You are on page 1of 32

ARRIGORRIAGA UGAO

GALDAKAO ZARATAMO
BASAURI HEGO URIBE
HERRI KOMUNIKABIDEA
DOAN | GEURIA.EUS | #027
2017ko OTSAILAren 2a

BANDASKO GREBAK 50 URTE IBAI GOMEZ


Frankismo garaiko grebarik luzeena ARRIGORRIAGARRA ZINEMA
izan zen. EHUko ikasle talde bat
dokumental batean ari da lanean 4 6 EKOIZLE LANETAN DABIL 4 27

Langabezia tasa %7,3 jaitsi da


2016an Hego Uribeko herrietan
Basaurik populazio aktiborik nagusiena duen Egun 6.577 langabe daude Hego Uriben.
arren, tasak %1,1 behera egitea lortu du eta iaz Arrigorriaga, Galdakao, Etxebarri, Ugao eta
baino 291 langabe gutxiagorekin hasi du urtea Zaratamon ere tasa jaistea lortu dute 4 5

BASAURI

LEIRE PALACIOS
ERREFUXIATUEKIN GALDAKAO 4 2 - 3 ARGAZKI BILDUMA 4 14

GREZIAN 50 URTE EGUZKIBEGIK


SAKONEAN 2-3 IRITZIA445 BASAURI 5-7 ARRIGORRIAGA 8 GALDAKAO 9 ARGAZKIAK 10 UGAO 11 ELKARRIZKETA 12 ZARATAMO 13 AISIA 14 AGENDA 15 KONTRA 16

BIZITZAK EUSKARAZ SORTZEN


SAKONEAN 2 IRITZIA 4 BASAURI 5 GALDAKAO 12 ARRIGORRIAGA 16 UGAO 18 ZARATAMO 20 ELKARRIZKETA 22 HEGO URIBE 24 AISIA 26 AGENDA 30 KONTRA 32

BASAURI 4 6 ZARATAMO 4 20 ARRIGORRIAGA 4 16 KOLABORAZIOAK

Otsailaren 23an kaleratuko Barnetegietan ingelesa


ikasteko %30era arteko
Baztertze-arriskuan
dauden 24 emakume
Karmelo Aiesta
Hautakariak 4 6
dira aurrematrikulen behin laguntzak eskuragarri laneratzeko erronka Janire Lopez Zaharkitze
programatua 4 32
behineko zerrendak Zaragoza, Nafarroa, Irlanda Etxeetan laguntza Leire Palacios Lanean 4 4
eta Ingalaterrara joateko emateko sektoreko IvanPer Politika berriak 4 32
Erreklamazioen epearen ostean, martxoaren aukera 12 eta 18 urte enpresetan egingo Dani Maiz Zaratamo
6an argitaratuko dira behin betikoak bitartekoek udan dituzte pratikak Connection 4 32
Sakonean
2 GEURIA #027
XXX
EGUZKIBEGI IKASTOLA
2017ko otsailaren 2a

GIZARTEA

Gailendu da argitasuna
Eguzkibegi Ikastolak 50 urte bete ditu. Frankismoaren garai ilunetan hasi zuen ibilbidea:
1967an 35 ikaslerekin eman zuten lehen eskola. Egun 700 ikasle inguru ditu

testua MAIDER IBAEZ baina legeztatze prozesu horretan beste Eta hala, gaur egun kokatua dagoen Aniztasuna eta parte-hartzea
laguntzaile EGUZKIBEGI IKASTOLA oztopo bat izan zuten. Hain zuzen ere, lurra erosi zuten 1974an. Terrenoa eros- Eguzkibegi ikastolak baloreetan oinarri-
1.970eko Ley general de Educacin teko dirua bazkideek eurek jarri zuten: tutako hezkuntza bultzatzen du, anizta-
GALDAKAO delakoa. Lege horrek jartzen zituen bal- bakoitzak 40.000 pezeta. Gauzak ho- suna errespetatuz eta hezkuntza komu-
dintzei aurre egiteko eta ikastolaren haz- rrela, 1978an ikastola berria zabaldu zu- nitate osoaren parte hartzea bultzatuz.
60ko hamarkada zen Euskal Herriko kundeari erantzuteko, Kooperatiba bat ten. Sasoi hartan 170 ikasle inguru zituen Esate baterako, KiVa proiektua sartu-
hainbat txokotan ikastolak sortzen hasi sortzea erabaki zuten irakasleek eta gu- ikastolak. ko du aurten ikastolak. Finlandiatik da-
zirenean. Baita Galdakaon ere. Haurrei rasoek. torren proiektua da, bullinga ekiditeko
euskal kulturan oinarritutako heziketa Gerizpetik Eguzkibegire eta elkarbizitza bultzatzeko.
euskalduna eskaintzeko helburuarekin, Kooperatibaren sorrera Eguzkibegi Ikastolak 50 urte hauetan Era berean, badira urteak Eguzkibe-
Galdakaoko guraso talde batek erabaki 1973ko urriaren 25eko Batzar Nagusian izan duen hazkundea nabaria da: gaur gi Ikastola Agenda 21 programan sartuta
zuen 1966ko uztailean udalerrian ikastola eratu zen Kooperatiba Cooperativa de egun 700 ikasle inguru eta 55 irakas- dagoela, ikastolaren kalitate eta jasanga-
sortzea. Eta, zenbait hilabeteren ostean, Enseanza Galdcano izenarekin. le ditu. Eskualde osoko ikasleak datoz rritasunerako. Ikastolak erabiltzen duen
1967ko urtarrilean, Zabaleako txalet ba- Gurasoen ekarpen ekonomikoekin Eguzkibegira, besteak beste, Arrigorria- energia elektrikoaren %98 energia be-
tean ikastolak bere lehen pausoak eman eta beste herritar batzuen laguntzarekin gatik, Basauritik, Etxebarritik, Larrabe- rriztagarrietatik dator.
zituen. aurrera ateratzea lortu zuten Galdakaoko tzutik edota Usansolotik.
Hasierako urte haietan bi irakasle euskal hezkuntza sistema. Hezkuntza proiektuari dagokionez, 50. urteurrena
baino ez zeuden ikastolan: Maribi Zama- denboraren gorabeheretara egokitzen Zabaleako txaletean eman zituzten urra-
kola eta Itziar Barrenetxea. Eta euren ar- joan da, kalitatea hobetzeko bidean. tsak oroitzeko jaia antolatu zuen urtarri-
durapean 35 ikasle. Maribi Zamakola eta Zentzu horretan, 2009an Ibilaldia anto- lean Ikastolak Torrezabal Kultur Etxean.
Itziar Barrenetxea latu zuen Eguzkibegik Gerizpetik Eguz- Bertan izan ziren, besteak beste, Koldo
60ko hamarkadako oztopoak kibegire lemapean. Tellitu Ikastolen Elkarteko ordezkaria,
1960ko hamarkadan irakaskuntza eus- izan ziren Eguzkibegi Gaur egun Urtxintxa, Txanela eta Eki Gotzon Barandiaran kulturgilea, Arkaitz
karaz egitea debekatuta zegoen, eta De- Ikastolako lehen metodologiekin lan egiten dute (Ikasto- Estiballes bertsolaria, Ibon Uribe Gal-
legaritzak eta agintariek hainbat oztopo
jartzen zituzten. Gainera, ikastolan ikas-
andereoak len Elkartea).
Euskara ardatz nagusia izanik, hiz-
dakaoko alkatea, ikastolako irakale zein
ikasle ohiak eta etorkizuneko ikasleak.
ten zuten haurren etorkizuna ere ez ze- kuntza aniztasuna eskaintzen du Eguz- Frankismoaren sasoi ilunetan sortu-
goen batere argi garai haietan. kibegik: Ingelesa 4 urtetik aurrera eta tako ikastolak osasuntsu aurrera darrai.
Ikastola legezkoa izateko baime- frantsesa Derrigorrezko Bigarren Hez- Urteen poderioz, Eguzkibegiak gailendu
na eskatu behar zitzaion Delegaritzari, kuntzan. dira. Gailendu da argitasuna.
GEURIA #027
2017ko otsailaren 2a
SAKONEAN
EGUZKIBEGI IKASTOLA 3

Eguzkibegi Ikastolarekin
harremanetan jarraitzen
dut oraindik ere lan bolun-
tarioak egiten

ANA MEZO IRAKASLEA

Ana Mezo Eguzkibegi Ikastolako irakasle izan da


30 urtez. Nahiz eta iaz erretiroa hartu, oraindik ere
harremanetan jarraitzen du Ikastolarekin, besteak
beste, 50.urteurreneko ospakizunetan laguntzen

testua MAIDER IBAEZ tartekoak. Edozelan ere, hezkuntzan ko-


munitate osoaren inplikazioa behar dela
Ana Mezo (Larrabetzu, 1955) Kimikan li- argi ikusi dut beti, bakoitzak bere espa-
zentziatua da eta 33 urte eman ditu Eguz- rrutik konpromisoa hartu behar du. Ba-
kibegi Ikastolan irakasle. 1983. urtean koitzak berari dagokion lanari ekin behar
heldu zen bertara, aurretik Sopelako An- dio, inoren esparruan sartu barik, baina
der Deuna ikastolan lanean ibili ondoren. irakasle, gainontzeko langile eta gurasoek
Joan den ikasturtearen bukaeran erretiroa inplikatu egin behar dute.
hartu arren, ikastolarekin harremanetan
jarraitzen du, lan boluntarioak egiten. Irakasle izan zara, baina zer da Egukibe-
Esate baterako, 50. urteurreneko ospaki- gik zuri irakatsi dizuna?
zuentan laguntzeko aukera du. Ikastola nire bizitzako parte oso garran-
tzitsua da. Irakasle izateaz gain, zuzen-
Zein zen 80ko hamarkadako egoera so- daritza taldeko partaide izan naiz 25 urte
ziala? baino gehiagoan. Nire formazio akade-
Aurretik egoera zailak bizitu ziren, baina mikoari erreparatzen badiogu, nik beste
oraindik ere dena ez zen samurra. 80ko nonbait lanean aritzeko profila daukat.
hamarkadan Euskal Herriak urte gogorrak Baina mundu honetan sartu nintzen eta
bizi izan zituen. Baina zailtasun horiek ez- asko ikasi dut, pedagogiaz, pertsonen ar-
tabaidarako eta gogoetarako bidea ematen teko harremanez, kudeaketaz eta abarrez.
zuten, hala beharrez. Momentu estuak bizi izan ditut, baina ez
daukat inolako damurik.
Euskararen egoera ere zaila zen.
Hala da. Euskarari eta hezkuntza euska- Aurten 50 urte bete ditu Eguzkibegik.
raz egiteari zegokionez, oraindik ere zail- Bai. Hor daude hasierako urteak eta egoe-
tasunak zeuden, baina arazoak leuntzera rak, baina baita hurrengoak ere. Nik ba-
gindoazen. Funtzionamendurako eta an- tzuk bizitzeko aukera izan dut beste per-
tolaketarako, hau da, Hezkuntza erregu- tsona askorekin batera, paperetan egundo
latzeko legeak agertu ziren, irakasle tal- agertzen ez direnak baina asko aportatu 50. urteurreneko ekitaldira ez zuen hutsik egin Ana Mezo irakasleak / Geuria
dearen egonkortasun maila txiki bat lortu dutenak. Belaunaldi desberdinetakoak
zen, eta erkidego honetako euskararen gara, jubilatu garenak, jubilatzeko dau-
normalizaziorako legea ere ordukoa da. denak, gaur egun lanean jarraitu beharko
Edozelan ere, hurrengo hamarkadetan ere dutenak, gazteak direnak eta horren gaz-
lan handiak egin dira. teak ez direnak.

