~1i\I,a;stoll,l' iz.

vOrJ'iiika

'E" A. VoU~, Badz A'MULE-T,S, AND, SU'P:BR.ST~TH)NS

'R.ecei1l~e:lilt

'Dr Darko Ta.~as,k.QrVi,C

AMAJLIJE I T,ALISMANI

'.

Sa engle5k(l\i :~:[i~"'e'ii Dira;gan .J1oV],C tlP{lii'~~vUj~, 'I :"']V Ii V:~-,XX,XV.l) Berislav Sta:rJri,6 (p~g~;jJiV~~ V)

liIkJO'Vri!O-,griillf'il;ka op((J\~T:IllJa Z(H]C~ MIUv,oje:lIlc Dobrosav S~~nic

SljJrno~tl;ldilO i~d,~:nj;e Berislav s,tafl!Jj,6

'D:D',!!Ii 0';:" n J~ .n.'ii.r".I.

" .... !5,'IiIh, 'U '" L!';;

ZemdiQaJ 'Mfl,lvlo:je1J,i':i,~

Dobresav Sta'tli.c

Sa e:Hilg;~eskQ'8 ,preve]ru Dragan Jovruc,

Borislav :S tanic

,Za, i21daV8~a B,ori;s!aJ,~' St~:n:L~. Beograd, Knesa Vj~~~d~a\l'a. is ib

,Stam:pil ~Qd~ '~Slobl[!!d3!1:1i lh:!,vi .. c?' ~ :loograrl

Siti:!!ItIrP'J. t~]b5it:t!i i Jli!!J'V-ez:

';;; Baka'r.;';',~ lBor

Beograd 1'9'88~

n~l)~ OVOR , ... ,." , •• , •• , • , • " __ " _ , __ . __ . _ , .. , , •• , • " '7

U~]veRZAL..NA UIP(ITR~~A AM MLUA U VEZI SA eo .... VE~(itO"'l1 M vsaov i!i.'N.!JlE:M U PO~Tf..ljA:NlE D~MOi~\,\ [

:z;r..~·H [);UHOV A, •• , .. , .. , _ , ... _ . _ . __ ., _ , • _ , .. , . , ... , , . , . !!is,

II, AD.A~K~] P12RSI~:SK!E; AM1\J11.1J Ii: ~: 'TAUS:MA'N I ., • _ ; _ 6,[

Iii VAVILO'~'SiK'E I ASI~_SK~ AMt!JlIJrE, .• " •• ; __ . _ _ . _, , . '9'

IV K.oFTSKE AMNILUE. , .. , • _ a, _ ; _ • __ .. _ • __ , :. , ". , ... , • 139,

'if EG!tPATIK~ AMAJtH~ .. _ . __ . _ , _ , .. ". , .. , ". , ." ". , .. , • 1:39

VI :E110PSK,li (A IimS;~NSKE} AMJUILJJIIE ••• , •• , •• ; _ ; a, _ • __ • _ 1'79

VII GN'OSFICiKJE AJ!.1AJUjE • , •• , • ; • ; __ .. _ . _ ... __ . _ ., •• , •• , • ~00

VIII :&·m:SB.ET5KE AMAlrUJiE , _ . __ . , , e , •• " • , •• , , • , • , ... , •• , • 211

~x MANDE;'\NiSK~ fMA~D'Al'1SK:m) t!.M:#lJL1n~, • , • , " _ ; __ ; _ n~

X f"EN]C;!~J,,,~gKE A~,[0\.!1 UJE . .. _ . _ .. __ . _ " __ , , _ , •• , .. , ... , l4~

~[ gAMA:IilhtA/~R.E AMAJiUJE .... , ... ". , ." •• , ". , •• , •. , ". , ;2:$1

~[[ ~n:U]SKE AMN["U E , , . , • " , . , . , .. " • , ... , .. , " . , , • " _ .... _ .. 2,61

~J:~:~' VAVU • .oNSKE z.A,MKE ZA. DAVO~ '(1) l'KR_AK01'E,., 214).

X[V AM'MLlfA. PJiSTENA __ . __ "_ , . , .... , ...... " ... , •• , ." ... , 281

%V KAME'"N-~iE] MU]i(JVA nOf"J1AKl'l:CK.A. ] ,["iRA.~Et:rT;'

$KA S,VQ]s-nrA. , • , , • , u • , •• , • , • , " • ; _ ; __ .. _ .. " _ , __ , • " " • , 2.'1:11,;5

XV[ w\i\fJiJ BlOOE! {lIBUIKA ] fl)'RMIE: KOB AMAJlUA . " . , U2

xvu SVA:sTIIKA (~UKAnJ tcRSi). , . " .. , . , .. u •• , • , •• , • " " _ .. 3.'~(),

j{V[[[ KFt$T .. " .... , ...... ,,, ,,., •• ,., .. ,,.,,.;. .. _ " • _ , _ " .. . .. :!ii2 ~

XIX Jt.ASf:'OCE,., •• ,., ,'; _ , a, _ ; _ , _ , , • , • , , , " • , , , •• " • , :93.2

XX: 'U.f:l,QiE(lJ]VE; (DCI _', .. _ " ,. • , ... , • , • , ..... , • " , • , , • " •• , • • ]96

XX.1 KA~B~LA r. "C e- ~ I Il 'I I' • '. II ~ I II •• Iol • I • I • I • Ill. I • [I I • I I, OIl ... ,; I, ill I I, ;; 346

X_~J] A'S'f1I.,OlOG15A.,." .. , .• , L • , , , _ , __ .. _ , _ .. , _ " " • , • " •• , • • l:59

xxm KAlA.UnlfiKA lM~t,U~ ] ,Z"~~AK~'!'~ MAGi[~N.E :FllO'U· 112 [ KV,':\[)'RA'J] SEDAM, AU[tO,IlIU::riK]H ,Z:V~ZDIA III

I£l.D..AN.EJ A. , . , .. , . " ....... " .. ; _ ; _ ; __ " _ " __ , .. " , , " . , . , " . ~69

XXIV ZV:e:lDE n.1 Zt-~A,C~ IODU A.KA ,~ Nj]~loV~ Ui,~CAJ I.

NEI9ESK'E KUCE :~ DEKANl. __ ., _ . __ . __ . __ . __ .. , _ . __ . _ _ J;SS

XXV Kt\M EN~ E KOJiE f'RE;DSTAVU ~ F'LANEm l NJliG OV~

UT~CA.JI[ • , , • , , • , •• , , • " , •• , • , " • , •• " • , " •• , •• , • " , • , , " , ,!MOO

XXV~, 't~ORUE. 0 DRcOjli!V,~M Ai. ,~ N-Jl~HOV,A, M ~:SfI',~tl'~;A i 5."115-

T" A Olli!l!l.I!l.JiA _ ... __ . __ ... _ .. _ . _ ... _ , ... ", _ .... - _ . __ , _ • , .. , ~04

P'QCeiIJ<'O[[lil [87,1, gedine pekejni od,r S~,mj1Jj'fd H,i,fl!;~ kustes Odeljenja .o'l:"1j entalnl h stari na Brita ns ko,! muzeja, dao m,j, je !(],OZVO I u da !koph',aM ple i'J;i,Cle i.s:~ri sane kl i,-, nasnm ip:ismo:m u njegovoj privatnoj sobi, kae :u d~, koristim blblioteku Ode]j.enjaJ,. Njegeva soba, u koju S~' ulazslo iz ,Kujul'iI,dz~k ga.J~dj~, a koja 'vise me pcsteji, bila je priU(inQ mala prcstorija, JHt je on. moreo da zavrsava ~,voje pes love, kako $:1 n,tzh e-1:1I,e take i privarne, WJ prisustvu ne:k.oli cine studenata k,ojhTl a. je dO'Pusl~l!Il) da rade u

. . O· 1..,' 'U • ~ "d ~ k_' • I n'

njoj. ! .:[iJ'I SiI!!!, mu :sm,e~;t~n'u :~U~, .. ' va stela ,'QJa su se n:a,~:al]-

la ispod severneg '~ laJ:p'adrH.)g prceo ra, SV;J,h;!o dn1eIYIi:llio bl ked njega d olazi li prepro daJvd starina :i am,Sj,te:ri 10:1 ekclonarl k:~j~ su 2:ei,e] j ,da m U ]J ok~zu predmete koje su pO:~I,:~dO"'laU 'iii kole so. hteti da kupe i, d:~l s~:zn:aju tOj015;~ sv rsi 1:i predmeti s I ui;iU, sta S1!1 znaci iti zapisi na ilJI ma

_:.l;·I"!~ "'k 1"'1-, "Ik·~ ·'h .:.;; - d - -~,

znaei 1, II'L:itO ] ,'0' ,h;;;il je UI,IL:Cl. IlJ!' ova ~Q'V1J;;;!tnu'l: vrec 'n08lI~.

D(H:~,iOsen:1 pred meti su obicn.o bil i 0 ['ij enralni papirua,

_, .• ,',' 'f. 'II.,,· e ~["" , : t. 'k" _ 'ih, 'b·~· '.' _ ~~~;" "I, ~,:',.. c· -m' O'ffi fi 0'1 1,f:",I'!o:

oegl pa",$" U I ,L"i;OP ts I), La. ~,~ce sa Al~,~ nas nm pts _" _ ~~"'",!! '"

'I!.. I.." • ~ '" I" X·· k '

v ogov a, ru I'!._rQI'I?~i!!a na :p8,~ l1lJ,:m,Q:m iscu, pnte:nJ e, tl,i. lIi,as.ilf:iiJ

privesci egrlice, .aOOJJ~jnJe' svlh vrsta, ispisane metalne plo c;~ce,~ ku neska g'r.nca:U'ij~,~ :pe~ati 'i td. 'B,e:z, i'ibci!!,U'fillJ kakav b] predmet blo postavljen peed njega, Bl:u¢ bi u vek znao p!~nesto e njemu t bio bl u s:¢aJrljl1 da svoje posen oce

XXVII ,PR.O'k[CA,NllE: I Ii II I • II I II • I •• I 10 II I • I ..... iI I • iI I • II • Ii II I • I I • I ,4·~ 8

XxV~ U PROR]CA,~]IE VOiDOM _ ... _ . _ .... _ . __ . _ .... _ ... __ . __ . _ ... _ . ,01,20

XXIX PRQ'IUCANJlIE: Gl:li1lD'A.~'ruIlBtiiI u !rIlQHNJSi<J,J J;E1'RU ., ,.:IijA

)(~X ISf"]SA~1 K0TUR ZA, P\ROR]CAJ .... ~~ [Z [);C;RGAMO't'-,~A. , ~3, U

xxx~, PIR.OR'ICA.~I ro OLtU:(]MA hVi. ZE'MlU~, I P~KU

(G~OM ft!i,IDUA) a, __ • __ .... _ ... _ • _ •• " •• _ ... _ ... _ ... __ • _ •• _ • • "'IJJ

xxxm S:R,BCNi ~ N~R,:E:CN~ IlANL - , , , " , ." , . , , . , , • , , . , ,. , " 4.3'11'

XX~I]I~ f ATI M I ~'A ~KA .• I I •• I •••• 'I I • I • I I •• I • I I • I I •• I • I •• I U 44tm

XXXIV' IIJOQVC(~M S D-AV'OLOM •• , •.••. _ .••.••. " •.. , _ .• _ . _ " . _ ~,

xxxv VQ~T.F\NE r-~(i UIii.'E ~E:NVOUTEM ~~rrn _ .. , __ . __ . __ , _ " , _ 4S~

XX,XV ~ IJ;t.o%,Z'NQ _ . __ , __ . _ " , •• , " • , " • , • , , • , • , , • " , •• , •• , • , " • , " • 4Si

AMIAJIi=IJE I TA1:19MANI

up uti na struene 'knj~ge Jll nauenlke za podrobnija obave~:~enj a. Da jie 'OrR bio najveci e,gi:pt"o,I,og u Englesko], kao i ~O da su :zyanj~.;nj.ti kleeske ambasade dlol~z;ili k:od njega '~J)'OI,g o'baves~enja 0 staroj kineskoj istoriji i S~~Ui,D1 f orrnama kineske p]'ktol,gJafij,e" to SV] znamo, ali ipak, svako hi mogao sarno ~Iusad i divitl se enciklopedl]sk,om karakteru njegovog op<!: eg ~-, anjaJ, Priredno, bie [e vise konsu ltovan za stvari vezane za eg] pta logiju '. asi ro h)g]jli. jief je vecina antik viteta pod nj,e.~[n,l"i m. nadzorom dolaeila iz ,lIEgi,pt:ll~ Va.vi~Qnwj.e· ] A-$,kuje. Neki ad pcsetllaea SQJ trafUi od njega obavestenje, koje su ohi'e.. no 'I dob"ija li 0 stvarima kao s'lo su rnoabitsk i kamen, natpisi sa, .K i, , ra ('11 to v rem e !rnJede,i fro,va:nil [lUlIlS(H:'S, ka bala, sinajskl natpisl, spomeniel iz Suse i Persepolja natpisi iz MaL Amlra, himjaritski natpisi, astrclcgija, Ili~ tual i ob O'iA va nja vatre ~ obre d:u J azl da iJ'm po'sto'Val,3:C'[t davola. Nj.e·goliri odgo'!lbo'l'i i kratke konsultacije 3M uvek 'bim~ 'if.lll'e:r~s~:ntni i 1,0 ito smo 'mi." t], Navil,. ~tras~uajer, .V'., H, IRJ Iands i ja, :m nogo '\I'i.$Je s I usa ti nego radil l, ne bi tre ... b,a~o da ~udH.

Jednoga dana, kada je izgledalo da je malo :do· bodniji, USl!Wdi,Q sam se da goa U.Pi itam da [i WilJJ se lpak dogo.dlHo da na pO:d,av]j.eno pitanje ne bi umeo da da odJg'~'vo:Jj"! i on Je odvratic: "Da, ee:no"~, J a reko h: ., Slta se O['JJd,~, desa va 1"· 0 n m lrno odgovori: '~I Priznarn svoj e ne:znanje i uputl m posetio ea eekom dru gOM :duzbe n ik'I!DJ, Kada on 'ode- j a odmah zap!1 sem post a v ]j,e no pitanje na pa r~e~u :hardj'e i ~'IO pre mogu 'ok.us,a,m, da pronadem iID 'onli\aJcijlu. neophodnu da bi se odgovortlo na pltanje. Aka ikada dod'e d:iU1 da tu pIOs.talle~ ~s'istei1t nti ov·om. Odeljenj U'!' s(}vetuje:m d dlaJ zapis ,~ :sva ra,'Z~m'IUl p,ita.rnj,a, koja su ti, p oUl'Vlij,a]'i i tra:zJg, 0. dg)ol\'orn;e n,a, njrnh. M magi POS1:3JVUoaj Ill. ista prj ta]1Jj.a! na,ro~SIO 0 S til £1'fi if.l!\ia ad 'QPst~g

o!" ,,.

~.n'~~resa .

De-set god ina kas.o''j e lmae sa m veliku srecu d a postanem j edan 0 d asistenata dr Bh:ca 'U zait:rvaJ:~juj nci tome, Mmo.lgo puta SII,D. mi. postavljaea pitalThja na koja [lisa. b~o u mo',gu,enosti. da odgevorim na zado'Vo~j.avajuci naC]n. Zbog toga Salm usvo] io predlog dr Birfa da zapisujem takva p]tanja na komad'i6im!aJ papira, sto sam nastavio da cird'm tokom godiiJlll:8, meg dugto',g 's,luzbov:a~ nj~ u 'E3,-itansikom muzeju .. Kada stun S~ povukao ],914,_ ] napustlo svoje shJiJhe:rH': prostorije, poneo sam sa. SO~ bOM poV'ecu. go:rni~u pa:ptid,e..fJ sa pitanjima ispisanim 01, nJimft,,, Tokem plnilh. godb~a mega sluzb()v~nja.J prutlnja. ~'U, bils ntzUe;Uog karaktera pcvezana s 3. m nostvom predmeta. Kada je naslednik dr B.irf!a otkrlo da usmeno ili pismeno odgovar'l'nj e na pitanja uzlma srazm,e:[ no "~di.ku. veeinu njegevog vremena, ubedio je Odbor da promen i IUliZ~V 0 de~jenja u ! Odeij,e~j~ ZH egipatske ] asirske starlne". O(VQ je o,gf,[I,n'i1ta,\'sl.o obim all ne :~ broj

.. ,".- , ' - :' , ,... ~." -'. . -, 'II, .,.. . ,~~ :,,"" " . .-.~,o:Jj od II:lI o~~t] Uo,.

pita njll ~, malUo pOi m.a I Q,~ Dna SIlliIJ :s~ p i&iI ~~~Q. ','~~ ii:lI, e r 'b

lavnom na egipatske, aslrs ke v'.a vn onske i druge semlr-

ske sta rlne .

Kako su peilike dlopusl,a:~e peale mol. pen:-_;](jlnwsa,·

nja, proohavaJl1je:m ~:z;g\!j,ivani.h papir'i(i~. ] otkrivaejem iz pri mljenih plsam a d8. je publi ka ~gl a mom postavlja I,~ ista pitan] a k;oja S:iiJ.!. me I, njihovi oOe'vi i mlJ ke p!itaU pre

, , a, ," ·'-I··1il. .,,1 d' ,..4,11 x'" -:'., da : d'·· n3.

trideset m eeneeset go ' .. ~ n-a.~ Q ll,,:IIiU""I.Q S-~:m '. ,a, :ra· rm _L"

pltanjima ito je iscrpnlje MOgUC6 i da na piiiem knJ gflQJ koja bl u nizu :pogl:avlj,a pouudila ,odg\Q'vor rna njih, 0'\'1, knJiga je rezultat (,olga, Kako se najmaaje trl OOi'lvr,Une phlilJa tlcalc 3,maJjliwj,a i njimaJ. p:.-edstav:lje[dh verovania,

, , "~. . . . . ,,. td 1r

ja sam 'k:njigu nazvao "',Am,alJ lJe I sujev,eTJ3. I I, .os~o·

van pre.rvod i'!;vornika - pri:m. pirell;ll), 1:,[lru~jd,a b' v~:rQ.va:1 n~,

, . ,.". - ", ,._, k' d ,.... . ".- ' ," - - ,-, 't"~ - mit i

~itIJ.~n:tiJl n:i;UJV ~II,O ,a~,a. ~,'I UITI:e's;t,o, sUJfNer]a S,'~I3.LIOI ---"g ,.

jaJ. C]~ail3Jc m,o[",a, 2:aJ:pal."it] da, U O'v'oili knj iii nema p olku~aJ.Ja. da S~ pri.b]'iti obrad~v,a,rtlJju. al'majHja uOrn,lsteno,~ jeT. bE

PREDGOVOR

1111

pisanje is:to:dj e ,aMaj Uj,[t koje su 'OHe :1 jos uvek su U upotrebi shorn sveta bil 0 lzvan moei 'bi lo tog cO'veka.. Takav bi rad ~spurnrno mnogo debeUh tomnva ,D samo grupa struenjaka koj~ Ibj zajed no radj I ~ mogla bi da. pon 1J.illdi neophodni "primerak" za s:~a mpu, U potreba ,[tlm~jiIUa je poslediea v,e'fov3njaJ, u moe UROK.UrVIH '0 [J' ke d. co'Veikfl! i ii votin] a, a dokaz ZitIJ -0 brim. 1 iteratu ire koj,~, se tie!e '~JYOS predmeta p:ruZa, pedatak daQu,e:Uen-.Re'. gister" u k.l]j~zi, dr Zeligmarn3l ~S,ei,igm,a:n]n De!' Blig,q Blick (8~rnn, ] 9,1 0) sa,ddi b I izu 250"0 jedinica, a u njegovom delu Die 48 'ffbedr.r-a~ft. de« A uges (Hamburg :1922', bro] culrauih autorlreta je za v.ii~ stotillLtID veei,

ll' ovo] knjizi eplsao sam najvafnije amajlije kojie su k,oris,fU semitski narodi ]2: zSJpad.lle Azije, ; gipua.~ ~N'1!lJi~rii~ 1 Etiopije pocevsi S9J ordma iz HI mnelliJ~m,a pre n. e. iz. Sumera ] Elama - Pruz'~'o S am rnnogo njihovi h ilustracija reprodukovanlh i'z zbirkl Britanskeg muzeja, kao 'I' "i:l; privatnih zbirki, ukIjIJ.C'!lrujlu.ci ~ moju UC:tllu" Opis s am'j h a rn a] I ij,a Je relat iVDO j ad nostavn:a. srvar jer u rnnostvu s]u~aje,~ a predmet sa m sebe ~,P]S uj E::. M ~dlJ.ti:m,~ k~:!u~ja je fee 0 [Jj~:tpn.sii:ma, nl amajlijama koji se sastoje od si mbola, s vet i,b i boz[l,[lJslldh i mena kor ,~scen'i h kao .re~i meei, cini Itd., neephodna SiU nesto duza o,bja$J1j('i~a njirna p'ripisanib ideja i verovania. Pre:ma. tome dcdao sam nil kr~tkih pogla",lja '111 ta:Jima sam pokuseo da izlo2im glavne teorije 0 mceima ! dejstvujuejh" amajlija~ ]1.a~eif1jhn.a natpisa :~ s.m,:mlbo.li,m~1 na njlma kao i, ds izlazim[D, verovania keja su u vezi Sal njima irnali stari vavilonski i eglpats k i v raeevi, kasn ije kaba list i, gnostici, kako pagani take ~. hriscani- i asrrolozi, j'~ma- ~aim pripoj i 0 j, I1i nags I'~ed~st a a"~u,O!I oga, sa:S;la.'V[ja,~,a, horoskopa, predskazlvaea sudblne, proroka b"roma,nta i, gle'Q=rul3a u 'l( I"is( dllJu kuglu ~: a kojin a sam ~e 8Us,retao lli Eoiptll Srmllie

danu i Mesopot.~m'ijii tOkO!llfljl 'mno~ih slu:Z,benih pose~,~

,~)vim zel:a:ilJj a.m,ill. _

U potreba arnajlija datira iz vremena ~ada su an i,· [W'iZ:rlI:nl ] ma\g"ijiaJ, zadovoljavali ~o!Vekove dluh:ovD,e port-re·, be. Njihove pdhv~tanJe: ad strane prll,@bitnog c()'Vel(~. izgleda dal [e rezultat nJegove ~tUJ[ms:nje potrM.~,e. Ui pd: rodni instinkt koji, ga je: ul:i,:rorio kadrim da za8t~~[ sebe '[ da pol W:S~l dJlI, predvldi In:UJI1Lll'CnO:fit ,A.m)a,j~:ij e su mu 'Oim~= guc:a.'vaJ'e da dob ije potcmstve, da:Vii'l:e su mu snagn da se ad'll pre vid]j lvim ;u nevid l~]vim ~eplrija'~-e~jlima., ,8, b;;fJ!a~ svega V R.OT! U'I V1 M 0 e[MA~ kao i da zastiti ,S,VOJU 'z;en,u 1 deeu, sveju kucu j stoku: 'nJie~OiV] nas],eoCi,n"cl iUrom sveta SlI uvek ~lnU'i isto. K~d a se 'ill! O;j!GgoVQ~i svesti Sit - orio p'O~ jem b O~'!' ,on j e tom bogu peipisac s.tv:anlJ nje mJ(lll]j-skih moci za kojre je: erovao da su sv.,ojstv.~ne I:ljego'vi:m ama] ijl,mSJ" 'i verevao je da, su njegQlvo. bogu one pc'· trebne QOo,Hko ko]i ko i njemu same •. , ZI njega nije biIo moguee da, ta] b()11 pesto]! bez ~oim~)ci mlgijsk:Hl sru],~, U poznij~m vrernenima, on. j e smatrao da ibe,g IPr~da.Je magliske moci ~ove:tu. j. Qv~lrv,~) g~edUt~ s,rece.o ~~ao medu civilizovanim :s:ve§,tenici.:ma E,g~:pt,a.!, Sumera j Vs~ vllonl je OfV~ sv'esteuici, nis.u odbacill s:irova. magijska 'V~rgvsrnj.a i prakse sv'ojiih 1P:r,edakil.~ bile da ,5U oni hili divLja!cJ w]i :pohuJlrvruj~cj ~ napreuv p:ri,ifllv,atU] sn mno,~.e·od njih neizmenjene ~ ona su obr.azolVaJla 'imb~:g!F,ahu deo w.isu~rijaJ, REL[OlJ B koju su ,~for~itru, Otnda SJu. :m~.sij~ ~ ~Ji.gij~, ne.ra~dvQjwve. SOgOIVl su pos~~di C~'fo.bnJa!Cl 1

, • L·~I b i\I:' f""

81 u,,_]'H S~ se .a,gijom k~d.a je Dil II 0, poueeno, ;"u·,etl. je

preko sV1e:s,te~nCaJ, na sve ~jud,'e,

j,evrejs,ki rabini i, neki lni~ca:nsld 0 ei SlI osudi I:'

upot "ebu amajlija, j edni . bog tog.~ _8tO au one p orveziline sa .a~jj'om" a d'r1lWg~ Z3l~O ioo, j~ nj]'hov3, upo~re.~\~ sma,~'. ra:nl za, ~Q!ka.ziv,a:njle nepoVetl''tmjil, u :m,udJI'05:[ 1 ume.ce

r ,.Mi ,. • ,.

bOZ:1l]lskO'1 pr,ofvld'enJia. Nj~:hov,a 'iD"s;uda~ m@:uutnn" D1Je

~~:a.hi!j. trajne posledlce, osim ~to je pcdstakla lj'~de dca, 'oi me" ~ru3' ~to je sabra nieno, a proizved nja :i n.o8~nj!e 'fUi[It~J1hj a su ~Ie: nasta vHi kao i r,amiJ'if:. Cov:e,k j e uvek iude~ ~~ ~,~:~ajl~ja.m,aJ, pa ~,u ~,ve_sr..eui cl, kake pa\ga uski tako l iiJrrl,S',cans\k I~. pr,e'd.~.Zle'l ~ korake da ru potrebu zadevo~jle. 'N~, o1i,1laj i].aJ6j n On I S~ ,m,ogl:~ 'V~se :i I;, tna,nje da kon-

trolisu up etrebu a,m.aj Uja, sv i h vrsra, SUU",a k[ljii~~'Vrnlic'5t Vavilona i Eg]pt~ jasnc pckazu]e da se 'verov,a]o da je ,m,aJgija :su SU ns:ik.rn d eo eruda bcgeva kijJ1rn je koriste da pe:mo,lrul sebi i d:ru.g:im bogovi .• a, ~. kada to poze~ej3 da, je prenesu na covek~",

. ~'.:a S~~n.t Petersbu.rni:kQm papirusu * pos,t.oilii~: znaea, ~a.n Qd](~lm.a,k u kome se :k~fe da j'~ velikl bog! verevatno Ra, 8~v'O:r~a .agij~ za debroblt €oveika. O""Q se steoe j iU, ,m!~~ .l.o)~.Je f:1lJapis ao ~rn.lj zvani HA 1]" klo~[ j'e vladao tok,o~ t~~,k:lh v.rem!~na, jznl~du_ p,ada VI difiija!s~ije' i US1PQ'l:l);a, Tebanskog CClJ rstva iJ)ill I Il .:~ I enjj~:m.u pre 11. e, QYQ' dele S8:dr-ii nil: '~'uoenjat'" za k,ojaJ je knl:lj s,a.vetoilJ~O' $Pi,i"Og sina MlE:_~[ .. KA.-~, .. a, da lh pomno sledi, U cdeljku XXVIII ~.!alJ JtaJbral:a ve]:ike s~,vaJ:ri koje je Bag stverio za ~ovleika :1 zenu, ,kQ~e Om naziva "jatom !: st~dom' ,[Bozij~m!;o 'i ka.~e';' ~~On o$tv;or,i, nebo i zemiji~ za nj.i,~oi~O ~'Zadov~,ljst~o; -',O:~' rasu tm]uu voda (tji. p:ra'i~k,olns~d okearn): 'On stvori dahove zi veta za n(ll'lid.w~: njU1Q'V1I!:;, iO:nl (~jri ·oOv·ek i ,:lien~) ~'U. wj,eg~ve ~l~.ke [ poti.cu od n] ~,8;ov~h udova; IO~ se dize u :n;ebo d,;}' bi i. 'Udo.,o"lj~o,; On stvori V:CNS~ :1, b~1jtE\ [ ja~~, [ seada, ] pemate phO~' i rlbe za njlh.IQlvu .blra,~ u: 0,11. 0 dJbai~' ,ei n'e:prija.t~·:lj~, 'tU1.lf~:Ej sopstV'ef:i.~ declJ.W kada gUIuj'a:h~

..... .

prerlv nj~ga 'I pobun i sJe s~; 0]1 u¢i i:1ri dan da 'Ib i rh nagrad'i,~):; 1

01111. ,SlV(lifi sa ~rrgjd~ ~4W~1 '~:a!, odb:r8JIlI,'UII ed Ili'LOCU

~ fa,~q~ll~i

[rdia:v,uh,] do,p.dar:JJja

m @, I

~0

ciI.ne~Tlio~ "

~,l,T gq

II1iO C nos; kae ~

R~e lu!'/c au koja je ovde prevedena kao "magija" uklj1lJcuj e u s vom :z;naJcenju {;in i I' bajenja, !e~:u lfll:iJJoti i s v~ druge ''IJ~~l'i ne 'Vest i ca ;, vraeeva. Reo H·epn.t. ~]],OIE',a. da, lila .. ci [U]e!S]"I~c:nOt ~~])iJ:"UiaJlIli1ID i! i ca k ~I 0 d~'$ a vanj e. V rsta sn a takode n ije od £'eden:8! ~ pisac j e mogao i'WrJ,~I!'~i 1!11 vi du :8 an keji zastrasuje ill snove 11, kojima SlJ snevaeu p~:~'k:ll:j!!;an:~ budu,ci dii),g.adllljn, i klodii je zato u stanju da svoje postupke tu;ecl! iH pretrredi, Ukollke je u pltanju OVH 'V~ta ~Hl'OI. va ~ imamo iJ:~'k az d~ S IJ 'i b bogevl cesto korist i li Z~ saopstav(]nje svoje vo!Ue' E~ip!f:an.~,m~ t, Ovo dokazuje da je '\flestina, p:rori canj a putem tu m,aJ~e]]j a snova bil a ustalje-

na praksa. . ., ..

:&{njifevl:u;:~st: Va~:iloli::LaJ, 'I~.kod:~ daje prrmere gde se

'il,ddi d~, :5lJ i :5 ami b o,go~:i korisrlli magi]u. Tako, kada jc bog-Beaden ApslUl l1:S:~~O :prouiV' svog ~'I!bo"'tl'o',g gospedara Ea, nije ni imao m,Q!,g1lllJcncst da se b ori, j~'r je Ea :ptrl"O pustio na njega (:]ni !k,o;jhn:a. ,ga je bacie u dJmib ok san, a, 'za.d:m :g~ ubic i, preuzeo 'nje:g,QvQ oh:~hl'I,;",[lU~t,e~ a M'U~.lUI,; ,~;~.v~lJ'i zapovednl k ApS1l]Qvi,b sila, bio je o~~sp,olS,ob~Je:11 il i, zaearan Ita ]$U~ tla~i 111. i u:c;,nj,en nemoenlm, K,.ad a su bO'i(]'V~, otk ri,~ ida ce ilh uapasd Tiarnat, pers()~i:r'~ka.ci,~(1. :~

majlka :5"Ve,g, sl 3., i sve snage ~~NJi do 'V!!4)fi'stvom Ii1J~nQ'g ~,I na

_ , '* ,Q'bjiiJfvio~" ~oien~:ev ('O©~~n~:sdtern. Leg ,'irP'f~\$ hie:£a~j;(J,~ ,eB N.(A.! ,~ ~ S. II, ~.~A :u 1116~, ,rk' J ·Ermi~lJYt. i:mf!Je.rie! ~ sc Nters'bO\u,f'8. 1913.. ,Pa(pH'IlS. n 'j'e· $'~:a'r5ji od, XVUJ d~ g~19tije:1 a~ i j~ S81it1~ ,d!~bo Min :na,. ]i}m8~~O' za \'U:,Cme ] X i Ii X ciI ilID!M!tije,.

14

AMAJUJE II TALISMANI

Kingua! od abrase Ma,rdu.kal- is I na Eaovog , za svog junaka ;. opremise ga meei rna. za koie S~, verovali da 6e gdl ospcsobiti da :iZVfS,i njih,oN cilj, Ipak, smatndi su nufni m cla,! pre:' nego ·~to ga posal] u III misiju, provere da B su njegove rnag"jske _oei. na ni'Vou njegovog z~dai ka.

U,)(' "]. d A 00 ". -I • ~"I"

emt 'I su r a. se prey. mlj: rna poj: Vm. P' ast ] 're~ ~ :C'll,W mu

~'T'" 'i!!.~ biti ,.:. e » , . 'd' bo .' .... - '.-',--;'. '1\..- ..... ' •.. '"'

.. ~ C""", ,h] nEtJ'i,I,eQI me U ogn una, prouzrosovaces

zbaeivanje (Tiamat) i obnavljanje (st. aranja) i to IC~ prodi. lpak, h::tol\l'ori. jedn U !l:"(C sam i ueini Cia :~ hast. nestane, ] zgovori dnsgu (OOC)1 i uti ni d a se ])1 as~. ponovo pejavl neosrecen," N,ak,~rn '~oga M a rdu k izrel;e ]'lee m oc~, :i :pi9!iSt nestade; on lzrece drugu n, plast se ponO'V'OI pojavi. Kada bogo. i videie' da je njihov i'Z;abrardk U stal£JJju da koristi reei sa FJiiLagi.js:kom moci, bejahu zadovoljni I da,.do.s.~ mu !e.'~o" presto i, druge sirnbole vlastl kao ne-

'Ji... dl M • 'I.. ,.. balo c b" "IiI"~

po ee .. ~ vo ,0 ruzje m{Oj 1 m. je tre - a 1 0. da pogut [ 'w'l amat,

Pri mer .11 eogran i,ooni h m,a._gij sk i h moci pripisan U) veU kom begu zva [lan1L N'e:b-e.r-d,er (tj" Gosn ed do vrhu iI!1IJca( II i H epera dat j e: n:a, jedno m e.g] patskom pa-

pirusu u Britanskom muzeju r '0" IO"l:B8'I, Knjl:zi po- .

. zna. ,anja Z:'lld~rjia, Ra'a se kaie da [e u praiskonsko . okeanu 'bog, kao takav posto1l3JiO' ~ amo ~, imenu, Na J!lI:3,-·

);'. 'I~ .. ,' . 'L- . b if" ,,., .~. _" ,

1i".U} AOJ] ]'I IJ~ optsan sao upotre . a .Ilie""a hJ magije, on j e

radio na svom srcu (tj n umu) i taka pestao b:i6~ ko]e su . Egi pcani zn,a]'i k.,~o H epera Ui Ra, Da je bog :p ostojso SelJ:OO'O preko svog !,mena, izJozeno j e u dobro pozna to] [egendi po kojo] 'b'Olg etkriva svoje rajne ime Izidi, jer ona iud:i da, ga s,az:n.a dial bi IDt(i1!,g1.a daJ \' ]:fuiaJ, Oita.v~:m sve~ 'ti,)m .. Svojim ·.n,allije~m I:nagije Izida je st.vorjla. otrovnog gmbaJv,ea k.oji take lIJf:asno uj ede. boga da, je llOivaj :sko'l"o u m.ro. S~o. ~en s a s,rn.rcw,~ OfllJ otkri I:zidi. s,voj~ tajno, i.Me~ a. Qna izg,ovori, tin!, koj1e ,gao rusee]:i:s,e·. bdda 'b e~,e podjed~ :nako vel-tta, !taka Wi cr",[l~' ta k.,O i u be]oj' m.~giji. rn d~j a POI koj,~j bog :PQstojw Silm,~ u im,~n.iJ!IL m o\2e se ta kQd~ pr,olna"ci

'I u etiopsko] 'knj~.fev.nostii a poneki pisci otisli so tu~.o daleko da su tvrd.Hi dl~ su 'tri liea svete Trojice II;DJ praiskonskom ok ean u postoj ala St!J m 0 U 'i m ett:iL~ i dl je roji he-

~ .11:'.

"'10 postajanje p 0'1 pomognuto upotrebom reel :mO'!;';I! tJ.

mag~Jom, . . . .

Drevni bogovi V.a-vi' ona so. takode koristih. a.maJ_h~

je, , aji nceresantniji primer joe d at U ; lJiU 0 stvaranju,

Kada je velik i bog Marduk, sri n Eaov ~ POSaJO da se kao ]:za~ ranik bogova borl prottv Tiamat, bese dobro naefIL],z~n 'j nos ase nepobedsvo o]'u:'fjl~; lsmedu usana je i m:n.2IJQ amaj ~,:iju naprevljeau 10 d ervene sme~e i]'i ervenog kamena 'Ill ob I tku oka, a U. jednoj ruci je dri.;ao snop trava kojima se s:t~t]O' ad. delovanla ma kakve neI' ~Uam:eijs'ke rnaglje." Nema sumnje dJa je i ' iamat, "majka svega", podsrrekae i. voda p obuae protiv bngova, takode pO~~~\oo dcn{,a18 ]zli],zetan :p;redme~, verovatno neku vrstu a.rmUII] hje, koji je u svakom :Ed u~a,ju bio ~zvo]" nienth moel. U tekstu S~ ova] predmet naziva ~"DU PU ~:EMA If! ~to se ces:t.o prevodi kao "tabllcs :su.dlb lna", ali $C 'On ne op'isu,-, je detaljno, Otkuda ga je ona debita niie rH)(Z:na'OI~, kao it,o nije ni jasno da w g;a je ona neslla na glavi iii na grudlma.

Ttamat je stvorila vel iki broj zastraJi~ju.eih stvorenj.a, ~udo"vrnsn,ol~, lika i Qb~i~j,a da ji~j pemognu u borbi . ~!l'oti:v bo.~oiYa.~, ~ svog prf'll.'orode:nog ~bta K]:n,gu,a ul~i nil a

" -d ·1[" "'h N· d

j~ zapove nuzorn 8''''01 snaga. .'. ,I jec nom mestu ana

eak '~O'" e Ki ngua "me] jedini DiJlui". Predela mu je svu moe :ka,Q i T,abli.cu s,udibiniill. 'koj . MU je iPd~vr;sdl na gl"ud'~.; iato se u. jed:noj verz.]jii ka!e (lPea 1. OS''" T]!'\e.ca tab~:ica stvar,anj1a) daJ, mu ju j e s.la:vil.a ,na gh~l.vu. Kada je. Marduk p ol,k'lOlr,i.o :Ki:nl~a i nJi~,govu "oj sku.!, oduz;eo, :m.U j e T~,bUc~ s:w!JdbhlaJ. '~~~kcja nikldl :r.lrije tteba1(~ d.a b~d,e: nje-

16

AMIA_J LI\JE I T AJUSMANI

17

govat~ i zap e~a't'l 0 Je s'Voji'm prstenom, sto, p okazuje da je Tablieu smatrao svojcm, pSI. j U je pri.~vrn~~o sebl na

. ,', 0 . d . "Ii'" bli k P' II..'" '," . .iiI

,g],ud~., 1"10 $u,gerl;sle '. a je i a uea . ao : 'atzt1i ~Ou ~vJ,on~

gola .. bila :Z:[II,ak. a utoriteta koji j e nosen na gfllllJdi:ma s oka- . een laneem eko vrata. m u ovom s~,u,taJj u Sit m,llZl.etnO' upltaei otkuda ona Tiamat t D~, ~,;u jQj j~ bile data i, ako je

11.. ~I • • - - A '? I" "II.. ('oJ •

take, r..O JU JQj je i!.d!IJO -- ,l :pn povesn tekstova .a tV3,ra,OJ a.

j~'UH:lO j e da Je Ta.bU ea b] I a 'izV'or moci Tiamat ida :5:1,1 j(lj nje'fl'e {;i:[!J] i bajianja or:rHJg,'lLJI6i~,i da Sill njom ,eild zlo, tJ, da

- ..I •• .AI' '" II['!i bi .. 'il

pemoeu iIiillj>e I:'lV'li)u'l emu :rnag'~u" ~'O set t, ona mje :Ull(lIl,g,uH.

b:~'~i zla, jer :ka.da, [e M,arduk l<ad,obia Tahlicu, on ju je still v:k~1 11 a svoj.e' grudi, Prema tome, izgleda da Tablieu stvaranja morame sihV'at:~t~, kao a:maj[U l!I..

Va V' i lonska plf]~a 0 stvaranju U p.otplirrH)st'i pokazuje da s.u Ij~di. verovali da bogov i 'I da voli sva veli ka dela ;u:ZVQd,~ 1I'Z p!i,}mo€ magije, Mardu kova magija bila je mocnija od rnagije Tiamat, nje,g!!lv;e ,~il1.i, i bajanja sna.inija od njelnJih!, ~J, su 'h3.Jk()1 utiniJ,a. da :nJj.el],a, proklerstva i ,e:i iii i ostan u bea posl edica,

Neka ed verovan]a IU to d a su bogovi Su mera, Vavi lonaca i Egipeana kerist i U til ma] I ijl~ k3JO Z;(I s'thu U opasnosti ve rovatno su dosta ran 0 dosp e,1 a i 1)], Elklpij u, U Knj'izl ta.jni nebll .i .z~,m;Jj(J.' nailazirno na opls :S~UiUli[IDe iPQ1:nJne protjv Sve:l:Thllogu.'~eg. ,'ri,n.e tame je eku pie svoie s,tl~gle i peveo ;1;'1-1 1!l borb U P'fO[j.V sU~, Boiije vojske, 'D"iIa~

P~lt su l:H)!~ nske arm ij~ 'b'i le edbijene 'I p ~'t~celL'JJe m, S~.'la.'~

. I·' b ...d "11. '

na uma 0 n IJe zaazeo mesto pooearuaa nad iBogom"

Sv~.ogu€i, Qbt~Q,'vi svoje V'ojs,k:.e 'I posta ih :~ Oi ~~,ci :PiLd: d~ u n.iste S,atan u i njlegove s,1 ~d'befllJke, at i Ql!,!'\I0;,~~ pu~:a :sa ~j-i'm'il_', 'p9s]a!, S\N~'[]'i kr.s:l nB. ko,m e 'beji,th.u l1.ap'is aDa 'I rn enf8J sveteT:r'lOjruce. Kada $.ala.na ug~.ed:a kr:s~: sa t,ri :mo6n~ n.merUt :fila nj€iM'[Ij~ s.mle:~'calSt i ~r,abFlo\sl ga ftiJ~.p~,~t.i,s,e,! njegcn,l',e' n.w:ke ~zgubise $:n.agu~, o:nuz.je, kQ1hn S~ ®hwiio ]:s:pad~ i~ 'tlji~h, aJ njegOive ~ojSi,ke· 'Olkre[~r~~e led:tI i . .D'H~cporbedivi 'BQz'~ji,

andJ~:1 i ih baci ~e: 11 be'm an pakla, Abisi nsko Vler'Ov.allj,e u pobedonosnu mo c krsta 1J] borbi pjOit IV zlih duheva :i 'blG)~.es~i koje onl jZ1Iz:ivaj u, 12lSn:O"'3.no je 'ttl CiiVQj 'I!e,~,efl,d~ ~ jos od :rt(aj'faJnij'(\'!:,g .~a,'ldo;blj,a hr:i:~Ic:anstvaJ, krst je U Icoded ~BV]'\(lrp'i smatran -zaJ. aJmajldu i, talisman p:tJf eseelteeee;

P1Q~t() SU, n~jst.ar.ijli ic;ivi]'ill(]IV~,rd 1la,'D'odi verovali da Ie :njlhov]'m, ibogcrvim,t:i, potrebea m~g'~j a" j aa., SI!J S~ IOIi[1J] njIOii:il:l. sl uzUi~ oe :i~ne:rJl;aid1J.llj e da: S!~ Uudi ] ze~e ptdb ~!a,va .. ]1 magiji ~ :fa,~dlol'b]jii:m:a. stresova ~ te5koe~it One ~~,to [e bi'1,0 dobro za b OI,g:orV~j bri[o je dcbro 'i, za fa~ek~" Ljudl su :p!",aNUi i upo~~eb~j a v,a.]:i aJm,aj]'~je da bl se z~;sM~Ui :i njih,,~~, va 'Q\S,f[Q,\1 na id~ja. je bru],a d a obezbede :ih~Oit i, snagu koju su im dali ~ o,ggV] mada lm J~ ;uzgl,ed:;,do da b oiar:msk.e ,s,r.t:JJge ne ~a,re za njlh. U 8v,akoj zemij l j e sV!EIJ'ka g\e[iILe:ra~ ~U~. 'po~aj:mlj]v~l~, :rH~s:10 ,od s~o~~h pretho dnika, aJU OJ,oi se da. rJJjji~ fulpru~taJ.a rrijed.a'fJJ bltan deo tradieije, verovanja ili uOCifiLja u vesi ~I, amaj]:ija.ml" Uvek Je bri~o prihva- 6~lI1o da m.:8J.rte!ij;i!l~i od kQjih. :S,Y, sa pTa vile ~uliIJaji~Ue pose .. d.ujMJ ~vQjs~va.~, osobine Eli ~Q6i kQje su korisne oove~u.;. lJti.ca.j zapisa, iareke, ime:na ill mocne rec~, zapisane DUl amajUj I, drOlplJl'nj.a'\I';ao je ili m.'o;td~, PO] at!;a V'a.'~ M!OC S~iOjs~venu: matedj alu Ovim j~ m,lo~brul pri.dod~t~ voruJaj; na .. :Jd~;nr110~~ ~li :ijiu~lf! 11' on'OI,~3J k.lojiw jie amajiL~lu da V9!O. Kada ~H~' ttoMe do da j CVIs.b) verorya,nji~ v]rasWllfk,iI ,:ll.aj I.rnj e u :S;V'Oljsuva, :m;atle.dj ala, ji1r~Ula je da aJmaj lij a vruse nije. mogla biti ~,m·atraR1at ZaJ. komad inertne ru mrtve tvari, Dna je u stv;ari poseala 'Udej~s"t,vujuc~n ~majUja., O\d~€jd'ena, deea leka 'mo~ta j e bmm:rn shvaee~a, kao a:majUjiaJ. i ~'e'no de;h:yvanje- je bile, 'Up oltpunjenlo 'clnim,a ]j\a~:a:na ] m,oU~~a:ma b:dsca.:rn$,. Njihova do:bf,a, volja :ka,o i VERA obo~e:llijJ,~, koja ill joe pra·, ti j,:8J} :11~~ile su ~iI i $],aSa,v;i~Je: mu iivot Mlo 6 i ~t~~aj ¥6R.B U o,:atvim ~s,itua,cUaWJj:a. n'e mQ2:e bit~ :p~elu~gl~sena" ' -

IGled ano, lU:U.\l~d n.a rusttoriju aJm.ajlija'j' tesk,QI j'e rau--um~d z:aJS~1O $ll] crklll,ena i d,flJ\ga tela. ,~~ud'i'!laJla njiruIl,IO'VU

upetrebu, Op,~ta, upotreba amajllja je bila i j05 uvek je .t),o<s,~ ed i ea instin kta rase, '~j; in~j'!.i:n lila samoed rta~jl3J,~' 'i nema n-i,ceg zlo,g, 11 sebl; ni kada n ije bila nrutti ee ]:k.ad;a, moc'u da bude povezan a, sa onhn sto se obieno naziva ;.. CfnQm N::3J,gU~lm ", Ako iP\~.iljhH) I spitarne grupe amaj Uja 'i amajl ijski'h natplsa episanih ~I, p're'v.e,den'j h lJ.!Ij ovoj krdi:z:i" QC~ rieemo da se za svaku od ~jih ~eJOVa,I,0 da prlm,illI; svo]e mee:i ed :fi,g~:ra 'b ogova iscrtan i h. :u I;, urezanih, ad 1II'e I Ud:ti 'I mena b cgova 'I nj:uho\i':~ h b C!f~flc5,k i h svojstaV~,~ kao ~ od flgura sverl h zi.vO'rr:u njiiIJ, i nstpisa b O,;Eu:lsikUl i _we:nJjil ]",:l!z::UciHh vrsta, Sve QV~: a mail ije zasaivaj U obra.ca,nje 'bo~ansJt'i m. sil a:FrnWaJ za zdra vlje, plo dnost, OCJJJ,1l,ii:fu:ilJj,e porcdice, uspeh :u bl~g,o'.s:ta,l~je ne, veri 'svoj-ih tvoraca :~ ~~i.~en~:ka. u pobedu m,Dei Gospodnje nad .:s,:atan,:u~,~, svUl doba I zemalja, 'U pobedu Dobra nad Zli,mt Zakona road H':a~fS,OiimfiIJ :i Svetla :nad Ta,mo:m. Za mnoge njiheve sd'~.' ~ike feO~itlJIO je da, SHli ufirnini, dela d.os:tojn.a poSh)'vta.Irn.j:a. 'k:ad~. su ih nesili I' a 0.'0,5,1 U S'I!1J 'i tn. ~ d abo. Z:fN],Qib i!,: p'o"V'~r,e-nje sv,ojruh cWJv,:!l:r,ilI 1 ~c~telja. v,ercn!',:ltI1Q sn ,amajUje u Va~

, vi.~,?:n ,iii" AS'i rij[ j E.gip,!~ obli,k.Qv:aU 'i i~'fad:'hr~'1 i. ,~Jad i,te:1jj 'N~ I,~,kffil. hramova a ~a.t~(h::,e' 'ttaJ. njrum:a, pisal i, s;vest'e:nid' j

r d"'v I ~ , ~"1.. - ," • , u

11],.1 ecrva ~ i1j [j,I.'O'V] pomoemer,

I:z: v:,i[ V,I lonsk i h i e,8rup~t'-Ski.h natpisa sazD,aje:mc, da SH arnaj Ilj,e; napravljene 0.01 i:z:ves,:n ih vrsta k;U~'ll~fda 0 'b ezb ~djva]e: onima :k.oili~i, :5U ]'h noslll prl vri;e~gs~ b o,g)Qv,a i 'b (J1,si:nja, ~ ms~ov:r~mefiiJo :i nil o,:mQgll,ca v~'1 ~ :kOft't~J;~:t sa Jj],ofZa tlSklm bw~]:m,l. Corvek k_,oji [h j!6 ]'m,ao ~:ije mO:r(1JiQ da, p~b~gavaJ", n-I,k~:kv'~)m. s~i:5t~mu pfioldcti~ja ne' bi U o~kd,o ~~lko m_u Jle nakLQnjenl volJa, bc,gova~ j~[ rnij,~daJn !~\Qve.k l"~Tj i, j~' bog ~¥'ek ,S,ia njii_"i ,ne ]1·,Mo.fe 'b1i:d povre(h~:Il., 'N,e-x~1" ,Si~1 2e]j~ da, se $,a:z"n.a buducl1iOSit, brnla je~ ~, j~)§, je 'uv~':k d~~ bok:o 'Ukor_e~_j ~lThi run~dn k:~ u ~o'~leiku, :i mJDog[ obli cl prod-

'-;'''lo ,- - L., ' , ,.I "'.~, d . . ·"'h

'-.,-U'[!lJa :SU ;l:;uog tlOgaJ, J:ZVOy}e:n~ JOi) O~ :mi]:nUnjt_ 'V]'!~m.'ena,

Za ne'te ,am;ajlije :Sie verlJj~ daJ, ,s;u ~$:vojim ~U~~nw(tm,a s:la-

'il t, ,. , • bi 1 I~ " b .... I' n ..

ie SiiU'lJO'V'e' u ,r;,:,oJ~.ma rm je m a otknvena .~ uQ'uc[Wost', au !!\,ai,-

ko je malo nji~,h bile zadlQvornj 1],0 scpstvenim tu macenj~. snova nastela j'e: vrsta profeslonalnih tUJ-m!IJ~c~a, Tumael snova i zuemenja su Ob]~JlI~' lP:ri [pai,cd,aill s:ve~lemstV!l hramova 1 'to S'~ biU ~judi soUd.rnl]og obrazovaela, mada je

- I' , b "'I ",1, 'C""

po se Uil1:Il8, _'],.O m noga prevaranata 1 sartatana. ~'~aJn azt-

" , ~~' ~I' • ~I d d 'II' ',. . d ".

J~l~Sll:li..l J'UU-(l!II,d S~ [q~~-_,a p,(PIS'~QLOV,a,~1 U'] metoc .a prorrea-

ruj,3, b~d.u,ciEllJostti~ tJin' b~cai1j e ke ekl, pred \I'~da]]j,a astrol oga

,', , . - d ' M ''''I.. n "k lh hr T

] prOfu:::an~,e. oc serane svestenrka veu ,] _ ramova I-,Q-

kode je bilo uob'h:;:ajernQ da lj udi konsu ltuju ';'vidorVii1J] aka n Q b~d.~~:rNllSti, Olb'I,can. WlJ3.rQd, se ba lj,l' i,o baca njew ke C:k~ i~, maJd~, je ,!;jIV~ vrsta p"ro:ri canja bi hI! z!B,br:a,l:ljena '. ked Hebreja i ko d hn~d;an;a,~ be:s:to ~e njli:m:a, obracao ka-

,..:il d AI ",., "'[ V n

u:a, :5U, ,r'lJ.JIi~ 8!FelU:sit:va In'fonCarllj:a, 'I'Zn.erVeri ~" .. _ .. ,fllL:aJ:rna9< PIii'((J g

roka, ubili su 'rn'zfarl~.jc] (KFllji.,g;a. rn,$lLlIS:(J, rliJk1,v~:n,a,t IJ~, 22)\~ aU Ma.'tej Je i~ab:ran za apostela 'b8JcaJ,l1j~m kocki (M:a rkn, 15'1' 24]1! AB~OO lozi 'i '~~vidollnjaJ!C:;j n (posebnQ Qv:i d fl![lJgi.) S:Il. t~kode bill za.bf.~njien] jer [e njru'h:ova, proroeka ekstaza iH :iz!bezll;urn.t~j,e;no5!t smatrena za ludilo i deUdjum,

'N aj~lJ1Pil,;;tlJ~n]j i. o:bli,k predskazivanja bijo je pJiOrOfStvo, S,:llMaJS j~: bio '" gospodar pJorocaJ nstava", ali 3M i mnogi dru,gi va"li' ilonsk:i 'bog!O'vi takede da,vaJI, :pro(ro~an-

, '" li. k k '''' , " V '''l " ., '11..," '. 1:'

iSUII;il:: prc:'/] cove .'. oJ~ je proncao u va V] onij l eto J~ i.~-

. d'i 1- • '1_ 'I'· e"I' ~~ ,.". ] d' '" 1.-

rrrne : uranm, ,.;.,:r:a, J :~'lpani~ [(,oJ~ ] e 11 ,a. ao W pnli1)s,to:r~Js.L'ii.om

\l'I~m'~n:u", Arb eilJ~ka boginja U~ar da:vala je pnl[iio~tuu.ke od,~,O"I,I"OI[e Esar'bado'nUJ !k.ri3lU~ Asm,rije., U' 'IlEgi,ptu" ~(f'QJO'~ c~n~tV'a, j~ davao Ria., bog-SU:ITH~e~, Ui Ail~'BJ~i~~R~.. U I:zr,a~·, lu~ bog j!e: s~.o'P§ta;voo, s'Voja, pIOOfo~~nstvaJ, p:rekcO' Ajf"~in~, W

, '110. ~I d'b "I" 'I' '1(, r:;; 1 1[" ',..:I" '~,"

:oJeg'O'Vi,u ~we .'. : en:I,~at (1, 1 :pf.l~tl, ,0. ",~.u ,~ pO'-"~:ZUJe y,a Jle ul~

lo p:riUka, u koj i.a, $e On. !Fllije izj :i!snj.a;VaJiO, .,'~. y,pit(l, S:aul

B '"',iIlI';!;J, ,;5; l~i .,,~, d' :,.,;::- -,' ,"' .- - -.,' .... ' ,-','!i ," .:I ;::',ri'U tp' ,,.,..0::0 ~~'-nll~LJ!j"Q 'f'i '~ ""'Ci~ "",.a, JJ u.... 0, ,g,OVlfjllf1Ij m,o uiD1;[.'\lI '''"hli.ll,I, t ' .r 'I' g, II'!(. ,J!~eolll, r;;) a

.uikyvaJ, [4,. 37), ·j'ID: (liipet uJ>i,ta S;a,ul .Q10IS];)od,i!< ali mu Qva.ji n~: odgJ,Qv,ori, rd ~ $nu,~, FJ't pre::k:o UT~ .• aJ~ n~ p~e-ik,o,

'L, !/~ I D. 'II.. .,. C ';'] ",-" S ,-

p-r'CH'cO'f;;;a. (elVa, ~1\I1:ga d.a!!:'[1JLU O'V'3 2:8,~, 26),. O~a.Jal!l~ '~. a u I,

~.:piti3J, v'eitic'llW ~:z Endofi i dan kasnije SJusre~,e :$1I1©jlJ sudbl,rn~,., S:fUb1l~, 'V~~.tj,Cfi !]aJ j~~ ~re ~ego ,~to je P osl u§~la ni~). glOIVO n~redenJe;~ _ p<C!ld,s,etna da j'~ on l~~Slt,rebwo SI. zem~,e

,ga.'Uit(!: ] vra,~~rrt Il' (Pnra knjig~, 8~:fn,U.~,]orv,a 28." 3). '

, _ la:k/o, je ,Zakon mal~gao da ke d ~~zJ'aj:lj~. :n~' bude o!nih. kOli se bave PfotuCaJrijem, ~!redskl:zi ,al~'a vremena, wu.dtl,o,:f[lJru~_a:ra_, garara, ~aJ;rob~j.iilkaJ, Ui, li.!u'o~n:i,ta (Pe~a knjig~ ~~jsij'ev~, 1_~", 1 0); ",:i,drumo, da j e jed III vna:a pr'Qd~aJ,il}il bi LtiIl, ,ck~zuv'Q':Ije:na Z~konom ~ :Z\l'al~ se :iiSiprn~i v~~e Uti;;; mom i 1"~ mlmom i M odsijie je d~o vrlo ,p~eH;:;jln,a uputstva aa pnpremu sredsra va k!ojbtla ee ono bitE :i:2;V,O deec, Urim i ,-ll1mi'm, su bUs, imena dva :ka,micka.!, ] U p,:I!ol~i,oe! ill ~Q~ad.~(!~, drveta koj'[ su upctreb~j.a ~tu:d keo ,1;(0 mi kor1;s.t]1:~l!~' k~€ke. C,~'va!li, S~ u maJJ,o~ d~pfo. Ui l'·n3,prs,n~ku sudskom" O,:z;lazakt .28~ 3,0;, Levit. :8\~, ,8) i d,~,:lrn.oS[ A[no,a i, njego'vih sledbenska je bill d.a :ill tlmo ~uv,aju i da ih iz~ no~.~ kada b~ 1ji~d~ ze&eU da lh 'isp,.ituju" P~ftplu,no [e j 3JSfl!O' da .lie upotre ba ova dva mala predmeta u svrhu p'rolfili(:a". :~ia "bUa veofm,a,. stara _ i .da je M QjsUe!. postlO nij ~ mogao da potfN,I.no u.klne 'VIe~stmu prori canj a me<h1 Izrailjeima, ~sv~j lo ,orv~j _ ]ruajsh!J:r:iji i n,~jce.tUen'ijru ,obUl :1'.r'Od~aJ:nja, i ,itav~o ga, [pod SVI~1U kOl[]Jtr~]-u ] konerolu :I,~-vlt5Jd 11 ~~egte~, ,nruk~. Ukratko, on, je l"egu~js,ao upetrebu Uri ma i Tumlrna, u.'~.i]lJi!il) da 'i:s,pitivanj e njrn:m,a l' estane pCl;~,U [e~'igj,o~:n.i, ebred i, prirodno, osudie SV~' druge oblike ~:roricanJ~~~ kao :$t~ je oS1Uld~o _ up~t rebu 8vi.~ drugih aJ'~~jUj a o:8;i m . :fi,a lakterija U:i traka koj~ ;8iU se is:ta:v]j'aJe' na ~e]o, 'izITI!eldi'u '0 OJ,. J?-" ~'e;zuza. _~.m~jUje t,oja je visila [iJJaJ dovratku i Cieit, tJI. k~ca:i]ke i.h rese,

, ~].U . s~ih ~ru:s~eMa, pn)rj eanja b~o .J~ da ~H~; ~)r.IDvoh,~ bcgovl I Bo~a:nstv,o da 8VO~U V'GUll 11m odn,IClitS,'IJ n:a, cdr,eid'e~ n~ stVaJi'[ u!~IIIl~ poznato:m Illc~mri m j mo,~e:mOI (k~ dlati za~, ko:nl'ti. i:spit~vaJ(;]:nut, it :MoJ~ij'e' je :za}ed.no ~a 'PaJla n ~

skim sy,es~eni,c;jma. smauao da, [ma s~,u.cuaJjeva kada je ~I 'Pr.~:v'Qve1!"t.d ] zraiij~jJJ(::: :mog~Q p oiUliiLa.gaJ'~i u is phi v~,nj1!l.

H rizQ.sto'm :~ m:nQgi, drugi h:['i,s.canski eel os~dru1j,;l',a~'j su upotrebu amaji~U~, i sisteme :p.[nri,canja zbog njE'hove 'Y'fi(Ze sa .:agij'iO.m a li, S~$V i ~ je jasno da su ~rj)§;caJI:IJi sa Orijenta bili priv:r-l:eni reznim preksama pSJg:ans:ke magij~ mnogo vremena nakon s,to su one prestale da 'PQst,oje medu evropskim briscalJl'i'm,a", 'OV i ttl posdednjhn" VE~A, ~ Biilziju vlad a 1iJ h:lJ'u, j e b-i Lei! do'vQ]jlna j sistemi proricanja sroga nepotrebni, pa njUl'CD,vi svestenicl n lsu bn i, llaiko toI erantnl kao nj i,[h,oiVaJ, ibr,lllc&l u e-vfop~'Jd m de'I'lIjivw:ma Male Azije, Egi,pt~.~ N nbru]li~ Fa,1 t~'t:iui 'i Sisiji, Dekazi 0 teme d~,d su u 'NmvJ()mIJ Z[lvetu. Plfh~!a 0 l~~~d'~ kC!IJi~ je vodila mudraee ('Mat'~l 2, .2) pokClJzil!Wj e da su sveti 'M ate] 'i njegovi l~:m.a-~i toleris a]'i aJs~ro]'ogiju ~ p~:mil]ja'llje J·~jcsif(lV'Og sna (M~~ej~ 2.~ [2,~ [l~ '19,~ :22) i sna P1i:I.at'Oive ~ne p01:8'2;,]]je da jle pfoC)lrk:;arn e po snovima bile dOlvoiij'Gitl Q. N'aJ 110 a d.;i:~j,e W S:OruJ! n'i traes Petrov (Ded a apostolska ] O~ ] 0) i P~,'V~~v (Dela a:p~~~o~~:k~ 22~. l7) rani h:ri,sc;alD,i Sou ,~i~'~dJa,1 ~ na isti n~!.hl. U Dlel lma apcstelsk im ,g.de' nam se :k:a'ie da bolesni 'Ij~di ebuzeri zH]l:Ij duhom 'n'S;VL ozdravljabu" kada jie ma, oJI h pala Petrov.ill senka, m~:di se na pag:a:~s:ko, verovanje 'lJ} ~'udoltv,orn'U, mo~ skrivenu u senel sveea. li]0 j'e: 'tu)b]cajieirlJ.(D verova nj e da su se l~kovruu:: site nalazile u ,6 def:d] sveea i kada $lUl ~"f[dm:e m u,brusci6~~~ Petrove stav':ljja'li. n,31 bclesaike ~!'on~ se iseeljivahu ad bole~-U i dubOivl ~U :bd:azahu iz njih" (De~a aJ:posto~,Skifl~ ] 9,~ 1,2).

N eduge P 0 ~a v,rS~Uku IV veka nase ere p o,Oe)Q je :prepiQru-Q d u ~po~r,e:'bi amajlija :D hra,$car:ui su :p ~,~U aa, 'upotl"'~;'bljavajilUJ amaj~:ij e :koJe :S,lI, bite u ve:z'i sa, :njirnh:ovenl re]'i,!;ij:om., Prva, ] roajh~JtaJknulija. bh) j1e krst kJojru :5le p oja,~

" 'II· z_· • b] . · I~ 11.., I.. .,. Ii:... • ,:i;,

V:i'O, ~ r.aZd'!i..<:[UniIi ,D· lClm.~jI a ~~all!i. ,t([ffltal, KC]il SU Olll.,illl,,,-,tlQ

IDosi l~, sV'eit~na, liea, ] s;vebl'Vnj f!jd ras~edv,aQ je darvo~e i du.hoVle :ko~il d!onolS~ bo,"les:ti. ZatJm ~9U dl,Q.s]~, sUk..e· Bo"So=

AMAJIUJE I TALISMAN I

]'"-0 diee, s~&ke i figl~rre arhandela ] veU kih svetaca kae ] k~.~t mosti m uceni Ita ko j"i su bil i frlve brojnih Pili"O.ga.nja,., nja u prvim vekov i .• a nase ere, N,e;sU~vljena Ik o:za p ergarnenr, papwr~s i. kamenje bili su takode is~:d'S.a:ni odlomclma iz Biblije, al po PfO nalask 1,.1, 'pap;ir':!J, konacno su se ~~o·bi.taji~,e papirnate ,~,.aJjHjie :i ~aJfsman:i. Nastal] su i r.iI,~ki, 01)] j,ci h ris¢tj,ns.ke .m,a.g;ije.,. ·~jve6e. :i me :i Moen,a, ree bila je iS~S" Nafora, sveto ulie i tamJan postal:i su za mnoge amajllje nesavladive rnrn.oci a sveto ViIDO ~ ill:I,e'b zva.ni su "lekovhna besmrt]],os:ti ",

~rUe'n'[a[~l,a m:~gi~ it sv i h vrsta presla je u 'if! vropu 11 s.:rec:WmJem vek~~ a nJe~lhi tragovl Su.s:r~CIJ se svuda nil Zapadu, eak i II d.a:n,:d:nje vreme .. M~[l~mati'~af" astf!OlrllJom ~ 'I'~ka,r ~as~ovaJi. SI" sv,ojie nauke 1nJ8. snmerskosa, vavlloaskom_ I. asrrs kom zllamju veruju:ci da su iz atEtme~~ckih.~ astrol.os.~:~,h ~. m,edirci nsk i ~ t~.·bLka, pire1LWz~1 i sve ~'to je od v:~eild!no5t.]:, ali u tome ~u se vara Ii .A..str'(l,lo,g,jj a, proricaroJe" upotreba b~o~eva i, .ed'ieirts .. ki sistem koji su biti u upotrebl U Meso1pota'fD'iji u 111 mW],e.dj'u'mu. pre n, e, 21i~i su i. ~kdvni u aVO~1 z,e.m~jli kao il~o' $'U oduvek b~:li.~,.1 domereoi :i h postuju ,m:ful'go vrus.e od egzlktnih nawka keje su Evro:pljanj b: I1j]:h :razvm,rni. Cak su u Engl,eskoj i, ,A.m'edcj u dan.asnj e \ reme na m n.O~,~ U~de b:vr-sil a udc:aj verova~4aJ, koj~a. S.ilW hila u,obwc.ajena u Vavi.mo:nlji pre nekih fer.i.r.i "[1 pethijjada giiJOrna, N~kaikav razvo], ku]tu:raJ ili obra- 2o~varnje nece na'te:rl~i. c(nle.':ka. da p~rt.puno na.p'UlS~ru u'pot-

b ":11· " ,. • ~

re _ u a~~J~'IJa ] SiSi['e:m,.il proricanja jer a,m,ajl'ije. dljiiU, oni-

ma k!01lw Jh nose oseea] swgu.rn,cN5:lit zasti:t~ :m iolagotS:tanja, a ne stete nikome, Ona] kojw se bavi vestinom iP,rom'icanjia ne nanosi it~tu. mrukome do seb i, s amom.

