You are on page 1of 1
OOOTTTSSSAAAIIILLLAAARRREEENNN 555eeeaaannn,,, DDO D OOM MME EEK KKA AAN NN IIIrrrttteeeeeerrraaa 888:::000000eeetttaaannn OOOJJJOOO AAAXXXUUULLLAAARRR ––– IIITTTXXXIIINNNAAA
OOOTTTSSSAAAIIILLLAAARRREEENNN 555eeeaaannn,,,
DDO
D
OOM
MME
EEK
KKA
AAN
NN
IIIrrrttteeeeeerrraaa 888:::000000eeetttaaannn
OOOJJJOOO AAAXXXUUULLLAAARRR ––– IIITTTXXXIIINNNAAA ––– AAARRRRRRAAABBBAAA
ppo
p
oor rr PPa
P
aag
ggo
oom
mma
aak kku uur rrr rre ee
99 KKm
9 K
mm- --k kko oo iib
i
bbi iil llb bbi iid dde eea aa eet tta aa 444
e
4
441
11 mm- --k kko oo dde
m
d
ees ssn nni iib bbe eel lla aa mme
m
eet tta aat ttu uua aa
IIr rra aau uup ppe een nna aa 33o
I
3
oor rrd ddu uu
Irteera ordua: 8:00 etan, batzokiko
patioaren aurrean dagoen autobus
geltokitik. Automobilez joango gara.
Itzulera: 14:30ak inguruan
Hora de salida: 8:00 horas, desde la
parada de autobús de enfrente del
patio del batzoki. Salimos en coche.
Regreso: sobre las 14:30
Izen ematea: posta elektroniko bat “itxartumendi2015@gmail.com”-era bidali
behar dute, otsailaren 3an, ostiraleko 14:00ak baino lehenago. Posta horretan
2015
pertsona kopurua eta automobila eramateko prest bazaude, adierazi behar dira.
Bidaiari bakoitzak 5 euro ordainduko dizu
Apuntarse: enviar un correo electrónico a itxartumendi2015@gmail.com antes
de las 14 horas del viernes día 3 de febrero. En dicho correo se deberá indicar el
número de personas y si se está dispuesto a llevar vehículo. Cada pasajero te
pagará 5 euros.