Gaur egungo euskararen egoeraz galde- Iaz hartu zenuen erretiroa. Harremane-
tuko banizu? tan jarraitzen al duzu ikastolarekin?
Datuek esaten dute ezagutzan gora egin Bai, lan boluntarioak egiten ditut. Besteak
dela. Hala bada ere, ez da nahikoa minori- beste, 50. urteurreneko ospakizunetan la-
tarioa eta minorizatuta dagoen hizkuntza guntzen, baita bestelako zalantzarik da-
baten biziraupenerako. Gainera, uste dut goenean iritzia ematen ere.
erabileran behera egin dela, baina bai- Honekin guztiarekin amaitzeko bi
ta euskararen kalitatean ere, eta hori ez gauza esan gurako nituzke. Batetik, lanean
da berri ona. Hizkuntza batek, euskarak, jarraitu behar dutenei animo eta aurrera,
aurrera egingo du hiztunek erabili egiten merezi du-eta; bestetik, aipamen berezia
badute. Beraz, har ditzagun neurriak eus- sekulan edo gutxitan agertzen direnei, la-
karak aurrera egin dezan. nean oso gertu izan ditudanei, zein horren
gertu izan ez ditudanei.
Eta, horretan gizartearen inplikazioa Azkenik, legeak lege, oraindik Euskal
behar da... Herriko Hezkuntza erregulatuko duen le-
Orokorrean, jendartean, konpromisoak gea falta zaigu. Bitartean lanean jarraitu
hartzeko eta inplikatzeko moduak asko beharko dugu EAEko, Nafarroako eta Ipa-
aldatu dira. Bitartekoak ere desberdinak rraldeko gainontzeko euskalgintzako era-
dira: teknologia berriak eta bestelako bi- gileekin batera.
4 GEURIA
IRITZIAK
GEURIA #027
2017ko otsailaren 2a

iritziak IRITZIA

BASAURIKO UDAL EUSKALTEGIKO


LAB SINDIKATUA

Euskara ikastea
IRITZIA

eskubide
LEIRE PALACIOS
kazetaria

E z dugu zalantzarik euskara ikastea


eskubidea dela eta ikasi nahi duena-
ri erraztasunak jarri behar zaizkiola.
Erakundeetatik ere doakotasunerako bidean
eskubidea da, osasuna edo hezkuntza diren
moduan, eta eskubideak direnez, esate bate-
rako, Zaratamoko edo Aperribaiko ikasleak ez
dira zigortzen Basauriko institutura etortzea-
Lanean

A
eta horrelako hitz politak entzuten ditugu az- gatik. Zergatik euskaltegira etortzeagatik bai?
kenaldian. Baina zein da errealitatea? Basaurin Entzun dugu Basauriko ikasleak diskriminatuta ukerarik legoke, gure bailaran, eu-
behintzat kontrako norabidean goaz. Abendua- egon daitezkeela kanpokoek euren herrieta- ren lana edota lana ekarriko duten
ren 3an, zer egin dezakezu euskararen alde? ko diru-laguntzak jasotzen dituztelako. Horrela proiektuak aurrera atera nahi dituz-
galdetzen zigun udalak, baina berak zer egingo balitz, konponbidea ez litzateke kanpokoak ten pertsonen sarea osatzeko?
zuen esan gabe. Ba, esan ez, baina pausoak diskriminatzea prezioa igoz, basauriarrei la- Aukerarik legoke, gure bailaran, pertso-
ematen hasia zen: azaroaren 24ko udalbatzan, guntza gehiago ematea baizik. na horiei euren lana edo proiektuak errea-
euskaltegiko matrikula prezioa % 65 igotzea Erabaki honek, euskarari eta eus- litate bihurtu ahal izateko laguntza ekono-
erabakia zuen Basauritik kanpoko ikasleentzat. kara ikasi nahi duten kanpotarrei ez ezik, mikoren bat bermatzeko?
Zer dela eta garestitu orain arte arazorik egon bertakoei ere kalte egin diezaieke. Izan ere, Aukerarik legoke, gure bailaran, euren
ez bada, eta euskaltegiaren aurrekontuan na- kanpoko ikasleek ez diete basauriarrei lekua lana edo pasioari eutsi nahi dioten horiek
baritu ere egingo ez bada? Zer da hau, euskara kentzen; aitzitik, taldeak osatzen lagunduz, elkartzeko toki fisiko bat eskaintzeko?
ikasi nahia zigortzea ? Ez dela Basaurikoa eta bertako gehiagori aukera ematen diete. Ho- Tankera har diezaiogun, erreferentziaz-
Udal Euskaltegia dela? Euskaltegiak aurrekon- nen guztiaren jakitun zen Udala ezer erabaki koa eta ezinbestekoa den Marienea bezala-
tuaren zati handi bat Eusko Jaurlaritzatik jaso- aurretik, eta errezeloa daukagu, ez duela egin ko proiektu baten inguruan ari naiz. Alegia,
tzen du, HABEren bidez, eta hori denon dirua duenaren oso kontzientzia onik. Zer dela eta, Emakumeen etxea eredu hartu eta Lan-
da, ezta? Kanpokoari gehiago kobratzen al dio bestela, osoko bilkuran onartu euskaltegiko ba- kidetza etxea sortzeaz ari naiz. Zergatik?
udal kultur erakundeak Sozialera joateagatik? tzan aipatu ere egin gabe, gainontzeko kontu Bailaran badugulako nahikoa talentu eta
A ez, Sozialera kanpoko jende asko etortzen ekonomiko guztiak aurkezten badira? lan egiteko gogo, baina, lan jarduerarekin
bada, poztu egiten gara eta titularrak betetzen Hemendik eta irailera bitartean ba- lotutakoak aurrera eramateko beti hiribu-
ditugu! dago denbora atzera egiteko, eta hala izatea ruetara jotzen dugulako. Alta, hainbat ka-
Esan bezala, gure hizkuntza ikastea espero dugu. sutan atzerrira ere. Argi dago, herritarrok
etxebizitzak behar ditugula, eta bizimodu
ahalik eta errazena edukitzen lagunduko
digun urbanismo plan on bat. Baina, dirua
asfaltogintzara bideratzeaz gain, ondo le-
goke, ezin ukituzko ondarean ere inberti-
tuko balitz, hots, jakintzan.
Gure herrietako biziraute osasuntsua
HEMEROTEKA bermatzeko, bailarak aukerez hornitutako
JULEN GABIRIA gihar kultural indartsua behar du. Kultu-
IDAZLEA raz ari naizenean, ez naiz soilik ari kultur
disziplinek eskaintzen dituzten lanetaz.
Hau da, antzerki, musika, literatura, arti-

Neurosiaren autobiografia sautza eta abarretaz. Kulturaz ari naizenean


bizikidetza aberastu eta herrien ekonomia
osasuntsua bermatzera bideratutako proze-
suetaz ari naiz.
Aniztasunak dakar aberastasuna, horre-
AIZU! 2017KO URTARRILA egiten nuen berba, inork ez zezan nire noraeza gatik gela askotariko topaguneaz ari naiz.
alean argitaratutako testua hain erraz sumatu. Zelig moduko bat, nortasun Ekoizpenaren alor guztiak jorratuko dituen

A
linguistiko faltaren ondorioz etengabe molda- ikasteko eta trebatzeko guneaz. Euren ideia
tu beharrera kondenatua, etengabe sufritzera garatu ahal izateko informazioa jasotzeko
mama Ispasterkoa zen eta gure etxean ere bai. Gero, Zarautzera joaten hasi nintzen; toki bat, posible balitz, ekonomia eral-
bizi zen, Galdakaon. Amuma Ispaster- zurito bi eskatu, eta tabernariak Zurito datzailea eta berdintasuna oinarri izango
kue zan eta gure etxien bizi zan, Gal- bi - Athletic zero esan zidan. Aurrerantzean, dituena. Alokairuaren truke lan egiteko bu-
dakon. Baina kalera irten, eta ez nuen amuma bi zurito eskatzen nituen, eta horrela mila lego material guztiak eskura jarriko dituen
esaten, ezpada amama, ez ziezadaten barre xehetasun. Hangoen moduan egiten saiatzen zentroa izan daiteke. Networking-a, hau
egin. Kalean nengoenean, etxean esaten nintzen, baina igarri egiten zen ez nintzela da, beste hainbat pertsonekin lan egiteko
nuen; etxean nengoenean, ostera, kalien. euretakoa; batuaz egiten hasi nintzaien, baina aukeraz saretzea dakar eta aberasten ditu
Gazte-gazterik, euskararen mozorroak janzten zarauztarrena bizia zen, eta nirea inongoa ere proiektuak. Esperientziak partekatzeko
ikasi nuen, beharrizanen arabera: non nen- ez, edo edonongoa, edonongoegia; bizkaie- gune bat izan daiteke, eta askorentzat lan
goen, hura jantzi. Ikastolan, batuaz irakatsi zi- raz egiten hasi nintzaien, neuk ere izaera bat aukera errealak sortzeko borroka hasteko
guten; etxien, mordoilue iten gendun; kallean, izan nezakeela erakustearren, baina hautsez bidea.
sano arratiera polite entzuten zan; lagunartean, betetako txokoaren usain heze eta lizuna bai- Dendak eta tabernak lepo egoteak ez du
BIDALI ZURE IRITZIA

ikastolakoa egiten genuen, baina gaztelaniaz zik ez nuen zabaltzen, edo hala iruditu neuri. herrien biziraupena bermatzen. Herriak bi-
bustia. Gero, bertsoei esker, mundua handitu Institutua amaitutakoan, ez nekien bizkaieraz zirik daude biztanleentzat aberastasun eta
info@geuria.eus

zitzaidan: Arratiakoak, Busturialdekoak, Du- idazten, ez batuaz ganoraz hitz egiten. onura iturri diren bitartean, beraz, lanean
rangaldekoak... denek nik baino zehaztuagoa Denborak leundu egin dit neurosia: badakit jarrai dezagun.
zuten identitatea, nik baino hobeto egiten zu- zein eredutan sentitzen naizen eroso idaztean,
ten euskaraz: eurek bazuten eurena; ni ez nin- zeinetan hitz egitean, zeinetan toki batean eta
tzen neure baitakoa ere. Arratiakoei bertsoa zeinetan bestean. Ez daukat legerik nire baitan,
esaten nien, Gernika eta Durangokoei ber- ezta legeak onartzeko gogorik ere: neure hiz-
tsue, eta, denak batera egokituz gero, baxuago kuntzarekin eroso bizitzea, horixe besterik ez.
basauri GEURIA #027
2017ko otsailaren 2a
HERRIAK
BASAURI 5

Iaz baino 291 langabe gutxiagorekin LABURREAN

hasi du 2017. urtea Basaurik Hilaren 23an kaleratuko


ditu Eusko Jaurlaritzak
aurrematrikulen behin
%17,4tik %16,3ra jaitsi du langabezia-tasak g Hego Uribeko gainontzeko
behineko zerrendak
herrietan ere behera egin du tasak nabarmen g Guztira, 6.577 langabeturekin
hasi du urtea Hego Uribek, iaz baino %7,3 gutxiago HEZKUNTZA > Urtarrilaren 30ean
hasi eta otsailaren 10era arte
irekita dago Hego Uribeko Hez-
kuntza Zentroetan 2017-2018
ikasturtean aurrematrikula egi-
teko epea. Egun tarte horretan
ate irekien jardunaldiak izango
ditu ikastetxe bakoitzak. Hila-
ren 23an argitaratuko ditu Eusko
Jaurlaritzak onartutakoen behin
-behineko zerrendak, martxoa-
ren 8ra arte dago erreklamazioa
jartzeko epea eta martxoaren
16an kaleratuko ditu behin beti-
ko zerrendak.

Iberian Festival
Awardsen finalista da
HERRIZ HERRI MAZ Basauri
ARRIGORRIAGA P.A. 6.212 POLITIKA > Bigarren urtez jarraian,
2016 Langabetuak: 820 (%13,2) MAZ Basauri musika jaialdia na-
2015 Langabetuak: 939 (%15,1) zioarteko Iberian Festival Awards
sarietan finalean izateko aukera-
BASAURI P.A. 18.810
Biztanleriaren laurdena tu du publikoak online egindako
2016 Langabetuak: 3.066 (%16,3) 65 urtetik gorakoa da bozketaren bidez. Indoor jaialdi-
2015 Langabetuak: 3.357 (%17,4)
Basaurin / Geuria rik onena saria irabazteko lehian
ETXEBARRI P.A. 5.802 beste bederatzi hautagai daude:
2016 Langabetuak: 615 (%10,60) Connexions, Live For Madness
testua JON VILLAPUN 2016 urt Langabetuak: - (%12,3) eta joera azken urteotan ere man- Metal Fest, Universal Music Fes-
tendu egin da. tival, WOS Festival, Amplifest,
2015. urtearen bukaeran 3.357 lan- GALDAKAO P.A. 14.664 Lisboa Dance Festival, Party Sleep
gabetu zituen Basaurik. Urtebete 2016 Langabetuak: 1.701 (%11,6) Eskualdean hoberantz Repeat eta Sons de Vez. Martxoa-
geroago, iazko abenduaren bukae- 2015 Langabetuak: 1.810 (%12,3) 6.577 langabeturekin itxi du 2016. ren 16an emango dituzte eza-
ran 3.066 ziren langabeak. Hor- urtea Hego Uribe eskualdeak. Etxe- gutzera irabazleak Bartzelonako
UGAO P.A. 2.055
taz, langabezia-tasa %1,1 jaitsi da, barri da langabezia-tasarik baxuena MACBA aretoan.
2016 Langabetuak: 263 (%12,8)
2015eko %17,4tik 2016ko %16,3ra duena (%10,6), guztira 615 dira lan
2015 Langabetuak: 301 (%14,7)
arte, eta 291 langabe gutxiago. barik daudenak. Ondoren, honakoek
Aipatzekoa da Basauriren popu-
lazio aktiboa gainontzeko herriekin
ZARATAMO P.A. 800 osatzen dute zerrenda: Galdakao
(%11,6), Ugao (%12,8), Arrigorriaga
Zurrumurruen
alderatuta ohikoa baino txikiagoa
2016 Langabetuak: 112 (%14)
2015 Langabetuak: 113 (%14) (%13,2) eta Zaratamo (%14,0). kontrako bigarren
dela. Iazko abenduan 40.983 biztan- Ez dute Bizkaiko langabezia tasa tailerra otsailaren 6an
le zituen herriak, horietatik 18.810 BIZKAIA gainditzen. Basauriren kasuan, apro-
sartzen dira populazio aktiboan, 2016 Langabezia tasa: %14,0 posa litzateke azpimarratzea histori- GIZARTEA > Otsailaren 6an, aste-
ezta erdia ere. Horren arrazoieta- 2015 Langabezia tasa: %15,9 koki beti egon dela Bizkaiko tasaren lehenez, bigarren tailerra izan-
ko bat da biztanlegoaren laurdena, gainetik, Bizkaiko tasa Euskal Au- go da Pozokoetxe Kultur Etxean
EAE
10.000 bat pertsona, 65 urtetik go- tonomia Erkidegoarenaren gainetik 17:00etatik 19:00etara. Asier Ga-
2016 Langabezia tasa: %12,5
rakoak direla. Azken hogei urteeta- egon den moduan. Guztira 6.577 lan- llastegi aholkulariak eskainiko du
2015 Langabezia tasa: %14,7
ko datuak kontutan hartuta, urtero gabeturekin hasi du urtea Hego Uribe komunikazio-gakoei buruzko bi-
300 bat biztanle galdu ditu herriak, eskualdeak. garren tailer hau.
P.A. = Populazio aktiboa
6 HERRIAK
BASAURI
GEURIA #027
2017ko otsailaren 2a