. P.i~,ci klijlga. i ,~lalt1lJaika ,0' Qku.ltn Ofm. U enc[:kJopedjj-

~b:m ira.dovi~a. ce~to, 'IJlikazllaju, na Istfiolo.~:ijil!1~ pKHlcanJe ] $ro dine pred.ntete lao, na profi'rv-ode doba ne;~a - ja, kojii S~ ubnano gube aJU~. ak,@ zaista u to' veriIJju.!. za,paJi s:u u

'Ol'Zb1i.ljnu gr€i:sk:u. Go~o':lii nam se da joe AS'TROU)GHA PIS$udonauka, lake se 'U pot:PUo.osti rBzvila. kroz eksperime]]t~ Esk.ustvo, i precizne Ia!JPlise cinJr.da.. Ova] razvQji ne eJJni od nje egzaktrm nauku, af nem,ogu.ce je u'e: biti iznenaden opstO.fil p'r~c:iznQ,s6ilW 'UlmaJOenja ve.Ukog breja karaktera Muskarnlca, 'i zena, koji se z:asntv.aju na tumaceif.ilj U hor'Qsk,opa. M edu nama z;i'v~ lI"odite~jl kJo~i~ su dalw da

.-Ii • '.'1!., d ' ...;II, h k· .,

se odmah po [io~eDJu njenove ece ~zraU~llorIO~,.o'P~ 1

'k,'oji odgaiJaju. svoju decu ~;:rrlema, ~,p'utst~ima ~]hovih sasta v]jaca. SUenc, 'lome, posroje i neki ~ekai'ri koji iM8l.jrlliDJ horossope sV'Q,i"wh. pa,c,ij.enaila i ]n:form3J.cij~ lZ miJJji.h k'o,r,l.ste kao vodic u tretmanu koji lDiIJ proip~Sujru. Medu n,eoijim prijiaJie[j.iml. i poz:na~~c~ma ima mno,_go Mlljs!karrl~:ai i i,en·a kojw dajlu da :i m se hcroskop napravl svake ,Iod:ine~ pa svo]e pOS~CI'Y~ putnio'Yanjl~ :1 zOidov,o,ljstv3J pllJliraju prema p Q~oiajlim;a, :p aneta ] znakcva zodijaka u pr~:I.'e6- no] r.av~odnevh:i. Izda ·'.Je Viilj~ovi.h astro]osJdh radova, ;"Sefar~aJ"', gospodica .Adamsi. ostall potarzl!Jju. da b![Qj astrologa i. astrologa ,amaLtera u n:aio.j zemljw m~T.1 biti vecma 'Veki ki, Ljudi s.U oduvek V\etfov8,H da njib.ov1m fiv,o,tima u:pra.vUaju. zvezde l kod vd:i'k.o"g broja stanovnika Ze.rnje to verovanje rnruk~'~uja. netCSe nestati, RezuID,ta,uw do kojih dolaze as h"iO,'(.Ol 1 SU ponekad take zapa.mni i

~ . . ~

llljU10v,e prognoza se taka eesto do.SIlJO'YlC~ '1.:s,p1lWnjl,:aJu .: ~

dQgad·ajw·m.a 'kojii slede da je ~a.k, ~ onaj koj~ me veruje primJoHiLn d a prlzna da mora da "ima 'D"e-tega U teme ",

GLEDAN,[E U DUN je ta/kodie smatraao pseudtloar ukem, Raz. il!o, se na lnolu i. doslo je u Eli'IQ!P(U preko Indije, Mesopotarnije ," E,!ipta. Odjlel!JJtabri str1lW>cfJlja.ci :za gled anj e 11 dlan S WJ ob]cno ~ceID'i i. spesobni ·Ijud.i, pro~ oo.'I!lJ,curnl i. [Mu.dl'm. oce.nji'vaJcru ka.ra.k;le:ra ikoj:i bez, sumnje. mogu d,a ta(:\iUiJo procene p'rQ~nOiS:1 i s~dJasnjrosl. Ijudslldh iivo;ta. ]s'pi.tujuC[ ,crtt'e' Slit d[ana;. Niie' porznato k~da J!!: Iil(\= :~;:[a 1.0 g.'i,e da.nje u d(~.an. ,a~'E 'i:zg'l ed,a da s:u. ,g~. :tillJ.o' sre.dstvQ

,AMAJLUE 11AUSMA!N I

aa proricanje ~o\ds~i]j najstarijl stanovni!d. Zem]j'e.. Parsi tvrde da Ilee i! dlanevi f'1IW:kU sa.drie klill.~ prave prirode, karaktera i naravi ,s'ValkO.g ~ov,eka. gV'~d,o ko je ljJjdeo Pars! stFIJ~lljaka, kako rukuje tim. klju,tem :i to je bio III mogu cn.osd da potom prrove:ri. iskaze :m,o:ra prisnat i. da su njegove skiee k~u·,aktelra ispra:vjrtJje :i da su [PfQ'roc:Er ~ stva ta~n~ do. neverovatnog S'. epena. On bukvalno Illllloie da ~ita. :5[1. lica j ruku B. tao sposobnost mu omogueuje da lzbegne susret sa ]QI§:m:m j pore 6nim ]j udima, -

" Vesdnu. ,0 LEnA N]A U :K R [5TA t, :p'f'aik~[kuj u mncgi [judi i !ene, (1, neki j',g]ed,3.ci!!'~ pos~izu. vrlo zap~ze.n.~ rezultate, Nema prevare kada je "gledanje" JHls:te:oo" jer zurenje u kristalnu Joptu hipnoitisle OItilJOp. koji ', uri, njego~ Uml prelaai ,u. stanje "videnja" iP'ros~.os.ti i on je II[ mogu ell ostl da vi di \I i::ij e koje ne maze da ,olp~se. Ukrarke, pada ID vrstu transa k.,o~ii na ~'Od] opt ~ki nerv da stimul i .. se mozak i. ovaj odasi lje vizij~ preko njega u ,0k'O,. Preke-

,,'II ' , ~,'..... 1':.. , ...II 'i..' ~ ., - •

memo Z1!!II r~nj e je sterno za Vh,lL pa oouno kO'nsceoJ,e

kristalnih ~,o.pti treba obaarivo izbegavati, Ve§t] "gledae" Moze docE do podjednake ko:rism:dh rezultata za isp,i.tivaeal zureci U cgledalo, u vodu, ~asllJ!, zdelu, vedro baru i vo dllil i U 'mast II Q sipa 11.0 U sa k u,

Verovanje III postejanje vr S -f..'A jiCll' izurnrlo II!.!I, ma!~~'oj zemJj i!, i ala se u nekoliko ud a ~jien,i h '0 bl asti. lI. ,za.padnoj Sk.ot~koj i. lrskoj jo~ uvek govorl da "proroeice" (ili "'Jl1 udre zen~ n) postoj e, N'e' treba m ~d\rttf:m~ po to i s~ id d ~

, .' "'7'

je verovanjs u VR.AD~~[~E izumrlo jer nih~' tako, U svim

veli ki m .g radovi ma lma :le~a kc je dobro za i'~duju pred- 5,kazuju6:~ sudbinu gtedanjem u karte Ui u it:rans~ u. ko~ m,e (me- kak.o tvrde~ [,aJzgov.a,r,aju -at m:rtvuma. Ui do ode UJ vezu mr( e S~l zivima, Ove :zene itfIJt:' n.astoje toJ.Hk(~ da l.umiice plnilG,I,OSl s\!!'ojiih klije'naJUIJ" \iec. d.a. predska:tu bu,d:!l.!IJcnQ~~ neki. rna ad I1jl~:h.j i mo r~ :lie IP r~ Zril.t;ui. d~ is U nj:u ho\l':~

, 'I"·d·

n a:p,t] r i :p On.elm fJ!J '. , l'Z.lI:l~tfllO u sp,e . fl i 'I' st 00 ·ce rec~ d(;JI Sf: P ro~

gnoze doslovce ispu ne, 'ill skusni i diskremi p'r.edska.~lval.c ima enol i ko k~Ue:flati:1J koli ko je uspesa n U svom poslu, I o![l]:i pri p~.i,rd(lj1lJJ svlm klasa rna - vo] nlcima, :rno.' [ naa:ri.m:a!, p 01,1 ~.u.ca.'r;.:ma" sluzbenieima, cr:~nf,e:n]'m li cima kao i v·e~.i~ tom broiu ienaj peznatlm ill nepoznatim. Zelj.a, da Sf: prorekne buducnost izgleda da .re danas rasprostranjena ]sUO onoliko toliko je oduvek bila, Prericanje u transu opisano j e' kae veoma opasno i. S~ 'esnl predskardvacE govore da mogu da "rade" sa rno od reden bro] easova ~,st.o6;['j, daaa 1 da tl ,~~a;soiV] 'De megu b:ud uzastopei, M:?derna v,e:Sti.ca ~ millilfU'sk og '1 U ienskog foO dJa! vis~ n e s!P'rai~~] a . 'da volske co'r-bu ", napitke 0 d d ruga, lj ubav n e napitke ad ociju slepog mlsa, iznutrica ,g;mizavac.il. i. :ljuds,' og S,aIla ] sokove od zm:j8l otr'Oli\Jui,c3. jer joj zakon slodii na putu, i. Dna n e I e:t.i kroz vazdu h jasucl metlu o dJ pruca j U ~:UI!.p. Nema, medudm m 11.0go suamje da OifU11 jos uvek ~,z. vod i svoia t rad icienalna lukavstva :u :majsrodj,e medu civ j I ~zov,3,n'i m n a.-rodOM. kej i. j e dobto -piaca. za njene napore _ Jed ine je ispravno reei da ona obmanj uje 11 sebe kao i So vo] 0 m,1J,Ji, terije.

Yesca sa / a.p:a.diBI se treba mnoge manje pla~\]'t] od njegovog kolege sa, mstoka ... j'iko ko je ;zjV00' ",!,.ed·~ ~~1.rodorn Sudana, narodom Fani iz zapadne Afrike :~ davelorn opsednutim domorocima iz donj.e- Vavllonije [~e :mIDZe' a da ne poveruje da njiho'V"j vesel-lekari pOSIGHllllju neku vrstu nama nepoznete psihicke simld~ge. Izgleda da onl ubijaiu svoje neprijatelje, a. za :no:-va_c i n~pdja~eruje' drugih ljudi, SLJ IESTIJOM,! sto ee re.c~i da \iesulc-Iekar ,o.o]a.zl I k,aze i:av,eku. da. 't'1!"·e:"aJ d.a u.mr,e pre od.redenoCl iU flI.t'IJ ,odJre'deni dan i. tQupor~o. pon.a"lj:a~ i.nte.ilzivrHl) z,el.ecil ooveko.\~u S[lut, dJok malposh~tku ~ove1k zajs~SJ lIe UlTu·,e'. rn ~g~ eda aa, vestellc-]e:ka ~ 'poseduj e: ~ m:o~ ~a ~s ~·8e r~lse .: s:~~'Pno iU relumu Ui n~ku v'rs:tu bo~esm. k,.():J~ ."'6. nlaz~a:h s'm fit :Zrl'!j/"e'- J cedi nri od,goVQ r k@j i. :Ii1le k(), k 0' je vrud eo vesca:-

AlMAJllJE • r AUSMAN.

-I ekara Sal Isto ka moze' dar.j na pi tanj e ! Da 'H je nillioguce da nekl eovek, cr[JJ3'C if belae, poseduje h1JkV(I moe su-

," ,)!, ,I . · .. ·N· '~~ D 'I. [. k .~'.. .

g,e· tlJe". jeste e znam e OL'!. na S:IQ, U P'lIl'IUJ!i, veruje

daie i .. - . I Z

. aje to. moguce 'I I:1H,i!lSlltP,L1. oprezno upiar 'en 0 na z.apa-

du (N:1I, i. dal]e veruje u ~ 0 a lin ije u plasen,

Men'i se c:in.;i da se protlv nosenja am ajllja 'Maze uputiri :malo primedbi, Moze biti budalaste ill 'sujeve:r,~ no nos;~~i i saku p Ij~ti b eih".()tl1e p redmete, m akar on i b i,]:i napravljenl ad. :d,ata srebra, platine ili nekog dragog kamenja, O'l"b.~, koji i h nose zbcg njih s;l:~C1!Jl, oseca] sigu'E"nosti .~ z'ls·6cen.mlai~, a one su Oes:to znak prm. ri:eliJJOs.ln, i prijatetjske ljubavi, Lepe amajlije pcdstieu divljenje vlasnika a nj'ih.ovih prijatelja i ·c(:sto zadovoliavaju z'e'lju za lepim, Na Bllskom isroku amajlije :~H~ upotrebljava] ~ un ~'Verla.J n 0 i bez st i daJ. Starl :P estar :IJi~1 ka m iJ:i ko] i me joe' 'V 0 (li 0 iz Da rna ka u Bagd a d, s m aU"<ElQ' Je da je za nus, bezbedni dQlaJ· ak laslluzno pet plravih perli koje su bile pirik,af'~ne na 'C'leiu svake ad kamila. Uspeh kojl :sam ImIO!a ,~:k.lJjjPUamju. rukopi: a u zernlji Tijarl, takode J bio pripisan plavlm d·'ira.dhJfVRm,[l :i amajlijam« Kurana koje sam tame kupio .. Pod zasJunn vreelce S,~ p'faJsh1om

, 1!.. R Ii-. H' . A :A k . "

tz groea xaoan ~ ortruzca, nas caravan je PlUOy:a,O' ~ '.

M;o,y b~ k roz lemlj'u J ~rl:i da oj, I; oboza v31 aca da vol (I, ~_ pod za~tilom kese S(I prasinom 12. groba -" ubah Idrlsa nas brod je' sigurnc piIIO''IIio iz Dllll g~a u .KQSlJ na Trece;- vodopadu. Kada .SU Arapi iz Sa1!Dl~ra O'P'Ija.~:ka~~ nitS karavan, ukraf hranu 'E odela i od. eli :ll'IIase ii.voitunje

':0.1 ,. I· d ~. ,,,11 L,. I" '''II· d 'i. • I,·

a'l:ml~'_ja I S'!J1i r ' (} 11.'1 ea nas 18JI'i.O JU ~,I'I .. a nas S,I('iIlU gOI. I

oslobode u pustieji da bl nas bog ubic z;,edu i h~ -dnoE oOlm. N'tsu lJ],r~dUi ni jedno ni d:rugo~ ali M:lduUli!Jed Ami]) me je 1!1Iverava;,(I, da s:mo :pobeg'li "edino !!·a.t,o st,o, je on n:il. g:rudi m.al n o'$.i 0 p ~()c'mc!l] cd, ah at a na 'k oj(~ j je b~ 0 1 - pis,an sti.h 1z KUrt1na, a i ja sam ima'C~ jed.nu u tabakeri. rnzgJed.a. d3J s,u mud:um,a,n.sie ., majll}e popustljil'\"e pre'rn,~

IFIIREDGOVOR

27'

, .

h.risc.a.nima. Isti S~lL"'ncnjak 'me je 'l.fj,kodie. uveravan da smo bUi II moguencsti da ubljemo dva lopova koj~. su do,s.Ji da ukradu d.\ . kutije i])d~g31 sa nase.g sph~,. a u K~lah ~er'ka'tu~ de probuse nase vrece ad ovcije koZie ~ po'to pe nas, zaro i.'to smo :S~1 sobem tlosiH ove amajl ije. Za njega je nosenJle hril~anski.h arnajllja p]ledstav]~,~]IQI vrstu ,frils-t1. Isto je bile i, u Eg~:ptl]. ,Alnob,ati. SII!l. oclb] It da ,0.= :kaJZU :igru m~.cev:1i dok im nismo d aU vreme na da stave 5v,01 e a~ajlije a igraeiee jz K8Jue i 'Ma,lls~:raha SU' v~se~[?, skin ule sa sebe sve OSi~11l malih traka oko vrata na kO] lmao su nosile svoje amajllUe'. Mog~!c~ je navesti deseune s]'i[~nih s~u!~ajey,a", . . . ..

'~ ott ·1,P81.dU .nogo vI~U}dh i ]s~a~~~tih ]J udi

cvr:s:to veruje U. ~astiti Ilit;~u ~Oi¢ svojih amaj I i,ja. PosledIt,)] ruski Car je prida VaJ~)' veUku vaJ~nc:s~ IH'st,er.nllJ. na ,k.'?~ me J .. bwo ik.om:ad drveta SaJ ,~a;sno~ krsta: .pr;;~eiil1l Je shUo nj,e,govo,g ded~~ ali na dan kada je l~lbo'[:i:IJ.VI.O da,~,g3l. S~I.vl, 'b'lO je ubijen (Sharper KID(Jw:lsOD! Origins t?f Popular Su.peTSti'tj:(J,ns, str. 1,,510). ].D,. '··okJtdef', k!oji niJe blo kon-

d· 'd' ~ - liI"i·.r;o,i:!.'·1 n 'I!.n. rl ...... r kamen" nl~1

tormlsta, go ll1:i1iama jle 1lJII '" z,epu iII~~\!iI";';" ' ... 1. 1"-11_' ,I'i., • . ' .... I!,~'" lWIO

1llIld~bJjJernju. Yo kojem 81J1 S~ nalaaili ,~. rsti p]\e.d,~ett kOJ~ ~~' zveekali kad a bl se kamen pomerao. Om11l !aJ. J ~ smatrac zastitoim ad lboLesd, brodoloma i drugih nesreea (i'b~d., str. 1.0). Po'koji[1Jl profescr Rajt SaJ U n:iven;it~ta. u Kembri:dzu,t '1111":1,0 tvrdoglav:i :S,:ko~, nosio je i da:nju, i noeu ~l~tt~· ni prs~en wz Lo,.an' ~I fila. kame su bi~i 'i~[aJ~eni zn~to~t zndijaka od ~ice. Obi~ll(J; je gO'\I''C1,o,iOi da nikada ne bi me.ga;ol radlti akc o,vaj prseen nlje i.a,€) n~ r~c~. Klolleg~ ,$,1 Kem.bridJi;~ kojli je bi,o, pobed~n 'U s.tu.zb enoJ r.~~,pr,~v] .s~ njim, pro,'k'I,eo ga je neb;ree]v~m lmlen(r~ !iloi~J~m t R.a.J~ je; VeI,QVaQ da. je ta, k~~tva, b~la iIlWZfOI'k nj-e.gov'lo~1 faJt:ail'nOJ

bol.esti.

- _ T,Q,:kOM pO;s~,ednjwh ped~set .godin~ ,egip1iltski .. 5~,~;af~~'

b~j jle ~Ois,tao ~oolmaJ. Qmiljena j po. puliilfna, ,amIJlill]11 :Ilru

maskota :zlbo'g ~deja o nOVOM !iVOUl 'i vaskne.llju ~Qje su ~Ii,pca.l;ni, sa njim povezl va I L J'edJna gospoda [e plat i ~,,,1J 50 ftf tl Zit lepi, plavo 'gledosani por~e:hl:iils.ld skarabej k railjke Ha,tieps~,~ jet j e ve:rov,a] a (1:[1, je ona bila rei mka.J rn~dJa ve ike kraljice ida, je u sebi nosila 'bo:za,nSl,v.o bega Amen,~" njenog '0 ca . .J os jedna gOSpOldil je p,1 atiJa veliku sum:u novca ' a ~,epi skarabej kral,fce i zato sto je verovala da j sana reinkarnseija te lepe zene na k,oju je smatrala da HOi,. S drnge strane mnogi, vlasnici skarabeja sw ptorn,el1L]'li svo]e -inl~\ljernje i zato st,~, su ill smarrali j~v(H:ilm"a z:~e sreee i neuspeha, poklonili su ih Br:~taJns:ko!mll OO,llll~jU.

OdeJjd 1Jl d nevno] stamp i sadrCZie' :" nteres antna tu-

,x' dmeti brani k Pekoini

mJ~lh,;enJa o pre meuma 12a,', ramrn 211. mas Jj!11e", iOOjln:~

ser Henri Si,g~r~jv je u ek sa sobom nosio :zeciju ~a:pu. za

koi '· ... -""d· ,~.. iii(, •

'OJu ,erne] xazu ". a Je n:!l.jS:Ii,e'C:fl~Ja. stvar na svetu, Ol,a ]lI''U, je

nosio sa, sobom u Dejtoni kada je napra \I i 0' sve svoje ve .. Like uspehe kao kra:'lj brztne. Ali kada se njeg,orvoI1lJl brod u desi la nesreca III keje] j~ ~, on pogi nuo, zeOiju sarp~ nije nosh) sa scbom! {Evening Standard. ] 4. jun :1930),. ,A.u:sU'.a]ij~ki '~gI~ci kriketa imaj'~ masketu v'~'likog gumenO,1 keng'llllr3 koju je. jedan od njihovih Chl!no'V~, udailf'io 'i slo mie, Gosp od'~ n Vudfu 1 je odmah dao da se maskota poprav] l ponovo je postavio (Ev9:1ling St.and,~rd, i6., jua, S'U. H). O\S:~:m :iJudj je u:bHo hobotnieu 'U bnzinl sv'edonika Korbier u Dzers,'jlU ~ odnell S~ [e u svo] hotel ] pos~aV'iU za maskctu (Daily ,Express!, :17" jun, str. 1,'1). ~Uu,(!aj k!O~w plokazuje kako je zeciJa ~apa S[~KlS~a, zi,v(rn i, novae [ednom ~o!veku i sprl ~an je' u 0 cU:ienoj Ernest Pu .. 10,'oj (Ernest PQo'I,~) prj~· BOlaJ'tasev,:i[ kOII~ (The Car o..f C~oe$us str., ~ 64,'1, I{,ada jie H'obs, usa-a u 19tu, 'lreb:tIJI,Q .nUll j'e sesma.est. ut~njii da p:rema~j Giif-ejS(~i"l rekord ad 5'4,,89'6 trea.rnja i s,a nj'im jie posa!CJi beti vraibac" vnflba,c je Q!,S;tao, d.ot ,on nije post.igalO 40 trtanjat a onda je (lid]le1:eo.

FfiEDGOVOR

pOIs.ma~r~Ol rekose: "Odna jic H'oibS,QC\;a s['le,ca,-"" i uri lopte 'kas1rnli e Hobs j.~' b:i'Q ]z'b~ten j,z ],g~e: {Sunday (jt'aphi~, ] O. iVgust ] 9,3'0,; str. 2). S]gUFIlO je da le jedea ad Raj: .. , '~Ildnijih maskora koje S~ lkad 'Postl,vlje.nl~' ID~ ,a~tomJO bil maskota Somerseta M,a, ksvela ;;: to, j e ,s;ic.uina, figural ]1011\,01,

~ :krva~~om ka.putu k.'oilii w ruci dr!~ mrtvu I lsieu (Eve~

ning Standa'Td 'I S. ektobar, str, 1)" ,

Sl rah, ILafu pd~ S olomunove nije nista drugo do

neprihvatanje JP omo,~i koju sazum ~~'~] {] 7" ~ 2)., N emolu,6e je da se ne ,ak~j,ui!'i da je afllSlJhJe stVOiFIO ,oovekoV' strah, da 'i m samo :njeg;o"(!I' verovan]e daje s,fI,~gu i da ih nj,e:gova bezuslevna i nesavladiva VERA cini, de],o<lv'Oir-

.

rum,

Svodu veliku zaihvab:iiGI!ilt duguJ~'rn U,piE"~'V:itelji:lll,a Brltanskcg muze]a sb 109 njal .. eve dozvole da foto,~,rafi,~, se:m odlomke lz: '1. marn.dean,sk]h." samarrllicansJdh j sirijlski h ru kepis a: 2;, dij.~gnlme i:z, ruke pffisa kabale ~ .3. ,a.~~lije ,~ 'crteie ~z s;taml:p.arnih knj"i,g,a u.k'~jlu~uju6i i re.tku KnJl~ gu 0 Ra:de! ~ 'I ,4,. cblmnu zbi rku sumerskih, vaJ~v.i',~clnskih~, .' irijskih, fenicansklh, pehlevl i drlllligi,b a'm;aJ~·lJa. OVI] ra,d je l[.Ua:tfH)I olaks~n, zibc,! po.~?c.'~ .r",oJ]·!~ bi'Ysih, kolega, dr, L" 01• Barneta, kustosa Odeijenjla orijentalnih st~m~ panih knjiga ;, 'n.ilik,opi:5ia! 'lID. le''Id na, ffi,. A..~ i njinl:o,~o,g osoblja u Klerk:s,u", Izbor arnajl]ja 'z V~vUonUe ;11 Elama

'·S·· D" 'It. '.

za sta m pa,nJe' je rul~r~io Shh1'i mrt 'IZ DfI.tansll!i.og muzeja.

b , fll kti ~11_"'h' ..

Nje',~,ov prevod tekstova 0 upotre ]1 'pro: i,~ua,. :[h.,~~ - t ,aJd·O·'

pej,tdd.h fig'lllra! koje je Vuli (W'oo~le'y)1 iskopao u UnJ, iij 1--I..a.! deji i opisao 11 st fiI!..I,cmoj rls,pra vi, u 2urn'a/~' (Jou,rn~~1 Kndjevskog ,3,li.jskol,g, dr~stvaJ. razjasnio je mnoge c'iflJe~ n i C~ u vezi sa meso potamijskom remig:~j om, :s aradnja lzmedu ueenog psiho'i.oga, i stnm,c]la.,g aJr~eo,~'Qlga. do'?,e~1 [e od] i,~ne '[le.;z'~ I Ulh~; ZI h'Vs i,an :s a:m,! b~ kod'e,~ ~ C+ J, IG,iiad u ]:z B-r~~:~flsk'og mflluzej~ zbog iilni!l1!Q',g,ih podahllk_tt, ~ v~z~ sa V',~vi ~'IJ rnskim 'veit"'ovanj i,n1JaJ ,e) dJrlgom k,ame~njilu 'U z(;l 'illba,ye~·

AMAJUJJE II ''Il'AUSMA!N I

~11

tenja 0 glinenom mo d,ehll o!ve~je j etre koja su dO'D~]a njegova i~;t'ra2i vanja, .Dr 'M~~,es 'G:a;Site;ru.~, gl,avnom r~ibinu sefa,rdski,~ z~]'edrli,C3, u Englesko], veoma sam Z[thVil= I,~:n zbog doavole d at ,obja'lli,m v1s,e edlemaka ]2; ZV'Of':1,]£k:fl (Co'rp'us) njegovih radova j koje j e' 'Olin 100'biliia vio (live godl!tIDe pod naslovom ,St~dij~ i t,~ksto'vi Q m'8,giji~ f;J,lJdQrf$~,

. . k h' \I "" (S" dO' d' f,; . M.... •

, • F ...:' -. ',' '''-. l. . '"-. '. I' Hi.' . I"W . • ."-~ ,,-' , .. 1

ssmsncsne. a at ,eo ogtJa. __ \u~,,!:,es a~ ,~;U$ ln~aIJr~

FQ.JkJOf~J Sl8Jma:rit:ia:n Al'~htl'Oljjgy, J vols, ] '92 3,-28)," Tu-

• • "~.. -I· ·'1· " ~~" '"

M=:!M!:m :I. mno,g~ 'u,IIfU18;1 ~nsa, ~, su o 3J:m'~J ijama lI!i.,o;jie se p ~)m;~-

nju li] 'N ¢V!Q'~l zaJv,etu ~ sta SD one 'brn:i,e~j sta nisu ]td"t ali dr Gaster J~ prv~, ,objavkil tekseeve sa ,a.M~jlUja~ preveo 'i 0 lb-.

- ~. - - ~

j.a;S.tdo ne ,8 aMO jezik S,amadca.fi4ljj ~ vee ~ njib~vii!ll, flloeefi-

ju i, religiju,

Tokom pisan] a il}V~ knJ lge 'k.'Oif.1Sll:,oJ~Q'vaJ.(J' :s,a- m mo·,

d '''. 'I!~ 'I.. I '" ~,,'~' '" x·

gs ra ove U ll1!el] sa tzv. OJ\. U tnrm nauaama " ] procuao

vel iki broj ]'~Sop:ra,V3J, :i ch~ rualka, c ra:d:i~it]m predm .. eti ma 'k,oj i,ma, sa:m se bavio rut stranama k.o~ e slede, Studentu 6e 'V~~OiV~,U"jJO bit] kO!U"i.~lliji tomovi 'knj~~e: d:r Z~U~man~, (S. SeUgm~:n n), 'Ov,aj istaknuti a~~or pokazae je da S~ a:gajHj e :i amajlijslsi plrecl.e~~ re-z~]ta~ G~vekovo,g vero\I'~;njlaJ 'Ill URO;&;:' LH v E QC] :i nj~h!oV'u gtr,a,~n~. moe kQ~a, daleko desese. On je CIVO ra.:~Jas[ljh,) u ~.v,()!jhn delima Der b6:'"

:0,,'" ,iL ..oJ li:;'" d'" 'I (ij 110 . D' '" Z. l..

se D.'.rlf,CJl ,[JLII1,!U Ir· elfwa'B . ter; .t, tema, ,j' ,I'. '" 'I .' se , ca ucie:t-

ira£' ,deer A ~g6:5., 19221 j ona C~ plred:$:t~vlj=:!l,t] seandardne

.oJ1 'ilf;ii - _. '"" - 'iI ...... , - - - ''''Ii,~, .... ' _ ' .... :c:" mo' 'i'II AI'''' tl'JI oIl,~:.I!i;_;;. 'I!.. g .... ~ "-- Q

[f',i'i,yO ~ e :P~' evom p~ ~iIiIO.I.I] U. J os ,,1:11;";: ',V am.'!oii!/J!";...,bl . ~ !i.lIi]:Dii;I,,,

K~b~~,a. je ve]ilk.i, ]ZVQr[ Q!k_~dti:z.a i m1:sHc]zrnajl kao :i veli'~d feUgij:dd :u :f\iI,Q~ofs'ki slstem, K:a.bbal~ De._luJ/d~ta barena' fon 'RO:~in.ro,ta. <.R.Q$ern1lJ]"ot.h~ ] 67'i-"8)~, Gh:tsb~:[g:o'va, K:abbaJa:b (~86,5) j 'I:'ado'v~ V,aJt~, (W,aJ~e) su 'vrlo kerisae :k:njis:e 0 ovom predsaetn, ali, 'PfiIJ:k:ti~n~ strarra kalibaJ~j~

~ i:.. A· d 'Ie .1... D, ~~ f' (~ . 'L. ·B·· Il.. f1t\

V\~MJ'mia! 1UIs,pe~rno 0 l!J'r;a,Il;JL~o . ~ t ,1ILi.:rb~ D]~(!(, '.- JId:r-I,C,u. , . UiiCbiQI' ~ b

u.'~n'i hebre] lsta, '0, svem delu ,Di~ Kablu~J$.h (E;jn'(u,nfU,n,g)!, L~i,pzil! 19123, a j:o~ p oitp~ni,je u ,~:pse!n'ij~m radu Di~ Eiemeut-e' d~.f' K'abba:/a,h,. 2 tama, ~ '920. S,'~1JllderJi~ 6e

take die "a,ci mnngo ~aillri It podataka u nem ~cki,:m 'pre= v:od.iWtl,~, 'k::r-lji,ga .a.~:ije Petra Abanoskog, Pikrorljusa Vu]lng;en~.'kog i Gerharde Kre:m'onskog u Li.:nlJdeill 0,",\,),111 lsd-aii:iIJju, Kcrrii::ilenja A!]"ip~ (Cornellus Agri,:p,pa), 3 toma, Berlin ~ :~ '92 'I '" Odlomel i z 'M ontgomerljevl b prevoda tekstova na "zamkama za davole" od terakote nadenim u 'V.a;v~~lornu Nifaru dobro ~'I u.~tn;jjjl~ karakter :~i3J,tldeairlJs:ke

m~gij~",

'r'I. A, "b"L'I· fi" u d k 'I!...

U'OtllJaV~lnJe-rulu, H)8)ta, '],],e je nom ovaso ommsom

delu je bile nepetrebno jer S~ r3JdOiV:~ glavnih autorireta v>erC pome:~l uti. u m noglm ]lo,g:~,a V'U~:ma. On I koji 2:~de da

d 'I'·'" .!ll.. - ~ - - k I 'It. •• ~,

.'~'E~ In:yl~ ]sU",a'",u;Jlll statu ~ savremenu o u tnu L'!.lfliJtt::!G!Vg,

b 'I bi d 'II . ..:1. '" k 1_·"" ,J

]10018'[, tre :a, 0 .: ru aa pOI ~ellJ aju :S:lfms,a ri;.I1J~gil rn :l'itSp,r-~'i,f~ !;J,["

Zelli\lma'l1,~ i neproeenjive tom!(JiV~ predmetnog indeksa 'koje' je (~;b;j9.'viQ' Brrutandd. M1@Z~J- Dug i vrlo deuJjam 'IDdeks ~}od] s am jJa, dodao ee, nadam set o~a,k8a:ti k!ori~,6e~ nje eve :k:l1j~g,e. Zahvalr:i:os:t, takode dugujem 'G'. A. Krejnu, S" J" Va[U~)iVU i ko:r,e:kitCl!rim,a iz Qsolb]j.at 1k llWce H,~.fiJSlon i S~:tlQ'v~: zbo'g :mnogi~, :r)r~ikticll1ih, suges:t'UJa kO~I~ SaJ:m. ~S~ vojio.

E· .... "'V,,'O;ILIS' B' A'D~

• M~" . ", ",I , .. I,1""!k -_" &.

POGLAVWE m,

OPSTA UPOTtEIiA AMAJl:UA

iI'!I'F!iO-' U'7''irn'Ob' ~i'Jii. M""" co ... n;:'~o""-]~·~ ~I~D·O· · ... .I'J<NJIr,iIl<.iII !r-,I'i;, .j . ..t.,~. r'Pr,;}UV'AlL"~n \...i "v.,~~, '-¥'. 11f.l.l 1f-~(?%1 :·y.n_·· ~~¥I,

U ·PO$1'OlI'ANJ'E. ,~)EMONA I: Z:UH, DUHO'VA

U svim mestima tta~~ zemlje k3i1O 1. u 'PW"~de~'~ rna d:U'u~;ih zema lja u lItoj lma $,U. vrsena :is:lt.o'P~ "'i,\';fj,nja, na po-

~ ~ . . d 'II " '~. .AI • ...,!I,. ~ "'I. .i'li

tozajrma g~ e :SU, se natazrn erevni gr-auQ"!.!':I~, ,~SIO''V~ xopsca

]zr.teU su na vldelo i avesta n b ro] 1P;ITe'dm~lta. 'faJ:z;~;i~i'lih vrsta j, ve:~if;i n(1, koje !J:opst-eno mO:Z!~lm~) lIliIJ~z~a:t'~ AlvtA . .rU~ ~AMA 'i 1 AU.5M t\,N] M.A~ i smatrat] ;uh :pruizvodiM8, :ij udl ko] i S!U V\¢'~QV,:±!j i u M AlG U lJ • 'Up oitr~b~, ovih predmeta n.ije ogrenieena nl na k'Ojle mesto, aared Hi ra:zdoblji('j ru

~""I •. • 'L.._ e . ..:1 d "'b, All ~.,,'II

'VelL~,r;.] 'utO] aanas .. ,G~t1!!l'p~lUn sv\e~Oi(;al1stav~, 0 tome ~Q~

1Lr" . " ~. fi'"· ,~ .. ' - ra - . II' ' .. b . -" I" I' ,', :', * -,'-1'· - - .. '1'- I 'Il..t' m!.

!tlda:l.IlJe l VTILL.D1J U 1JI,(l, je upotre a ~,mjaJJ l}ill .U ea ,1,sllliIi'W~.Ila II) l:II8,

i, mQ.%~ se dodari, j OS '[rv,e,k_]le oopS-La., M'Qri:e~~ loil'i,~S ca/k i

d ~.. ". dl il.,R • • H'

,~bJ,e I, reei Ja, S~ one pO~u,a.pa ;S~ :postPJ~HtJ~M ' . OWO sa-

p':i,~n$a na Zemilji Pr.:utOdn,Ol je upitati zasto je bro~1 ame]]'ij~ ] talismana cake ve!ik:uj zasto su tollko rasprostranjeni j, kejo] su s,vn'i on'! s I ural B ? Od,gOV'{H" dlft o,v,a, p:ltanja He

• 1:-.. A -~.. p 'u.,. • X ~I.,·' .A.''' d

treea uWJgo lT~Z~U,. r'!t'OIlJU'fU II;jCI"Ver.: je :pn:n/l~~~Or - ,~U1J~' c~

'1;1'''..'1:'' ,- .J!.;., '.' ,-,'" ! .. ', .'~,"r. d . I~,·'''". ".- ,"" .. ,--

'. ~'I.d~ a nQ ~I u st fa nu ~, [iLeM~ r lUi ~ . a me Irta.zemc uzasu,

Cesto mu je bllo h,~$ko da ~.3h rani sebe, 8VOJU 2cnu ] deCUt aa da 'b,t 'i~lb!e2;j1j.'O '~H nadvladao zveri i gm"i~aV'(;e, SVG~ie

AMAJUJlE, 11AUSMAJI'1IJ I

prlrodne ne.pnj8IJ~eUe.~ :mOf.3!O je opteretitl svoj razum ] snagu d,c krajnj ih ,gr.,aBWcI. Strah ad rtiJepozma,tib opasnosti, tame j noel. 'kada s~ dtvlje zveri tnmarale oko njegove· lPe¢:~ne ili §~p['afjai znatno j[~ uvecao njego re fi!1~V[O·

Liee 'Il!e'l)1l'Ilft ~ta!lOS V;!!i ... ilo~kOl ~,(imO:l'n't Hl!!Ja'!!'!il:!:;!!b~, ~~ji ji!i :si~ 1b;1!) 'kao o.luja. i ,::[.. ,j~ j~ d9ih biQ. ka<l! U$p.'I"1. P.a"bedili &1;1 sa G'~~Bllim;f!t k u,a;Lj EJ1iI~BI. :i int' d\l. L1~e ' !lib-1i!KO"o',DIl'O jiliidnom ~ij'rl'Uiom ,i!,ij!R :iz;vijlllnja. pr,CillhiIJli,vljajiii usibanjc fjj~r.cM i 1!i~rJ;i) '~!imtl!:lJre, 01 to:me: b~o ,je: a.to~lo d.o l,o,ga d ~J~e dem..o a !bude 'pHdln!!J"'1J~r:lQ 'Ill$.

OI';I'.~ ii'ia~11ilI :jJO'lforio Be SLdni Smit (S~'l'th) u A!lJtl';!'gi5, ''O'O:i. .~i. :5Jtr •. ~1lf1,

(j JlI!.l!.bi er~!!it SP~ .51!!! Utlbli!i v :i.g .ZuJ'n',g,j;g,1{.'l'A~I<'~· ~~. ,dlrvA1.-v&, j!<IJiu 1m, (jlbj:~i'!I'·lJelll. Jc 'w,z 1,(jillilflazniJJ iIl!O,iWh:iJ StiI"r.ltH'I. dru~wIi., Or.ilirl'l.31 jC! Vi Bril. mskom n'l1!.!. zejo, No, U 6'';3'"

Ije. U nekim kra] evlma, k~i:l1l,ats_k.e promene SU g·a dodatno o!p,t.ef!eocj'villil.[e; i OrR je nepreseeuo mo:ra.o bit] na oprezu da bl osaietio FUl padre. ljudskih neprijatelja. FizlCki. napori sa kolima SIS :s,u-ocm.o m. koje je savladao bUi su svakako davo~j:11 ~ da ga usnemlre i, iserpe; 3Ji! lake je t'llZiog

.~ I~ ", • 'It.. • 1-.. ,', ~ , • • •

ze Ol! 1'J..[(}jleg je ta.o p OI5.,t~plO !llIDe.Q !U~I:I:'!lnj [v ~ [Gill J,e nastavie

da 1!,11 svojo] svesti stvara (:illtaJ.v[s vojske nevidljivih, neprija~eljsk'h biea, DAVO'L~ DEMONA j ZLUi DUHOVA. Verovae joe da SUo on'i 1r'JJ0. sam .. o imali moe da. pf,(l'klinju njega .i

,~.'" At kode id " . ~ ,

sve ste je nnao, vee tako .' !e 1 aa na njega, nJegovu ~e.[J)U I,

zivotinJe· bace URO KUI", POGl.ED'" pa j e ,i!as,o'Ve i dane pro,odio u st-ra.hu da to ne urade, De[ov,a.~'im,a zlih duhova pli.i,p~~'ii:ivaJJi1] je sve svoie telesne 'b olesti i 010 !ljlljenja'j

'It.. ''', "k' I. desl t' X~, •

,L!i;.8i@! ] nesreee . .Qjle su mc,s;w" za " esru cranove njegove

perodiee, sluge i druge vrste vlasnistva, ,[Pn:dsta.v[j.ao ih j e ~tF.aSrn~:m. o bliei ml, j sMatrao ih sposobntm da usmu bilo ko] e [ij;I).Ucrj,t" z~v.,o:rir:ajsko ill ljudlsko k(njle bi im ()ID!O·,

··l d ' .,....}!; • k 1b.' li. AI' "1I~

gU'C1 0 [I a. na ~ e;miU tzvw se svoju opa .' U. ira .... om. .u¥~ usxar-

ce i zene koji su se otvoreno sta vii] 1lJ s]utJbu zUh duhova smau·ao j e CAROBNl AiCIMA i VESTlCAMA i verovao je da mu i onl, kao 1 zll dli]h.[©,vi~ mOI~ po SV'Q~[oj v·o[U~ naneti nepredvidivu sre.u i radld mu 0 gla~:i. Kako. je vreme prQilazUo,~ njeg'ov ;Buah ,od ." bh duhova nije se smanji,· vae, naprotlv, rastao j[e: 'j. svaka generacij.a bila je op\Sed~· rn.1tijia davelom ad prejbodne. Civ]liZlOiV3Jlli Sumeri, Va· vilonei :~ Eg~J:u~:lni kao m divljaei U'i polucivilizovani JUl\~ rodi K[ofi su biU :flj~h.'o'vi susedi, biU su epsednuti strah ... 'I"h d h d' d ir k " "'''h "'.,a" I"'" . :~ een oa su . U,I ova POI. Je _. na .... ,O· ae ~ "Jl.: IOV~ '~.dV Jl

preei ko] i su .fi.veli u Mes,opot~:m:iji i Eg]pt,u n~\k.o[liko hi .. [j,ada god.i.na pre njih, OIVO je, u s.]u~ajiL Sumera 'i Vavilenaca, potpano [aseo POl Legendi 0 stvaranju, n apis aIDQj k~:i !laJsttrum p,isMom ~ koja je dalUm :i do. nas,

~"

ZLJ DU WOV,I, VA V] LO N IJE

Prema ov,od legendi veliki pra;i:sko nski vodeni ponor zvani A.PSU bio je dom kak(il' d~,v,oll taka ] bogova, t]. zlihi do brih d~b@iva: POIlCH:" l nj:egovi stanovnicl po.s'~o~ ~]'i :SiU od iskena, ,Zli dwhovi su imali usasna 0 bU~1a u:z;iMana.J, delom ad. zi,vo~inja~ delom ad ptiea, delom od gmizavsca ] de:] OM od iju,di; o;b~i.~Ja dobrih ~lI,h~v:i bila so. ijlU-d;s:ka. N skon bez:br~jno',8 mza eona, p,OJav:u I a su ,se. dva' boga, AW!A:R ] K1 ~A.R, koj i $1),] :irLve:'1 i [u~k! uvodnl oln S!tv.a:ra:nja" pa :poil"O' j:e protekao j:os jedau veoma dug pericd vremena, nastali S~ veliti bogevi Va;"imo,.n~je i :rn,edru ~j i ma A N1lJj bog N eba, BBL~ b 08 Ze.ruj,e ru '~A,. tHl'g Vode ... nog ponora. Ory] bO!lov.i, zap'o ~U su rad Ita stvaranju j ~ifiijeci to, doveli S1!lI .A'P$uJ\ 'U vel" kiU n 'V'(illlju. Ova] b 0'1, sa, il!JZas.om pr,i,rn~ti da je haos (!!]ji je «HI bi 0 S]ID.bQm :i prauzor!, ,asud'e\D da nestane zbo g delovania bogova, pa se posav,~t!Ov51, sa T~A'MA'f i p(llee <ia stlllara, planove kako ~i :uniido dela i m,oci bOIm'S. Na dom"orQda,Oki.m relj'~nMaJ, ~ I1guf,ama, Tiamat je predstavl] ena telom prekri venim kdjluiUima, tironst:~ fivotinj'e Ui :Imije na kom,e se nal~e krila ] k~:ndze. Ona je bila p'e:rsonUlka,eij a s-~eg zla, a, ip,at~, l.a ~udo', i !1'maj:k.a sregili,'- ~ kao i c~v,ar TABL[~ C~ SU D;IHNA, verovamo neke vrste tta ismana pome Cu, kojeg S~ i~itUa, A,psU j T[AM oi\ T posrna~e, izas~a:ltruka, ,~va= nog MUMU dla S'PRC] E~Ov rad, ,a~j u borbi kojaje u81,~-, dw].a EA ]zaildj'e kao ]lobed' '~k, i take pl an, ''f~AMAT ibeie osuiecen, a AP$u usmreen, TIAMAT tada izleie, ,m~aldu:Jl-' Cad dl'a,\!'ornskib ,eudo'lsta, P2], ona ~ nJ,e.n muSki. deo KIN GU $31k.u.piie sv'Oje v",(DjS;ke iHh bwea i pripre.iS~ se da, [POM' bede bogove; TABlICU S.UDB1N;,A T.lAMAT prenese KINGU'U da b~ :m'llli pemogla iM. P ostiaanju pobede nad ,~jima.

Bogovl, polm,o a·g;e1;ise d.a n:ISU U ilnogu,cOJosti d:a ,se Sllprotst,lv'e 'T ~IAMA 'f' ~ posta vise MARDUKA., ZQ! .svog

junaka j po'~to nTIJ'O padarise sve svo]e moci, (fvajl bog se 'n aOIU'!a l Uk.O:Ifi! kop[j~n1J, taUs,gom j 'mrei,oRt" pa :ptN1le u borbu protiv TlA . ,AT." Kada KING'~ _ ugleda MARDUKA opremljeeog s~ra~lllm borbenim Olfl1.Wzjem. on se prestras:i ] pesmu, pIa pou:aii utol:isleu t~Wu TIAMAl"~ a S'\i'] njegovl :5 av~znki pretmuse od straha .. Ka~~ se M,A,RDU K priblizi TIAMA 'r, ova ]z,!ovo:ri c]ui i baJj am_j'a za k,oje je verovala da ee ga uc'''ni,ti bespomocnlm, ali mu ona De. :miO,~~S~ nlkako na.u.diti On sme8~ia baei na nju svo.j·~ mrezu i dunn joj jako U usta, pa ,~lm se Ol[lJa naduva kao mehur, on joji svoj:m kO!p1jem p;r:obode to,;ll), koja se pocepa, :8J utroba ~spad., iz nje, :MARDUK tada uze TABU-

'f/',:: ,. d· ', .. .,a • ,A h

cu .sUDUlNA SaJ, 1'~, .. inguovih gru ' 1 ] ]'e!iJ!.Dog po je.u DOg u 1-

va~~ u sveiu mrefujedanaest saveenika TIAMAT~ pa lh ~g:a:zt On smrv~ loblnj~ TIAMAT $v'Ojiom, tolja,g,om, pa po~ro waSie;c':!e nj~!lO relo na dva dela, on od. Jedno. sal:r,a~, di nebeskl svod, a od drugog eapra vi prebivaliste :I§A-, -ovo ili S;vetski okean,.

U'ani vii to, :MA:I.DU·' etpoee tad rna. u'redivlnj III neba i zem1je i. svega Sb:li j e na njima ~ poretku u kOMe se i danas na~~i. P'OtJ,~o mu se bogovl p oi!:aUse da nema nikoga. ko fbi ib 0 'bo~~vao ] ke bi ~m prinosio irt,y.e., MAR])UK naknn savetevanja sa dlugim.l)ogovima edlue,i da srvori Oovekal,. On pfe)d~ozi da se jedan bog irnllujie kake bi se ostali mogli os~obod~t~ slutb e, i b08M~ 0 dhl-' ~ruse da to bede KI: GU~ jer je on biJo' glavn.l k,olm,arndant. sn,a,G.3 :l;' a. kQje: su se suprotstavile MARDU!KJJ. Od.ah zalJiruq K] !NOll bi ~h.v,a6~n~, b8Joon U okove i '~sm:r,fen~~ pa 'RA od nj1elove krvl stvOl1! ,oov,e'ka da ib:i sl uSio' bogovlt'i1i." ZJbog toga aovek ~ seibi nosi m,r1j~ :d:a. ko] a ga je eduvek nag,oDila, da cini zlo.

Vavn'@(rnsk~. p'ri~a 0, stv,aralnlju sveta vrlo jasno ,gQv(tl;n da j~; MA!ltD1U K savladao sve ,gl,a vne V'od~ PQbUIU~: pr.'Q,tiv bogo,viliJ.) aIm da nije. u po~pu:nos.ti llWni:§,t]Q' s.v'e voj-

AMJ\JUJE ~ T A!LIiSMANI

ske zla, pa su eve postojale i d;alj e da bi ,muc]l,e~ khuji le ~ nanosile §ttetu lju.dj ma posta'l irn ad. oo,vek:B. stvoremilJog od '1/ mnguov,e' zle krvi, Taka MARDI' K'QVA pobeda n~je bila potpuaa i a pS10[ utna jer em nije U,llwstio :z~o jednom za svagd it, IOn j e obezbedi 0 sebe i ostale , ogove, ,a~i je - jude ostavie da. sl.1LWze kao plen zlim duhovlma toJi SUo izbelli, rnjegovu. s'fdzibu. Ogroman broj gliin,enih pk~ ~ica ~ velikim svetskim muzejima, koje su 'Is.pis.ane. klinastim pismom sa fini.a, 'I. baj~l1Jii:m,a protiv d'av,~la i ~Uh. duhova, do lea. ,uJ,~ da su se Va V] Ionel mnoge viie 'p~aiiH l~ih duhova nego s~\Qjwh b egova,

U'_,"Y' S E ~ iii; .

~.JJJ]JI'l!evnost starog ~g~ pta ne p:r-u:ia, 1t1!J3:tn ]'- ordro~,

ban izv~Srtaj 0 stvaranju sve 'a, a.']'i tekstov] saze'oo b:nosre da je bi [0 'f~zdo,b~,Ja u koj,i,ma, n Ue; p,olStoja] 0. nl;s,ta, osim MSJse tamne i uepekretne vo die ogromnog ] neodrede-

. nog prostlranja k:oj~ se zvala 'Nu ili NENU" Nju j~ pokriva la Justa ta m a :1 'hi la j e prreblva]'iste boga l"v~rno.g NEB,ERD:ER ko' je tu postojao u recnom obliku, es en c f·, j i. il i, 5 alma u, ime:tl u, kao ~, vojske :s:tv,j)f'eflJjj.a tifonskih obU I!!:jil zvani h '" Mesu Be,tl.lr" tji, mrest buntovne zlobe,

B - ' .. " ~ "

o',g se pesavetcvao sa :SV'OJi:m srcem, pe. posto je pose-

dovao magijske moci (h(iJka), on izgo'Yori svoje vlaJ8t~u) ~me kao ,~ill]. Hi mecnu iLec j odmah z~ti.m. pn~d;e U $tanje pOiStojanja u obliku boga HE,PlISR '\, i p,oce rad n~, stva a;nju, 'N epokretne 'moen 'z.1 a 1J]Z]'H~~1ti i,ri,~e: se 2:'1"08, njego1vog :podllJlihvata, i SMestl po~ese da mu se energleno supretsta lI:ljaj~" Stva,ra,['LJe svetla bio je prvi ~irn'iL stvaranj,a :i berba 'i zmedu SETA personifl kae lje tasne :n(H!:~ 1 zla i H ER,.... iUR.A! person j,fi kaclje svetlostl, dana 1 no-,ei -, otp o,Oe. !Be·, ~u uspostavljeni d,an [ n06 i stvari su tako stajale {lu.,la vremena, 'HEPERA zatim stvorl boga Sv ] bogimju, "r:~F-

OPM,A IUfOiREBA AMAJUJIA

N T ed materije k:ojlUlJ j e izbaci 0 "'z SVQg tela, 'Pi taka nastade prva trijada ili prvo "fRO'J'STVO. Rad na st,varanj'u

'b .. ]" '" d" bo i I" "

u . raano je !rIJasta,v ] en ~ nasta . ,0$.'& ne ''0 I, zem Ja! U Dee :i

:l'l,l!ez:de. posta v:ljeni, SU, na svoja mesta OaJ, nebu ~ ~a,vet 'i

Bl~ Hcpera, l,jL ·-SUHliridiiC'''. ~ oblieh~ ~,,-rcb .s:il ~J \«lIn ~I ~ J.... ~~ sed j, u ~v~~n~l r::mlomS~t;:mi iii ~-d'!.l~W"'iflom ti3m!:'UI. 'koj ~ pLl)Yi \', d;,:.~:. Ipr:li~ko:nd:.(jS ok ;;,!1flI;;I :lV'l.IIli(l~ ~II in' ~~m,l,I. 'K1f';::~::I nje ~'J li'iIt:ib 'iZ;lzi\';;=t 'I,"(l. '10 S;II, ~b'llC!m jLhI!LII'~~! kl,}j~' pose-

'''''~ tT~ositnu ,lilTloC_

ie~na nastadose od suza koje < ,U, pale iz H EP • RI N :U~U OCLju 3, ii,vo,t~nje., ptlce ~, g:m:~zavci se poja,vruse na V3mlj]. Tada SET sakupi sveje mo'cu tame i zla ipovede rat prouv RAAl' boga-Sunca, aJ It ga, ova] perazi, On ond-a :p ostavl

411

n]k~daJ n'ije odnee potpun:u po'b e du nad A'PEP()M ~ nije usp ee da ,ga usmrti, N] egowi ~U duhevi bill su III m,'Q'g,lIJo :n.'~s,t] da napadaiu ljude i p~,)"¥reduj~ ih duhovne i thd~~ ki ..

ll:pir'kos uzvi~le(f1o.m. 'k;arakte'li~ svo]e :[le:Ugije~ E~lipcf!jn'i SIU. sma.trali n.eopho dnim da svak~ dro~lj,!'.n:o spal] uju AFEPO'VlJ V'ui§~all~ nglJ:~ 11 velikem hf,am.~ Al~n~N -:RAA u 1ieb:i.~, da p:r:i '~O. :izg'~Jv~r,a.ju bf;~jJl:~ tin~ u nameri da :sp]"l~(ie ,!rtlJdov:i:~te da peremeti pwcaJn.jiu boga>=.$,u:ilC;}, ~ :de du'h~V'~ da na njiruh st'e:h"JJQ utitll s~\(l1rum d~lCiv~]]jem. 'Bgipc:~;f.d su pnhwadU hrjiQ~:tllstvo u prvom v~kll!QJ na~~ ere, ali SU, z~dm~:i. \!'erov~u]Je 'U de d'uhove, i dehlt:¥QfIlost ,a.;majUja, taW:i:sma:n:a i M~gj]ie k~Q $]"I~}d(s,ta,va, z~~~~~e; [pIOti;v njih; onl u to v~ruj1lJ i danas, V ~6i deo savremeiftillh 'Egip 6ana. SlJ, MUHAM E[)ANC;[~ at] ialko o(ni 'l'j~e puta cb;levn-o ~ potwrduju, SVIQ~IU ",em u Al.A.HO\i'~U s:ve9iiJQcfi.~~t~ I:'!lj:rb~)'v strah ad slih duborvaJ j,~: "leoma vel]k],~ pia pri'beg:lt= 'v~ru ~n,Qgrum. oblieima m~gije da bi zaitttiU sebe, s:voj,~ porodtee, sv~je :liv'Otinje J stoklll,

&, .sillm;t!I!iI.~:riI'ii ~lIIml;j~{;l~~jea i W';l~pi ~'-!!n~. klliiji jc proozrq)::,i;!"' ¥',aO ];!~;(IJI1!~.: !S,V(J6. wta~ei'ij~~ifiI~ lela ~Z.8~.ilrrrilinjcm s,vq,~. ~~~""'~M,8, lo.Jii'i:O~ IIi>Ul!iilol;, :~OIJe .smi1;tI:il~, llIib'lll r1r~p~ ~~ IIliIliO.

TM, 'khlitl i j~i'~ RDlW, lbo;g-R~ klfO'~ '~Mi S" i.qo'!'er JI-O~~'I!!t~ 5'!lt IDilterijiLJ:I tit; '~~''W'Plri. IOn je iZi!lrlfJj1:!.')I :P1G:;!!"j~' i beG j<t! p~\':i, p~ wtfljl~d::ih 1. flli!iSij~~~h :k:oJll,gw,. kB.'I;I' i iIIlLUcOr ~irni. btiD.2IJlilj:!!, i.d.

Vi se hrii6a'~skih a,pokrif~, sa.dde iskaz zasnovan na h,elbJ.lejskim p~dallj:ima WlJI:P1:5'lirn"l1 m :posrue ~~pSItVilllJ" da je Bog :S,t:W\l)]ilill/Jl defV:et redeva endela koii su pode:Jjeill, ill 1]'1 gm p~:j ~j,,: ~. Hero,vimet Se:r,aflme w 'PI~to]jia, 2. 'Oo.,s .. , podist.V8l, SU~ ~ Vb.sti ,J,. P081a;v'~f8,tv;a, Athand'ele ] An.,de= le, E!wp,~.ts'ka, ~ ~dop5:ka erkva s_auaju da [e 'M ~:HAIWI~ "andeo Lica", bio gla:vni. ,~'a'PQfv,@dnik svih o,"!llh. ~nde:rna i da su ;.lndi'e]i :njeg.o'vog reda stv'Q11'eni u pn'O:M ~a~u §estxl· ga, dana, stva,tanja~, ~j. u petalL MlediMJ~hnJ dQ '~c~e:n, ~Ola dana 5it,Vicm~n je jio§ jedan red Ind'ebl, dastet~~ i ~apov~d .. nik IO(v'O,~ta bio je :StA.l"N~AEI. Hi SAT ANA~, Njes:,oV' pJ@ts.tana,k je P.[~ti~~, 8n~a,'ra~J~ ADAM A" pia, kada je S~fJttan;a. v~d~o ve-

i :n~star'Vi S'v'OJu ,Urtlnju. p([e:lk'Q neba do ve~eri.! kada lIi!!!Cstad~ u ~o,~.'oj ~.mlii, AU; kaJd~. ~:dede6eg jiutra poze!e da se nanovc u2idligr.M.~j Qn 'ugl,eda sve sV10je nepm;ijatdje kako ~eie i'.:ek:!lju!6i na nj,eg3J~ Jet j e APEP p~vratio snagu ] o'miwo se st~fi.~ sav,et!fIIl},eJ'ma" Pill. j~ borba. 8~, bO,gu[ti:~ -Suncem ,ob~.o'Vij,ena. ~ ''(Ddena ,svaJkoga d~ll1~. RA ta!u),

AMAJUJ E: [11 ALlISMAi!NI

li,k~ ,~ast koju. je BOG pod:ar:i,'Q prvom ,~ovek.llI., ispunila ga j e sri:'lzOa. 'N~d~~jm dana kesn'ije Gin je pdsv'ojiio ~Ist koj;a pripada BOi,gU i objavwo rat vqjska~~ SvemoC:J1IQI,!,,, One SU bile sastavljene '0. d konja nika, stitOll,OS a, vozara, ]ll.'oono~a~ .:aIW nosa, krs,'ton,ro,S R-, sekironcsa, b:akljonro'~la i prackara ukupno oko 4 I,QO 000 vatrenih b',Ca, 'Andie-li ~z,g,01jflo.lI.'',is~, svoje berbene pokU~e i, pdpremj~e se za borbu, all ih ~Ja~~arul JI"apl.die i natera u bekstvc: 'b o~:a:nske voiske se nanovo Q.1ku.pwse. :i, poletese, a' i ih Satana nate'fa, u bekstvo po drugi put B,og posla svoji m v'oj skaM3 Krsr svetlostl sa imen~ma svete Tr-o~;ice' ~s' .,ls~nim na njem~" pa kada S.,atan~, i njegrOIYw da voli ugh~ldase ovo, sna.g;a, ill izdade, OfilJW oslabise, okrenu ~e ledai pob,~goie. M]HAllO! i, andeli p[o,do$ie.; ZaJ. njima i roter,a:s,e. Ih u pakao, mnro,g:~ hri~eant ijj'e:UJju da enl jioi uvek tame bora ~e. Ni~ jedan od osnivaea veliklh svetskih je:l,wgija rnIDje: ui pekusao da me:] svoje sle dbenlke da su Davn, bile krojffim imenoOl se on ns:z:ivao, j :zU duhovi bit[ 'uttditenL U nekim re~i8ijs;k.i,m sistemima Dave ;, I '01 su smatrani za skore istevetne, mada su prome Sl'!L~ge, ,ft :liek'i S~ aarodl, kao

'" J' 'b"]' D 'I C iI!..' ~ a

III pnmer AZ~ nr, L '0 ,ozav~ 1 ;' I,R'VO a, ' a~ 1 U &. VrO[pi,

:i maJ :111 nOR'O' 'I.!"ille: privrnienffi:kaJ. s atanizma nego ~to se. oble-

. 'I"

no mt5~1..

_ ~ lm primitivnog ~oiVeka nije bruo dovo'ljno, razvlj~m da mu '(U1MOgu.ci da razu me pd<::e o borbi izmrediu Davo~a 'i B,o,g,a, tj. Tame i Z]a i Dobra :i Svetk>stJ, tSlO ~to je episano 1!m prethednim ode]Jc.~:ma~ a j~, M~:nje da ih izmisli. Izgleda da ga je instmkt. prre nego, razum nagon i 0 de iIJ potreblj a va aJma,·~j' e. i ta ismane kaa sredstva za~'[~~e u bcrb:i p~otjv u.roldj i ~:i h ociju j, napada zlih duhova, i, da ,sa je Oi~ naveo da veruje da stvlri koje je jzabr30' poseduju neku urodenu me C k;oja ga, sHU. AH, :pn~ d~,ljih razmatrarr" i ,oIV'o,g pitanj i, mo:u.mo ]Jlokusati da p,ronadJe.m,Q s.t~ reci '~, amaJjiUjlaiil• i, ""tidis;m,am'" zaista

"~AMAJl:UA. ~ TA -[SMA ••

R.iec, AM.AJlU A (.Anllih~'t) pot]ce ad ~atiliLske reci AM ULE.TUM ko.~~ nalazimo ko d '1f']'i,[1Ji~j,a, ~!WJil jle, upotreblj,av51, da bi oZRacio: (1) predmet loJi stili ~~fVeka rord ,[iL~·; ke nevo]j:e~ (2) medicinsk! n~ p1fofUaikdCkm. pos~~ pI,at (1) supstancu koja se korlsti II!L m,ed:k'J.i ni, O'n itaze da evrop- 5ka ci.ild:ama spIl'ecav,a sv~ magijske v'estiifll,e da se p:fib~~fce mestu mel, kome je ena 'za'sadie.;lltll, i _ :z;'bog t,?g,a. s~; :n~z;rya "'kunajHjrou'[~" (Nat. Hist." xxv,~ str, _1 ~~); ,ta~rode kak da ako se zivj sJrepi roU pronese okc kwce l zakuca za pro~' :Z:O''f ckrenut naglavee, im .. ace deistvo - ',amaJ~ij e" (.ibid~ xxix, :5,11, 83):" du,g'i naz,'UiIlbljen:i roglOlVi skarabeja p1rika6e-ni sa 'te~a deee "maju svojstva 11 ,aDaj~jjlen (ib,Jd: XXXii' str, 130'); kO[FB,srno Je vexad kom~d 6nU)~:ra, bICP\l~~no~ deei '~IO t'~amajUju!' (i,bid. xxvii str, 51) ~ na lstoku lJudl,_ nose JU,. pis kae "amailiiu" (j,bid. xxvii, s~w, U'1): u vezi S8: upotreborn ,drrugre ~i,aMaJ~]]rej'" k,orisnik je tr~ba:.~,r~r da plju.~e u mokraeu, kae i u desnu eipelu [(ibid., xX,'!lwiij, str, :88);, va-

sillskova krv sm:at,r:a:na je: l.ekroM sa Ia.i.zbc]Jte bCDILesti,~ haro i za '~,a~aj~ijill!l' ko1a, ee zasftiU coveka od cini i bajanj[3J

, - .' h ." I-;l< - - - . 'l ~, t~

(ibid" xxlx, st~r, [6.6) ,; :t~CI:U me ur CrJlrO,~, ~~;a,.jle, . a~aI]r !:J a,

keja stw~i eel 1lJl ku~u ako :SIr: odmab oc~su lb okadi (x~XJ, str. 82), Jedan drevni pisac JEt smatrae da. je .... amajllij!~n b~]a etV':iv~:I,Ie\nt ZI f1]a.k.ter~jejl ,I prema dr~go., o,nl, je oZlllcarvala n.esto Ito j'e rO dbijalo 'URrOKUIVE oel ~ i g~e.da, MeduU., da niko nijie 'pOilnavao ~ac~.o ' ~ace.nje eve ~6L N en su 'pov',e-:z:ivaU !tantaJjl'lj ~,.' :5 if ptru~esnom pos,u,_, d,@m zv:a:nom ~l'~ ,ii\ dr-agl Sal, ~ Q.-P~" ,l:v'Qrom fuli. tr,aitom. ~

44·

.

