1991.
D u g o s am se k a o dete plaio o g r o m n i h pro stranstava, n a ro ito
vodenih. U k o m a r im a , koji su bili e sti u d etin jstv u , bio bih
z a ro b lje n i napu ten u a m c u nasred ok e an a . D u b in e, m o rske i
vazd u n e, ua sav ale su me.
I to g leta g o s p o d n je g , reih da se prid ruim grupi k oja j e
i z n a jm ila brod na S e n t L ui ili S v e to j L u c iji i krenu la ka prekrasnom S v e to m V in s e n tu i G r e n a d in im a . G re n a d in i su j o poznati
i po M u s tik u , os tr v u gde su svi poznati likovi k up ovali k u e i
posede. D ejv id B o u v i , M i k D eg er, p rin ce z a M a r g a re ta , N atali
Vud i j o m n o g i drugi su od o s tr v a napravili raj za b og atae.
P o tk re s a n a trav a u n e o k o lo n ija ln o m stilu, liv rejisa ni d o m a i stan ov n ici sa o s m e h o m do uiju, te re n i za golf, o d n e g o v an i konji
z a ja h a n je i sve on o to n o v o p e e n i b og a tai sanjaju da im novac
m o e kupiti. N a tom os tr v u n is a m p rim e tio z a je d n ic u ra s tafarija naca. V ero v atn o su b ro k e rs k e a g e n c ije u Lond onu i N ju jo rk u platile o g ro m n u svotu za n jih o vo ra s e ljav a n je. M is lim da se lokalna
vlada n ije a lila z b o g k r e n ja lju d sk ih prava, j e r su se Iokalni
p olitiari n ad ali da e ih elita iz ,,c iv iliz o v a n o g sveta primiti
u klub t a m o gde su im bili b a n k o v n i rau ni. B la z ir a n o s t gostiju
i pre sta n ak m a g i je z n a ti e ljn o s ti ,,ko bi od po znatih m o g a o da
bude t a m o u b a tom m o m e n tu stv a rali su a tm o sfe ru d osad e i
e lje z a n a p ija n je m u p re s k u p o m baru. B io sam s re a n kad sm o
o d jed rili d alje k a G ra n a d i.
D o s ta v is o k i ta lasi i m u n in a na o tv o re n o m m oru se dala uguiti s a m o na je d a n n a in : g ig a n ts k i d oint sa fekovitom travom
uraen na S v e to j L u ciji. S v e to m e j e dovelo u z a p an ju ju u situaciju za m o je s aputnike i z a m e n e sam o g . N a im e , p rilik o m duvanja ne ba slab og vetra i dok se j e d r i l i c a klatila g o re-d o le , j a sam
se privezao za p latform u i o n a k o stond z a le g a o sa v o k m e n o m .
K o n o p c i su bili dosta v rsti te j e bila m ala ansa da m e ta lasi
od v u k u u m ore. D o k se T H C ra z liv a o u m o m telu, n a jk v alite tn iji
ruts rege j e prtao u s lu a lica m a . Pogled j e bio upravljen u plavo
nebo sa j a t o m g ig a n ts k ih g a le b o v a i za p lju sk iv a lo m e j e tir k iz n o

136

k arip sk o m ore. I ond a se d og od ila j e d n a od on ih f a s c i n a c ija koju


n o s im o sa s o b o m do k ra ja ivota; d ok se b ro d i v alja o po m o ru , a
m o je telo prive z an o na palubi p ra k ti n o j e d n i m delom z a ra n ja lo
u to m o re, pola m e tra od m e n e iz ro n io j e delfin od o k o dva m etra
duine. Is k o io j e , p ra a k n u o se u vazd uhu i z a ro n io p o novo u
m ore. B i o j e p rae n sa j o tri m a n jih d elfina koji su k a o po kom and i u in ili isto. S v e se o d ig ra lo ta k o b rzo da nisa m stig ao da
se up laim , j e r m o ra se priznati da n ije b a prija tno kad pored
tebe na ivici sveta negde na K a r ip s k o m okeanu iskoi o g r o m n a
riba te k a preko 100 k ilo g r a m a . Iz ro n ili su j o n e k o lik o puta,
o d m i u i od je d r i l i c e . I tada j e sav m o j strah pukao. Z a sva v r e m e n a. D a sam s k o io i z a ro n io u d u b in e za n jim a , n ik ad se vie
ne p ojavivi na svetlosti d ana, i ne bi bio neki trag in i dogad aj
j e r sam im a o utisak da m e e k a ju ne ka d rug a svetla do kojih bio
stig ao pratei p o rod icu d elfina. S u n c e j e pe k lo i nik ad ga v i e
n isam v o le o nego to g m o m e n ta . K u n e m se b o g o m s v e m o n im da
sam pored slu a lic a na glavi u o ili o s e tio ritam srca o v ih delfina.
N e, o s e tio s am rita m c e lo g a m o ra k o m e pripadaju ovi delfini.
U z d ig ao sam gla vu ka g a l e b o v i m a i shvatio da su i oni d eo c e lo g
p u ls ira ju eg o rk estra koji m e j e na v eo da u m es to u m o re uronim
u sv o je srce k o je j e div lje lupalo. I tad a sam shvatio, p o b e u ju i
svo je d e a k e fo bije , da s m o svi d oli iz istog k ru g a i da e m o
svi se ta m o i vratiti. V r e m e i m e s to v i e nisu igrali n ik a k v u ulogu. S u n c e se s m e ja lo , brod j e j e z d i o i na horizo ntu se u k a z iv a lo
v is o k o v u lk a n s k o o s tr v o S v e ti V in s e n t.
M o r a m priznati da j e Sveti V in s e n t v ero vatno n ajlepi k om ad
z e m lje koji sam v id eo do sada na planeti z em lji. N e k a d a aktivni v u lk a n j e s v o je v r e m e n o lavom p ro k r io staze k ro z d unglu
i stvorio fa s c in a n tn e plae sa c r n i m p e sk o m . N a o k o lo su j o i
plae sa c r v e n i m i b e lim p c s k o m . N e b r o ja n e lagune su raj za
p o to v a o c e prirode. U j e d n o j ta k v o j lag uni zva n om K a m e m ber bej s m o i m i privezali brod. U sid ren i na oko 5 0 0 m e ta ra od
ob a le, m o g li s m o da p rim e tim o n e k o lik o lok aln ih itelja na plai. M a h a li su nam prijateljski. P r ir u n i c i tam pan i u A m e r ic i i
B rita n iji p re p o ru u ju j e d r i l i a r i m a da ne naputaju brod dok su
u k o tvlje n i u n e p o z n a tim la g u n a m a i ne k on ta k tiraju sa lo k a ln im
s ta n o v n itv o m . M e n i se to in ilo n e prav ed no, j e r gde u da stu-

137

pam u k on ta k t a k o ne na p re d iv n om o strv u u k a ripsk om m oru.


Pored toga, e le o s a m da p ro bam d o m a u gand u i dok op am se
sv e e g v o a . N a m oj nagov or s k ip e r m e j e a m c e m od v e o do
obale. P rila n am j e g ru pa d e a k a . M e u n jim a se isticao naoiti
pe tn a e s to g o d i n ja k koji j e p rija teljs k im m a n ir im a razbio sum njii
sk ip era i n jego v u elju da se o d m a h v r a tim o na brod. Z v a o se
D e k s te r i na m o ju elju da uradim n e k o lik o d oinata j e predloio da ga pratim . O s v r n u o sam se ka sk ip eru koji j e j o s ed e o u
a m c u i re k a o m u da m e e k a pola sata, i da u se j a sam snai
ak o m e posle tog v r e m e n a n e m a . Z a k o r a i o sam za D e k s te ro m u
dunglu. Put nas j e vodio k ro z tipinu k a rip sk u dunglu gde ne
po stoji op asno st od z m i ja , ivog blata i kro kod ila. N e na m a lim
k a rip s k im o s tr v im a . P otom sm o po eli da se p e n je m o uzbrdo.
B io j e s u m ra k i j a sam bio s a m o u k u p a im g a a m a . E le m , posle
4 0 m inu ta p e a e n ja i v e u m rk lo m m r a k u k o n a n o s m o stigli
na vrh brda gde j e bila im p ro v iz o v a n a k olib a i gde j e bio lokaln i
bar. Ispred bara j e sed elo n e k o lik o itelja i u n e m o m udu su
gledali b elca u k u p a im g a a m a . P ri a o n am j e rasta sa d u ga k im d re d o v im a i dosta v e lik im o iljk o m preko lica, o ig le d n o
od seiva. N a m o jim k a s n ijim p u to v a n jim a i b o ra v c im a po K a rib im a shvatio sam da su noevi i m a e te o m ilje n o o r u je pri
o b r a u n im a . V id e o s a m m n o g o Ijudi sa o z b iljn im o iljc im a i a k
one sa o d s e e n i m d e lo v im a tela. R a s t a j e bio Ijubazan i vrlo b rzo
mi j e izaa o u susret. Z a 10 dolara k o je sam im ao u tek ov ane
u k u p a im dobio sa m ni m a n je ni v i e ne g o deset d oinata. N a
m o ju op ask u da ne m o g u to lik o da p o p u im , rasta j e pred loio
da to p o nesem na brod i p o delim s a p u tn icim a . N a m oj od gov or
da bih vo le o da m o ji saputnici ostanu strejt, j e r oni u dui to i
je s u bili i da ne e lim na brod da n o s im v u tru , rasta se n a s m e jao :
Z n a i nisi glup. V i N ju jo r a n i z n a te k o lik o j e sati. I ta e sad
sa to lik im d o in tim a k o je su ti tv o je pare d o n e le ? " J a sam ih u zeo
i podelio g o s tim a tog bara na vrliu brda. Z a d r a o sam s a m o dva i
od njih uapravio je d a n koji s am ispuio sam sam cat. R a s ta m i se
p rid ruio sa njeg o v o m spravom i tak o j a up oznah lokaln og pustahiju od k og a j e z a z i r a o c e o kraj pa, a k se isp ostavilo k a s n ije ,
i p o licija . L e o n se z v a o i, kad g a se sad a p ris etim , izg led ao j e k ao
lav. B io j e u sv o jim trid es e tim i iz n j e g a j e v r ca la sirova e nergija.

138

Posle razgovora od d va sata isp o s ta v ilo se da k a o rasta rasp o la e


i v i s o k im s te p en o m m u drosti k oja mu j e p o m o g la da preivi u
d osta o p res iv n o m u strojstv u . K a d s am shvatio da j e d u b oka no
i da sam d ale k o od broda, o k r e n u o s a m se da p o tra im D e k s te ra ,
d e a k a koji m e j e i doveo. N ije ga bilo. N i je b ilo a n se da sam naem put n izbrd o i k ro z d unglu. L e o n m i j e ita o misli. Ponudio
se da m e otprati do broda. M a l o m e j e u z n e m ir i la i n je n i c a da
su mu se p rid ru ila j o d vojica lo k a la c a koji nisu bili raste i koji
su sve v r e m e utali. Ipak k re n u s m o , j e r d ru g o g izbora i nisa m
im ao. D o k s m o se sputali nizbrd o, shvatio sam da j e danju sve
izg le d alo la k e i da j e k o z ja staz a n iz s trm in u izgledala d ale k o
b e z b e d n ije . K a r ip s k e n oi su v e o m a m r a n e . N e m a b a tnno g o
s ija lica okolo. i n i lo tni se da sam o v o g puta b a nadrljao, j e r su
staz e izg le d ale preop asno. L e o n i d v o ja c koji mu se prid ruio
s a m o su u tali. K a o da su hteli da v id e kad a u p o eti da pan i im . P aljiv o z a g le d a ju i dva lika k o ja su n a m se prid ru ili,
p o e o sam da trip u je m da i n e m a ju b a d obre nam ere. M o g li su
satno da m e ta kn u i j a bih se s tro p o ta o n iz padinu od b a r 4 0 0
m e tara . J a sam p re d sta v ljao o n o to su tnoda m rz e li, b elo dupe
i z N ju j o r k a koji se u potrazi z a j e f t i n i m d u v an je m uvalio u sra nje
i sada m r n ja u e i trai izlaz. D o k su mi c rn e tnisli nad ola zile ,
L e o n m e j e u z e o za ru k u i rekao: O k e j, beli deko. V id im da
se p o n aa k a o s le p a c u tunelu. V id i m o je b ele pantalone, prati
m e i po ku a j da sta je ta m o gde j a s t a je m . D o b ih svog s v e to g
v o d i a u m r k lo j n oi u d u ng li. P ratio sam rastu ba k a k o j e
on rekao. P roli stno b e z b e d n o litice i d oli do d ungle. Prili
s m o n e k a k v o j v o d e n o j povrini k oja n ije bila tnore. L i i la j e na
neku tno varu . D e k s te r m e n ije p ro veo ovuda. P o in ja o sam da
s u m n ja m p onovo da se rasta i m a n g u p i ze z a ju sa m n o m . L e o n j e
p onovo reagovao: P o la k o , b elo m o m e , tvoj utn p o in je da ska e i pre neg o to o d lep i gled aj p o n ovo gde gazirn i stani ta n o
ta m o gde j a s ta je m I onda k r e n u s m o k ro z Had. D elov alo j e uas a v a ju e i, b ez o b z ir a to sarn z n a o da su m a le anse da se pojave
b ara k u d e , pirane ili z m ije , utn mi j e divljao. P ratio sam o p rezne
k ora ke siluete od k o je sam v id e o s a m o b ele pantalone i o s e a o
v i b r a c ije d redo va ispred sebe. V o d io m e j e lav k ro z dung lu. D o o s m o do plae gde j e bio usid ren brod. D o z v a o sam k a p e ta n a

139

koji j e d oa o a m c e m po m ene. S a ti m a p oto sam se izgubio


u d u n g li bili su s p re m n i da tra e p o m o preko r a d io -s ta n ice .
S k i p e r m e j e pitao ko su ovi likovi koji s to je na distanci i ne m o
p o sm a traju dok se j a usp in jem u a m a c . B r a a , o d g ov orio sam.
Su tra d an, istra u ju i ob last k ro z koju su m e proveli, shvatio
s am da m o v a r a n ije bila m o v a r a , v e n e k ak a v ru k a v a c sa slatkom vo do m i v e o m a s im p a ti an u stvari. N a a o sam L a v a k a k o
sedi ispod neke stare p a lm e i strpljivo e k a da se p o ja v im . S a m o
j e u ta o i g led a o m e ispod ok a. U p itao sain ga k olik o m e dugo
e k a tu i k a k o j e z n a o da u se poja viti ponovo. N a s m e iv i se,
L e o n j e od govorio: Z n a , b e l e , z o v u m e L av i L a v z n a ko se
m u va po njegovoj te rito riji . O t c v i k a o j e m a e to m vrh k o k o so vog oraha i pru io mi g a da se o s v e im . P o z v a o m e j e da mi
p o k a e o k o ln a s k lo n i ta r a s ta fa r ija n a c a . I z v u k a o j e iz d ep a dva
splifa i d od ao mi je d a n sa r e im a : ,,Z a p o tre b e o no g k o v e ru je i
p o tu je rastu. K re n u li s m o u dunglu.

140

KLEM RASTAFARAJ
NJUJORK, HARLEM, JE SE N 1991.
M o j brat K l e m . R a s ta fa r a j, in o n i i p o n o sn i, lav n e pok o ren i
i pravedni. G o v o r io bi mi id i, in o ra da r a z m i lja pozitivno,
s e d a m d an a n ed eljno i 2 4 a s a d n e v n o. A k o ti to ne radi, n ik o
n e e to raditi za t e b e . U p o zn a li s m o se p rilik o m tra n sp o rtn ih
po slov a u N ju jo r k u . T e k o se radilo tih god ina. D a bih d o ta k a o
a m e r i k i san i o p ravd ao o e k i v a n ja m o je a m e r i k e supruge od
8 do 15 a s o v a sain g u r a o m o ju inalu ali d in a m i n u tran sp ortnu
k o m p a n iju , a od 16 do 21 a s o v a p o h a a o skupu i dobru kolu
za filin. Pa, e le o s a m da budem p o znati film a d ija . B a k a o i
d ru g ih sto h iljad a ,, e le li-b is m o k an d id a ta . Prave stvari su mi se
d og a d ale od 8 do 15 sati. Tu e s u p r u n i k a koje j e tre b alo izdvoj e n o raseliti, partneri koji su ispaljivali je d a n d ru g o g i p re m e ta li
firm e dok j e j e d a n od njih bio na o d m o r u , n i m f o m a n k e k o je su
htele i m e n e i m o je ra d n ik e z a je d n o u k re v e tu z a dobar b a k i i
sve on o u ta te v e lik i grad k a o N ju jo r k m o e uvaliti kad a mu se
prepusti. D a sam s a m o d eseti d eo od tih d og od ov tin a p reto io
u s c e n a r ije bio bih bogat.
1 ta k o se i K l e m u e ta o u m o j ivot. K a d se po javio u firm i
j e d a n od m o jih partn era j e izriito o d b io da z ap o sliin o rastu j e r
b is m o k l ije n ti m a izg ledali sm e n o. ,, Z a t o ? pitao sam upka.
O d g o v a ra o j e da tre b a da se d r im o b e l a c a i R usa. j e r oni izvra v a ju sve to im se k a e i da raste pue ga n d u i na poslu, i
m o re d rugih stvari o k o v a n ih p re d ra s u d a m a . Pod utiskom m o g
k arip s k o g je d r e n ja i pre d iv n ih s e a n ja sa S v e to g V in s e ta i z b o g
m o je p o z ic ije sta rije g partnera, z a p o slio sam K l e m a . D a j e puio
za v r e m e posla, puio j e . P u io sam i j a p o sle p osla dok s m o delili
pare. K l e m j e , nara v n o, im a o n ajb o lju k a rip s k u vutru. V u k a o bi
m e e s t o posle posla i za v r e m e m o jih s lo b o d m h stud etskih d ana
u H arlem i B r u k l i n da mi p o k a e s p e c ija ln a m e sta sa k a rip s k o m
h ra n o m , s o k o v im a i to n ic im a . G o v o r io j e da a k o elim da napravim puno b eb a , treb a da pijem neki to n ik od m o rs k ih algi. G o vorio j e da j e to n ik to lik o j a k da u m o i da napravim n e k o lik o
oeba ra z liitim e n a m a inaltene u j e d n o j noi. P itao sam ga k ak o

141

j e to m o g u e i da li raste to rade. Z a g le d a o bi se u m e n e i re k ao
, ,J e li ti to m e n e z e z a ? Z n a li ti k o lik o j e sati? Z n a li ti kolik o
j a d ec e i m a m ? Is p o s ta v ilo se da K l e m v e im a esto ro d e c e i
da s u m n ja da ih i m a j o ali mu n ije prijavljeno. S a z n a o sam sve
0 b ra k o lo m s tv u r a s ta fa r ija n a c a . N jih o v e ene ili m a jk e njihove
d ec e su u tale dok su raste slale pare. e s to bi se u k r stilo vie
m u k a r a c a sa istom e n o m , k a o to se v i e ena u k rta lo sa je d n im m u k a rc e m . S v i su bili s re n i dok su se plaali ra u ni i d eca
nisu bila glad n a . V a vilon se n ije sla g a o sa ta k v im id e jam a rastafa rija n a c a . e s t o bi ih p ro g an ja o i n a m e ta o a l im e n ta c i je i teke
kazne, pa i z atv or u k o lik o bi ign orisa li sudske naredbe. U p o z n a o
sam i K le m o v u a m e r i k u suprugu. S im p a ti n a c r n k i n ja poreklom iz G r a n a d e i v e o m a a m e r i k a n iz o v a n a . K le m j e p la n ira o da
j e ostavi da se isk u lira, k a k o bi to on rekao. G o v o rio j e o nekoj
d rugoj k oja j e p o ela da ga ziv k a e e i nudi b o lje uslove za
n jeg a. N ije ga z a m a r a lo to sa leg a ln o m e n om im a dvoje d ece.
P lan irao j e da im a j o d ece. Z a ostalu decu koja nisu bila blizu
slao j e pare kad god bi im ao. U stva ri, k ro z K l e m o v e ru k e j e
prolazilo m n o g o para. L e p o j e z a ra iv a o od posla koji sam mu j a
n a m e s tio u tra n sp o rtu i, k a o svak i po teni rasta, prodavao j e marihuanu. G a n d a j e sv u d a u N ju jo r k u . U g o d in a m a pre neg o to
j e d istrib u ciju preuzela policija m o g a o si da o se ti ra z n e a ro m e
na u lica m a ov og tada s lo b o d n o g gra d a . N ije b a b ilo lib era lno .
k a o u A m s te r d a m u , no p o licija se n ije preterano u zb u ivala ak o
te vidi sa d oin tom u ru k a m a . N a ra v n o , nisi s m e o da bude a g re sivan i b ez o b ra z a n . S v e se p ro m e n ilo sa d olasko m super R ud ija.
u lija n i j e za v e o rep re siv n e m e re i m j e d oao na vlast k a o grad o n a e ln ik N ju jo rk a . S a ulica j e n e s ta o d ijapazon m irisa . M o g la
se osetiti s a m o j e d n a g a n d a , s k a n k , i to pandurski. S v e j e poskupelo i pandurski k lo v n o v i su p o e li da dele b rojev e p e jd e ra
na koje si m o g a o da ih p o zo v e i n a r u i k oliko god eli, b a k a o
1 picu. K ad bi stigli ispred tv o je k u e zvali bi te te le fo n o m i rekli
da siete i priete k o lim a tipa plavi sed an ili sivi nisan. Poto
biste prili autu, s im p a tin i d e b e ljk o bi otv o rio v ra ta, ponudio
bi vas da s ed n e te i p o k a z iv a o bi v am p a k o v a n ja od 2 0 , 5 0 , 100
i 5 0 0 dolara. K a d a b iste ra z m e n ili pare za dobra, zahv alili bi se
i rekli bi: P o z o v ite nas p o novo . N ita nije o sta lo od fo lk lora.

142

R a s te su p ro terane u d a le k e delove B r u k l i n a i B r o n k s a . S v e mi
j e izg le d alo Ijigavo i m rz e o sam tzv. h i d r o p o n i n i s k an k . C in ilo
mi se da V a v ilo n u s p e c ija ln im s k u p im la b o r a to rija m a m e a k rek
i v u tru i p o k u a v a da zaglupi pop u la ciju . N o, to j e k raj d ev ed esetih i j a u se vratiti na njiho v p o e ta k i v r e m e dok s m o m ogli
da d ie m o. K l e m bi m e od vo d io u n jeg o v u tajnu g a rs o n je ru 11
Harlem u. Tu bi mu d olaz ile lju b a v n ic e i k onta k ti. S ta n j e im ao
s am o duek na sredini sob e i g o m ile p o stera i zastava na zidu.
U g la v n o m crn i fu n d a m e n ta li z a m c r n ih pantera tipa M a l k o l m X
sa m a i n k o m p ro v iru je kro z prozor i izgovara rei: S v i m m o g u i m s re d s tv im a . Z e z a o bih K l e m a k a k o n is a m z n a o da j e to lik o
isp olitizov an i k a k o sa m m is lio da raste ne vole o r u je . O n bi
gov orio da im am puno da u im i da raste i te k a k o im aju o r u je i
v o js k u spre m n u na sve. S m e ja o sa m se i g ov orio K le m u da oni ne
m o g u imati v i e o r u ja od V a v ilo n a i da j e to on o gde ih V avilon
u stvari e k a . R e k a o bih mu da j e b o lje sve to m e n ta ln o uraditi.
K l e m se slagao, no u o i m a sam mu v id e o n e p o k o le b ljiv o st lava
koji se s p re m a na sk ok . Je d n o m j e iz o s ta v e iz v u k a o izan ali kofer. P itao sam g a da li se sp re m a na put. O n se s m e ja o i potom j e
o tv o rio kofer. U n jem u su bile k ile isp reso v a n e gand e. P aljivo
j e p o sm a tra o m o ju re a k ciju , tra io j e strah u m o jim o i m a . Pitao
sam g a ta j e cilj p o k a z iv a n ja n je g o v o g te k a m e n i, osim da mi
stavi do z n a n ja da m o e da pokupi puno naru d bi. K l e m se sm e j a o i g ov o rio da c e n i poslov e u tra n sp o rtu k o je sam mu d av ao i
da bi b ilo super da mu p o m o g n e m da p o ja a priliv n o v ca distrib u cijo m m a rih u a n e . S m e ja o s a m se i g ov orio da b is m o m o g li da
sp o jim o poslov e i o g la s im o se u n o v in a m a : S e l i te se sa n a m a
dok ste ura eni ili b o n u s p o v ra a j - u n c a vutre a k o se selite
sa n a m a . K l e m se s m e ja o . R e k a o s a m m u da ga v o lim ko brata i
da ga vid im k a o s p iritu aln o g lik a koji k o n z u m ir a sve to, b a kao
i j a , da bi bio b lii o n o m e to raste zo v u n a jv ia v is in a . R e k a o
sam mu da a k o p o n e m da k o m e r c i ja l n o p o sm atra m celu priu
n a jv ia v is in a e ostati nisko. D r u g im r e im a , n e k o lik o dolara
v i e u dep u i pra zn o srce. K l e m se ra e s tio i p o e o da v i e da
j a ne m o g u da budem ve i rasta od n je g a i da j e ta pria o k , ali
j a k a o b e la c im a m p riv ile g ije , a on k a o c r n a c m o ra da radi to to
radi. O d a o mi j e k o m p lim e n t a da n ije bio ni svestan. Z a g le d a o

143

se u m e n e i rekao: D o b ro . S v e j e u srcu. Ti radi to m o ra da


radi i j a u raditi on o to j a m o r a m . N ik a d m i n ije v i e nudio
d istrib u ciju , j a s am d o b ija o od re enu k oliinu za, k a k o bi K l e m
rek ao, r a s ta fa r ija n s k e po trebe. S u p er s m o se d ruili m e s e c i m a
dok nie u p ro lee s le d e e g o d in e n ije probudio te le fo n sk i poziv
sa A n tig e , ostrva na K a r i b i m a . K l e m bi rekao: S lu a j, pao sam
sa 4 k i lo g r a m a vutre u B r u k l i n u i m o r a o sam da z a p a lim . S a d a
sam na A n tig i i potrudi se da m rd n e to tv o je belo dupe o v a m o .

144

V E V ER IC A U PARKU
NJUJORK, JANUAR 1992.
E v o m e, s to jim 11 T o m p k in s s k v e r parku i z u r im u o g o ljen o
d r v e e i par n e k ih tipova koji se g re ju o k o nek og m e ta ln o g bureta u k o m e j e z a p a lje n a vatra. P ark j e p o n ovo otvoren z a ja v n o s t
posle n e m ir a od n e k o lik o g o d in a i rapidnih ise ljav an ja on ih sim patinih p ro d a v n ica ploa, kn jig a , o t k a e n e g a rd e rob e, ga lerija,
k lub ova i svega o s ta lo g to j e i n il o ivot z a n im ljiv im u N ju jorku. G l e d a m tu po u vevericu k oja istrava na z am rz n u tu ze m ljin u
povrinu, potom i na asfalt koji prodire k ro z park, s k a e na korpu
z a ubre i iz vla i o sta ta k s m rz n u to g i p o lu p ojed e n og ham burg era iz M e k d o n a ld s a . V rlo a g r e s iv n a v e v e ric a , re k ao bih. Je d an
m oj drugar, c r n a c k o m u n is ta koji j e iv e o u o b li n je m skvotu,
k u n o se o n o m a d da j e v id eo v e v e ricu u T o m p k in s parku k a k o
z a s k a e d iv ljeg g olub a i isisava m u m o z a k . Ok. K o m u n i s ta iz
T o m p k in s s k v e r parka j e v o le o da dune k a tk ad po lulicu k re k a ,
ipak n is a m im ao u tisak da j e s k lo n h alu cin iran ju .
D ru g e u d n e stvari su se d o g a ale o k o parka tih god in a. N e kog tipa su uhapsili j e r su u n jeg o v o j gajb i na Petoj ulici i Aveniji
B nali loban ju k oja se b listala pored n jeg o v o g kreveta. Ispostavilo se da j e to bila loban ja n jeg o v e m rtv e d ev ojk e za k o jo m j e
p o rod ica rasp isala potragu usled prekida k o m u n ik a c ije . Tip j e
h ladn o istra n ir a o svoju c u ru i od delova n a jfin ije g m e s a napravio ili koji j e p o slu io k l o a r im a s k u p lje n im u parku. L o b a n ju
j e z a d r a o k a o uspo m enu. M u r ija j e o b ja v ila izvetaj da su posle
k ru pnih n e reda o k o parka j o od leta 1988. za n e k o lik o g od ina
z atv o rili preko 5 0 0 ile g aln ih g ru p a k o je su se bavile v e ti a re n jem , crn o in m a g i jo m , v u d u o m , r a z n im o s ta lim ritu a lim a koji su
bili te sn o povezani sa ra s tu r a n je m te k ih droga i p ro stitu cijom .
O d je d n o m j e o tk riv en p o d a ta k da se u A l f a b e t gradu koji j e bio
na s a m o m istoku Ist V ilid a d o g a aju m n o g a ubistva i nasilje
po vezani sa d rog o m . T a k o j e g r a d s k a v last kupila k om a d savesti
i ja v n o m n je n je k a k o bi k re n u la u o f a n z iv u protiv d e g e n e rik a ,
u iv a la ca d roge, k o m u n is ta i o s ta lih koji su stajali na putu d e m o kra tije i s lo b o d n o g trita. U ra z v a lje n e zg rad e posle s u k o b a su

se useljavali ra d n ici-z id a ri koji su pod b u d nim ok o m m e n a d era .


m a fija k ih z a p o s le n ik a , p o eli re n o v ira n je zgrada i a m e ri k o g
sna. I dok se B il i B o j K lin to n kezio o k o lo i glupirao sa s a k s o fo nom o b e a v a ju i raj sa k re d itn im k a r tic a m a , Ist V ilid j e um ro.
S a d a su se tu niuvali d eb e lo g u z i investitori koji su parkirali svo jc
dipove i pikapove pored pand u rskih m a rica . S l ik a slin a ono j iz
Ira ka gde su oslob od itelji sveta od n e m a n i z v an e S a d a m Husein
paradirali sa v o z ilim a na ato in sk i pogon i m a h ali b o c a m a v isk ij a . D a, Ist V i l i d j e uinro, re k ao sam sebi dok sam utirao praznu
lim e n k u k o k a -k o le i p olako k re ta o ka izlazu iz parka. Put m i j e
p repreila slav na v e v e rica iz T o m p k in s sk v e r parka. S a m o sam
p o dv ik nu o, m a r bre, n e m o j sada da te p o je d e m .

146

KLEMOVA BAZA
ANTIGA, AVGUST 1992.
Ipak m e n ije tre b a lo dugo n a g o v ara ti da p o setim K l e m a na
n jego vom o strv u . D o k s am sle ta o na in te rn a c io n a ln i a e ro d ro m ,
prim e tio sam da j e A n tig a d osta rav n o ko ra ln o o s tr v o k o je se raz lik o v a lo od v is o k ih v u lk a n s k i h ostrva . R a d o v a o sam se susretu
sa K l e m o m . N a p u stio j e N ju jo r k n e k o lik o m e s e c i pre to g a, ostavljaju i suprugu sa d voje d ece. O s ta v i o j e za s o b o m i n e re e n i
sluaj u n ju jo r k o j policiji o k o g a n d e. T ih god ina kad j e g ra d o n a e ln i k bio g o sp o d in D in k in s p o licija j e d osta blago k a n ja v a la
raste i njih o vu nav ik u da se k re u sa v e i m k o li in a m a trave.
R e tk o ko bi z a v r io u zatv oru z b o g to g a. K l e m se o ig le d n o ueleo svog ostrva . D o k sam sk u p lja o prtljag, neko me j e k u cn u o po
ra m enu . O k re n u o sam se i u g le d ao m o g d rug a rastu o b u e n o g u
m ajicu p ro fe sio n a ln o g p o m a g a a na ae ro d ro m u . N isa m stigao ni
da ga pitam otkud on u b e s c a r i n s k o j z oni, kad j e K l e m pokupio
m oj prtljag i re k a o mi da ga pratim . P roli s m o n e o m e ta n o do
izlaza gde j e K l e m e le g a n tn o s k in u o m a jic u i d o b acio j e d rug o m
rasti koji j e puio s p l i f izvan zgrad e. O i g l e d n o j e drugi rasta bio
z apo slen i u i n i o j e K le n n i uslugu d aju i mu njeg o vu u n ifo rm u
d ok on uiva u a r i m a trave m udrosti. B i o s a m im p re sio n iran .
K l e m m i j e d e m o n s trira o svoju m o kod b rae. O e k i v a l a nas j e
prijatna v o n ja k ro z o s tr v o ka K l e m o v o j k u i. P rim e tio sam da
j e A n tig a d osta g u s to n a s e lje n a i o n a k o ravna p o d s e ala m e j e na
L o s A n e le s . D ok s m o se v o zili b ro jn e raste su se ja v lja le K le m u
i bilo j e v i e neg o j a s n o da sam d o b ro d o a o na ovo ostrvo.
K l e m o v otac, bivi p o lic a ja c , s ad a u p enziji, d o e k a o nas j e
lju bazno. P o m is lio sam da j e ova k o m b i n a c ija raste i p o lic a jc a
m o g u e s am o na K a r i b i m a . K l e m m i j e o b ja s n io d a j e k u a podeljena na dve zone. N a j e d n o j s tran i gde j e bila ug o d na te rasa
su sedeli K le in o v o ta c, njeg o v brat 1 prijatelji, bivi i sad anji
panduri. N a drugoj strani. t a m o gde j e b ilo ne k olik o sob a u koj i m a se b a k a r io K l e m i gde j e bila m a n ja te rasa, oku p ljali su se
K le in o v i prijatelji, u g la v n o m r a s ta fa r ija n c i. O ig le d n o j e bilo da
se g a n d a n ije sm ela puiti ta m o gde su o e v i prijatelji. U K l e -

147

m o vom delu raste su n e s m e ta n o k o n z u m i r a l e gand u i s im b io z a


j e f u n k c io n is a la b esp rekorno. N ije b ilo ne rv o ze i nik ad n ik o nije
po dig ao glas.
U ju t a r n jim s a tim a bili ispijao a j sa K l e m o v i m o c e m i ujakom . O b o ji c a su bili k olovan i u E n g le s k o j od M I - 5 z a najraz n o v rs n ije po slov e u b o rb a m a protiv o r g a n iz o v a n o g k rim in a la .
U red no b is m o ra z m e n jiv a li m isli o s p o ljn jo j politici i situaciji u
A m e r ic i . O b o ji c a su gajili n e k a k v e s im p a tije prem a m e n i, j e r su
m islili k a k o sam d ovo ljno inteligentan da se pretvaram k a k o sam
stereotipni b elac koji j e d o a o iz tu ris ti k ih pobuda. O n i su vrlo
d obro znali da sam z a g ri e n i p o to v a la c ra s ta fa r ija n a c a i znali
su da u e s tv u je m u n jih o v im ritu a lim a . N ik a d mi nisu po k azali
ni m ig o m da mi za m e ra ju to to sam im p re sio n ira n a fr i k i m delom k aripsk e kulture.
P op o d neva bih provodio na p re d iv n im p laam a A n tig e leei i
m e d itiraju i. N o u bi m e K l e m v o d a o o k o lo po ra z n im m e s tim a
gde bi se m u vale raste. Z a ra z lik u od S v e to g V in s e n ta ili J a m a jke, A n tig a j e o s tr v o k o je j e dosta d in a m i n o . R a s te su u g lavn om
m o to riz o v a n e i sv o je poslove ob a v ljaju v e o m a b rzo i u pokretu.
S v e se od ig rav a lo k a o na film u. O d j e d n o g bara do d rugog, odlazak na selo i se d e n je sa lo k a ln im u d o tv o rc im a koji bi bajali
n eto u vatri. K l e m bi m e bud io neki put j a k o rano, o k o etiri
ujutru, j e r j e e le o da o d e m o d u b o k o u o strv o, i na p o lja n a m a gde
su raste ga jile p o v re e k a m o ra a n je s u n ca. D o k se su n ce pojavIjivalo i o s v etlja v a lo p red iv ne z e le n e po v rin e, raste su u a le i
n e m o g led a le u nebo. To j e i bilo j e d i n o v r e m e kad j e K le m sed eo
m irn o. U g la v n o m j e j u r c a o okolo . T ru d io se da p o k a e o s ta lim a
na o strv u da j e pro a o kolu v e lik o g g ra d a k a o to j e N ju jo rk .
Je d n o g ju tr a uz aj K l e m o v u ja k m e j e uzgred priupitao k ak o
j e m o g u e da nek o k a o j a m o e celi dan da sedi na plai i zuri u
more. R e k a o sam mu da sam se iv e i na M e n h e tn u g o d in a m a
u e leo m ira i tiine, i da sad a k o r is tim priliku da n apu nim b a terije. K l c m o v uja k m e j e upitao da li se neki put o k r e n e m ka brdu
iza plae i b a cim pogled na to brdo. R e k a o s a m , da, da s v ak a k o ,
neki put. Potom j e uja k pitao da li bi se brdo n ek ada osm e h n u lo .
P rasnuo sam u sm eh i svi u k u a n i su se s m e ja li z a je d n o sa m n o m .
K lem j e iz v irio iz n je g o v o g dela i n a m ig iv a o . O s e a o sam se k a c

148

da s am d eo njih o ve porod iee. Z a g le d a o sa m se u kupatilu u sv o je


lice i o n a k o p o c r n e lo g tena trip o v a o s a m da p o sta je m c rn a c . N ije
mi sm etalo . M is li o sam da u posle n e k o g v r e m e n a biti d ovoljno
crn da neu v i e upadati u o i n ik o m e . Z n a o sam da se K l e m o v a
po rod ica b rin e o m e n i, j e r sv ak i put kad bih se o d e ta o u on o to
n a ziv a ju g e tom i kad bi mi neki pu sta h ija priao sa eljoin da m e
te stira i sag le d a k o lik o d ale k o m o e da ide, slu ajni p ro laz n ik bi
p o d v ik n u o otp oz ad i da ine se m a n e j e r j a pripad am K l e m o v i m a .
P u stah ija bi s uptilno od izraza lica u b ice p re a o u j a g n j e i, klanja ju i se, nudio ra z n e usluge.
R a s te su ini p rilaz ile na plai i d ok s a m leao ostavljali bi cv e tove g a n d e sa r e im a : D o b r o d o a o b ra te . U iv a o sam . Je d n o g
d a n a sam z a m o lio K l e m o v o g o c a , i n a e d o b ro g kuv ara, da mi
p re po rui ta da kupim na pija ci za r u a k koji bi on priprem io.
K l e m o v o ta c, n a s m e ja n , n a c r t a o j e na listu papira u koju m e s a ru
da o d e m i za k og a da pitam. Plan j e bio da j a kupim s v in js k i
but koji on p riprem a na v e o m a p o se b a n karip ski nain. Z a m o lio
sam K l e m a da m e po v e z e do p ijace . K l e m j e to u inio i e k a o
m e j e dok sam j a kup ovao. K a d s a m se p o ja v io sa g ig a n ts k im
s v in js k im butom z a m o ta n im u n o v in e , K l e m j e p o e o da panii.
N ije e le o da to u n e s e m u n jeg o v auto i u stvari, k a k o j e sam
rekao, n ije e le o da im a ita sa tim . K a o rasta i k a o v e g e ta rija n a c
n ije e le o da u n es e m tu n e is t u n je g o v auto. N ije eleo 111 da ga
njeg o v a b ra a raste vid e k a k o se vozi sa sv in jsk iin butom koji
viri iz auta. K o m p r o m is j e naen t a k o to sam j a u n a jm io tak si i
K l e m j e v o z io ispred tak si vo z ila. D o k j e njego v otac p rip re m ao
i z a i n io but K l e m j e izduvao g ig a n ts k i d oint u n jeg o vom delu
k u e upalivi d eset m irilja v ih tap ia n a d a ju i da e o d ag n a ti
n e is tu e n erg iju k o ja se s a k u p ila to g dana. M e n e je u p ozorio da
ub udue v o d im ra u n a ta u n o s im u njeg o v auto. N e m o ra m da
k a e m da n ije prisu stv ov a o v e e ri gde j e but bio p o sluen. Ja
sam d ob io m n o g o k o m p lim e n a ta za p o rtv o v a n o st i a u r n o s t od
prija telja K l e m o v o g oca . B i o sam za d ovo lja n to su se p a jk a n i
po ten o najeli i b lag o slo v ili m o je prisu stv o u kui. N a jv a n ije
j e bilo to to s m o im ali potpuni m i r na ono j strani k u e gde su
vis ile raste i gde sam j a provodio v e in u svoga v r e m e n a plutajui
kao m ed uza.

149

M o j b oravak na A n tig i j e proao k a o san. P rilik o m od la ska


nazad u N ju jo rk z a v id e o sam K l e m u . O n se s m e ja o i p o d s e a o
m e na p o zitivno ra z m i lja n je . R e k a o j e da a k o e lim da napustim
V avilon vra ta njeg o v e k u e su uvek otv o re n a . R a z m i lja o sam o
to m e n e k o lik o m e s e c i.

150

G A B R I J E L O D PRINCIPA
NJUJORK, MAJ 1992.
S k u p io s a m n e k o lik o h iljad a dolara i z a p o e o produkciju
k ra tk o g 1 6 -m ilim e ta r s k o g film a . P o s e d o v a o sam ve k a m e ru
,,b o le k s , ,,n a g ru i d e s e ta k rolni siro v o g film a . S c e n a r i o s m o
n apisali m oj k o le g a sa N ju jo r k o g u n iv erz ite ta , ra d ik aln i Je v r e j i n iz B r u k l i n a , i j a . R a d ik a l iz B r u k l i n a m e j e iz nek og razloga zavoleo. S v i a lo m u se to to sam S rb in iz B e o g r a d a i to u
toj optoj ha jci na S r b e u m e d ijim a ne z a u z i m a m ba p o niznu
poziciju . C e s t o ine j e p o d r av ao 11 k r a tk im i b u n im s v a a m a
na p re d a v a n jim a , k a d a su se studenti o p r a m h m o zg ov a o b ru a vali na osta tk e k o m u n is ti k ih b u n d ija , k a k o su tada n azivali
S rb e. N isa m se o s e a o k a o n a c io n a lis ta , no upljoglavci su mi
ili na nerve. P la e n ic i sa C N N - a , C B S - a , F O X - a i o sta lih legala
k orp ija su mi ili na k u r a c. P o s e b n o s a m m r z e o ono uv oteno
lice Pitera D e n in g s a koji j e ra z g la b a o u u d arn om te rm in u o neop hod nosti d is c ip lin o v a n ja ta m o ne k o g v a r v a rs k o g naroda. M oj
kolega, ra d ik a ln i lev i a r je v r e j s k o g p o re k la , im a o j e d ru g a ije
i n fo r m a c ije . B io s a m m u po treban k o lik o i on m eni.
K a m e r o m j e o p e ris a o K e r tis , j o je d a n k o le g a sa u n iv erz ite ta
i k a s n ije m oj partner. D ali s m o o g la s 11 p re sti n o m m ag az in u
, ,B e k s t e jd , 11 potrazi za g l u m c i m a i d obili o k o hiljadu fo tog rafija sa r e z im e o m . Ipak s m o se o d lu ili za g l u m c e koje n am j e
p re p o ru io neki p ro du cent iz Ist V ilid a koji j e puio vutru kao
lud. B ila su s a m o dva g lu m c a p red vid ena z a film . Sve o s ta lo su
bili e k ste rn i s n im c i raspad nu tih z g ra d a u Harlemu i L o v e r ist
sajdu. Je d a n g lu m a c j e tre b a lo da bude p rin c ta m e koji ispred
k o rp o rativ n o g u d ru e n ja z v a n o g S l o b o d n i s v e t nudi pitolj za
atentat m la d o m andelu G a v rilu . P rin c a ta m e i b iz n is m e n a j e glum io M a k s . M a k s j e bio stara k u k a N ju jo r k a . V eteran stud entskih
film o v a i n is k o b u d e tn ih av a n tu ra re is e ra iz c e lo g sveta koji su
sreu o k u a v a li u V elik o j ja b u c i . M a k s j e bio blizu sv o je o s a m d esete i neko mi j e re k a o da j e g l u m i o u prv om film u j o sa 15
g o d in a u N e m a k o j pre rata. M a k s j e j o g lu m io Hauarda H juza
u nekoj T V seriji. M a k s j e bio udo. Iz g le d a o j e kao n eto iz-

151

m eu vam p ira , b a n k a r a i sta ro g valera. B io j e idealan za ulogu


p rin ca ta m e koji testira to g m la d o g anarliistu . M lad i a n arhista,
tj. n e vini aneo, bio j e na drugar, ta len to v a n i i v e o m a a tra k tiv n i
g lu m a c , D im i.
U i z n a jm lje n o m studiju na vrhu zg rad e u Ist V ilid u j e bilo
j a k o toplo. D e s e ta k la n o v a film s k e e k ip e j e z a u d e n o p o sm atra lo burlesku izm e u davola i anela gde se an eo op ire p rim anju
revolv era k ojim tre b a da ustreli n e k o g a ko j e v e o m a , v e o m a vaan. N a k ra ju , isp rovo cira n i s k rh an , a n e o u z im a pitolj i pokuava da puca u svo g n alog od a vca . Pitolj j e prazan i dok se anarhista/an eo rui na pod usled napad a slabosti, princ ta m e urla
od sm e h a i n a d n o s e i se nad n e o fito m pita ga : ,,D a li si stv arn o
inislio da u ti dati napunjeni p i to l j? "
S tu dentski film u svom punom s jaju , s n im an na 4 0 stepeni ce lzijusa, ob av ije n d im o m m a rih u a n e , za liv en k o k a-k o lo m i um a en j e f t i n i m k re m sirom koji j e isp ad ao iz poznatih n ju jo r k ih
ev reka. F ilm n ik a d a n ije iz m o n tira n . O s t a l a j e u sp o m e n a na uspenu urku od 3 0 0 0 dolara koja j e tra ja la sed am dana i na k ojoj
su se sm e n jiv ali zv u c i urlik a p ro d a v a a d rog e sa ulice, k rip a n je
,,b ole k sa i ub e iv a n ja prin ca ta m e , u p u e n a n e k o m e ko j e gladan i bos i j o uvek dri do svojih principa.

152

M A I N A Z A SANJANJE
NJUJORK, OKTOBAR 1992.
Ponovo n ju jo r k a u rk a. P onov o d ru tv o ra s p a lje n o s v im m o g u im i n e m o g u im p s ih o a k tiv n im s u p s ta n c a m a . A lk o h o l d om inira. N e k i tip, vrlo s im p a tia n , k a e m i da j e m u z i a r i ond a s m o
v a k a li o n ju jo r k o j an d e rg rau n d s c e n i i sv im tim m e s tim a u D o n jem gradu p o z n a tim po a n g a o v a n o m i pro g re siv n o m programu. O n d a m i tip k a e k ak o j e s ra m o ta to j e priveden D e n e s is
P orid u E n g le s k o j i to m u j e za p le n je n a m a in a za s a n ja n je 1'.
P itao sam tipa ta j e m a in a za s a n ja n je , pre tp o sta vlja ju i da se
radi o j o j e d n o j od u d n o v atih in s ta la c ija fro n tm e n a , n e k a d a veo m a p o zn a to g b e n d a T h r o b b in g G r is tle . K a d a m i j e tip o b ja s n io
da se radi o ka rto n u d u in e je d n o g m e tra sa v ije n o m u v a lja k i
sa ru p a m a u o b lik u a m e b a , koji j e ta k o na sa en na n a jo b in iji
g ra m o fo n , m is lio s a m da m e v u e za nos.
K a s n i je sam d a n im a ra z m i lja o o to m e. N ije mi bilo ja s n o
z ato slavni Sk otland ja r d gubi v r e m e na D e n e s isa o k o n ajob i n ije g k a rto n a u v r e m e k a d a se to n e h e ro in a vercu ju iz Ju g o is to n e A z i je , a n a rk o -k a rte li se n a o r u a v a ju k ao da se sprem a T re i svetsk i rat. O n d a sam k r o z m ag lu prizvao s e a n je na
delove film a iz k a s n ih p e d es e tih , gde V il ija m B a r o u z i B ra ja n
G a js i n stoje ispred s li n o g o b je k t a koji se vrti u je d n a e n o m brz in o m . Is p o s ta v ilo se da se radi upravo o kom adu plastik e ili
ta n k o g m e ta la sa i s e e n im r u p ic a m a u r a z n im o b lic im a . K a d a
se taj v a lja k o k r e e b rz in o m od 78 o k r e ta ja u m inutu i ti z u ri
u te ru pice tvoj m o z a k p o in je da lui n e to to stvara to ta ln o
d ru g a iju v iz u e ln u predstavu od o n o g a na ta j e na v ika o. S v e j e
to z b o g tre p taja p ro u zro kovan ih k re tn jo m rupica i o d b lje s k o m
n a jo b i n ije s ija lic e k oja se nalazi u sreditu valjka. D a p onovimo, po treban j e g r a m o fo n koji radi i s ija lica od 100 vati koja j e
sm e te n a u v a jja k od papira sa iz r e z a n im k v a d ra ti im a ili ro m b oid im a. 1 p o in je trip. Su v i trip i v e o m a j a k , koji je p o e o j o sa
M a r se lo m D i a n o m 1925. g o d in e p o to j e m ajstor za re a d y m a d e
izb a cio na vid elo onaj njegov s p iralni k ru g n a crtan na karto nu i
z alep lje n z a icu k o ja se v r te la s ta ln o m b rzin o m . M i s li m da ga

153

j e n a z v a o ro tir a ju a d em is fe ra ". Z b u n je n i su bili k riti a ri dok


se D ian ve ro v atn o s m e k a o sa strane, o m o g u a v a ju i potovao c i m a njeg o ve u m etn o sti da se zablenu u o b je k t vie od m inuta
i onda odlepe. Trip na suvo, k a e m j a , i s e a m se k a d a su nas
u pozorili p rofesori na N ju jo r k o m un iv erzitetu da se k lo n im o
film ova Pola S a r i c a i T o n ija K o n r a d a j e r e m o popiti epileptini
napad. A k o o v e k b o lje p o ra z m is li, svi e p ileptiari, u k lju u ju i
m o d a i n a jp o z n a tije g od njih, D o s to je v s k o g , po k uavali su kroz
vekove da nam u k a u da n e k o lik o seku nd i pre neg o to bi dobili napad upadaju u stanja ne k o g trep ta v og tran sa k oji j e neto
n a jd iv n ije , n a ja r e n ije i n a ju z b u d ljiv ije to su doiveli u svom
ivotu. K a s n i je kad a sam p o se tio izlobu p o sv ee n u u d a k u , slikaru , avan turisti i narkofilu z v a n o m B r a ja n G a js in , shvatio sam
da j e frka o ko m a i n e za s a n ja n je po stojala od k ra ja ped esetih .
G a jsin j e iv e o u M a r o k u ez d e setih gde j e slik ao, puio puno
haia i u g o a v a o V il ija m a B a r o u z a koji j e tek ste k a o slavu sa
svo jim n a r k o m a n s k im r o m a n o m G o li r u a k i njeg o v og drugara A le n a G in z b e r g a , v e p o z ic io n ira n e ikone bit g e n e r a c ije . Planirali su da svetu ponude m e g a p ro je k t trip ov a nja na suvo kroz,
verovatno, m e g a p re z e n ta c iju d in o v s k e m a in e za s a n ja n je . To
j e v ero vatno i bila d ob ra ideja, j e r j e v e in a supstanci k o je su
ovi m o m c i k oristili bila n e z a k o n ita i c e n a im j e rasla iz god in e
u godinu. N ita lepe od trip o v an ja za d a b a k a . U G a jsin o v o m
kam pu su bili vi eni i R o lin g s to n s i i legenda k a e da j e b a u to
v r e m e B r a ja n D o n s posle b o ra v k a u p la n in a m a Ja jo u k e u d rutvu G a js in a , prvo, pustio n jego v u d rag u A n itu P a lcn b e rg da se
od u n ja sa K i to m R i a r d s o m , drugo, to ta ln o d ru g a ije pristupio
m u z ici i tre e , p o terao sve k rv o p ije iz svog o k r u e n ja . To tre e
ga j e v ero vatno i kotalo ivota. B r a ja n j e o s ta o ik ona k oja i dand anas p ro lc e na m a in i za s a n ja n je d ok j e o stata k b en d a osta o
prikovan u s a m s a ri. K r a j e m ez d e s etih i s ed a m d e s etih m a in a
j e bila iz lag ana po b e lo s v e ts k im g a l e r i ja m a gde su se m u vali Tim oti L iri, p sih od elin i m a g iz K a l i f o r n i je , A l b e r t H o f m a n , otac
L S D -a, ve ro v a tn o g o m il a ag e n a ta d r a v n e b ez b ed n o sti i svi oni
iz u m e t n i k o g sveta koji su hteli da se s lik a ju sa k u m o v i m a psih od elije". N a ra v n o da sve nije m o g lo da proe b ez leg e n d a rn o g
H otela C e lz i u N ju jo rk u gde se m a i n a za s a n ja n je v r tela b ez

154

p re s ta n k a i in icira la m a s o v n o d ro g ira n je itelja i gostiju to g hotela. Im a o sam blagi o s e a j da j e m o j fav orit Hari S m it im a o velikog udela u svem u to m e. E le m , k o m e r c i ja l n a ideja se rodila i svi
oni stro bosk o pi po n ju jo r k im d is k o - k lu b o v i m a se d a m d e s e tih su
preliv ali tre p ta jim a iste m a g ije ta v a n ic e v e poutele od d im a
vu tre i podove u m rlja n e pro sutim a m p a n jc e m . Prava industrija
snov a j e u v elik o s tavila apu i na ovaj e k s p e r i m e n t i, pretpostavljam , k oristila ga z a re k la m u n o v o g d eterd e n ta . I zato onda taj
incid ent sa D e n e s is o m P o r id e m , k a d a j e sve bilo j a s n o ta se
kuv a u svetu k o r p o ra tiv n o g d ro g ira n ja ? M o r a da nam j e v e ta c
iz M a n e s t e r a s p re m a o n eto s a s v im novo i z a n im ljiv o u s fe ra m a
svog so p s tv e n o g v iz u e ln o g i o r g a n s k o g zad ovo ljstva, n e to to j e
in k v iz ic ija p ro ce n ila k a o o p a sn o po svoj statu s to ta ln o g kontrolora. U sv ak o m slu aju , a k o ne D e n e s is , ond a e neko drugi da
po m eri g r a n i c e o n o g a to nas z a g a r a n t o v a n o e k a u p ro sto rim a
k oje ne k ad a trap avo n a z iv a m o n a a s v e s t.

155

A M E R I K I MAG
NJUJORK, OKTOBAR 1992.
K.ad m e j e nek o uhvatio za ru k u i o d v u k a o u A m e r i k i film sk i
arhiv na retku p ro je k ciju film o v a H a rija S m ita , n is a m o e k i v a o
da u levitirati iznad po h ab a n o g sed i ta ov og k u ltn o g bioskopa.
Iz g le d a lo j e k a o da su svi oni k olai k o je j e n a d re a lista i d adaista
M a k s E rn s t ta k o suptilno sk la p a o po tp u no oiveli. P tic o lik i o ve u ljc i sa d a m a m a k o je u m esto g la v a im aju b ojlere, d r v e e na
k o je m rastu sifoni sod e, skeleti koji se c e re k a ju i igraju straan
ples m e u o f in g e r im a i p o ta n sk im s lu b e n ic im a , i sve o b a v ije 110 b o ja m a k o je j e ovaj m o d e rn i a l h e m i a r nanosio d irek tn o na
film sk u traku.
Je d n o m su pitali f i lm s k o g ra d n ik a i slik ara H arija S m i t a da
o b ja s n i ta j e m is lio kad j e iz a n im ir a o sve one p red m ete i likove
i on bi leerno o b ja n ja v a o : Z n a te , oni ru n o iscrta n i a n im ira n i
blokovi koji izg ledaju j a k o prljavo i koji su prepuni a rh e o lo k ih
iskopina, to sam sastav io za je d n o v e e p oto sam ispuio uncu
vu tre; onu tro d im e n z io n a ln u koja j e o p tik i o d ta m p a n a i sa aps tr a k c ija m a b o je z e m lje i raja, to sam s k le p a o na a m f ita m in im a ;
one p itag orejsk e po k rete sa k v a d ra tim a , tro u g lo v im a i k ru g o v i m a sam sa sta v io uraen na k o k a in u ; fra g m e n t e sa a m a n i m a
up akovan e u priu za d ecu sam o d ra d io na o n im ru i a s tim pilula m a k o je m i j e p ro sledio d o k to r T i m i L ir i i to sam z a lio votkom
i, k o n a n o , onaj film sa fo to g ra fija m a o n e m e s a re u N ju jo rk u sam
uradio potpuno pod u tic a je m v o tk e i k v a lite tn o g porta. N is a m
m o g a o g o d in a m a da v e ru je m da j e p o sto ja o lik kao Hari Sm it.
N a alost, kad sam o t k rio n jeg o v u g e n ija ln o s t on j e v e bio u V alhali. K a u da j e u m ro u hotelu e l z i 1991. O ti a o sam te z im e,
god inu d ana posle njeg o v e sm rti, i izdu vao doint n a s lo n je n na
hotel e lz i i p riz iv ao n jeg o vo im e pola sata. N e k i k lo a r m i j e
pria o i s m e ja o se k a o da z n a da p riz iv am v e lik o g m aga. Z a je d no sm o fan taz ira li taj k lo a r i j a o g o d i n a m a k oje j e Hari proveo
u z lo g la s n o m hotelu e lz i. V id eh H a r ija k a k o p ro tiv poarnoni
s e k iro m lom i k o m iji vrata. K a k o lete retke k njig e iz k ab a le i
m a g ije p o ce p a n e na k o m a d e k ro z pro zor hotela e lz i i padaju

156

k ao k o n fete po s tr e jte r im a koji j u r e na posao. K a u da j e Hari


o r g a n iz o v a o vudu urku u hotelu z b o g k o je j e izbio poar. S a d a
se onaj k lo a r v e ce p a od s m e h a i v a lja po asfaltu. P o lic ijs k i auto
se z austav lja i j a p o lak o palim sa to g m e s ta n o se i d eo e n e r g ije
H a rija S m ita .
Z n a se da j e Hari S m it d o a o sa Z a p a d n e o b a le u N ju jo r k i pri a lo se da su mu roditelji bili d u b o k o u o k u ltiz m u . a k se prialo
da j e H a rije v a m a jk a bila u vezi sa A l i s t e r o m K r o u lije m pre neg o
to j e up oz n ala H a rije v o g o c a . K a o m la d se s m u c a o po s v im kraje v i m a A m e r i k e i s a k u p lja o u svoju arhivu retke s n im k e rano g
bluza, sou la i rituale a m e r i k ih I n d ija n a c a . I m a o j e s re e da su
ga je d n o m p o k upili Ind ijanci negde u A r iz o n i i o m o g u ili mu
pravi pravcati ritual na pejo tlu. K a d a j e p ristig a o u N ju jo rk visio
j e u d rutv u D iz ija G ile s p ija i h a rle m s k ih d eb e lih m a o ra . K a u ,
dok j e s v ira o T e lo n iju s M o n k , Hari j e le a o iza bine i p o k u a v a o
da o s lik a m u z ik u koju j e p ro iz v o d io m a g na klaviru. T a k o se i
sreo sa A l e n o m G i n z b e r g o m koji g a j e uputio na D o n a s a M e kasa , e k s p e r i m e n ta l n o g film s k o g ra d n ik a i o s n iv a a A r h iv e njujo r k e k in o te k e . O d tada Hari j e n ju jo r k a ptica sa pro m e n jivom
s re o m koju su delili svi n ju jo r k i n e z a v is n i um etn ici.
P ri a se da j e je d n o m g az d a sta n a u k o m e j e H ari iveo i p laa o
k iriju, iz n e r v ir a n s ta ln im k a n je n jim a p la a n ja , iz b a cio na ulicu
u m e tn ik o v a platna, rolne film a i re tk e s n i m k e p e js a a A m e r ik e .
Posle su Hari i j o neki u m e tn ic i kop ali po ubretu u B r o n k s u da
to spasu. N e k e stvari su ne stale za sva v rem e n a .
S re d in o m s le d e e d e c e n i je sam usp e o da doem do nek og
d o k u m e n ta rc a u k o m e Hari n e k o lik o m e s e c i pred s m rt dobija
p riz n a n je od reda v is o k e m a s o n e r i je k oja k ontrolie industriju
zabave i gde oni o n a k o n a lic k a n i, b o g ati i u fra k o v im a s to je na
bini i p lje s k a ju dok se na binu isk o b e lja v a rau pani i bradati
Hari S m it. P u z a o j e po bini i ta k o p o sle d n jim s n ag a m a stavio
do z n a n ja k o n tro lo rim a svesti da e puzati dok god im a snage.
M o n ic i su d a lje plje sk ali i s m e ja li s e n e k o m e ko ih j e z a d u io u
ovom ivotu. Hari u sutini n ik a d a n ije ni im a o m e n a d era. N je gove p r o m o c ije su bile n jeg o vi radovi kojih su se agenti i kustosi
d o m o g li po principu ,,ko prvi d ev o jc i n jem u d ev ojk a. Hari n ije

157

m a rio k olik o ov i preprodavci zara uju para na o n o m e to j e v e


napravio, v e se o b ru a v a o na m a te r ija liz a c iju novili ideja.
K a u d a j e bio v rstan p o z n a v a la c d re v n e je v r e j s k e k a b ale iju
j e te h n ik u v i z u a l i z a c ije o b ila to k oristio u svom radu. K a d a bi
mu Ijudi p ro tiv u reili, e s t o bi ih b o c k a o z a ilje n o m g rafitno m
olov kom . U m r o j e 11 te k o m s ir o m a tv u . N je g o v n o v a c j e zgrn u o
nek o drugi.
I sam osetih p o sle d ic e H a rije v e m a g i je na svo joj koi. G od in t
2 0 0 3 . radio sam na festivalu u B e o g r a d u i za pro m ociju sam oc
A m e r i k e k in o te k e iz m o lio pravo na n e k o lik o s eku nd i H arije
ve a n in ia c ije za re k la m n i spot. U tip i n o h a rije v s k o j a n im a c ij
o g r o m n i e k i se vrti u Ijudskoj g lavi i razlupava sve lane v i z iji
m e h a n iz o v a n e Ijudske svesti. B a r t a k o s a m j a m islio, dok taj spot
n ije bio iz m on tiran i puten na j a v n o j televiziji. U vrelini m o j i h p ro blem a sa o r g a n iz a c i jo m m e g a fe s tiv a la , dobio sam poziv
od s e k reta ra S e lja k e pa rtije S rb ije koji m e j e po zv a o da se sa
n jih o v im p re d s ed n ik o m sretnem na n e k o m splavu blizu R a tn o g
ostrva. O ti a o s am na taj s a s ta n a k n a d a ju i da bih m o g a o da dob ijem s a v e z n ik a z a pro jekt koji j e bio u toku. O, k o m a ra . N a
v r a tim a splava se p o ja v io ra z b a ru e n i sred o ven i m rav k o sa neurednom brado m koji j e m a h a o sv e e o d ta m p a n im po stero m sa
slo g anom s a d im o ito a ne d ro g u . P r e d s e d n ik S e lja k e partije
m i j e o b ja s n io da e se svi seljaci S r b ije org anizo vati i v ila m a i
s e k ir a m a napasti u e s n ik e festivala. R e k a o j e , pored o stalih fanta s ti n ih stvari, da j e c e la S rb ija z g ro e n a o n im spotom gde se
u Ijudsku glavu z a k u c a v a ju e k se ri. D a, da oni e kseri. H a-h a -h a ,
m islite da m i ne z n a m o ta se tu sp re m a , kre v e ljio se ovaj klovn.
J a sam o s ta o nem i p ro k lin ja o sam nebo . D o k sam izla zio sa
splava po g ledah k a tom nebu i b e e no. M e s e c j e bio pun i sijao
j e lu d ak im s ja je m . U i n i h mi se k a k o v id im H a rija S m i ta gde
sedi na M e s e c u i pui indijan sku lulu. O k re n u o se i n a m ig n u o
mi j e . U i m l o m i se da u je m n jeg o v p ro m u k li glas: I m a j o
da ui, i i.

158

EK SPERIME NT N A A P E R IST SAJDU


NJUJORK, APRIL 1993.
T a m o gore, iznad Ist V il id a i M id ta u n a , nalazi se A p e r ist
sajd. L e g lo s n o b o v a k o n z e rv a tiv n e o r ije n ta c ije p rik riv e n ih u
s e n k a m a n e b o d e ra gde su se u g n je z d ili d iplom ate iz c e lo g a sveta. M o n o litn a z g ra d a U je d in je n ih n a c i ja se n e m o uzd iz ala iznad
b u n ih a v e n ija i k o n d o m in iju m a , gde su se k u rv a li k oru m p ira n i
m e n a d e r i o s lu k u ju i ta im a da k a e S a v e t b ez b ed n o sti, uzim a ju i u o b z ir sve te rad nje k ojih s m o se plaili i k o je su m ed iji
naz iv ali te ro r iz m o m .
U redu. D ip lo m ira o s am u toj s k u p o j koli N ju jo r k o g univerziteta i sad a j e t re b a lo sastaviti neki film koji bi potvrdio diplom u
te g la m u ro z n e ustanove. O v o g a puta sa m s ak u p io 15 s o m a dolara. S c e n a r i o j e n a pisala m o ja p rija teljica iz B r u k l i n a . P orek lo m
ru sk a Je v r e j k a , im a la j e v e o m a o ta r stav p rem a m u k o m ov in iz m u koji j e v lad ao a m e r i k im k o r p o r a c ija m a . S a s ta v ili sm o
potresnu i g ro te s k n u priu o n ju jo r k o m m a lo g ra a n in u koji se
o b o g a tio i p o e o da ra z m i lja ,,k o r p o ra tiv n o tj. da za p o lja v a
s v a k o g a k og a bi m o g a o v i e s tr u k o da iskoristi. I to, iskoristi, na
sv a k i n a in i do s a m o g kraja. T o g a in o d e r n o g v a m p i r a j e g lu m io
dosta talen to v a n i i m a rk a n tn i italijan sk i A m e r i k a n a c iz B r u k l i na. O s ta lih d voje g l u m a c a su bili z g o d n a p lavu a sa Islanda koja
j e g lu m ila nordijsk u suprug u , in la d o g a in te le k tu a lca i z N ju j o r k a
g lu m io j e dosta d o b ar p o zo rin i g l u m a c i na d rug ar Tom .
R a d n ja film a se o d ig ra v a u g la m u r o z n o m stanu na slavnom
A p e r ist sajdu koji g led a na U je d i n je n e n a cije . M lad i b ra n i par
poziva m u e v lje v o g efa i v la s n ik a k o m p a n ije na v e e ru . Korporativ ni vam pir, tj. ef, k oristi prilik u da po n iz i supruga, alje
ga po j o je d n u b o cu v in a i d ok z g o d n a suprug a pere sudove
prilazi j o j otp oz ad i i ka ra j e nad s u d op ero m . N jo j se to svi a j e r
o tk riv a kru tu e n erg iju svo jstvenu s a m o prirod n o m p o b e d n ik u i
g rab ljiv cu koji prodire sve pred s o b o m . S e f j o j apue stihove u
z n o ja v o uvo. M u se v r a a sa flaoin v i n a i za stolom p r im e u je
n e o b i n o p o n a a n je sv o je supruge, u zb u ene posle sek sa u k u h inji. e f o d la z i, suprug a se p o vlai u svo ju sobu i gola uska pred

159

g ig a n ts k im o g le d a lo m , dok suprug sav zb u n jen g led a sportski


prenos na televiziji.
F ilm s m o s n im a li pet dana sa d osta d obrom o p rem o m . Ispalo
j e o k o pola sata posle p o sle d n je ru k e m o n ta e . Poslat j e na n e k o liko m in i-fe s tiv a la i dosta j e d o p rin e o da se K e rtis , koji j e opet
bio d irek to r fo to g ra fije i j a , k a o reiser, d ok op a m o para za d alje
projekte. N a b azi ovoga film a j e nap ra vlje n a o g r o m n a g re k a tj.
k onstitu isana k o r p o ra c ija koja se z v a la ,,C/G F ilm s . U na zivu j e
im ala in icija le p artnera, tj. K e r t i s a i m e n e . Z a to g re k a ? Z ato
to se prevideo oz b ilja n ra sk o rak izm e u o n o g a to s m o k ritik o vali k a o m ladi nezavisni film sk i rad nici i on o g a to s m o u naoj
podsvesti eleli da bud em o. K ritik o v a li s m o lic e m e rn i a m e ri k i
nain ivota gde se lai g o m ila ju i gde se pa ram a kupuju ljudski
ivoti, a opet s m o sa m i uli u tu z a m k u da g ra d im o k orporativn u
piram idu , gde b is m o se K e r tis i j a izdvojili i ek sp lo atisali svoje
kolege. S ra m o ta . Z a to j e ,,C /G F i l m s i b a n k ro tira o i nas d vojica
sm o se nali u o z b iljn o j nevolji. To j e ne k a k a s n ija pria i v r a a ju i se na taj vla ni april, kad a s m o s n im a li antijapi priu na A p er
ist sajdu, s e a m se j o da su se g la v n i g lu m a c , tj. z b u n jen i m u i
n jego va supruga iz film a , tj. z g o d n a N o r d ijk a potucali istinsk i u
W C -u na pauzi, da se te h n i a r koji j e ru k o v a o k o lic im a to talno
izg ub io kad se ista g lu m ic a sk in u la g ola te j e m o ra o da popui
gig antsk i doint da bi se s m irio , da se V la d a , v o z a p ro du kcijsk o g k o m b ija , p o tu k a o sa n a s to jn ik o m zgra d e i prebio ga, da j e
iste te g o d in e izaao film sa s li n o m te m a tik o m u k o m e v r e m e n i
plejbo j koga g lu m i R o b e r t R e d ford nudi n o v ac m la a n o m paru
k a k o bi spavao sa m la a n o m n e v e s to m i da j e sm rad dip lom atsk o -k o r p o r a c ijs k e k o r u p c ije bio to lik o j a k na A p e r ist sajdu da
sm o m o rali da d r im o z a tv o re n e p ro zore u tom lu k su zn o m stanu
to k o m c e lo g s n im a n ja film a.

160

KOKICE I TARKOVSKI
NJUJORK, JU N 1993.
P ostoji na M e n h e tn u m ali b io sk o p koji se u speno bori protiv
ta la s a i n f o r m a c ija up ak ova n ih u fa b r ic i sn ov a ili, k a k o j e popu larn o z o v e m o , H olivudu. Taj b io sk o p se nalaz i na uglu ulice
H ad son i uiice V est I ia u s to n , t a m o negde na m edi iz m e u G r i n i
V il id a i S o h o a . S e a m se da m i j e taj b iosk o p bio hram k ra je m
o s a m d e s e tih kad s am za kuitu ru i raz o n od u e s t o im ao s a m o ,,fiver ili 5 d olara u depu. Taj ,,p e ta k bi m i e s t o o m o g u i o dupli
pro g ram u b ioskopu F i lm F o r u m , gde su ile re tro sp ektive eks p e rim e n t a ln ih ili n e k o m e r c ija ln ih film o v a . K r a j e m o s a m d e s e tih
N ju jo r a n i su p o e li p olako ali s ig u rn o da o tk riv aju A n d r e ja Tark ov skog, v e lik o g ru sk o g re isera. S e a m se da j e isto ta k o veiiki
a m e r i k i u m e t n ik i fi lm a d i ja S te n B r e k id je d n o m p rilik o m na
m e d ijim a u p ozorio b rau A m e r i k a n c e da ob rate panju na Tark o v sk o g i da z a p am te tri velik e s tvari k o je su bitne za film sk u
u m etn ost 2 0 . i 21. v eka: L i n o m is lim da su to: 1. A k o pravi
e p o p e ju ond a se ne libi da r a z o tk r ije o n e p rie koje se tiu plem e n a ov og a sveta, 2. U v e k sve d ri na lin o m nivou j e r s a m o u
sop stv en o j e k s c e n tr i n o s t i p o stoji a n s a da se k a e istina, 3. A k o
v e sa n ja onda i lu m in ira j g r a n i c e po d svesti.
a n s a se u k a z a la da k o n a n o sv o jo j ta d a n jo j supruzi i njenoj n a jb o ljo j d ru g a r ic i u k a e m na T a rk o v s k o g , j e r j e njeg o v film
A n d r e j R u b ljo v bio n ajavljen z a p ro je k ciju u F i lm F o r u m u
j e d n e lepe letnje noi. Pre p r o je k c ije s m o svratili u je d a n od
m n o g o b ro jn ih fe n si m e n s i b a ro v a u S o h o u i uz k ra ta k i o ta r
uticaj g ro fa a lk o h o la p o m a lo n e s p re tn o sam u o k v ir u uvoda
u stv a r a la tv o T a rk o v s k o g isp ri a o aneg do tu vezanu z a prika z iv a n je n jeg o v o g fi lm a A n d r e j R u b ljo v na d ravnoj televiziji
S rb ije sre d in o m o s a m d e s e tih g o d in a . D v e e leg antne d a m e su sa
p a n jo m slu ale m o je iz la g a n je o T a rk o v s k o m kao rtv i k o m u n is tik o g pro gona u R usiji i toj n e s r e n o j te le v iz ijs k o j p ro je k ciji u
B e o g r a d u , g d e j e sam kraj film a is e e n i u s k ra e n publici, j e r j e
s a d rav ao n e to e g a su se tu pavi k o m u n is ti zgra a li - ik one u
svom punom koloritu. Ik on e R u b ljo v a k oje j e T ark o vsk i u svom

161

Iju bavnom aru s n im io i po stavio na sam kraj film a iz a z v a le su


histeriju kod e en z u re . Poto se radilo o sredini o s a m d e s e tih i
poto j e n a c io n a liz a m na B a lk a n u v e p o lak o o s v a ja o srca zava enih plem en a, telefoni kod z a d rig lo g d irek to ra te le v iz ije su se
uarili. N a en o j e k o m p ro m is n o r e e n je da se te s c e n e u punom
koloru koje p o d s e a ju na nau i ru sku h ri a n s k u prolost em ituj u pre d n e v n ik a , dan posle o r ig in a ln o g e m ito v a n ja film a. T ak o j e
j e d n i m ud arcem ub ije n o v i e m uva i b e z rei su ostali i kom u n isti i n a cio n alisti i isk reni p o to v a o ci film a. U r la o sam od sm e h a u
to m n ju jo r k o m b aru naglo s hvatajui da se s m e je m sam i da me
dve d am e i k o n o b a r g led aju sa u e n je m . K o n o b a r j e d oneo j o
po rundu pia i ond a sam p o e o da od g o v ara m na pitanja d a m a
na koja n is a m ni bio s ig u ran da z n a m odgovore. S ig u r n o ne na
p itanje zato su kom u n isti d ozvoliii da se k ontroverzan film koji
j e v e o m a n e k o m e rc ija la n p rik a z u je na j a v n o j televiziji 11 na jg le d a n ije m te rm in u . Taj isti film je u N ju jo r k u , gradu od 15 m ilion a .
p rik a ziv a n u m a lo m bioskopu je d n o m d n e v n o i to s am o nedelju
dana. Z a to su k o m u n is ti popustili i ond a se upucali u nogu i
c e n z u r i s a n i deo pustili kad c e la n a c ija sedi ispred te le v izo ra? Jo
puno p ra g m a ti n ih pitanja k o ja su n a v ira la iz a lk o h o lo m potpirenih e n s k ih ra cio n a ln ih m o zg ova.
Pourili s m o ka bio skopu. B io sam b e s a n v e na s a m o m poetku p ro je k cije k ad a s am shvatio da j e prevod sa ru sko g na e n g le ski u asan i nepotp un. J a k o slab o sam r a z u m e o ru ski, no s e a o
sam se c e lo g fi lm a j e r sam ga g le d a o b a r pet puta pre toga. M o je
d am e su j o uvek g led a le sa n e p o v e r e n je m ka platnu i e s t o se
o k r e ta le ka m e n i j e r sam tiho p o k u a v a o da im p o ja s n im stvari iz
ru ske istorije. B i l o j e dosta toplo u sali i vazduh j e bio te ak . P ed ese ta k m in u ta p o sle p o e tk a fi lm a je d a n od g le d a la c a iza m enc
j e ustao i izaao. P o m is lio s am : p o e lo j e , naputaju salu. Na
m oj uas, g le d a la c se v ra tio n o se i punu kofu k o k ica. N is a m ni
zn a o da j e F ilin F o r u m p o e o da p ro d a je kokice. D o s ta buno
m l ja c k a n je i u k a n je j e p o e lo da prati film u ve tekoj atm o s feri. M o n g o ls k a r a z a p in ja n ja , stra d a n ja ru s k o g naroda, kom a ri
m la a n o g k o n s tr u k to ra z v o n a i duge rasprav e R u b ljo v a o sm islu
ivota su bili i z m e a n i sa z v u c im a koji su dolazili iza m o jih leda
i stvarali utisak k a o da sain osuden na patnju. Izg led alo j e da

162

g r o k ta n je m a n i ja k a l n o g d e r a a k o k ic a sm e ta s a m o m e n i. B a
m e briga, rekoh po lu g la sn o i p o s k o ih , ok r e n u h se, oteh kofu sa
k o k i c a m a isp ostav ilo se p a tu lja s to m g ra a n in u sa k ov rd a vom
k o so m i nabih mu k o k i c e na glavu . S k a n d a l. P atulja k j e p o e o
da s k ii i da m lata ra ru k a m a . P ru io j e o tp or u skladu sa d uhom
s lo b o d a r sk o g a m e r i k o g n a ro da i m e n i g a b e e ao. Izali s m o iz
sale i j a sam mu se iz v in io i ne p o k u a v a ju i da o b ja s n im svoje
fru stracije . K u p io sam mu novu kofu k o k ic a i on se v ra tio da
isprati film do k raja.
D o k s m o se v o zili ta k s ije m ka M id ta u n u , m o je d am e su utale.
J a sam z a v a lje n u z d is a o to su o n e ipak propustile onaj m a g i n i
m o m e n a t kad a se onaj k lin a c valja u blatu i p lae poto j e z v o n o
proradilo.

163

M A M A KOKA
NJUJORK, NOVEMBAR 1993
S to j e postavljen za o sm o ro. S e r v i r a n j e s o n i b ifte k sa crv e n im k u p u s o m i slatk asti sufle. e ti r i para n ju jo r k ih sanjara
se k i k o e i prinosi u s tim a e le g a n tn e a e sa k a l ifo r n ijs k im vinom . D o m a i n , E n g le z u sv o jim trid e s e tim , d iz a jn e r g iz d a v o g
n a m e ta ja , o n o g koji kupuju bog ati, vadi srebrnu ta b a k e r u iz
k oje istresa beli prah. R a z v l a i ga u d u g a k e linije, za svak o g a
po dve, vadi srebrn u c e v ic u i usisava liniju na staklenonr stolu poput ru sk o g u s isiv aa. U z d ie, p ru a c e v ic u svo joj supruzi
koja ponavlja ritual u m rk iv a n ja i d od a je c e v ic u dalje. K a d a j e
stigla do m e n e , svi gosti su v e bili eg z a ltira n i pod u ticajem ove
p o m od ne d roge koja ve sto g o d in a o k r e p lju je itelje v e lik ih gradova z apad ne h e m isfere. P rih v atio s am c e v ic u , j e r n is a m hteo
da isp adnem g u b itn ik pred ovom ja p i e k ip o m , to bi o z b iljn o
ugrozilo kre d ib ilitet m o je ta d a n je supruge, m o d n o g d iza jnera
po z a n im a n ju . P o g led ao sam u nju pre n e g o to sam ud ahnu o beli
prah. S m e ja l a se poput e i r s k e m a k e i cv r k u ta la sv o jim koketnim g la so m . P o v u k o h liniju i p o n ovo j e d oa o taj za m e n e tupi
udarac k o k a in a . S r c e j e p o e lo da m i lupa j a e . N o s m i j e utrnuo.
D o m a in m e j e upadljivo p o sm a tra o o e k u ju i da p o h v a lim njegov s t a f koji je v e ro v a tn o platio po p o g u b n o j ce n i. N a s m e ja o sam
m u se i o d m a h n u ru k om p o k u a v a ju i da tim g e sto m s ta v im do
z n a n ja d a j e a m p io n u V est V ilid u . N je g o v i z v e ta e n o s m e h je
u k az iv ao da j e k o k a in s k i pir te k p o e o i da e svi u sobi morati
da se prilagod e aro g a n tn o m d o k a z iv a n ju on ih koji zara uju v i e
od sto s o m a d olara g od in je . U to v r e m e j e to bila dobra lova.
Svetlost k oja j e dopirala iz k i a s t o g lustera m e j e s m arala. P o e lo
j e da m e n e rv ira b rb lja n je je d n e od g o i koja j e te m u razgovora
usm erila ka sek su . D a, da b a j e to sek s i, rekoh i m u gnuh u W C
da se u m ijem . M r z e o s am k o k o k u . m is li m , koku. M is lio sam da
j e droga za g lupak e. Od nje sam bio p re v ie ne rvo z an i v e o m a
k ole rian . D o nivoa d isto rz ije svesti i blag og prelaska u nasilje.
N e k i pisac j e re k a o da j e k ok ain d rog a k oja o m o g u a v a zlu u
nam a s a m i m a da se o s e a dobro. D o b ro reeno. S e tio sam se

164

on o g a ja d n i k a , s e lja k a i z N j u D e r sija koji j e u k a rira n o j koulji


d o a o do H a rle m a da uradi m a lo fr e e b a s e -a iliti k re k a i da se
p o a sti na n ju jo rk i n ain. G l e d a o s a m ga sa prozora m o je g a jb e
k a k o izdie u g r e v i m a na v relo m asfaltu dok j e njeg o v pajta
v r i ta o o n a k o stond i tra io od H i s p a n o a m e r i k a n a c a i c r n a c a da
mu spasu d ruga. N a kraju j e dola m u rija da po veze h is te r i n o g
d rugara i hitna p o m o po o n o g koji se trz a o na podu. I to j e
k o k o k a , d oved e te u s ituaciju da se posle e e po glavi, slu a
pandure ili sudiju i s a m s eb e u p i t a - d a li j e m o g u e da sa m j a to
uradio. Ili onaj z o m b i spaljen sa k r e k o m koji mi j e u n ju jo r k o m
m etro u tra io u p a lja da upali luu sa k re k o m . Prip alio j e luu i
svoj m o z a k , v ra tio mi up a lja i o d m a h p otom g a opet tra io da
p onovo pripali luu. Posle tri puta j a s a m mu p o k lo n io upalja. Sa
p latfo rm e sam p o sm a tra o v o z koji o d la zi sa lice m koje i d a lje prip alju je istu lulu. T u n o j e b ilo shvatiti da j e Frojd , m is le i da lei
p a cije n te od m o rfiju in a , u b riz g a v a o k o k a in . V ero v atn o za s lu u je
p riz n a n je d a j e iz m is lio speed b all, n a js m r to n o s n iju k o m b in a c iju
na planeti. S r c e to ne m o e da izdri. G le d a m se u tom og ledalu u
tom ja p i kupatilu i na pam e t su m i pali d o k to r D ek il i g ospo din
Hajd. S a d a se d efin itivn o o s e a m k a o Hajd. Iz la zim iz k up atila i
v id im na stolu j o po dve linije k o je j e d o m a i n p o nosno iz v u k a o
za goste. S a m o sam se iz v in io na n a jfin iji n a in , m u g nu o pored
svoje u s to n d ira n e supruge i p o lak o i z a a o u no. Sv e v azd u h iz
parka u V est V ilid u m e j e d oveo k sebi.

165

BA NK AR I JA
NJUJORK, FEBRUAR 1994.
S e d im u lu k s u z n o m restoranu negde oko 30. ulice i A v en ije
L e k s in g to n i e k a m na d avno ug o vo ren i sa s ta n a k sa u tica jnim
b a n k a ro m . C ilj j e bio nai nov ac za m e g a lo m a n s k i film k ojim
bi moj film s k i p a rtn er K e rtis i j a p o sk o ili u h ijerarhiji m ladili
produ cenata. B a n k a r, sitni ile a n a c , o b ra z o v a n u B o s to n u , pronicljiv o m e j e g le d a o sv o jim lu k av im o i m a . I m a o j e zavidnu
intelig enciju , z n a n je i repu taciju. N a a o j e v r e m e n a z a o b i n e
s m r tn ik e posle b la g og d o a p ta v a n ja sa n e k im iz n ju jo rk o g pos lovnog sveta, ne k o g ko j e bio j a k o d ob ar sa K e r tis o v im o c e m .
in ae b o g a tim h iru r g o m za p la s tificira n je lica. N avodno, K e rtis
i j a sm o p o k a za li za vid a n stepen e n e r g ije i talenta. N e d o s ta ja o
j e novac. M is lim da se b a n k a r z v a o H u an i da j e kao m lad im ao
sim p atije za A lje n d e a . N arav no, to mu n ije s m e ta lo da se u z e m 1ji koja j e o r ig in a ln o o r g a n iz o v a la A lje n d e o v o s m a k n u e i te ror
u ileu nasta ni i koluje, zatirn i o b o g ati. H teo j e da z n a m o je
radno isk u stvo i k a k o to j a g le d a m na taj svet revolucija. R e v o lucija, rekoh j a i p o vuk o h gutljaj s k u p o g v in a, to j e k ao kad se
z alju b i u m lad u d ev ojku u a ren ih o i ju koja te sv o jim z a n o s o m
sagori. To j e k a o kad se dve z v e z d e sudare, ugljeniu se i rode
novu zvezdu, j o blistaviju ". B a n k a r m e j e g led a o s u m n ji av o .
N ije im ao n a m e r e da se uputa u m i s tif ik a c iju onoga to k azuju
b rojev i. N ije ga z a n im a la d revna n a u k a o z n a e n ju b roje v a . Z an im a li su ga b ro je v i na papiru , sa b ra n i, od u zeti, pod e lje n i, potro en i, ostv a re n i. R e k o h m u da ne po stoji krajnji broj, k a o to i
n e e biti p o sle d n je revolucije. R e v o l u c i j a j e u m o joj ili n jeg o voj
glavi. D a, re ka o bi b a n k a r i ipak d od ao da v e ru je u po slednji broj.
Ti veru je u s m r t koja j e po slednji broj, rekoh j a ponovo i to ga
za in te reso va. S m r t koja opet rada ivot, n astav ih , koji opet savladan d og m o m ili z a k o n o m po staje hladan i s erv ira n k ao hladn a
z a k u s k a tu ispred te b e da j e prodre. ,,Ti si rodeni p o b u n je n ik " ,
r e e b a n k a r i n a s m e ja se prvi put. L ic e m u se z a c rv e n e lo i nisam
bio sigu ran da li j e to z b o g njeg o v e s p o z n a je da gubi v r e m e ili
z b o g toga to j e k o n a n o p o e o da p o k a z u je e m o c ije . O d g o v o rio

sain mu da ti sudari z v e zd a prave e k s p lo z ije i da su detonatori


je r e ti e i . Njili istorija ne voli, j e r su s lo b o d n i ra d ikali koji usk an
iz prolosti ili b ud uno sti u s a d a n jo s t i ote av aju p ro ce s revolucije. Z a to ili ubija ju n o e v im a , p u k a m a , c e n z u r o m i in alo g ra a n tin o m . O e m u e da bude tvoj film , zap ita o m e j e izn en a d a
b ank ar. O B il iju K idu koji j e isp u z ao iz n ju jo r k e k a n a liz a c ije ,
o t i a o na Z apad z b o g zla tne g r o z n ic e , n au io da j a e konja, puca
iz pitolja i da m rzi M e k s i k a n c e u m e s to c r n a c a . O o n iin n jeg o v im o r g ija m a u p o g r a n i n im d e lo v im a M e k s ik a i s p o ra d in im
u b istv im a koga god j e hteo kad god j e hteo. O p rijateljstv u sa
Petotn G e r e to m koji mu j e o n a k o iz z e z a n ja s a su o n e k o lik o inetak a u s to m a k od kojih j e K id sporo i m u n o um ro. Ti si rodeni
b u n to v n ik , r e e b a n k a r ponovo, plati r a u n u s k upo m restoranu
na M e n h e tn u , u s k o i u tak si i o d jez d i ka A p taunu . V i e g a nika d
nisam video. O d fih n a o propalici iz s m rd ljiv ih kanala n ju jo rk e
k a n a l iz a c i je n ije bilo nita.