LABURREAN

Festibas jaialdian
parte hartzeko epea
zabaldu dute
KULTURA > Benta auzoko jaien
IRITZIA
egitarauaren barruan ospatu-

Hautakariak
ko da laugarren urtez Festi-
bas jaialdia. Aurten maiatza-
ren 20an ospatuko da. Musika
jaialdian parte hartzeko ezin-
bestekoa da gutxienez talde-
KARMELO AIESTA ko partaideren bat Basaurikoa
ingeniaria izatea edota Basozelai Gizarte

Z
Etxeko entsegu gelen erabil-
tzaileak izatea. Izena emateko
alantzan egoten naiz epea dagoeneko zabalik dago.
Basauriko Vicente Antn Ferrero kalean egin dituzte zenbait grabaketa / Trikimailu hautakariak aukera- Festibas jaialdia Basauriko
tu behar ditudanean: Udaleko Zirt Zart Gazte Bu-
ALA edo EDO? HABEk legoak antolatzen du bertako

Bandasko grebari buruzko dokumentala gomendatzen du ala erabil-


tzea kontrajarriak direnean
musika taldeen lana herrita-
rren artean zabaltzeko helbu-

grabatzen ari dira EHUko sei ikasle aukeran dauden bi ideiak.


Esate baterako: Euskaldu-
ruarekin.

na ala erdalduna?. Izan ere,


50. urteurrena bete du frankismo garaian izan zen grebarik luzeenak g erdaldun deritze euskaraz ez
dakitenei. Elhuyarren hizte- Ganorabako komiki
163 eguneko lanuztea egin zuten Etxebarriko Bandasko langileek giak honela dio: Erdaldun: lehiaketak 2.250
el/la que no sabe la lengua
vasca. Beraz, zehazki hitz euro banatuko ditu
testua MAIDER IBAEZ Eta 163 egun du izena iaz hasi grebaren egunerokoa txiokatzea eginez, euskaldun izanda, ezin
zuten proiektuak. Unibertsitate- dute. Txiokatzen dugun guztia, da erdaldun izan; eta, erdal- KULTURA > Kultur Etxeak Ga-
EHUko ikusentzunezko ikasle tal- ko ikasgai baterako dokumental Nuestra huelga Bandasko langi- dun izanda, ezin da euskaldun norabako 2017 Komiki Lehia-
de bat Bandas lantegiko grebari bat egiteko ideia izan zuen Iigo leek 1968. urtean argitaratu zu- izan. Bigarren kasu batean ere keta martxan jarri du beste
buruzko dokumentala grabatzen Sancho etxebarritarrak. Bere ai- ten liburutik ateratzen dugu, as- erabil daiteke ala juntagai- behin ere. Lanak aurkezteko
ari da. Paula Gmez (Bilbo, 1994), titeak greba hartan parte hartu kotan literalki, diote. lua: hautagaien artean bakarra epea zabalik egongo da mar-
Ana Lezama (Getxo, 1992), Uxue zuen. Dokumental profesional bat aukeratu behar denean. Esa- txoaren 31ra arte. Pozokoetxe
Olabarria (Laguardia, 1995), Iigo egiteko helburuarekin, ekoiztetxe Lekukoen bilaketa terako, Zer duzu nahiago: Kultur Etxean aurkez daitezke
Sancho (Etxebarri, 1995), Arantza profesional baten laguntza jaso- Ikerketan sakontzeko Estibaliz erdaldun izan ala euskaldun lanak edo postaz helbide ho-
Santibez (Bilbo, 1993) eta Ane tzen ari dira. Montero historialariaren laguntza izan?. Hizkuntzen ikuspun- netara bidali: Ganorabako Ko-
Sestafe (Bilbo, 1995) dira ikasleak Twitteren bidez (@163dias) izan dute, eta bere bidez Alfredo tutik, euskalduna izatea abe- miki Lehiaketa, 119 posta-ku-
eta Trikimailu deituriko ekoiz- Izquierdo ezagutu zuten. Greban ratsagoa, ez da? txa, 48970 Basauri (Bizkaia).
tetxea sortu dute lan hau aurrera Dokumentala parte hartu zuen Izquierdok eta Edo erabiltzea, ostera, 2.250 euro banatuko ditu
atzeratzeko.
maiatzaren 15ean honi esker Bandaseo beste langi- aukera biak elkarren aurka- lehiaketak: 900 euro lanik
Frankismo garaian izan zen le batzuekin jarri dira harremane- koak ez direnean gomenda- onenari, 450 euro bigarren
grebarik luzeena da hartu dute aurkezteko asmoa du tan. tzen da. Adibidez: Euskaraz onenari, 300 euro hirugarre-
ardatz, Bandaskoa, Etxebarrin: ikusentzunezko taldeak Maiatzaren 15ean dokumen- edo gazteleraz?. Gure arteko nari, 300 euro euskarazko au-
1966ko azarotik 1967ko maiatzera tala aurkezteko asmoa dute, bai- elkarrizketan euskara eta gaz- torerik onenari eta 300 euro
bitartekoa, zehazki, 163 egun. ta webdok bat ere. telera batera erabil daitezke, Basauriko autorerik onenari.
posible da hori egitea eta egu-
nero egiten dugu euskaldunok.
Batzuetan hiztun berak el-
kartzen ditu hizkuntzak (eta Rockein! 2017
baietz esan diot, porque est musika lehiaketa
guapo!); beste batzuetan hiz-
tun batek euskaraz hitz egiten martxan da
du eta beste batek erdaraz,
elkarrizketa berean. Hauta- KULTURA > Aurreko lau edi-
gaiak bi baino gehiago dire- zio arrakastatsuen ostean,
nean ere edo erabili behar banda eta bakarlarien Roc-
da. Nire lagun batek egunero kein! lehiaketa antolatuko
aukeratu behar du: Euskaraz, du Basauriko Udalak bosga-
punyabieraz, gazteleraz, edo rren urtez, Arrigorriagako,
ingelesez? Lagunak askotan Galdakaoko eta Laudioko
Laminacin de Bandas en fro zen lantegiaren izen osoa / Basauriko Udal Artxiboa erabiltzen du hizkuntza bat Udalen laguntzarekin. Txa-
baino gehiago, edo junta- pelketa horren helburua da
gailuak eta onartzen baitu. eskualdean EAEko eta Na-
Hizkuntza kontuetan, farroako musika proiektuak
zaharkituta dago aukera ba- sustatzea.
karra izatea, zuri-beltzezko Urtarrilaren 24tik mar-
Telediarioak bezala. Interne- txoaren 24ra arte egongo da
ten aroa kolore askotakoa da, zabalik Rockein! lehiaketan
eleanitza, eta ortzadar horre- izena emateko epea. Jasotako
tan errazago topatuko dugu grabazio guztietatik sei banda
geure lekua euskaldunok, finalista hautatuko ditu epai-
aurreko iluntasunean baino. mahaiak. Talde horiek Social
Antzokian joko dute maiatza-
ren 13an, larunbatez, eta on-
doren irabazleen izenak jaki-
Grebaren lehen egunean egindako manifestazioa Bilbon Garaiko egunkari batek jasotako informazioa naraziko dituzte.
GEURIA #027
2017ko otsailaren 2a
HERRIAK
BASAURI 7
ARGAZKITIK

Baqueira Beretera
irteera antolatu du
Basauri Kirolakek
otsailaren 17tik 19ra
KIROLA > Urtarrilean antolatu be-
zala, otsailaren 17tik 19ra bitartean
irteera antolatu du Basauri Kirola-
kek Baqueira Beret eski estaziora.
Izena emateko epea dagoeneko za-
balik dago Artunduaga kiroldegiko
BASAURI
bulegoetan, astelehenetik ostiralera

OTSAILEAN ETA
09:00etatik 14:00etara. Gehienez
ere 50 lagunentzako lekua egon-
go da. Bazkideek 171 euro ordaindu

MARTXOAN,
behar dituzte eta bazkide ez direnek
177 euro. Prezioak bere gain hartzen
ditu joan-etorriko autobusa, ostatua

ELURRETARA
(gosaria barne), igogailu mekani-
koak bi egunez, gida eta istripueta-
argazkia BASAURI KIROLAK rako asegurua.

argazkiak MAIDER IBAEZ 650 ikusle batu ditu


Francoren bilobari
gutuna antzezlanak
Social Antzokian
KULTURA > Esan gabe doa umeei zu-
zendutako euskarazko antzerkiak
harrera ona duela, baina nagusiei
begira egindako antzezlan batek
egun berean egindako bi antzezpe-
netan 650 ikusle batzea albiste poz-
garria da Basaurin.
Joan den asteburan, urtarrila-
ren 27an, ostiralez heldu zen Social
Antzokira Francoren bilobari gutuna
obra. Goizean hezkuntza zentroei
zuzendutako antzezpen berezia egin
zuten eta arratsaldean irekia. 450
eta 200 ikusle batu ziren, hurrenez
hurren. Basaurin nahiko ez eta es-
kualdean ere bidea egingo du obrak.
Otsailaren 17an, Lonbo aretoan
ikusgai izango da, 18:00etan, eta sa-
rrerak dagoeneko salgai daude.
BASAURI
Hamletekin egin bezala

EUSKARAZKO Hamlet lanarekin egin bezala, Arte-


drama, Dejabu eta Le Petit Thtre

ANTZERKIARI
de Pain konpainiek bat egin dute
euskarazko antzezlan indartsu bat
taularatzeko. Orain pare bat urte

HARRERA ONA
heldu zen Hamlet Social Antzoki-
ra eta orduan ere harrera beroa izan
zuen.
8 HERRIAK
BASAURI
GEURIA #027
2017ko otsailaren 2a

GUTUNA
Otsailaren 24an hasiko dira Korrika
KARMELE LOPEZ
DE ABETXUKO
Urbi institutuko Latin ira-
Kulturalaren ekintzak, inauteriekin batera
kaslea eta Erasmus+ F.O.R.
proiektuaren arduraduna

BASAURI

Zerbait alda
-tzen ari da...