~li!~O""i' iW~ skrobom, ali je malo verovatno da ,c:e. bilo ko .. ·

. l . "1-.. • l . . ~ n d ,n b·t· .

J:2IJ '0.0, pred ,o.i.e.rUn enme oglJa, osrum peste c nje I. ·I.:~ pn-

hvacena, U mnoglm knjigaraa st:oji da joe ref ".:amajW'ijI.U< izvedena od arapske feci. himaia,. za koju leksikograf Douzi (Dosy) latze da oz,",ac~va ufe kojim je amajlija, :ka.~en9. oko vraJttaJ.~ kae i samu amaj~Utl" Hofler je smatrao da j~ "amajlija" Izvedena od neke etrurske rec.;u koJoj je prip oj en lati nskl sufiks eto. Ze·1 i~ man (fl.'eiJ ~'nd' ScJu~tzm.ittel;. Sttu~gan: ~. 920~ su",26)1 je m ili\lje[Uj.a d3J. je "amajlija" lzvedena iz starolatinske ~eci A.M'QL ~TLJ . , tj, "sredstvo za odbrane" 'i (PlQ lzvodenje m~ se 'ini najbo-

n •• d" d1 "" . 'k '

lJlIn .(), '.' prre [oz,e,n.m .. U,

Nikada l1ecemo taeno sasnati ~ulje [e ~n~cenj.e :reOi !(f.3JmajWjjiaJ· prida vao nJe';1 tvorac lli oni koji SIl[ je prvi u.potn'le bljavali, Hi ~a.k. PI.~ , . .ij e, a Ii jasn,o, je d it se one razI.ikillij~ od z.]},a~enja k:o~:e: m I. da.'I:'uIS sa :njiom. povezuiemo. Za nas !~'~maj~'ij:a ,.. predstavlja pre\d]ID1lj@[ obd aren magl]skim mo,ci ma koJi, dob]",o'vo~j.i10 :u neprekldno stavlj a toe moc~i i!a s.luz'bu 'o,noga koj,i ga nasi ,'osta v]j,a u svo] u ku¢u Hi kae] za nesto ~:[o pose dlJlj e, da bi zaidf 0 sebe 'i svoJe vlasnistve od napada :zlih duhova .. lll uro]djhdh. ociju.

il"! .)1' 'l!i" A ... .~.

;::;to S~ nee '·J'T.AUSMA .Ai. ~ :azv(h.,.I,el:lJe ~ znacenje ove

~u,due' re.~l fe:§ko Je odrediti. Susrece se u arapskom u ebliei ml tilasm j tilJtum" :mno!i.na Ul./.a'sim" tilasm'tu i tiJ.as-amat5, a :ko:ren 1'S}is8lffl' ::z:na~j 't~sta6~ se kac ~a:rob~

.'l..' M' dutim.i ] dk d A' ..

ltJI ...... n •. _. ~ .. ' 'u m~ '1 ma .• ~ ,0, ,0 a:ZaJ.· ~_,a 's,u . t, taJil(!, .pozaJml ~

li ree i'~ :.-I:'~ c[Q',g, T~AEUP.Q., ~~je je jedno ad zrnaJ.c~IDij.a .' posveceni re 'i,S]jski predmet", Svrha taJi:s:mana je S~S.V"i.!Ii11. :razl~c~ta od svr'be. ,amaj'li.ja .. Amajlija h.i tF~balo da is:~H:l. Jjava g:v·a.je. z.a~t.i.tir.ilJe moc~ w. kods.t indi.vidue. iii stY-ari n.e:. preki.dnor dO·.k je taHsman mtlrmernje:rl jedln.oi da :iz"j,;!"ede j,ed an poseba:n. zad iJtak., Taka se talisman m.o.Zie zak:'ClJ!p:a!~

. I" . -. t.. ·-1 k " ik .•.. 'L. 11

t:m. 'IJ zem J~ g,a .n,.OVC~M j It u .ag.OniL _ OJ e u~ tre 1I)'!bO sam()

omA UPOTR,EBA AMAJUJA

da za,§.t~~i ~ od oj ega se ne [0 ~.kujie. niitSJ. vjjJe,. Crtu tQj,a

'II... " .(.. 'I" d·

r.a~d \psjia Q[Dlajlij,u '01 d '~i!~i~J1'1,an,a Jietlio.o ~nme':~Ju JJ~.'- l

koJi ove stv:arl smaJ.traju d~l'O:\1i'ma: meb,a~]z.~._ ]11_ nlJ1s~~'e, :i U S avremenom debu upotreba ~ :zn I'OOflJC ov:a d~~ p:r·edmelta se u,s].avnoftIiiL m.e~aJr~ ~a'k i ked. .obl'a~~vl:n~b ~j'UdI] ko:j] :s:u sujtev't(rT.I'i. Strucnj.ad :SIr!: takode ne sla!u. u vezi sa ovim predmetom,

BU LA. FA$,CIN]J M 1 FE1]~

BULA je ime koje su hd§ca-n~ daf ne;koj vrstl aJmajUje u prv~:m- ve evima n:a;lle ere: eaa prvo,b.i·~~o ~znICI.va neki predmet :I((],~.~ je Ok~IJ~]·aSitl na,,~u~'~. :I.h ~~.br-ekao~ npr, me~u'f' i.s.p'u,pcenjie na it.i.tu. _meialni ,k1!.!rnJ ob;l[~' g~ave~ metalnl stub, vrh eksera, zveklr na vratima ~tdr.., 'Ov~a ameJjUja je plm.v~ erma ,~d drvera U'· :mie~.a.L1 ~ Lju.!~i su e noslf kao ukras, ,3, mrtvi su sahralllJJl'Vanl zlJ,ednc s :njo. ;, :po ol~~:i'ku je podsecala .~a giatku kmf~u. ~au,ru s II 'Malam .a~kom nl. vrhu .. Kada je. bUa .: - . apravljena od 'me~,

~ • • • II

tala, na oj,oj su ~eslO' bile urezane l ~gufe 1 Zapl!i:l:; p~~~e .. ·

na je ne.~om supstancom kojoji S~ p'npisru!:~ne ma'I~~~~k.e MOC~ i ta supstanca je sapravo ~r_~dls.u.~·]J3J]:a a,n1l~bJu. Tak[o, je kompletna Bub, bila amajlija kqjaJ. Si~ .~.alaJ~,~la .u svo] oj ku..tij L Supstanea 'U kutiji se zvala ~n'ebla.j bila ~10 SI$taJ.v.lj~na ad raJz~i.¢it~h ~aJs~,~j~ka ;z~, .k~Je ,.~e ~er~'v,IJ'o da iott~anjajlu z] 0 ,od oW1llola ko Joe nosr :I. OtSll~ecllJu spl,et ..

ke Vld~ica i ~aFobnjlka. Hdscani (Kepti) iz Ah.]m!~ ~ OO'Iojem Eg~p'tu. vez· vali su ~ko 'vratoiVi ~v'oj~h pokojnika bule toje S~ U sebi sadrsa vale prah ~I groba sveca, :p:l',ah ad s"e.t.;evi.~ k,Qstiju,! ma~tek:osti U] nckie dr.-uge. ,ivete

re.Jikvije,,, . _. .. .. .

Q:ro:i, i R:~mljall]jru ,S:;;I, c.esto' vl~rOV'3l~ dla b:ve$.]\lJl ]]ru~·I.

rul1'Ml;jU m,{D 6 Gal. pogledom na~e.su $~etu. I1i!ji'ho:~i'm, bUf~ji'B ma~. pa ~ak i d~. wh ubijiu w unii1.e s:blku. Otrao

41

,iB'aorli(\i::U;Iioi\Ej~V 2:n~J ~1b~1l pogledo:m, Anlaj Uj a k"oji~ je upOitreb]j a vana p.r~lti'V urokljivih Qfiju op8iJJ ~"jJ.o ~ (j,J.C",K'(I.~O~~, zvala S~ BA8KAN WON 'i U PROilA:$ILANIO N i fA8~ C] N UM 'I ,o,b~(ino, j e imala ob Uk FAW3,A. Po~oo su deea na,roc~to bUa 'i~l~a [U~,PId.U ~r()k[j:i,vUl oJ!lj u, modeli fal]Jjsa su im 'I-!ui~eni eke Vl~~a (V(}:rro,,~ ,D,e Lin.,BM.tJ. Lal;'j vii, str. 9.fJ ~ [[01),. Fahw:5 j e ~p~trebUaJ.v~rn :i kao kuena amajUJ,a~ a, postavljan je 'I 'baJstam,a!, Ispred ko"a~nic:aJ" pa, tak _] P ~d bojna 'kola. D:fiI!.wl~ bnen,fi Z3J aJmaj~:ij~ faJ~$a, ],Ii,rua su m'utQ,~.i~mj' jJo~(Jrvol{J, :~ Sa,tyr:ica $igTJ'fj":~ za os~aJa lmena "idlj PHnij,e;~ Nil't. Hist,'j Mht; ~$.tr. ['9",

ucenJi ma, h:ris6~utsk i h :m isionara toji nisu razumeli demorod~al~ 'PQglede na fed~ Hi nisu sint~ta]:i ~j,[lj~rriC'u da je Offill sadd~.v~.(~ j edino MED]ClNU'. N'em,:l .s:ti,nu~j;e;" kako '~:GilZ'e, dr, :Ze;Ug~~'tl ~ da postoje dv~ vrste fetisa" t], prirodni ili prosti fe'lil.] l'ciMi,!ki' .feti~ toji j'e ni napuIt'LJern ill p:r(l:lie'. "medieincm", tj, nekom s:u.:p~tancom ko.: ja hi trebale da poseduje Magijska SVQj$tva,~ a, takode d.~, bude pr-(D,fi~;akt'ioi:!:nog 'k,:iraik:uera,. ,Pfost} ft!!tfs pFi:b~iZ]lliO edgovara a,rnaj !jj ama 1 talismanima, ] predmeti koji ih ,~i.ne su jednestavue prlrode, [ak.a se prave i, d eluju pueem urc dene mo'~ 'k,a1i~, j'e' nastanjena u ]lj iM~. On i, se 0 bl~n() koriste za potrebe d()wwH~lj,ci:n:snl,:ll., VeilaCi'i (etrs s@ddru dve s UiPSU~,]1,ce'i 0. supstaneu kola poseduje .alw~me m.oc:i :u "mediesnu "~" keia j,~, zapra V\O, ekstrakt, -e$~n,djJaJ ru]i bitnl sastejak nekog dQbrQ pOCZ'D1,iiitO,~, leka, l;!'bof m,iaJsi,flle su pstanee je v["ace-:\~a '~~jna j on sam gdlu,t-uje IrO]U (i~ ~3gH~~]J] .s,u ps,ta.rncu 'i [k..oj~ '.; med:i~hll.f!' po!m"es:ati. da bi postigao rezultat zahtevan od strane M~sta:rCr:l ili zemle' koj:i 'trate: feti s. Kao i sa vremeni lekarl u Engl~sk(Djl i Eii,lI':fm]],i,! svaki vrae ima svoje vlaJsd~~j' posebne mete de za spravljanje fet~s~~, ~, u Afr,i'ci ima tSpecijali,sta. za :fetr~~ kao ~to u Ulici Harli lma 'I,c~;kar.a specljalista.

Lekov i lk.oj e korlste '¥ra'~~'vi, su u s:~~tirn] isH lt8J~) i oni koj] se pominju u egipatskim M~dic:i,rn$kim JHltplrusi· rna i rnediesnskim pl@[~'c.a,ma :is,p]s,ani'm 'kJ'lnast~m pismom, k~,o, i u arapskim 'i eticpskim k:njlga:ma. Q medicini .. Jedan ed najpetpunijih spiskova (~'valvfh. lekova dao je Pechuel-Loesche, k:ojli na bt8ijl~: ];i~~~~j cli.i'e.ee, sokove, vo[c~J ko'~nje~ koeu voce. '~ pov rea, z:'bunj'0:" d.rv~6e" 'bUj ke

. -

puaavice, zu.,~n[ rnehur, dlake i lzmet leoparda, iuc]}'i

rneh ur 'k'rokod i La.!, ,g]a v~ ,z'rn ijaJ! fa b,a~ ,gust,e'ra~ kor.nj2Jea, 'i ri b.a.~, ra~Qve,~ sko:upk)ne 'i S"il~' vrste: ,1;mJllil~'Y'fWa~ o,!l;l;~ j mOz-, ,gove,~ jeue i pi e[~j'e' i'Z.'~H~: S n B,h ptk:!a; lkQzlt~ dj~,k:[e,~ I ap~, 'i b; .. m ell brzih" jaiki h i, hlf,a,bri h IV~ ri; zube~ rogoVle ] kOSI i :~

:~BTI~

R&~ fBTrS je :pOiMulals.kQ8 ]' orek~e,. N eki joe lzvode iz reci ~~fei.ti,9Q ~~ ~ '~. neste st!iJl j€l ru kom napravljene, ] zbQg to'g~ se smatra ve§ta~im inepriro d,rnw:u'm j' da bl kesnije d!©lbwla ~n~eenj,e malicno~, d:[UgL je ~'Z:\I\~de b: "fatiee-

'i fa ", tJ· '';'v',~:St] .... .,.~'' '1= ~~' ~ "'" "fat] o'!!o'!i , .. ~ "3! u '~J. "m o(!i .. ,,.It. ",-",it! R' ;:fi;!(, - -

" ~'1. '" . ~-aJ ~ h ~,~, .. _I"'~,,",""'~~iQ, , ~ '. iIlIi!U.lJa." '., ''''~ s:e"

kaike dr, N asau laze" :(;'!:Ir'I.1'o:bUrno u.p0U"ebJj~v,a~a aa ,am:aj .. ]'ije .I. tal !,sm:a~~ ~ tl[p:r. r~spe6a~ krstove, brc] anice, slike svetsca, reJitvije itd., . ko1e su lJJ,:po~reb:lj ava,[i [",inlokato= He:kj domoroel na z~plflldFJJ,Qj' ebali .Afrlke 'U XV i :X V ~ ~'e .. k~. Sa:ml domere dei su se S~U%j U P etpuno r.a,iH~iti.m reoima da bl ,©~p]~,aU 8V(D~ e aMajlije i talisrnene ~u)de S~ sma,trlli Zitl, "im,edrnd:n:u.;j ~ jer su l,~U 'bo[esH i ~u v:aU od

zla, Take imamo "Gri-srl", "Juju" j"V,," , ... ,ii'iIiCJ1'~j 'UM" 'nri,~":!ii'~"

_ ~ _ _ _ _ _~_ __ e~.' JlI y, lUI iI.;~Cil~' f _ UI_J.~Q, ~I

'~:M:ki5:i.!<'~ li~B:i,ang~" i~d., . . . . .

l;teUgije c,rn'i h ~Iudi sa sapadne obale Afr.ike l, dril.1- ,gib. mesta pO\mt1lr~e 81;]: :pocl rum,'e;RQm FI~tl'r:SlzAM", Prema nek~m :p~bd,ci~a; i s:tud~~U]lljja.~, domorocl 'V'~1l"uju. dJa :r~t'i~, saJd[fi b ~,g;a JU dlllha :k,oga sV\e~,tenlk M,QZe l=uvati, ~ [ije .. m~ 1. :zapio,ved.ati mu d,a; ]z':&"si nj e,g,o'vill 'V'o]jiIll9." Ovo ,1:edJi~ ... ,t~ je :re~u~~al;t PQgr~s~og ~b:v:atalij a i p(ro~:zro\~~rv~nQ j ~

Sn'DJO]'U; 0 h,o~ien,u. zenilJju" p:lju¥iaJ,~k:u,) so, prah IcrV~t1'O~, clrvet:a~ ntl,e'k~) ,:l,i~\rn~ i ]RQkra~1!J deviea, Nij~dan dec ljud·, stQg te~a i U 'h~ll, svl nje n~ korl soli. se kso "medteina" 1!W svrbn feU~aJ, Supstanca koja p O,S,eduj e magijsk.e m.OC,] mese sf: plosrtiii;v:it;~ RaJ, (D ej,evn>e prr~dmJete~ :suaJ,viti u nevean ik ]'1 i, torbu Ui po]cijd zbog zflj~titte na flJUFlI. ~ov,eka 1U

~[V'~il]'UJ· ii;!!. Vol!!f"~I~li 0. O.i!l<, ~I'~, "'ill, 'I~'P_' otrebl] o!ii"i'ii Q "m ,t'i.,;ll ",,,,,:",-c <!il:" b>""'~· __ 'Y' ~ __ ... l' _ .......... '""';,!! 'iii' "'''"' !U!Clj ~¥'~ I~:L "'V "'JlI,1lL , _ , ",uh .. :] n!l'l: , ,,1.1, I,

delotvofllruj a aka u seb j, Slid di Hcnu snagu ~a,mo'gil V1,a, .. Ca ..

'Pr,~dMe~i koj'~ma se vra,~ otriliuj'e iU :k{)~ e k~t] ,1i:i3J. sebe ;SU, veema bf10jnj ~ medu njima se~ Iti!o,gl!ll 'pQ':ml~tl~d; ,ljlWsUlire d~lrnlIJj:i", :Jt~:n,dze p~~~a, j, ,~,ape' ZbtlQitbij'a,; zubl, rogovl, l' e(rj~:j '1;1, v'cj;cii U ptramerH)'vi kose, kotn,e, trake, uz~d,!,

:2dc~ krr' 'It. 'b' -" -., ,!- 'II" --- - ~I ~'''~,,,t; -",,_.t c'

. __ ./_ j; ~~~pejl ~Ol,e;; gru,m'e.nOlitl :z:e;iIlliiLIlj'e!, s:mowa~ l]i:.,iI;;ie~ v'U!!!Je,.

t~:nj]:d~ sdele, boee, lonei, Ienci, kc tp e, drveai :paJnj~vil' trube tk~,n:in,e'ffl :5:u\l';arei~ ll:utijie~ dnr'e:nw kipovi~ metfIJt, kosd,~ ;dancrvata", flg,~I~ majmuna, l'e:~fpa'rd,aj, zmija, k:f:O~I~J}= dila, milski,!hJ konia, :slono,'aj; ,oo¥'elblll, itd, MtiJ.ogi od fe~ii:aJ na zaJ,plidno~' obaH Afri ke u.kra~em], su kum.adic,ima Qg~~dtillb, .kJ~jru su post~,w:ljeiiIJi na, U,oe: Hi na hdo s preda Ill pe:zadw~, a, pOrnleka.d ogled ala, za~:d:ITta;ju mesto o~iju. k,~d VI~ ~ru:kJjh retrn~ fisura. Og ledala ~'U 'U ovu zemliu preneli b-~·iS",

- ,It:i< - - - '. - - -- ~ - . - _. . , J . " I ,1 n _

ca~~k~ BVIQP'ija'nru i domo[loci Sill ih c amah ~,o'vez;aJi sa U'M~gijo:m beil.og eQ"Ill~ik~,n i t(.tdsdn j'h 'Ill, ,orvde, p-omen,u,t, ,nal:in. da, bi p!Qrv~6aJU moe sepstvene :mlsijie. Na:5t~;na!.k jos jiednQg Q!bUk3l, £.e.1]8 tlgllre ~il:k.ode 8:1,;1." ~z,!ll~,daJ~ P([QU;Z,rokov,~]i Mwsi.CiilJarl k,oji su ,sa, :so'"bo. d!o(R'eU s]ike raspeea. 'N,~, obali Loiiirniga, su urodeniel p[[',a;V'U'i Ijud:sike ngu:re od drveta ~ zaib~d.aJi eksere u nj~h do,t. eelo telo :ne bude preik;rilivl~nQ iglalma i :kom:adi.Ci.;a g-v~id-a;, j~laa;n takav ~':re~is-eks~r!~ kio1ffi p'olmifllJje Ze]ig.man je na g]la;vl i'maJo, Pfj,!l5.VrieernilJ,u, kTUH,U 1000d ~r.njlaJ, ru Ma~e pfi'Vesk,e-k~tije~ ~ koje je S'tl~]ja:lia "m,e<IDi,cjna~',. N'eJd Sfti1l1l;njaci, :sm~;traj~ daJ,

j ~ vm~ kojj je narpr.a v i,~) ovakve ngu re pozajmlo Ideju 0 kut:ij~ma-:ptivese&ma '0 d ]'\elikvij~'r~ :r~m!o;k..latolli,~'kit3. mislonara,

POR.E,K10 [ RAZVQJ AMAJUJA

ADiFJJajllij e koje su 1li~I~U] plrv,ob~~rn] m~star:oi :i zene bile 8U naprtill?vli ~[ffie ed prostih p:drodniih. supstanel t_ ~ P(D ~~ttku su b:;a:b lraae j,e:d~stIV[lQ zbog ~Q8a, ~~O su ]m o '!bUd :u b oje hili t\eul~)ibiOaj~n.i" ili zato Ito [e ta supstanea bila nova sa njib. Najsiuldje am aj Hj.e' bili 8U pll'i~(bne~i l~}o~ii su pobudill ~ov'ekQl'a hl'tJeresov,anja ill :pod:sta.kU njeg,avo Oudie;nje ili dl ,'ljJ~nJ~',~ i njes;o,va prb,tNin:_a Iju:bav

• '~ 'I' d . iL, ,...,;". .,' -~I-

plre:m~, p!ij,~~dQvai'nJu na vera g;a Jle '~. a l]i uerru S:VO]J m 'v:u;as"

rn]~tvom i da ih odnese u sVlOjie p~~:i'Vali§l!e. 'M'edu takvim. pred'mettima bito je li.ft6e neu,o'b~(5~;~[dh. obllka i 1b 0'· [a, be bice, of,a~ru,! voce, se.~n'k)e i k..orfenjie drvcta, i bUj aka, BUe kakve fud.nc povree, rnpir", korenie m:and:r~go:r.e!, l]ijj'JJalo je za 'IljegaJ, v~]:ikuJ prt ~la~nQst., 'N a rusti natln, on J ~ kam.e:nje inlell!ohitajenih bo~ a i ozaaka aa ~i'm.iil, ono koje je lir,ij~'~raHo' vazlrJjo~ OijiBhn fUic[!m;a!, ~P(~'., mermtl'e,., ahare i k:~menje tQi~ saJ.d:rii :pruli~~e: ili ima, ]],01 sebl pn.lB\~, spremno, uzimae ~ sV'Oje 'v~a~ni8,tVfJ t neslo u :sv,oje prebii'valUst~, Kamen :koji, ]ie p~llr\Q d:n,Q b]o, :pf,@b1!J~~rnl' ,~pn'O" biud 6o"ek je 'V'1so1:o cenio ] pr'iJionu ~()\feku 'k;~jii je oka,0[.0 takav .kamen lila travku Hi traku ad ko:k neke !~v,ot.1·, nj.e,., pripad~, &st da ji~ 111 sv~,t uvea no~enJ e a:maj]~ja,. 'robuse~j kam~n podstakae ga je d~, bus! dr:ugo kamenji~ :kQ~le je u:potr~bij'aJvao kao ~majl'ij~ i kojie je onda m~,,~.a'o' da ,~ka~~ na 8v'~1e b~i~o~ a zatlm jie ~oce? da '~~~l.:i per],e k~1ie ~u njieg()'v~ zertlJ,e dJO 'to,g, Yrem,e:lta pl'wfvdCiv8Jl,t :na gtudrn uz pomo6 b~a:ta,. U v["lo da'v:n:i IT!. v~em,e['~jm.a S:VQj~~va. stentl, 8,oHj. s.tlpse ] kris'Iala, 'poV'~clvltlJb, :su. p.dYla,G~ost :nji have pojave i ~sk:r,e u. :njrum,a su m.u nejasF:MQ'

- I I'

,51

~:agoV\~~t~,vll~e da i ene pOlSedil)lju ZlViot kao i on, D\eil.'ct:v] vela koj:iml, SU Z]1i,((~t]:nj e: :1, ,gn1!!:~z~.vei ubijali :5voji plen, UIJ~ kode 8~ :p':filfll~;J,ru njegevu p:8iznju 'i st~o,gaJ S~ f'O,govj~, kandie! snbii repovi ,f'ivoti~Jal' kao i k~2;a zmrij~, upot:re'blj:a;vani kao ~maj[ij e 'Ill) vrlo ranom razdobl]u. N ase]je:l1]c\i M!Qi'fSidh obala j jezera boga1tih [~btO:m SU, p:ravirn:i, EJ n'tajJ ij~ od cklopa i delova riba ~ ]lifSitj na rukama ~. rJJQ,g,a,m,aJ~ Q c'5:1~, f~l~s~ i kosa ~juds)dh biea u m,nQgim z~m]j ~~ .S, S1!!II s~a'u;,anj za mom,e; a,l}l,ajUje. Pl,~~meti u beloj,

'I 'i' U .,., i boii .iiI:. )11.,.(,.-.. b"" 'J~.'

P' ,aJV'Q~lt 'Qrv~nc~1 t 'zutoJ 10]l su eesoe .• ,~r,an] za a:maJ !Je

od onih t!jja je boja bila siva, smeda ili erna, Ci:m je co .. vet 'llaJ:llll,o, da <Qbra,duje metale, ttlJa.prarvl,o je amajlije faZI1(t~JF8nruh. obUk~; '0 d zlata ~ sre bra, halkr~, :i gVO~{h~l, Kad a je naUGk~, da p~8e!, "figure ]jud'i~, 2lliviOuilfija, iPt~C:ai! riba, fI'fv~ca, ] 'biUaka u:re:za ne u kamenu H~ drvetu, ili naertane na n!e;k,oilii 8:u.p$~an.~] !koj~, Je: s1uii la kae m.a1terijaJl ZaJ, pi·, s a;nj.e! tiilkod.¢: :5U upotrebljavane kae ,j}.majUje. N aJj1~d -;su i veliki :k;aMen], h~oko'Vl~ pctpunc PJtik]",iv~ni sapishna, piramide, ~id!C!lrvi ho anffik;8J. :i ]jirQ$$orija, k~ji. 'Sill bili prekri'v~fJd, Sj~otiltaJma redova ®e(kstfll, goo bnlee, ispisani ko'V'~e~i [ SV'lci p\apit"u:s,a~, t;Oi[J.h)Vj, ,sv~tih spise, obdjsci, ogremne kaJM,ene .figure, itd., s~aJ~ra.'nw ,aMaji!~j ama i ,ol6ekiv~nol je

.AI L" x' iii" 1t.. .. 1....... ]. ""h

ca na rnilteJi.], n;iiJ~Ul ,~,t]®~ ODie, .&,OJ1 su prousroxova :1 nJw , Jm

:nas~alnak.

'N'iti!da ~~.cem.o :s,a;z:nalti !ita je lP"obitld cO'v'ek o~e·, :ki'vaJlOl da amajUje :Z'at :njega ~~~n~ :iU na !c,od] 'Il3J~illn je .sm.a1ttr~o da one de].ujiu za njegorv'llJ debre, ali joe ,Sl~S\i'im j8lSIl;O zbog nj:ih.ov,o@ b~~ja, ,! villja'ntil, da ~~jle bilo ,a~atJ'·' ~ij'e za koju. jie 'O;,FiIJ smatrao da ga ~titi od $vih opasnosd.,

. .t....... "J. ,. ~ ..JI ].. . ..:11 1 J!'.; • ft]J];aJ ue Mo~'emo pO!l.;.ie, ttL .~ uve: grl!ltp~:: .,l;[GN'B:[

FOJEDJN,AlC;N:E, j 2. O'S,l~. N,ajva.i~ij,~, ~-maj~jjie iz; 8mpe

liiXili'riI.iih .. ~~'iiJ .... ~,~ k,""'~II'e: i:!'~il. :X;t·'l·+~'l~4G~!I\i!iI''L.~ ."..11 h,olesti i za;raz;;." hIl"jOliili~. ;iII,1I!II 'i;o!',wWI\!i' '_"':J ~ >i!!1Ijl!;" W ""' 11,;;, .,'~ ...... liOA vU , ., ~ ~'~ .. _~._ ~.-"']l

'~Il,vaJlle .i uve6a,V'a~e njle:g,~v~ :plf.imdrtlJ,u :sna,~,u, l poWnu s[p@:·

'L.. "b Ill.. .All • A, J):' ,i, ..ill Ii:l.

rSOU~OS~,. PQs~no ~Ou s't,va;ran]a ,~ec~', . 0;' ji~una 'va;ioa

,gr:1Ul])\l :s:astQ~~ se od onih koje :S,U $t~~i]~ trudnu ien.u" CU= val~ j e od p~bacaj~,; dososile j~1i lat poroda] ~ potpun i n(~irma.l~Il doeok .]ieik~, kada 8m doji le deeu, M'~~ko dete su :sti~Ue ,:l .• aJJ~1je o:k~eene 011;:0 vrata Ui sakrivene ii1 nekom delu nje~O'V'e ode(ie~ a Ziensk,o ama~I[]ie :Pt~st:il'\i']ie:true ili vezane za. r~:d1.~j:te dle~o~e tela, IOd posebnih QIPaJSDlO\5,= tm~ milJpr'" kuge, Z~l'a~e.,! swn,c~n:i€el' smrn ad. groma~ napada d]v'lj~:h z"i,!!l~;d~ uboda s:l(,o'flP:ijla~ uj eda :zm:ijie, rana zadobijenih ~ borbl, d~.vUenj a itd., ~~e:b~h]1 S~ C~iVili'i~,ti po:sebnim, am;aj~ij~Jlul" ~'~lo:rrna,t' j e no\Sj.~jI ,amajrniji~ da b~ ,ga sacuva]'t ad brodoloma i smrti od morskih l:ud.e,viital, pos],i;]lYnl ~o'\I'~k se O$Jafnjia,~1 na ,a~,aJjlije da bi mu donele uspeh '(I, trg,o'v]ni!, 3J. vodie: karavana jie u amajlijama video za~~~~~ za sebe, s'Voj e: :m.'Rde iJ:~ kamile, Usevi se]]I~t~, ~d~i su amajlijama zakopantm u :~Im.UU. iJ:i 'Q,:k;~~nim ~z[ijjad njih. ,Am.~jIUe su rakode kaeene Z~, rogove lll 6~I,iaJ ~.stak~ :l\uti h :l~, vet i nja 'U. st~d'U! a ,~,majiUj ski zn~icj SllA ,o:zn;a,~a;vaU "i:Zv\0S'[l11!: I'd merke ovaca da hi zill~,:I.a~]1j. ptiee Iralh,]Jwvice., Bilo je neophodno da svaka ~m~Jlija bllde doV'c,ljn,c) mocil1IJa, kako bi nad1if:i.adala, uIDo~djive oc~ i sve l!apaJde :~'I i,l] du'h,Q~.a 'k.oQ~] SM srnatrani 2::aJ uz:r:ofl1ite lb olesti I' zaraza, nesreenih ,s,[ 1!ll~ajievaJ:; n~s~ica i, pifo,asti.

M e~dJu 0 P~li; AM AJ.LDJ E mogu se u.k'lj~~~~i ,o'~e kcjie ill s,akil'.iv~ne u zidovi,ma k,[U,ca Hi, b~p old nji h 1 ene 'ki~de su p o$t:l;!rv~jaD~ na ulaslma u :51~d,~, 'i l[Theke ~'~jj'h.o:ve delove, P:rvobhni ~OIve:k; joe mac flrmB;j]:i,ja, pi['Qcenj:ivaJ,O po tez:u~t3l,.., rima 'k(Dj e su one: po~~i zale. Ako 'b!~'!i IPOSb:J. je 'U.s'Vojio nell 'f\:T'\Cioil ~m at kao Q ma!o] iJ';I'U· nJ"~ D'QV i 'If'I oslevi nap redovsll i

,...I.L~~, 1 lV'" ~ ~t:~~ ... ..1'"'1 -]i ~liJI .I?" ~ ~ ,.

z~ raV'.sn~len,o ;8'[1 nje ~ 'bl~o dobro, nj eg,ov,a, V1~'r~ U Q,majliju,

b i s.~ p'oiv~6a va],:llt on '0 i, je s:m;~,t,raiOI la d.B:~IOO~itl! :p'ilJ,s!ed, .a,

" ~n.j's,edi illi m'lt!! ,~~stita.'i'i, rna! s'U'e'oi. A~,:u,~ a,k .. Q, njego'\vi. pos,lo.vi, n,e; hi, na,p:redo'Va I i, i a,ko lb'l ,g~ sn as]:a. !tl),~vQli a. II1j.egova ve~ !"lS! U ~,m,ijj I ij u b] :plre$.ta~.a ] on, 'b,m, Je ;z;a:m enlo d.r1!lglllm. Am,ajlij<e su' mogle 'bid !lgub]jene :u1i, w,krtlJ;dene ] 1Ul ta:k~

,52

vim :s,I,1!lllfajievima., ~i ,o,ne i:zgubile s'V:oj'e dobfiolr,V10rne:moc~ iU btl i'h uskrati le sv'oj im na~a!:Bj5im.aJ, Ui nevim vlasniei-

ma,

, ,Za~to SUI izveso" predmlrJt~i, bi.ra'n~ zaamajiW'Uic" Ia ne-

kim ~L 1!!!JcaJ~'Vi'ma. jj~ p,o.,tP"UI1l0 jasne, ali u nekim I_~o.lle :moiemo same na,a,dl't~" Tako je oovek nosio kan.dte w zube :1,a'~lvl" ~~groy,a i d:rugih divlj~:h :i mocnih zi,votinja ~.a~~ _~t~?, J,'~ y!e~:VI)~: da 6; '?r~w, poy~~ati _~j eS?',"ll ~nagu p~ri :s:av~adJvlnJu dlV]jl~h zven I ]JUdSi~hh. n,e:prijltt<eIJ8. Olfllj je smatleJ,c: da 00 p~rje ptWCI. pov,ecati brz~nu,' njel(n~ih pe~:rleta!, hltrrlOlst ~,~,~a.pad~ ~~, Oo'vek,a ], !fv,eri i pooitdti nje.., I'~'V VIC. A~at]h]1 ad ,~mlJske. to~e b~ po¥,e6a~a, nJjelOvQ' ]uka:vstvo ]. ve~thlu, Neke a:majUjre m,ol,l~ biti opi;s,ane

'I!.'Q,"" H' 'OM:- il:llnilllA"r!eKII!: • .' 'II diel n -

lio,::,~ ,'~ I. • CVW) . I, ~ . ~~, .Jet. ]'ei tn,e~_'lCU1la' napr.~vU~na. ad.

~djllka j CV~,CI, iut,c bqje i veda 'U kojoj je bile opr,aflO' ~u.to . kamen]le da. ,"an~. ,Pleij efllJt~m;a :toji pa~e. ad !utioel, d?k ~e, ~rv,eno ~~m~nje. no.lencl _da, bi zl.us~a.vj 10 knt. v'lje~~a! Jz.lt~e iknr~ ] pJe:k,om,cl'.no krvavlj,enje iz rana, Dl'U .. Iwm re.e.lma~ \!"erov,a~o S~ da. p ~15ito1~ neka bliska vela iU Odna:) iz~e.du :lute b{iljk.e iU kam~rna ~ !1mte boje tebt za:raz~nog z~~i~Qm, N'a slifan !niil,Oin SQ se p'ovezivaU krv :i crvena bo.J3 kamena w~d.. U~'!,ud antl''Op elozi su daU 1'32Wi .. l:.~ta O~jjisnj e,nj~ 'Upl~,~be hom!eo,patsldh i dru,lih ama:j~:IJI~ ~d 9tnul~. cbvrnjaJka i ·po~u,.civi[]zovanwh naMda~. aWi n~Jedn~~ o~, :H;~fh ~~ MJoie se obj'3Js:niti upot.f:eba svi~, vrsta ImaJhJa, a 'VlS6 ] e nego V'eLrovaJ~no. da 811 sva ona uJe1ab. ~I.

:~~ti.na j:ej. izgLeda" da j~ prvo 'bitni ,oo(v,~k verovae da j:e svakl ~d.:met ~o~ji je on k,oris~io :00 aJmajliju Pl~)Si~~ d~va;o,~ bdo ~a,o. svoi'e prlradn0' S¥Qjstvo wU us:led delstV'8 :n~1kol Wliiatp:n:roooog d!i.Wha ko.j~ S~ sjedilli,(!jl sa o.jOO-. moe 'koj,a je ~, njep 'bwla ,necvmd~jiva. U p(ra,vo jl~ m;a ~oc: ,kiO!ja, j,e p~oiim,aWa ,SV:·, ka:iu, fivol tata .~ neZ~V(tlI.~, prier.' aili',abl sl'alti 'prr~dme~ u anulj~ij~ t" kao taka V'.~ '@.(fi je. .pcs,lajao,

v redno vbillsnislvo. 011,1 u moe je da taka ·k,a.iemo, dovela

. k' , ,.,. d l . b 1l_ • •• .~,

u stanje a n VQOS~] ~ I., .e o V;!lftla. ,005.0 _ a .. !'i..oj:a, JU le ]l)OISt:uoa.~

pa je ana petom 'izvrSaJ,vaJa njerouieUu m. V(~I'ljiIJJi. Am,ajUj;a niie 'v;mse bila pasi vna mat,edj a '~ec dejstvuj uea sila, 0'11"1:1 sHu ili moc MailiUreZa:lEd ~ P'OUn.ez;['IJn.i zo!Vu "Mana", i. lD'lJaj-

J..... ." • 'I'·' d )i,'" P .t.':i;' .....

veer auterttet za magl.JIu ~ re ,ig[JU, rna, po. I'w":Ju :aCb'1u-

poltov.,a1i1 i R... H. Kodrington, ovakc Je· opisuje: ;~M ana je na nek~ naein n~tpdf.odn.a W!rIJOC ili ut[c~j ~ (las. nije flzuck~., aU se ispoljava putem fiz;~cke s~JeiU bile koje

, ;C" °l" dl"""" ~!.. ..-.:. 'I., A.' li. ... r "..

vrste :m.Q'IiJI. 'I ~ 0 u r! • .'t; AQJU covex pIOlSfe~uJ. e. ,L¥~aJ'lla riLEJrf: n

na ~'la ogll.'tiulruce:n.1 i, .mok se na~;a.zid getovo ~ svemu, Nju poseduju duhovi, bili (;In'' duse: oslobedene tela ili

, . d b'" ,0" • • • 0 ... '. .

natpnroc ,n8,']'Cal' ] mogu je prencsrtr, n . na u sustmt pn-

pada nOn.Qsl.i,WJa. koje j e stvaraju, iako moi€ delovati i preko m djju.ma vcde, kam na Ui kosti." (The Mt.liJJne'sians- Oksford, ] 89 l, s.tr. [] 9). Ona deluje cla bi ~~ka.lt1l. na s , e §~o. je iznad moel ob:i'cnog eoveka, lzvan uobieajenag :prr~krodnog procesa, prh~lhltna je u annosferl ziY"r(),ta

. beistvari , . ~ . n, • 1l.··

vezuje se za 'O'S-O . e I. stvan ] is p OILJ:I va se resuua ttma !'i.oJ I.

se mogu pd pisati jedi ne mjlenom dejstvu" ,e,arc bnJaci, I,ekari .. pn;:d:s.'k,azi",·a~i vremena, proroel, predvidaei, Sf:JJev.aci, i sl, svuda 'po ostrvtma rade lL]Z pemoc OV1~' Do6i (ibid: str, :192). MI'fUl je stvar preko koje d"eluje mag]ja ~ ona nUe sam trik vee 00,0'; pOrniJJOC:Ul kole vr.a.rt i.zvod:i trlk" tEo C[odd, M agj:,c in Nauuts ill...ondo,~, 19120, SAl r. 3)r.

S [praiktienJe ta,O'k:~ gl ed:is;E3" Mana se m.oz,e upotreb:~ja,a,t.i u svrhe dobra Hi zla, a lekoviri preparati i otrov takede se smatraju MaDam. Ukratke, svako op$.tenje sa.

, ... : ·Idl'··· ," ,-C •• ··k II"-~' '-b'] -'1 I: I :d,'·· ,,' '111";.-. '1 ~'" " ,II.

lleV~_"J.I.VIm. 1 (I; 'lUi ",.RnIli, to ana ,OlVO!~Jeno 1.,11 ne 'U!fI,..

Uucllje Marn1U1. S,lO sle' 't]ce l'Fl.aC~fJJja kojie se Ma,n.i :pfiplsu.~ je sa na,u~ne tae_ke gl eod]sta dr, R. R. Ma,ret (M fill rett) laf~: "'Ne-ma fazlogs. de se'lIl o'pst,e' sV'rbe 'knmpa,ra:tivne n,au:ke M,fUl'Q'ffl ne' ,oh1!h. ate ~:V] ~'Iucajelvi miil!.gijs:k,o-reU,. giozl:-I,e dej$tve.]'1«)sti bu'lo' d.~. se '~a d.ejstv~nost 'Sh\~:ala. ta,o

automatska ]'1 i jZ\l',~defiJJ~l~ tj. ella p otice. neposredno ]:2; prirode :svete esebe run stvari ~ 'i [] se is~o.,ljl,v:a po:srednro.' jer ju je utvara Ui duh p':reIl,tlaJ, na 08;0 bu. Ili Siva r koia je u pita_nju"~ (HalS,ti:ng.s" &cyclop~,edja~, vel, viii, str, 317). M,oZ,-em"o taka reel da se II svaku d~jsrttvu.ju.Cu, amajliju verovalo da p o18,ed!iJ!mj e Manu, da J. e [mala U2,vratno de]stvo na Manu i volju il i, zelju njen,o,! vlasni ka, 1"0 verov.anje" ftu:~:rudisli!IJJ1'Ol i[~ ne, pod staklo je ooVie.ka cia, se u svim dobrim~ osla~'a fU~i amajlije zbo,g, pomcH!i :i za:S~i~e. O~O je bllo pesledica ljudskog stn!l~ha 0 d nevidljivlh zUll dulllQlVl :i ,I]j~h,ovih debt, kao :i 0 d urok ljiwvi,h oc~jll,.

1',aj strata, je u rnelim zemlja:ma i, danas podj.edna,ko' stvaran ] jak kao too, j e hie u prvobitmm vremeni ma

M,o,t~mo biti u:v'eren~ da je vra,lf ]] j, c.~lobnj all' elm j~. uvideo da s~ njegovim 'bliznjir.na bile pe rebne amajm:ije!. brzo pronasao sredstva da :i m 'Idovo~ji. [ nije s~edea

t- ".... da i iJi..' • _..,j •

ruea '. ,~ nn olujlaSni '11.11,3J Je Sill.O on bio u -o;gucnosd da

wh ,sn"ab~,t npra'lm~;' ,amajlijama, tj. onim koje sw[ ~ ill~riavlle . M,~anu~, pa su stega m~g1,e: da lspune njihove te]je" Tvrdio je da je on sam bio is..punj0liL M,an()"m koiu :1511, u 'njeg~ .. diU du.ho,,~ pf'eda~ka, da je m,QI,gao da razg,oa, vara sa :SV.l~ vrstama dlWb~)v.aJ - dobl'im i. zl,im- .1 da Je p 0-, ~na,v_3io, njiboIVu vo1jru i ~o,ao da u.ti~~ na n:jihow P'Q~ :St,IJlpke', fo~~,~ .tola~ tvrdlo je da peseduje pcsebne Z!FJJanje 0 ra,z~ltnun, :pr~:r,@,dJnim, pred:me1ima k,oji u sebi :sadde Manu ] da tu 'Manu mQ2;,e da poveze sa MaJDO,m. k.oj.a je u nj'~mll!l. :K~r a bl VII,C Ill e:a,l'obnjaik ~mIO, ajeg'ov ~Is]ed~i It W1i. ko]~~: sr~ prollasav'aJ ida, se magijtaJ Iii.og~a i~oditi He Sa rna de~ov:i.a, Irn:jcg'Orv,o,g, te~a, lI'ec ~ij_ k,od~: i d,elov-im~ rodJe6e i v],asnru$ltvaJ.j pi cak ill!lz pomo6 :zem~e Ui p~asin.~ Sif!), mes,ta, 03, kc'me j:e G,v,aj ,S1ah'(aJnj~lmJ, U stva.Jn, !valu 'p:r~d.et koj:i, je sa, ·ojim, bio [pQv'ezm po.s.e= do'vaJ~:.lIe Man~ W [b~?_ j;e moena a:m!jl~ja. Zbo,g OV'Olg, ye~ rovanJ:a~ '\P'o~a:r' ,sa Nlla '~ Nubtiji vezuj ~ \'r'~6~ pr"aJs.rnne: lz

Kubah ' d:.. ~ZaJ za, pramae svog broda da bi ga spas ao od

'~brQdo,lo-m~. na Trecem ka,tlrattu. Neste rija:n ski, vo.druc~ karavana l!!1! Mosulu i njeg,olVoj 'ok'o[]ni nose sa sobom prasinu sa gro ba lla,b.an Ho:rm~zda ~ ,Al- Koi-u,) a Jrako·vi= ti trait .z.a~ti.tu u pra;~.in] sa ,g~o;ba M,ar Me,ta:~ja.. P'ersijski mu slirnani nose prasirou iz, g;rQbov.a svojih svetaea u Karbali, ,[I Ara pi prave a,llUljUje od '1,'MraJsi,ne sa gr ob a, prercka M'uhianilJed,a", Kult re]fkv~j a svetaea po~rn~e ad verovanja da su njihova tela, z:uva ili mnva, posedovala 'M,an u. U srednjem veku ljuIGW su ;,z;g~ed a najManje VOdL~ U I'aJ.C:un:a 0 l10.e da ~j su ,a.~j Uj.e bile :prave iU !"~aine u • Ovo je dokazao Ze~jgman koji izjav~jlUje I{OP. cit str, 49) da j e H.dSit.OIV prepuei] um pokazivan u RJ mu, S~llOU! An~v~rpenu! Parizu, BII:':IZY~ BO]'O,nji~, Besaasonn, Nansiju, M, 'C-UI Le Piju, KOli:lJkeu· HHdesh~jlmN i Kalku ],' i po ..

stovan kao pl''avaJ, reiikv~ija" _

Mana '!u)~a, je pdr,odno postojala u prredmetima k'Ojii su iz.abh:ani za ;amaj1ije brula je da tako kl2:.e.o" uveeavana 'i 'UuOvrsc.iv3,]'JJail formulama j Oi,nim!;.]. ko]e je vrac jIgoV'ar~o nad 'f1j~ma. Drugim rec.imal, sama, fIn j e !bi,la, Manal, ] ako pre njenog ~zgorvara.:n_ja p!lr~dMed nisu :s,ad rZa,ij M,a,Ilu u sebi ad trenutka kada :S,11 reO] i21'(Wall" rane, on.i su postali !~ del u.j'lilllce ~ ,amaj~:ije. Reei kao §to su krv, kosa i pijiJlJ!v~C'ka sadnaJv,:ide su Manu, ,a bez lzgovar,an] a f ormuie :B,1 find nijedna "medicin ill l'" nije lmala, :~id [e irmJogl.a 'i,[iI1Ul'i] bile :ka'k:.v,o dobre i]i bat ne [potPURQ dejstvo, Kada je s~ ,el:teflrik- tokom vremena, zarnenio v.ra.'~~, mohtva jre 13!'lTI.en:Ha ,~i Bl. C:~ fII. je 'bUa naredba, a. molitva prf:ek~,i:nja:nje", M 02Je;m,o da llnhvarl:imo da 5U fi,lmJJ] -r;eno~ se!IJ~ usmeno sa j. dtne ,gene:radj e ca.robnjaika, :03 d, Q,g,u, tQkO'ffi m:nogih ve:k.ol;l',af. pa ,~tI,k i kad je ~O-'Y~k fII.:8IlJ,i!io veSl'i nu pjs.,anJ aj ko nu:r---::vad v:n1 vr,af se d rtao m'~toda ~voJih pn~;fhodn~ka, i odb:ijao d~, u.potrebi novi pronal~~ zak. N,a.jlad je tneld~~n] m~ sh vati.o dJa SD pis£I],na 'slo,:a ¢j,.

56,

n~]a. nj,e'!Ovle; ,OJ n~ trajnim, pa je nastala ~Sp.ilS ana amajlija iU .uZAPIS.~. klko se eeseo zove,

Sumesi, Va:vUonci. i Aslrei su ~Sl'li~;iv:aU Sl .... oje l=i[lJJi na 'prno ek:~ama. ad. gUIDe ~.'o1e su leesto peeene u peei. ,; .lIEgipcan~ su I'll pba]i na pa;pirus:ima, ~do~njaJ.ciml od t["G.e;lljak~. crepovima, fi.g'!Jual:ma od drveta, kamena i voska ~ 1!iIIrezi.va li [h f!Ii~ drvene pWo~]ee .i velike kamene stele, rrpr, M eteTflJJ] tlovu, stelu, Jevreji S~ ~h p~s,a[] na pergamentu, ~ U S i:'ednjelllB1l. veku na pa pisu ~ zdelama ;0 d terakote: .gnlll)sHci :i Ore] su ih urezivali na poludragom kameaju ~ P,ersjJ~nd i ruapi'* su ih urezivali na p]c6],oamao od an:ata I' oniks a, kornali !mila. j skr.i Ijca i pisali lh na kofi nerodene gase e, kilo ~ fie. pergamentu i papitu: J 31" panel sou ih uti:ski.vali u drvetu; Kinezi su ih pisali IDa S. ilenom. p,apiru ~ Indusi su ih ispisivall na bakarnim ploelcama i pisali na pal.mlnlom lisco] M,d" Prepisi magijskill tekstova S:~ dlanas uM:illoieni, uz po·mlo.'c stampe i. Qbi~nj trgo-vaeki papir je zamenio pergament, dtvo, palm inc ] i~ce i koru,

MASr]tO ~oje SU u.po:tr,eblja;va.li :s'tlr:l pisci ma!,ij~· skih fonnula. bllo je uglavnom C]"110 jim, crveno. U prlmereima e.g:iparrske K1!I!_jige m rtvih kojj su plsani hijerogli fima, pcuke koj~, se odnose na i2: ,0 denje obreda i. s. ,eeanosd,~ a klo~ e slede neka poglavlja ueblcajeno se :zo'Vu

; jb., d ~~. . .. ~

OIJJ:ri2: na uputstva' ] pisane au ervem m mastuom. U

KDjrizi. sv rgnuca Apepa propisano je da 50 ime O\l'o'g cudovista pille zelenim mastflom,

tt' A.rap~ 5U prepi$~,,",t)H neklt ~l'InIr.1l: iz KlU~liIa na :r~.VJid m Ik.osl.ima Qvaea ~ vol(iov,~. i' fl!j ilh~.'W~ ! pi prim~rei~ S~ ~tlj]vil:l'b ar~P5Jdm ~aJ.]Jqsjma 111;3. ~~Jb •• CI1l,!a '!J se u B:ntSililskom ifluJlzejllJ (1iJ O(l!idjenjJl!l ·o:rije:ntallf'iliili'i rutop.sa}.

AMAJUJSKE K 1iJ1.UE

U lrnuo.gim zemljama v~a.s.lIfJlik 3J~3:jruije. J)iQ\si 5v'OjU d]'.alo,o~(tl.ost u kutiji napravljenoj ed p]~im.i~~:~:ttiog~ melt~~a Ul U :ma~oJi torbl od s.vi~e~ paMU~I, tkantne :~h. koze .. NJI~~' gova zemlsao je ds j,e' p,:rvtlllstv,ei:i10 :zaI:Ud od ostl~Ce\RJ.a ili pdj,l.nj,a, a zatim da je dri~ daleko ad ~?gle.~,~ ~~l~, dubova, nlu$,kar,aca, i .Zenla koji htu1!j'u ufokl.jlve o~~. sU Je-~-~ui~j l<·ada se ~knj:tiga ~~Ioja, u s~bi s~d~] mag]~ske. :i~.] svete spise sm:a:tra 8Jmajl ijo:m.. E.~l:pcan[n. je ~,tav~.)lO P~'" PWIUS Knji~ge mrtvih U ,osUkanu dIV'en'U fi.g'urillL ~.oga, OZldS81, ~ kratki (J dl omsk ]2; nje u drvena PQS~O~] a fiSiilIDre PI' AH~SEK!ER-AsARA", Kada S~ zlatne figUIN3: bOI(l\l'\61 n.IO~

~lel'H!: 'lmo priVi~s;ci s:tavUa~e s~ .. u ~utij~ od. s~~br.a U~. ne~ kO.8 dru,ga:g metta.Jla. Od~(D(IlH)I. ]2: ~ KU1';fjUl3l. k~Jl su pls~n~ na dugim tabachna papira j kojl~; SU P~r.S:LJ:ai:nke nes e kao prlveske na ;s'vojiim Olr]ic~m,a, S'tavij1al!JlJe SiIIll U dllJjS~- 15 aste srebrne .kudj'e: bpis3rne .. '~niIlajUjst~~. ~eksto.~~m,:li." MaJpi ~ :f'er5;~jan~j" bilo nomadi ]li s.tan.(),vrnJCJ sela ~ g1'8- dow-a I' ~V\ek s'Vojle Kurane cuvajru U. k.ufJama ad to;jih ~u neke u!kr3.serne draguljlma, do:k .Ab~sh:Tha:(; ~v~~ ~v'O:j Psal~ ff', svoju KDjigu BQgQtod]l]n~h ,~ud,a ] amajhl'~' u mnO~

go de.:beUh komad.a toile.

. Savremgn] ,orijen:taLnl $,t;mi~cn~iaJ.c] za ,a.~jiUje nam~-

ell s,'Vojim kUje.ndma. potrebu aa pOiSedov8'PJem ml!ll!og~h armiajHj;a jer prema njlima~, j~d~a Im.~jUja. mofie §titiLi. svog v]asW1JJika same od j,edine '~P asno:st~ .. za ~zvesn? vrste a:majUJa ueopbo dlno 1~ da uvek budu 'U dod[fU sa. kozo. ] ~reb~ ]hnolSiti S3D'IDO na onim d!eJ.CJi'!II'fum~ b,laL n~ kojima, je to cmogueeno. One se 'm,ogu :p.osta;viti na g~a~· vu iU ~(lo)prif\1rsdti za u.iw n~ prikaJ6j~ru z~ osdi.'Cle. i~k~.SJee :k<nf' leie na .g11l.dJimt! iU au. uzicama p'~Ovriceli1 ~ek.o' pupka. iU polnih o([ll~.na, Mlo.gu se_ !:Zlltw ~~ ~o. mJru d!-~' leve luke, za mOni zg'Wob" na osnevi klOme Ih za nogu ts-

pod kolena, AMajHje (jlpstjjeg karaktera r:n~ig~ se nesiti u turbanu, pw:iJfvrsdd za larbus. U:i s~~itr kod Ehi'fOp'1ja na, noswU u diep'lll i]:i p(rruevrsdH ]g~om za neki cleo odre,e '0, bUzifilJ] srca, POtSledf~j~, V],;S,'Ul, se m"olie us:p esno koristiti, za ZI8ititU kuce iH neke pesebne prostorlje ~ njoj aka se ok:lu!i, RaJ, zldove. ,Ak,~) se One vez1l,W za krevet holesnog ,~o· veka H"i pO'8UIJV'e. na neko mesto gde ih on m,(l2Je videti, OAe. ce mu don.eti ezdravljenje, Za bolesnlka je dobro da p opije vodu U koju S~ one umooen~ i U ~ kQjoj su oprane, Za vezane za kolac koJi Shlji u vo &nj aku, povecavaju prrrunocs, voca i]:i rast d fv'eCa, i ~dt,e voce ad ptlca, stetocim!:a~, gusenica; ako se Matka sa amajUjOrm priveza-

" . L· k

nom Zti, .I1JU osta VI [!tal, pe JU na ,',001 raste p~e!fti€1 oea 'Ce

dob~~) roditi. 01, bi za;:i,ft~o rogatu stokn, veii amajllje za 1T'O,gQV~ i U :ih pri'~vfsti, u udubl] enia jzbllmSem3 U :rOg)!Oiv~~ rna ,; da bi :z~s.titio kQ~j ovce isvi uje, ve1:~ am aj IiJe Z~ g~a,v,e ffili za d (::JO tela m~, keme se rep spaja sa zadnjlcem. An:u~jlije ko~e t:rebaJ da odvraie '~rrot:[j:i'Ve oci od ii voti~ fija i li dece mora]u b]~i vel ike m: napre v]Je:ne od neke sverle sepstance ili oboiene svetlom bejorn. U bazarima Katra i Taruaha veU'ke grntarsk'e: perle, p;reliliv"ene plavem estaklicom p'[efnika celog santimetra, obieno su prodava.me ljudima lz karavana k.ojli, su od njih ]JifalVUi nlske i vezival i, iEll za ,~e~a, svojih kam!]a pre nego sto hi

krenuli k . , '

,~.Tel1la, :1 m1Ja, PIUt. _~rOI p~8tU]JU. Domofoc.l, su verevali dJa

Ice zlo'l;rrni p,o.'gJedi uroklj i:vffih QCij'u b~ti njima pr,iv~ce[1JJj j tako odvulJOeni od ii,vodnja,,' tra k.e od c;:\rv~n:e i zelene

-~ll. • • k .ri ,< 'I· -. .

t~~nl[l~ I -o.auu~~ pO~U''8:no,S mest nga c~s:to su ton,see,..

nl kao ,a.aj~ijie radl IaJitite ad uro'kijivruh QC~jlJ umesto p avlb perli. Gorevo j e sigumo da su mesi ngani predmetl i ornament] k.Q~il, ~kr,a§a vaju opremu upoognutih

k . . 2::,,;1 ill.. lr • 1.11.,' •• _ •

ory a I, ,l;.y,reluJ:a,c:a ~ao I, 'N~; bJ JiIIle:snl.ga Ill, rQ~o.ivi koj se

u:zdiii1J.W s~ ]lj io,rvUl 1Jru~a,r'i p:rvobit fUJ' biU n~:m,enjeni da 2~§ti:te zivQti,oj u ad pogled.a il!.rrok~.Ji'VUl o~lju. Ov,a ,~:i:nje-

nlca j'eJ medutlm, blla mbora,v~je.l.1Iial, i amatjHj~ ~!ll se pretvori le u c~s~e ukrase, S]t~fltOI tome, duge rese i kicanke koje se danas na Istoku iPri~rS6uJru kao IIltr,lsi aa b'I:s,ag,e' predstavljaju duge u:p~etene r-e.l!lene '0 d ~oz'e ~Qj~ sou se veai v.aU II, btsage da bi zvuk :njJho'Vog ~d~ni"illH}a_ to,kiolm galopa pih1HUOi sle duhove, U ovl rn, kao i 'mnogi,m dru,gim !l'uOaJie;'V~mia, l"rjV\o.' znaeenje ukrasa je zaborevljeno.

~ prirode predmeta sled" da je u zemljama ukojim svi ze~e da poseduju amajliju ove ili one vrste!~ in v~ie am~j[Ejat. v['atu. ~eSito tesko da ~zaJde 1llJ susret SVlM ZaJ,ht;e.Fvima, koli S:U mu po.stav'lj('i~]. 'U tim trenucbna pseudJo,.,:,vraf vidi sv'cj~ priliku pa pra-vi m ,prodaje. one ito demoro ci na,zi,vaJi~ n mrtvim" a:mlj lij,ama" :S.i1T,o;m :btt,okl, 1lllJobi~ajene su lazn,e, ImajW'iji~. U 'P~fS:ijru W lr.aiku naila::d~ me rna 'la;~ne peeate-cii]udr. j 'r;z;gr,aviralto k~.un~nj;el' ispisane zdele za proricanje, p,lotice i relj~(f,~' a 'U Eg~p'tu, se laJZo] skarabeji, prstenje, figure, nakit, d:raga kamenje, papirusi itd, pin.' 'i 'PJodaju,,, kako demoreeima, take ~ 'putnie.iEa ~okom pOIBl,ed]],jih t501 8,odi~Ul. Za vreJ?le 'M,e,hdi pobune '~ Sudanu 'htlJade vojoika. je !kIl!WP!~~l aMatjlij,~:' koje su navodne sadf!a'\I'ale ma.gijrs:ke 'teks'~ll)ve iz Kura'na [ m,lg;Usk,e mol'it:v1e za k;,oJe su 'V~o:vaU da 100 llh :z.aA§,t]n~W 1 dcnetl ]ill pobedu. P'isac j.e. video mnoge :od filjrihoV'!,h 'kozn~h kUl~ij,a koje SU bwl,e plr~~e~~e ] ,O~" I1.W~U, Sal.dr!aviiile n~stl, eslm :p.ai~ji,vo pr~savlJeWiil h nesspssan _h ~isto,v,a papira obmotanih t~ bakcm nil kome j e p'isa1:o '~B.fsmna.~ht\, tj, j,ju ime Bog3!i<', Ab~shtski se~iilt je takcd'e.

e~sto varan na isti iD'll3itjn.

'U v'eai sa. ,am;ajWiji~ma niJJOlgu se po~enu.'tj n~zo:~i

"'h 'L !Ii' '.::!!KO"lM::'!'I> '(.., .. ;e;m' '8'U'll11U

!p,l'e dl met a" pO(Zn:au .• ac' ' M:Ai~,. ,J1~' ; ,~Oml 51;'" a- '.~ -

AMAJU,JE II' T A.LllSMAN!

za :nOS,~()C~ sreee, O"lola, ret se 'hlk,ode primemjuj~ za ,m:u[§., k,a]"~ ] Z_~t:lJ~" Z3 k_iO~i~ se pretp ost)! ~]jaJ da S~ ~fe6n.i. l dJa, drugwm ~rurlnnaJ don;()se s:r~6u: ona j.~ izvedena i:z franc~!"skog ."U~."~ottt j Ve.roililat:no je srodna SaJ, prova nsal~k~~ ma'~oo~, ,_ ''!\lI{~~ti~a '" 0 U~J.a je u o:p~t~ u:potrebu .pr~~) ,A[Hj:raJ.u~'OlWe. komiene opere :z.v,anIG· "La :M·~sCO.Ub:~t~- u ko=

j'oj nalazimc: ~ . "~' _ .

.

~JIIl jour, rue diable, lvre d'~Grl'gueU:

Chorus]t dans sa grande chaudiere

Des demons q]1lW'~a,\f,aIJ]~nt. ] 'mauveis ceil Et 1JG;S eJlvQya Sur la terrel

Mais le bon Dieu, not' protecteu r Qu~n.d ~] r!,pp:dt,. creent de s.~.]~¢ De$: anges q,u:i ,ponai~nc boaheur, Chez nous les envOiya. bj,ertJJ vUe!

Ces e:nvo,yes du peradis.

g'Or,ll![ des mascoueS"~ mes amis,

~ " _ ~

H,le~reux celul q]~e ]e ciel ~Qte D'une maseotse ~

POO'LAVUE II

.

ARJ:lifJJi;S:K1E; ] PE:l.SUSK~ AM AJl-JJ:E [ TAL'~8MANI

'f 'II. d bill'" ,I'. ", iI." "'~"

y SVI:m ti~2 ,o'~llm~ "'OJe lstorJjl@ nT.a:pil. $:P. :nOS~Jl

a:m.ajlije i ~~:lis.a,ne da bi se:1b e, s'vojiu steku I. s;V''OJ~: kuce zaJsddU od :n~paJ4a, z~]h. d.n,lh,cval,~ I, posebno ad. u:rokiji ~'i~ caijiu~ Amajiliji~ prvQbru~nih Ar,aldj~i1~! ~j., o~:ih koj j, S~

5:)'" 'I" 'L. • ~, 11 ' d k

,tJV1e ,[ pre nove ere, eue S~ na,pra'v~ ene 0: tamesa,

dF¥et:a i v~{r'O~atno kesti, ] P~) li~k~m 0lbaveU.enjhtlJQ (:11 !iji'ml; izgleda da POI nj:i.ma. ~~~,Ia n'ije pisane, Pai~;n':s:kl Arablja'rtjj koji SlI. 2;~ V'~U ~akom, pr'Vi'h Ses.t vekova nase ~re d~dU'i su primer ~s:vojih p]'\e:thodnika., i l]QJdU su i :duiruU se mn~I!Jm ~Istam,aJ, ,~~aj]ij~, i ralismana, ali su sa rn;ujim~, po~ez~v,a]i ~deje k0j,e: su p~u:zeH iz h.ebreJs:kih.~

, :il~·'h ' 0 J(lt.."'h " '8 J.A 'I.,; d ,. d b '

eglpa.t$Ji;.~, '-. L ,11U051~ru!;;.A:ru, - sptsa .. sam J1Y;;!,Ut~aJm~_. JC 01: ,0' ne

~~t,u. vrstu p ~ajm.ljivanjaJ~ pia je 11. Kuran i na ~eg(nl~' sledbenike p'i!e§la p'rl~a 0 So~o!nl:un'U kae ;0 J!aro b,:njaku :i

" O,_;(.... A~I Ii!."

V'e:;r'Ov:a!ttlije u :m~grn~.La uwena c c~:a~~a"

, ,- ,- "".. 'b["'k "111"" 'I!_.. - A ., "p .