167

SELJAKA B U N A 2
BEOGRAD. APRIL 1994.
Po izvetaju C e n tr a ln e ,,i n te lig en tn e a g e n c ije o p o e c i m a ratnih d ejstava na B a lk a n u , lspada da su se n a jv e e b orb e o d v ija le
izm e u za v a d e n ih p o ljo p riv re d n ik a . T a m o , u ok o lin i rek a S ave,
D rave i D rin e , n a o r u a n i seljan i pod d ejstv o m alk oh ola i sa v izij a m a re lig io zn o g po rek la o s u e paljb u je d n i po d ru g im a . O s ta e
bez letine, g ov ed a, k o m b a jn a i ivota. T ra k to re su z a m e n i li zarali te n k o v i, vile i m o tik e su z a m e n i le puke, o b in e i autom atske , uvezene e k sp rc s n o sa sv ih stra n a sveta. Z a lih e d o m a e
ra k ije su bile za v id n e, no visk i j e p o sta o rado vi eni strani gost.
A lk o h o l i o r u je , d avno ra z ra e n a fo rm u la od hije n a k o je su u
stanju da rastave itave k ontinente.
D o le te o s a m do R u m u n i je na putu ka o n o m e to j e o s ta lo od
Ju g o s la v ije. itav a z e m lja R u m u n i ja j e o r g a n iz o v a n a na vercu i
startn a p o z icija j e o k ren u ta k a b ivo j Ju g o s la v iji. Na putu do gran ic c sa S rb ijo m vid im sp a ljene a u to m o b ile , brda s ta k le n ih fla ica
k o k a -k ole , k olone v e rc e ra i n e iz b rija n ih polutajn ih ag e n a ta koji
k o o rd in ira ju z la tn o m g r o z n ic o m . N a ulasku u Srb iju iskeeni
s p e c ija lc i sa s p e c ija ln o u A m e r ic i iv e n im m a s k ir n im u n ifo rm a ma. S p re m n i su na sve. S p r e m n i su da iutiraju bilo k o g a k o nije
u b lisk o m kontak tu sa d ik ta to ro m u B e o g r a d u . N arod zaplaen.
Po d olask u u B e o g r a d , d o b ija m in s tru k c ije od sv o je m a jk e da
B e o g r a d v i e n ije isti grad u k o m e s am nekad iveo. V e prve
v e e ri na D u a n o v cu su se z a u li rafali iz a u to m atsk o g oru ja .
Na m o ju o p ask u da m o r a m o to prijaviti policiji m o ji roditelji se
sm e ju i z n a ti e ljn o pilje u m e n e . V ero v a tn o neka proslava, k au
oni. V ero va tn o neka s e lja k a proslava, k a e m j a i m e k o ljim se
u fotelji.
U b e o g r a d s k im k a fe im a gde se ispijaju tre e ra z re d n i kapu ini. j e d i n e n a s m e ja n e fa c e su fa c e k r i m i n a la c a . Ispredaju se prie
sa ratita. K o k a in j e nov in a u B e o g r a d u . S v i ga o b o av aju : ratnici sa fro nta, lopovi izb ae n i iz E v ro p s k e unije i uh le blje n i na
B a lk a n u , na ro d n e p e v a ic e , po rn o z v e z d e, politiari i k ru g ovi
bliski d ik tatoru i svi oni koji hvataju p r ik lju a k sa m o d e r n im

16H

tre n d o v im a . D ik t a to r o k r v a v lje n ili ruku j e apsolutno g o s p o d a r


s ituacije. S a Z a p ad a z ad ah k le p to k ra tije , a sa Istok a n a m ig iv a nje laova. H e j, nek e stvari su z a je d n i k e za sve nas pod k apo m
n e b e s k o m . L in ija kok te, pa ic a ra n ji a . L in ija horsa pa p o rcija
k ise lo g k up usa sa a lev om pa p rik om . D a li ste probali k o k a in s k u
pastu iliti fre e b a se ? P osoli k o k to m te psiju b u re k a koji se pui,
pa se d n e i u d ie k o m b in a c iju m a s n o e i pustog sna za v lau .
A tek e k se ri. O n i fini, n a pra vljeni u B u g a r s k o j od n u k le a rn o g
o tpada sa Z a p ad a. M o e da u s k a na reta rd iran om hausu danim a . N e m a v e ze sto sm rd i na prutu ili s lan inu , n e m a v e ze to
ti loe stoji H u g o B o s la n ja k na z d ep a sto m telu, uskaj do
sm rti. N ov i film g o s p o d in a T a ra n t in a su svi v e videli na prvom
p ro g ram u prve te le v iz ije . N e m a lic e n c e za b a lk a n s k e ratn ik e , sve
za d a b a dok lete m e c i i pucaju tik v e . S e l j a k a revo lu cija u svo joj
punoj snazi.

169

ZATVARAM OI
NJUJORK, JU L 1994.
V e o m a sam n e rv o z an . Pare d o laz e sa svih strana. Iz kom pan ije za s elidb e u k ojoj s a m stariji partn er i ne provodim vie od
pola sata d n e v n o r a z m i lja ju i o to m poslu. V ein u rad nog v rem e n a sed im kod k u e i e k a m poziv k a m io n d ija p oto su obavili poslove i d ono se mi pare u keu. U le n jio sam se. P are stiu iz
studija ,,C /G F i l m s u koji sada uetav aju razni entu z ijasti, poto
ele da se proslave u film sk o m svetu. N ude n am pare za produkciju n jiho vih n a jn e b u lo z n ijih ideja. O v d e one stiu na b a n k o v n i
raun. M o ja suprug a prodire k ro z svet m o d e i sve j e v i e tra e n a
k ao s lo b o d n ja k -s tilis ta.
N e rv o z a n s a m , j e r m o ji roditelji v i e ne m o g u ta k o lako da
pristignu sa iz o lo v an o g B a lk a n a . N e rv o z a n s a m . j e r u d estruktivnoj p e re stro jk i u m o jo j b ivo j d o m o v in i ljudi u m ir u ni za ta.
N e rv o za n s a m , j e r m o j brak j e sad a s a m o o b ra u n z a je d n i k ih
tro kova i i z b e g a v a n je z a je d n i k i h prijatelja. N e rv o z an s a m , j e r
moj partner u ,,C /G F i l m s p o k a z u je sve z n a k e upka koji se
o s tr a u je k a k o pare pristiu. N e rv o z a n sam , j e r kad istrim iz
stana na 2 5. ulici v id im siv ilo k o r p o r a c ija koje p olako ali s ig u rn o
p re u zim a ju n e k a d a n ajbolji grad na svetu. Utehu tra im u retkim
o s ta c i m a on o g a to s m o n e k a d a z v a li sloboda: b iosk o p sk e sale
troni k lubovi, parkovi puni vu tre i d e v o j ic a k oje se sm e k a ju
frik o v a koji prodaju m ag lu i m a k r o a koji p o kazuju slik e svojil
kurvi. S v e , s a m o ne ove k o r p o ra c ijs k e k u r v e koji se etk a ju ovuda u tim fir m i r a n i m o d e v n im k o m p le tim a od v i e h ilja d a dolara, dok im se u g a jb a m a b u b a v a b e a s te na o d lo e n im prljavim
ta n jir im a u s u d o p era m a koji t a m o u e n e d eljam a. T r k a ra ju tu
te k u rv e tin e sa n jih o v im k re d itn im k a r ti c a m a u p o m a m n o j kupovini posle posla, dok im negde t a m o na ju g o z a p a d u A m e r i k e
roditelji s ed c n a u z im a n i b a rbiturata u ne kom s ta ra k o m domu
ili ludnici. S m e ju se pro stitutke k e zo m sk in u tim sa p o sle d n jeg
ivog T V p ro g ram a te s u b o tn je v e e ri i ob ru sv o je su p ru n ike
na tim prv ob itn im m o b i ln i m t e le fo n im a k a k o bi o tk a z a le p oro-

170

d in e v e e r e i provele v r e m e sa o s ta lim k u r v a m a sa posla. K u rv e


v a v ilo n s k e sa n jih o v im plesom m rtv ih .
O d la z im e s t o u F i lm s k i arhiv na 2. aveniji i 2. ulici i provodim v e e ri sa j o tu c e to m z a n e s e n ja k a . Z a k lju a n i s m o u sali i
m o lim o m a js to re e k s p e r i m e n ta l n o g film a za m ilo st. Toni K o n rad
n am j e re k a o da e m o od n je g o v o g film a ,,Treptaj dobiti e pileptini napad ili u n a jb o lje m slu a ju v i en ed e ljn u glavob olju . To,
to, v i e m o m i, daj nam pro tivotrov za m a lo g ra a n tin u koja se
razliva po u l i c a m a N ju jo rk a . T on i se s m e je i z a k lju a v a vrata.
O tk lju a v a ih sa s p o ljn je s trane M a jk l S n o u i k ae Ton iju da se
isti i pusti n jeg a da d eci o b ja s n i ta j e stru k tu r a ln i film i p o k a e
nam s m rt H olivud a. Z a k lju a v a v r a ta M a jk l i mi v r i t i m o od
uzbuenja i n e k im a od nas v e k rv a re o i. L e a o sam na podu i
g led a o filtnove on o g a m a g a i h e ro ja S te n a B re k id a . O n se sm e j a o iz z a d n je g reda i d o b a c iv a o o v r e m e n i m a koje mi neofiti ne
v id e s m o i sada, d ok se svi ti s im b o li u m o n tira n i, iz g reb a n i, ru no islikani i i z m a e n i od ulja h a ia , v r to g la v o osv etljav aju pred
nam a , m i neofiti s te e m o b o m b e k o je su ovi m ajstori istovarili
ispred nas.
M o lio sam k a s n ije m o g k ole g u sa posla, slatkog k l in c a iz
B r o n k s a da za 5 0 dolara sedi na m o jo j gajbi i pre m o tava i ponovo puta rolnu film a od 16 m i li m e ta r a u tra janju od 10 m i n u t a
koju sam j a ,,A r if ie k s o m s n i m io p o s l e d n j e j e s e n i u u m a m a N ju
D e r sija dok j e li e m e n ja lo svoju b o ju . Z u m ira , o d z u m ir a .
N a g u t a o sam se m u ha ra i z u r io u platno tri sata dok j e k l in a c iz
B r o n k s a v r e d n o p re m o ta v a o tra k u i p o in ja o isp oe tk a . O n j e
u ta o i radio, a j a sam plovio sv o jim sv e to m d aleko od sivila m alo g ra a n tin e i aveti k oja j e m a h a la p la s ti n o m viza k a rtic o m .
Sk lo p io sam oi.

171

KAFICA IZ LOS ANELESA


NJUJORK, MART 1995
G d e ti j e partner, upitao m e je k o rpulen tni e trd es e to g o d i njak sa z a liz a n o m c r n o m k o s o m . U li su njih tro jic a v e o m a brzo
k a o tri g u je u nau k a n c e la r iju ,,C /G F i lm s na 13. ulici i I. aveniji. Iz gled ali su v e o m a o p a sn o i v e o m a s ig u rn o u to to radc.
u ta o sam i g le d a o u o i o n o g a z a k o g a sam m islio da j e gazda.
P itao m e j e k a k o se z o v em i kad s am mu rekao svoj n a d im a k
o s m e h n u o se. Z n a i, Ita lija n si. R e k a o sam da j e m alo z a fa lilo
da p o sta n em Italijan, n e k ih 8 0 0 k ilo m e ta ra , i da sam o enjen
Ita lija n k o m iz S a n F ra n c is k a . A h a , r e e m a fio z o i osv rn u se po
nae m s k r o m n o m studiju. S lu a j, r e e korpulentni m a c a n sa italija n sk im n a g la sk o m , re ci tv om p a rtn eru K e rtis u da a k o ne osvane sa r a z v ije n im film o m do sutra p o p od ne im a e v e o m a ozb iljan
problem . B e n e ? P otv rd io sam g lav o m i oni su tiho izali. Z n a o
sam da se ne ale ov i Italijani. B il i su te k i m afija i sa n e k o lik o
tam p arija u N ju D ersiju i ulagali su pare u tre e r a z r e d n e film o ve koji su za v r a v a li d irek tn o na videu i to u d istrib uciji koju
su drali njihovi italija n sk i ro aci sa F loride. N ije ih z a n i m a o
kvalitet film a. Z a n i m a o ih j e s a m o g otov proizvod koji bi o tiao
u d istrib uciju sa tro s tru k o n a b ije n im ra u n im a . C e la igra j e bila
o k o para za porez. U m e s to da profite od ta m p a rija i ko z n a j o
od e g a prosleuju d ravi na o b r a u n , oni su s n im a li film o v e i to
od bijali od poreza. Z n a o sam da e m o imati p ro blem a sa ovom
e k ip o m kad a j e prole g o d in e u leto m oj partner K e r tis d oveo u
studio p re te n cio z n o g p atu ljk a koji se pred stavio k ao s c e n a ris ta ,
producent i re is e r Ted. N av o d n o j e s n i m io preko 5 0 film o v a za
koje niko nikad n ije uo. B io j e n a d m e n k a o da se radi o D ejvid u
L in u lino. S lu a o sam n jego vo h v a lis a n je o ne k om njeg o v o m
film u ,,M e ta m o r fo z e . G lu p a v o sam ga prek inu o i upitao da li j e
taj film s n im lje n po prii F ra n c a K a f k e . O n se zab uljio u m e n e i
vrlo tupo pitao: ko j e K a f k a ? J a s am bio zgranut i p rim e tio sam
m o g a partnera K e rtis a koji se i z v u k a o iza p atu ljastog re ise ra
i p o k u a o da mi da z n a k da se ne prav im pam etan. P o v u k a o
sam se, i d alje n e m o p o sm a tra o raz g o v or izm eu g o sta i m o ga

172

partnera. N e k o l ik o ned elja k a s n ije na stolu u k a n ce la r iji se naao


ugovor u k o m e j e b ilo n a pisano da e ,,C /G F i lm s producirati
d u g o m e tra n i film zv an i N i m f e sa V e n e r e z a 150 s o m a dolara.
R a d ilo se o m e k o m porniu . T r e b a lo j e da est ned elja s n im a n ja
p o k r ije m o sa 100 s o m a , r a z v ije m o film i i z m o n tir a m o ga za j o
25 s o m a i o s ta ta k od 2 5 j e tre b a lo da pripadne n a m a . Problem
j e bio taj to j e produ cent, tj. reiser, liteo za te pare da j o i
blu dnii. U prepro du k ciji j e p o tro e n a dobra Iova za o r g a n iz a c iju
aud icija k o je su se z a v ra v a le o r g ija m a . K e r tis i Ted bi dali og las
u n o v in a m a , iz n a jm ili a p a rtm a n u n e k o m ljigavom hotelu, instalirali bi k a m e ru za im p re sario test i p rim a li po 10 do 15 g lu m ic a
na dan. S v a k u bi pitali da li im a n e to protiv toga da se o b n a i u
film u. N ije d n a n ije im ala n eto protiv, j e r j e v e u og lasu b ilo naz n a e n o o e m u se radi. Posle n e k o lik o napad nih k o m p lim e n a ta
ova d v o jica su traili od g l u m i c a da se skidaju u sobi radi te sta za
k a m e ru . M n o g e su se sk id ale i m n o g e v e e r i au d icije su se zavravale u o b li n je m baru i nazad u u red n o iz n a jm lje n o j sobi. D o bijao sam in f o r m a c ije da su se p o jav ili i dileri k ok aina. I to sve za
on ih prvih 100 s o m a dolara. S n i m a n je film a j e bio p o se b a n haos.
Iza b ran e g l u m i c e su sve g lu m ile k a o v e lik e zvezde. M is lim na
prohteve. K a d a s m o ovo ubre od fi lm a zavrili sa p ro d u kcijom
sve pare su b ile p o troene. N i s m o ih v i e im ali ni z a m o nta u .
P rob lem j e bio to k e p e c - r e is e r Ted n ije bio v lasn ik tog novca.
V la s n i c i su bili Italijani iz N ju D e r sija . K e rtis j e o d n e o ro lne
film ova u laboratoriju iji j e v la s n ik b i o j o j e d a n Italija n. Taj tip
j e bio v e 4 0 g o d in a u poslu. K e r t i s se n ad ao da e mu on razviti
film ov e i vratiti mu ih nazad na kredit. O n ih j e ra zv io , no nije
ih o tp u tao b e z p la e n o g ra u n a . K e r ti s se sak rio negde, Ted j e
p o b e g a o nazad u L o s A n e les . Ja sam to n a z v a o k o m p le k s o m
noja koji zavlai glavu u p e sak . O b o ji c a su se nadali da e se sve
zavriti p o v o ljn o tek tako. N a a o s a m K e r ti s a i p riz v a o ga svesti.
M o r a o j e da proda svoj dip koji mu j e tata po k lon io. J a sam
p o d ig ao sav ke sa svog ra u n a i sa o k o 18 som o va o ti a o kod
Ita lijan a , v l a s n ik a film sk e la b o ra to rije . B ili sm o k ratki o ko dva
so m a. Italijan j e psov a o i pretio da e K e rtisu da o d s e e muda
j e r ga j e uvalio u trokove. J a sam g azd i re k a o sa k im K e r ti s im a
m n o g o v e i problem a k o ne is p o tu je m o rok za dostavu film a.

173

G a z d a j e uutao i d ao m i rolne. R e k a o j e da sam kod n jeg a dob rod oao i da ne eli da vidi m o g partn era v i e ikad. R o ln e s m o
odneli na v re m e . Z a m o l il i s m o n a e g d ru ga ra da iz m o n tira film
z a s o m a dolara u studiju koji su kontrolisali Italijani negde u B ru klinu. K a d a j e to ubre od film a b ilo gotovo i otilo na tra n sfe r u
video, o d ahnu li sm o. K e r tis j e s p a s a o glavu , j e r da j e n ije spasao,
sle d ea koja bi letela bi bila m o ja . T o se z ov e p artnerstvo. Z a to
sam i k renu o u p ro c e s ob u s ta v lja n ja k o rp o rativ n o g partn erstva i
o n o g paco va Teda iz L o s A n e le s a v i e n ik a d a nisam video.

174

STRIPOVI IZ PO DR U M A
SAN FRANCISKO, AVGUST 1995.
S e d i m u k a fe te riji na N o rt B i u u S a n F ra n cis k u . Na stolu
m i j e po lu isp ije n a k a fa sa m le k o m i k o m a d o k o la d n o g k olaa.
P o g led u jem ka k n ji a ri ,,City l.ig h ts ", istoj onoj u k ojoj su se
ok u pljali K e r u a k , G in z b e r g , K o s m o , B a r o u z i s va k o ko j e bilo
ta z n a i o u a n d erg raun d k r u g o v i m a p is a c a u p e d es e tim i ezd ese tim . S e d im u k a fe u i listam m o n o g ra fiju p o sv ee n u v e lik o m
k a lifo r n ijs k o m m a g u stripov a, S k ip u V il ija m s o n u . D a o sam ba
lepu paru za ovu svesk u k oja j e v e o d av n o raspro data i nikad
ponovo o b ja v ljen a . N a s lo v n a stran a j e v e o m a u p eatljiva, nekakav d em on o b u e n u od elo b a n k a ra sa k ra v a to m tipa ,,ne zezaj
se sa m n o m dri ispred lica m a s k u sa lik om R on ald a R e g a n a .
Na stolu ispred d em ona su r a z b a c a n e o s ta le m a s k e sa lik o v im a
M i k i j a M a u s a , E lv is a P rislija, L e n jin a , H itlera, Ja s e ra A r a fa ta
i, narav no, R i a r d a N ik so n a . V idi se da j e S kip naslovnu stranu
n a c rta o s re d in o m o s a m d e s e tih , v e ro v a tn o re z ig n ira n upravom
R o n i ja R e g a n a , istog o n o g R o n ija , tre e r a z r e d n o g g l u m c a koga
ste m o g li da g led a te u bioskopu za iste pare dok ste i gledali
im p a n z u B o z o a . Ipak, o im p a n z a m a u neki drugi put. I tako,
listam ovu svesk u u S an F r a n c is k u , g rad u ge j e sve z a p o e lo
j o pe d ese tih , dok o ko m e n e tr u b e ro bu sni dipovi sa po g o n o m
na e tiri to k a , c iju u tu risti iz A z i je , tetu raju se pijanci i m a lo m alo pa se pojave pand u rsk a kola. Po k a fe te r ija m a S an F ran c iska sada im a v i e ja p i j a po k v a d r a t n o m m e tru nego bub av a ba .
O tp ija m gutljaj a ro m a tiz o v a n e k a fe i k a e m s a m o m sebi: eh,
Skip, tv oji stripovi su nekad bili o g le d a lo ulica ve lik ih a m e r i k ih
grad ov a , sada su retke r e lik v ije d ostu pne sa in o k o le k c io n a rim a .
M a g i n i k v a d ratii S k ip o v e u m etn o s ti m e preb acuju u v r e m e
A m e r i k a n a c a z b o g k ojih sam i na p rav io napor da se p reselim
u ovu vclik u z e m lju . U l i c e prepune f r ik o v a u punom koloritu,
panduri koji izg ledaju k a o prasci, z o m b ifik o v a n i po litiari, ku n i
lju b im c i koji govore, poplava L S D - a , vu tra i p s ih o d elin e m ajice. Z a trenu tak sam poverovao da u se, a k o o tcep im k o m a d i
stripa i pro g utam ga, n e k a k v o m v r e m e n s k o m m a in o m vratiti

175

tr id ese tak g od in a u prolost m eu m o je heroje. E j, po sk o iii sa


s to lice k a fe a , j e li on o ta m o T i m i T iri, s m e je se i m a e nam . G lc
ko izlazi iz k n ji are , g lavom R o b e r t K r a m b . E j, pa to j e u rk a u
k n jia ri, eno su K a s a v e te s i D im i H e n d rik s dodaju d oint je d a n
d rug o m . Unutra su i G il Se lto n i K e n K e jsi. Htedoh da ustanem
sa stolice i p o trim ka k n ji a ri, no. iz tran sa m e tre p o licijsk a
sirena. S k o n c e n tr is a o sam se, nazad na d ev ed esete, v id im neki
ja p i sedi pored m e n e u k afe u i dri S a n F ra n c is k o k r o n ik l iz
kojih v ire O. D. S im p s o n i B il K lin to n .

176

DONIBASKO
NJUJORK, DECEMBAR 1995
D o n i B a s k o j e bio v e u s v o jim e trd e s e tim kad a s a m ga
sreo j e d n e v e e r i u N ju jo rk u . M o j ta d a n ji p artner u svetu film a ,
K e rtis , n ajav io j e D o n a k a o v r sn o g k a m e r m a n a . O d m a h m i se
dopao. I m a o j e e li n o p la v e o i i pogled v r st k a o n e k i p lanin ski
vrh. K a d a bi ra z g o v a ra o sa n e k im g le d a o ga j e pravo u o i ne
s k re u i pogled ni na seku nd . I z g le d a lo j e k a o da s k e n ira svoga
sa g o v o rn ik a i prvi utisak j e m o g a o da bude k a k o j e D o n i B a sko n e k a k a v ro b o tiz o v a n i tip, od o n ih koji su preplavili M e n h e tn
tih g od in a . Posle ne k o g v r e m e n a d r u e n ja sa o v im A m e r i k a n c e m koji j e pristigao u N ju jo rk iz ne k o g m a lo g m e sta sa sred n jeg
Z a p a d a , shvatao s a m da D o n i im a v e lik o srce. Is p o s ta v ilo se
da j e dugo radio k a o ratni re p o rter n o s e i po velik u k a m e r u na
sv o jim le im a po ra ti tim a u K a m b o d i i L ib anu. D a, s te k a o j e
puno love, j e r j e n a c io n a ln a T V m r e a plaa la puno dolara, ali
j e n jego va dua bila izlo e n a r a z n im i sk u e n jim a . D o n i mi j e
je d n o m p rilik o m k a z a o , p o to s m o popili gajbu piva, k a k o j e izg u b io n e k o lik o d ob rih d rugo va i k olega na ratitim a. Je d n o m od
njih j e d u m -d u m m e ta k ra z n e o g la v u dok j e nosio p e c a ljk u sa
m ik r o f o n o m i to sv e g a par m e ta ra od m e s ta gde j e D o n i o tr io
fo k u s na k a m e ri. V id e o se na licu g o s p o d in a B a s k a j e z i v bol, koji
j e o ig le d n o v u k a o iz g o d in a dok j e p u zao sa k am e ro m izm eu
n a gorelih te la c iv ila i dok j e slu ao j a u k e d e c e k ojoj su b o m b e raz n e le noge ili ru ke. N i je im a o ra z u m e v a n ja z a vojn e in te rv e n cije
v e lik ih sila u k lju u ju i i n jeg o v u v o ljenu A m e r ik u . J e d n o m , onako n a ljo s k a n od v is k ija , p riz n a o j e da j e sk oro silovao re iserk u
i p ro d u c e n tk in ju koja mu j e n a re d iv a la gde da se uputi sa k a m e rom. T a k u rva v a v ilo n s k a , g o v o rio j e B a s k o , s a m o j e p o k a z iv a la
prstom i mi s m o hitali pa ta bude. G l e d a o j e D oni sek si oratorku k a k o s ern ja izm e u s p a lje n ih a u to m o b ila i puni a d re n a lin o m
v i e m il io n s k i au d itorijum koji z u ri u m a g i n u kutiju i strepi za
svoj z apad ni san ispunjen m a te r ija ln im d ob rim a. K r i c i o b o g a ljene d e c e su s a m o napaljivali ov u n i m f o m a n k u i n jen e nare d be
su bile sve o trije, a D o n i j e m o ra o da bude j o budniji k a k o bi

777

po rcija strave i u asa iz a z v a n a oh o lo u i g lupo u m o g la biti


upakovana u r a z u m n o i r a c io n a ln o o b ja n je n je . S k u r il a mi se
ta gad ura, re e D on i, pa sam j e j e d n o v e e on a k o pijan napao u
hotelskoj sobi, r a s c e p a o njen s k u p o c e n i safari kom plet k o j i j e kupila u B lu m in g d e jlu i p o k u a o sam da n a b ijem onu k a m e r u koja
ini j e uljala lea u njenu ra z ja p ljen u pizdu k ro z koju su prole
stotine biro k rata . H teo sam da po teni g ra ani u A m e r i c i koji
plaaju porez i ove ratove u m e s to s v a k o d n e v n e doze u asa zavirc u njenu ubaru i shvate ko im u stvari radi o glavi. D on i ree
da su ga otpustili i da j e g u b io o k o dva s o m a dolara na dan. B ilo
ga j e briga k o lik o i za lanjsk i sneg koji n ik a d a ne pada u tro p sk im
p o d ru jim a k a o to j e K a m b o d a . U m e s to da s n im a za n ac io n alnu T V m re u . p o e o j e da s n i m a za svoju kintu d o k u m e n ta r a c o
k l in c i m a in v a lid im a koji su nastra d ali v e rcu ju i drago k a m e n je
izm e u m in s k ih polja K a m b o d e . D o n m e j e u d ostojio da j e d no v e e i vid im taj d o k u m e n ta r a c od pola sata koji j e za mene
bio n a jp o tre s n ije s v e d o a n s tv o na film u ikad videno. V ole o sair
ovoga A m e r i k a n c a k a o brata n a jro e n ije g . N ik a d a n is a m srec
nek og a ko j e ta k o o ta r i ta k o pra v ian. Ni tru n k e b la z ira n o s t
i foliranja. D o n i nije bio aneo. V o le o j e alkohol i vu tru , e n f
i n o n e provode. Je d n o m mi j e p riz n a o da j e leao god inu dan*
zatv ora z b o g v a lja n ja vu tre. N is a m m o ra o da ga pitam da li jf
ik ad a iko e le o da d is trib u ira n je g o v mali film o s trad an jim a
k a m b o d a n s k ih tin e jd era . Z n a o sam da za to n iko n e m a muda.
K a e m , D o n ija j e bilo b rig a za sve to k a o za lanjski sneg i van ije mu j e bilo da sretne sv o je retke ist o m i lje n ik e i sa n jim a podeli tugu u ne k om z a d im lje n o m baru na M e n h e tn u . J e d n o m m e
j e z v a o usred n oi da d o em do o b li n je g bara i sretnem nek og
za koga j e re k a o da m u j e j a k o b liz ak . O d m a h sam p o leteo j e r
sain bio v i e nego z a in te res o v a n da upoznam nek og ko j e b liz a k
ovom v u k u s a m o tn ja k u . Tip v is o k , plav, sa ledenim po g le d o m ,
koji se zove D ejvid . K a e da j e iz L o s A n d e les a . D u g o s m o pili te
v e e ri dok j e D e jv id piljio u m e n e . Pred zoru o d o s m o do D o n ij e v e g a jb e i k a k o sam D on i r e e u m e s to da k a ra m o one tri K in e s k in je koje su z u rile u nas, sada e m o naem drugu D i iju da
p o k a e m o m ali film'\ D ejv id j e , k a k o se isp ostavilo , bio kam erm an kolega. I to vrh u n sk i k a m e r m a n koji j e radio d o k u m e n ta r c e

178

koji su se p rik a z iv a li u Pentag onu za s lu b e n ik e te v e lik e firm e.


B io sam uzbu en k a d a sam svatio da se D ejv id v ra tio iz B u r m e
g d e j e s n i m a o f i l m za p o tre b e D E A ili k a k o s m o j e mi pop u la rno
zvali b iro za n a d g le d a n je svili v rsta trg o v in e svim v r s ta m a nark otika . O v a d r av n a a g e n c ija j e im ala v i e para i v i e v o jn ik a u
civilu ne g o neke solid no r a z v ije n e e v ro p s k e z e m lje . O d D ru g o g
s v e tsk o g rata bili su u m e a n i u sve poslov e sa legalnitn i nelegalnim d ro g a m a . M e k s i k i i k o lu m b ijs k i ka rteli, k in e s k i g o s p o d a ri,
iranski g e n era li, a lb a n s k i m a fio z i, ja m a j a n s k i ja r d iji, sve j e to
kon trolisala D E A i j o m n o g o to g a, kad a su se interesi A m e r ik e
po k lapali sa in te re s im a svih o n ih koji su im ali d ovo ljno petlje da
izrone na tu rb u le n tn o triste n a rk o tik a i po nu da rade na veliko.
F ilm j e bio m alo rem ek -d elo. P e d e s e ta k m in u ta s a v r e n o izm o n tira n o g m a te rija la u v is o k o j re zoluciji iz b u rm a n s k ih d ung li,
gde v is o k i p re d s ta v n ik a g e n c ije za s u z b ija n je n ark o po slov a vodi
u g la d cni raz g o v or sa j e d n i m od n a jv e ih d istributera i pro izv o a a h e ro in a na svetu. G o s p o d in p ro iz v o d a j e bio genera l po
inu i k ontrolor je d n o g dela B u r m e gde su svi, a m a b a svi radili
za njeg a. K o na polju, ko u fa b ric i, pak o vanju , zatiti i ta k o daIje, u ovom poslu gde se z ara uju m ilija r d e dolara. F a s c in a n tn o
j e bilo to to su a k i d e ca od 6 do 12 g od in a po s e lim a gde se
proizvodi h eroin im a la u n ifo r m e i m a le d rvene im p ro v iz o v a n e
puke. G e n e ra l k og a su j o zv ali i trg o v a c s m r u " se p o nosno
o s v r ta o na svoju a rm iju i o b e a v a o p ro ire n je p ro iz v o d n je najfin ije g i n a jb e lje g heroina na svetu. U i n i lo mi se da p re d s tav n ik iz
a g e n c ije za su z b ija n je narko d is tr ib u cije u stvari eli od g en era la
da se p ro iz v o d n ja sm an ji. G e n e r a l se Iju bazno s m e ja o . K a s n i je ,
m n o g o k a s n ije , s lu a jn o sam p ro ita o u n o v in a m a s ed e i u je d nom pabu u L o n d o n u da j e sin o v o g g e n e r a la bio uh apen u I Iong
K o n g u z b o g v e o m a o s n o v a n e s u m n je da j e n jego va b a n k a prala
o g r o m n e k o li in e novca. U s v a k o m slu aju , o n e m e o sam g led aj u i ovaj fih n . D on i D ejv id su m e s a m o gledali sv o jim led enim
p o g le d im a . U je d n o m trenutku s a m zaustio da im k a e m k a k o j e
m o ja g e n e r a c ija u B e o g r a d u g rd n o n a je b a la z b o g h e ro in a , a onda
sam od u stao j e r j e D o n ije v s m e a k dovoljno g ov o rio k a k o on
sve to z n a i b e z m o je prie. D u b o k j e bio bol u g r u d i m a te Ijudine
D o n a B a s k a . B o l koji j e o b u z i m a o i m e n e sam og . Z o r a j e bila

179

svanula, n e k o lik o pra zn ih flaa v is k ija su leale na podu i ova


dvojica s n im a te lja nisu n i im p o k a z iv a li da su pijani. D elov a li su
k a o dva isk le san a h eroja koji o n a k o s a m o pilje u mene.

180

T IM LEARY IS (NOT) DEAD


NJUJORK, JU N 1996.
A k o j e nek o ik ad a z a s lu io da ga n a jk o n z e rv a tiv n iji politiari
i k re a to ri j a v n o g m n je n ja n a z o v u n a jo p a s n ijim o v e k o m u A m e rici, o n d a j e to pro feso r T i m o ti L iri. P re d s e d n ik N ik so n j e to a k
i jav n o izrekao.
T og leta e ta o sam se C e n tr a l parko m i g led a o sve te m lad e
A m e r i k a n c e k a k o se s u n a ju , g u g u u i b a ca ju friz b ije d uginih
b oja . M n o g i su nosili m a jic e sa p s ih o d e li n im m o tiv im a . V ero vatno su m n o g i od njih u li z a T i m o t i ja L ir ija , o ca psihod elije.
T i m o ti L iri j e to g m a ja m e s e c a napu stio planetu Z e m lju . M o je
s e a n je o n jem u datira j o iz ranih o s a m d e s e tih kada sam se dok op ao ne k o g m a g a z in a , m is lim P le jb o ja " , u kom j e bio obja vIjen iscrpa n in te rvju sa njim . K o ju god inu k a sn ije B e o g r a d o m su
k ru ile njeg o ve k njig e z a s n o v a n e na iz v a n re d n im is k u s tv im a sa
L S D - o m . B i l o j e fa n ta sti n o u estv o v a ti u svim tim a ro lik im
i n f o r m a c ija m a koje su k ru ile o T i m o ti ju L iriju i L S D - u . S je d ne strane, k ru ta s o c ija lis ti k a s tru k tu r a koja L S D n a ziva b o jn im
otrovo m koji pri m o z a k i koji C I A iri k a k o bi po trov ala svu
tu naprednu m la d e koju j e s o c r e a l iz a m iskovao. S d ru g e strane, a m e r i k i k o n z e rv a tiv ci koji isto tv rd e da j e L S D otrov koji
k o m u n is ti u b acu ju , ne bi li otupeli u z a p ad n o j o m la d in i elju za
t a k m i e n je m i sk u p lja n je m m a te r i ja l n i h dobara. S to se njihovih
m i lje n ja tie. tu su se v e o m a slo ili. Z a nas, zaludne B e o g r a d a ne, istina j e bila u L ir ije v im k n jig a m a i isk u stvu lle rto v an ja sa
prav im tripom . U k l ju i se, nadi se i o t k a i se k a e T im i. K a s nijih g o d in a , dok sam g lu v ario u Ist V ilid u u N ju jo rk i na Hejt
Eu u S a n F r a n c is k u , L ir ije v lik m i se j o v i e pribliio. Ispreale
su se legende o kom u n i koju j e on o s n o v a o u prelepom z a m k u
negde na p e rife riji N ju jo rk a k r a je m ez d e setih Jo g a , trip o v i, slob od na ljubav, p e rfo rm a n s i i u m e tn o s t, sve j e to bio d eo sa zre v a nja te g ru p e koja j e iz g rad ila svoju a u ton om iju d ale k o od znati e ljn ih po g le d a m a lo g ra a n a i s k u p lja a m a te rija ln ih d ob ara. I
nara v n o da im j e T im i stao na ulj. U punom je k u V ije tn a m s k o g
rata m ili ta r i s tim a n ije o d g o v a ra o im id ,,p rv o s v e te n ik a koji se

181

pajta sa m u z i k i m z v e z d a m a i filo z o fim a i p ro k la m u je ig norisanje svili z a k o n a koje im m o d e rn i V av ilo n n a m e e . S v a k a k o da su


ga uliapsili p o tu raju i mu n e k o lik o d ointa j a k o loe vutre i osuujui ga na v i e g o d i n ju robiju. U za tv oru deli v is o k o o s ig u ra n o
k rilo i to do e li je C a r lija M e n s o n a , istog o n o g koji j e sa svo jim
s a ta n is ti k im k u lto m rastrgn u o enu R o m a n a P o la n sk o g i njene
g oste. T im g e sto m zatv orsk i in o v n ic i su pokazali k a k v o im j e
m i lje n je o pro feso ru L iriju . Posle b e k s tv a iz z atv ora i tra e n ja
utoita u A l i r u , S v a jc a r s k o j i A v g an ista n u , profesora L ir ija ponovo hapsi F B I i tra n sp o rtu je u isti zatvor. N a kon o d slu e n e kaz n e nastav lja sa n a u n i k im rad om u m a lo lib eraln ijo j A m e r ic i .
T og m aja 1996. pro fe so r j e napustio planetu z e m iju . Posle pos led njeg daha kad a j e dua napustila telo, po se ba n tim hirurga
mu j e a m p u tirao g la v u i stavio j e u hladnu kom oru . T a m o e
pro feso rov a glava e k a ti neka nova v r e m e n a , dok se nek e nove
in te lig en c ije ne z a in te res u ju za sve o n a isk u stva k o ja su ostala
za b e le e n a u g lavi T i m a L ir ija . To j e i bila njegova poslednja
p o ru k a lic e m e rn o j v la d a ju o j klasi - da m isli u n jego voj glavi
ostaju s a m o njeg o v e i da e ih deliti sa n e k im ko to v i e za slu u j e . T i m o th y L e a r v is not dead. E n o ga, Ijubi nebo.

182

ZLATNA VRATA
SANFRANCISKO, AVGUST 1996.
Hejt E b e r i se leluja u letnjoj iz m a g li c i dok se z nojav o s v r e m
oko sebe. P ropu stio s am da se s a s ta n e m sa b ra o m m o je ta d a n je
supruge i ta k o izg u b io ansu da u d ru tv u on ih koji su roeni u
ov om gradu o t k r ije m p o n eki sk riv e n i k utak. N e m a veze, kolorit
ove istorijske ulice j e j o uvek j a k i iza zova n . G o m il e tu ris ta,
u gla vn om iz A z i je . K a p ira m da njih te k sad a tre se g r o z n ic a iza
Z la tn ih vrata. Z a p a a m n izo v e re s to ra n a i k afe te rija koji su delovi fra n iz a . Po to m e se N ju jo rk i S a n F ra n c is k o vie i ne razlikuju. Ili b ilo koji grad sa tzv. Z a p a d a . S ta r b u c k s , B u r g e r K in g ,
B a r n e s and N o b le , R ite A id , sve s a m i g iganti k o n z u m e r iz m a .
Z n a m da u e z d e s e tim a nisu bili ovde. U stvari, ta j e b ilo ovde?
U m oru k n jig a k o je op isu je re vo lu ciju ez d e s etih Hejt E b e r i im a
ve lik u ulogu. N is k e k irije tih d a n a i pu no s u n ca d oprineli su da
se m a s a b o e m a i b itn ik a uputi o v a m o . E k s p e r im e n ti o m la d in e sa
d ro g a m a j e dovelo p o p rilia n broj p ro iz v o a a p sih o d elik a u ove
k rajev e. D istrib u te re i k o n z u m e n te n ije bilo te k o pronai. U zdiem i a lim to se n is a m ovde m u v ao k a d a j e to m e bilo v rem e .
Z a g le d a o sam se u stranji d eo nek e prelepe V ije t n a m k e i z a m a lo n a leteo na s re d o v e n o g g o s p o d in a koji j e ispijao aj s e d e i na
p o m a lo isturenoj stolici ne k o g k a fe a na Hejtu. Iz v in io sam se i
k renu o dalje. G o s p o d in m e j e p o z v a o da s ed n e m i p o p ijem aj
sa njim . G l a s m u j e bio s ig u ran i iz n e k o g razloga sam pristao
i s e o na slo bo dnu stolicu. P a ljiv o s am se z a g le d a o u g ospo d ina u svetloplavom odelu sa z a g a s it o c r v e n o m kra v a tom i belom
k ou ljom . B io j e prijatne s p o lja n jo s ti, z a liz a n e prosede k o s e 1
olov n o p lav o g pogleda. Iz g le d a o j e k a o nek o ko j e u zo r a m e r i k e
sp o lja n jo sti z a sve one koji su s u m n ja li u o d lu n o st ove s n a n e
n a cije . D r u g im r e im a - nek o k o m e bi se m o g lo verovati. Predstavih se. O n k a e da se z ov e K a p e ta n A m e r i k a . N e k i zezator,
p o m islih i uzeh gutljaj a ja . K a e da v i e neu nai ovde to to
bih v o leo da prona em . P ainetan ne k i o v e k , p o m islih, j e r nigde
v i e n eina o n o g a to s m o o s ta v ili ili propustili da nad em o. O n
k a e da se to g leta 1967, tog lcta ljub a vi ovde slila c e la nacija.

183

K a e , ,,p ran ks te ri su pod vo s tv o m K e n a K e js i ja delili L S D 25


ist k a o s u n c e s v im a koji bi naili. P ropovedali su istu ljubav
bez m e a n ja u politiku. C a k su o r g a n iz o v a li i urku gde su deliii
tripove h o rd a m a an ela p a k la . N ije b ilo izgred a. ,,D ig e r i su
pozivali na revolt, isto tak o u z im a li tripove, duvali vutru i z a g o varali sek s na ja v n i m m e s tim a . ,,Jip iji su, isto tako, g utali L S D
2 5 ist k ao suza i epurili se po m e d ijim a . K a e j o g o sp o d in da
se tu iza ugla tada ta m p a o O r a k l " , n a jb o lje p sih o d elin e novine
na planeti. Tog leta g o s p o d n je g svi su u A m e r ic i eleli da budu
u Sa n F ra n c is k u i na Hejtu. E n e r g ija j e bila m a g in a . M o g li sm o
da d o ta k n e m o zv e z d e i ne s a m o da z a u s ta v im o rat u V ije tn a m u ,
v e i da p o sta v im o nova pravila igre od koje bi korist im ala ce la
planeta. S ta se d ogod ilo, upitah j a , kad sada sve izg leda to taln o
suprotno od sveg a to g a to ste planirali. G o s p o d in j e u ta o i gledao m e sv o jim kao led h la d n im o i m a . C u ta o sam i j a , j e r sam
z n a o o d gov or i sam . K u k a v i lu k j e n a jv e i greh, r e e g osp o d in
K a p e ta n A m e r ik a . P o z v a o j e ke ln e ra, platio dva a ja i n a jeleg an tn ijim k o ra k o m o d e ta o u v rev u H ejt E b e rija .

184

VISOKA MODA
NJUJORK, MART 1997.
Incidenti su se reali, sada v e b e z prekida. M o jo m k r iv ic o m .
V ero v a tn o su bili u slovljeni ita v o m to m ta k o z v a n o m intern a c io n a ln o m s it u a c ijo m . B o m b a r d o v a n je B e o g r a d a j e visilo u
vazduhu, b e z o b z ir a to su m o n ic i z ap ad n e h e m isfe r e ostavili
d ik ta toru na B a lk a n u m n o g o pro stora za m a n e v r is a n je . N a m igivali su m u da e sve biti z a b o r a v lje n o ak o s am o m a lo p o n e
da ih slua. N a k raju k ra je v a , p rim e r je d n o g P in o e a koji uiva
u svom b o g atstv u , posle svih d o k a z a n ih z lo in a , ili M a r k o s o v e
u d ovice koja k r c k a n o v ac otet m i l i o n i m a F ilip in a c a , po ka ziv a li
5U da se uvek m o e okrenu ti g lava na d ru g u stranu. P o s t o j a l a j e
m o g u n o s t n a s iln o g h ap e n ja i z a tv a r a n ja u zlatni k a v e z , kao
to se to d o g o d ilo g enera lu N o r ije g i. K a u da j e on p o e o to lik o
da z a ra u je n a k o k ain u koji j e slao u A m e r ik u da se to ta ln o razgoropadio i da v i e n ije hteo da deli n o v ac sa sv o jim sp o n z o rin a . V ero v a tn o j e k o n z u m i r a o d elov e svojih zalih a . M e n i lin o j e
smetalo to s am d ozv o lio da se ta b a lk a n s k a k r iz a useli u moj i'ot. N is a m im a o petlje da p r o m e n im im e i pra v im se k a o da nita
ne z n a m . N aprotiv , svak u ansu za g r e v itu raspravu sam grab io
i n a b ija o op on e n tu g o m ile i n f o r m a c ija u glavu. N e k e od tih inf o r m a c i ja su bile iz m i lje n e . K a p i r a o sam da a k o m ed iji m o g u da
lau, m o g u i j a . D e m o n s k a sn a g a bi m i d o laz ila zarad prozivke
nek ih s k o r o je v i a koji su m is lili da su popili sve z n a n je sveta ako
ive u N ju jo rk u i g led aju vesti te le v i z i je ,,F o x . P rija te lji m o je
supruge su u g la v n o m radili u svetu m o d e i, on ak o b la z ira n i i
h ladn i, nisu znali nita o politici. N iti ih j e interesovalo. N jih o v
svet su bili t r a c v i nastali na m o d n im p is ta m a i skupim b u ticim a
sa Pete avenije. I to j e bila ne k a v rsta ratn og stanja u k o m e v e e
ribe gutaju m a n je i gde eg o m o e da n a raste kao E m p a je r stejt
bilding. B i o s am n e m ilo s r d a n p re m a toj ekip i. M o ja supruga se
;e s t o a lila da s a m previe g ru b i n e tolerantan. Je d n o m prilikom sam s atim a slu ao n a k la p a n je n je n ih kolega d iz a jn e r a dok
sm o pili v in o od 5 0 dolara po b oci. S e a m se da j e je d a n od njih
z apenio, u sh ie n n e k a k v i m kapu tom koji j e vid eo na fo to g ra fu

185

sa p o sle d n jeg s n im a n ja m o d e la negde u centru grad a. I k a k o j e


kaput s k ro je n , i k ak o stoji tipu, k olik o j e k otao i g o m ila drugili
g luposti koje su mi ile na nerve. U je d n o m m o m en tu prenuo
sam se iz u ta n ja i d o b a c io d rutv u m o je supruge da j e taj kaput
verovatno bio u krad e n . O n i su m e tu po i n e m o gled ali. O b ja s n io
sam im da u ivotu p o sto je razni n a in i da se o v ek ili e n a dom o g n e skupih stvari. A k o bi oni i za trenu tak poverovali da j e
taj poznati f o to g r a f u k rao taj kaput, n jiho va ideja o fo tog ra fu k ao
superzvezdi k o ja z ara u je strano m n o g o para bi se u osno vi poIjuljala. N jih o v a z n a ti e ija o k u p o v n o j m o i fo to g rafa bi se svela
na prezir p re m a n jem u , j e r bi ond a verovali da ak o j e on u k rao
kaput onda ni n e m a ba n eto para. Ili kad a bi se fo t o g r a f sk in u o
go i stao pored o fin g e ra na koji bi n a k a i o kaput, pitao bih g oste
m o je supruge, da li bi se i d alje divili kaputu ili g olau. To j e
prelilo a u i gosti su po eli da nas napu taju sa k ise lim iz raz om
lica. Ja sam im p o e le o laku n o i p u ta o m u z ik u m a lo gla sn ije .
Je d n o m se m o ja supruga P a m e la n ala u nevolji j e r j o j j e otk a z a o asistent z a je d n o d n e v n i p o s a o koji j e dobila od A r m a n i ja .
T re b a lo j e hitro preporuivati o d e v n c p rc d m e te iz irokog Arm a n ije v o g s p e k tra za u s plahirenu fo to m o d e ls k u elitu koja bi se
tu sjatila i p re o b la ila na licu m e s ta . U z prisustvo m e d ija m o ja
supruga bi birala k o m a d e o d e e , d od ava la ih s e k s - b o m b a m a koje
bi istravale tr a n s f o r m is a n e na im p ro v iz o v an u pistu i b a c a le se
u zag rljaj p o z n a tim a iz N ju jo rk a . K i a a m p a n jc a bi po livala veselu svitu. P ro b le m j e bio to to P a m e la n ije m o g la sa m a , pa j e u
p o slcd n je m asu ponudila p o sa o p o m a g a a m eni, svom suprugu.
za 5 0 0 dolara za n e k o lik o sati te z a je b a n c ije . N a ra v n o da sam
u zeo pare i s ig u rn o m ru k om b a c a o s k u p e kom ad e na polugola
tela n ju jo r k ih b o g in ja . O n e se k i k o u , uraene, i tipaju m e za
guzu. Iza b ine j e m ali paravan koji ili deli od raz d ra g an e m ase.
Z o v u m e iza p a rav ana da im p o m o g n e m i onda ih v id im onako gole, isteto virane i drhtave. M o ja supruga se c e re k a i kae,
d o b ro d o a o u svet m ode. Posle n e k o g v r e m e n a , o s ta d o s m o b e z
ko m a d a o d e e sa j o p o v e lik im b r o je m c u ra koja su e k a le da
se preobuku . J a im k a e m gotovo j e , no o n e nasru i s k ia a ju se
o n a k o bezv eze . J e d n a od njih v e u g a i c a m a k a e da h o e neto
v e o m a , v e o m a seksi da o b u e i da izae pred m asu. Ja , o n a k o

186

ra zd rag a n , p o v u e m j o j g a i e e na dole i k a e m : idi gola, j e r to j e


seksi i on i m o ro n i ta m o n e e nita ni prim e titi, j e r su svi ionako
pijani i d ro g ira n i k a o z m ije . O n a os ta d e da bleji u m ene. K a s n ije ,
dok sam se sa P a m e lo m v o z io ka stanu, o n a r e e da sam ob av io
super p o sa o i da su j o j svi odali p riz n a n je za izbor p o m a g a a .
P rob lem j e bio u to m e to sam o n o j z a d n jo j ribi re k a o ta sam
re k ao, a ona b e e ne k a vrlo v a n a d ir e k to rk a u ,,Vogu, pa j e sve
p ro tu m a ila p o g re n o , s m o r ila se i p o e la da plae. Z a o mi b ee
d ev ojk e, m o ra da j e uzela po g ren u pilulu i k a piram da sam j e
t o lik o i z b e d a io da j e dala o tk a z i v r a tila se na selo ta m o negde
u O h a jo . D o k s m o iz lazili iz t a k s ija u n a e m isfu ran o m C e lz iju
p rim e tih k lo a ra c r n c a od 120 k ila k a k o v r lja po ubretu. N ita
u d n o za N ju jo r k , osim to j e c r n a c iz re z a o svoje p antalon e na
d ese tin e fro n cli k o je su se p ru a le od k a i a vero va tno k o riste i
o ta r ilet. K l o a r ispod fro n c li, tj. pan talon a , nije im a o g a e pa
se n jeg o v o c r n o dupe j a s n o u k a z a l o p ro la z n ic im a . P ro la z n ici su
se pravili da ga ne vid e, a j a sam po d v ik n u o : B r a te , s v a k a ast
na k re a ciji. T a m o dole na P etoj ave n iji j e u r k a gde e j e d n o stavn o biti kralj. P o h ita j. K l o a r se n ije ni o sv rn u o na m o je rei,
a P a m e l a j e sta ja la na ulazu u zgrad u sa k is e lim izrazom na licu.

187

JE L'TI TO M EN E ZEZA
SAN FRANCISKO, DECEMBAR 1997.
Im a o sam blagi o se aj da zadugo vie neu dolaziti u taj divni i bletavi San Francisko. M o j brak se raspadao i vie ga nita
nije m oglo slepiti. O ta c m o je tad anje supruge j e tilio patio zb og
skorog rastanka. O v aj s im patini i poteni A m e r ik a n a c j e ostao
urezan u m o jo j svesti k a o neko zb og koga j e vredelo dolaziti u
A m e r ik u i upoznati ga. Predstavljao j e nekoga ili neto z b o g ega
bi se vredelo boriti na njegovoj strani u bilo k akvom ratu, bilo gde
i bilo kada. K o lik o ta kv ih ljudi im a u A m e r ic i nisam znao, ali sam
znao njega i to j e bilo dovoljno. O n j e bio neko ko predstavlja, bar
za mene, taj zapadni san. N e se b ia n , veito nasm ejan, uvek tu kad
j e potrebno i ja k o , j a k o duhovit. D u g o sm o priali o politici i ivotu pri v o n ja m a, dok su inoja draga, tj. njegova ker i njena braa
sedeli na zad njim sed itim a i sluali dva em ig ranta, je d n o g koji j e
gradio A m e r ik u i drugog koji j e d oao g eneraciju kasnije da ok u a
sreu. Z vao se B e n i pripadao j e drugoj g eneraciji Italijana u San
Francisku. P ria o mi j e o d a n im a k a d a j e italijanska mafija divljala
po K alifo rn iji. P ria o mi j e k ak o j e uloio m n o g o m uke i energije
da se distancira od ,,porodinih poslova i k ak o j e doao do svoje
k orice hleba zara ene asno. Voleo j e m u z ik u i film ove i e sto
sm o se svi tiskali ispred gigantskog televizora posle posete videoklubu. I zato sam se o s e a o v e o m a tu n o te zim e u San Francisku.
P am tim to v e e kada sam se izgubio u lavirintu ulica oko K a stra
i zalegao za pohabani a n k u n e k a k v o m sum njivom baru. Ispij a o sam sko razblaen sodom kad a m i se sa leve strane prikrao
napadni ped esetogodinja k. Izgled ao j e Ijigavo, sa za liz an o m crnom k osom , pe ovan sk im b riim a , g o m ilo m nakita na prstima
i konim sakoom k u p ljenim kod A r m a n i ja ili V ersaija. I m a o j e
dijam ant u je d n o m od prednjih zuba. N a d a o sam se da e se on
izgubiti posle napadne i preterano srd ane dobrodolice. Z aled io
sam se kad sam uo da j e od piskavog peovansk o g glasa preao
na duboki bariton i op o m e n u o m e da ne v eru jem ono m njegovom
drugaru koji se predstavlja k a o K a p e tan A m e r ik a . O krenu o sam
se z apanjen ka njem u i on m e j e lukavo g led ao pravo u oi. K a e

188

da zna da sm o se sreli pro log leta na Hejt E be riju i da j e sve to


sranje. O v o j e neki d em on, po m islio sam dok sam v reb a o priliku
za b ekstv o iz ov og usranog bara. Z a li z a n k o m e j e blago potisnuo
ka seditu i predstavio se k ao Doker. V ratio sam se na stolicu i
shvatio da j e b a rm e n stavio flau s k o a pred nas dvojicu i prineo
jo je d n u au za n ezvano g gosta. B io sam nem i slepljen za stolicu. S e a m se njegove prie i s e a m se j o da sam bio pijan, v e om a
pijan u taksiju koji m e j e k asnije vo zio od tog bara kroz San Francisk o nazad ka B er k liju . D ok erov g las j e postao m ek k a o svila.
R e k a o mi j e da j e K ap e ta n A m e r ik a gub itnik koji uvek p o inje
isp oetka i uvek ponovo izgubi. S lo io se da K ap e ta n A m e r ik a
ima v e o m a elegantan od evni stil i da j e njegov idealizam izvor
svili podsm eha na planeti danas. Z n a , re e D oker, izbacili sm o
ga iz naeg kluba, o g raniili mu sredstva i sada ga p o sm atra m o sa
zadovoljstvom k ak o planira j o je d n u bitku koju e opet da izgubi.
Posle toga e m o mu smanjiti j o v i e budet i izvore in form acija .
D ok se ne opam eti. A k o e da se ikada opameti. O n zna da sm o
ini ubacili onaj lo L S D j o posle leta Iju bavi 1967. i onaj D. F.
K. j e naa rtva j e r j e previe sluao doktora Filguda i K ap etana
A m e r ik u . ta j e trebalo da d o zv o lim o ? D a c e la A m e r ik a hoda obnaena i v ie p e a c e and love. O n a j C arli M e n s o n j e naa pudla
k o j a j e z ab ib erila svim onim hipiciina u Holivudu koji vole da se
zezaju za nae pare. S ta m isli, k o j e upucao M a r tin a Lutera i otrovao B o b a M arlija? O n aj ludak Piter To nam j e posebno iao na
k urac. N ita n ism o platili za njeg o vu eg zek u ciju . N jeg ov drugar
koji j e izaao iz zatv ora j e to uradio besplatno. Sta misli, odakle e pid em ija k reka ? Ej, izbacili s m o tone heroina po a m e ri k im
g rad ov im a. Unitili sm o preko 5 0 0 0 a k tivista od 1965. do 1970.
M o ra da si ita o on o g a N o r m a n a M e jle r a kom e sm o j o pedesetih
oitali lekciju. I p a k j e uspeo u alk o h o ln o m stuporu da vam poaIje poruku. N e m o ete sruiti Pentagon. A k o sruite je d n o krilo,
iz rae jo dva. E j, h o e li da p o je b e Pitera D en in g sa? M o g u to
da sredim. S a m o te m o lim da ne slu a o n o g g ub itnika K a p e tan a
A m e r ik u . I tako j e zavrio D o k e r i nestao k ao dim. Ja sam platio
onu ispijenu bocu viskija. Kad sam se vratio u B erk li g led ao sam
onak o pijan kroz staklena vrata k a k o se moj dragi tast B e n sprema
za spavanje. O n j e j o uvek v rsto vero vao u am e rik i san.

189

JA I JA
NJUJORK, FEBRUAR 1998.
I ta k o j e d o a o i taj dan k ad a se m o j b ra k sa P a m e lo m , dizajnerk om iz S an F ra n c is k a , p rib liio s v o m e kraju. D o g o v o r j e bio
da to g h la d n o g n ju jo r k o g ju t r a p o s e tim o b ra n o g s a v e tn ik a i
b rak u d a m o j o je d n u ansu. S iv a z g ra d a u C e lz iju , bela vrata iza
kojih se n ala zila e n a u sv o jim tr id e s e tim , dosta prijatne spoljanjosti i o d s e n o g p o g le d a b o je ilib a ra . Z a 150 dolara na sat Pem
i j a sm o se nadali da b is m o m o g li dobiti neki upotrebljivi savet.
U prvoj seansi j e tre b a lo da b u d em o in te rv ju isa n i od vo jeno. Pem
se z a d r ala 15 minuta. Potom s a m j a uao u prosto n am e te n u
k an ce lariju . Posle pitanja o im en u , ad resi, starosti i o s ta lim form a ln o s tim a , ra zg o v or j e te k a o ovako:
O n a : K o je ste ve ro isp o v e sti?
J a : R a s ta fa rija n a c .
O n a : O p a . Sta j e to biti ra s ta fa r ija n a c ?
Ja : To j e vera srca. M o je srce j e m o je oko. R a s te p o sto je od
n a jd av n ijih dana, j e r su na p o e tk u svi Ijudi im ali kik e. B iti rasta n ije stvar b o je koe, b oje o iju , im e n a , s o c ija ln o g p o rek la ili
o b ra zov a n ja. B iti rasta j e v e ra u n a jv iu m ilo s t koja nas sve gled a
p o djed nak o . B iti rasta p o d ra z u m e v a veru u m a jk u prirodu k ojoj
m i Ijudi p ripad am o i p re m a k o jo j ne e li m o da se p o sta v lja m o
k a o n a d m o n iji. B iti rasta p o d ra z u m e v a duge a s o v e m e d ita c ije
sa e ljo m da se p r ib li im o to m n a jv i e m . B iti rasta p o d ra z u m e v a
s o c ija liz a c iju sa rodom n a im po ve ro v a n ju i r a z m e n jiv a n je m udrosti. B iti rasta z n a i verovati u I and I.
O n a : t a j e I and I?
Ja : Ja stojim sam na ovoj z e m lji ispred seb e s a m o g koji j e O n
u m o m e Ja. O n j e Ja. K a d a k u c a m na rajsk a vrata i kad a O n pita
,,K o j e ? , Ja i J a ne k a e m ,,Ja s a m , v e k a e m ,,Ti si i on me
Ijubi i puta da budem Ja. Ja i Ja se ne pokorava z a k o n i m a V avilona, v e s a m o voli n a jv ie g J a k oje j e On.
O n a : ta j e V a v ilo n ?
J a i Ja: S v e to pokorava duu. S v e to porobljava telo. V avilon
j e b etija k oja im a m n o g e pipke i od d avnih v r e m e n a p o k u a-

190

va da p o d ja rm i i poniti sve on o to j e p oklon n a m a od n jega


n ajvieg . V a v ilo n su p o litia ri, v o jn i c i p la en ici, b a n k a r i, sluge
njihove, K v a i i A n a n si.
O n a : t a j e K v ai i A n a n s i?
Ja i Ja : K v ai su z o m b ifik o v a n i k o n z u m e n ti koji ne up otrebljavaju svoju svest. O n i rade sve to im V a v ilo n kae. O n i ive u
svetu m rtv ih . A n a n s i su v a r a lic e d v o s tr u k ih ili sto s tr u k ih standard a koji p o m a u V avilon u da re g ru tu je j o Kvaija.
O n a : K o li k o dugo ste iveli na K a r i b i m a ?
J a i Ja : D o v o ljn o ugo da z a v o lim o s tr v a s v im sv o jim b i e m .
N aro d i o b ia je . M o je srce j e u v ek sa n jim a i oni su uvek kod
mene.
O n a : G d e vid ite p roblem u k o m u n i k a c iji sa sv o jom s u p ru g o m ?
Ja : O n a zna da sam j o j veran. A l i isto ta k o o s e a da n is a m veran o n o m e to j e filo zofija k oja j e p o k r e e . Ja ne e lim da iv im
v i e pod v la u V a v ilo n a . N e e lim da p la a m porez, da g la sa m ,
da u e s tv u je m u m a s o v n o j hipnozi i da bud em k o n z u m e n t i konz u m ir a n . N e m a m v i e a m b ic ija da n ap red u jem u ovom sistem u.
e lim da budem van s iste m a . e l im da budem s lo bo dan. e l im
da budem J a i Ja . P am e la j e s lo b o d n a da se pridrui.
V i e n ije b ilo pitanja. Platili s m o 150 dolara i svi z a je d n o doli
do z a k l ju k a da n e m a p o tre b e za d a ljim s a s ta n c im a . Pem i j a
sm o o d e ta li k ro z hladnu m ag lu k o ja j e o b av ija la M e n h e tn .

191

RASTA U ODELU BAN KARA


NJUJORK, JU N 1998.
S e d i m o na s e tv o ro , z b ijen i, n a seditu d e s e to m e ta r sk o g kam iona. V ozi Hoze, d e m ek a s ti D o m i n i k a n a c , do njega sedi T ib a,
rasta sa Ja m a jk e , pa onda z b ije n a iz m e d u n jeg a i m e n e , S tefani.
O n a j e d v a d e se to g o d i n ja k r a ljic a n ju jo r k ih rejv ova, e r k a usp enog a d vok ata sa L o n g A jle n d a i b e z u sp e n i student K o lu m bije. Iz b a e n a j e iz ro diteljske k u e , j e r j e ludovala po u r k a m a
na M e n h e tn u i o t a c j u j e par puta vad io iz m ard elja. P reko neke
veze dola j e u kontak t sa m n o m i z a m o lila m c da d o fu ra m kam ion i par ljudi k a k o bi j e iselili sa L o n g A jle n d a na M e n h e tn
kod prija teljice. N e m o s m o p o k upili stvari uvreene p rin ce z e
pod strogoin p ris m o tro m n jen o g o c a . Z aputili s m o se k a ce n tru
M e n h e tn a , dok nas j e S te fa n i z a b a v lja la ta k o u g lav lje n a iz m edu naih z n o ja v ih tela. B ila j e z g o d n a i s im p a tin a i po digla j e
te m p e ra tu ru kod T i b e r a s ta m e n a i vrlo z apaljivog D o m i n i k a n c a .
K a d s m o stigli ispred Iuk su zne z g rad e na M e n h e tn u , isk o io sam
iz k a m io n a i sa S te fa n i o ti a o do stana u koji j e tre b alo da se
od nesu n je n e stvari. V la s n i c a stana, tj. n jen a prijateljica, bila j e
v e o m a z g o d n a A m e r i k a n k a u s v o jim e trd es e tim . B il a j e obue n a skoro k a o m u k a ra c , u ta m n o od e lo i sa belom k o u ljo m .
S a m o j o j j e n e d o s ta ja la k ravata. B i o s am za u e n da S te fa n i im a
ov a k o bogatu d ru g aricu . P osle sam shvatio da su ,,d ru g a rica i
S te fa n i bile u le z b e js k o j em i. N ita n e o b i n o za N ju jo rk . Z a v id eo sam b og atoj a d v o k atici na d o b ro m uku su i param a k o jim ga
j e pogurala. A d v o k a tic a j e im ala e li a n pogled i stavila mi j e do
z na nja da j e flerto v a n je sa S te fa n i za v re n o . K a e da u rad im o
to zata sm o tu, u z m e m o k intu i i z g u b im o se zauvek. D ob ro,
rekoh j o j , i p rio n u s m o na posao. B r z o s m o sve istovarili. K a d a
sam d oao po lovu, S te fan i j e v e bila polu gola glu p ira ju i se
sa toplim s e n d v i c m u ruci. A d v o k a tic a j e od vratila svoj bludni
pogled sa n je i z v a la m e u k u ta k gde e izbrojati pare. Poto m e
j e platila, od vela m e j e u prostranu spa vau sobu gde je otv o rila
gig antsk i plakar. U n j e m u j e b ilo p rek o ped eset s k u p o c e n ih od ela, skoro novih . Isto tak o , g o m ile sku p ih m u k ih cipela i patika.

192

O n a re e da sve to po p ak u jeni i iz n e s e m iz k u e i u rad im sa tim


ta god liou. Z a u e n sam j e pitao da li e se v la s n ik tih odela
buniti ak o ona nestanu zauv ek . S m e ju i se, ad v ok atica e li n o g
p o g leda i bludnih usta j e o d g o v o rila da j e v la s n ik na sig u rnoin
inestu gde ga j e ona s m e s tila i da se n e e sk oro vratiti. Sleg n u h
r a m e n im a , pozvah rastu T ib u i p o k u p is m o sk u p o perje. Izlazili
s m o i pre n e g o to sam z a tv o rio vr a ta v id e o sam S te fa n i koja
se o k le m b e s il a ono j fu riji o k o vrata . S la tk o su se sm e ja le . N a
izlazu iz z g rad e m e j e e k a o n a s to jn ik koji j e tre b a lo da z a k lju a
p o m o n i ula z u zgradu. Is p o s ta v ilo se da j e C r n o g o r a c . R e k a o
mi j e da j e m u a d v o k a tice popio b a tin e od m u rije posle n jen o g
poziva i da se sada nalazi u ludnici n a k lju k a n pilu lam a za s m irivan je. O p te m i lje n je u toj b o g a ta k o j zgradi j e bilo da se m u
n e e sk oro vr a a ti. K a e j o C r n o g o r a c da j e m u bio b ankar,
d ob ar b a n k a r, no v e o m a n e rv o z an i o i g le d n o n e s p re m a n da dri
fu riju , svoju enu a d v ok aticu , pod k on trolom . Z a je b a o se i lupio
j o j am ar. R e p r e s a l ije su b ile v i e neg o surove. Z a h v a lih se z em lja k u na prii i ponudih mu s k u p o c e n o te g et od elo iz g ig an tsk e
v r e e za ubre. O n ga sa za d o v o ljs tv o m prihvati i posle s am ga
z a m i lja o k a k o s e e prutu u n je m u na nekoj slavi u B r u k lin u .
O s ta la od ela, pa tike i c ip ele s m o T ig a -r a s ta m e n i j a razd elili naoj c rn o j b rai u B r u k l i n u i ta k o s te k li n e vi eni ugled. L e g e n d a
j e posle k a z iv a la da se m u rija u tom delu B r u k l i n a z v a n o m A venija P a cifik d osta dugo u d ila to g leta, j e r j e p a rad irao veliki
broj K a r i b l ja n a u ra s p a re n im d e lo v im a sk upih od ela za k o je j e
m u rija p ro ce n ila da d ola ze iz s k u p e ro b n e k u e sa M e n h e tn a gde
se o b la e s a m o b a n k a r i, advokati i p olitiari.

193

MOJA SOPSTVENA APOKALIPSA


NJUJORK, APRIL 1999.
B il a j e to k o n a n a k a z n a za m o je m a te rija lis ti k o ub eenje.
S e d e o sam u k o e n u fotelji svo g a u d obnog d om a u C e lz iju i g ledao na je d n o m od b ro jn ih k a n a la a m e r i k e te le v iz ije bom b ardovan je z e m lje iz koje sam d oao u A m e r ik u . Sp ikeri g la so m
b ez e m o c i ja o b av e tav a ju A m e r i k a n c e o c i lje v im a p o g o d en im i
o n im p ro m a e n im i o s ta v lje n im za d ru g u prilik u da budu u n ite ni. V id im slike iz ro dno g a B e o g r a d a , ulica koja gori, n e b o nad
B e o g r a d o m iarano ra k e ta m a m a lo g d o m e ta i u s p lahirena lica
s ta n o v n ik a . M o ja supruga P a m e la m e n e m o g leda. D a n i m a v e
dolazi sa posla, s ed a pored m e n e , p o g le d a ka te le v iz o ru . o k r e n e
g la vu ka m e m i uti. D o v o ljn o j e intelig entna da shvati zato ve
d a n im a ne o d la z im na posao, niti se inte resu je m za bilo ta drug o osim za iz v e ta je sa ratita. U g lavi m i pulsira i im am blagi
o s e a j da sam na ivici iz o fre n ije . Z n a o sam ve p o slednjih par
g o d in a ta se s p re m a , ipak, v e ro v ao s a m da n e e doi do direktne k o n fro ta c ije . G le d a m na te le v iz o r u lica a m e r i k ih p olitiara
koji od ob rav aju ak ciju . S v o je v r e m e n o j e g r a d o n a e ln ik N ju jo r k a
isp ostavio rau n p o re s k im o b v e z n i c im a za raste rivan je p a n k e ra
i s k v o tera iz T o m p k in s sk v e r parka. R a u n j e bio v i e s tr u k o napum pan. S a d a m in is t a r za odbranu k a e da e ih in te rv e n cija u
Srb iji kotati v i e d es e tin a m ilija rd i d olara. I uvek j e tako kad a
doe do rata. V i e nivoa p ra g m a ti n o g p o sta v lja n ja n e d o d iiijiv ih
i j a k o m n o g o ira c io n a ln o g s tra d a n ja n e v in ih . Z n a o sam da e se
a d m in is tr a c ija i elita n a jm o n i je z e m l j e na svetu izvui iz ovoga
k r a v e o m a g latk o i sa p o ja a n i m b a n k o v n i m ra u n im a . Z n a o
s a m , isto tak o , da e se na r u e v in a m a S r b ije praviti elita od onih
koji su najok ore liji i ve ro v a tn o u m e a n i u a gresiju prema svom
sop stv en o m narodu. Z n a o sam da su m a le a n s e da u b o m b ard o van ju S rb ijc p o g in e n e k o ko m i j e j a k o drag. I zato sam sed eo
ta k o u k o en poput k a ta to n ia r a i n e m o g le d a o slik e rata? Da li
j e to bila k a ta rz a ? Da li su kopneli p o slednji tragovi a g re s ije u
m e n i? K r o z glavu su mi prolazili d u a n o v a k i d e a k i i tin e jd ersk i dani kad s m o zava a li tu e i iz to g a izlazili k a n je n i il

194

sa p o ja a n im e gom koji bi nas uvod io u novi dan. S e tio sam se


fo to g rafija G a v r il a P rin cip a koji j e ubio F e rd in a n d a i p otom g re kom ustrelio i n jeg o v u suprugu. P r in c ip n ije z n a o da su se presto lo n a s led n ik i n jeg o va suprug a voleli k a o R o m e o i Ju lija . N ije
z n a o da p re sto lo n a sled n icu m rz i c e o B e j e r j e dola iz C e k e , i
n ije z n a o da su p re s to lo n a s le d n ik F erd inand i ona bili u s k ra e n i
za vojn u i p o licijsk u zatitu iz ra z lo g a z n a n im s a m o in te rn a c io n a ln im z a v e r e n ic im a koji su svet uveli u svetski rat i o g r o m n a
ra za ran ja . P r in c ip j e bio in ic ija ln a k ap isla za trag ed iju koju nije
m o g a o ni da sluti i p re s to lo n a s le d n ik i par j e skoro s v e sn o zauz e o po ziciju g lin e n ili g olubov a. P rin c ip j e o ti a o u istoriju k ao
s im bol n e p o tr e b n o g nasilja . Ferd ina nd i n jeg o va ena d r e i se
za ru k e napustili su ovaj svet. Z n a m da sam i j a d rao u svo jim
r u k a m a no u m e k s i k o m restoran u b rz e lirane kada su dva deb e lo g u z a ra d n ik a za s u s e d n im stolom g la sn o d isku tovali o ratu
A m e r i k e sa S rb ijo m i doli do z a k l ju k a da bi trebalo upotrebiti
n u k le a rn o o r u je a k o se Srbi ne predaju uskoro. A m e r ik a n c i su
ponosni na sv o je n u k le a rn o o r u je . P r v i su ga i upotrebili u Ja panu k ra je m D ru g o g s vetsk og rata. B i o sam b esan i hteo sam
im p u lsiv no da z a r ije m taj no je d n o m od pro stak a u vrat, 110 no
j e bio od on ih p la s ti n ih , j e f t i n i h i v e ro v a tn o n apravljenih u K in i.
Iz a z iv a n je ove d v o jice n o s o ro g a da izau iz m e k s i k e buvare da
bi se p o ibali sa m n o m u fer tu i na u l i c a m a M e n h e tn a bi v e ro v atn o re zu ltira lo m o jim p riv o e n jem i od v o e n je m u ludnicu. To
nije b ilo re en je. S m i r i o s a m se i j a k o sp oro sam gu ta o z a lo g a je
buritosa, k a o da j e d e m k a m e n je . M o ja a g re s iv n o s t se ra zlagala i nestaja la. U d a n im a koji su d olaz ili d oneo sam od lu ku da
napu stim A m e r ik u na n e k o v r e m e . N i je mi se ilo ni nazad u
Srbiju. N isa m m o g a o da p o d n e s e m ratne profitere i liteo sam da
uk ro tim b e s i ne z ad o v o ljstv o je d n o m zauv ek. N e m o sam napustio svoju suprugu , p o sa o i prijatelje i sa je d n o m to rbo m k renu o
ka L ond onu .

195

DlVNI GUBITNICI
I SVETE BUDALE

197

RASTA DUA
LONDON, HALOVEJ, DECEMBAR 1999.

J e d a n z a sv e , s v i z a je d n o g . D r a g i B o e , b la g o s lo v i R o d e z iju .

A lto n E lis
Z i m s k i dan pro vod im u i e k iv a n ju . S p r e m a o sam se z a vee rn ji o d la z a k ka se v e r n o m L o n d o n u u p o trazi za d o b rim konc e rto m . H alovej j e tra d ic io n a ln o m e s to o k u p lja n ja rasta fa rija naca. B a r o v i i k lu b o v i gde n a ro ito v ik e n d o m beli i c rn i itelji
L o n d o n a uivaju u so k i, sk a z v u k u , rok-sted i m u zic i i ruts regeu.
O b e a n o m i j e da u se te v e e ri u p oznati sa legend om j a m a j a n ske s c e n e j o od n a jra n ijih dana. A lto n E lis j e ve k ao p e tn a e s to g o d i n ja k s k re n u o panju na s e b e p re k ra s n im g laso m i m e lo d i nim sou lo m . B il o j e to 1959. i ta k o j e , 4 0 g o d in a k a s n ije , je d n a
od n a jb lis ta v ijih zv e z d i re ge m u z ik e uetala u e p ic e n ta r multik u ltu rn o g d e av an ja . O n i e g rasta ali sa e n e r g ijo m k o ja razdire
planine v r s t o mi j e ste g a o ru k u i n a s m e ja o se srd ano. O s e tio
sam neverov atnu p o sto ja n o s t u ov om k a ra k te ru . V id e o sain da
ga n jeg o vi z e m lja c i g led aju sa m e a v i n o m ljubavi i po tova nja.
N ije bilo p o tre b e za g o r ila m a i s p e c ija ln o m zatitom . S v i su g ov orili o n jem u kao n e k o m e ko n ik a d a n ije bio nepredvidljiv, drug im r e im a , p o trk o p ro d u ce n a ta i m a fija a . A lto n j e preiveo
d e c e n i je o p resije od p ro d u ce n tsk ih k u a i p ro m otera za to to j e
uvek bio v eran s a m o m sebi. I filo zofiji k oja ga j e pratila. K a u
oni koji dugo pam te da n ik a d a n ije u s tu k n u o pred n a s ilje m , bilo
p s ih i k im ili fi z i k i m . N ik a d a n ije d o z v o lio da u n jcg o v o j lirici
prevlada o g o r e n je ili poziv na fi z i k i otpor. U v r e m e ja m a j a n sk ih Rud B o j s a (sirov ih m o m a k a ) o tv o re n o im j e p o ru iv a o da
sale za ples nisu n jih o v o stanite. G o v o r i o im j e da a k o e le tuu
neka se o g le d a ju u b o k s e r sk o m ringu. C a k j e i B o b M a rli m o ra o
da oda p o a st e s t o k im m o m c i m a u je d n o m trenutku. A lto n to
nije u in io nika d . B e z o b z ira to v e i n a k l in a c a na J a m a jc i i u dija s p o r i ne z n a ko j e A lto n E lis , to v e e u sev ern om Lond onu bilo

199

j e z a p a m e n je . R a s t a dua, p e s m a napisana k asn ih ezd esetili.


m o da j e je d n a od najle p ih h im n i. D o la z i iz onih dana kad su se
raste ra zlik o v ale od d ru g ih isk lju iv o sv o jom e n e r g ijo m i ideolog ijo m . M o d a j o uvek nije bila prisutna. M ed iji i izd a v a k e k u e
su bili na sig u rn o j udaljenosti. ,,R o d e z ija j e bila i os ta la pesm a
koja svo jom to plinom pleni. P esm a je d n o g naroda koji se izborio
i otrg ao od k rv opija. A ito n n ik a d a u toj pesm i nije ni m ig o m
poslao negativan signal za sve to su k olo n iz ato ri p o in ili ta m o
u Al'rici, iz gru di rasto m m a lo g o v e k a izv ira la j e h im n a Ijubavi
i istrajn osti. H i m n a o v e k u koji se bori za svoj kom ad n e b a i hleba. B o e , B o e m ili, blagoslovi R o d e z iju , p evao j e A lto n dok
mu j e iz o iju izbijala vatra, i dok su m e noge nosile u b lagom
plesu, p o g ledo m sam o b a v ija o d im o m p rekrivene pripad nik e
svih rasa koji su m a k s i m a ln o u iv a li i stavljali Altonu do z n a n ja
da se o s e a ju p rivileg ov ano. O d so lfu l regea do rok stedi z v u k a ,
hit za h ito m , ritam koji nas ni je d n o g trenu tka nije uhvatio na
p o g ren o j nozi. Niti su te nog e p re sta jale da ga prate. O n o to
n a z iv a m o d uom i to to se m n o g i snebivaju da istrae, to isto
j e te v e e ri bilo o p ev an o , uzdignuto, iz lju b ljen o i po stavlje n o na
pijedestal. Iznad s v a k o d n e v n ih f r u s tr a c i ja iza zva n ih trkom paco v a ili b o rb o m pasa, ego se raspad ao. B o j a koe j e bila s a m o
iluzija u svetu koji zavisi od r a z li ito s ti, ili razlog za bol u tom
istom svetu koji nas po nekad k a n ja v a z b o g te ra zliitosti. B ili
s m o v i e nego sig u rni da s m o isti, svi mi z a je d n o u tom hra m u
Ijubavi. P otreb no j e b ilo s a m o n e k o lik o kilo v ata snage u p o ja alu
s p o je n o m sa solid n im z v u n i c im a i o s e tljiv im m ik ro f o n o m da
nas o v e u lja k , i to v r e m e n i, h ipnotie. Posle k o n c e rta priao
sam nui i upitao, o d a k le si brate. S m e ja o se i u o i m a sam mu
vid eo odgovor. M o j p o sa o j e da isp o ru im poruku , gov orile su.
D u g a v o n ja p o d z e m n o m e le z n i c o m od severa ka ju g o z a p a d u
L o n d o n a bila j e v i e neg o d ovoljna da se ce n tri u m om telu sm ire
i adaptiraju na realn ost. D a n i m a m i j e A lto n o v a s ja jn a aura bila
nadohvat ruke. N e k a d bili j e i op ipao.