U rbi institutuko Hiz-


kuntza Klasikoen
Departamentuak
antolatzen duen ERASMUS+
F.O.R. (FINDING OUR
ROOTS) proiektuarekin ja-
rraituz, gurekin izan ditugu
Basaurin Greziako eta Italia-
ko ikasle eta irakasleak.
Joan den abenduaren
9tik 16ra jarduera, ekintza
eta bisita askotan parte har-
tzeko aukera izan dute, bai
Urbi ikastetxean Latin eta
greziera ikasten duten ikas-
leek, bai kanpotarrek.
Ingelesez mintzazeaz
gain, euskaraz, italieraz eta Basauriko Korrika Kulturalaren aurkezpena Ibaigane Kultur Etxean / Geuria
grezieraz zeozertxo esateko
parada ere izan dute.
Italiako Castellamma- Apirilaren 7an helduko testua MAIDER IBAEZ Dagoeneko izena emateko epea kia Basaurin barrena ibiliko da,
re di Stabiako (Napoles)
Plinio Seniore lizeoarekin
da Korrika Basaurira. zabalik dago Bolintxu euskalte-
gian bertan. Ondoren, hilaren
hezkuntza eskoletako ikasleak
protagonista dituela. Hilaren 9an
eta Atenaseko Varvakeio Aurretik Korrika Txikia, 20. Korrika aurkeztu du Bolin- 17tik 19ra bitartean kuestazioa Korrikaren amaiera izango da
Experimental School ikas-
sagardotegira irteera txu AEK euskaltegiak Basau- egingo dute, hau da, Korrika- Iruean.
tetxearekin batera makina rin. Korrikak udalerrian egingo ren aldeko diru-bilketa herrian
bat produktu eta ekintza eta Paellada Eguna duen ibilbidea ezagutarazteaz zehar. Korrika 20ek martxoaren Lekukoa, San Migeletik
burutzen ari dira Urbi insti- antolatuko dituzte gain, Korrika Kulturalaren berri 31n izango du hasiera Otxandion Aurreko Korrikan gertatu bezala,
tutuan. eman dute arduradunek. Otsai- 17:00etan. aurten ere San Migeletik heldu-
Eskolatrukeak ere badira laren 24an Inauteri jaia prestatu- Apirilaren 2an Paellada Egu- ko da Korrikaren lekukoa Basau-
proiektuaren atal garrantzi- Hilaren 9an Galdakaon ko dute eta aurtengo Korrikaren na izango da Solobarria plazako rira Arrigorriagan ibili eta gero.
tsua. Martxoaren 1etik 8ra eta 10ean Usansolon irudiarekin bat eginez, Zirkoa karpan. Bertan, bazkaldu ondo- Ondoren zeharkatuko ditu uda-
Atenasera joango dira ba- izango da mozorrotzeko gaia. ren, erromeria, zozketa eta zen- letxea, astoen eskultura, ikus-
sauriarrak, eta apirilaren 1tik
aurkeztuko dute Martxoaren 11rako sagar- bait jarduera antolatuko dituzte. tokia, Erdialdea, Ariz eta Basko-
8ra Italiako Castellammare Korrika Kulturala dotegira irteera antolatu dute. Eta, apirilaren 6an Korrika Txi- niako zubia, Etxebarrira bidean.
di Stabiara.
Proiektuaren helburuak
hauexek dira: hizkuntza
komunikaziorako gaitasuna
indartzea ama eta atzerriko
hizkuntzetan, batez ere in-
gelesez; IKT gaitasun digita-
lak sustatzea; Kultura arteko
bizikidetzarako trebetasu-
nak garatzea; botanikare-
kin lotutako erro greko eta
latindarrak ezagutzea; mito
klasikoekin lotura duten
zenbait landareen ezauga-
rriak ulertzea.

BASAURI

FINDING OUR ROOTS


argazkia URBI INSTITUTUA
GEURIA #027
2017ko otsailaren 2a
HERRIAK
BASAURI 9

Udalerri osorako hiri-autobusa martxan LABURREAN

jartzea eskatu du Kareaga Auzo Elkarteak Meditazio tailerra


Sagarraken eskutik
GIZARTEA > Lasaitasuna aurki-
Kiroldegia auzoan tzeko, jatorrira itzultzeko eta
bertan eraiki ezean, bakoitzaren onena aurkitzeko
tailerra antolatu dute Sagarrak,
Artunduagara eta Dorretxe eta Ekologistak Mar-
Urbira autoz edo txan taldeek, Basauriko Udala-
ren laguntzarekin. Otsailaren
autobusez joatea 11n, larunbatez, ospatuko da
auzotarrentzat tailerra 09:30etik 13:30era Ariz-
ko Dorretxean. Parte hartu nahi
gain-kostua dela duenak 20 euro ordaindu behar
salatu dute ditu, aurretik izena emanda.

testua MAIDER IBAEZ

Feminismoa
Herriko auzo guztiei zerbitzua marraztuko dute
emateko hiri-autobus baten
proiektua martxan jartzea alda- Marienean
rrikatu du Kareaga Auzo Elkar- Egun, Basauri Bus-ak San Migeletik udaletxera egiten ditu joanetorriak / Geuria
teak. Ez da kontu berria gurean. KULTURA > Feminismoa marrazten
Izan ere, urtez urte Kareagako tailerra antolatu du Emakumeen
elkartearen aldarrikapen nagu-
Ibilbidea eta geltokiak udaletxe ondoko Basozelai irtee- tatik puntara zeharkatu behar Etxeak hilaren 10ean 16:00etatik
sietako bat da: Herritarren mu- ra lotzen dituen doako autobus dutela, Basauri Kirolaren Udal 20:00etara eta 11n 10:00etatik
gikortasuna hobetzeko eta, batez herri osoa kontutan -zerbitzua eskaintzen du Udalak, Erakundearen (KUE) kirol es- 14:00etara. Euskaraz izango da
ere, auzoak eta udal ekipamendu hartuta pentsatu behar eta Kareaga Auzo Elkartetik uste kaintza osoa Artunduaga eta eta emakumeen egoerari buruz-
ezberdinak -kiroldegiak, ikaste- direla dio Kareagako dute ibilbidea eta geltokiak be- Urbi auzoetan kokatzen baita, ko gogoetak egingo dituzte par-
txeak, kultur etxeak eta osasun rriz pentsatu behar direla udale- gure auzotik urrun. Horregatik, taideek, bitarteko plastikoak
zentroak, besteak beste- elka-
Auzo Elkarteak rri osoari begira. familiok kiroldegietara joateko eta ilustrazioaren teknikak era-
rren artean lotzeko hiri-autobus autoa hartu edo maiztasun gu- bilita. Irati Eguren eta Nagore
bat martxan jartzeko unea dela Artunduaga eta Urbi txi duen Bizkaibusa erabili: biek Txintxurreta izango dira presta-
uste dugu. Hiri-autobus bat aldarrikatzea- ala biek gain-kostu bat dakarte, tzaileak. Tailerrean parte hartze-
Gaur egun, San Migel auzoa ren beste arrazoietako bat da ki- KUEren kuotak ordaintzeko or- ko izena eman behar da eta bost
eta Basauri Metro geltokiaren roldegietara joateko herria pun- duan kontuan hartzen ez dena. euroko matrikula ordaindu.
10 HERRIAK
BASAURI
GEURIA #027
2017ko otsailaren 2a

BASAURI

SKATE ESKOLA
BASOZELAIN
argazkiak MAIDER IBAEZ / bilduma GEURIA.EUS
GEURIA #027
2017ko otsailaren 2a
HERRIAK
BASAURI 11

BASAURI

argazkia BRIDGESTONE BASAURI


BRIDGESTONEN
ZUHAITZ LANDATZEA
argazkiak MAIDER IBAEZ / argazki-bilduma GEURIA.EUS
12 HERRIAK
GALDAKAO
GEURIA #027
2017ko otsailaren 2a

galdakao Urtetik urtera gehiago darabilzkigu


txandakako doako aparkalekuak
LABURREAN

27 emakume eta 45
gizon laneratu dira
Anbulategiaren eta kiroldegiaren artean dago kokatuta Bizkai kaleko txandakako Behargintzari esker
aparkalekua. Bi orduz doan erabiltzeko aukera ematen du
LANA > Behargintza enplegu zer-
bitzuak 86 lan-kontratu bideratu
zituen iaz, eta horietatik 72 galda-
koztarrek bete dituzte: 27 emaku-
mezkoak dira eta 45 gizonezkoak,
25 eta 44 urte bitarteakoak denak.
Laneratze zerbitzua eskaintzeko
asmoz, Lanbideko datuak erabi-
li ohi ditu Behargintzak. Bertan
izena emanda dauden 546 langa-
betuekin kontaktuan jarri, ho-
rien guztien profilak aztertu eta
Behargintzak dituen tresnak mar-
txan jarri zituen ahalik eta herri-
tar gehien laneratzeko asmoz.

Lana aurkitzeko laguntza


Enplegu zerbitzuak bi helburu na-
gusi ditu. Alde batetik, langabe-
tuei euren ezaugarrien araberako
lana aurkitzen laguntzea eta bes-
tetik, eskaeren eta beharrizanen
araberako langileak enplegatzai-
leen esku jartzea.
Bizkai kalean dago kokatuta Galdakaoko bigarren txandakako aparkalekua / Geuria

testua MAIDER IBAEZ riko Udalak txandakako aparkaleku Galdakaokoko Kopakoarri, Agia eta
berria jarriko duela martxan Soloba-
ereduari jarraituz, Illasmendira irteerak
Galdakaok txandakako bi aparkaleku rriako Osasun Zentroaren ondoan,
ditu. 2011n Lapurdi kaleko aparkale- Galdakaoko aparkalekuen eredua ja- Basaurik txandakako egingo ditu Ganguren
kua zabaldu zuen Udalak 127 plaza- rraituz. parking bihurtuko du Mendi Taldeak
rekin. Ondoren, Bizkai kalean dauen
101 plazak txandakakoak bihurtu zi- 2016an oso erabilia Solobarriako Osasun KIROLA > Otsailean hiru irtee-
tuen 2012an. Iaz inoiz baino erabilera handiago Zentroaren ondokoa ra antolatu ditu Ganguren Mendi
Bi orduz doan aparkatzeko aukera izan zuten txandakako aparkalekuek Taldeak. Hilaren 12an, igandez,
ematen dute bi parkingek: astelehe- Galdakaon. 270.519 aparkaleku egin Kopakoarria (596 metro), Agia
netik ostiralera 09:00etatik 13:30era ziren, 2015ean baino 4.462 gehiago. (614 metro) eta Illasmendi (511
eta 16:00etatik 22:00etara, eta la- Lapurdikoak 178.284 sarrera izan ditu metro) mendietara irteera izango
runbatetan 09:00etatik 13:30era. (2015ean 176.639 izan ziren) eta Biz- da eta ondoren Lindurrenborda
Eskualdean, jakin berri dugu Basau- kai kalekoak 92.235 (2015ean 89.418). sagardotegian (Lesaka) bazka-
ria. Otsailaren 17tik 19ra Baquei-
ra Beret eski estaziora egingo

2012tik 83 familia gehiagok erabiltzen


dute irteera. Eta, azkenik, hilaren
25ean eta 26an Bisaurin mendi-
ra (2.670 metro) igoera prestatu

dituzte Gizarte Larrialdiko Laguntzak dute (Huesca).


Hiru jardueretan parte har-
tzeko izena ematea beharrezkoa
461.717 euro bideratu ditu Udalak 2016an Gizarte Larrialdiko Laguntzetarako. da. Baqueira Beretera joan nahi
Iaz 277 familiak izan zituzten diru-laguntzak, 2015ean 262k duenak otsailaren 10era arte du
epea, 20:00etatik 21:00etara.

testua MAIDER IBAEZ


Norbanakoek tuak; eta, aldez aurreko zorpetze
-gastuak. 52.000 euro eman
eskatutako laguntzek
277 familia galdakoztarrek erabili dizkie Udalak
zituzten iaz Gizarte Larrialdiko La- ere gora egin dute, Onuradun gehiago
Garapenerako
guntzak (GLL). Horretarako, 461.717
hiru izatetik zazpi 2015eko datuekin alderatuta, iaz ha-
euro bideratu zituen Udalak eta zen- mabost familia gehiagok jaso dute Laguntzarako hamar
izatera pasa dira
bateko horretatik Eusko Jaurlari-
tzak %65a finantzatu du, hau da,
Gizarte Larrialdiko Laguntza. Azken
lau urteei begiratuz gero, jasotzai-
proiekturi

5,5
300.116,05 euro. le kopurua nabarmen handitu da:
Guztira 434 laguntza-eskaera 2012an 194 familia izan ziren onura- ONGINTZA > Galdakaoko Uda-
jaso zituzten, baina hamaika uka-
tu eta bi atzera bota ziren. Lagun-
tza hauek gastu jakin batzuei aurre
% dun eta 2016an 277.