N:ajj~d~o:s,tavnlJ] I~I .. ]. 3'iEli1iHaJli!J1J~ :;. oj u ., :ri31.p~ :1 ,ers:~~

iii!~.~] d a.nas :110$(:: sa.s,roJi se ad ]i;sta paJ.pir,a na. kome je tl~.pis~'Ila kiliatkiil m,ol~Jf1va! ~~n.!' stih ~I Kurana, ni!Ja,8i;u~~I:lIO

" '!,'" ",," "" k" "!I!:,.... ~[.,

[Me lwl nnena ,La,'p.~~ mor,a l$P'lS:EU] ne:-] sven 'wrV~~

,. .

ernim m~S~m~i~(m na mate:u:ija.l~ :k.Gilii~ 0:11 isabere. StaJno~ni·,

ei Kaira i o:s~ali v~~e VQ]le' da z~pffis biUillde ispisan masti-

AJMAJIIJJE I fAJ..ISM\ANI

10m n:a,pravij enim 'U, FramIDcl).Wskoj U:i Englesko] jer one

dub ~ '. " atJi _. - '1" n;Q -- '" 'I""ti.o· iIi!Ii'i,"'" .. - d'- '" .1U .. "'" - . t' to ( . I' 1l'Ii

JOi!! .. lJe ]1' ,C!;n:za ~Q,PH. ,u ·i!JI!J~'V':ro.· ila.~!'lo.JY' mas n .• I. ug J~~~

sa vodom i]j s]j\aUe~a 01j,i'·c~j.a VUD3J Sal. VOdQlll) Iako se spt-

. Kada i ,. . . ~I.. ••

ra S(lJ parpu-,a . .rr..,4. a je ]Sptl;San.'O' na paptru za ~OJl se veru-

je dial. j. : stekae m:~gjj"s:ka svo~stvl ko~l3. demorodae de d3.m;~ darnas:flje!, 'pov'ez~je sa p~sanjem~ on se SliVijed, i Ct"J'VI u. t~~m.ji od kanona ili jefdn e ko.k+ Za, kutiju se pri,~:,dlcuje u;z~ca ko~ia. je vezana oko leve 1U ke i ll okaeena oko VI1J.Ui .•. Mmu6n i ljudl [ [judi na ]:HJ1lo,uju dlaji~ da im se

.". ki tek . .X k . . v, . ".:1;; k .....

D1I!~,glJS,wU l;e\ __ s~o"Vl~ pa ca '. ] sure' 12 r(:urana lS:.P~bU, na .' ,O\ZI,

gazele, po m,ogu,Cs~Vl!.W nerodene, U d. ~du~ajevi,ma alliU~jHj a sa umotava i nosi u me~aln,oj 'DeYI obiflIDo na-

~' • ..;iI1 II!.. D 1 .. "j'.' •

pravtjeno] 00 srenra, _., ee veorna s oaene ,a.aJ~ru]'~ napi-

SBlIl na ](02;1, ner,od'eno'3 deteta reprodukevas je na tab~i J, br. ] ,; original. je u mom 'v~ainistvu. Gormji, k['~ j'e 015,uI~ li 1l... ,. "l x .~ ... XIv k Od I' '" r...an SV\~t 'I.m l!J!o~laJma 'U ,s;U U S .pOiQet~" A, ve a. I _ .• _ .'~-JC~

~l. • K . . b

teksta 8u sure II . :u,ra:na napJ,s.:a:tU~ CNe-nQm i. clr'no. . O~·

jorn sa naslovi ma, 'U pla voj boji, Br. 2: ~al istoj tabli jie repredukclja iz prvog dela p\ap(i['.n.~t,e a.ajl~j~ t'oj,a, je bila 'Ill!vijefJ,~ i noiSen.a u srebrno] ku:tijw. OV,;1 ,aml:1jUj,a, je, sudeei po pap,jfD~ bi]a ]Spi8I.na-u Pe.nijl 'tID drugo] PQ1!~)'v~n.i X VI I veka, lake joe mala, I~k,o'prns je vrlo jasan, a eV1r;1i'tni ukrasl 81;) veoma ~sp'~lnc, :i eveden I, Mir-za Kan, p ~}rsijskj .AI' ~ k ". . k '!I'k d" 'L.. • L- d . y~p'~QmJati!:h . 0] t je ne OJl"1 -'0 go .' UUl uonlVWO ~ L o':n: . !on~ ]

ed k(~ga. S8'm, kupie abe am,~lwje" rekao je da [dkada It~je vidieo ];epli. prlmerak a;m,ajl:ijske. kl,ligrlfij,t.

A "~"", i.... k' ·'1'" ~II' • '1\,. d ., . _.mljl,~js~1 te J;U)'V~ :I.~ tansmam nehl· ,1\ su ;l!\181111

na tankim komadlma C:I.OiVaJ .. koje je brulo, uvljeno, i Dose-

'I '" I.. • • ].. 1....,' • I k'

no u meta rum ~ull~Ja,ma a 1 S~ ta~J/[ p(n1!Wl6Y'Cl vno ret].

De]ovi ovi,h a.m2ljl:ij~ p·roila~af.eni SlW 'U' ~ usevbl,ama Vlvi!~ ~ona 5,;;! eankim Ust'icima Q~OVI ispisanlm na. grctOmJib"

K1J.llt]j.~' 'U ~,ojjm.a de'v,o~te ] iC!!J[1Je n,ose svoje a,ma.]fje c.est.c su vrlo sloeene pr,i rode. D\C)lbaJ:r ,. k,ar.alktedsdl:an prime r naJaz,j S~ na ta bli I I. Ovde .i mama srebrnu ,a..aj-

TABLA ~I

iB(r i,

Amaj~ija 'h:P- ,'iIIIjCa'iii ad toM nerod~ Il!Q,8 d!e-teta.

[BIT.2.

Aml;lj I ujEJ os pu.plltn.

>I< UI, M'r,n* ~".t\)i'. '-j -.' .!\ ,,4, "-J

',~ '," -, " '~ iJ ',"

lObe' su >IiIa!l1!; !.II ~fIillP[;sI;.!, .s,~je liI~na. pJ:!il'l.rnc klJ,j~~ A!~lh"ll1r~jD. iz i-l:Qje ih je. :f'L~,v.c:t!,

:D !.:! lie, (:D:lIll!t~~) ,.sHo, I S:5, iUS. 1

(2) ~a:pis'i. koji se salstoje ad. n~p!o.mia1t~h osnaka ill slova, nizcva s]JO'V':i, neke nepozna:b~: ,a:zbll!Wke~, redlova ngura Ui broj~va~ magi~n.~h imena, imena p~aneta~ ~me'naJ d:ana u nedelji, imena alildela~ davcla, memamw mm;d",~ imena bO,~:a ~ sura; ffi:z Kuraaa, P\fim,~," a.aj~ije 01, kqjoj' su zastuplje.fiIIe obe vrste zapisa dae je D~te (DOU:t16) u. delu Ma'Sua

TAB, LA, [1[1

, I

Sr~bm~ ,lIimiJIjlij.sk.c ko~LGe. is:pis.one sn oDe Ml'iil!fU! :Ili~Ul!rn. k.!"<D:t!k:ih l"Ckst(l~, iz Ku~ miiUI., Uz. B"'S,dMil. XVII ~'k)

i f7eiigija' U Sev:erl1o.j Africi ( Magie let Religion d~U1S J 'Af~ rique du' Nord; A]giers;~ ]1908, str .. 1.54). Ona je pozn~Jta kae '''SEUA M r-~C:A l'A~' i poja v]j~j e se U obliku pravougarOrn1J~ka :koj'l sadd~ 7 x 7 kvadrata u.lLed'en~h u sedam redova, a, svaki red u sebi :i ma sedam znakova, slova ili .. imena, U' prvom redu su sledecih se,~~m znakova;'

PRV] od evih p'.redista:vlj:a dobro pOrZ:mul,'tm penrtiglrtrW. ko.ji 51: &liltS me§a sa heksa8ramom *' i to jeobrk za koji se ka:ze. da je b~o il,Wiiezan ~ lrd:uitu prstena kral ~3J SrO~ . emuna, P.'e~t~gram je, .edut i.M]! mnego ye.krOiV~ sta,r:iji[ od he.ksalgraml. jer su nj'~ovi crte.ii pronadeni na gmca:rijw ii2: starih 'V,a:vi1!oU,5;kih grndov,a. Pentagram ~ i,est dr~gih Zllak.O'V,a, W ]In'om, redusu Sedam pet!:ata. am;aj]:ije

'n • ~I 1'''' I' . '] . . bel B

] CUll pr,e,;!I.iI;stlV' J:aJu rmena t i :SlrnID:·O.!~ _'op.

DrRU(H red saJdrti sedam slova arapske azbuke, ~J.

,iJ'i1, • •

F" (~':, ~! T) ZA:o H j Z. To su sedam slova koj:i se ne po-

. 'l· . dam red 'K··· -

JII,V. JD] u u sec am recova prve sure 1Z' nrana :1 ilJlma po-

!finju sedam Bo.lJji~h hueo3J k9Ja se nadaze u 'fREC~M redu ,a~8-.Dlrjie:: fial"d, rGabaJ., 5tatJ'I!lI, Tabit, Za~Ij' Habir,

Z ~'-.' ._a~.

CETV,R:iW re,d sadrti imeEu]. sedam amd la, 'g. Rukjail!, Gabri.el" S.lluDslmail, Miha~lt S,arfjan" Anj:ai~ ] KasfjaiL Mmlltena svi'b ovih andela, iU pre At'hllH.t·erua, su iDe b,_ :rejstog porrtJda.

PETI :t'ed, s3ihti :imenaJ. 8eda~ .p~e.mensk~h halje¥,a,:~ 'Mudhib!, Mara(?), Ahmaf:! :Iuska:nl, Sramul:li~ I:b1ad ~ M1M~mit. a'va: imena ,8111 Ir,apskcrg porekla, a. neka o d njwb, 'iq]reda, (lpris.uj~ s:po]j!nji lzgle.d. kraljev'a" npr. BeU· Z]atni,. Crv'enw, Sj,ajl'J.i.

AJMIUI!.JJE 11 AU9MAN I

SES,TI red se ,s,as.tojri 0 d bro] eva dana u n!edeij it prvi, dll'ugi :itd." a SEDM1 red da] e: imena pet iP].ane1taJ'MalI'S,SIJ, Me.~rku:r.a; Jnpitera Venere~, Si!IJtllr.llla~ kao ] Suaca ~ Meseea, Taka vidlmo da se verovalo da a;maJ.1 ija Sedam p,e~a'~,a nosi ~,a sobom1 ~$§t~tili iBog,a~ bri,~o kojl"m i menom ,o~ bio nazvan, aJihall,~:te.]a, kn~iljevaJ. duhova, Jina l Jana, pet planeta 511 Suneem ~ Mesecom, dana u n!@de~j'i i ~~:daJm s~ova", V stv-ald~ verova~o se da rn:lIJ,osi(~ ea amajiUj'e ,~tid Bo,! ~ NjegolVo stvam:nje u!o~8te. Sedam sleva, od k;oj~h. je svako napisano sedam puta, 'llJII:r,~d'enj'h u :s'e'Cmellm redova k(l!ji sadne 49 tvadJ,3ita ~Ikod,e ·~ine m,oc[1ju ama,jUju. IOnaj koj:i nosi a;majUju je j 1)5, vis~: za~~~cen ako se ena H8.pilu. na ne'kQm delu. njegoivog tela, st!o, :izgleda iiJ.llkaz1LWj e na to, da su fiigure. j znakovl JOOmie su ~judi tetoviIF,a~~ na s..vojim tell m al. WlIJosili.s,a_ sobcm magru6nu. IISdlu.. ~fi~e.m~l1ske cznake ~ koje se danas 'vrnd~ na 'ic.iMa, Ara,pta verovatne podsec~jll IDa a:maill~~j.sik'~· znakove H~ wm.e)oo

na.

GIlI!i~H~: SLQVA ubuke predstav j ajiJW istaknnf dee amajlijskih :' ap,i,sa,,, 'N etadai~j:i car,obnja,ci 8m ih uledi,& vamm U poredak k,ojm nije ilU:lfJ10 blo a.lt~lbe:t$ki.; 'oekima od. njih ,orf SU, eidr.~d~vaU znac.e.njia W s imhollku, all zna ... Oe::njaJ. drugih SU. smartt'a.1i me.p. o.jmU~v.i.m. ::z~ ljudsko fazu.m~vMje", ~D\,B!dl0set osam S~OVI. bile je :ne'posFedln.iQ' pove .. zane 8 a .28, M:,esetevih po~oiaj 3J~ sa neb eskim teli.l, ] snak .. w-vima 2)0 dJ~j'ilk~, i dekaJni_a. 81,ova su z~ rane Hebr_e:je predstavijla1.a susdtJili!.W stva,r: [ kao lto §r~ Dute primetio (op~ cit. str, 112)~, R.imWj'.anl SfllW odokupn'Qi ljiudsko ,z:nanJe O'pi~i!.di kao Vl!s~o'va~~ konst,e.ci. reO na ~atilID ~a k',of su narodi sa Severa koristiH "rune". Ara.~ su.; kac ~ Hebrej;i~ nekim sJO\l'ima pripisivali veee moon U odnosu

:II. druliil i odgov,aJr:':!BjU!C~ zna~,e 0 nj~h.'ov>oj u.pe,tfeb.ru '0'1:)., rUCn/,illmQ Je posehnu granu u~,ertl!ja m agij e, Svak!Q' s~o'vo

.ARAlPSiKE I PEFtSWSKE AMAJ[L..IJIE

je im 11]0 s'iI,ode pe ebne me d;i. i moglo se razviti u saru koj,a bi sama po sebi predstav ]j'ala mo enu amajru:iju.

.. .,', 'b~.'· 'k . , " 'VI'MA

M,Q(:;i 'S,LOVA su ~JS_. 0' PQVeZ1Valne 'sa [$B;OJiE ,"

jer svako slovo u ara;pskO!j azbuci ima svoju. birlo1nu vrednesr, Br _ 1 = Bog, Br, 2 je vatan jer je u ~Ul'allu. reoerno "l cd svih stvar:i po par stvaramo" (S,lUB, lj, stih 49) (tj .. musko i zen:sk:o,~, nebe :i. zeglj~,~ SU'Rce . M,ese·c· svetlo :i temu, ravnlce i planine, Ieto :u zirau, slatko i gorku D.!ALAl. 'U])-Dl ", ). Dr. :.\ jle :znaO~j an. IT.. 4\ je vrlo znae-a"" jan jell" postoje ,4 arhendela, 4: ,g]Ja vna d;a;vQla" 4 e[em.ell~' ta, ,4 .g.odLSrnj.a doba, 4\ strene sveta ] ~maj~jj ~ mora bid. ~ettV'orrou.ga'ortU:ll .. Hr. :5 je oduvek imeo posebno zn:a,.~e·njeJ~ verovatno zma,Oenj't potpunosti, Ar.apri S~· Mole 5 puta dnevno, ima]u S. ,glavnib ~aJ.ce]a i 5 stubeva svoj:e religije, Sr. 6 nema 'meld PJo'Seilb,a~ zluu!;aj. Br, 1 ~gra .. staknutu ulogu u arapsko] ml~!mjli. ,0 amajliji Sedam ~e~a,ta. ve.e je bile ree]. Bog je stvorie '7 nebesa ~ 1 semalia, 7 Jlr:u1'rn~, .., pakh;nf,iI ru 7' V'f3J~WiIl:i,ea, ., delova tela UP'il)1't1e'blje:fl'i.h u 0110- lit~ldm s.¥®f.ano\Sti.a~ 1 i.i.votnih deba. '1 klima, 1 dana '(I, nedjelj~., 7 proroka kO~li pireds"edavajiu 1 dana u ~ n,ed:~lji" tj, Mcjfsije., Isus, David, SOi:I"OrnThun, Jakov, Adam i MuhaMed. '8,. 8· je deliiv sa vain.lIn brojevima 2 i 4·,. Br, 9 = :8 + 1 i 3 x 3 ~ a 3 je posebno magi,Oan b rej, Brojlev] ] 0" 'W 2, ~O~ 5,01" lOO', 1 ~ Ol:i 1. 000 imaju 8,'110].6: m8JgiOI1~m.o~i koje se puV'eca;y.~ju .. kada j'm se dada ili oduzme ,

4 9 2
J .:5 '7"
8 !. 6
- , "[ ~I 111~ ,II. • • • Ib .,

Posto slova p05eduJru. ma,s~.;;.ne m .. o Cl j lmaJu. .' IiO!Jil1lC

vrednosti, .amaj~i· ski zapisi !H). DOgi1J]J sastavai same 81,0· vima ili s amo brojevlma: :~ slova i cli:fre Sill ,c.es.tto uredeni u redove 'o.ld] 'k,c1wh sv.aki sadtrti 3 Hi. 4 SlOVR ]li. c.ifre~ a, tri iU ~edri reda obraJz~ju 'MAGICNI IK. VA D KAT.. IOvd~: se na-

10

AMAJUlJ E II TAUlSMA.N~

11

s 11 10 .8

da ,Ce Cin~ 'k,'o~i lh i~!pJ'vara, uc~ D, Raj", Ko:m,~n.~a;HH~~ kaiu, del. 'Muhlame;d nije hnao nameru da og;r,anl~1 broj B.oirujih imena U1a '99 i dis. je sve ~to je on :ze~~Q da :pra l1!O· vemi musUma.ni crun~ bile da ;,~8,ova:Ii,ii:lju S"ya.]iOCj(~,nevIlO ovoliko imena, Sp,i.skov] nnena kola su tradiei onalisti dali se ne :poild:apaju,. N eki spl,sko~:i, p,o~i:njllJli imeno m Mah~ a drugi se njime :l;~VTSa'llaju.~ neki pO~~,nju ~a .~: -Ahtll,d tj., 'i~ Jedae" ~ ~ d.ru,gi s,e. ovim ~avT.s~vaJu,. g.,I!odJec]

spisak od 99 imena je Ti[',mid'ije~' '{Ti'rm~dld! vidi ~ute~ 01", cit. str, 2.o®,) i Hjuz ( : 'ughes,- Diet:" Jsla~. str, ]·4ru):,

i. Ar-Rahman M,' olSt~vi,

2. AJr-'Rabi. Samilosni

~ ~ ]'1", 'v' ... 'r

]. ,AI-M,a lK ,n.iaJ. J

4. AI,-K.udliJls Sve.t]

S. A~-Sa~am 'M ir

ii.. A-" ]-M, , c. imln Ve.r~ru

'IV.. . UlI ~ ,

1. A'I"':Mu,haimi~ Zastilnik

8. Al-Azlz M(N~nik

91• Al~Dia.bfl];r ' spr~,vi~dj

10. A~~M1J]takabir Veliki

1 L AI-Halik Tv orac

12. A~-8,ari, Stvaralac

1,J.,.. AI-MUSaJ,vir 'OradJ]te~j

'~,~. AI,-Gaf~:r Pral't:a.lae

t~. A.L-Ka'har Vlad:a~a,c

16. A~- Vahab Po dJ~r~lac

11'., AJ-:R.azaJk Sn;abd!evi'JI(;

lB. Al-Fatah. Otvo(rJJ:lac

19.. AJ-AIDim "ozl:1.srva].ac

2,10. Al-Kablz S:pn'iee~wij

21. Al- B:as.wt Pro$ruri Vc-a~ac

22. A~-Hafiz U'n~;zibLc

2:3"" A]~,; '81ft U'Z:ilOSn~C

24, .A1--<Muwz "PosJto1f;a~ac

rua~~ prost Kvadlr,ac kojw j e na V~~) :[)~t~~ 8 a bra] er.vrum,ii[ od ,I do 9. BUo da se oni sabiraju bJ'rl' ,0 '~aJn"o~ vertikalno ili d]j a;gofliJa.lW1lJo" zbir 'Ce' 1!Il v'e.k bid ] S. Primer ce:tvQ.iooredno8: kvadrata u k:o_e S'vaJ.klJ red. sadrzi 4 b:rojaJ je dat evde:

b~o~iev:i S'U od ] do ~ 6,,, Bile da .~H~: onl sab "raju vertlkalno, ~o:r:i.21ll)mta~li,'Oi ~]i d ijago~aJno~ zbir [e uvek 34., Od SaJ8'Ui,Y.~ ]jao~ ov.a',~v~h kvadrata zaheevalo se ,p]":i1~crno .znanjie. aritmetike l ]z,gh~dl, dSJ, je 000 fOrrmjra.Lo osnov~ arapske IDa~ke. 0 mSl!te.SJ~k.j. Ara,:pJ su smatrali da S~ mJagi~e rncc~ ~~)dh od 28 S1~ ova bile veee ad moc] dnsglh; take jie ~lil pnrio, sh)v(li' a:ra,ps,ke azbuke takode i prvo slove i ~,~t1aJ, ~la~~ ~ post'@.1 je njegovB 'b1'oj ua vrednost bi la ~ dan, tal bro] je p:reds~ilv]j aJO AlaJl'ia" lJ·edlnog Boga, tmena ,BOI;I .~rh.a.n~e~a itd, Mog1a SiU se ,nap(i sari slo,vlm. Hi njiihovim ~I,l"~~nim vT.edn,os~il!iliilJa, :k.:cje su obr,!lZO"ll:Ede rnm.e!n~, i 'U ', oba lob wka, ona s.u predstavljala zasti.lni 31:maj1ijs: . ~ zapLS.

, l\_4:noge am~jlwje; saOld,e hebTcjs[i;:a imena za Bega i

a:r~a:nde~e~ ,a~i wm,'~,J Z~. i©~aJ, ~w~ra:p~ verovali da, pesedUJu 'Ita,Jv,ecu -agi(!lnu moe S~ h~lJjena Bozijih atributa. N 8ziv A~LAH, ¢ljle je ;2:flJJ(l,ceJlJj e nepoznato, na~v,ao je n Ismu IZ_ZaJJtN~ tj .. "osnovae nne" 'i ov~ j),t:ribu:tj su pOZI'IDaJ,t] kao tj Asma~ ,a:!hSifae',. ,AJudirajwcru na njH~:, prorok Iv.~r'Uh~~ed ih je (l'prnsivaJo kao "Al-Asmau al-husna", tj. !trtlJa]ll,epsa im.ena~' (Ku an, sura vii~ stih l79) i ona S~ do d~nas pnz~aJiIt~ kaJo t~naj~epsa Ui odUooa, rumena B,o!ijiaJ".

A. ilI..u Hura s . ' _'" - All • !Itom, ... iih l l., "l .

,nI~_, , .. 1,,1, -cd fa. je g.O'V,iO(lIIlO aa je ,WjOZl]1., ~mien:a IUt 0. 99' ru

AMAJILIJE II TAJUSMANI

25. A[- M:u~dl 26,. As-Sami 27. Al-Basir 2~L Al-Haklm 29'. A[-Ad1 ],0, A~,-Latif 3·1. Al-Habir 32.. AI-H,aJim 33·" .AI-Juim 34, AJ-Gaf~:r

35. As.-~a.k~u'

36. AI .... ,Ali, 37" ,AI-Ka,bt[ 3.8. A'I-HaJffiz 39. A],-,Mukit ,~O. Al-Hasib 4L A~,~DI,i~d:ii 42. AI,-Katri,m, til) A" -R k ib

"'!i". ,- ,,' jjl, ',I'

,44. A]-'M' udfib

45. A~-Va8;i

46. AI- H aki m

47. Al-Vadud 48., .A I-M ad~id 49", AI-B~li,s

50, As",",S,ahid

5, I. AI-Hak,

52, AI-VakU 5],. AI ... Kav[

.:'4 A 'II l' ,

J • ", ~- '~"atnl

~5. A11-Va[

56. Al-Bamid

57. Al-Muhsi

58. AI-M'Ul'bdi

RU,s1te:lj' S~usala.:c VidOlVnj.ak Upltlv]jac Pra,vednik Pron hiJjw vi, Svesni

BIagi Ve1:i[i:ca:nrtven:i P,r,asta.LaJc Bh~gQdarni ¥~iHcanj Venti,

Cnv.ar .l1r.acaJac R~c:nna[ac 'Uzvi,se~f1 j, Pi,emen"'t] Cu,a,r Odobrtlac P'o~ma,i,ac Mud,r! Pdvr!tmi srna,vn~ [Odgaj:iueij:

Svedok bti[[iJJa Bran U:a:c Snaini Cvrsti Z:a:Uitn'!'k

Hvaljeni B:roji1.ac P'ocetnik

59,. AJ.- M uld 6'Qi. .Al,-,Mu,hj:i 16 l. At-'M Ud]t 62. AL-H,a,j

sa, A~-Kaijll. 64.. ,A] V Idf:id [65. Al-M,adzld 66. Al- Va'hwd ,67. As-Samad 6'S. Al- KadJi"r

6,9., A~~M:u~tadir 71~l. AJ-,M uk~dbM 71. A),-M uaJhitr '72, .. Al~A~a~

73. Al-,Ah:if

7 4., Az~Z:irl'ir

j S. Al-BatifiIJ

"uS.. An- V.a~i

T1.. A1l~Muta~a i 78. ,AI-'Oar

'1'9. Al~ "a'V.b

80. ,Al-M'u~,~aJ:kim. 8~. ,Al-Afuv

82. Ar-Itill ur

:8:3·. MaHk ul-,Mun;:, ,S4L Dul-Dsalah

val-Iu,am

85. ,Al-Mubi~

86. ,A[ ... Diami g.'j. Aili~G,lni 88. A~-Mug~] ,89., A)-,M uti

9'l1"li ,I!d roM .. u.1", l'IJ'-' , "atlliru

91. Al-Za,r

is

Obno!Vwtelj IP'oiunte~j 'Ub~J~a,

2]vi POi8toj.a:n~ Pronalazae Slall'ni J'[~da:n

Vecnrn 'M,o.6ni

PI eevladu JI)W,c.~ Prino~itelj

o dgo ditel] fllVi Poslednii O~evidni Sk:riveni U'pravru'fieilj V,~Uca~i Pravedlnik

Ptima~ac potaj,anj a

O!H.II'eua.ruk

Pra;§,taj,a '

'8Ia.gi

'VTh~dJa!I k.r..aruj[~vbl[~ Go.SpO.daJI' u~¥i!eW!IJo'5,~ tW ~ p[l[em[enrir~osti Pra,v[edn~k

Saku.plj;a[e;

'Neza/.vi.s;ni

Oib og~cujlU6i Da'Ya.llc Obu.~dar,valac Ra!ruosf,te.~j,

74

92. A]]-Nat'i _ 9:3. }\inJ- N 1lJj:r '94, .AI.- H,adJ 9)", A] -8~d:[ 9'6, AJ-B~:k] 917. A.]- V.a:rrit '98" Ar~R_did 99. As -Sabur

Dobw~mruk Svetli

Vod,ic N"e{upo:r~d,iv:1 iPbstcjian:i

N aslednik U:pr~vite:lji ,Str-pll,rv:"

- -~ ~ ~JlL rn

A.l-,I:.UR,'A.N.! :iU "Kur'an", t], !!'~i:t:n1Jj,~,n i]i "ono sto 'bi trebalo ,c:i,tati'~ j! jeste ime koje ~U, musf mani daiU zbhd, "otkrivenja" U'i "uptrtstava" za koje je prorek M~'h,amed izja likn' da mu i~ je p oslao Bo,! preko arhandela Gavrila. Ova Qtkr.i 6a S~, tokem pfiG'["O'k.ov'(:j"g; l;i VQ'Ul P]s:a,··· rtlJa, na k,o-zi! paE"lnin;oM Uscu; ·k,oma.d:im.a k:am,e:n;~ i, kestlma. evaca j, velova, Prlmerel ovlh isplj;s anih kost ijiM Guva~ [u se ~ Odeljenju za ,()tfiJ],e{otaJne rukopise u Britanskom muzeju. Na ]):r;~dlog Omara 633 .. g:'G,~.Un,e! sva ?'voa '5"'o~.k~i~ ~a"" Sill po Abu Ba(k10V'i'm. 'U l"U'tst'!llma sakupljena 'U jed'111,1. :knjigu. i jedan flLj:i hov p:rim~r~:k ~~pil) je uradie z::i[l_d 'Ibn= Tabit, neka.d.asrnlji Mllh~m,edlov zalPj$ni~ar~ kQji~ je pozna. vao hebrejsk] :~ sirijski, Omar je OV~] p'rlm~]",ak d~)(), svojo] keen li,afs:i~, koja j,e bi]'~ je~.[l!~. o~, M.~'~am~~ dovi,h udeviea, m:z mj e:,g~, ~'U VaJ.d~f:I!'1 odlomci, ,ah. Je napr,a:v]jenQ take .nogo ,gm'-e~:a.koa i [poji2ll,vUo se t~ko· IIiiF.MJI'gO dodaJJ!r~k~, 'U t,~k;s!tu.~ da. j e ,ltaruif Otman naredlo Zaidu ] trojiei ueenlh ljllUldi il, p]~;m'~na, !<JJI'-a:i~, da WTha,prave", n!t'ilrv~ ]le~e;ilz~j~. Klu:,a~a,;, 'Toj'e: i u~i,nj~rnwQ~ ] poS10 $1Jj ~lei'Oivi prnm,er~l posrna'U 11 Kufu na B~f:r'at.u~, Basru lUi S~~-'at~ -,Ar~bu.!, D~l.ask! Kaire, Meku, i M~di[jJu:; s;v'e druge Vi~tzije i\~ o tlbrifa'" :n'em~los["d:no su sp~]jieWiiJe,;. N akon toga j'6 M'arvan~, vladar Medlae, lll:n:~stio tilk i H~fs,in prim.e'....:!ilk

,L~ _",., ••

U ~e:nrn mubamedanei tV']" de' da joe Ku.'r~I1'!l)dv,ajk;ada PQs~ojaijl na ~eb'U u obli ku :k,01l o,nt m:a:l~v,aju '~majkl@(m knjffige/llo Ill !!'~e!J(u:val'nQ. ti3Jbtrueem'~) k.oj,a je dee sukine B'@I~,,- nj:e:tilJog Tvorea, NjeJJi 'pf;im;~[~k joe na papinl nap:r.;it",:ljielnilJ na nebu, umotan j e lJJj svnu j ukrasen zl~tom i dTagi,m kamenjem iz raja, On je peveren na ~larv,anj'e andelu G~.vdlu tomii gaJ, J~ otkrie prereku, dee p.a deo, ali mu je d~V10U!©! - da jiedoom u .~Od~lli vrudi celu k~jig,u; Klll.u,an sf: sls~,oji od ~ 14 od,eljakfll, ko~ i se ~O'YU, SlIll''e., Neb su ,@{kEi.'v'eni II!.W Meid,~ ;a, 'rilJeki u MedrunL B:ooj s,tlho'Y'Q .~ iQ~-

Mu h.aJme\d!~'[ldd: mlldrr.aci, :SoU se :s:lo.Hn d a Bog ima jedno veliko i u.zvis!$~o im!e k;©je stojl h:n,8idJ svih. Sam Mu harned je i~ia vie da ,~,a treba trairuti :lW d nJgoj Hi tre,o@1 suri i,l; Ku,ra.ilIJa~ :i PQ~to SU j edina imena koja, se u .njima nalaze Ar-lta'hman~ Ar-:Ftahtm" Al-Ha] i AJ.-Kaw[um, trebele 'bi da j~ ono jedno od OiVi3J, ,~dr.L ZuacfIlj 99 B,ozij]h imena sa m,ag;ij sbe taeke .g:ledU:ta, je da kadla, se B,o,g, preJdi nje nel!dm, od njlih~ on. ce bjt~ :s:p:r~M=:!lIl da is-

. ~ '-I' "I' I" 'I!._ , •

p~jH z:e"jl~ m mo,,,ru~V'u osone k.oj~, ga je ojime eslovlla,

Zam iseo da je veli ko i neizrecivo ime Boiije, poznaro S3'm .. o V'i~o,ki 111m, sveJiuen:k:1hna p'ol.z;a;im'lj~rila. je od J evreja, lk,ojj ~ij[ verovali da je 'to i.e bite ~ eenato jedi no M:Qj$,i •. j~ i, :njeg:©iv~m sledbenicima, ·k.oj[ su se ~jim,e ~[lJl2ill sar:n.o Jed-nom g'O disnje!, kada su odlazili ~ Svetin]u nad S-veti njama dla. tr:!lze @pr1Q~if1aj :Z;~, Izrailja, ·Najve.e:u bro] '[loiij:ih Jmena :poou~e~ joe iz K~:r~niii 'I na sva,k'od ve60j ~:majUjru bile je ]sprns~ n 0 ville, njih, I mena 51J. plaz~j:i"vo ,©dabi.F,;i]:m muskarae Ui i.eIl[J, za koj~ je ~:maj~ija pravljena i ona 'Q(!!'o,acrilvaju Biljiiije ;atrlbiiJ~e :kQjii ~jne da ga on m Qua, 'V~se zavole; I akod'·e S~ s:m,~~!L"aJjc da 6e Ico,~~ aka .u se obrate o'Vim imenima, sign rno o dgovorlti, -

Posto, je na ,a.majiUj.ama, pronadenc tako mnogc tekstova ke]l 5:jU) uzet] i2 Kurana I~j se !1~ njemu zasnivaj U~, :dede~i '©!pis o''Vog ell ~e:n'H)',g, d~J.a mO,2le biti od :k:OrlstL

71

loj knl~zi je 16000 ili 6,2 1 4'j' 62 ru 9~ 6,22:}~ 6226 iU 6236,;, bro] r,e~] u :nj'oj je 11639' Uru 99464) a broj slova j:e 32:3 015; Ui 33,'0 1. ~ ,3,. Svaki odeJjak poeinje reeima: nu' ime Alaha!, Mnoi$itjv'og~ 8~mUo\S;nO,jg,.~' A,r,ap(i smatraju Kuran ruzvo~ rom 8~el znanj,a i m~dro'sti; m ish~ da)e njl~gQ~' jesik n~j~]st]j'i, .i najl,ep_~i arapski na svetu i d a j e ]z~-a!a~j~ ~ nJle.u neupcredieo. Uprkos SV'O]' p~znj:i, koju. SU, A'fa.p[ pjos,veti.~j elt1!lv~Jl__jiiJ] teksta, neke neznatne varrijacUe P'9- stI01ie!, all se smatra da su one nastale zato ,s,to SJU !a o~tri,~

p([i:m~:r:a:b.1, umotanjh u :zeM]j'o:m umrljane komade p~3,t"'" ~:a,!, koji so. zeu .. dialU',a]i na 'v~alu,~ pia I~ak j b'lut Izgladnele :z,e-ne 11Sk,t:)I:pi!Ule su ih ~:z; grobo1vtaJ, s>v'lojiruh muzel!l;a 1. bi le su veoma zahvalne ako pronadu kUpCil.,

,Ara,pi ceo K'lJ.rul'~n sm~!!:r,a:ju sa ID!(i! enu arr.uwjHju :i WI!HlllO!,gi ad. nji[h nik~dla. ne vu;tuju, 'b es r:uj1e, a", Po\S.[e;d:nj~h ge d~n~ :rota -]it(jl,gl'~f(ilo(m SII!i .I1aJ,p!r,:I"!,Ifljeni mitl~ja'tu.ml pri_,er,ci, kqji su p,QiS'ta vljen:i, U Mal~ M~~alne kmw~~je (sa, ,~]"k,a~, ma da b[ se ~Idk~cili za o grill 1.,00 ildL.) sa, ~ijle: se J~drJe straD,e nillaz.:i $o~hrOI koje slu.ti, kao uve]i~a \1ajuee ~ta!ldo. Cela knj~g~ je 'veli.l:in~e 2!,S: em )C 1;8 !,?mJ )( l 'j2 cm~ a malo ;Sio~i'vQ -,[181 kutiji je d.o~o1jno ja~o da omo,g~c~ pu[~j'ku. da a~~~, Qmi]j~naJ pc"g]:av~ji~ pod $v,elJam log:a(['sike ~a;tre,. Fo,'t-Olm'tifij,a ~mijlfi]i~- ~ nj:en~ k~UJ~ je evde _'pEi,k~zan.~",

maiko je Kuran smatran za mocnu amajliju, postoje u njemu ruzv~Sf1aJ, pog~av[ia koj,~ SU, Anr,ap,j_ u vet smatrall znaltajnijwrn ad o5,taUh!, i. ,@II13), se ces®o ~~iu. na koz~ ill JM1= piru, Hi se u~z~ju na poludragem 'k;am~njim pOI5~;b~Qg obllka. .J eden e d D8:jll~p!nfu odlemaka :k.oj i muhamedan- 01 V~OImaJ, PQstuju~ i~gJQrva;r.,i±lju. w :svojim. MoUtViJr:rUl ru nose k~~, aJmaj~ijuj, jiesb~ sledeei o,druolmli3Jk l'Z sure ii, $~ih. 256 ':

uMa:h [e - aema 'boga G\s\im, Nj1ega::, Z~vi i Vjieo.nrn! N e obu:z.:i'lfnii:il ga ni ddj~m~f, nl ;S,aJD!

Nj~Jga\\"ol je 0'110 S~Q j e - na nebesima i one ,s,to je ,tiIJ(}, Z~ItI.~ji ~:

'i'fo = d N'~·' ,~ '~ .. , b

A.C' SC moze p(re ~ _,' ~I~m zau:zu'~~t~ ZaJ, n,e;r;;:,o,g,a, ' ez

dorpu:S'tenJm Nj~g~o'va.'?!'

On zna .s~a, je bi]~, -pr.ij~' ~jl~, ru staJ, ,6~: 'biU poslij~: njih,

. ~II jl 0 d _,,, ]"

A,IOilJj onoga i!!'!O rn1 Z1t~, - .. rug~ Ztl}~lu samo eno 1 ..

ko k,oru:i,ko On i~li,

Mi~re Njegov,a], obu.hvata :i nebesa ru Zem1ju ~

N'" . ..:1 • AII~ d" . ~ "" iI!..

jle_u, fie u}OJ3!twru 0" nav,~flJe HJlllliJJOV'O::

On je S,vevi:Sinji:" Ve~i~,a~stv~:rri ~~i1'

,A.lIT1ajIUijj) KlIIr,;UiliJ s.:!lJjl!l su &S~i(Ii j;'J;j)!i;iii ~'Ii,'3IfiQ"'i kilIl'\!lV.;1li1li, kojii su ptHu\,',(iIli ~;.: Pel:'~iiJ,o(,': u Hi tu. KI.!II!~ il ti:tIJroo,l'i,!1 ~ J!oo~ I i 'flIiIrtt,,"L~ :Si~1Il mllli8iim'aliil} u ~~~~!!il imnenOil,!'ll,:.. mJi &JnEidi radi srilirnil:nji~,Fij'~,

n_nj1a/" preneta poo,rok'll1 na sed am, ra7Jii~tih. ara ]jl$ki h dijalekata, J edno vreme :rIJije bile dozvoljeno da ~enal po,s;edWlj e Kuran, ~ kada bi m,\J skall',ac urnre, ~j~giDiV hi se primerak pokopavao sa, njim, ~.(~redu:rhn" kada sam bio u oblasti Tljaro nQ p~rsij sko] gr.ru:dcl! kupio ~ aM :nek,oUko,

AMAJILJIJIE 'I TAUSMANII

OrViaJj divnl odlemak pOZI1IJ~ je kao AJAT A.l-Kuil~ st, t], ~! prestoni sttih'u. Rec "presto iii je alegorijskl o[p:i;s 'bo2a~skog provsdenja .. k.oJe, podstiee sve stvaJtaJnje i koje je. lju.dskhn bi,~iMa. neshvadjivo,

~ ..

J)~

:Pos'b]~ i jo~ jedan vrlo v-a!a:n tekst, koj] je eakode poznaJ~ klc, p':r'etto(ni stlh, I, Zl@IVe se AJA.1i Al.-ARI. Sasta;vijl~(I1 j e ad. dva :po.s!~dnja SIl ba [br, L 2'9 i 130) sure ~'I :i

a]a~.i :': .

,b--.~~ I

v! Deseo v·a. je p eslanik ~ jedan od vas

"iii'" "'1[" ,., W . .( • ·k·AI •. .w. e~l'!.O mu je sto ee U~ na m~..e udann,

lle~dJ'I,I''a ,~eka da na preve pure podete a.

prema vernicima je blag i rmlostiv

A aka oni glave okrenu, ti reel: M:e:ni je doveljan

Al.ah

N eMS, bo~a os~m Nj,egl. ~

ssmo se uzdem u Njep.~ on je Gos!p 0 dar svemira "VenfaruilJstv~noga ~!:~,.

Ii

VeJifanstveld Ui uzv[§ern~ I -l'es't,o. (u llaJiem prevedu Svemi[, 'P[' m,. pfie1V.) IU!. kO~li se ovde upu.eujle je Carski '8o~iji presto· 1:DJ8 k,ojeM On sedl, a nalazi se 'na :nebe:slirna :izn8.!d KU'fSijJl.

Kae amajUj a, ja§ je. 'va!rt,ja sura '~~ Kurana koJI p(r-edS.l;:},vlja "Po ~tak. kfijlige:'u. To je F oznata ~F;a'ti'haf"

I '" ~lp· .:i!:. 111" • I. t

mourva ~oJu veoma pO~~~Ju. mUSMma1l1 u cewom sveeu,

· . "··h O-"'x ,)il • ........ .... .... ..It..... 'S .....

Ona J;6 za njl - ano .slO SU' • ~ella~ J 1U;,s:1. za nnscane, rtO~I~

:tmvojena fj;a plo~etku knjwge 1 uvek Je pailjiv'Q i lepo napisana, Cest,Or je. o.kmit~na i1Jikrasnim. ivieama bo'glUh ,Ia-

". "h L' • k ii':. ·llr.~ l;iii,·

ra :~ r,aln'~~)'vr;Sin] . IIIJi(!jill'a~ 1. r,as· ."Il)~rno ~l!.r.a.~ma. ug a:\;.2111l.

zlatom. Op§:t,e: oznake sa S81IaJ. ] SWO~e.B ih . - krasa koji se t1!Jal.3ize t!li~, s,avrenu;~n]:1U rukopisim;a Kurana su dobro p,re.dsta \djernJi (i:z~z~v :I~o ee ti!~e b oJ. a ) reprodukeljama prve dJve strane mitlJ:~,~),g plD'lm,e:ri:a. koj i je 7;$. m~n.le nabavio

u Per5,U~ Mla3l. Kan, M u.1 a, .k.oj~ j ~ :plaJdo da se ,knjiiga napravi, nosio ju je kao amaji~ij~ 1,1 z~atnoj kll,tij~ sa ukrastma, K.as·:I1Ue j e' bi,o p:r:inudie!n da je proda da bi dobie :nOVaJC koji hi mu()!mo,!,'iJ.Wc~O povr~!u~.k U Pers,iju kada jie ~19.l4. izbie rat (tabla IV). Naslovi sura su naJp~sf!llli C[1!',e-., nom bojom na zll)~no.j pozadill\ Svaki st _ bac teksta je

."Ji. ] • Il.. b '" d k da i

otvieen z. a'tn.lM onru . om, ilIJ. ~spo·_ $iV'B, "o'g Ie·' a j e povu-

- .

eena zlama etta", Sv.:dd, $t~ba,e se sastojl ad 21 reda, OrVaJj primeea k. je d~M~miJzija, .I. 0 c:n;n X ,6 eM :x m .s CDlll l dan~m- ~pi8an nal, nj~em~, je godb1Ja hidzJre 1289' ~ 1:812,. n. e. Pa,prn'f je tanak i \\'[10 cvrstJ b~1e sliene bo] i p~rgamen.n ea

Fa.'tt]hllt~~ kao :~ svako] drug oj suri, pre~hode reei :;: '" U :i m e A]a,ha 1 IVlrru]Q~UV'og ~ Sam i,~osn~l,g ~ ~ [ (HUIJ. se moze ovake prevesti:

U ime A] aha, 'M llosrl VQ'g, S:a:mUi©~SrIlOg a. Fte,ci:: I~O['Jl Je Al~h. ._ .J eden ~

2. Alah je ute ~8,te sva:k.o,m.,

J. N]j e ro dJi'Q i F{lrd:en nije,

_ M' .. In

4. I I1IJk:,Q ,,' .u ravan nue:

,,~, :1. Tebe, Alaha, Gospedara svetnva hrv,a'[hll!O. 2", MUCHj;tjv~~ Semilosnog.

.3., Vlad [ira dana SUdnjeog.

4. 'f:ebi s,e lk[~nji~mo i Q d Tebe p ():m!oc ~r~:d!i'm,o. 5,. U putl nas ilia 'pr'ijl;V~ put

16. N',a p\ll~ 'CNl~h kioililma si m:ilost Svoju darcvao, ,', A ]lJe oni,i&JJ t,()j~ SM p,:r:o~]V sebe st--d~bu i:zazv.a]i!,

roil] ,onih k,o@i su zal utali ! n {~j. k~ji su ~;a[~~aJli S~, P.ratV10,g, puta),

Iz.g:o'Var,~njie OV'e SNJrf; trebalo .bi d.,a, done~.e ,6oiv,ek1!.ll onoli ko zasluga keliko bi stekao ~[~~'tl_JI~~ 'r~:cu'JJ~~ ~~~o,g Ku ra RaJ" M'us]hw~l.n:1 ie veoma postUJU! ,8, hnse:auu je se, pri rodeo, ,g;nJiJ§~ji~.

MorU~'Y'iJjj SUj, i~o se tice Rdov;a 5-1 ~ dosta razmatrali muslimanski kalOl ] hW'isca:l'l~m ~o:merrutatoid, rSei] (Sale) .ill je p:rev'~'o': 'II Up~~ru ,n~s na PI,i\ vi PlU:; na p~~ onlh koji .. rna 8i .nost 8''Y'O~'~ daro'Ya"o:: a ,~.~ ,onjh ma, koje !Sit se rr,a,~ gOe\'],Q n~~[ 0!1ii~, :kiojru ]utaj~",~' A[-Zatna.:lsari o'V,akQ pre .. vodi redove 16 i 1; n'N a p~~ onih peema ik!o~ima si bio mnO\SI~V I' na, koje fie nisi [,a:zln,tw~o i koji nisu zaJl~~aJi I"., Dru8~m ']"~~dma, 0.0 ova trl reda u, p OltPUmIDosti pdM,enj~Je na ,.~~Hmane" dok. Sen s,r:naJtra Clai, $U, "eni ik~ji'mJlll, [e Bog mUQs~ s'V1Qjru, darovao n' bUl p,M((Qd; U on[ ,na ko~ e se :r.a~nevi,clr. bUi -J'e¥,~jj" d.ck S~ 'j~"lo,~i kojli l~ta;iun' lu:L§ctlni.

Ima vile kra6.iihl p~I~;avlja ko~i~. su c'm:i~JetlJ;a, kao IMaj~ij S'ki za,pisi ] ,~edu nj~ma peseban ~ma&j ma; k[aJt,~, ka sura. (br. cxi[) kloja s~dd:_i :izjalVU e Bo:lijem jedinstvu,

3_l~'

_ - ,/ ~""

~~/. ~_,-

=. !lUI ·,c . ;j!"

, ,

.'. .".-

._ , ,"

r r

I SiU RA CXIJJ ,~S'VITANl'E)

U ime Alaha, M~los;t lvog, S~:~!'m.uOIS,fljJ)g

I, R,e~l:: ~~ Ud6em se IGiO~"IPC da:ro ~vit;anj,iB.., 2. Od zla Cinoga, sto On stvara.

:3. ill ad zla mrke no ci kad a laJ8~h:U. tmine, 4: I od z],a smutljivca kada $~m.u~nj!eo sije, ,S. ~ ad. ~];a zaJ,vid'ljiv~a. kada zavist krij:~. n,

AMAJlUlJ! I TAUBMAN.

I:~ :SURA eXJV (UU.DJ)

U im~ A1!aha~ MiLosti:vog, SlmUos~og

1. Reel: i'Tf,~zi,m. ~5Jsdt~ Gospodar.a ]jiud:i. :2. VI,aJcllwa mjudi.

1. Boga :Ij~d ~

~t IOd :d:!i!!. ~ej1tu]_~~n3Jpasr.rik~.,

:~L K.o.jri sle mwsJ'i unesi U srea ljudi, 6, I ad dlz~nova i ad Ijudi}'

Re~] .. - drum;vaG5i u w,or-ov,er (~ na~e:m prevndu "smut]ji"vc~'\ _priM. prev.) odilIDose se na muske i ilenske ell'ob. ... :uruj,ak1e k,Q~ii, dok ~ezuju, cvor,o've na z~¢~, tj. '~ispUcu ~in:i,!" i' wzg(r\l"araj~ b,ajarnj.a namenjena da liiJa:n~s.u. ~'tetu. b]iinj~.3" Ove dve Sure S;1l M u hiID,edJu otkri vene U isto vreme i mo[,aju. se smatrati ,oo]ino.; ,prorok j h je :k.orisMo u posebnim ,P]:,i,WikaNaL, T\uiiI!1Jai,C"] kazu da je Jevrejin zvani Lu .. bl~d sa $vloj~m kcen:ma zaC~Iao, Muh3Jm,eda v,~jvl:nje:nn 1.1 6vo:r'!OVt\1j, na u~e;tu J:pje ,su krili u bunaru. Prorok se zlbog t~,ga, Io.,zbii~jno rezboleo i ibe:z s~imnje.~ bl ustre da

B·· O· 1 d .

mu og mje pOMogIO., _~ mu Je P'os, ao ave' ve :SUJe: :I.

up'Itiol tll:r~a:ndeJ!a, Gav:raaJ, da m'~ pok;a~~, tako da ih upetrebi ~ 'kale mu 8.d~ se Ilalaz~ u:Ze.'. Muhlm,ed, posla AJijal, da donese 'lI)li~ i kada gil. ovaj danese" on DiElid II evoro"a, iz,S!O''!,;Ii~lw.i, ru 1 ~rtrubolva ov~ dv\~ s~re,. Kakc ji~' W:lg:o." varao svald SUil, CV'Orl'OVW SU se jedan po jedan !Il:',azvt.:!.i'Va~ li, ai, ])O;.lto je ~ p o\S,h~dnJw stih blo i~gorvlo.relil~ M'uhal I ed sec oS~4jfboidli emadijauosti :i zdmvije mu ,$le: pevrati,

=u 'm..::: •• k .,. 'k. ilhama i

I, Ilr,apsLIlm, S!pi)s,]_m,aO~lt se U\a.v~ amaj tjatua I, ta-

lismaftl):i'm1t; ~ Pftl:Z~jU It!1tal~oo m;a,8jjfs;'kl~ tet:s:llOv,e", ,nalazi-0 male cneiLe i~i 'v.lnje.tie~ ubaeene u tekst, Postoj~ mlU) .. go' njihovih vrsta _, gt'otreskni~ ngura Wjrudm i f;[vo"tinja" figur,a arna:rnd:~laj zO:aJikova :z,oiC1ijlka, Su:nca.~ Meseea ~ pet planeta, mlli~orn~elik.ih zveri, S~IaJ, i geo.etl.js'kih sHka1

TABLA V

Il~r:sij;dm . .DInnillljlij~, od .uillilltB ~!;P,ld~aIria 'Nd:s\OvimlJI iz. KI!II[.ilJliill" D'J.JrllI1: ~fili'hi1 i';dt~e I ~ 13. (b~ Bmg(iffd:a).

·AMA.JUJlIC: II TAUSMANI

a vrlo cesto, susrecemo j isPFUZe.tIJU saiku cm.j:i su prsti razdvoieni :i li s:poje'ni.. S,d, 0\,] ,crtefi pozajm Ijeni su .0 d Egip6a,rna.~ Kopra, gnostika i. Hebreja, jer je Arapin bo~ji, p'c):lljmlj:ivat negc stvaralae ovakvih stvari. Suni Arapi Ui '[rad]ciorna,nsd kerisre samo neke od njih, all S'''abj Hi "slob odni .isUoc "~! u S'V'aj:ajll!W sve, PIa vilo je d a SiIll :p ersijske amaj'ije. umemicki vrednije od. amajrjla ostallh Arapa, [)ve najlepse 'persijsk~ ni S[ah ,rimt~ljlljj ~ ko] e su mi pesnate nalaze se na taiblama, V i. V:~,

Prva je pravougaoni ko.~d p~rsij,s.kog ahata zak.'o~enO.g mal. uglovima, Izgleda da j e bila napra v]j~:!!la ] 1 rn ,]" godine :h~d±re i.Wi ] 10]" fta.Jse ere. -. apravljena je Z3 sledoeni ka A~ijaJjI proroko o,g zeta i tekst u sredini, napisan vd:iki .• arapskim slovima, Qdnosi se na njega, U svakom uglu n.a~a,t] se k:r.I1,!9. II tome, jie. boilnsko ime, W peva lV'"'OOt Ij. on,a sa ukra;shnl, u vwd dlijama,nataJ, sadri~ 48 od 99 ~n3jlep!'Uh. imena" Boga, Druga 'j e:etv,ft~. ruvica, koje su raJzdvoj~D!e: ukrasnom ivicom s~drte ,od~o,m~e :iz Kurana, tj. Fat] hat ] Prestone stihove~ ni'~rdnju 0 113,otijem jedinstvu itd. TeksitolVi.,. ukrasena iVLCaJ. ~~d., ,. sp.,},~·

. k kiseli ~ 'Ii... "1l., • ] )!'k

sem 8,'0, na . ' a~eW"Jlu. rse 1110. ] zuog toga bli J'S: vr 0 te;5 "0

clltati" Calk l na relProd"~Jlk.eij:i. ko," a joe; dVoOs:u'iI!lto veca od or..i,!9i nQ],a~ N a~in na .~u)~l je pRpisw,va~ de[io, :re~L Cn~i ,~i·,

• N·:t, .. '0" .J... d P ~ d·x ....... ••

ta;n_J'e ],0;5 teenn, I, ,va aMIJ lJ8 je pre,·, ,sta,V~J~ha ire l:s.iiiJ]l

dec "do s~c:zen~ ogrliee 8 a ~l1UiljHiiil.a :i blla [e postalv .. ~jeni til tezak srebrni okvlr, '[:0 je, u stvari, "kuena amaj~jjil;r,. D~u.la aMajrn"j'a iHllJ~ abUt k,~j;' je o.~ljen kod. S,[ahal, iIi ~do b @dorumol'h muslimana, Bl a je ,po.8.~a,vljens ili,Il srebrni okvlr 'i o:k.a,~na na zid kuce u Karbali na Eufratu ~~ po,moc lanca koji j e 'p[O~ti:i.'GJ! ik.roz is.p,upoenje: na gQrnjc.j iv~(;l. Teks~o'vw wspj:s ani. na ivlcl su P~.t "halt i Pre ee stoni sd,h.ovi. Ukrasena sw-edin,a, j e n~Obi1~ll!D,8, karaktera jer je po~j,~ :i~SJpU[lJjeno, prs~e:no:V'ima" itFU.gO vim a, podelje-

!

nim na. t4~, 8 ili [ ,6 e d~ljaka~ a k:r~lI1go"',fi. su okruseni :kl'lJ.1JZieffint:it ili ruspumj erd ikrs~iOiv]mjaJ,,,

b~ gore rna;vede(l1o'.~. Je j,asinJQ da se nosenj;e' amajlija k.oj e aa sebi imaju ~~kstoll'~ i-z Kurana m.o~e :$:m3;traJ~[ ~ia re[igio.z[1i ~i.n j~E je nji h(YV ]'edlhd ei.~j da dovedu onega it oj i. ]h llOlSi u vezu sa ,Al:i!h,o:m,~, take da MU On :rn'Oire prir:~jd zagdn.~. Nafve6i broj A:rap3 ~ma!tra da je rnose~_j ~

.," . b);' .l(!; 'I~ ,

amajuja eve vrste ~e same . 'ezopaSilDiIi'0l!i vee 1I;;.,::a~ l za-

sd,'U'Z:l]}o" pa fl,fl)u.ka 0 imjima ~i.[[iIJ:i granu bele nUf!l:gtje+

Uebleajene r-eci za iiui~lIJajrnij~ U ,AraJlb:iji~~ M,es1o'potal"" miji ru Siriji S:~ 'fAMIMA ~ ~UDA ] TA~V]r1\1\ ~ a. 11 B,~,iptu i severnoj Afriei H1J RZA. I(;a menje :ko:ri,~6efiO" za ,amaj~ lij e ,©bW~llTht), je o(b'iJlluan i, ahat sa b~]i m pruga.m:ljj, U~ tam'l10 sivi pohrprevidni ahat dJlijil:1iJ~~el1 ]2: mndUe" Oni su pa.f]jl'V,o seeenl i poli ran] de vi.sokog :sj aiiil pa. su :;r.;aJ.pisru nresi-

• ~~ ~'I- • xll. .]. • ~_..' l Ell

vent 1!~dlmenOf-eza~K:~m, tOiiJ~Orm, t 'I gra VJrS~dm a atom" .1~O~

stto j e gf:ii viralnlj e ~ k~.fllenrU e~k. i Ilia Is~~oku VT~O skupo, pronaden je jal [edan l:u;iI~in iSpiisrn'!l,arnj.~ kamene ~majH-

• lli; ~ "b' 'I....... dl 'I!.. k t" '!' 'R.. '"I

je, ~ oslo su isae ·ran] xoma . 1. anara, ternanna ut xa .ee-

A .].. ih I~ ". k' - ]. 'L,.

!<J'on~., tV',(H'\~H; amaj tJe L. p~r,erlr.uva. tankun s O~~]Ijljj ViQ,S,~a,.

Vod.i se laJtuna d [l vosak sVWJda dotdi11lj e po'vr,~inu kamena ] da me bude ~ehu:dcSJ. vazdnba izme~lllI voska :i k31'" rn:Ji~IHl, Kamen prekri ~en VOSkOIll zatim S~ d~j~ 'v~stQm

• I,,~" •• • 1l.. X ] "~""

~n~aru. ,1'i.oJ~ IllplsuJe: zapuj, u VQS~U ostrom reza JI~O!m, V\CiI'~

dre.(U raeuna da iii] aJtka dodlh1ij'e. :ka,meit'JJ pri pisanju svakQg slova, Kamen s voskem se tacl~. i zlaz,e: d~j:stvu. ~]iQ. revo don U5ne kisleUne koJa iljecla kamen na ::rvim mesti'rna g,ode je nj'~,g\QIV'~, por"mill~ ogo]j;ena pisaeevem :fe:z;a~lj kOM" Poste ki seli na izvdJ :SV9j p083.00I;. kamen S~ ~i~H ed voska ~ :l~·Prus na kamenn se jasne V'jd~. Zapisu nedestsje ].epo1~. lapisa u rezan.,o,g to~kom :i U ]\~\l~JjkomJJ~ ali niska cena amajlija nil ]lfaJv'ljeroih []a eva] naeln ~ini ill destupnim mnoglma koji sebi ne mOIM pnusdt] :iZIr8vh·,an.,e aM~IUj e. Medu s[ uzbem:i'cim,a veHk~.h d~am:ija. ~ B,a,gda""

:2

AMAJ.UJJ~ II T AJJISMANI

du, Kazmjiil:1.~; Kar'bi!Lill:i~ Damassu, Ka~ru i Persiji b\irno je o',f.lwb kojffi S~ se Us a;vdJ U II izradi amajl ija, ali tok,om poslednjih ,40 ,g;O dina ooi i nj[hoy~ sle.dbenh:.i su se posveti'i !zradi imitacij.a persijskih ~ vavUonskih starina :ko~~ p'tod.ajUi put" i.cima i n.e:u.pucen:i rna, AmaJruije koje su dornQser.llc 'U dia'm~je" .i. one keje su tt~m,o, pcsebno pravljene aa odredene ljude, oibitno su b~agQsloi'!l ~e nl~!jde. 'Graver kojii je g:r·a virao tlmen Hi p~sa,r :kof Je pruSI!O na papbrrlllJ mli k:o.zi~. po,tillj:a'o je SV\oj r,ad :izgovara.njcM r~~i "Bism Ua.h.1i'. tj. "u irne 8.0,13"', Kako je B.oiije ime smat:ra.:no za s.:imog Boga, .g,rav.'cr in pisar je bio siguran da ,C~i.~L] B,o,iiju. PQmoe JH)\S,to je :izg'Q.VOfio Njegovo ime, Kaie S.IB dla. s.iIl[ ove 100:J bUe napisane rna. Ad,amov,od slabinl, Gav.r.UOIVWm k "lima", Solomunovom peeatu i Isusovom jeziku {vid.i Dlute" op. oit. str, 21 I), Masti~o .koj'i.. :SJe pisar S~UZ]o [e ponekad bilo namru:cisa,no mosDsom:, :ru:zimi m uliem ili ekstraktom ~aJran'~j I. ponekaJ.d SU~ dok je on prepisivao :izve'.5,n~ teketove, bili 'p:aIJ~ni i stapi6ita_ja., na,

)'aJ:ko je veei b:r·oj persijskih i ITapsklh ;tmajlija i'rf8,vljen 'od ahata i kornalina :lbo,S mag:"j;skih. MQ'C;i za kQje se verovalo d a suo prisutne u ovom k~me.nj~) proiz'VOd,iCi. amaj.l.ij,l su cesto u mestima gde kr~oojl.Cke UaJslage ni:su J' ostojaJl,e :ko:dsti U i druge supstance .. Tako Sill na ,obaJlaMI, Crvenog mora i 'I Pales.dni pr'l)nad·en.,e amajlije napravljene om .iedJela. ikolj'ke . Njwnov] primerd. S~ WlIJalaze ~a tabli VI .!, br, L i 2. Na b:r. ~ je ina arapskem Ws,risana :m!cdtvf), dla. se nien nesilac z~§twti od 'IUlll!~f,a'snjih te.-gQiba. [ ona ~ma izbusenu iibQ(!:inup.ret.o ko]e se kaci~.aJz9J ii!!t:dcu sa vrata: nJeil v~asuik je bile devo~6i·ca keja ju je IIQ.\S,ihru. oko srruka, N.abal.vio sa. [e 1lJI SlUi~,CU. H r.lsca.nw iI!.W .PaJe~rt]:ni i Sirijrn tal-ode Sou. noslli i j(D''s, u\'ct, nose a ajJ ~jSk0 p]o,~j,ce na p ravl] ene od a·ed-efa skoij ke i dobar primerak e. vrste jie repro d~kovan !la.