EKAJUI G O D O A
LONDON, HALOVEJ, APRIL 2000.
e k a ju i G o d o a i po n ek i z r a k s u n ca . Ion o v o sam bio izbeg lica. O v o g puta iz n a jv e e g N ju jo r k a u v e lik i L ond on. L o n d o n ,
m o ja prva Ijubav iz d ana ti n e jd e r s k i h i on ih leta koja su se eljno i e k iv a la i kad su se broja li d ani do u la sk a u avion. S e a m se,
1980. j e b ilo po tre b n o est p e n ija da se preveze od N a jtsb rid a
do K a m d e n Tauna. J e d n a fu n ta da se ue na sv irk u i 4 0 p e n ija
za pintu piva. S a p o vratk o m to sve j e iz n o s ilo 1 funtu i 52 penija.
G o d in e 2 0 0 0 . z a te pare se n ije m o g a o kupiti ni hot dog. Ipak,
L o n d o n m i j e p onovo bio s k lo n ite . O v o g puta od a m e r i k e para n o je i srpsk e k s e n o fo b ije . N a p ad N A T O - a na S rb iju i B e o g r a d
z a te k a o m e j e u N ju jo rk u k a o v e d v a n a e s to g o d i n je g e m ig ra n ta .
S re d in o m d ev e d e s e tih , posle prvih n ov ih B a lk a n s k i h ratova, naivno sam p o m is lio da ih n ik a d a v i e n e e biti, pa sam k a o A m e r ik a n a c roen u B e o g r a d u p o e o da g r a d im m o st izm e u m a jk e
i m a e h e . D is tr ib u c ija a m e r i k e i e n g le s k e m u z i k e p ro d u k cije
mi se u in ila k ao po g od na a k tiv n o s t z a zarad u i za p o b o lj a n je
n a ru e n ih k u ltu rn ih veza. D u b o k o s a m v e ro v a o u m o m u z ik e
k a o o z d ra v lju ju e g fa k to ra . M n o g i m u z i a r i k o je sam z n a o u San
F r a n c is k u , N ju jo r k u ili L o n d o n u su ionak o bili protiv ratova i bili
su voljni da po m o g n u da se taj m o st sa S rb ijo m napravi. O tv o re n
j e bio prodajni prostor u j e d n o j od n o v o k o m p o n o v a n ih z g rad a
u B e o g ra d u i trg o v in a j e p o e la . T rip -h o p , rok, esid d ez , dab i
rege, bilo j e s v a k o ja k e m u z ik e za sve u k u se. P o s a o n ije radio sa
g u b itk o m na p o e tk u i a m e r i k i s p o n z o ri su p o veavali kreditnu liniju . K r a je m d ev ed e s etih , sa p o jav o m b rzih rez aa p o javili
su se i n e b ro je n i pirati irom I s to n e E v ro p e. M n o g i od njih su
o e k iv a li p o d rk u u m o jo j p ro d a v n ici, j e r su bili v e o m a eljni
i n fo r m a c ija sa Z ap ad a. N o v a c im n ije bio problem , j e r su m o g li
da plate sve to poele. P ro b le m j e bio u b iolok oj n etrpeljivosti.
1 to m o jo j. N ije mi se d op ad ao n jih o v m iris. Niti izgled ov ih leinara. V rlo b rzo s am ste k a o re p u ta ciju a ro g an tn og A m e r i k a n c a
na b e o g r a d s k o j k a ld rm i. To im n ije s m e ta lo da alju m isio n a re
koji bi po spisku k u p ova li d isk ov e, k o ji bi se k a s n ije u m n o a v a li

201

po k o je k a k v im b e o g r a d s k im p o d r u m im a . M o j p o sa o j e p o e o
da o s tv a ru je gubitke. O p te r e e n d a b in a in a tipa c a rin a , prevoz.
porez i sve o stalo to se p la a lo u Srb iji k a o i u o s ta lim z e m lja m a ,
m o ra o sam da m e n ja m ta k tik u . N a a lo s t, v r e m e n a z a ta ko neto
n ije bilo. N A T O j e z a p o e o b o m b a rd o v a n je i j a sam pored briga
za m o je n a jm ilije d o a o u ra s k o r a k sa o n im a koji su m e k red itirali i g ub itka od 45 0 0 0 dolara. K a o legalni b iz n is m e n registrovan
u ta k o m o n o j z e m lji k a o to j e A m e r i k a pretp o sta vljao sam da
iinam pravo na odtetu. L ju b a z n o su m e p rim ili in o v n ic i Stejt
d ep a rtm e n ta i o b e a li da e, kad se ratna d ejstva zav re , biti vie
neg o s reni da ob rate panju na m o j sluaj. E k s p lo z ija m e d ijsk ih
bo m b i mi nije d ala v r e m e n a i m ira da s a e k a m kraj in te rv e n c ije
u N ju jo rk u . Pretpostav|jam da su e m o c i je u in ile svoje. Z a te k a o
sam se u L ond onu , na Se p ard s B u u . I m a o sam sre e da j e m o ja
ro ak a p o sed ovala dosta ru in ira n u k u u u tom kraju. P o m o u
tapa i kanapa avg u sta te g o d in e o s v a n u o j e in te rn et-k a fe na S e pards B u u . Propali b iz nis u Srb iji k oja lie rane, napu ten i posao i a m e r i k a supruga u A m e r ic i izg ledali su mi k a o prizori iz
prolog ivota. N a u lazu u k a fe bio j e n a c rta n lavi S i m b a sa dred ovim a. B e l i m a lo g ra a n i su z a o b ila z ili kafi, dok su K a rib lja n i
i A f r i k a n c i bili z n ati e ljn i. K a s n i je j e p o e o da radi i ilegalni
s o c ija ln i klub u po dru m u . Z v u n i s iste m od pet k ilov ata, n e k o liko stolica i bar bili su j e d i n i d ekor ov oga m e sta za o k u p lja n je
v ik e n d im a . L o k a l n i m a n g u p i, hipici, raste, anarhisti i svi oni koji
su o s e a li da ne pripadaju k o r p o r a c ijs k o j zaveri su traili predah
u m o m podrum u. M u z ik a j e po tre sa la c e o kraj. M i lic ija j e dolazila e s t o sa u p o z o r en jim a . N ik a d a m e nisu zatvorili j e r su im ali
re sp ek t prem a S rb in u -N ju jo r a n in u koji j e u prethodn om ivotu
izg ub io sve. B i l o im j e bitno da n e m a in cid enata. P ro le e 2 0 0 0 .
sam s a e k a o sa re n o v ira n o m b atoni i n e b ro je n im u r k a m a pod
o tv o re n im n e b o m . I to g prolea se R a s S ad li uetao u m o j ivot.
Po n jeg o v im r e im a , ispalo j e da se z n a m o iz n e k o lik o p re anjih
ivota. Tog dana sam s ed e o u p o d ru m u s m ilja ju i nove u rk e,
kad a j e pristupila z a n im ljiv a g ru p a g ra d a n a k oja se pred stavila
k a o film s k a ekip a . Tra ili su p rostor za s n im a n je m u z i k o g spota. P oto su dobili dozvolu za s n i m a n je , o b ratio sam panju na
rastu p e d es e ta k g o d in a starog sa o g r o m n i m d re d o vim a. S e d e o

202

je i u te i streljao m e o i m a . M i s li o s a m da m u ne o d gov ara


m o ja vibra i v e o m a sam mu p a ljiv o priao. P red sta v io se k ao
R a s ad li, p e s n ik i s o c ija ln i ra d n ik iz sla m o v a anti T a u n a u
K in g s to n u , J a m a jk a . O b ja s n io m i j e da j e 011 d eo film s k e e k ip e
koja se o f o r m ila u o b li n jo j koli na H a m e rs m itu . S a m a i n je n ic a
da ra s ta fa r ija n s k i p e s n ik koji j e sv e g a dva m c s e c a u L on d on u
pohaa kolu za film sk o g p ro d u ce n ta m i se dopala, i p o k u a o
sam da s ta v im do z n a n ja rasti da j e v i e neg o d o b ro d o a o ovde.
,,D a, z n a m da sam d o b ro d o a o , j e r to si re k a o i pre 3 0 0 g o d in a u
pustinji A f r i k e , od govori a d li. P r v o sam p o m is lio da sam u o
neto to j e to ta ln o van k o n tek sta i kad sain g a pitao da ponovi
to to j e re k a o i k a d a j e on to p o n ovio, s e a m se da sam uutao.
N a ra v n o da sam m o g a o po d ru g ljiv o da o d m a h n e m ru kom i da se
n a s m e je m na b u d alatinu, b a o n a k o k a k o sam to in io kad a bi
m e za d irkiv a li ulini probisveti. O v o g puta g ru dv a m i se stezala
u g ru d im a . S k u p io sam s n ag e i pitao ga, s ob z irom da m e j e j o
uvek stre lja o p o g le d o m , da li j e taj ivot za v re n u d ob rim o d n o s im a. O d g o v o rio j e : Z a v isi od ov og a sada. N ita nije k on a n o.
Je d a n d eo to g pro log j e sada u ov om s a d a n je m i n ad a m se da
e sve biti ja s n i je . Tvoj p roblem j e to uvek uri. N e to z a p o n e
i n e s ta n e . P otpu no sam bio o n e m e o . K a k o j e ovaj rasta m o g a o
da zna sutinu m o g n e s p o k o js tv a i i n o je pa tn je ? Pitao s a m se da
li j e to p ro ita o u m o ji m o i m a k a o to iskusni indijski sadui to
in e. R a s bi n astav io: K a d a im a lju bavi, on d a j e i srce spok o jno .
L ju tn ja i fr u s tr a c i je te s a m o udalju ju od s eb e sa m og. Z n a m da u
j e d n o g dana posetiti tvoju ota d b in u k a o to e i ti m oju . O v o g a
puta i tebi e biti j a s n o da iza iste s u d b in e stoji isti duh. O d to g
d ana a d li j e bio n a jm iliji g ost u m o m sk lo n itu . Z ii j e z i c i su govorili da ja m a j a n s k i m u lja tor o b ra u je n e k o g S rb in a da bi im a o
prostor u kotne e iriti svoju r a s ta fa r ija n s k u ideologiju i u kom e
bi m o g a o da s lo b o d n o stondira. M e n i j e to z v u a lo p e rfe k tn o , j e r
b ilo j e m n o g o to g a to sam j a m o r a o da s a z n a m o a k tiv n o s t im a
j a m a j a n s k i h rasta.

203

PREDSKAZANJE
LONDON, GLASTONBERI, AVGUST2000.
L e tn ja g r o z n ic a na S e p a rd s B u u j e e k sp lo d ira la sa u e s ta lim
d o la sc im a ra s ta fa r ija n a c a u m oj sada ve internet-kafe, us bar,
so cija ln i klub, ta god. D a n ju s m o se tre z n ili o r g a n sk im so k o v im a koji su se spravljali 11 kafeu, dok bi nou vladali b ubanj i
bas. R a g a n am j e bila m o litv a pred spavan je. U to v re m e , dosta
v elika g ru pa n o v o v re m e n s k ili pu tnika (n e k a vrsta kiberliip ik a ,
osim to su izgledali ba k a o pravi hipici iz ezd e setih ) uestala
j e posete us baru. D ru tv o h ipik a i rasta j e d efinitivno u b edila
innog ob ro jnu srp s k o -p o ljs k u e m ig r a c iju na Se p ard s B u u da se
u m om baru d eav a n e to udno. G o v o rili su da se tu ugn ezd ila
n e k a k v a sek ta . To to n is a m slu io rak iju i k rm e n a d le ub ed ilo
ih j e j o v i e u n jih o v im s u m n ja m a . J a u stvari n is am uopte
sluio alkohol. S lu a o sam hipike i raste ta k o da j e m o ja d n e vn a
doza h a lu c in a c ija bila v i e nego o b im n a . N o j e pripadala sam oj sebi. M o j n o v o p e e n i drug R a s S a d li, ja m a j a n s k i p e s n ik
i rasta, d a b o v a o j e svoju po eziju s v a k o g v ik e n d a, dok bi ploe
ok reta li d id e je v i. S a d lije v a p o e z ija j e bila k o m b in a c ija g lo so lalije i i z m ik s a n ih fra z a k o je j e on k o v a o s v ak o d n e v n o . N e to k a o
zaum I Ile b njik ova. Z a u m j e po H le b n jik o v u bio neto k a o j e z i k
budunosti, e m o c i o n a l n i e sp eran to , a z b u k a zvezd a i tre b a lo j e
da k o m u n ic ir a sa Ijudskom p o d s v e u . U stvari, j a sam dugo bio
fa s c in ir a n S a d lije v o m s li n o u , bar to se njego ve p o ez ije tie,
sa dadom i ru s k im fu tu r iz m o m . D o k su iz z v u n i k a izv irali te k i
b asevi koji podiu d ija fra g m u , S a d li bi s k ia o , m la ta ra o ru k am a i v o k a ln im k o v a n ic a m a u m e a n i h u m o re ritm o va dovodio
s lu a o c e do tran sa. S to se s lu a la ca ti e, njih se ne bi p ostid eo
ni A lfr e d ari. K r e m londonske su b v e rz ije j e dodavao d ointe,
k l im a o g la v a m a i po nek ad se p rid ru iv a o S a d liju u transu. S vrem e n a na v r e m e , pozivali su m e sa prv og sprata, ta m o gde s m o
c e d ili sokov e u us baru, da se p o ja v im i o b ja s n im z a p a n je n im
m u te r ija m a ta se deava u po d ru m u . M n o g i su m islili da se
u p o dru m u o d ig ra v a vudu ritual i m n o g i su bili voljni da plate
da mu se pridrue. C e s t o se i lo k aln a o p tin a i policija intere-

204

sovala za d o g a a je u po d ru m u . O b ja n ja v a o bih im da se radi


0 ro d e n d an sk oj u rci m o jih prijatelja iz A f r i k e . M ir is s k a n k a
j e o b a v ija o c e li blok. P o lic ija se s m e k a la i tra ila od m e n e da
p onekad s m a n jim z v u k i da se p o b r in e m da ne bude raz b ijen ih
glava. V o le o sam tih g od in a L o n d o n i E n g le s k u z b o g z avid n og
nivoa to le ra n cije .
Je d n o g dana a d li mi j e re k a o da u u n a red nih n e k o lik o dana
sanjati n e o b i a n san i da ga p a ljiv o r a z m o trim . S a n ja o s a m ih
n e k o lik o i svaki sam paljivo ra z m a t r a o , no i n il o se da san na
koji j e ad li m is lio ne dolazi. N e t o se m o ra lo preduzeti, te sam
j e d n o g v ik e n d a o ti a o put G l a s t o n b e r ija sa m o jim vrlim d rug o m
Polom z v a n im ,,Is c e lite lj . Pol S tju a r t j e n jeg o v o pravo im e. N ad im a k j e dobio k a o d eo z aslu g a z b o g isc e ljiv a n ja svojih prija telja s v e tlo s n im e fe k tim a . Pol bi p o sta v io reflek tore u za tv ore n oj
ili otv ore n o j prostoriji, posad io p a c ije n ta i o t p o e o sp e k ta k l sa
r a z n im p s ih o d e li n im d is k o v im a . D is k j e ug lavn om bio iscrtan
ru no, neto poput p e rs ijs k ih m in ija tu r a , sa n evieno m s im b o likom i kolorito m . V i e njih, u k r te n ih na re flek to rim a raznih
v e li in a , davali su g le d a o cu u tisak da j e u va sion i. U stvari, neto
k a o p sih od elin i trip iza zva n L S D - o m . Pol j e bio slavan u L o n donu. M n o g i likovi iz sveta u m etn o sti i z a b av e su dolazili kod
njega. N a njegov predlog da mi on li n o p o k a e delove K o rn v o la ,
G l a s t o n b e r ija i D e v o n a , uputili s m o se ta m o je d n o g v ik e n d a . Po
p rispeu u G la s t o n b e r i i n ak on susreta sa n jegovom su p ru gom ,
k re n u li s m o k a p o ljim a gde rastu z la tn e kape. Z latn e kape su
p e u rk e koje hipici k oriste za p o d iz a n je d ob rog ra sp o loenja. Sig u r n o j e da s m o se d obro o ra sp o lo ili i za vrili na Toru, vrhu
n a jv e e g brda u d olini. N e b o j e b ilo u d n o v a to bistro i zv e z d e su
sijale svom e stin o m . Pol mi j e re k a o da budem v e o m a sigu ran
u sv o jim e lja m a j e r mi zv e z d e n e e oprostiti o k le v a n je . K a s n i je
sm o se oku p a li u ono m p o z n a to m po tok u koji se sliva niz Tor i
koji im a m a g i n e m o i. Te v e e ri d o a o j e i pred sk a za ni san. S a njao sam svog u ja k a koji j e nekad bio b e o g r a d s k i m an g u p i koji
j e pred stavlja o, na neki n a in , tip i n o g S rb in a : tvrdoglav, arm antan i a g re siv an . S e d e o j e u n e k o j pro storiji gde j e tre b a lo da
se odri b o rb a izm e u b elo g m e d v e d a i a fr i k o g slona. B o r b a se
1 o d ra la. M o j u ja k j e uplakan pod u hvatio b elog m ed veda koji j e ,

205

izboden k ljo v a m a , bio u s a m r tn o m ro pcu. P o b ed n ik slon j e ispustio k rik p o k a ja n ja i isk o io k ro z prozor po in ivi sa m ou bistvo .
D v o b o j nije im a o p o b e d n ik a . P ro b u d io sam se i v id eo Pola koji j e
sa sv o jom e r k ic o m ispijao aj. O b o je su m e m irn o g led ali. M o j
trip j e pro ao i bilo j e v r e m e za p o v ra ta k u L ond on.

206

GANGSTERI U BRI KS TONU


LONDON, OKTOBAR 2000.
B r i k s to n j e z a m e n e uvek bio i o s ta o n e to posebno. R a n ih
o s a m e s e tih s a m t a m o bio in icira n u u li n e nerede. D e v e d e s e tih
sam red ovno o d la z io u k lu b ov e po nove ideje i u d is k o g r a fs k e
k u e po ploe. Te v e e ri d o k j e sip ila je s e n j a d osad na k ia, R a s
S ad li i j a s m o se izbau ljali iz m e tr o a i uputili se u b rik s to n s k i
re k re ativ n i centar. Povod z a to j e bio tra d ic io n a ln i ja m a j a n s k i
ur. N e k o lik o z v u n i h s is te m a sa j a s n o iz r a e n im b a s o v im a , j a m a j a n s k o pivo, piletina i p e e n a rib a, ria i j a k o puno b e la c a i
c r n a c a . N a ulazu nas j e z a te k a o z v u n i zid. O d tih f r e k v e n c ija
k o je su tresle celu k o n s tr u k ciju g ig a n ts k e zg rad e o v e k bi pom is lio da j e d osta j a k z e m ljo tr e s p o g o d io L ond on. IJ vazduhu
m irisi n a jra z n o v rs n ijih duvanja. U B r i k s to n u j e , z a h v a lju ju i lib e ra ln o m re im u efa lok a ln e p o licije, b ilo d oz vo ljen o da n osi
i up otreb ljava svo je d uvanje. N e t o k a o A m s te r d a m . N e k o lik o
g o d in a k a s n ije sam u o da j e taj p a jk a n z a s lu a n za lib e ra liz a c iju
k o r i e n ja lakih d roga im a o p ro blem od svojih kolega. S v e to j e
im alo p o litiku pozadinu i k o n z e r v a tiv n i p ajk an i su iskoristili
m e d ije da ga pro g la se pe d ero m i da g a p o sred n o op tue za porast
k o n z u m i r a n ja lakih d rog a m eu s a m i m p and u rim a. D o v o ljn o da
taj pajk an, heroj, bude s m e n je n i z a m e n je n n e k im fa istom koji j e
stvari vratio na staro. E le m , kad u o sm o u salu v id e s m o prijatan
za o k o prizor m u ltira s n o g s k la d a p o tp o m o g n u to g re k re a tiv n im
d ro g a m a i p re k riv e n o g j a k o d o b rim z v u k o m . N o g e p o e e sa m e
da igraju . R a s S a d li se s m e ja o i p o d b a d a o m e da j e tre b a lo da se
p reselim na T rin id a d i p o sta n em u lini plesa. Ja bih n je g a z e z a o
da bi on tre b a lo da od e u R u siju i p o sta n e p ro fesionalni pivopija.
D o b ro r a s p o lo e n je j e bilo z ag a ra n to v a n o . U je d n o m trenutku
priao n am j e k ratk o p o d ia n i J a m a j a n i n koji j e p o g le d a o u
m o m pravcu v e o m a o tro i o b ra tio se S a d liju . Uteo j e da z n a ko
sam j a . S a d li mu j e o b ja s n io da s a m v la s n ik m alog k a fe a u zapadnom L on d on u i da sam v e o m a b liz a k k a rip sk o j kulturi. Posle
p e tn a e s ta k m in u ta isti tip se v ratio i p o z v a o nas da se p rid ru im o
izdvojenoj grupi J a m a j a n a . P rili s m o im. S v i su bili u o d e lim a

207

koja p o d s e a ju na n ju jo rk e m a k r o e iz sed a m d e setih . R u ia sti


eir sa ir o k im o b o d o m , s re b rn e pantalon e, sako od v e ta k o g
leopardovog krz n a , drugi s a k o od Iju biastog plia, drugi eir
crn k a o no, c ip ele sa flu o re s c e n tn im p o tp e tica m a , sve j e pods e a lo na film o h a rle m s k o m m a k r o u V iliju V. i njegovoj ekipi.
K o su bili ovi m o m c i? Z o v u ih ,,Ja rd iji i, po in fo r m a c ija m a k ojc
o b ja v lju je M I 6 , pripadaju j a m a j a n s k o j in te rn a c io n a ln o j mafiji
koja se m eu tim p o z n atim m a f ija m a ran g ira v e o n ia v isok o. M islim , v is o k o po obrtu kea i droge. U b i s t v a i e g z e k u c ije su im
prava sp e cija ln o st. D o k italija n sk a m a fija ubija v e o m a p re c iz n o ,
ovi m o m ci iz reetaju sve to im se na e na putu. P rim e tio sam
da se d re n e k a k o izd v o je n o od o s ta lih g ostiju i da o n a k o gizdavi
ne dozvo ljavaju n ik o m k og a oni ne po z n aju da im prie. O s e a li
su se v e o m a s ig u rn o na ovoj u r c i koju su verovatno i platili.
O s ta lim b e l c im a na u rci n ije p ad alo na p a m e t da im priu. T ak o
se naoh u njiho vom d ru tv u i R a s S a d li p o e da m e predstavlja. O ni su utali i m e rili m e od gla ve do pete. T re b alo j e R a s u
15 m inuta n e p re s ta n o g v a k ir a n ja da i z m a m i o sm e h je d n o m od
njih. N a jv i e su bili z a in te res o v a n i za m o j lokal, prirodno. Ilteli
su da znaju k olik o K a r i b l ja n a dolazi t a m o i k olik o b e la c a koji se
d ru e sa K a r i b l ja n im a . D o p ala im se m o ja vak a. Pitali su m e
d a li bi v o le o da d o b ijem partnere. Z n a o sam da to z n a i s a m o
je d n o . K o k a in . Ta droga iz Ju n e A m e r i k e j e o s v o jila L on d on tih
godina. A d v oka ti, g lu m c i, m u z i a r i, d ok to ri, svi su se p rim ali
na to. U li n a c e n a j e bila 5 0 - 7 0 funti i to za p re s e e n o ubre.
O v i Jard iji su posed ovali kile. B r z put do uspeha i svega to on
donosi. Ali i do m e tk a. N isa m n ik ad u o da su likovi koji su se
petljali sa Ja r d i ji m a osta li ivi. M is lim na b elce. N e ra u n a m visoke fu n k c io n e re u b rita n sk o j po liciji. P o e o sam da se z n o jim .
Pog led ao sam R a s a koji se m u dro s m e ja o . O i m a sam mu d avao
z n a k da elim da izadem iz ove s it u a c ije i p ostavim se nazad
ispred z v u n i k a . To j e bio m oj svet, svet m u z ik e , i nisam m a rio
za ta m n u stranu k a rip s k e filozofije. S ad li j e oinu o po spiritualnoj prii. P o m e n u o j e H ajla S e la s i ja 100 puta. P o k a z iv a o j e na
m e n e i u je d n o m m o m e n tu sam se o s e tio k a o da sam sin njegove
visosti H ajla S e la s ija . N ad uv ao sam o b ra z e i z a g le d a o se v e o m a
m is ti n o u plafon koji se tre s a o od m u z ik e . M o lio sam b o g a da

208

iz v u e m bulju iz te g u v e . U je d n o m trenu tk u R a s m e j e zag rlio


i polako, v e o m a p o lak o s m o kre n u li ka d ru g o m kra ju sale. Jard iji
su m e s u m n ji a v o g led ali. U o i m a j e d n o g od njih sam prepoz n a o p o ruk u - j e s i glup b e l e , m o g a o si m n o g o love da zaradi.
J a sam se p o trud io da mu p o a lje m po g led pun ljubavi - mi glupi
v o lim o m i r n o da spavam o. U tak siju na putu kui s m o se v o zili
sa p ro m o tero m tog d oga a ja, s ta rijim rasto m koji j e dugo iv e o u
L ond onu . S te g a o mi j e ram e ru k o m sa z a d n je g sedita i r e k a o da
sain v e o m a m u d ro p ostupio to n is a m p o z v a o n ije d n o g od onih
Ja rd ija da d o e i p oseti m o j lokal. R a s S a d li se s a m o p o nosno
sm e k a o .

209

RASTA U SRBIJI
BEOGRAD, DECEMBAR 2000.
N a k raju ov og m i l e n i j u m a j e d ola d em o k ra tija u Srbiju. D oao j e z v a n i n o i p re d s ta v n ik r a s ta fa r ija n a e a . N e d e lja m a su traja l e p riprem e z a R a s a a d lija k a k o bi napravio istorijski put sa
J a m a jk e u B e o g r a d . Poto mu j e v iz a z a E n g le s k u istekla te j e s e ni, m o ra o j e u K in g s to n u da e k a g a ra n tn o p ism o k o je s am mu
poslao iz L o n d o n a i koje j e a d liju o m o g u a v a lo da k re n e nazad
u Evropu. P is m o j e g ov orilo o v a n o s ti p ris p e a i b ora v k a u Srbiji. z e m lji k oja se p rid ruiia p o ro d ic a m a d em o k ra ts k o g o p red eljenja. O n j e k a o pre d stav n ik ra s ta fa r ija n s k e z a je d n ic e tre b alo da
urui s p e c ija ln e e lje i p o z itivn o st z a je d n ic e koju zastupa. T re balo j e da k ao p e s n ik i u m e tn ik nastupi ja v n o i sv o jo m m a g ijo m
o d a g n a p o te n c ija ln e zle duhove koji bi m o g li da se vrate i ugroze
slo bo de elja n srpsk i narod. P is m o j e bilo ov eren o u B e o g ra d u
od M in is t a r s tv a inostra nih poslova. U k o n z u latu repu blike Srb ij e u Lond onu g led ali su m e k a o m a n i ja k a i poto tih d ana i nije
bilo preterane g u v e ispred altera z a viz e, s a m o su slegali ra m e n im a . C e k a o sam p red vieno g d ana rastu na te rm in a lu broj 2 na
a e rod rom u Hitrou u L ond onu . T re b a lo j e da doleti na te rm in a l
4 iz K i n g s to n a i da kro z m o re tu n e la stig ne i pridrui se m eni
i j o tro jici u m e tn ik a . V re m e j e o d m i c a lo i avion za B e o g r a d j e
bio s p re m a n za let. N isa m gu b io strp lje n je. Z n a o sam da e R a s
isplivati. e f n a t e r m i n a l u se o d je d n o m po javio zn ojav i re ka o mi
da j e m oj rasta p r im e e n negde u spletu zg rad a k a k o p o k u ava
da dotu ri n e k a k v e pakete. O n e m e o s am pri po m isli da bi R a s
p o k u a o da k r i ju m a r i vutru i da j e ta k o dotu ra po a e rod rom u.
S r e o m , s lu b e n o lice j e b ilo p rija teljs k i n a k lo n je n o i o t r a o j e
da izgladi situ a ciju i p o k u a da d oved e a d lija na v re m e . Svi
putnici su v e uli u avion za B e o g r a d i j a sam staja o u o n o m
m a lom delu izm c u av ion a i zg rad e. K a o da sam te h n i a r im a
hteo da d am z n a k da v r e m e j o n ije dolo. K a d a su te h n ia ri
po eli da mi prete i ugu rav aju u avion i k ad a j e nada p o ela da
ie z av a z a je d n o sa z a tv a ra n je m p o k lo p a c a za prtljag, p o javio se
z ad ih a n i e f s m e n e i a d li iza n jeg a sa to rb e tin o m . Uli s m o u

210

avion dok su nas putnici z a p a n je n o p o sm a tra li. B il i sm o iz u z e tn o


srd ani u op rotaju od s lu b e n ik a a v i o - k o m p a n i je koji su ostali
u L ond onu . K a k o i ne b ism o , bili s m o z a h v aln i j e r su uspeli da
u rekord nom v r e m e n u ispetljaju R a s a iz s u m n jiv e situ a cije u koj o j j e on o ti a o u b e z g ra n in u zonu i d o s ta v io za v e lja j nekom
lond onsk om J a m a j a n i n u . Is p o s ta v ilo se da su to bile tra d icio nalne ja m a j a n s k e v e g e te r ija n s k e pite. P itao s am R a s a ta mu j e
trebalo da d ostavlja pite po i n te r n a c io n a ln o m ae ro d ro m u dok ga
j a e k a m u avionu koji s a m o to n ije p o leteo, i na m o je pitanje
da li j e od raste p o sta o m o m a k z a d osta vu b rze hrane od g o v o rio
j e sm e h o m : C o o l it, m an. M o n i J a h J a h m i j e stavio do z n a n ja
da e sve biti u redu. U k a z a l a mi se s lik a pre neki dan k a k o j e
uzb un a na a e ro d ro m u i k a k o m e m n o g o Ijudi trai. J a h Jah mi
j e re k a o da e m e nai i dovesti do te b e i da e se m o j roak
najesti j a m a j a n s k i h pita k o je mu j e n a p rav ila njegova ujna. S v e
j e v e b ilo isp isa no u k n jiz i ivota . D o b r o ond a, od g o v o rio sam
j a i d u b ok o se z a v a lio u sed ite a v io n a koji j e uzletao. C e k a o
nas j e B e o g r a d . Po d olasku na b e o g r a d s k i ae rod rom i dok sam
j a sre iv a o pap irolok e stvari, R a s j e tre b a lo da sedi m i r n o na
stolici pred vienoj za one k o jim a se v iz a sreuje. O k re n u o sam
se i v id eo da j e sto lica prazna. P ri a o m i j e p o lic a ja c i rekao: ,,Je
li onaj K u b a n a c t v o j? V id e o s a m k a k o d v o jica njeg o v ih kolega vode R a s a ispod r a m e n a . N ije 011 K u b a n a c ve J a m a j a n i n ,
ta j e u r a d io ? L u d a k ne k i, r e e p o lic a ja c , trao j e o k o lo i
m a h a o n e k a k v o n i za sta vo m sa n e k a k v i m n a c r t a n im lavom na
njoj i u z v ik i v a o n e k a k v e b a ja lic e . P op la io j e Ijude. S ad e m o
da ga p riv e d em o . O b ja s n io sam p o lic a jc u da to nisu b a ja lic e ,
v e p o e z ija i da j e on u veni ja m a j a n s k i p e s n ik . R e k a o sam mu
da j e S ad li dobio s p e cijaln u d ozvolu n a e vla d e da sv o jim prisustvom i u m e t n i k o m sp retn ou o d a g n a negativnu e n erg iju koja
se ovde talo ila d e c e n i ja m a i da e , kad on to uradi, plate s v im a
n a m a S r b im a da ponu da s k a u . R e k a o sam j o m n o g o to g a to
n ije im a lo sm isla, j e r sam s m a tra o da j e u b e s m is le n o j situaciji
n ajgore p o k uavati da gov ori o n e k o m sm islu. P o lica ja c m e j e
g led a o pravo u o i i rekao: V id im da si ti j o vei ludak. S v a ta
sam d oive o u ovoj z e m lji i s v a k a k v e gluposti sain u o. Ipak mi
se in i da v a s d v o jic a niste loi Ijudi i pustiu ti koleg u a k o su

?//

svi papii i u redu. Papiri su bili u redu i R a s j e v e p o e o da deli


a utogram e. C in ilo se da b a ja lic e ipak rade, j e r svi p o lica jc i i carinici su se s m e ja li i ta pali ga po ra m enu . Tak si nas j e v o zio ka
N o v o m B e o g ra d u . B e o g r a d s k i o r g a n iz a to ri k o n c e rta su sm atrali
da R a s m o ra da provede v r e m e u S rb iji stanuju i sa b eo g ra d s k o m po ro d ico m i to u n a j e e m delu grad a. Posle San ti Tauna,
N ov i B e o g r a d j e bio k a o V e n e c i ja za a d lija . V rlo b rzo j e ste k a o
n a k lo n o s t lokaln ih bandi i o s e a o se v e o m a sig u rn o ta m o gde j e
bio. N ije bilo p o trebe za s p e c ija ln i m sig u rn o sn im m e ra m a . Pok a z iv a o j e n eob inu u m e n o st u k o m u n ik a c iji sa k lin c i m a . C ita o
bi ih k a o b u k v a r i d av a o d obre savete. V id e o sam da ga v e o m a
potuju . Ipak, plaio sam se s k in h e d a . Im ali s m o serije nastupa
na lo k aln im t e le v iz ija m a . R a s bi p ria o k a k o on predstavlja l|ude koji se v e k o v im a bore za slo bodu. N e s a m o po litik u , v e i
duhovnu. U s ta ja o bi i z a p o in ja o sa sv o jo m dab p o ezijo m i na
pitanja voditelja k a k o se o s e a u B e o g r a d u od g ov ara o da j e veo m a sre an to j e tu. D o k su ured n ici p r o g r a m a gutali k n e d le i
voditelji se znojili u svo jim s to lic a m a , a d li bi m la ta ra o r u k a m a
i isputao z v u k e ra z n o ra zn e : A k a z a , k a k a z a , a m b a la ja , okupili
s m o se ovde da iz g ra d im o novi s v e t.
I tak o dalje. R a s j e n osio sa s o b o m 0110 ludilo koje j e k ra s ilo
likove k a o to su M a ja k o v s k i, Hugo B a l ili T ristan C ara. N ije se
libio da o k ira g le d a o c e , ipak, iza svega se krila o z b iljn a ljubav
prem a o m la d in i i Iju d im a uopte. B i o j e pravi pre d sta v n ik m o nog lava Ju d e, n ik ad p o k o re n o g i p o ra en o g . R a s j e bio i o s ta o
leviar. N je g o v i g ovori su bili k o m b i n a c ija propov ed anja Ijubavi
prem a je d n a k o s t i i v e li a n ja in d iv id u a liz m a . P olako ali sig u rno,
B e o g r a a n i su p o e li da pre p o z n aju ra s ta fa r ija n c a sa g ig a n ts k im
d re d o v im a. J e d n o m p rilik o m , dok s m o sedeli u ribljem restoranu, je d a n od k e l n e r a j e u k a z iv a o s p e c ija ln u panju R a su . Pitao
sam ga to j e ta k o lju b a za n i on m i j e o d g o v o rio da j e retka prilika sluiti tako slavnu li n o st k a o to j e g o s p o d in adli. N a m o je
pitanje o d a k le mu ideja da j e g o sp o d in ta k o slavan, kelner bi me
z a u e n o g led a o i dok j e sk u p lja o ta n jir e 011 bi prozborio : ,,Pa
g led a o sam g a na te le v iz iji. M o te le v iz ije j e bila j a a nego na
J a m a jc i . R asu j e to bilo j a s n o i u je d n o m trenutku m e j e upitao:
K o li k o bi k o ta lo da se o d ta m p a 5 0 0 0 0 0 p o stera i 2 0 0 0 bilbor-

212

d a ? Pitao sam ga da li eli da p o n e da se bavi p o litikom ovde


u Srbiji. Z a t o da ne? in i se da tv oji s u g ra a n i stv a rn o ele
prom ene. U m o r n i su od s te reo tip o v a i tra e sveu k r v . J a sam se
sloio sa ra sto m . M o m narodu j e tre b a la s v e a krv. S a m o da nije
ona ritualna koja se prosipa k a o da n e m a sutra. D an k o n c e rta se
p ribli io i ka rte su bile rasprodate. H iljadu g le d a la c a j e ispunilo
S tu d e n tsk i k u ltu rn i centar. a d li j e bio u punom sjaju. D o b r o se
s p ojio sa lo k a ln im b end om i e k s p e r i m e n t j e uspeo. N je g o v govor
posle k o n ce rta o s t a e u p a m e n po s le d e e m : m lad i Srbi na konc e rtu nisu bili up oznati sa po litik o m iz ezd esetili g o d in a koju
j e vo dila s o c i ja l is ti k a Ju g o s la v ija . a d li ih j e up oz n ao sa tim.
R e k a o j e da j e n jeg o v a v is o s t H a jle S e la s i je bio veliki prijatelj sa
m a r a lo m T ito m i k ak o su o b o jic a bili v e o m a a k tiv n i u stva ranju
P o k re ta n e s v rs ta n ih . R e k a o j e k a k o raste n e e nikad z ab oraviti
panju Ju g o s lo v e n a u doba v e lik e k r i z e i sue u Etiopiji. P o m e nuo j e re Ju g o s la v ija d e s e ta k puta to k o m govora. Iz p u blik e se
uzd ig lo d iv lja k o lice sa n a b re k lim v r a tn im ila m a k o je j e zaurlalo: S r b ija , S rb ija . N e , ne Ju g o s la v ija . D ob ro, p o javili su se
s k in si, p o m is lio sa m . I dok sam j a p rip re m a o p o ten c ija ln u odbranu od v e o m a v e ro v a tn o g napad a, R a s j e n a s ta v lja o p o m in ju i
M a o C e d u n g a i d rug a L e n jin a i sve o n e koji su se b orili protiv
i m p e rija liz m a . K o n c e r t se zavrio. R e k a o sa m ad liju da se ne
udaljava. U g u v i j e usp e o da se iz m ig o lji 11 poteri z a nekom
B e o g r a d a n k o m k oja g a j e m a m ila od p o e tk a k on ce rta. S e a m
se da su do m e n e doprli g la so v i o n e k a k v o j tui ispred g la v n o g
ulaza dok sam pu tao su zu za H itlera u W C -u . I s tr a o sam i
nara v n o da j e sve v e bilo gotovo. S k i n s i , e tv o r ic a njili, napali
su a d lija koji je b e z b ri n o g u g u ta o sa c u ro m ispred ulaza. U speo j e da se od b rani i kad j e ok o ln i narod stao na a d lije v u stranu, skinsi su se ra zb e ali. Ipak, m o j rasta j e zad obio p o se k otin u
na ru ci kad a se b ra n io od ud arca flae. N ita o zb iljn o, re k a o j e on
i o liz a o ranu. N a s ta v io j e da g u g u e sa b e o g r a d s k im c u r a m a . Te
v e e ri sam in sistira o da se posle k o n c e r t a lde u krevet, j e r nas j e
e k a lo rano u s ta ja n je i o d la z a k za L o n d o n . S v i s m o se oku pili na
a e ro d ro m u sutradan i dok sam se j a b a v io p a p irolog ijo m , priao
mi j e s im p a tin i B e o g r a a n in kod k o g a j e R a s bio gost. R e k a o
mi j e n e s ig u rn im g la so m da n ije n je g o v a k r iv ic a za sve on o to se

213

d ogod ilo sino. Ja sam mu od g o v o rio da on ne m o e da utie na


zabludele u m o v e k a o to su s k in h ed s i i da j e sve kul. N e to, rek ao
j e on. V e ono to se d og od ilo posle. S ta posle, rekoh. Isp o stav ilo
se da R a s nije p o slu ao m oj savet da od e rano u krevet, v e j e sa
g ru p om B e o g r a a n a z avrio u g ej baru ili baru u k o m e j e bilo gej
vee. Sad li j e rasta, n ije g e j, g o v o rio sam j a m a lo m , a on j e stidIjivo re k ao da j e to bilo j e d m o m e s to k oje j e radilo ta k o kasno.
Im a o sam lo p re d o s e a j. Is p o s ta v ilo se da su m ali, R a s , j o par
d id e je v a iz L o n d o n a i je d a n A u s tr a lija n a e koji j e bio gej i koji
j e o b e a o da sve plaa te v e e ri otili u d u b ok im n o n im sa tim a
u taj bar. B i l o j e sim p a ti n o , nav od no, dok j e d a n od lond onskih
d id e je v a n ije d o a o na ,,g e n ija ln u ideju da stavi n e k o lik o pilula e k sta z ija u flau votke i da p o a lje flau na c u g a n je s v a k o m e
u baru. D iv lja n je se za v rilo d o lask o m legend arne b e o g r a d s k e
s p e cija ln e p o licijsk e brigade. N a o r u a n i m a in k a m a i o b u e n i
u m a s k irn e u n ifo r m e , p ostrojili su v e s e lja k e uza zid. Po r e im a
m a lo g a , j e d i n o su R a s u a d liju re kli da j e o k da on sedi i nastavi
da pije pivo. S v e o sta le su iz m a ltretira li da e to pamtiti dugo.
M ali m i j e re k a o da se austra lijsk i gej to lik o uplaio da j e m is lio
da e mu sp e c ija lc i nabiti c e v m a i n k e u g uzicu i ispaliti rafal.
D o k s m o sedeli u avionu koji j e leteo ka L ond onu , upitao sam
R a s a da li j e p rim e tio n eto n e o b i n o p rilik o m p o se te n o n o m
baru od sino. N ita n e o b in o , re k a o bi on. L u k a v o sam se zag led a o u njeg a i pitao da li m u j e J a h Ja h d oja vio na v r e m e da
e sp e c ija ln a policija da napravi ra ciju pa se sm irio. N e, ne m an.
O n i po licajci nisu bili glupi, re k a o j e rasta, z evnu o i o k r e n u o se
ka suncu koje j e sija lo kro z prozor.

214

HIPICI NA SUDU
LONDON, M A J2001.
P ru ila m i se f a n t a s t i n a p rilik a da budem a k tiv n i u e s n ik
na sudu u L o n d o n u , ta m o u o n o j d re v n o j zg rad i u Sitiju, gde su
sudije j o uvek nosile pe rik e, gde su klupe bile od n a jfin ije orah ov in e i gde su se advokati iz ra av a li n a jfin ijim e n g le s k im razu m ljiv im s a m o l a n o v i m a elite. S e a m se m n o g ih film o v a gde su
re iseri k a o H i k o k ili D ejv id L in d o a ra v a li tu a tm o s fe ru svoj o m u m e n o u . R e is e r i su stv arali k l a s ik e film s k e u m etn o sti u
k o jim a j e pravda u g lav n o m po b e d iv ala. Tog a p o p o d n e v a s a m se
na d a o da e biti k a o 11 film o v im a .
P o e lo j e n e k o lik o m e s e c i ranije, k a d a j e Pol S tju a rt ili, k ak o
s m o ga z v ali, Pablo ,,Is c e lite lj tra io od m e n e da k a o v la s n ik
m a lo g k a fe a na S e p a rd s B u roudu p o tp i e m peticiju podrke
g ru p e g ra a n a k oja j e u f u r g o n i m a i k a m p - k u i c a m a ivela na
parkira litu p o k raj m a s iv n e zgrad e.
P ro b le m j e n a s ta o kad j e o p tin a H a m e r s m it na te nd eru prodala zgrad u i p a rk ira li te lo k aln o j v a tro g a s n o j stanici za izg ra d n ju
s u p e rm o d e rn e s ta n ic e od v i e m i lo n a funti. Z g ra d a k o ja j e bila u
v la s n i tv u op tin e dugo j e bila sk v o t u k o m e su a k i slavni anarhisti, p a n k band ,,C r a ss , im a li svoj studio. K a d a j e bila potpisiv a n a peticija, z g ra d a j e bila pod upravom iz b e g lica iz S o m a li je .
S a n jim a o p tin a n ije im ala p ro blem o k o iseljavan ja, j e r su
ja d n i A f r i k a n c i bili d ovoljno z a p la e n i i b ez para z a solid n og
ad vokata. P ro b le m za optinu su bili p u tn ici nov oga doba, neka
vrsta m o d e rn ih h ipika koji su iveli na parkiralitu . N e k o l ik o
p o ro d ica sa d e c o m i v i e p o je d i n a c a koji su svojim likom i n ain om ivota p o d s e a li na j u n a k e iz film a G o li u sedlu. J a sam
iinao o d li a n o d n o s sa je d n i m od njih, tj. sa Polom , ,I s c e lite lje m
koji j e v i e neg o a k tiv n o u e s tv o v a o u v i z u e l n im p ro je k tim a prilikom o r g a n iz a c ija u rk i u m o in prostoru. O stali la n o v i nisu
p reterano z a la z ili u m oj kafe. K a d a s a m p o tp isa o peticiju, iz razio
sain elju da up oznam i o sta le la n o v e te porod ice k oja nika d a
n ije ve ro va la sistem u u k o m e j e htela - ne htela ivela

215

Je d n o g d ana Pol j e d oveo A l a n a , p e d e s e to g o d i n ja k a sa dugim


d re d o v im a . Isp ostav ilo se da j e A la n do pre 2 0 g od ina bio m ladi
advokat i da je naglo p ro m e m o ivotn i stil od kad a se njegov brat
b liz a n a c ubio. N apu stio j e k a rije ru i on o to j e o sta lo od p o rod ice
i krenuo da ivi k a o vagab un da. P ohv alio se da nije platio porez,
T V pretplatu, stanarinu , p a rk in g ili s li n o v e 2 0 g od in a . A l a n j e
bio po znat po to m e to j e sv a k e g o d in e k re ta o b o s o n o g p e ice iz
L o n d o n a ka S to n h e n d u i v r a a o se nazad. K a d a bi stig ao posle
par ned clja u S to n h e n d , p rid ru iv a o bi se h ip ic im a iz o stalih
delova E n g le s k e u o r g a n iz a c iji p a g a n s k ih svetkov ina. P olicija ih
j e sve v r e m e d rala na oku. A l a n a j e bilo ba briga. V r a a o bi se
sa s v e tk o v in e i n e d elja m a bi p ri a o p rie k o je su v i e im a lc veze
sa v i l e n ja c im a i v ila m a neg o sa s v a k o d n e v n im ivotom na koji
sm o n av ikli.
Posle j e Pol I s c e lite lj d oveo j o je d n o g la n a kom une. B io
j e to B o b , hipik u sv o jim e tr d e s e tim , dosta o d valjen od p e u rk i
sve v r e m e i v e o m a te a k za k o m u n ik a c iju . Z u rio j e u sa g o v o rn ika i onda bi se iz is t o g m ira z a c e r e k a o k a o da g led a k om ed iju
na televiziji. P o e o j e da dolazi e s t o i da mi na p o k lon donosi
z la tne k a p e , k a k o su hipici na ziv a li dosta b ez b e d n e p e u rk e
k o je rastu o k o G la sto n b e r ija .
J e d n o m p rilik o m sam se v r a a o iz n a b av k e i vid eo B o b a k ak o
stoji sa s e k iro m u ruci na d osta p ro m e tn o j raskrsnici. P ro la zn ici
su bili z aplaeni i u o sam da neki p o m in ju policiju. P r i a o sam
B o b u i pitao ga ta radi. O n se zap iljio u m e n e i posle n e k o lik o
m inuta p o k a z a o da m e p re p o z n aje . U s p c o sam da ga ubedim da
poe sa 111110111 u k a fe i popije a j. S p a s a o sam ga od s ig u rn o g
h a p e n ja . Posle mi j e re k a o d ok se k i k o ta o da se zli a r o b n ja k i
v a r a lic a u crn o m n e e tak o lako pro vu i sledei put. Z a m i l ja o
sam da B o b im a ba te k e h a lu c in a c ije , dok mi Pol n ije ra z ja s n io
da j e B o b m r z e o s v e te n ik e i pandure. K a d sam bolje ra z m is lio ,
ispalo j e da se i je d n i i drugi o b la e u crn o . N a d a o sam se da e
o statak fa m il ije da m o tri na B o b a , j e r su se i sve ten ici i m u rk a n i
etali S e p a rd s B u o m dosta esto.
T re i lik koji j e p ripad ao ovoj d ru in i j e d oa o s m e e i se j e d nog ju t r a i n a ru io kafu . Is p o s ta v ilo se da j e K r i s bio bivi hipik i
da j e sada u svo jim e z d e s e tim . V e o m a n a oit, ob raz ov a n i divalj

216

na svoj n a in , K r i s j e iv e o u sk vo tu j e r g a j e n jego va supruga izbacila iz k u e . R a z lo g j e bio n e p ro m e n je n i na in ivota od 1965.


To z n a i m n o g o p s ih o d e lik a za v ik e n d e , d o in a ta s v a k o d n e v n o
i sate i sate n a jfa n ta s ti n ijih v i z i ja o k o jim a j e K r i s govorio. O n e
su im a le sm isla i v rlo e s t o K r i s ih j e t r a n s f o r m is a o u c r t e e ili
ilu stracije. Z a p o s lio sam ga da islika m u ra l u d onjoj prostoriji
k afea. Isp alo j e od lino . u d io sam se k a k o i zato K r i s n ije naa o neki p o sa o sa s v o jim z n a n je m i ta le n tim a . K a z a o m i j e da j e
im ao p o sa o k in o -o p e r a te r a 11 b rita n sk o m Institutu z a f i l m i d a j e
sve bilo super n e k o lik o g o d in a dok j e d n o m o n a k o stond n ije prik u n ja o i je d n a rolna film a se zapa lila. K a z a o m i j e da j e g u s t dim
iz a z v a o s ta m p e d o p o to v a la c a s e d m e u m etn o sti i da j e on dobio
pedalu i p e a t u k a rto te c i koji bi s v a k o m novom po slod avcu rek a o da se radi o n e p opravljivom k a ra k te ru . K r i s j e im a o k e r
koja j e u sv o jim d v a d e se tim , o n a k o v i lja s ta i sim p a tin a , s a m o
treptala kada bi se njen ota c p o ja v io sa o sta tk o m fa m ilije . D o k bi
K r i s p ripaljivao lulicu sa k o m a d i e m n a jk v a lite tn ije g h aia na
tritu i p re p ria v a o san od prole n o i, B o b bi se kre ve ljio , A la n
z v i d u k a o ili radio s k le k o v e u k a fe u , Pol Is c e lite lj bi ih g led a o
k a o svoju d ecu i j a bih K r i s o v o j k e ri p o g le d o m stavlja o do z n a nja da n e m a ra z lo g a za strah.
Pored to g a, Pol, o h ra b re n m o jo m z n a ti e ljo m , p o e o j e da dovodi g lav e in e o sta lih grupa k o je su sa svo jim m o to riz o v a n im
k u a m a lutale E n g le s k o m . Im p r o v iz o v a n i autobusi su po nek ad sa
fa m il ijo m od p e tn e s ta k la n o v a putovali do M a r o k a ili G v in e je .
Je d n o m sam s ed e o sa g la v e in o m koji j e i m a o reputaciju je d n o g
od n a jn e p o k o rn ijih p o d a n ik a N je n o g v e li a n s tv a . Z e s to k m o m a k
u s v o jim e tr d e s e tim , k ose c r v e n e k a o v atra i pogleda k og a se ne
bi stidela ni K le o p a tra . I m a o s a m u tis a k da j e tip g o s p o d a r svih
o n ih b ia k oje ne v i d im o dok se e t a m o D e v o n o m ili N o r fo lk o m .
M o d a mu j e i sam M e rlin bio o ta c. S m e k a o se i stavio kesu od
pola k ile vu tre na sto u m o jo j k a n c e la r iji. Pol I s c e l i t e l j" j e re ka o
da j e to od s p e c ija ln o g s e m e n a k og a su p ro m uljali sam b o g Pan i
E u rid ik a . P ro b a o sam vutru. B il a j e p re ja k a za mene.
S v e u svem u , k a d a sam se p o ja v io na sudu k a o s ved ok , koji j e
trebalo da se z a k u n e da su gore o p isa n i likovi vred ni po danici
N je n o g v e li a n s tv a od k og a c e lo s u s e d s tv o i m a n e p ro c en jiv u ko-

2/7

rist, padala j e tipina lond onsk a k ia . O b u k a o sam sv o je n a jb o lje


odelo, kosu v e z a o u rep i p aljivo se izbrijao. B io sam v e o m a
im p resio niran un u tra n jou suda. N ije b ilo ze z a n ja , n a a o sam
se zveri na trbuhu. S re o sam se sa Polom i ad vok atom k om u n e
koji j e bio neki i ic a leviar, b a prijateljski n ak lo n jen . Ispostavilo se da sam j a bio j e d i n i v la s n ik m a lo g po slov a n ja koji j e
p o d r ao a n a rh is te i hipike i to s am s a z n a o u sudu tog dana, j e r
se n ik o iz s u se d stv a n ije pojavio. U s ud nicu su uetali pripadnici
kom une ivopisno o d eveni i n a s m e ja n i. P ro tiv n ik i advokati su
bili z a b ez e k n u ti da j e hipike p o d r a o iko. P ria o mi j e je d a n od
njih i ra z m e n io par r e e n ic a sa m n o m . K a s n i je mi j e Pol rek ao
da j e g la sin a putena u op tini k a k o h ipike podrava ru ska m afija, sve dok im neko n ije r a z ja s n io da j a stv a rn o im a m kafe gde
se ovi sk vo teri p o n eka d ok u pljaju . S m e ja o sam se z a m i lja ju i
k o r u m p ira n e ru k o v o d io c e v a t r o g a s a c a i d e b e lo g u z e o p tin are
k a k o paranoiu da im ru sk a m a fija u z im a k ola iz usta. E le m ,
kada j e sudija ua o u sud nicu s v e j e izg le d alo k a o u film u A l e h and ra Z o d o ro v s k o g . K o rp o ra tiv n i advokati su nas predstavili
k ao iv o tin je k o je zaslu u ju k a s tr a c iju i progon. J a sam d ao svoj
isk az p o d v la e i n eospornu v r e d n o s t koju B rita n ija d a n a s im a u
E v ro zo n i iz v o ze i z ab a v u i sve to sa tim dolazi u paketu. G o sti
m o g a k a fe a i itelji S e p a rd s B u a su, po m o jim re im a , bili k re m
in o v a cije i uzor za pravac bud uih g e n e r a cija . D o k sam to izgova rao, vid eo s am k a k o se p ro tiv n ik i advokati posprdno s m e ju i
u je d n o m uglu s u d n ice o n o g h ipik a B o b a k a k o se krevelji. B r i nuo sam se da n e m a sek iru sa s o b o m , j e r j e u sudnici bilo v i e
njih o b u e n ih u crn o . Sudiji su o i sijale n e p riro d n im s ja je m . U
je d n o m m o m en tu m e j e p o d se tio na m its k o g M e rlin a. Z n a o sam
da p o be u je m o . P resuda j e bila da se k o m u n a ne sm e seliti bar
j o dve g o d in e z b o g zatite prava e n g le s k ih g rad an a i interesa
k om ilu k a. S v e j e b ilo pro slavlje n o k u k u r i k a n je m B o b a i aplauzom ostalih hipika. N a izlazu sam u o m a s n e psovke ad vok ata
op tin e i v id eo vrlo zle po g le d e u n a e m pravcu. I s k o ra io sam
iz te s ud nice k a o d a sam o s v o jio c e o svet. B io sam haj, haj, ha j i
gord k a o Gordi A lb io n .

218

OTVORL ELI NA VRATA


LONDON, JU N 2001.
Rudi pali lulu zvan u a la s, a koju s m o m i n a D u a n o v c u zvali
ulav, uvlai u plua dugi dim i p o tom g a isputa p olako, v e o m a
polako. U s to n d ira o se Rudi i p o e o sa sv o jim p r i a m a iz dugog o d in je k a rije re m u z i k o g m e n a d e r a . P o ta n k o mi j e o b ja s n io
gde su pro blem i u vezi sa s m ru M a l k o l m a O v e n a , p e v a a g ru pe
T h e R uts, z a to j e Li S k r e Peri z a p a lio svoj sopstv eni studio na
J a m a jc i i z a to se M a k s R o m e o s k lo n io sa J a m a jk e u A m e r ik u .
Iz m o g k a fe a d olazi z v u k n a jfin ije g d ig ita ln o g d aba, dok se Rudi
i j a ra s te e m o u fo te lja m a u bati. D o n e s e n i su n a m v e lik i svee isce en i sok ov i od m a n g a , p ap aje i p o m orand i. D o k Rudi
sv o jim od vu tre isp u calim u s n a m a usisava sok, j a svoju panju
u sm e ra v a m k a ulazu u k a fe i p r i m e u je m ra s ta fa r ija n c a sa dug im i sed im d re d o v im a . M a k s R o m e o lino. L e g e n d a r n i p e va i
produ cent j e tih d a n a bio u L o n d o n u i na R u d ije v nag o v o r svratio j e do m o g k a fe a . a l a s j e bio p o novo pripaljen i stig ao j e
novi sok za M a k s a . O v o g a puta s a m d ob io i n fo r m a c ije iz prve
ruke. M a k s j e p o sv e d o io da j e posle prvog p o k u a ja atentata
na B o b a M a r lija z n a o da j e d ob a m e d a i m le k a prolo. R a s te su
se d a m d e s e tih pod ra v a le M a j k l a M a n i n g a , le v ia rs k o g p re m ij e r a J a m a jk e koji j e r a s ta m a o m o g u i o o d re en i integritet i koji
j e bio z a lju b lje n ik u re ge m u z ik u . K r a j e m s e d a m d e s e tih , E dvard
S e g a , kruti z a lju b lje n ik u lib era ln i k a p ita liz a m , p o in je da kri
put k a vrhu j a m a j a n s k o g p o liti k o g ivota. S u v i n o j e rei da j e
g. S e g a im a o b la g oslov a m e r i k e i b rita n sk e tajne s lu be i od re en e ru k e u re av a n ju ,,p ro blem a z v a n o g raste koji su u s m erili
s v o je s im p atije prem a Ku bi i s o c i ja l iz m u . K r a je m s e d a m d e s e tih i do s red ine o s a m d e s e tih m n o g e raste su nestale u k rv a v im
o b r a u n im a . M e d u n jim a j e b ilo m n o g o m u ziara. K r i m i n a l c i
povezani sa t a jn im s lu b a m a su s p e c ija ln o ciljali raste koji su
pevali o bratstvu , p rav ino sti i ljubavi. U lib eraln o m k apitalizmu na j a m a j a n s k i n a in n ije bilo m e s ta z a tu vrstu o s e a n ja i
delatnosti. P ojav io se i k rek k a o n a jb o lje sredstvo za un itav an je
s ir o m a n ih . S v e vie g a n g s te ra j e p o e lo da se bavi m u z i k im

219

po slom , pa a k i da s a m i izvod e sv o je ga n g s te rs k e pe sm e . R e g e
m u z ik a j e p o e la da nestaje. T o j e v r e m e kad j e F3ob bio upucan
prvi put, kad j e p o g inu o Hju M e n d e l, kad j e bio ubijen K i n g Tabi,
kad su e g z e k u tir a li Piter T o a i kada se k s en o fo b ija i h o m o fo b ija
razlila J a m a jk o m k a o m eta s ta z a . M a k s mi j e re k ao da se uplaio za svoj ivot i napustio J a m a jk u . Z a Perija j e re ka o da j e bio
to lik o lud da se n ik a d a n ije uplaio, ali j e ipak reio da zapali
svoj sopstv eni studio i napusti J a m a jk u . S v i sm o se slo ili, poto
s m o po vu k li po d im iz a la s a , da j e Ja m a jk a od o s trv a k o je j e
o b e a v a lo da p o sta n e sim b o l m e u ra s n e to le ran c ije , sada postala
s im bol n a s ilja i rastu ra nja droge. Ili k o rp o ra tiv n o g m a rk e ta za
j e f t i n seks. U je d n o m trenutku sam p o m is lio da g o v o rim o o Srbij i i o n o m e to su za pad ni m ed iji v e d e c e n iju pakovali i s ervirali
svo jim p o d a n ic im a . N e, nada j e p o sto ja la da Srb ija n e e ii tim
pravcem koji bi V avilon e le o i iz tih ra z lo g a M a k s je i p rista o da
to g leta nastupi u Srbiji. B io j e v e v r e m e a n i um oran, no R udi,
o n a k o ilav i vatren i j a , o n a k o naivan i u urbi, n ag ov orili sm o
ga posle j o je d n o g a la sa . K o n c e r t to g leta u Srb iji j e p otvrd io
da nada uvek postoji. S ru e n i d ik a ta to r svega osarn m e s e c i pre
M a k s o v o g nastu pa, neki k lin ci koji isijav aju m is ti n im e n er g ija m a, panduri koji su se v r z m a li o k o lo i n ik o g nisu u z n e m ira v a li,
od su stv o te k ih droga i pijanstava, u m e r e n i govori p o litiara su
to i potvrdivali. M o lio sam M a k s a da kad izae na binu na bis da
o tpev a je d n u za rnoju duu: S a t a n is the public e n e m y n u m b e r
o n e . N a s m c ja o se M a k s , vratio na binu i to uinio.

220

SATTA MASSAGANA
LONDON, OKTOBAR 2001.

u je m r e i r a s tu m e n a k o je o d z v a n ja ju ,
V a v ilo n e , t v o j t r o n p a d a d o l e , p a d a d o l e ,
V a v ilo n e , t v o j t r o n p a d a d o l e .

S a m o to se z a v rila p esina L in Tata L is te n to the m u s ic i


s a m o to sam ugasio s p l i f u bati iza k a fe a , e vo ih m u rk a n i. Tih
d ana su d o laziii e s t o na tzv. i n fo r m a tiv n e razgovore. V e o m a ljub a z n o bi m e ispitivali o u r k a m a k o je su se d ea v a le v ik e n d im a
i k o je nisu bile prijav ljen e. C e l a p o e n ta j e bila da m e po alju u
optinu po prija vu z a to e n je a lk o h o la . L o g i k a j e bila ja s n a : ak o
ne to i a lk oh ol u svom klubu, ond a s ig u rn o prodaje d rogu to
j e ileg alno, a k o ne prodaje d rog u o n d a, ipak, m o ra da prodaje
a lk ohol koji j e legalan i m o e ti d oneti dobru lovu i ta k o m o e
plaati skupu lice n c u z a n o n o o k u p lja n je i j o p o rezo m puniti
o p tin s k u kasu. R a z m i lja o s a m da m e ovi pre d sta vn ici V a v ilo na n ik a d a n e e ostav iti na m iru d ok ne s a z n a ju o d a k ie d ola ze
pare. Tog d ana se p o javio s a m o j e d a n od njih, v e o m a uglaen u
isp eglanoj u n ifo rm i i a k m i j e d a o v iz it-k a rtu . K a e da pripada
s p e c ija ln o m odredu koji j e o b u e n z a ra zg o vore sa u g o stiteljim a i
pro filisan je n jih o v ih o b je k a ta za o n o to ite ljim a L o n d o n a treba.
K a e da j e z a v r io psiholog iju i da j e u z e o m o ju fa s c ik lu iz optine. R e k a o m i j e u poverenju da m e o p tin a ne voli uopte, j e r
u to m kra ju Srb i se bave ili s itn im p re v a r a m a , pa kad ih uhvate
onda ih o d rape, ili slepo veru ju u b rita n s k i porezni s iste m , uredno ga plaaju i onda se z ad u u ju u b a n k a m a . M e n e nigde nije
bilo. R e k a o m i j e da su d o u n ici koji su se pravili da ispijaju k afu
tu u m o m k afeu j a v i l i op tini da se ovde okupljaju u d n i likovi,
koji su se ja v n o , j a s n o i g la sn o hvalili da ih b ritan sk a biro k ra tija
n e m a u sv o jim e v id e n c ija m a j o od s ed a m d e s etih . Z n a o sam da
j e k rajn ji c ilj ove igre bila d o z v o la za t o e n je alk ohola koju bih
d obio za uslugu d ru k a n ja p oliciji i op tin i o kretanju lik ov a koji
su iz be g a vali da plaaju porez na im o v in u , p o rez na prom et, po-

221

rez na dodatnu v red n o s t i j o m n o g e po reze k o j e j e n a m e s n itv o


T o n ija B le r a n a m e tn u lo s v im a koji ive na b rita n sk o m ostrvu.
Prev e d e n o na srpsk i: v alja im alkoliol i tek a lovu za p o vrata k
u svoju raz ru en u z e m lju i c i n k a r i ili da bi zad ovoljio svoj najnii nagon. S v i dobijaju . G l e d a o s am ov og pandura koji j e sve
up ak ovao u v e o m a civ iliz o v a n u oblandu. Problem j e bio to m i j e
usrao stond i sed e o sam na stolici v e o m a nervo zan. S a z v u n i k a
j e dopirala re ge m u z ik a . O n se o s v rn u o i kada j e bio sigu ran da
n e m a n ik o g a pitao m e ta to svira. P oto j e bio kolovan i psiliolog i pandur u isto v r e m e koji j e proveo svetlosne g o d in e u
s aslu av anju k o je k a k v ih k a ra k te ra , pustio m e j e b e z prekida da
mu isp riam priu o re ge m u zici.
N a p o e tk u je bio bas b ub anj koji j e ra v nim ritm o m p rizivao
sve p o n i e n e i po vreene. Iz A f r i k e robovi su doneli raz liite
te h n ik e sv ira n ja p erk usija. O s n o v a re g e m u z ik e su k u m in a , buru,
etu, g u m b a j, p o k o m a n ia i m a ru n . P riro d n o j e b ilo da se uska uz
sve te v rste 1 po d v rste sv ira n ja p e rk u sija. T a k o j e na sta o mento.
K o m b in a c ija tru ba d u ra i ze z a to ra koji su iznedrili svoj stil us k an ja , dok su prenosili iz rim o v a n e tr a e v e i podbad ali V avilon .
O n d a su doli z v u n i siste m i i g o m ile R n ' B ploa iz A m e r ik e .
T a k o j e na sta o ska. O tre g itare, pok oji s a k s i tru ba sa j o uvek
solid nom r i ta m -s e k c ijo m i g ard e ro b o m koja j e v e z n a i la stil.
O n d a se p o ja vio rokstedi. Ni J a m a jk a n ije m o g la da iz b e g n e talas
rok m u z ik e koja j e tresla c e o svet. K a d a j e dolo n jeg o vo veli a n s tv o ruts re ge sa sv im o n im z v e z d a m a za koje j e m ladi i sim patini pajkan u o u p o p u larn im T V e m is i ja m a , r a s ta fa r ija n s k a
filozofija j e bila s p re m n a da osv o ji svet. R e k a o sam mu da j e to
to s lu a m o sada o rk e s ta r ,,N y a b in g h i koji anta V avilon u da su
mu dani o d b ro ja n i, k a k o j e vatra k o jo m se V avilon igra iz m a k la
kontroli i da n e m a vode u blizin i z a n je n o g a en je . M is lim da se
pandur z v a o D e fri i da su njeg o v e plave oi trepnule sveg a dva
puta dok s a m j a penio. N ita n ije z a p is a o u svo je spre m n e form u lare. S a m o ih j e zatvorio. U s ta o i d is k r e tn o mi rekao: P otru d iu
se da te ne u z n e m ira v a ju j o est m e s e c i . V oleo bih da mi s n im i
ne to od te m u z ik e i d oi u po nju za sed am d ana . E le g a n tn o
se o k ren u o i o ti a o n azad u v rev u lon d on sk og dana. Kul j e bio
taj pandur D efri.

222

UHVATI LAVA ZA G RI VU
LONDON, M A J 2002.
U se v e r n o m L on d on u se nalaz i v e lik a p o p u lacija rasta. J o od
p ed esetih g o d in a d v a d e se to g v e k a ov e d elov e m e tro p o lc su naselja vali K a r ib lja n i koji su d olaz ili sa o s tr v a u potrazi z a b o ljim
ivotom . D a li su ga m n o g i od njih nali o s ta je istoriji da ra zjasni, ipak, utisak raz liitosti j e bio v e o m a prisutan d ok sam tra io salu gde j e tre b alo da nastu pi D o n i K la rk . D v a n a e s t g o d m a
p o to v a o c i re ge m u z ik e su m o ra li da e k a ju na n jeg o v po vratak
u E n g le s k u . D o n i j e na bini bio prep o zn a tljiv po s v o jim dred o v im a koji su se v u k li po podu i glasu koji ne osta v lja ra v n od u n im s v ak o g a ko iole p o z n a je rege. L i r ik a j e p o se b n a d ra za
koju D o n i crpi m o tiv e u S ta ro m zavetu , k a rip s k im leg e n d am a
i ra d ik a ln o j m o tiv a c iji u borbi sa V a v ilo n o m . D a, D on i j e nep okoreni lav Ju d e je . K o bi i m o g a o da p o m is li na k o n fro n ta c iju
sa ta k o k ru p n im m o m k o m , j e z i k a o tr o g k a o b ritv a i d re d o v im a
koji m o g u da te o b u h v a te i razlupaju o zid te sale gde s m o uskali k ao u transu. S ta n d a rd n i hitovi g. K l a r k a iz s ed a m d e s etih
su prtali i o d z v a n ja li lo n d o n s k im u lica m a . B i l i sm o hipnotisani
r i ta m -s e k c ijo m k o ja n a m j e p o d igla d ija fra g m u . I pita nas D oni
sa bine dok n ji e d re d o v im a z a to j e to lik o slabosti ovde u Vavilonu i z ato b ra a i sestre ne m o g u da iv e u ljubavi. R a s ta koji
uska ispred m e n e izduvava s p l i f i o k r e e se ka m e n i i k ae: ,,Vidi, brate, V avilon za va a o c a sa s in o m , e rk u sa m a jk o m , vidi
brate . J a prim s p l i f i k a e m mu: V avilon pada, brate. G led aj
lava n e p o k o re n o g . u s k a m o i a lje m o v ib ru D o n iju koji pada
u d uboki trans. Peva: L e g a l iz u j v u tru i ne kritiku j, pusti m e n e
da j e r e k la m ir a m .
U sali j e d eliriju m i raste igraju i sv o jim d re d o v im a nas dodiruju po licim a .
K a s n i je to g a leta, na m u z i k o m festiv a lu u ok o lin i B e o g r a d a ,
D o n i K l a r k j e bio sp e c ija ln i gost. T a d a sam napravio je d n u od
n a jv e ih g r e a k a u svo joj k ra tk o j k a rije ri prom otera. I m a o sam
ve lik u a s t da pred sta vim publici na B a lk a n u n a jb o lje u m etn ike sa J a m a jk e i, z a h v a lju ju i n a k lo n o s ti ne k o licin e b rita n sk ih

223

m e n a d e r a koji sa o v im u m e t n ic i m a rade d e c e n ija m a , dobio


sam pristanak da isto v e e p ro m o v i e m D o n i ja K l a r k a i Horasa E n d ija. L e g e n d a r n i d v o ja c sa k a r i je r a m a isp u n jen im do pos le d n je g daha. H ora s Endi j e v e bio slavan i van kru g ova koji
su sluali s a m o re ge m u z ik u . S a r a d n ja sa b ris to ls k im b en d om
M assiv e A t ta c k ga j e pribliila p le s n im a re n am a. Horas Endi j e
prepoznatljiv po v e o m a m e lo d i n o m glasu koji j e j o uvek m ek
poput n a jfin ijeg a fr i k o g p a m u k a . Endi se prilik om n a e g susreta u L ondonu p o n a a o v e o m a pred usetljiv o i svi su ga hvalili
k ao n a jp ro fe s io n a ln ije g ja m a j a n s k o g m u z ia r a koga svi tra e
za o b o g a iv a n je svoga rep e rtoara. V e ito n a s m e ja n , Endi se poseb n o z a n i m a o za B a lk a n . O d D o n i ja , koji se posle lond onsk og
k o n c e rta vratio 11 K i n g s to n , ni rei. N je g o v m e n a d e r j e potvrdio d ola za k u Srb iju i prosledio mi n e k o lik o d iskova D o n ije v e
m u z ik e za ra d i o -s ta n i c e u B e o g ra d u . P rob lem j e nasta o k ad a se
k renulo u r e k la m ir a n je k o n ce rta . N i s a m z n a o koga da stavim da
nastupa po slednji i tak o z a u z m e p o z ic iju on o g a to J a m a j a n i
zovu zvez d a v e e ri ili am pion arene. O b o ji c a u m e t n ik a su imali
dovoljno uslova za to. O r g a n iz a to r k o n c e rt a opsednut M T V - o m
j e hteo da H oras Endi zavri v e e . M e n a d e r i o b o jic e u m e t n ik a
su isto tak o sm atra li da H oras z a s lu u je to m e s to iz m a rk e tin k ih
razloga. Uzeli su u o b z ir novo trite, fu z iju e le k tro n ik e i regea i
sve o stalo to vodi ka o m a so v lja v a n ju m u z ik e g enera lno . Ja sam
pristao i o d m a h se po k ajao. Iak o j e do k o n c e r t a p re osta lo m e s e c
d ana, z n a o sam da pod pritiskom pra v im gre k u . N a dan koncerta p o k u a o sam da d ospem do D o n ija . V rata su bila zatvorena.
N je g o v nastu p j e bio leg e n d arn o k v aliteta n . Od v ib r a c ija d redova i b a sa j e pro a o c u n a m i B a l k a n o m . Posle svog nastupa D oni
j e sed eo d o s to ja n s tv e n o iza b ine i pratio nastup d ru g o g raste i
njeg o v og p rijatelja, H orasa E nd ija. D o n ije v a vibra p rem a m eni
je bila toliko ja k a da mi n ije pad alo na pam et da mu priem .
K a d a j e H oras Endi za v rio nastu p, s i a o j e sa bine i za g rlio me.
U h v atio m e j e pod ruku i sk oro iz g u ra o ka D o n iju koji j e sed eo
ispod p o v e eg d rveta. Endi j e z a g rlio D o n ija i g led a o u m o m
pravcu. J a sam s a m o stajao. P onosni i ne p ok o ren i lav se s a m o
n a s m e io i stavio m i do z n a n ja da i m a m j o j a k o m n o g o toga da
n a u im . J o uvek n e m , p o k lo n io sam se i p o v u k a o u no. Su tra -

224

dan su m i m e n a d e r i ove d v o jice iz v rs n ih u m e t n ik a rek li da su


D o n i i H oras osta li da raz g o v ara ju v e o m a dugo i s rd a n o iza
bine. K o m p r o m is koji sam n apravio te letn je n o i na brdovitom
i po nek ad ra v n o m B a lk a n u se v i e n ik a d n ije ponovio. N a u io
sam lekciju z b o g k o je sam dugo patio.

225

MIKI MAUS I LOPOVI


MOSKVA, M AJ 2002.
M o j pro fe sion a ln i ivot j e k re n u o u n e n a d a n o m s m e ru . S a d a
su stizali pozivi iz svih delova o s lo b o d e n e Is to n e E v ro p e i zahtevi za k re m o m o n o g a to se z ov e m u z i k a industrija. P retp os tavljam da su u rk e u podrunni m o g a us bara p o ele p o lak o da
m e sm ara ju z b o g sve u e s ta lijih in cid e n ata sa n e z v a n im g ostim a. Sve to j e bilo p o m e a n o sa e ljo m da se vide ve lik i gradovi
dela sveta u koji n is a m pre z ala zio . O n a j nisko bu d etn i festiv al
prolog leta j e n a g lo p o d s ta k a o rast m o g a ega , k o j i j e , opet nag lo
o sv etljen s v e tlim a v e lik ih p o z o rn ic a , tra io j o avantura.
N e m o s a m z u r io a s u b o c e piva k o je su pristizale iz bara u
S o h o u , a s u m la d o g n a lo e n o g ag e n ta svih tih skupih zvezd a
i spiskova m u z i a r a k o je j e on r a z v la io izm ed u b o c a tih istih
piva. Pare, slava, u rk a, ribe, pare, slava, gudra, ribe... in ilo
se da te rei svak i a s izleu sa p e n o m o iv i e n ih usana ovog
a m b ic io z n o g B rita n c a . P ra k tin o , u to m trenu tku sam m o g a o da
d ob ijem bilo koju zvezdu za bilo koji grad u Iston o j Evropi ak o
su pare bile spre m n e .
N ara v n o da j e para bilo n a jv ie u R usiji. in ilo se da M o s k v a
d oivljava totalnu e re k ciju p replavljena p ro iz v o d im a sa Z ap ad a
i s v im e o n im to dolari m o g u kupiti. P o e li su da m e z iv k aju iz
M o s k v e svaki dan sa p o n u d am a i e lja m a koje su bile na ivici fanta stik e. N e k a e k ip a iz M o s k v e j e e lela je d n o g od re en o g
d id e ja i n ije pitala za cenu. U s p e o s a m da ga d ob ijem . Ideja j e
bila da odradi set u n e k om lu k s u z n o m klubu u lepotici R u s ije i da
potom doe i do S rb ije za e k s k lu z iv n i nastup. Sve j e bilo p la e n o
unapred. D o g o v o re n o j e sa n je g o v im m e n a d e r o m da se p o javim
u M o s k v i i dopratim do B e o g r a d a d id e ja , gde bi on potom seo
na avion L u f th a n s e i prv om k la s o m se vratio za A m e r ik u .
S le te o sam u M o s k v u te m a js k e n o i gde m e j e na a e rod rom u
e k a o luk su z n i auto sa v o z a e m i p ro m o tero m . P ro m o te r m i j e
rekao da j e did ej v e stigao pretho dn e v e e ri, da j e s m e te n u
hotelu od pet z v e z d ic a i da se u d n o p o n a a. N ije m i bilo ja s n o
ta j e u d n o u vezi sa n jim i upitno sam se z a g le d a o u z a m i lje -

226

nog p ro m otera. R e k a o m i j e da d id e j ne eli da se d ro g ira , ne


eli lepe d e v o j ic e ili d e a k e u sv o jo j sobi, ne eli skupa pia i ne
eli da se pajta sa licim a iz m e d ija . N o r m a la n neki o v e k , p o m islili i rekoh s u m n ji a v o m p ro m o teru da su m u z i a r i i d id e je vi
od ra znih sorti. B i o sam s m e te n u istom hotelu u kom i did ej
iz A m e r ik e .
Sreli s m o se te v e e ri u klubu gde j e s le d e e v e e ri tre b a lo da
nastu pi. N a prvi pogled izg le d ao j e k a o pro feso r m u z ik e sa nekog un iv erzite ta iz O h aja . P la v ok os i sa d u g ak o m lulom za duvan, n e k a k o o z b ilja n i sa h la d n im p o g le d o m , n ije o d a v a o utisak
nekoga ko j e bio o d g ov oran za u r n e b e s n e haus urke ir o m sveta.
D o k s m o v e e ra li od ptice m le k o u restoran u kluba, pored nas j e
pro defilovao g a zd a k luba sa p ra tn jo m . G a z d a , ta rei nego da
se radilo o ok o re lo m k r i m i n a lc u koji se d o m o g a o o g r o m n e svote
nov ca negde u Z a k a v k a z ju i reio da p o stane lice od z n a a ja u
srcu M o s k v e . P r im e ti o sam da se n a g iz d a n i i svetlucavi M o sk o v Ijani u lag u ju n a m r g o e n o m g azd i i da j e njego vo o b e z b e e n je
b ilo v i e n e g o op rezno . Ispred k lu b a su bile p ark irane lim u zin e
k a o da s m o u L a s V egasu. U je d n o m m o m e n tu , dok s m o did ej i
j a uivali u p rv o k la sn o m d e se rtu , p ri a o nam j e p ro m oter i zatraio uslugu od p o z n ato g d id e ja iz A m e r ik e . N a v o d n o j e je d n o m
od g a z d in ih partn era brat bio iz u z e tn i p o tov a la c haus m u z ik e
i tra io j e da mu se gosp o d in did ej lin o potpie na plou. N o
p ro blem , re k a o j e didej i posle pet m in u ta se p o ja vio plavokosi
R u s sa o i m a J e s e n jin a koji j e p la n im g la so m rekao: ,,Ja ljublju
m ju z ik , j a ljublju d ez, j a Ijublju fa n k , rok, d isko, j a Ijublju te b ja .
Istov a rio j e b ar 5 0 ploa na sto i tra io od d id e ja da po tpie svaku. M i s m o bili zgranuti, no z n a ju i k a k o izg leda g azd a i n jeg o vo
o b e z b e e n je , n is m o odbili o v o g a z a n e s e n ja k a . Ja sam paljivo
d od ava o p loe k o je j e did ej strpljivo potpisivao. Potrajalo j e dok
se n is m o o tara sili o b o a v a o c a i k a o nagradu d ob ism o b o c u skupog a m p a n jc a od gazde. N a te ra o sam d id e ja da g u c n e b ar m alo
da ne b is m o uvredili s rd an e R u se. G o s t iz A m e r ik e mi k a e da
j e m a lo p r e a n ja e p iz o d a bila u d n a , ali ni blizu s itu acije u k ojoj
se n aao pre n e k o lik o m e s e c i u H ju ston u , Tek sas. N a i m e , posle
vrlo u s p e n o g nastupa za koji j e on bio od g ov oran, p ri a o mu j e
plesa o b u e n u k o stim M i k i j a M a u s a sa sve onim v e lik im o k ru -

g lim u im a i repom i tra io da on, tj. M i k i M a u s i didej imaju


s ek s u sv laio n ici. P o k a z a o mu j e lic koji j e im ao na kostim u
M i k ija M au sa i koji se u m e s to spred a nalaz io pozadi. Ja s am u tao i ispijao a m p a n ja c i po g ledo m m o trio g a z d in o o b e z b e d e n je
k oje j e op et m o trilo na n e k o lik o p o lu g olih d ev oja k a. N isa m pitao
d id eja da li se o d v a io na s e k s sa M i k ije m M a u s o m . M is lim da
sam prvi put po alio to sam p o stao agent, m enad er, prom oter,
k lovn, ta bilo.
Te v e e ri sam se o k r e ta o u kre ve tu sav u znoju j e r mi se od
sen k e lam pe privid eo M i k i M a u s. D id e j set j e proao vrlo dobro
sle d e e v e e ri i po sle n je g a s m o pod b u k v a ln o k io m a m p a n jc a
utekli put hotela, a sutra ujutru put a e ro d ro m a i Srbijc.
U Srbiji sve po s ta ro m , n e m a b a to lik o para i g la m u ra , no po tov a oci haus m u z ik e su bili m n o g o v i e v e rzirani nego njihova
b ra a u R usiji. N astup j e bio u N o v o m Sadu i proao j e super.
Je d in a aneg do ta sa to g d o g a a ja j e bila kad se poznati didej
z ain te re s o v a o za neku o m alenu zd ep a stu dev ojku koja j e radila u
o r g a n iz a c iji k o n c e rta i p oto j e to j a s n o p o k az ao, ona se uplaila
i potom j e d o a o njen g o ro sta sn i brat koji j e radio u o b e z b e e n ju
kluba i re k ao da p o znata fa c a m o e da z aboravi na nju j e r e
ostati b ez v ilic e . Ja sam se z b u n io to d ev ojk a proputa ansu
ivota da o tp e r ja za A m e r ik u i did ej se u svem u to m e j o vie
napalio i o b ja s n io mi da j e ta d e v o jk a sig u rn o i ne v in a i iz dobre k u e j e r mu se n ije o k a i la o vrat k a o m n o g e na n jeg o v im
pu tov anjim a. K a e on da mu se svi aju S r p k in je koje izgledaju
s k ro m n o i s e k s u a ln o n e iz a z o v n o . J o mi j e re k a o da j e sve to
o k o tra e n ja idealne cu re d olo k a o nare d ba njeg o ve m a jk e iz
A m e r ik e sa k o jo m j e iv e o u istoj k ui i koja se brinula o n jeg o voj karijeri i fin a n s ija m a . Tad a v i e n is a m z n a o ta da m is lim o
ovom dideju i nad ao sam se da u ga u skoro poslati na avion za
A m e r ik u , a j a poi put L o n d o n a.
O s ta o j e j o b o ra v a k u m o m ro d n o m B e o g ra d u i g o s to v a n je
na p restinoj ra d io -s ta n ic i, gde bi d id e j uivo v r te o p loe i trab u n ja o o svo joj k a rije ri. S m e s tili s m o se u hotelu S l a v i ja L u k s
i k a d a s m o kre n u li ka radiju izriito sam mu re k ao da ne nosi
d iskove sa sv o jom n e o b ja v lje n o m m u z ik o m . S a m o p loe , rekoh,
1 to da u ih j a lino nositi, j e r sam se plaio da nek o ne o tm e

228

v in ile p la vok o som A m e r ik a n e u . I n s ti n k t m e n ije varao, o s e a o


sam nevolju u svom ro d n o m gradu. S ti g o s m o u radio. D o m a i n i
pro ducent j e bio lju b az an i predusretljiv. D o k j e p o k a z iv a o slavnom i c e n je n o m gostu gde e da vrti p loe , j a sam o t i a o van
zgrad e po pie. K a d sam se v ra tio u z g rad u , v id im -d id e j lei na
podu a produ cent upa kosu. P o m is lih da j e nek o napao d id eja.
O b ja s n i e mi da on lei s a m o zato to j e u oku zb og to g a to j e
neko istra o iz W C - a radija i u k r a o d isk ov e sa j o n e o b ja v lje n o m
m u z ik o m p o z n a to g d id eja. Z a m u t ilo m i se u glavi. P itao sam
A m e r i k a n c a z a to j e po n eo d isk ov e kad s m o se dogovorili da e
putati m u z ik u s a m o sa ploa. P otom s m o otili do o b e z b e e n ja
i na s n im k u vid eli n e k o g t r id e s e to g o d i n ja k a u m antilu k a k o sa
keso m d iskova naputa radio. O ig l c d n o j e b ilo da j e sve priprem lje n o za o t im a in u . Tip se k rio u W C - u i e k a o pogod an 1110 menat. Z n a o j e da did ej dolazi u sp e c ija ln u e m is iju i to n ije bila
m is te r ija , j e r j e e m is i ja bila r e k la m ir a n a . N i je mi bilo j a s n o k a k o
j e on, g. L op o v, z n a o da e did ej iz A m e r i k e doneti d iskove, j e r
sig u rn o n ije p la n ir a o da k ra d e p lo e k o je su bile te k e o k o 3 0
kila. Tip j e u k r a o e k sk lu z iv n u m u z ik u k oja j e e k a la iz d av aa u
A m e r ic i i Evropi. V rh u n a c in d u strijsk e p iju n a e i lo pov lu k a ili
sa m o j o je d n a loa e p iz o d a u istoriji m o g a rodnog gra d a . Posle
toga, sve j e izg le d a lo k a o b ed ni film . E m i s i ja j e o tk a z a n a i prod ucent j e uao d ir e k tn o u e ta r z a p o m a u i da se vrate uk rad eni
m a te rija li. C e o B e o g r a d j e k ro z ra d io -d if u z iju u o o j o je d n o j
bruci. Sutra d a n sam dobio in fo r m a c iju da j e je d a n k o n k u re n ts k i
radio koji j e dobio epitet r e v o lu c io n a rn o g u eri b orbe protiv diktatora slavio n e m i li dogaaj k a o svoj uspeh u borbi ov lad av an ja
nad ind u strijom z a b av e B e o g r a d a . M e n i se in ilo da se radi o
industriji lopova.
Sla vn i did ej m e j e o p tu io u hotelu S l a v i ja L u k s te ve e ri
da sam j a u stvari o rk e s trira o krau njeg o v e n e o b ja v lje n e m u z ike, po to sam ga isp ro m o v isa o po R usiji i Srbiji. N je g o v rac io nalni a m e r i k i m o z a k j e d o a o do g e n ija ln o g z a k lju k a . J a sam
mu od g o v o rio k a k o plan iram da m u n alupam a m a re tu u sobi
po to m e n ije p o slu a o i o s ta v io te d iskove. O n se p riz v a o svesti i
izvinio. M e n i g a j e bilo ao. E m n ije n a a o zdepastu S r p k i n ju za
enu, em e m o rati da po la e r a u n e sv o jo j d o m in a n tn o j m a jci.

229

B ilo j e j a s n o da n e e m o ostati prijatelji. Ispratio sam ga na taj let


ka A m e r ic i i o ti a o do z lo k o b n o g rad ija k a k o bili se v id e o sa dire k torom . T a m o neki tip koji n ije ni direktor, v e v.d. i b e e pijan
v e o k o 10 ujutro. M o j prijatelj p r o d u c e n t jo uvek upa kosu i
v.d. k a e da m i tre b a o b e z b e e n je za m o je bud ue a k cije . J a im
se z ahv alih i poeleh im puno zd ra vlja i uspeha.
G o d in u d ana k a s n ije kad a s am radio onaj slavni festiv al E h o "
u B e o g ra d u , pristupio mi j e tip s u m n jiv o g z a n im a n ja koji mi j e
ponudio da za 1 0 0 0 e v ra o d e m o d o m o m k a koji nas j e p o k ra o u
radiju s u d b o n o sn e v e e ri. K a e da se radi o na rk o m anu i profesio n a ln om lopovu koji j e sve o d ra d io po nalogu. K ad sam sum njiv ca upitao po ije m n alogu , on k a e da tnu dam s o m a e v ra , da
e m o otii do n a rk o m a n a i p o lom iti mu koske, uzeti o n o to j e
u k ra o i iscediti ime nalog od a vca . K a z a o j e j o da kad d o b ije m o
im e n a lo g o d a v c a , onda se m o e m o reiti na d alje korake. Pitao
sam ga k o lik o bi to kotalo. O n se n a s m e ja o i re k ao mi da zavisi
od to g a da li e lim da se b avim po slom p rom otera o s la n ja ju i se
na j a k u ekipu. A k o e lim on d a e tni oni p o m o i da reim sve
problem e. P ota p ao sam ga po ra m e n u i zah v alio se na usluzi.
R e k a o sam mu j o da m o g u i b e z m e n e da kradu je d a n od d ru go ga. J o sam mu re k a o da n a jb o lje stvari u ivotu dolaze za d aba.