Norbanakoen laguntzak
lak 51.963 euroko diru-laguntza
eman die Nazioarteko Garapene-
rako Laguntzarako hamar proiek-
egin ahal izateko erabiltzen dituz- igo da Gizarte Larrialdiko La- Urtetik urtera, norbanako gizarte-la- turi. Besteak beste, Asamblea de
te baliabide nahikorik ez dituzten guntza kopurua 2015etik 2016ra guntzen onuradunak ere gehiago dira: cooperacin por la paz, Asociacin
familiek: besteak beste, etxebizi- 2015ean hiru izan ziren eta iaz zazpi. San Martn de Porres para el de-
tzarako alokairu-gastuak; energia, Horretarako 10.114 euro bideratu ditu sarrollo social y de la humanidad,
ura, estolderia, zarama eta hiri- eta Udalak. Gizarte-laguntza indibidua- ADECABI, Born to Learn, Manos
landa-ondasun higiezinen gaineko lak prestazio guztiek (DSBE, EOA, Unidas, Argizai Eskaut Taldea,
zergari dagozkion gastuak; lehen GLL) betetzen ez dituzten presazko Asocolvas eta Fundacin Vicente
mailako beharrizanei buruzko gas- egoera larriei aurre egiteko dira. Ferrer.
GEURIA #027
2017ko otsailaren 2a
HERRIAK
GALDAKAO 13

Auzoen utzikeria da galdakoztarren iritziz LABURREAN

herriak hobetu behar duen gabezia handiena Herritarraren baten


heriotza eragin zuen
auto istripuaren
Bizi-kalitateari buruz galdetu die Udalak g 538 galdakoztarrek hartu dute parte inkestan
arrazoia argitzen darrai
g Hamarretik 6,25 puntuko balorazioa egin dute. 41-50 adintartekoak izan dira kritikoenak
Ertzaintzak
GIZARTEA > Urtarrilaren 21ean,
testua MAIDER IBAEZ Nagusientzako ditu Udalak, Galdakao osatzen Hamar gabezia nabarmen larunbatez, hogei urteko galda-
duten auzo eta zonalde desber- Honako hauek dira herritarrek koztarra hil zen N-240 errepi-
Udalerriko bizi-kalitateari bu- eta haurrentzako dinetan bizi diren adin nagusiko zehaztu dituzten hamar gabezia dean izandako istripu batean.
ruzko inkesta egin die herrita- aisiraldirako eremu herritarrei. nagusiak: auzoen utzikeria izan Gaztearekin batera zihoan ha-
rrei Udalak eta azterketa horren
emaitza publikatu du. Oroko-
gehiago eskatu Galdakaon dagoen bizi-ka-
litatearen pertzepzioa ona da
da inkestan parte hartu duten
herritarren gehiengoak aipatu
mazortzi urteko neskatoa ospi-
talera eraman zuten zaurituta.
rrean, galdakoztarrek bizi-ka- dituzte herritarrek herritarrentzako: 6,25 puntuko duen gabezia. Ondoren, hona- Gazteak gidatzen zuen au-
litate oneko pertzepzioa dutela balorazioa izan du. Baina auzoei koak izan dira aipagarrienak: toak kamioi baten kontra egin
eta auzoetan inbertsio gehiago erreparatzen badiegu puntua- nagusientzako eta haurrentza- zuen, Eusko Jaurlaritzaren Se-
egin behar direla adierazi dute: zioa jaitsi egiten da: 5,81eko ba- ko aisialdirako eremu gutxi, gurtasun Sailak jakinarazi due-
auzoen utzikeria gabezia han- lorazioa eman dute. Nabarmen- garbitasun eskasa (paperontzi- nez. Istripua eragin zuen arra-
diena dela seinalatu dute. tzekoa da 60 urtetik gorakoen rik ez, putzu septikoak, edu- zoiaren bila dabil Ertzaintza
Azkerketan herritarrek egu- eta 18 eta 30 urte bitartekoen kiontzi gutxi eta bidegorriak eta 23:00ak aldera gertatutako
nez egun euren bizi-kalitateari bizi-kalitatea oso ona dela, eta lohituta, besteak beste), apar- ezbeharraren lekukoen lagun-
eragiten dieten kontuak neurtu 41 eta 50 urte adin-taldean kri- kaleku gutxi, merkataritza-jar- tza eskatu du. Istripuaren in-
eta ebaluatu dituzte. Era berean, tikoagoak izan direla. duera eskasa, segurtasun eza guruko edozein datu erabilgarri
Udalak egindako lanari herrita- Lanbideaz galdetuta, norbe- (Poliziaren presentzia gutxi), eman dezakeenak Bizkaiko Er-
rrek ematen dioten balorazioa raren egoera pertsonala ardatz Elexaldeko igerilekuko instala- tzaintzaren Trafiko zerbitzura
ere ikertu dute: hala nola, zer- hartuta, lan egoera orokorra ba- zioak, argiztapen gutxi, lane- (94 607 90 34) dei dezala eskatu
bitzuen prestazioa, herritarren loratzea eskatu zaie inkestatuei. rako eta prestakuntza izateko dute.
parte-hartzea, komunikazioa Euren ustez, bakoitzaren egoera aukerarik eza udalerrian eta ga-
eta inbertsioak. 538 inkesta egin hobea da egoera orokorra baino. rraio publikoa.

2.000 kilo arropa


Usansolotik
Udazkenean bozkatu ahal izango dute Greziara

Galdakaon Gure Esku Dago herri kontsultan ONGINTZA > Usansoloko La-
mintxu Gazte Asanbladak Gre-
ziako errefuxiatuentzako arro-
pa eta oinetako bilketa egin
60 galdakoztar izan zuen urtarrilean eta guztira
ziren urtarrileko 2.000 kilo baino gehiago ba-
tzea lortu zuten. Aita Menni
asanbladan. Bertatik, ospitalaren bitartez bidalketa
batzordea indartzeko egin dute Greziara eta bertan
Light House Relief (Noruega),
deia luzatu zuten Mo Chara (Irlanda) eta Proac-
tiva Itsas Sorosle (Espainia)
erakundeek bideratu dute la-
Behin data zehaztuta, guntza.
herri galdeketa
egiteko beharrezkoa
den sinadura-bilketari Korrika 20
ekingo diotela esan aurkeztuko dute
du batzordeak Galdakaon eta
Usansolon
EUSKARA > Otsailaren 9an eta
10ean aurkeztuko du AEK eus-
testua MAIDER IBAEZ kaltegiak 20. Korrika Galda-
kaon eta Usansolon hurrenez
Urtarrilaren 18an Galdakaoko hurren, 19:30ean Gandasegin
Gure Esku Dago taldeak asan- eta Unkinan. Ibilbidea, doku-
blada irekia deitu zuen datozen mentala, Korrika Txikia, an-
hilabeteotako jarduerak presta- tolatuko dituzten ekintzak eta
tzeko helburuarekin. 60 galda- ikuskizunen berri emango dute
koztar inguru batu zen eta orain antolatzaileek.
arteko ibilbidearen laburpena Era berean, Korrika kopla
egin zuten batzordeko kideek. erronka jarri du martxan Ba-
Horrez gain, Galdakaon era- randiaran AEK euskaltegiak.
bakitze eskubidearen aldeko he- Gandasegiko areto nagusian izan da asanblada irekia / Galdakaoko Gure Esku Dago Helburua da Korrikaren in-
rri galdeketa udazkenean egite- guruko kopla bat asmatzea.
ko erronka zabaldu zuten. Eta ren eta guztiak bat etorri ziren dugu. Horrela, prozesua eta tzeko lanean hasi dira: Udaz- Martxoaren 20ra arte egongo
horretarako ezinbesteko baldin- galdeketa egitearen moduko aurrera begira duten ibilbidea kenean bai, baina oraingoz data da zabalik epea eta partaideek
tza da batzordearen indartzea helburu zehatz bat izatearen ga- indartu dezakeela uste du ba- zehaztu barik dugu. Data finkatu erduziebertsoeskola@gmail.
sustatzea, diote. rrantzian: Helburu potolo bat tzordeak. ondoren hasiko gara herri kon- com helbide elektronikora bi-
Parte hartzea sustatu as- izateak berez batzordera lagun Gauzak horrela, herri galde- tsulta egiteko sinadura-bilketa- dali beharko dituzte euren ko-
moz, talde txikietan banatu zi- berriak erakarriko dituela uste keta egiteko plangintza presta- rekin. plak.
14 HERRIAK
GALDAKAO
GEURIA #027
2017ko otsailaren 2a

GALDAKAO

EGUZKIBEGIREN
50. URTEURREN JAIA
argazkiak MAIDER IBAEZ / bilduma GEURIA.EUS
GEURIA #027
2017ko otsailaren 2a
HERRIAK
GALDAKAO 15

GALDAKAO

MINIATLETISMO
JARDUNALDIAK
argazkiak MAIDER IBAEZ / argazki-bilduma GEURIA.EUS
16 HERRIAK
ARRIGORRIAGA
GEURIA #027
2017ko otsailaren 2a

arrigorriaga Bazterketa-arriskuan dauden


emakumeak laneratzeko erronka
LABURREAN

Institutuko ikasleen
konpetentzia-maila
Laneratzeko zailtasunak dituzten emakumeek bi prestakuntza-ikastaro jasoko neurtuko du ISEIk
dituzte. Bigarrena Aste Santuko oporren ostean hasiko dute
HEZKUNTZA > Irakas-sistema
Ebaluatu eta Ikertzeko Erakun-
deak (ISEI) Ebaluazio Diagnos-
tikoa egingo du Arrigorriagako
Institutuan. Ikastetxeen eta eus-
kal hezkuntza sistemaren hobe-
kuntzarako balio duen ebaluazio
prozesua da. Lehen Hezkuntzako
4. mailako eta DBHko 2. mailako
ikasle guztiek oinarrizko konpe-
tentziak noraino garatu dituzten
baloratzen du diagnostikoak. Kasu
honetan, Institutuko DBHko 2.
mailako ikasleei froga bat egin-
go diete honakoa ebaluatuz: hiz-
kuntza-komunikazioak euskaraz,
gaztelaniaz zein ingelesez, eta
matematikarako zein zientziarako
konpetentziak.

234 metro karratu


Azaroan herriko hamabi langabetuk hasi zuten lehen laneratze programa / Euskadi Prestakuntza Funtsa
gehiago proposatu
ditu EH Bilduk Osasun
testua MAIDER IBAEZ Ekimen hau garatu ahal izateko, emateari buruzko Profesionaltasun Zentroa hobetzeko
Udalak Euskadi Prestakuntza Fun- Ziurtagiria lortzeko. Hala, etxeetan
45 urtetik gorako langabetuak, ema- tsa erakundearen laguntza jaso du. laguntza emateko sektoreko enpre- POLITIKA > Osasun Zentroak ga-
kumeak eta langabezian denbora lu- Era berean, prestakuntza-ikastaroak setan 120 orduko praktikak egingo bezia nabarmenak dituela sala-
zea daramatenak. Egoera horretan Lanberri programak eskainiko ditu, dituzte, baita 70 orduko orientabide tu du EH Bildu taldeak. Harre-
dauden hogeita lau emakumek hartu hau da, Bizkaiko Foru Aldundiko En- taldeak ere. ra zerbitzuan pribatutasun eza,
dute parte enplegagarritasuna lortze- plegua, Gizarte Inklusioa eta Berdin- pediatria gune txikia eta erditze
ko prestakuntza-programan. Udala- tasuna Sustatzeko Sailak laneratzeko Bigarren programan prestakuntzarako klaseak aurre-
ren Enplegu eta Ekonomia Sustape- zailtasun bereziak dituzten bizkaita- Aste Santuko oporrak eta gero bi- ra eramateko toki falta dagoela
neko Arloaren helburua zehatza da: rren enplegagarritasuna sustatzeari garren programa hasiko dute bes- adierazi dute.
bazterketa-arriskuan daudenak lane- laguntzeko ematen dituen diru-la- te hamabi langabetuk. Bertan izena 234 metro karratu gehigo
ra bueltatzea. guntzak. emateko epea zabalduko dute mar- lortzeko proposamena zabaldu
Maiatzera bitartean luzatuko da txoan. Kasu honetan, industria-gar- dute. Berreraikitze gunea egungo
programa eta bi txandatan banatu- Profesionaltasun Ziurtagiria bitasunari buruzko ikastaroa izango zentroaren atzealdean kokatu-
ta dago: azaroan hamabi langabetuk Lehen programa azaroan hasi zen eta da. Orientabiderako 70 ordu, pres- ko litzateke, Renferen lur-ere-
hasi zuten lehenengo programa eta guztira 670 orduko iraupena izango takuntzarako 150 ordu (IFAP Basauri muaren ondoan. 380.000 euroko
Aste Santuko oporrak eta gero beste du. Planaren barne dago 480 ordu- enpresaren esku), eta praktiketarako inbertsioa aurreikusi du EH Bil-
hamabi emakumek ekingo diote bi- ko prestakuntza teknikoa pertsonei 100 ordu egingo dituzte partaideek duk. Udal gobernuari eskatu dio
garrenari. etxean gizarte- eta osasun-arreta ikastaro honetan. Osakidetzarekin negoziatzeko lan
posible hauen finantzaketa.

