You are on page 1of 1

PRANEIMAS DL ORDIN TEIKIMO

Artjant Lietuvos skautijos suvaiavimui skubame informuoti, jog kaip kiekvienais


metais, taip ir io suvaiavimo metu bus apdovanojami broliai ir sess inkaro, lelijos ir padkos
ordinais.
Atkreipkite dmes, jog kandidatai atitikt Lietuvos skautijos garbs enkl nuostatus .
Nuostatai pateikiami emiau bei nuorodoje: http://skautai.lt/nuostatai/index.php?action=n04
Nominacijas galima, teikti iki vasario 6 d. 20.val. vakaro el. patu gangiene@gmail.com sesei
Editai arba broliui Tomui taryba@skautai.lt
Inkaro ordinu gali bti apdovanojamas paskautininkas, skautininkas ar jr skaut
rmjas u ypatingus nuopelnus jriniam skautavimui, apdovanojamieji, iskyrus rmjus, turi
bti aktyvs LS nariai ne maiau, kaip 5 metai, sumaniai bei pavyzdingai j vadovaujaniojo
pareigas ne trumpiau trej met.
Lelijos ordinu gali bti apdovanojamas skautininkas u didelius nuopelnus:
1. sumaniai vadovavo tuntui ar auktesniam padaliniui arba jo kitas tolygias pareigas ne
trumpiau, kaip 3 metai;
2. bdamas skautininku 10 met, sumaniai ir nuoirdiai dirbo vadovavimo darb LS;
3. yra apdovanotas ordinu U Nuopelnus.
Padkos ordinu gali bti apdovanotas u ypatingus nuopelnus skautininkas, vyr.
skautininkas, jei:
1. yra apdovanotas Lelijos ordinu;
2. sumaniai dirbo vadovavimo darb bet kurio laipsnio skautininku ne trumpiau kaip 15
met ir ymiai prisidjo prie LS idj stiprinimo ar jos organizacins struktros tobulinimo;
3. Rmjai ir LS nariai apdovanojami Padkos ordinu, jei rpestingu darbu, moraline ar
materialine parama ymiai palengvino veikimo slygas LS.

Tuntininkai ir krat seninai nominuoja savo krat vadovus, vyr.skautinink ir


t.pirmininkas - tarybos ir pirmijos narius.