230

SNENA KRALJICA
MOSKVA, JU N 2 0 0 2 .
Izbu ljen, sa m e s tim i n o m p s o r ija z o m na lieu i nag lih p o k reta,
o b u e n u je f t i n u b orb en u j a k n u , W. j e p ate tin o p o k u a o da mi
o b ja s n i k a k o bend koji j e bio re z e r v is a n preko m e n e z a svirk u
u in o s tra n s tv u m o e s virati s a m o pod n je g o v im b u d n im ok o m .
T ipa, k ad a j e on bio tu rin g m e n a d e r v e lik ih sve tsk ih bend ova
po R usiji sre d in o m d ev ed e setih n ije se d esilo da bilo ta ned ostaj e tim z v e z d a m a na putu. U n o s e i m i se u lice. stavio m i j e do
z n a n ja da ne v e ru je ni u kvalitet ru s k o g to ale t papira. R a z m a e n e
z v e zd e m o ra ju da briu bulju s a m o o n im n a jfin ijim , po m o g u stvu iz A m e r i k e i njeg o v j e p o sa o da sve to o b e z b e d i. L id e r b enda koji j e iz L o n d o n a tre b a lo da bude p re b a e n do leg e n d arn o g
parka ,,G o r k i u M o s k v i to g leta m i, o ig le d n o , nije d ovoljno
ve ro va o, i zato j e na p re p o ru k u Ijudi iz industrije z a b av e u L o n donu a n g a o v a o ov og a z a ja p u re n o g n e u ro tik a, g. W. M o ja slov e n s k a k rv im o ig le d n o n ije d a v a la d ovo ljno g a ra n c ija da e u
M o s k v i sve biti pod k ontrolom . D o b ro , p ro g u tao sam a n g a m a n
g. n e rv o z n o g i aro g a n tn o g i pristup io svom delu posla. Posle zaje d n i k o g s a s ta n k a na a e ro d ro m u Hitrou o b re s m o se u M o sk v i.
D an pre k o n c e rt a prek ontrolisa li s m o binu, svetla i raz gla s u
klubu na otv o re n o m u parku ,,G o r k i. S v e j e bilo s p re m n o , glam u ro z n o i p o g u ra n o n a jfin ijo m vo tk o m i k a v ijarom . J e d i n o j e
b ina bila p re m ala i te h n i a r im a se u in ilo da postoji riz ik od
vatre z b o g p revie ic a na m a lo j bini. Z a tr a ili sm o od lo k a ln o g
m e n a d e r a p ro ire n je bine. O n j e , v id n o uzbuen, p o z v a o m o b iln im te le fo n o m gazdu kluba. D o j u r i l o j e n a g iz d a n o k ov rd avo
lice o k r u e n o te lo h ra n ite ljim a k o je j e na loem e n g le s k o m odbijalo bilo k a k v e radove dan pre k o n c e rta . W. j e p o e o da urla
m o sk o v s k o m k r im o s u u lice. N a z i r a la se katastro fa. S m i r i o sam
situaciju ta k o to sam m o s k o v s k o m g azd i o b ja s n io da e se nerv o zni E n g le z sm iriti a k o se udari po nosu sa onitn b e lim prahom
za koji s a m s u m n ja o i da g a g a z d a k lu b a upotrebljava. K o v rd a vo lice se ra z v u k l o u o s m e h . P e tn a e s ta k m inuta k a s n ije sve j e
bilo u n a jb o lje m redu. H a ro o , h a r o o , v i k a o j e z aja p ureni E n-

231

g lez i od nekud su se stvorile k u tije napravljene od d a s a k a k o je su


p ro irile binu. N a j e d n o j od k utija iz v u e n o j e j o n e k o lik o lin ija
te su se k r i m o s i g. ne rv o z n i p o a stili, o n a k o bratski. B e n d i j a
s m o se zalili vo tk o m i s m ire n o kre n u li ka liotelu. N a d a o sam se
da v i e n e e biti nevolja.
Sutra d a n, e tiri sata pre k o n c e rta , shvatio sam da su se z b o g
urke koju j e o r g a n iz o v a o poznati g r a d o n a e l n ik M o s k v e na
ob ali reke, svi putevi zatv oreni. N isa m m o g a o da v e ru je m da ni
g led a oci ni bend ne m o g u proi do k lu b a koji j e bio sv e g a 5 0 0
m etara dalje. Is p o s ta v ilo se da g a z d a k lu b a n ije prijav io k o n c e r t i
m u rija nije k o o rd in ira la u s v o jim p la n o v im a protok od 1 5 0 0 Ijudi.
N a g r a d o n a e ln ik o v o j urci h o liv u d s k e z vezd e, lokalni politiari
i b iz n is m e n i koji s v a k a k o nisu eleli da im g o m ila hipstera kvari
k apitalistik i san. G a z d a kluba j e irio ruke i p o k u a v a o da mi
o b jasn i da sa g r a d o n a e l n ik o v i m o b e z b e d e n je m n e m a z e z an ja .
V id e o sam ih. S u rovi tipovi, svak i od po dva m etra. n ao ru a n i i
sa d iv lja k im p o g le d im a . g. W. j e d ob io nervni napad. O p e t su se
011 i g azd a izudarali po nosu. I z a h v a lju ju i nekom lok aln om hipsteru. doli s m o na ideju da i m p r o v iz u je m o put z a o b ila z e i glam uroznu u rk u . D o b ili s m o d e s e ta k b a rik a d a od m u rija a , spetIjali o s ta ta k ne kom trak o m i po eli da p u ta m o publiku. N a ra v n o
da j e to n sk a proba u svom tom ludilu k as n ila . Sat pre k o n c e rta
bend j e tre b alo na brzinu da im a z v u n u probu. I dok su g le d a o c i
pristizali z a g r m e o j e z v u k . C e p n u o sam par votki, p o g le d ao na
sat i p o m is lio da e sve biti u redu. K a d ono, za vratom mi g. W.
sa p e n om na u stim a. K a e , iz z g rad e u k ojoj j e za tv oreni deo
kluba su izali neki ljudi i tra e da se z v u k sk roz sm anji. K r e n u o
sam ka zgradi i shvatio da j e v la s n ik k lu b a prisvojio s a m o je d a n
deo ne k a d a d ra v n e zgrad e. U d ru g o m j e bilo pozorite. I to kak vo pozorite. V id eh usplahirenu enu k oja mi j e b rzo prila i
na vrlo loem e n g le s k o m o b ja s n ila da treba da uem u p o z orite
i b a c im pogled na salu. Is p o s ta v ilo se da j e uzbuena g o s p o d a
d ir e k to r po z orita. U a o sam u salu i o s ta o zapanjen. N a bini se
izvod ila n a j a r o b n ija p o z orin a pred stava koju sam ikad a video.
S n e n a k r a l j i c a j e bila o b a s ja n a s p e k tr o m llu o re s ce n tn e svetlosti.
O k o nje su bili razni patu ljci, vile i iv o tin jic e . A u d itoriju in j e
bio prepun d ece. ,,Is it k r a s i v o je ? upita m e d irekto rk a drhtavim

232

g la so m . F u c k i n g k ra s iv o je " , o d g o v o rih j o j i istrah napolje ka


klubu. Iz m o lio sam vou b end a da stane sa probom . R e k a o sam
mu da j e on priznati u m e t n ik i da u ovoj situ aciji m o ra dati prioritet n e e m u tak o d iv nom k a o to j e ta p o zorin a pred stava u
toku. R e k a o sam mu da z n a m da e i b ez to n sk e probe k o n ce rt
biti super, j e r v e ru je m u n jego vo isku stvo. P ris ta o j e . P rc k in u o
j e probu. O tr a o sam do g. n e r v o z n o g koji j e opet bio u nevolji.
N a z iv a o j e g lu p a c im a n e k o lik o lik ov a iz o b e z b e e n ja p ozorita.
G led a li su ga m rk o i sa steg nu tim p e s n ic a m a . S p a s a o sam mu
dupe. I z m o lio sam b a u k e da mu o p ro s te d eliriju m . O d v e o sam
ga na stranu i re k a o da m u j e S n e n a k ra ljic a o b e z b e d ila ,,sneg a
k o lik o god lio e da strovali u svoju n ju k u i da j e sve to ta m o kod
gazd e kluba u k ab inetu . N a s m e ja o se i o t r a o u pravcu k a n ce la rije, gde ga j e j o e k a o o h la en i a m p a n ja c i kavijar. J a s am se
vratio u p o zorite da se d iv im S n e n o j kraljici. D ir e k to rk a po zorita j e z ad o v o ljn o izustila: ,,S p a s ib a . Ja se o k ren u h , s alu tirah i
rekoh da k raljici S n e n o j s lu im . K o n c e r t j e proao fan tastin o .

233

GOSPODA G R A D O N A E L N I K I
PRESTOLONASLEDNIK
BEOGRAD, FEBRUA R 2003.
Im a m dva nova d rug ara u m o m ro dno m B e o g ra d u . O b o ji c a su
E n g le zi, v is o k o o b r a z o v a n i u K e m b r id u , i sudbina ih j e dovela
u B e o g r a d da budu slu be n i d op isn ici za N ju jo rk t a j m s i B B C .
O b o ji c a vole da duvaju p s ih o a k tiv n e s upstan ce i to im p o m a e
da j o dublje sag le d a vaju situ a ciju na B a lk a n u . B e o g r a d im j e
sed ite na n e k o lik o g od in a iz koga e s t o o d la z e u o stale delove bive Ju g o s la v ije i o sta le b a lk a n s k e c e n tre k a o to su S o fija ,
B u k u r e t i Istanbul. M u z ik a n am j e s v im a strast i ta k o s m o se i
upoznali. D o p is n ik n ju jo r k ih n o v in a j e m r z e o svoj p o sa o i bez
o b z ira na v is o k u platu i o stale b e n e fic ije planirao j e da u nek om
trenutku napusti te n o v in e i p o sta n e s lo b o d n ja k . S m a tr a o j e da
ugledn e n o v in e k a o ,,T a jm s n ik a d a n e m a ju volje niti v rem e n a
da se dublje z a g led a ju u pravu p ro b lem atik u naroda na B alk an ti.
I m a li s m o z a je d n i k o tn i ljen je da j e to m e d ijsk a g ru pa koja j e
v e o m a hladn a i m an ip u la tivn a. D o p is n ik B B C - j a se n ije i z ja n ja vao o svo joj k ui, bio j e z ad o v o lja n da p rim a platu, radi on o to
mu oni k au i planira v e o m a dugu i uspenu k arijeru . S lo b o d n o
v r e m e j e troio na b e o g r a d s k e d e v o jk e i n o n e klubove. N jih ov o
z ad ovo ljstvo j e bilo o g r o m n o k a d a s a m im je d n o g d a n a to g hladnog fe b ru a ra re k ao da sam im o b e z b e d io e k sk lu z iv n i intervju sa
g r a d o n a e ln ik o m B e o g r a d a . T re b a lo j e da b u d cm o svi prisutni,
j e r j e po d ogov oru g r a d o n a e l n ik hteo da pria o v iz i ja m a k o je se
tiu o m la d in e u B e o g ra d u i Srb iji i n jeg o vom ueu u festivalu
koji j e j a tre b alo da pro d u cira m . S v e j e z v u a lo k a o san, v iz ija ,
m cd iji, s p o n z o ri i tople n o i sa d o b rim z v u k o m koji se pronosi
po o strv u iz m e u starog i novog dela B e o g r a d a .
U rezid enciji g r a d o n a e l n ik a s e k r e ta r ic a nas j e p rim ila ljubazno i potom s m o se ugn ezd ili u v e o m a udobne fotelje u g rad o n a e ln ik o v o m k ab in e tu . U e ta o j e n a s m e ja n i p e d e s e to d o d in ja k u
skupom odelu. O n o to j e sledilo u n a re d n ih p e d e s e ta k m i n u t a j e
bila k o m b in a c ija m e g a e g o ti z m a i s a m o r e k l a m i r a n ja . S a z n a li s m o
da j e g r a d o n a e l n ik v red n o stu d ira o i radio da bi s a e k a o svoju

234

ansu u p o litik o m ivotu posle leg end arnili pro m e n a 5. oktobra.


S a z n a li s m o da j e g ra d o n a e l n ik , k a o inenjer, p re d s ta v n ik vie
z apad nih fir m i k o je pretenduju da se u g u raju na trite n ov ooslo b o e n ih te ritorija. S a z n a li sm o, hteli mi to ili ne, j o m n o g o
toga to n e m a ba n ik a k v e v e ze sa v iz i jo m B e o g r a d a k a o utoita m la d ih . P o gotovo ne starih , p o m is lio sam u je d n o m trenutku.
Plaio sam se da g r a d o n a e l n ik ne zatra i od dva p re d s tav n ik a
m o n ih m e d ija re k la m n i p rostor za svoju partiju i s e b e s am o g ,
tipa: doite vi strani investitori i ra z g o v a ra jte s a m o sa m n o m i
j a u vas postaviti u s ituaciju da ne m o ra te da p o la e te rau n e
n ik o m e , pa a k ni m e n i, u k o lik o m i to unapred platite. Posle inte rv ju a koji n ik a d a nije bio o b ja v lje n ni u N ju jo rk ta jm s u ni na
B B C - j u . sedeli s m o u b e o g r a d s k o m kafiu i srkali k afu . Ja sam
n e m o zu rio u m o ja dva d ru g a ra koji su m e iro n in o posm a trali
i s m e k a li se. U vazduhu j e v is ilo pitanje: ta n am j e sve ovo
tre b a lo kad s m o zna li ta nas e k a . J o v i e s m o zn a li ta nas
e k a , k a d a s m o d op isnik u g le d n ih n ju jo r k ih n ov in a i j a zavrili
na j o je d n o m intervjuu negde na D ed in ju , m e s e c d ana k a sn ije .
K a b in e t p re s to lo n a s led n ik a j e sa g r o m o g la s n im o d u e v lje n je m
po zd ra v io m o g u n o s t da se p re s to lo n a s led n ik o v o m i lje n je po javi u N ju jo r k ta jm s u i ta k o ja v n o m n j e n je u A m e r ic i shvati da j e
on bitan fa k to r u dosta z a m r e n o j p o liti k o j igri u S rb iji. M i sm o
se nadali da b is m o od ov og a g o s p o d in a m o g li da d o b ije m o bar
iskru neke m u drosti i p o te n c ija ln o g s a v e z n ik a u o n o m e to sm o
p op u la rno z v a li u n aim k r u g o v i m a B i t k a za d ru g a iju Srbiju".
O s ta la j e na traci z a b e le k a o v i z i ja m a ustav ne m o n a r h ije negde
na brdo vitom B a lk a n u od n e k o g t a m o k o bi lako m o g a o da bude
e k sp o n a t pranjave istorije u p o d ru m u m u z e ja M a d a m T is o , i
to e k sp o n a t koji up orno e k a svoju ansu da ga n e k o iz v u e na
svetlost dana. Taj neko se p o ja v io , ali n ije se udostojio ni da j e d n o s ta v n im o tp u h iv a n je m od u va tu prainu sa e k sp o n a ta. I sada
ta praina tipa z a oi i od nje si v e o m a e d an i ne rvo z an . Utolili
s m o e u o b li n jo j k afa n i na D ed in ju . K a s n ije , na urci kod
d o p is n ik a N ju jo rk t a jm s a , on i d o p is n ik B B C - j a su mi dodali
sm o tk u i rek li da p o v u e m d o b a r d im , j e r da su stvari m o g le da
budu b olje, o n e bi s v a k a k o i bile.

235

KAKO DA PRESKOIM SVOJU SENKU


BEOGRAD, JU N 2003.
N e mogu d a j e pre s k o im , j e r j e i n e m a . N ala zim se u tram vaju
to prelazi prcko sta ro m o d n o g m o sta koji spaja stari sa n o v im delom B e o g ra d a . U e le zn oj utrobi olup anog tra m va ja j e n e sn o sn o
od ege. V o z a u g im n a s ti k o j m a jici sa m a s n im m rlja m a pojaa va radio i u je se tu robni g la s p e re stro jk e koji hladno o d zv a n ja
u u zav relo m m e ta ln o m udovitu. E m i s i ja j e na novom je z i k u
poltrona, onih koji su m o n o p o liz o v ali m o deran pristup prepakivanju starog sranja. R a d io /p ri a o fan to m s k o j kom paniji koja
pravi festival m u z ik e na R a tn o m ostrv u . Taj slavni radio i taj glas
sa njega pozivali su na lik v id aciju . O ig le d n o j e bilo da j e sve
fo rm ira n o u g la v a m a k s e n o fo b in ih ap aratika. M o ra da sam fantom kad ne vidim svoju sen k u . M o r a da j e i g ra d o n a e ln ik grad a
B e o g r a d a fantom kad a j e stavio svoj potpis na ugovor k a k o e
tom festivalu biti o m o g u e n o sve to grad m o e da prui: o b e z b e enje, policija, i e n je , m ark etin g . D a li j e fantom ili s a m o glas
fantom a onaj koji j e z v a o o fic ije ln o g sp on zo ra fe stiv ala i zapretio
mu podsetivi ga da sp on z o rov a a v io -k o m p a n ija im a aerod rom sa
koga u z le e i s le e u tuoj dravi. M i s l i o j e na autonom nu bratsku
pokrajinu u k ojoj se nala zio b e o g r a d s k i aerod rom . N e, to j e bio
g ro k taj o s tr a e n o g s e ce s io n iste koji bi da prodaje drogu. V erovatno drug fan tom a iz iste v e u c e n je n e av io k o m p a n ije koji bi,
k ao d irektor m a rk e tin g a , vo le o da prodaje k o b asice k o jim a j e istek ao rok na tom festivalu. F a nto m i iz pivara i fa b rik a z a e e r e n e
vode sa o z n a k a m a koje ra z u m e ju i M a rso v c i. e fo v i to io n ic a sa
z u b im a gro fa D ra k u le se istetu ravaju iz svojih skupih a utom obila
i prebrojavaju burie, dok im d o g la v n ici iz m ark e tin k ih ag e n cija
liu dupe. P red stav nici stranih a m b a s a d a sa k a lk u lato rim a i kravata m a na k o jim a pie ,,M y n a m e is Mr. 5 0 % . P olitike partije
raspore ene po j e d i n i c a m a k o je b e z e cu ju ankove, hla d n ja ke za
sladoled, propusniee za z e z a n je , drogu, pare, ene, slavu i sve ono
to im j e k lep to k ratija o m o g u ila da pada sa neba. P rod au svoju
sen k u davolu, pa u biti siguran da se v i e ona nik ad n e e pojaviti. Poto sam fantom za koji k u r a c m i i treba senka.

236

FESTIVAL EHO
BEOGRAD. JU L 2003.
V rh u n a c m o je pro fe sion a ln e k a r ije r e i s a m o u m i lje n o g vidovnjatva j e bio to g leta 2 0 0 3 . K a u da j e h i b r i s re g r k o g p o rek la i
s im b o li e o n e m o m e n te kad o v e k p o k u a da izae iz o k v ir a koji
mu j e B o g n a m e n io . N ik a d a n is a m bio n a ro ito re lig io za n zato
to sam i z a a o iz p o ro d ice a s n i h k o m u n is ta . Tih g o d in a pod
u ticajem Pola ,,Is c e lite lja i R a s a a d li ja iz g radio sam u b e e n je
da m o g u da i n im uda. U s p e lo m i j e n e k o lik o puta. G o d i n a m a
posle b e o g r a d s k o g fe stiv ala z v a n o g E h o im a o sam g ora k uk u s
u ustim a. U z u rp a to ri ra zn ih b o ja su poli od svojih p rim itiv n ih
e lja gde j e nov ac j e d i n o to se r a u n a i, vo eni idejo m da cilj ne
bira sredstv o, u p ecali su se u svoju sop stv enu m reu . K o li in a
e n c r g ije koju su u m e tn ic i doneli na to tzv. R a tn o o s tr v o j e bila
to lik a da su poh le p a i z lo b a a g r e s o r a o s ta le k a o njihov usud koji
ih i d alje razara. S v o ji m p o h le p n im r u k a m a pro laz ie k ro z fa n to m e koji im se p e rio d i n o p o jav lju ju , b a k a o i z v u k koji prolazi
k ro z n e r a z v ije n i d eo prod u e n ih n e r v n ih z a v r e ta k a koji bi oni
voleli da n a z o v u m o z g o m . E h o , e h o , z v u k koji se od b ija i v r a a
sve dok se p o hlep a i zloba ne sk re. P a ra d a z v u k a bila j e dovoljna
da ov i m a l o u m n i c i u g o d i n a m a k o je su d olaz ile uhvate seb e za
guu i po nu da k rv a re. N ije vudu. S a m o j e pozitivitet ljudi koji
sa tim e z n aju da ive i z n aju da p o d u e druge. P rek o rege i glavne b ine su proli heroji rege m u z ik e . S v i m a n j i m a j e b ilo j a s n o
da u B e o g ra d u i Srb iji im a d iv n ih ljudi i o m lad in e. Z b o g toga
su i d oli svi do je d n o g a . S to p o s to tn i od z iv od p o p u la cije koja
n ik a d a n ije im ala sv o je p re d s ta v n ik e ovde na B a lk a n u . Vrlo im j e
ja s n o b ilo da o p s t r u k c ije prave o s tr a e n i uzu rpatori i po ra en i
n a cio n a lis ti koji su u u d n o v a to m s a v e z n itv u m r n je i interesa
p o k a z a li sv o je pravo lice. Ipak, m o ji gosti su nav ik li da se bore sa
v a m p ir im a . I to sa o n i m a koji su im a li reputaciju a g re s o ra irom
z apad ne h e m isfere. I ne s a m o da su se b o rili, nego su i zastavu
po n o sn o g lava tr iju in fa ln o podigli m n o g o puta. S v a k i put kad
bi neki rasta p e v a o i s v ira o po k lu b o v i m a i fe s tiv a lim a irom
sveta, ova za stav a bi se v ijo rila . P are od piva, droge i k a ra ta su

237

p rolazile kro z ru ke slugu V av ilon a . N a d u v a n i rau ni koji su se


potom z a ra u n a v a li o n i m a koji plaaju porez. M e d ijs k a histerija s e k s u a ln o n a d ra e n ih j e k ao m o rs k a pena u p o re enju sa
d u h o v n o u rasta. V in s to n R o d n i ili B u r n in g Spear, Ja h S h a k a ,
P rin ce A l l a , Q u e e n O m e g a , E arl 16, i osta li ju n a c i rege s c e n c su
isp oru ili n a p a e n o j b e o g r a d s k o j o m la d in i n a jb o lje od o n o g a to
se zove re ge m u z ik a . S e a m se da m e j e S pir u svo joj p o rod in oj
k ui u K v in su u N ju jo rk u pitao da li su k lin ci sprem ni. R e k a o
sam 11111 da su v i e neg o s p re m n i. M o r a da su m n o g o patili, a ?
pitao j e V in s to n . G o v o r sa k o jim se op rostio od g led a lita j e bio
proglas ljubavi i panje. N e k e z v e z d e M T V - a su g o d in a m a veliale g a n g s te riz a m na sv o jim n a s tu p im a na B a lk a n u . T ipa: ,,D a
nisam to sam (u srana p re p la en a zvez d a ), bio bih g a n g s te r. Takve n e o z b iljn e , p rim itiv n e i n e o d m e r e n e izjave idola k l in a c a koji
su proli p ak a o z a k a s n e lo g k a p ita liz m a , gde se kole zatv ara ju
s v a k o d n e v n o , gde o b d a n i ta im aju n ark o -d ile r e , gde p olitiari
o tvore n o prete n o v im u b istv im a , s a m o su doliv ale ulje na vatru.
S p i r j e p ro k la m o v a o upravo suprotno. U p o z o r io j e u zu rp atore da
su k lin ci d a n a n jic e m u k a rci i e n e su tra n jice. U k o lik o iin ne
d a m o p a nje i lju bavi d a n as, sutra oni n e e imati m ilo sti p re m a
n am a . N iti s a m i p rem a sebi. D o k budu m o g li da raz lik u ju dobro
od zla, ima nad e z a sve nas. P rin c A l a , taj d u h o v n ja k i sim p a tin i
rasta j e bio u shien to ga B e o g r a a n i prihvataju sa e m o c i ja m a .
V i k a o j e : O v o nije B e lg r e jd , ovo j e A J g r e j d . N a m oju elju otp evao j e h im n u fe stiv ala o a ro b n o j ptici k oja ga budi s v a k o g
ju tr a . D a D a j e ptica k oja sv o jo m p e sm o n i nas p o d s e a da j e
M a jk a P rirod a d ovo ljno izd a na i da j e m o r a m o potovati i voleti. D a S a k a j e s p e c ija ln o za b e o g r a d s k i nastu p uloio o g r o m n i
napor i o d a z v a o se, b ez o b z ira na tr a g i n e p o sledice poara koji
ga j e z a te k a o u ju n o m L ond onu . D o k j e sp a sa v a o retke s in glov e
iz svog studija, vatra ga j e p rili n o izg orela. O iljci su bili vidljivi dok j e o k r e ta o p loe za b e o g r a d s k e k lin ce . R a s ta dua j e i
o d r ala v iz iju festivala. U g o d in a m a k o je su d olazile za va e n a
plem en a B a l k a n a su j o uvek n a n o sila tetu je d n a d ru g im a. V elike ribe su s k a k a le iz vode, d e c a su p la k a la u divljini.

238

PUN JE MESEC
BEOGRAD, 13. JU L 2003.
Pun j e n ie s e c i k i a se sva lila . Is p u n je n e su e lje o n i m a koji
su upuivali kletv e. Taj fe s tiv a ls k i d an j e m o ra o biti o d loen.
O s tr v o se p retv orilo u kaljugu . S le d e i dan j e tre b a lo da bude
s lo b o d n o g ulaza i n ije mi nita d ru g o p re osta lo neg o da m o lim
m u z i k e z v e z d e o t k a z a n o g d ana da produe b ora v a k u B e o g r a du i svira ju pred m n o tv o m . P rv o j e tre b a lo da stane kia. N a
svu s reu, stala j e i sle d e i d an j e bio s u n a n . S k o ro sto hilja d a
Ijudi j e d olo to g d ana kad a s m o irom otvorili kapije. S a jm o n
G lin , E n g le z z a d u e n za b e z b e d n o s t p o s e tila c a , p o e o j e vidno da panii. N e d e lja m a pre fe stiv a la j e tra io od m e n e da mu
v r s t o o b e a m da na o s tr v u n e e biti v i e od 3 0 0 0 0 ljudi ni u
kom sluaju . A k o p retho d n ih dana i n ije im a o brige z b o g antik a m p a n je m e d ija i slabe po sete, to g b e s p la tn o g dana j e i l a mu
se koa na o b rija n o j glavi. U je d n o m trenu tk u, dok su reke ljudi
ulazile preko p o n to n sk o g m o sta, re k a o m i j e g la so m g ro b a ra da
bih j a lako m o g a o da uem u istoriju k a o p ro m oter koji j e ubio
na jv ie ljudi na je d n o m k o n c e rtu . P laio se p o n to n sk o g m o sta i
njeg o v e prohodnosti. Ja , je d n o s t a v n o , n is a m m o g a o ljud im a da
k a e m da se vrate k ui. O b e z b e e n je j e uloilo n a t o v e a n s k e
napore da Ijude sa u v a od p o vreda. U sp e li su u tom e. Im ali s m o
s re e v i e nego pam eti. K a d su S o n i c Y ou th nastupili, m a s a j e
bila e g z a ltira n a . C e l a s c e n a u livala j e nadu da festival n ije bio
p ro m a aj. U s h i e n je b en d a i p u blike p o m o g lo mi j e da za b o ra v im sve g o r in e k o je su m e pratile n e d e lja m a . Posle S o n i c Youth
nastupili su m o ji stari z n a n c i - F u n d a m e n ta l. B e n d sa sta v lje n od
n e k o lik o rasta i b rita n sk ih A z i ja c a j o od p o e tk a d ev ed e setih su
sk renu li p anju na sebe. V o a B e n d a , A k i N a v a z, i D e jv id , peva bend a, im a li su status n e p rik o s n o v e n ih bu nd ija . Iza njih su
bili pro vok ativ ni k o n c e rti irom planete. M u z i k i su predstavljali
neku vrstu f u z ije pank roka i tra d ic io n a ln e az ijs k e m u z ik e . Pet
m e s e c i posle B u o v e in vaz ije na Ira k , svi a lternativ ni m u z i k i
k ru g o v i su bili v e o m a ne z ad ovo ljn i z b o g to g a. A k i i F u n d a m e n tal su izali a k i iz o k v ir a d o z v o lje n e u m e t n i k e slo bode. S v o je

239

p e r fo r m a n s e su k oristili k a o d irek tan napad na spoljnu politiku


A m e r ik e . U j e d n o m trenu tk u, dok su h ilja d e ljudi duskale i uivale u nastu pu, D ejv id je iz v u k a o a m e r i k u zastavu na k ojoj je
pisalo: ,,U S A - terorista broj 1. K o l i k o god da sam se sla g a o sa
p o litik im m i lje n je m b end a koji sam p ro m o v is a o , u tom trenutku sam se z ab rin u o za njih o vu sig u rn o st. M a s a j e po zdrav ila gest
i to j e o k u r a ilo D e jv id a da o d g lu m i a k t s e k s u a ln o g o d n o sa sa
a m e r i k o m zasta vo m . S k in u o j e pantalon e i z a p o e o ritual retko
vid je n na k o n c e r t im a rok bend ova. O n d a su se n e k o lik o rasta
izredali i na kraju su p o eli da g a z e zastavu . Z n a o sam da u
imati dosta pro b lem a sa lo k a ln im p o liti a r im a i s p o n z o rim a , no
u m e tn i k a s lo b o d a j e bila z a g a ra n to v a n a . B a r b e n d o v im a koje
sam j a p ro m ov isa o. Na kraju k ra je v a , A m e r ik a n c i mi nisu dali
ni dinara. D ok j e D cjv id v e z iv a o z asta v u o k o seb e im p ro v iz u ju i
suknju i A k i k a o u tran su tre s a o s v o jo m dugom kosom predos etio sam nevolju . D ejvid j e z a k o r a io na ivicu bine i vritao:
l l o u da rat prestane sad. S a d , b a sad'\ Iz pu blike j e d oletela
llaa i pogod ila ga j e u glavu. Pao j e k a o po koen. B e n d j e nastavio da svira m a d a sam prim e tio da su se o z b iljn o u z n e m irili.
P ri a o sam D ejv id u koji j e leao u n esvesti. D o d ir n u o sam ga po
elu blizu rane. O tv o rio j e oi. Im ali s m o p onovo s re e, n e k o lik o
sa n tim e ta ra n ie i D e jv bi o s ta o b e z o k a. P osek o tina i v o ru g a
koja se p o m a lja la nisu bile o z b ilja n p ro blem za ovog ju n a k a . Pob e s n e o j e . R a z b i o j e prvo svoj m i k r o f o n i onda j e u z e o drugi i
p o e o da vriti: N e e te m e zaustaviti. R at e prestati. B o lji s m o
od vas". U tom m o m e n tu o b e z b e e n je je d ovo d ilo iz g rc d n ik a iza
bine. D ejvid g a j e p rim e tio i sk oi sa b ine pravo ka njetnu. V ik a o
je: M a jm u n e , m r z i m e za to to s am crn . N e m o e m e z austaviti u o n o m e to ra d im . I z g r e d n ik j e im a o istetovirani k u k asti
krst na ram enu i k ratk o podian iz g le d a o j e k a o srpska v erzija
sk in h ed a . P o k u a o j e iako ve z a n d a j o j e d n o m napad ne D e jv ida. I ond a j e pao m ra k . Sv a m o ja fr u s tr a c i ja oko festivala i svih
ag itatora koji su ga ru ili, patnja z b o g b o g a koji mi j e o k ren u o
lea, bes z b o g po litia ra koji su se po o b i a ju uplaili, tuga z b o g
ro a k a koji su m islili da sam se o b o g a tio i m a fije k o j a j e htela
da o tm e festival, sva ta fr u s tr a c i ja se slila u je d a n j e d i n i ud arac
koji sam z ad ao tom ja d n i k u iste to v ira n o m k u k a s tim k rs to v im a .

240

Iao j e i n as tav io sam da ga g a z i m d ok m e o b e z b e d e n jc nl


k v a ln o diglo i o d n e lo na d rugu stranu. S e a m se, dok mi |1|
ila na usta, D e jv id mi se u n eo u lice i rekao: ta ti j c , iln n si
poludeo, h o e da ga u b i je ? Z a g le d a o sam se u ovog sim pa
l in o g c r n c a koji j e bio polugo sa s u k n jo m od a m e r i k e zastave
na k ojoj j e pisalo Terorista broj 1 i u n jeg o v u izbrijanu glavu
koja j e sada v e im ala g ig an ts k u v o ru g u . O k re n u o sam se i vi
deo s k in s a na z e m lji o k r u e n o g o b e z b e e n je m . U m e n e su zurili
svi u b e k s te jd u , u k lju u ju i fa m o z n i S o n i c Y outh. Tad a sam se
pribrao i re k a o D ejv id u : ta in isli ko j e lui od nas d vojice ,
a? K r e i r a o si d ip lom a tsk i incid ent i isp ro v o cir a o n e o n a cis tu da
brani im id D o rd a B u a . K o j e ovde lud, ti ili j a ? D ejv id se
s m e ja o , z a g rlio m e i poljubio u o b ra z . R e k a o mi j e : Volim te, ti
ludi d ijam a n tu . V olim te, j e r si s p re m a n svo m narodu da k a e
istinu. R e k a o sam 11111 da i j a v o lim n jeg a i da u uvek biti tu kad
treba. K o n c e r t se z av rio b e z d aljih in cid e n ata. G o d i n a m a posle
toga pratio m e j e g las po N ju jo rk u i L o n d o n u k a o p ro m otera koji
ne preza da se p o b ije na k o n c e r t im a b e n d o v a koje pro m ov ie .
Pet g o d in a k a s n ije g le d a o s a m p o v e u grupu studenata na K u p e r
s k veru u N ju jo rk u k a k o m a u s li n im z a s ta v a m a i prozivaju g.
B u a da j e 911 bila n a m e ta l jk a itd, itd. B i l o mi j e d rag o u tom
m o m en tu . D o b io sam potvrdu u 1110111 v o lje n o m N ju jo rk u da sam
tog leta 2 0 0 3 . s ta ja o ra m e uz ra m e sa ju n a c i m a .

241

6 6 6

NJUJORK, SEPTEMBAR 2003.


A k o ste dobili napad a m n e z ije i treba vam p om o, ok renite broj
telefona 6 6 6 i k ad a v am se ja v i s n im lje n i glas, ostavite poruku sa
vaim im en om , ulicom i brojem prebivalita, brojem stana, brojem
line karte, d ev o ja k im pre zim en om m ajk e i njene m ajke, brojem
b a n kov n o g rau na i sa svotom koju on sadri, m irn o spustite telefo nsku slualicu i s a ek ajte da v a m se n e k o j a v i . Tako bi mogla
da bude org anizo vana p o m o n e rv n o rastro je n im a u gusto nastan jen im prebivalitim a, tzv. g ra d o v im a, gde se od zdravih o e k u je
da se ne seaju iega, dok bi ,,b olesni trebalo da pamte sve. Taj
kraj leta sa tipinom njujo rkom vlagom u pamtiti zauvek. I sve
on o to se dogodilo to g leta. P rek o dve d ece n ije ,,s m e a k koji j e
p ro m icao m e d ijim a tam p an im i e le k tro n s k im , s m e a k koji bih
ugledao k rajik o m oka prolazei n ena d ano pored kan ce la rija velikih ,,igraa, isti onaj koji bih ugledao na licim a m en a d era dok
sam stajao u redu u banci i svugde gde bi m e put odveo u zem lji
vavilonskoj. Tog leta m alo ranije, i u m o m B eo g rad u susreo sam se
sa licim a sa istim tim s m e k o m pu nim c i n iz m a koji bi se razvlaio
na ustima glad n im perverzija i m u en ja . D a li sam ga prvi put vid eo u B eo g ra d u ? Da. U v ezen k a o tr e a ruka preciznih instrukcija
sis tem atino g terora. K ad god bi mi se to lice sa ta k v im s m ek om
unelo u lice, im ao sam utisak da u biti rtva sek su aln o g terora,
pretresa ili o b je kt n e k a k v o g htonskog rituala. D ok sam gled ao tog
m ih oljskog leta u N ju jo rku d o k u m en ta ra c o e G e v ari, shvatio
sam da su njegovi muitelji im ali isti taj s m e a k kao i Ijudi koji
su m e presretali tog leta u m o m rodnom gradu. N e k oliko godina
kasnije, dok sm o na J a m a jc i s n im a li film na plai, pojavili su se
naoruani p olicajci i znate ta? Im a li su isti takav sm eak. Brutalnost. pohlepa i zloba su se krili iza njeg a dok su m ahali o tk o e n im
pukam a. I tako, fan tom sk i trgovci tru b e na sav glas o slo bo d a m a
u d em o k ra ts k im re im im a , sk upljai m rv a sistem atski zastrauju
ljude u istim tim re im im a . Ipak, zastraivanje dolazi sa sm ek om
za razliku od totalitarnih reim a. A k o se svega seate i sum nja te
da ste oboleli od a m n e zije , p ozovite 6 6 6 .

242

LENIBRUS
NJUJORK, DECEMBAR 200.1
B o i u V e lik o j ja b u c i . J o je d a n . O v a j mi j e n a ro ito gorak .
G le d a m k ro z o g r o m n i izlog k a fe te r ije 11 V est V ilid u na ulicu
kroz koju prodiru k o n z u m e n ti sa g ig a n ts k im k e sa m a . K e s e su
g la m u ro z n e , po k lon i nik ad j e f t i n i ji . Z u r i m u 6. aveniju i m i s lim a
s a m , ponovo, u B e o g r a d u , t a m o gde j e o s ta lo zg arite. P ojav lju je
se m oj d ru g a r J. sa v e s tim a : ,,D a li si u o da j e njujo rki g u v e rn er
g. P ataki ja v n o re h ab ilito v ao L e n i ja B r u s a ! ! ' ,,Ne s er i re k ao
sam j a i tra io da m i ispria sve. S k o r o 4 0 g o d in a posle tra g i n e
sm rti, lo k a ln a vlast j e re h a b ilito v a la o c a svih k o m e d ija a . L e n i
B ru s , iji sam po ster u v a o na zidu d es e t g o d in a u m o m stanu u
e lz iju , ikona j e n ju jo r k ih p e d es e tih i ranih ez d e setih . P o e o
j e k a o p o p u n jiv a p ro g ra m a izm e u d e z b end ov a u k lu b o v im a
N ju jo rk a. V rlo b rz o j e i z a a o na g la s k a o d e k o iji j e z i k j e brita k
k a o sablja. A m e r i k a koja j e i z la z ila iz steg a p s e u d o h r i a n s k o g
lova na v e tice , tj. k o m u n is te i njih o v e sim p a tiz ere , bila j e pov oljno tlo za sve z e z a to re koji su hteli da izau na binu i naprave
po nek i kom entar. L e n i B r u s se s ru io s v im s ila m a na tru li lani
m oral a m e r i k e elite i n jih o v u e lju da n a m e tn e ro b o v s k i stil ivota. N ije s m e ta lo a k o si pedofil ili ku rva r, sve d ok tv o ja p orod ica to ne z n a , i dok si sa istom to m p o ro d ico m vi en u c r k v i u
nedelju . A k o bi d ao dolar v i e pasto ru , sve bi ti bilo op roteno. I,
n arav no, za sk a re d n o p o n a a n je su uvek bili krivi J e v r e ji, c r n c i,
p ederi i bitnici. D a ne z a b o r a v im o , svi nab ro jan i su b ili v o jnici
m e u n a ro d n o g zla z v a n o g k o m u n i z a m i d unost s v ak o g a s n o g
A m e r i k a n c a j e bila da locira ov e e le m e n te i prijavi ih. I dok su
k lero faisti o b u e n i u od ore K ju k lu k s k la n a divljali n e k a n je n o
po ju g u A m e r ik e , F B I j e ra z a s la o sv o je p la en ik e po k lu b o v im a
v e lik ih g rad ov a I s to n e i Z a p a d n e ob ale. L e n i B r u s im j e iao
na ne rv e na p o se b a n n a in . P rek id a li bi njegove p e r fo r m a n s e
i hapsili bi ga s v a k i put kad bi L e n i s a m o izustio re: fu c k ili
m o th e rfu ck e r. L e n i j e p o sta o s im b o l b o rb e protiv k o r u m p ira n o g
sudstva, a g re s iv n e p o licije, k u k a v i k e a d m in is tr a c ije i m e d io k rite tsk e A m e r i k e koja j e ivela izm e u k o r p o ra c ijs k ih e k o v a i

243

lanih p ra z n ik a . M e d iji su prenosili L e n ije v u borbu iz sud nica.


N je g o v i nastupi iz k lu b ov a su bili z a m e n je n i na d u v a nim p ri a m a
o m o n stru m u koji ugro a va a m e r i k i san. L en i j e b a n k r o tir a o i
bio j e slo m lje n . K a d a se vest o n jeg o voj sm rti m u n je v ito nala u
n a s lo v im a svili p la e n i k ih m e d ija, svi su o d ahnu li: njeg o v e kolege k o m ed ija i, j e r vi e n ije bilo L e n ija da ih p o d se a na kvalitet
predstave, v la s n ici k lu b ov a , j e r su m o g li da zapo lja v aju klovnove u m es to u m e tn ik a , panduri koji su izgledali s m e n o svaki
put kada bi hapsili L e n ija i n ara v n o, c e la a m e r i k a elita k oja j e
uvek bila n e s p re m n a za revolu ciju. L e n i j e u m ro od he roin sk e
p red oziranosti. N e m a veze to n jeg o v i prijatelji kau k a k o nikad
n ije bio z a v is n ik , n e m a v e ze to n ije bila v r e n a o b d u k cija , n e m a
veze to su se u njeg o v o m stanu oku pili agenti skoro je d a n m inut
p oto vie n ije d avao z n a k e ivota. L e n ije v a s m rt m e p o d s e a
na s m rt M a l k o l m a O v e n a , lidera p ank b end a T h e Ruts. N a en
j e u svom lond onsk om stanu sa i n je k c ijo m u veni. Ili na s m rt
S o k r a ta u A tini. D ob ro, s m rt j e sm rt, L e n ija v i e o d a v n o n e m a
medu n a m a i zato m i j e bila v e o m a sm rd ljiva ta re h a b ilita cija
d oved en a u k o n tek st sa ratom u Ira k u koji j e o t p o e o n e k o lik o
m e s e c i ranije. M i s li m da j e g. P ataki re k a o n eto ovako: S l o b o da govora j e je d n a od n a jv e ih s lo b o d a A m e r ik e i n a d a m se da
ova re h ab ilitac ija slu i k a o p o d s e tn ik to m e sada, k ad a se b o rim o
protiv s vetsk og te r o r iz m a .

244

JA SAM A M E R I K A N A C
NJUJORK, JANUAR 2004.
D o a o j e taj dan. V r e m e da se p o sta n e A m e r ik a n a c . Poto m i
j e ad vok at ra is tio sve u vezi sa n e p la e n im p o re z im a i p o to j e
ve lik i ef, tj. U jk a S e m , d a o z e le n o svetlo, z a k a z a n a m i j e s v e a nost p o la g an ja za k le tv e . O li, uzb u e n ja !! N e k o lik o d e s e tin a nas
e m ig r a n a ta , s r e n ik a koji e uetati u svet p rivileg ija i j o j a e
kontrole. J e b e kontrolu, j a h o u pare, pie n am s v im a na elu.
A li, e k a jte , z ar n is a m s a m o pet g o d in a ra n ije o tra o iz A m e r i k e
n a pu taju i svoju d ragu, lu k s u z n i stan u C e lz iju i svoj p o sa o koji
m i j e o m o g u a v a o da se ep u rim po M e n h e tn u ? S ta se to d ogodilo da od ivice d e s tr u k c ije i g a e n ja k o je sam o s e a o p rem a ovoj
z e m lji sada hitam da p o sta n em njen punopravni la n ? D a , da,
m is lim da j e A m e r i k a , m o ja m a e h a , luk avo s a e k a la da j o j se
v ratim posle b ro d o lo m a u n a r u ju m o je m a jk e - S rb ije. M is lim
da m e j e a m e r i k i paso titio od s v in ja r s k e m a fije sa B a l k a n a i
p ru a o ansu da se j o v i e in filtriram u sistem koji mi se g ad io
n e k o lik o d e c e n ija . D u g o v a o sam to m o jo j b rai i s e s tr a m a A m e r i k a n c im a koji su uzidali ivote i e n e r g iju u bici za slo bodu.
D o k sam se v o z io p o d z e m n o m e le z n i c o m ka ju g u M e n h e tna gde j e tre b a lo da se od ri c e r e m o n i ja , ita o sam e s e je V ald a E m e r s o n a ne bih li se m o tiv is a o z a s v e a n i in i pristupio
mu. E v o ta k a e V aldo E m e r s o n o ,,s v o jim A m e r ik a n c i m a :
,,M i s m o je d a n sitan i prevrtljiv narod. O k le v a n je i p o n iz n o s t su
nae bolesti. B r z o b o g ats tv o k o je s totine stiu trg o v in o m o a r a v a
o sta le na cije. S r e a je d n o g j e nad a za h iljad e i itava j e g enerac ija n e z ad o v o ljn a sp o rim rasto m b o g a e n ja k ojim bi bila z ad o voljna s v a k a d ruga n acija. Z b o g to g a j e A m e r i k a z e m lja m a lih
avan tura, k ra tk ih planova i h ra b rih r iz ik a , a ne z e m lja strp lje n ja,
v e lik ih k o m b in a c ija , niti d u g o tra jn ih i v r stih planova koji bi zahtevali k ra jn ju hrab rost, k ara k te r, veru i sir o m a tv o .
Is tr a o sam iz p o d z e m n e e le z n i c e i uputio se u o g r o m n u sivu
zgradu a d m i n is tr a c i je u blizin i Vol strita. U a o sam u sve a n u
salu, u zeo svoj broj i e k a o . O d r a li su nam p red avanje o va nosti trenu tk a i tra ili od nas da svi u sta n em o . Podigli s m o ru k u

245

i zak leli se U j k a - S e m u na vernost. D o k sam izlazio iz zg ra d e sa


p ap irn im s e r tifik a to m koji p o tvr u je m o je d ravljanstv o, prila
m i j e atra k tiv n a K o lu m b ijk a koja j e d rala isti papir u ruci. O d m e rila m e j e p o g le d o m i re k la da im a roenu sestru koja j e prava
lepo tica u B o g o t i i k oja bi volela da d ob ije m u a A m e r ik a n c a .
O p a, rekoli ja, ti ne g u b i v r e m e . O b ja s n io sam j o j da su m oji
planovi d ru g a iji. S m u g n u o sam u p o d z e m n i prolaz n ju jo r k e
e le z n ic e dok m e j e ona tu n o pratila p o g ledo m .

246

LANA GREJS DONS I PRAVI GA N GS TER


SARAJEVO, JU N 2004.
N jegov o im e j e M u h a m e d A li i vie p o d se a na tu rskog pau
koji j e vladao K a i r o m nego na legend arnog crn o g b oksera iz
A m e r ik e . N je g o v o z a n im a n je j e gang ster i on to ne krije. R i j e
i vie lii na Irca nego na A lb a n c a , pria p e rfe k tn i b on jak i ili
ono to se pre rata zvalo srpskohrvatski. G le d a me i udi se ta
je d a n B e o g ra a n in trai 11 njegovoj k ancelariji. J a mu k a e m kako
sam uo da on p o z a jm lju je pare, dodue pod tek om k a m a to m ,
ali ih pozajm lju je. O n slua k ak o sm o o rg anizo vali internacionalni m u z i k i festival gde e zvezd a biti leg end arna G re js D o n s i
o d m a h u je glavom . K a e da nika d a n ije u o za nju i pita da li ima
anse da dovedem je d n u pevaicu iz B e o g ra d a . K a d a sam shvatio
da j e zaintereso van za udovicu je d n o g m afija a koji se naroito
istakao z l o in im a u B o s n i, o n e m e o sam. S kup io sam hrabrosti
da ga upitam k ak o to da on eli da u es tv u je u prom ociji svojih
s m rtn ih neprijatelja. M u h a m e d A li po sk o i sa svoje stolice i tada
spazih da im a e li n e ruke i noge, ka e da sam neviena upina
i amater, j e r on o to j e bilo j e bilo i j o k a e da se on ne ljuti to
su oni njih tak o ubijali, j e r bi i on njih ubijao da j e bio u slinoj
poziciji. U u ta i za gled a m i se u oi. K a e da u da p u knem sa
tim fe stivalom . K a e da h o e da mi p o z a jm i 25 som ova evra i da
j a n jem u posle m o ra m da vratim j o p etak a k ao interes na tih 25
som ova. Izvadi iz kutije za cipele lovu i b aci j e na sto i re e da se
g ub im i da ne eli vie da u je ita o u p ak o m festivalu. K a e da
n e e ni doi na njega. M i u z e s m o lovu ne potpisujui ba nita i
od o sm o da uplatimo ono to nam j e ostalo. G r e js j e sletela posle
dva dana u Sarajevo, p raena neverov atnom kam p a n jom novinara
u g lavnom gradu B i H o to m e k a k o j e neverovatna prevara u toku,
gde s u m n jiv i organizatori iz A m e r ik e dovode neku c rn k in ju koja
lii na legendarnu G re js . D ola j e sa c e li m bend om i svojim bratom g e jo m iz M a ja m ija . V elia n stv en a i sa svojih ped esetak godina u kostimu od koga staje dah, b o g in ja G r e js j e ula u iz na jm ljeni
luksuzni automobil, bend j e uao u k om bi, a njen burazer koji se
kezio j e uao u tak si sa m n o m i m o jim partnerom. O d m a h sam

247

SAMOUBISTVO S A A N D R O G I N O M
NJUJORK, FEBRUA R 2005.
S v e j e op et k a o u s ta rim d o b rim v r e m e n i m a . Posle 2 5 g od ina
e to nas z a je d n o . Z a je d n o u m r a n i m h o d n i c im a H ad a gde se plaa u la zn ica za pristup. Poznati klub K n i t t i n g F a c to r y se prese110 sre d in om d ev ed e setih sa ulice H au ston u b lizinu ulice K a n a l i
o s ta o o n a k o ru piast k a k o n ju jo r k i b o e m i to vole. D o u b le B i l l
111 po srpski dupli pro g ram u k o m e nastu paju D e n e s is P orid iz
avan gardn e g ru p e T h r o b b in g G r is tle i posle n jeg a duo iz N ju jo rka koji im a status b o g o v a e le k tro p a n k s c e n e - S uicide. S c a m se
L o n d o n a p o e tk o m o s a m d e s e tih kad j e D e n e s is P orid po stao
kralj underground s c e n e . B io ga j e g las da j e sa 18 napu stio trad ic io n a ln o k o lo v a n je i p o sta o an a rh ista . N ita u d n o za nek og a
k o j c im a o 18 g o d in a 1968. V e tad a j e sk re n u o panju na sebe
su b v e rz iv n im p a m f le tim a k o j e j e ta m p a o u podru m u neke k u e
i koji su bili z ap len je n i od vlasti. K a r i je r u nastav lja k a o m u z i a r
koji n ik a d a n ije s v ira o n ije d a n in s tru m e n t i k re e se u d rutv u
g itariste koji j e bio po znat po p ro v a la m a u c rk v e i pandurske
sta n ice. Z a je d n o sa sv o jim g ita ris to m , p o to su se preruili u sve te n ik e , delili su p a m fle te koji p o z iva ju na blud. K a s n i je j e gitarista uhapen z b o g provala i o t i a o u zatvor. D e n e s is j e o t i a o u
L o n d o n i p o sta o u m e t n ik p e r fo r m a n s a . S re d in o m s ed a m d e s etih
m u z i k a ta m p a urlie k a k o se D e n e s i s Porid m o ra strpati u
ludnicu j e r na bini siluje in s tru m e n te i to na ro ito radi s ad isti ki sa v io lin a m a . S a m D e n e s is k a e da j e inspiraciju dobio od
N a m D u n P a jk a i D o n a K e jd a , liera n ju jo r k o g F lu k su sa.
D on Pil izja v lju je da se e n g le s k a m u z i k a s c e n a m o e spasti
sa v i e ljudi k a o to j e D e n e s is P orid. P a n k i novi ta las p o etk om o s a m d e s e tih daju D e n e s is u i n jeg o v o m bendu T h r o b b in g
G r is tle slavu koju za slu u ju . Sk o tlan d ja r d j e kao s e n k a D e n e s isu j o od stud entskih dana. Je d a n to rije v s k i p o litiar i d up eliza c
ga n a ziv a n a jg o rim o v e k o m ro e n im u B rita n iji i zahteva da mu
se o d u z m e d ravljanstv o. T h r o b b in g G r i s tle postaju j o popularniji i sv e tsk a m u z i k a s c e n a vidi D e n e s is a k ao protiv otrov za
fa istik u ta e ro v s k u E n g le s k u . V e s a m se n ala zio u N ju jo rk u

252

kun m ladi e in ig ra n t kad s am u o da j e D e n e s is uh apen p o etkom d ev ed e setih i da su mu na g a jb i n ali sprave za i z a z iv a n je


linlucinacija. M a i n a za s a n ja n je se z v a la ta sprava i s e a m se
.lika z a d riglih b o b ija koji su j e za p len ili. Te v e e ri na k o n ce rtu
i i i i j c nek o re k a o da j e D e n e s is , pored s ilik o n s k ih sisa k o je j e
njtradio, j o i o d s e k a o svoju piu. C e k a l i s m o ga sa n c s trp lje iijem da izade na binu. I eto h e ro ja, o b u e n u najdivniju haljinu
kitju sam ik ad a v id eo , k osa plava z a k a e n a u malu pundu, ru
nn u s n a m a, isc r ta n e o b rv e i te p ro d o rne o i. Taj satir i predivni
nndrogin n am j e aputao c e le v e e r i n a jle p e balade. C o v e k koji
jc zaslu io da bude izb a e n iz E n g le s k e i koji j e n aa o u to ite u
N ju jo rku j e bio tu pred n a m a k a o p re k ra s n i a n e o koji nas podsea da j e n jeg o v ples v e it i taj n jeg o v g las koji arhetipski k lizi
po naim k i m a m a . Ipak, n a e k i m e su prave, j e r D e n e s is nas
lom e j o ui. Z a b o r a v ite sve te g lupo sti k o je v a s o k r u u ju , poruu je D e n e s is, i z a p am tite da vas v o lim . P o v u k a o se sa b in e na
kojoj j e o s ta o m ir is s la tk asto g p a rfe m a koji j e n a b a cio na s e b e taj
D c n e sis i eho n jeg o v o g g la sa j e j o b u b n jao p o d s e a ju i m e na
( irctu G a r b o , ili b o lje r e e n o G re tu G a r b o na L S D - u . K a s n i je to g
leta nek o m e j e u p o z n a o sa D e n e s i s o m lino pre n jeg o v o g pon ov nog ok u p lja n ja sa P sy ch ic T V u b r u k lin s k o j e tv rti Red Huk.
K u ka m u j e bila n e n a i on se s m e k a o i n a m ig iv a o . Poljub io sam
ovom and roginu ruku i s e a m se da j e bio v e o m a s re a n . N o,
v e e u K n i t t i n g F a c t o r y tog fe b r u a r a se n astav ilo b e s k o m p ro m is n o k a o to j e i po elo. M a r tin R e v i A l a n V e g a su duo poznat
k ao S u icid e . U a k c iji su od s re d in e s ed a m d e s etih kad a su k a o
bcnd iz B r o n k s a skrenu li p anju na seb e . Ta en erg ija koju ova
d v o jica b itn ik a pro izv od e na bini j e n eopisiv a. To j e k a o K a b a re
Volter iz C irih a ispod k og a j e p o sta v lje n a tona d in a m ita . M i koji
p o sm a tra m o bend z n a m o da taj d in a m it m o e s vak o g trenutka
da e k sp lo d ira , ali z ab o le nas kita. H ip n o tis a n i sm o p e rv e rz n im
g la so m A l a n a V eg e koji k a o duplo iz d ro g iran i E lv is Prisli trai
psih o tin e rokenrol kata rze na bini. R it a m koji j e isp ro g ra m ira o
M a r tin R e v j e poziv na sa m o u b is tv o , j e r posle tog z v u n o g cun a m i ja ti nita d ru go i ne p re o staje. S e a m se, p o etk o m o s a m d esetih dok sam ih g led a o u L o n d o n u i dok sam se stond ko bulja
d r ao z a zatitnu ogradu da ne bih pao. prim e tio s am a r lija

253

H arpera iz U .K . S u b s -a k a k o uvoten od g ud re i alk oliola dusk a na taj d e m o n s k i ritam S u ic id e -a . N ita se n ije p ro m e n ilo za
ovili 2 5 god in a. P retp ostav ljam da se nita n e e p ro m eniti ni za
n a red nih 2 5. To s m o to sm o. I posle mi j e M a r tin R e v p riao u
m o jo j m e m ljiv o j p ro dav nici ploa u Ist V ilid u da njem u i A lanu
n ik ad i nije b ilo bitno da postanu m e jn s tr im i zarad e tu voljenu
kintu. M a r tin j e sleg ao r a m e n im a i v e o m a g ra c io z n o re d a o C D ove k la si n e m u z ik e koje j e i m a o n a m e ru da kupi.

254

SRANJE
PARIZ, MART 2005.
Nikad se n is a m dugo z a d r a v a o u P arizu . To j e bilo verovatno z b o g n e z n a n ja f r a n c u s k o g j e z i k a i z b o g n e verov a tne e n erg ije
koju nisa m m o g a o da k o n tro li e m i k o ja j e z r a ila iz p ariskih
ulica. Z a m e n e j e P a ris k a k o m u n a bila vr h u n a c i m a jk a svih revolucija. M o g a o s a m da j e p o red im s a m o sa re v o lu cijo m H om einija koji j e z b a c io a h a i sa k r a tk o tra jn o m vla d av in o m a n a rh ista
u B a rs elo n i.
S tig a o sam tog m a g lo v ito g ju t r a v e o m a rano i p olako sam se
k otrljao n a p u ten im u lic a m a P a riza . Celu n o s a m se tr u c k a o
uutobusom koji j e k re n u o sa T rg a V i k t o r ija u L ond onu i koji j e
bio k rcat s ir o m a n im e m ig r a n tim a iz A f r i k e . N a ulasku u Francu sk u e m ig r a n ti su bili iz loeni n e v id e n o j to rturi od, re k lo bi
se, s a d is ti k ih fr a n c u s k ih p o lic a ja c a . Iz g le d a lo j e da p o licija koja
j e n e k a d a iz d an o p o m a g a la G e s t a p o u o k u p ira n o m P a riz u nikada i n ije p restala da radi svoj posao. P ob unio sam se i onda
su m e fr a n c u s k i panduri o d vo jili na stranu i istrkeljisali k a o da
sa m a v g a n is ta n s k i ta lib an . N a li su mi a m e r i k i paso i njihovo
ne p rijate ljstv o j e z an renilo Ijigavo pro pitiv anje na loein e n g le skom . Hteli su da zn a ju z a to se j a uopte in e a m i titim ove
A f r i k a n c e . K a e m im j a da u A m e r i c i d e r e m o njih o v e prene
k ro m p ir i e i da bi oni m o g li m alo da budu popustljiviji prem a
o n i m a koji izgledaju m alo d ru g a ije . L jig a v o se sm e ju panduri i
k au m i da se g u b im . N ik o od e m ig r a n a ta m i se nije z a h v a lio na
podrci. Izg u b ili su se sa sv o jim u v e z a n im p rn ja m a 11 m a g li koja
j e o b a v ija la P ariz. Ja sam kup io k a fu s u k u s o m k i n ic e i p olako
je z d i o u l i c a m a p riz iv a ju i slik e g ra d a koji j e L o tr e a m o n op isao
j o pre 140 g o d in a , i te slik e su se ureza le u m ojoj svesti.
K a u da L o tr e a m o n n ije vo dio Ijubav sa a jk u lo m 11 S e n i, ve
da su ga ta m o nali m rtv o g k a k o pluta, p oto j e P arisk a k o m u n a
bila izdana i pre g ae n a . B il o j e iz d aja i pre i posle, ipak, slike
u e s n ik a k o m u n e su m i g o v o rile d ov o ljn o o n jim a. Z n a li su da e
izgubiti i znali su da c e n e svak u seku nd u sv o je slo bode. M i s li m
da a k o s a k u p i v i e hilja d a s ek u n d i s lo b o d c , to j e n e v e ro v a tan

255

kapital u pore enju sa o n i m a koji slobodu n ik a d a nisu ni okusili


ili bar prepoznali.
Tetu ra m se u lic a m a Pariza i nju im izdaju gde god se ok renem . J o j e m n o g o v r e m e n a o s ta lo k a k o bih p o z v a o s vo g a prijatelja P a r i a n in a koji j e z n a o da u biti njegov gost. O n spava do
k a s n o j e r j e u m u z i k o m poslu. Ja im a m ta da rad im . Ja udiem
iz s v ak o g k a m e n a ov og p o ro n o g g ra d a n eto sp e c ifi n o i je d i n stveno. C a k m i se in i da u je d n o m delu S e n e vid im izboinu
gde je m o d a bila k u a ili, bolje re e n o , k olib a u k ojoj j e iveo
A lfr e d Z ari. O t a c k ra lja Ib ija i na idol iz p a n k e rs k ih dana, ikona k oja in spirie s v a k o g p o b u n je n ik a na ovoj planeti. K a u da
su 11111 o r g a n iz o v ali s v e te n ik a k raj uzglavlja poto su pro cen ili
da e ispustiti duu. Telo iz m o d e n o p u e n jem o p iju m a i haia,
n ato pljen o apsintom i etrom se p o k re n u lo i sla b a n im p o k retom
ruke p o zv alo s v e te n ik a da prie p o n ja v a m a na k o jim a j e lealo.
Porad ova se s v e ten o lice k a k o a ri h o e s a m o n jeg a z a sam kraj
i pom isli da j e a s isk u p lje n ja k o n a n o doao. P rin es e s v e ten ik
svoje lukavo lice da u je u m e t n ik o v u m olbu i tada ga a ri upita
da li im a a k a l ic u za zube. To r e e i ispusti duu i ostav i telo
svo jim k o le g a m a p is c im a da ga o n a k o u k r u e n o iznesu na ulice
P ariza . D u a A l f r e d a a r ija se ra z iila k a o duga po nebu iznad
P ariza i j a j e sad a g led a m i s m e je m se od sree. U in i m i se da
se g ru pa g ra a n a k o j a j e p re lazila ulicu isto tak o s m e je po to j e
u in ila n eto naop ak o. Stip a m s e b e za o b raz e , j e r u v e s e l ja c i m a
p re p o z n a je m P ik a b iju , E r n s ta , A p o lin e ra i R e m o n a R u se la. K r e velje se oni i b e e pred p o v e o m g ru p o m nad obud nih g ra a n a
k oji frk u i prete lino m . D a, to ipak nisu oni, v e g ru pa tin e jd era koji su ukrali m le k o i sad a psu ju i b e e ispred poslovoe
s a m o p o s lu g e i njeg o v ih p o m o n i k a .
N a la z im se sa m o jim d ru g a r o m iz P ariza , koji k a e da j e im ao
ludu no u ne k om klubu i k a e da e v e e r a s biti n o broj 2 i k a e
k ak o m e ta m o svi o e k u ju , j e r zn a ju da sam m u z ik i prom oter,
bla, bla, bla. K a e da v o d im ra u n a dok se sm u ca m u lica m a Pariza , j e r im a puno neprijatn ih o b o je n i h e m ig r a n a ta , bla, bla, bla.
J a p restajem da ga slu am i s a m o ga pratim m e h a n i k im korakoin dok g le d a m k ro v o v e iz d a jn i k o g grada.

256

SEKS I KE
JAMAJKA, AVGUST2005.
I'uj po sao sa p lo a m a i C D - o v i m a j e p o e o da donosi d obre
ic/.ultate. M o j p artn er j e bio za d o v o lja n n jim a i hteo j e da m e
nngrudi s e d m o d n e v n im b ora v k o m na K a r i b i m a . P rep ustio s am
iijcimi da o d a b e re d e s tin a ciju i hotel. Is p o s ta v ilo se da j e im a o
dobre v e z e sa hotelom na J a m a jc i koji j e p ripad ao lancu z v a n o m
,,l lc d o n iz a m .
K.ada sam se o b re o na i n te rn a c io n a ln o m ae rod rom u M o n te g o
bcj i p o g le d o m tra io o z n a e n o v o z ilo k o je pripada lancu hotela,
nisam z n a o da m e j e p artn er uputio u S o d o m u i G o m o r u . N a i m e ,
hoteli ,,H e d o n iz a m su bili p o znati po lu k s u z u i raspu sn om karukteru. U g la v n o m su pristiza li parovi iz c e lo g sveta koji su se
i/g u d ra n i m e a li sa o s ta lim p a r o v im a u p o m ah ita lo j u rci gde su
svi otvori na telu bili slo bo d ni. K a s n o s am to shvatio. V e sam
dobio svoju sobu sa ra s k o n o m te r a s o m i to b o g a n o m koji j e v o dio u b a z e n u k o m e se v e n e k o lik o p aro va poigravalo. O s o b lje
hotela se po brinu lo da m e po v e e sa n e k o lik o d ev o ja k a k o je su
tu dole solo i tra ile p artnera za s e d m o d n e v n u urk u. Z a h v a lio
sam se, z a tv o rio vr a ta od te ra s e , n a m a k a o zav e se, s m o ta o doint
od vu tre koju s am uradio od n e k o g raste koji j e v irio iz g r m l ja na
usputnom sta ja litu od a e r o d r o m a i z a le g a o u gig an tski krevet.
U m o r n o te lo se o d m o rilo od N ju jo rk a .
S u trad an sa m n a a o ud a ljeni k u ta k na skoro napu ten oj plai.
K a z v u k a o sam le aljk u , s m o ta o n e k o lik o sprava i tra io da m i se
ru a k d o n e s e na plau. Z u rio sam u k a rip s k o m o re c e o dan. M e n a d e r hotela se p o jav io u n e k o m tre n u tk u i v e o m a m e Iju bazno
pitao ta n ije u redu. Z a tre n u ta k s a m liteo da mu k a e m k a k o mi
se ne d ie na a m e r i k e i e n g le s k e d o m a i c e ili lok aln e starlete,
no re k a o sam mu da se iz v a n re d n o o s e a m tu na plai i da e k a m
z a la z a k sunca. V e e r u s a m s a e k a o u m a lo m restoranu u o k v iru
k o m p le k s a koji j e iz g le d ao k a o da j e o s lo b o e n od bluda. Tad a
sa m i up oz n ao D en et. R a d il a j e k a o k e ln e ric a u restoranu. N jim a j e bilo stro g o z a b ra n je n o da im a ju fi z i k e k ontak te sa g e stim a. Z a to mi se i dopala. Z n a o s a m da j e ned ostupna i p o e o sam

257

m entalnu igru sa njom . S v e to j e rezultiralo n je n o m po sebn om


p a n jo m i v e o m a , v e o m a d ob rom k lo p o m .
T r e e g dana se p o ja v io D v e jn koji j e bio kolega D en et i ko|i
m e j e pitao z a to ne u e s tv u je m u se k s u a ln im ig ra m a ostalili tu
rista. R e k a o s a m mu da m e p o sa o V a v iio n a ca ne z a n i m a t da sam
liteo da im a m seks o s ta o bih u srcu V avilon a, tj. u N ju jo rk u . R ck ao sam mu da j e moj p a rtn er b ira o hotel i da, a k o se radi sa m o
0 sek su , onda to za m e n e n ije b rzo s k lepani h a m b u rg er koji treba
b rzo da s a v a e m i da b u d em g la d a n za pola sata. R e k a o sam mu
da j e s ek s za m e n e k a o s o n i b ifte k koji n a m a e s e n fo m i ostavi ga da prenoi i onda ga v e o m a , v e o m a n eno p e e na vatri.
Potom ga p o je d e v e o m a sp oro v a u i svaki kom ad . D v e jn se
s m e k a o i p o g ledo m p o k a z iv a o na D enet.
Tog v ik e n d a D vejn mi j e p o m o g a o da se iskradem iz hotela
1 od em sa njim do O o R io s a na k o n c e rt povodom g o d in jice
nez avisn osti J a m a jk e . Z a v r ili s m o na fu d balsko m igralitu isp u n je n im sa o ko 10 0 0 0 ljudi. M i s li m da sam bio j e d i n i b e la c na
sv e a n osti. N e m a p roblem a. B u d n e o i D v e jn a i njeg o v ih prija t e l ja su bile v i e nego d ovoljne da ne upadnem u nevolju. Na
bini, d oajeni j a m a j a n s k e sc en e: B a u n ti K iler, B in i M e n , S iz la i
ostali. O b ja s n io sam D v e jn u i n je g o v im p rijateljim a da s a m j a iz
stare kole. N a b r a ja o sam : M a k s R o m e o , B u r n in g Spear, Ja b u Ju
i ostala im e n a iz s e d a m d e s e tih k oja nisu izazivala v e u panjii
kod m o jih m lad ih sa g o v o rn ik a . U sv ak o m slu aju , oni su razumeli da sam v e proveo na K a r i b i m a d ovoljno v r e m e n a u m om
ivotu da bih ra z lik o v a o o d re e n e stvari. D v e jn m e j e pitao da li
bih v o leo da iv im na J a m a jc i i da o s n u je m porod icu ovde. R e k a o
sam mu da bih v o leo da d od em p o novo za m e s e c d ana, i to ne
u taj j e b a r n i k za robote, nego negde gde j e m n o g o d is k re tn ije i
op utenije. D o g o v o re n o , re k a o j e D v e jn i o d v e zao m e u hotel.
P o s le d n je g d ana D en et se o s m e h iv a la p o se b n im s m e k o m i
D v e jn j e sve v r e m e n am ig iv ao . Izg le d ali su k ao m o ja po rod ica
v e tada.

258

JAM AJA NS KA A R O M A
JAMAJKA, OORIOS. SEPTEMBAR 2005.
I.et iz N ju jo rk a do M a j a m i ja i, najz ad , do M o n te g o B e j a na
liiniajci mi j e tra ja o k a o ve n o st. e l ja da se posle n e p u n ih m e s e c
ilnna vratim na a r o b n o o s tr v o i p ro ved em v r e m e sa D en et i
itinjim n o v im p rijateljim a j e bila v e o m a j a k a . Poto sam pokupio
ni' ba v e lik i prtljag, uputio sam se k a izlazu iz a e ro d ro m s k e
/g rad e . V o z a i ta k s ija su tra ili v is o k e svote da bi m e prevezli
ilo O o R io s a . Uputio sam se ka s ta n ic i gde su bili k om b iji. V o/ a i su m e g led ali s u m n ji a v o , j e r n ije bilo u o b i a je n o da turisti
Niimi pregov araju o k o prevoza i da se s m u c a ju o k o k om bija. PriSao mi j e j e d a n v o z a koji j e im a o tra d icio n a ln u r a s ta fa r ija n s k u
kapu koja j e p re k riv a la g u ste d redove. D o g o v o rili s m o se da me
preveze za k orektn u sum u a m e r i k ih dolara. Z a v a lio sam se na
prvo m e sto u niz u sed ita k o m b ija i sa b la g im za d o v o ljstv o m
e k a o da rasta o t p o n e vo nju . Is p o s ta v ilo se da sam bio je d i n i
putnik. D o k s m o p ro m ic a li k ro z v iju g a v i put du k a rip s k o g mora
i dok sam j a p o g le d o m pratio o k o ln e planin e, rasta se raspitivao o d a k le sam i koji su razlozi z a m o ju posetu J a m a jc i . Kad
sam m u o d g o v a rio da s am sa k a rip s k o m k ultu rom p o vezan od
svojih m l a d i k i h dana i da j e rege m u z ik a m o ja pasija, rasta se
zad ovo ljno s m e k a o . K a d s a m mu re k a o da sam uspeo da a k
i p ro m o v i e m n ek e od v e lik ih z v e z d a re ge m u zike , rasta j e bio
im pre sio n ira n . N a n jego vo pitanje k o lik o z n a m o ja m a j a n s k o j
istoriji i pokretu ra sta fara, o d g o v o rio sam da zna m p o n e to i da
sam uvek voljan da u je m j o . T a k o j e i o t p o e lo pred avanje raste
koji m e j e vozio po k raj m o ra ka O o R io s u i u nared na dva sata
sa z n a o sa m m n o g o toga. R a s ta j e g ov orio o M a r k u s u G a rv iju
i L eo n a rd u Hovelu. O b o ji c a J a m a j a n i roeni na s a m o m kraju
d ev e tn a e s to g vek a i d u g o g o d in ji e m ig r a n ti u A m e r i c i i E n g le skoj. P o m is lio sam da nam j e to bila z a je d n i k a sud b ina. D o k j e
M a r k u s G a r v i z a p o in ja o u N ju jo r k u p o litik u k a rije ru , L eo n ard
Hovel j e u k o n tak tu sa a m e r i k im a n a rh is tim a pla nira o povratak na Ja m a jk u i otpor p rem a k o lo n iz a to r im a . Hovel j e napustio
J a m a jk u sa svo jih 14 god in a iz ra zlo g a koji su u o b ia je n i a k

259

i d a n -d a n as . D ok j e s ed e o k a o tin e jd e r na o b li n je m drvetu 1
ljutio v o e , spazio j e o b ra u n k o m ije sa sv o jom e n o m , gde
j e posle z a m a h a m a e to m k o m i n i c a ostala m rtv a . D a se ne bi
p o ja vljiva o u sudu i s v e d o io i ta k o iz a z iv a o d a lje nevolje, otac
ga j e p o slao u A m e r ik u . K a o a rm a n tn i N ju jo r a n i n , vra tio se
d va d eset g od in a k a s n ije i u te e n im p ara m a kup io o g r o m a n kom ad z e m lje koji j e n a z v a o g a z d in s tv o P inak l. Hovel j e u a roliku
scen u relig ije, k ulto va iz A f r i k e i Indije, k olo n iza to rsk u opresiju
i tropsku k lim u d on e o neverovatnu e nerg iju i ind iv id u a liz am iz
N ju jo rk a . V e k o v im a su se ro bov i iz A f r i k e koji su d ono sili svoje
kultove, k a o to su najabing i ili k u m in a , m eali sa p o p u lacijom
iz Ind ije koja se na s ta n ila na J a m a jc i . H in d u iza m sa sv o jim kulto v im a i n a v ik o m da se pui g a n d a j e u a fri k o m s ta n o v n itv u
vid eo prirodne s aveznike. O p re s ija b e la ca j e bila n e p o d n o ljiv a
i shvatljiva j e bila elja e k sp lo a tis a n ih da se k riju u d u n g li i neguju kultove koji su bili protiv h r i a n a i belog o v ek a . P obune
robova su bile j a k o e ste. P ostoje legende koje gov ore o d elo v im a
J a m a jk e koji n ik a d a nisu bili p o k ore n i. Hovel j e pri svom povratku 1934. s a m o na sta v io on o to su njeg ovi prcci radili pre njega,
borbu protiv op reso ra. V rlo b rzo se o strv o m pronela vest da svi
oni naputeni i d isk re d ito v a n i m o g u nai u toite na Hovelovom
im anju P inak l. I n te re sa n tn o j e da j e m n o g o e n a o d lu ilo da se
pridrui H ovelovoj k om uni. M n o g e su zav rav ale u kre ve tu sa
Hovelom m is le i da j e neodoljiv. J a m a jk o m su se pronosili glasovi o p ristig lom u d o tvo rcu iz A m e r ik e . N a im an ju su se fo rm irali kultovi koji su kolon iz atori z ab ra n jiv ali. N o u su od jek ivali
b ubnje vi i pored njih su igrali v e r n ic i sa sa d a v e dugom kosom
u v ije n om u dredove. P rilik o m ritu a la sluen j e s p e c ija la n to n ik
napravljen od m a rih u a n e koji su n a zivali b anga. V atra j e gorela
i o k o nje se igralo do d ub ok o u no. Hovel j e p ro p ov ed a o kult
koji j e im a o e le m e n te l n i a n s t v a , j u d a i z m a , h in d u izm a i zoroas triz m a. H ajle S e la s i je j e v e n e k o lik o g o d in a v lad ao E tio p ijo m i
priprem e za invaziju od s trane M u s o l in i ja su bile uv eliko 11 toku.
K a d a se to i d og od ilo i k ad a j e s v e ts k a p o litik a s c e n a pod nazivom L ig a n aro da o d b ila da se suprotstavi n a d o la z e e m fa iz m u ,
Hovelov kult j e v e p o p rim a o svoju fiz io nom iju . N a s ta o j e zvan i n o i ra s ta fa r ija n iz a m u fo rm i k o ja j e p repo znatljiv a i danas.

260

S c la s ije j e p o sta o p o lu b o a n stv o u e m u mu j e p o m o g la i njegova


leg cnd arna b orb a i k r v n o nasle e k ra lja D avid a. G o v o r ilo se da
je 2 2 5 . p o to m a k D avid a. H ov elov a n a k lo n o s t Etiopiji i S e lasiju
jc nag n ala lol>alnu olig arhiju p o tp o m o g n u tu k o lo n iz ato ro m da
proglasi novi kult n e le g a ln im i a voljim . L o k a l n a h r i a n s k a crkva j e bila n a jv e i p o d s tre k a o b r a u n a sa rastam a. U iduim
d c c e n ija m a raste su bili ub ijan i, Hovel hapen i m a ltre tiran na
n a jb ru ta ln iji n a in . I d ok se L o n d o n o p irao Hitleru i sa sa vez nic i m a o s lo b a a o Evro pu, Hovel j e v e im a o dug sta z atv o rsk ih
kazni. N ik a d ga nisu slo m ili. C a k i kad su ga zatvorili u ludnicu
ii k ojoj su k a s n ije b ora v ili Li S k r e Peri i D u n io r B a jls . Hovel j e
uspeo sa m s e b e da slo m i o n o g m o m e n ta kad j e p o e o k o m e rc ija ln o da gaji i prodaje m a rih u a n u i k a d a su njegove solid n e v e ze
sa p o liti a r im a p o e le da pucaju . B i l o j e to 1959. N e s t a o j e sa
sc en e. Ipak, ra s ta fa r ija n s k i p o k ret se ra z v io u toj m eri da su vlasti p o e le da g u b e kontrolu. S a n e z a v is n o u J a m a jk e 1963. nije
dolo do p re s tan k a repre sije p re m a ra s ta m a . Tek sa d olask o m
M a jk la M a n i n g a k a o p re m ije ra i ra a n je m re ge zv e z d e R o b e r ta
Nesta M a r lija , raste su p o e le da b la g o p o boljav a ju uslove ivota. S a za v r e tk o m p rie i p rib li a v a n je m ka O o R io s u v o z a
je m a h n u o ka lepoj uvali sa g o m il o m a m a c a . R e k a o j e da j e to
tra d icio n a ln o m e s to gde se v e k o v im a ok u p lja ju ribari i da j e to
o m ilje n o m e s to ra s ta fa r ija n a c a . P r e p o r u io mi j e da ga p o setim :
P la a ribara j e s p e c ija ln o m e s to i d o p a e ti se sig u rno. I liteo
bih j o n e to da te pitam pre n e g o to i e z n e , da li v e ru je da
e m o mi raste ikada vladati o v im o s t r v o m ? Z a g le d a o sam se u
rastine t a m n e o i i od g o v o rio da v e ru je m da e raste ili oni koji
ih budu podrali vladati c e li m s v e to m . Is k o io sam iz k om bija
dok mi j e rasta m a lia o i v i k a o : N e k a te u v a D a g a j i ne k a ti
prate dobri vetrovi".

261

U BATI SVETLOSTI
JAMAJKA, OORIOS, SEPTEMBAR 2005.
K a u da j e rad oznalost ubila m a k u . Poto m i z n a tie ljn o sti
n ik a d a n ije ned osta jalo. n a d ao s a m se da im a m bar devet ivota. Z n a m da s am ili puno istroio i n a sta v iu da ih tro im dok
po stoje.
J a m a j k a j e pre k ra sn o ostrvo. M n o g i p o se tio ci uivaju u b eto nu ili u i c o m o g r a e n im o d m a r a li t im a , gde im se stvara iluzija
to taln o g k o m fo ra. J a s a m im a o isk u stv a iz on ih d ana m la d osti i
ludosti po K a r i b i m a i A f r i c i gde su m n o g a pravila bila pre k re n a
i gde sam uvek d o b ija o k r e i ih. Z a v o le o sam Ja m a jk u . L ju d i su
m e upozoravali da J a m a jk a m o e biti o p a sn o m esto. D a to o strv o
nije k a o os ta la na K a r i b i m a . U redu, d ob ro j e biti op reza n , no ari
J a m a jk e su m e opijale b e z p re sta n ka .
D v e jn m i j e o r g a n iz o v a o a p a rtm a n u motelu gde sam vid eo dosta pandura i lok a ln ih e s to k ih m o m a k a . C in ilo se da j e D v e jn o v
tata p o v u k a o neke k o n ce , te su n e re g u la rn o m tu risti d ozvolili da
se useli u m e s to k o je j e bilo dosta s k riv e n o i re z e r v isa n o s a m o za
d o m a e . O s e a o s am se n a ro ito p riv ile g o v a n im kad sam prve
n oi d oive o z v u n e f a s c i n a c ije k o je su d olazile iz o k o ln ih apartm a n a. Panduri i m a fija i su im a li re g u la rn e k o li in e se k s a , dok
su z rik a v c i dod avali z v u n e e fe k te sa o k o ln ih brda. U jutru bi se
svi s m e k a li i s v a k o bi se uputio s v o jim poslom . I j a sam se budio
rano i z a p o in ja o e tn je u o k o ln im brd im a . K o li k o god se D v e jn
trudio da m i o m o g u i pratioce, tj. z atitu , j a sam se trudio da ih
preduhitrim i n e s ta n e m pre n e g o to bi se oni pojavili. V e ro v a o
sam Ja m a jc i i ona m e j e n ag ra ivala.
Je d n o g ju t r a dok sam se usp in ja o uz o b li n je brdo, put ini j e
prepreio s im p a ti n i Ja m a j a n i n u s v o jim p ed esetim . Z o v e m se
D ord , re k ao j e , i z n a m ove predele k a o svoj dep. N a d a o sam
se da e m e i k i c a koji se sta ln o k i k o ta o odvesti na nek o spec ija ln o m e s to i a n g a o v a o sam ga da m e voda okolo. P o e lo j e
sa o t k la n ja n je m b u n ja i p ro n a la e n ja ru pe u ogradi o b li n je g
poseda. B e z re i p rim e d b e sam g a pratio i ubrzo s m o se nali
u fa n ta stin o j b o ta n i k o j bati. J a m a jk a j e o s tr v o gde j e z e m lja

262

jako plodna i ne po stoji b iljk a na planeti Z e m l j i k oja se ta m o ne


bi razv ila. O b l i n je tzv. Plave p la n in e su bile i osta le p lantae za
najbolju , k a u , ka fu na planeti. R a s la j e i m a rih u a n a . D o rd mi
je p o k a z a o ne ka stabla stara v i e stotina g od in a . Pratio s am ga
iiz fan ta stin e slapove koji su dolazili od v is o k ih gora i d u ngle.
Milo j e k liz a v o i nezg od no. P ris e tio s a m se svojih lepih d a n a sa
S v cto g V in s e n ta i S v e te L u cije . Ipak j e to b ilo pre d ece n iju i po i
m o je nog e su bile e li n e tada. N is a m se alio, j e r m e j e b ilo sram ota da se J a m a j a n i n koji j e bio stariji k r e e k a o s rn d a ispred
mene. N a u io s a m d a v n o da ne p o k a z u je m z n a k e slabosti na
K a r ib im a . N a jv e i re s p ek t bi d o a o a k o bi im d o k a z a o da si im
ravan u n e e m u . Z a u stav ili s m o se ispod slapova re ke k o r n ja a
/.bog, k a k o j e D o rd o b ja s n io , isce lite ljs k e kupke. N a v o d n o su
sve po z n ate lino sti iz sveta film a i m u z ik e d ola zile na tu ira n je
ispod slapova. S ve m e j e p o d s e a lo na A n e o s k e vo do pad e u
V enecueli i po tok e ispod Tora na G la sto n b e r iju . K u p k a j e bila
o s v e a v a ju a . D o k s m o prolazili iz m e u ra s c v e ta lo g d r v e a i
svetlosnih f a s c i n a c ija naleteli s m o na d rv o irok ih gra n a . N a je d noj od njih j e sed e o stariji J a m a j a n i n koji j e neod oljivo p o d s e a o
na Li S k r e Perija. B io j e o b u e n u z e leni orc i zelenu m ajicu
(ako da j e bio p e rfe k tn o z a k a m u flira n . N e b ih ga ni p rim e tio da
mi se n ije obratio. T ra io j e c ig a ru . R e k a o sam mu da ne puim
duvan i pru io mu o sta ta k d o in ta koji mi j e bio u depu. O, trava m u d rosti, t o j e re k ao i z a p a lio o k r a ja k . M i sino nastav ili da
h o d am o i posle d v a d e se ta k m e ta ra sam se okren u o ka m e s tu gde
jc s ed e o o v e u lja k . T a m o ga v i e n ije bilo. Pitao sam D o rd a
gde j e m o g a o onaj o v e k tak o b rzo da nestane. D ord se k ik o ta o
i pitao koji o v ek . N a v i k a o s a m se u sv o jo j karijeri d ru g o v a n ja
sa K a r i b l ja n im a da ne p o sta v ljam s u v i n a pitanja. U u ta o sam i
p retraio d ep o v e m o g orca. O p u k a n ije bilo. S u n c e j e sijalo
jako. N ije mi sm e talo . M iris i o k o m e n e su bili rajski. D o rd je
nab rao v o a i slatko s m o se o k rep ili. Iz g le d a lo j e k a o da sam u
rajsko m vrtu . D o rd j e re k a o da j e v r e m e isteklo za b o ta n i k u
batu i da j e d o a o a s da se u s p n e m o j o v i e, gore ka brd im a,
gde rek a iz v ire , j e r m e ta m o nek o e k a . N a ra v n o da ga n is am
pitao ko bi to m o g a o biti i uputio satn se ka m ip ro v iz o v an o m
izlazu. D o k sam se p ro vlaio k ro z g u s to bunje, p rim e tio sam

263

da m i se o v e u lja k u ze le n o j m a jici sm e i kao e irs k i m a a k


u A lisi u z e m lji u d a. U z v r a tio sam mu o sm e h i n a s ta v io da
pratim D ord a . N is a m pitao D o rd a da li ga j e prim etio. Z n a o
sam da bi se D o rd i d a lje k ik o ta o i pravi blesav, te j e i ineni
bilo sve je d n o . B i o sam s p re m a n da s v rs ta m ze le n o g o v e u ljk a
u fa m iliju v ile n ja k a .
N astavili s m o z e m lja n i m putem ka v rh o v im a . D oli s m o do
b re u ljk a u koji j e bio za b o d e n stu b i sa n azivom sela. Pisalo
j e S n e n a brda. N is a m v e ro v ao da e m e D o rd to lik o d aleko
odvesti, da u j o doiveti i sneg na J a m a jc i . B il o mi j e o d m a h
j a s n o da turisti ne z a la z e b a ovde. D o s ta k u a j e bilo sp a lje n o iz
nek og razloga. S ta n o v n ic i sela nisu bili b a preterano ljubazni.
Z n a ti e ljn o su po sm a trali. P r o e ta o sam kroz selo, pratei Dorda ka izlazu koji j e bio j o v i e ka vrhu. D oli s m o do perfektno g u z v i e n ja gde j e b ilo n e k o lik o koliba. Pored z a p a lje n e vatre
sedela su dva inlad a lika. Je d a n j e tapo m d ara o vatru, dok j e
drugi d rao m a e tu u ru k a m a . G le d a li su m e z n a ti e ljn o . Dord j e p o vik ao : ,,R a s ta , i iz j e d n e od koliba po javio se Kordel.
Stasiti rasta u sv o jim e trd e s e tim sa a fr i k o m m a r a m o m im proviz o v a n o m u tu rba n koji j e d r a o s a k u p lje n e d u g a k e dredove.
N a s m e ja o se i rekao: R o d e , k a k o s i ? I to j e bilo to. B a r i je r a sa
K o rd e lo m nik ad n ije ni po stojala. O d prvog m inuta se p o n aa o
k a o da se z n a m o 5 0 god ina. P o k a z a o mi j e sa njeg o v og u z v i e n ja
celu dolinu. R e k a o j e da nas j e v id e o k a k o v iju g a m o uz reku i da
j e z n a o da e m e D o rd dovesti ovde. P og led ao sam D o rd a
koji j e n eto v a k a o i j o uvek se k ik o ta o . D ru g a d vojica m la ih
J a m a j a n a su se z vali B o j B o j i l i e k s . Is p o s ta v ilo se da su Kordel
i njih d vojica putujui bend. V o k aln i.
N are d n ih d ana sam s a z n a o da j e K ordel p o sta o rasta pre 2 7
g od in a i da j e od tada lutalica po J a m a jc i . Po z a v re tk u sred n je
kole, on i n eto m lai brat j e tre b a lo da krenu na fa ku ltet, j e r j e
otac bio u z e o p o z a jm ic u za k o lo v a n je sin ova. J e d n e n oi r a z b o jnici su provalili u n jih o v u k u u , o p lja k a li ih i ubili oca . P olicija
j e dola i u h a psila K o rd e la i m la e g brata dok su ra z m i lja li k a k o
da uu u trag ban d itim a. P ustili su ih posle tri ned elje b e z o b ja n jenja, b ez u h v a e n ih p o in i la c a i b e z bilo k a k v ih o b e a n ja . Kod
k u e ih j e e k a lo zg arite. O d a ljem k olov a n ju n ije bilo ni rei.