AP-68rako hobariak
Hego Uribeko EH Bilduko ordez-

215 kontsulta eta 65 erreklamazio erantzun kariek Eusko Jaurlaritzari eskatu


diote AP-68 autopistaren esku-

dituzte herriko kontsumitzaileen bulegoek duntza Espainiari eskatzeko eta


erabiltzaile bizkatarrei, Bizkaiko
autopistekin egin bezala, hobariak
Telekomunikazioen fakturazioari buruzkoak izan dira kontsulta gehienak. Kasuen eskaintzeko.
%53ak bitartekaritza ona izan du eta %24ak ez du emaitzak atseginik izan

testua MAIDER IBAEZ (2), Zaratamo (3), Zeberio (3) eta karitza ona izan zuen; %23,64an ez Mendi Trail proba eta
Arrigorriagako kontsumitzaileei
Orozko (2).
Kontsulta eta erreklamazioen
da emaitza atseginik lortu; %10,9a
beste erakunde batzuetara bideratu
Txakurkrosa apirilaren
informazioa emateko udal-bule- helburuei dagokienez, telekomu- zen; kasuen %9,09ak bide judizia- 8an eta 9an izango dira
goek (KIUB) 280 eskaera erantzun nikazioen sektoreak nagusi izaten lera jo zuen; eta %3,64an kontsu-
zituzten iaz: herriguneko bulegoak jarraitu zuen, batez ere faktura- mitzaileak eskaera bertan behera KIROLA > Urbiko Triatloi Taldeak
266 eta Abusuko Zentro Sozio- zioari lotutako gaiengatik. Horren utzi zuen. antolatzen du Arrigorriagan Men-
kulturalak 14. Horietatik 215 kon- atzetik, hauek dira kontsulta eta di Trail proba. Laugarren edizioa
tsultak izan ziren eta gainerako 65 erreklamazio ohikoenak: kontsu- 1.092 eskaera lau urtetan izango da aurtengoa eta apirilaren
erreklamazioak. mo-ondasunen bermeak, Internet 2013tik 2016ra bitartean Arrigo- 8an eta 9an egingo dute. Trail lu-
Aurreko urteetan bezala, ema- bidez egindako erosketak, aireko rriagako zein Abusuko kontsumi- zea (17 kilometro) eta trail laburra
eduki guztiak

kumeek gehiago erabili dute garraioa (hau da, ezerezteak, atze- tzaileen udal-bulegoek 1.092 es- (8 kilometro) gauez zein egunez
GEURIA.EUS

KIUBen zerbitzua gizonek baino: rapenak eta ekipajearekin arazoak), kaera erantzun dituzte. Gehienak egiteko aukera dago. Txakurkrosa
173 emakume eta 107 gizon. Era aseguruak eta etxez etxeko sal- (%94,50ak) arrigorriagarrak izan ere antolatu dute: batetik 6 kilo-
berean, eskaera guztietatik 17 ger- menta. diren bitartean, %5,50a beste uda- metroko lasterketa eta bestetik
tuko udalerrietako herritarrek egin Bukatutako espedienteei dago- lerri batzuetan bizi diren herrita- umeei zuzendutako 300 metro-
zituzten: Ugao (7), Arrankudiaga kienez, kasuen %52,73ak bitarte- rrek egin dituzte. koa.
GEURIA #027
2017ko otsailaren 2a
HERRIAK
ARRIGORRIAGA 17

ARRIGORRIAGA

PADURA MENDI TALDEA


PICO CORDELEN
argazkiak PADURA MENDI TALDEA / tokia PICO CORDEL (2.061 METRO) / KANTABRIA
18 HERRIAK GEURIA #027

ugao
UGAO 2017ko otsailaren 2a

Aurrekontua martxoan aurkeztu eta LABURREAN

berau onartzeko asmoa du Udalak Enplegu Zentroak lau


ikastaro eskainiko
ditu otsailean zehar
Otsailaren 6an eta 13an, goizez eta arratsaldez, alkateak herritarren ekarpenak
jasoko ditu udaletxean egingo den ate irekien bi egunetako jardunaldietan LANA > Lanbideren laguntzarekin,
Ugaoko enplegu zentroak zen-
bait tailer antolatu ditu otsailean.
testua MAIDER IBAEZ daturen bat kontsultatu nahi duten taldeak aurrera eramandako gas- Gaur bertan lan-bilaketari buruz-
herritarrak. tua murrizteko politikaren eraginez ko ikastaroa hasi dute eta hilaren
Aurtengo aurrekontuak osatzeko Modu horretan, prozesu par- hoberantz egin du Udalaren egoera 23an jarraituko dute, 15:00etatik
prozesua abiarazi zuen urtarrilean te-hartzaileak behin amaituta, mar- ekonomikoak. Uste dut garrantzi- 18:00etara. Era berean, hilaren
Udal taldeak. Laugarren urtez he- txoaren 13an agertuko du Udalak tsua dela gogoraraztea krisialdi luzea 23an Enplegua bilatzeko bideak
rritarren partaidetza bilatu du: urta- aurrekontuen proposamena Jane bizi dugun arren, ez dugula zorrik. Interneten tailerra prestatu dute
rrilaren 29an herritarrek aurrekon- Jauregian 17:00etatik 19:00etara bi- Azken urteetan apirilean onartu 10:00etatik 13:00etara.
tuari ekarpenak egiteko epea amaitu tartean. Era berean, ugaotarrek au- izan du aurrekontua Udalak. Aur- Otsailaren 16an Genero ber-
arren, otsailaren 6an eta 13an udale- rrekontuaren inguruan izan ditzake- ten, ordea, martxoan onartzeko dintasuna eta enplegua ikastaroa
txeak ate irekien jardunaldiak har- ten zalantzak argituko dituzte. asmoa daukagu, dio Mentxakak. izango da 15:00etatik 18:00etara
tuko ditu 08:30etik 14:00etara eta Egun gutxi barru jakingo du Ugaok eta otsailaren 9an Enplegu web-
17:00etatik 19:00etara. Egun horie- Zorrik ez Udalkutxari zenbat diru itzuli behar guneak 10:00etatik 13:00etara
tan Ekaitz Mentxaka alkateak har- Mentxakak adierazi duenez, urtetik dion, baina barne kontuen arabera eta 15:00etatik 18:00etara. Ugao-
tuko ditu aurrekontuari ekarpenen urtera diru-sarrera gutxiago ditu- 195.349 euro izango dira, gutxi gora ko Enplegu Zentroan eman behar
bat egin nahi edota aurrekontuaren gun arren, azken urteotan gobernu -behera. da izena ikastaroetan parte har-
tzeko.

Bederatzi erosle behar ditu Kooperatibak Otsailaren 24an


Usilan babestutako etxebizitzak eraikitzeko izango da Inauterien
desfilea herrian
Usilako partzela erosi JAIAK > Inauteriak ospatzeko pro-
diote lau herritarrek grama antolatu dute herriko zen-
bait eragilek, tartean, Ugaoko es-
Udalari. Ez badituzte kola publikoak eta Aitama Guraso
erosleak topatzen, Elkarteak, El Jaro kiroldegiak, Sa-
rea Abesbatzak, Etorki Dantza
Udalak dirua itzuliko die Taldeak eta Udalak berak.
Hilaren 24an, ostiralez, es-
kolako umeek aratusteen des-
GIZARTEA > Babes Ofizialeko hamai- filea egingo dute 15:00etan eta
ka etxebizitza Usila eremuan erai- ondoren ekitaldia herriko enpa-
kitzeko proiektua haziak biltzen rantzan. Arrastian Txokolatada
ari da lau herritarrei esker. Usileku 16:15etan eta Xaiborren diskofes-
Kooperatiba sortu dute eta partzela Udiarraga 12 eremuan gaur egun aparkalekua dago / Geuria ta 17:00etan.
erosi diote Udalari, 145.000 euroren Astelehenean zumba eta
truke. Udalak eta Kooperatibak hiri- zumbakids erakustaldia antola-

84.607
gintza-hitzarmena sinatu berri dute geratuko litzakete berriro ere eremu tu dute plazan 17:30ean. Otsai-
aste honetan. hori, dio Ekaitz Mentxaka alkateak. laren 28an umeentzako tailerrak
Kooperatibaren helburua da bost Hiru logelako hamar etxebizitza (17:30), Kiskailuren hileta, Sarea
solairuko bloke bat eraikitzea gaur eta ahalmen urriko pertsonentzako Abesbatzaren eta Etorki Dantza
egun aparkalekua dagoen tokian. Ho- euroan merkeena eta 133.647 logela bakarra duen baxua eraikitzea Taldearen ikuskizunak (19:00) eta
rretarako, gutxienez bederatzi erosle euroan garestiena. Hamar aurreikusten dute. Etxebizitzen sal- txokolatada (19:30) izango dira.
lortu behar dituzte: Eroslerik ez ba- etxebizitzek hiru logela, garajea neurriak, garajea eta trastelekuak
lute lortuko, lursailagatik ordaindu du- eta trastelekua izango dute barne, 84.607 eta 133.647 euroan
tena itzuliko genieke eta Udalaren esku daude, BEZ barik.
642 urte beteko ditu
Ugaok martxoaren
ARGAZKIAN
4an eta urteurren
ekitaldia antolatu dute
Aiskander Jauregi URTEURRENA > Martxoaren 4an,
ugaotarra ETB2ko El larunbatez, 642 urte beteko dira
Ugao-Miraballes udalerriaren so-
Conquistador saioan rreratik. Urtero antolatzen dute
jaia, baina oraindik ez dago egita-
TELEBISTA > El Conquistador del Fin del raua prest: Egitaraua prestatzen
Mundo saioaren 13. edizioa hasi da Eus- ari gara eta zenbait ekintza ixteko
kal Telebistaren bigarren katean. Aurten prozesuan gara, dio Ekaitz Men-
Kariben grabatu dute eta bertan Hego txaka alkateak.
Uribeko herritar bat ari da parte har- Koldo Mitxelena eta Juan
tzen: Aiskander Jauregi ugaotarra. 34 Ramn de Iturriza historiagileek
urte ditu, sarrailagilea da, mendiko bi- diote herria 1375. urtean sortu zu-
zikleta gustuko du eta burugogorra eta tela dorretxearen inguruan eta ur
lehiakorra dela dio bere buruaz. ahoa dela Ugao herri izenaren
Wi izeneko talde berdean dago esanahia, Nerbioi ibaiak eta Dai-
ugaotarra, David Seco kapitainaren esa- nutio errekak bertan bat egiten
Aiskander El Conquistador del Caribe hasi aurreko elkarrizketa batean / eitb.eus netara. zutelako.
GEURIA #027
2017ko otsailaren 2a
HERRIAK
UGAO 19

UGAO

INMIGRAZIOA UGAON
IBILBIDEA HERRIAN
argazkiak MAIDER IBAEZ / argazki-bilduma GEURIA.EUS
20 HERRIAK GEURIA #027

zaratamo
ZARATAMO 2017ko otsailaren 2a

Euskal Herriko eta nazioarteko film LABURREAN

labur onenen emanaldia Elexalden Amama filma eta


Manu Uranga aktorea
Zaratalabur film laburren emanaldia otsailaren 17an eta 18an izango da
Zineforumean
dohainik Elexaldeko Kultur Etxean g Urtetik urtera, parte hartzea handituz doa ZINEA > Otsailaren 11n, larunba-
tez, Zineforuma Zaratamora itzu-
liko da. Azaroan proiektatzekoa
zen, baina agenda arazoak medio,
bertan behera geratu zen Amama
filmaren emanaldia eta horren or-
dez Pikadero pelikula eskaini zu-
ten.
Horiek horrela, hilaren 11n
Asier Altuna zuzendari euskal-
dunaren filma proiektatuko dute
19:00etan. Ostean, solasaldia
egingo dute Manu Uranga akto-
reakin. Bera eta bere aita, Kan-
dido Uranga, pelikulan agertzen
dira.