1iABILA vm

AMA_J blUE ~ TAUI$MANI

tliibn VI,I 1 1b:r..:2 PriZOr. llUeZln na lovaj plio l;ic;ti p'rtds.t~v.lja Hristo,v,O' k__I~tenjie :k.lo~e vl'si g,veti J ovan K'[itj~e]j iS~Qjea 'Ill, steni l!!.a! J o rdanu, On u des-no] ruei d:r!'i dugi ita.p sa krstom na 'Yr:hllJJl, I. l,~y,o. rukom posipa vodu po glavi ll,,~~~g, Gespoda. Iznad je gO'i'lb:ica ko~a sjJll,bQ..u~uje sve~o,g, Dli!ruba kojli se spusta k:rOI oblake, Sa desne strane je andeo

'~~"'I'I

$,tari E,gjpeani su izg~eda ,koF.is~ni velike ,~kc'Ljk.e iz Cnenog .ora k~o ,amaj:llje '. v,exr.o'V·aWo se da su one deI,otvomlje kad.aJ se wm,e:na kraJljeva i,s.piiu na nj~mia. Take, u BdtanskQ1m mUlzeju Imemo sko ljke ispisane p'nrhn imeno. Usertsena I (x.n d~n,astija).j drug'. imenom

A h 'm"m- (XII di _"') . ..Ai •• R

,men~Jm arta .w..w. l',· , ", uru3suj.a, [ IUlru~!'m JmenO.:llDili-

zesa II Ve.:li,kog (No" 15423, 2;011:4, 294,34 itd.),

M' J~ 1[,,'''' .~'" • 'A " 'b

:."08 .~.at1lJSA~ vOjOh'i. je oseeao ca mu je potrtt' na

7;8!§tita ,a,M3!jUj,a i uvek se snabdevao sa 'OJillOW]k.o Jl!_jih kolito je mog,ao d a nabavi pre nego ito bl ]lO~aO' U M~ld. 'N,ajuobica:jenija vo~ni~ka •• ajllij it j;e iPaprn:rna traka na tqjoji je is,pffisan od lo.aik [z Ku rana, AJa:h!Q'v,O hllli,e: lmema, Muha_eda i A~Ulaji imen.(i nekih ]1i svih ,sediam ari'Ullnd·e]a,. Penekad se ~ndca ra~vijala, u dugi svj.tak papifa. koji joe: ve:lwv.an za grudi iii telo w,a;t(:li~a, Turski vlodlni-

... (,., ..... ,. , d · A~d I H' ld '1!., "-I'

ci, w~ll :SoU se :z;a vreme '\!' a savme ',III}.,·. a~- -iam« a Il.i' !Orr] .l

U j uino~ ,ArabUi" n09willi 811 ,aMajiillije nfld,pmv~jeID~ ad kaMena, :i metala, Pdmerak mesiagane Imaj~Ue predstav-

[.. bili' V·i'II:I!.. 3 Q' ""

len, Je aa tat ~:I "I '3' IOlr. .s, ", vo je s,a'V]],erna prra,v'Oi~gaona

P~Q(]aJ, ~ oblikn itita~ sa z;aob~j ef.l~m. llWglovi rna i dva dod.~~ka: ,pomocll! k.ojiih se z~sruv.arua ZI, vo~inffic:tu. t1!Wn.ik~~ N (1, gomjiem. delu se f1sJazi ,~)dl]o!mak iz K urana, ,:it ispodl njega S~, d:v.e magiOne s:a:re sa kU!pl:s~]m vrbo,viMaJ i dva ma,gitna, kv,adraJt~. N,;a PO!~ldi~i s.n~rne armaj]ijcl, koja je u

l ',)!: ~" "'~ • 1l.' drar Isnuni

Itu:n~ v asn I~:tvu I' na!!JBlZ~ se .ag~\.Ofn Ii. val,· .r-a,t tspunjen

~ brojevima koii prredsmav'ljaju. lmena miJJebeski,~ biea, ,ATaJpi j:z p~s.t.il!je u Jama,tlIlffiill smatrali su eve m,e.sinl·a[lj~

]

".ABILA IX

, f'oIr

SM,

,am~jl~]j e za predmete od velike vredaosti i nema sum nj e da ,s;w ubi lw mnogo hwrskih v,ojniik:a. da bi :ih isekli sa nj[~ hovth j~kni ,Am,ajlija. koja je skinuta sa leve ruke tnrslog ,of'fuci:ra nalazi se na tabli I X . ,sastoj:i se ill d rri evalee , plo,Oi ce koje su p olS'ta,\,[je-in.,e u deb-elc srebrne kutije ~ ispisaue tekstom 'iz Kurana, 'tj. nrrdnjom 0 Alahov)Q'm j = dj-n8t:vu~ u'VOdImJO'lD, m,oWitvo.'ffi itd, N a kamenu sa, desne strane je Mu.~amedovo i m'e koje je ovde srnatrano ZaJ m,06m~ rec, Uzica kojom je 0\1\0.' kamenje vez! V31:lJLO ZeI. Le-

vu ruku njiho.1j,I!'o,g vlilsnika t1u;!J.pr,a lIl'1jero3, je: ,10 d svile, a metalnl pntenovi na kr3JJ~'ViMa vrpee su obmoti!roi ,!iCOM,,,

M~du, predmetima :Ita koje se veruie da sa sobom nose .ag~c~u za:St~~u~ mora se pome«u'(] OfUlJ koji. se moze.~ nazvl~i ". a_ajruijom od praiine'u, gde prdina, predstavlja zem lju, pesak ili praslnu uzetu sa sve~evo.g lP·IO., ba, l'okQ(fI1 mno,!~h. vekova hodo~asniJci ~a, Mekn, rodno mesro proroka M uhameda, noslli Siii! j:z dZaJmij~ ,g:o'mi~jee pnJJsin,e koj e su UV,ezbt'3H 'U vreeiee [ .ka{~l[i oko vrata, Spla vari sa N'iJa na D,l'llWg:om vodopadu ve:ulju v~6ke. u :k'o~Uma je 'pJ.as~na sa ,g!Fioba Kubah Idriza~ porznat1o.g M'II',gll1i s\eika" vemju.t1 da 6e :LmJ ona omogu6~d s~g'lfaw prelaz prekn ",elda'pada, KadJa sam pesetio manastir Raban Hormizda 'U A]k.o~iI!il.~ video Is·am Ijwde k~,k,o grab.' pl'ISWnU, ~a. z~mUe u bJizini sve.~evo.g groba da bi j~ odneli S~ So blOt. u '\'r~.'.nta i ,kutij,aM~. da bi ih ~a~titUa od ptj,-sdnjskih epasnesti,

Z,godirrllo j e 'o'vde p;O'lil¢;nuU ni'sllce sa 991 plelU •. "stub" kQji se 0 bil~no maz],la '~I Muh - .edaWilsika brolanlca' • Nje,ga ne treba me§ati sa nwskom ad. W,6S perU -koje hri~caJni ko~iSJte da hi pamtUi broj pozdrava, 10 6.enls I, i p:o~asti. u fonni tnoW~tve ,klo~a, Oim uruzicmj.ak [BO"OM d~:l~i;nr~. Jt~ni hri§clnsk] .r.noI'DJasi. i i;s,posDiei wma~~_ ~u obiMj da :PJln;a:vijl~u O(!;em:d mnol,lo p~~a. dneYj1,Il), i pnel, 0 :is~ posniku Pa:v'lu ,p.okazuj'e daJ S~ n,eki ad J1j~h p-IJDJtffiU ,nji-

'hOY- broj U2 porno c kamicaka, M'onah P'3. vle je sakupio 31Cm kamieaka 'U sv,~joj Qd~td] i kada bl za.vfsk~, motitvu, on bi bacao po jedan k~m:i.'~.k: kada sw se :krurilli(:ci ~su·c,~ sili, znao jed at je izgoverie taean broj molitvi, ,,', ema dekaza da su monasi koristili niS'ie' sa kam,oe(n~i,c.irnuJj, i,

.L I..· n '" t.. 'I!.. • ,.

rn:~jie pcznato kada so. lnii~a])s:l'Ji.,e l IlluSIL1ID,anSI;.,e u'f'Ojaro.i=

ce poce]e' da ~H!:: upotrebljaveju, Arapsko predanje ~aze da ~su raul muslimanl pohvale AlaJhu broja~] !J~ pomoe kamicaka ili na prst e, ali, ajsle da Muhamed nije k.IO.~ ristlo brejanicu, Bud isti :5:1,1. 1UI:PO~R bUa;vaJli, brqjanwcll.Jl i. fN.)sUl j'e kao na u,,"lieu '1\8. ru,e:n:om z.g].obu Hi kao ogrHeu (v~d.i lA' addel l, Tli,e ,Buddhism of Tibet, Loedon, [895). Sve u svemu, izgleda da su H1us:linJJarn~ pozajmiH brojanicu od budista, a. da su je krstaJi~ preuzeli od Sa·, racena ~ preneli UEVTOpU. ,: elk] misle da je u hriscanstvo uvedena prekc Domi nika, '(N)[1!]v.aca domi nikanaca oklo, ] 221" godine, po dC(lwoli. pape Pija, v..

'M'Uh~.m,edaIDd b]'lo~iarn ieu :lOYU '~~'SUBH,A.Hv; :llbog to-

gal, ~t'Oi jie up etrebljavana l~, hVa.Jlu AJahu, Sv,aka od nje-

"'.L. -. i"I; n • •• ...:1. 'd 5'. J·~oI!!!'p:':·lh· tim """,_

mn 9'i? fH~r[] povezana je sa jeamm ,0:. na re .. ~ : I rme-

na'' Alaha, a :J; stub" ili izduz,l:in:a perla koja PopuilJ:ava, stotlnu, saeuvana Ie ZaJ, nelzrecivo Bozije, ime, Oznake za podelu, obienc na pravljene od kosti ~]i. s:I.,ornoy,aOe;" postta v.]jaj U se posle j.l. i 66. P erle da bi pSviti~I:'~{k moga"D da se edmerl. Perle su CD b.i.~no ma,p["a~j e:rn~ od drve .. ta akacije-slkomere, drveta S,U1],t, drveta ladi i sandalovine, ali s~ :i perle 'c)d stakla v'eO.I, popuh:1l'ne nledu falshin Hi seijilc:imfl), Perle se prave :~ od kesti ~li slonevaee, a sive perle od ahata beje dima nadene su 1J.] Arabiji, PIe-de sa brojanica koji('i !lOSI!!' muskarci su male, ali u da]"!!im,a pf\Ols.l.a;v:a zene ]lOIS,;} bn;)1ifll,tdc~ ll1apl!'av.Jji~ne ~,~, 'veltkih drvenUl 'p~rJ i 'Q,bcdenih crv'e!Aom bo.j om, V'eUki br~j ovih :kll,pruju u M,e'ki hodocaJsnlci k.oj'i S1J.lJ _ U;~i ~.a

. .badt Ui putova:l1jie u sweti grad musHmana. PE~ b o!Jenj i1J

perle ale porope u vodu iz s,v'etol,g, izv'ol'at u Z~mzemu, kojm SU Hal~u· pl~):k;a~a~ru aLnd~~j j 'i£ koj e,g je 'O:~~. dala svom sirnlliU IsJ~ul)n~U ~a :pije.. &J.bhah lIJ;:,oj:i je bl~gosl.ro,vrno S~r~·talc treba da dramese bla.gQslcrv enome ko ga upotrebljava ..

Ki.'Camk~ na ,. raV~i!Mta! od !ictag sverlo obojenog materiJlala olbi&lo se kl.c~ na uil'e· na kome jle~ ro,besen "stub", BgJpcaJf1i SiiJJl M~ :ret~~ da J e on IDall!mu~njen. da. :z;a~tir od. 'UI(Jt)jliv.wb a,fjjn ida, zli du'hovi, ne vole kWcal'[k~ i 8U~"e p,l:re:dm.ete .. Za k»ine kieanie prlka,~e.fire za bb~ge :k.aZe.~ se da :~du:k ~s~oj s,vrs~; pl~~lebno :k,ada .le. ziV'o,tinja., kroja, ~h nosi U pekretu. U starim sv..icmm,a .r'eto.knjiizjiaJ, neka od

III • '. "I~)j, k .

s~o.,v~ :wmaJu. pnaacene rese .rO;Je ver.ova1tmo s]uZe is _oj

sv·rrSil.

.'

POGfl,AVUE. III

KnjU~;'=;vnost SHmer,a l Vavnonaca kO!ja j~ do, nas

d i;l d k '.AI ..II' k .. ~,' 'I' M

O~ a ': 1 0 ' U1l!IlJ e ua su narc ~w '. ~Jl su na~e~Java 1._ esc-

• • ...II k 30t!'liO .Ai'" ., ..,:a, ~I' n "'1,,':

!p(ota:tti1jll, oa 0 ,.0 . .:V'. 10 (w~llre 'pre '0., e. prh;,ll:~V.~:Ul v,tlLhu,

znfIJl];;IlJi svlm gra:na:ma, m!a~;ijie ~ da su k,Q,ristUi usl use ,fa~,

'b . ~.., •. .L" ~1'"'L. ".;1" n •. •

fO . rlllaitlj;.aJ .: ~ sv~'m :11l0gUiljUlm. :p:n:bl ~aMa.'" en)rV2rltiiiLO je isn

slucaj i sa, presum rskim ttaJsel" enieima OrV1~ ~e.]j e, ali 'Pos~Q! orrum nisu znali ZaJ. v~estinu. :p~:SRnia,. nemlmo. mO·.g:u,c. nosti da tacna .Siznamo sta SUo m~s'H~i. Ui u Sitii. su verovan. Sum.en su pronasli i traz-viU slseem p1sanjia~ i ::z:apis:i toj~· SiU is,p~si.va:li :03 p,loOf.camJa od sUne i kamena .!OV,o" re da btl [e livoft b1io ptU,n aeb:nje; da su 2:iv,el:w ~ n,eprekid~ n.ro:m strahn o.d napada mnostva nelP,:djat-e.lj':skih i zUh

d iI!., ~.., ' •• ' '. ~"L' "!I'k d- ~ d D b' unova ~~JW DlS,U propusta ~ pn.l1!J:_a im nau e. 'al.]

se. zalstit.i[i ad nJih: oni su se 1;du"ziU 6inimaJ, i bajarJJjima, a. u nam~:ri da WJJadvbtdaj~ ~tic.aj uroldjii vih 10 ~Ji~O!os~U. su amajUje razUoitih vrsta, ispisane ] neispisane, Da b~ zait itili svoje kuee, onl su 'U nj:iho,ve tenle~j~' z~kopa.vaU maL~ figure od g~i t1IJe :i U S:U ~h ugr,adivaU U. zldov~'. Ra'1-

...:; . ...: '~I'" 'L..n "t;!C' '" '" u,

metraeemo prvo am~J~lJe ~ C'u~l_ U :l;.I.'V'ottnlj I, IPtruC:IlIi~. :nl~(a

itd, 'Medu ~tarijiim am.aJjl.~j:ama, koje se nalaze ~ Britenskom muzeju, sledeee su od pose bnog zn81,c~j 3J jer su

ARHAICW! sto ce n~ci da SII;J, napravljene pre 250~1, godi~ ne pre D. e, I{'ta.brna, X],

l. Prednji delovi dveju. ziv.[oti~a (bikova ~. j, laveva ?) (Na,. ] 16 'J09[} ~ swmb.o,.lj,~IH) pdkalzuju d\liOlSllli!J.ruk:!lli snagi!Jj!,. (Uporedl dva bO,I;j):~'Lav,a!f. bogove p:ro~losd i. SaJdainjo!\!:~ru 'k!o3Jw, sedeclli I"edrn:m,a ekrenuti iedan prema dru,gome pifwdtia vaju horizont, Knjiga m:rtyiht Anijev paplrillWS~ US~ 1., Dvostrukl bog-Lav pome.nut u .P'ol!:lavljm III := ,Su i Tefn,ut).. Sve !~vc,ti'llje S~ bUe oVB,ko pl'edsta,vlje:De: i 'taj obi<::aj se od:ri:ao tokom 'V'ekQva.

2. ,:Laba, koja, kao i filD, ,[Egi~~u; $(imbo]izuje pl,od~ 1lbOS~ I(N@, .. lUi 913),

3. Dve dti, 'I jedna pored druge, slmbe plodnostie Onemogu predstavljlad enak ZQd.ijaJkl~ Ribe, i take pOSedQVI,i~~ as~mlosko Zt1I.i!:enj',e. (U'po,redw ,egipltste rni~Q~oske; ribe Am:mt i Albtu).

4. Bi!k:~ slmbol anage i mnz,eivmosti (No,. It 6 l' 1 t),

U d· . k Il. ~. 'i~ • 1- ~'liM"" pOlre. 1 sa. egtpats rom xraijevsxom ntu am ' ...• ecru

b'''k''

ru .~,!!'.

5 Kr.ml~~, (1)" verovl~~o :Srbnbol p~odnost] (No, l18, 529),. VpQr,~dw ,sa eglpats~~m fig,u.I,Orm k.nti.a6e sa mladima u Britansk[om muzejru (No" 11 91[6) i ,figura_a (N,o,. ~ 100 ru 17'9',S).

1$" [Ova:rn~ swmb(l~ mUiev.Dos~i (No. 118, 530). Uporedi sa A.Jg)lulO:"Iim ,ovnom i. ,o;\!nQm Mende.sa.

'1" Ptlca grabbivwca (1)\. Zna~enje nepo.zwato, (No,

1- 't' e lI1,,",iil). - -

, iOI lU~v.:.;

:8:, SV'Iti bO,' (No .. 116 35,S), Pom,ekao, fliUlaJ, oma .. eewa tn)QjiJslo. Ita ~el,,~ Kera dot ka~1 (iU, 28) da sveti

iL. "t. A = ., .\lIll ~II ~ iI:;" 11' b' t'::

1!l,II] n. ..... prus na ceru ruma ~~~l trous~o~, a na e rollZa'n~m w ~Iu-

l",i'ma, A...pisl, Ui sv~~t.o,g: bUc..lt b: Memfisa~ CIVaij ~D;aik je ,pf.!edsUlvij:e..m. tr.,ougllll,s~i. ko:ma,do:rn srebra po~olefilljin :0:1, celo~ Ova n,ura ima obnk ,_JJllminclra1i1log b~ka Apisa. 'Nje~.o ~~nc zful~enje je m,ep0 ZIl1lI!tO.,

TABLA X

r.Z..
~
t
~
Imr
~
~ <U
:E
. -lQ'
• E
w
• ill.!
~ .!o!
e
. . ...
d. :;;
oil
~
-t:
~
:.
,.,
:0'
Il'
e
~
>;;I
""
...
-< 1100

'9 La.vlja, gla;v'l~ ~i.b(Dll s~age (No. ], 18 $27),

I I~l. Konj. Znl~~nje nepo2:na1to (No", 1.1 ,8 '0 ~ '9)., :M,[ljmu:~., N,~jstaIUi poznati pnme.r~k eve ~m,3jHj-e: 1taJpi.r:a,v~.jen od z~at;a p]",~['D;ad,en jifi u U j'1II]j u H,a,]dej], Ol~ j'e verorv~~W'DJO si'm.boltll~,v,ao ]l'lodnos~ i muf;e'W~lost" Amaj-. Jijske flgnre jarca i j t\r-eta S~ pnu'cnQ ~obi.~enej ana. p eta:t1!ID koji je 'v]:aSiI:1Ili:sivo tap etana ,s'pensera, C~r,OUa. u reza~~. je ,cjl'H~tska :maiCta,.

No. ~J is Si9

A:maji~;ije U oblik.u Cll;[NDAR='BCA l~A c]]l.e v,e;Uku j '\';@JZrnTIJU grupu i od posebnog su zm:afaja. alun.da,r=pet~~ je hie n;a"pr,a;v]jlern od. dragog i ~(iJ,I.llWdr~8:og kamen]a, npr, ahata, ,:uneti,s;tat korna~:i 11i1i3J~ kidcedQna." kristala, smarag-

....,11,,· Ib" - .• '"1" ':"', . ..:I " "",}'" ~". .:', '. ~1.!:>i':I'lI'IJ'1 lja m':""m'-· e 11"';;;;

,~aj' .I!]Je,ma, _I Jlj, ,za~,aj; JQ:Sp]:5a~, lLap,I~,~'~~ I!,oIl ,~'a~ .. ,'.o,g" . - ~ ~'"

oniksa, peske, 8te~dta, tcpaza itd, N,em~. mnoge sumID_j e d,a, se za svak~ vrstu kamena veJorva.Lo da :p ~~eduJe sebl

k I· kae i .~. d .., . '" . ..:!I •

SV(D~s:tve:ne va rtete, ·~O] :mo,~: iii ,zastlt] nesioea ()U, ~.Z,-

vesnih nev!~dJJaJ. OiVQ j ~ ,diQkaJz(l!no tekstom na 'k,G~ i. :mi je C. J. Gad. taka liubazuc skrenuo p:a~ro;jlm (NQ" 185 u [E'b eUngovom K.eil~'chtin tex.te ,~'U" Assu~, uJI,Jdsefl In'-,

da ceoee li d k

,h'aits). Iz irlIJjef;~ sasnajemo .a ce pe~a~ na.pw,a;v J~n e - . a-

mena KA-OI-N A (lhemath?J ]) C)m.QC] eOV'f:,k"u .QaJ unrui~i :s.vorg ~epl[ij,a;t'e!ja. f'e~at napra:vij,~n '0 d la:lll.s-lazuru~uj,a no:S\ice- u sebi ibe,ga. ] "njegov 1),!;),.! oe: 8~ tadovatl u nJ;~m.'~'~!. Pe~at na,p.r,av]j:en ed DU ~I-A~, tj. stene kristela poveeaee

• •• = ill... ,,,. • k .,.

t5o;v:e:kmvu imovmu, a rnjegoyo lime J e ,[)ol!jJln,~ t~. 'o"na) . ',Oj1

predJdr$.zuj@ s~"c.u.. CQ'!I\~k. koj I. li' oS'€iduj,Cl:: pecaJ,t napr,a;v'ij'~n od kamena TU-liJ D-~~, bide radostan. Bile Ide da. 6o'vet nos] p~~~~ It'J!a'P!Fa'Vij,~n Qd ZA = TU ~ MUS - 'Gnla~, tj. ZieilerniLag seiir'pen~~il,a~ ~·blag'Oii,Slo~:i ] b~ago8h~rv~ ,ce mu se dati", 'Onaji koji pOrs,eduj,e' ]],e.ca.t ed kamena GUO,! tjl., ~mvenog jaspis a ill kornalina, nikada 'I1le6~ bit] bez :za;5.t]~

te svog bo,~. _

tffilirJJd,a]"-J)e~t je k~ris6e[1J kao p~~ac i kao ~majn·, jan Kada je k,ol[]fScen kae pefat! bio je 1!,1,a,lj,an preko vlain,e ,gliDe J1~. delu plflc~ce ke] i je zal, 'to bill) cdreden.

. iI_ • • 1 .,L- ....

poO($,to je u'!' ucinjieno'~ oznara Ita p,e~tu 1 [me "if as.imiIl] K4

:s:tajail~, su na 'pQvrS~n.1 pLQ6i.o~ ~ re~jief~,. Svedoei illO.g,~)vor,~ k,Qj] je lbiQ napisan na Il"in~noj kutij] i p.~o(jitCill 'U njiQj." ~ta'Y]jlaU 'SiU ffwjle p.x::a.t.e JUt dJo:krd:men~t ,11 Ita neJdm. od 1<~kutijia j),lotica,'U III Bri:ta.tiLs~~()!)m. • 'i!1lzeju nelazi se ~ak :i do d .. eset ~)t~sa.ka petau.\ utesn:ikaJ ugO\l''(Dlfa, i nj ih.,(),vruh svedoka, Skoro da mema Slll:m n,je de. je cl,Wh'iIJjJar~p~,ait prene-

No. '11~, 5:l0'

Flglu.''e ti,~o~wnjia k'Orj~ SiU file II!QJp~tfe,blj@vaJ]e kao a~aJI~wjie po,neit~ su bHe ilgravrnr,3Jf.t~: po S'voji'tn os,nO'v. ma z~sl:itfl'iM znacinlJa, .2iv'odnjiii!Jl1;a~ .LjU!dmm~ itd. Pr'.i'm.erj 'Oivwh ,000n,~ltl, ~1!l (),vde prikazam-rui. N a No, ru 1 S $2' joe fig~~ ra ~ovckaJ; na N'ol. ~ 18 $.27' su ~korpije~ al ma 1,[ 'S: ~31i se naii;zt tri i:i'!fot~ilj'e.

·

AMAJlJJle, 11'AlJSMA!NII

i5en, U Egipat ]~ V~.v-Uon"ijie; u vrlo ranom razdo bljw i hijerogl if ~ P oka~uje cia je on bia p!f,i,k~~en za ute i~:i 'I anae p~mocu koga S'e m,~g~o Qka:c[ti, aka vrata, U E,g]ptll j e cimindar,~pecat :I'ra,vij'~t\ od drveta, bronze ili bakra, kosti n,[ slonovaee, p orcelana pr-.eVu.l;ezfi,og plaV'0m ostaklieem Ltd. Prestao je d a se knrist i, U Eg~l'hm ]]i['e usp tlra~ N ovog c.a"tva~ ;a. u -Y,a;vil.'iQlnu 'Pre ,oov-aj.anj a A~eksan.d[[,~ V.el,ik.og. I ma raJ~rJjjb vrsra iM~na, uresivanih Hal cil lndar-peeatlme, a c~obli,~ajena slika na o!]sku o'ij:d~

~o "':''Il'''aii''i,O m '~'O·I ~ '~aiffll!i,.a;;:t ~ En'L'" A "" "e 'I!.. '"'....,. ,..,,*" "~, ..

• ,il;' "i',<~,~.u am ','~~o< _~~iII"';1:j;] uli;.]'i!J,!ll.i ::Ii., !lJiU!l",", PIL.j;'H]lf zvert

SkCJlfO obavezno JH:edsta~]j~ berbu do."brih. bQI,gQ"I,1',a IPr'liJitiv

napada zllh i rneprruj.ateUs,kih ~ud,o!v~sta., -

Ni~ t~pi~!liiiJjh dliiillJJd:a-r- peeata repr-o dukovanih Ita

bl" Xlii' ~ ,..:II ., •

ta 1 .. ,' 1Il mOie ~e s~y:a ,op~sa.f].

1 I'C' ,"." ,--41-' __ ' - x,; t oIL A -, ," "" ,' .... ', '"!I~n-i"Ii .. "d' ,

u ._ ,I ~,]n.Uia r _pe"",a, e- .l'lU,,1Je'j p~s:a.r-:a-~ O.r;.,O "'~v v. go _ U10

pre n, e. Prieor pr'eds~~,vU~, lzlazak S1JJJD:ca, i bio joe :fi~U1DiJJenjen da nosloca oslobodi straha od m!o 61 tame, Bo'g-SlU1Ce: se u~d~2e iemedu d ve plauine; na jedno] ~ d rnji.ih.

"-,'11' iIlI/t,... 'd',.., ('i'l -"iIi '-'[ - -if_ c- ""," ~,- be ""'(1'-" ,-

ras,e :S V .... '-A.II' [1t(!J'.;;]I~ li .. ilileSlI:1lie S'~!L"ane ,Slolil . .lLia,_ oC vo ie" aJ

reka sa ribama te~e QkQ njega .. s~, ];e:V1~ sraee Sbl1iru boginJ.a ill'star 'kJJjaJ, pomla-:2~ Sa:ma~~I' bog~"""S.unc~ da se ua-

d· . ,.;I lani iii' " _A , ,.! 'b'~

19;ne lLna;y, p atune" Lie'V'()i ~ aesne su prateca - (lZan$.[Va,

(N~. 8~ 1l5)",

2 Pr'~"lI'o'r ,e'''lil ""I l; -tnJ.;I III i\"='pe.x'lIita it"if";il,~ I!'~. i,:n:~] i'o'lil ':''''i,-.di'e''-m.'~ IilI,

_. ~'!!ilio! ~ Ol!l!l v_ I!.ull;,l;..,.,~ 'l;,;A. 1t"''';,,""!IJ!.~,"!.!!T ~I!i;Ii r.l!y,!IJ!! ,u] ....

ZU'iil[ rr)! kame predseda va Ea, Drevna legendaJ, k:~z'e da

"- Z~, I .~ (1'- \ ,,' F' - 1"11 ',', -, '.' _ll ,,;;,:, ~ ,'. ,,~ " ,', ,..;ii, lr , - ", II 'i!i·(I':

je ' . 'I;l. zuc ,~O za [n::"n ,[.II(!Jl,lilQlm, V.lj:a~cu ,~ l;JlaJ, J ~ J.I~u.n.o,sa, J~. ra,

kada [e Eldj l sedao na svoj :PiF'6'$:IO,~ ova] zgrabie Tabllou sudbine 0 d b o,l,o'v[S. i e dIlJeo je 1J.Jj planinu gde ju je s~k= rio. 8ogov,i su ])'iU ~ vetiko] nevolji ~bC!!,g kr~d~ :i A___:__Il'U~

b to. l' "1I...d "'I!.. • ka l :to ]'" ~I

_ og ne ea, zame [ u~ ca 1'l3,!) eru JlUl:3J, a [ posa J~ g~, '1I.iJl3

kaln~ Zu.~ i POVI;iJti Tsblieu, Oni :izabrase Adada, ali o<:n

nd,_ b i :.:11,,,. ,''',''': bori ' J. "'10,':; ''''':''' l~li"i;il'·I'"k,1!'!l1 LAO,,!",'~_'''''' '1"'~;n"'l isto y' .<:Ii,l~""", U I LI, lJI~1 tl:31i.,1 Uu.~,,~ ~~ .1l,u~KylU, ,¥ Dy.~v 'if 1IIill,~~~, ~q. ~. • ~:.K.;gill::.

koj] o'P~sujie kra] d.,~g:3Jdaja nedosta]e, ,ami izgleda da jie

Z b· b] '" s d A ,.:I E I~ .,... ,.

u . so zaroo jen ~ '. (!I,ve~li.JI,en ]:Dire-y, . a!1I< ti;.,iIj!jr[ je i:z;g,QV'.Qi["H(J1

11M

rnj,e-gOiVU presudu, Vrednost eve peCl1il kao ;},maj]'ije za'vis:1 od ntia.Jv'OiI!WeemllJrnj.iI gi~aJ. N,aprn.vljen je oko .2S0~} I!;)dine pre n, e. (No, ~03 317).,

3m Prizor sa icjl'ind,ar-'PeC(1lj:ti~J preds;tal!!~j a drevne junake u borbl pro~h!' iivotinja", 1'aJ(,;od'e,: ie upotrebljavan da ocl 6olveta.!, odaina. dlem,lorW1JJ~ koj i donese 'borneslti i

~a-'-iirI. (N'" - 8- n. ,~"lI' 01)

~. raze [I!. 0.. '~1I' ;';".,;:11'0 s»

4. PFioo,r sa,' ciUndlf-iH~t;ata 'p~ds,t;avlja bo,gov'e kojw se bore P[lot:" b ogova zia, i pokoU de:morosJdh begeva, cUe su lobanje s.nri~a, b otansika, ie2:]a. Nije ~atDo, peznato iz kOlg: perioda p'o'tiee, (No. ,89 [][9).

5,. 'P'[U',im,r 5 a kanik.teristi.,61og ci~i:nd~r-p'eta:ta :i:z kM.it'8"k,OI razdoblja, N,a, desnoj :$tl!ani j e figum, boga-Sunea SamaSI, k",:.Jw sedi. Ispred IDJ,egaJ, je fouta. Iznad olvo,~a Je predstavljen obHt kas~~sk,oi krsta, Zap(i;s je :mio!Urv~, 21, ziVOlt ] bh~g,os:tatlje v]a:s,n~kaJ, (N'e!, 89 128).

6!. Prizor sa ci]·ndal-pel~iiI:ta iz arh.ajis~o!,B perioda sa 8Wi kom niza roga'ti!h zi v\ot]nja ~ akom imad njih. 0100' [e simbo~i7:,ov,a~o 'bQzansku z~itit.lll, (No, ru 07 3901)',

7. Pri:zor is a cilirndar-p~clltaJ, :i.~ kas:itsko!,g razdo b:ljaJ na kome j e p(f-edsta,\I'lj eno dev,et zaba. Z~lba je birna

amajllja. :p~od~ost~ (N"Ch 89 4·90). .

~L Prizor sa ci[i:ndIlllI'- pe~a~a p(redst~rll'ij a odavalIJei ;p'o~·te bogu od strane oboilva1~e.a,~tO!jW sto~i sa sv~s~~r.dkoM i pr,~itioce~ kojl ,p:rinOSll :ziv'odnju kao zrtvu, Pred bOlg,om S~ s~n~' disk i mesecev srp ~ siaboU koje 8U uiS¥o~w:1 ifUm.jan~~~ a kasnlje Arapi i T~roj; ~Z~, 'njega je :11~la bo,g~njiaJ, ili iena 6~j~ pdsU;S,tVOI je te~ko objasniti. Sledeca HU8U'3!C'ija, n:a,:pravljenaJ je 0 d gipsfllno,g otiska pe.eata ~z B;['li~(1Ijn15kog, m~zeja.

'nnekad je n~, ci Und ar=lH~Cat.U, ,gr,a.v~rarna ~J' giozna seena ili mclltva, npr, Swarn]surij a [(B. m:t,N'Q. 89 001.), kC1il ,gJ:arsi: 1- OJ Marro,u6e~ ti fv~]Ud) Gospod~- d v~adaru nebeskeg i zemaljskog Suda~ Sua.nis:urijit'~ tvom $;L~Si, ko-

ji je u strah~ od tebe neka tvoj~ ~,or~oc; Dude ~a'kl~~Jr"e'. na." Lep ~z:bo~ ,ci]h:iIJd.a.:r-p~~~~aJ tzJ.'o.Zie~.Je u Bn.t~'l:H~ko:m m,uze.j~ :1 njihovi opis~ naei ~e ;S,C ill VOdl~U za 'Y,~ '.d 0 '11 s.k e i asirske starine (,("rJ'ide to tne BabylolD'iafJ tUJ,d ,Assyna'H AO'ttiquilies- ]" izd '" LOif.ldo,n~, ~ '922_~ str, 223).

'KBiOl pdmeroi is:prusa,uib kamenih a:ma.jlija, kasnijeg

datum;!, mo'gw se pomenuti; _

~. SpoDen p~OOaJ; w o.blik~ 3J~~~1~e. is,p]sa'rn~ h1)1JJ,e~ :nwma ~ t]ltillWlama lIE5:a~adcna~ tra]jlBI. ,AsJ."['1Je~, Q'k;,[o, ,681~1. "'tQ~ dine P{['e n, Itt N osena je dill! bl 0 d de.ona Itidl~, Lamastil; 0 :k:,ome. C~ kasni]e biti.i~e reB. Da n je ime krllja, smatrano :za m.o 6n u reG ili je sam krn-:dj smalJtram earobnjakcm, kao ~ Solomull, . ,ije si gum 0 :: U sv,akoftEID sloclju runt-eresantno je da je sa njim povesan Unttaltu. (No,. 1 ~3 864", tab]Ja X I I ~ br, -1) An:iajl\ie OV10g obUka sa 'wmenima bogova isprisalnim pe 1lJ~ma poUoo i_z m'hlalea:rnskih vremena i pr'on;ad[ene. SD u jiutnoj Arabiji.

2. ~enjia~ka amajUja 'Po ,ob~iku ~'U&Ja pre:tbod~

no], S6 jedne strane je fjjgura b. @,gi:nje ko~ a s.ediw,a. pr~~' stelu dQk. se :njena s~o~J'ala _ odmar~JlI n~ le:d.l~I~~livo~~m nje. OiltlJl~ rna, gb\ vi itna ~'ezdu, ~. u desnoi ruci dn.~, predlUl~U kr:ufno',g 0 bUka;, 'iZ:I1~d.l\ie' se :nalazl s~n~ev' i~l mese&V' disk" a -p"d ]1] OE ,je '~Irinerta :z~,a (1)i. ,Zap!~s ~~e~~ stavlj 11 prhdvanje njej upu6e:no (Nlo'. 22 464, ta,bla XIII"

br, ~).

3. AMlji~jjl, na ko~oj je sa jedne strane is is ana ibaj:8J,hc~ ieillskom d!iil volu 'l.amastuu. Sa dru,ge serane j e fig~rl Lamastl!ll :koJa stojii na ledima divlj, g magarea, On-a u. :sv,akoj suci s.1reze :(;)10' j ednu zmij'ru i, dodi saJka.la ~ divlju s;v]'nju (No. ~ 11' 7. S9~, tabla X,I n, br 2),.

AT)', "n •• N .. 1 ,.

'''to ~i.J1JCn2J ,:l.U~=:Uil.1Ja" I, a gO:n!IJl'OI'- POI ovnu S!!J. UOO2:I-

ne k,on~ure figura cef ri b ega; to so. verovatno M:aJrduK, K{;j] stoji mal, m~8~~r.iC~ zv~d, mstar" N abu, koii sloji na m~gi,fnQj zveri, i Tj\iJJsme.tum ( ", o. ~ 18, 796, vidi str, W'(8).

Pored a:majl,:ij~ u ebliku iivo~runjii!IJ; cUh:ad:ar-pee31~aJprno(!lca, baJIo$e,y,a_ i~d, Sumeri, Va7vHond i ,A_sirei su ieEeU da zas-tite selbe 'i sv@~ e kuoe; ,od bolest i i zUfu dahova upo~reb1Javaju.fi PR.OIFJLAKTIC~E F[GU.R:~ ib-ogova i ljudi, Ilbogrunj ~ i sena, :livO'ti,~a!, gmizavaca Ltd, Da su cini.h take, PQ~nato je vee vile godwna- jer nam Dz,o.rdf Sm"it talie Ul svejim Asi'r:.skim tJ.tlrn6lma' (Smith." Assyrian Dis ... ooyer.-i~-$." str, 18) Cia je is pod. nekadasnjeg ]lli:n da pronasao kudjru u koJoj je bile sest figu:ra, ad 'tJf!iil:akote kojc' ,SiU :i.al~ U~d;ska tela, gliav,e laveva ~ '\I"elika :krUa" ZaJ pet malih pasa o d !e]'~kok: OijaJ, SOU imena bila isp,is,an;J - sa njwbove ~eve stf,an,~ ] koji su bili WZrnOz~n] u Britanskom mumju to;~~m po-s:[ednjwh 40 godina I(v"'d:i Guld~jJ str. 221 ~ N',o'. ,65 ~6t9)" d:u,S,Q se SMaI~wa~Ql dB preds (l,v[jaju mede]~ ~ov,a~kih pasa AJuf-balm]-pa~a, + Mi danas, medutbn~,:z amc da SU, As,:lrc] im,aU olbi~aj da zakopa 'ajiiUll fI, .. gure pasa raz]i6it:ih beja ispod prageva s-V'ojib, kwcaJj tako da bi du.hovi pi3JSa mOI,gn lodbiti napade d,R;V'O:J:skih duhova k",ji poku~,ajBll. da ~d~ u ku6e. Is]} ed k~ca je o bicno bllc :zakopano po deset ,file[f,a, ,piasa; po pet sa svake strane nlaza. DIIi' I<.!o:ldvej (Ko]dew.;;Y) je pr'onliao

- Jedan (1(1, lllih, pasa jie pritkiirZl!IJll na ~:abl~ xn~ hIT'. 2. lme m~ ,je hi~Q' "U!ln-rigi§u ;.;'~ tji. "''Omaj k'Oj~ g~~jto luj!!:" (No,. 300051.

TAIBLA, Xliii

"

1!ifl2&2' Sumc i:~e. \'1,l.""wl[)(I'I!5,ke 1 !l!iL __ k~ amajlije.

u
=
-~
'''I
e

! f!1!l
, 'N u
~,
I ~
I _,
1;1
e-
Ii
AMAJI..IIJf: II TAliISiMA!NI

Ispod po.dov~ tll!i!JC~ u Vavru]'o'l'u.!l .a.le nepeeene .gUneflrle figure bogeva i grupe SUltU:0'ta P Qlioz'cnlh U _1I3)1e ik:utije ed ,C'jg~e •.

0(1 19.24-1926. Leonard VuU {C. L., W,oo.~I~y)1 je pronasao 1m U.ru. u. HaWde.j(1 medu Nscvwna.aI. 2!~rade tojl8l je. ·~i'ero,v.aitIPJJO po!'tical81 mz sI~d·ne VII v~ka p,m n,. e. l:iig:;..

TABLA Xin

'110

AMAJILhJE ! TAUBMANI

H1

'i~ ~" '1'·11..; ~I •• ] ~~ k

ave ,kld~]a n:ap'raJ,V-oJ~]Uu ()u po Ul '!C;:tg e, ravno-uonvejc-

sno'g tlpa, k~j,e 8'0 ~a, jednoj o d 6et:~'fi straae bile otvere- 1f:U~:. Poklopae svake kutije b:ii~, je podIDa. cigla. U roJ~~ se obi~o nalazlla pe jedn~, figui-,a, iU s'tat~,euJ, Kutije S'(J pIOJ~t,av]j ~nl~: svuda '!UI~~' sobe naspram zidova, 8 at I[)rtvore=

pt~ce i poneki komad SiloM~Je.ne gr1l;brjj~, SV\~ fig~~: S1!l bn~ n~jl,rp,r<'lv]j.~ne od rne[ptecene ,~lin.'e i p~efvlul;e:me la'nJdm s],~jie:m klie~nJ:aka nra kom~ su 'Or:flQ!m, ooilliQm bili skieirani deta~ji ebtika lli edeee, V.el~t] b(f;oj ovi h plofmlakti~ldh figura rasmatrae Je~ i pred~t3J.vi() C. L, Vu];i ~ g'"v'om (;~all~

- I

N,o. 9G '996 No. 911 :831

nom ~tr.u)m ,P os~av~j~(lu.):m p,mmaJ, Qe:l'DJtrn ,p:rc>:srt'Orlj e:; t1~ IMlre $U s~~j.aJ.e u svo~iim ku.djama kao 5,tra!ad i ~ruwv,a~~' P!ros~O[i' so be. U svatDj kJ~~iji. ',9 a rtg:ut-am:a su ,~lt'onadefi:i OS[IC[ ffirur.~n.e kao ,litO S~ :tjto iU kos~[ ,~,oluba\ ill m'fIHeke mal,(!i

:NQI. :1 '1:6, ?-:I 4 No. ~,lo.3, 12S

ku 'i''V,a'Vilof1l:skie p'l'ofiliaJk\JtiSnc ~ls.u:r'C~' 'Ail f~r:,fialu 'XJr,a~j,c:v .. , stag 8Z~j S,k!o,8: dFll'~tv;a (Journa'] ,R.iOy:a/ ,Asia'ri~ SQ,cJ,etys< oldobar.~ 1916~ str., 6'8,9)., U' ,o.VII, ras,pr,u;vu jie 'uhlj"nC~'o ',1." s~, pre'¥oda krniuudh ,2iapits:a koji obji~§nj.a~ajiu upotrebu

112

AMAJLIJIE: II'lAUSM\ii\JNI

ovih flgiJlJlll'fiJ.! preveo f11. Je Sidni So.it 1Z Brita:ns:ko,g museja. O~i doka.zuj~ da 8M :fi,g1lJ.!re k,ods6erne ~. lTituijimtlJ da hi ,o.dvl'~t~],e' zl~ sreeu, bolesti, zaraze :i nesreee svlh vrsta, I.zboi[ figru.n:a 7:1 p["eds~a,vljarilje. 'U ov,oilii knj tzi nal~i. nio je Sidni Smir i glavni tipovi su reprodukevani na ovde dati. ilustr:acijlamil,.

"

1 ~Judska ng~f.a koja nosl :kap~ u orb] iku roga, go,I.a. do pojasa, SfIJ noga.a, ~ ka.nd2ama, ada (B. M.~, No, :1 [8: 7 [,3.), tabla XII!, br. 3.

'" I}.. C) I 90.6,

.ltl M.J d '~., ... .,. A •• II"'!;;

'"Ii'. ,'euve: ,":0JI stOJ~ fllJa, za~nJLM nogama, 1Joesna

sa,pa je podignuta a '[o1j'ag! koja Je blla u njoji je slam ljena (I. m., No, 'I [8: 7 [ 4).

114

5, Sh:uoS ill M'~8rus, z]V'otinja kA)jU je savladao Mardu k, bila je pokopavana wspod pedova j U pritvr'soe.· na za zldov .. Velika. "gura, ove iivoti~je je pronadena na Ista:r~.nojl kapiji u Va.vi],onu (B. m.: 0,. ~ OCJ 381) (vidi.

. ,

s.]~ku)" ZI. jos jeda~ prj-met pogleda] tablu XUj Ibr. 4 (B,.

N ~ ] ~19' 'Df'li m .. , o. ~ '*'7).

6. Figura bruca.~ 'pQ.[ u-coveka ~ po:~u.-ti v()t~:njJe" koja d.rii ,m,agi~nj sta,:p; figure ,,~!Vo.g biea pos:tav]j erne su Jznad zi.doIVaJ. eta bi odbile Moguce napede d;av().'l~ na kucu I(B. m ... , No. I. 03 2~25)..

1. P]Q aioe: sa figurema dva l;'Oiv"ek:a, toji se bore :i ova, co.ve,ka ko1~ uwd.aJ!.aju U buba.njJ k;odsceo:aJ, j e da bw se c dbili mriJa.paHi'~ davola (8," m., No. 9.] 9(6).

:8. Riba koja. je pri nos.ena bogu tokom iIgov,ar3- lIji~ ri:tu,aJa (81. m OJ No. 1 nl 986).

9. F~gu:r,a majmu na u plat V'O~I estaklici sa ,cr~j-m pll~giii.a.; nj ei:1JJO znSlc~"je. je nepoaaato (D. :m ',j ·N,~,. ~ 17 125),. t3Jbla X[ If. br, s,

10. Ploc]ca sa fig~!uo!m boglnJe j: I:f' koja ,sto~li na lavu ru astra~nhn si .• boUma (D. m .. ,- No, 1.'[9 431),., tabla

X"11I'1r b E_

. : J!i.JIi!l! . r,. 0,,,

11. Plocicl, sa :fi,g.u.lom ,ooveka.J-Jkor.pillj;~ toj,a joe s~uzUa da OdVflti :IlaJP1ad, deMolna, (B~ w." N o, 8 6 26;2)~, tab IDa. XII, br, "1'.

12. Fil~l'al krHatog bi6a sa g]avom price k.o~i9d ddi Ioaae, sH,ma biclm,ii plledstl·V'U~bw na sk~lptuf,aimla A§~r.-nasb-parua. Ova. vrsta .. ngillWr.i. po:kopa.vama je ruspod p ada Kum'm'u, ili sebe u hramu u koj oj s;u letaWi. b oIDe.s~ici (B. M.!, . '0., 90 '99:8).,. tabla X. I I, br, 3".

[,3., .DivUi 'vep,!r. "''''N,l n~v,olJ ed 9 m :m,edlu komadima os:UkamU'l :b!emda] 'N'a~,r lenaca, p['oilsdena j e fi.gu~ ra d~vlje8 ve.pn, od ~t'!Caft8 1. ~.,$ em mlUlla i ~zreibarr'e~a P~) ebedu, Illle:dl §c~6u~,m,e ~v,ed pred,ua:v.ijen j,e s a za-

x A.~'" ,~ :! • "",'I' '" x dl'~ .",. d I'

!';oUu.Ujlilllii00m ·vei:dui!Q'M". an JIO~ ·up\a,· jWV:IJ~ 0·. r:e.i;lhtzm·a

TABlLA .xIV

-

.

.

i ~

AMAJ.lJI!JE I TALISMAN.

ovog rada je nje~o~' eudni til. To je najstarija kulptura 'k oj ~ imamo b: Ura ~. '11:1 nj:oj j e p .i m e~jen l~nat mnO.gi it generacija" (WooUe)'. The Tim~ I L fe -TU"U' ] 930 Sir. I J) ..

~ 4·. 8r·onzQn.a, plecica koja je korBcen da bi se ·odb·i I ~ fJla.p~dw da VO:I.ilL. Sa jedne strane je figu fa. da.v,ii)~~ Pa.tuzut a na dnwlo1 Nergalova ,gh ... v~.U treeem pojasu predsta Usa je boles tan borvel ko11 lez'i na postelji, a i::z. nad i ispod su grubo nacrtane nlu~e 2ivotinj'a. koje je s''hIcsten,ik l]"tebf!ljh) da umlri Ill. pomoc mo]jnlll i .z.rtvo.lIa~ nJa (B. ..,~. N'o,. m es 979), tabla X IV.. Naj~epis;i peznati p~riime:r~k ,allmajili}e ove vrste opisa:n je u sledeeim oddj c~ma.

LA9,ARTU rnlJ LA'MA!'iIi'U

Medu. davolima :i nemanisna Zibo-g k,o~iih 'U sranovniei M'80porlam~j'e i~veli, 'IJ strahu, i~gaeda daJ, je jedna od :n~jstraitdji ' bi la Labartu (1 Hi' taka S~ danas ,~ita I' LamaUu), d':iVO zenskog :porua:~, k~j 'Ve~]kog bOI,g~ Anna. Olna j:,e !'·v'ela:, U p'1:1,.:animanru~!j p-usd:nja.D1a j Mof-v,anllm tdC~U1- ma: t.arob.nji3J(:~ su sas~I.,dl·· c'"ta,ve nizoYe bajaJ]icaJ. i ~iil1lli da hi joj se suprots~a':i LL 'N'~,etiIJ~ napad i, lila. aosece i'e:flile i

a.h~ d eu 1,- al 'j su u kDO' ne . sl: die da je narod bio DSU'~ien :~ na sam pOmllen n:jenolg imena,. M InJ03~~ teksteve Lamastu rituala ,objav:·'1 i S'iJ Kemp'be'l 'TQ,rnp'SO(1l (CaJmp'bem Thompson), Mi"rm,an (My~\irrmaBn;, i Tire Daegin (Thn!l!l">e'.a:u Dm:gin)~ ali izgleda da Q~O nl~, nruj,e dQsao do nes .. Kamenje je :i,gr,al0' vrlo lstaknutu ulogu u ,ntualu i jasno je da je s'Vaka vnta kamena . .lPosed,o'\l'a~a

'b .,. L x,;' d k ,. 'L-.. ,

pose :nea 'ma81Js~e me !riOl~ ·a::"C),sta ,', ~nnle:nJI Lo~:e je 'upo't-

bli biloi blik .". d N L ~l.. ••

reonavanc :' 1 :0 J~ u O':~L U. cum ra .. ,.,' exo [(3m.'~·nJe J'~'

birno MtI:§kug, ill neke fiil'insk,og roda, .Priv,e:iivanOI jie za mzne dem,QIV1~ te~a vrpeama r-uHc~~ih 'boja uvesanim u

TABLA "XV

PI .tiC'.tI. Lablm·~.1jJ1 ~ll 1i'11.J-t;U pJL...u.d~iji ... tl'iIl~~.

Jtlli!pifOOu t.O'!.'::JIIl:l IO!; KJI<J"1 ~j lm rke IJlIi;" 1<1 'r~ tvol, ii., ~ablll :o;_ ~ ~",',.

AMA~ILI\JE I T AJLllSMANI

,. ABILA XV II

'CVI@lf'j 'I 'poneka,d je trebalo da OISUtme U odrediefU)M po-

~ ~

[otaju. d~go vremena, cal: i do sto dana. B oginja L~,=

M • 'boll ••• d ..." 'I d P

mastu j,e, - ~,ua, s~rO"ill,. razjarem .. ' 'avo 8~1t,~ s:n!~),g ]zg.'e :a. . ,0,

Qb~i6j'n;a. je podsecala na 'l.eQ~.i1l:rda (?)l! 1 ice: joj je bilo lav]Je, i r:iloge. is;b:~'v~tn~ ttQgamaJ, bo'ga.'-Oh.Jj~j; Z~a. RaJ7b~.'· ru sie'ne kese ] nepokri venib gltudi! isletala je iz tr~~a]'a kao 'V]hQrr,~ P:D"O,g,a,nj.~J~, ovee i V1Q~ov'e ] zabadala sveje ru:ke u. njj'ho~IO' 'ttl eso i krv" U~,u.nj ala bl, se w. ku':e poput

. . . l . 'II • ] • ~ •• ~ .. 'n;) b A •• '" "

ztmje, tz azua :[ U ,a..'ZIu.;;IJ, po s~~Jej V'~~J1. wD: eiJ~~] l zena [

d bi " 1 d lh k d .... -'" "". '"

.-' -.,- .-- - - - -,' ",:-. --.-. -.- '._ -. '1-'-' . '-'--"~'·-'V···-

prevremeno 0< ~J[1nJ If: m a; u ..0· zt voumJ] a pnlfmu: a ru

SWJ roj oj i ~jeni:m zlo bni:m u~i(jaj~:m,ill kojii. :5:0. delovali 11I.aJ

"'-' ""<Gi 'b'.A<Q ' ' ... ·;i]!,g'·I~·"..'f.ri I!!!. ered m et a,

Zi,~~. - h,'~' :1 U';"..~ >"'V'~"'.!.'.,v ¥!.;; -' ''Y '.v,

Lamastu je pred stavljena na nmzo-virn,a pLocic~, ed metala U!. kamena k .. odie je vecinom ],1if'{Ulla.s;[I;olti!ivl Frank (~tid~ njegove B:abyl:onJ,sciJe Besclnv;o,rut~s ,rrt:liefs.) ~. Tire Dangin u R:~~rvue .(P'a'$syrl.:oJogie" vel, xvili, N e. ~ V, srr. ~ 11 ~ ''',R.iJ'~ue:1 et amulletes 'OOililrrtre Labartu", Nj~h!l)V naj'I'ensi. 'I"iIr,im.er.ak J-'~: reprQduk~v;Zln na Ulb]a.m,fi ,X.V i X.vI.

,Ifl' IIf' . ,

To je' pt['~.v'O~gaJ.Qtl~, brensana pi oeikaJ. v]s:8't:l'e: 1,3,.3, :i $~:ri:o'e:

8;,3 em, Ku pio jim je u S~:rU~ 1879., go d]'Il.'e M", Pe:r,etj.e~ nabaJ.vi,o ju j e De Klerk, a obja vie K~.er,m,QIn. Gano (Cler'm'Ornlt Gannea.u)< u R',evue ar-cf]oolQgj,qlJ~ C~L~e(ilJe[' Assy'~

,-;'i· .,. ''''') dec 'I!.. ,- '-L'~1--:.n. - ..... ".' "- b _'r.' n .F""- ," ".

ne,n i j' ,- t':c~m.IU\~j' ,,e;'. 7~ a. &'U)DQV'Q '~I!J:alVlB U Lat3,rogus

De C1:ercq;~ (vol, ii tabla XX X IV). N;a. z~,d~ oj 8trlUTh~ p~oc~ee nalazi S~ fig,ura demonske zivodIDlj.e k.ojia usprae .. no stoj~ sa d va para pred nj]h sfIJ,pa, os~onj enih IDl',l gCN:"njirMJ ivk~ p[oc:uce,~ koj a talllrodie pod upire 'C!I,k ru~J[!J glaJvu eudovist~" Liee gleda dole na fi!ute itd, i' na prednjem delu :pl,oc~c-e,. llima [a,v[je t,el.o p!rekri V~:n;O' ltrijui~:rjma j ceti.r-i. k rila. N a, g[a:Vl joj je pa r VQ~ov8kih. rogova ,Pri]Ju.b:ijen:ih

'I ,:(,. k J '" '" •

ua g a vu, o~:u SU Q,_ rug e 1 s,rVlrep e, a lZF:.1z usta pok~:ZijJj e

da, la v rU5·e, 'Njeg,~rv rep je $k,'orpja~ a. fal us taj:i. se pruza, d~2 donje:g debt trbu ha za vr~a va se gJ,iil vern zmije, N a l~,d.nj:im :DlQ,gJa~a, ureesro stopala ima ka.'fldfie prlce g:r~jb~

p~oe:iClli Lutilia:rii;~ i~~ il.:;l'ifI;a~\1l ~~dnja :smmlJl~. 'Rt;p~lU~n~ lz, K;;;r,r~l",§fj ~~:r'k", tlIe K..'I~Tk ("'(ii. i~ m~'11A. X)l;i'!;iv}.

A~JIl..IJE rr AUSMANI

iP'r~tell~ napred .. Sa leve strane je sv tUjka. osloniena na ra vnu pLo~u k,o;ja. je vezana za tton.cialt. Leve S~ dva dvoglava biea sa lavljim g]s;va:mil! Qkrcrnillllta. jed:no, prema

f· ZIl! !.!!. .5:in Hanpua, k -~j '\'~OO.'I,!1~ !"d'n ,d'i!Ii~;D1i11,

d rllgom;. nj~ho:,e nog,e se zavna;vajlu k.il~di,am.a lP~ruce g . abljiv]ce. Svako nosi kratku tuniku 'pdv'ez:anu poveskom il ~ P oja!HJ1m za krOdii Je zadenut bod.ei. ,Cvnto ;s.'te2u

ljivioe koie se o~da:nj~jlU. na do.nJI~ i V]c'U p:lo~i.c-e. me ovog iiv,oti r:Jijs.k.og dle~o~a, je ,PiAZUZ~·U. Zap-is koji je objavio T~JO Dangia (Revue, sir. 190) kaie da on gov'ori:

~ Ja sam 'fa,zuz1!ID, sin Hanpaa, kral] :zlih duhova \1'azd.u= ha ~ dolazim sa. iP'] anina h esan ka!ol vihor". Bdjums:kj millWze~1 poseduje nekolikc gla va PaZUZl)W ngurasl nghlvrno. kamenih, I ednu :I]"g1iilJIU ad. bf'OnZ€t> No, 93 0891" ,o.'bjav~o je Lajard (Layard); No. 21 459 (k,amen), L. W, King! Ba.b;,tonia.lJ, Reiigi(J:n~ str, ] 89': a t, o. 9.:~ 8:73 do '9l 87'16 (kamen) Kempbel To_:pl5oiU.l' DeviJs.~ v'01. i, talbJa Il ..

Prednji dec table [e podeljea na o~tjri poj'aJsa, ad toJi h se 'Olaj vec:~ :na~azi na d!nu. PO'lAS I s,adIii sledeee I1IJrnb~e1Ue p,o.~vti sa leve strane, tj. 1.. cilindrienu krunu sa vis~ [pari regova, 2 .. stap sa ghlVO. ovna :3 - munju, 4. koplje, 5,. dve spejene us te, 6. os.okw-aku. zve.zdu. iU dis.k., 7. disk sa krUi'ma i reporn ptice, ,S,. .eseOe:\", Sip, 9'. s edam n.eb~s:tl h tela, ] I(L s·'!JIe'ti Ijku.

POJlIA$ :~ l s:add~ flgu:re sed:~un dem ona, svi SIl1l ekren uti. u desn (;I' i nose dugu Q detd~ sa, resama ~ prJicvd,cenu pojaSOlm eke struka. Desne ruke su i:m UI~dignute, ,ft stisnute sake sp remne da udare nalaze se i'za. glava: I ev-e rote su ispnrfene malo ispred »jin, a ~ake. su im sttsnute, Prvi i m a gtavu pantera, dru,g;i glavu I. 3J,V a, t r~ci 81 a, u vu~ ica.etvr1'i ovna, peel kceoroga, sesti pf ce, a sed!mi gla-

, .

vu zmije.

PO] AS, I I I ~ ovde vidlmo (:ove.ka koj~ :llez] pekrivea n,a jastuku, sa uzdignutom desnom rukom ,~jji je dillaOJ okrenur prema lieu, Jastuk se oslan]!! rJJ , odar, jedan kraj ITIJUL je savijen i is:'t:'rm,lI''U~1l f:lJa gore;, .no,ge ~osnjke su okrug]e i svezane uiaJdim~. '. a :'iva-kom kraju rO dra stoji eovek sa bradorn otnJJ~m 1lJJ ~,rlju§d - ~be,! ,~ij~ glava mu sll!Jlzi kao kapu Ii ala j a !IlJJjen rep do,seiZe de pc del sa nj e:-gove zaJd.liI:je strane, Des~a. ruka svakcg l!ov,eka je pcdigmula dok u levoj dd;~ mali smd. ili ve dro ~ desaa noga je

122

AMAJIJIJ[i[ II TAU SM A NIII

1128

savijeau tevu ruku jed 110 drugom, dlo,:k so im deS]l"e' ruke pod.igllute isnad gh~ va, Poslednja figura u. ovom Jj!iOd~:su okrennla je lice od odra, Ona i,ma, bradu :i D.'OlSi obi.~nu 'ka1'i~,~J~~u ~ kr,adu;B, tllrnruku Sa! Opa;5 aoe;m.

POJAS mv: ovde imamo p:red,s;ta.'1Jij~n'U :r~c~u obalu

I~ " • k ", . ib ~I ' d C-

sa tI-;S,I');.,[Dim ] ,$t~]o. U ,(iJ!jOJ pet m'l - a pnva U : esno. "e!n~,

'tral!WJJa. :fi..gura je flg:llJlI~ra d'avo~.a u(nsk'Q',g, tela ~()'~rillv'~1l9g kosom: ~ eea grua,'v~, na ko1oj j e okru"g;],a, kapa «?) neobleil!o,1 oblika ,PredsullvLjena je glav,oM lavice k:oj,a D'i'~" ,Ru-

k ". .d'"' .... t'" ru 'I .. , .... u d~'· d' 1

e su ] ~J llZi~]SinllUte' 'YO nrvoauca ~ u Sll':a,w~ - :1,it:t_.V'O,~, a ..

'\"1,] zmiju, M,~1i pas sisa :n!IJj,enu de:snu" (1, ~~i'l1ja, ]evu sisu; nj'et1e no'g,e z~vrSavaju se kamdita.ma pltio~ ,~raJib:ljruvioe. Desnom [lJJogam, Je klekla U~. led'am~g,arca dot se levom

-. • ill U ",A· .'iL..

odilrnJ3. na "n;]e:govu ,I :avu",". prestcru ]zmee,U njenin [ThO~

gu l rneda ma,~ai['(a nalazi S~ skQrpij a", M:aga:ll',illc, je postav-

] '" ,;'(, ,.:c,. ",.' ..x l . ."

je:E1lJ, na ,~aMa,e ~lJ~ pramae zavrsava g ~.V\@lm :z:m!JI~~ a za-

dnji dec 8,blV(](m bika, 1 edna zadnja mog~ magarea pri'v~a]],a joe wzetiOM za brad, Uj obahi, N,a, ob,aU" sa ~e'Vle s~r.ameJ ma;lazi se ~,olsmil!ifyo fU!do,vrus~e ,~je ~i!!W noge u lstl©!M po~oi~u kao i :nQg~' bru6~, 'nil ,cbUgGrm. ~oj~~u. OrniJJ je 11l'o:z:ch\ kralj :zHh duhov:al' 'lP'A_2UZU. U preseeru sa desne strane :ttaJla;z;i, S~ devet predmeta ik:Qj~' ji~ t~$kQ ~denJt~:t1ko·,

O'pstie zrnat,ernje grupe slika 1iiilJ8s1Hk:anih na 6V~j ,aMaJJi~iji[ od brense ie potPUI1)Q jasno, Da,ViQi zeH:d~og pola 'kio1w se na!~a'Zl U C-anlCU J'e: l.ama§tul, OiJ~ se dD'm :nala:zi u predelima pakla, ~ .k.,ojUl. ~tiie aa zernl]u kada donosl

'I~, - .',J!;' .. Ail"'· ,l!::" d X... • "_'I 'b

,l'LrvopwHce I :sm,r1., ~'Ou~:nl 11ii1:~]11 '. a, ,S;C spirell..l6 oJ'e<ru ~.'O .' ~

:nw :pla~lvw je da S~; Q'n.a, vm'ti u P:od~~fln~~ ;5,vet~, [ rn~QP·' :hodno je privol.'eti je (I,a na:p1!l,S;'ti, zemlju oIlbie;~v~ji~c~ j'oj PQk],O~IIDe., Ka;kvi S~ to pio~d,Oni,. rtlJeodred:ern!lJO je izl.ro,l;eno n b~j,aHcaMa .k:oje' S.u Ule:lB.'nE'> ~a 'LaJma'~t.u amajlij,ama ru u ,njji'ma iSle p10wrunju d~~,g,'Ellj~~ vfie1eno~ pl~~tt la :njen put sa ze.~j e u pa]m.o~ zii~ihe :rnz~i,~iti~, vts:ta" n.p:r. ko~ati ,od

hleba :~ ece:n j, na vrelom u Ij~, slad, hleb :p otopljen 'U pivo, pi6~ potrebno da joj utaH :i!e;d!, boca odabranog 1UIUa.~, sandale ko~ e niece :F:l015 i'l'w na putu, peeeni kukuruI UPfIJ,_ kevan u ~el~]ri k.o~ne: torbe, ,Q sve te treba smestit] u ~e't:i,~ d glinena suda, Ukratko, ona se mora snahdeti 'u~jle. da bi 8~ mazal a, odeeom k.o~i~ 'bit odenula, V1Q. dom i, kuk.~.lU"(tZOlm od koji~l 6~ :moci da, napravi plvo i prevozmm sr(i!d;s,tvimaJ,~ naime, IQ d&Qvar,ajucim brodom i :st]on~sdrna za njene zallhe, Tekstovi daJj e; k~zu da ·0, [U1, na p~~ w pakao kroz pustinju treba da pede plreMaJ, za,pa,d;1I!D. r!U~$tO'

• A, '" •• to zal '1Lr

pre zalaska S:lIlJlIC:a~ 1 ~a mora ]iC:J. pravo na mesto sa assa.

Ona za~im mora ])lre6;, preko ]j;LttlliilnlJii, koje su prepreka na 'P~~~ za pakao, a kada ~o uc,] ni, mora pireei reku p1ak-, ]9 keja nije nista, dr-ugo do v~]nd :Sv~ts;'d okean N'AR MAR_ATU.

Prize r.i, sa l.am~,t~ ,am,aJ~UaJ I. tekstovi Iba~~lica priIicno Sf; podudaraju i sledeee m!OrU~veJ, 'kJo~u je ob~lavi,Q 't,. w. King (Ba'b;yio.fi'iiiE]' Magic, t~ib'le: .LXVn ], ~:.I!ryIm~) u Tirol DaDgin~'V'o!WmJ [):re:'!/odlu p okazuie da, SIU 1j1~d:1 zarsta

~' ":,l'iOi'VodHI pr. O,lse, u vezi sa pok]o(ni.~, .L~:ma~Ul::. '!5',O!,

A 1 .. , ~ -, =' ~~ .,,'

...•. amase, att:m'nN~' cave ~o~li me je prestrasie, iK'O:J~ se za-

kac]o za mene tokom nekolikc poosl'i.h dana i kQdii neee da me napusti, keji me :sled] b)~Om dana i p,las] Me no-

J. ,. OJ • 'Il... ~ '," ~, •• '.... A"~ n' x ]

""'"11j,~ ,i!:nH ' la, nn se ,t'i;:O:t.3i Jed j .OS,a, 'u]~~ Ita gtavt, ce c na-

bira i, lice gori I' suii moje nepce, tliiiJj~ mo] e mese i s:MJsi ;s,ve moje udeve, Bilo d a je to dub moje po':rodj~e;! mj~j~h p':r~d~:k~, 'i U du.h :n,I~;k.,og ~(nl,eik.a koj] je umro nasilnem smrc:~! ]H pak duh besknenika - m.o:li~,~ a ne mO:rtil bit] je ... dan od ovitt. Q,! :Sam;a'~e, u. tvom prts:u.stvlI traJ:Z~O sam odelcu 'k;cj om, bih g~ ode:nu,o 1 ;:!!,~uid~J.e za nj~g'(JV~ -nQ~e~ kozn] :~ oJi:a$ Z:l ~j e,gov sU'!Jik.~ ~ell1~e. vade h! ik.o,~~, bi p,jo ,; dB!G sann :mu b,ra,ina :dada ~ snabd,eo~) ga hrt\fiom za PIUt N'~ka '0 de na za.pad,~ ne:k;a, b'u.de [l~v,eiref:IJ clllJ'V,anj u N'E .. ="GABA, veUkog -c,uv~ua vraulJ'j,ca 'Pak~~,~ neikiil gill N'E~

,AlMIWUJ IE II TAU S MlAlNI II

,4,. Na:p]~;i Oj~hijJiV~ im'e:ful! ,n~ njihevem :I,e'Vom bedru, Na prvcm kip!d I' pckrlvenem ,crrvenom pastem

'L',a,1f!I; ,O'iI,.,.'II"",An'm 1ii.~.rV ~UJg.~V""~

$, N,apli~i: n D~~ fivota~ roden lDJ U ru," N a, dru-

gnm pokr-i.venolm ,gii:p~om~

'6." N a,:pisi: iI~D:8J:n cJbUj a, Mi lostivi sin Nipura," Na ~rec~m~ prrrl~krl'!,f'elilo. g;,ps1om. i posurorn ~dom" na ClH10M premazut

1.. Na'Pl~,j:: "Den 'ldiv,anja'i edrastae u Edd'I!J.~.~~

., 1(... .·il '.IX']

N,a l~tvrtO:I11!, preen venom, crmm premazz:orn, r:u~lP]~l ~

~~ Den sr'e6e~, shl"Oiren u Kulahu..'u,

,0 'N' a it"ii""''' .... m iFii'I!'\ ... '-k'r;~~\tI;'nnm·' 'riI'i . .liI 1fJ'" ~.f -L" ft,a:trNII':r;I' '"

IG!i '. I. r~~~~~-'~ ~'Ii_'~i " ,!I,"!I"'!II:'.~ :: -W"LrY~I'-Lt\~ n~l ~,!' .~ ~ ,~

"Dan :sv(':it:I,il),g Iiea, I~ dojc$ Kesa." N'~, ses:u:nti,! ,rrekr.iv$g,

nom ~e'~enOim ~11~llioiml'

'9'. NQ'Pi~~i,~: '"ll:Da:n. sreee, uz:vi~e:llw s~d'lja Lagasa,.'" N:at 'sJedm,o(mI' ktCjffi na ~~bli nesi '~,M:=KAL od kornalina (?); ~ '01. N'apisi~: ';"Da!:I1 kojl j ~ podario fi:vot onome k~ji je pod, zaJst~~Q. Suro,paka,.1>!