264

Kordel j e p o stao rasta i lutaliea, brat j e po stao k r i m i n a la c . Kad


sam up oznao K o rd ela, brat j e bio u za tv oru z b o g n e k o lik o ubistava i sa p red vi eno m ro bijom od v i e d e s e tin a godina. To bi i bila
lipina j a m a j a n s k a pria. Je d a n brat k r im o s , drugi brat rasta.
K ordel j e k uv ao za sve nas, m alu grupu koja se o k u p ila oko
z n a ti e ljn o g turiste. U iv a o s a m u d o m a o j ku h in ji. O s e a o sam
se v e o m a s ig u rn o pored K o rd ela p reko d ana, a nou bih u iv a o u
d rutv u D e n e t i D v e jn a . B il o j e v r e m e da prona em m o g starog
d rug ara R a s a S a d lija .

265

PLAA RIBARA
JAMAJKA, SEPTEMBAR 2005.
M o ja d e v o jk a D e n e t j e p o elela da j o j se p rid ru im u tradicion a ln o j ne d eljn o j p oseti c rk v i. B i l o j o j j e iz u z e tn o stalo da njen
novi m u k a ra c , b le d o lik i iz N ju jo r k a , u k a e p o to v a n je lokalnom d u h o vn o m autoritetu. I m a o sam o g r o m n o p o to v a n je prem a D e n e t k a o s a m o h ra n o j m a jc i, e n i k oja u t e k im uslov im a
p rivre iv anja o p sta je p o te n im rad om i d is c ip lin o m k oja j e bila
nev i e n a i za a m e r i k e standarde. U ju tro bi sa s m e k o m od la zila
na p o sao u letovalite gde s am j e i up oznao, a p otom bi v r e m e
provodila sa sv o jim o s m o g o d i n jim sin om koji bi d o a o iz kole.
V e e r i bi provod ila sa m n o m i po to bism o se a s tili m o rs k im
p lo d o v im a p rip re m lje n im na k a rip s k i n a in , u ivali b is m o 11 te lesn im z a d o v o ljs tv im a do k a s n o u no. M o ra m priznati da sam
se o s e a o v e o m a s re n o u tim m o m e n tim a u za g rlja ju j a m a j a n ske e n e k oja j e z n a la m n o g o ta jn i z av o e n ja m u k a ra c a . L e g e n de koje su se ispredale o j a m a j a n s k i m e n a m a su se potvrivale.
P o sta jao sam k a o rob koji j e bio s p re m a n da uradi b ilo ta s a m o
da bih dobio j o z a g rlja ja i p o lju b a ca.
Ipak sam od b io da se p rid ru im D en et u poseti c rk v i. V e
u veliko u d ru tv u sa lo k a ln im r a s ta m a pred vo enih K o rd e lo m
i im a ju i D o rd a k a o v o d i a k r o z O o R io s , m is lio sam da j e
po seta c rk v i nepotreb na. D e n e t n ije u ivala u d ru tv u rastafarijan a ca . S m a tr a la ih j e n e s a v e s n im i n e o d g o v o rn im . I z b e g a v ala
ih j e p rilik o m rnojih susreta sa n jim a.
P oja v io se i R a s S ad li. O d m a ja 2 0 0 1 . nisa m ga vid eo . O d je z dio j e put K i n g s to n a i e tir i g o d in e su prole uz sp o r a d in e razgovore te le fo n o m . K a d se p o ja v io na pragu m o g a p a rtm a n a u
motelu n a s m e ja o se i rekao: V id im da v e uiva p riv ile g ije na
J a m a jc i . M e r i o j e D e n e t i s m e k a o se. N a susret j e bio srdaan. S a z n a o sam da j e od tre n u tk a kad sm o se pre e tir i god ine
po slednji put videli R a s a d li radio u o b ia je n e ra s ta fa r ija n s k e
po slove, putujui po J a m a jc i , p ro p ov ed ao j e ra s ta fa r ija n iz a m
m la im a i uspeo j e da izda svoj prvi C D . N e to k a s n ije tog dana,
prid ruio n a m se K o rdel sa D o r d o m , F l e k s i je m i B o j B o j e m .

266

I )vejn i njegovi pajtai bi re d o v n o n a v ra a li da vide da li j e sve


pml kontrolom . U je d n o i n m o m e n tu s m o bili p o v e a g ru p a koja
|i> skretala p anju p o li c a ja c a i m a f ija a koji su k oristili usluge
motela. S a m o bi prolazili pored nas i lju b a zn o bi se s m e k a li.
I >11, ispadalo j e da j e R a s S a d li u pravu, o s e a o s a m se ob u ze t
p ii/njom i n e k a k o privileg ov an.
J e d n o g ju t r a sa m od lu io da, k o n a n o , p o se tim P lau ribara o
kojoj j e rasta v o z a p rip o v ed ao o n o g d an a kad sam pristiga o na
Jiim ajk u. P rid ru ili su mi se a d li i Kordel. S e a m se, dok sm o
NO p ribliavali plai da j e ne k a u d n a e n e r g ija visila u vazduhu.
/ n a o sam da j e m e s to sp e c ija ln o . P la a j e bila stisnuta izm eu
/n c e m e n tir a n o g m o la i fa b rik e b o k s ita . S a z a c e m e n tir a n o g m ola
nii d o lazili g la so v i tu rista koji p o d s e a ju na a tm o s fe ru plaa u
Vest I lem p tonu i L o n g A jle n d u u N ju jo r k u . M o l j e b io od e ljen od
Plae ribara za r a lom b o d ljik a v o m ic o m . K a d sam z a k o r a io na
llau rib a ra, p rim e tio s a m d a izm e u im p ro v izo v a n ih b a rov a i
ku ica gde j e s lu ena p r e n a ili k u v a n a riba, po stoje te z g e gde se
prodaju v o e i inuve n ap ra v lje n e z a tu riste. N a n a jis tu re n ije m
mestu na plai ti k uz mol bila j e i te z g a D e z m o n d a z v a n o g B ig s.
P rirod no j e bilo da na s tr o jic a n a e m o hladovinu i m e s to gde su
ve s ed ele raste. D im od g a n d e se u z d iz a o iznad B ig s o v o g tanda. S eli s m o i n a ru ili n e k o lik o p a p a ja i po m oran d i. G r u p a se
uutala i da n is a m bio u d ru tv u a d li ja i K o rd e la , m i s li m da bi
mi rekli da se g u b im . K a s n i je sa m s a z n a o da se b e lim tu ris tim a
nc p re p o ru u je da d olaze na P lau ribara. M o l tik do p lae im j e
bio v i e neg o dovoljan sa p re s k u p im k o k te lim a , h a m b u r g e r im a i
scksi h o s te s a m a . M a l o - p o m a l o , uspeli s m o da o s tv a r im o k o m u n ik a ciju sa lo k a lc im a . D e z m o n d m e j e stre lja o o itn a . P rim e tio
sam pri d olask u da j e D e z m o n d invalid b e z j e d n e ruke. I z g le d a lo
j e da mu j e ru k a v is o k o iznad la k ta i s e e n a m a e to m . Isposta vilo se da sam u pravu, i to j e D e z m o n d i p otvrd io u je d n o m
od naih k a s n ijih razgovora. Pored D e z m o n d o v e tezg e sa v o e m
p r o t i c a l a j e r e ic a k oja se u livala u K a r i p s k o m ore. K o rdel mi j e
re k ao da j e to ista ona rek a uz koju sa m , pratei D o rd a , d oa o
do n jeg o v o g n a s e lja z v a n o g S n e n o brdo. P rim e tio sam da tik
uz m e s to gde se uliva r e ic a p o stoji m a lo u z v i e n je sa d rveto m
koje se p o lak o n a g in ja lo ka m o ru . D r v o j e bilo skoro potpuno

267

o g o ljen o sa koren jem ka m o ru . D e z m o n d j e re k a o da j e nekad


P la a ribara bila dosta v e a i da je p o slednjih g o d in a m o re otelo m n o g o z e m lje od plae i da on pretpostavlja k a k o e je d n o g
dana u b liskoj bud unosti ce la plaa biti potoplje na. S lu a o sam
p o tom p rie r a s ta fa r ija n a c a k a k o j e p o sledica g lo b a ln o g otopljav a n ja pogubna za ribare i ljude koji ive na obali. N a ra v n o da su
se k o r p o ra c ije koje su k u p ov ale z e m lju o ko m o ra o b e z b e d iv a le
o g r o m n i m n a s la ga m a b eto n a, na k o m e su n icali m olovi i barovi
za b og ate turiste. D o b ija o sam iz prve ru k e u a s a v a ju e in fo r m a cije o z lo u p o tre b a m a o s tr v s k ih fu n k c io n e r a koji su dozvoljavali
m e g a k o r p o r a c i ja m a da isputaju h e m i k a li je oko ostrva . Korali
su bili o m e k a n i i raspadali su se od v e lik ih brodova koji su dovodili turiste. Turisti su j o i izba civali sa b rod ov a s v a k o ja k u
plastiku k oja j e bila po g u b na z a ivot mora. B o c a fante ili kokakole k o ja j e plutala na vodi j e m o g la lako da bude z a m e n je n a za
m o rsk i plank ton i p o je d e n a od v e lik e k o rn ja e . O n e su gu ta le te
p lastine b o c e i u m ir a le u n a jv e im m u k a m a . O k o plaa o k r u e nje n ije b ilo nita m ilo s rd n ije. P ijani turisti u potrazi za je f t i n i m
s ek s o m i d ro g a m a su pravili u t a k m ic u u kojoj su s a m o n ajsu rov iji opstajali. V rlo e s t o p o lica jci bi posle red ovne dunosti dolazili
da rek etiraju prodavce ru n o iz ra e n o g nakita ili dilere drogc.
U n e s p o r a z u m im a o ko para i prevlasti g ub ile su se glave, ruke
i noge. U j e d n o j ta k v o j tui i D e z m o n d u j e ru ka bila o d s e e n a
m a e to m .
D o k s m o sedeli i priali m n o g o e n a j e dolazilo da pre d a h n e i
po jede po neku v o k u . U g la v n o m su bile prostitutke i p ro d a v a ice
je f t i n i h inuva. U o i m a sam im v id eo o g r o m n u patnju. M n o ge su im a le b ro jn e o iljk e od s e iv a po telu ili licu. R a s te bi mi
re kle da su te rane od n jiho vih z a titn ik a " . U je d n o m m o m en tu
po g le d ao sam D e z m o n d a koji j e o n a k o je d n o r u k p o k u a v a o da
vrati k u su r nekom k up cu. sk re n u o s am pogled ka up la k ano j eni
koja j e u m o rn a z n a la da e i taj dan proi u bolu n e m a tin e i ka
drvetu koje se n a g in ja lo nad m o re m ispred g ig an tsk o g broda koji
se p o m a lja o na pu ini. M i k r o k o s m o s , re k a o bi neko. N epravd a
j e bila blaga re. N is a m se plaio n je n ih m a n ife s ta c ija , j e r sain
prisu stv ov a o s lin im s c e n a m a gde god sam bio, N ju jo rk . M o sk va, L on d on ili B e o g r a d . Ipak , i n i l o m i se da ta k o ra jsk o ostr-

268

vo k ao Ja i n a jk a z as lu u je bolju sudbinu. R a s te bi mi o b ja s n ile da


se n e m a v r e m e n a za p lak anje. R a s t a m o ra uvek da bude iznad
svak e s itu a cije sa sv o jim p o z itiv n im r a z m i lja n je m . R a s te su bile
i s p re m n e da se bore k a k o bi ivot b io pravedniji.
G l e d a o sam D e z m o n d a k a k o j e d n o m ru k om pro g u ra v a najlonsku icu k ro z sitne p e rlice i k a k o pravi o g rlicu. G l e d a o sam
ga k a k o je d n o m ru k o m Ijuti papaju. R a z g o v o r se z av rio z aje d n i k im ru k o m koji j e iz g ig a n ts k o g k a z a n a bio p o sluen svako m
ko j e sed e o na plai. B a s v a k o m . S v id e lo mi se to su podelili
ru ak.
T e v e e ri m o ja d raga D e n e t se pro pisno u z n e m irila . S m a tr a la
j e da to m e s to gde se ribari o k u p lja ju i dele d obro i zlo n ije d obro
za m ene. S m a tr a la j e da j e to m e s to v e o m a op asno , da j e to m e s to
o r g a n iz o v a n o na nasilju i da tre b a da g a se k lo n im . M o ja elja da
j o j o b ja s n i m k a k o j e to m e s to upravo sim b o l svega o n o g a to se
deava na Ja m a jc i i k a k o ra z m i lja m da nasp em k a m e n je ispod
u m ir u e g d rv e ta i sve to s n i m im sa film s k o m e k ip o m u asnu lo
j u je . N a a lo s t, D e n e t m e j e htela s a m o za s e b e i n ije htela nita
da deli. Ja se n is a m sla g ao sa n jo m . S a d li i Kordel su m e u potpunosti ra z u m e li. Je d n o r u k i D e z m o n d z v a n i B ig s j e sa od u evlje n je m p r im io m o ju od luku .

269

GDE ETE SE SAKRITI?


NJUJORK, DECEMBAR 2005.
B o i u N ju jo rk u j e n a jv e i smor. P rolaz im pored lu ksu zn o
ure enih izlog a na Petoj ave n iji i naro ito mi s k re u panju om
na uglu 57. ulice. R o b n a k u a r e z e r v is a n a za n a jb o g a tije j e sva
sijala i na p o rom svoga m e n a d m e n ta uspela da a ra n ira svoj e izloge sa i v o tin ja m a isp u n jen im s lam o m . Pored uzdignutih
inedveda, po d o z riv ih s rn d a a i zlatnih lisica n ala ze se odevni
predm eti i n a k it za one sa n ajd u bljim d ep om . U robnu kuu
uiaze bogati Rusi koji s m rd e na na ftu , m a io g ra a n s k i Sau d ijci
koji isto sm rd e na na ftu , isk eeni K o lu m b ijc i koji ne s m rd e na
kokain j e r on ne sm rd i, ipak... S to jim i iz p r ik r a jk a p o sm atra m
N ju jo r a n e koji p onosno, iako b e z b a n k e u depu, p o sm atra ju
ovu svitu k oja izlazi sa d in o v s k im k e sa m a . M o ra da im j e m ilo
to j e k a p ita liz a m p o bed io i to sva ta elita m o e da troi svoje
n ovce u n a jb o g a tije m g rad u na svetu. U s k lic i uzbuenih japansk ih tu rista koji sve to fo tog rafiu pridodaju o s e a ju s p e c ija ln e
a tm o sfe re. S a iz ra z o m g a d e n ja u s k a e m u p o d ze m n u e le z n ic u i
j e z d i m ka ju g u M e n h e tn a .
Iz a a o sam negde kod B o v e r i ja i p o la k o se g u b im u spletu
sitnih uliica. N egde na polovini u lice E s e k s , prilazi m i potpuno
nepoznati ra s ta fa r ija n a c i v e o m a s ig u rn im g iaso m mi k a e da
ga pratim . N e z n a m zato, ali slu am ga i s k r e e m o u m ra n i
p asa gde se na la zi v e o m a n e u g led n i bistro. N e vidiin zad nji deo
bistroa koji j e u ta m i i o s e a m n e k a k v u je z u u tom delu kafane.
R a s ta pali d oint i d od a je mi ga. P oto m pali j o je d a n za sebe.
K a e da ta m o u z a d n je m delu k a fa n e sedi neko ko j e ubio Pitera
Toa. U p laio s a m se. N is a m v e ro v a o da se s prem a n eto loe po
m e n e , ipak, ta ja n s tv e n i rasta koji k a e da j e ubica n e k a d a slavnog re ge u m e t n ik a tu sada m eu n a m a uin io m e j e z a b rin u tim .
Pitao sam rastu da li j e ubica Pitera T o a izdrao svoju kaznu
i sada j e , 18 g o d in a posle toga k r v a v o g pira, ponovo s lo bo dan.
R a s ta se n a s m e ja o i p o g le ao m e pravo u oi. K a z a o j e da ubica
Pitera T o a n ik a d a nije bio u zatv oru i da n ik a d a t a m o ni n e e
ii. K a e , u za tv oru na J a m a jc i j e p o g re a n o v e k , neko ko nije

270

siguran gde j e bio te k ob ne n o i i nek o ko n ije ni po z n av ao


l ilera lino. K o j e onda o v e k koji sedi u ta m n o m delu b istroa u
N ju jo rku, u p it a h ja . To nije o v e k , t o j e zli duh, k a e rasta. M i ga
/o v c i n o a m a e l. S t a r j e n e k o lik o h ilja d a g od in a i o d gov oran j e
/ii sm rt m n o g ih h eroja. N e k a d a k ra lje v i i kler, sada k o r p o ra c ije ,
I>i i/iv a ju ga u s v o jim g n u s n im r itu a lim a i tra e njegovu p o m o u
e g z c k u c i ja m a on ih koji im sm e taju . D o b ro , rekoh j a i upitah ta
jc uradio P ite r T o da im z a s m e ta . P iter j e bio is t ko su n ce , re e
msta. N a jis tiji u m e t n ik koji j e h o d a o J a m a jk o m . N je g o v greh j e
hio to j e svo m narodu e le o slo bo du i prosperitet. Piter j e bio
iii

p o k re ta k a snag a iza B o b a M a r lija i ,,V ejlersa. B o b j e bio njegov


sludcnt. P iter se nije plaio k o r u m p ira n ih p o litiara i o tv o re n o
jc pretio da e ih ra s k rin k a ti. P iter T o j e planirao da k ra je m
os a m d e s etih o tv o rio prvi slo bo d n i radio na J a m a jc i . Piter j e planirao da se spoji sa o s lo b o d il a k im fro n to m u Palestini i p o k a e
e elom svetu da j e v r e m e d olo za s v o e n je rauna. N isu m ogli
da potk upe Pitera, k a z a rasta i p o k a z a mi ru k o m ka m r a n o m
dclu tog b istroa u N ju jo r k u iz koga j e d o la z io najo g av n iji sm rad
koji s a m ik ad a osetio. I z a a o sam u n ju jo r k u m ag lu, u glavi ini
jc b u b n ja o Piterov g la s G r e n ic i , gde e t e se s a k r i ti? D u b o k o
u / d a h n u h i rekoh s a m za seb e: P r e t p o s ta v lja m da e te se sakriti
ii u n utranjosti p re p a rira n ih iv o tin ja k o je v ire iz izloga skupih
robnih k u a . M e r r y X m a s s , lo p o v i! !

271

SM RA D
NJUJORK, FEBRUAR 2006.
D u g o sam ra z m i lja o k a k o bih m o g a o da op ie m m o d e rn o g
po litiara ili bar o n o g a koji j e pro d u e n a ru k a i u m e d ijim a preta e m isli od ab ra n e za nas og r a e n e . M o d a j e v e lik a n Entoni
B a r d is to n a jb o lje isk a z a o u s v o jo j k n jizi 1 9 8 5 : G ov oriti svesne lai, a isk r e n o verovati u njih, zab ora vljati sv a k u in je n ic u
kad p o stane n e z g o d n a , a ond a, kad p o stane po trebna, iz v u i j e iz
za b orav a na o n o lik o v r e m e n a k o lik o j e potrebno, p oricati postoj a n j e o b je k tiv n e stv a rn osti, a sve to v r e m e iveti u stv a r n o s t koja
biva p o ric a n a . I ta k o dalje. D a v n o sam prestao da ita m novin e,
naro ito su mi bile g a d n e n o v in e u v e lik im z a p a d n im m e tro p o lama. S v e o n e koje su im ale re ,,vrem e u svo jim n a z iv im a . lli
one koje su 11 sv o jim z a g la v ljim a im a le po nosne d a tu m e sa dec e n ij a m a op sta n k a . S ta god da po g od uje za tam pu. U k o lik o j e
,,to fik c ija koja m o e da d oved e do k rv o p ro li a ita vih naroda
- utoliko bolje. B a r e biti z a g a ra n to v a n a prodaja z a m o r c im a koji
vole da gutaju tudu nesreu . I n e e se ob az irati na svo ju sop stv enu m iz e r iju koje p o e s to nisu ni svesni.
E le m , sta ja o sam to g v e o m a hladn og , re k a o bih led enog j u tra, na p latfo rm i m e tro a e k a ju i v o z br. 6 koji itelje B r o n k s a
razv ozi j u n o ka M e n h e tn u i d a lje ka B r u k lin u ili j o s ev ern ije
ka Jo n k e r s u ili o n o m e to z o v e m o V estester. S k u p in a a ro lik a ,
ug lavn om e m ig r a n ti iz k a rip s k ih i j u n o a m e r i k i h d ra va, poneki R u s i A l b a n a c , m a lo b le d o lik ih A m e r ik a n a c a . K o n a n o se
uk a za la za le e n a k o m p o z ic ija i mi o d a h n u s m o j e r se n a im z im sk im m u k a m a b liio kraj. K a d j e v o z stao i kad su se vrata o tvorila na je d n o m od va g o n a , na m o je z a p re p a e n je , putnici u m esto
da ispune vag o n p o e e u p an ici da b e e i da pro k liza v aju na
z a le e n im s te p e n ic a m a sta n ice . K a o svak i poteni A m e r i k a n a c ,
p o m islih da su te roristi o k u p ira li va g o n voza u B ro n k s u . Sk u p ih
s na g e i provirih u sada ve is p ra n je n i vag o n i, gle u d a , u m esto
b radatih terorista A1 K a id e na podu j e s ed e o k lo a r koji se sm e ja o . Poto j e ured no iz vrio v e lik u nudu nasred v a g o n a , obrisa o j e bulju n o v in a m a . I to s v e im iz d a n jem u g ledn og d n e v n ik a

272

I 11 jc ii svo m na zivu im a o re ,,v rem e . N ije p r i z o r o t e r a o a s n e


tlinilime koji su p o k u a li da uu u v a g o n i odu sv o jim a s n im
|Mslovima. S m ra d ih j e oterao. Z a m i l ja m da nisu n a v ik ii da,
iluk rn/.m iljaju o sv o jim k a n c e la r ijs k i m p o slo v im a ili o ratam a
k icd ita koji treba da bude o t p la e n , o s e a ju m iris go v an a dok se
vu/.c u ja v n o m prevozu. P o ja v i e se i sp e c ija lc i. O d g u rn u e me,
inli>*ic u kupe i o z b iljn im g laso in upitae propalicu z ato se israo
Iiii lii. Nisu p o m in ja li ugledni d n e v n ik k o jim j e k lo a r o b r is a o
liiiljii l / g le d a li su p ro fe sio n aln o k a o da su bili trenira ni b a za
oviikvc s itu a cije . I dok j e g o v n jiv i v o z o d la z io na spored ni k olom'k, a k lo a r v e s elo z v i d u k a o dok su ga pakovali u s p e cijaln u
liitim p o m o , mi putnici s m o c v o k o ta li e k a ju c i ,,novi voz. K oji
llioda i doi n e e. P om islih da bi ugledni dnevni list koji nosi
lii ,,vrem e u svom nazivu m o g a o da u zag lavlju stavi pored
n v i I i novosti sp re m n ih za ta m p u i ,,sva g o v n a sp re m n a za briminje . ( ) sm rad u s m o v e d ov o ljn o rekli.

273

FILM
JAMAJKA, OORIOS, MART 2006.
Praviti n isko b u d etn i filin na J a m a jc i j e av an tu ra z a sebe. M e s e c i m a sam bio opsednut to m i n je n ic o m da je d n o r u k i m angu p
ivi na Plai rib a ra koja j e pod e ro z ijo m i k oja j e e p ic e n ta r svih
s o c io lo k ih i duhovnih z b iv a n ja tip i n ih za Ja m a jk u . D u b o k o
sam se z alju b io u to k a rip s k o o strv o. R e g e m u z ik a i preanji
b oravci na K a r i b i m a su m e, iz gle d a, priprem ali za ovaj poslednji
i veiti z ag rljaj sa a ro b n o m Ja m a jk o m .
N isa m im a o razra en plan za s n im a n je . D o v eo s a m re ise ra
iz L o n d o n a , tj. m o m k a koji j e v e s n i m a o po neto na fe s tiv a lim a
k oje sam p ro m o v is a o po B a lk a n u . S n im a te lj j e bio m lad i N e m a c ,
od onih iji su roditelji platili skupu kolu u N ju jo rk u da bi sin
osetio a ri k a m e re . D o b a r m o m a k i ta len tov an s nim atelj. I z n ajm ili sm o d osta skupu k a m e ru k o ju n ik o n ije hteo da o s ig u ra za
p o trebe s n im a n ja na J a m a jc i .
Sleteli s m o nas tr o ji c a to g ju t r a na in te rn a cio n a ln i aerod rom
M o n te g o B e j . C e k a o nas j e k ru p n i c r n a c na p a rkin g u , prijatelj
m o je drage D e n e t i d o sta b rzo d o v e z a o do m eni v e po znatog
inotela u O o R io s u . S v i su nas e k a li: D v e jn i n jego va ek ip a,
Sad li i z a n o s n a D en et. K o rdel i B o j B o j su doli k a s n ije to g
popod neva. P od obijali su s k r o m n e p o k lo n e iz z e m lje A m e r i k e i
onda s m o svi z a je d n o , uz ru a k koji j e sk u v ala D e n e t, skovali
plan za s n im an je .
Te v e e ri sam o ti a o do P la e rib ara i s a sta o se sa D e z m o n dom. B io j e m a lo za n e t ru m o m i v e o m a sre a n to sam se vratio. P otvrdili s m o istovar k a m io n a pu nog b elog k a m e n a za sutra.
N a ru ili s m o i icu koja j e tre b a lo da v e e k a m e n je g u rn u to pod
pad aju e drvo. Z u re i 11 z a la z a k s u n c a i sru i rum sa s o k o m od
n arand e, p o sm a tra o sani d rv o n ag nu to nad h o riz o n to m . O s e a o
sam se v e o m a ja k o .
R ad o v i su o t p o e li sutradan. P o ja v io se i D ord . S v i z a je d n o
sm o prenosili v e lik e k o m a d e k a m e n ja i dodavali ih D e z m o n d o vom tim u koji ih j e g u r a o pod drvo. D e z m o n d j e ok u pio 5 - 6 tvrdih m o m a k a sv e e p ristiglih iz za tv ora da za soiidnu d n e v n icu

274

piuve m re u od i c e i ta k o z a te g n u k a m e n je ispod drveta. Kordel


jc kuvao ru a k u po ljsk o j k u h in ji im p ro v iz o v a n o j na plai. B il o
jc naporno, op et, o s e a o sam se b la e n o . N a r u ili s m o j o dva
karniona b elog k a m e n a za t e m e lje d rveta. I j o ice. V e e nas
jc zate k lo u m o rn e i s p re m n e za b lage k u m in a perk u sije pored
plae. K u m in a b u b n ja r j e bio v i e n e g o s im p a tin i rasta o k r u e n
d v c m a - tr im a prelep im J a m a j a n k a m a k o je su igrale hip n otiu i
sve na plai. Iz m r a k a se p o ja v ila D e n e t k oja m e j e skoro nasillio o d v u k la u m otel. S v i su se s m e ja li.
Sutra d a n ista p ria . R a d , pau za za splif, rad, ru a k , rad, opet
splif, rad, pa u s k a n je uz b u b n je v e i igra ice.
T r e e g dana se v e p o v e lik a g ru p a ljudi o k u pila da p rip o m o gne, naduva se, p rezalogaji neto, p o ra z g o v a ra i na k raju se sve
pretvorilo u o g r o m n u urk u na plai. D r v o k a o da se uspravilo .
Iosto lje od k a m e n ja j e v e b ilo v id n o i o n a k o o b u h v a e n o icom bilo j e m o g u e da se sedi na n jem u . N e k e raste, uzbuene,
uovorile su da e ovo biti v e o m a s p e c ija ln o m e s to za m e d ita c ije .
Sad li j e re c ito v a o svoju dab p o ez iju i g ov o rio ra sta m a o na im
z a je d n i k im a v a n tu ra m a u E n g le s k o j i Srb iji. S v e to m i j e izgledalo k a o n a jd ivniji san koji sam ik a d a sanjao. B io sam o k r u e n
b ra o m i s e s tr a m a . B i o sam o k r u e n lju d im a u pravom sm islu te
rei. M n o g i od njih su bili p o n i e n i od sis te m a , m n o g i naputeni
i, opet, m n o g i nisu ni bili ni re g istro v a n i u tom sistemu. O d istog
log sis te m a nisu o e k iv a li nita, z n a li su da j e za b o g ate idealan
i da j e p re m a n jim a n e p rija te ljs k i ra sp o loe n . M n o g i od njih su
nni se suprotstav ljali i zav rav ali u za tv oru . M n o g i su bili bogalji
k ao D e z m o n d , g u b e i delove te la u ne p re k id n o j borbi sa predato rim a . N ita od to ga ili n ije s p re a v a lo da ra zv ijaju svoju strast
prem a m a jci prirodi k ojoj su bili verni. D a brane svoju b ra u i
sestre k o lik o god bili in fe rio rn iji u od no su na sna g e V av ilon a
i da se o sm e h u ju m e n i, b elo m dupetu iz S rb ije n a s ta n je n o m u
N ju jo rku. D a m e g led aju u o i i ka u k a k o vide vatru k oja g o n ,
da m e vole, da m e b ran e, da mi apuu v r lin e b o a n s k e i nude
sve to im aju na o v om i o n o m svetu. Ja m a jk o , v o lim te. M o je srce
pripada tebi. J a m a jk o , u tebi im a Ijubavi n a jv i e na svetu. Hvala
li, z e m l j o s v e ta i slobodna.

275

K a m e r a j e z u jala n eprek id no . R e is e r se posle n e k o lik o dana


ipak sn a ao, razbio strah i p o e o da ponaa prirodno. N e m a c
k a m e r m a n j e radio k a o n a jp re c iz n iji sat. N ije p o k a z iv a o e m o c ijc
G u t a o j e o i m a d eta lje i sta v ljao k a m e ru u pogon. T o lik o snu>
bili op uteni da s m o k a m e ru i ostali p ribor drali p otpuno neza
tiene. S v e nas j e uvek e k a lo na svom m estu. Pored svih upoz o ren ja d u e b ri n ik a k a k o na J a m a jc i m o e da izg ub i glavu
z b o g p ak le cig ara , mi n is m o im ali n ik a k a v problem . M angupi,
provalnici, ra z b o jn ic i, lopovi i u b ice su pod i n i m a rasta i pod
z a p o v e d n i k im g la so m D a g a ja u k az iv ali na m a b e l c im a to talno
p o tovanje. Z n a li su da ra d im o n e to to j e u interesu Ja m a jk e ,
nae m ile Ja in a jk e .

276

HAIL H. I. M.
JAMAJKA, APRIL 2006.
Itnl|im u kip M a r k u s a G a r v i j a i na op rezu sam z b o g ne k o g
l'IJiinog m e ta n in a koji se p o la k o p rik ra d a , m is le i da s am turist.
Nenl I n B e j j e sim p a ti n o m e s t a c e gde se rodio k ra je m 19. veka
M m k iis M o z a ja G a r v i. Isp alo j e da se od njeg o ve sada tro n e
I. iuV 100 m e ta ra uz b rd o nalaz i j e d n a od k u a u k ojoj m o j d ru g a r
I )vejli iina porod icu . D o b io j e bebu m e s e c dana pre m o g a dola(kn 7a \ k arip sk u po pulaciju M a r k u s G a r v i j e ravan b o a n stv u .
Svrntavaju g a tik pored H ajla S e la s i ja , n e k a d a n je g k ra lja E tio |i()o. I M a rk u s G a r v i j e bio taj koji j e p ro re k ao da e n a s le d n ik
i n i ii S o l o m o n a i k ra ljic e od S a b e biti k rv n i srod nik u pravoj liniji
IH R uso m M a k o n e n o m , k a s n ije p ro g la e n im za k ra lja A b is in ije ,
I Itglc S e la s i je m . V r e m e n a k a d a j e M a r k u s G a r v i to p ro ric a o su
lilln tek a, j e r se ratna m a in e r ija H itlera, M u s o lin ija i F ra n k a
/iilltlktavala po Evropi. Ita lija n s k i fa isti n ik a d a nisu z a b o ra v ili poraz svo jih trupa u A d av i k r a je m 19. veka. Im p e rija ln i rat
|o /u p o e o u E tiopiji i z a te k a o M a r k u s a u A m e r ic i , u H arlem u.
M iuk u s j e p o sv etio svoj ivot b orb i protiv ag re s o ra u Etiopiji i
iilinncipaciji k a rip s k o g s ta n o v n i t v a z a napred ak u borbi proIiv koloniz atora na k a r ip s k im o s tr v i m a . M a r k u s j e bio n e o b i a n
poj k o m u n is te i c rn o g n a cio n a lis te . S m a tr a o j e da se k a rip s k a
ilijnspora m o ra ok ren u ti svo joj k u ltu ri i p rim ati d uhovni uticaj iz
Ali ikc. Je d n o m p rilik o m u N ju jo rk u s a m sed e o sa p o z n a tim rege
l/ v o d a e m B u r n i n g S p iro m , p o z n a tim j o kao V in s to n R od n i,
koji je o M a r k u s u G a r v iju g ov orio sa u s h ie n je m . Z a je n i k o
1111 je bilo i to to su se rodili u istom m e s tu na J a m a jc i . Posle
Ntun s a z n a o da se u S e n t En B e j u rodio i R o b e r t N e s ta M arli.
Ni m a n je g m e s ta , ni v e e e n erg ije. T a crv e n a veza se k a s n ije
U k r is ta lis a la kad a j e k r a je m p e d e s e tih K a s tr o d oao na vlast na
Kubi. M a r k u s j e od 1940. bio p o k o jn ik , no vrela k rv k a ripska
)c dovela do p o ten e revolu cije. R a s t e su podrale K a s tr a i zato
nii k a s n ije patile u a g re s iv n o j o d m a z d i A m e r ik e i E n g le s k e . K a Nlro j e bio izolovan i otv o re n a j e s e z o n a lova na raste. N o s im u
riiknm a D v e jn o v u je d n o m e s e n u d e v o j ic u i c e lo m e s to izlazi
27

da g led a s e d o k o s o g S lo v e n a koji b lag osilja p rin c e z u sa K arib a.


D v e jn donosi b ocu ru m a i prip alju je gig antsk u spravu. Pijan sam
i o b ja n ja v a m z n a ti e ljn ic i m a da j e Hajle S e la s ije bio u B e o g r a du sa m a r a lo m T itom u o k to b r u 1966. kada sam j a im a o etiri
g od in e i da j e 5 0 0 0 0 ljudi iza lo na ulice g la v n o g grad a da ga
pozdravi. J o sam im k a z a o da j e S e la s ije iz b a c iv a o paunove, tj.
rajske ptice iz kab rio le ta i da j e m o j ujak, tada b e o g r a d s k i m a n gup, uhvatio je d n o g od njih. Je d a n rasta m e j e slu ao paljivo i
priao mi. P o d ig ao j e a la s, tj. o g r o m n u lulu za p u enje m arihu ane iznad svo je glave i z a v ik a o da su ga u li dole na ob ali: N e k a
j e b lagosloven tvoj ujak, ne k a j e blag oslov en M a r a l T ito, neka
te u va m o n i D ag aj i ne ka te vodi rasta fari, Hajle S e la s ije A j .
U z im a m pare k a rto n a i s e d a m na z e m lju . T re s e m glavom j e r
e m o c i je su preja ke. C in i mi se da s a m u vrtlo g u ili v rem e p lo v u
koji m e nosi kro z istoriju. H a lu c in ir a m . V id im M au M au b orce
koji duskaju u punoj ratn oj op rem i i pevaju, tu ispred nas. C u je m
k u m in a bubnjeve. M a e m g lav om i priz iv am se svesti. V id im da
j e je d a n rasta raspalio po k u m in a b li z a n c im a , k a k o se n aziva taj
set od dva bubnja. N e k o mi j e d o tu rio pa re piletine z a in je n o
na k aripski nain. S ti e i sok od p o m o ra n d e i lim e te p reseen
j a m a j a n s k i m ru m o m . O k r e e m se i gled am ka kipu M a r k u s a
M o z a je G a r v ija . C in i mi se da se kezi i n a m ig u je na v e o m a os o ben na in. U s ta je m i v i e m : V rela ti j e krv, M a r k u s e . N ikad
n e e biti z a b o ra v lje n .

27 H

RAS TETE I RAS PO


JAMAJKA, APRIL 2006.
V e o m a j e toplo i v la n o u d u n g l a m a Ja in a jk e . N ad ali sm o
se da n e e m o naleteti na preprek e na druinu k o j e j e p o lic ija poslavljala vrlo b rzo i e fik a sn o . ta bi m o g a o je d a n b le d o lik i da im
odgovori na p itanje kuda i z a to se uputio sa punim k o m b ije m
r a s ta fa r ija n a ca . I m a li s m o s re e ili nas j e D a g a j p onovo zatitio.
Hend ,,N y a b i n g h i " koji se o f o r m io za s n i m a n je film a j e sed e o
oko vatre i e k a o da se pojavi rasta Tete, tj. autoritet koji bi do/.volio da se ovo m is ti n o b u b n ja n je p o k ren e u po zitivno m pravcu. D ok s m o e k a li na autoritet, n a re e n ja j e izdav ao R a s Po. B io
je v e o m a s ig u ran u seb e, ba k a o lav koji puta s tra n ce na svoju
teritoriju . K a s n i je sam s a z n a o da j e im a o in p o ru n ik a , nekoga
ko j e bio o d g o v o ran za b e z b e d n o s t i brzu e v a k u a c iju u k o lik o bi
se po ja v ila p o licija. B ili s m o o k r u e n i o b r o n c im a P lav ih planin a
i d uboko u p la n ta a m a b a n an a . Ipak , s v a k ih 15 m in u ta nek o j e
prilazio R a s u Pou i iz v e ta v a o ga o n o v in a n ia na terenu. Priinetio s am da su raste isturile z a s ta v u Htiopije na n e k o m direku
pored puta. To j e bio z n a k da j e te r ito r ija o s ig u ra n a i pu toka z za
brau k ak o bi znali da se n eto d ea v a u dungli.
I'o javio se i R a s Tete. R a s t a f a r i ja n a c u sv o jim s e d a m d e s e tim ,
bez dredova, iz g le d a o j e k a o n e k o ko j e d o a o d irek tn o sa iinanja P i n a k T L e o n a r d a Hovela s re d in o m prolog veka. I m a o j e
Irad icionalnu a fr i k u kapu na g lavi i pogled tigra koji m e ri plen.
O i su mu bile b o je c i m e t a . P o s m a tra o m e j e dobrih pola sata.
Z a b r a n i o j e da se k a m e r m a n v r z m a o k o lo sa u k lju e n o m k a in erom. P rim e tio sam da su R a s Po i K o rdel postali p o m a lo zab rinuli. Iz g le d a lo j e da e se sve o tk a z a ti iz ne k o g razloga. C u o sam
R a s a Tetea k a k o g la sn o govori c e lo j gru pi da sm o mi verovatno
p la e n ic i koji su poslati da s n im e ritual i da predstave raste kao
div ljak e i k av g a d ije . S m e ta l o mi j e to t o j e R a s Tete izgovorio.
K as Po m i j e o i m a stav lja o do z n a n ja da se ne usu d im da k a e m
(jednu re i da sed im m i r n o na g ig a n ts k o m listn b anane. R a s
l'ele j e frk t a o i e t k a o se. G o v o r i o j e g la sn o k ak o ne eli n ik a k v u
l'rku ovde i da mu nije do rato vanja. S v i su utali i e k a li njeg o vu

279

odluku. P ri a o m i j e i kao da m e j e o m iris a o . N a d a o sam se da


e mu se dopasti m oj m iris u r b a n o g i d u h o v n o k a s trira n o g znati e ljn ik a . Pitao m e j e da li z n a m ko j e podelio ljude na in fe rio rn e
i superiorne. P ita n je m e n ije iz n e n a d ilo i vid eo sam R a s a S a d lija
k a k o se s m e k a . N je m u s am bio z ahv a lan za brzi o d g ov or koji j e
usledio i koji su svi n e m o e k a li. O d g o v o rio sam d a j e n e z n a n je
otrov meu lju d im a. N e z n a n je j e dete p o hlepe i sam o lju b lja . N e z n a n je se nekad zove a ro g a n c ija i im a brata koga zovu rasizam .
R e k a o sam mu da su ljudi nekad svi bili b ra a i sestre i da e
dan kada se Ijudi v i e n e e raz liko vati po boji koe, boji oiju
ili svom poreklu doi. R a s Tete j e d ao zn a k da s v e a n o s t N y a b ing hi krene. Iz d u n g le j e prilo j o rasta. Iz v u k li su g igantsku
spravu koja j e im ala a la s na im p ro v iz o v a n o m vrhu i zapalili je .
R a s Tete j e v ik a o : Z a h v a lite se i m o lite se n a jv i e m . B u b n je v i
su lupali v r st ritam koji n ije p re s taja o n are d n ih n e k o lik o sati.
R a s Tete j e seo pored m e n e , a R a s Po j e s e o ispod m ene. Tete
j e gov orio p olako, kao da j e bio u skladu sa ritm o m bub njeva
koji su h ipnotisali sve o k o z a p a lje n e vatre. K a e da j e H am bio
o ta c K u a . K u j e pred stavljao p rv o g c rn o g o v e k a . I nosio j e
p ro kletstvo svo g a o c a H a m a , j e r j e H am vid eo svoga sopstv enog o c a N o ja golog posle p ija n k e i n a s la iv ao se o e v o m golotin jo m . D v a s tarija brata, S e m i Ja f e t, p o k rila su o e v u golotinju i
tak o k a s n ije osig u ra li N o je v u n a k lo n o s t. N o je j e pro g n ao H am a
i odatle p o tie stra d a n je c r n ih Ijudi. S ve do trenutka kad a se u
Etiopiji p o ja v lju je R a s M a k o n e n alia s H ajle S e la s ije i utire put
o s lo b o d en ju crn ih Ijudi. S lu a o sam R a s a Tetea k a k o p o m in je bib lijsk e ra s ta fa r ija n c e i k a k o v e ru je da j e Hrist bio crn a c . V ero v ao
j e i da j e sam bog c rn a c . P re p o z n a o sam u T e te o v im b e s e d a m a
,,g a r v in iz a m , tj. filo zofiju M a r k u s a G a r v ija , prvog r a d ik a ln o g
c rn o g suprem atiste. I m a o sam ra zlo g a da ra z u m e m poja vu c r n o g
f u n d a m e n ta liz m a k a o o d g ov or na o p resiju koja j e traja la v i e hiljada g od ina. Z a n im a o m e j e T e te o v o d g ov or na pitanje ta 011
p o d ra z u m e v a pod izreko m ,,ja i j a . R e k a o mi je da raste veruju
u fu n d a m e n ta ln i in d iv id u a liza m i da n e m a c e n tra ln o g a utoriteta
na z e m lji koji bi m o g a o da im naredi da se povinuju bilo einu
ili bilo kom e. Z a njih j e m a jk a p riro d a autoritet iznad sv ih i nju
gled aju k a o ne k o g iji d eo e le da budu. O ni njom ne ele da vla-

280

d;i|u. Z a njih ,,ja i j a n ije bio poziv na k ra jn ji e g o iz a m , v e elja


da budu p rih v a e n i k a o d o s to ja n s tv e n i pripad nici rase i vere koja
ima svoje k u ltu rn e i d u ho vne v red n osti.
Iristigla j e i v e g e te r ija n s k a h ra n a koju su R a s Po i njegovi
kuvari prip re m ili za nas u p o k re tn o j k u h in ji. H r a n a j e bila ajtal,
slrik tn o v e g e ta r ija n s k a , sa b il jk a m a k o je j e su n ce o b a s ja lo dok
su rasle pod v e d rim n e b o m . D im vatre i a la s a se u z d iza o iznad
ilungle. S e d e o sam na listu b a n a n e i o s e a o se k ao kralj. S r c e
mi j e b ilo isp u n jen o n a jle p o m to p lin o m . R a s T ete mi se z a g le dao u o i i re k a o da prepu stim srce toj e n erg iji, j e r on o j e m o je
istin sko o k o k o jim m o g u d oi do n a jv ie g . K l im n u o sam g lavom
i naslonio se na palm u. R a s Po j e j o uvek s ed e o ispod nas i sa
onim d re d o v im a m e j e po d se tio na lava koji k ilji i stara se o
naoj s igu rno sti.

281

OVOGA PUTA SAM POBEDIO


JAMAJKA, M AJ 2006.
Panduri su s a zn a li da s m o se s m u cali po p la n in a m a i s n im a li ra sta fa r ija n ce . D rv o j e bilo s ta b iliz o v a n o b e lim k a m e n o m i
p o d v ez an o ico m . Tog p o sle d n je g d ana s n im a n ja , puno skitn ica,
rasta, b ivih ro b ija a i o s ta lih z n a ti e ljn ik a se sk u p ilo na Plai
ribara. P ristig ao j e i g ig an tsk i brod sa tu r is tim a i oni su k a o m ravi preplavili ob lin ji m ol na k om se to il o pie. O d je d n o m su se
p o ja vile i prostitutke u v e lik o m broju . N ud ile su se sv a k o m b elcu
koji j e tu prolazio. T o g a d an a s m o s n im a li D e z m o n d o v u ispovest
o to m e k a k o mu j e bila o d s e e n a ru k a b a ispod d rv e ta k o je sam
ozdravio . Is p o s ta v ilo se da se D e z m o n d u je d n o g po p o d n e v a pre
vie g od in a priunjao pandur koji n ije s lu b e n o bio na d unosti i
o d s e n im p o tez o m m a e te m u o d s e k a o ruku iznad lakta. Pandur
j e bio b esa n , j e r j e n e k o lik o m e s e c i ra n ije D e z m o n d ua o u raspravu sa n jim o k o zatite j e d n e od ena k oje su prodavale nakit
na plai. Je d n o s ta v n o , pand u r u civ iln j e hteo j o para i te ra o j e
ja d n u enu na p rostitu ciju. Posle rasprave se p o v u k a o , no vratio
se eljan osvete. D e z m o n d a su od veli to g k rv av o g po p o d n e v a u
b oln icu gde su po k u ali d a m u priiju ruku. B il o j e k a s n o z a to.
G od in u d ana k a s n ije pandur j e na en upucan negde u o k o ln im
u m a m a . P ri a lo se da ga j e ubila n jeg o va m u rija , j e r se previe
otrg ao kontroli i divljao j e po p la a m a .
G le d a m D e z m o n d a k a k o pijan i sav u znoju uska na op rotajn oj zab avi. M la ta ra mu onaj patrljak. O k r e e m se i gled am
poveliku granu d rveta k o m e s m o v r a tili ivot. N a d a o sam se da
bi i D e z m o n d m o g a o da im a nek u nadu u ivotu. U je d n o m trenutku spazih tipa k a k o se k r e e sa k ra te o m u ruci. O p a , po m islih, nek o j e b a o tk a io , kad k o n a n o skapirah da j e plaa puna
pandura u civ ilu i da j e ra c ija u to k u . Je d a n od njih, stariji i sa
b rk o v im a , n a s m e ja m i se i sed e pored m ene. K a e da j e v r e m e
Ijubavi i raz o n o d e prolo. K a e da s ad a znaju ko sam i ta sam i
da se z a h v a lim nekoj sili to m i n e e zapleniti k a m e ru i kasete.
D o k j e on to govorio, sp az ih k a k o panduri sa o t k o e n im pukama po stroja v a ju m o je prijatelje i pretresaju ih. Tip koji j e sed e o

282

|orcd m e n e k a e da nas, n ju jo r k e s lin a v ce , n e e pretresati, j e r


v c m je da z n a m o k a k o j e m a rih u a n a v e o m a tetna po nae zdrav(|c N a s m e ja se taj s p e c ija la c g r o h o to m , potapa m e po rainenu i
|hiluko dade z n a k o s ta lim a da napu ste Plau ribara. K o rdel m i j e
kiiNiiije re k ao da j e u o k a k o su panduri proneli g la s po getu da
' sprem a g u v a i k a k o su neki stran ci u in e an i u sve to. N isa m
Jc l e o da o b ja n ja v a in lo k a ln im g a n g s te r i m a z a to im k v a r im o
sa s n i m a n je m tog film a i re io sam da p re k in em s n im a n je .
Illlo je dosta m a te rija la . K a o to r e e taj pre d stav n ik V av ilon a
nnoi uan do z u b a , vrem e Ijubavi j e pro lo. Z n a se ta dolazi
poslc toga i b ilo j e m u dro sa m o je s tran e da se tiho e v a k u i e m o
poN iio

iiii Inmajke.
I Jao sain u avion z a N ju jo rk sa b o lo m u srcu. U m o jo i glavi
/ i i sva v r e m e n a se u rezala s lik a sada v e v r e m e n o g R a s a S a d lija
koji me j e ispratio re im a : B r a t e m o j m ili, ldi u m iru i uivaj u
iiujvcoj po bedi u svom iv o tu . T ru d io sam se da s a k r i je m suze.

283

ZB O G O M VOLJENA JAMAJKO
NJUJORK, M AJ 2006.
M o n ta a film a sa J a m a jk e se otegla. R e is e r se p reselio u
N ju jo r k i z a tu potrebu s m o i z n a jm ili kuu u B ro n k s u . U nekom m o m en tu se p rid ru io 1 m o n ta e r iz L o n d o n a koji j e bio
j a m a j a n s k o g po rekla i po znat u m u z i k o m svetu k ao je d a n od
boljili produeenata drum <n> b ass m u zike. O n j e bio fa s c in ir a n
ne to lik o film o m k o lik o m o jim e n tu z ija z m o m o k o to g posrnulog
d rveta i J a m a j a n a koje sam zavoleo. G le d a o m e j e o i m a punim
s a o s e a n ja , ipak, trudio se da m i nag lasi k a k o se d is ta n c ira o od
n a in a ivota koji s a m j a p o k u a o u film u da p rik a e m . S la o sam
D e n e t red ovno nov ac, j e r j e im ala k lin c a od o s a m g od ina iz neu sp e n og b rak a . S in i ona su iveli od njene s k r o m n e plate kojti
j e z a ra iv a la 11 tom liotelu gde j e rad ila k a o k e ln e rica . U nekom
m o m en tu se ja v i o i R a s i z a tra io sitnu k intu j e r j e n jeg o va penzija bila s a m o 5 0 dolara m e s e n o . Ja v io se K ordel sa e ljo m da
mu se p o m o g n e , j e r mu j e o luja od u vala krov na kolibi u S n e n im
p la nin am a. D v e jn j e im ao k l in c a i njem u s a m p o slao kintu. Je d n e
ve e ri se j a v i o u d a k D o rd i re k a o m i da j e p o licija uhapsila
D e z m o n d a i da j e p o trebno 1 0 0 0 d ola ra da se on pusti na Plau
ribara. P o z v a o sam svoga prijatelja, m ato ro g Ja m a j a n i n a koji j e
bio poznati to n a c u N ju jo rk u , i pitao g a ta da rad im . O b ja s n io
sam m u nevolju sa D e z m o n d o m . O n m i j e re k ao da j e p repo z na o
D e z m o n d a u d elo v im a film o v a koji s am mu pustio i re k a o m i j e
da ga zn a od m alen a. P o ru io m i j e da j e p o lic ija j o pre 2 0 godina im ala n a log da kad god vidi D e z m o n d a da ga uhapsi na licu
m esta. B io j e i o s ta o nep op ra vljivi m angup. T o n a c m i j e re ka o
da j e z a D e z m o n d a da od e u m ard elj k a o za n jeg a i m e n e kad
o d e m o u sam o p o s lu g u . S m a tr a o j e da p o iicija sada im a ra zlog da
ga u z n em ira v a , j e r se p o k a z a lo da im a b elog s p o n z o ra u N ju jo rku i da ra u n a ju na m o ju s a m ilo st. R e k a o j e da e ga pustiti ak o
p o alje m n o v a c i da e ga op et uhapsiti kro z m e s e c dana. I ta ko
sve dok budem plaao. R e k a o j e , ne plaaj vie n ik o m na Ja m a jc i
bilo ta. O d g o v o rio sa m mu da im a m dev ojk u k oja se m u i na
J a m a jc i . Pre nego to j e spustio s lu alic u , re ka o mi j e da sam

284

Ividoglavi b e la c i da, a k o e lim da o s ta n e m relativno e m o tiv n o


n r o le e n , p re k in e m sve ve ze sa J a m a jk o m na due v re m e . Priinlo sam k z n an ju i nau io s am lekciju . M o j e m o tiv n i upliv u njiImv .ivot j e s tv o rio b e z iz la z n u situ a ciju k ojoj se nije v id eo kraj.
Volco sam sv o je prijatelje i e le o s am da budem m ilio n e r prvi put
ii JMvotu. O p e t, z n a o sam da im p a ra m a ne m o g u p o m o i. R a z m i l||no sain a k i da p o k re n e m re vo lu ciju na tom ostrvu. B r z o sam
ill^no ruke od te ideje. K a d a s a m to isp ri a o D e n iju L a v u , on se
imro od sm e h a . N is a m talen tovan za po litiku i z n a o sam da ne
nio|(u p o m o i J a m a jc i a d v o k a ti u i po N ju jo rk u ili V a in j tonu.
/ m i o sam da se dugo n e u v ra a ti na to ostrvo. Z v ao sam S a d lija
I n b jasnio mu o e m u ra z m i lja m . O n j e re k a o da j e to mudro
I i c k a o mi j o da e m o se videti p o n ovo u nekoj novoj z em lji.
I e n c l j e plakala. Poslao sam j o j o p ro ta jn i novac. D ord u sam
lokno da D e z m o n d m o ra da ispliva sa m sa o n o m jed nom ru k om
l' nko zna i um e. D o rd se o p e t k ik o ta o . D v e jn j e bio iznena en.
K o id cla n is a m naao. D o b io sam in fo r m a c iju da se o d s e lio i da
nmi jc brat iz aa o iz zatv ora i pravi p ro blem e. O s ta o j e film . K a d a
N i n o ga k o n a n o posle m n o g o p ro b le m a iz m o n tirali, prosledio
tiiin ga sv o jim p rija te ljim a po N ju jo rk u . Je d n o g d ana j e d o a o
mstii sa T rin id a d a koji j e im a o d red o ve do z e m lje i koji j e d oveo
xvo|ii enu i p etoro d e c e u p ro d a v n icu ploa. P o k a z a o j e prsto m
lin niene i re k a o k l in c i m a : E n o g a ujka D i i, recite mu k o lik o ga
volm io". D ru g o g d ana j e e n a m o g a pa rtn era u N ju jo rk u , koga
.iiiii voleo iz sve snag e, h la d n o i a ro g a n tn o upitala o e m u se to
iiidi ii tom film u, j e r o n a nita n ije ra z u m e la .

285

DADA
N.JUJORK, JU N 2006
I u tom trenu tk u sve po stad e ta k o ja s n o . N a izg le d u o b ia je n o
popod ne u m o jo j p o d ru m s k o j p ro dav nici ploa, rasta koji sa d ointom u ru ci po ziva na o b r a u n sa g a n g s te rim a , pored n je g a plavokosi i plavooki A m e r i k a n a c koji j e nekad im ao d redove, puio
pola un ce vutre na dan i k le o se u S e la s ija , sada o b rija n e glave i
sa k o z jo m b rad ico m trai d op u ten je da ra z v ije m o litv e n i ilim i
da se okrenu t k a M e k i p o m oli po m u s li m a n s k im o b i a jim a , j e r j e
tu religiju p rim io pre est m e s e c i. D o z v o lja v a m mu i o k r e e m se
njegovoj ljub avn ici, seksi K o r e ja n k i koja se s a m o s m e k a . N ik o
se nije preterano uzbudio od z a te e n ih m u terija u radnji kada
j e A m e r p o e o da udara e lo m o pod. Iz spored ne sob e k oja j e
pripadala s ta m b e n o j z g rad i, iz lazi K e v in , Irac od 65 g o d in a , nasto jn ik u z g rad i i pedofil, n a rk o m a n i sitni ras tu ra b lag ih droga.
Upravo j e p o z v a o grupu e s n e s to g o d i n ja k a da uu u njegove
o d a je S o d o m e i G o m o re . K a s n i je su se uli reski uzdasi iza zida
od je f t i n o g gipsa o b le p lje n o g p o s t e r im a rok zvezd a. M o r a o sam
da p o ja a m m u z ik u .
M a lo k a s n ije bilo mi j e d o s a d n o i pustih neku staru , v e o m a
staru v id e o -k a s e tu da se vrti. B a c i h pogled na sad raj i shvatih
da j e to kopija neke T V e m is i je iz ez d e s etih , u k ojoj j e g o s t bio
g lav o m 1 bradom D e k K e r u a k . U v o te n od a lk o h o la , D e k j e
je d v a s ed e o na stolici. B la z i r a n i voditelj j e p o k u a v a o da je f t i nim v i c e v i m a u isto v r e m e zad ovo lji u k o en u publiku u studiju
i ra zm rd a K e r u a k a koji j e n e to m r m l j a o sebi u bradu. P ita n ja
voditelja su p o sta jala sve gluplja i gluplja. P o k u a v a o j e da napravi vezu izm e u bit g e n e r a c ije i nov oprid olih hipika. D e k j e
i d alje z u r io u njega. V oditelj se upleo u m re u svog p o lu zn a n ja
o a ltern a tiv n im k u ltu ra m a , a m e r i k o j politici i ivotu njeg o vog
g o sta , slav nog pisca D e k a K e r u a k a . I onda j e D e k sve to prekinuo v e o m a g la s n im k o n trap itan je m : ,,D a li zn a ta z n a i d a d a ?
Voditelj ga j e tupo gled ao. D A DA j e D io n iz ije A r e o p a g it a puta
dva, re e K e ru a k . V o d ite lje v a v i l ic a se o m lita v ila , j e r bilo j e vie
nego ja s n o da u n jeg o vom m e d io k rite ts k o m m o z g u s ig u rn o nije

2S6

I'llu in lo r m a c i je o av a n g ard n o m u m e t n i k o m po k retu sa p o e tk a


ilvndesetog v e k a , koji se k a o revolt p rem a rato v im a 1 b u r u js k im
liili'iesima irio k a o vatra u P a riz u , B e r lin u , C irih u i K eln u. PoItolovo laj isprdak v la d a ju e k la se n ije z n a o ko j e D io n iz ije A e lopiigila, h r i a n s k i m is tik i d u h o v n ja k . M o d a j e voditelj po m il|o I )A = Y E S na r u s k o m , j e r s ig u rn o j e g le d a o j e f t i n e a m e r i k e
4|>i|iinskc lih n o v e gde ru ni i zli ru sk i pijuni govore sam o: ,,D a
Iii dn .... V ero v atn o j e p o m is lio da taj j e b e n i bitnik koji tu sedi
ii||nii kao letva pro vocira neku k o m u n is ti k u situaciju k oja e ga
I.ui.iii karije re . D e k se p o v u k a o u fo telju i, k ao da n i ta nije
lillo, na stav io da govori n eto sebi u bradu.
Isk lju io sa m v id eo i pustio m u z ik u . O k re n u o sam se o k o
m?l)c. U radnji n ije bilo n i k a k v i h p ro m e n a . P o s a o k ao i uvek. P roliicne su n a stale u m o jo j glavi. P ita o s am se gde j e K e r u a k uopte
1I0 A110 na ideju da duplira in icija le m is tik a iz V iz a n tije i doveilc n cop lato n sk u filozofiju rano g h r i a n s tv a u vezu sa p o krelom Dade. Z n a o sam da su m eu o s n i v a i m a dade bili R u m u n i
liinko i T rista n C a r a koji bi m o g li da im a ju veze sa V iz a n tijo m ,
iln je l lu g o B a l, o s n i v a K a b a r e V oltera , zavrio k a rije ru k ao
nnslik u p la n in a m a S v a jc a rs k e . Ipak, to m i j o uvek n ije davalo
ilovoljno e le m e n a ta za b ilo k a k v u vezu. I ond a m e j e ud arilo u
gliivu. K e r u a k o v naiz gle d ispad j e v a n a nit z a r a z u m e v a n je sveUii on o g a to istoriari u m etn o s ti, izd av a i skupili k n jig a i m ediji
nisii m ogli da o b ja s n e ili su prep ak o va li do nivoa p o lu s a v a k a n e
linine koja treba podg rejati u m ik r o t a la s n o j pei i onda progutati.
Undilo se o ivotn oj en erg iji. K ad god j e D e k K e r u a k ispijao
hocu v is k ija do dna, ispijao j e s a m o svoju je b e n u b o c u u svom
lclteiiom ivotu u k o m e n ije m o ra o da o b ja s n i bilo ta bilo kom e.
Kiid god j e isk a k a o iz k a m io n a da bi u s k o io u voz na sv im tim
liilimjima po a m e r i k o m zapadu, u glavi mu j e bila s a m o j e d n a
Ittisno: S L O B O D A . Z a to n e m a o b ja n je n ja , to se radi, to se ivi.
D ivljc u rk e, divlji s ek s, k o n z u m i r a n je p s ih o a k tiv n ih supstanci
*c liu n je g a i s a m o njega. S a p rijatelje m N iloin K e s id ije m j e
.pavao u istom krevetu i tie se s a m o njihovih div ljih i d iv nih
llnosti ta se zapravo sve d e a v a lo izm ed u njih i ko j e tu j o bio
ilcnjen u lim g u v a m a i g u z a m a . V e k o v im a pre njih, p e rs ijs k i
liosnik R u m i i njegov m is tin i prijatelj i putujui d erv i S a in si su

287

proveli 4 0 dana z atv o re n i u ta m n o j prostoriji. Izali su Ijubavlju


ok u p an i, sija ju i k a o n a jb lis ta v ije zv e z d e na nebu. Da li su ima
li s e k s ? K o g a briga. Sta da su ga i imali. N ije bio korporativm
pederaj. Niti koo p erativ n i k ito s is a k i i u v la ka k i m o ratoriju m
K a s n i je to g leta uetao sam u M u z e j m o d e rn ih um etn osti na
55. ulici. B ila j e po stavljena do tada n a jv e a re tro sp ek tiv a dadai
stik e u m etn o sti. S v i heroji na je d n o m mestu. A rp , R ih ter, Ernsl,
D ian, Ja n k o , C a r a , E g e lin g , P ik a b ija i svi oni za k o je z n a m o da
su im ali m u da da istupe i p o k a u ta ista muda i k a u : E vo ili
O b li ite ih, vi b u r o a sk e n a k a z e i sk upljai iluzija. V id ite li na
n jim a one vene koje pulsiraju . To j e ivot. To j e on o to m aina
nem a. M a in a j e m rtv a i m r t v a e ostati. Z iv ela D A D A .

288

INDIJANAC UBICA
NJUJORK, JU L 2006.
H i l o j e j a k o v r u e u tom p o d ru m u u Ist V ilid u . P rek o 4 0 stel'in eel/.iju sa. G le d a m N ju jo r a n e k a k o listaju ploe i dahu.
Nllvu im se zn o j sa ela. V azdu h j e te a k i vlag a j e to lik a da j e
IIM ivici p o d no ljivo sti. P o lak o se z a n o s im iza pulta i dok pulsini rege iz z v u n i k a pad am u d re m e. A k o m i i ukradu po neku
iilou, nije m e briga. u je m g la s rege z vezd e, D o n ija K l a r k a ,
knko peva: D o b r o k o je si u in io pratie te, loe to si uinio
ok u ie t i se na leda. P ro k le to t a n o , p r o m r m lja o s am i polako
olvorio oi. U inene j e piljio sta ra c od o ko s ed a m d e s et pet g od ina
n i i ilu gom sed o m ko so m i p o v e lik im b rk o v im a. Po licu j e im a o
diibokc brazde koje su p o d s e a le na p u k o tin e na suvoj z e m lji.
/ n g l e d a h se u n jeg a i shvatih da j e In d ija n a c . Ten m rk , o i k ao
J e m v ic e , zubi uti od duvana, po m i i i m a raz n o lik e tetov ae.
,.l |, Papi, re e on, h o e da se m e n ja m o za film ov e . Pre nego
$lo sain uspeo da iz g ovo rim b ilo ta, iz ru io j e na pult d es e tin e
I >V I)-ov a. S v e h o r o r f i l m o v i C pro d u k cije . U o v a k v im s lu a je v iina sam uvek o d b ija o b ilo k a k v u ra z m e n u . N is a m im ao n a m e re
(ln g o m ila m loe film o v e u radnji. N o, ovoga puta n is a m m o g a o
iln k a e m ne. Z u rio sam u sk oro m a g i n o g m a lo g H isp a n o in d ijimca koji j e bio u d n o od e ve n i koji j e im a o v e o m a n e o b in u
vibru. D o p a o mi se. R e k a o s a m : D o b r o , idi uzm i upola m a n je
lilm ova za k o li in u koju si d o n e o . Z a d o v o ljn o se s m e k a o i poSno u odabir. P o s m a tra o s a m ga k a k o o d s e n im p o te z im a pravi
nom ilicu od D V D - o v a . T ak o s a m i u p o zn a o Horhea. Is p o s ta v ilo
se d a j e In d ija n a c iz A r iz o n e koji j e pre 4 0 g od ina d o a o u V elik u
jnbuku. N isa m ga pitao i m e se bavi. Je d n o m mi j e re k a o da j e
p o lo m a k o n o g a M an u e lita . N a v a h o s a koji j e sre d in om 19. veka
/i u lav a o m n o g o inuka vladi S je d in je n ih drava. D a su drave
bile s je d in je n e tih v r e m e n a , b ile su. O n a k o svee, posle p o g ro m a
iiud s ta r o s e d e o c im a i o t im a n ja z e m lje od M e k s ik a n a c a . Horhe
mi j e re k ao da nni j e deda v id eo o n o g a K ita K a rs o n a o k o m e su
se ispredale legende. J a s a m k a o k l in a c ita o ncki strip u k o m e j e
Kil K a r s o n bio vie n e g o heroj. Strip j e bio n a crta n u Italiji i au-

289

tor n ik a d a n ije bio u A m e r ie i to n ije s m e ta lo da u ta d an jo j .ln


goslaviji strip p o stane liit. Posle su dole i b ajate a m e r i k e s en n
iz ezd e setih u k o jim a j e K i t K a r s o n izgledao k a o A p olon sa iln
gom plavom k o s o m , p lavim o i m a i m i ic a m a k ao Herkul. Horlu
mi j e re k a o da j e pravi K i t K a r s o n bio zd ep ast k a o vepar, bezub
i nepism en. V oleo j e In d ija n k e da z a g a n jav a u u m i i napravio
j e m n o g o d ece. K a d a se u je d n o m m o m en tu o b o g a tio u zlatnoi
g ro z n ic i k o j a j e p o tresala ju g o z a p a d A m e r ik e , p o k u a o j e onako
grbav i ru an da p o stan e d eo a ris to k ra tije i to mu n ije uspelo
E lita ga j e ism ejala pa j e k a s n ije u starosti vian k a k o ljok a viski
sa sta rim prija teljim a I n d ija n c im a . S m e ja s m o se Horhe i j a svaki
put kada s m o prebirali po tom g o lica v o m delu a m e r i k e istorije.
Horhe j e p o e o da mi u k a z u je d uboko p o veren je ta k o to bi za
v r e m e m o je odsutnosti kod m o jih k olega o stav ljao velik e koliine C D - o v a i D V D - o v a sa r e im a : O v o j e za ija. V ra tiu se'".
U v e k j e e k a o da u m o m prisu stv u u z m e o n o to mu pripada.
K a s n i je to g leta ueta o j e i z a g le d a o m i se u oi. R e k a o mi j e da
ima problem i j a sam ga pitao ta j e to to ga m u i. R e k a o mi j e
d a j e pre d eset g od in a iz a a o iz z atv ora posle d u g o g o d in je robije
z b o g ubistva. D o k j e to g ov orio, o i su mu isijavale. Ja sam gutao
k nedle. N isa m ga pitao koga j e ubio i zato. K a e , p roblem j e bio
u izn en a d n o m p o javljivanju a g e n a ta F B I - j a o v i h dana i njiho vom
a g re s iv n o m pritisku na n jeg a . T ra ili su da se izja sn i povodom
nek og d ru g o g ubistva k o je se d o g o d ilo pre d v an e stak god in a dok
j e on bio u zatvoru . K a k o je Horhe rekao, v r sto su s u m n ja li d a j e
011 ubio i to g d ru g o g o v e k a . Pa, k a k o i to g d rugog, upitao sam ,
pa bio si u zatvoru. N a to m o je pitanje, m o j drug I n d i j a n a c j e ciknu o i p o sko io : E to gde j e p ro blem m oj prijatelju , oni kau da
sam j a bio na dva m e sta u isto v r e m e , u zatv oru na p e rife riji N ju jo r k a i u B r u k l i n u u stanu to g sitn og lopova". K a k o na dva m e s ta ,
Horhe, k a k o j e to m o g u e . H orhe se ponovo zapiljio u m o je oi i
onda p o e o da zavija k a o kojot. J a sam o tk a io . P o e lo j e da nii
se vrli pred o i m a . Iz zidova ra d n je j e p o ela da ik lja krv. Horhe
se pretvorio u g ig a n ts k o g orla koji j e sta jao uspravljen i m la ta ra o
k rilim a . U podu m o je m e m ljiv e ra d n je se o tvorila pu kotina. Horhe j e pru io sv o je k a n d e i p o v u k a o m e u pukotinu. L e b d e li sm o
u tam i. Potom m e j e p o v u k a o i p o e s m o da letim o k a svetlu u

290

Ii> uvck j e z a v ija o k a o kojot. u tlio s am se da o r a o zavija


l-iiii ki>|ol... IX, probudi se. O tv o r io s am oi i vid eo dva proreza
KliiMNln oiju iz k ojih j e isija vala z la tn a para. D o v eo sam se u red.
I iiiko |c lo I)., k a z a o j e Horhe, i s am v id i da n ije m o g u e biti
Iim ilvn m csta u isto v rem e . D a su rek li ti prasci, panduri, d obro
Ilniln\ mo/.da si bio u dva ra z li ita v r e m e n a na je d n o m m e s tu ili
Mii dvii m cs ta , pa da p ri a m o , ali u isto v rem e ... Da nisi iz la z io za
llu'iule, p o v ik a o sam j a , a Horhe se s a m o j o je d n o m z a k i k o ta o
I li'njo k rcn u o ka izlazu. N a m i g n u o m i j e pre nego to j e n e stao
ii lepl|ivom vazduhu. Posle s a m z a m i lja o k a k o su se vra ta zal vi n n ii k o m e j e Horhe lea o o tv a ra la s a m a od seb e da bi Horhe
iiin iiN sk ok n u o iz m a rd e lja i o b a v io p o s a o z a neke m o n ik e . S a VIAt'ii alibi. B i o j e v e u k ave zu , i to u vrlo z a ti e n o m k avezu.
Kiiko bilo. Z n a o sam da j e H orhe ,,d iab lero. T a k o In d ija n ci sa
|ti|iii / o v u p o s v e e n ik e u crnu m a g iju . Z n a o sam da, b e z o b z ira
Mn |c potpuno nep ism en m o e da to ta ln o s je b e n e k o m e m o za k .
Nl|c bilo z e z a n ja sa njim . B i o j e sv e stan da j e u ovoj in k a rn a c iji
H|i'Kov po sao da ubija i to k a o z v e r u d ung li. T a k v i tipovi nisu
lnuili p o to v a n ja prem a i n s titu c ija m a i autoritetim a. B ili su zainhljcni u s v o jim te lim a ba k a o i svi m i. Im ali su sv o ja im en a
I Kocijalni broj i policija j e uvek m o g la da ih nae. U stvari, oni
m' uikad a nisu ni krili. N ije ih b ilo b rig a ta k a e z ak o n . N isu se
11111s 111 sm rti, ba k a o to se nisu n ik a d a plaili da z a k o r a e u onu
|Kikol inn iz k o je po nek ad v ir e due. D a , da, Horhe j e d iablero,
in /n i i l ja o s am j a i trudio se da mu se ne z a m e rim .
(io d in u d ana k a s n ije , k ad a j e ra d nja v e bila z a tv o re n a , elnii sam se du 14. ulice. P o d o zriv o z a g led a ju i tu riste iz c e lo g a
VCla, a lo s n o sam k o n s ta to v ao da j e e trn a e s ta iz gu b ila za sva
V icm cn a svoj a rm iz o s a m d e s e tih g od in a . N egde kod 2. av e n ije
imclio sam d e m o n s k i zad ah z a le im a . O k re n u o sa m se i u g ledao
pnnlcrske o i k a k o plam te. H o r h e, j e s i li to ti, h o m b r e ? upiIiiii sam I n d ija n ca koji se s m e k a o . ,,A , k o drugi, a m ig o . Ja sam
nvdc o d u v e k " N ad am se da si k ul, brate i b ez p ro b lem a , m le o
Niim dok se zla tna para s k upijala o k o m e n e . ,,No p ro b lem o papi,
to k ao bi Horhe i i e z a o u pari. J a sam n astav io da k o r a a m po
lom o strv u M e n h e tn u , istom tom o s tr v u k o je su nekad holandski
d o s c lje n ic i kupili od I n d ija n a c a za 6 0 guld en a
iIh| |I iiI

291

RATNICI BRONKSA
NJUJORK, SEPTEMBAR 200(>
D e n i L a jo n j e rasta n a o r u a n p itoljem m a lo g kalib ra . K alib ai
j e m a li, ipak dovoljan da ubije o v e k a . D a li j e D en i n e k o g a ikad
ubio, n is a m nikad s az n ao, b e z o b z ir a to se n e k o lik o puta hvalio
da j e u e s tv o v a o u o z b iljn o j r a z m e n i vatre u B r o n k s u gde j e im ao
pre bivalite. N e k o lik o puta sa m ga Likorio da raste ne bi tre b alo
da n ose va tren o o r u je i g ra d e repu taciju g ang stera. D en i bi me
g led a o k a o da sam pao sa M a r s a i o d g o v a rao da j e rasta b e z pitolja ii N ju jo rk u m rtav m a g a ra c . T u n o m i j e bilo da slu am D enijevu a rg u m e n ta c iju , z n a ju i da k a o ta k a v Lipravo upada u k li c
koji j e ra s ta fa r ija n c im a n a m e tn u o V avilon . O d ezd e setih , kada
su se v e e g ru pe K a r ib lja n a n a s ta n jiv a le u M a ja m i ju i N ju jo rk u .
m e d ijsk e g ru p e su o c r n jiv a le ra s ta fa r ija n c e . S r e d in o m sed am d e setih h a jk a j e ila dotle da su na n a s lo v n im s tr a n ic a m a tablo ida pojavljivali naslovi: r a s te -k o m u n is ti, s p e c ija ln o tre n ira n i na
K u bi i u Rusiji, sp re m a ju se d a iz a z o v u g ra a n s k i rat u A m e r ic i ! !! N a ra s ta fa r ija n s k u v e lik u a lo s t, v e in a itelja u v e l ik i m i
m a lim g r a d o v im a A m e r i k e v e ru je ta b lo id im a. K a d a su sredinom
s ed a m d e s etih p ro nali e tv o r ic u ub ije n ih ra s ta fa r ija n a c a koji su
leali ve z an i i sa po m e tk o m u glavi u b ru k lin s k o m stanu, ta vest
j e bila m i n i m a li z o v a n a do nivoa apsolutnog ig n o ris a n ja i c e la
ja v n o s t u N ju jo rk u j e d elila m i lje n je da su oni bili rtv e druge
ra s ta fa r ija n s k e bande z b o g p osla o k o te k ih droga. O s a m d e s e tih ,
broj c rn ih z a tv o re n ik a 11 A m e r i c i j e p re m aio broj belih z a tv o re n ik a i m e u n jim a j e bilo puno rasta. U je d n o m trenu tk u vest
da j e s v a k i tre i c r n a c A m e r i k e p ro ao k ro z po licijsk u obradu
o k ira la j e ce li svet. R a s t e su n o s ile p e rja n icu kad su u pitanju
bile osu de zb o g droge. U o i m a o b i n o g A m e r i k a n c a d redo vi su
z n a ili te ro r iz a m , rastu ra n je d rog e i optu opasnost. M n o g e raste
su bile n a siln o p o d iav an e p rilik o m h a p e n ja i posle p risiljav ane
da ne g aje d redove k a k o bi uopte m o g le da nau n e k a k a v p osao
i k a k o bi ih p o licija os ta v ila na m iru . T e k sa d ola sko m g ra d o n a e ln i k a D in k in s a , koji j e s a m bio A f r o a m e r i k a n a c , v a v ilo n s k e
stege u N ju jo rk u su p o e le da po putaju. V r e m e kad a s am upo-

292

#iniii D cn ija L a jo n a j e p ripad alo D o rd u B u u ju n i o r u i grailiintiCcliiiku D u lija n iju . V rlo d o b a r ra z lo g da se raste p onovo
Hiioiii/iivaju i ta k o s a m e upadnu u z a m k u koju su im d es n ia ri
|i| Ip in n ili.
Ir lcpc s e p te m b a rs k e v e e r i D e n i L a jo n mi j e o b e a o da e
kViijll pucu ostav iti kod k u e . T r e b a lo j e da se uputim o u B r u I lln i i i i Irad icionalnu proslavu koju K a r i b l ja n i o r g a n iz u ju svak e
||oilinc u isto v r e m e . Tri d ana i tri n o i se uska, duva, pije i
UJilVljujc n a k lo n o s t na v e o m a k a rip s k i n a in . To z n a i j a k o puno
n |ir im izike, sa ls e , ru m b e , s a m b e , so k e i m e re n g e. C u re su obui'm i' da se zaled i, a fraje ri se ep u re k a o rajsk e ptice. P iv o i rum
lt I ii u p o to c im a i m iris g a n d e b a c a u z a p e a k a k i n ju jo rk i
'iiiihjj , ( )b e a v a ju e . Ipak, sve se ra s p a lo kad s m o stigli u B r u I lln I im c s to k a rn e v a la s a e k a l a nas j e a tm o s fe ra koja j e m i r i s a ln iiit opte nerede. Is p ro v o cira n o j e b ilo nek o ubistvo u j e d n o j od
pn p icn ih u lic a i m u rija j e to isk o ris tila da oblepi u to m trak o m
iloln B r u k l i n a . H e lik op teri su leteli v rlo n is k o i bilo j e v i e parkliumli ,,h am e ra okolo . P a nd uri su im ali titove i bili su v e o m a
m imrtcni. D en i mi j e re k a o d a j e od pre nek u godinu z a b ra n je n o
11ii mc za v r e m e k a r n e v a ls k ih d an a nosi pivo na ulici, z a b ra n je n o
)< liilo da iz n osi z v u n i sistem na trotoar, a o puenju vu tre nije
liilo iii govora. U p itao sam ga ta j e d o z v o ljen o . N ita , od g ov orio
|' D cni i isk e zio se panduru koji j e s ta ja o na uglu. To j e bio neki
gllipi pandur koji j e o d m a h p ri a o i p o e o da psuje D e n ija . J a k o
ini jc d rag o b ilo to D e n i n ije n a o r u a n . Is k u lir a o sam p a jk a n a
koji m i j c d o b a c io da j a ne bi tre b a lo d a se etam ov u d a . Z a to ,
iipilnh ga, j e r z a t o to sam b e la c . O n m e j e tupo g led a o k a o ro bot
koji n c m a e m o c i ja . U li s m o u ne k i b ar koji j e im ao b atu. U toj
Imli se d o g a d a lo sve to se n ije d o g a a lo na ulici. Z v u n ic i su
p i / i li rege i o m ia d in a se lepo za b a v lja ia . D e n i, rasta u sv o jim pelU'iclim , b i o j e ra z o a ra n s ta n je m stvari. N je g a j e z a n i m a l a ulica
l lilco j e d eo slo bo d e koji j e p am tio k a o tinejd er. P red lo io mi
|(' da n a p u stim o B r u k l i n i o d e m o u B r o n k s gde j e bila privatna
Jtirkn i gde panduri nisu sm eli da priu. O d o s m o u B r o n k s . N a
I / I i i / i i iz m e tro a opet ista s lik a , g o m ile p a jk a n a n a o r u a n ih do
/nbn. Z a u s ta v ili su m e j e r s a m bio je d i n i b e la c u o k o lin i. Pitali
oii m c da li z n a m u k ojoj sam g a la k siji. P ustili su m e kad sam im

293

o b ja s n io da ula zim u zgra d e za s iro m a n e na svoju sopstvenu od


g ovornost. D eni se k reveljio sa druge strane ulice. Izgubili smo siizm eu gigantskih z grada koje su svi u N ju jorku zvali prodekts'
i u koje murija nije zalazila. N a je d n o m od k oark ak ih terena.
grupa od oko 5 0 0 J a m a j a n a j e uskala ispred g igantskog razgla
sa. S a strane su bili postavljeni tandovi sa pivom i p e en o m ribom
sa p irinem . O d m a h n am j e prilo nekoliko m o m a k a sa nam rgodc
nim I'acama. Prepoznali su D en ija L ajo na i lica su im se razvukla
u osm eh. Verovali su D en iju. O d m a h sam bio ponuden pivom red
strajp" i hranom. D ok sam stojei j e o i c u ga o pivo, m n o g i likovi
su prilazili i merili me. Hteli su da vide k ak o drim pivo u je d n o j
ruci i hranu u drugoj. Sve sam uradio po ja m a j a n s k i m obiajim a,
og lod ao ribu, iscedio pivo i zapalio splif. D op ao sam im se. Neki
m atorac u svojim sed a m d e setim m i j e priao i zag led ao mi se u
oi. K a e da j o nisu imali belog svata ovde na ovim u rka m a . Potapao m e po ramenu i otiao j e u gu v u . M a lo kasnije m i j e priao
D eni L ajo n i pitao m e da li z n a m ko j e bio taj ik ic a . N a ra v n o da
nisam zn a o da se radi o voi j e d n e od najsu rov ijih ja m a j a n s k i h
bandi u A m e r ic i , o d gov orn o j za d esetine e g z e k u c ija i ra stu ranje
to ne k o k a in a. D en i se s m e ja o i g ov orio da bi p o licija sig u rn o
volela da zna ko se sve ovde muva. Iz z v u n i k a j e izlaz ila teka
ra ga i p o k u a v a o sam da o b ja s n i m D en iju da m e taj b iz n is polic a ja c a i lopova ne z a n im a . Z n a o j e Deni da j e m o je isk u stvo
sa K a r i b a n e o k a lja n o i da e lim da stvari ta k v e i ostanu. D en i j e
m is lio da sam s taro m o d a n i da se n ik a d a neu ob og a titi u ovom
svetu gde se psi trkaju n e p re stan o. D a, D en i, u m re u s ir o m a a n
sa k ez om na u s tim a i sada m e pusti da od usk am ovo letnje v e e ,
re k ao sam dok sam se o k r e ta o k a z v u n i c im a . Iznad z g rad a j e
proletao p o licijsk i helikopter.