Arkotxako Inauteriak
otsailaren 25ean
Elexaldeko Kultur Etxeak hartuko du Zaratalabur programa / Geuria ospatuko dira
testua MAIDER IBAEZ Ostiralean Euskal Herrian ekoiztuta- Arrakasta ziurtatua INAUTERIAK > Otsailaren 25ean
ko laburmetraiak proiektatuko dituz- Iaz erabaki zuen Udalak Zaratalabur izango dira Arkotxako Inauteriak.
Azken urteotako harrera onari ja- te eta larunbatean nazioartean egin programa egun bakarretik bira luza- 19:00etatik aurrera desfilea an-
rraipena eman asmoz, Zaratalabur diren film labur onenak ikusteko au- tzea. Lehen ediziotik arrakasta han- tolatu dute frontoian eta edonork
film laburren emanaldia antolatu du kera egongo da: Batez ere, lehiaketa dia izan du programa honek, baina har dezake parte. Egunean ber-
Udalak, Arrigorriagako Umorea La- esanguratsuenetan parte hartu duten iaz salto ikaragarria sumatu genuen, tan zabalduko dute izena emateko
bur jaialdiko antolatzaileen lagun- laburmetraiak ekarriko ditugu gure- dio Ajuriak. Izan ere, Zaratamokoak epea. Hainbat sari banatuko di-
tzarekin. ra, dio Jon Ajuria alkateak. Egun ba- ez ezik, inguruko herrietako zaleak tuzte jantzi eta desfile onenen ar-
Otsailaren 17an eta 18an izan- koitzeko zortzi film labur inguru es- ere erakartzen ditu programak, hala tean. Ondoren, txokolatada izan-
go da Zaratalabur Elexaldeko Kultur kainiko dituzte, bertsio originalean nola, Arrigorriagako eta Ugaoko he- go da.
Etxean, doan, 19:00etatik aurrera. eta azpitituluekin. rritarrak. Era berean, Inauterien progra-
maren barruan otsailaren 28an
Elexaldeko Kultur Etxeak Imanol

Ingelesa barnetegietan ikasteko %30 arteko


Ituo magoaren ikuskizuna hartu-
ko du 17:30ean.

diru-laguntzak eskainiko ditu Udalak


Herritarren arteko
Tarazona, Gares, HEZKUNTZA > Hizkuntza aniztasu- Udako egonaldiak elkarrekintza hizpide
naren aldeko apostua egin du Uda- 12 eta 14 urte bitartekoek Tarazonara
Waterford edota lak. Euskara eskolan diruz laguntzeaz (Zaragoza) eta Garesera (Nafarroa) joa- Moiordinen
Londresera joateko gain, ingelesa hobetu gura duenak ere teko aukera izango dute. 15 eta 16 urte
diru-laguntzak izango ditu udal era- artekoek Waterforden (Irlanda), eta 17 GIZARTEA > Moiordineko Auzo El-
aukera izango dute 12 kundearen aldetik. Ingelesa udale- eta 18 bitartekoek Londresen (Ingala- karteak Elkarrekintza Soziala Jar-
eta 18 urte bitarteko rritik kanpo ikasteko aukera emango terra) egingo dituzte egonaldiak. dunaldiak antolatu ditu hilaren
die 12 eta 18 urte bitarteko herritarrei. 970 eta 2.650 euro arteko kostua 18an, larunbatez. Egun osoko pro-
zaratamarrek Horretarako, %30era arteko laguntza dute ikastaroek, baina %30 arteko di- grama izango da eta herritarren
ekonomikoa emango dio ikasteko as- ru-laguntza eskatu ahal izango dute artean informazioak, emozioak
moa agertzen duen bakoitzari. martxora arte udaletxean bertan. eta energiak trukatzea du helburu.

Hilaren 5ean emango


diote hasiera V. Upo
Mendi txapelketari
ESKU PILOTA > Zaratamoko Upo Men-
di Pilota Eskolak bosgarren urtez
antolatu du Esku Pilota txapelketa.
Otsailaren 5ean emango diote hasiera
10:30ean Elexaldeko pilotalekuan eta
ekainera arteko asteburuetan izango
dira partidak Elexalde zein Arkotxako
frontoietan.
Iaz Bizkaiko 80 pilotari inguruk
hartu zuen parte: hasiberrietatik ka-
dete mailara bitartekoak.

Upo Mendi esku pilota txapelketaren partaideak 2015ean / Upo Mendi


GEURIA #027
2017ko otsailaren 2a
HERRIAK
ZARATAMO 21

ZARATAMO

SAN BIXENTI JAIA


ARKOTXAN
argazkiak MAIDER IBAEZ / bilduma GEURIA.EUS
Berbaz
22 GEURIA #027
ELKARRIZKETA
2017ko otsailaren 2a

ZINEMA
IBAI GOMEZ ZINEMA EKOIZLEA

Film luzeek ez dute laburrek


baino onespen gehiagorik
Ibai Gomez arrigorriagarrak ekoizle lana betetzen du zinemaren perla txikien munduan.
Gaur egun, Umorea Labur jaialdiko lantaldean dago. Lituania filma jaialdietan aurkezten dabil

testua MAIDER IBAEZ ko Lituania film laburrean lagundu dut saiatzen da. Orduan, David bere emaz- dena Cidekin harremanetan jarri ginen.
ekoizle bezala eta aurten Umorea Labur tea zaintzen ahaleginduko da, nahiz eta Mikel Losadaren kasuan, laguna dugu eta
ARRIGORRIAGA jaialdian parte hartzeko aukera izan dugu horretarako Lituaniara joan behar duten errazagoa izan zen berarekin kontaktuak
hirugarren aldiz. Baita #Nosolopaja kate- ere. jartzea.
Ibai Gomezek (Arrigorriaga, 1984) ekoizle goria irabazi ere. Eskualdean egin diren
lana betetzen du zinemaren perla txikien laburmetraiak lehiatzen dira bertan. Eta Nolakoa izan da Lituaniaren ekoizpe- Zer nabarmenduko zenuke Lituania
munduan. Berriki, Arrigorriagako Umorea aurten, lehendabiziko aldia izan da saria na? laburmetraiaren inguruan?
Labur jaialdiko hamabosgarren edizioan eman dutena. Lituania Bilbon grabatu dugu eta Almu- Nire ustez ez da film labur arrunt bat.
#Nosolopaja kategorian garaile suertatu dena Cid eta Mikel Losada aktoreek parte Normalean, laburmetraietan ikuslea era-
da berak ekoitzitako Lituania laburme- Beraz, Lituaniaz gain, gehiagotan lan hartu dute bertan. Nerea Torrijos filmeen karri behar da lehenengo momentutik,
traia (Iker Arce, 2016). Nerbioi-Ibaizabal egin duzu Iker Arcerekin, ezta? jantzien arduraduna da, eta aldi berean baina kasu honetan abiadura motelagoa
eskualdean egindako film laburrentzako Bai. Iker aspaldidanik ezagutzen dut. Paul Urkijo euskal errealizadorearen nes- da. Ekintzak astiroago gertatzen dira.
tartea da aipatutako kategoria eta ikusleek Hain zuzen ere, Anima Eskolan ezagu- ka-laguna. Bai Nerea eta bai Paul Iker eta Noizbait esan digute pelikula frantses ba-
ematen duten saria da. tu genuen elkar. Ordutik hona, askotan bion lagunak dira eta euren bidez Almu- ten antzekoa dela, baina laburrean.
Era berean, Swansea Film Festibalean egin dugu lan elkarrekin. Esate baterako,
(Gales) atzerriko hizkuntzan grabatu- Umorea Labur jaialdian hiru alditan aur-
tako film onenaren saria jaso du Litua- keztu ditugu batera egindako lanak: Pa Laburmetraietan Kultura arloan ez da
niak. Gainera, otsailaren 4tik 11ra bitar- la derecha (2014), Magia (2014) eta Li- ikuslea erakarri baliabide ekonomiko
tean ManzanaresRec jaialdia ospatuko da tuania (2016).
Ciudad Realen eta sail ofizialean lehia- behar da lehenengo askorik ematen film
tuko da Lituania. Arrigorriagarra izanik Azken filmaz ari garela, kontaiguzu zer- momentutik, baina laburrak ekoizteko
eta laburmetraien munduan murgildurik,
Umore Labur jaialdiko lantaldeko partaide
tan datzan.
Drama ukitua duen film laburra da Li-
Lituania filman abiadura eta batzuetan zaila da
ere bada Gomez. tuania, 20 minutukoa. Familia eta ema- motelagoa da aurrera egitea
kumea ditu ardatz nagusi. Honakoa da
Lituania laburmetraiarekin Umorea La- laburmetraiaren laburpena: Elenaren
bur jaialdiko saria irabazi duzu aurten. semea kotxe batek harrapatuta hiltzen
Hala da. Iker Arce bilbotarrak zuzenduta- da eta horren erantzule sentitzen da
bere ama. Eta, bere buruaz beste egiten
GEURIA #027
2017ko otsailaren 2a
GEURIA
ELKARRIZKETA 23

Umorea laburrean jaialdiko aurkezpenan / Arrigorriagako Udala

Argazkia / Maider Ibaez

Zuri dagokizunez, noiz hasi zinen zi- nak ditu. Osagarriak dira lan horiek zen-
nemaren inguruko ikasketak egiten? tzu honetan: zuzendariak zerbait eskatu
Egia esan, berandu xamar. 2011n, 27 ur- eta ekoizleak ematen dio. Laburmetraie-
terekin, hasi nintzen Bilboko Zinema tan, aldiz, zuzendaria eta ekoizlea batera
Eskolan. Zuzendaritza eta Errealizazioa doaz eta oreka mantentzen dute.
ikasi nituen, baina laburmetraiak egiten
hasi nintzenean konturatu nintzen beste Zure ustez, oraindik ere luzemetraiek
arlo batzuetan erosoago sentitzen nin- ikusleengandik onespen gehiago dute 2014ko Magia laburmetraiaren grabazio set-a / Utzitakoa
tzela. Orduan graduondoko bat egin nuen laburmetraiek baino?
Ekoizpenean. 2012an hasi nintzen ekoiz- Ez nuke esango gaur egun film luzeek
pen lanak burutzen, gaur egunera arte. laburmetraiek baino onespen gehiago
dutenik. Film laburrei buruzko gero eta
Zehazki, zein da ekoizlearen lana fil- jaialdi gehiago egiten dira eta sarritan
metan? denek dute sarrera dohainik. Eta horrek
Ekoizlea hainbat eta hainbat gauza egi- asko laguntzen du publikoa erakartzen.
teaz arduratzen bat. Normalean, ekoiz- Nire ustez, laburmetraiak luzemetraien
learen lana da pelikula bat edota labur- harrobi dira.
metrai bat egin daitekeen edo ez jakitea.
Hau da, hasiera batetik begiratu behar Horretarako, baina, instituzioen la-
du zein baliabide dauden pelikula au- guntza beharrezkoa da...
rrera eramateko. Adibidez, zenbat diru Guztiz ados. Badakit gobernu zentralak
behar den eta lantaldearen osaketa. On- aurten ez dituela aurreko urteetan eman
doren, proiektua behin martxan dagoe- izan dituen diru-laguntzak emango film
la, lantaldeak lan egin ahal izateko behar laburrak ekoiztu ahal izateko. Eta hori
dituen elementu guztiak biltzen ditu oso kaltegarria da guretzat. Modu horre-
ekoizleak. tan, ez badugu baliabide ekonomikorik,
lehen aipatu dizudan harrobi hori gal-
Agian, zuzendariak adina ardura ditu tzeko aukera gehiago dago.
ekoizleak. Betiko itauna da hori. Kultura ar-
Ardura ezberdinak dira. Egia da labur- loan ez dira baliabide ekonomiko asko-
metraietan zuzendariak ere produkzio rik ematen eta zaila da batzuetan aurrera
sailaren kargu egin behar duela. Ekoizlea egitea. Hala ere, gure aldetik ahalegin
eta zuzendaria film laburretan elkarla- guztiak jartzen ditugu.
nean aritzen direla esan genezake: ba-
koitza bestearen eskumako eskua da. Harrobia aipatu duzunez, ba al dago
lekukorik Hego Uribe eskualdean film
Zentzu horretan, zein desberdintasun laburrak egiten jarraituko duenik?
dago film laburren eta luzemetraien Nik uste dut baietz. Eta etxera eginez,
artean, zuzendaria eta ekoizlearen la- esango nuke Umorea Labur jaialdiak ze-
netan? rikusia duela horretan. Esate baterako,
Pelikula luzeetan zuzendaria, batez ere, Ugaon zenbait zuzendari daude, Basau-
zuzenketa lanetan murgiltzen da. Eta rin ere bai, eta Galdakaon, Zaratamon
ekoizlea produkzio bitartekarien kargu eta Arrigorriagan ikus-entzunezkoen
egiten da. Lan bakoitzak ardura ezberdi- teknikari mordoa dago.
Lituania laburmetraiaren grabazioan bi eszena / Utzitakoa
24 GEURIA GEURIA #027

hego uribe
HEGO URIBE 2017ko otsailaren 2a

GALDAKAO

MIKEL LARUNBE
ESKUZ BINAKAKOAN
argazkiak MAIDER IBAEZ / argazki-bilduma GEURIA.EUS
GEURIA #027
2017ko otsailaren 2a
GEURIA
HEGO URIBE 25

BASAURI

SATOR LOKATZAK
argazkiak MAIDER IBAEZ bilduma GEURIA.EUS JON ARRETXEREKIN
26 AISIA
DENBORAPASAK
GEURIA #027
2017ko otsailaren 2a

aisia HITZ GEZIDUNAK PILOTARI GALDAKOZTARRA SUDOKUA

SUDOKUA

EZETZ ASMATU!

KEKRUZ JAVIER ORUEREN ESKUTIK HITZ ZOPA SEI HIRI


Zer gertatu zaio sokatira?