11. Zakopaj ih pod 6e],OiM P Ois,'le]jie. b;g;,ovl@lri pred nj~:ma b~ja~iCl1': "~O'!' vj~ sedam najsta\["ijJib (Hi vod~6J.h) AIPKALU.'!~

. I' (I,) UAJAL]CA: Lamastu, '~''k!ci Anua ": (2) 1"voj e je prvo ime, Drugo je.~ "Sestra bOlgo':Iila puteva"; (3)1 Tre- 6e j e ." Mac k oJe ra zbija leba njo"'; (4) Cetvrro je "Ona 'k'odia, je zapalila vatru: (S) P~to !'~oginj.fl, I~~jj i i.z;g]~d I'zazi,··

va 11'1i;::'''!jj~n '. (;(\ ,!'\. tc 'I'n . d' t _ _ - _ ~l. _ ....

. __ . IO'!!L~..:!! ,. 01 ,'!lI'e;s ,Q .r I'~ a.a i!J ]'u~e '"

'V'r,acaJu~i se na it1gul1e keje S1iJl upotreblj,avane kao ,aM,aJj[:nj'S: i b~j alice keje su 1!l 1II,e.zj sa IElJi ma izgovarane, sada se moee d3Jti: j~d~n primer hajalice:

" .• :2. v~rr~AL" ~ a sedam figur~ ,~pkal.u (lj. u,~ju~].~ a kOJI SU ZI,V'~',h pre Potopa) n~.pra\l'Jj'enih od I,o~fi'ro\l'oe: drveta (?)~, keje S'U] kru nlsa ne ukrasima k oj"t o d:g ovara j ~ s~,~ko,m '0 d njim.h,~ i nose odec u koja Q dgov~ra svako m od 113mh.

, . 3 .. :K,oje lill desno] ruei nose (kQ:rnad) rnovorov,og,

dn1e:ta .(?) k~j"i, je paljen na vatri pri dnu j, vrhu, a lev'e ru ke d.r.2$ na grudi rna.

~,:2. Sedam gUtl~rn~h ap:k;aJu fig-Uf,a, k,oj~ i'm,~ju liea pnoo i k1i\i~$~ i nose mJuJil'u (pr~bOir za ci]icewj'e 1)1 u, desnim 'Fo:k;ama,

:1.3. m drveoiO' vedre u rue'vi., rukama p~k.Thl':eni. g~prom, i ptitijwm kdlima na t,'~k~,ti:

'W4'o 'Pok1opa;j u dl'Ulmll delu tu.~e pod 6e],~(m po,s.t~Jje. IzgO"\Q\Il -pr-ed njiim bajialruo1!W ~ 'n'Vi ste figure ~~var.a

li\..., .. J 'j"

,ap~~,u. "

-~==-~--=,...-=~

AMA-JlUlJE n T ALISiMANI

1.1'. Sedam figura, ap/calu p okrlvenlh gip~'l!1:m" pre:'rrruv'~(fll,l11 dlbljim kdj u s;~]maj. :ko~ e 1M. svo] iM desnim ruka ... rna dr:~ graneicu u rme, a U lev-1m ru ka.a

. Q oC'!' di L." - • l"

o. ;.)voJe gruc j ,. zas .. ;opaJ nasuprot vrata JZa.J. sto w-

B iali rL. • ••

ee. aJ a ica Il't,ao I ranue,

:19'. Sedam glilJenih figura ap'Jitd'll pokrivenih ,gip-· som, prekrivenl h db jim kr]j u.S'ti,ma,

20, Koje u desnim rukama nose ,rJ'T.il!a.J~' trsku (barj.a~r?)! a Ievim rukama s.tezu, svoje gl'~dij zakop,aj u sI'e~mni knee lspred stelice,

21.. S edam tamarlsknlh flgura bo.za:n.ske Sed:mol 'i_ C~~. krunis anih ukrasima ko~~ ,odlov,lraju svakom od

".IU., , ll., x... '11... All ..1.. d' A

n]lh~ ] oeu cerun D, !O,ug'OlVar,aJD.h.;;U '0 ~ ecu,

22" Koje stoje aa pedu ad p(b:)u.'tirm (asura ad. trske) :i Ie' okrlvene su crvenem pastom ~ u desnim rusa-a nese Kultu od bakra

23. A u levim 'lbakami 'mile; S,f1llk 1m je ,oblvijen bakarnom trakom i nose kape od bakra na glavama, .. 24 S,l p~r~l::vdceni'm rogevima ad bakra, lukevlma i tebolesma sa Sltr'8rn!!<~

25. ZilJ,kopa]1 aasaprot figu re I(] d tamarfska. 12:10-veri :pred. :nj]rD'i1 baj;aUc1J]J: ~"Vl st~ figilre bo,ztaln~s:ke Sed· Morice., vl~H)dh. bog(~lva ."

1127

Tekst zatim :nastav'Uil da gov,ori 0 ita.a,r]s:knoj 1:1- gurl bog" nje Narudu kloju reba zakorpat~ u .k~m~' u~.~~·~ (t], glavnom ulazu]; ~eda,m figura n~'0n:'f~:ruh ~.Jud:l. lh "nosilaca toljage", ko]e treba zakopati u iseom ulazu rza nosilaca maeeva: tamarisknoi ngun na kojoj je isplsano _ "pobednik nad zlim ~e~lm.a i i ,~! nodi aJ~ . dobrog . s.'fJd..~· i dobrog .Ja'm,a.s.u: tamarisknoj figuri boga knee: gl ~.ne~rum

,x..[., • '" , ~ 'I~, • l1'.

figurama fo.Tjf\e,'k,a-Ribe ~ ~oveku=;:),r;.:,o:rlP:1J j, ~ .~~~og zen-

skog pola; Lararaku ad zelene n, erne paste; 0 ,oov,eku.~ -Ua.v~~ deset pasa, Figure pasa k.'oje je trebalo obojiti ,[,31:di61'lim bojama, trebalo ie z kopaf u ka'f.Hu ulazu. Za celokupni prevod ~z koga su' uzeti g?'r:e i:iJJ~.:. edeni od~~m. ci, pogledaj Sidni Smit (Sldn,e:y Smith) ZlJ'tn'tj'! K_l''aij~~. si,og ,aEijskoB' drvstvti!~ ] '926 (Jo',ul!J'a} RGjf'll;I.AsJiJ tse S'OC1-· e:t'lll1. •

J.I ~- ·i~· L "'h fi "

Neke pojledl:i nostl ,0 ritualu prnn [a,II,Jruc f,J. : "1\8\U'8 ~

flgura ko]e ,Odbij.aju do pl"uiene su u sledecem odlomku :toji je ObjaJ.v~iO' Cimern (Zim:IIi,' rny),! ~o. 54 a ~~ engie.ski preveo Swdni s.m~t (2,urn.al Krtd),e,v,s.tog 8'Zl}Sk:Og dI:IJ§tva' ] '9:26 str. 2.05).

BMA'L,. CA: Zbo,.! podizanjanjihovih ruku ja s3,. produiifu'Cii crvenu t:kan~:n;u ~znadl; 0 besio sam ~ areno u~,e oko~o,,- ,11 u ruke sam im stavlo ,~'[a:nl~lou unne. N,apira,~ruo sam odlicno U5U.rlirJ; stavio sam glpsanu prevlaku oko nji'h. Na gl~vl~ n]ilt.. sedmo,l']~" oulh 51 strasrni:m ~rni,~~,.!, p<Ctlstavwo SI·m. Ne gala Stavio ~Im, NuskiIJ. RBi. mJn.~Q:Vl:m glavam3, u pee .. Dve flgure, b~'i~al1loej!. spo~,e.ne .:zaJ,dnoc ~iji. j!e' obHk lD.otpun~ "pobednik nad zHm, d'a,vo;:hm.au P_~g SUi via sam na glavu bo.~es]1lo',g eoveka, desne ! ]'~:VO" ~'I;~ guru l.lJGAL~G[R-RA, kome nema, ra,¥n~g!" :p.~SU1JViO sam na .riksu ku.6e:; fi.,gUTllDJ S,]T -·HAM ... TA-!B-A, .k.oJ l nema

,. "" b "

ravl].og, figuru Narudu, sestru vehlbh. ,!ogova..; pO:5t:av~o

sam na dnu kreveta, D~ se 'oIka.kvo zio ne bi p[ibH2;~.:~!Q'~, posra vio is am, Lataraka i Lataeaka na kapiju, Da bih raste~~,~o sve zlc, posta V:UG S~L'm iUlldupu nasuprot kapjjie. Gipsaee 0.'1 taance k;o~i se bore dovukao sam do vr,rta. .. Grup.s,ane bllzance k01ii se bore sa egrade od 'bii.tu.ena pcstavio sam 1JJ u,g]oiv,e vratFJJi,cat, I eve i desno. Dv:e ri:gllimr~ (;:I].\I':.I'r3. Ea :i :Ma.rd.~.d::a posta.v,j"Ci! sarn 1[[11 vrat~Jrj.oo~ desao i ]evI@'. _ Baj~.ll~EIJ, je M,arou.k~va. b~iaJlc~t. Ca:ro b'njtlk je Mi'iI,rd:ukQv:a. n,~r~. PO~lQrvi Ze!J. tIOga. i to~:a! 8in~ toga i toga, ~ii je blO'! taJ :i ta], (;JJj,a, je b(~',8;]'l1ja ta i tat u ,tije:m j e t~~u 1b olest, l);ajaUeu; " Kada ,s.tloka do de kuei, kada sto· ka isade, da, U ti, pOltomce ,s.l.:ru:k:e vode, s:Vie:ttruh sinova EaJ,~ j e@Jes eno ,s,to je dobro 'I lPij,e~ med, neka se niita sto je zruo ne piri,b~.]z~ mestu koje ~u v;a~, n'

11. Tri l'lf:P ~~ metala ko] e $llll bacene .QG],e SiU AtIU, ,ffinlil ] Ea.

1 :8,. U$i£1tt,u koj:i SJU '!,IiukJi i spred kreseta J~: mrefa,:,

{)iID! okli'u:z:~jle S've stel, je I,osee '.

19. K(~~a. gU8tl:Ju "I U'ffitUDU'-NIG'~,[ICAL-GA :koje'

oni ... na glavu bolesncg ,oov1eika"

2'0; K,ota ,gfJgaJu j e Am U'j a U R UDU'- N ~'G~,KAL-

-GA j1e En~U ~ ~'.rigal'u trske, ,

2.:~" Ko]e su p oiSta,vljeme Ita glav u belesnog (;!O,vek;a

~U. boitar.lJska Sedm.'Qr-iCc8,!, ~'e'l lki bogo1j,i',~ j sinevi IS:;iJ:r~. _ 22, H:p,dIJP~ j arac :koJi je posta.v]ten na uzg[al.v~ju belesnikeve postelje j~ 'Oo,g, Nh'L, AMAS~:KU--(iA.

2J~", Enlilov pasti'r, K;adi()l[i)jica. iU baJt~a :k:.oj i su po-

sta li,i"'ljeit'Jll u boles'fdkoV'u 'k;1J]c.u. .

~'. 'Ka,d']o~,nk~, .j,~: h(~:@; KU-',BU~ b.a._k.lja,je N']ls~,~'__ V'id] Sidni S,ron U ,;;lurn,alv Kt'alj:evsi'()g' :tl'zCJ)'Skog

d'l'U'il V~, [92,6" godine, str - 2:0:5.

Kada sw 'iz'go\1''O.:rwo oV"o' u prisustvu sedam ft~,tH·a. sa kdli.ma :pred kojima $to~li, 'N'~fgal~ b;g,Qv'od s~~d.'e<~e lspred sedam :flg:ura bQ~'!Fj,S;ke S'edMo:rioe, :f);a,p[~vlje:lli~ od ~Q~ro'vo,~ drveit,a~ ~}~jw nose 'bl;ljlg,e. BAJA Ll,CA.: ~~'U daraj~,c] z];C),g .tabisu!, postediirujr~ci ZWViot~ k,o'rjs~eci suagu, odvracajufi. se od ala, i3uv,ajuci EnJuk~'v.a plrQ:F'C]'~nstva, 'var~li:u :koj a nadvladava :n.'ep:n:BjateJjisk i 'ma,~;- koja. s a v-

]- . .i: ... " • dbl I~" '1....' .

_ 'Eh;~,~] e SUI~.· wnu. .' •• ' KO~la OUi~SJiava, cov~ca:nstvo:. b olanskijj

S·edmOficu kojru UtiIJ~iS~~'Vajiu rd~,ve. ",

S~ed;e~i. edlomak ,i.h.iIIs~rpJie sbnboUku predmera ko-

ji su see: Um;H)~~:blja'v~U, y Ritualu: ,

_ 14. Gips,] bit.um;e-n ,k.oilll:i"m oni :m~iu. kapiju barnes ,.

lrnJ~kov)~ knee .•

1 $. Grup.g, je bOI Nrun,ll rtaJ~ b:ituroe:n uti~'k,u demon.

N murta prog,o,tmJi utu kn demona,

16. Dva zj:s,uru :k.oj i oik:ruzuj~ tM:DI:I.'~:ni,~DjiV tre!V'eit su bQg~~i LU'GAL-Gnl-RA i. ,SJT~MAM-l'A-E-A.

en"[ N Df! 1.C N ~ 'P8CATl KAO ZAVETN [ DAROV[

'U 'razm~,t]"anji:ma, ~in:n.dar-pefata SUIJ!iJilJp'aroim. ~atl~je bjj'],vU] GFIN) sIS ~ i:me same kao amaj]iJlom ~ ~H,! h~gled.ia da je 0:0 ponekad upoteebljavan ] kao za ~!eU1ri dJa:r;'~ pa Je, prinosen bogu i nI3,'kO'R toga Sil1J~;t ran ~'e.go~:i m vl~$]1'~~· tvom, $]dflJ'i Srn'Jllj'l je ukazae (2urnaJ 1Ua.lj~lv5'kog a'zlj .. s}r:c;g d:r,~§tvi!, ['92,6~ str. 444) na crnnjiSf:liiU'GU da medu, velik lm brojem d anas pesnatih ,dUtld:a,r-p~:;u;a veei.rna, pok~~uje znake dugQrh·,:±Ijn.e upetrebe, fi;~loo'nja ~i ~o~e]l] a kae amajlije, ~H mnogl su tako debro ~)tU.VllU da l:z;gIDe= da kao da su upw,a \1'0 tlJJt]"u's:fi'U 'luke ~v,ojih. tveraca, Za~· sroivaju.ci s'v~je mw~niel1je ~~. t~lhU N()~ l].1 6'6? ~ '~]',i.tanSKO'fn niL 1J.lj;Z~ju~, on smatra da je to posledica ~1.n~ei1;u)e d:a se dUnd0l,f- p~~aJ,t:u 'k.o]i SU' "raniie" 1),iU b,o~a:ns.ke sterue Hi simboli mJ'icsu nep~~uln!~' nosili i da im je tako QmiQg~~

AMAJLJ!\JE I TAU9MANI

6eno da z31dilie. svoJu liIiek81d.15iiljr~ jaiSnOCU. lP10 ~a Ita koji~ ~n 1lWp~~~]e :i. _tekst l:oji ,prevodi - ispisen Je po kraljevskoJ ~are.d.b~ .k()' om je srnu:2ben I.kil n~r~dl'eno da p~ronad!e ]:l;VeSrn1l1 clHf.I.~,a;r~pefat j donese ga njemu, Ispravncst ~~akvog, ~red~~ta ~O:kaJ2~na je ~~.lh"dlr-P~"~tj-m.,a kojl[ 51,! p;r.rOifli:IM4ern u. Vavilonu ad tOJ.I.h [edan o,clSi SUkUi .M,a]",· ~~k~ ,il d'rugw Adadla,~, j2:I~.eda da ~'U oba pripadala ! Ma.rd:utovlOi.m. b' agu" .

:~j~ds:ldtti. ,!],a,vamaJ.~ 'p~taIOr~, lll.,e.se~~v' s.:rpr(;, scene is l!?~~ ~~d. Ovde SD ~ep~Cildu:kiOlVane dve srulke sa ka,loedo:nskdl ~~U'~· pa, Na prv'o~ I(B, ..... , ·N,o,. '115 (04), vi.dimo 'l.~i "g~a~e bi.~~ p o,.'S,tavU~n.~: u krl!]znom pOl,ett", To j e .alljs v ki s~mborl. I

CUNDR].(;N[ PECATI U ASUUJI. PEUUI ]' 'EN[K~H

-'-'~J'

~) .

;

~

~ : ;

~ :

VavUoii.JJC] kasnog Carstva su u,potreb~ a v,ami rc;i lindar-pecate na ~sd .rnaCffin 1:310 j rani Va vilolfIDd, ali su eni po pr~ vUw, " nogo ,ma.Rjmj iako su ~a, :nj irna 'pil~]Lt]Jade~~ tradlclonalne slike i fii~lI",e·. Asirel S'U tatode kori:S:liU olli.n~~~-~e~'3:te i., na . ~jih uvodili kafa~ter:is,ti,cne ng,'Ll~' SVQjrt!lll bogova, kao l flgu re [judi ,oku.pljiet'nlwh olko, sY1e:tog drveta. Kap~O!QkijaJnc.ci i H:edtj iElkode S'llll ~sv(~~Ui cillndar'-p~~a:t" ~li su sliik:~ na :nj~ma u,~(J.ene na dru!.i na~i!E'Jj u O,dil'HJIU na s~i~e sa v:llvilonskih cUin.dar-.peeatl, ,"0 Plrv~! put ~e. piO~aiv~juj~ figure bngova koji stoje na lavevlrna, ,~et:l'ir~ni su f.0~aj~'·l i as~:r,ske ,o,bU:ke cUindar-peca~ ta, 111. su rmena ~Jlhovjh vlasnlka pisall ,Ce.l1ruca!;n;sldm ,510- va~~," U vr~m,e ~,adi:a, .J\sj ['sko.g Carstva, pos:We .razara:nji:aJ Nwru'!e (612. ,g.od ne pre fjJ" e.), mes.~o ,ci]iwruda![· ... lPe~a,ta, za p,l}caJG~ipje i~inenih p[o~a zauzeli su KUPASTl fE/CAlID od sarda, tornal· na, ahata ~ kalcedona illd., ,i on i s~ za ttl svrhu kor,i,s,cel1l tokem p~l'sijskog periroda. do 350. grodH.m! P~, n", e. 'O~'lljelli: kamen za p eta,t:e to,gl, vremena je ~wo kaleeden ~ na .nJ~m~ SD urezivani $ia.b oU b ogova S,amda~ Si:n~jo Adad a, Ma:rdlu.ka 1 'Ni,abrul:Q; :m.itroloste l.V'~ri .i ltd] ati ~:~~orn.m, ]judi kojli s~ojl p~lred s.,r~t(~,g drve .. tao isnad .k.CI~ Je sU9~bo] boga AIl1'ra.~ p\l'i:zori iz J..egende 0 O]i,~~m~s:u" j.arac=r.ibI. sa ljudskom glavom ptlce sa

O. 119 91?

:P'Qjavljuje se u razUe:iUm obHci.ma tokom ~th~m.ellljstog pedo.da 1 Wtiid]jr~ do srednjeg vik.a. Na d'nwgoj (B,. m., No. 1 ~ 9 919~ vidim:o jahaJcaJ RaJ konju u borbl sa nekom zhf1oitinjom ~ m,ol<1eJ j e ee OSIDQva legende 0 s:vetoim Do-

rdu ! aJzdaji~.

Ovde je plIl'i.Hka d a se pomene vetika 8;ru~a amajl i~, j a ~ a:m:!jlijskrnh petafa koji SY. korBt.6e:ni illW za padn.oM Iranu :i 'en1j,l tekom :1' e;;rruQd,a, v~adavrun.'e Sasanlda, 0" :i~~ mec:hl 226.,- ] 6$2. go dine a. 'e. Old Sll a bL~f.l.O !pOZ~I.t~ plOd imenom 'np,e:h~evl drl!ll'o. kamenie" zato i~o su :zap]si na

.. koi 'b' )l d t"'" Iasni ~~ ~ ~I· b'

nllma~J .~. 0]'1 '0',· ;t~roo, prer sua" JaJu unena v asmka lwl I·· 0=

ilo,va, napisani pe.ldevi, s]ovima .. Ova 8:1:0\'1. su i:z,v,eden;a, iz $emru~skro,g alfabetatve]'\~)v;a~!mIlo· SiF.ijskog. f'eh]revi p eeard S,U napr.a\l']j~n:i ad. [i!II~dlc.~dh vn.ta kamenja, ahata, lapis-laaulija, sarda, kornalma, kllc~dona l i~.ar,ano,g tvrdog kameeja. V,~)6i 'pri'm,~[d S1lll l~okrug]jiel]jru ] probu-

, s~:n i ~ ·killi.r~en·i su na vrpce Uj ik·e j no~eitiLfu kaJo, cflindar-

• 11 I.~ '1" .."

-p eCl!ll,~L Ui su KltCen'L za teio sao a:maJ ue; manjlL p;nme-r~·

132

AJM!AJ LYE IlALI!SMAN!

ei 'koj:i su bif ravnl <!~nH~ SII h~i;ista prstenja. Na najveeiM primerelma koji podlsetsj una, oval ne p~oc~ce nalazj'01[Q bis.tle: vladara i,U :tena. Q'ffiw1jiene predstave na nj~ma SU: palmine .gr~ne j ~v\ece: koje jre drt[l,nO U. ruel, Zhll'O,tlnje, pcsebno krilati konJ' (fe.lsi.?), ptiee gmlzavci, mi toloska stvorenja ,i s:~oieit1le sfIJre, ~[est kat'a:kte.f:isti(~nl'i h primeraka jz zbirke Brita,n:skog .uzeja je pnkazan.Q OIVy, de, (1) Tri .a la eoveka ] nedefl nisani predmet; ,oivaj pri~o.ir jie. vrlo 1lmo:bic3Jje.n :i verovatne predstavlja neku Ie-

Co 0, 119 3.5 ~

-No, :~]9 '97\9. Na, II" 9n

gen.du {No, ] 19 3,82). (2) Tri hlv'ljie ghi.v,e u kn3Jgu (NQ". J 19 351).. en ~PaJm"na grana, cov,ek k,oj~ [obo!a'Vi\ zvezdu i meseeev srp (No, 1. ~ 9 ,3:92), (4)1 S i.be] kpji je verovatno. tr-e.ba]o da 1'ma, :tlltlll-"roU. moe (1_'01, ~ 191 97'9) .• (5)1 Polu~judsk~, fll~ra koja sveie simbole Pc6e~ka i Kr,~j.a ': m~du njeg,mim .no.'g3J.:m~ je r1g,ur~, zivo~~nJe (M~i?) (NIG]i. 1 W'9 ~81), (6)1 S,ata, c~jl ,S.I palac i :ka.tiprst dodiruju (,Q., 119 97[}.

KOPTSKE AM,;\\JLUE

Prema i~v,~tlU, svetog Anrenija V'SJI itog, e,lip3l.tskog~ iEgi.,c.~u1L] su lrnafi a~li:caj da baJs~m1iJlju te~a sV'e~aJ!ca. ~ mueenlka i, da ib ue sta v:ljaju, u grobove, vee II SVOj[e ku,6e,~ ka,k[~, bm, ~Iitu u mogu encst ida. im odaj1llll pOIf:ast Atl~IO~ n;~je je molio epli.skope da zapoved:e. l.ju.'~]_na. da ne .,erj~t tako, aH. o,bi~lj se Qd'fzao. KI.daJ. je u ~nlO, naredic je onima 'k,o~ii sw bili oke njega sledeee: " I:s;kop~jte onda grob, s.a~ anne me u., njernu. i 8 ak~jj(.e J~;Qje t:l~ ,lsPod z.e.:mljJe. PaZlj~vo se pn.dr.ZavaJ_jrte ovih m01dl ~ec] ] fie: goverite nlkoW'],e gde see me po~o:ij'1 L rram[Q[ cu _ bj!l] do V,illS.~ kne,nja mrtvih, kada ·Cu. [opet] dobi.ti OV[O' telo ~,oje n~~ truUt~i"" (Bud,ffe. Pa,radis,f: of ~h@ Fathers, vol. t, str, 12).

~, ,e::; !Ii • • "I'

'Ovaj odlomak jasne pok0zlllje' da su Egl:pcaru nasta'v], 1

dis rnumiflclraju svoje mrtve dugo vremena nakcn ~to su pre§1.i u hr:ii65dflstvO,. ] gfobo'v~ Egiptl, iz 'ra,nolg, penodi hriilca'nstv~, p otvrduju Antonwj ~VWl tVl'd~j~. AJlt?,n~j e [e umrc oke 3,60 .. 8,0 cUll!, ' Jl: e,,~. pa J~ taJk[~ ~ngu'rn~~a su ~gi p,ats:kl brlscald m~.Hndlc~I3J] l_ 5VoJe ~m:~ve b~~ 260_ ~Ol. dl'naJ~ j[~r Sf u.voldemd[~ 'h.r.ista:nstv~. u IlEglpat n~e ~.'Ol,~~:~) odigrati posle ].no. g,odine 1'1.. e. . eM3 ~ado.,vO]Ja:vaJu6]h s:vedofanst~vaJ, kojia. pokazuju pod, ~,j]m S~: Q,:ktUj em

AMAJUJE I TALISMANI

odlgralo po,kdda'Va.nje E,g:i:pta,~ iako sa 0:11'0' pripisuje svetom Marku kqj:~ je p oceo d a propoveda u - ,Ai.et_;s,arn1iddj~ ,oiko 6'9., godine n, e .. , Premda je oblik el~patsk:,e religije kcja je bio u ~potrebru izmedu 200. godiae pre n. e, i foo u godhue 11. -e'. sa: uaenjem 0 IPo$.],~di!i1l}e:m sedu, postom, mofitvama i as;ll(etizMom bO'pst~" bila odllena .priiPren1.~, za prihvatanje h"iscaJ:f1stva od strane E,jJ~p,6:arna" kada se prelaz jednom cdigrao, onl su odruuali da po~puno prekinu sa starom paganskom re:ligljom :i nj~n~m kul[,OiV]= ma, 'Odrbaci' i su h[jle:r'o,glif.ske~ h[lernJt8k~: i demotske :spwse ~ formirailli za sebe azbukn kQja je uk~ju~~vahl grcku azbuku i nekoliko uobi,~jenjh obill:ika egipatskih cznaka; tom meSlllO. azbukcm su napj:s~di keptsku verziju B,ib~ijie. 'Odb~cn i su O;,n~ ~ vi,~j ete iz ,Krnf ge mrtvih m, ],]9·, p~s.~i.~i upetrebu po~r[~bnih aJmajHja s~af.ih Egjpcana i sv.ilm n_j lhovih Im,ajJijsklh snn bola ,osiwn j edaog, .naJ'·'me.~,

zma:ka T 8J1,h .ke.~w ,z;na~i, 'ihf'Oit, ziv]j'enje ", Kojl je pred'met ova] znak pred:stl.v'ljao ne maze se !,eei! ,IJ:i ,~:to se ti ~e md¢~'ie k,O,illW su plg,arnID ~ Egip,f.a,m~ pllWez:ivaJ:i sanjim, nema sumnje, :Sog:c,vi :i bogitttje, ,Uu.dw . ien~~ vide se tal,· ko ga dri:e i i~gJedla, da je !]V,ot s'Vi~ b~ca, bO~3lfJJ5k:ih i Ijudskih, :z:arvwslo, ed ~jeg,oivog Ui njenog p'@lSledovanja ,ovog znaka, 'Od pnrc'g do iPQslednje,g bogovi se vide: kato dde anh u d~snoj ruei w d a,ju, tivQt njiha:vru:m kralje.vi .. ma i shmgltn.a 'predstavljaj~c~ i. ,ga,. DUo j e sugerls ilI.!nlC'

da je '~ uoibi,Oajen:a predsta va nekog Ofj;ana lj'ludskog tell tojw j~ pevezaa sa radanjem, ~ ovo ,gledrustl~ je verovatno taeno. Bile kakc 'hUo,- egi patdd ~ris6ill[!1i su ga usvojirui kee ,ek.viva~~nt Z:aI. Hristov krst i OID nn [e simbolizovao vecnru Z~V'lOlt. N a, ,A.v,['aJ'l'1OIVoj nadgrobnoj ploci (B.

00., No. 12S7) imalfto ga u evom obliku. T sa sle-

.

K0PfSKjIE AMAJUJIE

AMAJlfIJIE: I TAUlSM_A!NI

Arnajlijski znakovl t I f koji se vide na kep[skim spomenicima starljim od vremena Konstantina Velikog nisu pronadenl U o'bln~:lI] amajlija. UCinje;fn su

pokllsaji da se pok!!,; !la je zoa!. f izveden iz T' ali

oni piscu izgledaju neuspesni, Zllak t' je prona-

den D~atkan na tkanini iz Ahmima. Pri iskepavanju kop~ 'I:ddh ,fjJt8,dov.a u Altm.imm,~, ] drugim mestlma pronadene su sledece ,aM~j'1 ]] e:

:I. K:R,s'f,",~, liCk-om] koptskom ob:!ikui ~apra;y[je'n. od b.ronz~,-, ponekad ukrasen poludragim ~(amernilJom ill ka.enje'm," kostima, slonovaeom (1), s.ede~om" gvg'id'€i: , staklnm,

2,. 'GOL'U I,,~ sb:mbc.:i svetog Du ha u sedefu, 3., Privescl od sedefa ~ ~n~cernj~ nepoznato.

. 4.. Fi,g,u're. ,I,OGO'RODICE: koja , sedi na oltaru, napravljene od kosti,

5,. lPilioc' ee 00. kosti nat .k!Q1ima, su urezane f'rugure :s,v~tiOg Dord8l k()ji probada ~fdaj~; kcplje na vrbU! ima krst, a S-lI''e~aJC dnj krst 'Ill levoj ruci,

p

6,. Ploeiee od skoWj:k,e 0,;1 koji.~ jie ~8p,j}sarno + "i

+.

1. BQOO od terakote na ~o.jbl),a je utisnut tnt"

8. RU3;A," simbol Hr«i:staJ, :rtiba, j'~; pestala omru]je~a ,amaji.Hja kada je ukazanc da su slova '~X61iri> ='I~aoiU'!i xp~(M'Of. 'lfO; 'L!~n~ c."WT.qp ~ "Isus HtjJSi~QiS;; s;in ,Ioiiji, g,pasUacr. Krs't :k.oji se os.~a,nja na dbu, i knt sa :dboM sa

KOFfSKlE. AM\AJll!.lJ[~

131

svake strane pronadeni su urezani na dragom k~~enj~. V:~di Forrer, ReaJJexiio'rJ', Su·,a'l.bll;rlig~ :~ 90j'~ still. ,427

'9" Bociee cod terakete sa ~ Ijew sa, groba svetog M eaasa, DS koj ima su Ut[sn'llll'te figure s veea, ka.:~:i la rutd" Vidi B't!IIdg~, Texts re'lating to Saint Me;D,f}. London

~.909~ str, JJ. :DeJfi.nijl koji su sta.tUi s'Vel:;e.VQI telo rna moru, ces10 S1iJl vajani na koptskim pogrebnlm p'lo.~8.,ma..

[,0", Ve]i.kl. krstov i napravljeni od olova i, kamena koji su k.'or.Usce:1l1 i, kae pogrebn i, s pomen i ci, (Vi.d:i B" m., N·o. 46108 i [3,)9),

Ko d K(),p~i3J ,S,U ,aM~ I,ije koje fill tHe llamJenj erne daJ, ~a~ti'te mrtve dobUe oblik kemada j;s,p~sa:t:i:os, [)9,pirMs:a,; Mrhl'ge 'od IDj ih c~'V(!ju se u Brha,nsiko. m,'U~~jii!J,~ J edna od :njih saddm pri'lller'l:l;: ]az;ru)g pi sma lkr~]j~, AJhgaJ:r8! :H'ristu 1 pocetn.e ~e:J s'!!,akol,g ad. ,~dd Je:varniiJd!e:lja (Oriental, 49'] 9 1{2). 'N a d:r1!lg(l!m je ispii !H~!fl;O': '"'Svem,.Q,cnl 00.($1'" pode B oil;e,~ p omozl mi ~~n A na tr~coj SU, [$p:i;S,iilftJii n~~d sa'm,ogla~m:k:,i od kiojruh. j,e' svak I :poni!O¥]j,e~il l' puta u :rai:l:~:i,~i,~

'~]m redovlms t,r'-r'I~I'm-"' Ie' "',';""'1 JI,ri(Oi'i,'::;; ;ilj;l!' c I "'I! ~'\ . , , ., .. v· ~ g. 11l~' .~, ~ :. a~aJY;s.,~I~,. al~r" . I I JI'!

POGLAVUE V

U svim, f,a~dob]jruma sV(D~e is~'orije csm,pcaJni su bin o,oOhJ.va,oci ,ildlajlija_j ru 1P()l3J,I3J~i IS:U :Ih, lI!W svoje :ku;oe i gr.@bDl~(,e ~1i ~spod. nj~hj ~ ,olS,tavU,IU :S,U !~ u svoje 'hr,am,oV~~ ~ nosruU SU, -wh za f;h1'O~~, i nama~a'U da rub po'L~~' na '~i,'hov.a tela posle SiM~1i. Pr3,virni. SOU 'ib ad 'mi(ilj,OIObi[-,o~ilih vrsta kamenj ali ,obi,o]]l,OI i :pol'tid:r-a.gog~ f.,a:zUl:~~ih, Vl'ltl, d:I'Veta, zl:at:li, bakra, srebra, sJOfl.'@VJJ,ce) kosJtru~ ,§k,o;~jkl" drveta~ veska, :faj.amsa i~d, U"ob~~aje~a, I\e~ za a~j1iid u

dil1!JaJstH~Jw;ml "r,a~dob1j~ j~ bilaJ, If.tK-l, ~ :;:1._: :" im,o ,ZiiJJ3,c] ~':zasdnrdk"!' ~ sino:nim, k~j'i je &SMI :ko:ri~eeflli, 1]. tek-

st~hna Joe [~da'p~ '~ ! :~ fi~' tjm "i"stv,a)~ kQja ~Jjli.i bezbedrum l;o, '~":po~i~l:~,vaJfv" V,erovaLo se ,da mnogi ma-tle:riiil~i ,ad k,ojih su P(f(},v[j,e;ne ama,jJije i'majr~ utioaje Ui ~v,oj~tva koiii su miJJjihorVI nosio cd, MQltU u.pwd, Ama!jlije po kcmiwma su b~~a" i:spwsanaJ, im,e~a 'bOIMS, ~H [-eel m!(H51 smatrane su Dllomijiml, ed onih tqje aisu 'bile ispw:lJi1I,e~ I, ~!fie :koje je '~b~alo~'~o,v.ioio' tam,b(nja:k. 1. :k,~jt ~U,~ prema tame, sadda,v.al"e deQ :d)jelO''Ve duh.O'\I'n'~ mQoi, bU~ su iUiMajmO&

1141

mij$, N,ajYl~ti deOpOZ]'D;alt~h e,~j.patddh. ~nlJijrnijaJ, stlg(lIQ, je do, nas !~ elrupa~skU:l grG)b~~ca,,. i ().,~~ su 'bru]~, nza:sif(itl:dd~~ k,o~e su WlOiSiru~ mnvrn; verovatno je da su bW1e istoveme OiOru~~ k,oje ,S:U nosi li ,~Z]V,(!J,ta.. ~

N ajlstarije eg]:pat~k,e ,agaj~ije pdpadaJju neOIHlt., skom razdob[ju. M',~d11 nji"m,a 8~ kreil1~~:e figure krokodlla, neke J10,8:a,t~ iivodnjie (j~l'ca,'?)~ kr,a:v]j'e glave s ie~st:bn [],c~m (bogl~,a ,RATOri ?), nUslliro,g :k..glnj~,; sipe (?} 'w

predIn eti 11 i !J;. IJiVl ad ovih predmeta bi IDOg;!O da bude 'KeI:"'p'6.l; ~l~tk;a k:oilll~ se keristila l!.W vezi s ob~druma Ia{h~nj'aJ~ ,aJ drugi je Moida, ]' ~1f'O~ Sve' one: S~ Jl,ol§~'n!e d~ bi

~laSi()V~a 'v]"l~gdnjo\S,t ,tJnh" Ni]'e: poznatQ ~~aJ on pf~dsta;vWj a, ,~U je to verovatne r@i,o neki deo' rnjrudskul@; '~eila za k?ji $~, E.g;i:pc3.m:i verevali da, je tesno PQ'vezam sal :r,aJd;anj~m ;i

. , ~ ~ 'R. x I&. X' !lOX· t·'u ""~. ...~ "'i"Q

Qd'ii:;:~I;Vii3in~leim fl,vg~~., L~1i; ,aiQ'j~' znacr ,~JV'O· l' "'l~'" za-

pir~?illo' nv~~~~ zili¥ofn, i !lI'~ivot kJCP~~ ne 1I1Mru:re~~. Posedovao

ga je 8va~i ~()~g, bogi:~ja, i boihln~k~' bloc,.:i Qn~ i-;n" je odda vao zjv,o:t. Da:riva[] Silil ,ga, :kr,3J~] evruma", a takod~' ] dusamia koje :s:u oslobodene ~ S,ud:n~d~ i, Qmi koj~ su ga do-

bill ,zive.~i su m t ,@dftlJ,Q$]1()i "sto hiU~dJa m:iHona. ,~:OtU~ lmIJa;"'. 'tad su Egipc:ailli :pfimi~] hri:S'Cafistv,~, u I veku, pri-

r'J IL. ... 'L. 'I ., •

hvtJ'ttUl SiU mat, r i~ko joe b~o pa.,g.a:nSlIii.'i01,g, pOir,~!at ~ 'rye ..

''',ova ;z;n~e:~ilJ·,e, i 'O:~ se PQjavthd~ na ~ad,g:r,o;bn]:m, spo-

v . _ ~

me:nrucwma uporedo sa, 'hr.is,ca:n;ski. krstom, ,AmajJij:a r

.J~ bUa; n~OlnJ~n.a. Q d dN~a) voska, Metalill• :r.'i±I:~D:ruh ~r~t:l ta:menjiiIJ; fa:jans:a itd: ova. ei~n_j e'n~ca dok~2:"je da Eg!p Ca·,

ni 'nrws~ znaJl'i ~ta J$ :z~a'k T 'P~ds;ta'vij 3).0" ,GbIl1Ue pogrebWille atniaj~ijie so bile ':

~ .. S~lU\BE,l1I~ $ca'l'a,bae!rJ!S' StN,,~'ef;; m ~ jedna VIsta ba-

1.'~,galr~" CIVa buba slk.up~ gQmiHolJJ b~lieie~, :pol.o~] U U]IU J~d'nQ j,aj~j Qfl.da. je ,west.:i naJjtzad ,obHkllje lW .l~Ptu !k~ ~~ eM u 'Pooc~iku., ZaJ!Urn otrece gru:a:vu ocl ~opte .[ st:n-,aZO]1m ooi,g31m;a jie: v,a]] ®!, p.nkQ tWa do f:ljjekQg ,. Sl1Wni~ii3i:no,g. n;ru,e~ta~ Ide se pod ud~aJe:m s~n~~-v'e to,pWo~~ bl':~e~' ~aJ,a" bu.b~~ koj.a i~vi i napreduje bratiIJeci se i~etoM~~rUir:iJ Je Ja]l~ bile ,okl1!W71eno,: Za prirodnjalti OP'(lS eve bebe v~d:i J. H,. F@ib're~ 'l1I,~ Sa.croa Beede :Ul8 (),th\e~ wn..dJ a n, 191'9" B,g,ipcani su ad na;jraJnunl, vremena ,povezi vali OVl1 iIllu"~w s 'bi~,gom g,tvafa~ 8); a nj~rnJQ ~O:ptll sa :$u:n~m;, v,e:r:o"!,?',~rno' se d~, bog ~alj,a nebem ~~~~vu lQpt~ ~st~ kae st'O ~'ll~~, v.aJja s,v,oju 10"lu preko tEa,. Top ruOUll j i~'iOto ~u do~~z.dl ed suaea, ba~, kao sti~) j e larva bube, izle,!jav'.h se U Jai]re·,

Vel~~ilI :3'1'Jil~jlUija, '1log.gI!.1'~uli'ilc;u r::If~~il ;i .MllIIskiH! l! iliIIDJit;JilI ];a"l{!l S:li, ii:t8i'l'~r;g nn ;5;v.BIfI:.Qm krnj [J ~"r:::~;;Ii.

nosiocu di;)nele nw~stOist j plod:nOS~j, a ,d!v:e lloISJedlnj:" su Vlerova;tno m,ode]i ,ne~o,g Ijiud;sk,orS organa za r,umno,za'vMje" 'Vrnofiilru strela '0.01 kremena su tiJkode: tor:i~", (5cai kae ~maj~j]ie. :1s~O\m IIZdobUu. pripa:daju. mode,H k,omj~a'j ovneva, Joe-lena; :medVi~daj ,p,t~oa. (s~epih mw§e= v~,,?)~ nooiDJjeni ad llel~no,g ikrl~j,ca" koji SU, idMeni u ,Brltanskom mUBjru (v1dm, V;odi~ kroz 4" s., i ,6: legipatsk,fl

soo,u!, S~f" 2,8,1)", .

N ~til,ta:n_ji AMMLUSK[ ,ZN,AJ[ ,toji su konstiU E,~i.p,bllJi b: drunasti~~o,g: rasdoblja j,e f ~ kO]l],e je' dod~ijeJ1i,.

tw:=lO!prU i hralnleei se njienrnm, ,saJddaj em, WiJJi},p:redov:alal, ~~ J.aj~!~,-~opte\. Bog k>Q~~ je 'va1j;:u) nebom SUJ1rOO'VU toptu Z!a.~1 se ,Heper;a'~, ~~ !~Valijla~!~', i u Knjru:zru A_~i That la v~~:wmo, ika.k~ u zoeu g~f.a sunee milia D1)~b o, Bgwp'~fn'Wi, !SllW za Z~\\"rOrf_a Dr@ISUi modele eve bube rdla ibi im dan iivcrt ru .$na~, J~ 'b Q,P stvaJranja.. U svojre: mJu:m;ije su r~!S,ta,vljal~ :mQd,<tle bube Go,liJ1'rti'u~ ,AtJ.~ ad ~eien,o·! ktl'mena, Ui PFllOg ba~~lta. ~[~ b~a!~~~a; cia bw ~zdej.s.tvrolVaH V'AS:Kf{_SEN,~E 8v~]iwh mlrt~d~ rodaka, T~i :SH do b!rQ po~nati ~i:skaralb ejii srea", PiQ kojima Sill is,~~1San:~ PF'~p~si 'Polglal.vlja. xxx,b Knjg~:

mrtvUl,. "

,~h\!'rOvslk:i modeli skarabeja bill SII po~tav~j e:ni na ~'Os.tOrlj~ u; hramovime, na ~rim~ o~aj k.oj~ je [pf.OnaS.iflQ ,L~g$'\~((l u hra_iiJ.W ,Amcrnru-Raa: u Karnaku, .3, ik:qji je n~c~npn za vruade ADl~nh~t!epi, 1:1 I.. N,ljv,eti pO'zrutd stir,I,~ be] ~z hrama nelazl se U Bri~~nS;lulm :m.uzeju. (S~e~j~njw, ~3JllO(~) N,o., 96,5). 'N~, nJ:e:mu ,ne~a IdkaJ,y~g zap,~sa,! d;ll,g~~ f.ak je l~S 01; ~irot 0,,9 m i ~'e.!a:!lk pre,kior dve tQDrC; ru~ ,Ca·· ~~,a;da ga joe d(Hl~j@r lerd Elgin" Amenh,e~e;p ID:~M j~ dar() d~ se nlf~ile s~o~~n.~' v~itwh skatabejaJ~ ~ ,~:abcdef;io je: na "JUDI. d~,~d'aj~ ZI, vreme 8\fr@je v:L~da:'vhle 'k:c~e je sm~t~, r.ao v~dnffim SpOtMena,. aa priMer;: I. Svcilliu !elllidbu g~ ,SO$,poda'fir'oo(m Ti.. 2. Lev na di~'ljl~~ 1I]j druloj lodi'Qru SVl@'·' je; vl~d.aJ,ine. l. 1\0 do~dclV.no ~nab,~o kraljruc; 'Ii, 4. "'Okolji ,~Q21a!,v,a 'U ,lo~'~ _,pni'h ],0 godwna, v:lada;viJlJ~. :S. Kopanjrc ~I~i[ef~, 1m z.a,~~<ino~ Tebi. NJe,IOv ,SIn, A_menhetep lV je '~a~ ,k.1Il) dIe korlstle ~eUke sitar:ab@je da ib\i ~'fogh~,vio Q:$I;u)nu~ .. :nr~ ,naJ,_'vuJl],e: dogadaje (vidru 8r, m~~ 'NIGr. 5:rn084). ,Z-a_ tekstove: . koji, op\iswj'u rO'Ve dOIl)adaje i p,ii~vlode vldi Bud(ge" ~e' M~m.mYi, 2~d edit., str, ,2918." Amin:aj~ij'~ i:k:ara'beja su bde :na~lnjrm,~ od SkOMr s:vi!Jke v,nt~ m3J!t~riJ1aiI;a ~ taZ~iCit~ su duzi!l,e', !?d. 1 em do ,S em, N:isu, U;l:J'f; 'U opstu ~,p,ortIebg ~~~ do ~1 iU XII di~Ulwjre,~ ru nj~bo'va m@dat j!e 1'0015]3. O~Q ,S,SO. god, pre inl .. rei Pronad~nJ~ S~, 'U Elalm,u~, Per$.~ji,~, llarvi··

lonijw; :s, rurij i." Petdkljiw; Palestini i u skore svim z~mJ]j ama eko Sredo\Zemnog m~'Ia, U E\glpt~ ,SrU Jnno,g.e ,aMajruije s:karabEda 'takode 'kori&Ce1ire: ka!o petirtL O~nru kro1Jii :ZeJ.'e da PI'(!U!~e~v,aju. ~m~Jiliji~ ~:ka.'rab~ja 'trelbaJo, 'b~ da :is,pi!t3Jji~ ne'fJJooma:!n;u :zbilrku u Bri~aJnskom MUZ~jU.

2., TEl (iU :DED) je b\i!o p()rve:~i'Yan sa kH~tmom run ~~'ki~ !@'d donjruh priije~ov,a.~ k_J)~rbn~ J~ davae fvF5iO~Q, ~ stabUnos~ za :Uvota" a rnediMa j~ v;r,I,coo SBa,~illl, pos~e'

s.m. Vjd~ Po8~av]jie dv IUljlige mn-vih. --

,3, CE1~'~ 6 ~ kG:p~sld TOTre iU T'O~T'€., Ant~jlija koja ,je naj,eeice pnv~jie~a ed neke C~Mer mat~rlj~ na primer enr~llo,g j ~sprnsa~ crv)~nog stlk~a" crvenol drv~ta!j O:fV'efll,Q" p;~dira~ CfV\e:nog porcelane i kQmTUt~iml)~ iU peska, odnosn,Q' cf'V'riinlka:Srtog a.h:a!~a: pozwad su i primle:rd Qd ~lSJtOg zh~~!t~, kalo' ~ e d p(lzlaJ6e:nog tamena., Cet je uobruOaJjrm~ eblik p.o)l~i'h ,oriana. bQsinj;e lside (vidi ]3,udge~, OsJris; V\(1lit i" str, :2:'6; vol, Uj str, 2:80) .I ~matr~l!ol se da !I.osioclUl; ;!wvom lli :mrtyom", d(;(llOsi mo~ :W;~idhte mi.'* CestJQr vidimo da ~'U ,ow ~ Tet u nwka:ma tiliPlO'VI, ~ Hi kOrlj,,,, 6e.:,dm~ ~ ~aornfiDi!i1 OrV,~flI, sv'emo,gu61M boziliJnsklm 3Ma_j-· lijama p'o,tojn:ik j~ bio ~:pfema'n da 1luJe; u Ozjris;Ow, S~n1nruou. Teks~ Poglav'lja c1v~ Knjirule ffi'Fitvilih ~e~tij! nala;Z;bllil,Cr lj;reZ~n 11 Cet,

4., 'U"U~ oslonac ZaJ, I'maw, ruli j.9Js~NJk~ kao ,8JmajUja je robie.TlO pr.3'vljen od hematite, i rretik.o je n~ito piO ~jemu bwlo lspisi:vaoo'; 'ka.d :filiU je ~ameD;a bila, cia fS:liJlw tao, dee :m::.jOI~eb.nog n~mdtaji!jjj blo je ~a~jnj:e.n ad. d;fVreta~ S:~O[lJo~ v~e :i :kaMe'n~, f..az.U~rutUl, Vf.S,t8." a df'Vre!nw :w ,rim~l'ci rQd

iii! 'It!' - 'I.: ':Ii:' ..:Ill·' .~,.,,, '11."'1 • AI

_ ,lA.!o,"PiSliJ]. :~8!2!~a;V,a iiil:B: De O'v,~ :a!1IiL'I!~Dl!IJlilL !;iill!lll lrilliililD!!:~ema: i!.:Iia:

p:re~btavlja I~djllliu, tllJ:vu ruli. mli~. Ouffiici OOTlS, ~t 'i TOT'€'U:F • .,..i.vam~mtnru ~1!J bJije;T'@I~irlSikim, 1}....,.. 0 ~ r~ @ ~ ~~. 1l:1i~,

~, ~I-

1144

AMAJL!lJ E I TAUSMAiN~

slonovaJOe: su ,olbw!!no hili :i£p~sa'l1" p,(DI~a"i~je~ cl xvi ~jl." ge mltvWh.. VeJiki ja:5t~ci su bUi posta vJj~nru ~8p~]id lIirii~O~

~J'a m'n -- - iia d'iil n pod :'~1fli il!J'iII","",p,a, ",. remi n~,!,:II]' m 0 ob ' ' .. , !!,'g umu':· a. ' ,':a;&~, eillg"'.... PIL'" .,-: ~'~ "~~ " ',S,: :,a:ma :na

onom svetu W da spreee 'loodnbljivanj e nj~bo'vih glava ", ""NI~pw.ijaJ,te miL nji'hovi aece imad moe da edseku glave p,olkojnwci"ma, 31'" ce' 'pQ!ko1~ ",ei o dse6] glave sv'Ojihn aepri-

- -

ja're]jliflEilJa~"" kaZe: tekst,

S. ,AB [li ~ajlijl, SICA je 1b1[~, p[av~jen~ ad m~o ..

ih k '" .

,11' vrsta cnrenos ',' amena, cn'(;~nog .111~S~(I;S,il1 'CIV~iIi10g

stakla, ervenog pOKle]8'lii; ervene paste :1, {:il'!I'~iIi1og voska, i bU;:1, je uneta u grudi m~mije na minto srca toje je OdB. vojenc balsamevano, Njen gomji. deo je ponekad bio l'i,afirnj,e.;n III obliku Jjudsk,e glave . .za Egipcane je srce bi- 10 izvQr c.~10' up:nog :iiv'ota. l :mll jenjla, i verovato se d iii. l1))li nj~MU bo(rav~ ,BA~ irul one ito se m.oie nillizval~ '''dusom srea ~!i tj. dusom. :fi~~lkol, rela, Bil,o je pov~~aJno, na Dekm n;aan~ koj:i sada vrule nije jasae, sa KA,,-om, Ui loj d:voj:nmkOD!IJ'~' j koji j1e m,c.fd.a bio p O!ds¥eslu~ liv,otna :mot. Tek-, sto.v~ p ~!ka:7.;uju' da se smatralo da srce s adrii d'uw Hep 're, sam,ostV\OqinQg i sa-mofpostqjece.g boga, ~ da je p'l'em, tome b,esmrtno, Lnjiga, mmih :~iad:li;i nek'Qihko baJi~di,ca i :.o]itvi. za o~u,vlnjie: srea, odaesno fO,~]a'vij'.ll xxviI' xx.vi~~ .xxvi:U" xxlx (3 ven~je) j, xxx (2 ver.z:i}e)m Na mod,eHma srca se najeesce p_a~azi ~e'kstt P;oglilvlja, ,xxx,b~ k,Qjl je, pre:ml, jied!IH)m obnonom U,pu.tvu, S~II koLwko, :i 'M'EN,~ ~KA lJ-'RA (M'] URIN)~ k:r.IWj V dwnasUje., a pllem3J dm~ gom; star je kao i SE-Mn~, batj I I d~was,tiie.. DOl,ge' lbajJ8Jl" - ee su pok.ojimdku davale moo 1i8 onom S.Vi~tU:. all je Peg'lavlje x~xb OmOI~el,V,arno oGvek'll.W da u Ozwrisavo~ ,sud .. , niel dob~",e presudu ;'b~inu.-,orvon~,reg~~'. 000, se moze

II!.. S~;k' I C" 'k . ~

QV,IIm.O ,preves~w: "Sree .aJ:e moje: srce lii:a:J'C mO],$ •.

Srce b~6a m.clgal :Ne' S.u:PfiOitSm:ilvi mi se u. mo.M i1ika'llu UU sv~dD~enju). N e odb~cuj ~~ pred S~dijaml;I Ne izmew'e--

. d ;0;. T"'" '" " mr ~, ... 1

Wl me pre. { ... :tl:VaOOIM e.J"M;]J'3,,. i SW mO~1 ,~ lit t~~ mo-

1146

'.e Hne:mJ~' knji m~ udove nhrn6uje. ,zadi :OaJ, ~~s:~o s~e.6e rm b~delJ;stv,3.) 'kl[~a ,c~mo:"o~i~i. ,Ne d~j d,~ mJW ,nne ZiSM![drn ked p\f'OQe.~iJte~la~ ~:to ~~rlJde s,tft'raj~j Z·lI ~fre:m_e Po.st~1~nj'a. DOla .. Daj de dob,I'O ~obnm,.ro~l, ,s rnd05;~j~ srea JlU\ mereniu ~ i dl~~a. Ne ~zg(j;V,on .odrakv,e laiL U, ~e-z~ sa moom u 'PcUsustvu V~Uk,ol' Boga, Z~sjgumo ,00 '~,e otpazruti klto S~ uzdlk-s tlO g,o'vor.n~k. ws~ifte~.~

6,. LdINAI" NER,-T,. il'ruamnji!r:t ad ~~a.ta i ~spisaD Po,Ilavljem elvii KnjJse mm~~., tId je. priv.~~an, OI~O V'!"all~l, mluDlije, davac je poko~rnrmk~ sn.a,ltl i IU;itr~5t ~,o;J~,n]le lztD[!" kad j,. U ob]i,~jrl!l ~elina;ra hlltl,la p\a;pu~us~t~ ba~§tb'ttJama 'U De~t~,. Ova 8,tnQjIija se nije 'l!JJIpotr,cblJ8vala

'PI'$ XXVI di~utije~ zna.61 tj"StO.. pre 'n., e, . ru

- 1', OGRLlCA wI! GRUDNA .Imaj~ijl, US!H'- Til naJi~J~ njena i@ld zlata '~ ispisana 'Po81ai~Uem clv~~i Kn:~~~e mnvwhj k~da je privesana oko 'v.I,ai.~1 m:umije!l os~obadal3i,

A~AJUlJIE ~ TAUlS1MANII

je poib)~i~jka od s\-'~b mogucruh okova eko vrata, [Ova 8'M~jHj:it se rniir~ u~otr-ebijia v::da pre XXV[ dirna:5tij·~.

8. PAPUtUS.NO 2EZl.Oj UAD, bile je naCinjen.ili) Ild smJ~raJgda i i~spisano P-o,glarvljem elix Knjruge mrtvih; kada je bUo pO]!oZeno na vr~t ili Srud~ :wuITl'ue, oianavljalo je pokojnik 'Ill mladost i WJu~ko:s~~ E davalo my. sve odHt~ razvijene birnjke.· paprirusa.. Nos~no je kae p(rivezak .. Qbi~JH) je ova amajl ija imala ,o;bUk. napupclog papkll:Slol~' 'Vog izdanka, 31m je t;dbode ~aJ.lazhliu). :i:sk]esa:n~ aa malo] .pra'vou.,ganoj p]o~~ na.;~jwjefiroj [0 d kamena nesmet. U

· NI~bs·etn~j e,v,o. pa.prurusu (u,na .XV.UI dina5i.t]ji~)~ na vin]:~ti '12: _Pog];av]Je clx Knj'ige mrtvlh, vi. imo bogs. YQ_ TA, sa. glaJVOM iblsa, zvaJ'Uto.g !tVe.;Uki. B08'~',~ kake N ebsenij ~ preda] e plo~u II ~ojoj J~ uk~esan izdanak papi ru sa " TekSI_ tQji je rrebalo da po njoj bude ureaan dOD!OI5,i,Q je

pokojn~k~ :z~sti[u ~~'Fo~ovwh reei", _

91, UDATt. "~, ~bJ1;:l doslovne :mac "Oko", bila je

"1·· j(". 'bl"~I... ~

~l'm"aJ~'lJa eaci njena U '0 I ~~u . ~ ; bUa je S~mbiJ[ dobif101,1

.lld1ravWj,a, jedrine, s~ gurne zlilj:te'. fiz·· ~ke udlohlnosti .. b a -e. gosUiinJiaJ. uOlpir~·. :Dvostrnki 'U dad ~ ~ p'I0.dMaJ.vlja . ., ju sll!Wni5ev'o, IOta i meseeevo Oik(f)r.~ g" dva Oka vrlo starlOlg b()g~-J.'r4eba., HBM.; na[alz~.o ih nasljkane na k()v~ezf .. mao 'vee iz V.I d~n.~sUje, a sUka:n~ Sr\I _~ na ko-adruma pO!~. gre~mc..g ~a:~e~taJ~ kroz eelo di.masti~ko tazdolblje:, •. Pre.~, J~dnoJ dnH'llroJ ]e8~(Djdw, s,Dage :z]a su usp eJ.e dil, oslepe OI~O Ibo.a-S~nca. Rea ,11 vreme Ilo:mraOenja iEi. pro?uie~,e o]u_je., ali jie ~OT dIQ!a:o do 'bola~, iSi~enO mu Q1to ~ .'r~~~o mJU ~a .nl_ lice. Dru.sa lelen.[~a tafJe da je SE\ , I)av~~ kaJd. J~ J edne v)e;~Fi ~~marao neroom, u.g]edlo ~rn~~cw .~~s~~_~ p~[gu 'a;o ga, a~~. j'~ J~dan ed bogeva, po ~,vo~~ ~~hcru l'OT~ bno do,!,ao do rtJJj'll; probo ,Ia. .kio,pljeM :~. pnslb~. ~~ ~~ IZ cs.vog tela p~vlati .Wad rnes c. PoglavJjJe rC1xvd ~J~8e fDrt.vih ,Slddi bajlJicu fjJe bi :iq.ovara~

~47'

nje [pIlrisilUo TOTA da PO;k'01ifilJiku donese Ud'at za vreme Q~le£Q'vlo,.g puta do OzirisOV011. C arstv a. Uyu,'t$tv'Q ~z p)o~· glav[je cxl kaie d:a to 'Poghn,,:~je (tojle jle t:rI~:IHt~o lzgtwor; ... ti za ~ vreme :naJjcduieg d all a l;g~p~Jtslke godine) ~relba re~i. ~zn~ dva 'U da~a, - jledfiiJog fUl.¢i.njen,og ·0 d ~apws-llz~lija iii kamet1.1. mag 'obi,cden.[il)11 zlatom ili stavljenog II!W zlatan o:k.vir., i drugag od aJ:t_n~t~st~ iU ko;man.l1il1.. Drug~ Udat!, ako je stavlj en na :mllWmijtu m-~skatea,~ obezbedivac mu je

. mesto 'U RaorVGj barei, ] u'~inilo bi da on postane bog.

'l!I\i!tltliilij Tow,," pr.lIr~i1ac;. '\l1i'ata Aiilhu, bogu-M~~t:IO:1.1!, 1lJdil~. iii O'ko. ~tO p,je ~r,o-gu.. 'Ia.e s~·t. koji. je !biOi p:l~il~Cfi. dill iP, :~l'lll"l,,~ti.

Anlljit~ja. Ud:at je bila p:tav'~jlena ,od zlata, SIDe!bfal 'bakt:'a.~. mDJollih 'ilrT,sta poW.udl'fIlIO.!l. kam,enjiaj! QfY\ttaj ,[oalt,a i fBj.IASa,. SI\ IlBurom. u f.azUe~~~m ibrojaml. O.g;£om_an bro~i ·U4,tl. ko1iw j:e pronad'em u .. gt'o.bn~cama [dolclZIlI;je da jl IM~ amljUj-a lID osed.oval. meobi~nu v,am,olst ~ SRSn lsipclna I da j[e: vd.i1l. Ils,i;m 'pOSiehnrllW. iiu!bw_" J a verujc.JD d·1 S·U :EIWpeaD~, ·!:tao i I{i.nez~, bru~i uz_ullwti str.l3lbO(M ad. u[loldjiv~h lot!l~jru; w da je: 'Uda)t nolen uw svbn prilitam,l, [ira,o zaJlt~tl. ad ~[ih,

AMAJUJE 111AlISMANI

][~l., .Ammu5Ljl~ja. K1tAVE, AH~AT~ bila je f~url l:.rave koja. je ~zm~dU. r-c[,gov.9, Rosil~. s.um6ev disk i pera, N·a~1·· njena je. ed :data :i 'vedv~la SiC m~mij~ alto vrata, Ko ri I .. · eena je u vezi sa HlPOCIFALUSOM, koj~ je b~o p o~stav~jle-rt lspod temena mumije" a sastoiac se ad v·e6eg bTqja sleJ(Wa okruglog platna sWepljenih .~du saba. ~ po.kriv,e·, nih tanki. sl[ojem bel~og SipsaJ, Ova Imaji~~j.a [e trebalo da predsttl'V]ja, zeni~1!l Raov'o,g Oka, i .po nJoj su bile rns~ ertane, ~ kratkim pOIl!i~.zmma,. f.lgilllil.l'e s[olam~ bogova, ·~i. Hor-S~pta~, Hepere, RO(fOvih si!tlliov.a:. ltd. Oka orv;h. "gura tekae je. tekst f'ggl~.vljillJ. clxii 'K.nji~ge mrtvih B,ip &Ul'~m su v,er-{),v.ali da ce ova amD!jlija!, ako se ,stavi pod I~av~ m11l.ii~~, odavati ~Io!pli)tu W odr.iavad, tre:mpemtun.w u pokoj(nwko'vl~m ·~e~u. d~k on ne stigne u Oil.irisov(D[ car,;s·tvo. Olavni bO.g je bi,C) P:A~ ida, bi se obeebedila ~eiOya l?o .. .oc- bilo je neephodno otfl'atru~~ au se ~jelolv~m, tajnim mag~i5~jm imm~nu~ .. koje je ®ekst d.1@(no8ruo~ ~i, H:ata~ha .. kl.=herhe;rJ Aulaula~ers~~nkJe.iba:ti~ Halseran m Halsata, K,Id. S~ Ra" kaze dr'ev~1l ~eg[end:a,. Spl'eMIO da rHO,i], put ~ad'e., bo,slnja-Kr.,a·va Sal. je~ .p.]:a~eOi se da 6e. Oil preto 11.0- ,6i 'lqillWibit-i ,s.w BV'OjU top~o~u, om'iUa. y.,artrernmm bicbn8" kC~'I, su m'U ~v,l~a tJDp~ot~ dok $'C nij:, pon,o,vo ~zd~8aol

~- - • b, 1 d k ,. ··I~.... )Ii:"

na nebo .. AmaJI~ija A.HA'f je tl\~vl:l!@ .' a sa lOCI -~ml~],~ U~l.-

iii 000 itol je b08~nil~,-Kra.v;a 1I!W~iJtti a za. RIa.

111 .I ........ ~d!'···:iiIio • L·x 1" 'd- 1'"

.IL. rum!JJaJlwJJI~. LABI! lie Oip(l'II,jDO pra:v:mj,e:na;. 0": .il ~dlj

tVfdo.g kamena, 8!ea,t~t3J, i g'W~d[Q.50IiUl!O,8: .raj.amS3J~ a~i ;S'U p,ri .. mer,ci od :zl~Jtl, retki, Do: I r0sUa je ])om06 m :za~ld~~ HB.K.lT, boginjie koj'a.je upl,a:.vlj~hl ~~m i laiianjem." a ko~;, se moie (~P'hH'iti koo "b olsrunjia babiea ", Smat1..aU)1 se da je o.ma pnsJustvov.:da r.lode.nJu sw.k1og ~gip\l!ltskog 'kmlja, a pODl81ml je Jl[zID~ u v.askfsavaJDju OUW!A i u'~inru]a j e uspeillmm J1jem~1 sj~di~jenjfe s nJ~m. Op§ta ideja _ :po~~anl s ama:jlUom fllbe je bils, p!odlnillst i w-odmost,,:i ~. Dl!lIl'ruQgi. p~elDem.a :uednj'e Afrlk[e ,z.e,ne j'ledlJiW j, .mbe i b~lbe

IEGiIPAf.SKE AM\A.JIl.UIE

1149

da bl ima~e v1eUke' 'PoI'odlC~,. Mahl. selena iabl. glltalica se poja;vljuJ~ 'U 'v'eUlkom bw~~ill1 dan-dva pre PO([3Jst21, 'NU6~ i d.o~or,o.-ci je smaIJtrraj u s~mbo.loJ'ii :navQg ii¥®ta i obilno,g [,adaO!ja, )topti S~ Je.-\I_ .v,erov~atmJo L~ajiu~i u vidu f,a~e fi:zillctog ra'l.llI oj a, zaJ?b e, pr:ihvatiU taol srumb~1 Vaskrsenla, I ~~Sbl) je vidWmo '8,:klles~uli~ Ita aleks.3Jn.dr~·s.iklm spom :IlW~ c ma, faMe liZ r,ame, S kopt:ddm. krstom, . ... a bronzaeom predmetu u Britansko'm 'muZ\ej~ lab a se p@jlv:ljU]if) na,

kraju. falus a"'r _ _

- 12. Am~jl~ja NEFER ~ jie ~es:to pravrujlCin.a 0<1. korna-

Una" peska :i~rn tllJel:og PQru.udra,gog CFV"~nlo.~, kame a, a~,i je \fdo veruiki broilii narumjen od g]led'osanog f.3;jansl. i probu,sen na ji~dll~m kraju. da bi. se mogao ]lai!1lJmza~i S dl'ag~]jli~

I [Ia]. na ogrUct 1 ,grudlne iIilkrase. Pred!m!et ~ kojl je ,ova, ama] iji=i. pfeds.tav]j!~]a je, ~e]"tijl~edn!JI.~ u ka~u~ij.em fazdobWju bila lau~a, Hi neki dro.!d ii08Jni muz;i,~ki lnS!t[1Ll.en~:

IIi pw,obittrun je izgl~da ®ijl bf~o sree sa d'Utn~kom (?) .. M~. ,sta da je, 1Z, tekstova j~ sasvim j~sno da se sma~8J]1@1 ds. a;mi~j]ijia daJj~ nosiceu mladost, radost, SJlI:P ~ sreeu, 'ReO N'!EfER ~nal!~'l debar, biti dlobro~ lep, ljubak, prij:a,ta:n . 'I' x

I s,_'l~n(). . ..