294

MRTVI U M E T N I K
NJUJORK, MART 2007.
Ni'ilmi na e li n o j stoliei u bati M u z e ja m o d e rn ih u m etn o sti
n N|ii|orku i piljim u m o re p o s e tila c a koji u r a v n o m e rn o m talasu
"ImiH' ii svim prav cim a. Iz un u tra n je n a jb li e p ro storije dopire
mllln lilter ka fe i hrane. M n o g i p o se tio c i m u z e ja v a u ove prol/vudc jer re a g u ju na m ir is e iz k u h in je , k o ja j e bitan e le m e n t u
iililliiuju nov ca u ovoj g ig a n ts k o j u stan ovi u ce n tru M e n h e tn a .
Alui lioe da d o e k o lim a do m u z e ja , s p re m i se da plati bar
II dolnra za p a rk in g u ovom delu N ju jo r k a , gde su re storan i za
liH |lio g a tije i gde se u ro bne k u e ne z a la z i a k o nisi bar m ilo nt'i

Ipak, proveo sam u ovoj u stan ovi n ek e od svo jih n a jb o ljih


lo s le d n jih g o d in a s am u z e o god in ju la n s k u k a rtu , pa
uiiii n a v ra a o sv a k i as. U g la v n o m bih proleteo k r o z nove ponlnvke, o ti a o do sta ln e p o sta v k e i o b ra tio panju, ponovo, na
nieni m ile m a jsto re , o d g e g a o se do o p sk r b lje n e k n ji a r e i ta m o
/ i i n c o listajui b o g a to o p r e m lje n e m o n o g ra fije . Taj m iris te s tenlllii i/. m ik r o t a la s n e pei m e j e u z n e m ira v a o . Turisti su uglavnoin n e sn o sn i i k ljo c a ju d ig ita ln im fo to a p a ra tim a kad tre b a i
kiul ne treb a, k a o da se s p re m a ju da izdaju m o n o g ra fije i oni
*)iinii. C e s t o bih z a d r e m a o u b iosk o pu m u z e ja p o k u a v a ju i da
niiilim d o k u m e n ta r c e o s v im tim h e r o jim a koji u g la v n o m nisu
til11 medu iv im a . E k s p e r ti bi u je d n a e n i m g la so m iznosili svoje
d ok lorsk e d is e r ta c ije i na platnu bi se v r tela m u ltim e d ija ln a pre/v n tn c ija o ivotu i radu u m e t n ik a . K a d a bi m i glava klon u la od
ustujalog v az d u h a i d oze a k a d e m s k e ulju dnosti, plus svi ti j e f t i n i
p m lc m i k o je su Ijubitelji u m etn o s ti n a b a civ a li na seb e , o s e a o
Ninn s c ja d n o . U stvari, stideo s a m se s a m o g a sebe to m o j fo k us
poputa i ta k o ne upijam sve te d etalje iz ivota n ekog a ko j e
o h cle io vek. P ren u o bih se, p o d ig a o z a m u e n i pogled ka bini
ndo j e polu uvoteni e k s p e r t i d alje d e k la m o v a o i n je n ic e i, kad a
lnli se o k r e n u o o k o seb e , shvatio bih da v e in a p o se tila ca ili spavn ili se s p re m a za spavan je. N i k o n ije bio m lai od 5 0 g od ina.
O ig le d n o j e o m la d in a tra ila da se sva ta g la m u ro z n a istorija
u m c tn i k ih po kreta u p akuje u n e to ivlje. T ak o n e to su i radili
iliimi

295

ta m o preko reke, u K v in s u , gde su g ig an tsk u kolu adaptirali u


m u z e js k i prostor za m lad e i ta len to v a n e u m ctn ik e . T a m o bi su
b otom to ili pivo i d id e je v i bi praskali d v o e tv rtin s k i ritam s;i
te h n o e le m e n tim a . R e tk o sam z a la z io u K v in s z b o g tili dogadaja
P o k u a v a o sam da z a u z m e m k o n z e rv a tiv n u liniju u savakava
nju u m e t n i k e istorije, m a d a m i se sve v i e in ilo da obigravam
oko m r t v a c a . J e d n o m sam o ti a o do G u g e n h a jm a , m eni maiijc
v a n o g i o m il je n o g m u z e ja , na njihovo tra d ic io n a ln o B ije n a lc
L u ta m h o d n ic im a i p o k u a v a m da se s na em u lavirintu kon
ce p tu a ln e um etn osti. U j e d n o j prostoriji zidovi s k ro z og u ljem
i nasred pato sa g o m ila uta o n a k o stoji. Ja g led a m i u d im sc
ta k v o j alja k av o sti o r g a n iz a to ra , kad z a u je m hlad an g la s nekc
g o s p o e k oja sa a u torite tom govori o u m e tn ik u koji j e sve to org a n izo v a o . S l e g n e m r a m e n i m a i n a stav im d alje u h o d n ik u gdc
j e , gle u da, izloen k o m p le tn i D ia n . S r e a mi se u k a z a la da
se s retnem sa sv im n je g o v im b itisa n je m u m a te rija ln o m svetu, i
k a k v o r a z o a r a n je kad s am shvatio da se radi o d ru g o m modernom u m e tn ik u , j o iv o m , koji j e reio da iskopira sva dela Diana, o n a k o pljunuto, n a d aju i se, valjd a, da e k ritia ri okrenuti
Z e m lju o k o svoje ose i izjaviti da su i n a jb o lje kop ije ivih boljc
neg o i na jbolji o rig in a li m r t v ih . K o im j e kriv, k a e m j a , kad
su m rtv i. S av o b u z e t m i s li m a ug ledah ne k o g b e s p riz o rn o g lika
k a k o izlazi iz W C - a i k a k o h la d n o u z im a tak e n a s lo n je n e na zid.
P oeh da g a la m im i k ad a j e o b e z b e e n je stiglo o b ja s n i m im da
j e lopov u k r a o u m e tn i k i e k s p o n a t i da se sada pravei d a j e invalid udaljava u n e p o zn a to m pravcu. O n i ga stig oe i k a d a j e lik
p o e o da psuje i m lata ra o n im ta k a m a svi sh va tism o da su one
njegove i da j e on stv a rn o k lja k a v u je d n u nogu. J a se postideh i
izvinih se ja v n o m m n je n ju . N e k i sta ra c o b u e n u sk upo od elo mi
prie n a s m e ja n i re e da m u j e m oj p e rfo rm a n s ispao super i da
je u n e o ivosti u m rtv ilo . J a se prvo za u d ih , pa onda o n a k o njujo r k i b rzo od re ag ov ah sa lu k av im s m e k o m na licu i zahv alih
se starini. Je d v a sam e k a o da nap u stim zgradu. K a s n i je sam u o
da su neki m lad i u m e tn ic i o r g a n iz o v a li ja v n o p riz iv a n je duhova
D o rd a M a c i u n a s a , D o z e f a K o r n e la i J o z e f a B o js a . Ispalo j e
da su ovi slavni i v e dugo m r t v i u m e t n ic i vrlo lju b a z n o kom un icirali sa iv im m la d im i ta le n to v a n im u m e t n ic i m a i da j e otac

296

|||il|ii|fikng l luksusa, M a c i u n a s , re k a o da j o uvek igra ah sa


l'iM iiom i da mu uopte ne sm e ta lan a c p ro d a v n ic a k a fe S ta rIml
lll ua ov o m niti na o n o m svetu. B o j s j e sadio s tab la u raju
I | m i i i u v i i p o h ad a o kolu letenja. S v e u svem u , p o z n a tim m r t v im
iinii i i i h nna vie n ije s m e ta lo to to v i e nisu tu meu nam a.

297

NjEGOVA VISOST SATAN


BEOGRAD, JU L 200
I
k o n a n o fa m o z n i ,.R o lI in g s to n e s sn pristigli u B e o g ra d . Po
sle v i e d e c e n ijs k o g sna d e s e tin e p ro m otera, p o litiara, care v a i
o stalih s p ah ija da ovu k ra jn ju rokenrol a trak c iju dovedu u B eli
g ra d , potvrda u ja v i j e stigla: oni su t u ! ! D e s e tin e le p e ra, arm ije
kuv ara, te h n i a ra , o b e z b e d e n ja , m u d raca , p o litiara i o b i n e raje
su u m oru u s h i e n ja i o n o g a to se zove s a m o n a p a lje n je doprineli
da se taj datum ucrta u istoriju pre ston ice Srb ije. V r u e je . Dan
pre k o n ce rta im a m retk u prilik u da u etam u k o n icu zvanu hotel ,,H a ja t i m o d a u g le d a m uivo n ek og a od v r e m e n ih heroja.
R a z lo g da se po toj e g i o d e ta m do to g hotela koji k a o sim bol
i m p e r ija liz m a stoji t a m o kod u a dve ve lik e re ke nisu Sto nsi.
v e iz n e n a d n a po seta B e o g r a d u d ru g e rokenrol l e g e n d e - M a jk a
L en g a . D a, otac fe stiv ala V u d s to k se tak o e o b re o u n ae m gradu. M a jk a sam up oz n ao u N ju jo rk u godinu d ana ranije. Sreli sm o
se u v in s k o m baru u Ist V ilid u gde s m o n e fo r m a ln o razg o varaii
o p o te n cija ln o m poslu na B li s k o m istoku. S a s ta n a k j e ugovorila
m o ja d ru g a r ic a E. iz L o s A n e l e s a k oja j e i s a m a bila promoter.
U s h i e n o mi j e pria la to g fe b r u a r a u njeno j b og atoj kui u bog atom delu L o s A n e le s a o M a j k u L e n g u , o s n iv a u V u d stok a.
m a jk e svih festivala. G . L e n g j e u svo jim k a s n im e z d e s e tim , no
z b o g o rg an sk e v e g e te r ija n s k e hra n e iz g led a o j e bar p e tn a e stak
g o d in a m la d e. P oznat j e po svo m iro k o m o s m e h u koji su m ediji
ek sp lo a tisa li d e c e n ija m a . S a ti m o s m e h o m na licu j e priao lobiju hotela gde sm o ga j a i Pol V., m oj prijatelj iz L o n d o n a , e k ali.
P o l j e bio j o je d a n o z b iljn i po slov ni o v ek iz z a p ad n e h e m o sfe re
koji je hteo da upozna L e n g a i ponudi mu m o g u n o s t za zaradu
u m u z i k o m poslu. U g o d n o s m o se za v alili u fo telje k a fe te rije u
Hajatu i po eli da a s k a m o . M a jk L e n g n ije ni z n a o da su R o lin g stonsi gosti hotela i da s v iraju sutradan u B e o g ra d u . U je d n o m
trenutku d e s e ta k m e tara iza nas su zaseli K it R i a r d s i j o par
ljudi iz m e n a d m e n ta , ,S to n s a . P itao sam M a jk a da li zna ko
sedi iza njega. K a d a m e j e on upitao ko j e to i kad a s a m mu j a
re ka o da j e to K it R i a r d s , M a j k j e pobledeo. u ta o j e i z u r io u

298

N jcgov pogled m i j e g o v o rio da ne bi tre b a lo da po stavljam


lillit knkvn pitanja o S to n s im a . S k re n u li s m o teiiiu na po slov ne
m iiiiiJiiiiiiic koji su se ticali Pola, popili k a fu i s rd an o se op rostill Mn|k jc potom m u g n u o u svoju sobu. K a fe te r i ja se napu nila
'lm niin d o m a i m i s tra n im g o s ti m a koji su se ep urili poput paiiniivii K a s n ije u gradu te v e e r i Pol V. j e p o lu z ain te re s o v an o ,
I iiku siimo B n g le z i u m e ju , iz n eo d o g ad a j sa M a jk o m i K i t o m i
|i|lun m c za m i lje n je . O d g o v o rio s a m mu da j e u zrok ig norisan|n vcrovatno n e r a i e n i ra u n o k o n ek e starlete ili m in u s u
li*'U|ihicnoj plati. T ip i n o za ro k e n r o l, re e Pol V. i zavali se u
liili'lju k a le a u B e o g ra d u . O n o to Pol V. i j a n is m o zn ali p o ja sn i|i i nc knda s a m j a , g o n je n z n a ti e ljo m , n e k o lik o m e s e c i k a s n ije
n Nju jorku kupio D V D G i m m e S h e lt e r k a k o bih o s v e io svoje
iniilicnjc o film u koji j e o b e le io e zd e sete . Svi zn aju d a j e taj
kimccrt S to n s a koji j e bio o d ra n u A lta m o n tu po kraj San Frani i'ikn ii zim u 1969. bio fijasko. M i k D e g e r z a m a lo n ije izgubio
lllnvu kada j e p o m a h n ita li A f r o a m e r i k a n a c iz pu blike p o k u a o
tln y,ii upuca v is o k o k a l i b a r s k i m p itolje m . R e v o lv e ra a su nam rIVO isprebijali A n e li p ak la koji su o b e z b e d iv a li k on ce rt. Poto
jt' k o n cc r t bio u d o b ro tv o rn e svrh e i besp la tan , ra s istik a policija
Snii F ra n cis k a j e od bila da ga o b e z b e d i. T ris ta hiljada o m la d in a m sc uputilo ka A lta m o n tu . M n o g i su bili n a u z im a n i loim L S D
iiii koji su sada v e u c e n je n i n a rk o -d ile r i poturali d eci c v e a .
Iroslavljeni M a jk L e n g , koji j e god inu d ana ra nije o p in i o n aciju
ncv ero v a tn im uspehom na n ju jo r k o m V ud stok u , p re u z e o je na
ncbc o r g a n iz a c iju k o n c e rt a na Z a p a d n o j obali. T re b a lo j e da bude
kao V ud stok. N ije bilo. R e v o lu c ija j e v e bila izdana. D is tr ib u iiihm

liiina loa d rog a, Hels E n d e ls koji su pijani ju r c a l i na sv o jim


in oto rim a i m la tili k o g a su stigli su napravili a tm o s fe ru k a o u
puklu. Pa, za r nisu oni i bili M o m c i iz pak la ? I tako, k ad a j e
uspaljeni M i k i D e g e ro z a p e v a o svoju o m ilje n u n u m e ru S i m patija za d avola, on se i pojavio. H ao s i e g o tiz a m . S to n s i m a su se
Ircslc g a e na bini, M a jk L e n g j e g r i z a o n o k te i iz g u b io svoju lial i/.mu, n a jm a n je je d a n o v e k j e po g inu o, rasisti su trlja li ruke, a
d eca c v e a su prisu stv ov ala p o g reb u rokenrola. Z li glaso vi kau
da su se L e n g i R i a r d s n a r o ito z a k r v ili zb o g n e m ilih doga aja .
N ik ada n is a m pitao M a jk a L e n g a da mi p r i a o A lta m o n tu . Z n a o

299

sam da mu se k rv ledila na sa m u p o m is a o o tom d oga aju knd.i


se princ tain e u k a z a o u svo m pu nom sjaju. Is p o s ta v ilo se k asnijc
da ni M a j k L e n g ni M i k D eg er, pa ni K i t R i a r d s nisu znali da jc
na ba taj dan pre 6 0 g o d in a pop ik ona i ok u ltista A l i s t e r Krouli
priz iv ao princa ta m e u pustinji A l i r a . N e k o lik o g od in a posU
k atastro fe na k o n ce rtu u A lta m o n tu , i T i m Liri se uputio u pusli
nje A l i r a n a u z im a n n a j is tijim L S D - o m k ak o bi v id eo ono t<>
j e vid eo i K ro u li. Z n a se s a m o da j e d okto r L iri vrlo k ra tk o posk
toga bio prodat od s a ra d n ik a u A l ir u i uhapen od ag e n a ta C IA
u Av ganistanu posle n e k o lik o m e s e c i. S u k a lo se da j e srpski
p re m ije r in d i bio n a ro ito od u e v lje n idejo m da R oling sto nsi
sviraju u S rb iji. N ik a d a n ije d o iv e o taj dan. Sto sc m c n c tic.
k o n c e rt S to n sa u B e o g ra d u sam propratio na zaista lepoj udaljc
nosti, j e r sam j a k o osetljiv na m ir is sum pora.

300

IZGUBLJENl A U T O P U T
NJUDERSI, AVGUST2007.
I
>ugo ve n is am s ed e o u k a m io n u . Z e l e o s am da se provozam
lim |o j e d n o m kro z um u autopu teva S e v e r n e A m e r ik e . M o j
iliiignr m e j e z a m o iio , s o b z ir o m na m o ja pred anja isk u stv a, da
lnpom im sn a a n m o to r ured no u p ak ovan u d in o v s k i sand uk
iic^.de u luci N ju a rk a . A n g a o v a o s a m s im p a ti n o g A m e r a , kaiMloiidiju, koji j e iv e o i radio negde u V est C e s te ru , predgrailu N ju jo rka. P r im e t i o sam da se ne o s e a b a v e o m a k o m fo r n o
Vo/ei po M e n h e tn u . O d u v e k m i j e bila fa s c in a n tn a z a p ia en o st
M o nlietnom , i to kod N ju jo r a n a koji su iveli u predgrau ovog
Viiikog g ra d a ili u p re n ik u od sto m ilja . K a o da su nrislili da e
ncSlo u d n o da ih snad e dok se v r z m a ju po v e lik im a v e n ija m a i
ncprohod nim u lica m a . To m e j e stavijalo u po ziciju da z ak lju in r
knko, da bi iv e o na M e n h e tn u , je d n o s t a v n o treb a da se ro di za
Inko neto. I ne n e o p h o d n o da se ro di u n jeinu ili b lizu njega.
I'osle utovara te k o g k o m a d a te re ta z a koji m oj m lad i prijatelj
nije bio o b u e n , put nas j e p r e k o j e d n o g m o sta u K v insu i je d n o g
Itincla ka N ju D ersiju d oveo do r a s k r s n i c e sa p u to k a z im a koji
>.ii liili na p o g lav ije k n jig e A i i s a u z e m lji u d a . M oj m la d i parIner za v o iano m se nije b a n a jb o lje sn a ao. P rom a ili s m o slabo
n /n n e n i put na koji j e tre b a lo da s k r e n e m o i slu a jn o s m o uii u
prnvu arte riju in d u strijsk og deia N ju D ersija. N ik a k o se n ism o
snnla/.ili u o r ije n ta c iji. T ra ili s m o p a n i n o gde bi m o g a o da bude
i i i i pravac dok srno b rz in o m ne m a n jo m od 70 m ilja je z d i i i pored
loplana, m a g a c i n a 1 n a d v o n ja k a . V o z a j e p olako p o in ja o da
hivn n e rv o za n i da p o k a z u je vid ljiv e z n a k e neza d ovo ljstva. Na
m oje pitanje i z a u d e n o s t to p ra k ti n o ne p o znaje grad u k om e
no rodio od g o v o rio j e : O v o j e p a k a o . U stvari, nisam bio iznenuden ni njeg o v o m ni s v o jo m o d b o jn o u prem a spletu kolovoza.
/ n j e d n i k i n am j e bio skoro e le g i n i o d n o s prema izg u b ljen o m
v rcm e n u u b e s p u im a autoputeva. V rte li s m o se ukrug. Ili j e sve
liilo to liko s lin o da s m o m is lili da se v r tim o ukrug. N i k a k o da
p ro na d em o put iz k ru g a . K r o z g ia v u m i j e proao film D ejv id a
I ina I z g u b lje n i autoput. S e a m se da se u film u n ik o n ie g a

301

nije sea o . Iz je d n e tra k e u k o jo j se n aao na s k u e n i uni, u


drugii traku u k ojoj j e unt h i o j o s k u e n iji. N a s ilje i ovi kolov o/i
su mi bili p otpuno povezivi. A u to m o b ilim a su ned osta ja li paip
k lju n o v i, isti o n a k v i k a o na B o o v i m slik a m a . D a, u paklu smo
K a k o izai. U je d n o m trenu tk u dok s m o p ro m ica li ispod povc
likog n a d v o n ja k a , u g ledah m l a d i a koji j e s taja o ispod njcga,
k a k o sa p re k r te n im r u k a m a zuri u autoput. I m a o j e dugu crnu
kosu sa iljatom b ra d ico m , dugi crn i koni m a ntil, c r n e fa rm erk c
i crn e ro k ersk e iz m e . R c k o h v o z a u da obrati panju na njega,
j e r j e bilo u d n o da stoji b a tu usred crn e noi i v o z a rec:
av o , za r ne? U paklu s m o ! ! P o m is lih , vero vatno nark o -d ilei
e k a da isp oru i n eto u v o z ilo k o je tre b a da p ro m a k n e , no o k r c
nuh se i ob ratio sam panju na v o z a a k o m e su k ru pne g ra k c
z n o ja p o e le da kaplju sa e la. P o e le o sam da zap a lim cigaretu
posle dugo v r em e n a .

302

K A S V E T L O J BELINI
NJUJORK, SEPTEMBAR 2007.
I'tijco s am p a re pice k o je j e t a k o sv o js tv e n o N ju jo rk u . O n o
|miie k o j e j e lukavi Endi Vorliol o p is a o ka vr h u n a c pop a rta, j e r
Im piire pice p o d je d n a k o vole i b o g a ta i s ir o m a h i p o d jed n ak o
|m i plaaju . N ik a d a j o u N ju jo r k u n is a m p o je o loe p a re pice.
OtlAiin sa na D ru g u aveniju i D ru g u ulicu. Dan sam e le o da
/iivtim f ilm o v im a H olisa F re m p to n a . N isa m m o g a o da iz ab e n'iu bolji p ro g ra m za moj e le g i n i o s e a j n a p u tan ja N ju jo rk a .
I lem p tonov film Z o r n s L e m a j e sasta v lje n od v e likog broja
Ivinlkih k ad rov a u k o m e u m e t n ik s tilo m sv o js tv e n im v e lik im
iillicniiarim a k ris ta li e po dsvest kod g le d a o c a . N iz o v i ulin ih
mitpisa, r e k la m a , o g la s a , g rafita p o re an ih u a lfabe tu ob rnu tog
prnvidenja su iz az vali u g l e d a o c i m a k a ta rz u i doveli nas do k ra jli|e su b liin a c ije z n a k o v a na k o jim a p o iv a kap italiz am . N ije bilo
pi ijatno, j e r sve on o to s m o m i, koji iv im o u z e m lji k a o to j e
A m e r ik a , v a k a li pa progutali i da pri to m e n ism o n ijed an put
/ s la li i upitali se: e m u ili gde, sada j e po stalo m n o g o ja s n i je .
U c c k a n o pa slep ljeno, isp rofilisan o pa rastav ljeno , z a m e a n o i
prnputeno k ro z m a in u za m le v e n je m e s a , pa ponovo u k o m p o novano i o tap k a n o k a o lopta za k o a rk u . G u r n i, povuci, ke. hrantt, non-stop, s e k s , p o d z e m n a e le z n i c a , l V, hotel, u lica, nov ac,
pnrking, b a n k a , o p ra s m o ruke, re sto ran , oping, m le v e n o m e so,
i i I i i /., izlaz, o p ra s m o ru ke, Vol strit, eton, Isus, trite, o p ra s m o
n ik e , filin, c r k v a , rat, m le v e n o m eso... s im b o li i s e a n ja . Podnvcst i ego. M a in a k oja plae. E le g ija o roenju i n e m o g u n o s ti
um iranja . P itao sam se gde j e u m e t n ik , g e n ije , Holis Frem pto n
dnao u k on tak t sa d is k u rs o m sufija iz 13. vek a. Da li j e d cm on
m a tc r ija liz m a koji se raz g o ro p ad io 11 kap ita listik oj A m e r i c i bio
nujavljen j o pre m n o g o v ek ov a i sada ga m a g film sk e um etn osti
m s k r in k a v a tu pred n a m a ? Taj za p ad n i san u svoin c r n o m velu
zngrljen sa s m r u , koja raz no si b o i n e p ak e tie kao da j o j j e to
p riv rem e n i posao. D e m o n i pri z a la s k u s u n ca koji nam ob jav ljuju
promenu inte resn e stope u b a n k a m a . S a ta n a koji k a e da se ratnm i k rv o p ro li e m m o ra od b raniti ili osv ojiti slo boda. I onda taj

303

istoni v etar koji li m ilu je o b ra z e i k a e: sin e vrati se, poglcilai u


seb e i trai svetlost. N e plai, j e r sve to e proi i sve e se raspa
sti. S l ik e F re m p to n o v o g film a j a s n o o r ijen tiu svest g le d a o c a pi i
k a z o m due u n jeg o vom kos m o s u . O n sam k a o autor z n a ono ln
mi slu tim o i to eli da podeli sa nam a. N a kraju film a u dugom
n e o b i n o d ugom k ad ru , on i n je g o v a e n a g rab e kro z snemi
oluju ka severu. Iza brda z a v e ja n o g sn e g o m p o m a lja se polarn.i
svetlost. S v e se beli i p o staje j o b elje. S v e j e belo. Is te tu ra o sam
se iz n ju jo rk e k in o te k e i z a b le n u o u n eonski z n ak koji j e b ljctao
k ao vatra: pizza. J e li to o n o to vole i b o g ata i s ir o m a a k ?

304

SAYONARA N E W YORlC
NJUJORK, SEPTEMBAR 2007.
hofino j c i taj tre n u ta k kad a sam se p onovo od luio da napu'iiin lii| m a g i n i N ju jo r k . D ve d e c e n i je u igri lju bavi i m r n je . I
n lM n i/.mcu. O d la z io sam i v r a a o se. I m a o s am utisak nekili
iliiiui da sam na vrhu sveta, a d rugih d a n a da sam nii od n a jn i e g
I>11 in|iika. U stvari, gde su p ro s ja ci u N ju jo r k u ovih d ana? N e sta li
I I Nvi ii N ju jo rk u im aju na licu iz raz k a o da im j e sve p o ta m an u
i i v o i i i svctu to taln e k o n z u m a c i je sveg a to j e p ro i e n o i priprelllljoiio. V crov atn o j e pored b roja s o c i ja l n o g o s ig u ra n ja upisano
KVi' Hto bi inoglo da te k o r u m p ira b ar z a k ra tk o . A k o n e m a broj,
in' postoji. G d e su ra s tu ra i droge, k u r a fte , k o ru m p ira n i panllllli, k av g a d ije , k o c k a r i, v a r a lic e , b itnici, p an k e ri? Z a r s m o svi
p i i N l n l i s u pcrpand uri i l i te ro r is ti? Ili s a m o o b je k ti koji se slivaju
ii icku p o hlepe? S e a m se p a n s k o g H a rle m a , ju n o g B r o n k s a ,
limdii A lfa b e t, a v o lje k u h in je . S a d a su sve to s p a v a o n ice gde
IU' sm c 11 i da prdne b ez d o zv o le k u n o g saveta. U b a ro v im a
noiDii d u sk anja , j e r e v la s n ik platiti ka zn u od 10 so m o v a dolara
ukoliko nije d ob io licencu za k ab a re. N e m a puenja. Z a b o ra v i
ilAoinlc, j e r svi gu ta ju h e m ije . N e m a o d u v a v a n ja kite u W C -u .
Sve j c isto.
Kcio sam da se a s ti m j o j e d n i m k o n c e r t o m pre neg o to
odcm iz V e lik e ja b u k e . D il S k o t H eron j e u gradu. Z a r im a ita
holjc /.a op rota j od grad a n e k a d a n je s lo bo d e ? D il se 4 0 g od in a
horio za lini integritet, pored o n e leg e n d a rn e borbe za prava
ivili A f r o a m e r i k a n a c a . B io jc c rn i panter. I uvek j e bio am pion
ini s c c n i on ih koji su imali ta da k au. P osle d n jih godina su kru ; i l c p rie o n jeg o v o m b e k s tv u iz j a v n o g ivota, p o ten cijaln o m
povratku u d r a v n i z atv or i p re g o v o rim a tipa: ili se s m iri ili e
d(i ro bija. ponovo. N a v o d n o su mu po d m etnu li gudru u auto
K o m c pa nisu ? D i l j e z n a o da ne m o e da pobedi u ratu u kom
su snage v e o in a n e s r a z m e r n o p o deljene. S v a k a k o nije m o g a o da
rnuna na s en zib ilitet u d r a v n o m vrhu, gde j e na tronu sed eo
Mu nilai i u m o m e n tu kada se n a d iz a la patka m ilita ris ta za
o h ra u n sa s v im a o n i m a koji izg ledaju d ru g a ije . Ipak, po javio

305

se. J o je d a n od m o jih h e ro ja . S e d i tam o , lza k la v ira, na maloi


bini k luba S. O. li. u S o h o u . O k o njega su b raa m u z i a r i, ugla\
nom J a m a j a n i . Z n a D il ko j e n a jv r i. S e a m se Fele Kuii
j a na istoj bini d v a d e se ta k g o d in a ranije. Z a je d n i k a im j e bila
uv erenost u sopstvenu h a riz m u . N e , D il, N ju jo r k nas j o nijiubio. G le d a m crnu brau k a k o sa p o n osom b a ca ju pogled prema
heroju c r n e A m e r ik e . Ipak, e s t o skinu taj pogled sa h eroja da bi
u bacili k om ad b iftek a u usta i zalili ga fr a n c u s k im v in o m k o jc j c
pristiglo iz k u h in je ne ba j c f t i n o g restorana im p ro v iz o v a n o g i/a
bine. Ej. platili su u la z n ic e 35 dolara i tra e pun lu k su z sa punim
pravom z la tn og a m e r i k o g e k sp res a . G la d n i k lin c i iz B ru k lin a
ionak o ne znaju ko su D il S k o t Heron ili D im i H e n d rik s. Dil
j e utljiv. U raen j e i zatv oren u sebe. O d ra d io j e svoj p o sa o kao
pravi pro fesiona lae. G led a 11 b ra u k oja z v e c k a ju n a k ito m i pri
borom za j e l o i iza napetih o b rv a postavlja pitanje: N ju jo rk , ima
li ljubavi ovde?

306

KA ISTOKU

307

MAMA AFRIKA
MARAKE, MAROKO, M A J2007.
Knkva s r e a u n e srei. P o k v a r io se lu k su zn i kom bi sa n a m a
'HHuii inia iz A u s tra lije , Italije, A m e r i k e , S rb ije , u b rd im a M a r o j n V ld im blagu p a n ik u na l i c i m a m o j i h saputnik a. V id im blagu
llMtii|Mimosl na licu M u h a m e d a , n a e g vo d ia . S v e s ta n j e M u liaOii d dn v o z a k o m b ija n e e biti u stanju da osp o so bi v o zilo za
Iiiil do M a r a k e a od n a re d n ih 2 0 0 k ilo m e t a ra . H o d a m o do ob liFlt|ey. k a ra v a n -s a ra ja gde bi tre b a lo da p re d a h n e m o i v id im o ta
ilnino. Iza o d m a r a li t a gde se pu tn ici s m e ta ju i n aru u ju a je v e
I 1110/0 nalazi se p re d iv n a b a ta sa rib n ja k o m . E to m o je sree.
illliiiHiuio s a m p a ljiv o m oku M u h a m e d a i uputio se k ro z ra zn o lm|IK> ra stin je m a jk e A f r i k e . N a a o sam m e s to u hladu, n a m e s tio
mii |Npod m la d o g b a o b a b a od sto g o d in a i z u r e i u rib n ja k izvad io
1/ ilJc p a ,,k e tem u , k re m od po le n a o n e b iljk e koju zov u M e ri
Dl.t'jn. P u n o a d im a i uk u s e z o te r i je sa m iriso m e te r i n o s ti su
i i i c u/.digli iznad A tla s n ih p la nin a. V r u v etar m i j e m ilo v a o lice
ilonosci pozdrave iz pustinje. M o li o sam se B o g u da o s ta n e m o
nvile celu no. V ero v a tn o se ne bih p o m e r io sa ovog m e sta. N a
vrlui fiela p o e lo j e da se otv a ra o n o tr e e o k o o k o m e su B ra ja n
l Iiijsin i V ilija m B a r o u z pisali v e ro v a tn o pod uticajem istih supNlimci. Iz d a ljin e se p rik ra o j e d a n p re k ra s n i m a a k . P ri a o j e , seo
lnpred m c n e i z a g le d a o se d u b o k o u m o je oi. D o b r o d o a o u
Ali iku, p u tn ie , re k a o j e m a a k i n a stav io da me fik s ir a o i m a
b n k a rn o c r v e n im . S a l e m a l e j k u m , od g o v o rio sam mu i povukiii> naredni d im . L e p tir i i k o lib riji su upravo z a p o in ja li v a n red i i i plcs za m o je i m a k o v e oi. K r o z g ra n e svetlost j e p ro izv od ila
Cnrobne fa s c i n a c ije . U z d ig ao sa m g lav u i za hv alio se sv e v i n je m
iin m a n ife s ta c iji lepote. B il a j e to s a m o njegova volja.
I'rip m i j e prek inu o M u h a m e d koji j e iz v irio iz g r m l ja i znatiJv ljn o se s m e k a ju i o b ja v io p o la z a k . Pet ta k s ija m a rk e m e r c e dos su ured no e k a li ispred k a ra v a n -s a ra ja . S e o sam u prvi sa
iniijkom i e rk o m iz R i m a i v o z a u z ara s lo m u bradu p o k a z a o
i i pravcu sunca. D o k j e v o z ilo b ru n d a lo , vo za j e v e to ub acio
knsctu u z a s ta re li m u z i k i s iste m . Z a p e v a la je O m K a l s u m gla-

309

som slavuja. P onovo sam poleteo. K r e m j e rad io sa zadrkom


S a je d n e strane p lanin e z a l a z e e s u n c e b o jc k r v i, dok j e sa dru
ge strane pu stin ja k o ja p o p rim a boju c ig le i n e b o k a o indigo sa
m e s e c o m koji p o in je da bleti. P lanine p ro m iu sto na sat. Na
ulasku u M a r a k e iz n e n a d a se po javlju je m o to c i k l koji, k reui
se para le ln o sa t a k s i je m , nosi telo g ru d im a n a s lo n je n o na sedite.
V o z a m o to c i k la dri ru k e ra iren e u vazd u hu i g led a nas onak o
zap a n jen e . K e z i se i vid e mu se uti zubi. V o z a ta k s ija se s m e jc
i p o ja a v a m u zik u . O m K a l s u m peva o n a jd iv n ije m . D obrod oli
u M a ra k e .
Poto sam stvari o s ta v io portiru u hotelu, p r e s k a e m Muliam e d a C a s n o g i ju r i m na ce n tra ln i trg. S a s u o s am u s e b e litre
isce en ih pom oran i. K e t e m a k re m j e j o radio. G ru p a u linih
s v ira a od vlai m e na stranu, k a e n e k o lik o z m ija na m e n e i
k au mi da m i ru je m . S e d a m i g led a m k a k o ispod d o b o a izlaze
dve kobre i p o in ju ples d ok zurle paraju no. Je d n a od kobri j e
z ag led a n a pravo u m e n e i k a e : Z n a , onaj m a o r k og a si sreo
u b rd im a j e m o j ro dak , v r a D in i. R e k a o mi j e da si prvi put
kod nas. D o b ro d o a o stra n e . O pusti se. U iv a j u A f r i c i, z em lji
m a g i je . S v ir a i sk id aju z m i je sa m e n e i tra e da je d n u od njih
p o ljub im u glavu i dam im d o b ar b ak i. C in im to i p o la k o se
uspravlja m . K r e m j e p restao da ljak a i v r e m e j a za aj od nane.

310

RASTE I CIGANI
BEOGRAD, SEPTEMBAR 2007.
M ora da s a m re tard iran, g o v o rio sam sebi to g v la n o g sepli'inbra p oto sam j o je d n o m n a je b a o u m o m ro dnoni B e o g ra d u .
l'mSla su v re m e n a tin e jd ersk e zaljub ljenosti u m oj B e o g r a d . U
int'iii se ugasio gnev, p o m e a n sa z b u n je n o u , iz az v a n to k om
ilovedesetih, kad a j e v la d a o d ik ta t o r sa sv o jo m sv itom propalih
k iiim m istikih poltrona. D a , m r z e o sam rodni B e o g r a d k a d a sam
<t' glnpavo upleo sa tad a d e m o k r a ts k i m s n a g a m a , p o e tk o m novi>k m ile n iju m a . N ije b ilo b a n ije d n o g raz loga da m e p onovo nallknju Ijigavci koji su se u m e d u v re m e n u to lik o iz m e a li, da su
lu'ili na klupko z m i ja iz ne k o g od je f t i n i j i h film o v a strave i ua<ii lo e lo j e ta k o to sam to g leta u iv a o na dugom i za s lu e n o m
iulmoru, p o k u a v a ju i da o iv im u s p o m e n e sa m o jim sada v e
v r cm e n im ro d ite ljim a. Je d a n na s lav ni k o a rk a koji j e ste k a o
I lep iinetak u n a oj z a je d n i k o j m a e h i A m e r ic i m e j e zapitao
dn li bi m o g a o da o r g a n iz u je o p ro ta jn u urk u na ja v n o m m estu.
Inleresov ala g a j e m u z ik a . M e n e su p o e le da sv rb e stare rane.
Icdnn m ali agent z v a n i svest j e v r i ta o u m eni da se m a n e m o liiva posla, a d ru g i z v a n i s u jeta j e g la so m k a n a r in c a za p e v a o da
i* lcpa a n s a ponovo u k az ala . D o p a o m i se taj k o a rk a. Po B e iinrndu su kolale p rie da se s p re m a z a po litik u k a rije ru u k ojoj
i t iskoristiti svoju o g r o m n u p o p u la rn o st meu o b i n im stanovnitvom . Z a taj ulini g las n i k a d a n is a m dobio potvrdu, upravo
Niiprotno u in ilo m i se da j e tip vrlo to p a o i okrenu t p o z itiv n im
stva rim a u ivotu. B i l o m i j e su p e r da se p o d ru im sa n e k im ko
j f slavan, a opet, ta k o n e p o s re d an i s k ro m a n . P red lo io sam mu
m u / i k i pro gram sa stav lje n is k lju iv o od c rn e m u z ik e p re s e e n
c ig a n s k i m tr u b a im a . O t p r i li k e ov ak o: nastu pio bi a f r i k i pop
pcv a sa s v o jim b en d o m , pa bi p o sle n jeg a dolo do n e o b i n e fu/.ijc j a m a j a n s k i h rasta b u b n ja ra sa tr u b a i m a iz V r a n ja , a onda
bi se sve za v rilo u r n e b e s n im fa n k o m , za ta bi bili odgovorni la n o v i fa m il ije D e jm s a B ra u n a . P ostojala j e j o ideja da se
n m c s to to g p ro g ra m a o b e z b e d i n e k a v e o m a v e lik a z v e z d a . O tiSuo sam nazad u N ju jo rk i n e k o lik o puta na dan s am sa slav n im

311

k o a rk a e m raz g o v ara o o p ro gram u . P rek o n e k o lik o uticajmli


m e n a d e r a dobio s a m c e n e za B i j o n s , Ig le s ija s a i R am acotiju
C i f r e su bile previsoke. N a g o v a r a o s am ne k a d a slavnu zvezdn
N B A da od u stane od skupih z v e z d a i pristane na prvobitni pm
g ra m . O n j e pristao. B io sam s re a n to postoji uticaja n, poznut i
o v e a n pre d stav n ik m o g a n aro d a koji svetu eli da p o a lje po
ruku k oja j e bila v e o m a to pla, a n tira s is tik a i, na kraju krajevu,
m u z ik i v e o m a napredna. B a c i l i s m o se na posao. N ije mi bilo
te k o da d o em do j a m a j a n s k i h b ub njara. N a ja b in g i bubnjevi
su m e vodili k ro z n ju jo r k e u lice. N a dan p o lask a u B eo g ru d
sav taj n e iz b e n i s m o r o k o putnih isprava m u z i a r a sa J a m a jk c
N e po klapaju se im e n a sa p a s o a i k a rata , istek le z e le n e kartc,
uas. P osle par s o m o v a dolara p la en ih z b o g propusta, seii smo
u avion. J o uvek s am bio na s e d m o m nebu. U B e o g ra d u nas do
e k a e i s m e s ti e u d ob ar hotel. D o b ili s m o i salu za vebu. Ondu
m i j e nov oiza bra n i produ cent s a o p tio d a j e pro g ram prom enjen.
C ig ani su bili iz b a e n i iz p ro g ra m a . D o m a i u m e t n ic i koje nisam
p o z n a v a o tre b a lo j e da se z a m e a ju sa ra s ta m a i z a m e n e C ig an c
P o k u a o s a m da o d r im d obro ra s p o lo e n je koje se raspalo poto
j e neki tip d o a o na probu ra s ta i re k a o mi da su p revie divlji i da
n e e nastu piti sa n jim a. S a d a su i raste bile iz g u rane i ostav ljen c
da popune rupu od d v a d e se ta k m inuta. P ro b le m j e to su rastc
bili n ajab in g i b u b njari koji s v iraju ili sa ne k im b end om ili u ritua lim a po d u n g la m a J a m a jk e . N is a m z n a o k a k o da ih ta k o brzo
ad aptiram z a p ro g ra m s k u p u k o tin u " koju j e treb alo da popunc.
P o k u a o sam da d ozov em slav n o g k o a rk a a i r e e n o mi j e d a j e
v e o m a za uzet, n ed ostup an i da on v i e n e m a veze sa m u z i k im
p ro g ra m o m . O d n ek u d se p o ja v io i neki tip koji m e j e o d v u k a o na
stranu i re k a o mi da j e o r ig in a ln i pro g ram o d b a e n , j e r grad sk a
vlada ne eli da p o alje signal k a k o u B e o g r a d u div ljaju crnci
i C ig ani. Poto j e j a k o m n o g o u v a e n ih g ostiju iz z e m lje i inos transtv a p o z v a n o da se s lik a ispred S a v e z n e sk u p tin e , pretpostavljalo se da e sve to prenositi C N N , F O X , B B C itd. Taj tip
mi d o b ro n a m e rn o re e da se z n a k o e biti novi g ra d o n a e ln ik
j e r j e sad anji na s a m rti, i da taj p o znati k o a rk a n e m a n i k a k v c
an se da se um u v a u po litiku na v e lik a vrata. J o j e re k a o da e
pro gram sa ,, c r n c i m a koji su o stali u n jem u biti g u rn u t na kraj

312

I iikn

lc le v iz ija ne bi prenosila. P re n o s j e o b e z b e e n za delove


kom e se epuriti j a v n e lin o sti, pravoslavni pop i
lu ii|iimlskc m u z i k e zv e z d e u usponu. D o b ro , rekoh tom tipu,
#lll|iK' i da j e on v is o k i p re d s ta v n ik D r a v n e b ezb ed n o sti. N i s m o
iH/itnvarali o m o m suk o bu sa g r a d o n a e l n ik o m na u m o ru koji j e
tiliumiul i/.dao festival na R a t n o m o s trv u . M o d a n ije b ilo u redu
iln ilisku lu je m o o p o slo v im a n e k o g a k o tre b a da um re. Sutrad an
*iint ii svom tro k u stavio raste u k o m b i i otili s m o u A l e k s a n ilmviic ka ju g u S r b ije gde su nas e k a li tru b a i, oni C ig an i izbaivnl 1/ p ro g ra m a koji j e tre b a lo da se o d v ije u prestonici. T a m o
illm u b u s , D ani v i n a i na nekoj f a r m i, gde j e neki lok a ln i b o g a 1 1 r udnvao k e r za n e k o g R u s a , s a e k a e nas sa u e n je m j e r
iilmi itekivali pun k om bi c rn ih m u z i a r a sa d re d o v im a. U svom
|<i i luiniiin ii

Imlilii platio sam a v io n s k u k artu m o m d rugaru iz L o n d o n a da


ilndc sa s olid n om k a m e r o m i s n im i o n o to s m o svi ele li da se
iluKodi: m u z i k i su k o b rasta i C ig a n a , dve kulture, dve e m o c i je
/nlivcnc o r g a n s k im v in o m i m a r ih u a n o m koju ne prodaje m afija.
Ilvnla li, B o e n a jv ii, to si m e u ivotu po stavljao u p o loa je
knko bih bio sigu ran da p o stoji, da si prisutan, da nas k up a
IVello u sve p o d jed n a k o , n e z a v is n o ta im a m o u dep u, od toga
ln su nam m a m e i tate i u koju s m o kolu ili. V avilon srp sk og
lipn, sa k re z a v im z u b im a i la n im ro le k s im a na z a m a e n im rukiivima k o u lja u k r a d e n ih negde u Italiji, rasp ad a o se. Hvala ti,
h n c , to oni koji te n e vid e i ne r a z u m e ju nisu bili tu k a d a j e
n m / i k a , ta a r o b n i c a , p o e la d a n a m kid a utrobu. B r a a raste,
b nia C ig a n i u spletu ritm a. K o l i k o im j e v r e m e n a tre b a lo da se
iiknpiraju? Pet m in u ta !!! B e z p o z n a v a n ja j e z i k a , bez tu m a a , j e r
i m i/ ik a govori hiljadu j e z i k a . D A , m o j B e o g r a d j e o s ta o u sk ra i cn bud unosti, ponovo. N e k a m u p o ju popovi i z a s e c a ju k o la e ,
ncka mu tresu m u da m u z i a r i d ru k a to ri i n e k a se unjaju slinavi
poliliari o k o g a zd a iz in o stran stv a. N e k a uivaju u novcu udovii n i d e ca u m ir u e g g r a d o n a e ln ik a . S v e j e to za Ijude. J a g led am
mslii koji p la e d ok s vira sa C i g a n i m a i posle mi k a e da j e v id eo
Nvojc pretke tu, usred S rb ije, k a k o ga b lag osiljaju i k au mu da
jc istina da su svi ljudi isti. S r e o m , m oj en g le sk i f i lm a d i ja j e
bii) vred an pa j e k a m e r a sve z a b e le ila , V ra tism o se u B e o g r a d
imlankovani v in o m i d ob rim u tis cim a . J a sam im ao utisak da j e

313

p ro je k a t ipak uspeo. S l e e e g d a n a j e bila u rk a ispred Save/m


skuptine. Par ned elja k a s n ije , k ad a su raste v e bile u A m c i u i
sretoh se sa p o z n atim k o a rk a e m . Platio m e j e po dogovom
ta k o m a lo z a le io m o je rane. Ipak, s a m o m alo. G le d a m ga, v i
d im , d ob ar o v e k , i a lim to n is a m m o g a o da u in im v i e da i i . i
tak v i pretstavljaju. M o d a , da sam se latio b o m b i? M a to r s;m
za to. O n od e sv o jim putem , a ja s v o jim . T ih d ana j e premmm
g r a d o n a e ln ik i njegov z a m e n i k j e j e c a o nad g r o b o m . Godin.i
ma k a sn ije , kad a sm o k o n a n o lansirali p etn a e s to m in u tn i film <
ra stam a i C ig a n i m a i B e o g r a d u k a k av b is m o mi eleli da bmlt
ve lik a grupa Ijudi se j a v i l a preko neta. N e k i su to lik o bili pone
seni s lik o v ito u p o te n c ija ln e S rb ije da su j e z a m e n ili sa nekm
ra jsk im o s tr v im a u P olineziji ili K a r i b i m a . N e k i su o d m a h litel
da kupe kartu za B e o g r a d i u m e a ju se u taj ritam rasta i Cigan.i
taj ritam koji u p a stom a k.

314

GORI VATRA
IRAN, JAZD, OKTOBAR 2007.
I m me i i z e m lji v e ite vatre. Posle v i e a s o v n e v o n je a utobus
iii|i lnpictl p e a n ih v is o v a na ijiin se v r h o v im a naz iru kule.
Niim n je visok o i r u i a s ti p e s a k ira n s k e pu stinje s vetluca stvain 1111 l hlune iluzije. D o k se p e n je m uz k o zju stazu ka vrhu brda

I iiii'nln koje z ov u K u la ti in e in i m i se da sam se izg ub io u


i i M i i r i m II stvari, k a o da se v r e m e iz g u b ilo u m eni. V ra tio mi
i n i l i l l lo lik o m ili o s e a j p ra z n in e i m o m e n ta koji tre b a odiveti
tndn. V etar m i b rije bradu i, z a s le p lje n od sunea, halu cin ilniii I i i v i i koji m i se s m e je sa neba. C u je m b u b n je v e sa Ja m a jk e .
Hfiiiii^iie, j e r J a m a jk a j e d e s e ta k h ilja d a m ilja daleko. U n utran|iml mi govori da prostor ne igra ulogu na o v im v is o v im a . Z a r
lilnl Ciui da su ov o k u le ti in e , ri e lav i p olako ie z ava . N e b o
I I (iomovo plavi i na vrhu s a m . O z id a n a k u la sa ritu a ln im delom
ii mt'tlini. U udubljenju gde j e ne k a d v e k o v im a gorela vatra sada
Hjti nem a, p r e n e s e n a j e u hram b lizu n a se lja, ipak, j a g o r im . Z ai m I i i n I i ini s v e te n ici su tu u toj rupi, k oja sad zjapi, raspaljivali
v i i I i i i m udrosti i asti i sada o n a gori u g ru d im a spiritu aln ih rati i i I m i S re ta o sam ih u Iranu s v a k o d n e v n o , ba k a o 1 na J a m a jc i , iz

nf ||u sevaju m u n je koje z r a e Ijubav i m u drost, ali i surov kraj za


m i r kuji u to ne veruju . Z a p a d n i m e d iji d e c e n i ja m a predstavljaju
t m i v c za pravdu k a o teroriste. S v i oni koji su se usprotivili infeklivin>| k o rupciji V a v ilon a bili su p red videni za b risanje. C i n i lo mi
'n' tlii |c V avilonu z a s ta o dah p o h le p e u z e m lji pu stinjsk og lava
p i c d vatrom istine. S i la z a k sa v rh o v a n ije bio nita laki. Telo bi
ii> op asno n a g in ja lo pod silom rav n o te e i slo b o d n o g pada, um
i i i c j c nosio nagore, u srcu mi j e g orela isko nsk a vatra. V olim
i i v i i z e m lju i ove ljude. D o k u e i isp ijam aj pored p ark ira n o g
niilobusa i sa s ta v lja m u la , g led a m e fe la s uvijen u k rp e i ilav om
i iikom dri k o n o p a c za koji j e p rivezan m a g a ra c . H ipnotisan sam
It'lnsovim p o g le d o m i iz n je g o v ih o iju k u lja plam en koji ine
ohiivija i p olako ulazi u m o je ui g o v o re i: D o k im a p la m ik a
k o j i tinja u tv o jim g r u d im a im a i nade. N a u i se da taj p la m i a k
fHspiri i da vatru o d rav a. K a d tv o je v r e m e doe da napusti

315

ovaj svet, vatra e prei 11 d ru go g a. N e m a straha. N e m a palni


Z ivot j e sa zd a n od m o m e n ta ". M a e m glavom k a o pom ahm i.m
i u daljini vidim fe la s a k a k o j a e na m a g arc u . Iscrp lje n sedim n
autobusu. P onovo pro m iu p e jz a i pu stinje i tirk iz n o g neba.
N e k o lik o d ana ranije, Ijubio sam K iro v grob. B la g o uzvicn
usred n i e g a , predstavlja nadu z a c e o svet j e r K i r vlada i mrta\
U k ojim k n jig a m a pie da j e K i r bio prvi vladar koji j e m anjina
m a g a ra n to v a o v ersku slo b o d u ? U v r e m e dok j o nisu postojali
m ed iji, K i r j e k a o d uboki p o k lo n ik z o r o a s tr i z m a irio vcru u j c
d instv o b a z ira n o na raz liitosti. U v r e m e n i m a dok se u glasilim.i
uzu rp a tora i s k r o m n im ra z g o v o rim a p o d a n ik a n ije o s m is lila rc
,,ra s iz a m , K i r j e b la g o s ilja o o s v o je n e teritorije i sta n ov n itv o
prepu tao s lo b o d a m a do tada n e s lu e n im . I n fe rio rn o s t nije po
stojala u re n ik u p o d a n ik a vatre K i r a ve lik og a. S e a m se Ja m a j
ke i Plavih planina, dok se gusti dim iz d iz ao iznad d u n g le moja
b raa raste su d od avala suvo li e na lom au i pevala... V avilon c,
ose tie... K i r nas j e sve grlio, K ir, prvi rasta.

316

SRCE NA DLAN U
IRAZ, OKTOBAR 2007.
I h ii ( 'a n k o j u d o s t a d o b r o n a p r a v i e , r a z b i l i s u i b a c i l i p o
fH ltt

l\i. i se, n e g a z i p o n jo j i n e p o n i a v a j, j e r t a j e a a o d l o b a n ja
i i i i 'i i u l i i i a

Hafiz
M islim da sam se za lju b io u Iran v e posle pet m inuta. S p o iudlCuo sam z a g n ju r iv a o u m is te r iju zvan u Iran, dok. sam lilno knjigc k u p ljen e po a n ti k v a r i ja t im a u L ond onu , N ju jo r k u ili

Nnii I la n c is k u . K r o z m a g lu su p ro la z ila sva ona s e a n ja iz ranlli o s a m d e s e tih , dok su m ed iji u E v ro p i i A m e r ic i im a li svoje


V lik 'h jc rata izm e u Irana i Iraka. U m e u v re m e n u su zapadni
Mvc/nici napustili s vo g a p rijatelja S a d a m a H u seina, z a p o e l i rat
n I m k ii i A v ganistanu i g u r n u li c elu s redn ju A z iju u sta n je haosa.
Iinii jc j o uvek bio ne p oko ren i van u tica ja on ih koji bi ga gu rnu ll 111/ vodu. I m a o sam k a o m lad i p a n k e r sk riv e n e s im p a tije preiiin I lom e in iju . K a s n i h s e d a m d e s e tih , m ali broj onih popularnih
ill ln v n ik a z e m a lja koje su se o trg le k o lo n ija lis tim a o k o n a v a li
lil mvoj ivot u penziji. K a u da H o m e in i ne sam o da j e d oiveo
iliilmku staro st i v id e o svoju z e m lju Iran k a o slo bo dnu , n e g o j e i
i i v i i i svet napustio to ta ln o n e o p te r e e n n a g o m ila n im b o g a ts tv o m
I iinslcdstv om. U m r o j e s ir o m a a n , k a k o d o lik u je d u h o v n ja c im a ,
I mt nadom da e njeg o v Iran osta ti d u h o v n o vrst i nepodjarliijjcn To to j e o s ta v io k a o te s ta m e n t b uduim n a r a ta jim a j e
lnln vrlo a k tiv n o i vid ljiv o kad a s am te rane j e s e n j e zore sleteo
nii lc h c ra n s k i a e ro d ro m . B e z o b z ir a na p o k u a je za p a d n e proh n n a iid n e m a in e r ije da pred stavi I r a n c e k a o zlu m a in u k oja te
k onlrolie i m u i j o na a e ro d ro m u , z a k o r a io sam m e u v e o m a
p iija tn e Ijude koji te v e o m a e s t o g le d a ju pravo u oi. D o k se
/o r a p o m a lja la iz planin a k o je o k r u u ju Teheran, prolazili sm o
l/m i jm l je n i m a u tob u som k ro z usp a v a n e avenije k o je p o d s e a ju
iiii la riz ili N ju jo rk . R a z m i l ja o s a m d ub ok o zava ljen u s ed ite o

317

re tro sp ek tiv i film o v a A b a s a K j a r o s t a m i ja , ira nskog slavnog n


ise ra , to g a pro le a u M u z e ju m o e rn ih u m etn o sti u N ju jo rku
V o le o sam A b a s o v e film o v e v e punu d ece n iju i n is a m propustie
prilik u da v id im neke od ran ih radova. S o k ir a n sam bio i 11n
n ico m da sam u sv o jim k a s n im e trd e s e tim na jm la d i gledal.u
u sali na 53. ulici na M en h e tn u . O k o m e n e su bili p e n zionisam
inte le k tu a lci od k ojih su m n o g i po eli da k u n jaju v e posle |u i
nest m inuta. G d e j e bila ta ra d ik a ln a o m la d in a i z N j u j o r k a da sc
su o i sa i n f o r m a c ija m a iz prve ru k e i to od p riz n ato g iranskor
u m e t n ik a ? P retp osta v lja m da su svi bili negde na internetu ili n.i
n e k im ig rica m a ili v e na o n o m p re sk u p o m pivu u ne k om od nju
jo rkih b arova u k o jim a se n a k la p a lo o poslu, poslu i s a m o poslu
Nisu im ali apetita da saz n a ju on o to bi m o g lo da bude jedan od
k lju e v a za re a v a n je k riz e koja tra je v e 3 0 g odina. N isa m vcro
vao iransk oj d ijaspori na Z ap ad u . B il i su mi previe h is terin i u
svo joj elji za v e o m a b rz im p ro m e n a m a i sop stv en o m nam ela
nju na sta rtn o j p o ziciji k a lib e ra ln o m k a p italizm u . G o v o r io bih
im da bi pro blem i u Iranu to g a ,,lib e ra ln o g tipa napravili krizu
veu neg o u Iraku. M n o g i od njih bi s a m o o d m a h n u li rukom
k ao da 70 m ilio n a I ra n a c a u Iranu ne predstavlja n ik a k v u svesi
Ja s n o m i j e b ilo da prazna r e to r ik a p e to k o lo n a a n ije dovoljna za
ru e n je vlasti u Iranu. B io s a m vrlo z n a ti e lja n da p o se tim Iran i
uverim se sv o jim o i m a u o n o o e m u su m n o g i nag labali.
K a d sam se, k o n a n o , d o e p a o S ir a z a , d om a H afiza i S aa d ija ,
v i e n is a m u p otre b ljav a o o i. M o je src e j e postalo j e d n o veliko
oko. Im p r es io n ira n k u ltu rom od n c k o lik o h iljad a god in a, izgubio
s am po ja m o v r e m e n u i prostoru. Iz g le d a lo j e k a o da listam knjige sa m o tiv im a iz H iljad u i j e d n e n o i i p olako doivlja vam
h o lo g ra fs k e p ro je k cije iz to g tiva. V e e r i u Sira z u su arobne.
Putnici lutalice o b i n o o d e ta ju do m a u z o le ja Hafiza i ta m o meditiraju do k a s n ih sati. A k b a r, is to ri a r koji j e bio z ad uen za
nau grupu, p rim e tio j e m oju ve liku n a k lo n o s t ka d re v n o j muzici
i d isk re tn o m e pitao da li e lim da s retnem H afiza lino. M is lio
sam da j e lud, j e r j e Hafiz, p e s n ik iz 14. vek a, o d av n o pripadao
d ru g im d im e n z i ja m a i u ovoj z e m a ljs k o j j e ostala s a m o n jeg o va pre k rasn a p o e z ija k a o in s p ir a c i ja p e s n ic i m a i m u z i a r im a .
A k b a r mi j e j o re k a o da su d e r v i k i redovi retk i ovih d ana u

318

llH liu i lii l'i on v o le o da m e u p o z n a sa n e k im . M is li , H afiz ivi


slanu u S ira z u i e k a m e n e ? pitao s am ga. ,,N e, ne Hali; ii-kao hi A k b a r, ,,ve m o j prija telj d e r v i koji e ga prizvati
li he". Io m is lio sa m da j e posred i tu ris ti k a a tra k e ija veza na
tn iim n a m bu liz am i pitao k o lik o to kota. ,,N ita, r e e A k b a r
1 1 iiikii/.n ugao ispred p red iv ne b ate gde j e tre b a lo da dode taksi
jin nu'iie. N e k o lik o sati k a s n ije n a la z io sam se u v e o m a u g o d n o m
I iM'ikonom stanu u predgradu ira z a . G le d a la su m e dva m o d ra
ukii M iih a m ed a , e le k tro n s k o g i n e n je r a i u rb an o g d ervia. N ije
uiiviino e n g le s k i. N ije ni bilo p o trebe. S v e m i se k a z a lo sam o.
l'i lnligla su j o d v o jica s re d o v e n ih I r a n a c a , o ig le d n o m u z ia r a .
Illn 111111 |)osluen a je m i s u v im v o e m . M u h a m e d j e iz v u k a o
iln v i i i ia n i in s tru m en t za koji m is lim da se zove setar. O s ta la
ilvo|ica su rasp a k o v a li set p e rk u s ija i j o j e d a n ian i in s tru m en t
l' 11ji je p o d s e a o na santor. J a s a m g r i c k a o suve k a js ije kad su
lniOeli da sviraju . S e a m se da m e j e ne k a sila e p a la za grudi i
|ioili('la m e ta r i po iznad poda. L e b d e o s am dok su m u z i a r i smiM ' i i o prcbirali prstim a po in s tr u m e n t im a . P o e o sam da se vrtim
o k o svo jc o s e ta k o podignut u vazd u hu. M u h a m e d o v e o i po stae
w like k ao dva s u n e v a d iska. B i o sam z aslepljen. U g le d a o sam
nlnica duge b ele k o s e i duge b ele brad e o b u e n o g u belu platnenu
kiiliibiju k a k o m i prilazi. Z a v u k a o j e b ez pitanja ru ku u m o je
imnli i i z v u k a o j e sa m o jim s r c e m k o j e j e j o uvek pulsiralo. N ije
lillo krvi. P ro e ta o j e sa njim u ru ci ispred m u z ia ra i p o k a z iv a o
11n ga. Ja sam hteo da v r i tim , no n e k a sila m e j e s m irila i pre|>iislila m u z ici. M u h a m e d o v o p re b ira n je po i c a m a se ra z v ilo u
iindola/.ce ta la s e struja k o je su o b liv a le m o je telo. S v a k a od njih
|r nnala svoju boju . P rv o sa m se u a r io u ja rk o crv en o . Potoin
tiiiiii po stao b e o k a o brano. Z a t im c r n k a o c rn a no. N a kraju
M n> I m h i i

niiii sijao k a o z e le n i sm a rag d . S a z a v r e tk o m m u z ik e v e sam


icdeo na svo m m e stu , izg le d aju i k a o to uvek izg led am u ovom
Jivo lu . L ic e u b e lo m za k o je sam s u m n ja o da j e H afiz p rim a k lo
ne m o jim g ru d im a i h itrim p o k re to m v r a tilo to m o je o d u z e to srce
i i i i m cs to gde j e bilo. Iz g le d a lo j e k a o s m ara g d n i ro m boid . R e k a o
Miiii livala. N a s m e io se H afiz i z a le p r a o k a m e s e c u koji je sijao
k 11 >/ |)rozor. Ja s a m se op ip a v a o po g r u d im a dok su m e M u haiiietl i dva m u z i a r a m i r n o p o sniatrali. Ispred zgrad e m e j e e k a o

319

taksi. V o z a , n a s m e ja n i u slu an , z n a o j e da sam pro ao m .in


n e u o b iaje n o . V ozio m e je u k r u g po a ro b n o m iraz u pai ,.iii
dok su mi su ze Iile niz ob raz e . B il a je to sa in o m o ja nezaborav na
no u a ro b n o m ira z u k a d a j e H afiz va g a o m o je srce u s\o|"i
aci. M i r i s j a s m i n a mi se u v la io u nos i niz o b ra z e su se ccil>
suze rad osnice. I ne k a v ila j e aputala k ro z no:
A n e o sam ne zna Ijubav ta j e , o k r m a r u ,
trai au i c r v e n o vino, te zali prali lju d ski.

320

VIVALA IMAM
TEHERAN, OKTOBAR 2007.
I >4 ini je n ck o 1989. u N ju jo r k u re k a o , d ok s a m slu ao bend iz
itltli>i iiijc S a v a g e R e p u b li c " da u deliti njilio vo o d u e v lje n je
(Ihii'iI i iii re v o lu c ijo m i n je n im v o o m i m a m o m H o m e in ije m , reI i|ii 11111 i i i i i da j e lud. G e s t i k u l a c i je vode b en d a S a v a g e R epul||i 1 l njcg ovi k ric i na bini su m i delovali k ao uo biajni fo lk lo r
jiHllli bcnda s k ra ja o s a m d e s e tih . N jih o v i gitarski rifovi su m e
|nnll|| skoro 2 0 g o d in a k a s n ije , k a d a s am se u s p e c ija ln o izn a jjtl||9li<im autob usu, u kom j e sed elo j o d v ad e se tak z n a ti e ljn ikn |n iM i/a v a o m a u z o leju i m a m a H o m e in ija . S e a m se, k ra je m
iHilrtmdcstih k ad a j e ira n s k a k r i z a " z a p o e la , m ed iji su u tad a
*iii (|iilistikoj Ju g o s la v iji m i n i m iz i r a l i c e o slu aj, to z b o g nezaim inii|ii l'iig les k o j, F ra n c u s k o j i A m e r i c i k oje su j a s n o iskazale
tvnj nep rijate ljsk i stav p re m a revo lu ciji u Iranu, to z b o g najavc
n |niid;i|i o r u ja ,,n a e m s ta ro m prija telju S a d a m u H u seinu koji
|i*. kiui voa Ira k a, s p re m a o rat protiv Irana . Im a m H o m e i n i j e
| nrihtavljen k a o d em o n koji n a ft o m bogati Iran odvlai od zalniilnoj.', u ticaja i d e m o k r a tije ". N i k a d a n ije bilo ni rei o n e v e ro Viillioj k o rupciji u a h o v o m re im u , pro stitu ciji na u l i c a m a iraniklli v clik ih g ra d o v a , te k o m s ir o m a tv u i p o jav a m a e p id e m ije
lcpre za koju se m is lilo da j e isk o re n je n a u 19. veku. N a s lu iv a o
mmi da j c z e m lja Iran kao fe n i k s koji se uvek die iz pepela.
I'onIc najezd i arap sk ih p lem en a , m o n g o l s k i h i tu rs k ih , potom
ilimskih u g n je ta a i ca rs k e R u s ije k oja nije im ala m ilo s ti, doli
'iii A m c r i k a i Izrael. N a alo s t. on o to j e m o g lo da bude b ra k iz
m lcresa pretv orilo se u o g o r e n o ne p rijate ljstvo . T rid eset g od ina
poslc napada na a m e r i k u a m b a s a d u , d r a n je ta la ca 4 4 4 d ana
1 o s m o g o d i n je g k rv a v o g rata izm e u Ir a k a i Irana, z a n e m a rio
mim k ao b e s m is le n e p retnje d a n a n je g pred skdnika Ira na da e
iiiivnili sa z e m ljo m Izra el i o b re o s a m se u tom istoin Iranu da
mvc vitlim sv o jim o i m a i u je m sv o jim uim a. Iznad m e s ta gde
Im

je s a h ra n je n H o m e in i u zd iz ao se ve lelep n i m a u zolej koji j e podi c a o na v a s io n s k i brod. A t m o s fe r a j e bila isto tak o v a n z e m a l jikii V crn ici su p rilazili o g r a e n o m s a rk o fa g u i ljubili m e s to gde

321

p o iv a im a m H om eini. Ja sam uradio to isto. B io sam uzbuen i


s p rem an da od a m potu istin sk o m re vo lu cio naru. M a lo Ijudi z i i . i
da j e im a m H o m e in i napu stio ovaj svet siro m a a n . O s ta v io |c
iza seb e u m a te rija ln o m svetu s a m o b ro ja n ice , n e k o lik o knjign
m o litveni tepili i n e k o lik o odora. N ije trp e o n e p o tiz a m , pa s i i
se njeg ovi sinovi i unuci n e z a v is n o kolovali i o d ab rali svako
svoj put. u d io se o n o m a d Edu ard S e v a rn a d z e , p o m a g a Goi
b ao v a , kad a je bio u T eheranu da se lino uveri ko j e taj iinam
koji S o v je ts k o m Sa v e zu predvia propast i j a r a m m a te rija ln og
Z apad a. C u d io se j o vie k a d a j e shvatio da nek o ko m o e da
utie na m ilo n e srd aca u g r u d im a Ira n a c a , z e m lje b o g a te naftom ,
ivi s k r o m n o u predgrau T e h eran a . N a tom sa s ta n k u postav
Ijene su s a m o dve d rv e n e s to lic e i ne k olik o o ljica a ja . Svi 11
pratnji im a m a i gosta iz S o v je t s k o g S a v e z a su m orali da sed e na
podu. T a k o su zdepasti p o sla n ici u pratnji E d u a rd a S e v a rn a d z e a ,
k a s n ije p re d s e d n ik a G r u z i j e i lika na k o jeg su p o k u a n i m nogi
n e uspeni atentati, m o rali da saviju svoje d ebele b utine i uprljaju
svoja s k u p o c e n a odela ne bi li seli na svoje d ebele g u z ic e . K au
iranski o p o z icio n a ri da sc u a to r im a koje h o d o a s n ic i postavljaju oko m a u z o le ja im a m a H o m e in ija k linci iz T eherana tucaju
ko ludi, j e r tu v e rs k o j policiji ne pada na pam et da ih kontrolie.
J a sam im o d gov orio da j e i to isk a z iv a n je asti prem a iinanni,
j e r on j e pro p ov ed ao ljubav i lju bav bi trebalo da o k r u u je m esto
gde on p o iv a , k ao i da j e v o e n je Ijubavi o ko svetih m e s ta sveti
in i da e ta d eca k oja se rodc imati im a m o v u mudrost. S a lo n s k i
o p o z icio n a r i bi m e n c m o g led a li i vrteli g la v a m a u n e d o u m ic i j e r
nisu bili nav ik li da nek o ko izg leda k a o N e m a c , Italijan ili A m e rik a n a c govori ta k o neto. J a s a m p o d setio d u e b ri n ik e da j e
v i e neg o d obro to j e f t i n i bordcli ne p o sto je u ju n o m Teheranu,
pa se sada iranski m u k a rc i m o raju v e o m a potruditi da o s v o je
e n s k a srca tako to m o raju n e to lepo da o tpev aju , naslik aju
ili bar k au. N e v e rn e T o m e su p rim ile p o ruku i p o v u k le su sc
u sen k e iz kojih su se n a d ale da e revolu cija im a m a H o m e in ija
propasti. N o, ira nsk e ene, lepe i o b ra z o v a n ije neg o ikad a, zra ile su p o b e d o n o s n o m e n e r g ijo m i jo v i e u v r iv a le te m e lje te
revolucije. U K o m u , gradu koji j o n azivaju iitskim V a tik a n o m ,
u k o m e j e revo lu cija k re n u la 1978, z a b ra n je n o j e ui ak o niste

322

tilt M 'iie su o d m a h pro pustili. S a e k a o m e j e v e o m a inteligen|Ml iniilii koji mi j e p o k lo n io n e k o lik o v r e d n ih k n jig a i pitao ta j e
t n l n i i i c j e dovelo u Iran. O d g o v o rio s a m mu da sam naslu iva o
ln < ii Irnnskom narodu k rije n eto v e o m a s p e e ija ln o i da sam
w <111111 uverio u to. M u la m e j e pitao ta j e to. R e k o h m u da j e
|ti iii II Slo se ne m o e lako opisati i da j e to on o to se o tk riv a
ii i i 11 kml se z a k o r a i u n jeg o v u d iv nu z e m lju .

323

MOJA M A EH A A M E R I K A
BEOGRAD, FEBRUAR 200S
G o r i a m e r i k a a m b a s a d a . S to tin e k l in a c a n asru na zgradu
o ja a n u s p e c ija ln i m s ta k lo m k o je j e tu po sta vlje n o z b o g sluaja
k ak a v se upravo dogada. K l i n c i su o ig le d n o p o d m a z a n i alko
holom i h e m i k a li ja m a . P r im e tn o j e da su svi ugla vn om ob u cm
slino. K a p u lja a na d u k su i fa rm e r k e sa p a tik am a. N e razliku
j u se m n o g o od k l in a c a u A m e r i c i , E n g le s k o j, R usiji ili Iranu
Z a n e m a r u ju i lajt-m otiv g e n e r a ln ih protesta u k o j i m a j e veina
s u g ra an a otila da se m o li ispred n a jv e e p ra v oslav ne c rk v e na
svetu, ovi klin ci su p o k a za li zavid an nivo h rab rosti i agresije.
N isa m m o g a o da se o t m e m utisku da im j e m o tiv p o g re a n , ali
i da j e a d re sa na koju su se ob ratili ispravna. K a k o god da su
n a cio n alis ti t u m a i li ov aj, u sutini, revolt i sk riv ali se iza onih
koji im a ju m u da, i n il o mi se da j e kod ovih k l in a c a bila izraena
doza v e lik o g r a z o a r a n ja i o s e a ja izdaje. N e z b o g to g a to j e od
v e lik ih k o r p o ra cija o tc e p lje n k o m a d z e m lje z a koji naciona listi
uporno tvrde da j e ko le v k a n a e n a c io n a ln e svesti, v e z b o g ose a ja da i m j e u s k r a e n o ili e im biti u s k r a e n o sve on o na ta ih
j e V elik i brat v e n a v ika o. K o n s t a n tn a izdaja u k ojoj v i e niko
n ik o m ne v e ru je i op et elja da se isti taj koji ti ne v e ru je iskoristi ili da se n eto trai od njeg a. P ira m id a ln a stru k tu ra te rora u
k ojoj s va ko s vak o ga dri za onu stvar. R u p a k oja zjap i i e k a da
se padne 11 nju. B la to iz kog a v ire s a m o nozdrve. N e k i plivaju u
blatu s avreno. V a v ilo n j e s ig u ra n , b a r misli da j e s igu ran. Z b o g
ne k o lik o sp a lje n ih tela b iro k ra te n e e izgubiti san. A g r e s iju prema sebi V a v ilo n uvek m o e da p re o k r en e u pravcu koji njem u
odgovara. Teror j e on o to j e V avilon u n a jm ilije . M e d ijs k i ongleri se u u rb a n o k re u iz m e u n a lo g o d a v a c a i lok aln ih politia ra koji su se uplaili. S v i e le prekid vatre ili ak o nita drugo,
u g o v o r o m e d u s o b n o m n en a p a d a n ju po litik ih partija. K o l i k o j o
k lin a c a tre b a da u m re da bi se od z l ik o v a c a napravili lic e m e ri
m eu o v im n a k a z a m a od p o liti a r a ? U k r te n i putevi d roge su
un erv oz ili ka rte le, j e r j e k o n k u r e n c ija po stala n e p od n oljiv a. O p sta e s a m o n a jja i i tak o dobiti n a k lo n o s t institucija. P rod u k cija

324

II* iin|o Sa izg o re lim te lim a p ro p o re io n a ln o raste broj cveto va


im m I ii l/n u z b u rk an ih svetova k r i je se j o j e d n a igra - m o nop o l
tn|i'ii p o litrik o v im a . Z a r j e b itno k o lik o e g a s o v o d a da proe
h n / ime d vorite? D a, bitno j e , v r i ti V a v ilon , j e r e m o uzidati
ui't* i/g o re tin e u te c e v i. K r o z njih e proticati va ivot, ili ono
IIII |r o s la lo od n jeg a . Z a m is lit e c e v k ro z koju pro tie sve o n o to
\iiiii Ireba ili on o to e m o vas mi nau iti da v a m treba. V azduh
l>ti|l m liele n ije v i e za d ab a, skii V avilon . B e o g r a d te g o d in e i
u /lin c je k o n a n o p o sta o j o j e d n a od p re sto n ica straha. K o r p o Im (jnuia j e , k o n a n o , o i e n put. K r u p n i e postati j o krupniji.
h li ilu iz d anim tra im o n e koji bi m o g li da ponesu vatru i s a k riju
|i I )uk ne dode m o m en a t.

325

ZAGAENOST
BEOGRAD, MART20HS
M o d a j e i n je n ic a d a n a n jie e koja n a jv ie boli da kapitali
z a m ne z n a i s a m o e k o n o m iju , v e j e p o sta o i d rutvo, nain
r a z m i lja n ja , ivot, rivalitet ili ideologija. H ao s on o g a to zovti
tr i te se usadio u p o ro d in e, line, s ek s u a ln e , re lig ioz n e i iiv
s o c ija ln e sfere. Inva zija dolazi sa n e k o n tro lis a n im e g oizm om ,
k o n z u m e r i z m o m , k a r i je r i z m o m , sve op to m s u m n jo m i pora
stom k rim in a la . O p e t, shvatio sam da k a p ita liz a m z n a i i ubrza
ni razvoj s a d iz m a kod j e d i n k i koje su mu izloene.
Je d n o m s a m se o d m a r a o u ok o lin i p lanin e Z la ta r i kao neduni tu ris ta dobio u a m a n e t od o d la z e e a k tiv is tk in je da se brinem
o e tir i teneta. Ta a k ti v i s tk in ja m e j e posle n e k o lik o sekundi
p ro cen ila da sam vrlo p o d o ba n za zad atak . S re d o v e a n , previc
e m o tiv a n , sa n ja r i bivi e m ig r a n t. M o g a o sam bar da n ahran im
j a d n e k u i e usred divljine. O t i l a j e lukavo se s m e k a ju i, a ja
sam svoj o d m o r p o d red io brizi o s tv o re n jim a koja su bila slab a i
naputena. Posle d e s e ta k d an a , p o nosno sam p rim e tio k a k o kui i postaju vei i s a m o s ta ln iji. A vaj, k a o splet o k o ln o s ti ili, kako
j a to n a z iv a m , k a rm a . je d n o od k u i a j e preg azio tu rista svojim
a u tic m za koji j o n ije otp latio kredit. B io j e po z a n im a n ju carin ik , o e n je n o tr o m b o lje n o m V o jv o d a n k o m i sa dva d eteta od
kojih j e j e d n o bilo sa p rim e tn o m dozom k re te n iz m a . M i r n o j e
p rcao sv o jim au to m o b ilo m p rek o n e ja k o g tela iv o tin je i ugasio j e j e d a n m ali ivot. Z n a o j e da se b rin e m o tim psim a. N ije
ni trepnuo. Pored n jeg a j e s e d e o njego v stariji sin od 7 godina
ob u e n u od elo s u p e rm e n a koji su mu roditelji kupili u je d n o m
od onih g ig a n ts k ih su p e rm a rk e ta . M o j g nev sam p riguio te kom m u k o m , j e r ni d o m a i n i kod kojih sm o od seli, niti ostali
tu risti nisu p rim etili u to m in u nita n eob ino . P ita o sam se ta
bi bilo da u z m e m m aco lu iz p o d ru m a k u e i n a s iln ik u s m rs k a m
lobanju. D a li e se ond a o k o li n a prenuti i shvatiti da n eto nije
u redu? V ero v atn o da bi p rim e tili to, j e r p sihopatski c a r i n i k j e
p o se d ov a o broj line k arte, svoj p o sa o , lenju enu i dva deteta za
koje j e s a m o b o g z n a o u ta e se razviti. D a, im a o j e i taj auto

326

........... .. "II s n a g a m a koje su bile dovo ljne da z g a z e sve to bi


i| c a r in ik o s e tio da j e slabije i da se nalazi na njeg o vom
mii I h Unnc sam oliz a o i v ratio se u svoj rodni grad. D u g o mi j e
n. I.'iln <l.i sc s m ir im i n isa m n a a o da j e m o j rodni B e o g r a d poynil.ui /n lo. S e tio sam se p o e tk a d ev ed esetih u N ju jo rk u kada
Hl< pliiili k o le k tiv n o pism o i traili od j a v n o g m n je n ja da obrati
|||H|ii na lc n o m e n privatnih z o o lo k ih v r to v a koji su se raali
||ii pcCurke posle k ie u m n o g im d r a v a m a A m e r ik e . U veini
ii|ili
hilo s a sv im legalno da za v e lik e pare d ozvoli lovcu da
npiii ii m cd vcd a, s rn d a a ili divlju sv in ju iz b lizin e. C a k su i laViivm ub(jiili. V e in a tih ivotin ja su i od rasle u z o o -v r tu , pa nisu
lll lnmlc prcterani in stik t s a m o o d r a n ja . M ir n o su g led ale kako
llii vlk cnd-lovci prilaze i ispaljuju m e ta k u glavu. To su oni lovci
I <i|i ni i imali po pet so m a dolara da plate k a k o bi ubili neto lepo
| V fllk o , a opet, nisu im ali d ovo ljn o v r e m e n a da otputuju negde
h A l n k ii ili Ju n u A m e r ik u da u in e isto to na safariju . P retpoliiv||iim da su ovi z o o lo k i v r to v i i nastali da pru e usluge ba
lnkvlm lovcim a. Is fr u s tr ir a n im m e n a d e r im a koji su m n ja ju da
H i i no cn e je b u sa k o m ija m a , a d e c a drogiraju. D o b ro j e ubiti
HmI I o da se sredi i ste k n e n e o p h o d n o sa m o p o u z d a n je. Ili kad
*il niski k o m u n istik i n a u n ici s a tim a i d a n im a osluk ivali k a k o
|. iu I iijka um ir e b ez vazd u ha, vode i hrane negde u sv e m iru . Mi
.iiiii kao k linci slavili tog psa L a jk u k a o h eroja koji j e osv ojio
nviinir i ne p o m ilja ju i na m u k e j a d n e ivotinje. S e d e o sam te
/ln ic ii nekom kafeu i p o k u a o da o b ja s n i m nekom k r im in a lc u
I iko k apitalizam gazi slabije. N je m u se tu nita nije u in ilo nenhlnim. S a n ja o j e o svetu v eite b orb e gde sam o j a k i pobeuju,
ii m c n c g led a o p o dsm eljiv o, p la e i se u isto vreine da ga ne
/illii/im nekom sla b o u k a o to j e , na prim er, sa aljen je.

327

PO MOZ IM O BOLESNIMA
BEOGRAD, OKOLINA AVALE, M ART200S
D a li ptice prljaju n e b o kad njim lete? D a li rib e prljaju morc
kad n jim pliv aju ? Z a to Ijudi prljaju z e m lju k o jo m hode, morc
k ojim plove i nebo k o jim lete? D a li j e o v e k z b o g to g a loa ivo tin ja? Ili j e pak van k a te g o rija i s p rem an da z atv ori k ru g na
najb ru ta in iji n a in ?
U k a sn o p ro lee 2 0 0 3 . s m o iz v u k li o k o d eset to n a ubret;i
sa R a tn o g o s trv a i n jeg o v e z e m u n s k e strane, t a m o gde Z em u n ci vole da pristanu a m c i m a . M e u k o m a d im a m e tala, plastike.
g u m e , bilo j e i sud op era, b o jle r a , pa a k i v e -m a in a . G ra d sk i
oci su p o k az ali ne z ad o v o ljstv o , j e r su shvatili da se ubre natalo ilo i n ije im bilo prijatno da se to isti ba u njih o v o m mandatu.
G o d i n a m a sam se p rcp irao sa B o k e lja n im a u njihovoj B o k i , tam o
gde sam letovao u roditeljsk oj k u i, z b o g istog problem a. G led a o
bih tu riste koji osta v ljaju m o re plastin ih b o c a od k ok a-kole , fante, m in e ra ln e vode, k r e m e za s u n a n je i k a k o is t a i m rzo vo ljno
to sk upljaju i b a ca ju u m o re kad ih n ik o ne vidi. G o v o r io sam im
da e ta plastik a poploati d no z aliv a, da e ribe i b iljk e od u m reti
i da e od n jih o vog z a liv a ostati s a m o s e p tik a ja m a . Sab lasti
plastike i d eriv ata su m e pratile gde god sam boravio. U A m e r ic i ,
ta m o gde m o d a prave i n a jv e u stopu ubreta po g lavi stanovnik a, z n aju za p roblem i s v e sn i su ga. P aljiv o o d la u 0110 to se
m o e re c ik lira ti na stranu. S v e to se ponovo rastapa i r e c ik lir a
i stvara o g r o m n u prljavtinu u vazduhu. S a m o ptice to znaju.
Na Ja m a jc i su mi rekli da o g r o m n e k o r p o ra c ije u d ogov oru sa
p o tk u p lje n im p o liti a r im a istovaru ju tone h e m ik a lija u K a rip s k o
m ore. K o rali z b o g toga o m e k a v a ju i kad naiu o g r o m n i brodovi
sa d eb e lim g u z i c a m a k o je tra e s e k s , drogu i rokenrol ond a korali bivaju z d rob ljen i. N ivo m o ra se d i e i guta z e m lju . O n i koji
im aju para c e m e n tir a ju ob ale i prave restoran e b rze ishrane, oni
koji ih n e m a ju bivaju progutani.
Tog ju tr a sam se rano d ig a o i k re n u o put Avale da se n ad ie m
isto g v azd u ha i s a n ja m o p ar e tu z e m lje gde bih m o g a o da se
s k u im . K r e n u o sam j a v n i m p re v o zo m . J o na g lav n o j autobu-

328

I >i| slaiiici kod T r o a r in e u g le d a o sa m o g r o m n e k o li in e ubrcviri ispod zard ale i polu rasp a d n u te ograde. K r iv u d a ju i
|iulrm ka o m il je n o m b e o g r a d s k o m izletitu, pratili s m o v e e ili
i MHi i j c g o m ile dubreta. P la s tin e k e s e su bile svuda. V ijo r i le su
|iii|Hil zastava to ta ln o g poraz a. N e m a r i n e o b a v e ten o s t su izgleIhIi kao vladari prig ra d sk ih n ase lja . Ispod A v ale n aa o sam se
Im k o j c

ii 'id im a koja su nekada d av n o bila s im p a ti n a z b o g sv o je auli nlinosti, a sada su izgledala k a o p re s to n ic e ubretara. M o re


iliilucla svuda. Z a r a le autob usk e s ta n i c e i pretrpani kontejneri
mi ji od se a li na slik e ap o k alip se. I z g le d a lo j e , poto se sneg o tol'lu, jo u a s n ije sa ta m n im o s t a c i m a p ro lo g o d in je g ubreta.
Illo sam u depresiji. L ju tn ja p rcm a n e s a v e s n im s u g ra d a n im a nije
l'lln rcenje. V e in a njih koji ive u tim k r a je v im a j e i prola kroz
|ii kiu> rato va u d e v ed e setim i B e o g r a a n i su ih pustili da se nani'lc u n ajle p im pre d elim a . I ta k o su oni z b o g n e m ara s ta ro se Ii 'Iiici reili da se prid ru e istom tom n e m a ru . S e tim se e sto
i h s I c Kordela i D o rd a sa J a m a jk e . D o k se D o rd s m e ju ljio i
pokn/.ivao mi b iljk u k o ja j e d ob ra z a s to m a n e bolo ve, Kordel
li| c t k a o zu b e g r a n ic o m d rug e b iljk e. D o rd bi govorio: R a j

jc lo d ru e , n eina n i k a k v ih p ro b le m a '1, i tr a o stazom u d.unttll isprcd m ene. K o rdel j e k a o iv a e n c ik lo p e d ija m ilo v a o svaku
hlljku p o n a o s o b i g ov orio o n je n im s v o js tv im a . P o k a z a o bi mi
ncku sa m a lo ila v ijim lis to v im a i re k a o bi: ,,D a, ov u k o r is tim o
kno toalctni papir . Z nali su o e m u p riaju , j e r su proveli godinc k ao B u m a n i u d u n g la m a J a m a jk e . M ilo v ali su sv o je u m e
p oglctlim a i s m e ja li se. G o v o rili bi da j e m o n i D a stvo rio ono
l l o nam j e po trebno . V o e bi nam b ilo nadohvat ruke. Tuirali
nmio se ispod slapova i g n ju ra li u j e z e r c i m a . R a j, n e m a p roblem a.
Knsta bi m c p o d s e a o da o v e k m o ra da se o k a n e g o s p o d a r e n ja
imtl prirod o m . S m a tr a o j e da o v e k m o ra postati d eo prirode, j e r
|c lo on uvck i bio, stvar j e sada u po tovanju i Ijubavi p rem a njoj.
I >ok sam c k a o a utobus ka B e o g r a d u na viso rav n i koja j e g led ala
ii pravcu A v ale i iza koje se p o m a lja o grad , je d a n od su g ra a n a
jc o lp a k o v a o paklu c ig a ra i dok j e palio je d n u od njih o tcep lje n i
ilco jc pustio niz vetar. Taj s u g ra a n in mi j e d o k a z a o da j e deo
Ih u o d e i lt) njcn b olesni deo. T re b a lo bi mu po m oi.