ASMAKIZUNA

Nigandik jaisten da
nigana igo dena,
izan ere, horixe da
nire betiko lana.
Errepikatu barik,
1etik 8rako zenba-
kiekin bete hamar
laukizuzenak eta,
aldi berean, lerro
horizontalak, berti-
kalak eta
diagonalak

EMAITZAK

Eskailera.
Asmakizuna:

E-ten. Eten.
Jeroglifikoa:

Bilbo.
Paris, Singapur,
Atenas, Istanbul,
Hitz zopa: Roma,
GEURIA #027
2017ko otsailaren 2a
AISIA
ZUZTARLUZE 27

Irindu

Uztarri

Erne Jadanik gogoratzen ez dugun

Amama Bizkai ta leoikoak borroka


Amandrea
Uholdea harriak odolez blai zeuden
Buztarri
Andragaia
ta hori agertzen da herri
Uriola Larre
izenean bitartean betean urtean
Eho Urruti
mendean batean azkenean dotorean

eraikina Atutxena parajea

eraikina San Martin parajea

Eskuturra
Goizean hartzen den otordua, eraikina Azbaltza parajea
eguneko lehena
Buztarria
eraikina Ollargan parajea

Firua
Idi edo behi parea batuz kokotaren gainean eraikina Gaztelu parajea
jartzen jakon egurrezko pieza sendoa
Garoa
eraikina Bolinaga parajea

Garagarrila
Josteko edo ehunak egiteko erabiltzen den eraikina Saratxeta parajea

ardilanazko, linozko...materia
Armozua
eraikina Tabernazarra parajea

Joskilea
Urteko zazpigarren hila
Kintala

....... jokoak Ana Zanbrano ....... zuztarluze.com


EBAZPENAK

KALEKUMEAK BERBALAPIKOAK ZER DA BA

Tabernazarra Kintala Irindu Eho Uztarri Buztarri


Urteko zazpigarren hila
Saratxeta Joskilea Uholdea Uriola Amama Amandrea

Bolinaga Armozua den ardilanazko, linozko...materia


Gaztelu Josteko edo ehunak egiteko erabiltzen
Garagarrila
KANTUKE KONTUKE
Ollargan Garoa jartzen jakon egurrezko pieza sendoa ta hori agertzen da herri
Azbaltza Idi edo behi parea batuz kokotaren gainean
Firua
harriak odolez blai zeuden

San Martin Buztarria eguneko lehena Bizkai ta leoikoak borroka

Atutxena Goizean hartzen den otordua,


Eskuturra Jadanik gogoratzen ez dugun
Elur panpinak osatu: Bakoitzari berea: Inauteriak:
1-f, 2-h, 3-g, 4-a, 5-e, 1-f, 2-a, 3-d, 4-e, 1. Lau lore daude
6-d, 7b, 8-c 5-c, 6-d 2. Bi biki pare daude: tigreak eta pottokiak
3. Bi kapelu mexikar daude
7 aldeak:
EMAITZAK
HANKAZ GORA ............................................................
Geuria
txiki
2017ko otsailaren 2a
Geuria txiki
GEURIA #027 AISIA
28
GEURIA #027
2017ko otsailaren 2a
Geuria txiki
AISIA
29

....... Egilea Garbie Ubeda (Aiurri) ....... + plazanbazan.eus


30 AGENDA
HEGO URIBE
GEURIA #027
2017ko otsailaren 2a

agenda HEGO URIBE 24-26 OTSAILA

INAUTERIAK
HEGO URIBEN
17 OTS / GALDAKAO
INAUTERIAK GALDAKAO KANTARI
ZINEA ANABASA
20:00 El Ingles taberna
19 OTS / ETXEBARRI 5 OTS / BASAURI 30 URT - 10 OTS / HEGO URIBE
KANPORAMARTXOA TERESA ETA GALTZAGORRI AURREMATRIKULAK HEZKUNTZA
10:00 Amezola plaza 17:30 Social Antzokia ZENTROETAN
IKASTAROAK Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Galdakao,
19 OTS / ARRIGORRIAGA Ugao eta Zaratamo
4 ETA 19 OTS / BASAURI 11 ETA 19 OTS / BASAURI
KANPORAMARTXOA ZERAMIKAZKO BOTIZAK FILMANIA
11:00-15:00 Mendikosolo parkea 18:00-20:00 Basozelai / San Migel 18:00 Taberna Nagusia / Basozlelai
OTS - 20 MAR / HEGO URIBE
KORRIKA 20 KOPLA ERRONKA
24 OTS / UGAO 11 OTS / ZARATAMO Barandiaran AEK euskaltegia
10 - 11 OTS / BASAURI
DESFILEA FEMINISMOA MARRAZTEN AMAMA
15:30 Herriaren enparantza 10: 16:00-20:00 Marienea 19:00 Elexalde Kultur Etxea
11: 10:00-14:00 Marienea 4 OTS / HEGO URIBE
SANTA AGEDA BEZPENA
24 OTS / BASAURI 12 OTS / GALDAKAO Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Galdakao,
BERBALAGUN INAUTERIAK 5 ETA 11 OTS / BASAURI BALLERINA Ugao eta Zaratamo
20:30 Urdua taberna TAKO MEXIKARRAK --:-- Torrezabal Kultur Etxea
18:00-20:00 Taberna Nagusia / Basozelai
25 OTS / ARRIGORRIAGA 4 OTS / ARRIGORRIAGA
17 ETA 18 OTS / ZARATAMO
DESFILEA MAHAI JOLAS KOOPERATIBOAK
ZARATALABUR
12:00-20:00 Arrigorriaga 18 OTS / ARRIGORRIAGA 16:00-21:00 Gaztegunea
19:00 Elexalde Kultur Etxea
GAZTECHEF TAILERRA
18:00-19:30 Gaztegunea
25 OTS / BASAURI 6 ETA 13 OTS / UGAO
19 OTS / GALDAKAO
KARNABAS DESFILEA AURREKONTUAK:
TERESA ETA GALTZAGORRI
18:00 Social Antzokitik 5 MAR / BASAURI ATEAK ZABALIK
--:-- Torrezabal Kultur Etxea
EMAKUMEEN EGUNERAKO 3D 08:30-14:00 / 17:00-19:00 Udaletxea
25 OTS / ETXEBARRI MURALA
INAUTERI JAIA 18:00-19:30 Basozelai / Taberna Nagusia
18:00 Frontoia 9 ETA 10 OTS / GALDAKAO
ANTZERKIA KORRIKA 20 AURKEZPENAK
19:30 Gandasegi / Unkina
25 OTS / ZARATAMO 5 OTS / BASAURI
ARKOTXAKO DESFILEA GU BOROBIL TEATROA
19:00 Frontoia
KIROLA 12:30 Social Antzokia
11 OTS / ARRIGORRIAGA
17 - 19 OTS / GALDAKAO INTERNET MODU SEGURUAN
ESKIATZERA IRTEERA: BAQUEIRA 12 OTS / ARRIGORRRIAGA ERABILTZEKO DINAMIKAK
26 OTS / BASAURI HAREAZKO AMETSAK 18:00-19:00 Gaztegunea
BERET
KARNABAS: MEXIKAR JAIA 18:00 Lonbo Aretoa
Ganguren Mendi Taldea
19:30-21:30 Basozelai Gizarte Etxea
11 ETA 12 OTS / ETXEBARRI
19 OTS / BASAURI 17 OTS / ARRIGORRRIAGA LASER-GUNERA IRTEERA
28 OTS / UGAO FRANCOREN BILOBARI GUTUNA
MENDI IRTEERA: ARALAR Talka eta Mugarri Gazteguneak
KISKAILUREN EHORZKETA, SAREA 20:00 Lonbo Aretoa
Baskonia Mendi Taldea
ABESBATZA ETA ETORKI DANTZA
19:00 Herriaren enparantza
GEURIAk idatziak laburtuko ditu lu-
Ekitaldi gehienak argitaratze aldera,

19 OTS / BASAURI 17 OTS / ARRIGORRIAGA


BIDALI ZURE EKITALDIA

25 - 26 OTS / GALDAKAO
ILARGIAREN ZIRKUA TXABORRO MAGOA
BISAURINERA IRTEERA
12:30 Social Antzokia 18:00 Abusu Zentro Soziokulturala
Ganguren Mendi Taldea
MUSIKA
info@geuria.eus

26 OTS / BASAURI 22 OTS / BASAURI 19 OTS / ARRIGORRIAGA


3 OTS / BASAURI FUTBOLIN TOPAKETA
SAN MIGEL KANTARI SIA MENDILERROA (BURGOS) KITTO NIK UTZIKO DUT
Baskonia Mendi Taldea 18:00-20:00 Gaztegunea
zeegiak badira n

20:00 Hernan Cortes plaza 19:00 Pozokoetxe Kultur Etxea

15 OTS / BASAURI 26 OTS / ARRIGORRIAGA 21 MAIATZA / BASAURI 28 OTS / ZARATAMO


MUSIKA GERTU. DEAD COMBO HERRI KROSA PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS IMANOL ITUIO MAGOA
20:30 Social Antzokia 11:00-14:00 Kiroldegia 16:45/19:00 Social Antzokia 17:30-18:30 Elexalde Kultur Etxea
GEURIA #027
2017ko otsailaren 2a
AGENDA
HEGO URIBE 31

HEGO URIBE 4 OTSAILA

AGATE DEUNA BEZPERA

FRANCOREN
BILOBARI
ZARATAMO 11 OTSAILA 19:00 ELEXALDE KULTUR ETXEA

ZINEFORUMA GUTUNA
AMAMA FILMA 17 OTSAILA 20:00 LONBO ARRIGORRIAGA

ARRIGORRIAGA 26 OTSAILA 11:00 KIROLDEGIA

HERRI KROSA
JANIRE LOPEZ
kultur teknikaria
IRITZIA
HEGO URIBEKO HERRI KOMUNIKABIDEA DOAKO HARPIDETZA GEURIA.EUS 2017 OTSAILA #027

Zaharkitze
programatua

P roduktu baten bizitza erabilgarria-


ren amaiera aldez aurretik progra-
matzeari zaharkitze programa-
tua edo obsoleszentzia programatua
esaten zaio. Epe jakin batera helduta,
alegia, zaharkituta geldituko da produk-
tua bera, erabilezin, berriago bat eros
dezagun, ezinbestean.
Produktua bera emakumea denean
ere antzeko zerbait egin daiteke: bizitza
utila zein adinera arte duen aldez aurre-
tik erabaki, eta horra heldu orduko, beste
gazteago batekin ordezkatu, bestelako
ezaugarriak albo batera utzita. Komuni-
kabideek normaltasunez egin ohi dute:
adin batetik gorako emakume profesio-
nalak nahita desagertarazi, gazteagoek
har ditzaten lekukoa, eta beraien presen-
tzia iragarkietara, eta emakumeentzako
telesailetara mugatu.
Komunikabideen eragina, baina, era-
batekoa da arau, balio eta gizarte rolak
finkatzerako orduan, beraien lana ez baita
errealitatea islatzera mugatzen. Sortu ere
egiten dute, nolabait, errealitate parale-
lo bat, gure munduaren ikuspegia erabat
baldintzatzen duena. Bertan agertzen ez
dena EZ DA, sinple-sinple. Adin batetik
gorako emakumeen erreferentzia indar-
tsuak ez badira islatzen, gizartearen barne
interpretazioa da gaztetasunetik harago
ez dela emakumeok baliogarri egiten gai-
tuen ezer. Eta desagertarazten dituzten
AZAL ILUSTRATUA bakoitzean, desagertu egiten dira, zinez,
ilustrazioa Zaratamo Connection gizartearen begi bistatik.

Helbidea: Basozelai kalea 11, -3 48970 Basauri (Bizkaia) Koordinatzailea: Jon Villapun - jon@geuria.eus Ale honetan lagun izan ditugu: Eguzkibegi Ikastola, Ana Diseinua: Hopper Ink | Maketazioa: Geuria
Bidalketak: 42 Posta Kutxa 48970 Basauri (Bizkaia) Koordinazio laguntzailea: Ibai Villapun Mezo, Janire Lopez, Basauri Kirolak, Padura Mendi Taldea, Inprenta: BEPSA | Banatzailea: Zarata
Kontaktua: 94 440 66 92 info@geuria.eus Erredakzioa eta webgunea: Maider Ibaez Dani Maiz, Ivanper, Leire Palacios, Karmelo Aiesta, Kareaga Argitaratzailea: Ameba Kultur Elkartea
LG: BI-1366-2014 ISSN: 2529-9042 Aleak: 7.000 maider@geuria.eus eta Joseba Vegas - info@geuria.eus Auzo Elkartea, Basauriko Udal Euskaltegiko LAB sindikatua, Edukiak: Creative Commons BY-SA
Publizitatea: German Castaeda - info@geuria.eus Ibai Gomez, Basauriko Skate Eskola.

Erakunde laguntzailea Udal erakunde laguntzaileak Hedabidearen bazkidetza

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Toki Komunikabideen


Sailak (Hizkuntza Politikarako Sailburuorde- Bateragunearen bazkide da
tzak) diruz lagundua hedabide hau

Arrigorriagako Basauriko Galdakaoko Ugaoko Zaratamoko


Udala Udala Udala Udala Udala