13. AmajHja BA. ~ je bUa u obbCju. sl~lul.ll. sa

gla'VoDt iDradatog :nu;I,§brc;l", 8 m.teIlol se da p.(r'eds~.DJvlja dusu-srce, all izg]~da vl~fr'Ov~1I!nije da jie blla sirnbol [00- vekove Z~voitl1[e s~aae" i njen dec-soko naJlo.'velta,va nje ..

- 'i!p .t. .,1('.

nu y'eZlW sa U.offirm. U sv~m s]u,~aj~vim.a, A.or'~n ,ual znaci

"snaga", bid .ota:n. V~rovaLo se da. pos~e s~~f SA poSec!~je te.~OI kad dede u grob; I ieu, ru u IfoboVlmm ,SlU 015.,· tavljani uski proWazJ u jamaMll ~1k.Q da je dmdl, mogla d~ 'lll.de pUJt .. U M,erolevim piramid,ama Si~ osttaJvUeni otvo·rJ. u karnenom pokri.vafu brnizuw vrha tako da je BA mogla da ud!e 'l!I, nj~h5 I ispod s'Vakog otvor.a Je: b~o posta'v'Jj(!lD ,obod da bi ana, :mO,lla d a. sttane. N'a rinje~ru Po,g~a,vaj:a

1150

]i SAc :i nalazime j e isklesanu na, njiho~im nadgrobnim SiP Q1m.,enic,ima (B" m., No", 16:) 1 ) •.

" 14.,. Ama:jlija SMA r ji~ I)j la :!H .. ~r,anjivana 11 nab e-

rima :pli3J!trnen.i.'~ aavoj a .m ru.Wmi]le~, Ui Ml pok.ojn:ikQv'om telu, dla bl mu dala! moe dis:ilm-ruja.; ob:i.'6no je pravliena od tammi'(J',g b~z~]ta ili n,e.~~i,g, kameaa smedeerne b,o~e,

15, Amajlija AAHU ~ je pn~dstarvJj81~ s~n.ae~· disk :1-1.0][[ se ~~djije na 'i ~to{jnom, obzolrjrn, a, no~e]la je, da b.i eovek~, .ogl,~' da d,! snagu 1 moe H.~~):U ] lRAA ~ bi~a je slmbo] fh vota ,obno,vlJenc"g pcsle smrtl ] vaskrseeja, Ova ,alii1lta~~lj a [e bi~a liiaJ.(S~:nj;ena od C'fVM!O,g, :t~mena ruli peste,

], fL AmajUja. ~ UTI ~ ~ ~ je pred;s,tav~ja~a ova per,a; sru:mlb ole ~'\I'~,tJa i v~Zid~ha, koj~; v~d:i:mo na gl~1fama 'RAA" IO,Z~ R.TSA i AM f.,N·~·llL\A. Pera ATEF J'!; 'kl~~aI. su posebna odllka IOZJR:ISA j !P1rAJ[-SEK'5R,~AsA~, iz;g~edl da su 'p(n!'\ez~na. s v.asikrsenjem, O'V~. am,atjHj.a je PISIJ:''lj~~a od zl:aIJt~. i poludregog k:uimlJ,enj~, [aIU~iltih bJQ~ a"

li 1,. A_m:ajJija ~BN Q je i~ru~daJ. birua $hnl1b,~;lv~OmIDos", ti, irui mGida vdo, v,~'~rukog" ali aeo diIDtMJe~Qg bro~la, g:od~n~h :u [i'!rosOOita, ik.oji je otruZ~V'ala. ,s:veoilbubiva.tJl9. m.ot 'b ega-Sunca, M:rus]i se d~, hijierogUr pred'5tav~j.a kraj v,a"~jka.s~, lOl cl1ifiJJd.ar-p ~ta~ koj] Hi ~e2i na l,().aali1 g~b:u~: run se valja po nj'emu da bl n~~nio o,lis ak. So druge: strane, to bi takod:e 'Magta, bill skiea prn~e~a, sa du.gfum ~~~i~tem za kamen,

1 S,. KEN U:i ,amaj~i]i~-ime:. N a! nekim :fialtpi~ima; kra .. , ~j:cwo ime je oknJ'za.,QQ !lliu,~c~m i.t~i ~~g~edm kao dee k()~apca vl~:zaIi.,o,Q: n,ek~(m vrn~~m d:vQ$truk.og ~'Q!F.a ,naJkraj~ im~r:!Ja. 'l{JQ st<) je d:n.rulde re~ii;m,Q,~, ime bega, Hi ~oveka~ s:ma1Jttra'no jie njego'VQttI. dU80nt, :i ~, s ~O~Oim j'e, trebalo da gao saOu,vaJ. ad ~osih 'mlgijs[idh uti~aja ida. mu o'd~.v~ :i p'fodufJ, z~v,~t, U obioojen~ QlbUk, bN'A Je ~I,. i obi~mo

.se Z()'iI/,e n ta:rtu~~!t. ., '

~,~U!v:aj~. tele ad iFa:sp~daJnjiaJ .. N~ki .~sl~ da su '~~ 'figure, ped u~wcajem [b~ja~~.ica iz pOml.ell'U~0'8: p081ja'vljaJ:~ llete~e, do ,m,es~~ ]'j~ t()llJil,~ S~ ~k~.p,ljajWJ b@'£JQrv1 ~ pr~ds~aI:vlja'[e QSQ~ bu . e,~,~ J e te.~' l,ef:a!o '~ gm:,~;bBiei, 'D'Ngi gmatraj~ da se d.'i!!IJ~tt; kad je do~~a u grob, :mJiJJMlanrUa u fi,Sl'ui, :OAm VFh) ~e= ,aJ ka'.ef1l\ B.,A i:z:, N uibije~ sa op~§~~m~lB ,~mdi~aj, ,~U'v'a se 1[1. BrittmS'kom. muzejiu (N'Ch .s:396:5). }.tapti ,~U ,ribvati~

~~

.AMAJUJIE II ·TAUSM.A1N111

19, AmaJ~ij,a. .. ' M USKE g~ave~ koja je bUs plSJ.vljema od erveneg kalmena, CNe:nO.g s~~k]a Ui crvenog rajans,a~ smatrana je ZUJt~tto. od ujedla kebre i drogih ,otrOVJIlCaI" Nosw i S~ je ~ zmV'i i- mrt,vi, i tekstovi. iz xxxiv w xxxv po,8.~av~ja Kftjil,~ mrtv~h~ :k:o~ ~ su ispiss " ~ po. ,amflljiUj:i~, :poka.. mjiu da j:e 00;8. hUa, n:aJxm~fljen:a da zlirld. 1tiUMWj'U dl, jie'

ne pfoid,e.n z.~j'~ i crvi TUlltl. .

10,. Amaj ija. MENAT = - In 0 se sastojala 0 OJ

~~

1· "J. ~l.. "k' ... "'" '" 1Il... .itl. d L't"·

iIlJIl~ tee ~ 1 O~'O'\I'T.j)~QJ ta ~.a ~'@J je l!lJliD 'vez:a:n eue no oilj.ll'._'L-

kO'lti!H. :prlve:zak pri'kaza:n u dete.fiD:hlati~u S'Qr~i ~av,~dle .. ne I,~~L Ovu ~mJajnjlWi. su aosili bo~o.,v~ [ bo.~nje., na pri'mer Hautor~ Izida." ,fta'. i OzLristp kojri su u sv'esti E,g~pcl.=

b'"] . , "" :1(.;:: '" pi ...:I.... X • ..(, -"'. e-

'i'DJ~. ~,t po'Vezanl sa DilltI!I""~V~O.,IIJW i n Oyj.llo,~Mi, ra,UJa:oJcnl ru

• ~". t'l .If •. "' S 'iL.. • • ,

'mO'Inn Zlv,otO(m~, a ta ·,oue 'I vas ·rsenjem. ~'·:~bilr,anJIV8Jn~ je

:5,9. mmwma S8 eiljem da u nJ~ma ~Hlfu;va, S~blUdD'e ferule: kiojie S~ 'imali :Z~~. zjvou. ida, wh sruabd~· s:redstvima 'm njw~ hovo o.stv.j1J~nje. Kae amaj ija za :z~v,e, rn mrtve p;ravmj>enl jie to dJ ruapws-luuUja" a k~d,8. je trebalo d8J. S~ pntvrsti a~. kipove'; od bronze 'iii bakra, !BUa, je obe;ieWl3 :~a potUjat"

Il."" 't.. ".. ,~ .• ~I •.• 'Lr~ X-_,' b

M O,Z; &o.~l~ je ft~lwa, u.tl:caj wrua.l, liJ!!Wll~nL stu .,',

11. Am~jlija LESTV~CA, ma'k -I J .~ ~ " omogu .. iCaVI a .J'. pok:ojniku CIa se sa ,memlje p a'pDe na nebo, Drevna lele.mds kai~ da je OZ-IR.~S ieLeo da se w.wspne nil aebo, ali da nije lrnae za,; 'to dOivoljino .snage,. Videvil d8.1 je u nev'oljw; .' .tt'r[-I je p(riba'vio, lestvioe,~ ] on 1 HOR iU[' stQjec] sa ,s,u,aJBe" POIltlOSrui. OZHtl su da se popne, V.~!f.i~· jaJD!taJ. isto,! iIDe:k,sta, kaz~ dial. :SoU €)zw IUSU u :pel1!ja:nju ,porna· ,gall H,OR ~ SUTI~ U~ Si&T, Mode~i. ovih lestviea cd kame~a, i drvet.a pronade-n· SilJID u ,gJ,obllica.aJj a slika Lestvicl data, j~ tao vinj. ta u. An~je.v,~,m papirusu (tabla I~H). Upnda se p o.mrunjie 'U tekstu u piramid'· 'P~pij,a . , redovi 192;, 412 ~ ·413,. i u. :njem1l!W ,5I~ kale da su. ~!d.va pfSta Gos ..

. . .

. .

,fpod"9.r"a Lestviea" p'oma,s]a 'QZ~R1SU da s~: ~s,prlt.e na ~e: bo .. Egi'~8.nru sw.w pre~ptlS~ar,]jaU da POi;).lJ1l1k DJei~; .O'~l da pribl.'Vi PQUU)C jj dv,a, prsta", i naCinruJi :511. a:rnajliju 'Opi.'a sanu u sledeeem pasusu Ida ih za:me~u. HebrejiL su takede misljli da ! s[viIQ~ sa z,e.lje dod~~ Reba. Vfud~ Post,

:28~ 12. ~ n '1·1

22,. Anu~jHjlJ. DVA PRSTAl' ':, 11, ~. ! ,d'tJ'b~'iN~i~, ed-

nosno kaZ~pfSlta i SIfJdrnj,eg pintle; pl'a.v~jell,a J.. ad 2)c.d~~ n'~.g. kameaa, icnilOlg. tHRal'tJa ]U ~psjdij.arnrua" i ponekad Je. ,o,s;tav~j,~uilla li.'e:hajDJo u koVi~II,!W~ a po.nekad rnedu za:v'cjrwMil .umij~:, Hila je predvldena kao zamena D [diva :Pf~,ta bogloji je PO[llm,ogao, Ozw R1SU da, se popule IlaQvrm Lestvicama,

- _. 23,", MedlW primidvn~m. iitelj~ma doUn~ Nil2l" :iene

kJo-je su "l,de da postanu majke v,e:~ikl~. ~,o(l'odica no~~~~,e SI1Il ModeJe HA l'OJU.NB GLAVE kao a;mIJl~Jem Ova arnajlija je imala dva Qrb.Uka~ tj,. gbliW krave i ,,~av~ ~.el1e ~ijre .stU u:ii, bru~le: velike :i revue kao kravUe; orb« obbk.a su b.~~;a unzhra:_na. na pl.'O~im:a i skarabejima ',oji m ~osei1i l{,IO ,privesd Ui ogrfice. KJI!d~ ,I'.,av·e j~ _vero,v~Jtroo POR~'? iz S.udaOil,. ~z ,ob~a.stl koju. u dat'DJunje. ',,-reme :iil~sttaJOJUJ!!: na-

red Bak.ar,a, Ui nstoeari ", ,

2,4. AmajUja .K.Ef.'=PESE! T je bUa k,oriSCen;a U ob-

redhna po~!'~amrum sa litur:g~j,o.m !~01:va'ranja usta", i smatr8J~o, se da vilieama v:mca lD,Q(; kf>eta:nja! koja, je prestala balsamevanjem. U vezi sa, K'BP-PES~~OM je konig, 6;cn. 'Pal' ,i'iJwajmjaj. ~~j,; ·&a~.Ao 'zna~;e.nJie :n~je po,znato". Sva .. ka ~m_a diva o:b:~Uta; 0. dIlOS:m,O; i:i 91 ~ i nam:l1!jena. je. ad

r~.uUc~t·ruh vr~ta sv,o~dene ·rud~,. BUe 8U, ulba~me '.edu 'p~atnlene zav,qj~,' mum~j,e i d,c)W'losiWe. SIJ joj za~titu. HORA, bOla J~glj W S:ET ~ bop Sev'erR. ,

. 2$. Amaj1ija SmP:eNICA ~ LJ H(ff:t~ [p[a,vljena, je od :ra· an.Sa~i zel···. nkaS'~o ..:pb,,·v!O,g, :Mi belog,. 1 pr;d!stav'ljall

11M

AMAJUJ E 'I TALISMA1Nl~

11&5

Medu dru,glm; manie pO~inlatim ama.JUJa'm,ajl :m.[~,g;u,

- -. .- ..... -- UI _. iii,' A' ~~R· 'k"""~'~ .... ,.,..'i'iQ.ll(>I!i[VQ ~!j.~"'''''b~']'~'~~'·' "naore

se iPum,[.,..nllJ.WllI.l "c,~, ~ "u~ l '~1I"'!l!,~!li!! .. !jI, ~il:;iv' i!: ~:.,;. ~ ~I!. c!,.t'·~ "",,,,

dak": l'ltA.C:~u [CUNAK" 'NERV (NE')~ ~iMb(d bijl,~h1ji~ Ne~~: SUNCEV' omsK. 'uti c;b-mrj~f~ ZIE>ARSJKI MEIA~ TESAR· Sl{[ UGU)MER~ B,BLA, K]UJNA~ CRV!lEN,A K.1UJNA~ ~'l.EM., 'LES,WNAR i U!R6U8 (NESTI), CVOR~ :§A:tU\~, stisnuta i otvol,ena,; PLOCt\. IA m)J\Rf)V5~, KA, PUN MES~C :izn1IJ,edu rQgo~ v.a.,

kanal st,Ql~, u pwnoj 'Ye]i~~'U.i koji ]Ie blo p. QIS.ta.vljen, U '(i![dja ... .11 za z[lt;ve [grobnice.

. Koito j Sumeri rn Va!"UoID}ai~, i E.,8J,p6a!l~ su mnoge lS,v()d~ .amajHj e pravili ~ [obU~jjmaJ, ,:tmVOiJUUA, M:ed~ ta~,g ve ~lPadajll;l :8~:k (Apisj, 'Mne:vruS!!i B~hjs :i C:mi Iblik)l~ ()v.~~,~, '!K.J'tQ[:kc dH!, NHski konj~. Lav, Ris" M;a,~ka~, P;scl~avi maimna i :m~njl~ m3j~Jun:i,. ~akal~ 2~v)ll)tinja aija se ,g];3,va po'· ja,vljuj;~ m'la fls.uraltta boga Seta, S'V 1 'OJ a ,'- Ro~Qi~o.Q" Je!,.,

... :;.;,~c

je pod,wpirr,;iI;t; :113l keme je $.'t;~jao Su kada j e odvaj 30 zemlju, ad ne:bfl~, ,I tflk[@d:e i dVlQstruke s~tpemJ'i,oet koje .1'0 obruiku. pe dSeicaju. na Stepe:nastu p1l1i',aMrnd~ u Sa.Jk~j na kojbli~ je sta]i~o bog H,NiEMU!, kad j e deJa,., k~() bog stv~;r:a~

Bog,i'lJ;f,i1i W~lWIr MiLIIl: dRi '1lI1 ik~l1Id~limil :ilirn:bl~m;:: ''oI~osti i pc<.ta OCHr:m.jeg i ,Donje~. 1S~IP~i!I.

z~ cn,eze QkO pedeset IlJ;9J_jlOOSC]h egllip~tS;ldh amajlij.a cV'id~ str,J.1'4-11S,

GRUDNA PLOCA je kao amajUj.a bWla u, ,ob~jku, strenice ,bsreb.nog kQ,~e,p I nj~n venae je bio ukf,lse~, crt~fima i p erima. GI~aVlElJJe scene nadene ,naJ. :S.tr.,ilm1JJ:iGa'ma,

't ...:II.J! 1 H . n 'I... b . L'~ ., -I ·'d .

~l!W s eeeee: i, ,[ep~en:nu IDino~ 'u~ar'Cl oO[~'a:zava~IU :Z~_; a l

Ndlida" 1. ,ANtJB;IDS ~a 'pos~olju~ Sa! potojnH~;;,om koj i se

• ". "..' I '" . m' C' .

-.. , - .- 'I ' "i II I - -. '.' .' _._. ' . . ,' .. ' ;-:. -, . - r- . - . ' '

moli ili mili]) prllllOSW darove, ,3[,. Buba ~z.edu 1 1 ',,-,' RJ\, I

Oznus sede OkI,enjl~Jd j~da:n prema drug,o.,. S. Pnllb.~jnik

..... ;L.i"Ii ... &fIil"- H A'''1l'fI!f'iiDlI''''T~1 'U'D ..tvu· '"1·' 0'" , \'

'U U!u,Zli.n3, " ~ ;II.'~~J!~ 'I!J ~' '. ,. ] I ,_. ZJRISA"

fW:C,A ZA D:A~O,y~ i~ru ,:f;'rtveni sto, kao a:majlUa j:~ 'bUa '0 obUkJilj. tanks ,ml1'\o.u,gao~,e :p]JO<~ e d kamena tH fajanSI~ ~a. rusp~s~o. sa ,s.ttaJ,J1C 'koji ,[-edstaJ,vlja od.v[od Hi

l~ilSkBi G~~lb. :~~i ·'vea.1m. ~~~Ii!l!!,.". ~?-j,~Jc i.de~lil ~mi~kQ JlIJjl:i" Nj~ni .sl~~ M:I:'I'~J, ,~~!I'~ III [G~tl.-'L ~ rl.!I1'!:'L ,dlt1~0;5.

'M1IJ[lg,os~ Zec itd, V~10 malo $'. ajirnija, ilv-mloja je_,p~cri'~Ja~ d'eno 11 grollbD~MIm.~ Starog Carstva. U IoN' oV'.(iI(m CaJ~stvu je 1!Wpotteba takvillh ,aPllJa.jUJa p;Os.tala I~jb~~ij a, i ~z :njeID'vth ,g"obrtui.'t3. '~ grad'e-vina iU priku.plje;ne ,op~n~.zne :z!birke~ ama:jlija kQje su ~:iidoie~t ~ v\~~ki'm mruacio.oalwim m,'~~t~ru~ mao

Maji~ije HI obrui~jlU, Pl'ICA S~ re~ativno rede, Naju~ .. , bil:ljenije ~U:; B'e;rruw (Pen:its 1), Le~lna:r'~ Sokolj Ca,ljil,

Lasta, G~ska_" ID:b~~", 'N'aj~sce ~majlije 0, ,obU~'U OMIZA~ V.ACA ,; INSEMl'.A SU,: Komja~a!, Ko:biral~ S~rt~~ SkoifPruj.a~ v'eruEka ,Z:m,ija~ A-,~ait (VIsta, ~fJ;s~l~a.),' AJbit (BoiO!molj~ ka ?)~ Ska:katv,a;c~ 2~1[."a, (vidi str, 1,48) - W ,ftllz~i,o]u= podvrs~~ Buba k@je se hrane izmet~,m, l\m ajiUj e ill[ ob~~,~ju lUl!lA ni,· su take ~~ute" N eke '0 d n.jwh vel'ovatncl predstar,vljaJu rl!bu, ~U~,Tur i rlbu ,A.NT~ k:(d~ se p,omilmlijllJ,'~ :Kn.j~:zi mflvnt, Pretposta~]jl3I]_oQl se da one p~]v:aju sa svake strsne R.aiO,vlc bi!!f'· ke, :i da 'tm'aljru ,s;va:.ko ,z;],iO' 8It:vt\~nje 'k'Oj~ dode da fia!p~d~

L m • nt.. ~ ~k- ":1' • '1..'1" }i;' • iL.._

ne ~ Gga. ~l)2:I]J;Ii!tO je ne~o~rn '0 a__lt\aJJIlIJ:a ~O' ,fJ'u\ '~~J~ n~e sa,

i]T'otJ.j v-e;]i kiM ustima k,ojaJ, se 'fide ~:a\ glav-,a_a, fl,g,illaJ, fb,~gllillje H~m,e1t~tj ali koju ed riba koje po!m:i~'e: Strabo (x vU .2~ ·4) ena p,~dstt!!!.,']jil, m~s~im da jos nij e reien,Q", Vi= 8o(k,o SU ,p,oii~O'V\a'II~ A.B ~~i ,nib,a "Borec" i ri'ba O!,xyt1hyncoo's" :Zai koiiu se MiislUo dia, je ,pnJ~l),1ala 'Ozin:sov Cal us' kad m'U je Set raslkOMadao telo, M!~de dwe,n6 '!figure ~ obHOjilil erva, k,o~\e se pJl(Uli:lJ]~' S 'VlIe:meni na, vrem.e" meIU da p(['eds~iI;,vljaj 0, ribu ,lP\h~;gm;~j, iH J eg,t'flju.

J'eidn,lJ, ad n~jv~-6~h klasa egip\fits[{i~, ,amaj~ijia saei-

• ., l!: L 1Jl..' • • • ~ ih L "",;; 1 N ~~

Dill a'\1'aJIIW, lIJ~i8fJ!Wre d'O,~,Qv;a~ ili,ll0llA].a ~ DIZl . I,;i ~;f;an:s, aVI., , '.' elt'i..e

d ''''h 'b,'iii fl- L it ··)l,t k k .. d'· ,.

o :nJw - so, [ii~~' pro' 1 II. U~ -,Qga'r.a . ,te!FQ :t prIlPa!~Ju, ls:tQj

tlasi ka(D' ~ fliguf!e: kJ(p~e S~ S ...... erl zakopavali ispod pod .. ova $,'!JI(d~h ku,ea i ~odorva odajaJ, u koj'im~, $~ rn~z3.H boles·, nic:i~, daJ, fbi :;z;aiti,tili sebe ~ sv'oj e vlas.:i!ilWstVl@ ad, :l:1aJPiada dl'a~

'I 'L- N' Iil.. A""

'V'0\ta .s'VaLlli)~ vr&~~. ··_~i~d~i se :mo,lw 'JJ,PO~Ylti sa Lavano,v~m

Tel,afbtlCrm ko~~ je lR~h.e]a ukrala i ednela u k.amUj,e:m ~edl,u, kac' :i, sa ~rim~kjm, p ena'ti'MaJ, O¥@~i ldas.i takede prlplflda, diiji;g~ 'lliWZ drvenih :fjg~r.a~ obl)]je:iiirwb. CI'!W), kQj,e sam. '\,id@Q ~ veUkoj ,dJ,orani grobillice '1'otmesa I I I u Don'fIIJ~ kraU~v8kruh grobnioa 'U z'apldnoj T.~bi. 'U bgWpt.u, j,e' grob~ ~iJca 'morala, b.~ti ~a~tite.na, (~,d zUh duhov,l, i. davlo:~aJ ist'O, k~ 1 k,'ilW~a., :i C''II'() :S~ postizllo, os~a!.vljamJe:m flgiiIJ1'.lil b~,,~ova u ,oldJaj~i 2:& :m:umije u. g,t,obnl'ci ~ ~~p~"anjeM ,a..aj~ .lij,a, U s;v,a, ~edd z:wda. T:a:k'Q' j~ za. Vl'eme .xV~j[1 diQastU~~

:nepeEerrul, C:~8h\, na itojw jie bio pos~il.v:ljen, D obe:mI~~ prema zaJpad,lll' bHil umetnuta l,!W za:padJni zidJ:, ~e,peJoolta, clg~ la na -' koju [e bila posta'vij:'~na, 'nl~l,a ,An.ub~sa t~ja j_e ~,tajala na p~,()ti ta.mj,ana" bUa je umetnu.ta. u, ~stO~fri z;id ,; nepe-ii5ena '~~SJ,a~ na kojrtt je bila ,pO\s,tav~j,e1tl, ~rsikl, umoil5e~a ''I!l brumll!Q.m,~(n~, blla je 'l!Wnlenruu~a, u juzni zid:: i :nepe~efl;a ,ci,g;ltl" Ita k,qjo~i je ~tiltjalil, figii!lra '~aUk. labrti, visoka sedam p(['stijil!J~ 'bilaJ, je 'U.,~~m-nr~~a u se-Vti:"TmliJi zid .. NaJ, 'MOj fijian j,e ire'b~~];o vli~tru Qbr,ed nOtva:r81nj aJ, 'ws~aj'~;. ,C,a'[c ] kad~ je sve

I '" • _ -. x -,'. • ~I 'iL.;'l-· _."

to ul'ade,no, da b~ fie gf'Obr:uca potpune ~8l~~ttt~a ene ]:~

neophoCin,o da ~('Jveik t,oji Ie bwo' o!b(["~dno affis~ i:ZVI~~ magijSlki obred j'1oi;etifl :p.],~l'Mrete iba.krnj,eu• Ba'hilje ~9iU brule na(sinj~l1e od tlcanilillC alma. :p.ttemiRZall,C; sve~~m, mirom:; svakaJ. baklja ji~ trebalo daJ, bude u ndcama! cov~ka k,oj~, je p!~([Si@!nwl1k!o!'Ya@ jtedllJDg ad ~e1irl HOrDV\il :SJlwa. Kad. '(i_n P(f'e neglJ! 8~'O?) S~ i'l.IO~'o.re,['mr~ ~etgt~rv~; svaki H!lljioorv :e;ifIIJ je ttrebalo da Blasi s,voj u bak~ju' u s~inertiiom koritu pesu~o. ~amj,(ln,om" k,oj~ jit 'I;n.~) ru~,"nj\Clmo mlek'~m bele kra¥e;. '~daJn_je tvrdi da je ,avaji ,obFeGl 'vdio Hlert~tM" srn:u, kraJij'aJ, H'ur~a (Keeps). V-idi obredna u,p~t15tva U;Z;, Po-

, . . lh '1\!'" 'I t x -. '" x

!ruav~je: cxx:x,:ii.a ~J~!~ mn,Vl··., ~omp\t,e ""e;t1I1, nepeeene

,~g~e~ na koje su posr;a'\'Ij'e:ne a:majIUj:e~, :moie: se vid.eti, 'U BritlrnTJiskom, 'm~zeju (No. 4!,],S14-4m 537)., C~81e su is,p,~sa .. , ne t$!k:S'r~o'v:~ms kqji ,~i.'me ob~~df:l.a 'iI!W];)'lIIits.tva 'OVOS pOI'lav ... , lja, [ :n~pra;vlj~"n~ :5:U :lial, lune~-,RaJQli1l s,'V,dJwe,nm'(;U,j' ffiz Te'be, ki@.jlllJ, j~ ibil~ ~a vrb,uncu sla'v~; oko W 040, n" e. V~I'O·' 'Ya!t~.o, l e da je crvaji ~m,)mrp'le.t, dgn, jiedinstVlern.

Od prolilak1i~kjh figura koje sw ostl,vljarne U ,gfob= nica:m,i! PG~n,~e su dVie "arij,ac~je" tJ. pt'6UI.E lo.ZI[fU;SA, i. F~OURE 'fT AH-SEKE&-ASAM I(O:dris)tt. i obi~no S~ :pr..a'~' .. ljeJlie ,()d df\i'\eta. Ozbis se pojavijruje 'U svom uobieajenom, bals~m,e!vanom, obU~jiu:i :~,o~d mO.n JU,Ia" ~,~Jeg,Q~ "lfa :6l'l11'(}, s~Qji fitt diilW!O:_" l'~,vnom dF'V,e::nom .lP0stoWj lW. .. N a fi,811I..wri i njeIl!~m P'[)S~ij;:tju j,~ 0 hi,fog h~jeli~,8ru:ifi.a ];s,p:iftana

tse

m,o,Utva bogu 1J kQioj se on preklinj'e, da obezbedi :1)0- grebne dl:aro,ve za pokolnMl::a, aje se :iWlilJe p!O~~.v'ljuje na fi,gun Ui postolju, Mtiiogle Ozlrisove figure su §uplje l pa, plrusnl sviei, iSiPffi~:iliffi1li imJOUtv,aiumna :i s.~" iz Knj'ile Mnvi,h~ bMj, Sill ostavlja:W1Ji 1Il n - ~ma. Huneferov i Anhain PI,ph:~US lz :Brit~l'm.s:kog 'm~ ,.~ja p:roiiilad'eni su U Ozh:'i&o"~:m, filui,a~

ma"

PrAH-SEKER-ASAIR je l'fedstavWj,a~a preiWl~~nje

ruii :razl1'ojl Ozirisove n~UI~. POI5,toiliii o:idik.a;n~, ~ isplsana drvena fligur,a pTID~~r,~fena za drveno ~Q'5to~je~ takode 0:8- l:i "aBO, i ispisln,O,. ,a~i figum iMa na g[~vi par regeva IftUl, Itoj,e. se osllnjlaJ, d:iskj a ~ad nji ma, se diiu. Idv~, pera, Ftcu:,,· II, predstav ~IIJ Ptah· .. Sekle(['-O~id-5 a, trojn.o;,g egip.1a't:sko'g b ega. N ek~ figure ~Ii1aju ~.u.:pljiwn·u u p-OIS,to~j IJ~ u :k.,oju je [olS.tav.~jan, nelti balsamovani dec pokojnilcJorv,o,g tela, 1. mar svmtak ~spisano8 papirusa, K,od dmgih~ os,]itaJni dfV~·' '~i" model S~;d~iofa,Sa :m'memjuje iupij[i~u j all ked lepih, ve ndh. primeraka, slIJpljina je poknvena :mQdtd,O\m sarkofag;a. l.deja l\:,oj a, le!i. u 'OSIlOVU upetrebe c,vakvi'h ligura je da je. po~kojllilk:,ovc telopod zasti'tOlm Ptaha, Jedn.o'g cd bOlsov,a 8tvlr~Dja Sekera, boga ,gr:obl'dG~~ ~ Oz~riS~l, b Dg,o~'vekl-~ k.ajri j e ~s~ao :iz ,mrnrih, w koj i C~ u~bl'i'ti da pfemi~U vaskrsne ] dad M.D, beslaajni tiv[Gt"

S,Y,atat 100pS~ji!UI :zbilfka egi:pa.tsJdh starina, s:adrii veUld broj rlJ~rica tdaVDlh b (a',8,OVI, ~ b.o·g~ojia :naJ,e]nje~ih ad. klmtna~ fajia,ns'l; drveta itd. One SI obimto p([,Q'bu'~me~ odnesne i'mBju [o~kC:l. 'kroz kO~la, 51 mogu narnThi.zMw na kc·· nac i tako obl,u,oyad o,lrlice., Na ws~om dtrdaniu sa figuI,aaa. bOlO-lVI, .ses~'Q n;ah~zrumo' !~up~Uje ,ii\r;Qti'nja l prtica i uob~alj:lne. .amajIUe ku I~,o S,U Ammh~, N~&r'~ 'f:et. wtd. 00" ,RLlCA je, ~s~o kao 'i OR-lIDN A, :PLOCAj bila ,I.ajl~j a, ~'k W ,ako se siBlstoj:~da ,sam[CI [ad zmlea~ a Dna SUiI! nai.~ttjicn Dd, ,Ir,a!iat-a~, pesk,a, kcma~~Da, krlslal . :sm,! ~a,ld,a i hemaU .. tail sml'trana izuze1Joim. mlt~tniM s [,;4 s-tv,o •. Z:a de~aJl;jian

EGI~A fSKc ,AMAJlIiJE

epls s,1lih figur~, bcgova ] boginjl9, k,01e su tao Imajlije

·~l· .... '" ., k ,. h .,. .. - iii; ....

nosm znr-~ ru',o~e SoU 83,- ranjtvane u mllm1Jama umrna

big bi PQtreba~ ve6i prostoe od ovog kojru nam stojw na mspo~:agi3l_nju.. Citahlc ¢e:j -ed'uti_j S®~CL dobru predstaJl"

'11..1' • r ... ,....... • b"1 k

'V~ ,0 O~I rcnna u NJljIUDaJ, SIJ nam pO!:l.n,a~~iho ~ao stvar-

ne figul e b'Wo,:po 'o,ji'hov"m Clneflm,8, ~ 0, llj~ho.,vi. kal'lIt-

•• )i.' nl • 1t..· l-

tensueram gwavatn~, 1 ~.,ras:una za 8 avu, iz, niea lkoji

sledi rna, stranama l ,60-162., IO~aj IHJipWS s~m pripremio za sv'o~i Y.odic ksoe .Bgi:pat i Sudan' {Guide to ,Egypt' ,and tnt.' Suddan)~, tQji su objavUi To mJ 8$, 'KJ1J:t i sin, ] on je· POfliJOVO' prikazan uz neznatne izmene u mom v.:odi~,u'

.. l. ',~ ,it. :r.. .' ,,,,", B· ,L • ( ~ • .J .. to

cm:!t:QZ e.''lpa'J,s~e ZfJI'!'(lt e , ,', ntans&o.g ,Hulzeja' ,Oll1.u;e, .to. lu;;m\e

Egyptia'TI Co~llectiOlJS in' the B.r:it"ish' ,MlIs'eu.m).jLll):nd.~n1. 1909j str. ru.23. i da,1je~

U ra.'i;!jJodbtasd~ko]lij r,a-Z4oblju Egip,can;i SIiJ! II svak,oj grobniei sa mumijom ostavljali figUfO, mwiik:arci iii

:i,ene, koj.a joe ~ :kafllwij,em rU'cb)b~fU na.itV,8jill8 SAVAITI~ ni SABlIim" odnosno USABTI. Obwt!no je imela [ij):bUk. mumije i, pe oj'oj j e bile is,pisano ime :(:u)koilii~~ka, sa koj i. je bUI, ~laJhrln__jieJiIDa. Izgleda da evo aavodi Iil~, pomisae da j~ S:abti ~~obitn~ b~Wa, ,~~menjena da ~p .. ~~t~,v.:ua po'~~r~wka. N eruzvesiito, ]'e da li je upouebaJ, Sa,bu bila ,p.o~a!JmlJe.-

na '0 d pl'[~dLnast~ctmh Egip6~M i~ SlIld::;uma:J ,i~i suo je ix.is", nu, e,gi,patstW $ves~enici. S:tnWtlja,d se :ru~]aze 'U t.uma6~· nj'u maOenja oyo.,! ~m~na." all j~~ jasn[Q' da, j e [~aJJb~~ b.jla, m!a:.e~jena, da pokojniku danese lk:orist mat nekl mJati'n~, i O'lO·fl, 51!: sma!tlt":ati mlgi;fn,om ti,lj,urom,. Neki 8U mw~~\e:nja

A +. h"''' AI I"' '[ k '" "'L, U,i, ·1"" •

ulJe [@oa prv[o~.w; .. ne preustlV'Jja_l, po.,_ ·Ojn~.LO'V ,~, h~ f:lJ,e .. ,

B'OV'O& mba, -

U!I: bti 'II.. ·11 X·' d ,oh d

_ il!ia:h ,SU ullwe :ol"",WfJ]ene 0 , mnD,lm . vrsta tvn .cl!

bm,;n~ pel"~nikil. krecnj, .. kl. f,~jalsl~ drveta :it,d.!, 'W pr@(oedene s-W u, sroj'bnieama svih. I,g(WO'bijl, ~I!Med'n, VI d~Dutjjie i. :rimstog do.ba. N,Ij:raniji obHk Sabti je obl~k, mlumijl~~ S,I :rub.a ,lPf!ekr~tenim pr-ek.o lrudi~, ,i natp~s

1100

AIJ1li~I'I-lCB!" kaU ~,!t

'~In_j~ '1~' ... IIl:I1J

~ ARi!{I, Ai'i'I&l~. m M~tlli, ilj Ekt~$ ,Amlil

H1 Mti~!.:I Gr.sill; ~~' ,~ill;)

A:sa:r- Etl,' (S:,Mj Ii ii~

1kI,g. :H~rn

~ M:enhl":~;~.

'~~ft!i-P'-I]Iift: ~H\lq:!Qlh~t)

ili:is UI1~!1!I!!,

Mi!fU. ~g,ij~j!t 'Pot;!bi'o'(;

161

Ik!gindi!ii

lH~ill!.l MiMt

EGIPATSI'i:E AMAJILIJE

Ek\g Pl!rn~~r

~~ri ~Iti!:m<c.t

~T~lrl!.:jti f:Ij'"Gt)

~j Sa_!;:~

~iPmjl, ~,~~~~

'iF.!.n m1!-l cd' i(~~~'i'lilli)

,~RItell!!1 mllih I~

IkIg ~!r;: Sc'r~~~glllJ,

l1i~~11iil

ne s,ad1ii ~]S~aJ 'OI5:i. titula i imena pol(}oj~1&ka i nj,e,8,QV1I)),g, 'Olea ] majke, Za vreme Sl\~ldmilJjel, Carstva~ pD:nekad ~alaF' zimo m.O~itV:d, sa po,grebne dareve ~spi$a:nu. B8 l~dllima fi,gl'u'e" ,Za. vreme N oV10~g Carstva, ~~ pl!;ik.oin~kov~, ime i 'U·, t~le:; '!i)rna nosi teks~ koji j e lstoVielLn Poghpilju ,\;,'j, tebanske :rtce:n:ijje Knjirug1e: '[n:rtvi~. ~ ab~i tada pre dstavlj a, laJa,/:A'a} :SleJj~CJkog ~;l~gu Ui poljskog radnika, i u ~.ve!lkQj :f1I,\WC~]

~I"";;" ,- ~_, 0 0 • ~,. ..J, I.. 'J!". 'i'

'~J)~] elatku za lfIi..op'lat~!Je t nost !fi.,orcJ)'1I;D. 'o~ ret&'~',g t~~nJ~

pr~ba;o~l],~ preko leda 1!W koja] j e prenosen pe:$a'k, Hi sem~]a;, m'me pcn,kcjinfka Z:I ko,ga, je Stabti bUa na~h1Jjen:a bile

joe u' nj~ urez:f);no Ull ~spjiS:a'no boj OM)!I ,I t:a:ko,de i baj aJieJI t,O] a o~prusujie u.pot[,~brU i. namenu nS;~l'e ~aJ, 'v~eme X,VI n, d~na;S.~]]_;; i. _ k~snij e. 11~,lik~ ,je ~reb;~do dJa iZllovori :si'M poik:Qjn'i'k~ i ena ,glasi:~ 1'~'U :d u~ajll,!W Id~ biI.Jig;!@. - oS1ll.d~n daJ, fl$tUl'll\'mprah. OJ. du'br.h!\ol) :llaJ. po]j~i.l, T-U3Jltl OJ. pod:zem~og s.Vl~tal, wli da t3JlD]ale is',put],javam 'vOd(J!M I(da, ~isd kan~]i~ i jiaJ.t~O've; radw na s,pmvru ~a, db.;a~J~ 'vade' do peIja~ ~H d~, rl(l1 klo fete~iliC ,R vreme ietVl~:)\, 'tata;v pCfsao ,6~: sa mene one 'iDibtaJvid i n~ka;kv,aJ, prepre:ta u tom fld'iilW

" ' . ,.J. '. -- ;to - ,.. 'il '1 d b 0 I"'· 0 'Il."

vam se nece na~l ~a putu, spo . .ove - aJa~]ce je 1(1)0' na ..

11'

P~$~ Qdgo~'Qr kO~lim je Sabti 'fiija,v'odn.o llIzvralalaji n$'rume: ~"Gde god da me pOiZ((vei" :z;arus~a CII!QJ '~aJlmO ib!itLU Ideja j:e b.UI, da 6e~ karl. se bajialic~ izgOVQri~ ng~rr.,~ o~iv~ti ~

Ur3d~Jti SV~' sto! j~ I&Hlt~lbrt(D.'. -

lU'.alj~:v.aJ, SaJibd je! imala ws~ru obtik tao 1. ~\abti sernJ~r

'...... • L... 1'" '" bi t· d II).. ,. 6 L, • ,. 0 ~ .,

Ji.4~, 1 .h.i,aIJ~]1 je "~Ol V'O J811 'a, o Qlia.V], pO~=lO ~autJJaJ, l!W ,,'~ ztr~-

Sm(lm cersrvu. Sa, kr.,aJje1j,1ilm.aji ple:mstV1(!!!M l ;s;ve~mnst~'(D(ln je oes~iji saih__'fa__njih!''3:n "eU'ki - rbI'Oj 'U~Qjb~WA. 'Be~7j0ni

;,p nIAIIffl,,,,,,,ii:Q;i"'i; 1r!Ii1l'\i;ii'i-'o 1!\1D;~IGlm i£;lI\(ii"IIt~n~ 'liili iili'-"""'ri,"'~,~ ,f'i'i!it~"·oliI 'iii' • ~!.., ~ '~!!i~~,~'" or,L ... ~: ., .... iI.lI!lI:Ii ,;Jllliu :bili"" u. ,=JiuIU(IIII~!I;,o-JJ, iJ!''''''II.~J 1m. ,III.~ 1

vef1~M/aJ)tBO j e da jie :PllW]], lbro.j onih. k'Oi~ ~U, :$aJlr.a;nj~nl~ sa kraJiji~m bruo, se;daJMsmi ~rld~s:e:tj odnosne pe dve fi,g,lUll'e sa :s,v,iikli d,~!i1. u ,go-dwni. Oif:eD,v,a~() se dla, jlCdllil njrnbQIVa. poruo .. "I.~n;a rldi danju" i, dru,S,3. mM,otu. ft)zn@~Q jr~ nekolike primeraka ~abtija, (v1d1 Bdta~slD m~j:j 'Vodic troz ,IV; V,i VI ~'8ip'i"t'Sk,fJ' sob'fJt str, 6)~ na tQjiml, je bajalffi,C;a aapisa-

'ii'fil~ ,;rn,,;a "'=]-Iil)1:;'~"";: ~\Q'Iii'ii'r-::!'liI~ifA 1imffI, .... ~I']~t"ii~ 'j'''!!. 'lifii'i"'rjj;liI'.Ci;iIl,.lFi,"", ...:II,." -,UI'" "'I m,.-..~ ,LIIi~, 1II11iiQ. 1II..Ie,!l.'IIJ.1II £<Q.,IF' iIIIi,'!I"'U' WIII.IIIUW" ,,'!i1 g, LoO, ,IF !Uiclll,'!;.dlJ.'-I.I."" Ua~,'!;"I' '~ ...... ,. ,0, ~1'I;.o!'

Sll\'lj~e ,xxxb, :Knjiijlt: :mrtvIh '~m,~to 'Pogllv']ja, vi, ~dlk,

p(rimeJ:~k (B,. m., No., 291400) drti ~';" ~mbo~, o.ziri:s,a~ 1I j~dnQj m,cij~' .'j 8wmJboJ, bide" 11 dru,l~ji" doll se pokcd:m~korv,:il du;§a ¥ fVidffi k3Jiko "'Yija, gRemio na nj:e,I;Orvim gmdimaJ.,

,M:,ed'u, am alj(Uja:ma, k.oje: su :s'Marm:mne pesebno 'vdnim za ,E!~p6an,e bi~,e $~ 'ViI1Jje~e kQje: ~~du~m,() u . KBJi-d. lDJ'ltv~h. 'MI~,~,u,ce je da SOU eae hUe d.o dal!t-e :samQ' tao, j'~~sJtrac~jle l'u~~~jrdih ~le,Dto,va, u tom, dela, ,aU jilt V1mlJ,jem da so one, kao :i c:rtdru BI~miili1a k'Oji su :p~tl:oaJdl'eni 'II!W l)ecimnia;ma jul:n:e ,Afmrike~ Ib.He i~c.fi1:If:i!e :~ nasWUm:l1!e sa Ol:bern lroji[ mije :fbJru u k_ak.v(aj vezj, sa '~metnii5tim rudejaliflUl i~i, r.2v,ojem" Taj diji j~ bio ds, se: pOmJQgrne pokojll!il:~ .a.. gijStiJM, sfedstvitttaJ., Kad je sVioo,!eru.k lta!fedio' pisaJDm8

h ~ ., ·'iII· 'I.~L w .., k·· .

l1iml,~a naCiilUl]IU :~1Il1 ~.udLaJijj "tifiJJe~e n;a .,oJlma Je~ :Pi~=

kojnik p~~starv'ljemll :k;a:~o ~e IGs~ob~da. opt~z'bru :koje s.u p:wthr nj~lal, mutte 'Ra, srn'enjll u.drumaj, i tako S~ p:r'~J.'

grua:§a'V~ ~'g{)"Qmi~om. 'bniiiiJei!iffi i kat)) ga prima Ozir,i:s" 1

. kako jede nebesku biU'lniJJU~ i k;~l,o ,ije mi!J,e'beilllkIUW 'vQdll!l!J, i kake se d.FlliH sa, pra,vJedJllIima,~ i kako g;a :p'dhva!t;aji~ begovi~, tiLe~umnjruV'Q je VeI'O''V9!@ da 6~ eve vin;i ete deWovaJ!w t I... d I~' ~l~A All b d 'II.. ... ;,::,,'" - "'11 d :,:, ru ',:aK~1 .. i~' PO'i.JJJrnruK uose,gf:l~' s!!!o, . IQ au ,U ~'nstv,e.ftw, .. ,~O'ia, ~

beskrajlmJru f~iv~t Vi~Ojjf> radosti i, sreee 1llW dlii"l'i~,t1!,l'u Oairisa, Islo' j~ bUo ~ sa vinj:e'tam~ koj'e SlU pR'dJSir~:il'V~JIW~' potQj'~~ka talco sedi '0, ~~.~a:f'Ci mi~i!~na godinat" bOI~~l!JIDri,~, hf.a~ecffi se $.'Vt~~GiSCu bQ,g,a i rnjl(nm~ se odev,a,juti

O'd svlh :Ls~~i,S~Ul~h ~,gffip~Jtskllih ~majlija, koje su 113Jm poznate, :r.t~jve6::J!j. je ~p~e:Zna ~b(i[k.a pogrebnih t;tkstO'va.~ IQpit,~ po:Z'nat8J, ~:!lIi~1 ,u'KnjrugaJ 'mrtviihln. ,L:! vrem,~ S~~'rog C,arntva reeeazija oriihJ '~"s~o:v'a je bila ~I~at1iJ~, hijer,o,g:~~:fima iti.W ~id,o:ve hQ~:n.ika; i dV''OI,lna p~l'2!lmida, U~nas,at Te'be ] d;ru.gruh. kY,aJ1je-va., ~,g~llbni Qbredi powez~!Ili, s ';j'IOtV8r ranj~m usta" 1 prini(]~enje k~nonskih dJ3JI1crVa klojrum~ su

~l.. k ] il" ili v~, a '1·1il.., '~,. H

se, ~a .·0 se iiPerOv,a, e, IIiwitt',an1:~ ~u pir'ie'mUij!i1!ll l!JJ~ !!!ira jeva,

blfi su, ~k ~, u tllece. ,m~]~niju'Mfll!.W} vrto starl, Glavll-l bog ~ :raniJ·im Tri\r€~is~ma., '!llf'!l'\~ l,eoe;ltz:iJ"~ bio ]"e helioeoliski

,.. ,to'" - J;"' ~ ~- -- -. - -':... III iF. \ J 1.

'bog Ra, ~H laJ. je u tta.snijmm :p,re,lP,islima '~8'ti$~J1WrO 3J;Ill!lohto~ n:i, bog Osiris :i'Z Teitr~a. Za vreme ,XI :i X.II druni!~tU~ j:Q~ j~d~a l''eQe:~ija, :polmbn~h tekstova je bUa, bp,~s~~ po stra:I:1rWealrnJ3. si8ll'lofa_ ru od~j:ama 'U groib:llicaJ.ma, Poj~.v~ ljil\lju se t.eks~Q:vi n~,~~natJ u' r,aJnijoj f!M)ell~ijiit i jie.dniil njirun,(D,va:, grope je o]bra:z:ovali, uKmlJlJu d.v~ju. puteva (do O~~riSO"llOlg ,earst.vaJ.t,

V;~Uku zbirku tt'ikB~oOrva. :prih.vaJce~u 10 d strane '~0· ib~tr~struh ttO~!OI,ga ,oni su :z;v:dw, '~~PER,- T EM: HR,tJiij" st-o je ria· S]iiJtV ~Ojl, otprUik,e zmwafi iij PoiliiaJ,vljivanJe '~ d;a'~~' ill ~'b;]a·, ~aJ:k u dIn O~i daJnJ~ )I'i~'. Sa.d'dafv,a,]a j e 'v'eHid ib([oj dn.~~vnih b~ja'~~(:a, i I~'n~~ ~ n,ete le[pe molUv'e Oibisu 1. Ra;u:: i jiedan

,ordfd.'~i3Jik p,"",!Di]Q'lI"lJ" "ll' ffl'V'M'V -U:"'"lil·ue·· ~'i.h~j,il\.. (~!.. .... ,.:. '.;ii, "i"", ·c~,.-, c ..... ~ - - - 'il!'---- - '>I.I',~;lg; .. ~ g ..... .l!i"i!!;, ~ It'!I.JiW,,, C!, iII~IIII:!."',IIiI:l, llIi~J1.]~ 'Up~Lie I'u

:Z;]lat 'kao 'u'Odrefiwa ispM'ed'ij'", ~a'~iOl ~m S'vaika ,ad ~tir'ide~

set d¥t ru:zjaN'~ koie p ~\kJ~jiA~'k. dJaje pred, ,f.etrn'1deset dlv:a.

AMA.JJlI!JE I TAI.J6MANI

procenitelja, Sudnlee 'Ozi,dsove ploCllnje re6:imi::1J, ,,, Ja nisam") s:9Jdri.:i ana S~O :fl'},I@.iernruo smatrati reUgijskiF.l i moralnim OZUt;[SOVfM KOD!KSOM, Iako je [u~koUkQ ode[jalka toJi su nadien~ u tekstevima StBJfO,g, Carstva "Qdrtam'ruo) tebanska recenziia je pf.a:.tJti~no FJ!Q¥o. ]zd;anj,e; gLa,vnwh t.ekstov.,a koji se bave tivo' ~). j uslovima pod kojiw'na, drurus~ umdih five u Anlen.tijru i T~~nu. Dve glavne i vazllille njene od'hke su v~nje~e~ koj~ SII).W ponekad isertane kriiIJJt[dm, pcrezima, a ponekad oboj'Me~, i, obredna, uputarva, kojaJ, opiiswju, MI,gijsKe: ebrede tQije mora "rsiti svestieniwk ili pokO~rn~kAlv sin za vreme ru:z:,go.varai]ja tekst,ova.

C •. k' ~... b " ..

~a'~G~a receuzljfa je zasnovana na te :·IlJj1tskfoJ ~

5adrii tek:ul@¥'3 k,oj:i, .msVte..t]j a.v·aju. v'erova.nj,a :kojlaJ. S~j ve'00 v'at n 0). sudanskog porekla, K.nj:iga mrtvih iz ,81~ka~

• "- 11.' .... 0' TO ~I bl" - d' ,..' '" d ~1' d hi . '.,1 ='1,+

-~,.s~uci .I~Z~O' ·.~Ja S~L. rzt Jle· nu ] !: Vie: . nmne w jeaan lw]

vjs~ Qd,ei~jakl. PoI~av~la ex 'x ~ ko~e opisuje Sud" Sve b.aja,· noe koje nsrnazimo u 'lelbanstoj i sai'tsk,oj recenziji SU :izosm;av:ljene., verovatno zaeo jto Stw E"i:pcanjJ pod upli-

.x,1~ " 't·, .' . t' d . .,,' -

V,Qm ,!.r.,~e '.~'S" t W ~~rue8Jli!i.~ presta l ..... a veruju U nJlwh~vu.

delotVlonu)st. Tebanska reoeiE1JJ.zmj,a. jie nadena jS':ll~sa-ruthije]io,gUfima na svicima pa' 'irusa koji s.riJ,~ ponekad d'ruJJSi 1 W, Hi. 14 m:, Papirus N,e~i-ta;-~.ebt-AJru. k10jJi je p~ln hij~r~~ski.~ duga~~k je oka 40 'iI'L, SvitaJt je ostavljan u kovcegu, imi. 11 cdvojeno] ku~ij i u gr-OlbAk:~':, Uiizmedu pokoj iJ'DJ~kc,vih, BOg~J Hi u :l1i~S.~ U z~du grebniee, Nuo,v ru A_![ru~~ jiev pa:pj'rus suo uvezani pBJp:irosn.om vrpcem i zapellaceni peO~'oml, od blata, Oi,staU pogW1ebni tekstcvi kojri ,SI)W torilr· 6en~ kao Imaj]ij~ su ~ ~ 12idina jsditorva:nja~~; nS~.ne' p~sm'e lz.i:r:Je.' i N«Udtl"; ';~'Sek:erova: litij;t'" knjr~g,a, n N6ka mi" im~ I1apTett-uje~: !~ KBjigs () ,p~t()Val1ju po Besbajri~:, ~I 1lIJjiga 0' du'u"! (il~ di$~u), 'tj,. SA]'-!N=SmNSrN~J,

EgipCa'ni. su pral.,iU a:majHJe d~V'OiV~{'; v,d~cmne" Vieto1lf.1'tllO sa dljan cia zaj,flte Oitavu zajedrdcu Dvad,esiet

dJrug'Cl febNa:ra 1908,. godine, Legren je u Karnasu is[(,op.ao d~v~aysku tam'~n'lII1 B,fi)BU ("caf,aba:~us sacel).. SUa je pOSitavij'~m3J, Hi p·GcSto1j,0 ko1;e je imalo oblik uob].~aje~, no,! egi~a'ts.ko,g oltara i stajala j;s u severozapadnom ugI,U Svet.o,! jeaera. ,JO$, v'e'cu bubu od zelJ~n.lo,g IlFan~~a 'nabavlo jie 110m, Eigimll II C:adgradw.} i ona je sada 1U. BrIDtau skom M~2:eju. (No. 86:5) .. Dlll;al~ka je l ,~5 m, ~]rota. 90 c. i t'es.ka preko dve tone. Mo deli KORNJ AC.A od nefdta koji su prenadenl u ,[~dli:nas:ti,~Jm grebnicama bUw SIl),W bee samnie amajHJe. u u~bru~ajeno(m smi:s:l'u II~m~, :~d] ne i vel i.~ ka . kaM~na kor.,nja,ta I(s,ada u Britaasknm muzei u), kojl, je bila :isU'vi~e v~dik.a da bi j e noslli mIDi, sebl, I. n'islIW je mogll la~k.o' ni 'V1I16i s a H,bOM. Bila j e verovatno 's.m~,tena t~a postoij e knj,e je s,taj ~~o' na mmUisn~ o\kio' nekoghr,a.a. J os jedna divovska amaj1ij,a j;e bio 'PUPAX k'oji je Legren lu',')naj,s~u) u Karnaku, I, S iI.d a, se O'lI!lva u l!gipatskom :m'O:z;,ejiu U Ka~J.1I" U n,edollm.'ici sme da H da med~ fUl1ajUj~· uklj1il~imo i veMke ,gfaIlURe ebeliske toji su PJiJ)in~del1lln u HcHopornju" Kaenakn i Tanisu, kao j 'Manjie ka!EliJJtMle, obeliske :kojm su naden~ 'I. .fobolcam.a S"tilAifO,g 'Clestv' a, ,AU, maWi ' .. ameni obelisei, kJOI ~ SiD. dovo~j:no, ma~i dm 'bi se m,o'in nanlsatl lUI. 'o,gt'i]:toe;~, n~dleni au zaj,,~dfJ,ol

.' sa dru,g~m a'Majruijama i dlffinduv.ama -. ,gr,obn1.IC9.'mra 'N'o-

C" t . Il.. '1" ] 5O!'.iii ' •••

ViOg aJfS ."a~ 1 IU'1I SII po ,Menl meau . .za'VQ~re murmja lZ

o,vog rllllzdo,J;~j a. Klko jl~: ob eiUsk u to' vreme bio s.~mb. (!Jit bop Amena.j a ime to'g boga bile naplsane hij~fO'.g~in~ ma na obetisku, :m'O.8:U,t~, je da mali mod,eJinemajru ma,,gijsti znl,6aj.

BatJaU,oo :lclqje sa llatkn,e 1UW r~hgQ:skim teks~\ovimit ra,zl~~~titJJ 'mWolblja ,e8fuplltSk~ istorije pokazuJru da j~ s,tr,ah ed zM~jia.. Iko.rp~ja i gmi'za:vaoa, s;v~h vrsta bin iif~··' :koo rispro5~,.a.!iilj'e.~ 'medu. B,si:pcan~ma .. Ver-OivlI,o se diii!, 'su ,QrV'8 opasna stvo'll~;a ,o'bruil~j,a 'wWi 'otl;1o:vljeqia z1i~ dubov,3J 'k(di. SUi. tad ,10 dJ je t'D bUo 11m,OI~~1 napadlli ~ul~e rusJ!.O

168

AMAJllIJ E !I T~USMfoiJN I

169

kae i five" ,lBogoV'] S,U~, U(iFpS:ten;o I~Oree], $.ab~alrilJru si-

• Co • ..:11 11- 'n~" -.

gurnim ad ov~,h napada sate sto su :paSeU(II"Wiii!ll:L z;~V,@!tn'l

filui,d~' ~~, f Sit M iinh'l! koJi Je: bio iliIJarro~iti ,~triibrUt bo.z:aDsldh bU~oa. ,Ali~ ne sme se zabal3J,l1':i,t] d a je m,QGn:i :Ra~ b og-Sunce, zsmalo umre od uj1e.da ,gmba,v,c;a kOla je ~a.einna I2:id~l~ i da je HOif';. I:ddbl SruLUlj z'bUjaJ, ~DUO od uboda s[korp'"j e. Hor joe: ipak nat&-en u :Zj,vot uz POnlQC ~~,. 'vesni'h mlgifi:lr~h :fo(rBlula :k.(]I~'e je Tot S3!ijlpsUO I:zidi; " Egipcani su o-'il,1"e :fOl'HlIJ,ule ~F,mvaJli na kamene stele i drvene t ablioe, koj.~' S~ Q~tav~j ~H u :s,v,o~wm, kucam,ii i ,~;robni,caMa da bl ih !fw!:Ue ad. ,~a:pada zI~h. duhova U obUC-ju smrronesnth 8n1J~Z~Vi8J!ca,. Ove st~,~ se Z:O'V'U, 'u H,O~~IV~ clpusi .... ~ obi,f.no su na~nj~~~ od tVIdlol~, cmo,;8, lk~flI'le<Ita _ ~ im,ajiI!W zaobljene 'vl';h()"'~; a m!@1,8.l~ seevako ukratkn QP,~sari: na p(['ednjoj: stI1i1!ni stele j e II,!W :re~j~fu izr~za:na figura Hora Deteta (Harpokral~). On ;stQ~ru na dV3, krokedita i u saka • .a, :!1ite2l~ z.ij'~j' sk,~rpij~, lava W ]':-.oi!alt~ z:ivo~irtJiju !Cko;~ zor'Q,~;a,'?),~, kJ@1~ :plled8tl'v~j ~jlW pr,ailioce S,efa~ boga, Zl:a., N'a H,orcirv~j g'laJ.vi ~Mjrn, sl~V'a ba,sa '''Stalca» J kcja naUkuje B es.o,v'oj glavi, ,ii!figl~iFa Bora zaJj:edlf))~ s gll'Y'Om predstavlja starog, b o,p koli nerpre[lddno ,o'bnavUa mbt_d~lSt i sn;a·, gu. PO'led H:Of.,aIJ se nelaze ,Ofi ,R:a:aj! g. SUll'c.a intgltre: se]amih b O,g;orv,~, Osnova ~1~rne i mdnja, stf~ln:llll. SOU IPfe:k:ri,V\e.., ne 'ma,gijskrum 1e:ts.vtll/V,ima i 'baja~ii.c:a'[ijiJrjJ~, koje su ,od!vl3Jcal.e ;:do 'Ol~:f ku,oe Ili gfio.'bnruee u :k,ojoj i'~ >stajaJll s~e~a. U' Bri~~t:i.S:k,()m m'~z>ej~ se .ogu vid~ti :tm1ogi do'bri prime~Ci'i

oVle ,amaJjl~ij'~. _

N 3jveca ~ ]iJ]aj'VaJzm'bJ~j;a ad t3Jt.vih a.ajJ'ija je 'OJa8), ko'· ja joe opi~e pi O.mIlta, :lmo ":Met~mwh:o'Va stela", a illlj~, je prineu M~$emruhu d8J~' Muhamed ,Ali pltt~-a. Nju. su 1828. P((Q~d1'i radnic! Mjri ,811ll ~pan Ill, Il'adi]jj~~ clls~eme fra.. ~JevaJakio,g: m,aWlj3{stira 1lW AillekS3Jlldrij~. Pnnna 'tv.rdMju, U te,D1:~ (r. 87)!, Ot!l3. je bi~a ~apraV'ije~a D Ann-rsemtik:a;

sina gespodariee Tent- Hetnub, :p~~rrok:a; nebuaskog, n;ad~O'rnika Temta, i pisar,a H,~taf!< komii Je fJveo za vladsvine Neht-neb ~f:a,~, 'ilaJdara od 318. do 3601• pre n, e. C:rteii 'Prednj~; ~ ~aJdnj~ strane spomenika 8U prikazaai nil str.a:nama ] 70- ~ 1 ~" Y:ek8t~~ l''azjtd;njaJv,aju da je S~tQc= m,enik bie nam,lenjeil da I'a~tw~l ukueane: lli&k,e ;z,g;raJde!, mo~~a hrama, ,~d n~.pada !nb')fP~Ja., N,~, :p,f!ednj.oj" zad~jQj 'I bocmlim erranama urezane su figu~e" Sk.OlfO tr-i sto- . ~rune: bOgl."fY'2),!, nebeskih bica, :s:vetih ,zi.'vQ~~F.M_j,a, ~ ~Jfirop~jskih ,simlbQ,iaJ", K.ako su. :Ileki b ~,go'V~ wmaU nekelike obli~

. b· d 1" b '"

ja, .Q~~mQ sMatra.'ti da je na steli . ~,~, .'. "MO ]1~J1. -:r~~1

bogova da iQ'b~;bedi llcl\sebn~ :zaititu z,8;r,ade 'U _k~JQ~ je OfJj~, 8~a;j;ahl Z~, s~',akrn ed 3105 (Hi 366} dana, u I@din!.. oOv1 ~-~iS~it~~d SillO, lw,kIDjtw€ruv,a~~ :Z)illjednru,c-~ 'bQ~@'vaJ, N~ro:a~, Ze.mruj,e i Tua:l~a,; bogil-iGodi,~e i ,gQdUmJih deba, b ~'go,'e meseci, dana ru tillSO'li'ia da;l\~ ] no Ci; bogO've 'planeta, i zJiezda~ znaJ~ kova, z;od:ijak.a, i dle)kaifWe; bo,glO,ve niiD(mJ.l, :1, vernikih gtadova ~ va-rolli; ru mnogo ~~lkah1lih 'PoU~e~s~ifkih boz~n~UJ'\f.8J," N'a_ ,~aobiji!~u1iJom, '¥rhlllW pf'I.'ednjrc,g, de],ilI, je ~ll:n~~V d:i:s;k. Iij 'k'OM~ SeJ poj.a'V]jluje Hnemu, S,I ooM:a;i 'O'V'n'~dske ,g];a;v,e. O~,am dubO'~l~ liOr(: mu !kU~u ,; iSPQd njwh je pet redova bogeva, 'N'a ;lie~j,efu ispod njlih. s;toiliii Ha:r,okrat ~a kro'kod~liMa. U s,a~~j i~ci, dni zmU~t sk,Ctrpiju ] tjf~nsku ti'VO~Wn;]ftb Oboiava~ u ,&8. Ta~ i Ra, s~ojeCi na 'vijiupvim ~m;lja'm~. Iza ,iRa;a ,sto~ll MZ'ida;., Na z3Ji(l~;Q~ strani ,d!dJrum,iI;)' po~itei:st],e= ku kxUa!,t~ fi:gWN koj.a s~~jj, na O'Va~IiIJ u kame su n~ure 'Qib~~olVljejljil, sed.am. nlocm Zla,. Ispod njlih je ,[Je~ redova

b o,!i,Q'v,a. H"ljeFo,slrufski tekst s~dd~ $1~de6~; . _ _

. 1. Bajialic~ za ~n:is~anj~ A:p~,a~ 'v~]iloo zmij"e", :kl~cli~. "na tCfeVo n~di'k~Djer' Cuporedi sal Slu.er.sJdm H'umlbabOM). HiC)f [e rnz,gID!Vurio baj.a~1!ou W>l!ad Ap~p om, ] eud~'vi~,. te je smesta povratilo, Kad IIbII se ru~~QI¥~dla nard ~.o''e)oo itOM k,ola j e '~Dj~O :iU "Dba neki gmiz:a'va,c; o'na ibi g;a j]ja'te[f.,i,daJ da p{~flIIrati ,otrov i :s,p~se 2ivot~

..