329

ODE MI DRUG
BEOGRAD, 31. MARl

2 d0.s

N a v i k a o sam se da i v i m sa g u b ic im a . KLoliko god da su l'il*


b oln e i n fo r m a c ije k o je su d o lazile do m e n e , s g o d i n a m a sam si'
n a v ik a o na bol. O ti a o j e sa ove planete m oj d rug D am ir. U bli
zini njego ve k u e j e nekad bila b a g re m o v a o g rad a iza koje |>
proviriv ala kola o k ojoj se sanja. U toj koli pre 35 g od in a smo
se i upoznali. D a n a s n e m a b a g re m o v e ograd e , u m es to nje j e tmtalna o g ra d a sa v e o m a r u n im g ra fitim a k oja skriva nelegalim
gra d ilite. O d kole j e o s ta lo s am o m alo, j e r j e v e i d eo nje pn
v a tiz ov ala m a fija k o ja j e z g ra b ila pola grada. U m e s to k a b ineta /;i
g e o g ra fiju , b iologiju i te h n i k o , sada su tu m a g a c i n i alkoholnih
pia. Je d a n deo kole j e pretvoren u kafanu sa n a tk r iv e n im sport
s k im te re n im a . U o p te mi n ije j a s n o k a k o d e ca m o g u da idu u tu
kolu ili u ono to j e od nje ostalo. N e k a d , 1978, dok j e bagrem
j o m iris a o , sluali s m o prvi albu m benda B u z z c o c k s u D am iro
voj sobi i n e k ak o bili in ic ira n i u pank rok. O d tad a , n jem u i meni
m u z i k a j e bila Iju bav nica. U j e s e n 1980, kad a sm o se, kao prva
g e n e r a c ija koja j e m a s o v n o k re ta la u vo jsku , napili m i, m om ci
sa D u a n o v c a , i dok su z v u n i c i prili C o c k n e y R e je c t s mi smo
s m o se u stuporu valja li po podu, n is m o p rim ili k z n an ju da c
nam ta m u z ik a ostati d u b o k o u rezana u svesti.
P ri a o tni j e m oj d rug D a m i r k ak o j e igrom slu a ja u kasarni
u S o m b o r u pri p o stro ja v a n ju h iljade v o jn ik a sa g ig a n ts k ih zv u n ik a z u ja la p e s m a k u ltn o g b en d a T h i s Heat Fa ll o f S a ig o n . Prizor sre e kad se h ilja d e v o jn i k a raz gibav a, dok k ro z etar struji
p esm a e n g le s k ih lev ia ra k o ja o itav a n e krolog p l a e n ic i m a kolonizatora. Ig ro m slu aja , n e k o j e razglas u k a s a rn i p re b acio na
fr e k v e n c iju R a d io B e o g r a d a 2 , gde se e m ito v a la s n im lje n a em isija u k ojoj j e n jego v d ru g D i i putao m u z ik u . S lu a jn o ili nc.
o b o jic a s m o taj fe n o m e n shvatali k a o triju m f. B a k a o kad sm o
k roz prozore njeg o ve so b e o b ja v ljiv a li ,,b u en je D u a n o v cu sa
p e s m a m a C a b a re t V oltaire i n jih o v o g a lb u m a R e d M e c c a . D am i r j e p o nosno s taja o iza pro zora g led a ju i na z b u n jen i k om ilu k
p o g le d o m rokenrol i m a m a . O s a m d e s e te su nam bile g o d in e ivo-

330

lnu jcniin u r k a m a , z a l ju b ljiv a n jim a u g ra d s k e d e v o j ic e i


l.ond on i A m s te r d a m .
I iii^n nodina v e na D u a n o v c u ne cv e ta ju tre n je i ne m iriu
ll|u l'i i iiiojim e s t im d o la s c im a k u i v id eo bih siva lica nekail'i'M|ili .iigradana. D a m i r j e patio za pro lim v r e m e n im a . R e d a o
I h <m Mi
im II m !

Iiiiii ii

v p iiiic

Hn I mi i

bcn d o v e koji v i e ne p o sto je i stavljao C D u m a in u da


m u z ik o m vrati u d ane sre e . D o k b ism o sluali M u -

iiiiiIo

lllii(/iiii/c, e s t o s a m ga o b a v e ta v a o o stanju stvari u V avilon u.


liilii mu j c nepravda u Palestin i i Iraku . I k a k o je d a n na drug
poslcilnja faza sufija j e kad n je g o v o src e v i e ne m o e da
l*li|'l mnovost koju su ljudi n a m e tn u li j e d n i d ru g im a . D a m ir o v o

liiit

li i* n(|c im alo ra zlog a da se opire. O t i a o j e na drug D am ir.

331

RAJMI I AM S
KONJE, TURSKA, APRIL :oo\
J a s a m d a n i s v e tlo s t, j a s a m n o / tm in a , j a s a m s p o lja n jo s t i
u n u tr a n jo s t, j a s a m i m a g i d e r v i j a s a m i r a n a i m e le m , j a sn m
i s v e a i le p tir , j a s a m i g r e n i k i B o g .

Rmm
Z urle mi paraju ui. To j e v ero vatno z b o g c e lo v e e r n je vo/ii|i
k ro z b e s p u a Turske od Istanb u la do K o n ja . K a k o j e divan ose.ii
kad sre d o v e n i m u k a r a e u pratnji z e le n o o k e B e o g r a a n k e seili
u autobusu tru c k a ju i se k ro z s e ld u k u k rajinu . S a n ja o dotln i
vanju sark ofa g a u k o m e p o iv a R u m i. R u m ija z o v u j o Mevlana
u Tu rsk oj. R u m i z n a i r im s k i. D elalu d in mu j e pravo im e i bm
j e I ra n a c roden u d a n a n je m A v g anistanu. D a n a s j e najuticajn i
j i p e sn ik u zap a d n oj h e m isfe r i koji se izdie iznad isforsiranor
s u k o b a civ iIiz a cija . P esn ik j e u n iv erz a ln e ljubavi i razuinevaiija
D rhtim p rila z ei m e m o r ija ln o m ce n tru u p ra n jav im Konja
ma. U stvari, n is a m m o g a o da d o d ir n e m R u m ije v g ro b , j e r j e za
tien s t a k l im a od tu rista koji nad iru sa svili strana. N isa m mo
g a o a k ni da ga s lik a m . Ipak, sed a m pokraj m a lo g g ro b lja gde su
s a h ra n je n i n as led n ici M e v l a n e i p o la k o p o in je m da m ed itiram
S e a m se prie u k ojoj je R u m i bio pred is k u e n je m da bira
svoje n a sled n ik e. J e d n o m j e p o slao u e n ik e da n ab eru divnog
e v e a i u k rase tek iju. R e k a o im j e da e onaj koji j e u k rasi najlep
e postati njegov n a s led n ik . U e n i c i d o n e s o e ra z n o b o jn o g cve
a, sve lepeg od lepega. Je d a n j e d o a o sa uvelim cv e to m . Sv i
se s m e ja e i R u m i ih uuta i upita to g u e n ik a to d on e se uveli
cvet. O n niu ka za da j e p ro a o pored lepog c v e a , no u in ilo 11111
se da j e sve to lepo c v e e z a u z e to bogu se m o le i i onda se od
luio za 0110 koje j e uvelo. R u m i ga postavi za svog n a sled n ik a
I
ta bi bio R u m i b e z a m s a , lu taju e g d erv ia koji ga preobra
ti. L ep j e bio a m s k a o a n e o lutajui u ritama. K ad ga je Rum i
ugledao, z a b o ra v io j e na sav svoj ugled i za ljub io se u dervia
sk itnicu . P ad o e u vodu svi k a n o n i i srce posta R u m iju je d iiu
putokaz. a m s j e b lje ta o su n cu slia n dok ga lju b o m o rn i R i i

332

B U f V l uCcnici ne u k lo n i e . K a u da j e a m s o v g ro b tu negde.
IhiMi I m c vode po K o n ja m a , tra im g ro b S a m s i ja T a b riz ija , R u pUvvi'K (^iirua. M o ja saputniea se s m e k a i po sm atra m e k ao
Hi'lnkli V ie puta m e s ta n o v n ic i K o n ja upuuju u p o g re n o m
MfNVi n S n m so v g ro b i d a m iju o t k r iv a m sluajn o. M is te r ija j e
llil>| ii 'ilviu i lei S a m s . N e k i ka u u B a g d a d u , drugi opet u AvMillilnnii, neki op et kau da j e u Indiji. To i n ije v a n o sada
<i11m |n v cru jem da j e a m s ba tu, u K o n ja m a . C u v a r m e e k a
i IiI i uvodi u m a n iru n e k o g a ko j e e k a o h ilja d a m a g od in a.
N*< /iin c n g le s k i, no i z o i j u g ov ori, bra te idi ta m o i Ijubi m e r m e r
I n|l (iiki iva o c a o e v a , p ra is k o n s k u Iju bav n e s h v a e n u i ubijenu
I I in/liiga i/. kojih ljubav uvek biva p o n i te n a . J a tilio izgovaIHin S a m s , s u n c e na nebu, p re d a je m ti se b ez rezerve. R u m i j e
|n vnn liiljade stihova od kad a te j e r u k a iz d a jn ik a i u b ice otela
I*I ilji'rtii, j a li p o k la n ja m sv o je src e i lju bim prainu po k o jo j si
I i . h II h " N eu gled no j e m e s to gde j e a m s s a h ra n jen i n e m a turi-

in iinplc. D e r v i j e a m s i n a v ik a o j e na u s a m lje n o st. Z a to se


iv u c n ik R u m i u z d i e iznad K o n ja i sija i v i e i p ru a ruke
I i h i i i k u : a m s , brate, sada s m o z a je d n o '1.

Z EL E N O O K A LEPOTICA
KAPADOKIJA, TURSKA 20IIS
N ek o mi j e uvalio u ruke nove m ap e pakla. Ipak, o se am m
k ao u raju. D a li sa m , ponovo, b e g u n a c iz svog s op stv eno g s n .i 1
D ok s u n ce o b a sjav a r u ia s te planine o s e a m se p rilin o dobru
P roblem su k ata k o m b e , p o d z e m n i liodnici i peine. N e m a u niem
m n o g o z a v ija n ja htonskih sila. N e e lim i ne m o ra m da se spu
tam u kanale Hada u potrazi z a m o jo m E u rid ik o m , vidim j c n.i
v r h o v im a stena ob a s ja n ih s u n c e m . M o ra o bih da iz v u e m Sala
dinov m a i da se neki put o d b ra n im od stena k oje m i se smcju
i sprem aju prepad. N e m a m m a, j o ga n is am zaslu io . M o ra da
su sve ovo fleb ek o v i od onili p e u ra k a iz N ju jo rk a j o od 198')
D o k s m o se valjali po podu h a rle m s k o g skvota govorio s a m braci
iz B e o g ra d a : O tro v a s m o se. Privid aju mi se zubi na ovom loc
o fa rba n o m zidu . S ad a, sk oro d vad eset g od ina k asn ije na otvo
renom polju, na n a jv e o j izlobi planete d oivljavam fa ntazm a
gorinu epopeju u k ojoj se v ilic e O s m ih putnika spajaju sa ak o m e tije v im b rav u ram a . U je d n o m trenutku, k u n em se, ugledah
M a k s a E rn sta k a k o m i se s m e je iz je d n e od onili pein a. M a k s ,
ta radi u toj p e in i, ta ti j e i otkud ti ov d e ? O n j e m a h a o ru
k a m a kao da j e ptica koja tre b a da uzleti na viu stenu. Z a m a lo
padoh i strovalih se u bezdan. K a d p o g led ah u M a k s o v u pein u,
n jeg a vie nije bilo na tom m estu. D a Ii znate da i v etar im a boju i
m iris ? M ir is c im e t a i z a g a s ito c rv e n a su m e obuzeli pred stenom i
stanom u steni i liajem u stanu. L i a j j e skiao: P ojed i m e i poleti, M a k s te e k a . R e k a o sam liaju da sam na dijeti i p o k u a o da
se o d m a k n e m , m is le i k a k o su m o ji dani in to k s ik a c ije zavreni
odavno. ,,M o ro n in o , v ik a o bi liaj iz peine, ,,ne zn a ko je svc
srao po m eni u ovoj pein i. S v e s a m i m istici, je v r e j s k i , In ianski, m u s lim a n s k i, ne budi glup, k u a j. ,,Ja sam anarhista, viknu o sam, n e m a m v re m e n a za proIost. S ta ti je , ta b u n c a ? .
upita m e par zelenih o iju i p o k a z a na u z v i e n je sa v iz an tijs k im
g ro bom . H ajd e da p rileg n e m o u njeg a, re e z e le n o o k a i isprui
se u sarkofag. Ja sam se tre s a o i g led a o u pravcu v u lk a n a m o lei
ga da eksplodira. K a k a v trip. K a p a d o k ija .

334

HUSEIN VEL IAN STVENI


SIRI./A, JORDAN, M AJ 2008.
\Viink koji j e sedeo na m e rm e rn o m podu pokazao j e tapom na
liifin' Svi su se okrenuli. N e sm otre n o sam u ru k a m a drao svoje
i i|! i pokuao da ih unesem u hram . K a k v a glupost, verovatiih /Ihpjj ueprospavane noi. G u v u s m iru je naoiti mladi koji m e
|f||Mlt'l|ski grli i vodi do m esta gde se odlau cipele. Po crta m a
lit ii 1 d i/aiiju lii mi na nekoga iz Z a k av k a zja. K a e da j e Iranac
I* A /i'ilicjdan a. Sprem an i zahvalan v raa m se ka ulazu u hram
/rtlilc / i n a i h e koji se nalazi u predgrau D a m a sk a. Ispostavilo se
lii |c iiluzak u hram sestre m u e n ik a Huseina bio m no g o tei nego
iiln/iik u hrain keri Huseinove, Z aide R o k a je, u starom gradu Daiini ikn Vidim vernike iz ce le iitske dijaspore. Energija j e neveroi iiliin lrelp ostavio sam da u Z in aibin hram nevernici nem aju prinliipn i srcan sam to sam se provukao. Pun sam potovanja prema
lliKOiim poginulo m u K a rb a li i prema njegovoj sestri i keri. Za
imm' i|/,c zapadnjake iiti su izvor nevolje. Z a m ene su ista energija.
11 A lcpu sam na d is k m e n u slu ao p e v a icu k a k o peva o bici kod
I luluilc i su ze su m i s a m e lile n iz o b ra ze . O n o m a d u K o m u , u Iraiiii. kiul su ine propustili u sveti grad, c e lo telo mi se treslo. C in je mIi n |c da su k oru m p ira n i i m o ra ln o posrnuli Jazid i n jeg o va k lik a
"p nvrgli pravo Huseinu da bude k a l i f i m u k i ga napali. B e e to
|in I 100 g odina. Istorija k a e da j e H u sein odbio predaju i da se
n i l n a jv e rn ija s a b o rc a suprotstavio Jaz id o v o j arm iji od 3 0 0 0 0
mlnlka. P oraen i o d s e e n e glave, Husein j e uao u istoriju kao
nluihol hrabrosti i nep ok o ra vanja Ia nim autoritetim a. M a h a tm a
i Irtiuli ga j e poinenuo: ,,D a sam im a o H u se in a i njegove Ijude uz
ni'ho oslo b o d io bih ne s a m o Indiju nego i celi svet. N a u io sam
inI imtima al H u seina k a k o da se b o rim protiv op resora. K a rb a lo
kiitvo, budim se v e d a n im a o b a s ja n pu stin jsk im s u n ce m sa tim
n'iiim na ustima. H od im s ta z a m a m o n o g Sa lad in a od A n ta k ije
il'i A lcp a , k la n ja m m u se u D a m a s k u i h itam ka A m a n u i ju g u ,
liiliio gdc j e m o n i S alad in prvi put p reao u Egipat. D o k zu rim
ii ( ' i v e n o m o re, pristiu vesti o u s p e s im a H ezbu laha u Libanu.
Nieim sam i v i e m : K a r b a lo k urvo, n e e se p onoviti!

335

AN ELI U SNU
BEOGRAD, DUANOVAC, M A J200,\
J o j e d a n od m o jih d rag ih p sih o d elin ih snova. Put u central
nu Tu rsk u, S iriju i Jo rd a n j e u in io po se ban utisak na ovaj mo|
veiti p o v ra ta k ka psihod eliji.
Probud io sam se o s e a ju i s v a k i p o je d in a n i m ig, sv ak i mi
ris, sv ak o b la e n o svetlo i sav onaj led koji m i j e m rz n u o ko
sti. N a a o s am se u to m snu 11 v r le tim a o g r o m n o g g ra d a koji
j e im ao n ju jo r k u g ra n d io z n o s t v e rtik a la , londonsku atm o sfcru
prenapregnutih m e n ta ln ih v o ro v a , b e o g r a d s k u patinu nostalgi
j e , iljke i p e in e K a p a d o k ije , m in a re te K a ira , parkove Isfahana
i m ir is e D a m a s k a . L ju di su bili n e o b i n o o d eveni, k a o da se radi
0 b og atoj film s k o j pro du k ciji n e k o g od M e b iju s o v ih stripova. U
tom snu se ivelo dan za n o i n o za dan. S v i su bili o m a m lje m
n a jfin ijim a m b ro z ija m a . N ije bilo k o n v e n c io n a ln o g k rim in a la i
nasilja . M is lim da sam na n e k o m od b ro jn ih ulin ih nivoa koji
su se uvijali k a o c r tc na nekoj m a n d ali i z n a jm io stan. I z n a m da
sam se izg ub io i da su m o je s tvari p o ele da nestaju . N e stali su
1 nov ac i d o k u m en ti. Plaio sam se da ne o stan e m go. N ik o g u
tom snu i ne bi bilo b rig a da li s a m j a go ili ne. K a d a s am zapitao
n ekoga u vrev i likova i n a j u d n ijih prik az a gde bi m o g lo da budc
m o je p rebivalite, m n o g i su se s m e ja li. N a n a k i e n i m ru kam a
su sijali safiri i d ija m an ti i te ru k e su se pru ale ka m eni i nu
dile m i k lju e v e ra z liitih v e li in a sa r e im a da inogu biti gost
kod bilo koga. Z b u n je n o g su m e u s m erili ka g ig a n ts k o m dvoritu
d ek o risa n o m da ga se ni m o n i S a la d in ne bi postid eo. B i l o j c
to dvorite k a o isk le sa n o u k ra te ru uplje g brda iza koga su sc
v id ele g ig an tsk e s ta k le n e z g ra d e svu da okolo. S a m in a re ta su
pevale hode. U dvoritu, u d n a sk upina, proslavlja ne k i doga
aj. S v i su izgledali k a o hipici koji su postali pankeri i o b la ili su
se k ao b itnici iz a m e r i k ih p e d es e tih . F riz u re e k s c e n tr i n e , s\ ili
boja, n au n ice , fiu o re sc e n tn e n a o a r e za su n ce , elatin koji miri
e. koa n a m a z a n a u ljim a m o u s a i san d a lo v og drveta. Skupina
v esela i v e o m a p rijateljsk a. O d je d n o m su p o eli da k liu i pr
stom p o k azuju k a ulazu 11 iz d u b lje n o dvorite. Z a g lu u ju a buka

336

i lMilm|iinje su najavljiv ali d olaz ak n e k o g v e o m a bitnog. P rim e tih


koja se pribli ava i i n il o se da j e d v o d im e n z io n a ln a , k ao
i Im iii'ko p ro je k tu je film na s a m o m ulazu. Ta p ro je k cija se uvelii mv nln i shvatih da im a o b lik o v e k a sa r o g o v im a i n o g a m a ja r c a .
11 jr hio n jeg o va svetost princ ta m e u svo m n a jfo to g e n i n ije m
|iiltiNtvu do sada. B a r u m o jo j svesti ili n esvesti. V e s e la d ru in a
11 klkotala i g e stik u Iira la p re m a n jem u . I tak o dok ne k a svetlost
1/ pmvca d o lja k a n ije p o e la da o b a ra v e s elja k e . P oeli su da
initlll i viu p rem a ineni k a k o ih g o s t j e d n o s t a v n o unitava. U
plnvi 111 i j e b ljes n u lo i posle s e k u n d e k ad a sam p o g le d ao ka m e iii ^dc su stajali v e s e lja c i, n ije b ilo n ik o g a . N a zidu iza n jih su
lilll ispisani novi hije rog lifi. M a g i n i hije rog lifi poput on ih k oje
tiini nekad v id eo u Tebi. G o s t j e n e s ta o i u m es to njega j e ostaln 4111110 para. Z a t r a o sam se ka toj pari u iz n en a d n o m napadu
limluosti i kad sam ua o u nju o s e tio sam h la d n o u k oja mi j e
Mlt'dila srce. P rod oh k ro z paru ka v r a tim a i ba pre nego to sam
|nik i i Ai i o da ih d o h v a tim , ona se o t v o ri e i ja t o golubova iznenadiiii ulclc u dvorite. V ra tila m i se te le s n a toplota i dok sam h itao
|.in/ vrata o k r e n u h se j o j e d n o m ka h ije r o g lif im a i videh k a k o
i i||nviiju.

337

PRODAJA
BEOGRAD, JUN 200S
O n i k o ji b i d a s te k n u to j e p o d n e b o m
u p li n s e u p o r e d a k s tv a r i v i d e h d a i m to n e p o l a z i z a r u k o m .
J e r o n o to j e p o d n e b o m , s li n o j e s v e to j p o s u d i,
o n i k o ji n jo m b a r a ta ju , o te u ju j e
o n i k o ji j e g r a b e , g u b e je .

T a o Te Kiii)'
G o s p o d in a m e r i k i a m b a s a d o r u B e o g r a d u se s lik a o za ugled
ni b e o g r a d s k i ne d eljn ik sa p re k r te n im n o g a m a i blaziranom
fa c o m . I z ja v io j e da j e d u b o k o uveren u pobedu proevropskih
i c iv iliz o v a n ih snaga, k o je e skupiti hrab rosti i z n a n ja i form i
rati v e in u posle tek z a v r e n ih p a rlam e n tarn ih i Iokalnih izbo
ra. N je g o v a v iso st g u b e r n a to r n a jv e e sile o v o z e m a ljs k e j e j o s
ja v n o izrazio s im p a tije p rem a tzv. S o c i ja l is ti k o j partiji Srbije.
koja bi tre b a lo da se od lui za koa liciju sa tzv. D e m o k ra ts k o m
s tran k o m p o th ran jen o m a m e r i k im para m a, i s v im a o n im a koji
su stali pod njen plat. I ta k o se i staro i m lad o udi k a k o j c t o
m o g u e da se ta k v a sila k a o to j e A m e r i k a naprasno zaljubi u
patrljke s tra n k e z b o g k o je j e nekad i napala ostatk e fed eralnc
Ju g o s la v ije i satrla te o s ta tk e na on o to se d a n as zov e S rb ija
K a k o j e m o g u a ta k v a n c p r in c ip ije ln o s t u sta v o v im a z b o g kojih
su nekad i sad ljudi gu b ili iv o te i sve to su im ali. N e shvataju
g ra ani da j e u tom stavu g -d in a g u b e rn a to r a i m o n e A m e r ik c
izra en a m o d a i j e d i n a istina koja krasi ljudsku k a tastro fu koja
se nekad z v a la Ju g o s la v ija . Istin a j e k a o ulje koje, hteli mi ili nc
hteli, ispliva na povrinu vode. N isu s am o glu p aci u potrazi za
istinom . P onekad i aro g an tn i uzu rp atori posegnu za istinom ne
bi li nam utrljali na nos sav svoj c i n iz a m i ta k o potvrdili svoju
n e p rik osn ov en o st. R a c io n a ln i u m spaja sve on o to m o e da mn
poslui u p o stiz an ju s a m o n je m 1 z n a n ih c iljev a. N e m a tu logike,
a j o m a n je etike.

3.',8

Illllin i i i i j c b ljesn u la d ok s am s e d e o u lu k su zn o m restoranu


|||NN ii prcstin om k v a rtu u N ju jo rk u z v a n o m Soho. S e d e i sa
<ii|i|illliim i n je n o m p rija teljic o m , p iju c k a ju i fra n c u s k o vino,
< * I ivnli smo prijatelje, d vojicu m la d ih m u k a ra c a , p restinih
ft|#|ilniu'iiii i vrlo b lisk ih s a r a d n ik a a m e r i k e a d m in is tra c ije .
|in| ii sc /.vakali k o m a d i u k u s n o g o b ro k a i zalivali v in o m , j e iIhii imI b i/ n i s m e n a j e p o k a z a o n a ro itu p anju ka z e m lji m o g
jnMtl ln, lndanjoj Ju g o s la v iji. P o d g re ja n alk o h o lo m i u napadu
Uhi'iloNli, re k a o mi j e p o v erljiv im to n o m da z b o g te n d e n c ije
(ihiIh ii ustvarivanju profita, n e to k a o na u loeni dolar ne pravi(llii vlSc S() ce n ti, ne g o s a m o 2 5 , i p o sle b la g o g p o d rig iv a n ja , dov i i || im i

bliigog da ne u ju d a m e za n a im stolom , g o s p o d in j e j o
I#jnviit dii e m orati da ra spro d aju M O J U Z E M L J U . N a m ig n u o
llll |t> I |i(isle ga n ik a d a v i e n isam ni video.
Mtil knji je pristigao n e k o lik o g o d in a k a s n ije j e s a m o p otvrd io
|H|Miiliunvu k o n s ta ta ciju . K l e p to k r a ti ja k o ja j e dola p o sle ra(livii i k<>|ii su a m e r i k i diplom ati n a z v a li zd rave d e m o k ra ts k e
liii(!(>" |>roduilaje s e a n je na o v o g a g o s p o d in a u ta m n o m odelu.
/ hii Iimii m e da li j e on v is o k i s lu b e n ik u a d m in is tra c iji k oja j e
|MiInlii m oju z e m lju .

339

PROMOCIJA FILMA I KNJIGE


BEOGRAD, JU N 200S
Ponekad te le fo n sk i pozivi u rano ju t r o d onesu vesti i atmos
feru n e o b in iju nego u n e k im od m o jih n a jfa n ta s ti n ijih snov.i
P itan je j e s a m o k o lik o j e j e d i n k a dostupna. M o ja brojn a puto
vanja i ivot na r a z liitim k o n tin e n tim a su m e p ribliili ra/li
itim lju dim a. M o je a k tiv n o sti u ruhu slo b o d n o g u m etn ik a su
m e naterale da predem m n o g a m o ra i u k rstim puteve sa raznim
o r g a n iz a e ija m a . N e k e od n jih su bile i ostale p o zitivne, neke pak
v e o m a negativne. Ta k av j e ivot, iz d ana u dan, b rz in a dogadaja
j e uslovljavala nae ra sp o lo e n je.
E . j e m o ja dobra p rija teljica iz K a lif o r n ije . S re li s m o se pr\i
put na ve lik o m festiv alu u o k o lin i B e o g r a d a u julu 2 0 0 2 . B ila jc
im p re s io n ira n a m o jo m u m e n o u u p ro nalaenju bend ova i mo
j i m n e p o s re d n im o d n o s o m sa n jim a. Ja sam bio im presioniran
n je n im e n tu z ija z m o m da m e n ja svet. D elili s m o m n o g a uvercnja
o to m e ta m u z ik a tre b a da bude u na im iv o tim a . E. j e iz poro
d ice po zn a tih p ro m otera iz L o s A n d e les a. N je n a m a jk a j e sedam
desitih red ovno im ala s a s ta n k e sa lik o v im a k a o to su B o b Dilan,
Nil Ja n g , V oters iz P in k F lo jd a i m n o g im d ru g im z v e z d a m a kojc
su se m u vale po O r a n k a u n tiju i e k a le a n g a m a n e u industriji
k oja j e a rila i palila. U fe b r u a ru 2 0 0 7 . sam po setio E. u L os
A n d e lesu . S ta n o v a la j e sa m a jk o m u v e lik o j i lepoj ku i u nasclju p o znatom po p ro sla v lje n im z v e z d a m a iz m u z i k e industrijc.
Pauza od pet g od in a n ije u n i tila e n tu z ija z a m koji s m o delili za
m u z ik u i kon ce rte. U p o z n a o sam n e k o lik o njen ih prija telja koji
su izg led a li o n a k o k a k o z a m i lj a m o uspene ljude iz K a lif o r n ijc .
U p o z n a la m e j e i sa le g e n d a rn im tv o rce m V u d s to k a , M ajk o m
L e n g o m . E. j e g ajila nadu da u se vratiti u sfere p rom ov isanja
m u z ik e na v e lik a vrata. C in ila j e sve da razbudi u m eni vieg o dinji sv rab koji svi pro m oteri, bivi i sad anji, im aju . Po mom
povratku u N ju jo r k e s t o b is m o razg o vara li te le fo n o m . K a d sam
se v ra tio u Srb iju zv ala bi m e b a r je d a n p u t n ed eljno da proveri da
li sam d obro i k a k v i su planovi. B il a j e im p re s io n ira n a m o jim poz n a v a n je m j a m a j a n s k e m u z ik e i k o n ta k tim a sa K a r i b a i navijala

340

!k >1(1 r ln kultura to v i e preseli u S rb iju , z e m lju koju j e volela.


VmIi ln |ii jc, id e a liz u ju i sve m la d e S r b e k o j e j e u p oznala u Srbiji
I A m riic i, i to k a o snag u koja e j e d n o g d ana d oi i prom eniti
1 1l/n e n a d i l a se kad j e shvatila da u e s ta lo o d la z im na Istok iz
Mi nUiinln. Pa a k i tad j e u sv o jim p la n o v im a p o k u a la da uklopi
lim /lku sa Istoka, koju n ije p o zn a v a la , u m o z a ik k o n c e ra ta koje
|i| i n im lo z a je d n i k i da uradim o.
I'n inoiii povratku iz S i r ije i Jo r d a n a , ponudila mi j e da u B e o p im l u p ro m o v i e m o d o k u m e n ta rn i film i k njig u n jen o g prijatelja
\ f A iu crik e. Tip j e proveo n e k o lik o m e s e c i u S a ra je v u pod kaH iiiiiiiln in a sre d in o m d ev ed e s etib i iz toga iza ao k ao heroj, j e r
|i pnliijc s ta n o v n ik a S a ra je v a o p is a o u s v o jo j k njizi i d o k u m e n Ini in <111 lilmu. P anju m e u n a ro d n e ja v n o s t i j e sk re n u o na seb e
lnl ii Slo j c o r g a n iz o v a o p ro je k ciju k o n c e r t a g ru pe U 2 . B e n d j e
iin ilupuo u je d n o j od e v ro p s k ih p re s to n ic a i njihov nastup j e bio
lliikovnn preko p re d ajn ik a i p ro je k to v an u S a ra je v u . O d tada su
llniio, voda b e n d a U 2 , i p isac k n jig e postali veliki prijatelji i je d n i
iul licroja b o s a n s k o g rata. B ila im j e z a je d n i k a i m r n ja prem a
Nllilmn. N isa m se uplaio z a d a tk a koji j e m o ja divna prijateljica
I I l.iis A n d e le s a p o stav ila pred m e n e . U v ek sam se palio da od
iii'pi ijiilclja prav im prijatelje. I onda taj poziv u nedelju ujutru u
1 1<|i-iu m o ja p rija teljica k a e k a k o velik i heroj iz S a r a je v a ne eli
ilii iloilc u B e o g r a d . O n se plai da e ga Srbi ubiti i to b a ovde
ii llro g ra d u . Z e li da se poja vi u studiju u L o s A n e les u i k a e
iii nc svc m o e pro je k tov a ti ta k o da e ga Srbi ugledati na T V -u .
I'nliiin c sasluati sve 0110 to on im a da k a e u vezi sa ratom na
piim lorima b ive Ju g o s la v ije . V e lik i heroj j e po stao i v e lik i bizniN je g o v a d ram a u S a r a je v u j e p re to e n a u s c e n a r io za hollvmlski film i, nav od no, v e se s p re m a arad a po znatih holivudli 111 g lu m a c a k o ja treba da u S a r a je v u o t p o n e s n i m a n je film a.
I'llito sam E. da li bi poznati g l u m c i voleli da se ob rate S r b im a
ii Mcogradu preko v id e o -Iin k a . M o d a i B o n o g lavom i b radom .
I'u /u v r ctk u to g te le fo n s k o g ra zg o v ora , s e a m se, os ta la j e tuga
ii vii/duliu. U istom o n o m vazd u hu iz k o g a j e tre b alo da nastupe
liiiilomske p rik az e h o liv u d sk ih g l u m a c a i pisca k njige, tj. heroja
I/ S u ra jcv a. E . j e bila od k rv i i m e s a i j a k o d alek o ta m o u L o s
Amlulesu. N je n z v o n a k gla s u te le fo n s k o j slu alici m e j e up ozon iiic ii.

341

ravao da sam i j a od k rv i 1 m e s a . I ta tuga k oja stee vrat. B a Li<


i m o je pretho dn e nade i pa tn je n a g o m ila n e pretho dn ih godin.i
sve se p re to ilo u onaj n e o d o ljiv i o s e a j p ro e r d a n o g vrem e n a

342

MOJ BRAT KEZIR


DA MASK, A VGUST 2008.
U-niperatura j e 4 5 s tepen i c e lz i ju s a u hladu. Z a n o s im se dok
li'Uiram k riv u d a v im u lic a m a D a m a s k a . Halapljivo isp ijam sok
mI U cc enih p o m o ra n d i i z a u s ta v lja m ta k si. V o z a m e gleda
/liiHijcno kad m u k a e m da m e o stav i na perife riji g ra d a , ta m o
llilt' p o inje pu stinja p re m a Jo rd a nu . P la a m i u p uu jem se u ne-iiutim j a r u k oja se d ie iznad d ina. N a la z im m e s to i s ed a m u
lilnd ispod p a lm e n a b re k le od urm i. P rek r stio s a m noge i z u r im
n ilnljinu. V id im , priblia va m i se o v e u lja k o b u e n u zeleno.
I ,N/e salam a l e j k u m i s ed a pored m e n e . O d g o v a ra m a le jk u m
mIhiii" i upitno g a g le d a m pravo u o i k o je sijaju k ao dve eravit c, K a e da se z ov e Z e k i r i j o k a e da j e tu, na to m m e s tu
ydc mi sed im o , ta n o pre 1 0 0 0 g o d in a s ed e o d ervi s k itn ic a koji
i< nije o b a z ir a o ni n a koga. Je d n o m proe tuda n a jm o n iji kralj
< njcnla sa sv o jo m s v ito m , nato v are n m n o g im b la gom iz rato va
I iivrcdi se to g a d e r v i n ije pozdrav io. P osla svog v e z ira da
pnpreti d erv iu i pozove g a na po sluno st. K a d vezir prie derviSu ovaj se za g le d a u ve ziro v e o i, p o d i e ru k o m p regrt peska
I rcCc mu da ovaj p e s a k u s v o jim d u b in a m a uva prah i pepeo
I krnljeva i p ro sja k a . C u to sa ra zd a ljin e v e lik i kra lj, trg n u se i
plide lino d erviu . R e e da su ga d e r v ie v e rei d irn u le i polliidi k a o nagrad u ta god d e r v i h oe . D e r v i zatrai od kralja
Iii gu o sta v i na m iru . Isp ria to K e z ir i uhvati me za ruku. Ja
i i i i i rc k o h da s a e k a , j e r im a m priu za njeg a. B e e je d a n vlad ar
ii /c m l j i d ale k o j koji dode na vlast spletom n a jra zliitijih okolnosli T o lik o j e bio gord i p o n osa n na s e b e s a m o g da j e dao da
r d onese h iljadu og le d a la u n jeg o v u palate, k a k o bi m o g a o da
idcda svoj lik u r a z n im f a z a m a d a n a i n oi. To nni bi m alo , pa
mirui j o hiljadu papagaja k o je podu i da izgovaraju n jeg o vo
imc sv a k o d n e v n o , po v i e stotina puta svaki. Tak o se vlad ar e|H<> kroz re flek sije svoga lika p ra e n k a k o f o n ijo m svoga im e n a iz
kljim ov a hiljadu papagaja. K a d v la d a r b e e n asilno u k lo n je n sa
vlnsli i o g le d a la behu u k lo n je n a iz palate. o s t a d o e p a p a g a ji koji
miNlavie b e s o m u n o da p o n a v ljaju n jeg o v o im e. C u to K e z ir i

343

jo ja e stee m o ju ru ku. K a e , slu aj sada ovu priu. U h vah .i


p u stinjsk i ra z b o jn ie i trgovea dok je prolazio, v e z a e ga i dok mi
d elili plen ra z m a tra e k o od njih e ga ubiti. P o d v ik n u vezam
trg o vae, tra e i m ilo s t da g a ne ubiju ta k o brzo. V ik n u na njei.i
vo a r a z b o jn ik a da se ne b rin e , da e oni imati m ilo sti, j e r su \n
m n o g e ubili i to j e za njih ra v n o ali. T rg o v a c re e da se ne plasi
s m rti, v e se s a m o ali na to m a lo v r e m e n a to j e ostalo, pa nm jc
o n e m o g u e n o da p o stan e bolji o v ek . K a d su uli to razbojn ici
o s lo b o d i e trgovca i p o sta d o e lutajui dervii. R e e to Kezii i
nasloni glavu na m o je grudi. Ja mu ispriah j o j e d n u priu. B e i
rad nik u j e d n o j d alek oj z e m lji koji je radio u fab rici za prerailu
g ov ed ine i k o n z e rv ira n je . B e e nepaljiv taj rad nik, pa upade u
m ainu k oja j e m le la sirovo g o v e e m eso. P oslo vo e obustavi.c
pro izv od nju i s o rtirae k o n z e rv e za koje su s u m n ja li da sadrc
ra d n ik o v o s a m le v e n o m eso. O d tih k o n z e rv i n apravie piramiu
i s a z v a e sve ra d n ik e da u p r e c i z n o m redu prou i odaju potu
palom drugu. R a d n ik o v a u d o v ica dobila j e e k od 5 0 0 dolara na
im e od te te za suprugov u s m rt, koji j e iskoristila da pokupujc
sve ostale k o n z e rv e od d a tu m a n e s re e , s u m n ja ju i da bi u nekoj
od tih k o n z e rv i m o g la biti ra d n i k a dua. R e k o h to i poljubih
m o g brata K e z ir a u glavu. O n pusti m o ju ru k u, ustade i odeta
u pustinju.

344

SELJAKA B U N A 3
DEOGRAD, OKTOBAR 2008.
Hoograd j e n a jv e e selo na svetu. U p o r n i m radom sk oro svih
ti|t'novili v lad ara d o a o j e do iv ice p ara d o k s a . N e k a d a je d n o m i l i niiNkn, ugo d na za ivot m e tro p o la ju g o i s t o n e E v ro p e, sada prol lie n a o p tin a L a z a r e v a c sa a r o m o m S te p o je v c a , b rz in o m B o r e ,
lupotom R a lje i p e rs p e k tiv o m S m e d e re v a . T re b a dodati svem u
lilllic a rm n e k a d a k o n tro lis a n ih te rito rija naroda n a jstarijeg :
l'c, K n in , M a g l a j, G a c k o , F o a i o stali d elovi ra z b ije n o g e p sk o g
Niiit koji su se slili sa po tpuno m s ig u r n o u u dananji B e o g r a d .
Ik o j e prei ulicu na p e a k o m prelazu. Z u je lim e n e kutije
tk lc pane po K o re ji, A m e r ic i , N e m a k o j i Italiji. S v u d a su pekare
I nd Ijudi se ne o e k u j e da listaju k n jig e v e lisnato testo. K o k a in .ki despot j e izg ub io kalkulator.
I c k o n o m i ja stoji. P o litiari su nau ili da vezuju k rav ate, ipak,
llrniirana od ela im loe stoje. N iz o v i a m e r i k a n iz o v a n i h k a fe te i ijn sa j o uvek tra d ic io n a ln o t r e e r a z r e d n im k ap u in o m . B e o jirndske d ev ojk e, nekad m eu n a js im p a t i n ijim a u o k r u e n ju ,
mida izgledaju k a o je f t i n e kop ije a m e r i k ih g lu m ic a iz B prod nk cijc l lo liv u d a ez d e setih . B e o g r a d s k i m o m c i izgledaju k ao
dn su otputeni iz z atv ora u B r o n k s u o v o g a ju tra . Heroin nikad
jc ltin iji. D es e t e v ra za lutku. T o g a bi se postideli i n a rk o -d ile r i u
lchcra nu . P u i se p o licijsk i s k a n k , o d v ra tn i hibrid po uzoru na
onc zapad ne, koji gaji, so rtira i d is tr ib u ira m u rija . B a k a o N ju jork. S m r a d iz h o d n ik a zg rad a j e j o uvek isti k ao pre 4 0 g odina.
Inrdon, p o sto je nove z g ra d e k o je sm rd e na d rogu i o r u je . S vu d a
s i i banke. O n e su i n a jsm rd ljiv iji d eo ov og ,,novog B e o g r a d a .
1/ njih m ile a r m i je s lu b e n ik a , s m o r e n ih i isp ijenih u no v o k o m ponovanoj o b m a n i g ra d a n a pod d ir ig e n ts k o m p a lico m terorista
sn Z apad a. In te re sn a stopa sa z a d a h o m sm rti. Tu i ta m o se u je
poneki strani j e z i k iz usta tu ris ta u p o trazi z a j e f t i n o m za b avom .
( >bino z a v rav aju na sp la v o v im a , gde se za m ale pare m o e dobiti ,,p o licijsk i s k a n k , m o ld a v s k i e k s e r i, istrugani g ips koji zovu
k oks i dosta d ob ar heroin. D o b r o d oli u B e o g r a d , grad buduenosti, k a k o r e e sada v e up o k o jen i bivi g ra d o n a e ln ik . I k ao

345

m rtav, on j e j o uvek uzor n ov im g e n e r a c ija m a uzurpatora k<>|i


p o p lo a vaju grad loim p lo ic a m a , zidaju m o n s tr u o z n e objekii
i propiraju pare koje nisu p retho d n o ukrali. U ovom gradu su .<
ujedinili poltroni svih p o liti k ih partija. U ov om gradu ima \ i <
p o litik ih partija neg o u R u s iji, K i n i, A m e r ic i i K a n a d i zajedim
S v e one sa pravom o e k u ju da im se p o k lo n i i n a m e s ti gu/u
D u h m a lo g ra d a n tin e j e g u s t k a o n a jsm rd ljiv ija m ag la. ( ) \ . i i
grad j e s p re m an za ru enje.

346

MAHDI
ISTANBUL, FEBRUAR 2009.
I'niiovo sam na putu. C i n i lo mi se na s a m o m p o e tk u dok sam
lllnfln ii avion za Is ta n b u l da s am ov aj put isforsira o s a m o g a
t|n Ni sam m o g a o da n a em ba r a c io n a ln o o b ja n je n je zato
IHHl llit put i krenuo. Z n a o sam da e lim da od em nazad u Iran i
|n |i lnlo sve.
1/ Islanbula sam im a o let za V an, k u r d s k i grad, koji j e na granl< I Mti Irano m kod p lanin e A ra rat. L e t j e bio dan k a s n ije od m o g
|i|||iGn u Istanbul i s m e s tio s a m se u neki j e f t i n i hotel na A k s a i'iju V ee s am ubijao ta k o to sam b a z a o po T a k s im u g u r a ju i se
*it m n o g o b ro jn im tu ris tim a . Istanb ul sve v i e lii na N ju jo r k ili
l'm l/ S v u d a su kafei ili butici. A lk o h o l se to i n e m ilic e i m iriu
l'ii l i iiii sa z a p a d n im e tik e ta m a . P re t p o s ta v lja m da sam glavom
u-i' hio negde u Iranu.
|)nk sam pre b irao po k n jig a m a u nekoj od onili skupih k n ji#uiii. priao mi j e s im p a ti n i brka i na j a k o d obrom e n g le s k o m
|illiii> o ila k le s a m doao. Im e mu j e bilo A li i ponudio se da m e
fn'ili tijem. S v r a tili s m o u je d n u od on ih b irtija u p o p re n im
nlli nina k oje iz la z e na T a k s im . K a d a s m o za seli, shvatio sam da
All ntdi z a j e d n u od tih z a d im lje n i h buvara gde se n a m a m lju ju
lllllNti koje napijaju i na koje n asru d osta g lo m a z n e prostituti () aju vie n ije bilo ni rei. A l i j e n a ru io dva piva, je d n o
/ii mu'mc i d ru go z a njeg a. O d m a h n a m j e pritrala d osta ru n a
|inlii(tola l u r k i n ja k o j a j e o k a i la ru k e o k o m o g a vrata. Ja sam j e
flmcio, o d g u rn u o pivo i tra io aj. A l i se n ije zbunio, v e j e milllll nared io n e k om r a z b o jn ik u da d oved e njihovu n a jb o lju kurm lo jav ila se plavua sa s is a m a k a o lu b en ice i na p e rfe k tn o m
limkom n a ru ila a m p a n ja c . Ja s a m i nju o d g u rn u o i re k a o A liju
I>1 i'r on da plati a m p a n ja c i da ja p lac am s a m o svoj aj. O n se
Mi|i||jio u m e n e i tada sam s p a z io da j e o k o m e n e ve n e k o lik o
Miniiaka sa isk e e n im licim a . A k o bih im d ao par stotina dolara
iil^l111 bi m e da idem. A li se z a m i s li , ru kom narcdi g o r ila m a
In no sk lo n e i tih o m e upita ta n ije u redu sa m n o m . K a e , svi
Ni|imlii|aci koji su n jeg o vi gosti b a ca ju se na njegove cu re, lou i

347

tra e j o . N e k i to rade sa v r a ta dok ulaze u jazbinu. Ja popili gui


Ijaj a ja , ustadoh i g la sn o da m e svi uju rekoh A liju da je totaln.i
sra m o ta to 011 nosi im e i m a m a iz Irana. R e k o h mu da j e laljivai
1 a lk oh olia r. O n r a i n o i 1 vid eh da se m o m ci v r a a ju . Ja otpili
j o je d a n gutalj a ja i rekoli da sada idein, j e r m e e k a veliki pnl
do pravog A l i ja ta m o u Isfah a n u . A li preblede, r u k a m a ponovo
otera ra z b o jn ik e , ustade i k a e da idem i ne k a m i j e sretan put
K a s n i je , dok sam leao u s k r o m n o m hotelu, pretp o stavio sam
da j e A li p o m is lio k a k o sam relig iozni fan a tik , iit koji ivi 11
Z a p a d n o j Evropi i ta k o mu se p o m utilo u prevarantskoj gla\ 1
Ja sam se s p asao b atina i z a s p a o s a m ra z m i lja ju i o skriveiunu
iinam u.
S e a m se da sam j o prvi put p rilik o m b o ra v k a u Iranu bm
fa s c in ir a n priom 0 A l i ju i s k riv e n o m im am u . Z n a o sam da sekl.i
medu iitim a koja se zov e ism a ilitsk a o e k u je I s m a ila koji j e bio
sed m i im a m po n jih o v o m r a u n a n ju , taj koji tre b a da se vrati 1
povede nas u b o lje sutra. Z v a n i n i iiti su dvanaestoim am slsi
Kod njih j e n e sta o d vanaesti im a m i od tada ga oni e k a ju . O 11.11
A li koga po m en uh j e bio M u lia m e d o v zet i m u njego ve erkiF atim e. O p te j e po znato da j e A liju u s k ra e n o pravo da vlada 1
da su ga prognali u m a ja d s k i kalifi. A li je bio prvi iitski imam
M n o g i Iranci su mi g ov orili da u stvari e k a ju A l i ja da se vrali
i povede sve nas u b o lje sutra. K a k o bilo, m e n i j e pravi A li po
m o g a o da se o tres e m o n o g A l i ja prevaranta i sa s m e k o m sam sc
o k r e ta o u krevetu.
M e u K u r d im a u Vanu s a m se o s e a o k a o kod k u e . M a lo
tnalo, tu rsk i s p e c ija lc i iska u iz d ipa i sa re p e tira n im pukam a
tra e d o k u m e n ta . N a g r a n i n o m prelazu u Iran ponovo igranka
sa p re v ara n tim a , j e r neki s u m n jiv c i po k uavaju da m i zameiudolare za iranske to m a n e po vrlo loem kursu. T a k s is ta n e e da
m e primi u v o z ilo dok mu ne p o k a e m iranske pare. Ispred iiicihj e planina A r a ra t i put od 6 0 k ilo m e t a r a po snegu do iransko)'
m e s ta U r m ija . Sp a s a v a m e neki s im p a tin i A z e jb e r d a n a c kop
u s k a e u tak si, m e n e p o vlai unutra za ru kav i taksisti poka/ii|ida im a pare. T a k s is ta d aje gas i 011 i ra z b o jn ici p o in ju da se ba
caju na v o zilo u pokretu. P rete i s ik u i p olako otpadaju u blalo

) <0

J^/c5

|Hiincano sa ledom . a s tim d ra g o g a m la d i a kad sam z a m e n io


jimt' i pitam ga za im e. O n k a e da se z o v e A li i s m e k o m poM/ u j e zub e n a lik na n isku bisera. J a sam z g r o m lje n i s e d a m da
|M>pi|em kafu.
N ekako sam s tig a o do autob uske sta n ice . T a m o g u v a , autoliiml o lk a z a n i, pa s ed am u tak si koji d e lim sa j o tri I ra n ca , ne
inrilliajui v o z a a . Pored v o z a a j e s e d e o neki Ijigavac i pozadi
ilvn vojn ika od kojili je d a n u civilu j e r j e o k o n a o vojni rok. Taj u
i Iv ilu lii na n e k o g a m e r i k o g g l u m c a , sav o n a k a v podian i sa
Ki'l bnn c v i k e r im a . S l a b o j e p ri a o e n g le s k i. K a e da se zove
All Ueza. Put do T a b riz a j e vo d io pored n e k o g s t a r o g je z e r a i trel'iilo je prei o k o 2 0 0 k ilo m e ta ra . N a pola puta vo za, neki verski
liiiinlik, preko p re v o d ioca A li R e z e z a tra io j e da mu n ab ro jim
ivlli 12 o fic ije ln ih i m a m a , a ne ta m o n e k e s e k t a e i o d m e tn ik e .
I>i nm nab rojah: R u m i, S a d i, H afiz, D a m i i o sta le iran s k e peHiiike koje sam z nao. O v a j popizd e, z a k o i i re e da se kup im
!ilipol|c iz vozila. J a po g le d a h , v id im pu stinja o k o m e n e i n ik o g
Hvon da proe. P olak o k re n u h da napu stim vo z ilo kad o n a j vojnlU ii civ ilu , A li R e z a , uhvati v o z a a za g la v u , izdra se na njega
I iiii da c da ga ubije, a m e n i Iju ba zno r e e da o s ta n e m u k o lim a.
t inlnliik v o n je v o z a j e u ta o k o z a liv en , a A li R e z a se s m e ja o
I*iio lud na brano. M e n e j e z a g rlio i posle m e j e a s tio u Ta b riz u
fu|i'iii dok s m o g led ali prelepu a h o v u rezid enciju .
le v c c r i u T a b riz u sam z a s ta o k ra j kipa K a g a n i ja , v e lik o g
|im i|skog p e s n ik a , o b ja s n iv i mu da j a im a m vie nego je d a n
iii/lon da v c r u je m k a k o su s k riv e n i im a m i bili svi ovi dobri ljudi
I 111 s i i i i i i p o m o g li do sada. K a d , z am u ti mi se u glavi, j e r poi i i i 11h da m i je k a m e n i kip o d g o v o rio i tek m a lo k asn ije shvatih
i I h |c fo ncki student, A z e j b e r d a n a c iz T a b r iz a , koji j e sed e o iza
Mpn na klupi. U p o z n a s m o se i n ije se z v a o A li, ve T a rik , pa
i t > d i i M i i o ii ob li n ju k a fe te riju . D o k s m o pili a j, Tarik mi re e da
|i mi ovim te rito rija m a uvek bilo s k riv e n ih im a m a . I pre islam a.
K ii> .c da j e s a s a n id s k i kralj S a p u r u d rug o m veku prihvatio
m'i iijc ta ja n s tv e n o g M a n i ja koji j e pro p ov ed a o b ratstvo zoroa>li 111111ji c a , budista, h r i a n a i J e v r e j a . K a d je kralj Sa p u r um ro,
nvi'Menici su M a n ija razapeli b a k a o Hrista. Potom se u petom
w I n po javio M a z d a k , koji j e p o b u n io p o tla e n e i pro pov ed ao

349

je d n a k o s t medu Iju dim a b ez o b z ira na veru i rasnu pripadnosl


Z atiin j e u d ev etom ve ku iit H a m d a n K a r m a t p o d s ta k a o t a d ; i .
nju iitsku m an jin u da se o b r a u n a sa k o r u m p ira n im vlastodr.
cim a . O n j e hteo da z b aci tira n iju s unitsk ih fe ud alnih gospodai.i
da bi stvorio c a rs tv o rav n op rav n osti i pravednosti. C a k su uspeli
da zapale i B ag d ad . K a e m o j novi prijatelj T a rik da tak v a vi
sta ra d ik a ln o g k o m u n i z m a n ije bila v i en a do p o javljivanja Ah
j a e rija tija , koji j e p o tp o m o g a o z ad nju re voluciju sa im am om
H o m e in ije m . Ja se z a g rcn u h , j e r op et j e bio po m en u t A li. Mo|
se prijatelj nasm ei i k ao da m i j e ita o misli. R e e da se svako
od nas m o e o s e a ti k a o A l i ili sk rive n i im a m . K a e mi da je
sutina ,,M a h d ija ili S k r i v e n o g " u s v im a n a m a dok god tinja
elja za pravdoin i j e d n a k o u . I kad v r e m e doe zli e znati da
j e M a h d i tu. U stad e T a rik , p o tap a m e po ram enu i re e mi da bi
b ilo d obro da od em do A r d a b ila , g rad a pokraj K a s p ijs k o g je z e r a .
koji j e 2 0 0 k ilo m e t a r a ud alje n od Tabriza.
V o n ja autob usom j e tra ja la u b es k ra j j e r sm o prolazili ledom
p o p lo a n im autoputem koji se nekad d iza o i na 4 0 0 0 metara
O n a k o sm rz nu t i iz glad neo, o t i a o sam ispred h ra m a S a fija al
D in a k a k o bi m e su n c e ug reja lo . H ra m j e j e d a n od najlepih koji
sam ikada video, sa k u p o lo m b lista v o m i u k r a e n o m do najsitni
j e g d etalja. T a m o m e n a h r a n i e lileb om i o r b o m od s o iv a i dok
mi j e v ru i aj z a g re v a o ru k u, neki s im p atin i i k ic a mi ispria
priu o d e r v ik o m redu S a fija al D in a . P o e tk o m 14. vek a, Sali
sc p o v u k a o u ovaj kraj Irana i pod u tica je m d e r v ik o g reda Ru
m ija iz K o n ja pro pov ed ao j e sp e cifi n u vrstu d uho vno g uenja.
P ostade Safi al D in to lik o p o to v a n da su vrlo b rzo dervii i/
ce le A n a d o lije i Ira n a d o lazili kod n jeg a na ob uku . T o lik o ih se
skupilo da se A r d a b il od m a lo g a m e s ta p ro irio u grad sa lepim
p a la tam a , m e d r e s a m a i k a r a v a n -s a r a jim a . K a d a j e Safi al Din
napustio ovaj svet n jeg o v sin A l i j e preu zeo kontrolu, Ardabil
je v e pred stavljao novi c e n ta r kulture. I ne s am o kulture, j e r
j e A li, pogo en te k im s ta n je m iitskih n om ad a e k sp lo atisanih
od raznili v la s to d r a c a i d esp o ta , re io da sa n jim a o rg a n iz u je
m ilitantnu grupu d e r v i a koji bi se b orili z a pravdu i je d n a k o s t.
N osili su c r v e n e kape i vrlo b rz o su postali strah i trepet za nasil
nike i despote. D a n a s n ije ta jn a d a j e od ove loze i n asta la velika

350

illimstija S a fa v id a , k oja j e posle vla d a la u s la v n im d a n im a Irana.


I iiNiiije su se ah i njeg ovi n a s le d n ic i koji su se od se lili iz A r d a hllii d ista n cira li od c r v e n ih k apa i d e r v i a koji su sa r e im a ,,o
liuij duhovni vodo, j a sam tvoj m u e n i k ustrem ljiv a li na zlo tv o n 1 Nisu im v i e trebali j e r j e ca r s tv o b ilo c e n tra liz o v a n o , m o n o
I (ireko n ian a j e g le d a lo svo je z a p a d n e sused e O s m a n lije . Ipak,
vnki ah j e z n a o da z b o g k o r u p c ije i n e m a r a p o n o v n o p ojavljivaM|e c rv en ih k apa ili, k ak o su ih j o n a z iv a li, ,,d e r v ia -ra tn ik a
VI l(> m o g u e i p o g u b n o po njih sam e.
N c d clja m a k a s n ije , dok sam s e d e o na klupi z u r e i u predivIHi rczid enciju aha A b a s a u Isfa h an u , o n o g a koji j e u z n a p re d o viu> z ah v alju ju i d u ho vno j p ro je k ciji S a fija al D in a i svih ostalih
Mnhdija koji su se p o javljivali, e le o sam novog M a h d ija , sada,
liii p o etk u o v o g 21. veka. Z a g le d a o b ih se u lice s v ak o g a ko bi
proao pored m e n e u Isfahanu . V rlo tih o bih po stavio pitanje:
,, lesi li to t i ?

351

VELIKI I MALI D IH A D
HAMADAN, IRAN, FEBRUAR 2()()'>

E j, s r c e , l i s i p a n t e r , l a v i g a z d a ,
E j, s r c e , s t o b o m j a s e b o r u n v a z d a ;
P a d n e li m i r u k n , k r v n p r o l i t tv o ju ,
D a v id im o d e g a B o g te ta k v o g s a z d a !

B a b a Tahn
D an j e (uge ovde u Iranu. K a u , prorok M u h a m e d j e um ro
na d a n an ji dan. U l i c e su prepune p ro sjak a u H a m a d a n u . Rcd
j e da se p o n eto udeli s ir o m a n im a . O v o j e nek ada bila preston ica starih p e rs ijs k ih ca re v a koju su zvali E kb a ta n a . N a a o sam
g ro b n icu u k ojoj lei Ester. D a. ona b ib lijsk a E s te r k oja n ije htela
da proda svoj je v r e j s k i narod, niti da izda svog p e rs ijs k o g mua.
K ra j n jen o g od ra napisano j e da j e p o trebno voleti svo g a suseda.
N apisano j e na a r a m e js k o m , h e b re jsk o m i farsiju . J o pie da sc
sve to j e p o k v a re n o m o e popraviti. P osm a traju me dva u arena
o k a siu n o g u vara m a u z o leja . O n j e redak J e v r e jin koji ivi u
Iranu ovili dana. N e pria e n g le s k i i z a g rlja jem m u stav lja m do
z n a n ja da bih voleo da se stara v r e m e n a vrate. K a e m m u da v o lim E s te r i on plae, m a li, sim p a ti n i Je v r e jin , i p o g le d o m m ilu je
njen grob. S a g i n je m glavu i iz la z im na rano p ro leno s u n c e koje
kupa H am ad an . Z a n e s e n . e ta m u l i c a m a d re vn oga g ra d a i, gle,
t a m o u o n o m d iv nom parku lei j o je d a n heroj. Z a p a d n ja c i ga
zovu A v ic e n a . N a istoku j e poznat k a o Ibn S ina. V elelepni mauzolej se nalazi u srcu parka. T a m o gde lei Ibn S in a v e skoro
10 00 god in a, m a jk e dovode d e c u i tra e da ih on blagosilja. Tih
j e ovaj g igant u svom k o n a i tu . K a o da o s lu k u je ritam srca
on ih koji se k lan ja ju pred to m m e r m e r n o m plooni. Ja d odiruj e m njegov g ro b d esn o m ru k o m i o s e a m k a k o k ro z m e n e struji
e n er g ija sto m o ra i sto planin a. O k r e e m se ka istoku dok mi
dlan n eno gladi m e rm e rn u plou. O e v i i m a jk e grle svoju decu
i p o k a z u ju im p u tnik a sa Z a p a d a koji j e d o a o da u k a e a s t velikom p e rsijsk om filo zofu i n a u n ik u . S im p a ti a n par I ra n a c a m e

352

|iu/iva na ka fu i k o la e . N jih o v e n g le s k i j e sk o ro bolji od m o g a i


vi'oma s m o u s h ie n i u ra z m e n i k o m p lim e n a ta . Z a s la d is m o duu
I nni kau da e m e od vesti do j o je d n o g z n a m e n ito g m e sta u
llumadanu. H o d a m o k ro z b a z a r s m e e i se re tk im p ro d a v cim a i
l/lii/.im o na irok u aveniju koja nas vodi do m e sta gde lei veliki
ilervi i p e sn ik , B a b a Tahir. Iz d a ljin e se u ju p re d v e e r n je m oliIvc. Vetar n am m ilu je k o s e i s u n c e p o la k o zala zi iza gordih planlna z ap ad n og Irana. M o ji d o m a in i r a z m e n ju ju po g lede pune
(jubavi i njihova d e ca se sm eju . Ja sa m o b a v ije n toplotom koja
isijava sa m e s ta gde lei B a b a Tahir. K a o da mi apue stihove
i ii i koje su p o n o s n e rajsk e ptice. K a u da se, k a d a j e bio m lad ,
tullikovao v e lik o m n a iv n o u . P itao j e je d n o m hodu k a k o da
nc prosvetli i da b ogu pride blie. D a bi ga se otarasio, sv e te n ik
i i i u ree da ode do h la d n o g j e z e r a i z a m o i glavu u n je g a 4 0
puta. Z a n e s e n ja k od e do j e z e r a i u in i to ta n o 4 0 puta. Posle j e ,
k au, s ed e o pored lutajuih d e r v ia i z r a i o ta k v o m toplotom da
nii se oni g re ja li na n je m u od otre z im e . Je d n o g dana se povuk ao u o b li n je u m e i ta m o provodio v r e m e sa iv o tin ja m a. D ok
scdim pored tu rb e ta B a b a T a h ira , k ro z glavu mi pro m iu misli
0 ru s k im n ih ilis tim a . O n i nisu o d la z ili u u m e i otuivali se od
c iv iliz a c ije . O n i su s v o ja im a n ja , p o lo a je i ivote rtv ov ali zarad
rcvolucije. N isu vero vali u B o g a , a op et, d ru g im putem d o oe
do n jeg a pred aju i svo je ivote. L e g e n d e se ispredaju o n ihilisti
koji j e sv o je o g r o m n o b o g a ts tv o p re d a o d ru g o v im a za ja a n j e
b orb e i bio to lik o za n e s e n re v o lu c ijo m da j e z a b o ra v lja o da je d e
1 da se to plije o b la i k ad a doe z im a . S e t a o se u lanenim pantalonam a i prostoj ru bak i sav uaren od u s h i e n ja , ne m a re i za
sneg. K a d a su ga sab o rci u p o zoravali, on bi s a m o o d m a h n u o rukom i g ov o rio da ionako j o dugo n e e iveti. Poto su ga carsk i
an d arm i uhapsili i poveli na v e a la , o s m e h i v a o se j e r j e ispunio
svoj cilj. P ob ed iv i neprijate lja u sebi, s v a k o p o sta je j a i u borbi
sa n e p rijate lje m s polja, k au d ervii. N a p a d a ju i n e prijatelja spoIja sa s m e k o m i e ljo m da se pred a istoriji k a o re v o lu cio n ar koji
svojoj b rai i s e s tr a m a eli bolju b u d u n o st, ulazi u red on ih koji
za B o g a ne haju, ka u anarhisti. D ru g o v a ti sa divljim ivotin ja ma i moliti se B o g u ili se tu i sa op re s o ro m i ne verovati u B o g a ,
la dva d ija m e tr a ln o suprotna u b e e n ja na k raju se sp oje u istom.

353

D e r v i l n ih ilista pred v r a t im a raja. T reba se paziti onih koji ul>i


j a j u u im e B o g a , apue B a b a Tahir. M r a k se sputa, op ratam m
od Iju baznih d o m a in a i p o lak o, v e o m a p olako kliz iin ka konakn
u H a m a d an u , gradu d re v n om .

354

NJEGOVA SVETLOST A H U R A MAZDA


KERMANAH, IRAN, FEDRUAR 2009.
O d d o b r ih i lo ih s tv a r i n a z e m lji iz a b r a h e tir i:
U s n e m o j e d r a g e , g l a s lir e . v i n o b o j e r u b i n a i
v e n t Z a r a tu s tr e .

D a k ik i
o v e k u se z avrti u g lavi kad se z a g le d a u vrhove p lan in a u
/.upadnom Iranu. S v e deluje ta k o z a d iv lju ju e nestvarno. N e b o
iznad m e n e j e p o p r im il o d re v n o plavu boju k oja probija srebrne planine u i je m p o d n o ju buja z e le n ilo . O v d e j e ve prolee.
S u n c e preko d an a m ilo s tiv o g re je . P o n o v o s am se rasprav ljao sa
lak sistim a. u d ili su se da z n a m k o lik o stv a rn o kota v o n ja od
grada do ste n a gde j e v e lik i p e rs ijs k i c a r D a r ije u k le s a o klinastim pism om svo ju veru u u n iv erz a ln u svetlost - A h u ru M azd u .
H i l o je to pre 2 5 0 0 god in a. P e n je m se uz stene n a jv ie to m o g u .
Iskrenuo sam vrat u skoro n e p riro d a n po loaj, ne bih li pogledom ob u h v atio D a r i je v u p o ru k u . Z a b o le o m e j e vrat i s e o sam
na neki k a m e n . Ira n sk i tu risti m e nude a je m i ostav ljaju m e u
m o joj tihoj m e d ita ciji. P re d a n je nas ui da j e v rh o v n a svetlost
Alnira M a z d a ili, k a k o j e j o zo v u , O r m a z d stvorila svet ne k ad
d avno i k a k o j e prolo 3 0 0 0 g o d in a u m e d itiran ju ideje o Iju dim a,
ivotinjam a, b iljk a m a i svem u o n o m e to nas o k r u u je . Potom
j e prolo n a re d n ih 3 0 0 0 g o d in a k a k o bi sve dobilo svoju m atel ijalnu fo rm u . U n a re d n ih 3 0 0 0 g o d in a , po javlju je se Z a ra tu stra
i najavlju je borbu protiv A h r i m a n a i ca rs tv a tam e. U k o n a n ih
3 0 0 0 g o d in a . c a rs tv o ta m e gubi bitku i A h r im a n i n jeg o v i pom a g a i bivaju un iteni. Sve t biva o i e n rasto p ljen im m e ta lo m
i n a s ta je v e n i ivot. Z a m i l ja m taj dan kad a se rastapaju gigantski o b la k o d e ri u k o jim a k o r p o r a c ije slu e A h r im a n a , cara tam e.
I)an kada se g ig an tsk i avioni rastapaju na pisti pre neg o to su
poleteli. Taj dan kad a ptice ra d o s n o p eva ju , j e r j e n e b o slobodno.
K a d a se rib e p ra a k a ju iznad m o ra, j e r elezni brod ov i su ve
na dnu. Tog je d n o g d ana k ad a su b a lis ti k e rakete ispustile z v u k
slian o n o m e k ad a se ne k a b eb a ukaki.

355

K a u da j e Z a ratu stra im a o d rug a koji se z v a o Jo v ita . Jcd


nom j e A lirim a n o v d em o n z v a n i A h tija napao z e m lje iranske i
na n jeg o vo pitanje: S t a j e b olje, raj z e m a ljs k i ili raj nebeski?'
d obio od g ov or s v e te n ik a da j e bolji raj n e b e s k i. P ob io j e Ahtijn
sv e te n ik e sa re im a : A k o v am se to v i e svid a o nda idite ta m o "
i pristupio Z a ra tu s trin o m p o v e ren ik u Jo v iti. K a d a m u on odgo
vari da j e bolji z e m a ljs k i raj, d em o n mu postavi j o j e d n o pitanje
S ta j e to to im a d eset n o g u , tri glave, est o iju , est uiju , dvn
repa, dve ruke, tri nosa, e tir i roga i tri k i m e ? Z a m is li se Jovita i re e d em onu da j e to o v e k koji ore z e m lju sa parom bikova
K a d j e A h tija to u o raspad nu se na m ilio n delova i a ro b n a svetlost o b a s ja Iran. Te v e e ri J o v i t a se m o lio b o g in ji A n a h iti koja
j e m a jk a plodnosti i sestra A h u r e M az d e .
U s ta je m i isteem se pred n a s m e ja n im I ra n c im a . K a e m im
na e n g le s k o m da j e o s ta lo j o n e k o lik o hiljada g od in a do pobede. Je d a n od njih mi prilazi i k a e na p e rfe k tn o m e n g le s k o m dn
p o sto je i m a le pobede. P o m i n je M a z d a k a koji j e 10 v ekov a posle
Z a ra tu stre i 15 v ekov a pre im a m a H o m e in ija re k a o da j e svojina
kra a. K a o nagradu z a to, h is te r i n i k ler ga j e z a trp a o u zem lju
sa glavom nadole. R e k o e da j e to up ozorenje s v im a o n im a koji
se drznu da u skrate c a ru c a r e v o i s v e ten ik u on o to 011 trai u
iine B o g a . R e k o e narodu da j e M a z d a k p o s e ja o s e m e k o je raa
d rv e e to raste iz g ra n a , a ne iz korena. Z ato su ga i z atrp ali nag lav a k e . Z a g rlih j a ov og s im p a ti n o g Ira nca koji mi sve to kaza
i apnuh mu na uvo da n ik o ne u je: ,,Ja u stvari v o lim anela
obrnu te o b ja v e . O n rairi usta u j o vei o s m e h i ree: A lah u
e k b e r .

356

D ANILO A N E O
SUS, IRAN, FEDRUAR 2009.
B vo, ovde su padale b o m b e S a d a m a H useina^, p o k a z iv a o j e i
govorio m oj v o d i iz A h v a z a k oji se nala zi u ju g o z a p a d n o m Ira1111. K a d a j e p r i m i r je o b ja v lje n o posle d ugog i is c r p lju ju e g rata
i/.medu Ira k a i Irana, m n o g i I ra n c i su tu vest p rim ili sa tu gom .
Knu nali su da ak o po g inu u ratu dobijaju sv o je m e s to u an e oskoj h ije ra rh iji i svoj p o m en k a o m u e n ic i u z e m a ljs k im doga(lnjima. V id im slik e m n o g ih p o g in u lih v o jn ik a k a k o u k ra av aju
bnndere po sv im v e i m i r a n s k im g ra d o v im a . N e k e fo tog ra fije
mi izg ledaju s v e ije od d a v n o z a v r e n o g rata i pitam s vo g a vodia gde su pog inu li ti v o jn ici. O n m e p aljivo p o sm a tra i k a e
da su neki od njih svei m u e n ic i koji su n astrad ali u o b ra u nim a sa te r o r is tim a i na frontu kod g r a n i c e sa A v g a n ista n o m .
/.nu d eno g a pitain da m i o b ja s n i o k a k v o m se frontu na g ran ici
sn A v g a n istan o m radi, j e r j a ne z n a m ni za k a k a v z v a n i n i rat.
( )n k a e d a j e to rat sa i n te r n a c io n a ln o m m a fijo m k o ja v e rcu je
lieroin iz A v g a n ista n a z a p o tre b e Z a p ad a . K a e da j e g ra n ic a
sn A v g an ista n o m preko 1 0 0 0 k i lo m e t a r a duga i da j e b o rb a sa
m alijo m nep re stan a . O d k ad a su A m e r i k a n c i izvrili invaz iju na
Avganistan 2 0 0 3 , p ro iz v o d n ja h e ro in a sc po ve a la za d eset puta.
N em o slu a m ove p o d atk e od A h m e d a , in ae su n ita iz Irana,
/.n koga s am s u m n ja o da pui o p iju m . N isa m ga pitao, iako sam
/ n a o da Iranci k a o v e in a A z i ja t a prave o g r o m n u ra z lik u izm e u
o p iju m a i heroina. O p iju m j e tr a d ic io n a ln o srkalo s v r e m e n a na
vrem e o ko 10 % I ra n a ca i vrlo su retko um ira li od toga. H eroin
se k oristio s a m o u v e lik im g r a d o v im a k a o Teheran ili M a a d i
Irnnci su g a u g lav n o m p re zirali. Z n a li su da su se z a h v a lju ju i
njemu m n o g i g a n g s te ri o b o g a tili i da j e na Z apadu iz a z v a o pravu
c p id e m iju ravnu kugi. U s v a k o m s lu aju , m u e n ic i v o jn ic i koji
sn padali pod ra fa lim a b o lje n a o r u a n ih in te rn a c io n a ln ih p la en ik a su se p rid ruivali o n i m a koji su u m ira li m u e n i k o m s m ru
i i i i Z apad u sa in je k c ijo m u ve n i. Z a m i l ja o sam m u ra le m o jih
p rcm in u lih d rug o va i p o z n a n ik a iz B e o g r a d a , N ju jo r k a i L o n d o nn, k ak o v is e u m esto bilbo rd a i k a k o se s m e ju ije i p o ru u ju nam

357

da nas e k a ju ta m o gore u raju. A h m e d m e vozi ka Susu. k.a/i


da j e ta m o g ro b je d n o g an ela k o m e ni surovi vla d a r k a o to n
N a b u k o d o n o s o r n ije m o g a o da iz lo m i k rila . D a, t o j e o n a j Danilu
koji j e u a n ti k o v r e m e ste k a o slavu tak o to j e c a ru Vavilona
p red video u asan kraj. L e g e n d a k a e da j e D a n i lo iz v e o grupii
z a ta m n i e n ih J e v r e ja pred r a z ja re n e lavove u areni ispunjcnoi
k rv o e d n im g le d a o c i m a . L e g e n d a k a e da su se izglad neli lavo
vi valja li k a o n ia ii ispred D a n ila . D ru g o m p rilik o m j e skinuo
m u e n ik a sa lo m a e i v i k a o pred c a r e m da vatra ne m o e progu
tati p lam en. I eto m e n e ispred n e o b i n o g h ra m a gde lei D a n ilo
iiti, Su n iti, Je v r e ji i h r i a n i v e v e k o v im a dolaze o v a m o i mole
se ispred h ra m a i u njem u s a m o m . Z a sve njih D a n ilo predsta\ Ija
istinsku svetlost. J a sam z a s le p lje n od b lje s k o m sre brn e dekora
cije na ulazu u hram . K a o da v id im sre b rn o g an ela koji isijava
A h m e d m e hvata za ruku i uvodi u h ram . P rila z im sarkofagu u
kom lei D a n ilo i, sa j o d v a d e se ta k pari ruku o sta lih ve rn ik a,
g rlim ga. I z la z im iz h ra m a o a m u e n i uzbuden. U d iem topli
vazduh pu stinje k oja se pro tee ka Iraku. A h m e d mi p o k az u jc
ru k om u pravcu R asre.

358

V R A T A U ZIDU
IRAZ, IRAN, MART 2009.
u d a n j e taj o s e a j kad o v e k u m re i tre b a ponovo da se rodi.
Strah da v i e n ik a d a n e e m o videti n a m a m ile os o b e , da n e e m o
d odiriv ati sve o n e stvari za k o je s m o bili vezani u ivotu, da ne e m o osetiti d a a k vetra, m ilo s t p ro le n o g sunca... N e m a onoga
ko se n ije uplaio sm rti. Pa, ipak, k a d a lebdi svim tim avenija m a , k a d a g led a sva ta vrata na k o ja bi tre b alo da z a k u c a ,
shvata da j e p rco b ra aj uveliko z a p o e o i v i e n e m a elju da se
o k r e e za o n im to j e prolo. S v a ta v rata, k olik o ih s a m o im a
K o lik o m o g u n o s t i za p re o b ra a j. S e a m se V elsove p rie koju
sain ita o j o k a o d e a k o v is o k o m d r a v n o m s lu b e n ik u koji se
je d n o m iz gu b io u lavirintu lo n d o n sk ih ulica v r a a ju i se sa svog
je d n o lin o g posla. N e k a sila ga j e n a te ra la da uc u n e p o zn a to
dvorite iza z e le n ih vrata. T a m o su u m a g i n o m vrtu sedeli Iavovi i antilo p e je d n i po k raj d ru g ih , ra d o s n o d o e k a v i gosta. P tice
su cv rk u ta le, a sa gran a j e v is ilo z re lo v o e. C in o v n ik bi zap am tio put i e s t o tajn o s v ra a o u p re k ra s n i vrt, ne o tk riv i n ik o m
svoju malu tajnu. K a r i je r a i p o ro d i n e o b a v e ze su ga o v o jile od
vrta z a due v re m e . P osta o j e m in ista r. J e d n o m se po eleo svoga
i n a g in o g v rta i p onovo ga p otraio. Z iv ot j e zavrio plutajui u
kanalu, posle b e s c iljn ih lutanja i nad e da e se ze le n a v r ata uka/.ati. O s ta v io je k arije ru i p o rod icu u potrazi za v rto m . V rata se
vie n ik a d a nisu uk aza la. D u g o s am k a o dete patio z b o g sudbine
le linosti k o ja j e n astala k a o plod p i e v e m ate. U strahu da se
vrata n e e u k a z a ti u m o m m a lo m iv otu , o tv a ra o sam sve to lii
na otvor u zidu. U toj potrazi. in tim n i prostor j e izg ub io svu jasnou. S p o ljn i prostor j e izg ub io prazninu . Postao sam i z g n a n ik
1/ ca rs tv a m o g u n o s ti. N is a m v i e z n a o gde da se n a s ta n im u toj
ilrami in tim n e g e o m e trije . S a v taj strah koji mi j e p o tre sao bie.
M o je bie, k o je j e a s k o n d e n z a c ija koja se rasprostire e k sp lo zijom, a s r a s p ro s tra n je n o st k oja t e e nazad ka sreditu. S p o lja i
iznutra postaju v e o m a in tim n i, oni su sp re m n i da se posuvrate,
ila ra z m e n e sv o je n e prijateljstvo . A k o p o stoji g r a n ic a izm eu
lak vog s p o lja i ta k v o g iznutra, ond a j e ona boln a sa o b e stra-

359

ne. In tim n i prostor gubi svu ja s n o u . S p o ljn i p rostor gubi svo|ii


prazninu. P raz n in u , tu m ate riju m o g u n o sti p o sto jan ja . Posl.i
j e m o iz g n an ici iz c a rs tv a m o g u n o s ti. M o j k o m a r iz d e t in js h i
j e prost zato to j e ra d ikalan. K o li k o j e sa n ja ren ja bilo da bi sc
ta vrata p o k a z a la . Ta v rata, to j e celi k o s m o s od k rin u to g . 'Io n
ak o nita drugo, n jeg o va prva s lik a , s am izvor s a n ja r e n ja u konu
se n a g o m ila v a ju e lje i isk u en ja , isk u en je da se b ie otvori ilo
n a jsk r iv e n ije dubine, elja da se p okore sva b ia koja pruaju
otpor. V rata po nekad ostaju z a k l ju a n a , po nek ad od k rin u ta, .1
p onekad irom otvorena . S a d a , k a d a m e j e sam Idris p o slao 11
a v e n ije k o je vode s a m o napred, shvatam da m e v rata njue, da
ona u stvari ok le v a ju . K a k o j e sve prosto i k o n k r e tn o 11 svetu
je d n e due kad neki o b je k t, kad o b i n a vra ta ponu da pruaju
slik e o k le v a n ja , isk u en ja , e lja , sigu rn o sti, po tovanja. ovek
bi m o g a o da isp ria c e o svoj ivot kad a bi o p isao sva vrata koj.i
j e zatv orio, koja j e otv o rio i sva v r a ta k oja bi e le o p onovo da
otvori.

360

HASAN SABAH
ALAMUT, IRAN, M A RT2009.
N em a v ie z a m k a A lam u t. S a d a su ta m o s am o ostaei g ra evine
koju zaposed aju orlovi. M o j vodi j e su m n jia v 1 ne eli da me
vodi do s a m o g a vrha. K a e da j e o p asn o j e r j e klizavo od otopljenog snega. U d iem ist vazduh i nevoljno se sputam nazad
gde nas e k a taksista. Iznenad en s a m kada shvatim da j e um esto
neizbrijanog tak siste iz Teherana m e s to z a u z e o m lad i neverovatne lepote koji se sm e je i p o k a zu je sv o je z u b e koji su k a o niska
bisera. O b u e n j e u c rn o i vozi u pravcu n epoznatom , za koji nisam
ni pitao niti sam ga traio. N eto m i govori da j e bolje da utim .
I)a li sam kidnapovan? Z a to bi bilo ko u Iranu to uradio? N isa m
hogat, nisam uticajan. S ig u rn o se radilo o greci. Taksi se zaustavIja ispred polu sruene zgrade pored K a s p ijs k o g je z e r a . Izlaz im o
u pred veerje i nozdrve mi se ire od vlage koja dolazi iz um a
pored j e z e r a . O tvaraju se n e o b i n o s tam e n a i nova e li n a vrata
nasa ena na tu ru evinu. V oza o d m a h u je ru k om i s m e k a se, dok
me druga d vojica o b u e n a u c rn o i v e o m a , v e o m a lepe sp olja njosti blago d re ispod obe ruke i vode iza e li n ih vrata. M ra k . G u st
kao m a g la iz pakla. H od am a da ni ne z n a m gde u stati. O s e a m
dodire onih m la d ia na svo jim ru k a in a i nastavljam da hodani
kroz m rak . D i e se n e k a k av k apak iznad nas i bljesak svetlosti
prodire svom svo jom snagom . U s p in je m o se i ispred nas j e zelena dolina. N e b o iznad vie n ije m ra n o , ve bljeti zlatno sunce.
V id im prekrasne ptice k a k o ire k rila i pokazuju spek tar b oja na
perju. S vu d a su isprepletani kanali koji od ove zelene doline prave
prekrasnu batu. G ig antsk i cveto vi, posa eni pored staze kojom
hodam o, p o inju da se o k r e u ka incni i m o jim pratiocim a. Izvijaju neku m elodiju visokih to nova i polako, v e o m a polako pom eraju
svoje latice fo rm iraju i lica koja izgledaju kao lica prediv nih nim li. O n e su napuderisane ljubiastim puderom i pue svoje usne radi
inesnog i pohotnog poljupca. Z n a i da sam u raju, k aeni sebi i vidim da se m oji pratioci sm ek aju . D ov od e m e do gigantske peine
koja se krije ispod fantastino g spleta najud nijih g ra n a eg z o tin ih
biljki. C e lo m dolinom o d zvan jaju divne melodije. G ra n e se p o m e-

361

raju i ulaz u peinu j e slo bodan. U la z im o koraaju i po najfinijcui


ilim u za koji sam pretpostavio da j e izraden u T ab rizu ili moil.i
Sirazu. V id im da na n jegovom kraju sedi starac sedih kosa. Poguui
j e licem i ne vidim njegove oi. Naglo uspravlja glavu i iz onih
procepa sijaju dve c r n e eravice. O basjava m e p o n o n o suncc u
rajskom vrtu. Hasan. Hasan Sa b ah , k a e m j a , j e r sam konano
prepoznao svoga prvog uitelja, davno zaboravljenog. Da li si U>
ti, H asane? S ta ra c sa planin e koji nas j e kao decu putao da trinu>
goli u poljim a kanabisa. N aa znojava tela su bila oblepljena polc
110111 sa tih cvetova i kasnije, dok sm o zadihani sedeli na prostirci
od svile, Hasan bi prilazio sa og ro m n o m sabljo m i polako skidao
tu sm esu od polena k anabisa i naeg d eijeg znoja. Zelenkastu
inasu su pohranjivali u zlatni up iz koga j e Hasan Sab ah kasnijc
punio g linene lule svojih n a jhrabrijih ratnika. L ea li smo goli na
zlatnim ili m i m a i gledali k a k o hrabri ratnici uvlae sveti dim. 11
tom dimu plaviastih boja su se m ekoljila tela ratnika sa najdivnijim hurijam a koje j e Ijudsko o k o ikada videlo. S a lo m a j e igrala
poto su j e prizvali d irektno iz pakla. A h r im a n se nije bunio, je r
je znao da njegova m ilje n ic a ponekad igra i za one koji su okupani
svetlou. T a k v a j o j j e bila priroda posla. Tam a j e ob avijala lica
plaenih ubica da bi blesak svetlosti u k az ao na rtv u. Sve te glavc
velikod o stojnika, bog a taa , d r a v n ik a i kancelara su visile o k ae ne na grane sa kojih sm o mi, d eca H asanova, brali s o n e k ru ke i
je l i ih pohotno. V ik ali bism o, H asane, reci ija e j o glava visiti
u tv ojo j bati, a on bi se s m e k a o i govorio da e m o v rem eno m
odrasti i sve e nam se s a m o kazati. Da, sada se s e a m kada j e
pokoen onaj N iz am M u lu k na dvoru Se ld u k a, k a k o j e zaskoen
onaj Franak koji se epurio po Je ru sa lim u , sada se s e a m k ak o j c
drhtao S alad in kada j e shvatio da su njegova dva najvernija pratioca asasini koji sam o e k a ju m ig starca sa p lanin e" da mu otkinu
glavu. Prolo j e m n o g o v rem e n a , H asane, i sada se radujem to te
vidim . H asan Sab ah p o k az u je m o jim pratiocim a da m e izvedu iz
bate. D ok sam se vozio ta k s ije m ka Tcheranu, zadovoljno sam se
s m e k ao osm atra ju i pastire po k raj puta. Z n a o sam da e ob e a n je
koje sam kao dete poloio Hasanu biti ispunjeno. Z n a o sam da c
i njegovo o b e a n je biti ispunjeno. N e izb rijani taksista se nervozno
ok reta o zb og m o g a p rig uenog smeha.

362

LJUBOK, LJUBOVOIC, LJUBOKA


MOSKVA, JU L 2009.
livo m e n e p o n ovo u M o s k v i. O v o g a puta sam pristiga o sa vrNlom e ljo m da po sv etim ru skoj lepotiei punu panju. Prethod ni
horavci su bili z a n im ljiv i, ali k a n a lis a n i s p e c ifi n o u m o g a zanim a n ja m u z i k o g p rom otera. B i l o j e para i g la m u ra i n ije bilo
v rem e n a da se zaviri u on o o e m u sam m a ta o j o od d etin jstva,
iln se z aviri u ru sk u duu. Z a h te v a o sam od m o je drage d ev ojk e
dii m e vodi pravo u park u k o m e j e B u l g a k o v z a p o e o svoj rom an
M a js to r i M a r g a rita . B e e to park na P a trija r ijs k im r ib n ja c im a
i nalazio se u s a m o m c e n tru M o s k v e . S r c e mi j e u b rza n o lupalo
dok sa m pratio svoju verzira n u d rag u 1 dok s m o sk ak u tali od holcla do parka. U li s m o u park koji se izn en ad a p o ja v io izm e u
onili s ta rih tip i n ih m o s k o v s k ih z g ra d a . Park j e k ra s io o g r o m a n
l ibnjak ili m a lo je z e r o . B r o ja li s m o klupe i po k u a li da nad enio istu onu gde su sedeli p e s n ik B e z d o m n i i uvaeni R im s k i .
I)a po d setim na dva tr a g i a r a B u l g a k o v lje v o g ro m a n a , je d n o g
/.hunjenog p e s n ik a i d ru g o g p riz n a to g in te le k tu a lca koji j e j o
hio nep op ravljivi m a te rija lis ta , koji su sedeli na toj k o b n o j klupi
i gde im se prid ru io g la v o m i b ra d o m g. Voland ili k a k o ga j o
/.ovu - S a ta n a . M o d a j e n e u m e s n o , ali j e isk reno rei da sam
sc i j a u sv o jo j m a len o j dui n a d a o s li n o m d ogadaju k ad a sam
pristigao u M o s k v u i taj park. N e o p is iv o j e bilo m o je ra z o a ra n|c kad a s m o na toj, ba toj klupi z a te k li pijanca koji j e ispijao
ostatk e piva iz n e k o lik o b o c a p o k u p lje n ih na u lic a m a M o sk v e .
M o je ra z o a r a n je j e z a m e n i la z ab rin u to s t to sam u to m za m e n e
va n om trenutku p o k a z a o neve rov atn i sn o b iz a m . Z a to bi princ
la m e m o ra o da bude sav g iz d a v i n e o b i a n kao u ro m a n u ? To j e
bilo v r e m e k o m u n i z m a i B u l g a k o v j e pravio pakt sa n jim zb og
svog ra z d iru e g bola n a s ta lo g pod pritisko m m e d io k rite ta . Z b o g
ouih koji su se kitili tu im p e r je m , prisva jali tuda d ob ra i licem e rn o se hvalili da to rade za d ob ro ra d n i k e klase. S a d a j e bilo
doba k a p ita liz m a u R u siji, sa s v im tim b ljetav im m e r c e d e s im a ,
o b n o v lje n im c r k v a m a i v i s o k i m d o b ro tv o rn im p rilo z im a elite,
s v e a n im p r ije m im a u s k u p im re s to r a n im a i to sa l a k ira n im ci-

363

p elam a iz Italije. Z n a i, v r e m e p re tv ara n ja j e prolo i sada j e svc


na nivou d ir ek tn o g profitiranja. K o j e u zeo, u z e o j e . I zato l u
S a ta n a sada m o ra o da bude g iz d a v i o b u e n po p o sle d n jo j modi '
S a d a , k a d a j e sv ak i peti M o s k o v lja n in izg le d a o ba k a o on i/
B u lg a k o v lje v o g ro m an a . Z a to on, princ ta m e , ne bi bio maski
ran u k lo a ra , p ija n ca i tak o p ro v o cira o nap a lje n e p red uzetnik e?
P ri a o s a m p ija n cu koji se ra s te z a o na klupi i d ub ok o s am se
z a g le d a o u njega. O e k i v a o sam z n a k . O n m i zatra i pedescl
ru ba lja. B e e neki sim p a tip. S h v a tio j e da s m o turisti i onda j e
o r g a n iz o v a o iv u fo ntanu za nas. Popio j e o sta ta k piva, ustao,
z a m la ta ra o ru k a m a i p o e o da se o k r e e ukrug. K r o z usta j e
isputao m la z o v e piva ta m o gde su m u ned ostajali zubi. M i ga
p o h v a iis m o z b o g p e r fo r m a n s a i s e d o sm o na klupu pored. Defin itiv no to n ije V oland, proaptah sv o jo j dragoj i uperih pogled
p rem a grupi labudova u uglu je z e r a . Shv atih da su se ove divne
ptice sk lo n ile u sigu ran kraj je z e r a , j e r su na drugo j strani neki
m o m c i u s k o ili u d o n jem veu da se okupaju . V id eh pored n jih o ve g a rd e ro b e p a r f l a a votke i tad a mi postade k ris ta ln o j a s n o da
Voland v i e i n e m a ta da tra i ovde u M o sk v i.
Sutrad an se u p utism o k a g ro b lju gde j e leao B u lg ak o v . Hteo
sam da od a m potu m a jsto ru z a sve on o to nam j e ostav io. S p o m e n i k od granita . K a u da j e n e k a d a pripadao G o g o lju taj spom e n ik i da se ta k o o b is tin ilo B u l g a k o v l je v o s a m o p ro ro a n s tv o
da e zavriti ogrnut in je lo m G o g o lja . L u tam po g roblju poput
pijano g d erv ia i tra im gde p o iv a H lebnjikov. N je g o v sp o m en ik p o d s e a na vek nu h leb a ili B u d u u h oriz o n ta ln o m poloaju.
Zvali su ga k ra lje m v r e m e n a - V e l i m i r Hlebnjikov. K a u da j e
bio duhovni o t a c ru sk ih fu tu ris ta . K a u da j e s ta ja o n aslon je n na
zid prostorije gde su se oku p ljali p e s n ici, slikari i pisci i da ih j e
po p rispeu b la g o s ilja o s a m o n je m u z n a n im z v u k o v im a k o je bi
isputao. P o n a a o se k a o a m a n . Z a k l i n ja o j e u m e t n ik e da vode
ta n e d n e v n ik e svoga duha, da g led aju na s e b e k a o na nebo i
ta n o upisuju iz la z a k i z a la z a k z v e z d a svoga duha. P o n e o sam sa
s o b o m k n jig u H le b n jik o v a koju s a m kup io to g a ju t r a na A rbatu .
J a k o slabo p o z n a je m ru ski, na m o ju o g r o m n u alost, ipak listam
k n jig u i e lim n ag la s da ita m p o e m u ljubavi koju j e n apisao
V elim ir. P o i n je m da s k i im poput iz o fr e n ik a i isputam on o -

364

m ato p e jsk e g la so v e tako da m oj ru sk i p o p rim a p ro p o rcije aud io -g rotesk e: ljub, j a , lju b ik , lju b im ij, ljubok, Iju bjaga, Ijubik,
Ijubni, ljubi, z alju b lju , o, ljubite olju b, Ijubjazi, Ijubici, j a , o...
krici paraju n e b o i v id im , s m e je mi se po lo e n i kip H le b n jik o va. N eki o v e k koji j e sp re m a o a leju tik pored nas m e j e g led a o
za u e n o i po tom u r n im k o r a c im a k re n u o ka upravnoj zgradi.
M oja d rag a mi se sm e i i p o la e c v e t na V e lim iro v g rob. J a j e
livatam za ru k u i v u e in na stranu, j e r e lim da n a e m tr e e
su n ce p o lo e n o u z e m lju pre n e g o to d o e p o licija . E n o ga ve liki
V lad im ir, k a e m , i p r ila z im o bisti M a ja k o v s k o g . D a li j e z v e zda M a ja k o v s k o g bila n a s iln o u g a e n a ? J e li V la d i m i r b io k a o
Sid V i is , div alj, m lad , gord i k a o ta k a v b a e n pod n o g e M o lo lia m a s o v n ih m e d ija ? R e v o lu c ija j e t r a ila da n je n o n a jb o lje dete
Inide b a e n o u v atru m a r k e ti n k ih spletki. K o j e p o v u k a o o ro z ?
Ludo za lju b lje n i M a ja k o v s k i ili poslati p la e n ic i k o m in te rn e ?
Voleo j e M a ja k o v s k i V la d i m i r a H le b n jik o v a k a o svoga sta rije g
brata i p re zirao M i u B u lg a k o v a . S m a t r a o j e da B u lg a k o v pripada k i c o im a , m a d a j e i sam V l a d i m i r v o le o da se epuri pred
d a m a m a . Igrali bi V l a d i m i r i M i a b ilija r i sa k a ra m b o lo m lopti
bi se i njih o ve sud bine sp a jale i o d v a ja le i po n irale u ru pe koju j e
os ta v ila re vo lu cija. M i a j e p o z iv a o o n o g a koji zlo m is li, a ini
dobro, d ok j e V l a d i m i r sam p o s ta o c rn i v ite z e k a ju i da se stopi
sa svetlom k o je izbija na sev eru. M o s k v a ih j e progutala u svo joj
utrobu k a o svo ja dva u z v i e n a sin a. V e l im ir H leb n jik o v j e hitao
ka G i le ji ili S k itiji, k a k o j e j o zov u. Is to n ja k u dui i ne tnarei
za svo je telo, iz d a hn u o j e od iz g la d n e lo sti s to tin a m a k ilo m e t a r a
od M o sk v e . K a s n i je to g a d ana s m i r ih sv o je strasti i sa m o jo m
d ra gom sedoh da p o p ije m o v e o m a skupi k a p u in o t a m o negde u
ce n tru , kod T v e rs k e i Sa d ov e . D o k s a m srk a o kafu p o s m a tra o m e
j c d in o v s k i kip V la d i m i r a M a ja k o v s k o g . I z a n jega j e s a b la sn o
svctlela re k la tn a F u ji .

ZAUM I BEMBA
SIBIR, MONGOLUA, AVGUST200')
Da li je to bila m u z ik a sfera o k ojoj je m a ta o P itag o ra? Z nam
d a sam se tre s a o pod u tica je m n ek e n e o b ja n jiv e fr e k v e n c i je dok
sam z u r io k ro z prozor aviona. L e te li sm o ka B a jk a l s k o m je z e r u
i k a k o s m o prilazili Irku tsk u i n il o mi se da itav horizo nt bleti
o k u p a n tim n a jra n ijim s u n ce n i k o je se izdie sa istoka. V ib ra ci
j e nisu prestale ni to k o m pu tovanja k o m b ije m k ro z gorostasiK'
u m e od Irk u ts k a ka B a jk a l u . V o z a , neki brkati R us, d ob riina,
tru d io se da n am o b ja s n i k a k o bi bilo bolje da s m o zv ali hotel
unapred. N ism o m arili za s m e ta j i podozrivo s m o z ag led a li nekog g o r o s ta s n o g B u r ja ta koji j e s ed e o do nas. Pozadi su bili neki
T a d ik is ta n a c i j o dve M o n g o lk e . T a d ik je z a p o e o raz go vor sa
M o n g o l k a m a i vrlo b rzo s h v a tis m o da im aju ra z liite poglede na
religiju, j e r j e on bio m u s lim a n a o n e b u d istk inje. K a s n i je , kad a j e
T a d ik z as p a o , p o k a z a o s a m m o jo j d ragoj da on spava sa je d n im
otv ore n im ok o m i da j e on o b o je c im e t a . M o d a j e on A z a z e lo ,
m itsk i p ratilac S a ta n e koji ob a v lja r a z n o ra z n e za d a tke za njega,
rekoh to na uvo m o jo j saputnici. O n a se g r o m k o n a s m e ja i rec
da v i e n is m o u M o sk v i i da se ne nad a m susretu sa B u lg a k ov ljevim p rin c o m ta m e i n je g o v im p ra tio cim a . Ipak, i gorostasni
B u r ja t pored nas j e im a o b rkove k o je p o d s e a ju na m a ije i njegove o i se za a s a k z a g le d a e lukavo u nas. K a s n ije , kad su se
svi razbudili u dosta s k u e n o m k o m b iju , sta d o s m o pored d a a re
kraj puta z b o g ru k a . N a r u is m o g u la na ru ski nain. Tadik
n ije im a o pare za ru a k te s m o podelili o b rok sa njiin. S ib irs k c
u m e o k o nas su izgledale j o t a m n i j e i m is te r io z n ije . Ispostav ilo
se da sm o im ali sre e , poto s m o nali s m e ta j kod v e o m a dragc
s ta ric e po im enu A la . U d o v ic a sa e rk o m u Irk u tsku i sin om .
b ivim b o rc e m iz A v g a n ista n a, koji j e iveo u b lizini. N je n a kua
j e bila tip in o sib irsk a, b ez t e k u e vode i napravljena isk iju iv o
od drveta. Lutali sm o o k o B a jk a l s k o g je z e r a , ra z m e n jiv a li pozd rave sa g ord im S i b i r c im a i ru a v a li d im ljen u ribu na obali.
S ve to s m o z aliv ali kefirom . F r e k v e n c i ja koja m e j e pratila dovtlc
p olako se pretvarala u svetlosnu f a s c in a c iju . V i e n is a m o s e a o

366

treptaje, v e j e sve p o sta ja lo lju b ia sto o k o m ene. O k o z e le n ih listova g o r o s ta s n ih lipa titrala j e ta Iju b ia sta svetlost i raz liv a la se
u plavetnilu neba. S l i n o se d o g a a lo dok s a m se sa h ipnotik om
ta n o u z a g le d a o u B a jk a l s k o j e z e r o . L u taju i kro z u m u , naili
s m o na neku vrstu p riro d n ja k o g m u z e ja . M o g lo se videti k a k o
se m e n ja o p ro c e s s a h ra n jiv a n ja m e u s ib ir sk im n o m a d im a . N e kada su p o k o jn ik a postavljali na v is o k o uzd ignuto po stolje kako
bi telo bilo iz lo e n o s u p o v im a i o r lo v im a . S a d olask o m h ri a n a
telo bi se p o h ra n jiv a lo u s and uk koji n ije bio zatrpavan u z e m lju
v e j e v irio tik iznad nje. N a k raju , h r i a n s k a up orno st da mrtvi pripad aju p o d z e m n o m svetu j e pre vla d ala i m edu B u r ja ti m a .
S ad a se telo sputa u ze m lju . C e l i m pro plan k om iznad je z e r a
d o m in ira stara crk v a . N i k a d a pre n is a m v id eo c rk v u napravljenu
skroz od drveta. Ispod krsta su vid ljiv i sim boli k o je sam proce n io k a o o s ta ta k starih v r e m e n a , dok su ovde vladali a m a n i.
Je d n o m sam se d o k o p a o n ek e retke k n jig e u k ojoj sam pro ita o
z a n im ljiv e p o d a tke o h r i a n s k im m is io n a r im a u S ib iru . Ispostavilo se da nisu imali m n o g o ra z u m e v a n ja za s ta ro s e d e o c e .
S u d b in a a m e r i k ih I n d ija n a c a i s ib ir sk ih n o m a d a j e bila skoro
indentina. P is a c te k njig e j e t v r io da j e n a a o d o k a z e o to m e da
su m isio n a ri i njihovi p la e n ic i s is te m a ts k i u n itav ali a m a n s k e
instrum ente. U je d n o m s lu a ju , k ad a su oteli d rveni b ub anj od
je d n o g staro g a m a n a i taj b ub anj iz lo m ili i b acili na lo m a u ,
a m a n o v o srce j e prepuklo . N i je m o g a o da shvati te Ijude obu e n e u c r n e o d ore koji m au k rs to m . K a s n i je g e n e r a c ije a m a n a
su shvatile da im j e k rst uv eo to taln o novu p e rsp e k tiv u u ivot.
P ojav ilo se j u e i sutra, a d a n a s j e p o staja lo sve m a n je bitno. U
stvari, taj o s e a j da se sada m o e poleteti i stupiti u k on ta k t sa
a n e o s k im b i im a i pregovarati sa n jim a , ili ponirati u dubine
gde c a ru ju zli dusi i z atraiti otk up n e ije due, sve to sada se zam e n ilo isto rijs k im i n je n i c a m a za k o je n ik o n ije nudio a m a ba
n ik a k a v d o k a z. I to zarad b o lje g sutra koje, eto, n i k a k o da stigne.
D ru g im r e im a , a s o v n ik koji k u c a u k o n s ta n tn im in te rv a lim a u
b es k ra j u k o m e se g o m ila ju s a m o dugovi. N e k i p a n k e r bi rekao:
Z a d u io si se j u e , p lati e sutra, a sada pui kitu'\ M o je viz u eln e s e n z a c ije su se r a z v ile u z a g a s ito b r a o n . B lje ta v i su na n i
disk na plavom nebu p re s e c a s v o jim z r a c i m a zagasitu braon boju

i tra n s fo rm i e j e u zlatnu. P tie e su se raspevale na g ra n a m a u


ov om s ib irsk o m parku. O n e s v o jim p o ja n je m pre k rivaju zlalmi
b o jo m k rv i. S a d a se c rv e n i i s u n c e na plavom nebu. V e t a r d o l a / i
sav Iju biast i r a z m a z u je z e le n e g ra n e o k o nas. V ratili s m o sc
kod stare R u s k in je . O n a k a e da s a m p o ta m n e o na suncu i d a
j o j liim na K a v k a s c a . To p rim a m k a o k o m p lim e n t i od laz im d o
og le d ala, j e r e lim da op ipam lice b o je bakra.
Na putu smo ka U lan Udu i Mongoliji. V iju ga m o u starom ru
skom autobusu i voza puta na D V D - u pop pesme mongolskili
zvezda. Sve to izgleda udno i ne naruava ve moj sada potpimi
duevni mir. Z urim kroz prozor autobusa koji dahe i ostavlja za
sobom na putu male hrpe k a m e n ja koje su vernici postavljali ozna
avajui da se nala zim o na teritoriji Bude. U lan B a to r nije zaobi
la tranzicija, i meu polurazruenim k u am a iz doba socrealizm a
uzdiu se rugobe od pleksiglasa. U njih ulaze nadmeni Mongoli
koji u okolnom blatu parkiraju svoja vozila 4x4. N a u licam a moes
lako da ugane nogu u rupam a nastalim od pucanja leda. Tu vri od
arolikog drutva. K a pitalizam j e doneo kurave, bar one vidljive,
huligane i visoku modu. Sve o s t a l o j e isto kao pre hiljadu godina
U restoranu koji lii na ,,M ekd onalds ugledah crv eno g lainu kako
naruuje, pretpostavljam, veganske burgere. Deparoi na ulicama
Ulan Batora su naroito drski. j e r ti prvo na tvoje rodene oi opipavaju depove k ak o bi utvrili da li j e dalja akcija vredna truda. 11
U lan Batoru sam vid eo n ajve eg Buclu kako se protee u predgrau. M oderna figura koja j e dola sa oslobadanjem od kom unizm a.
Opet, veina M ongola j e z a m e n ila kom unizam nacionalizm om .
sudei po veliini skulpture koja predstavlja D in gis-k ana. Sva j e
napravljena od lim a i bljeti na suncu k ao o grom na konzerva za
sardine. Nije mi palo na pam et da se verem na njen vrh i guram
sa j o par stotina uzbudenih turista. Sto dalje od U lan B a to ra i ka
slobodi, poela j e da piti ona fre k v e n c ija iz Sibira. Posle nekoliko dana obreli sino se na je d n o m od najveih stratita u modernoj
istoriji. O n o to su nacisti radili u Evropi. to su ovde radili komunisti. O staci spaljenih budistikih m an a s tira koji onako n em o lee u
pustinji predstavljali su za m e n e skoro materijalizovanu tugu. A ko
su komunisti mrzeli Budu zb og njegovog stoicizm a u sferam a trpljenja bola i zb og toga to ni on sam nije priznavao B o g a , onda su

368

komunisti pokazali i neobian sa d iza m , sudei po skali iivljavanja na m irolju bivim lam am a. A k o j e ozbiljn a revolueija u Rusiji i
nastala k ao nastavak opravdanog terora niliilista nad ca re m i klikoin, onda nisam shvatao k ak o j e te ror im a o ik ak vog smisla ovde,
n bespuiina M ongolije. M oda o b jan jen je lei u tom nedostatku
ktmtrole kada se doe na vlast i u elji da se kroz krvavu inicijaciju
potvrdi ta kontrola. U je d n o m hram u vid esm o kosti lama od pre nekoliko vekova koje vernici uvaju ispod o g ro m n ih mandala. Iznad
lirama su peine gde su meditirale lame. S v e j e opet okupano zlatnom bojo m . Ispod po veeg k am e n a g d e j e oslikan B u d a izmigoljie
lamne zm ije. N a vodi ka e da j e to dobar znak. K a e da su otrovniee i da ih ne diramo. O n e g m i u i k ao da se epure pred na m a , a
onda polako ulaze u rupe ispod n a s m e jan o g Bude. Je z d im o dalje ka
srcdnjoj M ongoliji, tam o gde su je z e r a srebrne boje. T ru c k a m o se
i i kombiju k orejanske proizvodnje iji a m o rtizeri podnose neverovatne napore. U M ongoliji n e m a puteva. S v e j e put ako eli da ga
nae i ako eli nekud da stigne. N e k o lik o puta osovin e pucaju i
nekoliko puta tokovi otpadaju. M i izlaz im o iz kombija okrueni
ruiastim d in am a po kojim a se etaju korpioni i g ric k a m o keks
i/. vojnih rezervi, dok na voza i vodi popravljaju kom bi. Oni
scde zagledani u zajed niku tak u i polako i dugako razv lae re
( )m. S led e e eg a se s e a m j e da s ed im o u kombiju koji se lomata
po d in am a k ao pijana k am ila i je z d i u pravcu znanom sam o Budi.
Irolazimo pored divljih k am ila k oje stoje ispod masivnih stena i aIju nam vibru divljine. N jihov e oi su kao smaragdi koji m irkaju .
Sti em o u aro bne planine. K o m b i se dokotrljao do nekoliko ju rti
oko kojih su pasle koze i konji. Tada sam prvi put video B em bu .
Mongol u svojim pedesetim , ob uen k ao desperados iz M e k sik a ,
pogleda snenog lava i sa o s m e h o m nekoga ko ivi u prirodi sa prirodom. Nije zn ao ni re e ngleskog ili ruskog. N ije bilo ni potrebe,
odmah sm o se povinovali njegovim nareenjim a. Svako j e zaduio
konja i tiho poput klateih svetionika sm o ja h a li za B e m b o m . Nisam ni pitao koliko e trajati ja h a n je i gde e m o noiti. Proli sm o
kroz dolinu ugaenih vu lkan a. Ste n e b oje snega su bile poprskane
ei nom koja j e svetlela kao da j u j e avo sam zakuvao u gigantskom
loneu. Proli sino potoke boje lapisa koji presecaju panjake. Verali
sm o sc uz brda boje pepela. Visili sm o nad am bisim a koji su huktali

369

i iznad kojili su orlovi leteli isputajui krike oduevljenja. L ju bic


sam m og konjia i pogledao na stranu u am bis moga ivota. Nikada
pre nisam toliko zavisio od divne ivotinje kao to j e konj. Blagosiljao sam svaki njegov korak i svaku njegovu dlaku na grivi koju
je m rsio vetar. Taj vetar se s m e ja o zajedno sa orlovim a oseaju i
da nas hvata strah. B e m b a j e bio na elu kolone, povrem eno bi se
okrenuo i od m erio nas otrim pogledom. U k ra jic im a usana nm
je titrao osmeh. N oili sm o pored je z e r a koga se ne bi postidela ni
rajska Sa m b ala. Sm rzli sm o se draga i j a tarui noseve i sluajui
dahtanje ja k o v a koji su se skupili o k o ju r t e . Jutarnje s u n e e j e pojaalo nau elju da otrim o za ja r c e m koji se penjao uz planinsku
padinu. D o o s m o do nekog vrha, sedosm o na veliku stenu i onda
sm o tako nekoliko sati zurili u je z e r o koje j e svetlucalo izmedu planina sa snenim vrhovim a. Posle nekoliko dana, vratili sm o se svi
zajedno u k am p gde sm o prvi put sreli B em bu . Povratak j e bio podjednako dram atian. M islim da sam kom unicirao sa B e m b o m nekim je z ik o m koji sam progovorio tam o na m o ng olsk im visovim a.
M islim da j e to bio je z i k zvezda u koje sam zurio kao beba je d n e od
veeri. N e k i Englez, koji j e dojahao poto j e izgubio svoju grupu.
iznenadio se i, uvi me k ak o k rg u e m zubim a i krklja m popui
orla k liktaa, upita m e gde sam nau io mongolski. K az ah mu da t('
nije m ongolski ve srpsko-eng lesk i sa a kcentom iz B ron k sa . O n se
naljuti i odjaha u nepoznatom pravcu. K a d sm o stigli u kam p, nasta
slavlje sa drugim g rupam a. Polivali sm o se ruskom votkom. B em b a
mi prie i ve onak o pijan p o vu e m e u njegovu ju rtu da mu upoznam familiju. V id im da j e brojn a sa sinovim a, e rk a m a i unucima.
D e c a lepa k ao aneli sa ru m e n im ob razim a i o im a divljih je lena.
B e m b in a ena donese u svojim ilavim prstima povei kom ad sira
od ja k o v o g m leka koji B e m b a i j a bratski progutasmo. Potom j c
B e m b a napunio neki lavor specijalno m izvorskoin vodom i istoio
u to j o pola litra votke. Povu e cu g iz lavora i onda dodade meni.
Popismo lavor votke za pet minuta. Sutradan, kada j e kombi poeo
da dahe birajui put izmcu stenja, m i se zagledasm o u B e m b u i
njegovu fam iliju kako stoje ispred ju rte . O i su im sijale k a o u satira. Iza njih B em b in i konji su m irn o pasli travu. Zatvorio sam oi i
tiho sam om sebi prozborio: N e k a ti j e om na ha B e m b a ja .

370

SLAVU) R AZ BO JN IK
ULAN BATOR, MONGOLIJA, JU L 2009.
Vrlo b rzo e m o da u h v atim o oveu i e lim da j e ti z a k o l je ,
rckao mi j e B air, B u r j a t koji j e iv e o u M o n g o liji. M i s li m da sam
cik n u o i p o b e g a o p e d ese tak m e ta ra od B a ir a , m la d ia u sv o jim
d vad esetim koji j e p o m a g a o t u r is tim a da se sn a la ze po IJIa n B a loru i ok o lini. B a i r j e iv e o sa s v o jim sta rijim bratom koji se
predstavio k a o E dv ard i koji j e nekad bio oficir 11 po liciji u M o skvi. ta se d o g o d ilo da ovaj sada bivi pandur napusti M o s k v u ,
n potom i rodnu B u r ja tiju , n ik a d a n is am s a zn a o. Sh v a tio sam da
je Edvard ba n e to up rsk ao i sad a se k rije u U lan B a to ru , a sa
sob om j e p o v u k a o i dosta m la e g b ra ta da m u p o m a e. S reli s m o
ovu d vojicu na autob usk oj sta n ici posle v i e a s o v n o g tu m b a n ja
po S ib iru i M o n g o liji. Ponudili su n a m p re n o ite za pet dolara.
O d m a h s am shvatio da su m a n g u p i, ipak, n e to m i j e g ov orilo
da su dobri m o m c i. Posle se isp o s tav ilo da sam bio u pravu. O ni
su nas ugo stili n a jb o lje to su m o gli i j o su nas titili od bandita
koji su se v r z m a li o k o za p u ten ih s o c r e a l is t i n ih zgrad a u naseIju gde su b ra a ivela.
Jc d n o g d an a B a i r j e o r g a n iz o v a o auto koji nas je o d v e z ao
slo tin ak k ilo m e tra od U la n B a to r a k a j e d n o m od p red iv nih lam a is tik ih m a n a s tira . M e d itirali s m o s a tim a g led a ju i u Budu
i predivne p lanin e u p o zadini. T ad a m i j e pria o B a i r i ponudio
da z a k o lje m ov cu, koju j e po tom tre b a lo pripremiti na m o n g o lsk i
nain i posluiti m o jo j d ra goj, m e n i i j o grupi R u sa k o jim a j e
Mair u zeo kintu unapred. M is li m da j e B a i r bio v e o m a uvreen
lo sa m od b io ast da p rik o lje m ja d n u ivotinju i ta k o p otvrd im
K u sim a da sam k a o S rb in a k b lii M o n g o l im a nego oni. Z a h v a lio sam se na toj o v etin i koju j e neki M o n g o l isek ao i stavio u
ncki k az an da se pro k uv a k a k o s am A t m a n zapoveda. G le d a o
siim iz p rik ra jk a , s ed e i pored n ek e ju r t e , k a k o se R us i tri Rusk inje g oste z a je d n o sa B a ir o m i v o z a e m . Popili su n e k o lik o
b o ca votke. M e s o koje j e p re o s ta lo B a i r j e up akovao za s ta rije g
brata u U la n B a to r u , izn u trice su p o d e lje n e iteljim a o k o ln ih ju rli, n kosti su b a e n e divljim p sim a i o r lo v im a . Ipak, p rim e tio sam

371

da j e ov iju plek u u z e o p o g rb lje n i stara c koji j e iz v irio iz je d m


od ju r t i . P ozv a o m e j e da ga pratim . O s v rn u o sam se o ko sebe,
vid im Rusi i B a i r se sm e ju i zaliv a ju votk om , a m o ja zelenook;i
d raga j e o d lep ra la za n e k im d iv ov sk im leptirom iza brda. Kail
me j e sta ra c M o n g o l p o sad io pored seb e , p rim e tio sam da ume
sto o iju im a dva c r n a proreza. M i s li o sam da j e slep. O n se nijc
p o n a a o tako. B a c i o j e p le k u na z e m lju i sa o n im prorezim a
buljio u nju. O bratio mi se na s rp sk om . Ja sam bio o k ira n . Ka/.c
da iina 127 g o d in a i da j e srpsk i n au io od oficira B a k i a koji
j e , posle borbi za ru s k o g ca ra ispred srpske j e d i n i c e u Prvom
svetsk om ratu, poslat u b a jk a ls k u regiju i pridodat je d in ici ,,Ci
v e n o g b aro n a, Fon U n g e rn a . To j e onaj legend arni R u s austrij
sk og po rek la koji j e z aslu g e s te k a o b o r e i se za c a r a protiv Ne
m a c a i k a s n ije kom u n ista . S ta r a c k a e da j o govori tibetanski.
k i n e s k i , ja p a n s k i i ru sk i, pored svo g m o n g olsk o g . K a e da j e j o
k a o m lad p o sta o rob D a L a m e , leg end a rnog b andita koga su se
plaili svi izm ed u B a jk a l s k o g je z e r a , Urge i P ek ing a . J e d n o m su
se C rv e n i baron i D a L a m a po sv a a li o ko plena, j e r im j e obojici zapala za o ko C ig a n k a M a a , pa j e baron p o k lo n io sasuenu
Ijudsku kou n e k o g K i r g i z a u z a m e n u za C ig a n k u M au . Da
L a m a j e k oristio ovaj g ro te s k n i dar kao prostirku koju j e razvlaio na podu svo je ju r t e i, p o to bi se n ag u tao o p iju m a , s ed e o j e
na njoj i m a ta o da nasledi D in g is -k a n a . S ta ra c k a e da j e sa
M a o m baron U n g ern dobio i n jeg a da mu bude rob. K a o rob j c
m o ra o da ga prati u svim o n im ludim b itk am a k o je j e Fon Ung ern vodio protiv b o lj e v ik a i K in e z a . S ta ra c k a e da su je d n o m
on i C r v e n i baron p reru eni uli u U rg u gde j e 1 0 0 0 0 K in e z a
d ra lo z a to e n o g B o g d o -g e g e n a , tj. m o n g o lsk o g lamu. B a ro n j e
uspeo da uk ra d e iv o g b o g a ispred n o sa K i n e z im a i posle su
K in e z i priali da j e baron fon U n g ern otelo tv o re n je davola na
z e m lji. N ije to s m e ta lo B o g d o -g e g e n u da se utapa u votki i sa
C r v e n im b arono m i A t m a n o m S e m jo n o v im sanja o podizanju
v e lik og M o n g o ls k o g c arstv a . P a re bi dali Ja p a n ci k o jim a se nisu
d opadali O k to b a r s k a re v o lu cija i n e r a i e n i rau ni sa R u s im a ,
a sa d ruge strane z a n i m a l a ih j e b o g a ta M a n d u rija . V e lik a Mon
golija sa S e m jo n o v im i U n g e r n o m bi ob u h v a ta la sve o k o B a jk a la, unutranju M o n g o liju , T ib e t i M a n d u riju . P r o b l e m j e nastao

372

kad su se C r v e n i baron i g e n era l S e m jo n o v z a k a ili o k o C ig a n k e


M ae, koja j e k a s n ije po stala e n a A t m a n a S e m jo n o v a . S ta r a c
je jo re k a o da j e U n gern bio to lik o ljut da j e isek ao sabljo m
itav voz nekili pijanih b o lj e v ik a koji su doli da pregov araju .
11 svom ludilu C r v e n i baron j e o d s e k a o glavu i svom robu, m o m
sa g ov ornik u. Pre n e g o to sam sta rca pitao k a k o to da j e j o uvek
iv i sada pria sa m n o m , on j e n as tav io priu k a k o j e u d ubokoj alosti Fon U n g ern u z e o n jeg o v u glavu i telo i o d ja h a o put
planin e K a jla . T a m o su, u d im o m o k u p a n o m m a n a s tiru , lam e
starcu priile gla vu i udahnu le ivot. C r v e n i baron j e prihvatio
Imdizam i p red ao se k o m u n is tim a . K a d a su ispalili h ic e u n jeg a.
im ao j e s m e a k na u s tim a o sto ja n a ris to k ra ts k o g oficira. S ta ra c
k a e da j e M a a , ona C i g a n k a koju su ludo voleli i lam a D a
i C r v e n i baron i general S e m jo n o v , na kraju prie u k ra la zlato
lukavom S e m jo n o v u i p o b e g la u S a n F ra n cisk o . T a m o j e org ijala
ilo b esvesti i dola glave m n o g im b a n d itim a . O v o g a puta su to
bili neki b a n k a ri i senatori. S ta r a c k a e da j e C ig a n k a M a a bila
m ajstor g a tan ja i da j e u o v ijo j plek i videla budunost. S ta r a c
uuta, ok renu ona dva proreza od o iju ka m eni i p o k a z a c rn e
/u b e . O k o v r ata mu se c r v e n e o g a d an o ilja k . J o j e re k a o da j e
teta to n is a m z a k l a o onu ov cu , j e r j e ona to e k a la g o d in a m a . I
da sam j e p o je o to bi j o j j o v i e prijalo. P ogled ah ka plek i koja
je leala na ze m lji. M u ve su se sku p ljale na njoj. S ta r a c se uvukao u ju r t u . P ri a o sam R u s i m a i B a ir u koji su p o d rig ivali posle
m asn o g hasa. S a m o A t m a n zn a k a k o nas j e pijani v o z a vra tio
ii U lan Bator.

373

LAMA IZ PUSTINJE
GOBl, MONGOLIJA, A V G U ST 2(m
P u s tin ja G o b i m o e da te ub ije na vie n a in a. M o e da ti prok lju a m o z a k u letnjim m e s e c i m a i da se z aled i k a o zaleena
m arg a r ita u z i m s k im m e s e c i m a . M o e da se izgubi dok si rekao keks. M o e da se d n e na korp ion a v e liin e ake. Mogli
bi da te otm u banditi k o jim a n ik o ne m o e da ue u trag. N e m a
p o licije, n e m a p o tara, n e m a a u to m o b ila, n e m a te le v izo ra . A k o
ti j e k a r m a u redu, onda ka u da e proi k ro z G o b i k a o da se
eta Je l i s e js k i m po ljim a. A k o ti k a r m a n ije ok... zab oravi. Noge
su mi upadale d ub oko u p e s a k na d in a m a k oje su g led a le ka k in eskoj g ra n ici. P esak j e bio to lik o b e o da sam m islio da j e u pitanju
sneg. N a b av ili su n am n e k o lik o k a m i la da b is m o se lak e kretali
okolo. P rv o g ju t r a sam iz a a o i z j u r t e pre svili i vid eo dva mala
ko z lia k a k o o b ijaju ro g o v im a j u r t u u k ojoj se u v a la hra n a. B io
sam im p re sio n iran k a k o se k o z lii s nalaze. Pojeli su nam neko
ueg lo p o v re i m e n i n ije bilo ao. K a s n i je sam v id eo k a k o na
d o m a in izi i j u r i taj d v o ja c u m o ru o stalih koza, k a m i la i konja.
Tog dana, dok s m o baz ali okolo, n a lc te s m o na grupu R u s a koja
k a m p u je i k oja n as je p o a stila n e k im v e o m a u d n im a lk o h o ln im
piem . M e u n j i m a j e bio M o n g o l v o d i koji j e iz g le d a o k a o Vinetu i je d a n J a k u t iz S ib ira koji n a m j e priredio z v u n u fa s cin a ciju s v ira ju i na s ib irsk im d r o m b u lja m a . N a p is m o se sa R u s im a
i kad sam n az d rav io k ra ljic i M o s k v i, oni z aurlae da j e M o sk v a
k u r v a v a v ilo n s k a i da treba da n a z d ra v im o S ib iru i M o n g oliji,
m e s tim a koja iz begavaju c i v i li z a c iju . S e tih se o n a k o g ro g i njujo r k i h b a n k a ra i potom m o s k o v s k ih g a n g ste ra i n a z d ra v ih divljini. Tad a, s ed e i na pesku p u stin je G o b i u d onjem veu koji
n isam m e n ja o sed am dana i p o d rig u ju i na uv otene pagete,
s a z n a o sam priu o lam i iz p u stin je koji j e iv e o pre 150 godina.
Z v a o se D a n z a n R a b a i bio j e p o zn a t po to m e to j e lutao po
pustinji G o b i sa tru p o m g lu m a c a . K a d god bi se skupila m alo
v e a grupa se lja k a , pustolova i b a n d ita , R a b a bi po stavio skelu
koja j e bila s c e n a i onda bi u n a jfa n ta s ti n ijo j s im b io zi ko s tim a ,
po k reta i p e s m e ista ta s c e n a h ip n o tis a la g le d a o c e . R a b d a j e irio

374

hudizam a d a p tira ju i tra d ic io n a ln e b u d is ti k e p rie i predstavIjao ih k o r is te i teatar. Posle pred stave bi o r g a n iz o v a o trp ez u za
sve prisutn e. K a u da j e v u k a o sa s o b o m o g r o m n o bure koje
j e punio v r u o m v odom i p o z iv a o o d a b ra n e da podele kupku
sa njim . R a b a j e vo le o ene i b a h a n a lije . K a d su ga b ud istik i
autoriteti prozivali da j e p o ro a n i da j e vrlo e s t o pijan on bi
zapevao:
,,Je li to v in o ? O n d a ga pij!
J e li to p e s m a ? O n d a je pevaj!
Je s u li to m i s li ? O n d a ih kazuj!
J e li to r a k ija ? O n d a j e p ij!
S to se m e n e tica lo , p o p ism o sve to R usi stavie na p e s a k ove
pustinje. N jih o v m o n g o lsk i v o d i z a p e v a poput v u k a . Ispred
m e n e se niu v iz ije i vid im lam u k a k o pijan ide k ro z pustinju.
K a u da j e je d n o m iz gu b io kontrolu nad g o m ilo m k oja j e otpratila predstavu usred pu stinje ispod z v e z d a n o g neba i ond a p o ela
da se n a s iln o p o n a a , silujui i p re b ija ju i slab ije od seb e. P ope se
lama na krov k o n s tr u k c ije k o ja j e bila s c e n a , izvadi penis i p o e
da m a s tu rb ira . G o m i l a se z a g le d a u n jeg a u udu. L a m a j e e ja kulira o 1 pre nego to j e m l a z pao na p e s a k 011 ga p o v u e nazad.
G o m il a urlik n u od u e n ja i tad a im la m a re e da, a k o bilo ko iz
rulje m o e to da p o novi, on d a e se i 011 s a m pridruiti plja ki i
silovanju . A k o n ik o ne m o e to da uradi, ond a svi m o raju njega
ila sluaju . P ro b a e p u sta hije isto i i z a z v a e gro hotan sm e h posle
svojih n e uspeha. T a k o lam a preob rati p u stinjsk e bandite koji pos tae p rim e rn i budisti. S v e te n s tv o u g ra d o v im a ga n ije volelo.
O n im j e p o ru iv a o da j e d es n a ru k a B u d e c rv e n a , j e r p o tie od
c r v e n e kole, i da j e leva ru k a B u d e u ta, j e r po tie od ute kole.
P oru io im j e da on Bud u ne m o e p o c ep ati na dva dela. To j e
k leru b ilo v i e neg o d ovo ljno da ga osudi na smrt. L e g e n d a k a e
da j e otrov popio sa s m e k o m . Z a n jeg a je sm rt bila v e o koji j e
za d ig ao i p ro ao da se v i e n ik a d a ne v rati. R a s t a s m o se od Rusa.
S e d e o sam te v e e r i ispred ju r t e gde mi pri oe o n a d va k o z lia.

375

KINESKI T IG AR
KINA, AVGUST2009
V o n ja tra n s s ib irs k im v o z o m o s ta je u reza n a u svesti do kraja
ivota. Z a m ja n Ud j e m o n g o ls k o m e s to na g ra n ic i sa K i n o m i
kao ta k v o pred stavlja idealnu lok aeiju za neki film o d esp e rad os im a na D iv ljem zapadu. O s im to j e u Z a m ja n Udu sve u real110111 v rem e n u i to se nala zi na D a le k o m istoku. Ispred po licijsk e
sta n ice k o ja j e ti k do e le z n i k e s ta n iee nalazi se n e k o lik o bilija r s k i h sto lova na k o jim a m e g d an dele lokaln i g a n g s te ri i polic a jc i. N e k o bi re k a o da j e to sk o ro n a d re aln a s c e n a iz F e lin ije v o g
film a , ali, u z im a ju i u o b z ir k a k v i z a k o n i vlad aju izm e u G o b ija
i M a n d u rije , ta s c e n a j e bila vrlo o b jan jiv a. P riro d n i sav e z n ici,
g a n g s te ri i panduri, ovde nisu im a li am a ba n ije d an ra zlog da
kriju sv o je n a m e re i da se pre tv ara ju pred g ra a n s tv o m . N a elu
im j e pisalo plati pa k la ti. To mi se i dopalo. N e m a zapadne
d v olin osti ili istone b ah a tosti. A k o h o e da igra b ilija r sa
n jim a i usput se dog ov ori o v e rcu bilo e g a u pravcu R u s ije ili
K in e : no problem . P re o s m o u K in u da b is m o shvatili k a k o j e
s led ei voz za P e k in g sp re m a n da k re n e te k za pet dana. U k r c a s m o se u n e k a k a v ko m b i i o d je z d is m o k a gradu k in e s k ih vladara.
Usput sta d o s m o da r u a m o i ka d a su Iju bazni s elja n i izvadili
sm rznu ti but n e k a k v e iv o tin je i stavili ga na sto, z a h v a lis m o se
i o d o s m o dalje. N i do d a n a n je g d a n a nisa m uspeo da shvatim
ili pretp o stavim o k ojoj j e iv o tin ji b ilo re. B u t j e bio g ig an ts k ih
r a zm e ra . U P ek in g u s m o se s m e s tili u starom delu gra d a blizu
s k ve ra T je n a n m e n . I z a a o s a m te prve v e e ri iz hotela i o tia o
da n a jv e e g trg a na svetu. S t a o s a m ispred Z a b r a n je n o g grada
koji se p ro stirao k i lo m e t r im a u dubinu i zu rio u opet gigantski
portret M a o C e d u n g a. P iljili s m o M a o i j a je d a n u d ru g o g a dok
m e nije p ro d rm u s a o i s t a cip ela . Pola sata k a s n ije , u la v irintim a
staro g a g ra d a, sed eo sam u restoran u U jg u r a , on ih k i n e s k i h mus lim a n a koji d obro kuv aju , i r a z m i lja o sam o k in es k o j re voluciji.
F a s e in a n tn a j e i n je n ic a da j e K i n a do pre s a m o sed a m d e s e ta k
g od in a bila pod j a r m o m i m p e r ija ln ih sila. S a d a j e ona sila i bivi
g osp o d a ri z a z iru od nje. D o b a r j e to o s e a j i tru d im se da ga

376

dclim sa K i n e z i m a koji prolaze n iz ulicu. M i s li m da m e o s e a ju i


Nlliekaju m i se. U restora n u laz e d v o jica pijanih B r a z i l a c a i vrlo
lir/.o p o in je m o svi u g las da v e l i a m o C e G e v a r u . N a kraju urke stie sa n a s m e ja n i m k e ln e ro m i r a u n koji uopte nije ve lik i.
C e o je d a n dan s am proveo b u lje i u 6 0 m e ta ra v is o k u pagodu
koja j e nasta la u petom veku. K a u da j e bila ru en a i p o d iz an a
nekoliko puta u sv o jo j istoriji i da j e svoj k o n a n i ob lik dobila
15. veku. B u d i z a m j e ovde d o a o iz Ind ije i potom se rairio
K o reji i Ja p an u . K i n e s k i b u d iza m j e s p e c ifi a n j e r se m e a o
sa ta o iz m o m i k o n f u i ja n i z m o m . O v a j h ram u k o m e j e gigantska pagoda z ov e se T ia n in g . K r i je ne sh v atljiv u e n erg iju , j e r se
ii njoj lom e tra d ic ije stare n e k o lik o h ilja d a g od ina. C in i se da
nijedan vlad a r i d in as tija k ojoj j e prip a d ao nisu m o g li da ga prelome s a m o u je d n o m pravcu. C in i se da j e pra zn in a o k o h ram a
jaa od b ilo k a k v e fo rm e . M a o v i k o m u n is ti su podigli fa b rik u
sa j o v e im d im n ja k o m u po z ad in i p a g o d a, ne bi li perspektiv i
dodali e le m e n t n a d m o n o s ti. M o d a j e to g o s p o d a r K o n f u i je sa
s m e k o m iz etra i d oz v o lio, pa su v e ro v a tn o B u d a i mudri L a o C e
podru gljivo u ta li i putali ija le k ti k i m a te r ija liz a m da neg ira
sam sebe. A k o bi negde i m o g lo da se k a e da j e nekad m a n je
ii stvari v i e, ond a j e to ovde, ispred p ag o d e u hram u T ia n in g .
S r e a n sam to su m e o r n a m e n ti na h ra m u opili i ne p rim e u jem uasni d im n ja k . S a d ru g e s trane, te k o j e bilo ne p rim e iv a li b rojn e M e k d o n a l d s e '4 koji su n ik li u p o d n o ju n e bo d e ra koji
paraju n e b o iznad P ek in g a . K a d se o v e k dokop a parka B e i h a i i
pored u m e lotosa koji pliv aju u je z e r u to o k r u u je park, onda
se nebo d eri rastapaju i ostav ljaju p u tnika da se divi beloj pagodi.
O n a se nalazi na s a m o m vrhu brda u parku. U pagodi p lo ice
ute i z e le n e b o je o k r u u ju z la tn o g B u d u koji svo jim s m e k o m
nag ra u je up orne i za d ih a n e putnike.
Je d n o g d ana u P ek in g u sam se probu dio sav u z n o ju od stravin e vla g e i poput z o m b ija sam o t i a o u h ram belih o b la k a . S e o
sam pored v e lik o g kipa od m e r m e r a i n a s lo n io glavu na njega.
Ion o v o sam z a s p a o i p o e o da s a n ja m . K i p j e o iv e o i pred stavio
se k a o b la e n i L a o C e . O n d a s m o se pretv orili u dva leptira bele
boje sa t a m n im m r lja m a na k r i l i m a i v e tar nas j e od u vao k a oblacim a . M e u o b la c i m a izgub ih iz v id a m o g a druga, 110 u o sam
ii

ii

377

mu glas. K a e da s a m o plutam i ne p o k u av am da ga t ra im , je i
on j e neupadljiv m ed u o n i m a koji se istiu i uvek j e vrlo tih meu
o n im a koji prave b u k u ; on j e neshvatljiv j e r se ne m o e opisati;
k re e se u k r u g i ne m o e g a nigde s a e k a ti; ne m o e ga opipati
i dok ga prati ne v id i mu lea. V etar i n e j e o d n e o na beli lotos
koji pluta na vodi. L o to s p o lak o d od iru je beli k a m e n koji viri i/
vode. Taj d od ir m e budi i o tv a ra m oi. J o uvek sed im na istom
m estu u hram u belih o b la k a , n a slon je n na kip L a o C e a . V ern ik
koji dri o g r o m n i m irilja v i tapi stoji ispred m e n e i s m e je se na
sav glas. Ja se iz v in ja v a m i k a e m mu da sam sa njao . O n k a e
da j a sada s an ja m . M ir is s a n d a lo v in e m e prati dok s a s v im polako
izla zim iz h ram a . K r e e m se k a hotelu, sa v r e m e n a na v r e m e se
o k r e e m i vid im k ak o m e prate beli oblaci.
U k om biju sam koji je z d i k a K i n e s k o m zidu. Taj u asni o s e a j
tu riste koji za sv o je pare m o ra d a vidi i on o to j e nesag le d ivo
j e prig rab io i m e n e za guu . U grupi sam od d v a d e se ta k tu rista iz c e lo g a sveta koji zu r e k r o z prozore k o m b ija u ie k iv a n ju
p ojave s vetsk og u da. U j e d n o m trenu tku u k a z u je se priz or od
koga se ledi krv u ila m a . L ju di koji poput m ra v a pro laze preko
zida koji viju g a preko brda i planin a. H iljad e d o m a ih i stranih
tu ris ta baulja preko sv e e po p rav lje n ih zidina i n e s ta je u letnjoj
iz m a g lici. N e k o mi j e k a s n ije u P e k in g u re ka o da j e taj d eo zida
skoro izgraden i da se n jeg o v a propusnost tu rista g ra n i i sa fantaz ijo m i pravi o g r o m a n profit. S r e o m , tu se n is m o zaustavljali.
P riv ile g o v an i ili ne, mi s m o bili o d vezeni j o sto k ilo m e t a r a ka
sev ero isto k u k a k o bi d o iveli, tj. videli o rig in a ln i zid. Isk rcali
s m o se u nekoj d ungli. V o z a n am j e pred stavio n a e g vodia.
B io j e to s ta ri u svo jim s e d a m d e s e tim sa s la m n im e iro m i nek oliko k rp a na naizg led k r h k o m telu. N ije mi bilo j a s n o k a k o e
ovaj s im p a ti n i i ic a izdrati p e n tra n je po o ronu lim z id in a m a
pri v iso k o j te m p e ratu ri i vlazi k oja nas j e g uila. P rv o s m o u redu
po je d a n pratili v o d i a i sporo se k retali po d ung li u podnoju
zida. O n se u k a z a o u svo joj a r o b n o j snazi, s to jei ta m o tik iznad
d u n g le i ispod p la v ia s to g neba. Z a s ta li s m o da se preg ru p iem o pre neg o to p o n e d o sta o p a s n o p e n tran je po njem u. Turisti
ko tu risti, v u k u p lastine b o c e , hv ale se da su bili na M e s e c u ,
zagled aju tu de e n e i n ik a d a ne p riz e m lju ju svoj ego. P rim etih

378

tlu j e s ta r i nestao. M a lo sam se i j a iz v u k a o iz g u v e i p o e o


pogledom da tr a im n a e g v o d ia . S p a z ih ga k a k o sedi na nekoj
grani i za k a m u flira n z e le n im l i e m stud ira grupu tu rista koju
s ii mu poverili. S p a z io j e i m e n e . G l e d a o m e j e pravo u oi. M islim da j e im a o o i k a o tigar. N ita n ije p rogovarao. N ije z n a o nijedan j e z i k o s im s vo g m a te rn je g . U n a r e d n im sa tim a shvatio sam
da j e on u d o tvo rae. N a s a m o m p o e tk u j e sp a zio u grupi o n e za
k o j e j e m is lio da m o g u da budu p ro blem i o b ratio j e po sebn u panju na njih. I nik ad nije z a n e m a r i v a o eelin u , tj. o sta le iz grupe.
N ek ak o nas j e vo dio po s t r m i n a m a i a m b is i m a b ez izgovoren e
rei. S a m o su te m a e e o i sijale k a o da se radi o vecu . S v a k ih
sat v r e m e n a b is m o zasta li da se o d m o r im o . O n bi n e s ta ja o i svi
bi se pitali gde j e vodi. Ja ga n is a m tra io , j e r sam z n a o da on
vidi nas i to j e b ilo v i e nego d ovoljno. S i g u r n i m hod om nas j e
proveo po u skom zidu koji j e bio tro a n i u z v i e n nad p o n o rim a
rajske lepote. K a d s m o se spustili i pred ra s ta n a k seli da ru a m o ,
zagled ah se u o v o g a k in e s k o g tig ra koji j e v e o m a s k r o m n o sed eo
i ru kom iz i n ije j e o p irina. O n p o d i e gla vu i videh dva m a i ja
ok a k a k o k ilje . C u o sam mu srce k a k o k a z u je : ,,K o se z a le e
gubi, ko grabi propada\ I ta k o s e d o s m o nas d vad eseta k tu rista
iz c e lo g a sveta u kom bi koji j e ju r i o n azad k a P ek in g u , s e d o sm o
u to taln o j tiin i, j e r j e i n a jv e o j budali od nas bilo j a s n o da tu i
n em a ta v i e da se kae.
G le d a m e M a o lu ka vim o i m a , g le d a m j a njega. S to jim na nav e e m trgu na svetu ispred ulaz a u Z a b r a n je n i grad i z a m i lja m
k a k o su u n je m u v lad ari prin o sili rtv e b o g o v im a s a m o n jim a
z n a n im . U la v irin tim a Z a b r a n je n o g g ra d a bi se i M i n o t a u r izgubio. Sto ji taj g ig a n ts k i portret M a o C e d u n g a i hiljade tu ris ta ga
s v a k o g da n a pozdravlja. K a k o j e to u stvari udno, svi ovi K in e z i
o ko m e n e , stotin e hilja d a njili i n ik o m e n ije ni gurnuo.

379

DOLAZI PUSTINJSKI LAV


DUZ, TUNIS, JANUAR 201(1
K o n a n o sam se d o k o p ao S a h a re . O s e a j u g r u d im a j e ve
d ru ga iji. D o b ro j e to s m o na n e k o v r e m e napustili o b a ls k o podru je T u n is a, n a i k a n o b e z b r o jm m h o te ls k im k o m p le k s im a koji
ug lavn om z v r je prazn i, i ispred k ojih e k a ju a r m i je nezaposlenih m lad ih A r a p a nudei s v a k o ja k e usluge. P u s tin ja m e sm iru je.
C in i se da u ovom g ra d i u nap ra vlje n om u oazi n e m a o n e nesnosne u r b e za param a. U D u z u se B e r b e r i lenjo eta ju pranjavim u lieam a , k e z e se i vrlo e s t o zased nu gde god im se prohte.
Z u rim u b esk ra jn u pustinju iz k o je m a lo -m a lo iz ran ja ju dipovi
sa tu r is tim a ili g ru p e k o n ja n i k a koji su pripadnici nek og nom adskog p lem ena. O v d e u p u s t i n j i j e sve potenije. S v e r c u je se i trg u je d aleko od o iju k o r u m p ira n e po licije i d eb elih i n o v n ik a
koji su se n a se lili po tu r is ti k i m m e k a m a ili a d m in is tra tiv n im
c e n trim a . G o m il e A r a p a i B e r b e r a koji rade za d ik ta to ra ili mult in a c io n a ln e k o m p a n ije m r z e pu stinju, j e r im ona ne o m o g u a v a
bre i im p ro v izo v a n e z a m k e za rek etira n je . S v r e m e n a na v rem e .
vo jsk a o r g a n iz u je pretrage i uhapsi po k o jeg bed u in a, no pustinja
k rije svoje sin ove v i e nego uspeno. Turisti, zap laen i r e im a
b iro k rata i r e k e ta im a u t u r is ti k i m a g e n c ija m a i vla d in im zgrad a m a , izbe g av a ju pustinju k a o p o te n c ija ln i izvor sv o je nebezbed nosti. Z a n e m a r u ju e k o lo k u n e b e z b e d n o s t koju oni s a m i ire,
o s ta v ljaju i g o m ile plastik e i u n o s e i n e m ir meu bed uine, poto
m a u svo jim za p a d n im v a lu ta m a k o je nita ne vred e ovde u pustinji. U S a h a ri o v e k im a elju da se v i e drui sa te ro r is tim a
nego tu ris tim a . Ispijam aj od m e n te o b o g a e n n e k im z a in o m
i sa tim a z u r im u daljinu. Z n a m da iz pu stinje dolazi vetar koji
mi p olako apue da su dani o s o r n ih uzu rpatora od b roja n i. Isti
taj v etar m rsi mi kosu i kovitla p e s a k koji ob a s ja n s u n c e m pravi
f a s c in a c iju u o b lik u zlatn og lava. L a v se e e ispred m e n e , m a e
griv o m , rie, n a jav lju je d o la z a k s k r iv e n o g i od abranog.

380

PSIHODELIJA NA PU T U ZA DAMASK
ANADOLIJA, SIRIJA, M AJ 2010.
Tog pro le a sam iza ao iz a u to b u sa u A n a d o liji b lizu v iza n tijske N ise koju sada Turei zov u N e v e . Z a u s ta v io sam se ispred
prastarih p e in a gde su n e k a d a iveli isp osn ici i iz v u k a o iz d epa papirni z a v e lja j sa m a lo m k o li in o m p e u r a k a koje zov u 11111liare. N a u n ic i ih zov u A m a n it a m u s c a ria . S a v a k a o sam ih i
progutao. U k u s im j e bio u asan. P o s le sat v r e m e n a bio sam na
svom putu za D a m a s k .
Tebi se m o lim , B o g i n jo M ajk o:
Z e m ljo , v e li a n s tv e n a B o g i n jo , M a j k o prirodo k oja stvara
sve stvari i sta ln o d ono si s u n c e k o je si p o k lo n ila n aro d im a ;
C u v a r k o n e ba i m o ra i svih b o g o v a i m o i;
Pod tv o ji m u tica je m sva priroda u m ir e n a zaspi;
K a d a lju dske due o d la ze, tebi se v raa ju .
Z o v u te V e lik o m M a jk o m , p o b e d a j e tv o je b o a n s k o im e,
B e z te b e n e m a ra a n ja niti s a v r e n s tv a
B o g i n jo , o b o a v a m te i p riz iv a m tv o je im e;
P om o z i m i sv o jo m m ilo u i j a u ponavljati z a h v a ln icu tvojo j
m ilo sti.
O v o j e n ad re aln i pred eo gde s a m z a g rlio svoga brata T elepinasa; hvata m e z a ru k u i kae: H a jd e da d r u g u je m o sa la v o v im a .
L a v ov i svu da o ko nas.
Ili su to ratn ici sa re p o v im a k o rp io n a i k r i li m a orla.
M ir ija d e , m irija d e sve tlosn ih sn op o va , m irija d e o b lik a ,
Stap a ju se i prepliu u vir koji g u t a m u ek stazi.
O v a e n ig m a v id ljiv o g i n e v id ljiv o g j e pre e le g a n tn a nego
e n ig m a ti n a .
P riro d a n am daje na re en ja, mi s m r tn ic i ih od b ijam o,
potom patimo.
T ra im p o m o od n ovog brata, B o g a T a m u z a ,
m a e mi i p o k a z u je n e m o , k a o i m n o g a b o an stv a pre njega,
Je r priroda j e j a a .
U topija !!
U topija do g r a n ic a vidljivog.

381

U topija koja lei iza g r a n ic a istine i lai.


O n a koja nie prenosi na po tp u no novi n a in ,
E g z a ltir a n o 1 tr iju in fa ln o Ja.
Siri se pro storna svest.
Ta prostorna svest se ne o s e a nigde ta k o d obro k a o niedu
pla n in a m a.
U potrazi sam za o c i m a , ra n im o c i m a K ap ad o k ije .
E v n o m ije , G r i g o r i je N a z i ja n z i n , G r i g o r i je iz N ise;
Tri z vezd e mi ucrtavaju put;
Ponovo v irim po p e in a m a , tra im carstv enu tro jic u ;
To su ,,tri svetlosti k o je o b lik u ju je d n u svetlost.
M o j uin j e sada u n e p re s ta n o m pokretu.
O n o tk riv a tananu nit za o p te n je sa n e b e s im a .
T ra im da isp erem svoj duli od zla i n e is to e ;
tr a im da mi se b la g o s ilja j a s n o a vi enja ;
tr a im da sp o zn a m on o to j e nevidljivo up rljanim a.
Plotska in a g la se d ie sa o iju m o je due,
u isto m vazduliu srca s a g le d a v a m bla e n o v id en je u m eri u
kojoj ga o k o m o e videti.
O vd e dua prolazi kroz svoju rodnu ze m lju ,
unutar sa m e sebe,
p o n o v n im z a d o b ija n je m s vo ga prv ob itn og stanja.
S e d a m i tre s em glavom ,
M o ram se k retati dalje,
M o ra m napustiti K a p a d o k iju .
V id im , ta m o dole na ju g u , kod A n tio h ije , u s ev ern o j S iriji,
Sto ji u z v i e n S i m e o n S to lp n ik .
M a e mi i zove m e da poletim .
K a k o da o d v o jim telo od z e m lje ?
K a k o da z a g rlim S i m e o n a koji, e to ta m o , lebdi 3 7 g od in a?
Ili 3 7 0 0 god in a !!
M irisi m e d a i nara m e o p in ja v a ju na ovoj visorav ni.
M o ja svest se bistri i razbuuje.
O s e a m a r m i je S k ita , P e r s ija n a c a , E tio p ljan a , R im lja n a k a k o
se
g o m ilaju ispod S i m e o n o v ih nogu.

382

u je m ili k a k o m u k liu i m o le da im od a tajnu;


Tajn u c rv a koji glou m e s o
I in e duh j o b lista v ijim ;
Tajnu ra z b ija n ja v o jn i k e loban je
Iz koje cu ri iluzija nad ilu z ijo m ;
Tajn u za g rlja ja ;
O e v o g z ag rljaja.
O c a otiog d av n o z a b o ra v lje n o g ,
K o ji j e op lod io B o g i n ju M a jk u .
V id im g a S i m e o n e ,
E no ga , sija poput z e le n o g s m ara g d a
I s v e tlo s n im z r a c i m a pravi k ru n u nad tv o jo m g lavom ,
S i m e o n e najvii,
S i m e o n e n a j v r i
S i m e o n e z a titn ie .
V eta r mi m rsi kosu i apue:
T a m o u A le p u te e k a an e o o b ja v e ,
T ra i ga m e u d e r v i im a i s k it n ic a m a ,
M ed u z a n e s e n ja c im a i s v e tim b u d a la m a ,
M ed u s v i r a i m a i g u t a im a o p iju m a ,
T a m o u u sk im s o k a c im a ,
M e u z n o ja v im b lu d n ic a m a i lu k a v im trg o v cim a .
N a i e sufija, n ae g m i lje n ik a ,
O n j e k rv lju iz svojih o d s e e n i h udova
O b r is a o lice pred m u ite ljim a .
I op rostio im p ro m a e n e ivote,
P ev a o j e n a jm il ije m ,
D o k su 11111 o b o g a lje n o telo b a ca li na lom au .
N je g o v o im e j e S u h rav a rd i M u k ta l,
O d p o m e n a s a m o g n jeg o v o g im en a
drhte
s iln ic i, k rv o p ije i lilivari.
Idi trai sv e tlo st .
U A le p u s a m , bau ljam n je g o v im d re v n im u lic am a,
M iris i z a i n a i m irilja v ih ta p ia op ijaju me.

383

O v o j e grad z n a m e n i tih liturgija k o je su proslavljene od


O rm azda,
N e b e s k ih b ia, leg e n d arn ih vitezova.
O vd e j e Ji m i , lepom J i m i , bilo n are eno
da ogradi p rostor i sa b e re na jd ivn ija bia,
N a jb o lja i n a jd ra e s n ija .
I eto, u k a z u je m i se svetlost nad A l e p o m ,
To j e S u h rava rd i, m is tik i m u en ik .
O b r a a m i se:
Iz a ovog sveta d od ira , postoji j o je d a n svet koji ima o b lik i
d im en z ije .
To j e m is ti k a z e m lja H u rk alija
sa s m a ra g d n im g r a d o v im a ,
S m e te n a na vrhu k o s m i k e planine K af.
To j e ona sfera nad s fe ra m a ,
k oja o k r u u je c e lin u v id ljiv o g k o s m o s a ,
to j e pol koji se sastoji od s m a ra g d n e stene,
ona iri svoj o d sjaj.
V id im sm arag d nu stenu i njen od sjaj,
T ra im od S u h ra v a rd ija da mi baci ue k a k o bih se popeo
gore.
O n ga b a c a i j a se p e n je m na planinu k a o iz g n a n ik ,
K o ji j e , najzad, p o z v an k u i.
Ispred kapije sm a ra g d n o g grad a
Z a p o i n je o z r a je d u e .
K r o i m k ro z kapiju i u la z im u O rije n t
To j e pak m ali O r i je n t" , m o ja individualna dua k oja se die
do vr h u n ca sv o je e n je i s v o je svesti.
Su h rava rd i se s m e je i p o k a z u je u pravcu
S m a rg d n e stene i ve lik og O r ije n ta
T a m o gde j e k ra jn ji, d u h o v n i O r i je n t
S k u p istih in te lig en cija
K o je se raaju u na d svesti due.
O v o putovanje j e o b e le e n o
P r e o k r e tim a koji s im b o liz u ju s ta n ja i p ogibelji due.
N a prilazu vrhu svetli b u k tin ja p o n o n o g s u n ca ,

384

S vetla k o je j e nosio H erm es.


G u ta m H e r m e s o v u svetiost i g le d a m dole na ze m lju ,
O n a se potapa i sa n jo m g rad o v i n a s iln ik a
N e sta ju u b o a n s k o j srdbi.
Hvata m e strah i p o in je m da se sputam
Istim o n im ueto m k ojim se popeh.
U l i n a g ra ja m e v r a a u svet d od ira,
Z n o ja v i drhtav k r e e m put D a m a s k a .
O, D a m a s k u s , ra jsk i v r tu , gradu s u n ca
O p ija ine, op ija, sva k i put kad ti pridem .
U glavi mi h u e ratn ik i p o k li i
v o js k i k o je te o s v o ji e i p o b e g o e
up laene tv o jo m svetlou i m o i.
Z a r T v o ra c n ije A d a m a n a pravio od blata
reke koja p ro tie k ro z tv oju utrobu, D im a k ,
gradu g ra d ov a,
prvi p o r o n i e i poslednji prav ed n ie.
Tu u o v im s o k a c i m a se za g rc n u N im ro d ,
ruke o zid g r e b a o A v ra m ,
K a in z g ra b io Avelja.
T v o je u lic e su o k u p a n e k rv lju v e r n ik a ,
b ate n a to p ljen e a p a tim a Iju b a v n ik a ,
c a rs k e palate p o d ivene zlatom .
K r o z h a m a m e i a jd i n ic e tra im put ka Salah iji.
Z a r s a m u D a m a s k stig ao a proputam
da od a m potu n a jv e e m od n a jv e ih :
S a jh al A k b a r j e Ibn al A rab i.
Tu lei Ibn A rabi.
S ja j M a h r e b a , slava K a ira ,
V e li in a B a g d a d a j e sad a ovde.
S e d a m ok renu t istoku, z a g le d a n u uzg la v lje n ajv e eg .
M i s a o m i j e ista k a o b ru e n i d ija m a n t,
srce se pretapa u m is ti n o oko.
J a sam m e u sv e t izm e u svetla i tam e ,
isto v r em e n o p o z a m ljiv a i p o z a jm lje n o .
O n j e z a titn ik ta m e pred s v e tlo m .

385

ali on j e i z a titn ik svetla


od tm in a koje e le da provale i z ag osp o d are.
U sija v a m se o b a s ja n c r n o m svetlou,
p o sta je m c rn k a o n a jc r n ja no,
i svetlim ta ko crn , k a o b ljeta v a zvezda.
U sijav am se i p o staje m c r v e n ,
c rv e n k a o telo B o g i n je M a jk e
usija vam se i p o sta je m beo,
b eo k a o o g r t a o c a je d i n o g a .
Ibn A ra b i g laso m an ela mi se o b ra a:
,,Ja sam o g le d a lo tv o g lica;
tv o jim o i m a u tebi j a k o n te m p lira m tv o je lice;
a k o se svetlost rodi na s r a n o m nebu
p o p rim a ju i o b lik m e s e c a
dva oka se za tv a raju u o v d a n je m i u d ru g o m svetu.
A k o se svetlost rodi,
i ak o ona u o v e k u isto m iznutra
d o s e g n e stepen s u n ca ili v i e s tr u k ili s u n a ca,
tad a m is tik ne p o z n a je v i e ni ovaj niti drugi svet,
011 tada je d i n o p o sm a tra svog vlastitog g o sp o d a ra
pod za storom dulia;
t a d a j e n jego vo srce svetlost,
n jeg o vo suptilno telo svetlost,
n jego va m a te rija ln a fo r m a svetlost,
njeg o v sluh, njegov vid, n je g o v a ru ka,
n jego va un u tra n jost i s p o lja n jo s t su svetlost,
n jego va usta i njeg o v j e z i k su svetlost.
Iz tra n sa su m e po vratili d rm u s a ju i m e u vari h ra m a ,
k au, v r e m e j e da se ide kui.
G d e k ui, kuda k u i, pitam se dok se tetu ra m k riv u d a v im
u lic a m a
m o g a D a m a s k a , p o b e d n i k o g grada.
S re d o v e n i sam m u k a ra c ,
I m a m im e i p re tp o stav lja m da pripadam nekoj klasi
u ovom svetu.
D u g o v e lutam od svo g prvog, z aista, prvog putovanja.

386

S a d a s am u ju n o j S iriji, z n a m koji j e dan i k olik o j e sati.


Z n a m k o lik o tre b a da platim ta k sisti do odredita.
Z n a m kuda idem. B a r m is lim da zn a m .
S v e m o je fa n ta z ije , m o ji snovi, m o je e k s ta z e
ostaju z a le p lje n e za m o ja lea d ok s m ir e n im po g ledo m
pre lazim preko p u stin js k ih p e jz a a .
P u s tin ja j e bila i ostala m o ja v e rn a d ru g a rica .
T a k s is ta m e osta v lja ispred m a s iv n e planine
na i je m vrhu bljeti svetlost.
U s p in je m se g v o z d e n im n o g a m a ,
telo m i j e od ba k ra,
g lava od platine.
N a putu sam ka D a r M a r M usi.
To j e i kraj ov og a pu tovanja ;
to j e p otvrd a o v a p lo e n ja snova
u ov om svetu v r ste m ate rije .
T a m o m e e k a s v e ta c od k rv i i m e s a ,
neko ko j e snag om v o lje i p o s v e e n o u
po sta v io s e b e na presto o k o je m
mi, s a n ja ri, s a n ja m o d ok lis ta m o k n jig e stare
i o s lu k u je m o a g o r p ro sjak a .
N je g o v o im e na ovom svetu j e Paolo dal Oljo.
D o a o j e iz R im a d a vne 1981, k a o student relig ije
i a ra p s k o g j e z i k a .
Z a te k a o j e ru ine h r a m a koji j e
nosio im e M o js ija Etio pskog .
O t a c Paolo j e ovom hra m u
p o d ig n u tom pre petnest v ekov a
ud ahnu o ivot i natera o da sjaji
istom ono m sv e tlo u k o jo m s jaje
s m a ra g d n i vrtov i p lanin e K a f.
S e d i m u hram u i g led a m u
s v e te n ik a koji na a ra p s k o m , a r a m e js k o m ,
latinskom i e n g le s k o m peva o r a z u m e v a n ju
rasa i naroda.
M o ja fa s c i n a c ija j e dub ok a.

387

O t a c Paolo j e je d a n od on ih
koji su v e k o v im a bili istu reni na lin iji fronta,
d uho vno j liniji fronta,
ne p o litikoj liniji fronta,
ne na k o r p o ra c ijs k o j liniji fronta.
S a d a kad a tzv. Istok i Z apad
napinju snage za p reraspo delu uticaja
p o sto je oni retki pripad nici na e vrste
koji zn aju da su se d u b ok e an tro p o lo k e p ro m ene
d og od ile u
o d n o s im a izm ed u m u k a rc a i ene,
d ece i od raslili,
u od nosu prem a prirodi
u m e u s o b n im o d n o s i m a v e rn ik a .
Z a h v a lju ju i Iju dim a k a o to j e
o t a c Paolo, m i s m o s p re m n i da te prom ene
prih v a tim o b ez stralia
i o k r e n e m o se ka svetlosti k oja sija
p o d jed n a k o d obro z a sve na s pod kapo m n e b e s k o m .
Z o ra j e .

388

HULIGANL
BEOGRAD, OKTOBA R 2010.
K id o f to d a y is a m a n o f to m o rro w . N a a lo s t, izdali s m o k lin c e
d a n a n jice. G l e d a m ih k a k o u B e o g r a d u ju r i a j u na p o liciju obu e n i u d u k s o v e sa k a p u lja o m i n a o r u a n i k a m e n ic a m a . K o r u m pirani i ljigavi p o litiari koji ne m o g u da u g u ra ju sv o je d eb e le zad n jice u fo te lje po s u m n jiv im te le v i z i js k im stu d ijim a ih n azivaju
fa istim a . K a k o j e j e f t i n a r e to r ik a o v ih ja d n i h p la e n ik a koji, u
s v o jim p s ih o ti n im s ta n jim a iz m e u p o in je n i h k ra a i bud ueg
p o z ic io n ira n ja u vlasti, upiru prsto m u o n e k o je su n a jv i e izdali.
P onovo gori B e o g r a d . P o d s e a m e na j u n i L on d on p o e tk o m
o s a m d e s e tih , j e d i n o to su te z e z a m e n je n e u potpunosti. B il o j e
d ovo ljno da n e k a k a v k lo v n o b u e n u j e f t i n k o s tim pseud ofaiste,
v is e i na og rad i n e k a k v o g sta d io n a gde j e tre b a lo da se odigra
n e k a k v a fu d b a lsk a u t a k m ic a , u z b u r k a svu s lo b o d n u " Evropu
k a k o bi se u k lju ile sve k a m e r e sv ih te le v iz ija i ta k o n a m slika polu retard ira n o g h u lig a n a o d u z im a m iran san. D o k j e hrana
posk u p ljiva la i b ivala isp o ru iv a n a istoj toj slo b o d arsk o j Evropi
da slu a jn o ne o sta n e g lad n a , n a a d e ca su reila da pale B e o grad. P oto j e vlast iz d e k la m o v a la da j e levo o r ije n tis a n a i da su
ovi k lin c i ultrafaisti. m n o g i g la d n i se nisu pridruili ovoj deci.
Naprotiv, s ad a svi m o gu uz k r a n je c re v a da gled aju se r ija le na
p l a e n i k i m t e le v iz ija m a o h u lig a n iz m u i nasilju koji se izazivaju u n a im s u s e d s tv im a . H ra n a e biti j o skuplja. A tlantsk i
sa v e zn ici m o g u uvek da u p otreb e nau hu lig ansk u d ecu za n jih o ve m ilita n tn e k a m p a n je po A z i ji i A f r i c i. M i e m o sedeti pored
te le v iz ije , sluati o novom k ok u c e n a hran e i svega o s ta lo g dok
se fu d b a lsk a lopta kotrlja i sa tr ib in a d olaz e izlivi b es a i strasti.
Kod n a s ilja j e priprem an d a v n ih d ana po e v ro p s k im m e tro p o lam a i sada se p rim e n ju je u punoj snazi. M o lim se bogu da svi
k lin c i ustanu o d je d n o m i najebu se m ile m a jk e svirn ov im lopov im a n a b ija ju i im te le v iz ijs k e e k r a n e na glave, ra z a p in ju ju i ih
na n jih o v im sk u p im d ip o v im a i n a b ija ju i im u dupeta njihove
m o b iln e te le fo n e i ak te n -ta n e .

389

KAKO VAM SE DOPADA PRAZNINA"


BEOGRAD, NOVEMBAR 2010.
K a d a se m a n ija k a ln i ubica i p lja k a R o b e r to S u k o otrg a o
s tra a rim a u C e n tr a ln o m zatv oru u V e n e c iji i popeo na krov te
z g rad e v i k a o je g ro z d o v u n a m e d ija i pro la zn ik a: ,,Ja sam konuinista . U prethodn om istra n o m postupku je u tvrd eno da j e ovaj
Italijan divljao po F ra n c u s k o j, Italiji i S v a jc a r s k o j gde j e kidnapovao i ubio n e k o lik o g ra a n a , p lja k a o n a s e ljen e i n e n a s e lje n e
k u e usput i e g z e k u tir a o n e k o lik o p o lic a ja c a koji su p o k u a li da
ga uhapse. Na pitanje ce le ja v n o s t i z a to j e to radio, R o b e r to j e
prosto od g o v o rio da su sve te stvari to j e o t im a o i k ra o bile
ta m o e k a ju i njeg a da ih s a m o u z m e, sve te d ev o jk e j e silovao
zato to su e k a le s a m o njega, n a jle p e g i n a jb o lje g Iju bav nik a, i
pandure j e ubijao zato to ih m rzi. V e o m a po tena izja va ovoga
o tp a d n ik a koji j e na p o e tk u sv o je ka rije re izbo n asm rt svoje
roditelje. I ravi k o m u n is ta , n e m a ta, j e r sve to j e staja lo izm e u
njeg a i njeg o v ih snov a p o d g re ja n ih a g r e s iv n im m e d ijim a i und
literaturom k ojom se R o b e r to s v a k o d n e v n o po thranjiv ao. S e a m
se re ta rd iran o g s k in h e d a koji j e d ev ed e setih u B e o g r a d u izja vio
da j e n e z a p o slen j e r mu c r n c i kradu poslove koje bi on radio.
D ev e d e s etih j e u B e o g r a d u m o d a bilo o k o pet c r n a c a , i to su verovatno bile d iplom ate on ih a m b a s a d a k o je nisu napustile Srbiju
i B e o g r a d z b o g g r a a n s k o g rata. Taj sk in h ed se o s e a o k a o pravi
a r ije v a c i branitelj plave e v ro p s k e k rv i, ba kao to se R o b e r to
S u k o o s e a o k a o lev ia r i b r a n ila c k o m u n iz m a . Z a je d n i k a im
j e bila n e p ism en o st i a g re s iv n o s t po dstak nu ta, opet, m a g i n o m
T V k u tijo m . N a alo s t, te v r e d n o s ti su postale u n iv erza ln e gde
god sam k ro io. S e a m se s e ljo b e ra iz isto n o g L o n d o n a koji
su o s a m d e s e tih v e o m a retko naputali sv o je zg rad e d od elje n e od
op tina. D e v e d e s e tih su v e preplavili L on d on i b rita n sk e g rad ove. B i l o j e o p a sn o ui u pab i z atra iti kriglu piva, j e r su iskeeni
i istetovirani ra z b o jn ic i v r e b a li o d a sv u d . S lik e iz ta b lo id a su se
s m e n jiv a le d a n im a sa v e o m a s li n o m te m a tik o m : z g ru a n a krv
pored o d b a e n e k e se sa p r e n im k r o m p i r i i m a i te k s to m koji
g ro te s k n o o b ja n ja v a da j e n e k o lik o m la d i a iz b o d e n o ispred jo

390

je d n o g re sto ran a b rze hrane. R a z lo z i za fiz i k e o b ra u n e nikad


nisu nav od eni, j e r ih nik ad a n ije ni bilo. B i o j e dovoljan s a m o
brzi pogled m o ro n a , j o bra re a k c ija s e iv o m m o ron a broj dva
i d o d a v an je a g re s ije o stalih m o ron a koji bi o k ru iv a li m e s to gde
se prodavala v e o m a nezd rava i v e o m a m a s n a hrana. A lk o h o l j e
uvek bio prisutan i pre i posle in cid e n ata , j e r alkohol j e za tien
k ao b o a n s k a a m b ro z ija b e z k o je ni to ta lita rn i k o m u n iz a m ni liberalni ka p ita liz a m ne m o g u l'u nkcionisati. Ili, pak, o b ra u n maloletnik ih bandi iz B r u k l i n a ili N ju D e r sija . P rvo bi se k linci
koji su d avnih dana napustili k ole isp ucali sk oro do istreb ljenja ,
pa bi p otom oni preiveli k re n u li da valjaju gud ru , j e r to d aje
posebnu m o tiv a ciju p re d u z e tn ik o m k a ra k te ru . Z atim bi oni preiveli kre n u li u avan ture trg o v in e n e k r e tn in a m a . L ju d o d e ra koji
bi se n a a o na vrlui pira m id e v la d a ju a k la sa bi prihvatila. M e diji bi ga pratili k a k o u d ru tv u a d v o k a ta pregovara sa g ra d s k im
o c i m a o p o te n c ija ln o j izgradn ji p o n e k e kole ili b o ln ic e u kraju
u k o m e j e n e p rik o s n o v en i vladar. N e k o j e nekad to n a z v a o zak onom d u n g le . D e v e d e s e tih sam se e ta o m o jim D u a n o v c e m i to
o n o m u lic o m k o jo m sam iao u kolu. B i l o j e leto i m i r i s a d rv e a
vie n ije bilo. N a le te o sam na grupu k ratk o p o d ian ih tin e jd e ra, koji su m e g led ali k a o b esn i psi. S e a m se da su k ljo c a li nek a k v im m e ta lo m . N e , to nisu bile v e ta k e v ilic e za isp ravljanje
k rivih zub a. To su bili m e tc i za pitolje. M r tv i hladni su stavljali
m ctk e u pitolje. S c e n a od k o je se ledi krv. D e v e d e s e tih sam tupo
g led a o u m e t n i k e film ov e G a s p a ra N o a i M ih a e la H a n e k e a u koj i m a p e rs o n a liz u ju zlo. O n o zlo k o je na s po do zriv o p o sm a tra i
k oje nam j a s n o stavlja do z n a n ja da ga ne m o e m o iz be i. Poruu je n am da z a b o r a v im o na h e d o n is t i k e sean se i m o k r e snove
o b o g a e n e o r g a n s k im p s ih o d e li n im s u p sta n ca m a. Z lo j e tu da
o s ta n e i da se tlogaa k on stan tn o, b ilo k a o statistiki p o d a ta k ili
k ao to ta ln a slu ajno st. Tre n u tn o i b e sm isle n o ...

391

D R DADA
BEOGRAD, JANUAR 2010.
K a u b i e r a ja , b i e r a js k ih s e k a ,
b i e t a m o v in a , b i e m e d a , m l e k a . . . .
z a to n e m o j b iti b e z v in a i d r a g e ,
k a d n a k o n c u k o n c a , to te is to e k a l

O m a r H a jja m
,,D r j e z a m o g D r a g i a , m o g a o e a koji j e o tiao u v e n a lovita to g ja n u a r a . S e a m ga se k a k o se s m e io kad mi j e uvalio prvi
,,Z a b a v n ik . I m a o s a m s a m o e tir i g od ine. K a d a m e j e uhvatio
za ru k u i od v e o u b iosk o p gde m e j e s in em a s k o p to taln o opio.
G led ali s m o ,,U vrelini n o i sa R o d o m S ta jg ero m i Sid n ije m
P oa tjeo m . U m om d e ije m m o z g u se rodila s p ozn a ja da i o v e k
d ru g a ije b o je koe m o e da bude intelig entan, o s e a ja n . pa a k
i n a d m o a n . V ole o j e B il ija V a jld e ra i svak i put m e j e vo dio da
g le d a m o njeg o ve film ov e ne o b a z ir u i se n a o p o m e n e m o je m a jke da ih neu ra zu m e ti j e r s a m su v i e m ali. R a z u m e o sa m ih
m n o g o g o d in a k a s n ije , kad a s am o b n a v lja o g ra d iv o na k oje mi
j e ota c ukazivao.
S e a m se kad a j e zaliven v in o m putao g la sn o svoju k olek ciju
ploa o p era i o p ere ta i r u k a m a v a ja o n evidljive skulptu re.
S e a m se k ad a j e d o a o na p o la g a n je v o jn i k e z a k le tv e u tada
bratsku H rv a tsk u sk oro bos, j e r ga j e neko o p lja k a o u vozu B e ograd - Z a g re b . J a sam tada platio v e e ru .
S e a m ga se k a k o pun iv o tn e radosti pliva u m oru njeg o ve
Ijubljene B o k e , gde j e k a o k lin a c s ir o e iv e o na brodu na kom e
j e njegov stariji brat bio k a petan. S e a m se njega i brata mu k ak o
zaliv en i v in o m sed e u restoranu na d a lm a tin s k o j ob ali, g led aju
lepe e n e i nazd ravljaju iin.
S e a m se k a d a j e d o a o prvi i posle d n ji put u N ju jo rk da m e
poseti, k ak o ra v n o d u n o g led a n e b o d e re i trai da se vrati kui.
Ili kad a sam mu p o k lo n io m a jic u iz L o n d o n a na k o jo j pie pored
g ig a n tsk o g lista m a rih u a n e: L e g a l i z u jm o v u tru. N osio ju j e sa

392

po n osom po D u a n o v c u dok j e o d la z io na pijacu. B i o j e liedonista z a lju b lje n u m u z ik u i vino. N a p u stio na s j e za g led a n u je d n u


tak u . Pre neg o to su d oli da o d n e s u n jeg o v o telo n a m a z a o sam
mu lice u ljem od s an d a lo v in e. P o sad io sam ga da sedi i o b u k a o
mu o m il je n o odelo . Je d a n o n i k a p a k se otv o rio i moj ,, D r j e
izg le d a o k a o da m i n a m ig u je posle d n ji put. Z a b o ra v io sam da
mu o b u jem cipele. S a d a , kad a v i e n ije fiz i k i prisutan, o s e a m
ga v i e n e g o ikad. Prati m e v i z i ja m o g a o c a , m lad o g , n a s m e ja n o g
i sa a o m v in a u ruci.
,,D a j e za D a m i r a , m o g a d