Di'liD"'·<5t~ f.liilorov CllJ)I.Il!El, k,oji jc (Jp;ft,e W~liIat pad imenom "':Me~erDI !Ile ... l,l '.~:Ia~ (fitcdn'l}JiiI Mr.tiiiu).

171

2. BajaUca Z~. un~s~~IitJ~ delovania MACK__E~ tj. zlokobno.!;: 'Qb~i.qj,a Izide~ Raove k6e:.ri. Svaki, dec :~jetliOl,l: tela je ob!ljbv,artrliJQ .Qe!kog boga :i~i boglnju; m,o,g~:a je U:fnJ~stiti otrovsvak,o'l gmizavca i mogla je.;, takode, ;sV1Qjim ne'Izmemim mag"'Cnim Moc~ma otrovarti ko,g.a, je ze~e.la,

3" Of V I. balalica o~bnuj·e te§k,oc~ma. Odinlosi se ~Ut .nekj mito\loiikru dQgad.aj u ~o:.e se Ra prizlva da:. navede

'T- . - d ...:I(b .• S-, -, b- ''"s. _..:i ~ •• - t' 'to. H .

otl.· ~ Ou ·alJ,l:· .~t.I, .' oga "-_.Im.1I. u~Jl¥og , LCaJ -" '. or Je ]'-0'·

ZValiIJ u porno (5 svom C<i!1JJl O:ddsu~, i p,o'Stoji ,I~uzffiia na I'zi~ d~na ZaJP ~.a'8anja kad je dOL!la, do mola u N etlru, ''[:aj Abideaa, i ugledala mrtvo telo svog m.uia gd~ tamo ~eii, Oi"ns je lIIbiJen u spletkama Se~Qv.im!, I oji. je ~h.va$~o Izidu i Z3!tvOriC' j:e. u jaku k~~.u sa WlJamerom da. i~~ pdsiH da :SiS ucla sa njega :i ~aJko ,ozakooi svoji polozaj e,gipa't~ skog kt.~lj I" kojil je b es.pravfilJc prisvoji,o..

4.. Pr.ilHlrvest !zide', koj i! i e olS.t~laJ. trudna sa, svoj'i .• _fE.vim muiem~~. i kojia. j e, 'IJjlZ Toto·vu p-Otmoc~ 'U5IP,!dl de

b ' x' x U' ....... ,.;II b " l'ik

:po egQ~ Ll: Ziu,o,""enl~Jtvai' . ,[aJtnJ L seaam . ~ 'O.ginja ~ O([',~

,P1Jfl. krenu~a je na put do Pa.p:ifusr:mih baruJhna~ gde je n31m,et'"aJ"'~Wa da se satfije dok joj Sri ne rodi dete, Uputila, SI ka nek,oj ku!w ~ ziflltrai]la..· prenolCiitet ami joj gespodarica zal~.pru vr,~~a u n,ce~. J edna ad :s~d~UD boginja 9torp~ja se U.V1Je~ u t,eninu. t~C.Ul i ubode jioj dete tak,o da OD.'Q' umre, Maj~in. je jad b~o take eemeran da je I:zi~ dl i.zg OVlOtri la 'bajiiiJJlicu Iiad mrtvwm detetom, .i ~ko,r1P,ij~n air,o,'\' izlde ~z n.jie,go,vog te~a l on opec o,Zive. R~~~ baj.an~ eel. ,Sll[ ii.!l1'ezane na ,st'M~ W EgipCam~ so. i.h o.enw i kao P,OiUZ;" dan ~¢k kod uboda skorp~ja,

Ubf:ZOl posle o'\i'\ola~ I:;ddl, j e bU.! prlmomna d.a na~ pug,ti rskrO'viste na. nekitlUko s,ati ] 'ostav~ :sl'na, Hon s,a", :.og. ViJd"'s~ daL j:e. dete .tu~z.~t:i6mo, s,tr:a§llla stor.,pij'a.

1l11.."".,. d .. L d ,. i\....;i 11" 'oJll " ...I·H

_ ,~wiAJ" 1'3 :rn~p3i e:~ u'v-O '.' e, ~ ~a!,Q .Sle; .w,'z:JJ~a v.raltrn~ 1tt!IJ!ai~ilie ,~~OIaJ,

klto ldw ml'ta Y u sev.a:ru, PJ.egJ.edalll. j',e deltinj~' te~o., i na~ ila z~ak ubc;da !korpw:',e kojru je' pos~ao Set, a 0 -,da b;

~je ,rova~i. jiiaJd koji je take parae srea da S~ ljiudi w be.fj.o,i bUi pdnudeni da saolSl~6a:JU s nj,olm. Nje.na sestra Neft~da dod,e sa Serkit, bo',I~njom,~Skorpij Qrm, j p o,savetOjV~ je da se obrati nebu sa pomo,if;. Onda zida zaJ.vap.t do ~~L~k~, 'i mornarl Barke .Uio'na godhID3l, pRst31dose d iI· v'e:sla,tju i barka bogaJ.-Sun~-a ostade nepokretna, I'z nje side Tot, tvorae b:ajal" ca i re~j motr, ~ S8! sobom imde R.oc kojoj se morale pokoravati eelonebo, i ze mlj a, ~ _pakaG. :Pos]e ra.~IOrVowa sa Iaidom, on i.:zgo,v.\or.i. ID:QCmlJU 'bljairneu toja pr,em1li.ese dee "i!zi 1j{,OUi!(),g fluida" ad Raa do H.,Qm'\f\Q,g ·~~lBJ. 'O~riOv odmah napusH detinjie te~o i on pe- 00 da d~'§ei ,oiive~. To~ jie: ebeeao da ,c'e· ~1ibt.~ Hora, i da ee ga ib.r.,anifi ~ Su!dni.cl. 'U Anu'~, :i da .ce mn dad me ~ da ·od!bije scvaki :napad k,oj! 'b~ se aa njega. mog·ao prred.uzetw, ~ da 6.e esigurati nj:egov'O ,s.tupanje wa egipl!sti presto, U isto vrem~ je obj.av"'o, da su 'ba:ja~i.'c.e.: toje je Mzida, i2·~I.' 'vori~a d!olV,e~e do 1101\1',01, s.l·emu,g, i~ihodiIJ:!o jer je '@iOl. um~rul8d. da R.a()'va B,2U:ka ostane nepor:r:l'i6JDJiIJ:~ ~i jet ga j'e nj~na mag;~js.ta, 1O.0'C pr1;siWilBJ de sid'e. na z~m1ju ] izv.di 'Ddn.u voIj'u.

To jie kr~tak sad'r.mj magijsk~h ~,ekn('jva koj i SiU ispIslnI na 'M,~ttmlih()'voj .steIL Oc]g~edno Je d a na ne:tilmJ

• • 1l..m" til II • • ill 11111 •

me'S~U~i'~a tel!.Bt DWJ.e lZV,lOimu, 1 miD,ose IIJUZ]]C: u PJem.u ,s.~

n'ejilsn.e: i danls. ~.esb.v:at1jiruve~ jier ~~; .Porz;fru8.J~mo p0j~d'~~ nosti 'mlg~jskol srusl~mll kqji je u IV' 'v~kJu pre n, e, bio neodvoj~vi deo e,!;i,p31!ts'k~ rcUlije .. Tl(!,tovi na ,ovoj s~,e:iw pokuuju. da ~1l!W se Bg~p6al1i, uprkos tome ito SiilW p'ui1J~m. sreem verorv8IU 'u. met O.zin~a, ~f'ek tad. su bili 'U o,zbi~.J l...rum t,eiSk.oeamiJ obra.ca1.i :~ po,.QC dIevWl~' m.~giji s,v,oje :lem~je.

174

~ I~~J

~~~~ ... ~.k,1I2··' ~~~~~"--~--

::t KrUIliBi S~"'i!ir~ (,N'4;t n~ 'Th!tIl1Ji, CV'L'CilIil :k:lr.I!.lI'L;8.,

4, Krunil lr!J:gil (Hedit)~ .iluJ krunlll" D"fol;; knm~ $~, b:~~ 'O"II,[Jjt:)!} ~poje;ruIi: 1./1..' ~ -&oj

Illfilak j;~ ~~riiIDI ~!l[ol EMIt ';f

S, i\~h:. s~m'OOi 'V!ii:i:ln(t"-,j !i~till, 'Jill) ji: m~dlill u!tlrui ol!iolil ~ct9l. m, r:z;[d;lIfIog dm~

I~: -

~~ :Bojif\~~il=W~ifi.cilif' 5, 'lfie,8inja.-U.fl~S. bt!£iii~~~ ,~ti~]ti~ (i;oIliJiljlt!,g. ~;rn(li~ntJl no.

Iijl8~ :Eeipto.: r:(!fJlel&~fL '\'ft di 1'110 sc Je ''N~B1'' ,A_"II i m, ~itfiC, :!:!, ~britiil~!i. ~.B! ;;'~IB1BUI"" t\, JJ~ ~

rtJliIta!1liO:i:II, y;rrcdO!l)lti &~ ~ dr'l',BI. aQ',t~aii:li!!, HilitfJrnlti! ,i Amlu~L«lm"

'~I" U®"M~elD~, a'b'll!'- ,mdirn.e p:l'o~~ ,Q-Iljnosno :~iJ.:l'OiI'iIil" ;$e.tI.llliR iP.r,ed:!l(\W'rIJ;n.lz~d~ ~ '~II!!'e.,

,1Iii·;i .. II..,;II.~, ",,1I!o~Ji!~ViRli" '1:,lI.I!>Ji''''~ ""'",0!1; ........ Ii 'm; ~-,.ii~t~'" 'Il iIIIi .. ~....,.-.;l 'IO~~

IUILw. I!.MI~ !!.I!;I.II-~'."LVM \1;~"'~,I.J·!iI!I'!I .1;,·r~Ii~' .. 1[\1i..P-lII~"'-'hP..UL!ll 1 ._~'Ir.,~~T~~ !l.Nt.:1i'!.HI~

~,o, ~va ~,m~, (d~~~) ~~,,~. koJ!i j(;1 ~ima ,f!!DmCI\B,U O\!:ifl~'U, da ~~I .~PM 011, ~~M,i',L'~ ,I!:lft.d, ii~ u~pnll~$,Q :tI~ n~~

!-

I l, O:t'fO:~!!LifL :riilltLil~ ~im~, J}.l.cmei'li~t&J1ti m 'Y!tI~~'kMY~inO'.51t~; FllItmiillll, b:1rl:1I,,je v-cm--,

~lini} :Jl'!lWlijli:liIfj, ,~j) !El:mL~lija.

1.:2:; P'!il!:1li melee 16. aa:na 9i;1i, ,NiO"¥lmDi;

~:t, ~,rulli ' d,-' - mli:t: PEkit- ,(ft~\·:tBr"il'l ,~iJJf- filii :miXi h~- KA, ~lil"i:: "i:l :C\~ '. :--

-- ~----:!, -~---"- -~-----.]!~-~-- - -- ot __ _ J1of!;; --- -----~J-J- - - ~

:$'ill!ll!l $'imb,,:d !ll!Il!OS ~n.o J~ oo~,rr,;al;,') ~iV(i~!ifliII :m'~, lj" h~n~~ nSimirn~,

176

EGIPATSKE AMAJ ILLJE

1171

i!L Jaftu:k: m. oslomJ'u;;' 00 .8Bil'lf!.!! ~oji S!I.I! 'I(oris~n~ fu'l'~ i :koji j~' ~.~vlj:il.'I1I. !Pod \lml :WiiWfo :O:tijil.

.c, ,.}

6

!

:l5, ApG!F. m. ti~1IiIika.~ moid:;!!. '~I('~~?l gml!1!a p.l,Io~ lbIojE!! ~amOO(l~~ :s~. ]16, ,S.1,iJIfl~'" disk Lf'I;R ,db00,tiU 00 ~;fiilfiitiL

],7, Amiiljiij:a=hT:l.~: (Jlt,.i!in), 'Of.i~~'!ii' :pm!ri_;(jA~ kilo bJifaJiJi~~ :pg''r'O'lflaii!LO j)e biliil IPfll.'itijclliiil a.d 1I:.oIliQ~. III 'I!I~UL

'~S. Ei~l!u$b ~~~lk. i9. Tm~if'.5:'ka IIIlilumcr'.

P,OGLAV.UE VI

.:8

, ..

.

.

. .

10

Rana rus~orii:i, 'OillJog de-1~, '~~t~mnolPutjh!~' ij~d'i (!liji[ Sl~ dom r:!ial~2:~ u z:e--mrnjl seveme M"rike, d:a;1iiIJ8S po:znar~~j kao

. iI:.." • ".... :L!...~ • " 'L., '. ;-t.., . ..:11' • '[

AID]sulJJ:~]!aJ~ '~QJi.~IUIIJJ,e.l'iiJa je, a~~ J~ ]h,.lauQ l [p(a\StOJa a, [p(3, se 0

suji~ei;ir~ :i Ie~:i~jjiru prrvfJ~itni~ Etioplja'~fI! ne moe ,n~sta, reft Cmw kammi HO(fO'V' ~ipu;s,. koji jie u Eti.opiju, d()~~en :iz ES~pta~ a kojru j"e: ctm,o 'velik~ purtnruJr: Bmst!, dot~Z1Jj~ da je ·ta..,<) taikom, I.V Hi mu v~k~ pre mID" e, zilftO' :ma .. :rod k~j], ffie bie 'upozna!t S~ n',c.mJiWm ma.gij,@m!" Bgip,rta, 'i, :k,ojw ju je v·erovatn,o p1'~kt~kQV9,O,. Ar,~/p'i koj~, su ,oS'vom(wli ~'tiop'iju U ,X, V',etu! pre n, e. '~VleJ~ su u ~:ml1jru u!be:i~ltm ill lcuWt sunca, m,es:eC3J~ zmda~ neba i !~mije" a he'b~e:js'lki ~F.I~vd, trdi su nlseJiIDi, Btiopiju ne~~l~iko vekO'va pm H:ri$u~J~ svalcalto su 8~, sebem d,c(nen re~isruju J ahvea Ul I,alita" Jedna je s:~var :po~,u]]JQ jasna _, do foletka lV veka n, e. :tE,tili!Op~ill!JD'ru S'~. b~]i plalni, vra6evi SU, bilL njiho'ri s.¥t~tel'tici i sve lIMe! mlglje su evetale, Os\,;ajanja Elip~ ,da;na II Gomj;rd Nubiji 'U II mUetwijrllmri:u. pre~ HIrlsta blla

.A'. ~.: .'. 0, • ..... . ..:1 C ,.

,s;~ p Dma.ta nar;(!h;~nfta severne ~u,g,p.IIJ@, ~ ow. :su. uu. ~.11P~

eana sena~i ZII mno@D "r.s,ta :ma.lijie, kae i ~:a 1l,p'~'U,ebiiW, Ilj~h,iQ,yruh am~j(liji~,. Me.'lWti.~ '01 domo.rodaJ~ki. ,amajUjama t'Gel rudt'b.Jja :Mi ne zna_mo ni~ta, Dek se b.a'rnj 'Bza-

'13, ~~!iliI!lii 14

iOlJAUiKE A'M.AlI1L.1§!B

1.'2. ~i;;:'. 3, 8albil.!!I 4. MlflijmuD ,s, Krm9~ sa mn.adiMm 6. ~.cdilijil:lrni _.IIIIY'9'Y1. ,". ,A;,~gv La,v" 8i, Bll, A{!~: ~, tav ~O, :Mijjmun, ~cdi ~!Il II,. ,LJb~ [2;, lid n. s~ t:d iii, !Kf:Okg-dWI ]$ .. M~~~ ..

'112'

1'9101

~k"",",e A :Mr bori riAi""

nil, .IlU;-(J,~J /';s~~ml~~ •. one .na ootrvU .1I.'!r'.I!.'e:r:OC[f IlJe:govru Si1Il

• . . b"':W· x "m.,. k "'.. II!.., • • 11... 'II.. • Od-

\'[0.]111:01. :mr,@' ". ~wl ,s:,e~®efll~!ri.I, . Qjtl je I[HO ra~j~n u 'ijO(fl!!]'1. 1_<

$v,;i~,e~n'a su ~zeU kedad:u ad s;rebr·8), ~ herat ad data. Hekat ad data i e. bez sumnjle b~JOI m~8:ttJla kutijl~ iIw ,kori,~, ee u koje je itav~jliinla ,k~dada ad. :sr~o!fB kQja je v,e;rnV,31t·, mlIJD' JbUa 'flJg1llr,a n,emg, predm,eta kcdi. jie s;'Veite~ik. fio~dQ' s a sobcm da bi. mu dao ma,siin'~ moe Ilad n,t-p,rijate.]jiem protiv toga se :m)j elov gGS'pOdail" bcrio, rVid~ mo§i~ Is'ton~, iu ,Eriopije (History of Bthi&pia)~ tom i, Sltf," 25,6)"

U prvoj po;lovi~~ IV '~reka m., e, E~twopijom, je v~adalo ffi[OIOOW kwalj' IEzanl", Azaru~ls kod Gii'ka. Pred kIlj vlada.. vine odbaeie je pasantz;a:. i u~runio b_rls6ans~vo zva'lJl~o. nom l'e.ll~jo,:. g'\"OII, carstva, Polumesec i. zvezda, SiM"" beli MB,:E:mZMA kioje so u Bvropu, done1i At:ap~; zamenje

,. It. "X~ .... ""1~ 1r_ x, ... ~~,.' '·'h .

. m1Iil. su !J:ln~i,jljm.ru., JU.sto'm na :Jilo~~~~ m.l'ego''Yt... ,ZIPUaJ,

m.. ·~1.. ... ,1_ ,~'I ..:II· d' ... 1'; ,.. ·ml'·

~,o '",ome Dl~uO De meul, '. a 5U, DU'e...JiI.~,C], ,ove ze 1 1 Je

napustiWi sv'oj:e. ,111m1sb kultove i 3Jmaj~iJ~" aH Il.ema s.u;mnJ.; da j:e .edruw ~iml:; p'oito, je primljeno hriI 6an.'., sty·o; nISI postae prv,a ~, J1lajiVeca, ed :s.;vmh aijmaji~ijiaJ i ,zlsttt!lih s~mbQlai Slit.e krsta su zlk.u"ci1rv3'ne na zidove k~Qa da lOt lh zls.titim~ ed 2Ultu. duhnva~ ai, [(rs~o'Yw su !SestiO' stavlj'.awi i na tela b01le.soika" s~lrih i mWadih,. da 'bi poniitiU, zle ~~~ca]t~ k0j(i In ]zaz~va~i holiest. N,adruo.bwaa,n:enw,~[i eblik

_ • ;.!I ill

bii_ Je '1=. ali je pM:naUl i iielroli,ko d~ cblika, a gru,pa ad §esE krrSimrvil :lJa itta'llI.w 181. p.J'1edstav~j I :1t1!f,llt.~ teristi[me primerk@i. 10V]' SI!DJ uzeti ruz -agijs,b Knji,@l,e mrtv'ruh 'l:oja se naluru u Brita'llsko,m m~zej~; u loojoj S'U oni s~~z~li kae v~nj~tce, S;y,aki j e pDp8Jdao odeljt11l. de~a ~an'D· ~Le'f,M.a, Sedek'i,' il~ ~t:rakl, j]sp:fa,V1to$ti~~ ,~ svaki

je ~!i[ebll!o da posedru.j'e posebnu iIl'ili,06. _ _

N'ajlil!oh~tajeIDja aJmajUja u .Abis~ji 'bna, Je ~ ,obU .. kJu, tr,alke per.gamen!ta (ciY,mja k.ala) k,cja, j)e varirala u

ET~OPS!l<1E AlMAJU.JlEE

CrtuL iff1;fj:li~nih o'blih,lc:rntrJi ~,~i!I;Ll.dei'liih til ,cciops,~DjI Knjizi niJr[v~h :itVBlROj "~;.fllfo S~riI.ek" tlHI r.i~. M'I/!$,. MS." Md.I06,21!t4)

AMAJtfJE I l"AliSMANI

dUZ~lli ad nekoliko .safillUm~ta:r~ do 1,.81li 2 Metrat a 'U i~rin"j ad 5 em, do 15 Hi 11 em. Ove trake su penekad savijane Ui~asiv.aWJje ~ unutrainJosti koinib p okriv3J~a, koji 51J pd¢vriCiv3Jni za 1G),grtaee i cdeeu, a 'pone:tad su UnIDO= ravane ~ stalvlj:a:ne u cilindriene koz:ne =kodc. k()j~ cestl) podsecajtw Ita 6lu:ire metkova, Kada se uziee prikaoe; sa njih, one vise aka vrata ili S'1l!W p~iOvrS6e:De aa lerviUW Juku.

Sve ovakve :tlmajlije ]m~u SI, Jedn~ strane ZAPrnSE na gS!'~~i rtj, 'etj,op>skQlm., :st:ifI~'m tnjit:ev,noM jezm,k~ AJbi,5ru~ nije.. Zapis.8'oa slova bita su v'cOma post'OlVltU .. sMatr,alo se da poseduju 'mag~~ne Moci.'I.a!kav je :sluli!aj bio W u 'Bgi,:ptu .. , Zf1W8Itaja'fiIJ primer za o,v~ ,Olnje(IJi,cu nalazi se na papirusu 'N,,~~,~""'t~'O,e.'b-asru,a u Bri~lnskom ml(~zejlllW. ;$'\1' a, l)~!la'vijj~ KJljig,~ mrrtvi~ SD na ovum, p\apj'['~su ~apj:s,a~a; h~e:ra!lsik:lm S~(n/U1fUl, a~~ 'Odrecna ispoved" (PoSruav[j.e exxv), veoma V3JZ3IEl tekst, , akode je dlt hUe:rogbfinu!ll. za koie se verovalo da [h je ]zwmec bog To,t,:

Zapliti na 0"1' 1 . 8m~jnja'm3 U'kljutllW'i II'~ (1 'III razna

B 'Will. • - JI J.

'OIZ~}a unena, nor, ,Adona:n El,okim' - Ja 11,- E'[' _ ~ ""..4 ""'.n' it ~ .'

.• t" :,!I~" ~ __ u, ,.:)!EIO,u0:JI' Jt1, ~

(2) ,lmlena, ~r~a:m1Jdi~a~, npr, M~haHo i Gavrilo; (3) Magmewe, l'~'e~a, Hn~'t.~, ~ i(4) nnena zlotYol'l, ] da'Y'ol a ,pjj preusrc!kUj~ Iboll~s:tl ~ zal'ra~e; ll.lljudJsko'm, telu; (5), nizove sleva

ti.]~~e~ru~ J)O j edn~i iU u grnpama ad p~ tri - ~~:ni k~je D,e mugu. bItl prevedene, npr, S~airi palindrom, SATO'A., ARE ... Po. TENET IOPERA R'OTAS: 1(,6) tradi,dollaJIDJ~ "meene ~ ..

'ar\ I pr.. on.e kOjiC je koristie Hrist, ,,. Asparaspes ~:I" ~ "lUi .. k.4j)IIISkws l", ru one, koj]ma se siwzruo' SQ,l'omriJ.lln5 ~",LOifam,! ~~ i 'I' Mahfe~G,n t"; (1) le,gewde Q' na~~ Gos.pod~ i s-vetom

Suseni,osu :mtlfll6eniku. -

Na mnogim duz~. am~j]Uama naertaae su iU na~Ukan::, Fli(i U ~B neki~ ad sedam a:rh,uld:~]a~ m,p', M~h.a~l.a w G3!vnla - ko.Jw SU olb~fl1o Pf!e4&t!vljewmj k@@1 v~~ezov.i L~ v~zaJntijskog ,er,i1oda; fi.gu're svclt3JQ, npr., SUjSleril~08, mu&nik~, i. ;s,vet.i Verde 'iz Li d~., Sv~oi, se pO([lc~d pojav~juju

na konjru i obi(ID'o S'W snabdeveni dUll. kop~j]ma ton·, 'mal. pil"obadajifl1 ""z.aj,a'" ill s8iv'ladao,u, neman, Ua Q'¥8", s~8r,~¢e.mo ni~,v,e MAiG-ICNmH 'CRTEZA 'to:j~ je ~ooIbal() da zaJsd'te nos~o,ca amljlije,. O~ni su !lu]dJ~dnlkg 'YUill !tao i

• ' ,or.. iIf '" G.: A 'I ,. - 1:'.' s ,., ""b

sami t'e:ASi~O'V]" ngure a:n,'uClJift, 1 8v.,etaca. t:.;t1cp~"af.n 1 :nJ~ e-

V~ 'po~OJmci A.bis:lnci nosUi SIo' s.V'C~~ B'UuiJjlije radl m ate rijalnih lkio:rlsd za k,oje su vel'O'vali daJ, C~ putem :nji'h z::ado .. biti. Zeo,e S~ v'~r(nra~e da 'Ce ]:m 'O'De dQn,@ti. p~odnost i zace4e~ osrno,boditi ih ed poba~-ajjaL~ dOlletw Im $~8umost. tokom perieda trodno6e., bez'bed,an po(rodaj ~ zdrs'v'lIIi de .... OUJ ~ Q[iJJe SU, ta,'ked'e o.~tiklval,~ da, ee ,amajHj,e, zdt~titi, 'rruji~ hovu decu. 'Dd. urokljiv.ih. o~iju.~ 'M,'~ikaJf:cl S~ ih. m'DJ08WU da bi im dale m,uievnost. i sifillagu; a ~ mulkarCli i iene srI! ,o~e'ltivln d~ ~h one ~aJ~tite od napada d'avo~a koji. izazw-

'L.l ,~"

~aJlil, ee ,~,t~ 1 sarase.

'Velwk~ deo, dlobr'og pri'm,e;ra, Imaj~ijle ~~PM dukova:m lie. na, ~Ibli xvn. 'Narn;Jisa'na je [(_j'sjem X,VII vTtka za ie.lll! zvanu .... Absara D,~n,g.e~t"\ .j.. Hh).ltol'odica Ju je poshda kae ~~rDdos~ul, 'Y1e1t'~, N I, 'vr.hu je :figllFa al'~a'I' d~:la i~~, an,itt'el,a sa o~o,lo.rifJIJ iz kO,g,a, b:~az,e :z:ta,i! s'VI~1~,OlS,d,. On [e (u.1e~ ven iI!W "'i~es~,c~[I1lu, cvetnu odddu i '1Ij .deSB(i~1 :mol d.rli ma~, Z8]!pi,s pol:wnjie ~o!bi,~a.jenom, fOllPul,om.': ~~U bne 0'00 i Sl~ na 1 Svt~loga DliJJha~ jedno,g, Blola.~· Zati. :sJedi !MJOU1V',a :toja je. AhslN Dengel m0111, spI;lsid '0 d pfJbal-aja. be'ruest' runih vrsta ~ demona koji 'mJ ap wi a, d~JC1J, dot msajru .. :.latim 8~iedi '~e.gcnd:a 01 'S1J;~miosul kojri ;- e blo mu~e:n m. v'~~e DiJD'kleciJ~n~, PremaJ, 'njo~i~ on je ubio 'V'~eljuj s'v'Ojlu sestru, ',~ja je' ~i' la, 'U sa!,vezw, sa davoWiCllm, ;SU$e:n~os, se oie.ll~o i feeDa mu jle 'oodiWa _,u'§ko, d~~e toje je Ve.l£e~ ~jil, 'u.bUa~ 8'~se.~!O$ je 'OIf1Jda uzjahaO; kO~aJ, W ~:zevii 'kcpUe u desnu ruk:u krenue da ubwJ~ 'Vemelju.. J edna stamca, :mu feoo gde je. O(fDJa~ i ,o.n, udJ'e \II, vIt i pl"onad'tt j'~ k,ailio secii pod dn'\et<),m u droStv-u dravo~a, S,vetac sJaJha~, kleb.u lita. poi!lJ,zelBo"g m3 zemUlI!lI m pomcilW ;se ZiIJ, :s'nagu d~ ·l)Wll.i· e

1184

A;MAJUJIE I lAUSMANII

V ~r:zelju,! u'ili .. eu deee, 0110, k~ja zatv~u!~ iemmske macerice .. Zatim ,p'Q!no,'c, uzjlal1ua kan_Ji, i uze kOPlje u desnu ruk"u~ pa illJjjime prebede VerzeWju s 8), desne strane, 'UmifiUWci, ona se zakle sa, sedam redova ar-li;alrtlJdela da nwikldra ]l,e« rnei. na .!6.sto ,(irui, ked osobe) Ide (S1e na'h~z[ i.e s,useniOI£,. Zbo,g t,o,ga Sit sma'trsl@, da ,. e :lena. k'O!ja. je, oilkaJc@laoa!. sebe ~majUju OS kojoj je b~Wo na,p~s:ano Sus.emi"O\SiOVQ 'wme ~ :pd~a 0 njeg!lillvom ZWYO;tu~ lajedno SaJ s'lo~lm, de1e.t1om koje sisa, zaJUtena ,ola napada Venelj e. Ptlito je Sus~n'ios U:'bl,OI V:en,elju,,, PQstao j:e mu,Oen~kj! a moUtva, kojom se m,oHa U vrtu .pre mmteg.ol ~to ju je p,rob e lkcp~j,em sMatrana

· ",,_ bai ~~'"

.Je ZI. ve om a, me wi.U "aJa~~c",-.

S ·h.AI ~)"II" "iI!... X" ., '1..' "":IIi, . d,

" trw:~ (lily ~roIlYJJl.V~w o~tJU je mo 1 _mo\) uve ' Jie ",00.31,

wobi,~aj~n lUi. Abffisiniji. Pagansk,w Etj,aipWjan~ sru;w, hac, ~

E '~. "1" t, ,.,. • '1" ..:I. ..:III d- b" _,gtp\i,illU.~ :noSJ.IJ~ g'M,eJlJe" per.. e i eruge .lPfeume.~e .'.8 ,.~

db' nl'· ,..:I b '1.,'1.... ~i II!.. "'1.1:.' .':11' d

O\lIlJ~ oe see e urOll!ilJwve oei, a ~ln~L;ldl Sill nesm · :rulaJ,

iSftdstva [ patuilli da Ih odblju wpatreboM fini. Ove ~ini su d,ob~le. obHk legende k,oju. malazim.o na m'Rogim il'M3/jlijama IOd. perglmenta, i ikoja se ('JV.a:kOI .oie '~ba;tto :i,p'ric.8J~~: 'Nai IG'OSP@ld I njeg,Q'Yi ~~nj(}i, ~etan su po~c'd Tiverijskog mora ]. '~gledaU su s,taric.u !eijai je poja'va hila 'Odlv.raliult a izru Jiea zls~r.a§;u;ju.ci, Sedela je na po',~a'll,oj .sliol.tme1i. Nj eoe 10!i. S~ baeale If,lke .io:t~: S'l'~~~o:s~i paY'lt ,odsJlada zWata" 'rub i floge au joj h~We u DbUku ~oOk'OIV.~, Ui su se .pokret!;de kao ~ofto'Vl, a v,atre,n~ :pliinnen!l]lvi du,g.i 68 lakata OJ. p,R!ko 30 metara) Lz;tazi~i S~ joj' jz

'Ulf • .,. Ji: "ii'~ • . G . d' 1)11'1

ustl~ ,1.,.eiiJll!C1 upwtl~e,; '~ta J\; avo; 0, :.05,pO· e ~ , a on

~m, odgo:vori; ·~Ovt') je IOko! Zemlje, zlo i pl"otDlel ;,0. Kada >se nje,g;c:v pogled SPl1lsti na brod koji p~o"i. 11'U)tem, ,on ,odmah ~o.ltolJ'le, Kada ale.di ko~il.; ,ovaj 2fbaoi SV'Q" jlhl~ ,~ :i oboj~ca padnu ,~a zem~'" ;, Kldl pO.gllda bavu. koju muzu, :Wl!jeno mili.d,~ko tPostaj e kiselc i pretvaea se u. krv,

V ...... AI 'l d ~ 1L.'" ,,A... d ill ~.... iii.. x' . ~a. POI e ~_ a L~nu lIioOJ3, jlC noseea,« OWU~ uOI POlli"ll~EI!",aJa 1

majka i det1e b~Vlj U urli!teni. n GOSptl)d] enda izgorvori

TA IB LA, XVI ~

IJIb~" .1111.111111 IL" \ b... • ~ ~, '!I~;d.1 '\ mjil;k,: "''!.Iel i Mli h"l'i 1(1 iI I'M.rnd;;ll. I ;:::lSL; rt-goI: ndu ~~ :'i.~1 '-4,!"1l1~ I"'~ 10.."11 1',,' Ll hl~lo d:n,'O-:I~,ku ~ 1'1\11 \I,er~'I~tl. ...oj I.! sem.tu.

d,'e' mocn'e :re()~ "~,t\S:pa.r~8p:~~t i N Ask'Of~S~ds~~ i, u~~nid 'U7i~ Oka Ze:mUe ko~e se nalo nA:_jnat'~'" ~,lPaUse staJrl~~, ru r8.$U§e njien, pepee na :iso'to,k," :2;'8pad, sever ~ jug" AM~jliW~ j,a sa '!l)V'QM, l'e,gendo,m bpis::1U'iJJ,(HIl :nl, sebi tl',~b3J]J@ je da

s,pre,~, svaku :ne-v'~ilju da :pdd~ pJ~nom, v~}aSA'rukJ~. .

Nckle; ~.d 'flIaJbo,ije nap,~safdi~h i n~s}ta:rijih ,aJ.aj~jji3J, saJdri~ u~btVaJ, t;,oj.a SU, ~:i;sta. b esmlsliea, Take je na (ljmajHji v.a~;ata 'Ki,dan no~ioC'u ~~OO;.no da ~edlaln pula ~l)~,

,g)OIVOri ,~];aSOft:;

- Sar Sa:r ~'~I l,atF Slar li&,aIf Sar

~ja:rr Dja:f DjaJl' Dj 3Jf Ojar Diar D~aI' 'fje Tje Tje TJ~; Tje Tje 1l~

za evu f,owr~lu se :o!e: da ju je B61 dao ,Adern8l1" '~~~l~~ koji je bi,C) upueen da je Gb(zJla~i Uud~ma kIojw p. te od ,~~~'v,a i sm(.~ih ~~,gQb[j,~, N':3, drugQ~ a:m~jUji ~~ kaie dl. se zU duno",i ru 'bo;~efiiti svih vn~~, m,o,g,rul, od:a,~~It~ od 'oorv,ekiiiJ ~z,8'O{Vafanj~m formule:

J albed, J ~lb~~ ,Ja~b ed j ~Ib~d JaruJb~d J~lbed J albed

N'!@:[' Mo1" N~)f Not. N'~(f )Jk~:r Nor

.ifla Ha Ha, H:a H,~, B,a, Ha

Ita, K.a Ka Ka 'Ka, Ka Ka

A Ae

Ae ,Ae l'iJff Ae Ae :~, ,e

Ao Ao ,Ao Ao Ao Ac Ao

'NajciudmTh.ovaJJtijl i '~'H~Jj~.a'mrumljivwjri priJD~f3Jk, e~iOpS~l}e a.aj~jj~j :S.a!vijefl,t 'U o:bHk,\w, k __ njig,6, donee mi je llW," B:ri~~tl~' ski m,uzej ,pre JlJ!\kD~nW ,Io.ciruna rad~ 'O!c[)1$:a, ,o~®~ni gt9J,C P'O~e;n" 'lPQsru,e, Jilj e,geve ~mrt'i u:pitao ~m. O~aJ, Tutsm.na d~, ~i Z!i1Ja ~t3.J, je sa njom~, i on me je oba.vestio da pri,pada m~na$tJ1"UilJ Sntog Sf(:~ '~ ,!H;amer$M~tll1W i p'Q:51a:ft~'()V'~Q m,e Ga, 51!!; 'ra$,p~$am 'k,ad wgumJaJ:nije'" 'U~nwo s:a'm t;ak,o ], 'k;ahl·' dj'eric~, mw je' aJmajllijilllD, V[to 'ljub~z~,~,) p~~[rua r<i1d~, (h~j~]'$,g ~spirtivl~jtUla," Nla .k:oji 1taJ6~1ll j~ a:majilja, d,c\spe~a u E:ngl~s·' ku nrwJe pozna!to, aU jle yel'()'v,~'tn,o d.~, ju. j~ 'k;,'I;I,fi d(u'[~o

FlloIi;~\.o,~ -~ m .... ~!..~I!Ii'o] ~ X:I" .. ~ mlIilI, ~ it> ~ """"'I(!iIT' n,'i'iili; ~ edee ,; ~1" .... 'U1ili; !i!Ji.a.'ffi,f!lIi'\Q ""l"J"':;' :iw~lt'(l IT I· ultlii)~..!!Ii.. l',,",l((l ,~lIId;"'b"'';lIii!i!l~' '~\L"'; J .... ne J.J: igT~ ,~,"'.II.tI"':"'Q'''', e ;

~ da ju je on ili neki drugi lllifiision:~f poklonio matiJJalS,tim" N akQrH:iIJ d81j~g l$p.~~ruv;a~ja ,iil.ajJije ]'elc~o SIIHl o:p~~it;.] da bih y'Orneo da p~sem 0 nj;oj~ ~ posWe: b,~,6~ pr~prusk~ dao

"" ~11,;I'~\o'" Till lil:" •

sam :PflSOO~IWJiU p'O:l'iIrIlJ~~ y~, ],e N~pun. ca ,iPo~~o je i(ilifl8 :pn-

ilk ..! " 'n "'k' ..JI Jt JltW,:ill!.ielmJ]:i:l~ postaQ sam mJen VlLaS.lillruc 1. saoa sam 'iiW. iIiflII.(jI'!iiilllJ\i.r

w:uos~i da je olpj~em" AmajJija ima abUt knj~le ve]U:i~,e:

I O~,s. sa, 8,,2.5 em" Sasooji se od duse trake [per,gan'bJemlllta, d:uzi,ne 4.,,31• metra, koja je saSlta;vljena 0 d MikoHiko kratkih, v~§t(ijl ,zas~"if'&~jh traka. Orv8. traka j,~ ~aJ, ebe s,t:[,a1~ prekrivena stupeima tek.s~~, :fWil etiopskom, p~sat'DJog

., .. ]-. d t·" " ~

. ,-_o! - I I : I ~ , I I ,"' { I I ~ I .. ; -. '.', - 11 ," . rl •• "-," ". '. 'j ~ - -. -, 1,. '1 'i~'

c!,nrum, .:a~~ru, ,0, • .L .r3J5,p.ore enog U .Onnl stralllC3J!, ]ll~ ,€l

v:i ra:z.:_nU~ odelJ:aka~~, hDi~na S'v'e:t~ca~ B @!\1Qr'ilJdi,~nQ rurn,'e 'i im~ vlasnika napisani SiU ervenlm m!Midl~M., M:'[nJJ,g~ S~!F:an~G~ ,$1W!l nmrljane 'vodo,N,j; ,a na ~ekQliko mesta na ]00 .• jiiM:1 [e '~ekst 'izbrisan dedati ~,U umecl od. tankog pe[,~a~, menta ispisani ode~Jeilfi[l kejl n,edostaju. Knjiii,€:a se

"',f:: 11_ iL. lk N" .,"" "J, 'n •

'mo.z.e f,aZ.¥il!WQJJ Ji.ao IlJilJal."'Ern'illOltl· a "'I:~\JstaJllJl 'll.We~01ill su 'Ve~o~,

'VaJ!t~o bili nap'isam:i u XVU vl~kiU" Ime 'p.nr'~,g, vlasaika

= -

knjwg'~ b~l~ je BATRA 'OWVAR'(J'WS; tj., !~[)Q,rd;e!V ~t~,p"~; aU

II!.. d .... '1"" u V M

na ear ,Val, mesra 1lii.Ua.Z;1mo ~ rme A'LDA IAlUAM'"

Verovatno je najzaniml] i'rija 10 d~ika eve 3lmajJ ije

liI'ii"""'it>~I.i&.,;II.'~O!ii .x,:··'"Di-'"."", ... , ,..:I,~ ,C -'" ,.- _·'~i'".~ .-. -. ,·c "'*~I',-", - ;1,,' ... , '(",.,.

Fualll'wlYlW ... a wImlJJI ..... rnrn,~" ig,j!I, 01Ul pn,wl,GHO ,ra:S've~!I!Java e"I.QPIS~

'1[11] .. ...:1 i::x:"",;;, .... ,"" Ie~'1 ,'I· (!i"'~""1 ,"" il~,.,. nnti""''''''mn ~' '!_-""",,; ~'I'" ~il o"ii 1,."""", Jl.""m-~ ta

,tiil ,!!i.i:IUi~~~1!I. WlIJO; _lIJ. t:I,JI~rt~1Il nA1v- yY~JJlI~ . ~ ~ ~~'~-.L!cl 1IJ VM~)~=I~ ~I.l

bak ~a tabakom, :naJl~~iNo da ~'U tekstovi sa j edne s~tlf'a'!le d~le pe.rgamentn$ u,ak~ (;z~ koju s(mo 'Yee :reilldi d,a, je du-

t" A ) ,"" h ,.]-. . ;til • • hii :n...

ga, p're:.!.!il), ... etra: ~zet] 1Z .- lG:mru ua O)C'vemsaJ ,anJi!~O :lJS •. Og

za clalttill :s:'VeiIDo,g Mihairna, a:rffirua;nd~\laJ, ~ BO,gnl''OdiOi~~h ~~daJ., .svi oni :!'5\1 "dO' ,i,sp,:rar,V'ld 'I Qd,g~'vaJl'aj!~6i za pmvosblvn,iiUil, ,eti!@~ps!kQg hri~eaJn;iBa, M,e:d~~wm , kaJda kJliij i,g'll okrenemo i t~tsbJl'v,e ata-mo :sa df'o,gog kf,aja pefg3Jm,en.tn~ trakej ~a'ih~z~m~; n.a ni~ov'e {!funi W ,fa rol:1 rujl3J , magru~ne. moHt.ve: w

,,.. .'J'" k·..l . 'i~"'L'~" t" - 'Iii' AI

Cl1~e IO(UU Jlernl.e 'IOU ,pa!g3Jn~1(:u I,ll ~uop, Ja:nl" JlLeY!rn'll3. pe.rgaJ.=

:mtm;IDtn~ tta:ka jic tako, mogla da :i:s,unw duhovne potl\ebe

lmIlim i~t~knutiM, (lc~ma je predJ8t~,vljen.o, ~ ,[i)trar,vlQu,~;aill):nj,ku sa fUe svake strane pro~ue, :~() [lv~ _P!E'a;vQugilla treugla (?')'j ,lZf,1;OO i iSipod kvadrata, l1arno:e' se tri "neba", eena i~i, vida B o!:cln S it'll a! a nil :s,v.a:koj njel'~Qj strani je j~d~o

M~~~ni Cffil)l:i::2i IktFJ ~ prJ~nUi~lj.w ili,rial't'l}ve ~~ij~'. t('S!I :R1ili8;iJllijc I::u'f,'.a @iv.n:r~is;])'

I3Il]~JIIi~'ki1) li~ 'OiKII"lII:remll' sa O:lOiJii'i'l ~fIIili i I,~ ErnlUiiloi~ilI j, iil:miilJriIii illSlLrd-lof!i,:,un, :!'llt:zd)[II., (SI.Ii EI'IiI'IIID'1 iJiC' 1~~,I~ Gli"ilJ:!if:8)S:J.).

nebe, S~d9'mJ srumbl.)rua cd :I«ljffih je :sv~k]j, sas,tav:~jen od dva iliMenat me~eoo'V,ii srpaJ, oj~ S~ vrho1!jl'~ ~a'Vtsl,v:a.ju truz~,tim2~ p~~d~'av1jajrl(t sedam "laMttl. OvID pos~edmji p(tQnJad~lJ;i su na g~tim i k,o",tstmm magwjsk!im ,pa:pinsi .. ,

1:91

ma, CeQ pOWI' ver-o:vatno p:red:s,tav~j,a nebe po danu j er se ll'etPQs~dmilJ,Q n1!t,on. eve y,i,mjete n;alf!Jzi n~$fjll} s:U~no Jiell. 11 &redini ~ uglJfi koja ~~MboHzlI!9.je nocno nebo; sves-

ma cd [pOI c~t~l:\i 'Qki! ru '~jlldJ~~cim, gh~N:8J:aftU;t, koj1e Vi@:ro'V,atno, pred)s:ulv~j.aju Hrista S~, ~~tid j~~,aJl1IdeJ]staJ .. "'NltalkvlO' objaJsnj:~rnje nije dato u v~J. sa i~I,BIlma k~j~ se p @~avlj'Uji~ u veUkQ;m, broju, an $1!W fD;j~bD'ya .znamn.j'a verevatno bUa

MIiI~t!:IIiU C[~u l!:,Oji prredsCll'i,"IIQ~. mr~u 'I,:! :k/g;jrl;l. jli:' SlDIO,mlUn i.fbV{I;~io. nen'j;ll:iI'Il~ ,I dil'l.lljJJle, (321, ,lIIlIl!iJ,J iijeBiltn G ~lj,l!:!1lrsiu~),

Stl\'own~1Il $'!!, !:i~jQm ~cno:l'IlI. ~!iiL am !!;jl~iI; Baltiil G~,"ililr,l!ljSI!J).

dobro p oml~l, '!i~asfiik.ll am!a:jl.ije.~ jlu' sc ~ml: It a:tl'31 Gt.. ya;r,e:ilS fnalaz~ na, SkoI'O s;vakoji ed njIh" Neld IGd ,ctUia, bn~u ,tpo\Sleblfl z.naooj jef ih n its I! m. :pro1ta~lo IIi 'U j~d-

AMAlJ LIUE I T AiUISMANIII

nom. ret]oprskom mt,opisu, Med:.l. ovi:ma Sf) m.o,f~ [p-omen~U ,sAltOALA. 'ELUAS n~ ElijMlIOlva kela (~~r. 1.891)\, ~~ja je s'V:rha, bila da pok~ie l\J,a!fra, (1'lv3.'rgisu n~61~ U5:p~m ~njia, duSc na FleO 0 'kid-a «va, na[puS!1, zem~j'U.

j 'Pti"cam~, ] ~ svim ne.a:nima, ~MlkJa 'k.Qi~ j e u,b'vado ~~ m;etu sU~nu fib~lrsk,oj., 'E't!opJ5:ki hri~eanb~, je ze]eo d,~, pClS'i!'duje ow :m,Qc" ] na amajlij] '8aJtr.a .'~iva'rgisa nalazimo ~]iku MARBA!8ETA, S,A;.'l.OMON ~b 'II Solemueova

Ad;;l!m ~ :Eva, ~8, .rlI'r.!i,ZFli'lri~t!i. ,se~iIii' It!i 'R,!IIj5~O-:Iin ' ... rllU. (~ ::'Ilt'ni\1:1 i,~e BIJi~II'1.l (~ ~'I.';;!!lfS'i~h.,

.Knl ~.u l3~ll~~s.'kim li~'ITfj. ~5:il l'In1fiilj~ i~e ~aLr;;!! G ~'imrrgi31il).

mreea" (str, 190). MltOgi. e'ti!{J1pst] is~,odC-a.r.:i su, p,dh, ar a,· jin:wG-i ~e;g'e:i1du, 0 Sololm'uID,o,v,om 'venr~a:nju sa M A.K ~DOM, kra;~jrncom, :~ebe~ smatraJi da, j~ Sotamun ble pravi osniva'~ ~jnl(r'\l'e kraljevine, Pos®o Ie l~atraJ Givargis ~el'$o da

,.

1194

,AMA.JWE I 'T~LISMANI

stle'kn'e kods~ ad ]\I] egove zudltne: .:aJgije~ a orvo se m}olgrnQ

_"", •. 'b ii... ...... '" • '-.~l.,.r

niitJ8.]'!umwJ"e: 0.1 '. sz.~e.Y11J. cna.nJem OJ,ego\l'e :sJ~Il.:,e zaJ~dlool

sa njegovim moenim ,¢:iniW!a~ rna lmajrnijri na]uim,o. srnik:11 'rep(roduko'V'~n1Ju na S,U:, 19']. Ovde vidim,o, kr,aUa Sotemu-

KrlH ,A'bu FIlhl.

(all !Ilimfij lije Btu ra Qlivargi.s.'I!:).

na toji sew DIl, w,ek.oj voti o~tai,at a dUll, ltos. a mlil pOOa, S I, 0 be strae s~avle. P-G\f:ed ~je'l!l ~91e.df~ leila 'k,@ja d,eli(Wl s,vqje odelde .pokrlva US.ta1 lUI, dobee pomatti o[yenla.)nm

,"acin. Ona nosl eipele 8;8, ~lj'snrim yrh.Oi'!jhn,a, ]n]JeI~~m na. 8'0(00., MaJl'Q ianad kraljeY'e, glaJ,Vl~ Sill njegoJ\l'\e desne strane, nalazi se m~seO~v SI'iP11 a Ij,e§to' 'izrUtd. zenine glaVie, sa leve straae, alazi se sunee, Ov,aj prizor opisan je kae "Salomon in, sla be'esitu" l! j"SolloM~n sa svojom ilen,~m!~ .. Ovde p:redsta.vljena :z~n~ je kmralji!ca Siebe.,

'ill' ~, " d . "" 1),. ... lo retk ro, •

.1i!'O,;;' je an ertez ~OJI se vrle ret 0. sreee U. Dag~]~,

skrum ~,~dctovima je oiillaj reprodwkov,an nil strani [92. Or"de vid~m,o Ada;nui. i Evu koji :nagl :5t~de 'II!!J r.ajsikom vn~L, Hv,a je svoiom d~sJ:ul(m rukom podJwgbru, dl,uglJ zmiju, k"oja, jzgl!eda kao da joj prv,ori. Eti'~lpst~ opis ave. s'M-ke je t"Za !k~m:a a~a!ta, kajsi la-Hevan", tj .. Kako ie zmwj.a zavela ~llUr. Drvo sa Z,a.Jtfr,anj~~nim, voce. je sa Bvh'.,~ mevc: strsne, a, one it~, ISle na!ui desno od Ad.ama j:e v,erolva~, no Man.dl',ag,illrti. C"lj uklj"cir'lv,amjlaJ eve s Ike M~du vinj,eJ.. te na aJmajJ lji [fI.~ie jasan.

J o§ je.dam :tf.1l!aJfaj ~n crt,e.,Z ~epfTod~kov,an je mllJ3, S~fa,a,

1!:i l ~13" . Ovde sa d,~.sne strane imame oblir~j:e Boia:n!;'i['G),g Iica koje predstavlja center krsta. Sa njene ~eve strane je

~l., t ... od 1\_ • di " k' .

srst na.v~d~.n na lio.:rstastOJ Jhl:Z;a" nil~,~ I, aa . raJu svakog

kraka je. aka,. Esp'od Sf: malazi l S .sUh polja :na 'ko~iima 8M! grupe ,() d P ~ ,~etid oka, paro,v~ Oe]jlu w trstov~ u obliku S],OrVl X. O''V,aj ene!je 8ma,~ra'~ ~a po(S!;bmID~ za~titu ad ~a~ pad·a rne.a,lii~ ,darvo];a i UIOKUIVIH: oenu, i bio je name'nje.n _da p1okQJ.21$ da :Bo:tije lice pf<ebiva. na kr,gtw~ 'nj~llo~ vwm fqullm.a 1 crteii~al. N a kra:jlU moiemo :zaplz~d 'Vi:ruOI sio!'eno u.krdeld last reprodukorvln na SUto], ~'94. Iz~adJ j,~ ttl e~iopskom, nap~,s IDO 5~SPISi. !,V'Q,8, S].u\81Ul Batra G~y,a![lwsai"~, a isped su :reli, "Tebab ,za Ab~fa;[a g,dtana ~\, ~ k.o.Je se .. mo~ prevestl kao »'M'ud:rost {U] OaJfolij'8) Abu Far.a ('1) naleg s.u~~ana.u,

Zapisru k(Djru se nallze Da pergam~ntn]'m arrJla:jl'~ja~, mal! tj" mo]itvle~, [Oi~i~, :magi,fl1l, imena ] imJe~aJ. b o.lai!i1is~arw,a ~ Inti'eWa", UCipsteno vede po,retWo, iz je~v~js.km'. i h'rijoo'w-

AM~UJ Ell TALISMANI

skih (~j., gilOSiti,~ki~ i kop~~ki~) iZV\U]ni,~, :8, ~jJh je re~ad'!l~Q lako wtV'~rdiU. ''Os~,oje, :medwt~:fml~ :z:a:pisi koji S~, p~pn~

'k' Lo'l"·· ..." x''· .

s,,(Dg poreK a ~ U :iilJJlmaJ, su pro([la!lle~~ n~k;e: re.,..,~; unena 1.

formute ikoje su fi.,e:Jobj9.lS:n1lj lve, 'Oib1,~no se susreeemo sa :m"esavrunO'm ~laga:lil1Ili:ZmJa, 1. hrisca'fiJ!slvalll. ] medu zap~simaJ, ,OrV'ti vrsre Pi o$cbn,1l)' :Sl~ mora pomenuei [iil,e'Ye~ik,o deruQ' Des.lo.vljen,Q ~J,lEFAFA SEDl!K'U Ui "~-T:rlt~, ,p:r,3.'YiorilJosU~~, Obredna uPU.tStV8 'rui njem~ u\1:rde da, ilko cii}v~k oo~i nj.e,g,Qv priMer,at :n~, sebi" ()V.~j 6e um~iti da Idel()V" P08:10 :ii1IlapR~ d~Je,!, d~f;e lTI,U ,Z)dr,lvJje w snagu, ~nnCe ga od nap3ida 100'· lesti koili:e l~~ivaju. d:e,m,o:nru:~ :pomoernce m~ da 0 ~e ~~osu'~ d'6~ od strane 'Ve~~ko,! ,sudije E:l; SiUdlmo~ i izJb,egr:ij,e kazl},u. u 'V ~~ren,oj reel pakla" Uvedna :prip WveSit haze d~, ji~ tvorae krnIDj1\~~ lbio I,Oli' koji jiu je d~kJtif.,:il.o ~a$e. Gospod,th a Q~ ja je n~!pisao ~ d 10 je PWQ 'Marijw, S'voj1o, majci~ a la!!~m afhande~u Miharniu~, ko~,[ [e kasnije S3J, mj;enrum $addajea U:,O:lIUlQ ,a,lPostto~,e, i estate, ,Za'ti'm je R..a~ll!Ul'

d .. '8 1I1.. . ..iI. _..:II ttl ,fiI" B d"'x·'

_ a ,~ -,'og, ~fIi,ua, je oe ,j,vog ~I,na ,~a:lirIDa!.J!i) za . 'op.ro'· 'w,,,,"wn,

'II.. l '" ., '. ~.' }"'" . 'bnl·!5!: "",

II.!!~, rn suse na ~]'e~fU. PQ~WS~O 0 recite ~~ma 1 : wJZin]l~ma

k.oj'i Sf; kaz~_J,a:V'aju u Va.tre1l!oj reei, rn~dli.k.~ir.,ilO :S,V\O:~ slnn QiYU k_~ig,u!; da BOlorodji~~na. ,swCa na nebu ne 'bw bila po.mJutena. Lef'af~ S~de:k i~ sa'~t\Q'V'lj~J'U!! lUlr is!.QfJili, olbras", au kae i ~,~ipatska Knjitp :mnvih ffi pf~"a je 'edo;pska Knji~ga :mnvih., Medutim" 2,Ut-'O\t '~qji j:~ 10(['0 hrisCtillD:tnj pes~aJ,vlja Boga u.eS~Q :RaJ~lh Hri:s.;Ul u:m~lto TO'm i. Do,go['o-.. d.meruw u.~s~~ Izlds, Ma,gliooa hneaa s"e~e Trojm,oe~ imema arhand,ela i dru\!~h l'i!e~h,e-skmh biea za!Juzi.aju mesea ,es!p~~:ltilliID ,fiIi,ernalrilJi u '~'OJffima za toj:e se 'verovll@1 dl. ~ru.li~aju. mrtvo ~e:~o :neo;Ue6~~o~ da ob~be.dujiu da one u ,S,fobu 05it3JiIi,e: u ist9o,lI'ru st~nju, i da o.~I,g:tu~a"Y'ajlu dtuii. mrtvog 00" veka da :pfolfWade :~JIj.l't ,k::ro:z lie_ljlll!W do .Uf.,i!lsne dV:01'.an~ Suda W splsa:v,iljl1 gaJ :iz, Va~mne [i~k;e,. T~s~ov~ u Le£lia S,edekll)9J na:pi:s.aM su Ita trad iU k()m3JdJ~, :plamaJ, tqji je

Iii.. 'II ]'. L.. b J: k _x •• I'" ,.

um!l)tarvu O~'D '~eJJa umr bllJ - ~::!i.ao !:!ito Je llJ~S~ :pap~:nwsa

ffispisa!!Jl prepisima [l) Cl!igWa,vlja i:z :Knjruge: :mrt¥ih urnotavan oko tela m:rtvlh Eg]pcan3,. Ve~o:v~n,j~ u pestejanje dll'iO. rane Suda 'i v,atren,e reke p o;zajm1jeltll,o je od Egipca:n~ ] moguJ6~' j~ d~, su neka :r.nagi,ooa :imena. data ~ Lefafa Sedeku prevodi imena eli[pat8t~h. d'a,'H)~a,. '!BUopsld ~ekst sa, ~fiiJg;l,es:kim p:rev1Qdolm l .k.~(ment~:r·om o,bjarv:ljen je u ~O~

. . k "." . ,II!) A~ [' :D,: ,It.

JOJ ,"JI[Zl iJa'RUle't 0 ' rugij',teQ~$n~,a\il London, 19:29,

IBMop,ljan~ eu 'velr'Q'v.a~i da su M,qjs~j'~~j Solom].lml, Hrist 1 nJeslOlV~ ,ap OIs:tQ1 i i u,:CSenici svi 'bHi, eare bnjsci, pa su :zlbog 't~,g~ knJruge Slarog i N (fwog zaveta, kao ~ nJibo,vru p_reph~~; ~eSM' smatrane amajlijaaea, J:Ll1jiga "Bogorodi-

}!;" 'II!., _x ,.:I 'iii • ·~v 'k.AI !~ "1" 'I'! ft h "

~~nl~iJj 'I;;;~y,a" 1. ~ .. ' EDIAi.SE li¥.W,ARJA.M' L~ i<i : V~]!~ Bogore-

dwc~~! ~~kodie: su ,s:ml~rane izvorima m;a1g~d:5;ke ,:z;a~ti:re," K.njiip psalama je bila veoma omiljena ,lmajJUa, :k.od: (~(n~~ kc~ii 8U bili U .Qgll,enosti da pla~e da S~ lfriljen fuko. :PlS Ulaldi N eke dOmlQIl)idatk,e e~iQ:psk~: knjf~l'e V\eo.~, s.u po~tov,artlJe u o~~oj A!lbjJSi~~j:i rn neko vreme se smatr3)10 da ed :PC!~edcivaJJiji3J, -najp(lZ:I13:~ij~ ad IiJ.ji h, KEDR.A. 'N',AOAS,T ili !'!'Sls;va. krll]i~'\I'3.~~~ ~ti!r¥i5![ stabnno:!!!l~ 'kraJ]Jevstv,a. Bi,o~ za:p\Q~ce-no da je, kada ]leJ b,rit.a'ns,ka armij,a oS'VQjUa M,akdal~, sn~nQ utvrd!e!nje u kojem se Too dQ:r ~ mo-ciinli aJlbbinski kralj, urvrdte S.l svojom v,ojskom~ u ruke Bdla.naea d!o~lil ve~jka zbirka od ako '900 ,etio~pskU1 rukepisa k,oje je Teoder salfupruo,. Dill. j e don.~ta, ~ 'Bri'tanslk.i, M~~e:j :I 868" godine :1 pokojni p(fofe~c(f' VUijatn R~jt~ tQj] ju je zQ,v'eQ U. kataleg, p.(ron:a~liol je u nJoj dve kQ:p,ij~ K.EBrntA, N AJJA§.-T A. Om\JJ, je stam;palO nj~h!i]iVe ,PO~Pll'l1;~ epise u :s:vom. Ca,.til'iOgU6' ,of the.' ,E,thY'QPi.~' MSS.~. Londen, 1 :81.77 j NQ,. COCX,CE,., ;uli.1'97 j u Zeit$el:u\ift det' Deut~(;h'~<n M(j1:1Ji~n-J,ii1Jd:j$che.:n' ,(J§eJ/~ch,tJilt Bd.. XXiV, str. 6, rn ,4·, 61,S. _D~e1()g i),'!!,g.ust3J 1871. ,go aine:;, prine ,]{aJSa~, l~;@~~ jie :ka!S,nlje kfiuru~sa~ kao ktalj J!rJlV~n. IV (, ru 4~. d~Q6\mbf,a ru 842}" n;api~,aQ je: groto Grm'vUu s~,ede,6~;

"Osim toga, :pos~'oj~ knj ruga, KIVERA, NEG'UST (tj., Kebra N agast) ~ kojoj se natl'zl ,ZAK:ON eele E~iQp.':Ue, a i j'melmlJ8 :Sums (~J. poglavara], erkava :i. pokrajiin.a S!~ nalaze u O''V'o~i knjizi, MoWim Vas. da samalt'e: ko po~e.dl1j e 'OVIII,ll knjrugu i pO~aJ]jiet.ie .~ je}. je.r. ~judli :II!I .• ojo~1 zoemlji. Wil~ce izvrsavat~ meia :n8redenJII bez nje, ,-; Ukratko, kral] Jevan IV k3!ze da bez ove k.nj~g , on ne mDze vladal!ti EtiO~li,j:OM., Primerak 0'\1"0" [pi;s,ma ~lo~ll, Je Britallsko,m m'uz,~jiiIW i 'U p<:r a 'n'ic~ s;u odlim~i~j da luiov,o~Je zah®~vlI@ kralja Jova'na~, pa mu j~ ru'k;,olPis, 'I3JCen 14. deeembra 1 :872. Ige Le I.tu, b~8Js~anil( predsedmka :Fl'atlcuste R't:PldlUlte Menje= leku I~, kraUu Etiop,ije, zamolw0, je tcalja lmOD,C) ZaL doZ'Vo],u da prevede 'bBRA 'NAO·J\ST. K:n~JJj je bioi v.o~j.9Jn da se kn.j iga prevede i odgovoriol je 're~ilmai kcje Le Ru, pfe.vodi ovako: !t J'~ Slll!Wis d,'~,a1l'is, q'~ ~lI!Wn peupll!1 ne $e d,!<· fend pa.s s'e'ule.me:~t ,a,v'ec ses armes; ma:is avec ses ~ivre$,. Cel,uJ doni' 'vous parJez est ,Ia fiertB' dtf, ce RO:,V8Ullle. [tuniv j,emojilli. Oepuis mol, ]"E'm,el'eili1.w:'" jiusqu"au phIs pauvre s!o;~dat qiilWi masehe SUr Ies ,(;he~runs\!! 'tl~IUS ~~j 'IEtbi. .. 'opiens seront beuI,elljx qU.I· oe livfe so:' It ~r.,adlu:it dans lao lal1(gu~ frallillCalle 'et, Ih11l'tle a la oo[t'mJaiti.alloe des a.:m:is. que n,iJU5 avoas dans la iW1onde+ AJn.si 1"',01 verra dallremoot quels li.ens :ilOIUS 'IImsslent avec le pe~p~e de Diell" q-ueWs tresors 'Orlli '~te oon~es I. notre ,Iarde~ IOilll. co.peendfl. miwx pour-qual h~ S;~COlUn, de Dieu file, neus a jama'~s llllO.que contre les ,e.n~.~s. ql!l~. :mlOU~, aMq-lJ.!jjaie:n~.'n' Ru~

lapis je dO(lllet ~z Mis Abebe Iad~, Le )tUC''''1 iU,potreibe, i

• 1 ...:I '. iii., '~~. .",X " •• , 'U>O- I~_..··

(!I(i:1L l'e !Ill pOlS,eYnje, ta!~ia!LU prenasae ree~: · ... "1,1 llJIll]r~la,

j:~ v,ra~na, kra'Wjlu Eti.cpij'e: "'01 nelogu u.prav~~,e:~ja Briill1lSlfjOI,g. mjuzej,a, 14. deoembra 18,'12" Di.. Vip'~e:r Dl:ops,

i!i"1 ... • 'iL'·k:ml'" ..... " ... ,1.., ... ", L' 1EI"u d' ..,1,.,0 .. 1-'-..011 .. k·, ...•. --'~,.~ .. _M.'

,1IP1.,m Ill.JIll,1l1!lun.'!;;'IU:a;~,. e ,~WIi " oy-a.Je :5," eue",e :z:ar!FumIllJIV'. '" 1-

nje:n~ce:: n'C!"eta~~ ~e UVf,e ,que Theoderos avant cache S()~

·'II~I il e . '"I • .' . ..:1 ;a,'. I, I-

us son ,oreUIJ.el', wa mnt ,n I se s,u~emul, Ce.JJUl que ses so' .,

da'ts anglais avaiemrt emlNJ1it,e I, Lendres, QIU 'un ambassade.Ui rtuld~t a ~"Hm,pef'e~r J ean, q~0 C~ rneme J ean fe:u~neta dans so ~e~~~~, le matin dill jiO~f OU. n temba so- 1,];5, cl.ererres des M~hdw8t,es l' ceh:d que les meines avaient de.r'o,be"" (C:h',ez Ja ,R'eilu~ de S:ab8:- Paris" 19' ~ 4., str, 120=t21) ,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful